Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 1
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
1. Osnovni podaci
Prezime
Davidov
Ime
Ivana
APVNT broj
2489
Godina rođenja
1975
Mesto rođenja
Novi Sad
Država rođenja
Srbija
Zvanje
Asistent sa doktoratom
Titula
Doktor nauka-veterinarska medicina
E mail
[email protected]
Direktni telefon
021/485-34-64
Dr
Telefon lokal
Ustanova
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
2. Podaci o stečenim diplomama
Godina
Vrsta rada
Mesto
Ustanova
Naziv rada
Naučna oblast
2001
Diploma
Beograd
Fakultet veterinarske
medicine u Beogradu
2010
Magistratura
Novi Sad
Poljoprivredni fakultet u
Novom Sadu
Značaj dužine i debljine
ductus papillaris-a na
patomorfološke promene
vimena krava
Veterinarske nauke
Novi Sad
Poljoprivredni fakultet u
Novom Sadu
"Uticaj koncentracije cinka i
selena u krvnom i mlečnom
serumu na pojavu
patomorfoloških promena u
mlečnoj žlezdi krava"
Veterinarske nauke
2012
Doktorat
-
Veterinarske nauke
3. Podaci o izborima u zvanje
Godina
Naziv zvanja
R.br.
Ustanova
Naučna oblast
2012
Asistent sa doktoratom
1
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Veterinarske nauke
2011
Asistent sa magistraturom
1
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Veterinarske nauke
2002
Asistent pripravnik
1
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Veterinarske nauke
4. Podaci o naučnim oblastima
R.br.
1
Naučna oblast
Veterinarske nauke
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 2
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
5. Stručna biografija
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 3
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
6. Produkcija - zbirni rezultati
6.1. Rezultati produkcije
Oznaka
Broj
Poena
M23
Rad u međunarodnom časopisu
Naziv kriterijuma produkcije
4
12.00
M24
Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
2
6.00
M31
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
3.00
M33
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
12
12.00
M34
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
3
1.50
M51
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
12
24.00
M52
Rad u časopisu nacionalnog značaja
11
16.50
M53
Rad u naučnom časopisu
2
2.00
M61
Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
1
1.50
M63
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
2
1.00
M64
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
10
2.00
M71
Odbranjena doktorska disertacija
1
6.00
M72
Odbranjen magistarski rad
1
3.00
62
90.50
Ukupno
6.2. Učešće na projektima
Naziv vrste projekta
Broj
Ukupno
0
6.3. Vođenje teza
Naziv vrste teze
Broj
Ukupno
6.4. Međunarodna saradnja
Država saradnje
Broj
Ukupno
0
6.5. Recenzije
Broj
Ukupno
0
6.6. Uređivanje časopisa
Tip časopisa
Broj
Ukupno
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
0
Strana 4
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M23-Rad u međunarodnom časopisu
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Cincović Marko;
5. Stančić Ivan;
6. Belić Branislava;
Relations between blood Zinc concentrations and udder health in dairy cows
REV MED VET-TOULOUSE ISSN: 0035-1555
Vol. 4, No. 164, Str. 183-190, Izdavač: Veterinary University Toulouse; (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Davidov Ivana;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Pajić Marija;
Relation between findings of Coxiella burnetii and concentration of IgG in blood serum of infected cows
African Journal of Microbiology Research ISSN: 1996-0808
Vol. 7, No. 6, Str. 444-448, ISBN 1996-0808, Izdavač: Academic Journals; (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
1. Milošević Nikolina;
2. Bjelić-Čabrilo Olivera;
3. Ćirković Miroslav;
4. Ljubojević Dragana;
5. Lujić Jelena;
6. Davidov Ivana;
7. Jovanović Milijan;
Eustrongylidosis of european catfish (Siluris glanis)
Bulgarian Journal of Agricultural Science ISSN: 1310-0351
Vol. 19, No. 1, Str. 75-79, ISBN 1310-0351, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Davidov Ivana;
4. Pajić Marija;
5. Erdeljan Mihajlo;
6. Radinović Miroslav;
7. Galfi Ana Marija;
Excretion of Coxiella burnetii through milk of cows as risk to human health
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine ISSN: 131-3543
Vol. 16, No. 1, Str. 43-47, ISBN 1311-1477, Izdavač: Faculty of Veterinary Medicine; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 5
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M24-Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
1
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Pajić Marija;
4. Vidić Branka;
5. Rašić Z.;
6. Davidov Ivana;
7. Špegar R.;
Krvna slika i broj somatskih ćelija u mleku krava inficiranih sa Coxiella burnetii
Veterinarski glasnik, Beograd ISSN: 0350-2457
Vol. 65, No. 5-6, Str. 367-374, UDK 636.2.09:579:841.93:637.12.04, (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Boboš Stanko;
4. Mašić Zoran;
5. Lalošević Dušan;
Odnos različitih debljina keratinskog sloja ductus papillaris-a i infiltrata leukocita u parenhimu vimena
krava
Veterinarski glasnik ISSN: 0350-2457
Vol. 65, No. 5-6, Str. 359-366, UDK 636.2.09:591.469:616-091.8, ISBN 0350-2457, Izdavač: Veterinarska
komora Srbije; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 6
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M31-Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Boboš Stanko;
2. Radinović Miodrag;
3. Pajić Marija;
4. Davidov Ivana;
5. Galfi Annamaria;
Mycobacterial mastitis, Skup: Transmisible disease of animals: actual aspects of biosafety and control,
21-25.05.2012
Veterinary medicine - Ukraine ISSN: 0321-0502
Vol. 96, Str. 243-245, ISBN 0321-0502, Izdavač: Scientific Council of the NSC „IECVM”; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Skup
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 7
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
3
2012
2012
Lista autora
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Stevančević Milenko;
4. Toholj Bojan;
5. Aleksić Zoran;
6. Stančić Ivan;
7. Davidov Ivana;
Ispitivanje dobrobiti krava na farmama prema principu dobrog zdravlja
Vol. 17, No. 19, Str. 455-459, ISBN 978-86-87611-23-8, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski
fakultet u Čačku; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Savetovanje o biotehnologiji (17 ; Čačak ; 2012)
1. Potkonjak Aleksandar;
2. Davidov Ivana;
3. Lako Branislav;
4. Knežević-Ušaj Slavica;
5. Kovačević J;
6. Gerilovych A.;
Opis
Positive finding for spiral bacteria similar to species from Helicobacter genus found in porcine ulcerative
lesion
Časopis
Detalji
Skup
Str. 137-140, UDK 579.62:615.243:579.835:636.4, ISBN 0321-0502, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Lista autora
Opis
1. Milošević Nikolina;
2. Bjelić-Čabrilo Olivera;
3. Ćirković Miroslav;
4. Ljubojević Dragana;
5. Davidov Ivana;
6. Aleksić Nevenka;
7. Kostić Desanka;
Epizootiological factors responsible for mass echinococcosis of sows.
objavljeno na skupu: Drugi internacionalni epizootiološki dani i XIV epizootiološki dani Srbije. Second
International epizootiology days and XIV Serbian Epizootiology days. Book of abstracts. Hotel „Srbija“,
April 18-21, 2012, Belgrade.
Časopis
Detalji
Str. 183-187, UDK 636. 09:616 (082), ISBN 978-86-83115-20-4, Izdavač: Fakultet veterinarske medicine;
(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Skup
4
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Ljubojević Dragana;
2. Bjelić-Čabrilo Olivera;
3. Milošević Nikolina;
4. Ćirković Miroslav;
5. Davidov Ivana;
6. Jovanović Milijan;
7. Aleksić Nevenka;
Eustrongylides sp. in freshwater fish species as a potential hazard for humans.
Objavljeno na skupu: The International Conference Biological Food Safety and Quality BFSQ 2012;
Proceedings of the International Conference, BFSQ 2012
Belgrade, Serbia 4-5 October 2012.
Str. 90-92, ISBN 978-86-7520-264-6, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 8
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
5
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
6
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
7
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
8
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
9
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
10
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Toholj Bojan;
4. Stevančević Milenko;
5. Davidov Ivana;
Periparturient endocrine profile and lipolysis in haelth and diseased cows
Str. 790-796, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
International symposium on animal science "Health Protection, Animal Welfare, Animal Nutirtion,
Breeding and Reproduction of Domestic Animals" (1 ; Zemun ; 2012)
1. Davidov Ivana;
2. Cincović Marko;
3. Radinović Miodrag;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Belić Branislava;
6. Stevančević Milenko;
7. Toholj Bojan;
Selenium and zinc blood concentration as predictor of subclinical mastitis in dairy cows
Str. 877-883, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
International symposium on animal science "Health Protection, Animal Welfare, Animal Nutirtion,
Breeding and Reproduction of Domestic Animals" (1 ; Zemun ; 2012)
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Davidov Ivana;
4. Pajić Marija;
5. Erdeljan Mihajlo;
6. Ćutuk Ramiz;
The influence of chronic Coxiella burnetii infection on changes in blood screen in cow
Str. 105-107, UDK 63:502/504(082), ISBN 978-86-7520-219-6, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi Sad;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
International Symposium Food safety production "Zdravstveno bezbedna hrana" (22 ; Trebinje ; 1989)
1. Davidov Ivana;
2. Boboš Stanko;
3. Radinović Miodrag;
4. Erdeljan Mihajlo;
Histological findings in cows mammary tank
UDK 338.439.4:616-092.11, ISBN 978-86-75720-219-6, Izdavač: Poljoprivredni fakultet ; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
International Symposium Food safety production (22 ; Trebinje ; 2011)
1. Davidov Ivana;
2. Boboš Stanko;
3. Radinović Miodrag;
4. Erdeljan Mihajlo;
Impact o different thickness keratin layer of ductus papillaris on the state of udder parenchyma
UDK 619, ISBN 978-953-6062-79-9, Izdavač: Croatian Veterinary Institute; (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
Middle European Buiatric Congress (12 ; Pula ; 2011)
1. Davidov Ivana;
Bacterial gastritis in humans and animals- two different morphotypes in carnivorous and in omnivorous
mammals
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Annual Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and European College of Veterinary
Pathologists ESVP/ECV (28 ; Beograd ; 2010)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 9
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
11
2009
Lista autora
Opis
1. Stojanović Dragica;
2. Stojanov Igor;
3. Milanov Dubravka;
4. Petrović Jelena;
5. Živkov-Baloš Milica;
6. Davidov Ivana;
Antimicrobial Sensitivity of Escherischia Coli isolates originating from Parenchymatous Organs of
Diseased Swine
Časopis
Detalji
Skup
12
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Str. 192-193, UDK 619:616.94:636.4, ISBN 987-86-903269-3-8 , Izdavač: Institute for Disifection and
Vector Control; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
International Symposium on Biocides in Public Health and Environment (6 ; Beograd ; 2009)
1. Urošević Miroslav;
2. Stojanović Dragica;
3. Jurakić Željka;
4. Miličić Ž.;
5. Aleksa S.;
6. Davidov Ivana;
Konjogojstvo nas povezuje u Evropskim integracijama
Str. 31-36, UDK 636.1(4-672EU), (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Međunarodni simpozij o konjičkoj industriji (1 ; Zagreb ; 2009)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 10
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
1
2
2012
2011
Lista autora
Opis
Eustrongylidosis of European Catfish (Siluris glanis). International Conference ’’Evolution of the Black sea
ecosystem’’, Varna, Bulgaria, 5th - 6th October 2012; www.ifrvarna.com; www.aquariumvarna.com
Časopis
Detalji
Skup
Str. 26-26, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
3
2007
1. Milošević Nikolina;
2. Bjelić-Čabrilo Olivera;
3. Ćirković Miroslav;
4. Ljubojević Dragana;
5. Lujić Jelena;
6. Davidov Ivana;
7. Jovanović Milijan;
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Davidov Ivana;
4. Pajić Marija;
Comparative analysis of somatic cell count in milk samples during winter and summer period
Veterinarska stanica ISSN: 978-953-6062-79-9
Vol. 42, No. 1, UDK 619, ISBN 978-953-6062-79-9, Izdavač: Croatian Veterinary Institute; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
Middle European Buiatric Congress (12 ; Pula ; 2011)
1. Radinović Miodrag;
2. Davidov Ivana;
3. Milošević Nikolina;
4. Lalošević Dušan;
Septična aktinomikoza goveda – prikaz slučaja
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 11
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
6
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Davidov Ivana;
2. Erdeljan Mihajlo;
3. Radinović Miodrag;
4. Stančić Ivan;
5. Kovačević Zorana;
Blood selenium concentration affect mastitis and milk quality in dairy cows
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences ISSN: 1338-5178
Vol. 2, Str. 1147-1154, ISBN 1338-5178, Izdavač: Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Nitra,
Slovakia; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Davidov Ivana;
3. Radinović Miodrag;
4. Iđuški Mladen;
5. Ćutuk Ramiz;
SEROPREVALENCE OF MARE HERPES VIRUS IN THE BREEDING SEASON IN PRESS
Contemporary Agriculture – Savremena poljoprivreda ISSN:
UDK 578.825 :591.166.1, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Belić Branislava;
2. Cincović Marko;
3. Davidov Ivana;
4. Lako Branislav;
5. Potkonjak Aleksandar;
6. Stančić Ivan;
PERIPARTURIENT HEMATOLOGICAL FINDING IN DAIRY COWS WITH UTERUS AND UDDER
INFLAMMATION, in press
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 61, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi Sad; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Belić Branislava;
5. Cincović Marko;
6. Boboš Stanko;
Blood selenium concentration, somatic cell count and their correlation at first and sixth month of lactation
in dairy cows
Contemporary Agriculture ISSN: 0350-1205
Vol. 61, No. 1-2, Str. 95-103, UDK 613.287.5:546.23, ISBN 0350-1250, Izdavač: Poljoprivredni fakultet ;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Stančić Ivan;
5. Stojanović Dragica;
6. Milanov Dubravka;
Odnos broja somatskih ćelija u mleku krava i koncentracija cinka u krvnom serumu
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 5, No. 1, Str. 59-68, UDK 637.12:546.47:611.018.5, ISBN 1820-9955, (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Kovačević Zorana;
5. Stojanović Dragica;
Odnos debljine keratinskog sloja sisnog kanala vimena krava i koncentracije cinka u krvnom serumu
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 5, No. 2, Str. 35-44, UDK 591.469:546.47:611.018.5, ISBN 1820-9955, Izdavač: Naučni institut za
veterinarstvo ''Novi Sad''; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 12
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
7
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
8
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
9
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
10
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
11
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
12
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Pajić Marija;
4. Davidov Ivana;
Analysis of somatic cell count in milk of cows chronically infected with Coxiella burnetii
Contemporary Agriculture – Savremena poljoprivreda, Novi Sad ISSN:
Vol. 60, No. 1-2, Str. 54-59, UDK 63(497.1)(051)-"540.2", ISBN 0350-1205, Izdavač: Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Boboš Stanko;
3. Radinović Miodrag;
4. Erdeljan Mihajlo;
Uticaj različitih dužina ductus papillaris-a na pojavu patoloških promena parenhima vimena krava
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 60, No. 1-2, Str. 139-144, UDK 636.09:636.2:591.469, ISBN 0350-1250, Izdavač: Poljoprivredni
fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
Ultrazvučni predled akropodijuma krava
Savremena poljoprivreda (Novi Sad) ISSN: 0350-1205
Vol. 59, No. 1-2, Str. 81-85, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Toholj Bojan;
2. Stevančević Milenko;
3. Kujača V;
4. Davidov Ivana;
5. Stevančević Ognjen;
Ultrazvučni pregled akropodijuma krava.
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 59, No. 1-2, Str. 81-85, ISBN 0350-1205, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
1. Lako Branislav;
2. Potkonjak Aleksandar;
3. Gagrčin Mladen;
4. Belić Branislava;
5. Stevančević Ognjen;
6. Davidov Ivana;
7. Toholj Bojan;
Utvrđivanje prisustva i raširenosti infekcije svinja sa hemotropnim mikoplazmama na našim farmama.
Savremena poljoprivreda ISSN: 0350-1205
Vol. 58, No. 3-4, Str. 1-8, UDK 636.09:616-022.1:599.731.1(497.1), ISBN 0350-1205, Izdavač:
Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Lako Branislav;
2. Potkonjak Aleksandar;
3. Gagrčin Mladen;
4. Belić Branislava;
5. Stevančević Ognjen;
6. Davidov Ivana;
7. Toholj Bojan;
Utvrđivanje prisustva i raširenosti infekcije svinja sa hemotropnim mikoplazmama na našim farmama
Savremena poljoprivreda ISSN:
Vol. 58, No. 3-4, Str. 1-8, UDK 636.09:616-022.1:599.731.1(497.1), ISBN 0350-1205, Izdavač:
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 13
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M52-Rad u časopisu nacionalnog značaja
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
6
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
7
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Davidov Ivana;
3. Radinović Miodrag;
4. Stančić Ivan;
5. Iđuški Mladen;
Nalaz antitela protiv virusnog arteritisa kod kobila u pripustu
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 36, No. 1, Str. 133-139, UDK 591.111.8:596.723, ISBN 0546-8264, Izdavač: Poljoprivredni fakultet;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Radinović Miodrag;
2. Davidov Ivana;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Boboš Stanko;
5. Galfi Anna Marija;
Analiza krvne slike krava inficiranih sa Coxiella burnetii
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 36, No. 1, Str. 127-132, UDK 591.111.1:599.735.5, ISBN 0546-8264, Izdavač: Poljoprivredni fakultet;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Galfi Anna Marija;
5. Boboš Stanko;
6. Kovačević Zorana;
Uticaj cinka na zdravlje mlečna žlezde krava
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 36, No. 1, Str. 117-126, UDK 546.47:591.469:599.735.5, ISBN 0546-8264, Izdavač: Poljoprivredni
fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Stančić Ivan;
3. Davidov Ivana;
4. Radinović Miodrag;
Ultrazvučna dijagnostika graviditeta kod goveda
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 4, No. 2, Str. 57-64, UDK 619:616-073:618.2-07, ISBN 1820-9955, Izdavač: Naučni institut za
veterinarstvo „Novi Sad”; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Stojanović Dragica;
Uticaj stratum corneum-a ductus papillaris-a na očuvanost parenhima vimena krava
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 4, No. 1, Str. 3-10, UDK 619, ISBN 1820-9955, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Boboš Stanko;
3. Radinović Miodrag;
4. Erdeljan Mihajlo;
Uticaj selena na zdravlje mlecne zlezde
Letopis naucnih radova Poljoprivrednog fakulteta u Novom sadu ISSN: 0546-8264
Vol. 35, No. 1, Str. 87-91, UDK 546.23:591.469, ISBN 0546-8264, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Boboš Stanko;
3. Radinović Miodrag;
4. Erdeljan Mihajlo;
Nalaz leukocitarnog infiltrata u cisternama mlečnih žlezda krava
Letopis naucnih radova Poljoprivrednog fakulteta u Novom sadu ISSN: 0546-8264
Vol. 35, No. 1, Str. 98-103, UDK 591.469:599.735.5, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 14
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M52-Rad u časopisu nacionalnog značaja
8
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
9
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
10
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
11
2004
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Davidov Ivana;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Pajić Marija;
Koncentracija imunoglobulina u mlečnom i krvnom serumu hronično inficiranih krava sa Coxiella burnetii
Letopis naucnih radova Poljoprivrednog fakulteta u Novom sadu ISSN: 0546-8264
Vol. 35, No. 1, Str. 104-109, UDK 636.09, ISBN 0546-8264, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Davidov Ivana;
3. Boboš Stanko;
4. Radinović Miodrag;
5. Stančić Ivan;
Nalaz nivoa selena u krvnom serumu kod krava u laktaciji
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 35, No. 1, Str. 92-97, UDK 546.23:612.664, ISBN 0546-8264, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
Patohistološka dijagnostika tumora domaćih životinja
"Letopis naučnih radova ISSN:
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
Morfometrijske karakteristike mlečne žlezde gravidnih junica i prvotelki
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 15
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M53-Rad u naučnom časopisu
1
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Stojanović Dragica;
4. Erdeljan Mihajlo;
Uticaj izgleda orificum papillae na debljinu stratum corneum-a ductus papillaris-a vimena krava
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 4, No. 2, Str. 49-56, UDK 619:591.469, ISBN 1820-9955, Izdavač: Naučni institut za veterinarstvo
„Novi Sad“; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Stojanović Dragica;
Uticaj stratum corneum-a ductus papillaris-a na očuvanost parenhima vimena krava
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 4, No. 1, Str. 3-10, UDK 619:591.469, ISBN 1820-9955, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 16
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M61-Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
1
2012
Lista autora
Opis
Detalji
1. Radinović Miodrag;
2. Boboš Stanko;
3. Pajić Marija;
4. Galfi Annamaria;
5. Davidov Ivana;
6. Mihajlović-Ukropina Mira;
Mere biosigurnosti i pojava mastitisa u intenzivnoj proizvodnji mleka, 17. godišnje savetovanje doktora
veterinarske medicine Republike Srpske
Str. 58-59, ISBN 978-99938-729-9-3, Izdavač: Veterinarska komora Republike Srpske; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Skup
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 17
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M63-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2012
Lista autora
Opis
1. Stančić Ivan;
2. Mrkšić Ana;
3. Stevančević Ognjen;
4. Cincović Marko;
5. Stojanac Nenad;
6. Davidov Ivana;
7. Erdeljan Mihajlo;
8. Kovačević Zorana;
Primena dva gonadotropna preparata i ocena efekta na estrusno reagovanjekod tretiranih nazimica
pregledom jajnika- Post mortem: (Prikaz slučaja).
Vol. 18, No. 20, Str. 531-535, Izdavač: Agronomski fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem "Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje" (1 ; Čačak
; 1995)
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Stevančević Milenko;
4. Toholj Bojan;
5. Aleksić Zoran;
6. Stančić Ivan;
7. Davidov Ivana;
Ispitivanje dobrobiti krava na farmama prema principu dobrog zdravlja,
XVII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Časopis
Detalji
Vol. 17, No. 1, Str. 455-459, UDK 63(082), ISBN 978-86-87611-23-8, Izdavač: Agronomski fakultet
Čačak; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Skup
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 18
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M64-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
1
2012
Lista autora
Opis
Detalji
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Stevančević Milenko;
4. Toholj Bojan;
5. Davidov Ivana;
Smanjena proizvodnja mleka u toplotnom stresu nastaje kao posledica energetske adaptacije vimena
krava,
XVII savjetovanje veterinara R.Srpske, Teslić, 27-30.jun 2012
Str. 54-55, ISBN 978-99938-729-9-3, Izdavač: Veterinarska komora R.Srpske; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Skup
2
2012
Lista autora
Opis
Detalji
1. Davidov Ivana;
2. Cincović Marko;
3. Belić Branislava;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Radinović Miodrag;
Oksidativni stres vimena krava i subklinički mastitis-korelacija vrednosti broja somatskih ćelija i
koncentracije selena i cinka
XVII savjetovanje veterinara R. Srpske, Teslić, 27-30. jun, 2012
Str. 49-50, ISBN 978-99938-729-9-3, Izdavač: Veterinarska komora R. Srpske; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Skup
3
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
4
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
5
2008
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
6
2007
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
7
2007
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
8
2007
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
1. Davidov Ivana;
Patomorfološke promene kod poliserozitisa svinja
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum "stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno
bezbedne hrane" (1 ; Divčibare ; 2010)
1. Davidov Ivana;
Uticaj dužine papile na patimorfološke promene parenhima vimena krava
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum "stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno
bezbedne hrane" (1 ; Divčibare ; 2010)
1. Davidov Ivana;
Patomorfološke promene kod poliserozitisa svinja
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum "Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstvene bezbedne hrane"
(1 ; Herceg Novi ; 2008)
1. Radinović Miodrag;
2. Davidov Ivana;
3. Milošević Nikolina;
4. Lalošević Dušan;
Septična aktinomikoza goveda – prikaz slučaja
(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (9 ; Palić ; 2007)
1. Davidov Ivana;
Gastritis kod svinja
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum "Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima" (2 ; Herceg Novi ;
2006)
1. Davidov Ivana;
Patološka dijagnostika tumora genitalnog trakta pasa
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (9 ; Palić ; 2007)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 19
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M64-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
9
2007
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
10
2005
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
1. Davidov Ivana;
Septična aktinomikoza goveda
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (9 ; Palić ; 2007)
1. Davidov Ivana;
Reproduktivne performanse svinja u farmama na području Vojvodine za 2005 godinu
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima (127 ; Herceg Novi ;
2005)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 20
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M71-Odbranjena doktorska disertacija
1
2012
Lista autora
Opis
Detalji
1. Davidov Ivana;
Uticaj koncentracije cinka i selena u krvnom i mlečnom serumu na pojavu patomorfoloških promena u
mlečnoj žlezdi krava
UDK 591.469:546.23, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 21
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M72-Odbranjen magistarski rad
1
2010
Lista autora
Opis
Detalji
1. Davidov Ivana;
Značaj dužine i debljine ductus papillaris-a na patomorfološke promene vimena krava
UDK 591.469:591.469:616-091.8(043.2), Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi Sad; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 22
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
8. Učešće na projektima
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 23
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
9. Vođenje teza
R.br.
Kandidat
Naziv rada
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 24
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
10. Međunarodna saradnja
R.br.
Opis saradnje
Od
Ko je sarađivao
Do
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 25
Univerzitet u Novom Sadu
Davidov Ivana, Asistent sa doktoratom
Datum:
11.04.2013 10:09
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
12. Uređivanje časopisa
R.br.
Uloga
Od
Do
Opis
Naziv časopisa
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Kriterijum produkcije
Strana 26
Univerzitet u Novom Sadu
Download

Davidov Ivana - Karton naucnog radnika.pdf