XIV KONGRES
UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE
ZLATIBOR
Kongresni centar „Mona“
5-8. jun 2014.
Sadržaj
Organizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Suorganizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pokroviteljstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Organizacioni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Naučni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Četvrtak, 5. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Petak, 6. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Subota, 7. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nedelja, 8. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Poster sesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1
Organizator
Udruženje internista Srbije
Suorganizatori
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje gastroenterologa Srbije
Udruženje reumatologa Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Udruženje za hipertenziju Srbije
Odbor za dijabetes endokrinološke sekcije SLD
Pokroviteljstvo
European Federation of internal Medicine (EFIM)
International Society of internal Medicine (ISIM)
2
Poštovane koleginice i kolege,
Učinili ste nam izuzetnu čast i zadovoljstvo što ste prihvatili naš poziv
za prisustvom i učešćem u radu na XIV Kongresu Internista Srbije, a koji će
se održati u kongresnom centru Mona na Zlatiboru od 05-08. Juna 2014.
godine.
Na osnovu Vaših mnogobrojno izraženih pohvala za naučni program prethodnog kongresai i ove godine smo odlučili da moto XIV Kongresa Internista
Srbije bude „ iz prakse za praksu“. Dakle i na ovom kongresu ćemo Vam
pored teotijske edukacije pružiti i primere iz prakse eminentnih stručnjaka
iz različitih oblasti Interne medicine i na taj način obogatiti Vaša praktična
znanja a koja bi mogli da primenite u svojoj svakodnevnoj praksi na svojim
pacijentima. Ovakav program kongresa omogućiće da sesije budu interaktivne, tako da posle prikazanih slučajeva i teoretske obrade i Vi možete uzeti
učešće u radu, bilo kroz postavljanje pitanja predavačima ili kroz diskusiju
iznesete Vaša lična iskustva. Smatramo, da je ovakav vid rada na kongresu
od velikog značaja za lekare specijaliste Interne medicine jer internista u
današnje vreme, uprkos sve većoj profilizaciji lekara, zauzima vodeće mesto
u medicinskoj praksi što su i stavovi vodećih evropskih Udruženja koja se
bave medicinskom doktrinom jer internista omogućava širi pristup pacijentu
i daje kompletnu medicinsku zaštitu. S toga nije slučajnost da je potreba za
specijalistima interne medicine sve veća u čitavom svetu.
U vezi napred navedenog ne sme se zanemariti podatak da u većini
mesta u Srbiji celokupnu specijalističku delatnost objedinjava i vrši specijalista interne medicine, što sa svoje strane njemu nameće veliku obavezu
kontinuirane edukacije iz svih oblasti interne medicine, a kongresi internista
su pravo mesto ovakvih edukativnih programa.
Kako bismo upotpunili edukativni program sesije na kongresu će imati
multidisciplinarni karakter što podrazumeva širi pristup određenim problemima i sa više aspekata uz učešće predavača iz više oblasti interne medicine a i
šire tj. drugih stručnjaka koji imaju dodirnih tačaka iz obrađivane tematike.U
tom smislu smo na kongresu organizovali 19 plenarnih sesija 95 najeminentnijih medicinskih stručnjaka iz Srbije sa prikazom najinteresantnijih slučajeva
iz njihove prakse. Da bismo pružili mogućnost lekarima da prikažu svoja lična
3
iskustva i rad u medicinskoj praksi na kongresu ćemo organizovati sesije na
kojima će se prikazati lična iskustva kroz slobodna saopštenja i poster sesije.
Kao i ranijih godina i na ovom kongresu uz organizatore Udruženja internista Srbije i Udruženja kardiologa Srbije suorganizatori će biti i Udruženje
gastroenterologa Srbije, Udruženje za hipertenziju Srbije, Udruženje pulmologa Srbije, Udruženje reumatologa Srbije, Udruženje alergologa Srbije,
Udruženje endokrinologa Srbije, Udruženje hematologa Srbije i Udruženje
nefrologa Srbije.
Posebno naglašavamo početak saradnje sa drugim Udruženjima internista u evropi, tako da smo ovom prilikom u goste pozvali predstavnike Ruskog
Udruženja inretnista. Nadamo se da će ovaj vid saradnje u buduće pomoći
unapedjenju rada internista.
I ovog puta posebnu zahavalnost dugujemo predstavnicima farmaceutske industrije koje su propratile održavanje kongresa jer bez njihove pomoći
ovako obiman i sveobuhvatni program kongresa ne bi bio izvodljiv.
Nadamo se da ćete i sa ovog kongresa poneti neka nova saznanja a i
osvežiti svoja znanja iz interne medicine a što će Vam biti od velikog značaja
za dalji klinički rad. Takođe,smo sigurni da Ćete uživati u druženjima i razonodi u divnom ambijentu Zlatibora kao planinske lepotice i značajne turističke
destinacije. Za sve Vaše vankongresne aktivnosti pobrinuće se i ovog puta
agencija Smart.
Dobro došli na XIV Kongres Internista Srbije.
Prof. dr Branko Lović
Predsednik Udruženja internista Srbije
4
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić
Predsednik naučnog odbora kongresa
Organizacioni odbor
Predsednik
Branko LOVIĆ
Članovi
Radmila ŽIVKOVIĆ
Živoslava BRANKOVIĆ
Aleksandar NAGORNI
Dušica ČELEKETIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ
Nenad CRNČEVIĆ
Sekretari
Dragan LOVIĆ
Dimitrije JANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Zorica CVETKOVIĆ
Marija ZDRAVKOVIĆ
Sekretarijat
Udruženje internista Srbije
TA Smart travel
5
Naučni odbor
Predsednik
Miodrag OSTOJIĆ
Generalni Sekretar
Branko BELESLIN
Srđan ALEKSANDRIĆ
Marija ANDJELKOVIĆ
Slađana ANĐELKOVIĆ
Svetlana APOSTOLOVIĆ
Dušan BASTAĆ
Danijela BENEDETO-STOJANOV
Vesna BOŠNJAK-PETROVIĆ
Živoslava BRANKOVIĆ
Vesna BRZAČKI
Zorica CVETKOVIĆ
Vera CVIJANOVIĆ
Dušica ČELEKETIĆ
Nenad DIKIĆ
Dragan DIMIĆ
Nada DIMKOVIĆ
Emina DIMITRIJEVIĆ
Vesna DIMITRIJEVIĆ-SREĆKOVIĆ
Jadranka DUKIĆ
Dragan ĐORĐEVIĆ
Ana ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ
Snežana FILIPOVIĆ
Vojislav GIGA
Nenad GOVEDAROVIĆ
Branislav GVOZDENOVIĆ
Višeslav HADŽI-TANOVIĆ
Brankica IVANOVIĆ
Branko JAKOVLJEVIĆ
Dimitrije JANKOVIĆ
Zoran JOKSIMOVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Valentin KOKORIN (Russia)
Goran KORAĆEVIĆ
Miodrag KRSTIĆ
Katarina LALIĆ
Nebojša LALIĆ
Mirjana LAUŠEVIĆ
Dragan LOVIĆ
Lana MAČUKANOVIĆ-GOLUBOVIĆ
Anatoly MARTYNOV (Russia)
Violeta MIHAILOVIĆ-VUČINIĆ
Predrag MINIĆ
Javorka MITIĆ
Marija MITIĆ-MILIKIĆ
Aleksandar NAGORNI
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Milan NEDELJKOVIĆ
Radomir NAUMOVIĆ
Snežana PAVLOVIĆ
Tanja PEJČIĆ
Milica PEŠIĆ
Srđan PEŠIĆ
Dragana PETROVIĆ
Tatjana POTPARA
Milan RADOVIĆ
Saša RADENKOVIĆ
Sanja SIMIĆ-OGRIZOVIĆ
Vlado SKAKIĆ
Andrey SPASSKIY (Russia)
Dejan SPIROSKI
Aleksandra STANKOVIĆ
Olivera STANKOVIĆ
Bojana STAMENKOVIĆ
Miroslav STAMENKOVIĆ
Jelena STEPANOVIĆ
Goran STEVANOVIĆ
Mihailo STJEPANOVIĆ
Vesna STOJANOV
Danko STOJNIĆ
Edita STOKIĆ
Petar SVORCAN
Mirjana ŠEFIK-BUKILICA
Sanja ŠKODRIĆ
Vesna ŠKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Ivan TASIĆ
Miloje TOMAŠEVIĆ
Jelica VIDENOVIĆ-IVANOV
Miodrag VUKČEVIĆ
Marija ZDRAVKOVIĆ
Radoš ZEČEVIĆ
Radmila ŽIVKOVIĆ
6
PROGRAM
XIV KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE
5-8. JUN 2014.
7
Četvrtak 5. jun
PROGRAM
Sala 1
13.00 -14.30
Sesija Privatne lekarske prakse
Moderator Hadži-Tanović V.
Hadži-Tanović V. Predlog nacionalnog programa za smanjenje
morbiditeta i mortaliteta od kardiovaskularnih
bolesti u Srbiji
Bastać D.
Stabilna koronarna bolest: Šta nam pruža novi
dijagnostički i prognostički algoritam u tri koraka
Pavlović S.
Rezistencija na diuretike-Problem i prikaz slučaja.
Joksimović Z.
Učestalost pojedinih subtipova iritabilnog
crevnog sindroma-trogodišnje praćenje
14.30-16.15
Usmena saopštrenja originalnih radova
Predsedavajući: Bastać D., Zdravković M.
Kovačević G.
Primena sublingvalne alergene specificne
imunoterapije (SLIT) kod pacijenata sa dijagnozom
alergijskog rinitisa
Perić V.
Povezanost između očuvane kontraktilne rezerve
leve komore i promene drugih ispitivanih
ehokardiografskih parametara tokom stres
ehokardiografskog testa fizičkim opterećenjem
Benedeto-Stojanov D.
Validnost Rockall skor sistema kod krvarenja iz
proksimalnog segmenta digestivnog trakta
Ćojbašić I.
8
Prikaz pacijenta sa ankilozirajućim spondilitisom
koji je razvio non-Hodgkin-ov limfom
Četvrtak 5. jun
PROGRAM
Sretenović S. Analiza bolesnika sa ponavljanim
tromboznim događajima
Omerović A. C-reaktivni protein u proceni stepena inflamacije
kod pacijenata na hronicnom programu
hemodijalize
Smiljić S.
Značaj disfunkcije srčanog endotela
u patogenezi srčane insuficijencije
Videnović-Ivanov J.
Značajnost dijagnostikovanja metaboličkog
sindroma u obolelih sa sarkoidozom
Anđelković S. Neprepoznata mišićno-skeletna tuberkuloza šake
i ručnog zgloba
Bastać D. Mikroalbuminurija i hipertrofija miokarda
leve komore u arterijskoj hipertenziji
Stjepanović M. Nodularna senka u plućima kod pacijenta lečenog
od reumatoidnog artritisa
Nikolić V. Prikaz bolesnika sa Hroničnom limfocitnom
leukemijom
Chaparoska D. Anabolics abuse and cardiomyopathy
in a bodybuilder: case report
Zdravković M. Kounisov sindrom – slika akutnog koronarnog
sindroma u alergijskoj reakciji, pregled literature
i prikaz slučaja
Radovanović-Dinić B.
Endoskopske promene sluznice želudačnog patrljka
nakon hiruške terapije ulkusne bolesti
16.15-16.30 Pauza
9
PROGRAM
Četvrtak 5. jun
16.30- 18.00
Neprepoznata tuberkuloza- multidisciplinarni problem
Moderator: Škodrić-Trifunović V.
Škodrić S.
Klinički neprepoznata tuberkuloza sa aspekta patologa
Škodrić Trifunović V.
Problemi u dijagnostici tuberkuloze
sa aspekta pulmologa
Stjepanović M.
Imunosupresivna terapija i neprepoznata
tuberkuloza-prikaz slučaja
Stevanović G. Retke lokalizacije vanplućne tuberkuloze problem u prepoznavanju i dijagnostici
Anđelković S.
Neprepoznata mišićno-skeletna tuberkuloza šake
i ručnog zgloba
Minić P.
Recidiv plućne tuberkuloze kod deteta sa
hroničnom granulomatoznom bolešću
18.00-19.30
Značaj multidisciplinarnog pristupa u internoj medicine:
Da li vidimo širu sliku?
Moderator: Milosavljević T.
Petronijević M.
NSAIL i kardiovaskularni rizik. Da li su svi isti?
Čekerevac I.
Nekontrolisana astma:
Inflamacija u malim disajnim putevima ili GERB?
Krstić M. Gastroprotekcija u svakodnevnoj praksi
19.30 -19.40
Kokorin V.
Prezentacija Udruženja internista Rusije
Russian Internal Medicine Society Presentation
Svečano otvaranje
Branko Lović, Predsednik Udruženja internista Srbije
Koktel
10
Petak 6. jun
PROGRAM
08.00 -09.30
Simpozijum Ektraezofagealne manifestacije GERB-a
Moderator: Nagorni A.
Nagorni A. Montrealska klasifikacija GERB-a
Apostolović S. Nekardijalni bol u grudima
Pejčić T. Sindrom refluksne astme
Radenković S. GERB i gojaznost
Nagorni A.
Terapija GERB
09.30-11.00
Respiratorne bolesti kod starijih osoba
Moderatori: Bošnjak-Petrović V., Mitić-Milikić M.
Dukić J.
Strukturne i funkcijske promene respiratornog
sistema
Bošnjak- Petrović V.
Astma kod starijih - dijagnostika i lečenje
Mitić-Milikić M.
Osobenosti hronične opstruktivne bolesti pluća
kod starijih osoba
Pejčić T.
Pneumonije u starijem životnom dobu
Nagorni-Obradović Lj.
Plućna tromboembolija kod starijih –
veliki izazov
Vukčević M.
Poremećaji spavanja kod starijih osoba
11.00-11.45
Pacijenti sa HOBP & KVB – izazov za pulmologe i kardiologe
Moderator: Đurić V.
11
Petak 6. jun
PROGRAM
11.45 - 12.00 Pauza
12.00-12.45
Dabigatran-klinička iskustva u Srbiji.
Moderatori: Prostran M., Obradović S., Kovačević D.
12.45 -13.00 Pauza
13.00-14.00
Usmena saopštenja originalnih radova
Moderatori: Đorđević D., Spiroski D.
Đorđević D. Dvanaest godina praćenja bolesnika sa arterijskom
hipertenzijom i hipertrofijom leve komore
Jozić T.
Rezistencija na aspirin i subakutna tromboza stenta
- prikaz slučaja
Keković P.
Mesto i značaj transtorakalne ehokardiografije
u dijagnostici akutne disekcije aorte
Babić S.
Slana soba – pećina – šta je to?
Bukilić S.
Parathormon i hipertenzija
Cvetković Z.
Hemoragijski sindrom uzrokovan primarna
hiperfibrilizom kao prva klinička manifestacija
karcinoma prostate
Cvetković Z. Udruženost plazmaćelijskog tipa Kastelmanove
bolesti i klasičnog Hočkinovog limfoma prikaz bolesnika
14.00- 15.00 Pauza
12
Petak 6. jun
PROGRAM
15.00- 16.30
Ekstra hepatičke manifestacije hroničnih virusnih hepatitisa B i C
Moderator: Svorcan P.
Svorcan P. Uvod
Dimković N. Extra hepatične manifestacije HVH iz ugla nefrologa
Zečević R. Extra hepatične manifestacije HVH
iz ugla dermatologa
Cvijanović V. Extra hepatične manifestacije HVH
iz ugla neurologa
Stamenković M. Extra hepatične manifestacije HVH
iz ugla oftalmologa
16.30-17.00
Zajednički simpozijum Udruženja internista Srbije
i Udruženja internista Rusije
Joint Symposium of Serbian Association of internal Medicine
and Russian Society of Internal Medicine
Moderatori: Lović B., Martynov A. (Russia)
Lović D. Kontrola krvnog pritiska u Srbiji
(rezultati EuroAspire i drugih studija)
Blood pressure management in Serbia
(EUROASPIRE and other studies)
Kokorin V.
Rezultati kliničkih studija u Rusiji
Russian clinical studies results
13
Petak 6. jun
PROGRAM
17.00-18.00
Gojaznost u plućnim bolestima - uzrok i posledice
Moderatori: Jovanović D., Mihailović-Vučinić V.
Jovanović D. Gojaznost u plućnim bolestima
Dimitrijević-Srećković V.
Mediteranska ishrana u sprečavanju
hroničnih bolesti
Videnović-Ivanov J.
Metabolički sindrom kod bolesnika
na kortikosteroidnoj terapiji
Filipović S.
Uticaj kortikosteroidne terapije na BMI
(Body mass index ) i FMI ( Fat mass index)
Gvozdenović B.
Kvalitet života i gojaznost
Mihailović-Vučinić V.
Gojaznost i D vitamin – specifičnosti problema
Mitić J.
14
Gojaznost i poremećaj disanja u snu
Petak 6. jun
PROGRAM
18.00- 19.30
Simpozijum kardiologa i endokrinologa
Organizator AMEC i WHF 25by25
Moderator: Tomašević M.
Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolest
i kod bolesnika sa dijabetesom
Aleksandrić S. Prikaz bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda
koji ima dijabetes, gojazan je i ima dislipidemiju
Tasić I.
Promena životnog stila
Pešić M.
Kontrola glikemije
Radenković S.
Ivanović B.
Apostolović S.
Tomašević M.
Kardiovaskularna bezbednost hipoglikemijskih
agenasa
Optimalna kontrola krvnog pritiska
Kontrola lipidnog statusa
Kontrola trombocitne funkcije
19.30- 20.30
Šta internista MORA da zna o sportu i rekreaciji:
Preporuke za praćenje i suplementaciju?
Moderatori: Nedeljković I., Dikić N.
Zdravković M. Internistički pregled i prevencija naprasne srčane
smrti kod sportista i rekreativaca
Giga V.
Eho, EKG – kada i kome? Prikaz slučajeva
Dikić N. Internističke preporuke za praćenje osoba
koje se bave sportom
Nedeljković I.
Internistička procenakardiopulmonalnog kapaciteta
i propisivanje treninga. Prikaz slučaja
Anđelković M.
Ishrana i suplementi: Šta prija, a šta škodi
15
Subota 7. jun
PROGRAM
08.00 -09.00
Sistemske bolesti vezivnog tkiva - dijagnostički i terapijski izazov
Moderator: Šefik-Bukilica M.
Šefik-Bukilica M.
Uvod
Stanković O. Sistemski eritemski lupus I infekcija - prikaz slučaja
Petrović D. Nediferentovani vaskulitis- prikaz slučaja
09.00 -11.00
Sesija Kardio-Gastroenterologija
Moderatori: Ostojić M., Krstić M.
Prikazi zanimljivih slučajeva iz kliničke prakse.
Interaktivna diskusija
11.00-11.45
Kad je pravo vreme za fiksnu kombinaciju?’’
Moderator: Beleslin B.
11.45 -12.00 Pauza
16
Subota 7. jun
PROGRAM
12.00-12.45
Savremena antitrombocitna terapija
u akutnom koronarnom sindromu
Moderatori: Beleslin B., Tomašević M., Apostolović S.
Svaki bolesnik sa AKS treba da dobije tikagrelor
Beleslin: B.
Pro
Tomašević M. Contra
Apostolović S.
Šta kažu ESC preporuke i praksa?
12.50-13.30
Uticaj Nobelove nagrade na savremenu kardiologiju
i gastroenterologiju
Moderatori: Ivanović B., Krstić M.
13.30-14.15
Udruženi u borbi protiv hipertenzije
Moderatori: Ivanović B., Pavlović M.
14.15- 15.00 Pauza
17
Subota 7. jun
PROGRAM
15.00- 16.30
Praktični internistički aspekt infarkta miokarda
Moderator: Koraćević G.
Koraćević G. Nedovoljno poznati alarmantni EKG znaci AKS
Damnjanović G. Nije infarkt sve što povećava troponin promena
Benedeto-Stojanov D.
Urgentna ezofagogastroduodenoskopija u AIM
Govedarović N. Značaj anemije i mesto transfuzije eritrocita u AIM
Dimić D.
Terapija hiperglikemije u AIM
16.30-17.30
Kardiovaskularna protekcija…..
Lalić K. Stokić E.
18
...dileme i trileme
...možemo li sve spakovati u 10 zapovesti
Subota 7. jun
PROGRAM
17.30-19.00
Lečenje strukturnih bolesti srca 2014 kroz prikaze slučajeva
i interdisclipanarnu raspravu
Moderatori: Beleslin B., Nedeljković M., Ostojić M.
I deo: Lečenje operativno visoko-rizične
ili inoperabilne aortna stenoze kod starih pacijenata
Tešić M.
Prikaz slučaja
Stepanović J. Pogled neinvazivnog kardiologa
Nedeljković M. Komentar invazivnog kardiologa
i savremene mogućnosti
II deo: Lečenje aritmije apsolute kod pacijenata koji ne mogu da
uzimaju antokoagulantnu terapiju
Polovina M. Prikaz slučaja
Krstić M. Komentar gastroenetrologa: Ko je sa aspekta
gastroenetrologa pacijent koji ne sme da uzima
antokoagulantnu terapiju
Potpara T. Komentar kardiologa
Beleslin B. Savremene mogućnosti interventnog kardiologa
III deo: Lečenja ishemijske miokardiopatije kod pacijenata kod koga
smo iscrpli sve mogućnosti za revaskularizaciju
Đorđević-Dikić A.
Prikaz slučaja
Bogdanović A. Komentar hematologa: Primena matičnih ćelija
Đorđević- Dikić A.
Koji je pogodan ehokardiografski pacijent
M. Ostojić
Mogućnosti savremene kardiologije
u primeni matičnih ćelija
19
Nedelja 8. jun
PROGRAM
08.30- 09.30
Sesija Hematologija
Moderator: Čeleketić D.
Čeleketić D. Sideropenijska anemija i druge mikotične anemije
Mačukanović-Golubović L.
Megaloblastne anemije i druge mikocitne anemije
Cvetković Z.
Anemije hronične bolesti
i druge normocitne anemije
09.30- 11.00
Netradiocionalni faktori rizika za aterosklerozu
Moderator: Tasić I.
20
Tasić I.
Porodična anamneza za infarkt miokarda –
najvažniji faktor rizika?
Pešić S. Epigenetika – mogućnost primarne prevencije
Brzački V. Nealkoholna masna jetra – faktor za diabetes,
aterosklerozu i koronarnu bolest
Stamenković B.
Sistemske bolesti vezivnog tkiva kao faktor rizika
za aterosklerozu
Skakić V. Hiperurikemija i giht i KV bolesti
Nedelja 8. jun
PROGRAM
11.00- 12.00
Sesija Udruženja za hipertenziju Srbije
Moderadori: Lović B., Živković R.
Jakovljević B. Nefarmakološko lečenje i alternativna medicina
u hipertenziji
Stojanov V.
Kada započeti medikamentoznu
antihiprtenzivnu terapiju
Lović D. Kardiovaskularni lekovi u hipertenziji.
Šta predlažu velike kliničke studije
Đorđević D. Rezistentna hipertenzija
12.00- 13.00
Sesija Nefrologija
Moderator: Naumović R.
Simić-Ogrizović S. Značaj infekcija u stadijumima I-IV
hronične bolesti bubrega
Radović M.
Infekcije kod bolesnika na hemo
i peritoneumskoj dijalizi
Naumović R.
Infekcije nakon transplantacije bubrega
Laušević M. Principi antibiotske terapije kod bolesnika
sa hroničnim bolestima bubrega
21
Poster prezentacije
Subota 7. jun
11.00- 14.00
Poster prezentacije I deo
Moderatori: Stanković A., Branković Ž.
P1
Tadić Lj.
Modifikovani ranoupozoravajuci bodovni sistem (MEWS),
kao kriterijum za prijem bolesnika u jedinicu intenzivne nege
P2
Mitić V.
Perkutana intervencija ili hiruška revaskularizacija
u višesudovnoj bolesti srca
P3
Zec R.
Atipični bol u grudima- prikaz slučaja
P4
Blagojević Z.
Karcinoidni sindrom vs. Carcinoma neuroendocrinum originis ignotaprikaz slučaja
P5
Gajić S.
Lečenje novootkrivene arteriske hipertenzije sa antagonistima
imidazolinskih receptora
P6
Đukanović N.
Prevencija iznenadne srčane smrti sportista
P7
Ćojbašić I.
Antifosfolipidni sindrom i trombocitopenija, prikaz slučaja
P8
Ćojbašić I.
Analiza citogenetskog odgovora kod pacijenata
sa hroničnom mijeloidnom leukemijom
22
Poster prezentacije
Subota 7. jun
P9
Sretenović S.
Istovremeno postojanje primarnog mijelodisplaznog sindroma
(MDS) i myeloma multiplex (MM)
P10
Nikolić A.
Evaluacija HOMA-IR indeksa kao direktnog parametara insulinske
rezistencije kod hipertenzivnih bolesnika u proceni koronarne bolesti
P11
Krstev D.
Evaluacija povezanosti hipertenzije sa kliničko-patološkim
simptomima i stanjima kod hipertoničara
P12
Brzački V.
Epidemiološke, morfološke i histološke karakteristike
kolorektalnog carcinoma
P13
Šaban J.
Association between Helicobacter pylori infection with gastric
and duodenum diseases
P14
Timčić A.
Pojava akutnog infarkta miokarda bez prethodne angine pectoris
P15
Timčić A.
Pojava aneurizme leve komore kod infarkta miokarda prednjeg zida
- naša iskustva
P16
Timčić A.
Prognoza bolesnika sa miksomom leve pretkomore koji ne prihvata
hirurški zahvat - naše iskustvo
P17
Timčić A.
Cardiac arrest u toku ergometrijskog testiranja – prikaz slučaja
23
Poster prezentacije
Subota 7. jun
P18
Nikolić A.
Da li je bolje određivati Tg/HDL indeks ili apsolutne vrednosti lipida
kod gojaznih pacijenta sa koronarnom bolešću?
P19
Nikolić A.
Gojaznost u funkciji metaboličkog sindroma
u proceni koronarne bolesti
P20
Nikolić A.
Da li razlog za postojanje značajne koronarne bolesti leži
u činjenici da su bolesnici češće prekomerno gojazni
i imaju dijabetes tip2?
P21
Inić Kostić B.
Nealkoholna masna jetra I dijabetes Melitus tip 2
P22
Sretenović S.
Splenektomija kao terapija u primarnoj osteomijelofibrozi?
P23
Milinić S.
Faktori rizika za nastanak kalkuloze žučne kesice
P24
Šipić M.
Transtorakalna ehokardiografija u inicijalnoj dijagnostičkoj
evaluaciji hronične tromboembolijske plućne hipertenzije prikaz slučaja
P25
Simonović E.
Trombocitopenija kod pacijenata sa limfoproliferativnim bolestima
P26
Simonović E.
Trombotičke komplikacije kod pacijenata sa pravom policitemijom
i esencijalnom trombocitemijom
24
Poster prezentacije
Subota 7. jun
P27
Radoičić M.
Hipertenzivna retinopatija
P28
Simonović E.
Multipli mijelom, komplikacije - prikaz slučaja
P29
Isailović-Keković M.
Istovremena klinička prezentacija akutnog koronarnog sindroma
i akutnog ishemijskog mozdanog udara-prikaz slučaja
P30
Simonović E.
Hronična limfocitna leukemija - prikaz slučaja
P31
Radaljac T.
Duboka venska tromboza u pacijenta sa ulceroznim kolitisomprikaz slučaja
P32
Polovina M.
Procena kvaliteta oralne antikoagulantne terapije kod obolelih
od atrijalne fibrilacije – značaj ličnih činilaca i stava pacijenata
prema primenjenoj terapiji
P33
Polovina M.
Razvoj kardiovaskularnih oboljenja kod obolelih od idiopatske
atrijalne fibrilacije – značaj pokazatelja inflamacije, oksidativnog
stresa i endotelne disfunkcije
P34
Popović-Polovina A.
Uticaj terapijske komplijanse na regulaciju krvnog pritiska
kod obolelih od arterijske hipertenzije
P35
Petrović G.
Ultrasonographic evaluation of simple and complicated
acute cholecystitis
25
Poster prezentacije
Subota 7. jun
15.00- 18.00
Poster prezentacije II deo
Moderatori: Stanković A., Branković Ž.
P36
Miljković D.
Udaljeni mortalitet bolesnika sa koronarnom bolešću lečenih
perkutanom koronarnom intervencijom
P37
Ristić M.
Koronarna bolest u progresiji od infarkta miokarda do hirurške
revaskularizacije aorto koronarnim bypass-om i reoperacije uticaj
faktora rizika -desetogodišnje praćenje-prikaz slučaja
P38
Sibinović D.
Dijagnostika Wegenerove granulomatoze
P39
Vukićević M.
Tromboprofilaksa kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom
i povišenim hemoragijskim rizikom
P40
Simonović O.
Polycythemia vera kod pacijenta sa hroničnom bubrežnom
insuficijencijom -Prikaz slučaja
P41
Simonović O.
Tromboprofilaksa kod pacijenta sa multpnim mijelomom
u prisustvu virusnog hepatitisa - Prikaz slučaja
P42
Simonović O.
Primena testova trombofije u proceni rizika arterijskih
tromboza -Prikaz slučaja
P43
Jovičić O.
Hipertireoza kao specifični uzrok atrijalne fibrilacije
26
Poster prezentacije
Subota 7. jun
P44
Radisavljević M.
Hiponatrijemija je prediktor mortaliteta u pacijenata
sa cirozom jetre
P45
Stričević O.
Upotreba rosuvastatina u primarnoj i sekundarnoj prevenciji
u redukciji kardovaskularnog rizika
P46
Stalević Lj.
Masna jetra –ultrazvučne promene
P47
Marić-Milošević G.
Aritmije u sklopu Wolf-Parkinson-White sindroma
P48
Branković D.
Frekfentnost ishemijske reakcije na testu fizickim opterecenjem
kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2
P49
Branković D.
Korelacija izmedju dijastolne disfunkcije leve komore kod pacijenata
sa anginom pectoris I dijabetesom melitusom tip 2, I terapije
trimetazidinima
P50
Branković D.
Lipidni profil kod bolesnika sa dijabetes mellitusom
tip 2 I arterijskom hipertenzijom
P51
Pekmezović Z.
Atrijalna fibrilacija kod oboljelog od malarije
P52
Ivković-Krstić G.
Ehokardiografski nalaz u bolesnice sa masivnim mixomom
levog atrija-prikaz slučaja
27
Poster prezentacije
Subota 7. jun
P53
Glogovac S. M.
Maligni tumori mokraćne besike u Jablaničkom okrugu:
Dvadesetpetogodišnje iskustvo
P54
Filipović S.
Diferencijalna dijagnoza obostranih promena u plućnom parenhimu
P55
Jovanović D.
Prikaz slučaja progresivne dijabetične amiotrofije naglog početka dijagnostički postupak i terapijski tretman i odgovor
P56
Jovanović D.
Prezentacija slučaja Marhijafava-Bignami sindroma – iznenađujuče
otkriće konačne dijagnoze naizgled jasnog slučaja
P57
Đoković A.
Slučajevi veoma kasne tromboze stenta i dužina dvojne
antitrombocitne terapije – kuda idemo? Prikaz slučaja
P58
Đoković A.
Dijastolna disfunkcija u autoimunim bolestima –
iskustvo u antifosfolipdnom sindromu
P 59
Đoković A.
Uspešno endovaskularno zbrinjavanje transradijalnim pristupom
akutne aortokoronarne disekcije tokom perkutane koronarne
intervencije - prikaz slučaja
P60
Stamenković A.
Poređenje inflamatornih promena na šakama u sistemskoj sklerozi
i reumatoidnom artritisu primenom magnetne rezonancije
P61
Pavlović M.
Elektrokardiogram kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom
bolesti pluća
28
Poster prezentacije
Subota 7. jun
P62
Pavlović M.
Udruženost steatoze jetre i faktora rizika za razvoj
kardiovaskularnih bolesti
P63
Raičević-Sibinović S.
Prospektivna evaluacija fibroze jetre u hroničnom virusnom
hepatitisu C prema Sabadell NIHCED (Neinvazivni indeks
za ranu detekciju ciroze u C hepatitisu) indeksu
P64
Stojanović S.
Udruženost A alela polimorfizma -308 G/A gena za TNF alfa
sa radiološkom progresijom reumatoidnog artritisa
P65
Lović M.
Uticaj metaboličkog sindroma na pojavu novih kardiovaskularnih
događaja kod pacijenata sa preležanim infarktom miokarada lečenih
primarnom perkutanom koronarnom intervencijom
P66
Kostić S.
Uticaj pola i starosti na promene na koronarnim, karotidnim
i perifernim aterijama kod pacijenata sa koronarnom bolešću
P67
Trifunović D.
Analiza predisponirajućih srčanih oboljenja i komorbiditeta
kod pacijenata sa infektivnim endokarditisom
P68
Trifunović D.
Analiza ulaznog mesta i mikrobiološkog nalaza kod pacijenata
sa infektivnim endokarditisom
P69
Karadžić V.
Anomalija koronarne arterije - prikaz bolesnika sa ishodištem desne
koronarne arterije iz levog sinusa Valsalve
P70
Čojbašić I.
Duke-Young sindrom - prikaz slučaja
29
OPŠTE INFORMACIJE
XIV Kongres Udruženja internista Srbije održaće se na Zlatiboru od 5-8. Juna 2014. g. Kongresni centar hotela Mona.
Službeni jezik
Službeni jezik Kongresa je srpski jezik.
Svečano otvaranje Kongresa
Svečano otvaranje Kongresa je u četvrtak 5. juna 2014, u 19.30h. Nakon otvaranja biće organizovan koktel dobrodošlice.
Registracija
Registracija učesnika je moguća preko on-line registracije ili za registracionim pultom za
vreme trajanja Kongresa.
Registracija na registracionom pultu je moguća u sledećim terminima:
5.jun 12.00-19.00
6.jun
8.00-19.00
7.jun
8.00-19.00
Kotizacija
Cena kontizacije je 100 EUR-a u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.
Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sesijama i izložbenom prostoru, sertifikat, kongresnu torbu, bedž, prisustvo svečanom otvaranju i koktelu dobrodošlice.
Obrazac za registraciju na Kongresu mozete preuzeti sa sajta www.smart4.co.rs ili preuzeti
obrazac na registracionom pultu za vreme trajanja Kongresa.
Smeštaj učesnika
Rezervaciju smeštaja možete uraditi preko web sajta: www.smart4.co.rs
Mesto održavanja Kongresa
Kongresni centar hotela Mona, Zlatibor
Radni deo Kongresa održavaće se u sledećim salama:
Sala 1 (Velika sala Kongresnog centra Mona)
Sala 2 – Poster prezentacije
Hol – izložbeni prostor
Tipovi sesija
Plenarne sesije
Usmene prezentacije originalnih radova
Poster sesije
Izložba farmaceutskih kompanija i medicinske opreme biće organizovana za vreme trajanja
Kongresa
30
Sponzori
Generalni Sponzor
Pharma Swiss
Zlatni sponzori
Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Boehringer Ing., Takeda
Srebrni sponzori
Berlin Chemie-Menarini, Merck, Krka
Sponzori
Actavis, Pfizer, Hemofarm, Protom Sistem, Eli Lilly, Pharma S, DEM,
R&B Medical, Intermedic Group, Heart
31
INDEX
Aleksandrić S.
Anđelković M.
Anđelković S.
Apostolović S.
15
15
9, 10
11, 15
Babić S. 12
Bastać D. 8, 9
Beleslin B. 19
Benedeto-Stojanov D. 8, 18
Blagojević Z. 22
Bogdanović A. 19
Bošnjak- Petrović V. 11
Branković D. 27
Brzački V. 20, 23
Bukilić S. 12
Chaparoska D. 9
Cvetković Z. 12, 20
Cvijanović V. 13
Čeleketić D. 20
Čojbašić I. 8, 22, 29
Damnjanović G. 18
Dikić N. 15
Dimić D. 18
Dimitrijević-Srećković V. 14
Dimković N. 13
Dukić J. 11
Đoković A. 28
Đorđević D. 12, 21
Đorđević- Dikić A. 19
Đorđević-Dikić A. 19
Đukanović N. 22
Filipović S. 14, 28
Gajić S. 22
Giga V. 15
Glogovac S. M. 28
Govedarović N. 18
Gvozdenović B. 14
Hadži-Tanović V. 8
32
Inić Kostić B. 24
Isailović-Keković M. 25
Ivanović B. 15
Ivković-Krstić G. 27
Jakovljević B. 21
Joksimović Z. 8
Jovanović D. 14, 28
Jovičić O. 26
Jozić T. 12
Karadžić V. 29
Keković P. 12
Kokorin V. 10, 13
Koraćević G. 18
Kostić S. 29
Kovačević G. 8
Krstev D. 23
Krstić M. 16, 19
Laušević M. 21
Lović D. 13, 21
Lović M. 29
Mačukanović-Golubović L. 20
Marić-Milošević G. 27
Mihailović-Vučinić V. 14
Milinić S. 24
Miljković D. 26
Minić P. 10
Mitić J. 14
Mitić-Milikić M. 11
Mitić V. 22
M. Ostojić 19
Nagorni A. 11
Nagorni-Obradović Lj. 11
Naumović R. 21
Nedeljković I. 15
Nedeljković M. 19
Nikolić A. 24
Nikolić V. 9
Omerović A. 9
Ostojić M. 16
Pavlović M. 29
Pavlović S. 8
Pejčić T. 11
Pekmezović Z. 27
Perić V. 8
Pešić M. 15
Pešić S. 20
Petrović D. 16
Petrović G. 25
Polovina M. 19, 25
Popović-Polovina A. 25
Potpara T. 19
Radaljac T. 25
Radenković S. 11, 15
Radisavljević M. 27
Radoičić M. 25
Radovanović-Dinić B. 9
Radović M. 21
Raičević-Sibinović S. 29
Ristić M. 26
Sibinović D. 26
Simić-Ogrizović S. 21
Simonović E. 24, 25
Simonović O. 26
Skakić V. 20
Smiljić S. 9
Sretenović S. 9, 23, 24
Stalević Lj. 27
Stamenković A. 28
Stamenković B. 20
Stamenković M. 13
Stanković O. 16
Stepanović J. 19
Stevanović G. 10
Stjepanović M. 9, 10
Stojanović S. 29
Stojanov V. 21
Stričević O. 26
Svorcan P. 13
Šaban J. 23
Šefik-Bukilica M. 16
Šipić M. 24
Škodrić S. 10
Škodrić Trifunović V. 10
Tadić Lj. 22
Tasić I. 15, 20
Tešić M. 19
Timčić A. 23
Tomašević M. 15
Trifunović D. 29
Videnović-Ivanov J. 9, 14
Vukčević M. 11
Vukićević M. 26
Zdravković M. 8, 9, 15
Zečević R. 13
Zec R. 22
Živković R. 21
33
UDRUŽENJE INTERNISTA SRBIJE
Jovana Ristića 20/2, 18000 Niš • 018.42.94.090
E-mail: [email protected] • www. uis.org.rs
Download

Program kongresa - Udruženje Internista Srbije