Najnovija globalna inicijativa
i strategija za dijagnostiku,
lečenje i prevenciju hronične
opstruktivne bolesti pluća
Miladinović-Đukanović Nataša
Institut za medicinu rada Srbije
„Dr Dragomir Karajović“, Beograd
The Global Iniciative for Chronic
Obstructive Lung Disease – Globalna
inicijativa za hroničnu opstruktivnu
bolest pluća
(GOLD)
 Svestka zdravstvena organizacija (WHO) i
Američki institut za srce, pluća i krv
pokrenuli su 1998. god. Globalnu inicijativu
za hroničnu opstruktivnu bolest pluća
 Prvi Izveštaj Radionice GOLD objavljen je
2001. god.(revidiran 2006., 2009.,2011. i
2014 godine)
 Ciljevi GOLD-a su da poboljša dijagnostiku
lečenje i prevenciju HOBP
DEFINICIJA
hronične opstruktivne bolesti
pluća
(HOBP)
Oboljenje koje se karakteriše
ograničenjem protoka vazduha koje
ometa normalno disanje,
hroničnog je karaktera
i nije potpuno reverzibilno
HOBP je bolest koja
uključuje:
- plućne
- vanplućne manifestacije
Plućna komponenta se
karakteriše ograničenjem
protoka vazduha koje

nije potpuno reverzibilno (BDT)

obično je progresivno i

udruženo sa poremećenim inflamacijskim
odgovorom pluća na štetne čestice ili gasove
BDT - Bronhodilatatorni test
 se izvodi primenom određenog
bronhospazmolitika, kod bolesnika s
manifestnom opstrukcijom
 cilj testa je da se ispita akutna
reverzibilnost opstrukcije, stepenovanje
hronične opstruktivne plućne bolesti i
astme
BDT - Bronhodilatatorni test
Test je negativan ako se FEV1 ne uveća za
najmanje 200 ml ili najmanje 12% u odnosu
na bazičnu vrednost (pre inhalacije leka)
Negativnost bronhodilatatornog testa nam
ukazuje da ograničenje protoka vazduha nije
potpuno reverzibilno
Ograničenje protoka vazduha je
karakteristika HOBP i nastaje
dvojnim mehanizmom:
 inflamacijom sa remodelovanjem malih disajnih
puteva i
 destrukcijom parenhima
Vanplućne manifestacije
(medijatori inflamacije koji se
oslobađaju iz ćelija u disajnom sistemu
nađeni su u opštoj cirkulaciji posebno
u fazi egzacerbacija)
 Pothranjenost obolelog i gubitak u telesnoj masi,
posebno gubitak mišićne mase (gubitak mase
respiratornih mišića)
 Osteoporoza
 Kardiovaskularne bolesti
 Depresija
 Sleep apnea
HOBP
uzeti u razmatranje kod svakog
bolesnika koji ima simptome:
- kašalj
- stvaranje sputuma
- dispneja
uz podatke o
izloženosti faktorima
rizika
HOBP obuhvata
hronični bronhitis i emfizem pluća
Emfizem je pre svega
patološki termin koji
opisuje strukturne
promene plućnog
parenhima
Hronični bronhitis, ili
prisustvo kašlja i
iskašljavanja najmanje
tri meseca u svakoj od
dve uzastopne godine,
ostaje klinički i
epidemiološki termin
Hronični opstruktivni
bronhitis
 kašalj i stvaranje sputuma mogu da
prethode razvoju ograničenja protoka
vazduha,
 dok neki bolesnici razvijaju ograničen
protok vazduha bez pojave hroničnog
kašlja i iskašljavanja
Patomorfološke promene
hroničnog opstruktivnog
bronhitisa
 Intenzivno lučenje sluzi
 Hiperplazija peharastih ćelija
 Edem sluzokože
 Spazam glatkih mišića u disajnim
putevima
 Oštećenje hrskavice
 Metaplazije pokrovnog epitela
 Endarteritis i peribronhitis
Dijagnoza HOBP:
Spirometrija
 „Zlatni standard“
(standardizovan i
objektivan način
merenja
ograničenja protoka
vazduha)
 Za dijagnozu i
procenu težine
HOBP
FEV1/FVC (%)< 70%
Osetljiva mera ograničenja protoka
vazduha i njegova vrednost manja od
70% smatra se ranim znakom
ograničenja protoka vazduha u
bolesnika u kojih je FEV1 još uvek u
granicama normale
Klasifikacija težine bolesti
STADIJUM
KARAKTERISTIKE
FEV1/FVC < 70%,
I: Blaga HOBP
FEV1  80% predviđenog
Sa ili bez hroničnih simptoma
(kašalj, iskašljavanje)
Klasifikacija težine bolesti
STADIJUM
KARAKTERISTIKE
FEV1/FVC < 70%
II: Umerena
HOBP
50%  FEV1 < 80% predviđenog
Sa ili bez hroničnih simptoma
(kašalj, iskašljavanje)
Klasifikacija težine bolesti
STADIJUM
KARAKTERISTIKE
FEV1/FVC < 70%
III: Teška HOBP
30%  FEV1 < 50% predviđenog
Sa ili bez hroničnih simptoma
(kašalj, iskašljavanje)
Klasifikacija težine bolesti
STADIJUM
KARAKTERISTIKE
FEV1/FVC < 70%
IV: Vrlo teška
HOBP
FEV1 < 30% predviđenog ili
FEV1 < 50% predviđenog plus
hronična respiratorna insuficijencija
ili insuficijencija desnog srca
Terapija u svakom od stadijuma
HOBP
STADIJUM
I: Blaga HOBP
LEČENJE
 Izbegavanje faktora rizika;
vakcinacija protiv gripa
 Dodati kratkodelujući bronhodilatator po
potrebi
Terapija u svakom od stadijuma
HOBP
STADIJUM
II: Umerena HOBP
LEČENJE
 Izbegavanje faktora rizika;
vakcinacija protiv gripa
 Dodati kratkodelujući bronhodilatator po
potrebi
 Dodati redovno lečenje jednim ili sa
više dugodelujućih bronhodilatatora
 Dodati rehabilitaciju
Terapija u svakom od stadijuma
HOBP
STADIJUM
III: Teška HOBP
LEČENJE
 Izbegavanje faktora rizika;
vakcinacija protiv gripa
 Dodati kratkodelujući bronhodilatator po
potrebi
 Dodati redovno lečenje jednim ili sa više
dugodelujućih bronhodilatatora
 Dodati rehabilitaciju
 Dodati inhalacione glikokortikoide ako se
ponavljaju egzacerbacije
Terapija u svakom od stadijuma
HOBP
STADIJUM
IV: Vrlo teška
HOBP
LEČENJE
 Izbegavanje faktora rizika;
vakcinacija protiv gripa
 Dodati kratkodelujući bronhodilatator po
potrebi
 Dodati redovno lečenje jednim ili sa više
dugodelujućih bronhodilatatora
 Dodati rehabilitaciju
 Dodati inhalacione glikokortikoide ako se
ponavljaju egzacerbacije
 Dodati dugotrajnu terapiju kiseonikom ako
postoji hronična respiratorna insuficijencija,
razmotriti hirurška lečenja
GOLD: Faktori rizika
 Genetski
 Inhalatorni
 Rast i razvoj pluća
 Oksidativni stres
 Pol
 Respiratorne infekcije
 Socioekonomski status
 Ishrana
 Komorbiditet
Inhalacija čestica kao faktor
rizika za razvoj HOBP
 pušenje cigareta
 prašine i hemikalije
na radnom mestu
 aerozagadjenje u
zatvorenom prostoru
 aerozagadjenje na
otvorenom prostoru
Od mnogobrojnih inhaliranih
čestica samo su duvanski dim,
prašina i hemikalije na radnom
mestu (pare, iritansi, dimovi)
dobro ispitani faktori rizika
Oni deluju aditivno,
povećavajući rizik od nastanka i
razvoja HOBP
Pušenje cigareta
 Uzrok 80-90% svih HOBP
 Osobe koje puše imaju veći rizik da obole od
HOBP u poređenju sa nepušačima, a rizik raste sa
brojem popušenih cigareta
 Prosečan pad FEV1 u pušača je brži (60ml/god)
nego u nepušača (30ml/god)
 Pušači koji razvijaju HOBP imaju prosečni pad
FEV1 za više od 60 ml/god,
 15-20% pušača će razviti klinički značajnu HOBP
(poslednji dokazi ukazuju da ova cifra iznosi
50%)
 Oko 6% obolelih od HOBP u SAD nikada nisu
pušili
Uloga profesionalnih štetnosti
na razvoj HOBP
 Ispitivanje započeo je Flečer 1950. god
 Značajno doprinose nastanku HOBP u
15-20% slučajeva, a kod nepušača u 30%
(Američko torakalno udruženje 2002.god.)
 Snižava dodatno FEV1 za 7-8 ml godišnje
Profesionalne štetnosti koje
mogu uticati na razvoj HOBP
 gasovi (sumpor dioksid i amonijak)
 minerali (ugalj-najviše ispitivan, silikati,
azbest, cement, staklena vuna, kaučuk)
 metali (kadmijum, vanadijum, isparenja pri
zavarivanju)
 organska prašina (pamuk-prvi agens priznat
kao uzrok HOBP, lan, juta, drvo)
 dim (motori sa unutrašnjim sagorevanjem)
 toluen diizocijanat
Značajan rizik za nastanak HOBP
je nađen kod radnika
 eksploataciji i preradi ruda,
 proizvodnji plastike, kože, gume, tekstila
 drvnoj industriji,
 poljoprivredi i proizvodnji prehrambenih proizvoda,
 građevinarstvu,
 saobraćaju,
 čišćenju kancelarija
Kriterijumi za priznavanje
profesionalne bolesti
 Radnik radio na poslovima i radnim mestima na
kojima dolazi do kontakta sa iritirajućom prašinom
(dokaz o intenzitetu i trajanju ekspozicije od
najmanje 10 godina);
 Postoji klinička slika hroničnog opstruktivnog
bronhitisa;
 Postoji poremećaj plućne ventilacije teškog stepena
(FEV1 <50%);
 Postoje dokazi o očuvanoj ventilaciji pluća pri
zaposlenju i odsustvo hroničnog bronhitisa pre
zaposlenja;
 Postoji dokaz da radnik nikada nije pušio
PROFESIONALNE BOLESTI
Profesionalna oboljenja
respiratornog sistema
Silikoza pluća
Silikotuberkuloza
Azbestoza pluća
Pneumokonioza rudara ugljenokopa
Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom
Bisinoza pluća
Profesionalna bronhijalna astma
Egzogeni alergijski bronhioloalveolitis
Angioneurotski edem gornjih disajnih puteva
Hronični opstruktivni bronhitis
Mere primarne prevencije
Borba za zdravu životnu sredinu
(posebno u naseljima sa visokim stepenom
aerozagađenja)
Smanjenje ukupnog izlaganja pojedinca
duvanskom dimu
Smanjenje izloženosti prašini, dimu i
gasovima na radnom mestu
(izmenom tehnološkog procesa, kontrolom
ekspozicije na radnom mestu, primenom
uređaja za prečišćavanje vazduha,
adekvatnom ventilacijom, kao i upotrebom
ličnih zaštitnih sredstava)
Mere sekundarne prevencije
 Odnosi na otkrivanje bolesti u najranijem
stadijumu kako bi se omogućilo rano
lečenje
(prethodni i periodični pregledi radnika sa
profesionalnim rizikom od nastanka HOBP)
Ublažavanje simptoma i
poboljšanje kvaliteta života
obolelih glavni su ciljevi
tercijerne prevencije
Validni upitnici za procenu
simptoma kod pacijenata sa
HOBP prema GOLD- u
 Upitnik Saveta za modifikovana
medicinska istraživanja za procenu težine
nedostatka daha –mMRC
 CAT skala (nivoa simptoma)
 Procena rizika od egzacerbacije
 Klasifikacija težine ograničenja protoka
vazduha kod HOBP
(bazirana na postbronhodilatatornom FEV1)
Upitnik Saveta za modifikovana
medicinska istraživanja za
procenu težine nedostatka dahamMRC
 mMRC stepen 0-Imam nedostatak
daha samo pri napornom merenju
 mMRC stepen 1-Imam kratak dah kad
žurim na ravnoj podlozi ili kad hodam
uz blagu uzbrdicu
 mMRC stepen 2-Sporije hodam od
ljudi istog godišta po ravnom zbog
nedostatka daha ili moram stati da
udahnem kada hodam svojim tempom
po ravnom
Upitnik Saveta za modifikovana
medicinska istraživanja za
procenu težine nedostatka dahamMRC
 mMRC stepen 3-Stanem da udahnem
nakon 100m hoda ili nakon par min
po ravnom
 mMRC stepen 4-previše mi nedostaje
daha da bih napustio/la kuću ili
ostajem bez daha dok se oblačim ili
skidam
CAT skala (nivoa simptoma)
 CAT <10 koji ukazuju na nizak nivo
simptoma (manje simtomatski)
 CAT ≥10 koji ukazuju na visok nivo
simptoma (više simptomatski)
Spirometrijska klasifikacija
ograničenosti protoka
vazduha:
 GOLD 1-blaga
 GOLD 2-umerena
 GOLD 3-ozbiljna
 GOLD 4-veoma ozbiljna
Kombinovana procena
(HOB)P
GOLD- 2014.g.
Pacijent
karakteristike
Spirometrijska Egzacerbacije
klasifikacija
tokom godine
CAT skala
(nivo
simptoma)
mMRC
A
Nizak rizik
Malo simptoma
GOLD
≤1
<10
0-1
B
Nizak rizik
Više simptoma
GOLD
1-2
≤1
≥10
≥2
C
Visok
rizik GOLD
malo simptoma
3-4
≥2
<10
0-1
D
Visok rizik
Više simptoma
3-4
≥2
≥10
≥2
GOLD
1-2
Hvala na pažnji
Download

HOBP