•KARACİĞERİN
ÇIKARILMASI
•PELVİS BOŞLUĞU VE ORGANLARININ
ÇIKARILMASI
•DİĞER ORGANLARIN CIKARILMASI
A.AKİF YIĞMAN
KARACİĞERİN YERİ



KC epigastrium bölgesinde ,ruminantlarda median
hattın sağında bulunur.
Diafragma tarafına bakan konveks yüzü facies
diapragmatica
İç organlara bakan yüzü facies visceralis (kc lenf
yumruları bu yüzde bulunur)
KARACİĞERİN LOBLARI





Dorsal kenarı (margo obtusus) küt olup buradan özafagus ve
v.cavae caudalisin izleri bulunur.
Ventraldeki keskin kenarda (margo acuatus) hayvan türlerine
göre değişen yarıklar karaciğerin loblarının belirlenmesinde
ölçüdür.
Ruminantlarda sağda safra kesesi solda v. umblikalis’in
tıkanması ile oluşan lig. teres ile lobulus dexter, lob. sinister
ve lob.intermedia olarak loblara ayrılır.
Lob. intermedia da porta hepatis ile üstte lob.
caudatus(supraportalis), altta lob. quadratus(infraportalis)’e
ayrılır.
Lob. caudatus’un sağa yönelen uzantısı ile porta hepatise
yönelen proc. papillaris denilen ve yalnız sığır ve köpekte
görülen uzantısı bulunur.
KARACİĞERİN BAĞLARI






Lig. triangulare dexter ve sinister ile yanlardan diafragmaya
Yine lig. coranarium ve v.cavae caudalisin organa girdiği
yerin ventralindeki lig. falciformis ile diafragmaya bağlanır.
V. umblikalisin tıkanması ile oluşan lig.teres ve sağ böbrek
arasında lig. hepatorenale bulunur.
Mide ile lig. hepatogastricum
Duedenum ile lig. hepatoduedenale ile bağlanır.
Ductus biliferilerin birleşmesi ile oluşan ductus hepaticus,
safra kesesinden gelen ductus cysticus ile birleşerek ductus
choledicus adını alır.
KARACİĞERİN ÇIKARILMASI




Çıkarılması sırasında kc’in portal lenf yumruları,
damarları kanalları gözden geçirilir.
Yeni doğanlarda ve fötusda v. umblikalis de
gözden geçirilir.
Öncelikle sol kc. lobu geriye doğru çekilerek lig.
triangulare sinistrum kesilir.
Lig. teres parmakla koparılır.





KC. arkaya doğru itilerek v.cava organdan uzakça
kesilir.
Sol elin işaret ve orta parmakları içine sokulur ve
parmakların rehberliğinde önce sol sonra sağ
tarafta v. Cava kenarı ayrılır.
Kesitler mümkün olduğunca uzatılır.
KC. ile özafagus arasındaki plika ve sağ böbrekle
arsındaki bağ kesilir.
En son lig triangulare dexter kesilip kc dışarı alınır.
KC. çıkarılırken duedenumun ince barsaklardan
ayrılmış parçası ya lümeni açıldıktan sonra yada bu
işlem sonraya bırakılarak kc ile birlikte dışarıya alınır.
 Her iki halde de safra kanalının aktığı yönün tersi
yönünde olmak şartıyla duededenum duvarı üzerinde
önce enine bir kesit yapılır.
 Enteromun küt ucu bu kesitten lumene sokulur ve
duedenum duvarı uzun çapı boyunca keslip lumeni
açığa çıkarılır.
 Safra kesesine basınç yapılarak safranın ductus
koledokustan akıp akmadığı kontrol edilir.
 Kanalının açık olup olmadığı kontrol edilir.




kc çıkarılırken safra kesesinin kesilmemesine,
patlamamasına dikkat edilir.
Çünkü mikrobiyolojik izolasyon için safranın steril
alınması gerekir(salmonella izolasyonu).
Ayrıca kc v.cavadan ayrılırken parmakla palpe edilip
ve uzunluğuna kesilerek kontrol edildikten sonra bir
kısmı kc üzerinde kalacak şekilde kesilmelidir.
PELVİS BOŞLUĞU VE ORGANLARININ
ÇIKARILMASI




Simfizis pelvisin orta yada yanlarından geçen kesitler
ile açılır.
Üriner, genital organlar ile rektum ve anüs, dişilerde
vulva çıkarılır.
Erkek hayvanlarda penisin arkus ischiadicus ile
bağlantısı kesildikten sonra anüs çevresinden bir bıçak
ile ayrılır.
Rektum ve idrar kesesi dışarı alınırken funikulus
spermaticus ve testislerin karın duvarı ve deri ile olan
bağlantıları kesilir.




Gelişmiş yavru bulunan gebe uterus genellikle
yerinde incelenir.
İdrar kesesi bağlantılarından kesildikten sonra
üretranın ağzı bağlanır, idrar varsa enjektörle
boşaltılır. Kese gergin hale gelinceye kadar içine
%10luk formalin enjekte edilerek dışarı alınır.
Eğer üriner sistemde değişiklik saptanmış ise bu
çıkarma işlemi üreter ve böbrekler ile birlikte yapılır.
Mikrobiyolojik yönden inceleme için örnek alınacaksa
formalin enjeksiyonundan önce yapılmalıdır.
DİĞER ORGANLARIN ÇIKARILMASI

Genel yöntemlere göre yapılır

Sığırlarda göğüs boşluğu organları üst 1/3 ünden
trakea ve özofagus kesilerek çıkarılır.
Küçük ruminant ve yavrularda ise göğüs organları
dil ile birlikte çıkarılır


Kafatası küçük ruminant ve yavrularda yine 3
kesitle açılırsada sığırlarda buna birde 4.kesit
yapılması gerekir.

Yavrularda burun boşluğu burun kemikleri önden
arkaya doğru horizantal kesilerek de açılabilir.

Tırnakların incelenmesi için horizantal kesilmelidir.

Dişilerde memelerin incelenmesi ekonomik değer
taşıdığı için önemlidir.
Meme derisi yüzülmez.
Meme ve supramammal lenf yumruları önden geriye
doğru kesilerek karın duvarından ayrılır.
Sisterna ve sisternal kanallar masa üzerinde incekenir.



Download

RUMİNANTLARDA NEKROPSİ YÖNTEMLERİ