ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS
KOSOVA CHAMBER OF ADVOCATES
ADVOKATSKA KOMORA KOSOVA
Advokatska Komora Kosova
Objavljuje
OGLAS
Za upis 10 ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA u advokatskim kancelarijama Advokatske Komore Kosova
Položaj: Pripravnik Advokature
Uslovi:
Osim opštih zakonskih uslova, kandidati trebaju ispuniti i ove uslove:
1. Pravni Fakultet, stari četvorogodisnji sistem ili Master (3+2)
2. Da nisu počeli pripravnički staž
Izabrani kandidati, biče rasporedjeni po kancelarijama advokata gde če se obučavati da obavljaju advokatsku
nezavisnu profesiju . Izabrani kandidati če sklopiti pismeni ugovor, u roku od godinu dana, koliko i traje staž
pripravnika, a nakon završetka staža, Advokatska Komora če izdati uverenje kao dokaz o završenom
pripravničkom stažu.
Kandidati koji budu izabrani, biče pod nadzorom advokata, gde če obavljati pripravnički staž.
Kandidati koji žele da se prijave za ovaj oglas, treba priložiti sledeču dokumentaciju:
1. Zahtev ( koji se može uzeti u Komori – ili na web sajtu- www.oak-ks.org;
2. Diploma Pravnog Fakulteta (overena);
3. Sudsko uverenje da niste pod istragom;
4. Dve fotografije formata za pasoš.
Kandidati koji su izabrani na konkursu, posle intervjua i prihvatanja, trebaju priložiti i ovu dokumentaciju:
1. Uverenje o poslovnoj sposobnosti;
______________________________________________________________________________
Adresa: Prishtinë, Rr. Qamil Hoxha 10/3, Tel&Fax ++381 38 244 586 e-mail: [email protected]
2. Uverenje o državljanstvu Kosova;
3. Izvod iz matićne knjige rodjenih;
4. Lekarsko uverenje;
5. Potvrda da niste u radnom odnosu.
Izabrani kandidati biče na vreme obavešteni za datum i mesto održavanja intervjua, od strane Komore.
Izabrani kandidati imače 2 pismena testa u toku jednogodišnjeg peroida.
Kompletnu dokumentaciju predati u Advokatsku Komoru Kosova, u Prištini , ulica “Qamil Hoxha” 10/3.
Za dodatnu informaciju, svi zainteresovani kandidati mogu nam se obratiti putem e-mail adrese: info @oakks.org;
Oglas če biti otvoren do 01. 10 2012, dana od dana objavljivanja u štampi.
Neće se uzeti u obzir nekompletna dokumentacija, kao i ona koja stigne nakon isteklog roka.
U Prištini,
Dana. 19.09.2012
______________________________________________________________________________
Adresa: Prishtinë, Rr. Qamil Hoxha 10/3, Tel&Fax ++381 38 244 586 e-mail: [email protected]
Download

Advokatska Komora Kosova