Klinika za pulmologiju, KCS
Udruženje za sarkoidozu Srbije
GRANULOMATOZE I FIBROZE
NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI
PROGRAM
7-8. decembar 2012. godine, Beogard, Klinika za pulmologiju KCS
Organizatori
Klinika za pulmologiju, KCS
Udruženje za sarkoidozu Srbije
Pod pokroviteljstvom
Lekarske komore Srbije
Naučni odbor
Prof. dr Violeta Vučinić
Doc. dr Aleksandra Dudvarski-Ilić
Dr Miroslav Jevtić
Prof. dr Lidija Ristić
Prof. dr Vesna Kuruc
Prim. dr Tatjana Radosavljević
Prof. dr Ljudmila Nagorni-Obradović
Organizacioni odbor
Prof. dr Violeta Vučinić
Dr Jelica Videnović-Ivanov
Dr Snežana Filipović
Dr Mihailo Stjepanović
Dr Maja Omčikus
PROGRAM • Petak, 7.12.2012.
3
12.00
REGISTRACIJA UČESNIKA UZ KOKTEL DOBRODOŠLICE
13.00
ZVANIČNI POČETAK SIMPOZIJUMA I OTVARANJE
14.00
EDUKATIVNI DEO
14.00-15.00
I SESIJA
GRANULOMATOZE I FIBROZE - NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI
Iskustva Specijalne bolnice za plućne bolesti „Ozren“
Moderator: Dr Miroslav Jevtić
Radno predsedništvo: Prof. dr Violeta Vučinić, Prof. dr Vesna Kuruc, Prof. dr Lidija Ristić
14.00
Izazovi u lečenju obolelih od MDR TBC (naša iskustva)
Dr Gordana Antonijević
14.10
Mikobakterioze - da li smo spremni?
Dr Miroslav Jevtić
14.20
Izmenjeni terapijski režimi u lečenju obolelih od MDR TBC (prikaz slučaja)
Dr Biljana Milićević-Avramović
14.30
MDR TBC (prikaz slučaja)
Dr Ivana Milivojević, Dr Katerina Jevtić
14.40
Milijarno rasejanja, diferencijalna dijagnoza (prikaz slučaja)
Dr Dragoslav Andjelković
14.50
Granulom ili malignom, diferencijalna djagnoza (prikaz slučaja)
Dr Dragica Savić-Popović, Dr Zlata Stefanović
14.50-15.00
Diskusija
15.00-15.10
Pauza za kafu
15.10-16.10
II SESIJA
GRANULOMATOZE I FIBROZE - NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI
Iskustva Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Knez Selo, Klinički centar Niš
Moderator: Prof. dr Lidija Ristic
Radno predsedništvo: Prof. dr Branislava Milenković, Prof. dr Zorica Lazić, Dr Miroslav Jevtić
15.10
Genetika sarkoidoze
Mr med sc. Tatjana Rađenović-Petković
15.20
Invazivna dijagnostika plućnih granulomatoza
Prof. dr Milan Rančić
15.30
Izazovi u diferencijalnoj dijagnostici plućnih granulomatoza
Dr Snežana Đorđević
15.40
Značaj histopatološkog nalaza u dijagnostici tuberkuloze sa prikazom slučaja
Dr med sc. Slavica Golubović
15.50
Bronhoopstrukcija u aktivnoj tuberkulozi sa osvrtom na naša iskustva
Ass. dr med sc. Milan Radović
PROGRAM • Petak, 7.12.2012.
4
16.00
Zbrinjavanje pacijenata u terminalnom stadijumu plućnih fibroza
Prof. dr Lidija Ristić
16.00-16.10
Diskusija
16.10-17.00
Pauza za kafu i POSTER SESIJA RAZGLEDANJE POSTERA
17.00-17.30
Prezentacija farmaceutske kuće - Astra zeneca
„HOBP – šta očekivati od savremene terapije?“ - prof. dr Marija Mitić Milikić
17.30-19.00
III SESIJA
GRANULOMATOZE I FIBROZE - NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI
Klinika za pulmologiju, KCS, Beograd
Moderator: Prof. dr Violeta Vučinić
Radno predsedništvo: Prof. dr Dragana Jovanović, Doc. dr Ruža Stević,
Prim. dr Dragoslav Anđelković
17.30
Klasifikacija i kliničke karakteristike difuznih intersticijskih oboljenja pluća
Prof. dr Zorica Lazić
17.40
Uloga radiologa u diferencijalnoj dijagnozi plućnih granulomatoza
Doc. dr Ruža Stević
17.50
Bronhološka dijagnostika plućnih granulomatoza
Dr Spasoje Popević
18.00
Diferencijalna dijagnoza sarkoidoze i tuberkuloze sa aspekta patologa
Prim. dr Jelena Stojšić
18.10
Značaj PET skena u dijagnozi i diferencijalnoj dijagnozi sarkoidoze kao granulomatoze
Prim. dr Jelica Videnović
18.20
Hitotriozidaza u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici granulomatoza
Prof. dr Violeta Vučinić
18.30
Hitotriozidaza kao pokazatelj aktivnosti sarkoidoze na našim bolesnicima
Dr Snežana Filipović
18.40
Granulomatozna oboljenja na teritoriji Sandžaka-epidemiološka slika,
prema podacima Grudnog odeljenja u Novom Pazaru
Dr Asim Leković
18.50
Bronhoopstrukcija u sarkoidozi
Doc. dr Aleksandra Dudvarski-Ilić
18.50-19.00
Diskusija
19.00
Zavešetak prvog dana
PROGRAM • Subota, 8.12.2012
5
09.00-10.10
IV SESIJA
GRANULOMATOZE I FIBROZE - NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI
Iskustva Instituta za plućne bolesti Sremska Kamenica
Moderator: Prof. dr Vesna Kuruc
Radno predsedništvo: Doc. dr Aleksandra Dudvarski-Ilić,
Prof. dr Vesna Škodrić-Trifunović, Prof. dr Milan Rančić
09.00
Karakteristike tuberkuloze na području Vojvodine
Ass. dr Miroslav Ilić
09.10
Klinički značaj interferona gama u dijagnostici aktivne tuberkuloze pluća
Doc. dr Svetlana Kašiković- Lečić
09.20
Intermitentna terapija tuberkuloze
Prim. dr Darinka Kukavica
09.30
Sarkoidoza ili tuberkuloza - diferencijalna dijagnoza
Prof. dr Vesna Kuruc
09.40
Hipersenzitivni pneumonitis - naša iskustva
Prim. dr sci dr Dušica Stanojev
09.50
Novine u dijagnostičko-terapijskom postupku kod idiopatske plućne fibroze
Doc. dr Svetlana Kašiković Lečić
10.00-10.10
Diskusija
10.10-11.00
Prezentacija farmaceutske kuće-Providens: Foster
11.00-11.30
Prezentacija farmaceutske kuće - Astra zeneca
„Ciljana terapija NSCLC – kako odabrati pravog pacijenta?“ - dr Tatjana Adžić Vukičević
11.30-11.50
Pauza za kafu i osveženje
11.50-14.10
V SESIJA
GRANULOMATOZE I FIBROZE - NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI
Klinika za pulmologiju, KCS, Beograd
Moderator: Prof. dr Violeta Vučinić
Radno predsedništvo: Dr Jelica Videnović-Ivanov, Dr Katerina Jevtić, Dr Asim Leković
11.50
EKG promene u sarkoidozi
Prim. dr Nada Vasić
12.00
Kliničke manifestacije neurosarkoidoze
Dr Mihailo Stjepanović
12.10
Dijagnostika mikobakterija u nacionalnoj referentnoj laboratoriji
Prof. dr Branislava Savić
12.20
Uzajamna povezanost pušenja i tuberkuloze
Prof. dr Vesna Škodrić-Trifunović
12.30
Diseminovana infekcija uzrokovana Mycobacterium xenopii
Dr Marija Laban
PROGRAM • Subota, 8.12.2012
6
12.40
Vaskulitisi - Wegenerova granulomatoza u pulmološkoj praksi
Prof. dr Dragana Jovanović, Dr Marina Roksandić
12.50
Plućna histiocitoza
Prof. dr Branislava Milenković
13.00
Klinički značaj osteodenzitometrije kod pacijenata sa sarkoidozom
Dr Ivana Bozić
13.10
D hormon-uloga i značaj u glikokortikoidima izazvanoj osteoporozi
Dr Tatjana Sokolović- TEWA
13.20
Rehabilitacioni tretman u oboljenjima plućnog intersticijuma
Ass. dr Nataša Mujović
13.30
Prediktori pogoršanja simptoma i kvaliteta života bolesnika sa sarkoidozom
Prim. dr Branislav Gvozdenović
13.40
Radna sposobnost kod obolelih od sarkoidoze
Prof. dr Aleksandar Milovanović
13.50
Etički aspekti terminalne faze intersticijskih bolesti pluća
Prim. dr Tatjana Radosavljević, Dr Slavica Đurović-Mladenović
14.00-14.10
Diskusija
14.10
ZATVARANJE SIMPOZIJUMA I PODELA SERTIFIKATA
SPISAK PREDAVAČA
7
1. Prim. dr Dragoslav Anđelković, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
2. Dr Gordana Antonijević, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
3. Dr Biljana Avramović-Milićević, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
4. Dr Ivana Božić, mr sci, Klinika za dijabetes i endokrinologiju, Klinički centar Srbije
5. Dr Snežana Đorđević, Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu Knez Selo, Klinički centar Niš
6. Doc. dr Aleksandra Dudvarski-Ilić, Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za pulmologiju,
Klinički Centar Srbije
7. Dr Snežana Filipović, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
8. Prim. dr Slavica Golubović, dr sci, Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu Knez Selo, Klinički
Centar Niš
9. Prim. dr Branislav Gvozdenović, dr sci med, PPD Serbia, Beograd
10. Ass. dr Miroslav Ilić, Instutut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Medicinski
fakultet, Novi Sad
11. Dr Katerina Jevtić, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
12. Dr Miroslav Jevtić, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
13. Prof. dr Dragana Jovanović, Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za pulmologiju, Klinički
Centar Srbije
14. Doc. dr Svetlana Kašiković-Lečić, Instutut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
Medicinski fakultet Novi Sad
15. Dr Darinka Kukavica, Instutut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
16. Prof. dr Vesna Kuruc, dr sci, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
Medicinski fakultet Novi Sad
17. Prof. dr Zorica Lazić, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Centar za plućne bolesti,
Klinički centar Kragujevac
18. Dr Marija Laban, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
19. Dr Asim Leković, Služba za plućne bolesti, Zdravstveni Centar Novi Pazar
20. Dr Ivana Milivojević, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
21. Prof. dr Branislava Milenković, Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za pulmologiju
Klinički Centar Srbije
22. Prof. dr Aleksandar Milovanović, Institut za medicinu rada, Beograd, Srbija, Medicinski
fakultet u Beogradu
SPISAK PREDAVAČA
8
23. Ass. dr Nataša Mujović, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički Centar Srbije,
Medicinski fakultet u Beogradu
24. Dr Spasoje Popević, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
25. Dr Tatjana Rađenović-Petković, Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, Klinički Centar Niš
26. Prim. dr Tatjana Radosavljević, Direktorka Lekarske Komore Srbije
27. Ass. dr Milan Radović, Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu Knez Selo, Klinički Centar Niš,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
28. Prof. dr Milan Rančić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinika za plućne bolesti i
tuberkulozu, Klinički Centar Niš
29. Prof. dr Lidija Ristić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinika za plućne bolesti i
tuberkulozu, Klinički Centar Niš
30. Prof. dr Branislava Savić, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Klinički Centar Srbije,
Medicinski fakultet u Beogradu
31. Dr Dragica Savić-Popović, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
32. Dr Dušan Sibinović, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
33. Prof. dr Vesna Škodrić-Trifunović, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski
fakultet u Beogradu
34. Prim. dr Dušica Stanojev, Instutut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
35. Dr Zlata Stefanović, Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja
36. Doc. dr Ruža Stević, Klinika za radiologiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu
37. Dr Mihailo Stjepanović, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
38. Prim. dr Jelena Stojšić, Služba za patohistologiju, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
39. Prim. dr Nada Vasić, Služba za kardiologiju, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
40. Prim. dr Jelica Videnović-Ivanov, dr sci med, Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije,
stručni saradnik Medicinskog fakulteta, Beograd
41. Prof. dr Violeta Vučinić, Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za pulmologiju, Klinički
Centar Srbije
OPŠTE INFORMACIJE
9
Akreditacija
Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
11 bodova za predavače, 9 bodova za usmena saopštenja, 7 bodova za poster prezentacije i 5
bodova za pasivno učešće.
Mesto I VREME održavanja
Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije, od 7. do 8. decembra 2012. godine.
Izložba
Hol ispred sale u Klinici za pulmologiju, KCS.
Društveni program
Koktel dobrodošlice 7.12.2012. u 13.00 časova.
PRIJAVA
Prijava je izvršena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem izvršnom organizatoru
Simpozijuma. Prijavu možete preuzeti sa www.smart4.co.rs i poslati e-mailom ili faksom.
KOTIZACIJA
Kotizacija podrazumeva: štampani materijal, prisustvo stručnom programu i izložbi i iznosi 5.000,00
dinara.
Kotizacija se uplaćuje na račun agencije Izvršnog organizatora, po prijavi i na osnovu ispostavljenog
predračuna.
PREZENTACIJA RADOVA
Radovi će biti prezentovani kao usmena saopštenja ili kao posteri, prema odluci Naučnog odbora.
Vreme za prezentaciju usmenih saopštenja ograničeno je na 10 minuta. Naučni odbor može, obzirom
na priliv i sadržaj radova, odrediti način njihove prezentacije.
OPŠTE INFORMACIJE
10
PRIJAVA RADOVA
Prihvaćeni su radovi prijavljeni za planirani skup Majski ozrenski dani. Naslov rada i imena autora
biće štampani u finalnom programu. Autori će biti obavešteni do kraja oktobra 2012. godine.
Maksimalna veličina prihvaćenih radova za poster prezentaciju da ne prelazi 1m x 0,7m.
SMEŠTAJ
Smeštaj je obezbeđen u hotel SLAVIJA Lux.
Prijavu možete preuzeti sa www.smart4.co.rs
Radi obezbeđenja odgovarajućeg smeštaja, popunjenu prijavu dostaviti Izvršnom organizatoru, na
fax ili e-mail.
USLOVI PLAĆANJA I OTKAZA
Iznosi za kotizaciju i smeštaj mogu se uplatiti na osnovu predračuna. Organizator zadržava pravo
da, usled poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti, promeni uslove i cenu.
Otkazi prema Opštim uslovima putovanja.
VAŽNE ADRESE
ORGANIZATOR
Udruženje za sarkoidozu Srbije
Višegradska 26/20
Klinički Centar Srbije
11000 Beograd
Telefon: +381 11 366 34 60, 366 34 52
IZVRŠNI ORGANIZATOR
Smart International - SMART TRVEL
Licenca OTP 144/2010
11000 Beograd, Svetog Save 43/I
Telefon: + 381 11 308 7486, 308 7487
Faks: + 381 11 308 6695
E-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
BELEŠKE
11
IZVRŠNI ORGANIZATOR
Download

program