Centar za limfome
Klinicˇkog centra Srbije
Prirucˇnik
namenjen obolelima
od limfoma
i njihovim porodicama
Beograd, 2014.
CENTAR ZA LIMFOME
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Priručnik namenjen
obolelima od limfoma
i njihovim porodicama
Autor:
Jadranka Noveski
BEOGRAD, 2014.
Priručnik
Sadržaj
REČ AUTORA ................................................................................... 7
VELIKO ISKUSTVO ....................................................................... 7
CILJEVI OVOG PRIRUČNIKA .................................................... 8
ŠTA JE LIMFOM? ............................................................................ 9
SIMPTOMI ..................................................................................... 11
DIJAGNOSTIKOVANJE, TESTIRANJE, ISPITIVANJA I
ODREĐIVANJE KLINIČKOG STADIJUMA ............................ 12
DONOŠENJE ODLUKA ............................................................... 15
LEČENJE OBOLELIH OD LIMFOMA ...................................... 16
VRSTE HEMIOTERAPIJE ........................................................... 17
NAČIN PRIMENE TERAPIJE ..................................................... 17
NEŽELJENA DEJSTVA TERAPIJE ............................................. 18
TERAPIJA MONOKLONSKIM ANTITELOM ........................ 21
ZRAČNA TERAPIJA ..................................................................... 22
HIRUŠKE INTERVENCIJE ......................................................... 23
TRANSPLANTACIJA KOSTNE SRŽI ........................................ 23
KLINIČKE STUDIJE ..................................................................... 26
2
Priručnik
KONTROLE NAKON ZAVRŠENE TERAPIJE ......................... 26
ISHRANA ....................................................................................... 26
MUKOZITIS (OŠTEĆENJA SLUZNICA) .................................. 27
DIJAREJA (PROLIV) ..................................................................... 27
ZATVOR (OPSTIPACIJA) ............................................................ 28
MUČNINA I POVRAĆANJE ...................................................... 28
KOSA, KOŽA I NOKTI ................................................................ 28
UPALA I TROMBOZA VENA (TROMBOFLEBITIS) ............ 28
EMOTIVNA PODRŠKA ............................................................... 29
PREPORUKE ZA ISHRANU ....................................................... 30
ODMOR .......................................................................................... 33
3
Priručnik
Bože, ne dopusti da naše srce ostane prazno,
nego daj savet pošto od Tvoje volje sve zavisi –
da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo
bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude
isprazna. Daj da predmet naših želja bude viši
i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad
ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja
koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor.
Daj nam prav put, sa prolaznim posrtanjima, a
sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti
i hrabrosti, kad nam daješ iskušenja. I ma
kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo
izvan Tvoje sveobimne harmonije, jer to svake
sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića
želimo.
Ivo Andrić
4
Priručnik
Reč autora
Sa željom da učinim nešto dobro zajednici, posvećujem ovaj priručnik obolelima od limfoma.
Da bih krenula sa radom, skupljala sam dugo materijal, učila kroz
rad i iskustvo, gledala različite ljudske sudbine koje su me naterale
da ovako nešto uradim. Uz sebe sam imala divne saradnike pre
svega prof. dr Biljanu Mihaljević, požrtvovanog čoveka i velikog
lekara, koja me svojim pozitivnim stavom i podstakla da svoju
nameru sprovedem u delo. Zatim, moje drage koleginice, koje
su veoma požrtvovane i posvećene svojim bolesnicima, i koje su
uvek tu da im pruže toplinu i savete koji su u bolesti nekada i
najpotrebniji. I na kraju, onima kojima i posvećujem ovaj priručnik, svojim dragim pacijentima kojima je bolest mnogo uskratila u životu, ali nadam se da ću ih kroz ovu pisanu reč bar malo
ohrabriti i dati im veru da nastave svoju borbu za dobrobit sebe i
svoje porodice.
Veliko iskusto
Proživljavano godinama, u velikom timu, stavljam sada na papir
u korist naših bolesnika i njihovih porodica jer smatram da su
medicinske sestre važna kategorija zaposlenih – radnici znanja,
radnici sa velikim srcem, od Boga darovani za ovu profesiju, jer
samo tako izabrani, sa toliko emocija, mogu se predati svom radu
i obolelom čoveku.
Kompleksna bolest kakav je limfom, i druge limfoproliferativne
bolesti, koje imaju različite manifestacije, zahtevaju timski rad,
kompletnu predanost i empatiju u radu. Samo ljubav prema lju5
Priručnik
dima i profesiji koju obavljaju lekar i sestra, daju kvalitet u radu, a
bolesniku ono najbolje od svega toga.
Novi, humanizovani pristup podrazumeva aktivno ušečće bolesnika u svom lečenju. Lečenje ovih bolesti podrazumeva primenu
hemioterapije, koju neki bolesnici teško podnose, zbog čega je
od posebnog značaja prisustvo sestre, njeno angažovanje i posvećenost.
Nadam se da će osećaj izgubljenosti, očaja i nemoći koje se postavljaju pred obolelog i porodicu, ovim priručnikom postati deo
prošlosti i da će pomoći u boljem razumevanju bolesti, njenog
toka i lečenja.
Ciljevi ovog priručnika
• da Vam pomogne da bolje razumete limfom i njegovo
lečenje
• da Vam pomogne da informisani donosite odluke o
lečenju
• da pruži informacije onima koji Vas neguju i članovima
Vaše porodice
U priručniku ćete naći odgovore na svakodnevna pitanja sa kojima ćete se susretati u toku lečenja. Svrha informacija sadržanih
u ovom vodiču nije da zamene savete Vaših lekara, već da Vam
olakšaju i razjasne dileme sa kojima ćete se susresti. Ukoliko imate pitanja o Vašoj bolesti, neophodno je da se obratite lekaru!
6
Priručnik
Šta je limfom?
Limfom predstavlja malignu bolest limfnog sistema. Limfni
sistem je deo odbrambenog, imunog sistema i sastoji se od međusobno povezanih limfnih sudova, limfnih čvorova i organa koji
uključuju: kostnu srž, timus, slezinu i krajnike. Limfni sistem je
ispunjen bezbojnom tečnošću koja se naziva limfa i sadrži limfocite – ćelije koje se bore protiv infekcija. U slučaju pojave izmenjenosti ovih ćelija dolazi do njihovog nakupljanja u limfnim
čvorovima i nastanka tumora.
Limfomi čine više od 3% malignih bolesti koje se javljaju širom
sveta. Postoji više različitih podtipova limfoma koji se mogu podeliti u dve osnovne grupe:
1. Hočkinov limfom (Morbus Hodgkin)
2. Nehočkinski limfomi (Non Hodgkin lymphoma)
Hočkinov limfom (HL)
Hočkinov limfom je maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje
se karakteriše bujanjem karakterističnih ćelija poznatih kao
Reed-Sternbergove ćelije, što dovodi do bezbolnog progresivnog
uvećanja limfnog tkiva (najčešće limfnih žlezda). Svake godine se širom sveta dijagnostikuje oko 68.000 novih bolesnika
sa Hočkinovim limfomom, sa predominacijom muškog pola
(muškarci : žene 3:2).
Nehočkinski limfom (NHL)
Postoji više od 30 podtipova Nehočkinskih limfoma koji se mogu
podeliti u 2 grupe, na osnovu brzine tumorskog rasta.
7
Priručnik
1. Indolentni (limfomi niskog gradusa): tumorske ćelije se
dele i rastu sporo.
2. Agresivni (limfomi srednjeg/visokog gradusa): tumorske
ćelije se dele i rastu brzo u organizmu.
Nehočkinski limfomi spadaju u deset najčešćih maligniteta. U
Evropi se godišnje dijagnostikuje oko 94.000 novoobolelih od ove
bolesti, sa smrtnošću kod 42.000 ljudi godišnje.
Tačan uzrok limfoma još uvek nije poznat, ali limfom nije izazvan
povredom, nije zarazan i ne prenosi se sa jedne osobe na drugu.
Istraživanja su pokazala da postoji više faktora rizika za oboljevanje od limfoma, a to su: godine života, oslabljen imuni sistem,
infektivne bolesti, faktori sredine i genetska predispozicija. Navedeni činioci utiču na pojavu bolesti ali to ne znači da svaka osoba
koja je izložena riziku mora da oboli.
Godine života
Verovatnoća oboljevanja od Nehočkinskog limfoma je povećana
kod starijih osoba i to muškog pola, a kod Hočkinovog limfoma
češće oboljevaju osobe od 15-29 godina i preko 50 godina češće
muškarci u odnosu na žene.
Oslabljen imunski sistem
Limfomi se češće javljaju kod osoba kojima je oslabljen imuni
sistem zbog urođenih ili stečenih poremećaja ili među osobama
koje koriste imunosupresivne lekove posle transplantacija organa
ili hemio i radioterapije.
8
Priručnik
Infektivni agensi
Humani T-limfotropni virusi tipa I, humani imunodeficijentni
Epštajn-Bar virus su infektivni agensi koji povećavaju rizik od
nastatanka limfoma, kao i Helicobacter pylori infekcija.
Okolina
Osobe koje rade sa ili su na bilo koji način izložene dejstvu hemikalija (pesticidi, đubriva) imaju veći rizik od oboljevanja.
Genetski faktori
Prisustvo urođenih poremećaja na molekularnom nivou, ili
stečenih genetskih anomalija stvara predispoziciju za nastanak
maligno izmenjene ćelije koja potom, nekontrolisanom deobom
dovodi do razvoja tumora.
Simptomi
• Bezbolni otok limfnih čvorova vrata
• Otok ispod pazuha ili u preponama
• Povišena temperatura
• Gubitak u težini
• Izraženo noćno znojenje
• Svrab po koži
Pojava ovih simptoma ne mora da znači postojanje bilo koje vrste
limfoma, a može se raditi o gripu ili nekoj drugoj infekciji. Baš
zbog toga veoma je važno tražiti savet od Vašeg lekara koji će
uraditi potrebnu dijagnostiku i na taj način postaviti pravu dijagnozu.
9
Priručnik
Dijagnostikovanje, testiranje, ispitivanja i
određivanje kliničkog stadijuma
Da bi se postavila tačna dijagnoza neophodno je sprovođenje
dijagnostike koja podrazumeva: krvnu sliku, biohemijski
pregled krvi, radiografska snimanja u zavisnosti od indikacija (Rtg pregled, CT pregled, NMR pregled). U cilju postavljanja definitivne dijagnoze neophodno je uraditi biopsiju
tumorske promene i biopsiju kostne srži.
Navedenim ispitivanjima se postavlja dijagnoza i određuje
stadijum bolesti, odnosno stepen raširenosti limfoma. U upotrebi je Ann Arbor sistem za određivanje stadijuma bolesti.
10
Priručnik
ANN ARBOR STAGING KLASIFIKACIJA ZA LIMFOME
Stadijum I
zahvaćenost jednog limfnog regiona ili
jedna ekstranodalna lokalizacija
Stadijum II
zahvaćenost dve ili više limfnih regija sa
iste strane dijafragme
Stadijum III
zahvaćenost dve ili više limfnih regija sa
obe strane dijafragme
Stadijum IV
diseminovana ekstranodalna bolest
S - zahvaćenost slezine; modifikuje I, II i III klinički stadijum
E - ekstranodalna lokalizacija; modifikuje I, II i III klinički
stadijum
A - bez opštih simptoma bolesti
B - prisutni opšti simptomi bolesti: povišena telesna
temperatura (>38oC), noćno znojenje ili gubitak u telesnoj
težini preko 10% u periodu od 6 meseci
Biopsija kostne srži
podrazumeva
kratkotrajnu interveciju
u lokalnoj anesteziji
kojim se dobija uzorak
kostne srži, što je
neophodno u proceni
raširenosti bolesti.
11
Priručnik
Kada se sa svim analizama završi i pošto stignu rezultati, a prema
njima i postavi dijagnoza, Vama će, uz prisustvo nekog iz najbliže
porodice, to biti saopšteno, a onda ćete sa svojim lekarom napraviti dogovor na koji način i kako ćete biti lečeni. Vaše pravo je da
čujete i mišljenja drugih pre lečenja.
Odluka je samo Vaša!
Tokom Vašeg lečenja redovno će Vam se uzimati uzorci krvi. Deo
svakog uzorka se obično koristi za analizu krvne slike: crvenih
krvnih zrnaca (eritrocita) koja prenose kiseonik; belih krvnih
zrnaca (leukocita) koja pomažu borbi protiv infekcije; krvnih
pločica (trombocita) koji pomažu zgrušavanju krvi.
Krvna slika je važna jer:
• Broj belih krvnih zrnaca govori Vašem lekaru da li ste
pod većim rizikom od infekcije
• Nivo hemoglobina i broj crvenih krvnih zrnaca govori
Vašem lekaru da li ste malokrvni
• Broj trombocita govori Vašem lekaru da li ste pod rizikom od krvarenja
12
Priručnik
Donošenje odluka
Izbor vrste lečenja limfoma nije jednostavna odluka. Prednosti,
mane i sporedni efekti lečenja se često razlikuju. Iz tog razloga veoma je važno da učestvujete u donošenju odluke koja vrsta lečenja
je za Vas najbolja. Uopšteno govoreći, prilikom odlučivanja koje
lečenje je najbolje za Vas treba uzeti u obzir sledeće:
• Opšte stanje Vašeg zdravlja
• Vašu starosnu dob (na primer, to može uticati na primenu
visokodozne hemioterapije praćene transplantacijom matične ćelije)
• Vaš način života
• Vaše prioritete
• Prirodu Vaše bolesti
• Bilo koja prethodna lečenja
Neki pacijenti ne žele nijednu vrstu citostatskog lečenja i više vole
da probaju neki alternativni pristup. Nažalost, nema dokaza da
taj alternativni pristup daje rezultate, iako ponekad pacijenti prijavljuju da su upotrebom ovih pristupa živeli sa ovom bolešću
mnogo godina duže nego što je bilo predviđeno.
Važno je zapamtiti da su konvencialna
lečenja dobro testirana u kliničkim
studijama i da lekari jasno znaju kako ova
lečenja funkcionišu. Isto se ne može reći za
alternativne pristupe!
13
Priručnik
Lečenje obolelih od limfoma
Da bi ste što bolje bili upućeni u samo lečenje, i da bi ste adekvatno učestvovali u odlukama vezanim za lečenje i medicinsku negu
poželjno je da napravite spisak pitanja koja ćete postaviti Vašem
lekaru.
U Vašem lečenju će učestvovati tim lekara hematologa, onkolog,
radiolog i lekari drugih specijalnosti za kojima se ukaže poteba u
toku Vašeg lečenja.
U cilju određivanja najbolje terapije za Vas, potrebno je razmotriti
stadijum bolesti, tip bolesti, da li prvi put dobijate terapiju, koliko
imate godina i kakvo je Vaše opšte stanje.
TERAPIJA
Nehočkinski limfom
Hočkinov limfom
Imunohemioterapija
Hemioterapija
Zračna terapija
Zračna terapija
Transplantacija matične ćelije
kostne srži
Kombinacija hemio i zračne
terapije
Hirurško lečenje
Transplantacija matične ćelije
kostne srži
Terapija u okviru kliničkih
studija
Terapija u okviru kliničkih
studija
14
Priručnik
Hemioterapija
Hemioterapija je sistemsko lečenje zloćudnih tumora uz primenu hemijskih materija prirodnog ili sintetičkog porekla
koji se nazivaju citostatici. Prednost davanja citostatika je što
oni putem cirkulacije dospevaju u različite delove tela. Mehanizam dejstva citostatka najčešće se ogleda u remećenju
sinteze i funkcije makromolekula i funkcija ćelijskih organela koje omogućavaju deobu ćelija i uzrokuju smrt ćelije.
Vrste hemioterapije
Hemioterapijski lekovi se najčešće daju u kombinacijama koje su
poznate po inicijalima imena lekova koje primenjujemo (npr. COP
– je skraćenica za Ciklofosfamid, Onkovin, Pronizon; skraćenica
ABVD podrazumeva sledeću kombinaciju lekova – Adriblastin,
Bleomicin, Vinblastin, Dakarbazin).
Ovi lekovi se mogu davati i pojedinačno (npr. Leukeran).
15
Priručnik
Ciklusi hemioterapije mogu biti tronedeljni ili četvoronedeljni,
i traju obično nekoliko meseci, što je za svakog bolesnika uglavnom individualno, a zavisi od opšteg stanja i od odgovora na terapiju.
Način primene terapije
1.
2.
3.
4.
5.
Intravenski (primena u venu)
Intraarterijski (primena u arteriju – retko)
Supkutano (primena preko potkožnog tkiva)
Intratekalno (u kičmeni kanal)
Peroralni unos tableta (na usta)
Neželjena dejstva terapije
Neželjena dejstva hemioterapije zavise najpre od toga koja se vrsta leka dobija u kojoj dozi, a svaki bolesnik na nju reaguje drugačije.
Trebalo bi imati na umu da je većina sporednih dejstava lekova
kratkoročna, da se njima obično lako ovlada i da treba da postepeno nestanu jednom kada se prestane sa lečenjem.
Neki od najčešćih sporednih dejstava mnogih hemioterapijskih
lekova su: mučnina ili povraćanje, gubitak kose, suva usta, bolne
promene u ustima, zatvor, proliv i dr.
Neke vrste hemioterapije mogu izazvati sterilitet. Ukoliko je to
za Vas posebno bitno, možete o tome posebno porazgovarati sa
Vašim lekarom.
Pojedini organi i organski sistemi su osetljiviji na primenu citotoksičnih lekova i zračenje u odnosu na druge:
16
Priručnik
• Sistem organa za varenje: u ovom sistemu je česta pojava
mučnine, povraćanja, bolnih aoznih promena u usnoj duplji,
proliva.
• Kardiovaskularni sistem: neki citostatici mogu da utiču na
funkciju srca. Efekti mogu biti privremeni, ali nekada mogu
ostati i trajni. Pre uključivanja terapije, bolesnicima se rade testovi, kao što je ultrazvuk srca u cilju procene srčane funkcije.
Ukoliko primetite pojačano zamaranje, lupanje i preskakanje
srca neophodno je da se obratite lekaru.
• Sistem organa za disanje: može doći do pojave povremenog
kašlja, osećaja grebanja u grlu, otežanog disanja, kratkog daha.
Ukoliko tegobe traju duže neophodna je konsultacija lekara.
• Koža: najčešće se javlja osip po koži tela, crvenilo i svrab koji
su povezani sa primenom leka. Prisustvo navedenih promena
po koži može ukazati na alergijske reakcije na lekove. Kožni
efekti se procenjuju i leče kako bi se pacijent bolje osećao i
kako bi se sprečile ozbiljnije komplikacije.
• Krvni sudovi: u krvnim sudovima se mogu javiti oštećenja
izazvana hemioterapijom i dejstvom zračne terapije. Tečnost
izlazi iz krvnih sudova i nagomilava se u tkivima uzrokujući
otok tkiva (edem). Nakupljanje tečnosti u plućima može da
prouzrokuje zastoj, slabu razmenu kiseonika i nedostatak vazduha. Primena citostatika može da izazove zapaljenje krvnih
sudova (tromboflebitis) zbog čega je neophodno da se, ukoliko
osetite bol i peckanje u predelu braunile, odmah obratite sestri
ili lekaru. Ponekad se u lečenju ovih komplikacija daju lekovi
kao što su kortikosteroidi, koji smanjuju zapaljenje.
17
Priručnik
• Jetra: krvni sudovi koji vode do jetre i oni u samoj jetri, skloni
su razvoju ugruška (tromboze). Ovi efekti mogu nastati zbog
toksičnih promena u jetri, usled hemoterapije i zračenja. Simptomi uključuju žuticu i nagomilavanje tečnosti u trbuhu i na
drugim mestima. Ponekada se otrovne materije koje se normalno izlučuju preko jetre, mogu u njoj akumulirati, dovodeći do
psihičke konfuzije i pospanosti. Lečenje navedenih efekata je
specifično.
• Imunološki sistem: primena citostatika deluje na sve ćelije koje
se brzo dele, uključujući i bela krvna zrnca koja imaju ulogu
u zaštiti i borbi protiv infekcije. Primena visokodozne hemioterapije praćene transplantacijom matićne ćelije dovodi
do supresije imunološke funkcije, što je neophodno da bi se
uništile maligne ćelije pre transplantacije. Rezultat smanjenja
broja belih krvnih zrnaca je povišeni rizik od razvoja infekcije.
Infekcije bakterijama, gljivicama, virusima i ostalim parazitima su česte kod imunosuprimiranih bolesnika. Ovi organizmi
su najčešće prisutni na koži, ustima i debelom crevu bolesnika.
Mogu se naći i u nekuvanoj hrani (na primer na lisnatoj zelenoj
salati) i u vazduhu. Kada je broj ćelija krvi i imunoloških ćelija
normalan, i kada su koža i sluzokoža usta i creva neoštećeni,
organizam se lako brani od mikroorganizama.
Zbog povišenog rizika od razvoja infekcija, neophodna je preventivna (profilaktička) primena antibiotika i ostalih antimikrobnih lekova. Navedene lekove je potrebno uzimati u dogovoru sa
lekarom, a ne samostalno. Ukoliko je kod bolesnika verifikovan
niži broj belih krvnih zrnaca (najčeće kao posledica primene
hemioterapije), sa antimikrobnim lekovima se obično nastavlja,
sve dok se ne registruje dovoljan broj istih u perifernoj krvi.
18
Priručnik
Izraz „oportunistička infekcija“ se odnosi na infekcije uzrokovane
bakterijama, gljivicama i virusima, koje retko prouzrokuju bolest
kod zdravih osoba, ali dovode do infekcija kod osoba sa imunodeficijencijom. Infektivni agensi uključuju različite vrste mikroorganizama (npr. Candida, Aspergillus, Pneumocystis i Toxoplasma).
Zbog svega navedenog, preduzima se veliki broj mera kako bi se
smanjili rizici od infekcije. Kontrola kontakta sa posetiocima, upotreba maske i stalno pranje ruku osoblja i posetilaca koji ulaze
u bolesničku sobu. U bolničkim uslovima sestra vodi računa o
previjanju bolesnika i obradi ubodnih mesta (centralni venski
kateter, braunila). Bolesnicima se obično savetuje eliminisanje
određene hrane koja može sadržati mikroorganizme, kao što su
sirova jaja i sirova morska hrana.
Sve neželjene posledice uglavnom nestaju neposredno po
završetku primene hemioterapije i zračenja, a mučnina i
povraćanje nekoliko dana posle primene cistostatika. Da bi se
neke od ovih pojava smanjile, treba blagovremeno reagovati, a Vi
ste ti koji ćete medicinskoj sestri pomoći, tako što ćete na vreme
signalizirati i najaviti problem, a ona će to uz konsultaciju sa lekarom rešiti.
Terapija monoklonskim antitelom
Rituksimab je monoklonsko antitelo koje uništava B limfocite
i stoga se koristi za lečenje bolesti koji su karakterisane prekomernim brojem B ćelija (neki oblici NHL). Najčešće se daje
kombinovano sa hemioterapijom, a ponekad i samostalno kao
terapija održavanja.
Primena ovog leka pokazuje dobar efekat pa bolesnici sa
agresivnijim oblikom bolesti duže žive u odnosu na one koji su
19
Priručnik
primali samo hemioterapiju. Ovaj lek ima dejstvo direktno na
ćelije tumora koje na površini imaju antigen (marker za koji se
vezuje lek), a to je CD20 molekul, što znači da se može koristiti
u lečenju samo onih limfoma koji imaju takve ćelije. Kod drugih limfoma koji su CD20 negativni, tj. nemaju tumorske ćelije
sa navedenim antigenom, rituksimab nema dejstvo te se u ovim
slučajevima i ne primenjuje.
Dok dobijate monoklonsko antitelo, lagano osluškujte svoje telo
koje može da Vam pošalje neuobičajne signale kao što su: drthtavica, jeza, zamor, bolovi u mišićima. Ako Vam se dogodi da
osetite svrab po koži, kašalj, otežano disanje, povišenu temperaturu, potrebno je da odmah obavestite sestru koja će potom konsultovati lekara. Ove reakcije su veoma retke ali Vi nam možete
pomoći da to na početku sprečimo, pa do težih komplikacija neće
doći. Primena rituksimaba najčešće ne dovodi do pojave mučnine
i povraćanja, i ne uzrokuje opadanje kose.
Zračna terapija
Zračna terapija podrazumeva primenu zraka visoke energije koji
izazivaju smrt ćelija u polju zračenja i koristi se za lokalnu terapiju tumora. Primenjuje se samostalno ili kombinovano sa hemioterapijom.
Neželjena dejstva zračenja su: pojava umora, suvoća i crvenilo
kože tretiranog mesta, peckanje i utrnulost u rukama i nogama,
mučnina, povraćanje, proliv ili problemi sa mokrenjem. Promene
u ishrani kao i simptomatska terapija mogu pomoći u smanjenu
navedenih tegoba.
20
Priručnik
Veoma važan podatak za Vas je da znate da zračna terapija dovodi
do pada elemenata u krvnoj slici pa je veoma važna kontrola iste.
Ako dođe do pada broja leukocita, morate se štititi od infekcije, a
ako je broj leukocita jako nizak, zračenje se mora odložiti dok se
broj leukocita ne popravi. Pored ovoga važno je da znate da terapija zračenjem može trajno uticati na plodnost i pojavu drugih
karcinoma.
Hirurške intervencije
Hiruškom intervencijom se može ukloniti tumor ukoliko je lokalizovan. Neželjeni efekti posle hiruškog zahvata su vezani za
sam postoperativni oporavak i najčešće su praćeni bolovima, što
zavisi od same intervencije, lokalizacije tumora i Vašeg opšteg
stanja. Bol se može regulisati određenim lekovima, ordiniranim
od strane lekara.
Transplantacija kostne srži
Transplantacija matične ćelije kostne srži kod određenog broja
bolesnika predstavlja terapijsku opciju, naročito u slučaju mlađih
bolesnika sa relapsom bolesti (kojima se bolest posle lečenja vratila).
Poreklo zdrave ćelije može biti od srodnog davaoca ili od samog
bolesnika čija je zdrava matična ćelija uzeta, sačuvana, a zatim
posle izvesnog vremena opet vraćena sa prethodno datim visokim dozama citostatika. Dok traje ovaj proces Vi morate nekoliko nedelja biti u bolnici, izolovani, zbog pada imuniteta i veće
opasnosti od infekcija. Najčešći neželjeni efekti terapije su pojava
infekcija i krvarenja.
21
Priručnik
Veliki broj mera se preduzima iz predostrožnosti, kako bi se smanjili rizici od infekcije. One uključuju upotrebu jednokrevetne
sobe sa vazduhom koji se filtrira, kontrolu kontakta sa posetiocima, upotrebu maske i stalno pranje ruku osoblja i posetilaca
koji ulaze u bolesničku sobu. Centralni venski kateter se mora
održavati stalno čistim.
Bolesnicima se obično savetuje eliminisanje sveže hrane zbog
čega se, za bolesnike koji su u programu transplantacije matične
ćelije, primenjuje isključivo termički obrađena hrana.
Karakteristika bolesti kalem protiv domaćina (gra versus host
disease – GVHD) je ispoljavanje u prvih 100 dana, ali se može
ispoljiti i kasnije.
Akutna bolest kalem protiv domaćina može biti blaga, srednja
ili jaka. Ako se manifestacija bolesti kalem protiv domaćina teško
drži pod kontrolom, to može biti stanje opasno po život. Obično
se dijagnostikuje biopsijom jednog od zahvaćenih organa i tkiva i
određuje se stepen od I (najblaža) do IV (najjača).
Hronična bolest kalem protiv domaćina se obično javlja tri meseca nakon presađivanja, ali se može razviti i godinu ili više dana
posle presađivanja. Stariji bolesnici skloniji su razvitku hronične
bolesti kalem protiv domaćina. Češća je pojava kod obolelih koji
su prethodno imali akutnu bolest kalem protiv domaćina, ali se
može javiti i bez prethodne pojave akutne bolesti. Većina bolesnika sa hroničnom bolesti kalem protiv domaćina ima problema sa
kožom. Osip i svrab su najčešći prvi simptomi koji se mogu javiti. Na koži se mogu pojaviti i kraste. Koža obolelog postaje gruba,
suva, hrapava i ispucala (poput „cerove kože“). Promene na koži
mogu se „zaceliti“ stvaranjem ožiljaka, a pokreti susednih zglo22
Priručnik
bova, kao što su prsti, mogu biti ograničeni. Gubitak kose se može
završiti potpunom ćelavošću (alopecijom). Obično je potrebno 6
do 12 meseci za oporavak, približavanje normalnom nivou ćelija
krvi i uspostavljanje funkcije imunoloških ćelija kod bolesnika
koji su primili alogeno presađivanje.
Nakon sprovođenja transplantacije matičnom ćelijom hematopoeze potrebno je da imate u vidu sledeće:
• Bolesnici treba da razgovaraju o riziku od infekcije i nekim
preporučljivim merama predostrožnosti i profilaktičkim
antibioticima sa svojim lekarom.
• Bolesnicima se može savetovati izbegavanje kontakta sa decom koja su primila vakcinu sa živim virusom.
• Zračenje polnih žlezda može dovesti do steriliteta. Primena
hormona nije uobičajena kod muškaraca. Kod žena, primena estrogena i progesterona, može biti potrebna. Plodnost
može biti prisutna kod nekih bolesnika, tako da je neželjena
trudnoća moguća i mere kontracepcije su neophodne.
• Deca mogu da imaju usporen rast i potrebu za primenom
hormona rasta i drugih hormona. Kod dece pubertet može
da kasni i tada je neophodna hormonska terapija.
• Zračenje može smanjiti funkciju štitaste žlezde i stoga dovesti do primene odgovarajućih lekova.
• Jačina hronične bolesti kalem protiv domaćina je glavni pokazatelj kvaliteta života bolesnika. Ova imunološka reakcija
može da rezultira ozbiljnim komplikacijama, uključujući i
problematične infekcije. Lečenje jake bolesti kalem protiv
domaćina takođe može stvoriti komplikacije.
23
Priručnik
Kliničke studije
Mnoge osobe obolele od limfoma učestvuju u kliničkim studijama (istraživačkim studijama). U nekim studijama svi pacijenti
primaju nove terapije dok u ostalim lekari raspoređuju grupe
bolesnika koji primaju različite terapije novu i standardnu, pa na
taj način mogu upoređivati dejstva ovih terapija.
Rezultati i napredak u lečenju limfoma je oćigledan i daje
ohrabrujuće rezultate. Sve ovo se radi zarad smanjenja
neželjenih efekata terapije i poboljšanja Vašeg kvaliteta
života.
Kontrole nakon završene terapije
Pošto je lečenje završeno kontrole kod Vašeg lekara su obavezne,
jer samo na taj način postoji mogućnost da se Vaše stanje prati, da
se prodiskutuje o promenama koje se dešavaju, da dobijete odgovore na ono što vas interesuje.
Saveti za duži i kvalitetniji život :
Ishrana
Dobra ishrana tokom i
posle lečenja znači unošenje
dovoljnog broja kalorija
i proteina koji sprečavaju
gubitak telesne težine, a da se
vrati snaga organizmu.
24
Priručnik
Problemi u ishrani su: gubitak apetita, promena ukusa i mirisa
hrane, zatvor, dijareja (proliv), bolna oštećenja usta, otežano gutanje, mučnina, povraćanje, smanjenje i povećanje težine.
Kada nemate apetit uzimajte hranu češće, jedite mekanu hranu,
uzimajte sokove, supe, čorbe i izmiksanu hranu.
Mukozitis (oštećenja sluznica)
Bol, crvenilo, pojava beličastih
naslaga otežano gutanje su posledica dobijene terapije. Vrlo je
važno da pre terapije proverite
stanje usta i zuba kod Vašeg stomatologa, kao i da brinite o higijeni usta i zuba, jezika posle
svakog obroka. Ako Vas iritira
četkica za zube, ispirajte usta
rastvorom sode bikarbone (npr. 1l vode, pola kašičice soli, pola
kašičice sode bikarbone) i uzimajte dosta tečnosti. Kada primetite
bilo kakvu promenu u ustima odmah obavestite svog lekara. Bol
možete umiriti komadićima leda ili lekovima koje će savetovati
lekar.
Dijareja (proliv)
Kada se dogodi da imate tri ili više neformiranih tečnih stolica
u toku dana odmah to prijavite lekaru i medicinskoj sestri. Veoma je važno da počnete sa dijetom: kuvano povrće (šargarepa,
grašak), sveže voće bez ljuske, sem suvih šljiva, dvopeka, krekera
od integralnog brašna. Ukoliko imate teži oblik dijareje neophodna je terapija lekovima koji su u slobodnoj prodaji, u skladu
sa savetom Vašeg lekara ili medicinske sestre.
25
Priručnik
Zatvor (opstipacija)
Zatvor se definiše kao pražnjenje creva na tri, četiri dana ili ređe.
Da do ovoga ne dođe jedite namirnice koje sadrže dijetalna
vlakna, žitarice, celer, karfiol, brokoli, zelenu salatu. Ako ste u
periodu primene hemioterapije, namirnice moraju biti termički
obrađene. Dnevno uzimajte od 8-10 čaša tečnosti.
Mučnina i povraćanje
Mučnina i povraćanje su neželjene reakcije hemioterapije koje
nastaju kao rezultat nadražaja organa za varenje.
Jedite i pijte pomalo i polako i dobro sažvaćite hranu. Jedite laganu hranu ili izbegavajte njeno uzimanje u toku primene lekova,
nego je uzimajte dva do tri sata pre terapije. Pijte što više tečnosti,
češće i u manjim gutljajima. Ako osetite mučninu, dišite sporo i
duboko.
Kosa, koža i nokti
Gubitak kose je jedan od stresnijih neželjenih efekata hemioterapije koji može smanjiti samopouzdanje i uticati na kvalitet
života.
Kosa počinje da raste 2-3 meseca po završenom hemoterapiskom lečenju. Neka
od privremenih rešenja u tom slučaju su
nošenje marama, turbana, šešira ili perike. Ako se odlučite za
periku kupite je pre nego opadne kosa pa ćete to lakše podneti.
Upala i tromboza vena (tromboflebitis)
Upala i tromboza vene može se javiti na mestu davanja leka.
Tromboflebitis se manifestuje crvenilom, žarenjem i bolom duž
cele vene.
26
Priručnik
Medicinske sestre zbog toga preduzimaju mere ispiranja vene
kroz koju teče terapija i to posle svakog datog citostatika.
Kao prevencija i lečenje koristi se stavljanje hladnih obloga pre
u toku i posle terapije. U bolnici će to uraditi sestra za Vas kod
kuće napravite rastvor vode i alkohola podjednakog razmera ili
koristite 3% bornu kiselinu kao i rivanolske obloge.
Heparinske masti (Hepalpan, Hepathrombin) se nanose u tankom sloju bez utrljavanja. Negujte Vaše vene i kad ste kod kuće da
bi ih oporavili do sledećeg dolaska.
Emotivna podrška
Na različit način svako od Vas
mora se prilagoditi specifičnim
životnim promenama. Bolest utiče na kompletnu ličnost. Emotivnu podršku tokom lečenja
mogu Vam pružiti članovi porodice, prijatelji ili Vama drage osobe. Kad saznate da bolujete od
maligne bolesti emocije budu
različite, ima puno nedoumica, pitanja. Ukoliko sve to podelite
sa nekim biće lakše da se situacija adekvatno i realno sagleda.
Nikada nemojte oklevati da postavite pitanje da biste razjasnili
nedoumicu kao i da zatražite pomoć. Da biste dobili više informacija pričajte sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom o
tome kako se osećate i kako najbolje mogu da Vam pomognu da
poboljšate kvalitet svog života, što je jedan od najvećih problema
posle prevazilaženja saznanja o bolesti .
27
Priručnik
Preporuke za ishranu
U toku terapije mogu se menjati potrebe bolesnika u smislu
ishrane npr: potreba za dodatnim proteinima, za više tečnosti ili
samo za unosom tečne hrane.
U toku same terapije mogu se pojaviti određeni problemi kao što
su: gubitak apetita, promena čula
ukusa i mirisa, mučnina, suva
usta, povraćanje, bolna oštećenja
usne duplje i grla, zatvor ili dijareja, gubitak telesne težine, itd. Svi
ti problemi mogu se prevazići ako sprovodite ishranu u skladu sa
savetima medicinskih radnika. Kada se dobro osećate unosićete
više kalorija i proteina. To je potrebno da bi se sačuvala snaga i
obnovila tkiva oštećena lečenjem.
Preporuka je da koristite u ishrani obrano mleko (kravlje ili
kozje) i mlečne proizvode smanjene masnoće, nemasno pileće i
ćureće meso, morsku ribu bogatu omega 3 masnim kiselinama
kao što su skuša, losos, tuna zatim biljne namirnice bogate proteinima kao što su soja i sojini proizvodi, mahunarke kao što su
sočivo, grašak, pasulj. Preporučuje se da jedete onda kada imate
apetit i kad se najbolje osećate. Poželjno je da uzimate hranu koja
Vam prija, čak i kada je to svedeno na par namirnica.
Voće i povrće
Bazne (alkalne) namirnice pružaju telu najbolju podršku za prevazilaženje bolesti i sprečavanje
njenog povratka. Uzimanje ovih
28
Priručnik
proizvoda dovodi ph u ravnotežu, što dalje nepovoljno deluje na
ćelije raka. Preporučuju se: jabuke, kajsije, banane, ribizle, borovnice, urme, smokve, grožđe, grejpfrut, kivi, limun, mango, dinje,
nektarine, masline, narandže, papaja, breskve, kruške, anans, suvo groždže, maline, jagode i lubenice.
Dobro je ujutru popiti toplu limunadu, a posle 20 min uzeti drugu hranu.
Od povrća se preporučuju: artičoke, brokoli, kupus, šargarepa,
mladi izdanci, karfiol, kelj, repa, celer, cvekla, krastavac, luk, peršun, paprika, paradajz, tikvice, rotkva, spanać, bundeva, krompir.
Preporuka: Najmanje 5 porcija voća i
povrća dnevno porcija podrazumeva jednu voćku srednje veličine, 125ml soka od
povrća i voća, 125g iseckanog voća ili
ba-renog povrća, pasulja ili mahunarki
ili 250g lisnatog zelenog povrća.
Koristan savet: Povrće je najbolje jesti sirovo ili kuvati
na pari ili propržiti i grilovati, jer tokom kuvanja u vodi
hranjivi sastojci mogu da se izgube.
U toku terapije obavezno je uzimanje termički obrađenu hranu.
Integralne žitarice
Poželjno je jesti više integralnih žitarica jer su odličan izvor vlakana i složenih ugljenih hidrata. One se sporije vare i apsorbuju, ne
izazivaju nagli porast šećera u krvi i na taj način održavaju nivo
insulina u niskim granicama.
29
Priručnik
Preporuka: Da bi ste uneli preporučenu dnevnu dozu biljnih
vlakana najbolje bi bilo da jedete 3 porcije dnevno (kriška integralnog hleba, 30 g žitnih pahuljica, 125 g pirinča ili integralne
testenine).
Mahunarke i proizvodi od soje
Mahunarke poput pasulja, sočiva, i graška sadrže mnogo biljnih
vlakana i antioksidanata zvanih flavonoidi koji blokiraju enzim
za rast tumora i čak pojačavaju dejstvo nekih lekova protiv raka.
Zrna soje, mleko od soje, tofu (sir od soje), miso (fermentisana
pasta od soje) i tempeh (meso od soje) sadrže fitoestrogene koji
pomažu u prevenciji mnogih oblika raka. Kod Japanki koje svakodnevno jedu soju, najmanja je učestalost raka dojke na svetu.
Kako su proizvodi od soje bogati proteinom oni su odlična zamena za meso.
Voda i ostale tečnosti
Posebno je važno da pijete puno
tečnosti! Nekad se može desiti
da uopšte ne možete da jedete,
ali zato imate potrebu da pijete
puno tečnosti. Trebalo bi dnevno
da popijete 8-12 čaša tečnosti.
Neka to budu napici koji su
hranjivi i sadrže kalorije: supe,
prirodni sokovi, mlečni fermentisani proizvodi (jogurt, kefir, kiselo mleko), boza, proizvodi na
bazi soje (sojino mleko, jogurt, kiselo mleko), čajevi od lekovitog
bilja i zeleni čaj. Izbegavajte da pijete tečnost u toku jela, već najmanje 30 min pre ili posle jela.
30
Priručnik
Maslinovo i laneno ulje
Ova ulja su bogata bioaktivnim komponentama kao npr. mononezasićenim masnim kiselinama, naročito omega 3 koje imaju
zaštitini i protiv upalni efekat i predstavljaju odličnog saveznika
u borbi protiv bolesti.
Preporuka: 1 kašika hladno ceđenog maslinovog ulja dnevno u jelima i salatama. Seme
lana (ali ne i ulje) sadrže još više lignana od
maslinovog ulja kao i alfa linolnu kiselinu,
biljni oblik omega 3 masnih kiselina.
Odmor
Veoma je važno da se
dovoljno odmarate. To
znači najmanje 7 do 8
sati spavanja svake noći.
Tokom dana preporučuje
se da se vreme provodi
u čitanju ili gledanju
filmova. Ali umerena
aktivnost je ipak poželjna.
Osećaćete se bolje nakon
kratke šetnje ili laganih
vežbi.
31
Priručnik
IZVORI
Internet adrese:
http://www.lymphomacoalition.com
http://www.lymphoma-net.org
http://www.cancer.org
http://www.cancercare.org
http://www.eatright.org
http://www.serbiancancer.org
http://www.lipa.org.rs
32
Download

Priručnik namenjen obolelima od limfoma