KONKURS
ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI NA
INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU
U NOVOM PAZARU
Raspisuje se Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije na
UNP-u, u školskoj 2011/2012, sa upisnim kvotama za studijske programe
koji se izvode na UNP-u:
OSNOVNE STUDIJE - 240 ESPB:
1. DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE (četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Profesor srpskog jezika i književnosti..........................30 studenata,
2. Profesor bosanskog jezika i književnosti......................30 studenata,
- opšti smjer
- prevodilaštvo
2. Filolog-anglista..............................................................30 studenata
- opšti smjer
- smjer za prevodilaštvo
3. Filolog-germanista.........................................................30 studenata.
VŠJ u Subotici:
1. Filolog-anglista...............................................................30 studenata,
- opšti smjer
- smjer za prevodilaštvo
2. Filolog-germanista..........................................................30 studenata.
VŠJ Pančevo:
1. Filolog – anglista............................................................30 studenata
2. DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Vaspitač (trogodišnje bečelor studije, 180 ESPB)...........30 studenata
2. Psiholog (četvorogodišnje bečelor studije)..................... 30 studenata.
VŠJ Pančevo:
1.Psihologija.........................................................................30 studenata
VŠJ Subotica:
1.Psihologija.........................................................................30 studenata
3. DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE (četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Pravo (opšte pravo).........................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalistika........................30 studenata.
VŠJ u Subotici:
1. Pravo (opšte pravo)........................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalistika.......................30 studenata.
VŠJ u Pančevu:
1. Pravo (opšte pravo)........................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalistika.......................30 studenata.
VŠJ u Nišu:
1. Pravo (opšte pravo).......................................................30 studenata,
2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalistika......................30 studenata.
4. DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE (četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Ekonomija ......................................................................60 studenata,
2. Turizam.......................................................................... 20 studenata,
3. Agrobiznis...... ................................................................20 studenata,
4. Revizija i osiguranje........................................................30 studenata.
VŠJ Niš:
1. Ekonomija ......................................................................60 studenata,
2. Turizam.......................................................................... 20 studenata,
3. Agrobiznis...... ................................................................20 studenata,
4. Revizija i osiguranje........................................................20 studenata
VŠJ Pančevo:
1. Ekonomija ......................................................................60 studenata,
2. Turizam.......................................................................... 20 studenata,
3. Agrobiznis.......................................................................20 studenata,
4. Revizija i osiguranje........................................................20 studenata
VŠJ Subotica
1. Ekonomija ......................................................................60 studenata,
2. Turizam.......................................................................... 20 studenata,
3. Agrobiznis...... ................................................................20 studenata,
4. Revizija i osiguranje........................................................20 studenata
5. DEPARTMAN ZA PRIRODNO – TEHNIČKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1: Informatika....................................................................... 50 studenata.
6. DEPARTMAN ZA UMJETNOST
(četvorogodišnje bečelor studije):
Novi Pazar:
1. Likovna umjetost................................................................20 studenata.
- Grafika
- Slikartstvo
2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata
- Dizajn i modna kreacija
- Dizajn enterijera
VŠJ u Nišu:
1. Likovna umjetost................................................................20 studenata.
- Grafika
- Slikartstvo
2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata
- Dizajn i modna kreacija
- Dizajn enterijera
USLOVI KONKURSA:
Pravo na podnošenje prijave za upis na osnovne studije imaju kandidati:
- koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju,
Upisna dokumentacija:
1. Diplomu i svjedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole
2. Izvod iz matične knjige rodjenih
3. Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit
JUNSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 13 – 30. juna, prijemni ispit: 1. jula,
Rezultati prijemnog ispita: 2. jula, upis primljenih kandidata: od 4 - 15. jula.
SEPTEMBARSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 01 - 15. septembra, prijemni ispit: 16. septembra, rezultati
prijemnog ispita: 17. septembra, upis primljenih kandidata: od 19 – 30. septembra.
Dodatne informacije na Univerzitetu u Novom Pazaru ul. Dimitrija Tucovića bb, Novi
Pazar, tel./fax: 020/316-634, 020/338 977; www.uninp.edu.rs
Ovaj Konkurs će biti obijavljen na Oglasnoj tabli Univerziteta, štampanim i
elektronskim medijima kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta u Novom Pazaru.
Download

KONKURS OSNOVNE STUDIJE 2011 2012 GODINA.pdf