UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE
raspisuje
KONKURS
za upis na postdiplomske-magistarske studije za studijsku 2013/14. godinu
Na akademskom studijskom programu
GLUMA - 20 (dvadeset) studenata
Studije traju jednu godinu (dva semestra) i organizuju se po Bolonjskoj deklaraciji.
Godišnja školarina iznosi 2000,00 eura, odnosno 1000,00 eura po semestru.
Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske-magistarske studije GLUMA imaju
kandidati:
- studenti bolonjskog sistema školovanja koji su osvojili tokom osnovnih i
specijalističkih studija 240 ECTS kredita sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5 i
ocjenom B (9) iz predmeta Gluma na završnom-specijalističkom radu
- studenti starijih generacija koji su završili četvorogodišnje osnovne studije u
zemlji ili imaju nostrifikovanu diplomu stranih visokoškolsklih institucija, i imaju
prosjek ocjena najmanje 8,5 i ocjenu 9 iz predmeta Gluma na diplomskom ispitu.
Uz prijavu (obrazac prijave se dobija na Fakultetu) kandidat je dužan dostaviti:
1. diplomu ili uvjerenje o završenim studijama (original ili fotokopiju ovjerenu od
nadležnog organa );
2. ovjerenu kopiju biometrijske lične karte ili kopiju izvoda iz matične knjige
rodjenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu;
3. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (original ili fotokopija
ovjerenu od nadležnog organa).
Lica koja su stekla inostranu diplomu ili strani državljani dužni su dostaviti dokaz
nadležnog organa o nostrifikaciji odnosno ekvivalenciji inostrane diplome.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest)
dana od dana objavljivanja konkursa u prostorijama Fakulteta dramskih umjetnosti
Cetinje ili poštom na adresu:
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje,
Bajova broj 5,
81250 Cetinje
Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnoj tabli Fakulteta.
Cetinje, 18. 07. 2013. godine
Download

tekst konkursa