PITANJA ZA TEST
1.
Respiratorna acidoza nastaje zbog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Pada alveolarne minutne ventilacije i odlikuje se sniženim pH krvi;
b.
Nemogućnosti eliminacije ugljen-dioksida i odlikuje se normalnim pH krvi;
c.
Pada alveolarne ventilacije i odlikuje se sniženim ili normalnim pH krvi
2.
Arteficijalna respiratorna alkaloza prouzrokovana hiperventilacijom mehanički
ventiliranog pacijenta (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Korisna je jer smanjuje cerebralni krvni protok što može biti korisno u smanjenju edema
mozga i kontroli intrakranijalnog pritiska kod neurotraume;
b.
Nema nikakvog posebnog uticaja na kontrolu ICP;
c.
Korisna je jer smanjuje ekscitabilnost neurona kod neurotraume
3.
Akutno nastala respiratorna depresija izazvana opioidima koriguje se (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a.
Davanjem antagonista (nalokson) uz obezbeĎenje disajnog puta ukoliko je to neophodno;
b.
Davanjem antagonista (inhibitori holinesteraze) uz obezbeĎenje disajnog puta primenom
mehaničke ventilacije ukoliko je to neophodno;
c.
Davanjem antagonista (flumazenil) uz obezbeĎenje disajnog puta primenom mehaničke
ventilacije ukoliko je to neophodno.
4.
Merljivi deficit anjona u perifernoj krvi – anjonska praznina (anion gap) iznosi
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
8 - 10 mmol/L;
b.
12 -14 mmol/L;
c.
20 – 26 mmol/L
1|Str
5.
U
slučaju
hiperhloremične
metaboličke
acidoze
nastale
usled
prekomerne
perioperativne infuzije 0.9% rastvora NaCl, apsolutne vrednosti anjonske praznine su
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Snižene;
b.
Nepromenjene;
c.
Povećane
6.
Laktacidoza nastala usled globalne tkivne hipoperfuzije u šoku odlikuje se (zaokružiti
jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
Povećanim serumskim laktatima iznad 1.0 mmol/L;
b.
Povećanim serumskim laktatima iznad 2.0 mmol/L;
c.
Povećanjem anjonske praznine;
d.
Nepromenjenom anjonskom prazninom
7.
Glavni kompenzatorni mehanizmi kojim organizam teţi da odrţi normalni pH krvi
kod metaboličke acidoze je (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
Alveolarna hiperventilacija;
b.
Povećanje srčane frekvence i minutnog volumena srca;
c.
Intracelularni šifting katjona i sledstvena hiperkalijemija;
d.
Aktivna sekrecija bikarbonatnih jona
8.
Metaboličku acidozu po pravilu prati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Hiperkalijemija;
b.
Hipokalijemija;
c.
Hipernatremija;
d.
Hiponatremija;
e.
Hiperhloremija
9.
Nizak pH krvi dovodi do (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
Smanjenja srčane kontraktilnosti;
b.
Povećanja plućne a smanjenja sistemske vaskularne rezistencije;
c.
Povećane osetljivosti miokarda na dejstvo endogenih i egzogenih kateholamina;
10.
Inicijalni tretman metaboličke acidoze sastoji se u (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
2|Str
a.
Korekciji inicijalnog patofiziološkog problema;
b.
Nadoknadi bikarbonata;
c.
Korekciji hiperkalijemije
11.
Maksimalna preporučena brzina infuzije 7.4% rastvora KCl, kod po ţivot opasne
hipokalijemije je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
20 mmol/h;
b.
10 mmol/h;
c.
40 mmol/h
12.
Tokom intravenske nadoknade kalijuma, preporučuje se (zaokružiti jedan ili više
ponuĎenih odgovora):
a.
Centralni venski put;
b.
SprovoĎenje kontinuiranog EKG monitoringa;
c.
Česta merenja nivoa kalijuma u plazmi (često uzimanje gasnih analiza krvi)
13.
Teška hiperkalijemija nastaje kada je koncentracija K+ u plazmi (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a.
> 6.5 mmol/L;
b.
> 5.5 mmol/L;
c.
> 4.5 mmol/L
14.
Kada serumski nivoi K+ preĎu 6.7 mmol/L, EKG nalaz u hiperkalijemiji obuhvata
različite promene (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
AV blok prvog stepena (produženi PR interval, duži od 0.2 ms);
b.
Visoki, šiljati T talas (T talas viši od R zubca u više od 1 EKG odvoda);
c.
Aplatiran T zubac;
d.
Pojava U zubca
15.
Osnovni postulati u lečenju hiperkalijemije su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Kardioprotekcija (sprečavanje toksičnog efekta viška kalijuma na srce);
b.
Preusmeravanje-shifting kalijuma u ćelije;
c.
Eliminacija viška kalijuma iz organizma;
d.
Sva tri gore ponuĎena odgovora
3|Str
16.
Urgentni i primarni postupak kod teške hiperkalijemija (≥6.5 mmol/L) sa toksičnim
EKG promenama započinje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Administriranjem rastvora CaCl2 (10 ml 10% CaCl2 intravenski tokom 2-5 min);
b.
Davanjem glukoze sa insulinom: 10 jedinica kratko delujućeg insulina sa 25 g glukoze dati
intravenski tokom 15-30 minuta;
c.
Hemodijalizom
d.
Sva tri gore ponuĎena odgovora
17.
Teţak stepen dehidracije podrazumeva gubitak (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a.
7000 – 8000 ml telesne tečnosti;
b.
4000 – 5000 ml telesne tečnosti;
c.
do 2000 ml telesne tečnosti
18.
Metabolička alkaloza predstavlja najčešći acido-bazni poremećaj kod kritično obolelih
pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja a karakteriše se alkalemičnim pH (>7, 45) i
hiperbikarbonatemijom (conc. HCO3–>27 mmol/L). Najčešći uzroci nastanka metaboličke
alkaloze su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Uporno povraćanje;
b.
Nazogastrična drenaža;
c.
Primena diuretika i dugotrajna kortikosteroidna terapija;
d.
Sva tri gore ponuĎena odgovora
19.
Metaboličku alkalozu po pravilu prati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Hiperkalijemija;
b.
Hipokalijemija;
c.
Hipernatremija;
d.
Nijedan od gore ponuĎenih odgovora
20.
Lečenje metaboličke alkaloze podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
primenu kalijuma u obliku soli kalijum hlorida;
b.
primeni acetazolamida;
c.
davanje jona vodonika u vidu razblažene 0.1 N (100 mmol/L) HCL;
d.
Sva tri gore ponuĎena odgovora;
e.
Nijedan od gore ponuĎenih odgovora
4|Str
21.
U reverzibilne uzroke srčanog zastoja koji se označavaju sa 4H ubrajamo (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
hipoksija, hipovolemija, hipotermija, hipokalijemija;
b.
hipotenzija, hipoksija, hipotermija, hiperkalijemija;
c.
hipoksija, hipovolemija, hipertermija, hiperkalcemija;
d.
hipoksija, hipertenzija, hipotermija, hipokalijemija
22.
U reverzibilne uzroke srčanog zastoja koji se označavaju sa 4T ubrajamo (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
tenzioni pneumotoraks, tamponadu srca, tromboembolijske incidente, tireotoksičnu krizu;
b.
tamponadu srca, tenzioni preumotoraks, intoksikacije, tromboembolijske incidente;
c.
tenzioni pneumotoraks, tamponadu srca, intoksikacije, tahiaritmije
23.
Pouzdani znak srčanog zastoja je (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
gubitak palpabilnog pulsa nad velikim krvnim sudovima;
b.
prestanak disanja;
c.
veličina zenica
24.
Lanac preţivljavanja kao osnova kardiopulmonalne se sastoji slikovito rečeno iz
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
dve karike;
b.
tri karike;
c.
četiri karike
25.
Rana defibrilacija se u okviru osnovnih mera ţivotne potpore (Basic Life Support)
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
ne primenjuje
b.
primenjuje se samo od strane dobro obučenih profesionalaca;
c.
primenjuje se i od strane laika koji učestvuju u KPR-u primenom automatskih eksternih
defibrilatora;
d.
primenjuje se isključivo ukoliko je pre toga administriran adrenalin
26.
Kardiopulmonalna reanimacija na terenu započinje se (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
5|Str
a.
Proverom da li se pružanjem pomoći unesrećenom, ne ugrožava sopstvena bezbednost, kao
ni bezbednost osoba u okolini;
b.
Pozajmljenim udahom (disanje usta na usta/nos);
c.
Defibrilacijom
27.
Tokom kardiopulmonalne reanimacije na terenu, unesrećeni se postavlja u bočni
,,koma’’ poloţaj (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
ukoliko nema svesti i ne diše;
b.
ukoliko nema svesti a postoji spontano disanje;
c.
ukoliko je neposredno pre preduzimanja mera reanimacije bilo tečnog sadržaja u usnoj
duplji
28.
Tokom kardiopulmonalne reanimacije na terenu, odnos spoljašnjih kompresija
grudnog koša i pozajmljenih udaha je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
30: 2, samo ukoliko reanimaciju izvode dve osobe;
b.
30 : 2, ukoliko reanimaciju izvode dve osobe a 15 : 1 ukoliko je prisutan jedan reanimator;
c.
30 : 2, bez obzira koliko osoba učestvuje u pružanju osnovnih mera životne potpore
29.
Na terenu KPR ne prekidati sve dok (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
ne stigne ekipa hitne pomoći i preuzme dalje zbrinjavanje pacijenta;
b.
osoba ne počne da se budi, pomera, otvara oči i normalno diše;
c.
ne postanete suviše iscrpljeni da bi ste nastavili;
d.
ne procenite da dalje pružanje pomoći neće rezultirati povratkom srčane funkcije
30.
Ukoliko KPR na terenu izvode osobe koje nemaju medicinsko znanje i iskustvo – laici
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
palpacija pulsa nad karotidnom ili femoralnom arterijom se ne preporučuje kao metoda za
utvrĎivanje prisustva srčanog zastoja;
b.
palpacija pulsa nad karotidnom ili femoralnom arterijom je obavezna metoda za utvrĎivanje
prisustva srčanog zastoja;
c.
palpacijom moraju utvrditi prisustvo pulsa i nad karotidnom i nad femoralnom arterijom
31.
Najnovije preporuke za sprovoĎenje KPR-a (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
6|Str
a.
dozvoljavaju da se kardiopulmonalna reanimacija izvodi samo spoljašnjom kompresijom
grudnog koša, frekvencom 100-120/min, u slučaju da spasilac ne želi (ili se ne oseća
sposobnim) da izvede veštačko disanje;
b.
obavezuju spasioca da izvodi veštačko disanje i ako ne želi (ili se ne oseća sposobnim) da
izvede veštačko disanje;
c.
dozvoljavaju da se kardiopulmonalna reanimacija izvodi samo spoljašnjom kompresijom
grudnog koša, frekvencom 140-160/min, u slučaju da spasilac ne želi (ili se ne oseća
sposobnim) da izvede veštačko disanje;
32.
Tokom kardiopulmonalne reanimacije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Laktovi spasioca moraju biti opruženi, a u trenutku izvoĎenja pritiska, ramena
reanimatora moraju biti iznad grudne kosti;
b.
Laktovi spasioca mogu biti savijeni u laktovima ukoliko je spasilac u mogućnosti da
obezbedi da se grudna kost potisne za oko 5-6 cm (kod odrasle osobe) ka kičmenom stubu;
c.
Položaj ispruženih ruku nije od naročite važnosti ukoliko se kompresije grudnog koša vrše
frekvencom 100-120/min
33.
Tokom kardiopulmonalne reanimacije frekvenca spoljašnje kompresije grudnog koša
iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
80 – 100/min;
b.
100 – 120/min;
c.
oko 100/min
34.
Tokom kardiopulmonalne reanimacije, laktovi spasioca moraju biti opruţeni, a u
trenutku izvoĎenja pritiska, ramena reanimatora moraju biti iznad grudne kosti kako bi se
obezbedili uslovi sa se grudna kost potisne (kod odrasle osobe) ka kičmenom stubu
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
za 4 – 5 cm;
b.
za 5 – 6 cm;
c.
za više od 6 cm
35.
Ukoliko je tokom kardiopulmonalne reanimacije bolesnik intubiran (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a.
veštačko disanje ne mora biti koordinirano sa spoljnom kompresijom. Tada spoljnu
kompresiju ne treba prekidati, a disanje treba sprovoditi frekvencom 10/ min
7|Str
b.
veštačko disanje mora i dalje biti koordinirano sa spoljnom kompresijom u odnosu 30
kompresija – 2 insuflacije vazduha;
c.
veštačko disanje ne mora biti koordinirano sa spoljnom kompresijom. Tada spoljnu
kompresiju ne treba prekidati, a disanje treba sprovoditi frekvencom 14 - 16/ min
36.
Tokom kardiopulmonalne reanimacije, prolaznost disajnog puta se moţe obezbediti
primenom sledećih manevara (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a.
dvostruki manevar (zabacivanje glave - podizanje brade);
b.
trostruki manevar (zabacivanje glave -podizanje donje vilice- otvaranje usta);
c.
primenom orofaringealnog i nazofaringealnog tubusa (erveja)
37. Tokom kardiopulmonalne reanimacije asistoličnog srčanog zastoja (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. atropin se daje u pojedinačnoj dozi do max 3 mg
b. atropin se daje u ponovljenim dozama od 1 mg na svakih tri do pet minuta do maksimalne
doze od 3 mg
c. davanje atropina se više ne preporučuje u tretmanu asistolije
38. Najsigurnija provera poloţaja endotrahealnog tubusa podrazumeva (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. praćenja podizanja grudnog koša tokom inspirijuma;
b. auskultaciju grudnog koša;
c. praćenja kapnografije
39.
Ukoliko se tokom endotrahealne intubacije tubus uvede previše duboko u traheju
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. doći će do intubacije desnog bronha i nemogućnosti ventiliranja levog plućnog krila;
b. doći će do intubacije levog bronha i nemogućnosti ventiliranja desnog plućnog krila;
c. uzimajući u obzir prosečnu dužinu tubusa njegova pozicija je uvek iznad karine
40. Napredne mere ţivotne potpore (advance life support ALS) podrazumevaju (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. manuelnu defibrilaciju;
b. interpretaciju EKG-a;
c. primenu lekova;
8|Str
d. napredno obezbeĎenje disajnog puta;
e. sva četiri gore ponuĎena odgovora
41. Adrenalin u ponovljenoj dozi od 1 mg na svakih tri do pet minuta (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. sastavni je deo protokola za KPR isključivo kod srčanog zastoja po tipu asistolije i električne
aktivnosti bez pulsa;
b. sastavni je deo protokola za KPR isključivo kod srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije
i ventrikularne tahikardije bez pulsa;
c. sastavni je deo protokola za KPR kod srčanog zastoja bez obzira na tip
42. Korisni efekti adrenalina u KPR pripisuju se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prvenstveno alfa ekektu, kojim adrenalin povećava sistemski vaskularni otpor (rezistenciju),
povećava sistolni i dijastolni pritisak, a time i miokardni i cerebralni protok krvi, što olakšava
povratak spontanih srčanih kontrakcija;
b. prvenstveno beta efektu, kojim adrenalim pokazuje pozitivno hronotropno dejstvo;
c. istovremenim dejstvom na alfa i beta adrenergičke receptore
43. Alternativa davanju adrenalina kod KPR-a je davanje (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. dopamina
b. noradrenalina
c. vazopresina
44. Inicijalna doza amjodarona u tretmanu ventrikularne fibrilacije i ventrikularne
tahikardije bez pulsa je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. i.v. bolus 300 mg nakon isporučivanja trećeg DC šoka;
b. i.v. bolus 300 mg pre isporučivanja trećeg DC šoka;
c. i.v. bolus 300 mg nakon isporučivanja drugog DC šoka
45. Preporučena energija za isporučivanje inicijalnog DC šoka u tretmanu ventrikularne
fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa ukoliko se koristi bifazični defibrilator je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 100 – 150 J;
b. 150 – 200 J;
9|Str
c. 360 J
46. Tokom izvoĎenja kardiopulmonalne reanimacije, spoljašnju masaţu srca (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. ne prekidati sve dok se ne oglasi zvučni signal da je defibrilator pun i spreman za isporučivanje
energije;
b. treba prekinuti čim se lopatice defibrilatora postave na grudni koš pacijenta;
c. treba prekinuti tokom punjenja defibrilatora i isporučivanja DC šoka
47. Preporučeni putevi ordiniranja lekova tokom KPR-a su (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. intravenski, intraosalni, endotrahealni;
b. intravenski, endotrahealni;
c. intravenski, intraosalni;
d. intravenski, endotrahealni, intrakardijalni;
e. intravenski, intraosalni i intrakardijalni
48. Adrenalin je lek izbora u urgentnom tretmanu anafilaktičkog šoka i ukoliko se ne radi o
pratećem srčanom zastoju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. administrira se u dozi od 500 mcg intramuskularno;
b. administrira se u dozi od 300 mcg subkutano;
c. administrira se dozi od 1 mg intravenski na svakih 3-5 minuta;
d. administrira se u dozi od 500 mcg subkutano;
e. administrira se u dozi od 100 mcg intravenski
49. Maksimalna enegija koju moţe isporučiti bifazični defibrilator je (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. 150 J
b. 200 J
c. 360 J
50. Osim adrenalina, lekovi drugog izbora koji dokazano mogu biti korisni u tretmanu
anafilaktičkog šoka su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. H1 antihistaminici (hlorpiramin) i kortikosteroidi (hidrokortizon)
b. aminofilin i kortikosteroidi (hidrokortizon);
10 | S t r
c. H1 antihistaminici (hlorpiramin) i antiholinergici (ipratropium bromid);
d. aminofilin i MgSO4;
e. H1 antihistaminici (hlorpiramin) i beta 2 agonisti (salbutamol)
51. Rana defibrilacija (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. ima prioritet u odnosu na sve druge mere KPR-a;
b. se obavlja tek posle sprovoĎenja mera spoljašnje kompresije grudnog koša i veštačkog disanja i
to u minimalnom trajanju od 2 minuta;
c. ima prioritet u odnosu na druge mere jedino ako je sprovode medicinski profesionalci bez obzira
da li se radi o AED-u ili manuelnom defibrilatoru
52. Strategija isporučivanja 3 uzastopna DC šoka preporučena je jedino u slučaju da je srčani
zastoj nastao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. usled intoksikacije;
b. usled utopljenja;
c. tokom kateterizacije srca ili u neposrednom postoperativnom periodu nakon kardiohirurške
intervencije
53. Tokom pruţanja naprednim mera ţivotne potpore a nakon defibrilacije (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. obavezna je konrola pulsa;
b. obavezna je provera EKG-a na monitoru defibrilatora kako bismo se uverili da li je defibrilacija
bila uspešna i nakon toga se nastavlja sa kompresijama grudnog koša;
c. odmah se nastavlja sa spoljašnjom kompreijom grudnog koša bez prethodne provere pulsa
54. U tretmanu šokabilnog srčanog zastoja adrenalin se po prvi put ordinira (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. neposredno pre isporučivanja trećeg DC šoka;
b. neposredno nakon trećeg DC šoka;
c. nakon prvog ciklusa kardiopulmonalne reanimacije (nakon 2 minuta primene spoljašnja
kompresija-ventilacija u odnosu 30:2)
55. U tretmanu šokabilnog srčanog zastoja amjodaron se po prvi put ordinira (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. neposredno pre isporučivanja trećeg DC šoka;
11 | S t r
b. neposredno nakon trećeg DC šoka a nakon davanja adrenalina;
c. ukoliko šokabilni ritam perzistira i nakon drugog DC šoka
56. Prekordijalni udarac (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. je efikasan postupak kojim se započinje KPR u slučaju ventrikularne fibrilacije;
b. je efikasan postupak kojim se započinje KPR u slučaju ventrikularne fibrilacije ili ventrikularne
tahikardije bez pulsa;
c. je neefikasan postupak koji se može primeniti jedino u slučaju da je u pitanju ventrikularna
tahikardija bez pulsa ili reĎe ventrikularna fibrilacija koja je u trenutku prepoznata na monitoru a
defibrillator trenutno nije dostupan;
d. nijedan od ponuĎenih odgovora nije tačan
57. Lidokain u dozi od 1 mg/kg (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. je antiaritmik prvog izbora u slučaju srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije ili
ventrikularne tahikardije bez pulsa;
b. se daje kao alternativa amjodaronu u slučaju srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije ili
ventrikularne tahikardije bez pulsa jedino ukoliko amjodaron nije dostupan;
c. se daje kao alternativa amjodaronu u slučaju srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije ili
ventrikularne tahikardije bez pulsa jedino ukoliko amjodaron prethodno nije bio efikasan
58. Nakon inicijalne doze od 300 mg, u slučaju refraktorne ventrikularne fibrilacije ili
ventrikularne tahikardije bez pulsa ponovljena doza amjodarona (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. iznosi 150 mg, nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 900 mg/24 h;
b. iznosi 150 mg, nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 600 mg/24 h;
c. iznosi 300 mg, nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 900 mg/24 h;
d. iznosi 300 mg, nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 600 mg/24 h;
59. Prema najnovijim preporukama rutinska primena Magnezijuma se preporučuje
isključivo ukoliko je srčani zastoj udruţen sa (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hiperkalcemijom;
b. Hiperkalijemijom;
c. Torsades de pointes
12 | S t r
60. Prema najnovijim preporukama rutinska primena natrijum bikarbonata (50 mmol) se
preporučuje isključivo ukoliko je srčani zastoj udruţen sa (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih
odgovora):
a. trovanjem tricikličnim antidepresivima;
b. hiperkalijemijom;
c. metaboličkom acidozom;
d. trovanjem metanolom;
e. hiperglikemijom
61. Ukoliko je srčani zastoj po tipu asistolije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. krenuti sa KPR-om i odmah po uspostavljanju venskog puta dati 3 mg atropina i 1 mg adrenalina
i nastaviti sa KPR-om sa kontrolom pulsa nakon svakog ciklusa KPR-a od 2 minuta i davati
adrenalin 1mg svakih 3 – 5 minuta;
b. krenuti sa KPR-om i odmah po uspostavljanju venskog puta dati 1 mg adrenalina i nastaviti sa
KPR-om sa kontrolom pulsa nakon svakog ciklusa KPR-a od 2 minuta i davati adrenalin 1mg
svakih 3 – 5 minuta;
c. krenuti sa KPR-om i odmah po uspostavljanju venskog puta dati 3 mg atropina i nastaviti sa
KPR-om sa kontrolom pulsa nakon svakog ciklusa KPR-a od 2 minuta i davati adrenalin 1 mg
svakih 3 – 5 minuta;
62. Fibrinolitička terapija tokom sprovoĎenja KPR-a (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. je kontraindikovana;
b. se može se primeniti ukoliko se sumnja da je srčani zastoj izazvan akutnim infarktom miokarda;
c. se može se primeniti ukoliko se sumnja da je srčani zastoj izazvan akutnom plućnom
tromboembolijom;
63. Endotrahealna intubacija je zlatni standard kojim se obezbeĎuje disajni put prilikom
pruţanja naprednih mera ţivotne potpore (ALS). Tokom izvoĎenja laringoskopije (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. drugi član tima ne prekida KPR;
b. mora prekinuti spoljašnje komresije grudnog koša u trajanju do maksimalnih 20 sekundi;
c. mora prekinuti spoljašnje komresije grudnog koša u trajanju do maksimalnih 10 sekundi
13 | S t r
64. Plasiranje supraglotisnih sredstava obezbeĎenja disajnog puta predstavlja alternativu
endotrahealnoj intubaciji. Koja od navedenih supraglotisnih sredstava se u tu svrhu mogu
koristiti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. laringealna maska (LMA)
b. kombituba;
c. dvolumenski tubus;
d. laringealni tubus;
e. I-gel tuba;
f. armirani tubus
65. Ukoliko je pacijent u periarestnoj tahikardiji a nalazi se u stabilnom stanju (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. elektroterapija (sinhrona kardioverzija) je prvi terapijski izbor;
b. davanje lekova (antiaritmika) je prvi terapijski izbor;
c. oksigenoterapija (mehanička ventilacija) je prvi terapijski izbor
66. Medikament prvog izbora u tretmanu regularne tahikardije uzanih kompleksa je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. amjodaron;
b. lidokain;
c. adenozin;
d. beta bloker
67. Terapijski pristup u slučaju periarestne atrijalne fibrilacije kod nestabilnog pacijenta
podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. davanje adenozina (6 mg + dodatni bolusi 12 mg + 12 mg ukoliko je neophodno);
b. sinhronu kardioverziju ( do max 3 DC šoka);
c. primenu beta blokera ili diltiazema uz dodatak digoksina ili amjodarona u slučaju znakova srčane
slabosti i antikoagulant ukoliko je trajanje duže od 48 sati
68. Periarestna bradikardija (srčana frekvenca ispod 60/min) se inicijalno (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. tretita atropinom (pojedinačna doza od 500 mcg do maksimalne ukupne doze od 3 mg);
b. tretira perkutanim pejsingom;
14 | S t r
c. ne tretira osim ukoliko nisu prisutni znaci koji ukazuju na hemodinamsku nestabilnost (šok,
sinkopa, miokardna ishemija, srčana slanost) i ne postoji rizik od asistolije (skorašnja asistolija,
Mobitz II, ventrikularna pauza > 3 sekunde, kompletni srčani blok)
69. U postreanimacionoj nezi pacijenta treba tretirati kiseonikom na način (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. da se postigne maksimalna saturacija hemoglobina kiseonikom (SpO2-100%);
b. da se izbegne hipoksija i titrirati inspiratornu koncentarciju kiseonika da se dostigne SpO2 ≥98%;
c. da se izbegne hiperoksija i titrirati inspiratornu koncentarciju kiseonika da se vrednosti SpO2
kreću od 94 do 98%
70. U postreanimacionoj nezi pacijenta vrednosti glikemije (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. treba strogo držati u okviru 4.5–6.0mmol/L;
b. treba strogo držati u okviru 5.5–6.0mmol/L;
c. treba konvencionalno održavati <10 mmol/L kako bi se izbegle epizode hipoglikemije
71. Aktivni ugalj je efikasan u tretmanu ingestionih trovanja (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. ukoliko je primenjen najkasnije 3 sata od unosa otrova;
b. ukoliko je primenjen najkasnije 2 sata od unosa otrova;
c. ukoliko je primenjen najkasnije 1 sat od unosa otrova
72. U slučaju trovanja korozivnim sredstvima, lavaţa ţeluca (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. se preporučuje samo ukoliko je od ingestije koroziva prošlo manje od dva sata;
b. se preporučuje samo ukoliko je od ingestije koroziva prošlo manje od jednog sata;
c. je kontraindikovana
73. U tretmanu ingestionih trovanja, laksativi i emetic (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. se preporučuju samo ukoliko je od ingestije otrova prošlo manje od dva sata;
b. se preporučuju samo ukoliko je od ingestije otrova prošlo manje od tri sata;
c. se ne preporučuju
15 | S t r
74. Alkalizacija urina rastvorom natrijum bikarbonata se terapijski izbor kod trovanja
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. organofosfatima;
b. salicilatima;
c. metanolom
75. Trovanje benzodijazepinima se moţe antagonizovati davanjem (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. Flumazenila
b. Naloksona;
c. Kalcijum hlorida
76. Predoziranje i intoksikacija opioidima manifestuju se respiratornom depresijom koja
ugroţava ţivot. Nalokson antagonizuje uspešno efekte opioida i moţe se dati (zaokružiti jedan
ili više ponuĎenih odgovora):
a. intravenski;
b. intramuskularno;
c. subkutano;
d. intranazalno
77. Maksimalna doza naloksona je 6 – 10 mg i mora se paţljivo titrirati obzirom da je trajanje
dejstva pojedinačne doze ovog leka 45–70 min a respiratorna depresija izazvana teškim
predoziranjem opioidima moţe trajati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2 – 3 sata;
b. 3 – 4 sata;
c. 4 – 5 sati
78. Predoziranje kokainom izaziva agitaciju, tahikardiju, hipertermiju i po ţivot opasne
hipertenzivne i anginozne krize. U tretmanu ovog stanja mogu se koristiti (zaokružiti jedan ili
više ponuĎenih odgovora):
a. alfa blokatori;
b. benzodijazepini;
c. kalcijumski blokatori;
d. morfin;
e. nitroglicerin
16 | S t r
79. U slučaju trovanja cijanidima treba hitno primeniti (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. hidroksokobalamin i natrijum tiosulfat;
b. nalokson;
c. specifična antitela
80. U slučaju trovanja ugljen monoksidom treba hitno primeniti (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. hiperbarični kiseonik;
b. azot monoksid;
c. azot oksidul
81. Akcidentalna hipotermija se definiše telesnom temperaturom ispod (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. 35 ◦C
b. 34 ◦C
c. 33 ◦C
82. Kod srčanog zastoja koji nastaje usled akcidentalne hipotermije, adrenalin i ostale lekove
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. davati po ustaljenom algoritmu naprednih mera životne potpore;
b. ne davati dok ne utoplite pacijenta tako da mu telesna temperatura bude > 30◦C;
c. ne davati dok ne utoplite pacijenta tako da mu telesna temperature bude > 34◦C;
83. Urgentni tretman ţivotno ugroţavajuţe bronhijalne astme podrazumena (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. primenu nebuliziranih beta 2 agonista (salbutamol);
b. intravensku primenu aminofilina;
c. intravensku primenu beta 2 agonista (salbutamol);
84. U slučaju ţivotnougroţavajućeg napada bronhijalne astme, adrenalin se primenjuje
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora) :
a. u pojedinačnoj dozi 0,5 mg intramuskularno;
17 | S t r
b. u pojedinačnoj dozi od 0,3 mg subkutano ili intramuskularno koja se može ponoviti još 2 puta u
intervalima od po 20 minuta;
c. u pojedinačnoj dozi od 1 mg intravenski i doze se mogu ponavljati svakih 3 – 5 minuta do
postizanja efekta
85. Ukoliko se u tretmanu anafilaktičkog šoka koristi intravenski put davanja adrenalina,
pojedinačna doza iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 500 mcg;
b. 100 mcg;
c. 50 mcg
86. Inicijalni tretman anafilaktičkog šoka kod dece 6 – 12 godina starosti podrazumeva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. adrenalin, intramuskularmo u dozi od 500 mcg (0,5 ml rastvora 1:1000);
b. adrenalin, intramuskularmo u dozi od 300 mcg (0,3 ml rastvora 1:1000);
c. adrenalin, intramuskularmo u dozi od 150 mcg (0,15 ml rastvora 1:1000);
87. Hiperkapnijom se smatra pritisak ugljen-dioksida u arterijskoj krvi veći od (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 35 mmHg
b. 45 mmHg
c. 55 mmHg
88. Primena kiseonika apsolutno je indikovana kada je Pa02
ispod (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. 60 mmHg
b. 50 mmHg
c. 40 mmHg
89. Nakon rešavanja pneumotoraksa pleuralnom podvodnom drenaţom (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. Može se primeniti mehanička ventilacija;
b. Ne sme se primeniti mehanička ventilacija;
c. Može se primeniti mehanička ventilacija samo ukoliko pacijent ima spontano disanje
18 | S t r
90. Apsolutna kontraindikacije izvoĎenju endotrahealne intubacije su (zaokružiti jedan ili više
ponuĎenih odgovora):
a. penetrantne povrede oka;
b. tenzioni pneumotoraks;
c. paralitički ileus;
d. strano telo u disajnom putu
91. Inicijalni urgentni postupak kod sumnje na tenzioni pneumotoraks podrazumeva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. brzu nadoknadu tečnosti i inotropnu potporu desnog srca;
b. endotrahealnu intubaciju i oksigenoterapiju;
c. dekompresiju(torakocentezu) širokom iglom
92. Iglena dekompresija širokom iglom kod sumnje na tenzioni pneumotoraks kod pacijenta
koji leţi na leĎima izvodi se u (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora) :
a. drugom meĎurebarnom prostoru na prednjoj aksilarnoj liniji iznad gornje ivice trećeg rebra;
b. drugom meĎurebarnom prostoru na medioklavikularnoj liniji iznad gornje ivice trećeg rebra;
c. drugom meĎurebarnom prostoru na medioklavikularnoj liniji ispod donje ivice drugog rebra;
d. drugom meĎurebarnom prostoru na prednjoj aksilarnoj liniji ispod donje ivice drugog rebra;
93. Radiološki znaci tenzionog pneumotoraksa uključuju(zaokružiti jedan ili više ponuĎenih
odgovora):
a. povećanu transparenciju na strani pneumotoraksa;
b. senku kolabiranog plućnog krila na strani pneumotoraksa;
c. pomeranje medijastinuma na suprotnu stranu od pneumotoraksa;
d. povećanje interkostalnih prostora na strani pneumotoraksa
94. Bronhospazam moţe nastati (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. usled egzacerbacije bronhijalne astme i hronične opstruktivne bolesti pluća;
b. usled alergijskih i anafilaktičkih reakcija;
c. nakon primene beta blokatora i histaminoliberatora;
d. prisustvo sekreta, krvi i stranog tela u disajnom putu;
e. u sklopu neurotraume
95. U terapiji bronhospazma od koristi mogu biti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
19 | S t r
a. selektivni beta 2 agonisti;
b. antiholinergici;
c. diuretici;
d. adrenalin;
e. ketamin;
f. propofol
96. Kod edema glotisa i kompletne opstrukcije disajnog puta na terenu treba hitno (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. dati mišićne relaksante i probati endotrahealnu intubaciju tubusom manjeg promera;
b. dati inhalacione beta 2 agoniste i intravenske kortikosteroide;
c. uraditi hitnu krikotiroidektomiju;
d. uraditi hiruršku traheotomiju
97. Kod kompletnog laringospazma praćenog promptom hipoksijom i desaturacijom treba
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. urgentno dati bronhodilatatore i kortikosteroide;
b. urgentno pokušati ventilaciju na masku i samošireći balon pozitivnim pritiskom;
c. hitno dati mišićne relaksante i obezbediti arteficijalnu ventilaciju
98. Po kom dijagnostičkom kriterijumu se akutni respiratorni distres sindrom diferentuje u
odnosu na kardiogeni edem pluća (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prisustvo bilateralnih infiltrata difuzno u oba plućna krila;
b. prema karakterističnom nalazu gasnih analiza arterijske krvi;
c. merenje vrednosti okluzivnog plućnog arterijskog pritiska (wedge)
99. Prvi terapijski izbor u lečenju ARDS-a je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. primena beta 2 agonista;
b. nadoknada volumena i inotropna potpora;
c. mehanička ventilacija pluća
100. Normalne vrednosti parcijalnog pritiska kiseonika u arterijskoj krvi (PaO2) dobijene iz
gasnih analiza kod pacijenata koji udišu sobni vazduh iznose (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. 90 – 100 mm Hg;
20 | S t r
b. 70 – 80 mm Hg;
c. 50 – 60 mm Hg
101. Masivno krvarenje se definiše kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gubitak najmanje 100% cirkulatornog volumena krvi unutar 24 časa;
b. Gubitak najmanje 50% cirkulatornog volumena krvi unutar 3 časa;
c. Gubitak krvi dinamikom 150ml/min ili 1.5ml/min/kg za 20 minuta;
d. sve tri gore navedene definicije su tačne;
e. nijedan od gore ponuĎenih odgovora nije tačan
102. Masivna transfuzija se definiše kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Transfuzija 10/više jedinica eritrocita (>3000mL) unutar 24 sata;
b. Transfuzija 10/više jedinica eritrocita (>3000mL) unutar 12 sati;
c. Transfuzija 8/više jedinica eritrocita (>2000mL) unutar 24 sata
103. Diluciona koagulopatija u hemoragijskom šoku (smanjenje broja trombocita i faktora
koagulacije) nastaje zbog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nadoknade volumena primenom bilo kristaloidnih bilo koloidnih rastvora;
b. primene mehaničke ventilacije;
c. primene antiagregacione terapije
104. Posledice masivne transfuzije su (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. hipokalcemija;
b. hiperkalcemija;
c. hipokalijemija;
d. hiperkalijemija;
e. hipomagnezijemija
105. Odnos transfuzije produkata krvi (eritrociti: plazma: trombociti) kod masivnog
krvarenja je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 1 : 1 : 1
b. 2 : 1 : 1
c. 2 : 2 : 1
21 | S t r
106. U odnosu na sveţe zamrznutu plazmu u kriprecipitatu ima više (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. albumina;
b. trombocita;
c. faktora XII;
d. fibrinogena
107. Traneksamična kiselina je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. antiagregaciono sredstvo;
b. antifibrinolitik;
c. oralni antikoagulant
108. Kod masivnog krvarenja racionalno je primeniti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih
odgovora):
a. kriprecipitat;
b. koncentrat fibrinogena;
c. antifibrinolitike;
d. protrombin kompleks koncentrat;
e. niskomolekularni heparin;
f. nefrakcionirani heparin
109.Vazopresor prvog izbora u lečenju septičkog šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. dobutamin;
b. vazopresin;
c. fenilefrin;
d. noradrenalin
110. Inotrop prvog izbora u lečenju septičkog šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. adrenalin;
b. noradrenalin;
c. dobutamin;
d. digoksin
22 | S t r
111. Niske doze dopamina (1 -3 mcg/kg/min) u cilju nefroprotekcije pacijenata u šoku
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. predstavljaju obavezan terapijski pristup;
b. mogu se primeniti tek nakon primene manitola;
c. treba izbegavati jer ne postoje dovoljno čvrsti dokazi terapijske uspešnosti
112. Primena vazopresora u septičkom šoku ima za cilj odrţavanje srednjeg arterijskog
pritiska (MAP) (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. > 65 mm Hg
b. > 75 mm Hg
c. > 85 mm Hg
113. Sepsa se definiše kada je potvrĎeno ili očekivano prisustvo infektivnog agensa udruţeno
sa najmanje dve (ili više) kliničke manifestacije sindroma sistemskog inflamatornog odgovora
(SIRS) i to (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. telesna temperatura > 38○C ili < 36○C;
b. srčana frekvenca > 90/min;
c. respiratorna frekvenca > 20 resp./min;
d. leukocitoza (broj leukocita > 12.000/mm3) ili leukopenija (broj leukocita < 4.000/mm3);
e. satna diureza manja od 200 ml;
f. parastezije i slabost u ekstremitetima
114. Septički šok se definiše kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sepsom uzrokovana hipotenzija (sistolni krvni pritisak < 90 mm Hg) koja perzistira uprkos
adekvatnoj reanimaciji tečnostima;
b. Sepsom uzrokovana hipotenzija (srednji arterijski pritisak < 70 mmHg) koja perzistira uprkos
adekvatnoj reanimaciji tečnostima;
c. Sepsom uzrokovana hipotenzija (sistolni krvni pritisak smanji za > 40 mmHg ispod vrednosti
koja odgovara godištu pacijenta) koja perzistira uprkos adekvatnoj reanimaciji tečnostima;
d. sva tri gore navedena odgovora su tačna;
e. nijedan od gore pomenutih odgovora nije tačan
115. Nadoknada volumena je inicijalni terapijski postupak u lečenju sepse sa ciljem odrţanja
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
23 | S t r
a. centralnog venskog pritiska 8-12 mmHg, srednjeg arterijskog pritiska (MAP) ≥ 65 mmHg, satne
diureze ≥ 0,5 ml/kg/h;
b. centralnog venskog pritiska 10-14 mmHg, srednjeg arterijskog pritiska (MAP) ≥ 70 mmHg, satne
diureze ≥ 0,5 ml/kg/h;
c. centralnog venskog pritiska 8-12 mmHg, srednjeg arterijskog pritiska (MAP) ≥ 75 mmHg, satne
diureze ≥ 1 ml/kg/h;
116. Antibiotska terapija sepse zasniva se na sledećem postulatu (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. Intravensku antibiotsku terapiju započeti unutar 1h od utvrĎivanja septičnog šoka i sepse bez
postojanja septičnog šoka i pre dobijanja nalaza hemokulture i ostalih bakterioloških nalaza;
b. Intravensku antibiotsku terapiju započeti unutar 2h od utvrĎivanja septičnog šoka i sepse bez
postojanja septičnog šoka;
c. intravensku antibiotsku terapiju započeti unutar 1 h ali tek nakon dobijenih bakterioloških nalaza
uzročnika infekcije
117. Rastvori izbora u terapiji sepse i septičkog šoka su (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. kristaloidni rastvori;
b. koloidni rastvori;
c. ne postoje dokazi da jedna vrsta rastvora ima prednost u odnosu na drugu, te se mogu
primenjivati i jedni i drugi
118. Normalne vrednosti centralnog vemskog pritiska su (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. 5 – 12 cm H2O;
b. 12 – 15 cm H2O:
c. 15 – 18 cm H2O
119. Ratvor koji je po svom elektrolitnom sastavu najsličniji elektrolitnom sastavu plazme je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 0,9% NaCl;
b. 10% rastvor albumina;
c. Ringerov rastvor;
d. Hartmanov rastvor
24 | S t r
120. Fiziološki rastvor (o,9% NaCl) (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. je hipoton u odnosu na plazmu;
b. sadrži znatno više hlora u odnosu na plazmu te veće infuzije ovog rastvora mogu dovesti do
hiperhloremijske metaboličke alkaloze;
c. sadrži znatno više hlora u odnosu na plazmu te veće infuzije ovog rastvora mogu dovesti do
hiperhloremijske metaboličke acidoze
121. Koji je od sledećih rastvora hipoton u odnosu na plazmu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 0,9% NaCl;
b. Hartmanov rastvor;
c. 5% rastvor glukoze;
d. 5% rastvor albumina;
e. 10% rastvor NaCl
122. Najčešća komlikacija postavljanja centralnog venskog katetera kroz venu subclavia-u je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. povreda karotidne arterije;
b. tromboelmolija;
c. pneumotoraks
123. Nagli pad i gubitak krivulje izdahnutog ugljen dioksida na kapnografu ukazuje na
(zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. intubaciju ezofagusa ili dislokaciju endotrahealnog tubusa iz traheje;
b. plućnu tromboemboliju;
c. cardiac arrest;
d. tenzioni pneumotoraks;
e. preteću tamponadu srca
124. Normalni bazni deficit (ekces) iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. ± 2 – 4 mmol/L;
b. ± 6 – 8 mmol/L;
c. ± 8 – 10 mmol/L
25 | S t r
125. Uzorak krvi za gasne analize uzima se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. punkcijom centralne vene (v.subclavia, v.jugularis interna);
b. punkcijom periferne vene;
c. punkcijom periferne arterije (a. radialis, a. brachialis, a femoralis)
126. Šok se prema etiologiji deli na (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. hipovolemijski, neurogeni, anafilaktički i distributivni;
b. hipovolemijski, kardiogeni i distributivni;
c. hemoragijski, kardiogeni, opstruktivni i distributivni
127. Tokom neuroendokrinog odgovora u šoku osnovni biohemijski proces je (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. glikoliza;
b. lipoliza;
c. glukoneogeneza
128. Tokom neuroendokrinog odgovora u šoku povećani su nivoi sledećih hormona (zaokružiti
jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. ACTH;
b. insulina;
c. renina;
d. antidiuretskog hormona;
e. kortizola
129. Osnovni patofiziološki mehanizam oštećenja u šoku odvija se na nivou (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. mikrocirkulacije;
b. bubrega;
c. krvno – moždane barijere
130. Celularno oštećenje u šoku nastaje zbog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. poremećaja funkcije Na – K pumpe;
b. povećane propustljivosti membrane za jone Ca;
c. gubitka energetskih depoa masti i glikogena
26 | S t r
131. Najtačnija merenja minutnog volumena srca u šoku dobijaju se plasiranjem (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Swan-Ganz katetera;
b. urinarnog katetera;
c. centralnog venskog katetera;
d. arterijske linije
132. Koji od sledećih rastvora nije plazmaekspander (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. hidroksietilskrob (HES);
b. želatinski rastvori;
c. 20% manitola;
d. rastvori dekstrana
133. Korekcija metaboličke acidoze u šoku inicijalno se vrši (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. nadoknadom cirkulatornog volumena;
b. davanjem rastvora natrijum bikarbonata (1 mmol/kg);
c. mehaničkom ventilacijom
134. Doze dobutamina za inotropnu potporu u šoku kreću se u opsegu (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. 1 – 20 mcg/kg/min;
b. 10 – 30 mcg/kg/min,
c. 20 – 40 mcg/kg/min
135. Osnovni vazoaktivni lek u tretmanu kardiogenog šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. fenilefrin;
b. dobutamin;
c. adrenalin;
d. noradrenalin
136. Paralitički ileus dovodi do (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. distributivnog šoka;
b. opstruktivnog šoka;
27 | S t r
c. hipovolemijskog šoka
137. Akutna adrenalna insuficijencija dovodi do (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. kardiogenog šoka;
b. distributivnog šoka;
c. hipovolemijskog šoka
138. Visok centralni venski pritisak, nizak arterijski pritisak i nabrekle vene vrata ukazuju na
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. srčanu tamponadu;
b. otvoreni pneumotoraks;
c. kardiogeni edem pluća
139. U slučaju sumnje na masivnu plućnu tromboemoliju hitno treba ordinirati (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. antiagregacionu terapiju;
b. nefrakcionirani heparin iv ili niskomolekularni heparin potkožno;
c. antibiotike;
d. beta 2 agoniste
140. Minimalna startna doza dopamina u tretmanu šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. 1 mcg/kg/min;
b. 3 mcg/kg/min;
c. 5 mcg/kg/min
141. Dopamin se ordinira (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. isključivo kontinuiranom infuzijom kroz perifernu venu;
b. isključivo kontinuiranom infuzijom kroz centralnu venu;
c. isključivo kontinuiranom infuzijom kroz perifernu ili centralnu venu
142. Minimalna startna doza noradrenalina u tretmanu šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. 0,05 mcg/kg/min;
b. 0,5 mcg/kg/min;
28 | S t r
c. 5 mcg/kg/min
143. Dobutamin je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. inotropovazodilatator;
b. inotropovazokonstriktor;
c. čist inotrop
144. Adrenalin je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prvenstveno inotrop i hronotrop a vazokonstriktorni efekat je manje izražen;
b. prvenstveno vazokonstriktor a inotropni i hronotropni efekti su manje izraženi;
c. podjednako efikasan kao vazokonstriktor i inotrop i nema pozitivno hronotropno dejstvo
145. Akutno oštećenje bubrega se definiše i kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. anurija u trajanju dužem od 12 sati i/ili smanjenju diureze ispod 0,3 ml/kg/h u trajanju dužem od
24 sata;
b. anurija u trajanju dužem od 24 sati i/ili smanjenju diureze ispod 0,3 ml/kg/h u trajanju dužem od
24 sata;
c. anurija u trajanju dužem od 12 sati i/ili smanjenju diureze ispod 0,1 ml/kg/h u trajanju dužem od
24 sata;
146. U lekove koji mogu dovesti do akutnog bubreţnog oštećenja spadaju (zaokružiti jedan ili
više ponuĎenih odgovora):
a. antibiotici (aminoglikozidi, vankomicin, amfotericin);
b. beta blokatori;
c. ACE inhibitori;
d. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen, diklofenak, ketorolak);
e. imunosupresivi (ciklosporin, takrolimus);
f. mišićni relaksanti
147. Deeskalaciona antibiotska terapija u septičkom šoku podrazumeva (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. usmeravanje antibiotske terapije prema bakteriološkim analizama osetljivosti prouzrokovača
(antibiogram);
b. smanjenje početnih doza inicijalno primenjenih empirijskih antibiotika širokog spektra na
polovinu početne doze;
29 | S t r
c. ukidanje minimum jednog antibiotika ukoliko je empirijski bila uključena kombinacija tri
različita antibiotika
148. Davanje kortikosteroida u lečenju septičkog šoka (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. je kontraindikovano;
b. je opravdano ukoliko tretman hipotenzije nadoknadom volumena i vazopresorima nije dao
rezultat;
c. je opravdano samo kod normoglikemičnih pacijenta
149. Kod politraumatizovanog pacijenta sa sumnjom na povrednu vratne kičme
endotrahealna intubacija (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. je kontraindikovana:
b. se izvodi bez davanja mišićnih relaksanata;
c. se izvodi uz istovremenu manuelnu stabilizaciju vrata od strane asistenta
150. Pri inicijalnoj inspekciji politraumatizovanog pacijenta, devijacija traheje u stranu i
nabrekle vratne vene ukazuju na (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. epiduralni hematom;
b. tenzioni pneumotoraks;
c. frakturu baze lobanje;
d. povredu traheje
151. Kod politraumatizovanog pacijenta, simptomi koji ukazuju na rupturu bronha su
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. respiratorni distres, hemoptizija i masivni potkožni emfizem;
b. slobodni torakalni kapak, masivni potkožni emfizem, hematemeza;
c. dislokacija traheje, hemoptizija, povraćanje centralnog tipa, bradikardija
152. Inicijalni tretman tamponade srca u sklopu tupe traume grudnog koša podrazumeva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nadoknadu volumena, inotropnu potporu i sinhroni DC;
b. nadoknadu volumena, urgentnu perikardiocentezu;
c. perikardiocentezu, endotrahealnu intubaciju i mehaničku ventilaciju
30 | S t r
153. Najsigurnija dijagnostička metoda kojom se potvrĎuje nalaz tamponade srca je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. dvanaestokanalni EKG;
b. transtorakalna ehokardiografija;
c. merenje centralnog venskog pritiska
154. Masivni hematotoraks se definiše prisustvom krvi u torakalnoj duplji u količini
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. > 1500 ml;
b. > 2000 ml,
c. > 2500 ml
155. Inicijalni masivnog hematotoraksa
u sklopu traume grudnog koša podrazumeva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. brzu nadoknadu cirkulatornog volumena, trokar torakocentezu i hitnu torakotomiju ukoliko je
gubitak krvi na torakalni dren veći od 200 ml/h tokom prva četiri sata;
b.nadoknadu volumena, endotrahealnu intubaciju i mehaničku ventilaciju, inotropnu potporu;
c. brzu nadoknadu cirkulatornog volumena, trokar torakocentezu i hitnu torakotomiju ukoliko je
gubitak krvi na torakalni dren veći od 500 ml/h tokom prva četiri sata
156. Cerebralni perfuznioni pritisak (CPP) predstavlja (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. razliku izmeĎu sistolnog arterijskog pritiska i intrakranijalnog pritiska;
b. razliku izmeĎu itrakranijalnog i centralnog vemskog pritiska;
c. razliku izmeĎu srednjeg arterijskog i intrakranijalnog pritiska
157. Administriranje manitola dovodi do brzog obaranja intrakranijalnog pritiska sa
maksimalnim efektom koji se moţe videti nakon 20 – 40 minuta. Inicijalna doza i doza
odrţavanja iznose (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 0,3 – 1 g/kg tt + 0,25 – 0,5 g/kg tt tokom narednih 6 sati;
b. 0,8 – 3 g/kg tt + 0,5 – 0,75 g/kg tt tokom narednih 6 sati;
c. 0,8 – 4 g/kg tt + 0,25 – 0,5 g/kg tt tokom narednih 6 sati
158. Kod prisustva intrakranijalnog hematoma (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. manitol se daje unutar prvih trideset minuta od postavljanja dijagnoze;
31 | S t r
b. se ne daje pre hirurške evakuacije hematoma;
c. se ne daje pre hirurške evakuacije hematoma izuzev ukoliko postoji opasnost od preteće
hernijacije mozga
159. Smanjenje volumena intrakranijalne cirkulišuće krvi u sklopu strategije smanjenja
intrakranijalnog pritiska kod neurotraume postiţe se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. hipoventilacijom pacijenta koji je na mehaničkoj ventilaciji;
b. hiperventilacijom pacijenta koji je na mehaničkoj ventilaciji;
c. asistiranom ventilacijom sa frekvencom rada ventilatora od 10 – 12 ventilacija u minuti
160. U slučaju traumatske povrede mozga prioritet ima (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. davanje manitola;
b. hiperventilacija;
c. plasiranje intraventricularnog drena i drenaža cerebrospinalne tečnosti;
d. evakuacija sadržaja lezije (ekstaduralni ili subduralni hematom)
161. Poloţaj glave i vrata kod leţećeg pacijenta sa traumatskom povredom mozga
podrazumevaju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. glavu podignutu za 30° u odnosu na ostali deo tela, osovina glave i vrata u neutralnom položaju
kako bi se olakšala venska drenaža;
b. glavu podignutu za 45° u odnosu na ostali deo tela, osovina glave i vrata u neutralnom položaju
kako bi se olakšala venska drenaža;
c. glavu spuštenu za 30° u odnosu na ostali deo tela, osovina glave i vrata u neutralnom položaju
kako bi se olakšala venska drenaža
162. Inicijalna resuscitucija pacijenta sa sumnjom na traumatsku povredu mozga
podrazumeva primenu reanimacionih postupaka ca ciljem odrţavanja vrednosti (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. ICP<20 – 25 mm Hg i CPP>60 mm Hg;
b. ICP<10 – 15 mm Hg i CPP>60 mm Hg;
c. ICP<20 – 25 mm Hg i CPP>80 mm Hg
163. Hiperventilacija kao jedna od terapijskih mera kod traumatske povrede mozga ima za
cilj odrţavanje PaCO2 (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
32 | S t r
a. 35 – 40 mm Hg;
b. 30 – 35 mm Hg;
c. <30 mm Hg
164. Kontrola krvnog pritiska u slučaju subrahnoidalne hemoragije cilja vrednosti (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. cerebralnog perfuzionog pritiska >60 mm Hg i sistolnog arterijskog pritiska <150mm Hg;
b. cerebralnog perfuzionog pritiska >65 mm Hg i sistolnog arterijskog pritiska <160mm Hg;
c. cerebralnog perfuzionog pritiska >60 mm Hg i sistolnog arterijskog pritiska <170mm Hg
165. Svi pacijenti pod sumnjom na aneurizmatsku subarahnoidalnu hemoragiju ukoliko nisu
hipotenzivni trebalo bi da dobiju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nimodipin;
b. verapamil;
c. fentolamin;
d. nifedipin
166. Medikamenti prvog izbora u tretmanu status epileptikus su (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. barbiturati (tiopenton natrijum 3 – 5 mg/kg);
b. benzodijazepini (lorazepam 0,1 mg/kg, alternativno diazepam 0,2 mg/kg);
c. derivati imidazola (propofol 2 mg/kg)
167. Alveo-arterijska diferenca (gradijent) predstavlja razliku parcijalnih pritisaka kiseonika
u alveolama i krvi i kod pacijenta koji dišu atmosferski vazduh iznosi (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. <80 mm Hg;
b. >30 mm Hg;
c. <20 mm Hg
168. Kombinovani acido – bazni poremećaj po tipu metaboličke acidoze i respiratorne acidoze
moţe se videti kod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. sepse;
b. upornog povraćanja;
c. teškog kardiogenog edema pluća
33 | S t r
169. Kombinovani acido – bazni poremećaj po tipu metaboličke alkaloze i respiratorne
acidoze moţe se videti kod (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. hronične respiratorne bolesti i upotrebe diuretika;
b. hronične respiratorene bolesti i upotrebe kortikosteroida;
c. sepse;
d. kardiogenog edema pluća
170. Kombinovani acido – bazni poremećaj po tipu metaboličke alkaloze i respiratorne
alkaloze moţe se videti kod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. opekotina;
b. sepse;
c. trudnica
171. Sedacija agitiranog neintubiranog,
hipoksičnog pacijenta najbezbednije se postiţe
davanjem (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. tiopenton natrijuma u dozi od 3 mg/kg;
b. tiopenton natrijuma u dozi od 5 mg/kg;
c. haloperidola u ponovljenim bolus dozama od 1 – 2 mg do postizanja efekta
172. Ukoliko je neophodno intubirati pacijenta u septičnom šoku u indukciji treba izbegavati
sledeći hipnotik (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. etomidat;
b. midazolam;
c. ketamin
173. Ukoliko je neophodno intubirati pacijenta u kardiogenom šoku u indukciji treba
izbegavati sledeći hipnotik (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. etomidat;
b. midazolam;
c. propofol
174. Sukcinil holin je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. antibiotik;
b. antidepresiv;
34 | S t r
c. antiholinergik;
d. mišićni relaksant
175. Mišićni relaksanti (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nemaju ni sedativna ni analgetska svojstva;
b. nemaju sedativna ali imaju analgetska svojstva;
c. imaju sedativno dejstvo ali ne pokazuju nikakav analgetski efekat;
d. pokazuju sedativna svojstva ukoliko se koriste zajedno sa benzodijazepinima
176. Nakon davanja atropina moţete očekivati (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. tahikardiju;
b. bronhodilataciju;
c. bronhokonstrikciju;
d. bradikardiju;
e. suvoću usta;
f. midrijazu
177. Centralni venski kateter se koristi za (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. merenje centralnog venskog pritiska, parenteralnu ishranu pacijenta, brzu infuziju rastvora i
ordiniranje lekova koji se ne mogu dati na perifernu venu;
b. merenje plućnog arterijskog pritiska, parenteralnu ishranu pacijenta, brzu infuziju rastvora i
ordiniranje lekova koji se ne mogu dati na perifernu venu;
c. merenje centralnog venskog pritiska, merenje plućnog arterijskog pritiska enteralnu ishranu
pacijenta, brzu infuziju rastvora i ordiniranje lekova koji se ne mogu dati na perifernu venu
178. Relaksant izbora za brzu endotrahealnu intubaciju kod politraumatizovanog pacijenta je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. midazolam 0,2 mg/kg;
b. etomidat 0,3 mg/kg;
c. pankuronium 0,1 mg/kg;
d. rokuronium 1 mg/kg
c. sukcinil holing 0,3 mg/kg
179. Za rutinsku prevenciju stres ulkusa kod kritično obolelih pacijenata preporučuje se
ordiniranje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
35 | S t r
a. H2 blokatora (ranitidine 50 mg/8 h IV ili famotidin 20 mg/12 h);
b. prokinetika (metoklopramid);
c. inhibitora protonske pumpe (omepazol)
180. Za prevenciju ponovnog krvarenja iz ulkusa preporučuje se davanje (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. H2 blokatora;
b. antacida;
c. inhibitora protonske pumpe
181. Hiponatremija sa vrednostima serumskog Natrijuma iznad >125 mmol/L (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. ne zahteva nikakav poseban terapisjki pristup
b. zahteva nadoknadu volumena izotonim rastvorom NaCl;
c. zahteva nadoknadu volumena nekim od hipertonih rastvora NaCl
182. Urgentni tretman hipernatremije prouzrokovane diabetes insipidus-om podrazumeva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nadoknadu volumena rastvorom 5% glukoze;
b. nadoknadu volumena Ringerovim rastvorom;
c. nadoknadu volumena koliodnim rastvorima
183. U lečenju ketoacidoze, insulin treba davati ukoliko su vrednosti serumskog kalijuma
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. >2, 5 mmol/L;
b. >3 mmol/L;
c. >3, 5 mmol/L
184. Cilj insulinske terapije u lečenju ketoacidoze je obaranje vrednosti glikemije (zaokružiti
jedan od ponuĎenih odgovora):
a. za 10 mmol/sat, jer brža korekcija može dovesti do edema mozga ;
b. maksimalnih 15 mmol/sat;
c.za 5 mmol/h, jer brža korekcija može dovesti do edema mozga
36 | S t r
185. U lečenju ketoacidoze brzina insulinske infuzije podešava se prema nalazima glikemije a
inicijalna brzina infuzije iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 1 – 2 IU/h;
b. 5 – 10 IU/h;
c. 10 – 20 IU/h
186. Kod sumnje na hipoglikemiju bez odlaganja treba ordinirati (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. 10 ml 10% rastvora glukoze;
b. 50 ml 10 % rastvora glukoze sa 5 IU insulin;
c. 50 ml 50% rastvora glukoze
187. Apsolutne kontraindikacije za mehaničku ventilaciju su (zaokružiti jedan ili više
ponuĎenih odgovora) :
a. povreda usne duplje;
b. tenzioni pneumotoraks;
c. strano telo u disajnom putu;
d. fraktura baze lobanje
188. Prevencija aspiracije ţeludačnog sadţaja tokom izvoĎenja endotrahealne intubacije
izvodi se primenom (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. BURP manevra;
b. Selikovog manevra;
c. Magilovih hvataljki;
d. Mendelsonovog manevra;
189. Špatula laringoskopa se prilikom izvoĎenja endotrahealne intubacije (zaokružiti jedan od
ponuĎenih odgovora):
a. uvodi desnom stranom usne duplje a jezik se pomera ulevo;
b. uvodi levom stranom usne duplje a jezik se pomera udesno;
c. uvodi po sredini jezika
190. Vrh špatule laringoskopa se prilikom izvoĎenja endotrahealne intubacije smešta
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. izmeĎu baze jezika i epiglotisa (valekula);
37 | S t r
b. ispod epiglotisa;
c. u piriformni sinus
191. Kapnografija je pouzdana metoda korektne pozicije endotrahealnog tubusa. I pored toga
izostanak detekcije EtCO2 moţe se javiti i pored korektnog plasiranja tubusa u traheju u
slučaju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. pmeumotoraksa;
b. tamponade srca;
c. cardiac arrest-a
192. Promuklost, kašalj, inspiratorni stridor govore u prilog (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. akutnog pogoršanja bronhijalne astme;
b. tenzionog pneumotoraksa;
c. opstrukcije gornjeg disajnog puta
193. Akutna respiratorna slabost nastaje kad je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. PaO2<60 mm Hg i/ili PaCO2>50 mm Hg;
b. PaO2<50 mm Hg i/ili PaCO2>60 mm Hg;
c. PaO2<80 mm Hg i/ili PaCO2>60 mm Hg
194. Teška bronhopneumonija dovodi do akutne respiratorne slabosti usled (zaokružiti jedan
od ponuĎenih odgovora):
a. povećanja mrtvog prostora;
b. povećanja šanta;
c. hipoventilacije
195. Akutni poremećaj ventilaciono-perfuzionog odnosa u plućima praćen uvećanjem mrtvog
prostora nastaje kod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Mijastenije gravis;
b. boravka na velikim nadmorskim visinama;
c. masivne plućne tromboembolije;
d. Guillain-Barre syndrome
38 | S t r
196. Znaci i simptomi akutne respiratorne slabosti su (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih
odgovora):
a. tahipneja;
b. cijanoza;
c. retrakcija interkostalnih prostora, supraklavikularne i suprasternalne jame
d. tahikardija, znojenje, hipertenzija
197. Kardiopulmonalna reanimacija kod dece započinje (zaokružiti jedan od ponuĎenih
odgovora):
a. spoljašnjom masažom srca;
b. veštačkim disanjem ( 5 pozajmljena udaha);
c. palpiranjem pulsa
198.
Odnos
kompresija
grudnog
koša
nasuprot
pozajmljenom
udahu
tokom
kardiopulmonalne reanimacije dece iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 30 : 2;
b. 15 : 2;
c. 15 : 1
199. Pritisak na grudnu kost deteta tokom kardiopulmonalne reanimacija treba da bude toliki
da omogući ulegnuće sternuma (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. za najmanje 6 cm ka kićmenom stubu;
b. za najmanje polovinu dubine grudnog koša deteta;
c. za najmanje jednu trećinu dubine grudnog koša deteta
200. Maksimalna energija defibrilacije kod tretmana šokabilnog srčanog zastoja kod dece je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 1 J/kg tt;
b; 4 J/kg tt;
c. 150 – 200 J
201. 9-mesečna beba, koju su doveli roditelji, ima umbilikalnu kilu. Fizikalno ispitivanje
potvrĎuje umbilikalni defekt od oko 1 cm u prečniku, sa malim ispupčenjem kada devojčica
zaplače. Sadrţaj hernije moţe lako da se reponira. Hernija nije bolna i devojčica je inače bez
simptoma. Koji od sledećih je najprikladniji sledeći korak u lečenju?
39 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bez terapije, osim ako hernija perzistira nakon 2. godine
b. Ponavljane injekcije sklerozirajucih sredstava
c. Planiranje laparoskopske hirurške reparacije
d. Planiranje otvorene hirurške reparacije
e. Urgentna hirurška reparacija
202. 2-godišnju devojčicu roditelji su trčeći uneli u urgentnu jedinicu zbog akutnog napada
šištanja koji je nastao pre pola sata. Bili su na roĎendanskoj ţurci kod roĎaka gde je bila
poprilična guţva. Roditelji su uglavnom bili sa detetom, ali je ono na par minuta bilo sa
starijom decom a zatim se vratilo roditeljima. Odjednom, oni su primetili da nešto nije u redu
jer se dete borilo za vazduh i bilo je jako uplašeno i mirno. Pogledali su u usta deteta
sumnjajući da nije nešto progutalo, ali nisu mogli ništa da vide. Pacijentkinja anamnestički
nema nikakve specifičnosti bez prethodnih respiratornih problema. Dete nije alergično na
hranu i lekove. Pri fizikalnom pregledu, vidi se da je dete u teškom respiratornom distresu,
stalno pokušavajući da guta i sa izraţenim lučenjem pljuvačke. Prisutno je širenje nozdrva i
interkostalno uvlačenje. Prisutna je cijanoza. Normalna disajni šum je oslabljen obostrano.
Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pneumonija
b. Status astmatikus (napad astme)
c. Retrofaringealni abscess
d. Aspiracija stranog tela
e. Akutni bronhitis
203. 5-mesečni dečak doveden je u ambulantu zbog tumefakta u levom ingvinalnom predelu.
Dečak je miran. Pri ispitivanju, uočava se kesasta šupljina koja ne dopire do ulaza u
ingvinalni kanal. Svetlo lako prolazi kroz nju. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
A. Hematom
B. Hidrocela
C. Ingvinalna hernija
D. Testikularna torzija
E. Testikularni tumor
40 | S t r
204. 12-godišnja devojčica je dovedena kod lekara zbog opšteg zdravstvenog pregleda.
Generalno, ona je dobro i nema značajne zdravstvene probleme osim čestog krvarenja iz
nosa. Krvarenje često počinje bez odreĎenog povoda iz jedne ili druge strane nosa. Drugi put,
krvarenje iznenada počinje prilikom vraćanja iz škole. Dok je stigla kući njema majica i
pantalone su umazane krvlju. Imunizacije devojčice su redovne. Nema alergiju na neke od
faktora sredine niti na lekove. Normalne je visine i teţine a vitalni znaci su u normalnim
granicama. Ispitivanje nosnih puteva ukazuje na vlaţnu, ruţičastu sluzokoţu, sa
hemoragičnim krustama na prednjem septumu nosa na desnoj strani. Koji od sledećih, je
najverovatniji razlog ponavljanog krvarenja iz nosa?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hronični sinzitis
b. Hemofilija
c. Intermitentna trauma sluzokože nosa
d.
Juvenilni nazofaringealni angiofibrom
e.
Polipi sluzokože nosa
205. Pacijent ima iznenadni početak razdraţljivost i bola. Uvija se sa nogama privučenim na
abdomen. Tokom narednih nekoliko sati i dalje ima episode bola da počinje da plače, ali
izmeĎu njih ponaša se normalno. Njegova majka se plaši da je u pitanju nešto strašno i dovodi
ga u bolnicu. Njegova anamneza je uobičajena. Prošle nedelje imao je prehladu sa curenjem
iz nosa. Stolica je tada bila normalna. Pri pregledu on je miran a njegov abdomen
iznenaĎujuće mek i bezbolan. U urgentnoj ambulanti imao je stolicu sa malo krvi i mukusa.
Klasična prezentacija intususcepcije se najčešće javlja u kom uzrastu?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Do 4. meseca
b. Od 6-12 meseci
c. Od 3. do 5. godine
d. Rana adolescencija
e. Kasna adolescencija
206. 44-godišnja ţena rodila je dečaka teškog 3120g. Njena trudnoća bila je normalna osim
što je primetila slabije pokrete fetusa u odnosu na prethodne trudnoće. Odbila je
amniocentezu predloţenu od svog ginekologa. Fizikalno ispitivanje novoroĎenčeta ukazuje na
facijalne karakteristike mogućeg Down-ovog sindroma. NovoroĎenče je zatim povratilo
bilijarni sadrţaj. Rendgengrafija, koja prikazuje i bubrege, uretere i mokraćnu bešiku je
41 | S t r
uraĎena, pokazuje distendiran i gasom ispunjen ţeludac i proksimalni duodenum i odsustvo
gasa u distalnom delu gastrintestinalnog trakta. Koji je najverovatniji uzrok abdominalnih
znakova i simptoma?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Duodenalna atrezija
b. Hirschprung-ova bolest
c. Malrotacija
d. Mekonijalni ileus
e. Stenoza pilorusa
207. 5-nedeljna beba dovedena je u Kliniku zbog bučnog disanja u zadnje 4 nedelje koje se ne
popravlja. Ona je inače zdrava osim trenutne infekcije gornjih respiratornih puteva od pre 4
dana, koja je po roditeljima, pogoršala bučno disanje. Ispitivanje ukazuje na inspiratorni
stridor. Bučno disanje se smanjuje kad beba spava. Koji je najverovatniji uzrok?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bronhoalveolarni karcinom
b. Opstrukcija stranim telom
c. Laringomalacija
d. Bakterijska pneumonija
e. Tuberkuloza
208. Lekar na staţu na odeljenju novorodjenčadi postaje zabrinut kada nakon 30 sati,
novoroĎenče nije imalo stolicu (mekonijum). RoĎeno je u terminu sa teţinom od 3850g.
Trudnoća je bila bez komplikacija. Beba izgleda dobro, bez respiratornog distresa. Primećuje
se blaga distenzija abdomena. Rektalno ispitivanje ukazuje na nešto jače stegnut rectum i
dovelo do izbacivanja zelenkaste stolice. Koji od sledećih testova će verovatno potvrditi
moguću dijagnozu?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kultura stolice
b. Biopsija rektuma
c. Kontrast sa barijumom
d. Nivo alfa1-antitripsina
e. Serumski nivo TSH (tireostimulišućeg hormona)
42 | S t r
209. (504 strana Kaplan) 14-godišnji dečak doveden je u urgentnu jedinicu sa jakim bolom u
desnom testis koji je iznenada počeo. U anamnezi nema trauma niti nedavno preleţane
zauške. Afebrilan je a analiza urina ne pokazuje piuriju. Testis je otečen, izuzetno bolan,
visoko u skrotumu i poloţen horizontalno. Vrpca iznad testisa nije bolna. Koji je sledeći
korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hladna pakovanja, analgetici i pažljivo praćenje
b. Ultrazvuk testisa
c. Antibiotici IV
d. Biopsija testisa
e. Hitna operacija
210. 33-godišnja ţena ispitivana je zbog sumnje na postojanje Cushing-ovog sindroma. Ima
povišene vrednosti kortizola, koji se ne suprimira visokim dozama dexametazona. ACTH nivo
je preko 200pg/ml. Rendgengrafija grudnog koša pokazuje centralnu, 3cm veliku masu u
hilusu desnog plućnog krila. Bronhoskopija i biopsija potvrĎuju dijagnozu mikrocelularnog
carcinoma pluća. Koji je najbolji način lečenja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bilateralna adrenalektomija
b. Opšta nega samo
c. Pneumonektomija
d. Radijaciona i hemoterapija usmerena na karcinom pluća
e. Transsfenoidalna hipofizektomija i plućna lobektomija
211. 14-godišnjeg dečaka udarila su kola dok je prelazio ulicu i odmah je doveden u urgentnu
jedinicu. Na prijemu, dečak je svestan i ţali se na oteţano disanje i bol u grudima. Fizikalni
pregled ukazuje na područje ekhimoze na desnoj strain grudnog koša i subkutani emfizem.
Disajni šum je odsutan na desnoj polovini grudnog koša. Traheja je pomerena u levo, a desni
hemitoraks je timpaničan na perkusiju. Koji od sledećih je najprikladniji početni korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. EKG
b. CT scan grudnog koša
c. Rendgengrafija grudnog koša
d. Torakodrenaža
e. Perikardicenteza
43 | S t r
212. 71-godišnji muškarac koji u anamnezi ima pušenje 2 pakle cigareta dnevno 40 godina
unazad javlja se lekaru zbog jako oteţanog podizanja desnog očnog kapka. Pacijent je poznat
lekaru jer ga 10 godina unazad leči od hronične obstruktivne bolesti pluća. Fizikalni pregled
otkriva ptozu desnog očnog kapka sa suţenom zenicom. Ostatak oftalmološkog ispitivanja je
normalan. Funkcija kranijalnih nerava je inače normalna. Rendgengrafija grudnog koša
najverovatnije će pokazati…
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Normalna nalaz
b. Masu iregularnog oblika u vrhu desnog pluća
c. Kalcifikovani granulom u srednjem plućnom krilu levo
d. Pluralnu efuziju levo
e. Lobarnu pneumoniju gornjeg reĎnja pluća desno
213. (501 strana Kaplan) 24-godišnja ţena dovedena je u urgentnu jedinicu nakon zadobijene
ubodne rane noţem od strane momka. Lekar je utvrdio ubodnu ranu oko 1,5cm dugu,
lateralno od sternuma. Krvni pritisak je 70/45, distendirane vene na vratu i oslabljene srčane
tonove. Koji je sledeći najprikladniji korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Konsultacija kardiohirurga
b. Ehokardigram
c. Rendgengrafija grudnog koša
d. Torakodrenaža
e. Perikardiocenteza
214. 52-godišnja, gojazna ţena, primljena je u bolnicu zbog elektivne by-pass operacije ţeluca
zbog redukcije teţine. Prvog postoperativnog dana, pacijentkinja akutno razvija tahipneju,
tahikardiju. Ţali se na pleuritični bol u plućima sa leve strane. Koje je dijagnostičko
ispitivanje najadekvatnije?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Rendgengrafija pluća
b.
CT scan
c.
EKG
d.
Magnetna rezonanca
e.
Ventilaciono-perfuzioni scan pluća
44 | S t r
215. (498 strana Kaplan) 54-godišnja ţena dovedena je u urgentnu jedinicu nakon
automobilske nesreće. Na prijemu, disanje je normalno. Ima multiple modrice na grudnom
košu i na više mesta bolnu osetljivost iznad rebara na paplpaciju. Rendgengrafija grudnog
koša pokazuje višestruki prelom rebara obostrano, ali je plučni parenhim normalan i oba
plućna krila ekspandirana. Dva dana kasnije, ona je u respiratornom distresu, a pluća su joj
„izbeljena“ na ponovljenoj rendgengrafiji. Najverovatnije se radi o ...
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Torakalnom kapku
b. Kontuziji miokarda
c. Kontuziji pluća
d. Tenzionom pneumotoraksu
e. Traumatskoj rupturi aorte
216. (497strana Kaplan)22-godišnji muškarac zadobio je ubodnu ranu 5cm dugim noţem u
desnu stranu grudnog koša. Na prijemu u urgentnoj jedinici, svestan je i orjentisan, govori
normalnim glasom ali se ţali na nedostatak vazduha pri disanju. Desni hemitoraks je
hiperrezonantan na perkusiju i nema disajnog šuma; ostali nalaz pri inicijalnom pregledu je
normalan. Krvni pritisak je 110/75mmHg, puls 86/min, i venski pritisak 3cm H2O. Pulsna
oksimetrija pokazuje saturaciju od 85%. Koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Infuzija 2l Ringer laktata
b. ObezbeĎivaanje vazdušnog puta orotrahealnom intubacijom
c. Neodložno plasiranje igle u desni pleuralni prostor
d. Rendgengrafija pluća i torakodrenaža
e. Evakuacija sadržaja perikardijalne kese pod kontrolom ultrazvuka
217. Prethodno zdrav, intoksiciran, 19. godišnji muskarac vozi kola bez vezanog pojasa.
Udara kolima u zadnji deo parkiranog kamiona. Tom prilikom udara abdomenom u volan i
dolazi do rupture slezine. Koji, od sledećih, je najvaţniji problem udruţen sa ovom vrstom
povrede?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bakterijemija
b. Elektrolitne abnormalnosti
c. Spoljašnji gubitak krvi
45 | S t r
d. Unutrašnji gubitak krvi
e. Peritonitis
218. 27-godišnja ţena ima 14 x 12 x 9 cm veliki tumefakt u levoj dojci. Prisutan je unazad 7
godina i sporo se povećavao do sadašnje veličine. Tumefakt je tvrd, bezbolan, gumast i
potpuno pokretan i nije fiksiran za iznad leţeću koţu niti za zid grudnog koša. Nema
palpabilnih limfnih nodusa u aksili niti ulceracija koţe. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Karcinom dojke
b. Hronicni cistični mastitis
c. Cystosarcoma phyllodes
d. Intraduktalni papilom
e. Displazija dojke
219. 32-godišnja ţena u 2-om mesecu trudnoće ima 5cm veliki tumefakt u gornjem spoljnjem
kvadrantu leve dojke. Mamogram nije pokazao druge promene a biopsija je potvrdila da se
radi o infiltrativnom duktalnom karcinomu. Koji bi od sledećih koraka bio najbolji način
lečenja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hemoterapija sada, odlažući hirurško lečenje posle poroĎaja
b. Zračenje sada, odlažuci hirurško lečenje posle poroĎaja
c. “Lumpectomy” i disekcija aksile, a nakon 6 nedelja radioterapija
d. Modifikovana radikalna mastektomija sada, odlazuci sistemsku terapiju za kasnije
e. Momentalni terapijski abortus i palijativno hirurško lečenje dojke
220. 37-godišnjoj ţeni uraĎena je “lump”-ektomija i aksilarna disekcija zbog 3cm velikog
infiltričućeg duktalnog karcinoma, dijagnostikovanog biopsijom, koji se nalazi u gornjem
spoljnjem kvadrantu leve dojke. Patohistološki nalaz je stigao trećeg dana nakon operacije. U
njemu se navodi da su sve ivice oko tumora čiste, i da je 4 od 17 limfnih nodusa pozitivno
(prisutne metastaze). Tumor je estrogen i progesteron negativan. Šta treba da uključi dalja
terapija?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Antiestrogen lek (tamoxifen)
b. Modifikovanu radikalnu mastektomiju
c. Zracenje preostalog tkiva leve dojke
46 | S t r
d. Zracenje preostalog tkiva leve dojke i sistemsku hemoterapiju
e. Zračenje obe dojke i tamoxifen
221. 45-godišnji muskarac sa alkoholnom cirozom krvari iz duodenalne ulceracije. Primio je 6
jedinica krvi tokom zadnjih 8 sati a mere konzervativnog lecenja da se zaustavi krvarenje,
uključujuci irigaciju hladnim slanim rastvorom, IV vazopresin i endoskopsku upotrebu
lasera, bile su bezuspešne. Razmatra se mogućnost hirurške intervencije. Laboratorjska
ispitivanja uraĎena pri prijemu, kada je primio samo jednu jedinicu krvi, pokazuju vrednost
bilirubina od 4,5mg/dL, protrombinsko vreme od 22 sec i serumski albumin od 1,8g/dL. Bio je
svestan u trenutku prijema, ali je kasnije razvio encefalopatiju i sada je u komi. Njegov
operativni rizik je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Prihvatljiv trenutno
b. Podložan poboljšanju, ukoliko primi vitamin K
c. Podložan poboljšanju, ukoliko mu se da albumin
d. Neprihvatljiv, osim ukoliko se njegov bilirubin normalizuje dijalizom
e. Neprihvatljiv bez obzira na napore da se njegovo stanje poboljša
222. 72-godišnji muškarac planiran je za elektivnu resekciju sigmoidnog kolona zbog
divertikuloze. Boluje od srca (anamnestički) a imao je infarkt miokarda pre 2 godine.
Trenutno nema anginozne bolove, ali vodi “sedeći” nacin zivota budući da “ostaje bez daha”
na napor. Tokom fizikalnog pregleda primećeno je da ima distendirane jugularne vene.
Njegov hemoglobin je 12g/dL. Ukoliko je operacija zaista neophodna, šta od sledećeg mora
biti najpre uraĎeno pre operacije?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sagledati pacijenta kao kandidata za koronarnu revaskularizaciju
b. Podvrći pacijenta intenzivnoj respiratornoj terapiji
c. Indikovati transfuziju da bi se pacijentov hemoglobin povećao na 14g/dl
d. Lečiti kongestivno oboljenje srca
e. Ukoliko je moguće, sačekati 6 meseci pre podvrgavanja hirurškom zahvatu
223. 23-godišnja ţena traţi pomoc zbog jakog bola pri defekaciji i trakasto krvlju prebojene
stolice po povrsini, nekoliko nedelja unazad. Zbog bola izbegava defekaciju a kada je konačno
ima stolica je tvrda i još više bolna. Nema temperaturu ni leukocitozu. Fizikalno ispitivanje
moralo je biti uraĎeno u spinalnoj anesteziji, jer se pacijentkinja toliko plaši bola da je u
47 | S t r
početku odbila čak i inspekciju analnog predela. Ispitivanje je potvrdilo suspektnu dijagnozu
i pacijentu su propisani omeksivači stolice i lokalni anestetik (u vidu kreme), ali bez uspeha.
Ona je voljna da se podvrgne agresivnijem lečenju. Koji je sledeći korak u lečenju
najprikladniji?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ekscizija lezije
b. Fistulotomija
c. Incizija i drenaža
d. Lateralna unutrašnja sfinkterotomija
e. Ligatura gumenom trakom
224. Eksplorativna laparotomija zbog multiplih intraabdominalnih povreda trajala je 3,5
sata. Pacijent je primio višestruke transfuzije krvi i nekoliko litara Ringer-laktata. Kada su
hirurzi trebali da zatvore abdomen shvatili su da ivice rane ne mogu biti suturirane bez velike
tenzije. I trbusni zid i abdominalni sadrţaj izgledaju otečeni. Šta je najbolje uraditi u ovakvoj
situaciji?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Približiti samo kožu
b. Zatvoriti abdomen jakim retencionim suturama
c. Dati diuretike i zatvoriti abdomen uobičajeno
d. Ostaviti abdomen i njegov sadržaj otvoreno
e. Obezbediti privremeno pokrivanje abdominalnog sadržaja absorptivnim mesh-om
225. 61-godišnji muškarac dolazi zbog jakog abdominalnog bola i povraćanja u poslednja 3
dana. Prilikom fizikalnog ispitivanja, abdomen je umereno distendiran i ima hipersonorne
zvuke i pojacanu peristaltiku i 5cm veliki bolni tumefakt u ingvinumu. Direktnim
ispitivanjem pacijent je potvrdio da tumefakt ima nekoliko godina unazad ali i da je uvek
mogao da ga “vrati unutra” kada legne. Poslednja tri dana to nije mogao da uradi. Ima
temperaturu 38,9 C a broj leukocita je 12500/mm³. Koji je sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ultrazvuk tumefakta
b. Nazogastrična sukcija i tečnosti IV tokom nekoliko dana
c. Manuelna repozicija hernije uz odredjen period praćenja nakon toga
d. Postavljenaje dugog rektalnog tubusa putem sigmoidoskopije
e. Hitna hirurška intervencija
48 | S t r
226. 59-godišnji muškarac je doveden na ispitivanje zbog nesvestice na poslu, gde radi sa
teškim mašinama. Bled je i iznuren, ali je ostalo fizikalno ispitivanje značajno samo zbog
vidljive krvi (4+) u stolici. Labaratorijkso ispitivanje pokazuje hemoglobin od 5g/dL sa
mikrocitozom kao i smanjene nivoe serumskog gvoţĎa i povećan kapacitet za vezivanje
gvoţĎa (iron binding capacity). Koja će od sledećih dijagnostičkih procedura najverovatnije
ustanoviti dijagnozu?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gornja gastrointestinalna serija (ispitivanje sa gutanjem barijuma)
b. Kolonoskopija
c. Fleksibilna sigmoidoskopija do 45cm
d. Gornja gastrointestinalna endoskopija
e. Visceralni angiogram
227. 42-godišnja ţena udarila je drškom od metle u svoju levu dojku dok je sreĎivala kuću.
Tom prilikom je primetila tumefakt u levoj dojci a nedelju dana kasnije tumefakt je i dalje
bio prisutan. Tada je zatraţila savet lekara. Fizikalno ispitivanje otkriva 3cm veliki, tvrd
tumefakt u dubini leve dojke i superficijalne ekhimoze iznad tog područja. Koji je sledeći
korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Uraditi ponovo procenu za 2 meseca, bez specifične terapije
b. Tople obloge, analgetici i hirurška evakuacija hematoma
c. Mammogram i ništa osim toga, ukoliko se ne identifikuje karcinom
d. Mammogram i biopsija tumefakta
e. Mastektomija
228. 57-godišnji muškarac, alkoholičar lečen je zbog akutnog hemoragičnog pankreatitisa.
Bio je u jedinici intenzivne nege nedelju dana, gde mu je uradjena torakodrenaţa zbog
pleuralnog izliva i bio je na respiratoru nekoliko dana. Kada mu se stanje popravilo prebačen
je na odeljenje. Tri dana nakon napuštanja intenzivne nege, a oko 2 nedelje nakon početka
bolesti, ima povišenu temperaturu i leukocitozu. Koje od sledećih stanja je najverovatniji
razlog razvoju sadašnjih nalaza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hronični pankreatitis
b. Absces pankreasa
49 | S t r
c. Pseudocista pankreasa
d. Pelvični abscess
e. Subfrenični abscess
229. 40-godišnja, gojazna ţena, majka četvoro dece, navodi anamnestički ponavljane epizode
bola u gornjem desnom kvadrantu abdomena. Bol se javlja na uzimanje masne hrane a
prestaje nakon davanja antiholinergičkih lekova. Bol je u vidu kolika, širi se u desnu plećku i
leĎa i praćen je mučninom i povremenim povraćanjem. Pacijentkinja nema bolove trenutno.
Afebrilna je a fizikalno ispitivanje u granicama normale. Koji biste sledeći korak preduzeli?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. UZ pregled bilijarnog trakta i zučne kese
b. Gornja gastrointestinalna serija sa barijumom
c. Antibiotici, tečnosti IV, ništa na usta
d. ERCP (endoskopski retrogradni holangiopankreatogram)
e. Explorativna hirurška intervencija
230. 43-godišnji muškarac dobija vrlo jak bol u stomaku oko 20h uveče. Na prijemu u
urgentnoj jedinici 30 minuta kasnije, ima rigidan abdomen, leţi bez pokreta na krevetu, bez
čujne peristaltike, i očigledno sa velikim bolom, koji on opisuje kao stalan a zahvata ceo
abdomen. Postoji vrlo jaka bolnost na duboku palpaciju u sva četiri kvadranta i vrlo jak
rigiditet mišića. Naglo podizanje ruke nakon palpacije uzrokuje jaka bolnost takodje
(“rebound” pozitivan). Nativna rendgengrafija abdomena pokazuje slobodan gas ispod
dijafragme. Koji je najverovatniji razlog njegovog teškog stanja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni abdomen, čija priroda tek treba da se odredi
b. Akutni inflamatorni proces koji zahvata intraabdominalne organe
c. Akutna opstrukcija intraabdominalnih organa
d. Ishemični proces koji zahvata intraabdominalne organe
e. Perforacija gastrointestinalnog trakta
231. 62-godišnja ţena javlja se lekaru zbog bolova u donjem levom kvadrantu abdomena koji
traje već 3 dana. Imala je slične bolove 3 puta u zadnjih 6 meseci. Pregled pokazuje bolnost
pri palpaciji u donjem levom kvadrantu abdomena. Njen hemoglobin je 13,6g/l a broj
leukocita 15400/mm³ sa 82% neutrofila i 18% limfocita. Pacijentkinja najverovatnije boluje
od:
50 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutnog holecistitisa
b. Akutnog divertikulitisa
c. Akutnog pijelonefritisa
d. Apendicitisa
e. Spontanog bakterijskog peritonitisa
232.
46-godišnji muškarac javlja se lekaru zbog intermitentnog bola u donjem delu
abdomena tokom poslednja 3 meseca. Nema porodične istorije karcinoma. Ostali fizikalni
nalaz je u granicama normale. Njegov hematokrit je 38%. Test stolice na okultno krvarenje je
pozitivan. Kontrastno ispitivanje kolona pokazuje 1,5cm veliki polip u descedentnom kolonu.
Gornja gastrointestinalna serija ne pokazuje abnormalnosti. Koji je sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ponovno ispitivanje za godinu dana
b. Ponoviti test na okultno krvarenje u stolici nakon 3 dana sa dijetom bez mesa
c. Merenje nivoa serumskog karcinoembrionalnog antigena (CEA)
d. Kolonoskopija sa polipektomijom
e. Totalna kolektomija
 Za svakog pacijenta sa disfagijom, izaberi najverovatniju dijagnozu.
233. Tokom poslednja 4 meseca, 50-godišnji muškarac ima progredirajuće oteţano gutanje
čvrste i tečne hrane. TakoĎe ima regurgitaciju nesvarene čvrste hrane i tečnosti. Fizikalno
ispitivanje je u granicama normale. Kontrastne studije sa barijumom pokazuju dilataciju
distalnog dela ezofagusa sa gubitkom peristaltike u distalne 2 trećine.
234. Poslednjih mesec dana, 62-godišnji muškarac ima teškoće i bol pri gutanju; izgubio je 4,5
kg tokom tog perioda. Puši 2 pakle cigareta dnevno unazad 40 godina. Fizikalno ispitivanje ne
pokazuje abnormalnosti. Kontrast sa barijumom pokazuje suţenje lumena distalnog
ezofagusa sa delimičnom opstrukcijom.
235. 68-godišnja ţena ima oteţano gutanje čvrste i tečne hrane tokom poslednjih 7 meseci koje
progredira. Primetila je da njeni prsti menjaju boju prilikom izlaganja hladnoći. Fizikalno
ispitivanje pokazuje zategnutost koţe na rukama. Kontrast sa barijumom pokazuje u celini
dilatiran ezofagus sa gubitkom peristaltike.
51 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ahalazija
b. Karcinom ezofagusa
c. Ezofagealni refluks
d. Paraezofagealna hernija
e. Peptična striktura ezofagusa
f. Sistemska skleroza (skleroderma)
g. Paraezofagealni (Zenker-ov) divertikulum
236. 56-godišnji muškarac ima povremene krvave stolice tokom poslednjih nekoliko nedelja.
Kaţe da je krv svetlo crvena i da se nalazi na površini stolice. Krv zaostaje i na toilet papiru
nakon brisanja. Na dalje ispitivanje kaţe da je imao zatvore unazad 2 meseca i da se izgled
stolice menjao. Sada je stolica oblika olovke, oko 2-2,5cm široka i da je to uobičajeno za njega.
Nema bolove. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Analna fisura
b. Karcinom cekuma
c. Karcinom rektuma
d. Spoljašnji hemoroidi
e. Unutrašnji hemoroidi
237. 79-godišnji muškarac sa atrijalnom fibrilacijom razvija akutni abdomen. 2 dana nakon
pojave abdominalnog bola, ima miran abdomen, sa difuznom bolnošću i blagim
„reboundom“. Postoje tragovi krvi pri rektalnom ispitivanju. TakoĎe ima acidozu i deluje
prilično bolesno. Nativna rendgengrafija abdomena pokazuje distendirane vijuge tankog
creva i desnog (ascendentnog) kolona, do sredine transverznog kolona. Koja od sledećih je
najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni pankreatitis
b. Mezenterijalna ishemija
c. Volvulus creva
d. Perforacija šupljeg otgana
e. Primarni peritonitis
52 | S t r
238. 62-godišnja ţena ima 4cm veliki, tvrdi tumefakt ispod bradavice i areole prilično male
leve dojke. Tumefakt zahvata veći deo dojke, ali je dojka slobodno pokretna u odnosu na zid
grudnog koša. Nema uvlačenja koţe niti ulceracije koţe iznad tumefakta a palpacija aksile
ukazuje na normalan nalaz (nema uvećanih limfnih nodusa). Biopsija tumefakta potvrĎuje
dijagnozu infiltrativnog duktalnog carcinoma a mammogram nije pokazao druge lezije.
Rendgengrafija grudnog koša i testovi jetrine funkcije su normalni. Nema znakova za
metastaze u mozgu i kostima. Šta biste preporučili ovoj pacijentkinji?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. “Lumpectomy”(tumorektomija) samo
b. “Lumpectomy” (tumorektomija) sa aksilarnom disekcijom i postoperativnim zračenjem
c. Totalnu mastektomiju samo
d. Modifikovanu radikalnu mastektomiu (uključujući i disekciju aksile)
e. Radikalnu mastektomiju (uključujući disekciju aksile)
239. 50-godišnji muškarac javlja se lekaru zbog povremenih perioda ubrzanog rada srca,
praćeno znojejem, crvenilom lica i osećajem da će umreti. Fizikalno ispitivanje je u
granicama normale, bez postojanja aritmije tokom pregleda. Njegovu ţenu, koja je
medicinska sestra, lekar je zamolio da izmeri vitalne parametre tokom sledeće epizode. Ona je
to uradila i zabeleţila krvni pritisak od 195/140mmHg, i puls od 160/min tokom napada.
Odmah ga je dovela u urgentnu jedinicu, ali je napad do tada prestao. Merenje kog
metabolita u mokraći će biti od najvećeg dijagnostičkog značaja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Dehydroepiandrosterona
b. HCG-a (human chorionic gonadotropin)
c. 17-ketostorida
d. Vanilyl-mandelične kiseline
e. Zink protoporfirin-a
240. 20-godišnja ţena dolazi kod lekara zbog bola u donjem levom kvadrantu abdomena koji
je prisutan 2 meseca unazad. Kaţe da se bol prvi put javio pre 2 meseca ali joj se čini da
postaje sve jači. Nije primetila promene stolice niti mokraće. Nema povišenu temperature,
nema mučninu, povraćanje niti dijareju. Bol je intermitentnog tipa, i ponekad ga oseća kao
tup pritisak. Pelvični pregled ukazuje na prisustvo adneksalnog tumefakta levo koji je blago
bolan. Urinarni HCG je negativan. Ultrazvuk karlice pokazuje 7cm veliki adneksalni
53 | S t r
tumefakt sa karakteristikama koje ukazuju na benigni cistični teratom. Koji je najprikladniji
sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ponoviti ispitivanje karlice za godinu dana
b. Ponoviti ultrazvuk karlice za 6 meseci
c. Propisati oralne contraceptive
d. Uraditi histerektomiju
e. Uraditi laparotomiju
241. 31-godišnji muškarac ţali se na oteţano gutanje hrane u poslednjih 9 meseci. Ovo je
dovelo do gubitka teţine i budi se usred noći zbog kašlja. Ima teškoće pri gutanju i tečne i
čvrste hrane. Ezofagogram pokazuje proširen ezofagus sa lako suţenim distalnim delom. Koji
od sledećih manomeetrijskih nalaza će se najverovatnije naći kod ovog pacijenta?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
Peristaltika u telu ezofagusa / Tonus donjeg ezofagealnog sfinktera
a. Smanjena/Normalan
b. Smanjena/Povećan
c. Povećana/Smanjen
d. Smanjena/Smanjen
e. Povećana/Poevećan
242. 57-godišnja ţena dolazi u urgentnu jedinicu zbog bola u stomaku. Kaţe da je bol oštar,
stalan, ne širi se i ne menja sa promenom poloţaja i ne popravlja na uzimanje acetaminofena
(analgetik nesteroidni). TakoĎe se ţali na lako povišenu temperaturu i drhtavicu ali nije
povraćala. Imala je 2 puta slične epizode ranije koje su zahtevale hospitalizaciju i intravenske
antibiotike. Njena temperatura je 38,5C, krvni pritisak 120/80 mmHg i puls 104/min.
Fizikalni pregled ukazuje na koţu orošenu znojem, nedistendirani abdomen sa oslabljenom
peristaltikom. Postoji bolna osetljivost sa „rebound“ fenomenom i branjenjem u donjem
levom kvadrantu abdomena. Pelvično ispitivanje otkriva nelagodnost u donjem levom
kvadrantu, a cerviks ne moţe da se palpira. Broj leukocita je povećan. Koja je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni apendicitis
b. Akutni divertikulitis
c. Akutni pankreatitis
54 | S t r
d. Inflamatorno zapaljenje karlice
e. Bubrežna kolika
243. 71-godišnji muškarac doveden je u kliniku u pratnji svoje ţene zbog multiplih
neuroloških deficita, uključujući gubitak osetljivosti u desnoj šaci, slabost leve potkolenice i
ispada u vidnom polju. Pušio je 2 pakle cigareta dnevno 40 godina unazad i priznaje da je
alkoholičar. Anamneza je značajna zbog astme i emfizema. Ispitivanje očnog dna je u
granicama normale. Temperatura 37ºC, krvni pritisak 140/90 mmHg, puls 86/minut i 24
respiracija/minut. MRI (magnetna rezonanca) glave pokazala je 5 različitih intracerebralnih
lezija, čiji je dijametar od 1 do 3 cm, lociranih na spoju sive i bele mase u obe hemisphere.
Lezije su jasno demarkirane. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Absces
b. Arteriovenske malformacije
c. Embolijski infarkti
d. Metastaze
e. Multifokalni glioblastoma multiforme
244. 69-godišnji lekar u penziji doveden je u urgentnu jedinicu zbog nastanka jakog bola u
središnjem delu stomaka. . Probudio se u 4.00h ujutru sa jakim bolom, koji je postepeno
postao “nepodnošljiv”. Ima anmanezu reumatske groznice, akutnog holecistitisa (zbog koje je
uradjena holecistektomija) i gastrične ulceracije. Prilikom fizikalnog ispitivanja ţali se na bol
koji se pojačava pri svakom pokretu. Temperatura je 38,7ºC, krvni pritisak 160/90 mmHg,
puls 104/min. Anikteričan je a sluzokoţe su mu suve. Abdominalni pregled ukazuje na
smanjenje crevne peristaltike i difuznu bolnost kao i zatezanje i branjenje pri površnoj
palpaciji. Rektalno ispitivanje je negativno na okultno krvarenje. Nativna rendgengrafija
abdomena u stojećem stavu ukazuje na prisustvo slobodnog vazduha ispod leve
hemidijafragme. Koji je sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT abdomena
b. Visoke doze omeprazola
c. Antagonisti histaminskih H-2 receptora
d. Praćenje nakon postavljanja nazogastrične sukcije
e. Hitna laparotomija
55 | S t r
245. 57- godišnji alkoholičar lečen je zbog akutnog hemoragičnog pankreatitisa. Bio je u
jedinici intenzivne nege nedelju dana, gde je uraĎena torakodrenaţa pleuralnog izliva i bio je
na respiratoru nekoliko dana. Kada se dovoljno oporavio prebačen je na odeljenje. Tri dana
nakon napuštanja intenzivne nege a 2 nedelje od početka bolesti, dobija temperature sa
leukocitozom. Šta je najverovatniji razlog sadašnjim nalazima?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hronični pankreatitis
b. Absces pankreasa
c. Pseudocista pankreasa
d. Pelvični abscess
e. Subfrenični abscess
246. 72-godišnja ţena dolazi u urgentnu hiruršku jedinicu zbog jakog bola u levom donjem
kvadrantu u zadnjih 24 sata. Anamnestički ima dugu istoriju konstipacije i česte čupajuće
bolove u donjem levom kvadrantu nakon jela. Tokom zadnjih 24 sata ima narastajuću
nelagodnost u levom donjem kvadrantu abdomena i imala je temperaturu do 39,4 C. Pri
ispitivanju postoji bolnost na palpaciju i zatezanje u levom donjem kvadrantu. CT scan
otkriva absces koji zahvata i nastavlja se na sigmoidni kolon.. Koji je najčešći razlog
pacijentovog stanja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Krvarenje na mestu abscesa
b. Mikro- ili makroperforacija divertikuluma
c. Inflamacija mukoze
d. Ishemija mukoze
e. Pankreatitis
247. 38-godišnja ţena, gravida 4, para 4, dolazi kod lekara 8 dana nakon poroĎaja carskim
rezom ţaleći se na crvenilo i bol u levom delu operativne rane. Carski rez je uraĎen zbog
neubedljivog i otţanog praćenja srčanog rada. Osećala se dobro do četvrtog postoperativnog
dana kada se javila bolnost crvenilo oko incizije. Njena temperature je 37C, krvni pritisak je
118/78mmHg, puls 88/min i respiracije 12/min. Postoji jak eritem i induracija oko operativne
incizije. Na levom kraju incizione rane postoji fluktuirajuća masa. Koji od sledećih je
najprikladniji korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Konzervativno praćenje
b. Samo oralni antibiotici
56 | S t r
c. Samo intravenski antiobiotici
d. Incizija i drenaža
e. Laparotomija
248. 69-godišnji muškarac koji puši i pije i ima pokvarene zube, ima tvrdu, fiksiranu, 4cm
veliku promenu na levoj strain vrata. Tumefakt je neposredno medijalno i ispred
sternokleidomastoidnog mišića, u nivou gornje ivice tiroidne hrskavice. Primetio ga je pre
najmanje 6 meseci i postepeno raste. Koji je sledeći korak u postavljanju dijagnoze?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Radioaktivni scan štitne žlezde
b. Citološki pregled sputuma I CT scan pluća
c. Endoskopski pregled gastrointestinalnog i respiratornog trakta i biopsija mukoze
d. Incisiona biopsija tumefakta
e. Eksciziona biopsija tumefakta
249. 9-godišnju devojčicu dovodi majka na kliniku zbog tumefakta na vratu. Majka kaţe da
primetila mali otok na vratu još dok je bila odojče ali da je promena porasla u poslednjih
nekoliko meseci. TakoĎe kaţe da se promena poveća tokom respiratornih infekcija. Negira
bilo kakvu drenaţu iz promene. Devojčica ima normalnu poroĎajnu istoriju i inače je zdrava.
Fizikalno ispitivanje ukazuje na afebrilno dete sa stabilnim vitalnim parametrima koje nije u
akutnom distesu. Nema oteţanog disanja. Pregled vrata otkriva 2-3 cm veliki tumefakt u
srednjoj liniji vrata u nivou tiroidne hrskavice.Tumefakt je pokretan, bezbolan, dobro
ograničen I pomalo fluktuantan. Ostatak pregleda glave I vrata je u normalnim granicama.
Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Cistični higrom
b. Dermoidna cista
c. Limfadenitis
d. Cista timusa
e. Tireoglosalna duktalna cista
250.
Tokom screening kolonoskopije, kod 70-godišnjeg muškarca otkriven je karcinom
rektuma. Kao deo preoperativne pripreme, uraĎen je CT abdomena u cilju utvrĎivanja
postojanja metastaza. Iako lezija konzistentna sa metsatskim nije otkrivena radiolog opisuje
da je ţučna kesa sa značajnim intramuralnim kalcifikacijama. Kalcifikovani zidovi izgledaju
57 | S t r
zadebljani, mada nema periholecistitične tečnosti. Čovek kaţe da nema nikakve tegobe I da se
oseća zdravo. Vitalni znaci i klinički pregled, uključujući detaljan pregled abdomena, su u
normalnim granicama. Kao dopuna hirurškog lečenja karcinoma kolona, koje od sledećih je
prikladno lećenje za pacijentovu kalcifikovanu ţučnu kesu?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Laparoskopska biopsija zida žučne kese
b. Konzervativno lečenje ursodezoksiholnom kiselinom
c. Profilaktična holecistektomija
d. Uveravanje da je nalaz bez posebnog značaja
e. Ponoviti CT scan za 6 meseci i godinu dana
251. 56-godisnja zena dolazi kod lekara radi uobicajene kontrole svog zdravstvenog stanja. U
anamnezi ima holecistektomiju u 38. godini. Pusi, ne upraznjava vezbe redovno, I ima
poteskoce sa smanjenjem telesne tezine. She has been menopausal since age 51 and has had
one child at age 28. U menopauzi je od 51. godine i ima dete od 28 godina. Od lekova uzima:
gemfibrozil za hiperholesterolemiju, aspirin i beta-blokator za hipertenziju. Ispitivanje dojke
ukazuje na normalno tkivo dojke bez palpabilnih cvorica i limfnih nodusa. Zabrinuta je zbog
karcinoma dojke jer je kod tetke nedavno otkriven uznapredovali karcinom dojke, i zeli da
uzme lek o kome je saznala preko Interneta a za koji se tvrdi da sprecava nastanak
karcinoma dojke. Koji je najprikladniji sledeci korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. UZ pregled dojke
b. Biopsija dojke
c. Terapija Tamoxifen-om
d. Godisnja mamografija
e. Godisnji pregled dojki od strane same pacijentkinje
252. 65-godišnji muškarac ima gojaznost trupa i “buffalo hump”. Ne uzima nikakve lekove.
Rani jutarnji kortizol je 35 mcg/dl (normalne vrednosti su 5-25 mcg/dl). Kasni večernji
kortizol je 20 mcg/dl (normalno < 10 mcg/dl). Produkcija kortizola se ne suprimira ni malim
ni
velikim dozama dexametazona. CT scan glave pokazuje normalnu sella turcica-u i
pituitarnu ţlezdu. Sumnja se na ektopični izvor ACTH. Maligni tumor kog od sledećih organ
je najverovatniji izvor ACTH?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Debelo crevo
58 | S t r
b. Pluća
c. Pancreas
d. Želudac
e. Testis
253. 60- godišnji muškarac sa alkoholnom cirozom dolazi u urgentnu jedinicu zbog difuznog
abdominalnog bola koji je juče nastao. Nema mučninu i nije povraćao. Nije imao ranije
ovakve tegobe, ali ima anamnezu ezofagealnih variksa. Od lekova uzima tiamin,
multivitamine i folate. Pri fizikalnom ispitivanje pacijent je febrilan i u blagom distresu.
Njegov stomak je distendiran sa čujnom tečnošću u stomaku. Postoji difuzna bolna osetljivost
na palpaciju abdomena. Paracenteza pokazuje bistru tečnost sa 1000 Le/microL, sa
predominacijom neutrofila (80%). Bojenje po Gramu ne otkriva bakterije. Koji je
najverovatniji uzrok abdominalnog bola?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Holecistitis
b. Absces jetre
c. Pankreatitis
d. Peptična ulceracija
e. Primarni peritonitis
254. 44-godišnja ţena ima 10-godišnju istoriju progresivne disfagije bez bola. Disfagija se
odnosi na sve vrste hrane, i čvrstu ni tečnu. Hrana zastane u području xiphoida a uzimanje
veće količine vode i uspravan poloţaj omogućavaju da hrana konačno, u bolusu, proĎe u
ţeludac. takoĎe opisuje epizode regurgitacije nesvarene hrane neprijatnog mirisa, bilo kada
se nagne napred ili tokom noći kada zaspi. kako je bolest progredirala izgubila je na teţini.
Kontrast sa barijumom pokazuje jako dilatiran proksimalni ezofagus sa suţenim, nalik
kljunu ptice, donjim sfinkterom ezofagusa. Koja je najverovatnija patofiziologija ovog
problema?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nesposobnost relaksacije donjeg ezofagealnog sfinktera
b. Refluks kiselog želudačnog sadržaja u donji ezofagus
c. Zamena glatkih mišića fibriznim tkivom
d. Spazam donjeg ezofagealnog sfinktera
e. Slaba ili nepostojeća peristaltika gornjeg ezofagusa (497/1746)
59 | S t r
255. 40-godisnja, gojazna zena, majka petoro dece, ima anamnezu povremenih ponavljanih
epizoda bolova u gornjem desnom kvadrantu abdomena. Bol provocira unosenje masne hrane
i nestaje nakon uzimanja antiholinergickih lekova. Bol iradira u desnu lopaticu i ledja i
pracen je mucninom i povremenim povracanjem. Pacijentkinja je trenutno bez bolova ali
uplasena od ponovnog javljanja. Afebrilna je a fizikalno ispitivanje bez posebnog nalaza. Koji
je sledeci korak u lecenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ultrazvuk bilijarnih puteva i zucne kese
b. Gornja gastrointestinalna serija sa barijumom
c. Antibiotici, IV tecnost i nista na usta
d. Endoskopski retrogradni holangiopankreatikogram (ERCP)
e. Eksplorativna laparotomija
256. 76-godisnji muskarac podvrgnut je abdominoperinealnoj resekciji zbog karcinoma
rektuma. Tokom operacije dolazi do neplaniranog velikog gubitka krvi, i pacijent je skoro sat
vremena naizmenicno hipo- i normotnezivan. Anesteziolog je primetio ST depresiju i
zaravnjenje T-talasa na EKG monitoru. Koja je najverovatnija dijagnoza i ocekivana
smrtnost?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Intraoperativna vazdusna embolija, 100%
b. Infarkt miokarda, 5-10%
c. Infarkt miokarda, 50-90%
d. Plucna embolija, 5-10%
e. Plucna embolija, 50-90%
257. 54-godisnji, gojazni muskarac ima anamnezu retrosternalnog ţarećeg bola i gorušice
koja se provocira prilikom savijanja unapred ili leţanja na ravnom krevetu noću.
Simptomatsko poboljšanje nastaje nakon uzimanja antacida i H2 blokatora, mada nikada
nije detaljno ispitivan niti formalno lečen. Problem je prisutan unazad nekoliko godina i
postaje sve izraţeniji. Koji je sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Barijum kontrast gornjeg GIT-a
b.
Kardijalni enzimi i EKG
c.
Inhibitori protonske pumpe
d.
Endoskpija i biopsija
60 | S t r
e.
Laparoskopska Nissen fundoplikacija
258. (498 strana Kaplan) Pacijent sa multiplom traumom primio je 14 jedinica eritrocita i
nekoliko litara Ringer laktata tokom laparotomije zbog multiplih intraabdominalnih
povreda. Hirurzi su primetili difuzno krvarenje sa svih ranjavih površina kao i sa mesta gde
su postavljene IV linije. Telesna temperature je normalna. Koji je najprikladniji sledeći
korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nastaviti sa hirurgijom i dati transfuzije krvi ako je potrebno
b. Uraditi koagulacioni profil da bi se dala specifična terapija
c. Empirijski dati sveže smrznutu plazmu i trombocite
d. Prekinuti operaciju i zatvoriti abdomen privremenim šavovima
e. Ostaviti abdomen otvoren i pokriti ga “meshom” dok se koagulacioni parametri ne koriguju
259. 72-godišnji muškarac ima tvrd, 4cm veliki tumefakt u levoj supraklavikularnoj regiji.
Tumefakt je pokretan i bezbolan, a javio se pre 3 meseca od kada je postepeno narastao do
sadašnje veličine. Anamnestički je još otkriveno da je izgubio oko 10 kg, i da ima nelagodnost
u epigastrijumu u poslednja 2 meseca. Fizikalni pregled osim vidljivog gubitka teţine ne
ukazuje na abnormalnost prilikom abdominalnog ispitivanja. Supraklavikularni tumefakt je
očigledan, bez drugih vidljivih ili palpabilnih masa u vratu, aksili ili preponi. Postoje tragovi
krvi u stolici, a hemoglobin je 10,5g/dl. Biopsija supraklavikularnog tumefakta najverovatnije
će ukazati na ...
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hroničnu upalu
b. Limfom
c. Metastaze karcinoma želuca
d. Metastaze planocelularnog karcinoma
e. Metastaze karcinoma štitne žlezde
260. 6 sati nakon laparoskopske bilateralne reparacije ingvinalne kile, 62-godišnji muškarac
ţali se na nelagodnost i osećaj punoće suprapubično. Ima nagon za mokrenjem ali ne moţe da
mokri. Postoji palpabilna suprapubična masa koja daje tup zvuk na perkusiju. Palpacija ove
mase pojačava simptome. Koji je sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nativna rendgengrafija abdomena da se utvrdi priorda suprapubične mase
61 | S t r
b. Povećati administraciju tečnosti IV
c. Dati diuretike Henleove petlje
d. Kateterizacija mokraćne bešike, bez postavljanja stalnog katetera
e. Postavljanje stalnog Foleyovog katetera
261. 60-godišnji muškarac sa alkoholnom cirozom javlja se zbog jednodnevnog difuznog
abdominalnog bola. Negira nauzeju i povraćanje. Nikad nije imao tako nešto ranije ali ima
ezofagealne varikse. Od lekova uzima tiamin, multivitamine i folate. Fizikalno ispitivanje
pokazuje febrilnost i blagi distress. Abdomen je distendiran sa jasnim prisustvom tečnosti pri
perkusiji. Postoji difuzna bolnost prilikom abdominalne palpacije. Paracenteza otkriva čistu
tečnost sa 1000 leukocita/ml, sa predominacijom neutrofila (80%). Bojenje po Gramu ne
otkriva bakterije. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Holecistitis
b.
Absces jetre
c.
Pancreatitis
d.
Peptička ulceracija želuca
e.
Primarni peritonitis
262. 62-godišnji socijalna radnica ţali se na sve veće teškoće pri gutanju. Imala je teškoće pri
gutanju čvrste hrane i oseća nelagodnost u sredini donjeg dela grudnog koša nakon uzimanja
mesa i suvog hleba. Nije izgubila na teţini i negira bilo kakav drugi medicinski problem.U
porodičnoj istoriji nema maligniteta gastrointestinalnog trakta. Fizikalno ispitivanja
normalno. Koji je sledeći korak u proceni pacijentovih simptoma?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Barijum ezofagogram
b.
Rendgengrafija grudnog koša
c.
CT scan grudnog koša
d.
Ezofagoskopija
e.
24 časovni PH monitoring
263. 43-godišnja ţena dolazi u urgentnu jedinicu sa jakim bolom od juče, koji se pojačava i
lokalizovan je u gornjem desnom kvadrantu abdomena i iradira u desnu skapulu. TakoĎe je
imala mučninu i povraćanje. Kaţe da je slične epizode bolova, ali slabijeg intenziteta, imala i
ranije, a prolazile su spontano tokom nekoliko dana. Fizikalno ispitivanje ukazuje na
62 | S t r
nevoljno zatezanje abdominalnih mišića na desnoj strani. Ţučna kesa je palpabilna. Koji je
sledeći korak najprikladniji?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
CT scan
b.
Endoskopska retrogradna holangiografija
c.
Ezofagogastroduodenoskopija
d.
Magnetna rezonanca
e.
Ultrazvuk
264. 37-godišnji sluţbenik javlja se lekaru da bi dobio savet u vezi daljeg lečenja ulceroznog
kolitisa. On ima pankolitis poslednjih 19 godina i rečeno mu je da ima povećan rizik za
nastanak kolorektalnog carcinoma. Koja od sledećih je najadekvatnija preporuka vezana za
njegovo praćenje?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Kontrastno ispitivanje barijumom
b.
Kolonoskopija
c.
Kolonoskopija i multiple biopsije
d.
Fleksibilna sigmoidoskopija i multiple biopsije
265. 23-godišnji profesionalni košarkaš javlja se klupskom lekaru 3 sata pre početka utakmice
ţaleći se na bol u stomaku. Simptomi su počeli pre otprilike 8 sati i bili su difuzni. Dva sata
kasnije osetio je mučninu i povraćao je 2 puta. Tokom poslednja 4 sata bol se pojačavao i
lokalizovao u donjem desnom kvadrantu. Ispitvanje ukazuje na dobro lokalizovan bol u
desnom donje kvadrantu abdomena inferolateralno od pupka. Koja je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Akutni appendicitis
b.
Akutni ileokolitis
c.
Akutni početak ishemičnog kolitisa
d.
Akutna Yersinia infekcija
e.
Obstrukcija ileocekalne valvule
266. 54-godišnji muškarac dolazi na redovnu zdravstvenu kontrolu. U porodičnoj anamnezi je
značajno to što je njegova majka umrla od cerebrovaskularnog inzulta u 72. godini, otac je
umro u 68. godini od infarkta miokarda, a brat je u 60. godini dobio karcinom sigmoidnog
63 | S t r
kolona. Pacijent ne uzima lekove osim 100mg aspirina dnevno. Fizikalni nalaz u granicama
normale. Pacijenta interesuje kakva je preporuka vezana za skrining ispitivanje karcinoma.
Koji od ponuĎenih je najprikladniji skrining test za ovog pacijenta?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Godišnje digitalno rektalno ispitivanje i testitranje na prisustvo okultne krvi u stolici
b.
Fleksibilna sigmoidoskopija
c.
Fleksibilna sigmoidoskopija i ispitivanje barijumom
d.
Kolonoskopija
e.
Genetsko ispitivanje na p53 gen
267. (501 strana Kaplan) 35-godišnjem muškarcu uraĎena je splenektomija pre 8 dana nakon
sabraćajne nesreće motociklom. Sada se ţali na bolove u levom ramenom pojasu.
Temperatura je 39 C, pritisak 110/80 mmHg, puls 110/min i 30 respiracija u minuti koje su
plitke. Fizikalno ispitivanje ukazuje na čista pluća sa normalnim obostranim disajnim šumom
i blagu bolnost na palpaciju u levom gornjem kvadrantu abdomena sa dobro zarastajućom
ranom nakon središnje laparotomije. Laboratorijski nalazi:
o
Hemoglobin:15g/dl
o
Hematokrit: 45%
o
Leukociti: 15000/mm3
Rendgengrafija grudnog koša ne pokazuje infiltrate niti efuzije. Koja je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Fraktura leve klavikule
b. Pneumonija donjeg levog lobusa pluća
c. Sepsa nakon splenektomije
d. Subfrenični abscess
e. Subfrenični hematom
268. (502 strana Kaplan) Prvog postoperativnog dana nakon abdominalne operacije pacijent
dobija temperature 38,9 C. Rečeno mu je da bude aktivan, da se nakašljava i da diše duboko,
ali pacijent slabo saraĎuje. I drugog psotoperativnog dana je febrilan. Posturalna drenaţa i
druge fizikalne mere nisu prihvaćene od pacijenta adekvatno. Ceo dan leţi u krevetu i teško
se pokreće. Febrilne temperature ne prestaju ni trećeg dana. Iako napori da se njegova
ventilacija popravi ne prestaju, rešavanje problema zahtevaće i …
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
64 | S t r
a. Doppler ispitivanje dubokih vena noge I karlice
b. Analizu urina, urinokulturu i odgovarajuće antibiotike
c. Rendgengrafiju grudnog koša, kulturu sputum i odgovarajuće antibiotike
d. Kulturu rane i otvaranje rane ako je potrebno
e. CT scan abdomena i perkutanu drenažu abscesa
269. (504 strana Kaplan) Tokom abdominalne operacije kod 51-godišnjeg muškarca javlja se
hipotenzija za vreme opšte anestezije. Pacijent je bio dobro tokom najvećeg dela operacije ali
je sada tenzija 80/40mmHg. U anamnezi ima
koronarnu bolest i dijabetes mellitus.
Pulmonarni aretrijski kateter, plasiran pre operacije, pokazuje sledeće podatke:
Centralni venski pritisak
10 mmHg
Pulmonarni arterijski pritisak 60/30 mmHg
Pulmonarni kapilarni prtisak
24 mmHg
Srčani “output”
2,4 l
Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutno popuštanje levog srca
b. Akutna mitralna regurgitacija
c. Akutno popuštanje desnog srca
d. Hipoksična pulmonarna vazokonstrikcija
e. Sepsa
270. (502 strana Kaplan)
44-godišnja ţena ima 2cm
veliki, tvrd tumefakt u gornjem
spoljnjem kvadrantu desne dojke. Tumefakt je slobodno pokretan a dojka normalne veličine.
Nema palpabilnih limfnih nodusa. Mamogram ne pokazuje druge promene. Biopsija je
pokazala da se radi o duktalnom infiltrativnom karcinomu. Nema simptoma od strane
neurološkog i koštanog sistema, a rendgengrafija grudnog koša i enzimi jetre su normalni.
Ona shvata da će sistemska terapija biti neophodna. Iako ţeli najbolju terapiju veoma je
zabrinuta za kozmetski deformitet i ţeli da zna koje su mogućnosti u tom smislu. Koji dalji
postupak je najprihvatljiviji?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Radijaciona i hemoterapija bez operacije dojke
b. „Lump“-ektomija, disekcija aksilarne regije i postoperativno zračenje
c. Obična totalna subkutana mastektomija sa postavljanjem implantata
65 | S t r
d. Modifikovana radikalna mastektomija sa neposrednom rekonstrukcijom režnjem m. Rectus
abdominis-a
e. Radikalna mastektomija i postoperativno zračenje sa odloženom rekonstrukcijom
271. Starija ţena sa osteoporozom pala je na ispruţenu šaku. Dolazi sa deformisanim i
bolnim zglobom ručja koji liči na viljušku. Rendgengrafija pokazuje dorzalno dislociranu,
dorzalno anguliranu frakturu distalnog radijusa. Takodje postoji udruţena fraktura
stiloidnog nastavka ulne. Neurološko ispitivanje je normalno. Koji od sledećih je odgovarajući
način lečenja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Zatvorena repozicija i kratki gips (ne obuhvata zglob lakta)
b. Zatvorena repozicija i dugačak gips (obuhvata zglob lakta)
c. Skeletna trakcija
d. Intramedularni klin
e. Otvorena repozicija i interna fiksacija
272. Trčeći da stigne autobus, stariji čovek je uvrnuo skočni zglob i pao na, untra okrenuto,
stopalo. Anteroposteriorna (AP) i lateralna rendgengrafija pokazuju dislociranu frakturu oba
maleolusa. Koji od sledećih je najbolji način lečenja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Zatvorena repozicija i gipsana imobilizacija
b. Skeletna trakcija
c. Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija
d. Zamena maleolusa metalnom protezom
e. Fuzija (artrodeza) skočnog zgloba
273. Nakon sudara automobila, vozač, koji je trezan i koji je bio vezan sigurnosnim pojasom,
kaţe da je jasno video kako njegov pijan, i nevezan suvozač udara licem u vetrobran i
kolenima u prednji deo automobile ispod vetrobrana. Ispitivanje suvozača zaista pokazuje
multiple laceracije na licu, ali zbog intoksikacije alkoholom ne moţe da kaţe gde eventualno
ima još bolove. Neurološki je intaktan, rendgengrafija cervikalne kičme je normalna.
Dodatna povreda, potencijalno ortopedski hitno stanje, nije očigledna ali postoji sumnja na
nju. Iz tog razloga treba uraditi najpre rendgengrafiju koje od sledećih regija?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Obe patele
66 | S t r
b. Oba kuka
c. Vilice
d. Lumbarne kičme
e. Glave
274. (499 strana Kaplan) 40-godišnji profesionalni fudbaler, koji je prestao sa aktivnim
igranjem, ţali se na iznenadnu pojavu palpitacija i nedostatka vazduha 5 dana nakon
operacije kolena. Puls je 100/min i regularan. Saturacija kiseonikom je 90%. EKG pokazuje
sinusnu tahikardiju. Rendgengrafija grudnog koša je normalna. Koji je sledeći korak u
lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Analize gasova arterijske krvi
b. Doppler ispitivanje krvnih sudova obe noge
c. Ventilaciono-perfuzioni scan pluća
d. Primeniti suplementalni kiseonik
e. Dati IV heparin
275. Nakon odgovarajućeg proračuna, koristeci modifikovanu Parklandovu formulu, 70kg
teškom muškarcu sa ekstenzivnim opekotinama III stepena uključena je infuzija Ringerlaktata po proračunatoj količini, brzinom od 750ml/h. Infuzija je započeta 30 minuta nakon
nastanka opekotine. Tokom naredna 3 sata, zabeleţena količina mokraće je 15ml, 22ml I
18ml. Prekontrolisan je Foley-ev kateter koji je otvoren i drenira normalno. Urin je tamnoţut, bez krvi, specifične teţine 1040 i sa koncentracijom Na+ od 10mEq/L. Krvni pritisak
pacijenta je 100/70mmHg, njegov puls je 98/min, centralni venski pritisak je 2cm H2O. Na
osnovu ovih nalaza, koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Treba dati diuretike
b. Administraciju tečnosti treba nastaviti dosadašnjim tempom
c. Administraciju tečnosti treba smanjiti
d. Administraciju tečnosti treba povećati
e. Neophodno je lečenje bubrežnog zastoja
276. Radeći u knjigovezačkoj radnji, mladji muškarac pretrpeo je traumatsku amputaciju
kaţiprsta. Prst je čisto presečen u nivou MCP zgloba. Pacijent je zajedno sa amputiranim
prstom prebačen do prve ambulante, odakle ih treba transportovati u visoko specijalizovanu
67 | S t r
medicinsku ustanovu gde će se uraditi replantacija. Koji, od sledećih, je pravilan način
pripreme i transporta amputiranog prsta?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Očistiti prst od krvi i staviti ga u transportni “frižiderčic” ispunjen parčićima leda
b. Smrznuti ga što pre i transportovati u tečnom azotu
c. Potopiti ga i transportovati u hladnom alkoholu
d. Oprati ga antiseptičnim rastvorom i staviti u led
e. Umotati ga u vlažnu gazu, umotati u plastičnu kesu i staviti kesu u led
277. 64-godišnji muškarac, ima kontrakturu šake koju vise ne moţe skroz da opruţi, niti da
celim dlanom dodirne sto. Problem se razvijao postepeno tokom nekoliko godina. Nema
bolove niti neuroloske ispade i u meri u kojoj deformitet dozvoljava, moţe pomerati prste
normalno. Fizikalno ispitivanje, osim već opisanih promena, pokazuje prisustvo palpabilnih
fascijalnih nodula. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sindrom karpalnog kanala
b. De Qeurvain tenosinovitis
c. Dupuytrenova kontarktura
d. Palmarni tenosinovitis
e. Reumatoidni arthritis
278. Pedijatrijska sluţba dobila je telefonski poziv od strane jako uzbuĎene majke. Njena 7godišnja ćerka igrala se ispod odvodne cevi iz koje se zadesno izlio na nju (obe ruke i noge)
tečni, korozivni alkalni rastvor za čišcćenje. Preko telefona čuje se vrištanje devojčice. Koje
instrukcije biste dali majci?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Namazati opečena podrucja antibiotskom kremom i dovesti devojčicu u bolnicu
b. Odmah staviti devojčicu pod tuš i tuširati 30 minuta a zatim dovesti u urgentnu jedinicu
c. Dovesti devojcicu u urgentnu jedinicu što pre
d. Oprati devojcicu razblaženim sirćetom i dovesti je u bolnicu
e. Sterilno previti opečena područja i zatim je dovesti u urgentnu jedinicu
279. Muškarac teţine 75kg zadobio je opekotine II i III stepena oba gornja ekstermiteta
tokom poţara. Na prijemu kratko nakon toga, inspekcijom je utvrdjeno da su obe ruke ispod
pazuha praktično skroz opečene do vrhova prstiju i sa prednje i sa zadnje strane. Po
68 | S t r
modifikovanoj Parklandovoj formuli, koju količinu tečnosti treba dati ovom pacijentu
intravenski tokom prvih 24 sata?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 3400ml
b. 5400ml
c. 6400ml
d. 7400ml
e. 94000ml
280. 67-godišnji muškarac dolazi kod lekara zbog bezbolne promene na čelu koja je nedavno
prokrvarila. Kaţe da se promena javila pre 18 meseci kada je udaren flašom. Pregledom se
konstatuje prisustvo eritematoznih promena na drugim delovima čela. Promena je 1cm u
prečniku, sa izdignutom, tamnijom ivicom i ulcerisanim, poluprovidnim, centralnim delom.
Najverovatnija dijagnoza je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Aktinična keratoza
b. Bazocelularni karcinom
c. Kapoši sarkom
d. Melanom
e. Seboroična keratoza
281. 43-godišnja ţena, koja radi kao krojačica, ima bol, slabost i utrnulost desne šake 3
meseca unazad. Simptomi su izraţeniji noću. Fizikalno ispitivanje ukazuje na hipesteziju i
atrofiju tenara. Ovi nalazi su najverovatnije uzrokovani kompresijom kojeg nerva?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Aksilarnog
b. Kožnog brahijalnog
c. Medijanusa
d. Radialisa
e. Ulnarisa
282. 69-godišnji mornar, svetle kose, plavih očiju ima nezarastajuću, bezbolnu ulceraciju
donje usne, oko 1,5cm veliku. Ulceracija je prisutna i raste zadnjih 8 meseci. Puši na lulu, ne
pije. Fizikalni pegled ukazuje na koţu lica koja je izlagana raznim vremenskim uslovima, ali
69 | S t r
bez ulceracija. Nema uvećanih limfnih nodusa na vratu. Koja od sledećih je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Adenokarcinom
b. Bazocelularni karcinom
c. Benigna ulceracija zbog hronične iritacije
d. Invasivni maligni melanom
e. Planocelularni karcinom
283. Mlada majka ţali se na bol duţ radijalne strane ručnog zgloba i prvog dorzalnog
kompartmana. Povezuje bol sa
poloţajem ručnog zgloba u fleksiji i istovremenom
ekstenzijom palca, pokretima koje izvršava kada pridrţava glavu svoje bebe. Pri fizikalnom
ispitivanju, bol se moţe izazvati kada se zatraţi da drţi palace unutar stegnute pesnice a zatim
da pokrene ručni zglob u ulnarnu devijaciju. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni I hronični bursitis
b. Karpal tunnel sindrom
c. Neprepoznata fraktura navicularne (skafoidne) kosti ručja
d. Dipitrenova kontraktura
e. Tenosinovitis tetiva abduktora i ekstenzora palca
284. 44-godišnji muškarac ţali se na neodreĎenu nelagodnost u gornjem delu abdomena koju
ima unazad mesec dana. Nema drugih simptoma i osim enukleacije jednog oka u 21.oj godini
“zbog tumora” , u odličnom je zdravstvenom stanju tokom celog svog ţivota. Redovno veţba,
ne pije I ne puši. Jedini nalaz pri fizikalnom pregledu je veštačko oko i bolna, uvećana I
nodularna jetra. CT scan gornjeg abdomena ukazuje na multiple mase u jetri. Markeri za
virusni hepatitis su negativni. Koji od sledećih će biti najverovatniji nalaz prilikom
patohistološkog pregleda ovih promena u jetri?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Metastatski maligni melanom
b. B.Metastaski karcinom prostate
c. Metastatski retinoblastom
d. Metastaski sarkom
e. Primarni hepatocelularni karcinom
70 | S t r
285. 65- godišnji poljoprivrednik ima bezbolnu, svetlu, izdignutu, nalik vosku promenu koţe,
oko 1,5 cm veliku na dorzumu nosa. Promena je sporo rasla tokom poslednje 3 godine. Nema
uvećanih limfnih nodusa na vratu. Osim “ vremenom oštećene” ostale koţe lica, ostatak
kliničkog pregleda je normalan. Nema druge tegobe niti hronične bolesti. Koja je
najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bazocelularni karcinom
b. Invasivni melanoma
c. Keratoakantom
d. Piogeni granulom
e. Planocelularni karcinom
286. Pacijent je zadobio 3. stepen opekotina obe ruke kada je u poţaru plamen zahvatio
rukave košulje. Opečene površine su bele, suve, pergamentne, anestetične, i zahvataju celu
cirkumferencu nadlaktica i podlaktica. Na koji od sledećih parametara treba obratiti naročitu
paţnju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gasovi krvi
b. Telesna težina
c. Nivo karboksihemoglobina
d. Mioglobinemiju i mioglobinuriju
e. Periferni puls i kapilarno punjenje
287. 40-godišnja ţena ţali se na peckanje i trnjenje u levoj šaci tokom zadnjih nekoliko
meseci. Kaţe da se često budila noću zbog bola u istoj šaci. Inače je dobrog zdravlja.
Ispitivanje nije uspelo da otkrije poremećaj senzitivnosti šake, ali bol moţe biti izazvan
prilikom ekstremne dorzifleksije šake. Pacijentkinja ne moţe korektno da identifikuje
različite materijale odeće pipanjem izmeĎu levog palca i kaţiprsta. Koja je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Angina pectoris
b.
Sindrom karpalnog kanala
c.
Dipitrenova kontraktura
d.
Fibrositis
71 | S t r
e.
Refleksna simpatična distrofija
288. Prethodno zdrav, intoksiciran, 19. godišnji muskarac vozi kola bez vezanog pojasa.
Udara kolima u zadnji deo parkiranog kamiona. Tom prilikom udara abdomenom u volan i
dolazi do rupture slezine. Koji, od sledećih, je najvaţniji problem udruţen sa ovom vrstom
povrede?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bakterijemija
b. Elektrolitne abnormalnosti
c. Spoljašnji gubitak krvi
d. Unutrašnji gubitak krvi
e. Peritonitis
289. Tokom pljačke, mlada zena je ubodena noţem nekoliko puta. Po dolasku u urgentnu
jedinicu ona drhti i trazi ćebe i čašu vode; bleda je i orošena znojem. Krvni pritisak je 72/50
mmHg a puls 130/min. Vene na vratu i na čelu su uvećane i distendirane. Brzi prvi pregled
otkriva ulazne rane u levoj polovini grudnog koša i gornjem delu abdomena. Ima čujne
disajne tonove obostrano i bezbolan abdomen. Nakon početka intavenske infuzije Ringerlaktata njen krvni pritisak dalje opada na 40 mmHg, bez opipljivih pulseva distalno, i gubi
svest. Njen centralni venski pritisak je uvećan (28cm H2O). Koji od sledecih koraka je
najprikladniji u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Rendgengrafija grudnog koša koja bi usmerila dalju terapiju
b. Obostrana drenaža grudnog koša
c. Dijagnostička peritonealna lavaža
d. Evakuacija sadržaja perikardijalne kese
e. Hitna laparotomija u urgentnoj jedinici da bi se klemovala aorta
290. Pešak koga su udarila kola izgubio je svest. Nakon nekoliko minuta, došavši svesti, poceo
je da hoda uokolo i da stenje. Kada je stigla hitna pomoć, on je pomerao sva 4 ekstremiteta i
mrmljao kako ga boli vrat. Ubrzo zatim, ponovo je izgubio svest i upao u duboku komu. U
urgentnoj jedinici, primećeno je da mu je zenica levog oka fiksirana i dilatirana i da postoji
curenje bistre tečnosti iz levog uva. Intubiran je endonazalno putem fiberoptičkog
bronhoskopa a brz incijalni pregled nije otkrio druge vidljive povrede. Hemodinamski je
stabilan. Koji od sledećih je najprikladniji sledeći korak u lečenju?
72 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Antibiotici i visoke doze kortikosteroida
b. Rendgengrafija cervikalne kičme i kraniogram
c. CT scan glave i cervikalnog dela kičme
d. Otoskopsko ispitivanje i laboratorijsko ispitivanje tečnosti
e. Hitna operacija uva da se zaustavi oticanje cerebrospinalne tečnosti
291. 31-godišnja ţena udarila je kolima u zaštitnu ogradu. Tom prilikom pretrpela je multiple
povrede, uključujuci prelome gornjih i donjih ekstremiteta. Ona je potpuno budna i svesna i
kaţe da nije bila vezana pojasom i jasno se seća da je udarila abdomenom u volan. Krvni
pritisak joj je 135/75mm Hg a puls 88/min. Fizikalni pregled otkriva rigidan i bolan abdomen
pri cemu se brani i ima pozitivan “rebound” fenomen u sva 4 kvadranta. Crevna peristaltika
nečujna.
Koji
od
sledećih
bi
bio
najprikladniji
korak
u
proceni
eventualnih
intraabdominalnih povreda?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nastaviti kliničko praćenje
b. CT scan abdomena
c. Ultrazvučni pregled abdomena
d. Dijagnostička peritonealna lavaža
e. Eksplorativna laparotomija
292. 27-godišnji muškarac pretrpeo je penetrantne povrede grudnog koša i abdomena tako
što je nekoliko puta izboden dugim šiljkom za led. U momentu prijema ima desni
pneumotoraks, zbog čega je plasiran torakalni dren, pre uvodjenja u opstu anesteziju radi
eksplorativne laparotomije. Operacija nije otkrila intraabdominalne povrede i završena je
pre nego je predviĎeno. Pacijent je ostao intubiran, čekajuci da se probudi iz anestezije. Zbog
toga što respiratorni pokreti nisu bili zadovoljavajući, priključen je na respirator. Iznenada
dolazi do zastoja srca i pacijent umire. Tokom celog perioda od prijema do smrti, pacijent je
bio hemodinamski stabilan, i nije imao bilo kakav znak za hipotenziju ili aritmiju. Koji je
najverovatniji uzrok zastoja srca?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Vazdusna embolija
b. Masna embolija
c. Infarkt miokarda
d. Embolija pluća
73 | S t r
e. Tenzioni pneumotoraks
293. Suvozač u kolima, koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, doţiveo je saobraćajnu
nesreću pri velikoj brzini i doveden je u urgentnu jedinicu od strane paramedicinskog
osoblja. U trenutku prijema pacijent je bio bez svesti i imao je vlaţne disajne šumove.
Urgentna ekipa uspešno je na slepo postavila nazotrahealni tubus. Inicijalni pregled u
urgentnoj jedinici ukazuje na normalne vitalne znake, multiple laceracije lica, i pacijenta koji
je komatozan, ne reaguje na nadraţaje i ima fiksirane proširene zenice. Pacijent je
pripremljen za CT scan glave. Koja od sledećih dijagnostičkih procedura mora takoĎe biti
uraĎena?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Rendgengrafija baze lobanje
b. Proširenje CT scan-a na celokupnu cervikalnu kičmu
c. Radiografija svih zuba
d. Poseban CT scan abdomena
e. Posebne radiogarfije maksilarnih sinusa
294. 24-godišnja ţena primljena je u bolnicu zbog preloma femura. Pacijentkinja je imala
udes motornim vozilom pre 20 sati i dovezena je u bolnicu kolima hitne pomoći. Na mestu
nesreće, naĎena je vezana sigurnosnim pojasom u svojim kolima na mestu vozača a njena
jedina dokumentovana povreda bila je fraktura femura. Nije gubila svest niti je imala
promene mentalnog statusa. Po dolasku u bolnicu, radiografija je potvrdila frakturu femura.
Ona je stabilizovana preko noći i pripremljena za operaciju sledećeg dana. Koji, od sledećih,
je glavni hirurški rizik kod ove pacijentkinje?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Vazdusna embolija
b. Cerebrovaskularni insult
c. Masna embolija
d. Osteomijelitis
e. Stalna nesposobnost
295. 7-og postoperativnog dana nakon operacije preloma krila karlične kosti, 76-godišnji
muskarac iznenada razvija jak pleuritični bol u grudima i nedostatak vazduha. Prilikom
ispitivanja, pacijent je uznemiren, oznojen i tahikardičan sa krvnim pritiskom od 140/80mm
Hg. Ima izraţene distendirane vene na vratu i čelu. Analiza gasova u krvi pokazuje
74 | S t r
hipoksemiju i hipokapniju. Rendgengrafija pluća je uobičajena. Uključen mu je kiseonik na
masku. Koji je najadekvatniji sledeći korak u lečenju ovog pacijenta?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Aortogram i hitna hirurška rekonstrukcija
b. EKG i kardijalni enzimi
c. Intubacija i respirator, sa hiperventilacijom
d. Ispitivanje retine tražeći masne kapljice
e. Ventilaciono-perfuzioni scan pluća, ili spiralni CT scan grudnog koša
296. Tokom izvodjenja supraklavikularne biopsije limfnog nodusa u lokalnoj anesteziji,
odjednom se začuo zvuk u vidu šuštanja, i pacijent uskoro umire. U trenutku ovog
katastrofalnog dogaĎaja, limfni nodus je bio povučen i pod tenzijom, a poslednji rez je
načinjen na slepo iza njega da bi se kompletno oslobodio. Pacijent, inače zdrav 24-godišnji
muškarac, bio je u inspirijumu u tom trenutku. Koji je najverovatniji razlog smrtog ishoda?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Povreda arterije sa vazdušnom embolijom
b. Povreda velike vene sa vazdušnom embolijom
c. Iznenadni pneumotoraks sa kolapsom pluća
d. Simpatičko pražnjenje
e. Povreda traheje
297. Suvozač u kolima, nevezan sigurnosnim pojasom, zadobio je, u udesu, zatvorene,
kominutivne prelome oba femura. Kratko nakon prijema, njegov pritisak je 80/50mm Hg,
puls 110/min a venski pritisak 0. Postaje bled, koţa mu je hladna i lepljiva ali je ostali deo
fizikalnog pregleda, kao i rendgengrafija grudnog koša i karlice, normalna. Ultrazvucni
pregled abdomena uraĎen u urgentnoj jedinici je takoĎe normalan. Koji je najverovatniji
razlog njegovog niskog krvnog pritiska?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gubitak krvi na mestima preloma
b. Masna embolija
c. Neurogeni šok zbog bola
d. Neprepoznato intakranijalno krvarenje
e. Neprepoznata tamponada perikarda
75 | S t r
298. 4-godišnjem dečaku sa dislociranim suprakondilarnim prelomom humerusa bez
neurovaskularnih komplikacija postavljena je skeletna trakcija. 6 sati kasnije, on ima jak bol
u podlaktici kao i bol koji se pojačava na pasivnu ekstenziju zgloba ručja i prstiju šake. Koji
je najprikladniji sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Povećati težinu na trakcionom aparatu
b. Administracija analgetika
c. Eksploracija mesta preloma i fasciotomija fleksornog kompartmana podlaktice
d. Zatvorena repozicija u anesteziji
e. Otvorene repozicija i interna fiksacija preloma
299. 50-godišji muškarac sa hipertenzijom doveden je u urgentnu jedinicu 30 miuta nakon
nastanka iznenadnog i jakog bola u grudima koji iradira u leĎa i ruke. Njegov krvni pritisak
je 180/80mm Hg u levoj nadlaktici; pritisak u desnoj nadlaktici se ne moţe očitati. Ispitivanje
srca ukazuje na prisustvo šuma aortne insuficijencije. Koja od sledećih je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutna disekcija aorte
b. Akutni infarkt miokarda
c. Embolus u desnoj arteriji subklaviji
d. Plućna embolija
e. Spontani pneumotoraks
300. 24-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu sa ubodnom ranom nanesenom
oštrim predmetom u prednjem delu leve polovine grudnog koša odmah medijalno od
bradavice. Agresivan je pri prijemu. Njegov krvni pritisak je 70/50mmHg. Ima distendirane
vene na vratu. Disajni šumovi su normalni obostrano. Koji je najprikladniji sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Rendgengrafija grudnog koša
b. Endotrahealna intubacija
c. EKG
d. Torakodreaža leve strane grudnog koša
e. Perikardiocenteza
301. 22-godišnji muškarac dolazi u urgentnu jedinicu sa višestrukim ranama grudnog koša i
abdomena nanetim vatrenim oruţjem. Oteţano diše, cijanotičan je, orošen znojem, hladne
76 | S t r
koţe. Svestan je i normalnim glasom kaţe da će umreti. Inicijalni pregled pokazuje krvni
pritisak od 60/40mmHg, puls 150/min i jedva pipljiv. U očiglednom je respiratornom distresu
i ima jako uvećane vene na vratu i čelu. Postoji devijacija traheje ulevo a desna strana pluća
je hiperrezonantna na perkusiju, bez disajnog šuma. Koji je najprikladniji prvi korak u
lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hitna analiza gasova u krvi
b. Neodložna rendgengrafija grudnog koša
c. Endotrahealna intubacija
d. Postavljane igle u drugi interkostalni prostor desno (torakocenteza)
e. Perikardiocenteza
302. 54-godišnji muškarac, koji je pre 5 godina podvrgnut laparotomiji zbog rane abdomena
nanete vatrenim oruţjem, primljen je u bolnicu zbog povraćanja i progresivne abdominalne
distenzije. Simptomi su se javili pre 5 dana, a od tada nema stolicu niti “gasove”. U vreme
prijema, ima crevnu hiperperistaltiku i nelagodnost u stomaku, ali nema akutni abdomen.
Nativna rendgengrafija abdomena pokazuje proširene vijuge tankog creva, višestruke aerolikvidne nivoe bez slobodnog gasa ispod dijafragme. Postvaljena mu je nazogastrična sukcija i
date tečnosti intravenski. Nakon 6 sati, dobija temperature, leukocitozu, bol u stomaku sa
“rebound” fenomenom a abdomen je tih. Koji je najprikladniji sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Dati antibiotike
b. Rendgengrafija abdomena sa barijumom kao kontrastom
c. CT scan abdomena
d. Endoskopija gornjeg dela gastrointestinalnog trakta
e. Hitna eksplorativna laparotomija
303. 74-godišnji muškarac sa istorijom hepatitisa C javlja se u urgentnu jedinicu zbog
hematemeze. Pacijent je dobio hepatitis C nakon multiplih transfuzija nakon operacije
(koronarni by-pass graft) od pre 16 godina. Abnormalnosti funkcija jetre primećene su pre 4
godine, a biopsija jetre konzistentna sa heptitisom C pokazala je difuznu fibrozu I nodularnu
regeneraciju konzistentnu sa umereno teškom cirozom. Nema znakova za portnu
hipertenziju. Kada se probudio jutros počeo je da povraća veće količine svetlo crvene krvi .
Ovo je praćeno rektalnim krvarenjem sveţe krvi. Ispitivanje u urgentnoj jedinici pokazuje
temperaturu od 37,2C, krvni pritisak od 96/56mmHg, puls 112/min i respiracije 26/min.
77 | S t r
Anikteričan je i ima suvu sluzokoţu. Nalaz na srcu i plućima je normalan. Nema
hepatosplenomegaliju niti znakova za ascites kao ni periferne edeme. Neurološko ispitivanje u
normalnim granicama. Koji je sledeći korak u lečenju najprikladniji?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. EKG
b. Plasiranje 2 intravenske linije
c. Gornja gastrointestinalna endoskopija
d. Ispitivanje za hitnu transplantaciju jetre
e. Kolonoskopija
304. 31-godišnja ţena udarila je kolima u zaštitnu ogradu. Tom prilikom pretrpela je multiple
povrede, uključujući prelome gornjih i donjih ekstremiteta. Svesna je i orjentisana i kaţe da
nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Jasno se seća da je udarila stomakom u volan. Krvni
pritisak je 135/75 mmHg, puls 88/min. Fizikalni pregled ukazuje na rigidan i bolan abdomen.
Postoji jaka bolnost na palpaciju abdomena kao i prilikom naglom uklanjanja ruke nakon
palpacije. Nema čujne crevne peristaltike. Koji bi od sledećih, bio adekvatan korak u
sagledavanju eventualnih intraabdominalnih povreda?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kontinuirano kliničko praćenje
b. CT scan abdomena
c. Ultrazvuk abdomena
d. Dijagnostička peritonealna lavaža
e. Eksplorativna laparotomija
305. (499 strana Kaplan) 25-godišnji muškarac pogoĎen je malokalibarskim pištoljem. Ulazna
rana je na prednje-lateralnoj strani butine, a metak je na rendgengrafiji viĎen u mišićnom
tkivu zadnje spoljašnje strane butine. Lekar urgentne jedinice detaljno je obradio ranu. Koji
je najbitniji postupak u lečenju ovog pacijenta?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Profilaksa tetanusa
b. Doppler ispitivanje
c. Arteriogram
d. Hirurška eksploracija femoralnih krvnih sudova
e. Hirurško uklanjnaje metka
78 | S t r
306. (503 strana Kaplan) 18-godišnji muškarac je velikom brzinom udario kolima u zid.
Hitna pomoć ga dovodi u urgentnu jedinicu. Krvni pritisak je 60/40mmHg, puls 115/min i
slabo punjen, respiracije 18/min, centralni vesnki pritisak je 2cm H2O. Reaguje jedino na
bolne stimuluse. Disanje je čujno obostrano a auskultacija srca ukazuje samo na tahikardiju.
Abdomen je mek, nedistendiran i bezbolan sa čujnom peristaltikom. Rendgengrafija grudnog
koša pokazuje proširen medijastinum. Najverovatnije se radi o ...
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kontuziji srca
b. Tamponadi srca
c. Torakalnom kapku
d. Rupturi torakalne aorte
e. Tenzionom pneumotoraksu
307. (498 strana Kaplan) 19-godišnji mladić zadobio je ustrelnu ranu abdomena pištoljem
kalibra 0,38mm. Ulazna rana je u epigastrijumu, ulevo od srednje linije. Metak je zaustavljen
u desnom psoas mišiću. Pacijent je hemodinamski stabilan a abdomen umereno bolan. Koji je
sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kliničko praćenje
b. Hitan ultrazvučni pregled
c. CT pregled abdomena
d. Dijagnostička peritonealna lavaža
e. Eksplorativna laparotomija
308. 63-godišnji muskarac, teţak 65kg, leţi u postelji drugi postoperativni dan nakon
abdominoperinealne resekcije zbog karcinoma rektuma. Stalni Foley-ev kateter je postavljen
nakon operacije. Sestra je zabrinuta jer, i pored stabilnih vitalnih parametara, izlučivanje
mokrace u poslednja 2 sata je nula. Prethodna 3 sata izlučivanje mokraće je bilo: 56ml, 73ml i
61ml. Koji od sledećih je najverovatniji razlog prestanka lučenja mokraće?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutna bubrežna insuficijencija
b. Oštećenje mokraćne bešike tokom operacije
c. Oštećenje uretera tokom operacije
d. Dehidratacija
e. Zapušen ili kvikovan (uvijen) kateter
79 | S t r
309. 62-godišnji muskarac navodi da je imao epizodu velike, bezbolne hematurije. U
anamnezi nema traume, a detaljnije ispitivanje potvrĎuje da je imao najverovatnije totalnu
hematuriju a ne inicijalnu ili terminalnu hematuriju. Ne pusi i nema druge simptome vezane
za urinarni sistem. Nije alergičan na hranu i lekove. Fizikalno ispitivanje, uključujuci
rektalno ispitivanje, je u normalnim granicama. Njegov serumski kreatinin je 0,8 mg/dL a
osim prisustva velikog broja eritrocita, analiza urina je normalna i nema eritrocitnih
cilindara. Njegov hematokrit je 46%. Koje od sledecih je najprikladnije kao pocetno
ispitivanje?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Koagulacioni status i urinokultura
b. Intravenski pijelogram (IVP) i cistoskopija
c. Odredjivanje PSA (prostatic specific antigen) i biopsija prostate
d. Ultrazvuk i CT pregled oba bubrega
e. Retrogradni cistogram i pijelogrami
310. 72-godišnji muškarac ima 3mm veliki kamen u ureteru na ureterovezikalnom ušću. Imao
je blag ureteralni bol u zadnjih 12 sati i primio je tečnost i analgetike u nadi da će doći do
spontane eliminacije kamena. Nakon toga pacijent ima drhtavicu i porast temperature na 40
C. Ubrzo nakon toga ţali se na bol u slabinskom predelu i izgleda dosta lose. Koji je
najprikladniji sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Uključivanje IV antibiotika u trenutnu terapiju
b. Razbijanje i ekstarkcija kamena cistoskopijom
c. Ekstrakorporealna litotripsija (ESWL) i antibiotici parenteralno
d. Hitno postavljanje suprapubičnog katetera u mokraćnu bešiku
e. IV
antibiotici
i
hitna
dekompresija
urinarnog
trakta
iznad
kamena
311. 67-godišnji muškarac javlja se u urgentnu jedinicu zbog toga što ne moţe da mokri
zadnjih 12 sati. Oseća da ima potrebu za mokrenjem ali ne moze da mokri. Anamnestički
navodi da, u poslednjih nekoliko godina, ustaje noću 4-5 puta da bi mokrio. Potrebno je dosta
vremena da započne mokrenje, a mlaz je slab i često se zavrsava kapanjem mokraće. Zbog
prehlade, od pre 2 dana počeo je da uzima antihistaminik, dekongestant i da pije puno vode.
Fizikalno ispitivanje otkriva palpabilni, gladak, okrugli tumefakt koja se prostire od pubisa
naviše i dostiţe do polovine razdaljine do umbilikusa. Tumefakt daje tup zvuk pri perkusiji a
80 | S t r
njegovim potiskivanjem pojačava se potreba za mokrenjem. Rektalno ispitivanje otkriva
veliku, bezbolnu prostatu bez nodula. Ovo je klasična prezentacija kog akutnog stanja?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bakterijski prostatitis
b. Cistitis kod pacijenta sa karcinomom mokracne besike
c. Bubrezni zastoj
d. Zastoj mokrace kod pacijenta sa benignom hipertrofijom prostate
e. Zastoj mokrace kod pacijenta sa karcinomom prostate
312. 59-godišnji muškarac ima jako tvrd, diskretan, 1,5cm veliki čvor u prostati koji se
palpatorno pipa pri rutinskom fizikalnom pregledu. Pacijent je bez ikakvih simptoma a
njegov PSA (prostatic specific antigen) uradjen pre 3 meseca bio je normalan za njegove
godine. Poslednji rektalni pregled od pre godinu dana bio je uredan. Koja od sledećih
procedura će najviše pomoći u postavljanju dijagnoze?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kliničko praćenje u narednih godinu dana
b. Ponovno odreĎivanje PSA
c. Transrektalna biopsija čvorica iglom
d. Transrektalni UZ prostate
e. Transuretralna resekcija prostate
313. 29-godišnji muškarac se javlja lekaru zbog jakog bola i otoka levog skrotuma od pre dva
dana. Seksualno je aktivan i imao je više seksualnih partnerki. Temperatura je 38,2 C, krvni
pritisak je 120/70mm Hg i puls 80/min. Ispitivanje potvrdjuje bol i otok levog skrotuma.
Podizanje testisa smanjuje intenzitet bola. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Epididimitis
b. Prostatitis
c. Testikularna torzija
d. Uretritis
e. Varikocela
314. 17-godišnji dečak javlja se lekaru zbog bola u desnoj preponi koji se javio pre 2 sata;
podizanje skrotuma ne dovodi do smanjenja bola. U anamnezi nema traume. Seksualno je
81 | S t r
aktivan i imao je više seksualnih partnerki u poslednje 3 godine. Ne koristi uvek kondome.
Imao je hlamidijski urtritis pre godinu dana koji je lečen doxycyclin-om. Klinički pregled
ukazuje na uvećan, otečen, eritematozan I akutno bolan desni skrotum. Levi testis je
horizontalno poloţen; kremasterični refleks je odsutan desno. Koja je od sledećih
najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Epididymitis
b. Hemoragični tumor
c. Uklještena kila
d. Torzija(uvrtanje) testisa
e. Torzija(uvrtanje) apendiksa testisa
315. 22-godišnji student, koji trenira košarku, javlja se lekaru zbog tumefakta u levom
skrotumu. Prvi put je primetio promenu pre 2 nedelje kada ga je lopta udarila u levu preponu
tokom utakmice. Abdominalni pregled je uredan. 3 cm veliki, bezbolan tumefakt se palpira
blizu gornjeg pola levog testisa; tumefakt je bezbolan i ne transiluminira. Koja je
najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Epididymitis
b. Hematom
c. Kila
d. Hydrocela
e. Tumor
316. Hospitalizovani 60-godišnji muškarac nije mokrio zadnjih 8 sati. Pre 36 sati imao je
operaciju kompletne zamene kuka protezom. Anamnestički boluje od insulin-zavisnog (tip 1)
diabetes mellitusa i uzima nitrate za stabilnu anginu pectoris. Tokom operacije izgubio je oko
1500ml krvi. Intraoperativno imao je jednu kratku epizodu hipotenzije koja se spontano
normalizovala. Njegova temperatura je 37,2°C, krvni pritisak je 130/80mmHg, puls je
80/minut i respiracije 16/minut. Postoji punoća suprapubično i čista incizija iznad levog kuka.
Ostatak fizikalnog pregleda je u granicama normale. Njegov hemoglobin je 9g/dl, leukociti
11000/ml, trombociti 150000/mm³. Šećer u krvi, uzete iz prsta, je 190mg(9,5mmol)/dl. Šta
treba najpre uraditi kod ovog pacijenta?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Postaviti Foley-ev kateter
82 | S t r
b. Ultrazvuk bubrega
c. CT scan abdomena
d. Transfuzija pakovanih eritrocita
e. Administarcija 20 U regularnog insulina
317. 62-godišnjoj ţeni uraĎena je abdominalna histerektomija i salpingooforektomija pre 3
dana. Ima postavljen urinarni kateter još tokom operacije, koji je uklonjen u bolesničkoj sobi.
Mokrila je bez problema nakon toga. TakoĎe nosi elastične čarape na obe potkolenice. Počela
je da hoda već prvog postoperativnog dana i bila je aktivna koliko je mogla. Trećeg
postoperativnog dana postoperativno, javila se temperature od 39,4˚C. Koji je najverovatniji
razlog povišene temperature?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Atelektaza
b. Duboki tromboflebitis
c. Intraabdominalni absces
d. Infekcija urinarnog trakta
e. Infekcija rane
318. (497strana Kaplan) 35-godišnji muškarac javlja se lekaru zbog perzistentnog, tupog
perinealnog bola i dizurije koji su prisutni u poslednjih 6 meseci. Pacijent kaţe da nema
infekciju urinarnog trakta niti bilo kakav sekret. Temperatura je 37 C. Pri didgitalnom
rektalnom ispitivanju, prostata je lako bolna i meka, bez uvećanja ili induracije. Analiza
urina je normalna. Sekret prostate dobijen tom prilikom pokazuje:
o
leukociti
30
o
bakterije
nema
Kultura sekreta prostate negativna na bakterije. Koja je najverovatnija dijagnoza.
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni cistitis
b. Akutni prostatitis
c. Hronični bakterijski prostatitis
d. Hronični nebakterijski prostatitis
319. Zdrav 28-godišnji muškarac dolazi kod lekara zbog bezbolnog uvećanja desnog testisa.
Osećaj teţine u desnoj polovini skrotuma javio se pre 6 meseci. Fizikalni pregled pokazuje
83 | S t r
difuzno uvećanje desnog testisa, ali je teško utvrditi da li se radi o intratestikularnom ili
ekstratestikularnom procesu. Koji je sledeći dijagnostički postupak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT (komjuterizovana tomografija)
b. Serumski HCG, alfa-fetoprotein i LDH
c. UZ (ultrazvučni) pregled skrotuma
d. „Needle“ biopsija (biopsija iglom)
e. Ingvinalna orhiektomija
320. (498 strana Kaplan) Ultrazvuk bubrega i intravenska pijelografija (IVP) kod 65godišnjeg muškarca, koji su uraĎeni zbog urinarne inkontinencije, utvrdili su postojanje
bilateralne hidronefroze. Koje je najverovatnije stanje koje je dovelo do ovoga?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sa godinama udružena hiperaktivnost detrusora bešike
b. Alzheimerova bolest
c. Hidrocefalus
d. Ranija operacija
e. Hiperplazija prostate
f. Stres inkontinencija
321. (501 strana Kaplan) 55-godišnji muškarac ima dijagnostikovanu benignu hiperplaziju
prostate. Pacijent je odbio farmakološko lečenje i odlučio se na transuretralnu resekciju
prostate (TURP). Koja je najčešća komplikacija ove procedure?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kontraktura vrata bešike
b. Impotencija
c. Inkontinencija
d. Ponovno javljanje istih simptoma
e. Retrogradna ejakulacija
f. Uretralna striktura
322. 70-godišnji muškarac dolazi kod lekara zbog prisustva krvi u mokraći. Negira ranije
slične episode i bio je zdrav do sada. Ne uzima nikakve lekove. Analiza urina potvrĎuje
hematuriju bez proteinurije ili odlivaka. Pacijent negira bolove. Fizikalno ispitivanje
normalno.Koji je najprikladniji sledeći korak?
84 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
CT karlice
b.
Trimetoprim-sulfometoksazol
c.
Cistoskopija
d.
Renalni angiogram
e.
Transrektalna biopsija prostate
323. 65-godišnji muškarac ţali se na učestalo mokrenje noću. Anamnestički nije ranije
bolovao i ne uzima lekove. Fizikalnim pregledom (digitalno rektalno ispitivanje) utvreĎena
prostata normalne veličine. Nivo specifičnog antigena za prostatu (PSA) je povećan
(15.4ng/ml). Ultrazvuk pokazuje malo, hipoehogeno polje prostate, dimenzija 6x8mm u
desnom lobusu. Koji je najprikladniji sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Uključiti leuprolid
b.
Biopsija pomenute lezije prostate
c.
Uraditi scan kostiju
d.
Ponoviti PSA za 3 meseca
e.
Scan karlice i retroperitoneuma
324. (497strana Kaplan) Zdrav, 28-godišnji muškarac, dolazi kod svog lekara zbog bezbolnog
uvećanja desnog testisa. Osećaj teţine u desnom hemiskrotumu pojavio se pre oko 6 meseci.
Fizikalno ispitivanje ukazuje na difuzno uvećanje desnog testisa, ali je teško proceniti da li se
radi o intratestikularnoj ili ekstratestikularnoj promeni. Koji je sledeći korak u postavljanju
dijagnoze?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT scan
b. OdreĎivanje serumskih nivoa hCG, alfa-fetoproteina i LDH
c. Ultrazvuk skrotuma
d. Biopsija iglom
e. Ingvinalna orjiektomija
325. (499 strana Kaplan) 19-godišnji muškarac je u saobraćajnoj nezgodi motociklom
pretrpeo zatvornu frakturu desnog femura i frakturu karlice. Osim očiglednog deformiteta
noge, fizikalno ispitivanje je značajno i zbog hematoma skrotuma i prisustva krvi na meatusu
85 | S t r
uretre. Nema krvi pri rektalnom ispitivanju ali prostata ne moţe da se palpira. Pacijent kaţe
da ima nagon za mokrenjem ali da ne moţe da mokri. Koji je sledeći korak u postavljanju
dijagnoze?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT scan karlice
b. Ultrazvuk skrotuma
c. IV pijelogram
d. Retrogradni cistogram preko Folijevog katetera
e. Retrogradni uretrogram
326. 68-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu sa razarajućim bolom u leĎima
koji se javio iznenada otprilike pre 45 minuta. Bol je konstantan i ne pojačava se pri kijanju
ili kašljanju. Pacijent je orošen znojem a sistolni pritisak mu je 90mm Hg. Postoji 8cm veliki
pulsirajući tumefakt duboko u epigastrijumu, iznad pupka. Rendgengrafija pluća je
normalna. Pre 2 godine dijagnostikovan je kod ovog pacijenta karcinom prostate i uradjena
mu je orhiektomija i postoperativno je zračen. U to vreme njegov krvni pritisak bio je
normalan, i imao je 6cm veliku asimptomatsku aneurizmu abdominalne aorte za koju je
odbio lečenje. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Disekantna aneurizma torakalne aorte
b. Fraktura lumbarnog pršljena sa kompresijom kičmene moždine
c. Disk hernija
d. Metastaski tumor u lumbalnom delu kičme
e. Rupturirana aneurizma abdominalne aorte
327. 67-godišnji muškarac ima bezbolnu, nezarastajuću ulceraciju na peti desnog stopala
nekoliko nedelja unazad. Pacijent je počeo da nosi nove cipele kratko vreme pre nastanka
ulceracije i primetio je bulu kao prvu promenu na mestu gde je kasnije nastala ulceracija.
Kaţe da ga ni bula ni ulceracija nisu nikada bolele. Ulceracija je 3,5cm u precniku, baza
ulceracije izgleda prljava, i skoro da nema granulacionog tkiva. Koţa oko ulceracije izgleda
normalno. Pacijent ne oseća ubod iglom bilo gde na tom stopalu. Periferni pulsevi su slabi ali
palpabilni. Gojazan je i ima varikozne vene, visok holesterol, i loše kontrolisan tip 2 šećerne
bolesti. Šta od sledećeg najtačnije opisuje ovu ulceraciju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Dijabetična ulceracija zbog traume, neuropatije i mikrovaskularne bolesti
86 | S t r
b. Ishemična ulceracija zbog arterioskleroze
c. Ishemična ulceracija zbog embolizacije
d. Neoplastična etiologija, verovatno planocelularni karcinom
e. Stazna ulceracija zbog venske insuficijencije
328. 24-godišnji kovač dolazi lekaru zbog bola i otoka desne nadlaktice koji su se javili pre
nedelju dana; bol se pojačava pri fizičkom naporu. Fizikalni pregled ukazuje na uvećane
koţne vene prednje strane grudnog koša desno. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Aksilarna-subklavijska venska tromboza
b. Valvularna insuficijencija dubokih vena desne ruke
c. Površni tromboflebitis desne dojke
d. Površni tromboflebitis cefalične vene
e. Tromboza već postojećih varikoziteta desne ruke
329. 67-godišnji muškarac dolazi na kliniku ţaleći se na konstantan, tup bol u leĎima tokom
poslednje 3 nedelje. Anamnestički značajni podaci su: divertikuloza, pušenje i hipertenzija.
Kaţe da ne uzima lekove za povišeni krvni pritisak. Negira raniju povredu leĎa I osim toga
bola, oseća se dobro. Fizikalni pregled pokazuje krvni pritisak od 170/95 mmHg i puls od
88/minut. Nema bolnosti iznad spinalnih nastavaka ili paraspinalno. Iako je pacijent prilično
gojazan postoji sumnja na pulsirajući, bezbolni tumefakt u epigastričnom predelu. Ostatak
fizikalnog pregleda je normalan. Koja od sledećih dijagnoza treba najpre biti uzeta u obzir?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Aneurizma abdominalne aorte
b. Akutna disekcija aorte
c. Sindrom caude equinae
d. Lumbosakralna disk hernija
e. Pankreatitis
330. 67-godišnji muškarac primljen je u bolnicu zbog bola u desnom stopalu. Kaţe da je,
tokom poslednje 2 godine, njegovo desno stopalo postajalo sve bolnije, a od pre nekoliko sati
pošelo je da dobija tamno-sivu boju. Kaţe da ga stopalo jako boli i da trne, ali drugih
simptoma nema. U anamnezi ima: hipertenziju, hiperholesterolemiju i perifernu vaskularnu
bolest. Pacijent je imao bilateralne karotidne endarterektomije u poslednje 2 godine. Fizikalni
87 | S t r
pregled ukazuje na hladno, plavo-sivo desno stopalo bez pulseva na a. dorsalis pedis i a.
tibialis posterior. Koji je dijagnostički test potrebno preduzeti?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT scan abdomena
b. CT scan glave i vrata
c. EKG
d. Lateralna rendgengrafija cervikalne kičme
e. Angiografija donjih ekstermiteta
331. (498 strana Kaplan) 57-godišnji muškarac podvrgnut je femoro-poplitealnoj by-pass
operaciji desne noge zbog teške periferne vaskularne bolesti. Pacijent ima dugu anamnezu
klaudikacije i oteţanog disanja. Imao je infarkt miokarda pre 3 godine i ima progresivno
smanjenje tolerancije na napor zbog periferne vaskularne bolesti. Pre 2 nedelje uraĎena mu
je arteriografija noge koja je pokazala teško difuzno arterijsko oštećenje desne potkolenice.
Tokom operacije pod Tournique-om od oko 1,5h njegova desna potkolenica je bila beskrvna.
Hirurzi su završili operaciju i vreme je za ponovno uspostavljanje cirkualcije. Koja je
očekivana posledica ovog manevra?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pad krvnog pritiska
b. Povećanje srčanog „outputa“
c. Povećanje „preloada“
d. Povećani venski povratak
e. Sinusna bradikardija
332. Lumbalna punkcija podrazumeva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. punktiranje lumbalnog pršljena u cilju uzimanja materjala za patohistološki pregled
b. punkciju duralne kese i arahnoideje lumbalne regije radi uzimanja likvora na pregled x
c. punkciju u cilju uzimanja sardžaja iz abdominalne duplje
333. U cilju egzaktne dijagnostike smrti koji se testovi primenjuju?
________________________________________________________________________________
(upisati odgovor):
88 | S t r
334. Bolesnika koji na postavljeno pitanje odgovara ispuštanjem nerazumljivih glasova
ocenjujemo, po GKS ocenom
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2
b. 5
c. 3
335. Bolesnika koji na grube draţi reaguje lokalizovanjem bolne draţi ocenjujemo po GKS
ocenom
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2
b. 5
c. 3
336. Minimalan broj poena na GKS je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 0
b. 1
c. 3
337. Maksimalni broj poena GKS je
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 15
b. 10
c. 5
338. Prisiustvo Hačinsonove zenice kod povredjenog sa kranio-cerebralnom povredom
zahteva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. intenzivno praćenje u jedinici intenzivne nege
b. hitnu CT dijagnostiku
c. primenu konzervativne terapije
339. Potres mozga predstavlja reverzibilni, tranzitorni gubitak svesti u trajanju do
89 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 5 min
b. 10 min
c. 15min
340. Epiduralni hematom se definiše kao nakupljanje krvi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. izmeĎu mekih tkiva i tabule eksterne
b. tabule interne i tvrde moždane opne
c. ispod tvrde moždane opne
341. Dijagnostikovani epiduralni hematom sa kompresivnim dejstvom zahteva
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
hitnu hiruršku intervenciju
b.
intenzivno praćenje u JIN, a u slučaju daljeg pogoršanja operataivno lečenje
c.
primenu konzervativne terapije
342. Primena Manitola ili druge antiedematozne terapije kod hirurški nezbrinutog
epiduralnog hematoma je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. obavezno indikovana
b. kontraindikovana
343. Inkompletna lezija kičmene moţdine moţe se manifestovati kao:
________________________________________________________________________________
(upisati odgovor):
344. Izgled „ majmunska šaka“ sreće se usled lezije
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. n. medijanus-a
b. n.ulnaris-a
c. n. radijali-s
345. Izgled „kandţaste šake“ sreće se usled lezije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
90 | S t r
a. n. medijanus-a
b. n. ulnaris-a
c. n. radijalis-a
346. Izgled „ viseće šake „ sreće se usled lezije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. n. medijanus-a
b. n. ulnaris-a
c. n. radijalis-a
347. Ekstramedularni tumori obično izazivaju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. oduzetost
b. spasticitet
c. radikularni bol
348. Metoda izbora u dijagnostici tumora kičme je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kompjuterizovana tomografija
b. Magnetna rezonanca
c. Rentdengrafija
349. Termin tranzitorni ishemični atak (TIA) koristimo ukoliko se neurološki deficit restituiše
unutar:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 24h
b. 3 dana
c. 7 dana
350. Termin reverzibilni ishemični neurološki deficit (RIND) koristimo ukoliko se deficit gubi
unutar:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 24h
b. 3 dana
c. 7 dana
91 | S t r
351. Kod meningo-mijelocele disrafična kesa sadrţi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. likvor
b. likvor i nervne elemente
c. nervno tkivo sa cistično proširenim centralnim kanalom medule spinalis
352. Kod meningo-mijelocistocele disrafična kesa sadrţi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. likvor
b. likvor i nervne elemente
c. c) nervno tkivo sa cistično proširenim centralnim kanalom medule spinalis
353. 74-godišnji muskarac ţali se na stalan i dosadan bol u donjem delu leĎa koji ima zadnjih
nekoliko nedelja. Bol vremenom, čini mu se, postaje sve jači, intenzivniji je noću, ne prestaje
pri odmoru niti prilikom promene polozaja i ne provocira ga kašalj, kijanje ili naprezanje.
Hronični je pušač, i ima stalni kašalj i povremeno krvavo prebojen sputum u zadnja 3
meseca, kao i gubitak teţine od 10 kg. Fizikalno ispitivanje potvrĎuje jasnu bolnost pri
palpaciji odreĎene tačke iznad donjeg dela torakalne kičme. Koja je najverovatnija
dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ankilozirajuci spondilitis
b. Disk hernija
c. Metastaski tumor torakalne kičme
d. Multipli mijelom
e. Primarni maligni kostani tumor
354. 44- godišnja ţena ţali se na jake glavobolje koje su prisutne nekoliko nedelja unazad i
koje ne reaguju na uobičajene analgetike. Ona lokalizuje glavobolju u središnjem delu
(unutrasnjosti) glave. Glavobolja je prilično konstantna ali je gora ujutru. Nema druge
neurološke znake i simptome. Imala je “tenzione glavobolje” ranije, ali kaţe da su one bile
lokalizovane u zadnjem delu glave a bol je bio drugačiji od sadašnjeg. Ona je trenutno pod
priličnim stresom zbog toga što je nezaposlena otkad je uradjena modifikovana radikalna
mastektomija za T3, N1, M0 karcinom dojke pre 2 godine. Imala je nekoliko ciklusa
92 | S t r
postoperativne hemoterapije, koje je na kraju prekinula zbog neţeljenih efekata. Koji od
sledećih je najadekvatniji korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT scan glave
b. Psihijatrijsko ispitivanje
c. Kraniogram
d. Arteriogram aortnog luka
e. Lumbalna punkcija
355. 46-godišnja ţena, koja ranije nije bolovala, javlja se lekaru zbog iznenadnog i vrlo jakog
bola u leĎima i nozi koji je nastao pre 2 sata kada je pokušala da prenese teţak predmet.
Navodi da oseća sevanje duţ zadnje strane noge i da još uvek ima vrlo jake bolove zbog kojih
ne moţe da se krece. Bolovi se pojačavaju prilikom kašljanja, kijanja ili naprezanja. Ona drţi
bolnu nogu u fleksiji; podizanje ispruţene noge provocira nastanak vrlo jakog bola. Tonus
sfinktera je normalan a senzacije u perineumu očuvane. Kada je dijagnoza postavljena
odgovarajućim ispitivanjima, najadekvatnije lečenje bilo bi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Analgetici i mirovanje u trajanju od 3 nedelje
b. Odgovarajući antibiotici
c. Zračenje zahvaćene regije
d. Hirurška dekompresija
e. Imobilizacija tela u trajanju od 3 meseca
356. 42-godisnji muskarac, desnjak, ima anamnezu progresivnog otezanog govora i
hemiparezu desno u poslednjih 5 meseci. Ima jake glavobolje koje su sve jace u poslednja 2
meseca, izrazenije ujutru. U trenutku prijema, on je konfuzan i povraca i ima zamucen vid,
edem papile i diplopiju. Ubrzo nakon toga njegov krvni pritisak raste na 190/110mmHg i
razvija bradikardiju. Koje je klinicko znacenje hipertenzije i bradikardije?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Tumor mozga koji je doveo do tentorijalne hernijacije
b. Tumor mozga koji pritiska hipotalamus
c. Ruptura hronicnog subduralnog hematoma
d. Disekcija aorte
e. Predterminalni porast intrakranijalnog pritiska
93 | S t r
357. (497strana Kaplan) Muškarac koji je doţiveo saobraćajnu nesreću doveden je u
urgentnu jedinicu u dubokoj komi. Zenice slabo reaguju na svetlo ali su jednake. Pacijent je
intubiran i poslat na CT (kompjuterizovana tomografija) glave i vrata. Ovo ispitivanje je
pokazalo da nema frakture cervikalne kičme, ali postoji mali hematom na desnoj strani,
polumesečastog oblika, bez pomeranja moţdanih struktura preko srednje linije. Koji je
sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Visoke doze steroida
b. Hiperventilacija, diuretici i restrikcija tečnosti
c. Sistemski vazodilatatori i alfa blokatori
d. Hirurška evakuacija epiduralnog hematoma
e. Hirurška evakuacija subduralnog hematoma
358. GraĎevinski radnik pao je sa oko 4m visine i dočekao se na noge. Fizikalni pregled i
rendgengrafija potvrĎuju kominutivni prelom oba kalkaneusa. Postoji bolnost na palpaciju
na mestima modrica i ogrebotina na drugim delovima tela, ali su vitalni znaci i neurološko
ispitivanje normalni. S obzirom na mehanizam povrede, koji je sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CT abdomena
b. Rendgengrafija cervikalne kičme
c. Rendgengrafija torakalne i lumbalne kičme
d. Odgovarajući arteriogrami
e. Retrogradni uretrogram
359. 44-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu u besvesnom stanju 5 sati nakon
udesa, prilikom kojeg je izleteo iz kola i udario glavom u trotoar. Svest je izgubio 3 sata nakon
trauma. Pri prijemu, pacijent ne reaguje na glasove i bolne stimuluse, a njegova leva zenica je
fiksirana i dilatirana. Kraniogram pokazuje zatvorenu frakturu kalvarije levo. CT scan
ukazuje na intrakranijalno krvarenje.U kom od sledećih kompartmana je krvarenje
najverovatnije?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a.
Epiduralni prostor
b.
Subduralni prostor
c.
Subarahnoidalni prostor
d.
Intracerebralno
94 | S t r
e.
Intraventrikularno
360. (499 strana Kaplan) 31-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu nakon udesa
motociklom. Pretrpeo je tešku povredu glave i na prijemu ima Glasgow coma score 8. Njegov
krvni pritisak je stabilan, a urgentan CT glave ukazuje na veliko subduralno krvarenje sa
pomeranjem preko središnje linije i cerebelarnom tonzilarnom kompresijom. Pacijent diše
spontano i nije intubiran. Koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Urgentan MRI radi procene hernijacije
b. Administracija manitola IV.
c. Endotrahealna intubacija i hiperventilacija
d. Indukcija barbituratne kome
e. Neodložna hirurška dekompresija
361. (504 strana Kaplan) Mladić je doveden u urgentnu jedinicu nakon frontalnog sudara
automobilom pri brzini od oko 50km/h. Svestan je i orjentisan. Osim laceracije na čelu,
fizikalno ispitivanje je normalno a laboratorijske analize u granicama normale.
Rendgengrafija grudnog koša je uredna. Koji je sledeći korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ehokardiogram
b. Lateralna rendgengrafija cervikalne kičme
c. CT scan abdomena
d. CT scan glave
e. Peritonealna lavaža
362. (505 strana Kaplan) 18-godišnji mladić uboden je noţem u leĎa neposredno desno od
srednje linije. Fizikalno ispitivanje pokazuje paralizu i gubitak propriocepcije distalno od
povrede na desnoj strani, i gubitak bolne osetljivosti distalno od mesta povrede na levoj
strani. Koja je najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Prednji spinalni sindrom
b. Centralni spinalni sindrom
c. Kompletna transekcija kičmene moždine
d. Hemitransekcija kičmene moždine
e. Zadnji spinalni sindrom
95 | S t r
363. Komociju mozga karakteriše:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kratkotrajan (<5min) gubitak svesti praćen amnezijom za dogaĎaj povreĎivanja i reverzibilni
poremećaj vegetativnih funkcija
b. Kratkotrajan (<5min) gubitak svesti praćen značajnim morfološkim promenama na mozgu
vidljivim na CT-u
c. Kratkotrajan (<5min) gubitak svesti praćen trajnim neurološkim deficitom
364. Meckel-ov divertikulum tipično je lokalizovan:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Na duodenumu
b. Na duodeno-jejunalnom prelazu
c. Terminalnom ileumu
d. Ascendentnom kolonu
365. Optimalna anestezija kod operacija u ingvinumu (isključujući rekonstruktivne zahvate
na krvnim sudovima) je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Opšta endotrahealna
b. Regionalna infiltrativna sa sedoanalgezijom
c. Spinalna
d. Epiduralna
366. Kod hemoragijske dijateze izazvane predoziranjem heparinom treba ordinirati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Proteaza inhibitore
b. Protamin sulfat
c. Natrijum bikarbonat
d. Oktreotid
367. Najosetljiviji laboratorijski parameter prisustva sepse je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Leukocitoza
b. Sedimentacija
96 | S t r
c. CRP
d. Prokalcitonin
e. Eritropenija
368. Progresivni ikterus kod novoroĎenčeta bez drugih tegoba i porodične istorije ikterusa
mora pobuditi sumnju na postojanje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bilijarne kalkuloze
b. Kongenitalne hiperbilirubinemije
c. Bilijarne atrezije
d. Pankreatitisa
369. Presek ekstenzorne tetive kaţiprsta leve ruke latinski se označava kao
(upisati odgovor):
___________________________________
370. Kod 10-ogodišnjeg deteta koje se nakon pada sa bicikla i udarca trbuhom u guvernal ţali
na bol u gornjim partijama trbuha, praćen mučninom i slabošću i u laboratoriji ima umerenu
leukocitozu i hiperamilazemiju treba posumnjati na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Povredu želuca
b. Povredu dijafragme
c. Povredu pankreasa
d. Koincidentalno trovanje hranom
e. Akutni appendicitis
371. Pojava fekalnog sadrţaja na usta i/ili nazogastričnu sondu u kliničkoj slici ileusa
označava se latinskom rečju ______________________ (upisati odgovor):.
372. Najoptimalnija radiološka metoda prikaza kolektornog i tranzitornog urinarnog sistema
je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ehosonografija
b. Kompjuterizovana tomografija
c. Nuklearna magnetna rezonanca
97 | S t r
d. Intravenska urografija
e. Nativna grafija
373. Transosealna spoljašnja trakcija/ekstenzija je optimalna metoda lečenja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Preloma potkolenice
b. Preloma nadlaktice
c. Preloma skapule i klavikule
d. Preloma kičmenog stuba
e. Preloma acetabuluma i gornjeg dela femura
374. Pojava bezbolne hetamurije kod mladog politraumatizovanog pacijenta sa inače urednim
radiološkim nalazom u trbuhu i na kostima karlice neposredno po prijemu ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kalkulozu bubrega/uretera
b. Tumor mokraćne bešike
c. Dijastazu pubične simfize i leziju mokraćne bešike
d. Leziju uretre prilikom postavljanja katetera
e. Gonoreju
375. Skalpna rana sa defektom koţe preko 4cm2 i ogoljenom kosti (bez periosta) koja zahvata
obrvu i jednu ušnu školjku smatra se
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Malim skalpom
b. Umerenim skalpom
c. Teškim skalpom
376. “GIST” je skraćenica za ________________________________________
(upisati odgovor):
377. 59-godišnji muškarac ima tvrd 1,5cm veliki čvor u prostati koji se palpatorno pipa pri
rutinskom fizikalnom pregledu. Pacijent je bez ikakvih simptoma, a njegov PSA je normalan
za njegove godine. Koji je naredni korak?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kliničko praćenje u narednih godinu dana
98 | S t r
b. Ponovno odreĎivanje PSA
c. Transrektalna biopsija čvorica iglom
d. Transrektalni UZ prostate
e. Transuretralna resekcija prostate
378. Najgoru prognozu ima:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Anaplastični karcinom štitaste žlezde
b. Folikularni karcinom štitaste žlezde
c. Papilarni karcinom štitaste žlezde
d. Medularni karcinom štitaste žlezde
379. Gubitak glasa nakon tireoidektomije ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Leziju n.laringeus superior-a
b. Leziju n.laringeus inferior-a
c. Leziju n.laringeus reccurens-a
d. N.mandibularis-a
e. N.hypoglossus-a
f. N.glossopharingeus-a
380. Morbus Paget je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Maligno oboljenje dojke
b. Inflamatorno oboljenje dojke
c. Maligno oboljenje štitaste žlezde
d. Inflamatorno oboljenje štitaste žlezde
e. Nijedno od navedenih
381. Odrţavanje čestih teških hipertenzivnih kriza nakon operacije unilateralnog
feohromocitoma najverovatnije ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutnu primarnu (kardiocirkulatornu) hipertenzivnu bolest
b. Akutno oboljenje bubrega
c. Otežan postoperativni oporavak
99 | S t r
d. PreviĎeni multicentrični feohromocitom
382. Najverovatnija dijagnoza kod pacijenta sa upornim hipoglikemijskim krizama, praćenim
stalnim gubicima svesti i vrednostima serumske glikemije koje ne prelaze 4mmol/L, bez
drugih simptoma i urednim ostalim laboratorijskim nalazom je:
______________________________________________________
(upisati odgovor):
383. Koju od navedenih rana ne treba primarno hirurški zbrinjavati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Vulnus scissum antebrachi l.sin.
b. Vulnus laceratum antebrachi l.sin.
c. Vulnus lacero-contusum l.sin.
d. Combustio antebrachi l.sin.gr.II
e. Vulnus morsum hominis antebrachi l.sin.
384. IzvoĎenje velikog operativnog zahvata u maloj karlici zbog maligne bolesti kod starijeg
pacijenta je indikacija za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Profilaktičku primenu antibiotika
b. Profilaktičku primenu diuretika
c. Profilaktičku primenu niskomolekularnog heparina
d. Profilaktičku primenu anksiolitika
e. Profilaktičku primenu kardiotonika
385. Postoperativni pseudomembranozni colitis izazvan Clostridium difficilae infekcijom
uspešno se leči:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Probioticima
b. Agonistima opioidnih receptora (antidijaroicima)
c. Cefalosporinima
d. Sulfonamidima
e. Kombinacijom Vankomycin-a i Metronidazol-a
f. Penicilinima
100 | S t r
386. Kraniocerebralna povreda GCS 10 spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Laka
b. Umerena
c. Teška
387. Fenomen „mokre krpe“ koristi se za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Procenu dubine opekotine
b. Procenu težine promrzline
c. Procenu vitalnosti kože kod otvorenih preloma kostiju
d. Procenu vitalnosti ekstremiteta kod ishemije
e. Procenu kožne senzitivnosti dermatoma kod lezije perifernih nerava
388. 4-ogodišnje dete veća dva dana odbija hranu, kašlje i ţali se na bol u čašici i grudima.
Kada se bol pojača dete najpre luči dosta pljuvačke, a zatim podriguje i povrati. Treba
posumnjati na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Zapaljenje gornjih respiratornih puteva
b. Strano telo u jednjaku
c. Akutni apendicitis
d. Volvulus želuca
e. Ileus
f. Alimentarnu intoksikaciju
389. Pseudoartroze su posledica:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Usporenog zarastanja preloma
b. Zarastanja preloma u lošoj poziciji
c. Zarastanja preloma uz infekciju rane i osteomijelitis
d. Nezarastanja preloma
e. Zarastanja komplikovanih multifragmentalnih preloma
390. Tokom noći 17-ogodišnjeg dečaka budi jak bol u hemiskrotumu praćen mučninom i
povraćanjem. Prethodnog dana imao je trening rukometa. Najverovatnija dijagnoza je:
101 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Torsio testis
b. Epididimitis acuta
c. Hernia inguinoscrotalis incarcerata
d. Hydrocoella dolorosa
e. Varicocoella testis inflamata
391. Porast tumorskih markera alfa fetoproteina, horionskog gonadotropina i laktat
dehidrogenaze ne izaziva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Karcinom testis
b. Seminom testisa
c. Horiokarcinom testisa
d. Teratokarcinom testisa
392. Presecanje retinaculum flexorum-a je operativna metoda lečenja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sindroma karpalnog tunela
b. Dypitrain-ove kontrakture
c. Fibrozirajućeg tendovaginitisa
d. „Compartement“ sindroma podlaktice
393. MALT limfomi se javljaju u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. jednjaku
b. želucu
c. duodenumu
d. debelom crevu
394. Kod kontrolisanih postoperativnih enterokutanih fistula bez peritonitisa treba očekivati i
korigovati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. anemiju
b. hipoholesterolemiju
c. hipokalijemiju
102 | S t r
d. hipomagnezijemiju
395. Ménétrier-ova bolest je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prekanceroza jednjaka
b. prekanceroza želuca
c. prekanceroza duodenuma
d. prekanceroza kolona
396. U prijemnu hiruršku ambulantu dolazi 55-ogodišnji muškarac zbog masivne
hematemeze. Navodi podatak da je pre 30 godina preleţao virusni hepatitis B. Blago je
ikteričan. Klinički se konstatuje distenzija trbuha, “caput medusae”, “spider-nevusi” na licu i
gornjoj polovini grudnog koša. Uzrok hematemeze je najverovatnije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ruptura ezofagealnih variksa
b. Krvareći gastrični ulkus
c. Mallory-Weiss sindrom
d. Krvareći duodenalni ulkus
397. Sa nastankom karcinoma ţeluca najčešće je povezan:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. hronični atrofični gastritis
b. pellagra
c. divertikulum želuca
d. hiatus hernia
398. Charcot-ov trijas (ikterus, povišena telesna temperatura, bilijarna kolika) je
patognomoničan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. holangitis
b. egzacerbaciju ulceroznog kolitisa
c. akutni pankreatitis
d. akutni holecistitis
103 | S t r
399. Antibiotska terapija izbora u lečenju pseudomembranoznog kolitisa izazvanog
Clostridium difficile infekcijom podrazumeva kombinaciju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. metronidazol i vankomicin
b. metronidazol i cefalospirini III generacije
c. metronidazol i penicilin
d. metronidazol i penicilin/klavulanska kiselina
400. Courvoisier-ov znak karakterističan je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. akutni apendicitis
b. tumore glave pankreasa
c. akutni pankreatitis
d. akutni holecistitis
401. Rosenstein-ov znak je karakterističan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni pankreatitis
b. Akutni holecistitis
c. Crohn-ovu bolest
d. Akutni apendicitis
402. Nivo serumskog bilirubina je najbolji pokazatelj:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Biološko-biohemijskog sindroma zapaljenja
b. Sindroma insuficijencije hepatocita
c. Sindroma bilijarne retencije (holestaze)
d. Sindroma nekroze hepatocita
403. Bouveret-ov sindrom je naziv za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sindrom hronične malnutricije kod hroničnog pankreatitisa
b. Učestalo krvarenje iz ezofagealnih variksa kod portalne hipertenzije
c. Bilijarni ileus
d. Dijaroični sindrom kod ulceroznog kolitisa
104 | S t r
404. Optimalno lečenje apscedirane pseudociste pankreasa podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Klasičnu operativnu ekstirpaciju pseudociste
b. Laparsoskopsku operativnu ekstirpaciju pseudociste
c. Konzervativno lečenje (antibiotska Th) do sanacije/regresije
d. Perkutanu drenažu
e. Praćenje i operativnu Th u slučaju komplikacija (perforacija pseudociste)
405. U diferencijalnu dijagnozu akutnog apendicitisa ne spada:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Colica renalis l.dex.
b. Morbus Hirschprung
c. Morbus Crohn
d. Adnexitis l.dex.
e. Lymphadenitis mesenterialis
406. Tegobe u vidu izraţene gorušice praćene povremenim bolovima u čašici, osećajem
gušenja, jakog “lupanja i preskakanja srca” i strahom, koje se pojačavaju nakon jela i u
leţećem poloţaju ukazuju na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ulkusnu bolest
b. Holecistitis
c. Pankreatitis
d. Neurozu
e. Ulcerozni colitis
f. Hijatalnu herniju
g. Ishemijsku bolest srca sa poremećajima ritma
407. Povišena telesna temperatura, praćena mučninom, slabošću, malaksalošću, otokom i
crvenilom gornjeg dela lateralne strane vrata, leukocitozom i povišenim vrednostima amilaza
u serumu kod pacijenta ukazuju na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni holecistitis
b. Akutni faringitis
105 | S t r
c. Akutni pancreatitis
d. Pseudocistu pankreasa
e. Akutni parotitis
408. Najčešća je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Duodenojejunalna invaginacija
b. Jejunojejunalna invaginacija
c. Jejunoilealna invaginacija
d. Ileoilealna invaginacija
e. Ileocekalna invaginacija
409. Bol kod pacijenta sa funkcionalnom kolopatijom se tipično javlja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Levoj polovini trbuha
b. Desnoj polovini trbuha
c. U desnom hipohondrijumu
d. U epigastrijumu
e. U leĎima
410. Homans-ov znak karakterističan je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Tromboflebitis
b. Trombozu dubokih vena donjih ekstremiteta
c. Akutnu ishemiju donjih ekstremiteta
d. Raynaud-ov sindrom
411. Nesumnjivi klinički znak preloma lobanje je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Epistaksa
b. Krvarenje iz spoljašnjeg ušnog kanala
c. Krvni podliv očnih kapaka
d. Likvoreja
e. Cerebroreja
106 | S t r
412. Po definiciji opstipacija podrazumeva stanje sa:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. <3 stolice nedeljno
b. <4 stolice nedeljno
c. <5 stolica nedeljno
d. <6 stolica nedeljno
413. Nalaz pneumoperitoneuma (slobodnog gasa u trbušnoj duplji) na nativnoj radiografiji
trbuha ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. akutni perforativni holecistitis
b. akutni pankreatitis
c. akutni perforativni apendicitis
d. perforaciju šupljeg intraabdominalnog organa
414. „Krvarenje u dva vremena“ karakteristično je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. povrede pankreasa u sklopu tupe abdominalne traume
b. povrede mokraćne bešike u sklopu tupe abdominalne traume
c. povrede slezine u sklopu tupe abdominalne traume
d. povrede bubrega u sklopu tupe abdominalne traume
415. Nalaz hematemeze sadrţaja „kao talog od crne kafe“ i melene, odn. tečnih stolica „crnih
kao katran“ sa sigurnošću ukazuju na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. krvarenje iz proksimalnih delova digestivnog trakta
b. krvarenje iz distalnih delova digestivnog trakta
c. rektoragiju
d. krvareće hemoroide
416. Operativno lečenje nije indikovano kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Primarnog peritonitisa
b. Sekundarnog peritonitisa
c. Akutnog apendicitisa
107 | S t r
d. Inkarcerirane femoralne hernije
417. Najkorisniji laboratorijski parametar za dijagnozu pankreatitisa je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. broj leukocita
b. nivo amilaza u serumu i urinu
c. broj trombocita
d. nivo bilirubina u serumu
418. Tumorski marker specifičan za primarne tumore jetre je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. CEA
b. Ca19-9
c. AFP
d. PSA
419. „Zlatni standard“ (terapijska metoda izbora) u lečenju kalkuloze ţučne kese je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Holecistostomija
b. Klasična holecistektomija
c. Laparoskopska holecistektomija
d. Peroralna ili kontaktna disolucija kamenaca
420. Virchov-ljev, Irish-ov i „Sister Mary Joseph“-limfni nodus predstavljaju udaljene
metastaze:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Karcinoma vratnog jednjaka
b. Karcinoma torakalnog jednjaka
c. Karcinoma želuca
d. Karcinoma pankreasa
421. Tzv. Klatskin-ov tumor je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Tumor Vater-ove ampule
b. Tumor glave pankreasa
108 | S t r
c. Metastatski tumor ovarijuma poreklom od gastričnog karcinoma
d. Tumor gornje trećine glavnog žučnog voda
422. Ileus izazvan prisustvom stranog tela u crevima spada u grupu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Opturacionog ileusa
b. Strangulacionog ileusa
c. Paralitičkog ileusa
d. Spastičkog ileusa
423. Pacijent koji u anamnezi navodi samo „perzistentno prljanje veša“ najverovatnije boluje
od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kriptitisa
b. Anorektalnog apscesa
c. Anorektalne fistule
d. Hemoroida
424. Izbacite „uljeza“:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Rowsing-ov znak
b. Blumberg-ov znak
c. Davis-ov znak
d. Rosenstein-ov znak
425. Evisceracija je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pojava koagulisane krvi u operativnoj rani
b. Prolaps intraabdominalnih organa kroz dehisciranu operativnu ranu
c. Pojava seroznog žućkastog tečnog sadržaja u operativnoj rani
d. Pojava infekcije operativne rane sa gnojem
426. Poloţaj „a la vache“ koristi se za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Duboku palpaciju trbuha
109 | S t r
b. Detekciju fluktuacije
c. Detekciju balotmana
d. Digito-rektalni pregled
427. Akutno zapaljenje znojnih ţlezda koţe je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hydroadenitis
b. Carbunculus
c. Abscessus
d. Phlegmona
428. Nakon bezuspešnog postavljanja urinarnog katetera kod retencije urina obavezna
sledeća mera je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Klasična operativna kateterizacija mokraćne bešike
b. Perkutana nefrostoma
c. Perkutana cistostoma
d. Ordiniranje diuretika
429. Obavezan vid pripreme operacione sale u pauzi operativnog rada podrazumeva
upotrebu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Infracrvenog zračenja
b. Ultravioletnog zračenja
c. Toplog suvog vazduha
d. Čišćenje germicidnim rastvorima
430. Serumski prokalcitonin je jedan od najosetljivih laboratorijskih parametara:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. sepse
b. tumora timusa
c. tumora nadbubrežnih žlezdi
d. tumora paratireoidnih žlezdi
431. Kontraindikacija za elektivnu hiruršku intervenciju je:
110 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. izražena trombocitopenija
b. hemokoncentracija
c. leukocitoza
d. sideropenična anemija
432. Zadovoljavajuća satna diureza hirurškog bolesnika iznosi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 0,5-1ml/kg
b. 1-1,5ml/kg
c. 1,5-2ml/kg
d. 2-2,5ml/kg
433. U autoklavima se obavlja sterilizacija:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. kuvanjem
b. vodenom parom pod pritiskom
c. toplim suvim vazduhom
d. gama zracima
434. Kortikosteroidi utiču na proces zarastanja rane tako što:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. podspešuju mikrocirkulaciju i oksigenaciju rane
b. ubrzavaju epitelizaciju i kontrakciju rane i pojačavaju fibroblastnu reakciju i ožiljavanje
c. stimulišu inflamatornu fazu zarastanja i otežavaju epitelizaciju
d. smanjuju sintezu proteina u rani, inhibiraju normalnu inflamatornu reakciju, fibroblastnu
reakciju, neoangiogenezu i epitelizaciju rane i usporavaju sve faze zarastanja rane
435. Kod neinficiranog seroma operativne rane indikovana je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. intenzivna antibiotska terapija
b. evakuacija seroma i intenzivna antibiotska terapija
c. samo evakuacija seroma
d. evakuacija seroma i resutura rane
111 | S t r
436. INR je test kojim se optimalno prati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Imunološki status u sepsi
b. Stanje akutnog pankreatitisa
c. Kalcemija nakon paratireoidektomije
d. Koagulacioni status tokom heparinske terapije
437. Enteralna ishrana kontraindikovana je kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. akutni hemoragijsko-nekrotični pankreatitis
b. teška politrauma
c. stanje nakon gastrektomije/ezofagektomije
d. inflamatorna oboljenja creva u akutnoj fazi
438. Klizma je kontraindikovana kod (zaokruţiti dva tačna odgovora):
(zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. Gnojnih procesa u predelu anusa
b. Ileusa izazvanih tumorom
c. Krvarenja iz digestivnog trakta
d. Ileusa izazvanih crevnim adhezijama
e. Paralitičkog ileusa
439. Kod iščašenja akromioklavikularnog zgloba:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. neoperativno lečenje retko dovodi do repozicije ii ma više analgetički efekat
b. primenjuje se isključivo neoperativno lečenje
c. repozicija nastaje obično spontano i ne zahteva aktivno lečenje
d. primenjuje se isključivo operativno lečenje
440. Kod urinarne kalkuloze najmanju dijagnostičku vrednost ima:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. EHO
b. Nativna grafija urotrakta
c. IVU
d. CT
112 | S t r
441. Penetrantna povreda grudnog koša podrazumeva prekid kontinuiteta:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. rebra
b. mišića zida grudnog koša
c. pleure
d. mišića i rebara
442. Procena restriktivnog poremećaja ventilacije u preoperativnoj pripremi pacijenata za
torakalni operativni zahvat obavlja se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Merenjem forsiranog ekspiratornog volumena u 1 sekundi
b. Merenjem vitalnog kapaciteta
c. Gasnom analizom krvi
d. Radionuklidnom perfuzionom scintigrafijom pluća
443. Fenomen klaćenja medijastinuma je karakterističan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Opstrukciju disajnih puteva
b. Tenzioni pneumotoraks
c. Otvoreni pneumotoraks
d. Marginalni pneumotoraks
444. Antibiotici izbora u lečenju infekcije izazvane bacilom Nocardia asteroides su:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Penicilini
b. Cefalosporini
c. Sulfonamidi
d. Aminoglikozidi
445. Rastvor glutaraldehida koristi se za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Dezinfekciju izlučevina
b. Dezinfekciju kože
c. Brzu sterilizaciju instrumenata
113 | S t r
d. Fiksaciju bioptata
e. Dezinfekciju usne duplje
446. Bol kod akutne upale ţučne kese koji se širi u desno rame spada u kategoriju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Visceralnog bola
b. Parijetalnog bola
c. Prenesenog bola
447. Flegmona Retzii-jevog špaga je posledica zapaljenja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pankreasa
b. Žučne kese
c. Apendiksa
d. Mokraćne bešike
e. Divertikulitisa descendentnog kolona
448. Deskriptivni epitet “straţar trbušne duplje” ima _______________________________.
(upisati odgovor):
449. Palpatorni fenomen patognomoničan za prisustvo tečnosti u ograničenom prostoru
mekih zidova je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Balotman
b. Krepitacija
c. Fluktuacija
d. Rezistencija
450. Hamman-ov znak podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Medijastinalno škripanje
b. Hematome prednjeg trbušnog zida
c. Supraklavikularni potkožni emfizem
d. Nabrekle vene vrata
114 | S t r
451. Nalaz dolihoezofagusa koji leţi na dijafragmi na kontrastnoj radiografiji je
patognomoničan za ________________________________________________ .
(upisati odgovor):
452. Tzv. Taylor-ov postupak je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Metod hirurškog lečenja ulkusne perforacije
b. Metod konzervativnog lečenja ulkusne perforacije
c. Metod konzervativnog lečenja piloroduodenalne stenoze
d. Metod konzervativnog lečenja ulkusnog krvarenja
453. Tumori enterohromafinih ćelija su:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Adenokarcinomi tankog creva
b. Karcinoidi tankog creva
c. Sarkomi tankog creva
d. Adenomi tankog creva
e. Limfomi tankog creva
454. Maksimalna granična vrednost glikemije za izvoĎenje elektivnih operativnih zahvata je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 8mmol/L
b. 9mmol/L
c. 10mmol/L
d. 11mmol/L
e. 12mmol/L
455. „Bilijarno blato“ je termin kojim se opisuje izgled ţuči kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutnog kalkuloznog holecistitisa
b. Akutnog akalkuloznog holecistitisa
c. Hroničnog kalkuloznog holecistitisa
d. Holecistoduodenalne fistule
e. Holecistoholedohalne fistule
115 | S t r
456. Akutna inflamacija cele trbušne maramice uz prisustvo gnoja i fibrinskih naslaga na latinskom se označava kao ___________________________________________________.
(upisati odgovor):
457. pH reakcija pankreasnog soka je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. alkalna
b. neutralna
c. kisela
458. Kod splenomegalije izazvane infekcijom i sa povišenim vrednostima IgM splenektomija
je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Uvek indikovana
b. Ponekad indikovana
c. Retko indikovana
d. Nije indikovana
459. Jedan od navedenih komorbiditeta ne utiče na učestalost infekcije rane:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. hipoproteinemija
b. perforacija šupljih organa
c. gojaznost
d. dijabetes
460. Masna embolija se najčešće javlja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nakon traume velikih kostiju
b. Nakon operacija na srcu i plućima
c. Nakon dermolipektomije trbušnog zida
d. Nakon operativnog lečenja varikoznih vena nogu
461. Atrijalni septalni defekt (ASD) spada u grupu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
116 | S t r
a. uroĎenih srčanih mana sa desno-levim šantom
b. uroĎenih srčanih mana sa levo-desnim šantom
c. opstruktivnih uroĎenih srčanih mana
d. kompleksnih uroĎenih srčanih mana
462. Navesti tri osnovna načina uspostavljanja vazdušnog puta kod teško traumatizovanog
pacijenta: (upisati odgovore):
a.
___________________
b.
___________________
c.
___________________
463. Digitalna subtrakciona angiografija (DSA) spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Neinvazivne metode ispitivanja arterija
b. Invazivne metode ispitivanja arterija
464. Latinska dijagnoza „Vulnus morsum equini regio cruris lateralis sinistri cum avulsio je
______________________________________________________________________ .
(upisati odgovor):
465. Primarni uzrok varikoziteta je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Infekcija venskog zida
b. Povreda vene
c. Valvularna insuficijencija
d. Hiperkoagulabilnost
466. Allen-Koch-ova metoda je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Otvorena metoda lečenja opekotina
b. Zatvorena metoda lečenja opekotina
c. Metoda lečenja opekotina lokalnom primenom topičkih sredstava
d. Metoda hirurškog lečenja opekotina
467. Tzv. „proba u tri čaše“ je tradicionalna metoda:
117 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Detekcije krvi u ispljuvku kod malignih tumora bronha
b. Detekcije krvi u ispljuvku kod malignih tumora (vratnog) jednjaka
c. Detekcije urinarnih mikro/makrolita
d. Orijentacione detekcije mesta porekla hematurije
468. Hemoragijski šok principijelno nastaje ako je gubitak krvi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. >25% ukupne količine krvi
b. >30% ukupne količine krvi
c. >35% ukupne količine krvi
d. >40% ukupne količine krvi
e. >45% ukupne količine krvi
469. Madelung-ov deformitet je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. UroĎena mana gornjeg ekstremiteta
b. UroĎena mana donjeg ekstremiteta
c. UroĎena mana kičmenog stuba i kostiju toraksa
d. UroĎena mana lobanje
470. „Biološka proba“ kod davanja transfuzije krvi podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Davanje 10ml krvi i pauzu od 15 minuta nakon toga
b. Davanje 20ml krvi i pauzu od 15 minuta nakon toga
c. Davanje 30ml krvi i pauzu od 15 minuta nakon toga
d. Davanje 30ml krvi i pauzu od 30 minuta nakon toga
e. Davanje 50ml krvi i pauzu od 30 minuta nakon toga
471. Najvaţniji elektrolit na koji treba obratiti paţnju tokom preoperativne pripreme
pacijenta je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Natrijum
b. Kalijum
c. Kalcijum
118 | S t r
d. Hlor
e. Magnezijum
472. Hipersekrecija hormona hipofize izazvana prisustvom hormonski aktivnim adenomom
ne izazivaju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hiperprolaktinemiju
b. Akromegaliju
c. Kushing-ov sindrom
d. Diabetes insipidus
473. Hirurška relaksacija pacijenta se (nakon inicijalne relaksacije) danas standardno izvodi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Depolarizijućim miorelaksantima
b. Nedepolarizujućim miorelaksantima
c. Bilo kojim miorelaksantima
474. Terminom „atelija“ označava se ___________________________________________
(upisati odgovor)
475. U neinvazivni „monitoring“ hirurških pacijenata ne spada:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Monitoring intrakranijalnog pritiska
b. Monitoring moždanog protoka
c. Elektrokardiografija
d. Pulsna oksimetrija
e. Kapnometrija
476. Koţni graft po Thiersch-u zahvata:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 25% debljine kože
b. 30% debljine kože
c. 50% debljine kože
d. 100% debljine kože
119 | S t r
477. Septički šok spada u kategoriju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hipovolemijskog šoka
b. Kardiogenog šoka
c. Opstruktivnog šoka
d. Distributivnog šoka
478. Dinamička imobilizacija po Kleinert-u primenjuje se nakon:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Frakture kuka
b. Frakture klavikule
c. Frakture vratnih pršljenova
d. Tenorafije šake
479. Jedini dezinficijens koji uništava viruse hepatitisa B i HIV je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Medicinski benzin
b. 3% vodonik peroksid
c. Etil alkohol
d. Formalin
e. Glutaraldehid
f. Borna kiselina
480. Allen-Koch-ova metoda lečenja opekotina podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Otvorenu tehniku
b. Zatvorenu tehniku
c. Lokalnu primenu topičkih terapijskih sredstava
d. Hirurško lečenje
481. Kod pacijenta koji uzima oralne antokoagulanse, a mora se hitno operisati obavezno je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Prekinuti antokoagulantnu terapiju i obaviti operaciju
b. Prekinuti antokoagulantnu i uvesti fibrinolitičku terapiju
c. Prekinuti antokoagulantnu i uvesti antiagregacionu terapiju
120 | S t r
d. Uvesti heparinsku terapiju i davati vitamin K i svežu smrznutu plazmu
e. Nema potrebe prekidati/menjati antikoagulantnu terapiju
482. Optimalno vreme primene preoperativne premedikacije je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 5-15 minuta pre operacije
b. 30-60 minuta pre operacije
c. 60-120 minuta pre operacije
d. 3-4 sata pre operacije
483. Spinalna anestezija obavlja se ubrizgavanjem anestetika u jedan od meĎupršljenskih
prostora počev od visine:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. L2-L3 i niže
b. Th12-L1 i niže
c. L4-L5 i niže
d. L5-S1 i niže
484. Skraćenica „OETA“ označava:
________________________________________________________________________
(upisati odgovor)
485. Rastvor Ringer-laktata spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kristaloidne rastvore
b. Koloidne rastvore
486. Dijagnoza apscesa levog gluteusa nakon intramuskularnog davanja injekcije na
latinskom se piše:
_________________________________________________________________
(upisati odgovor)
487. Za dijagnozu ileusa dovoljna i optimalna radiološka metoda je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nativna grafija trbuha
121 | S t r
b. Ehosonografija trbuha
c. Kompjuterizovana tomografija trbuha
d. Nuklearna magnetna rezonanca trbuha
e. Irigografija
488. Povišen nivo hlorida (preko 750mg/dL) prilikom hemijskog pregleda cerebrospinalne
tečnosti (likvora) sa velikom verovatnoćom ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Postojanje subarahnoidalnog hematoma
b. Postojanje moždane hernijacije
c. Postojanje infekcije CNS
d. Postojanje povišenog intrakranijalnog pritiska
489. Prisustvo meningizma pokazatelj je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Lakše kontuzije mozga
b. Srednje teške kontuzije mozga
c. Teške kontuzije mozga
d. Tumora mozga
490. Reverzibilni ishemični neurološki deficit (RIND) je cerebrovaskularni poremećaj kod
koga se neurološki nalaz gubi unutar:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 24h
b. 48h
c. 72h
d. 5 dana
e. 7 dana
f. 2 nedelje
491. Torakotomija i hirurško zbrinjavanje krvarenja kod povrede grudnog koša indikovano
je kada inicijalni gubitak krvi nakon torakodrenaţe prevazilazi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 500mL
b. 1000mL
122 | S t r
c. 1200mL
d. 1500mL
e. 2000mL
492. „Znak pertle“ podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Vrtoglavicu i glavobolju prilikom antefleksije tela, što ukazuje na povišeni intrakranijalni pritisak
b. Bol u slabini prilikom antefleksije tela, što ukazuje na urolitijazu
c. Pirozu prilikom antefleksije tela, što ukazuje na gastroezofagealni refluks
d. Bol u gornjem delu leĎa prilikom antefleksije tela, što ukazuje na postojanje aneurizme torakalne
aorte
e. Bol u gornjem delu leĎa prilikom antefleksije tela, što ukazuje na spontani marginalni
pneumotoraks
493. Maksimalno vreme primene Blackmore-ove sonde u lečenje krvarećih variksa jednjaka
je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 12h
b. 24h
c. 48h
d. 72h
e. 5 dana
494. Bolna palpacija u predelu Malet-Guy-eve ili Chauffard-ove tačke i bolna perkusija
torakalnih pršljenova su fizikalni znaci koji ukazuju na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni pankreatitis
b. Hronični pankreatitis
c. Akutni holecistitis
d. Ulkusnu perforaciju
e. Renalnu koliku
495. Marker specifičan za karcinom pankreasa je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ca125
123 | S t r
b. PSA
c. AFP
d. Β-HCG
e. Ca19-9
496. Hirurško lečenje rezervisano je za pacijente sa:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Primarnim peritonitisom
b. Sekundarnim peritonitisom
c. Tercijarnim peritonitisom
497. Izraz „apendicitis leve ilijačne jame“ odnosi se na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Levostranu renalnu koliku
b. Sigmoidni divertikulitis
c. Levostrani adneksitis
d. Cistitis
498. Makroskopski i endoskopski nalaz „vunenog tepiha“ kolona ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ulcerozni kolitis
b. Divertikulozu kolona
c. Familijarnu polipozu kolona
d. Kandidijazu
499. Maksimalno trajanje fibrinolitičke terapije je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 24h
b. 48h
c. 72h
d. 5 dana
e. 7 dana
500. „Ulcus bulbi duodeni sanguinans“ je latinska dijagnoza za:
________________________________________________________________________
124 | S t r
(upisati odgovor)
501. Polakiurija je znak:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Neurološkog poremećaja mokraćne bešike
b. Infekcije mokraćne bešike
c. Tumora mokraćne bešike
d. Retencije urina
502. Fenomen „kljukane guske“ je nalaz karakterističan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. TBC prostate
b. Akutni epididimitis
c. Periuretralnu flegmonu
d. Uretritis
e. Paranefritični apsces
503. Kalus se stvara u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Inflamatornoj fazi zarastanja preloma
b. Reparativnoj fazi zarastanja preloma
c. U fazi remodeliranja
504. Najčešća luksacija kolenog zgloba je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Prednja
b. Zadnja
c. Medijalna
d. Lateralna
e. Rotatorna
505. Osteitis fibrosa cystica i osteoporoza su kliničke manifestacije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Primarnog hiperparatireoidizma
b. Sekundarnog hiperparatireoidizma
125 | S t r
c. Tercijarnog hiperparatireoidizma
d. Hipoparatireoidizma
506. Mamografski nalaz koji se kategorizuje kao BIRADS 4 predstavlja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Negativan mamogram
b. Benigni nalaz
c. Najverovatnije benigni nalaz
d. Sumnjivu leziju koja zahteva biopsiju
e. Visokosuspektnu malignu leziju
507. Najagresivniji klinički tok ima:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Lentigo melanom
b. Superficijalni melanom
c. Nodularni melanom
d. Akralni melanom
508. Umbilikalna hernija novoroĎenčeta čiji je kilni prsten promera 1cm najverovatnije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Spontano regredira u prvih nekoliko meseci
b. Spontano regredira u prve 4 godine
c. Neće se spontano povući i neophodno je odmah primeniti operativno lečenje
509. Sterilizacija autoklavom spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. vlažnu sterilizaciju parom pod pritiskom
b. sterilizaciju suvom toplotom
c. sterilizaciju gasom
d. sterilizaciju germicidnim rastvorima
510. Iznenadna pojava osećaja straha i znojenja, nedostatka vazduha i gušenja, probadajućeg
bola u grudima, kašlja i krvi u ispljuvku, tahipneje i tahikardije kod gojaznog pacijenta
postoperativno sa velikom verovatnoćom ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
126 | S t r
a. akutnu bolnu fazu peptičkog ulkusa/postoperativni stres-ulkus
b. razvoj postoperativne pneumonije
c. traheobronhitis usled ulceracije endotrahealnim tubusom
d. plućnu emboliju
511. Bezbolna hematurija je najčešće znak:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. tumora urotrakta
b. infekcije urotrakta
c. BHP
d. kalkuloze urotrakta
512. Vulnus scissum nastaje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. udarom tupog čvrstog predmeta u tkivo
b. dejstvom eksplozivne naprave
c. delovanjem oštrog predmeta
d. nagnječenjem tupom silom
e. ubodom šiljatog predmeta
f. ujedom od strane živog organizma
513. Opekotina II-b stepena spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. površnu opekotinu
b. duboku opekotinu
514. Opasnost od većeg nekontrolisanog krvarenja tokom operativnog rada postoji kada je
preoperativno vreme krvarenja duţe od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 3 minuta
b. 5 minuta
c. 7 minuta
d. 9 minuta
e. 10 minuta
127 | S t r
515. Indikacija za hitnu torakotomiju traumatizovanog pacijenta sa prethodno postavljenim
torakalnim drenom predstavlja nalaz:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 500ml krvi na drenu odjednom i 100ml/h nadalje
b. 700ml krvi na drenu odjednom i 100ml/h nadalje
c. 700ml krvi na drenu odjednom i 200ml/h nadalje
d. 900ml krvi na drenu odjednom i 100ml/h nadalje
e. 1000ml i više krvi na drenu odjednom i 200ml/h nadalje
516. Dipitrenova kontraktura je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. bolest fleksornih tetiva šake
b. bolest fleksornih tetiva stopala
c. bolest palmarne aponeuroze
517. Rehidracija opekotinskog šoka u prvih 24h vrši se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ringer laktatom
b. rastvorom glukoze
c. plazmom
518. Imobilizacija šake kod povrede fleksornih tetiva traje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2 nedelje
b. 3 nedelje
c. 4 nedelje
519. UvoĎenje igle do epiduralnog prostora moguće je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. U nivou bilo kog meĎupršljenskog prostora
b. Od meĎupršljenskog prostora Th4-Th5 pa naniže
c. Od meĎupršljenskog prostora L2-L3 pa naniže
520. Biopsija limfnog čvora straţara („sentinel node“) kod melanoma koţe indikovana je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
128 | S t r
a. kada postoje uvećani metastatski regionalni limfni čvorovi
b. kada regionalni limfni čvorovi nisu uvećani pri kliničkom i ultrazvučnom pregledu
c. nikada se ne radi biopsija čvora stražara kod pacijenata sa melanomom kože
521. Akutni pankreatitis u inicijalnoj fazi predstavlja prototip:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. septičkog šoka
b. kardiogenog šoka
c. hipovolemijskog šoka
522. Indikacije za endotrahealnu intubaciju su:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. obezbeĎenje disajnog puta tokom opšte endotrahealne anestezije
b. obezbeĎenje disajnog puta tokom izvoĎenja kardiopulmonalne reanimacije
c. obezbeĎenje disajnog puta tokom mehaničke ventilacije pacijenta
d. sva tri prethodno navedena odgovora
523. Spinalna anestezija je anesteziološka tehnika izbora za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. izvoĎenje hirurških zahvata na toraksu
b. izvoĎenje hirurških zahvata na ekstremitetima
c. izvoĎenje hirurških zahvata u donjem abdominalnom spratu, maloj karlici i na donjim
ekstemitetima
524. Benzodiazepini se koriste:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. za premedikaciju hirurških pacijenata
b. za postoperativnu terapiju bola
c. kao sredstvo protiv postoperativne muke, gaĎenja i povraćanja
525. U moguće komplikacije postavljanja centralnog venskog katetera ne ubraja se jedna od
sledećih komplikacija:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. pneumotoraks
b. arteficijalna povreda arterijskih krvnih sudova
129 | S t r
c. septičke komplikacije
d. akutni abdomen
526. Najvaţnija indikacija za hospitalizaciju pacijenata sa potresom mozga je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. retrogradna amnezija
b. anterogradna amnezija
c. konfuznost
d. dominantni vegetativni poremećaji
527. Tipična lokalizacija epiduralnog hematoma je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. parijetalna regija
b. okcipitalna regija
c. frontalna regija
d. temporalna regija
e. zadnja lobanjska jama
528. Neuropraksija, aksonotmeza i neurotmeza su karakteristike:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. lezije perifernih nerava sa prekidom kontinuiteta
b. lezije perifernih nerava bez prekida kontinuiteta
c. spinalne lezije
529.
Terapijski princip „3H“ (hipertenzija, hipervolemija, hiperdilucija) koristi se u
lečenju/prevenciji:
a. vazospazma nakon operativnog/endovaskularnog lečenja aneurizmatskog SAH
b. arterio-venskih malformacija mozga
c. hipertenzivnih moždanih hemoragija
530. Ventrikularna drenaţa likvora u peritonealnu duplju koristi se u lečenju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. subarahnoidalnog krvarenja
b. hidrocefalusa
c. povreda kičmene moždine
130 | S t r
531. Prelomi usled zamora (stres-frakture, marš-frakture) najčešće zahvataju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. duge kosti ekstremiteta
b. karlične kosti
c. metatarzalne kosti
d. metakarpalne kosti
532. Kontinuirana trakcija kao metod neoperativnog lečenje preloma najčešće se koristi kod:
(zaokružiti dva tačna odgovora):
a. trohanternih preloma
b. frakture radii loco typico
c. kao inicijalno lečenje kod preloma femura
d. u lečenju fraktura kod dece
534. Primena „fiksacionog zavoja u obliku osmice“ koristi se u lečenju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. preloma dugih kostiju
b. preloma klavikule
c. preloma rebara
d. preoma kostiju stopala
535. Lečenje povreda meniskusa kolena sa oštećenjem je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. operativno
b. konzervativno imobilizacijom
c. konzervativno mauelnom ili artroskopskom deblokadom kolena
d. konzervativno analgeticima i ranom rehabilitacijom
536. Stabilnost-statiku karlice narušava dijastaza pubične simfize:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. veća od 2cm
b. veća od 3cm
c. veča od 4cm
d. veća od 5cm
131 | S t r
537. Promene na neosifikovanim delovima skeleta mogu se dijagnostikovati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nativnom radiografijom
b. ultrazvukom
c. kompjuterizovanom tomografijom
538. Kongenitalna dijafragmalna kila se postnatalno dijagnostikuje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. fizikalnim pregledom
b. radiografijom grudnog koša i irigografijom
c. ultrazvučnim pregledom trbuha
539. Prilikom tumačenja radiografije kod novoroĎenčeta treba imati na umu da vazduh stiţe
do anusa:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prvim udahom
b. za 6 časova
c. za 12 do 24 časa
540. Ireduktibilni tumefakt u preponi koji moţe da se širi u skrotum je najčešće:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. limfadenitis
b. strangulisana ingvinalna kila
c. torkviran testis
541. Patognomonični znak za invaginaciju kod odojčeta je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. bledilo
b. abdominalna distenzija
c. krv i sluz u stolici
542. Adenom jetre gotovo uvek je posledica dugotrajne:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. konzumacije alkohola
132 | S t r
b. konzumacije narkotika
c. oralne antikoagulantne terapije
d. terapije antiepilepticima
e. terapije oralnim kontraceptivima
543. Operativno se leče aneurizme abdominalne aorte koje su promera:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2,5cm i veće
b. 3,5cm i veće
c. 4,5cm i veće
544. „By-pass“ operacija kod aortoilijačne okluzivne bolesti indikovan je kod pacijenata sa
Klaudikacijama na distanci:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. manjoj od 100m
b. manjoj od 150m
c. manjoj od 200m
d. manjoj od 250m
545. Osnovni deklanširajući faktor nastanka Birgerove bolesti (Thromangitis obliterans) je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. gojaznost
b. alkohol
c. pušenje
d. povreda
546. Inkarceracija hernije po tipu Littré-a (Littré-ovo uklještenje) podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. inkarceraciju samo tankog creva
b. inkarceraciju samo debelog creva sa sigurnošću ukazuju
c. uvek reponibilnu inkarceraciju
d. inkarceraciju samo jednog dela cirkumferencije crevnog zida
547. U osnovne principe hirurške tehnike koje je formulisao Halsted ne spada:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
133 | S t r
a. nežno postupanje s tkivima
b. asepsa
c. pažljiva hemostaza
d. imobilizacija rane
e. što manje korišćenje instrumenata
548. Klinička slika sindroma aorto-mezenteričnog ugla („aorto-mezenteričnih klješta“) je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. akutni pankreatitis
b. peptički ulkus
c. ileus
d. intraabdominalno krvarenje
e. peritonitis
549. „Vulnus morsum felicis indicis lateralis sinistri“ je latinska dijagnoza za:
__________________________________________ (upisati odgovor)
550. U standardne dijagnostičke pretrage koji se obavljaju u sklopu preoperativne pripreme
pacijenata za operacije u abdomenu ne spada:
a. EKG
b. Rö pulmo et cor
c. pregled očnog dna
d. krvna slika i opšta laboratorija (azotni produkti, elektroliti, hepatogram, glikemija...)
e. krvna grupa
551. Abdominalni kompartman sindrom nije posledica:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. ileusa
b. akutnog holecistitisa
c. akutnog hemoragijsko-nekrotičnog pankreatitisa
d. teške abdominalne traume
552. Akutni hemoragijsko-nekrotični pankreatitis u inicijalnoj fazi predstavlja prototip:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kardiogenog šoka
134 | S t r
b. Spinalnog šoka
c. Hipovolemijskog šoka
d. Septičnog šoka
553. Endotrahealna intubacija je indikovana radi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. obezbeĎenja disajnog puta tokom opšte endotrahealne anestezije
b. obezbeĎenja disajnog puta tokom izvoĎenja kardiopulmonalne reanimacije
c. obezbeĎenja disajnog puta tokom mehaničke ventilacije pacijenta
d. u svim gore navedenim situacijama
554. Spinalna anestezija je anesteziološka tehnika izbora za izvoĎenje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. hirurških procedura na vratu
b. hirurških procedura na toraksu
c. hirurških procedura na nadmezokoličnom spratu abdomena
d. hirurških procedura u donjem abdomenu, maloj karlici i donjim ekstremitetima
555. Perkutana blokada plexus coeliacus-a koristi se kao analgetska terapija kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. akutnog holecistitisa
b. apscediranih pseudocisti pankreasa
c. uznapredovalog karcinoma pankreasa
d. kongenitalnih cisti slezine
e. penetrantnog peptičnog ulkusa
556. Klostridijalni miozitis (gasna gangrena) spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. mešane infekcije
b. anaerobne hirurške infekcije
c. aerobne gram „+“ infekcije
d. aerobne gram „-„ infekcije
557. Incontinentio alvae je moguća komplikacija operativnog lečenja:
135 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. analne fisure
b. pilonidalnog sinusa
c. hidroadenitisa
558. U odeljku „Završna dijagnoza“ u otpusnoj listi pacijenta lečenog zbog najteţe forme
inflamacije pankreasa pisaće:
____________________________________________________________________
(upisati odgovor)
559. Potapanjem u specijalne germicidne rastvore u trajanju od najmanje 10 minuta mogu se
sterilisati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. instrumenti, pamučne komprese i drugi potrošni materijal
b. samo pamučni potrošni materijal
c. samo instrumenti kada ih je neophodno brzo sterilisati
560. Kortikosterodi utiču na proces zarastanja rane tako što:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. podspešuju mikrocirkulaciju i oksigenaciju rane
b. smanjuju sintezu proteina u rani, inhibiraju normalnu inflamatornu reakciju, fibroblastnu
reakciju, neoangiogenezu i epitelizaciju rane i usporavaju sve faze zarastanja rane
c. stimulišu inflamatornu fazu zarastanja i otežavaju epitelizaciju
d. ubrzavaju epitelizaciju i kontrakciju rane i pojačavaju fibroblastnu reakciju i ožiljavanje
561. U hipotone rastvore spadaju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 5% rastvor glukoze
b. Ringer laktat
c. 0,9% rastvor NaCl
562. Benzodiazepini se koriste za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. postoperativnu terapiju bola
b. tretman postoperativne dispepsije
136 | S t r
c. premedikaciju hirurških pacijenata
563. Kateterizacija mokraćne bešike je obavezni preoperativni manevar kod operacija u
opštoj anesteziji:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. da
b. ne
564. Elastična bandaţa nogu je preoperativna profilaktička mera:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. protiv infarkta miokarda
b. cerebrovaskularnog inzulta
c. atelektaze pluća
d. duboke venske tromboze nogu i plućne embolije
e. akutne renalne insuficijencije
565. Sindrom mehaničkog ikterusa usled holecisto-holedohalne fistule i migracije bilijarnog
kalkulusa iz ţučne kese u glavni ţučni vod je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Mirizzi I sindrom
b. Mirizzi II sindrom
c. Bouveret-ov sindrom
566. Kod čak 95% dece sa mekonijalnim ileusom treba očekivati i:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. SLE
b. cističnu fibrozu
c. reumatoidni artritis
d. sklerodermu
567. „Ischiuria paradoxa“ je patognomonična za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. tumore bubrega
b. nefroureteralnu kalkulozu
c. tumore mokraćne bešike
137 | S t r
d. benignu hiperplaziju i/ili tumor prostate
568. Diferencijalna dijagnoza akutnog apendicitisa ne podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. nefroureterolitijazu desno
b. adnexitis l.dex.
c. mezenterijalni limfadenitis
d. retroperitonealnu fibrozu
e. tumor cekuma
569. Prilikom potresa mozga pokazatelj delovanja jače sile (odn. jačeg udarca) je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. retrogradna amnezija
b. anterogradna amnezija
570. „Pancoast“ sindrom je karakterističan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. karcinom baze pluća sa infiltracijom dijafragme
b. multicentrični karcinom pluća
c. karcinom bronha sa infiltracijom jednjaka
d. karcinom pluća sa širenjem u nivou plućnog vrha
571. Ductus arteriosus persistent Botalli praćen teškom respiratornom insuficijencijom:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. treba lečiti operativno
b. ne sme se lečiti operativno
c. treba lečiti konzervativno primenom blokatora prostanglandina
d. treba pratiti
572. Leriche-ov sindrom je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. karotidna okluzivna bolest
b. spleno-mezenterična okluzivna bolest
c. aorto-ilijačna okluzivna bolest
d. femoro-poplitealna okluzivna bolest
138 | S t r
573. NovoroĎenče sa atrezijom jednjaka treba transportovati:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. u ležećem položaju na stomak
b. u ležećem položaju na leĎa
c. u ležećem položaju na bok
d. sa podignutim uzglavljem
574. Kompletan jednostrani pneumotoraks leči se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. torakopunkcijom
b. torakodrenažom
c. vežbama disanja
d. praćenjem do spontane regresije
575. Najčešća traumatska isčašenja zgloba ramena su:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prednja
b. zadnja
c. donja
d. gornja
576. Spondilozu kao degenerativno oboljenje kičme ne karakteriše:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. akutna klinička slika
b. suženja intervertebralnog prostora
c. stvaranje osteofita
d. spora evolucija
577. Patološka kolekcija limfe u grudnoj duplji naziva se _______________________________.
(upisati odgovor)
578. 65-ogodišnji muškarac ţali se na naglo nastale, jake bolove u nozi (stopalu i potkolenici),
praćene gubitkom osećaja, trnjenjem, bledilom i hladnoćom. Klinički, puls a.dorsalis pedis je
odsutan, noga je hladna i bledilo se pojačava kad podigne nogu. Sve ukazuje na:
139 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Uklještenje lumbalnog diskusa
b. Tromboflebitis
c. Flebotrombozu
d. Arterijsku okluziju
e. Hipovolemijski šok
579. Renalni kamenci su najčešće sastavljeni od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ca fosfata
b. Ca bilirubinata
c. Ca oksalata
d. urata
e. Mg amonijum fosfata
580. Najčešća invaginacija je _______________________________________.
(upisati odgovor)
581. Periferna laceracija jetre od 1-3cm i hematom >10cm predstavljaju povredu jetre:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. I stepena
b. II stepena
c. III stepena
d. IV stepena
e. V stepena
f. VI stepena
582. Abdominalna hipertenzija (abdominalni compartment sindrom) definiše se kao
intraabdominalni pritisak veći od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 3mmHg
b. 5mmHg
c. 10mmHg
d. 12mmHg
e. 15mmHg
140 | S t r
583. Hirurški onkološki princip kurabilnog operativnog lečenja karcinoma rektuma
podrazumeva distalnu liniju resekcije do u zdravo od najmanje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 1-2cm
b. 2-5cm
c. 5-10cm
d. 10-15cm
584. Teška mitralna stenoza podrazumeva površinu mitralnog ušća od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 4-6cm2
b. 3-4cm2
c. 2-3cm2
d. <1cm2
585. Vrednost pedobrahijalnog indeksa kod pacijenata sa kritičnom ishemijom noge obično
je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. <1,0
b. <0,7
c. <0,5
d. <0,3
586. Rtg lobanje po Towne-u je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Standardna radiografija lobanje u AP projekciji
b. Levoprofilna radiografija lobanje
c. Ciljana radiografija slepoočne piramide
d. Ciljana radiografija baze lobanje
e. Ciljana radiografija potiljačne kosti i velikog potiljačnog otvora
587. Likvorni nalaz od 5 Ly/mm³, 20mg proteina/dL i 50mg glukoze/dL je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Znak bakterijske infekcije likvornih puteva
141 | S t r
b. Znak virusne infekcije likvornih puteva
c. Znak intrakranijalnog tumora
d. Znak intrakranijalne hemoragije
e. Uredan nalaz
588. U slučaju moţdanih tumora ili apscesa elektroencefalogram (EEG) karakteriše pojava:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Fokalne theta-delta aktivnosti
b. Fokalne alfa aktivnosti
c. Difuzne beta aktivnosti
d. Difuzne theta-delta aktivnosti
589. Povreda očnog ţivca najčešće se dogaĎa u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Intrabulbarnom delu
b. Intraorbitalnom delu
c. Optičkom kanalu
d. Intrakranijalnom delu
590. Masna embolija je komplikacija koja se daleko najčešće javlja kod pacijenata sa:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Opekotinama
b. Velikim operacijama u abdomenu
c. Intracerebralnim hemoragijama
d. Kontuzijom pluća
e. Frakturom velikih kostiju
591. Friedrich-ovo vreme odnosi se na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Vreme od nastanka rane do pojave prvih simptoma infekcije
b. Vreme od nastanka rane tokom kojeg je moguće uraditi ranu (primarnu) obradu rane
c. Vreme od nastanka rane do odložene primarne obrade rane
d. Vreme od nastanka rane do sekundarnog šava rane
592. Koncentrat antitrombina III, albumini i imunoglobulini spadaju u:
142 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Komponente krvi
b. Derivate krvi
593. Fenomen fluktuacije karakterističan je nalaz kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Apscesa
b. Flegmone
c. Hidroadenitisa
d. Furunkula
e. Karbunkula
594. Najčešći uzrok krvarenja kod “sliding” (klizajuće) hiatus hernije je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Peptički ezofagitis
b. Hronični atrofični gastritis
c. Gastrični ulkus
d. Volvulus želuca
e. Ezofagealni variksi
595. U kontrastne radiološke dijagnostičke procedure ne spada:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ehoencefalografija
b. mijelografija
c. angiografija
d. pneumoencefalografija
e. diskografija
596. “Wallace-ovo pravilo devetke” za procenu veličine opečene telesne površine glasi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Glava i vrat 9%, ruka 9%, noga 9%, trup 9% i genitalije 1%
b. Glava 9%, vrat 9%, ruka 9%, noga 9%, trup napred 9%, trup nazad 9% i genitalije 1%
c. Glava iv rat 9%, ruka 9%, prednja strana noge 9%, zadnja strana noge 9%, trup napred 2x9%,
trup nazad 2x9% i genitalije 1%
143 | S t r
597. Optimalna metoda portalne dekompresije u lečenju portalne hipertenzije je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Porto-kavalni šant
b. Spleno-renalni šant
c. Devaskularizacija distalnog jednjaka i želuca
d. TIPS
598. Prostor koga ograničavaju tri tačke: spoj ductus cysticus-a i ductus choledochus-a, spoj
druge i treće porcije duodenuma i spoj vrata i tela pankreasa označava se kao:
_________________________________.(upisati odgovor)
599. Povreda n.ulnaris-a dovodi do odsustva pokreta:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Mišića hipotenara i interosealnih mišića
b. Mišića tenara
c. Mišića hipotenara
d. Svih mišića šake
600. Bakterijska infekcija likvora karakteriše se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Porastom koncentracije proteina >25mg/dL i padom glikemije <50mg/dL
b. Porastom koncentracije proteina >25mg/dL i porastom glikemije >50mg/dL
c. Padom koncentracije proteina <25mg/dL i porastom glikemije >50mg/dL
d. Padom koncentracije proteina >25mg/dL i padom glikemije <50mg/dL
e. Nema značajnih odstupanja
601. Inspekcijski i palpatorni nalaz “koţe nalik na koru od narandţe” patognomoničan je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Medularni karcinom dojke
b. Lobularni karcinom dojke
c. Morbus Paget
d. Duktalni karcinom dojke
e. Karcinomatozni mastitis
602. Adekvatna palpacija velike fontanele zahteva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
144 | S t r
a. Uspravni položaj bebe
b. Ležeći položaj bebe
c. Položaj na bok
d. Bilo koji položaj
603. Po TNM klasifikaciji tumor dojke koji zahvata zid grudnog koša i/ili koţu kategorizuje
se kao:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. T1
b. T2
c. T3
d. T4
e. T5
604. Brodijev apsces je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Apsces gluteusa kod preloma kuka
b. Apsces Brodijeve žlezde
c. Primarni hronični osteomijelitis u metafizama dugih kostiju
d. Mandibularni apsces
605. Definitivno lečenje uraslog nokta postiţe se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Instrumentalnim odvajanjem uraslog dela, evakuacijom gnoja i/ili granuloma i lokalnom
antibiotskom terapijom
b. Lokalnom antibiotskom terapijom i daljom adekvatnom negom (higijenom i zasecanjem) nokta
c. Parcijalnom resekcijom nokta i granulomatoznog tkiva
d. Adekvatnom higijenom
606. Optimalni rastvor za nadoknadu tečnosti tokom prva 24h nakon opseţne opekotine je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 0,9% NaCl
b. 5% Glukoza
c. Sveža smrznuta plazma
d. Ringer-laktat
145 | S t r
e. Hartman-ov rastvor
607. Zatvoreni prelom dijafize butne kosti moţe biti praćen gubitkom krvi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 100-200ml
b. 200-400ml
c. 400-700ml
d. 700-1000ml
e. 1000-1500ml
608. Primarni odloţeni šav u zatvaranju jako kontaminiranih rana moţe se primeniti:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nakon 6-12h
b. Nakon 12-24h
c. Nakon 24-36h
d. Nakon 3-5 dana
e. Nakon 7 dana
609. Hitna sluţba dobila je telefonski poziv od strane jako uzbuĎene majke. Njena 7-godišnja
ćerka igrala se ispod odvodne cevi iz koje se zadesno izlio na nju (obe ruke i noge) tečni,
korozivni alkalni rastvor za čišćenje. Koje instrukcije biste dali majci?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Namazati opečena područja antibiotskom kremom i dovesti devojčicu u bolnicu
b. Odmah staviti devojčicu pod tuš i tuširati 30 minuta, a zatim dovesti u urgentnu jedinicu
c. Dovesti devojčicu u urgentnu jedinicu što pre
d. Oprati devojčicu razblaženim sirćetom i dovesti je u bolnicu
e. Sterilno previti opečena područja i zatim je dovesti u urgentnu jedinicu
610. Jutarnja glavobolja, iznenadno povraćanje bez prethodne mučnine i olakšanja i
kongestivna papilla n.optici su sigurni znaci kliničkog sindroma
_______________________________________________________________________________.
(upisati odgovor)
611. Klasična anterolateralna torakotomija podrazumeva inciziju grudnog koša od spoljašnje
ivice sternum do srednje aksilarne linije:
146 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Duž IV meĎurebarnog prostora
b. Duž V meĎurebarnog prostora
c. Duž VI meĎurebarnog prostora
d. Duž VII meĎurebarnog prostora
e. Duž VIII meĎurebarnog prostora
612. Razblaţeni rastvor botulinum toxinum-a rutinski se primenjuje u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hirurgiji analnog sfinktera (analnih fisura i fistula)
b. Hirurgiji perifernih nerava i mišića (karpalnog i tarzalnog kanala)
c. Estetskoj hirurgiji lica
d. Hirurgiji vratnog jednjaka
e. Hirurgiji paratireoidnih žlezdi
613. Formulom F4 opisuju se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od carcinoma dojke
b. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od carcinoma pankreasa
c. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od kalkuloze žučne kese
d. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od kalkuloze bubrega
614. Manuelna repozicija uklještene hernije najlakša je kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ingvinalne hernije
b. Femoralne hernije
c. Umbilikalne hernije
d. Hernije obturatornog otvora
615.
Davanje
minimalnih
doza
prostigmina
(antiholinesteraznog
agensa)
u
cilju
uspostavljanja crevne peristaltike moguće je:
a. Kod svih pacijenata sa intestinalnom (sub)okluzijom
b. Samo kod dece sa intestinalnom (sub)okluzijom
c. Samo kod odraslih sa intestinalnom (sub)okluzijom
d. Samo kod pacijenata bez mehaničkog uzroka intestinalne (sub)okluzije
147 | S t r
616. Klinička slika kod pacijenta koja je započela mučninom i povraćanjem, zatim bolom
najpre u čašici a nakon 12 sati u ileocekalnom delu trbuha koji je praćen povišenom telesnom
temperaturom, malaksalošću i obloţenim jezikom najverovatnije ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutni gastroenteritis
b. Funkcionalnu kolopatiju
c. Akutni cystitis
d. Akutni appendicitis
e. Kalkulozu bubrega
617. Ultrazvučni nalaz kolekcije gušćeg tečnog, diferencijalno dijagnostički solidnog sadrţaja
intrahepatično sa urednom dimenzijom i konturama jetre nakon tupe abdominalne traume
pacijenta u saobraćajnom udesu sa minimalnim padom broja eritrocita, hemoglobina i
hematokrita u laboratoriji nalaţe:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Dalje ambulantno radiološko praćenje (EHO, MSCT)
b. Dalje ambulantno laboratorijsko praćenje
c. Ne zahteva dalje kontrole
d. Hospitalizaciju, laboratorijsko i radiološko praćenje
e. Urgentnu operaciju
f. Elektivnu operaciju
618. Najopasnija evolucija kliničkog nalaza opisanog kod pacijenta u prethodnom pitanju je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Razvoj bilijarne ciroze
b. Razvoj mehaničkog ikterusa
c. Intraabdominalno krvarenje “u dva vremena”
d. Razvoj hepatične insuficijencije
e. Razvoj holangitisa
619. Višestruko povišene vrednosti PSA kod pacijenta starog 67 godina u rutinskoj
laboratorijskoj kontroli zbog višegodišnjeg učestalog noćnog mokrenja ukazuju na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Egzacerbaciju hroničnog cistitisa
b. Akutni cistitis
148 | S t r
c. Renalnu koliku inklaviranim kalkulusom
d. Karcinom mokraćne bešike
e. Karcinom prostate
620. Tipična i najčešća lokalizacija hernijacije intervertebralnog diskusa je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. L5-S1
b. L4-L5
c. L3-L4
d. Th12-L1
e. C5-Th1
621. Manji marginalni pneumotoraks bez pada laboratorijskih parametara oksigenacije krvi
leči se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Konzervativno, vežbama disanja
b. Minimalno invazivno, perkutanom ciljanom tankoiglenom punkcijom
c. Torakodrenažom (torakocentezom)
d. Torakotomijom
622. U slabe tačke prednjeg trbušnog zida ne spada:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Cannalis et annuli inguinalis
b. Umbilicus
c. M.obliqus abdominis externus
d. Linea alba
e. Linea semilunaris Spigeli
623. Peritonitis acida je kolokvijalno ime za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Peritonitis izazvan perforacijom peptičkog ulkusa želuca
b. Peritonitis izazvan perforativnim akutnim holecistitisom
c. Peritonitis izazvan perforativnim apendicitisom
d. Peritonitis izazvan akutnim pankreatitisom
e. Primarni peritonitis
149 | S t r
f. Peritonitis izazvan perforacijom kolona
g. Peritonitis izazvan perforacijom šupljeg organa usled trovanja kiselinom
624. Orhiopeksija je metoda operativnog lečenja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Epispadije
b. Hipospadije
c. Kriptorhizma
d. Fimoze
e. Parafimoze
625. Glioblastoma spade u tumore:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sa dobrom prognozom nakon operativnog lečenja
b. Sa dobrom prognozom nakon operativnog i dodatnog onkološkog lečenja
c. Sa lošom prognozom
626. Ultrazvučni nalaz asimptomatske aerobilije nakon izvoĎenja biliodigestivne anastomoze
je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Uobičajen nalaz koji ne zahteva dalji tretman
b. Uobičajen nalaz koji zahteva lečenje samo u slučaju pojave upornih holangitisa
c. Nalaz koji zahteva trenutno lečenje
627. “Signet ring cell” carcinoma ţeluca leči se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Konzervativnom onkološkom terapijom
b. Hirurški, nekom od resekcionih procedura
c. Totalnom gastrektomijom
628. Ujed psa u predelu desne potkolenice latinski se označava kao:
_________________________________________________
(upisati odgovor)
629. Rastvor manitola kod neurohirurških pacijenata operisanih zbog ekspanzivnih procesa
ili trauma endokranijuma korirsti se za borbu protiv:
150 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Respiratorne insuficijencije
b. Renalne insuficijencije
c. Edema mozga
d. Kardijalne dekompenzacije
630. Akutna dilatacija ţeluca kod dece leči se:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gastrokineticima
b. Nazogastričnom sondom
c. Operativno
631. Morbus Sprengel je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. UroĎeno iščašenje kukova
b. UroĎeno krivo stopalo
c. Kongenitalna skolioza
d. UroĎena kontraktura kolenog zgloba
e. UroĎeno visoka skapula
632. Kao davajući nerv za transplantaciju nerava najčešće se koristi:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. N.peroneus
b. N.suralis
c. N.femoralis
d. N.ilifemoralis
e. N.ilioinguinalis
633. Dezinfekcija je postupak kojim se postiţe:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Asepsa
b. Antisepsa
634. Nakon saobraćajnog udesa u kome je učestvovao kao vozač automobila (vezan
sigurnosnim pojasom) koji je čeono udario u drugo vozilo, pacijent se ţali na jake bolove u
151 | S t r
sredogruĎu bez iradijacije bola i dispnoičnih smetnji. Disanje je obostrano čujno.
Dijagnostički algoritam kod ovog pacijenta pored AP grafije grudnog koša treba dopuniti:
(zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
a. Profilnom rentgengrafijom sternuma
b. CT-om grudnog koša
c. NMR-om grudnog koša
d. Scintigrafijom pluća
1. Faza proloferacije je:
a. I faza zarastanja rane
b. II faza zarastanja rane
c. III faza zarastanja rane
d. IV faza zarastanja rane
635. Evansova formula koristi se za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Izračunavanje opečene površine
b. Izračunavanje visine amputacije nekrotičnog ekstremiteta
c. Izračunavanje količine tečnosti koju treba nadoknaditi kod opečenog pacijenta
636. “Kapriciozna” disfagija kod ahalazije jednjaka nastaje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Nakon uzimanja hladne hrane/tečnosti
b. Nakon uzimanja vruće hrane/tečnosti
c. Nakon emotivnih reakcija
d. Nakon sna
e. Nakon uzimanja masne hrane
637. Distalna pankreatektomija je resekciona procedura koja se koristi u lečenju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Tumora glave pankreasa
b. Tumora repa pankreasa
c. Pseudocisti pankreasa
d. Akutnog pankreatitisa
e. Hroničnog pankreatitisa
152 | S t r
638. Po hirurškoj (segmentnoj) podeli jetra ima:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2 stalna segmenta
b. 4 stalna segmenta
c. 6 stalnih segmenata
d. 8 stalnih segmenata
e. 10 stalnih segmenata
639. “Zona slabosti” anusa u kojoj nastaje većina analnih fisura je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Prednja komisura anusa
b. Zadnja komisura anusa
c. Leva strana analnog prstena
d. Desna strana analnog prstena
640. Kod dijabetičara koji se podvrgavaju operativnom lečenju vrednost serumske glikemije
perioperativno treba odrţavati manjom od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 9mmol/L
b. 10mmol/L
c. 12mmol/L
d. 14mmol/L
e. 15mmol/L
641. “A la vache” poloţaj pacijenta koristi se za izvoĎenje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Renalne sukusije
b. Torakalne punkcije
c. Postavljanje centralnog venskog katetera
d. Digitorektalni pregled
e. Postavljanje urinarnog katetera
642. Fenomen kojim se dokazuje prisustvo tečnosti u kolenom zglobu naziva se
__________________________.
(upisati odgovor)
153 | S t r
643. Alkoholičari:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Brže razgraĎuju anestetike
b. Sporije razgraĎuju anestetike
c. Jednako brzo razgraĎuju anestetike kao i nealkoholičari
644. Pacijent se javlja sa apscediranim ateromom na leĎima. Nema temperature, ali promena
pokazuje fenomen fluktuacije. Najbolje je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ne preduzimati ništa, sačekati spontanu perforaciju i zatim uraditi toaletu ili ekstirpaciju ateroma
b. Uraditi inciziju, evakuaciju gnoja, dati antibiotik per osm, previjati do zarastanja i ekstirpaciju
ateroma po smirivanju nalaza (“na hladno”)
c. Konzervativno tretirati antibioticima do smirivanja inflamacije
d. Odmah uraditi ekstirpaciju ateroma
645. VATS je skraćenica za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Video asistiranu torakoskopiju
b. Voljnu aktivaciju tarzalnih sinapsi
c. Tretman sinkope volatilnim anesteticima
d. Obimnu aspiraciju trbušnog sadržaja
646. Timektomija je operativna procedura koja se koristi u lečenju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Multiple skleroze
b. Miastenije gravis
c. MEN sindroma
d. Amiotrofične lateralne skleroze
647. Serumska aktivnost lipaza je idealan laboratorijski parameter za dijagnozu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Funkcionalno aktivnog paraganglioma trbuha
b. Neuroendokrinih tumora pankreasa
c. Akutnog pankreatitisa
154 | S t r
d. Cistadenokarcinoma pankreasa
e. Steatohepatititsa
648. Jedan od navedenih ne spada u mehaničke uzroke ikterusa:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Mirizzi sindrom I
b. Mirizzi sindrom II
c. Stenozantni papilitis
d. Klatzkin-ov tumor
e. Krigler-Nadžarov sindrom
649. Prva primena antisepse vezuje se za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Roberta Koha
b. Luja Pastera
c. Džozefa Listera
650. Prilikom sterilizacije kuvanjem metalnih instrumenata kuvanje od trenutka ključanja
mora da traje najmanje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 15 minuta
b. 25 minuta
c. 30 minuta
d. 45 minuta
e. 60 minuta
651. Iskašljavanje smrdljivog sadrţaja („vomique“) karakteristično je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bronhopneumoniju
b. Hronične granulomatozne infekcije pluća
c. TBC pluća
d. Gljivične infekcije pluća
e. Apsces pluća
652. Hamanov znak (medijastinalno škripanje) karakterističan je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
155 | S t r
a. Perforaciju jednjaka
b. Strano telo u jednjaku
c. Ventrikularni septalni defekt
d. Ductus arteriosus persistens Botalli
e. Plućnu emboliju
653. Osteohondromi (koštane egzostoze) najčešće zahvataju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Distalni kraj femura i proksimalni kraj humerusa
b. Karlične kosti
c. Tibiju i fibulu
d. Radius i ulnu
e. Kičmeni stub
f. Kosti lobanje
654. Traumatska amputacija distalne falange desnog kaţiprsta na latinskom se označava kao:
_______________________________________________________________________
(upisati odgovor)
655. J 131 MIBG scintigrafija je specifična dijagnostička metoda za detekciju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gastrinoma
b. Insulinoma
c. Papilarnog karcinoma štitaste žlezde
d. Paraganglioma
e. Feohromocitoma
656. Hipertelorizam je termin kojim se označava ____________________________________
_____________________________. (upisati odgovor)
657. Bunell-ov šav koristi se za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Srčanu valvuloplastiku
b. Reparaciju fleksornih tetiva
c. Suturu protetskog materijala u reparaciji ingvinalnih hernija
156 | S t r
d. Biliodigestivne anastomoze
658. Nalaz deformiteta creva u obliku „oljuštene jabuke“ ili „boţićnog drveta“ kod
novoroĎenčeta je karakterističan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Kongenitalne atrezije/stenoze tankog creva
b. Malrotaciju i volvulus tankog creva
c. Mekonijalni ileus
d. Strano telo
e. Invaginaciju/intususcepciju
659. Tumor nadbubrega kod 6-ogodišnjeg deteta sa povišenim vrednostima kateholamina i
njihovih metabolita u serumu i urinu moţe biti feohromocitom ili:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Adenokarcinom
b. Sarkom
c. Teratom
d. Neuroblastom
660. Transabdominalna palpacija mokraćne bešike moguća je kada volumen urina u bešici:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. >100ml
b. >200ml
c. >300ml
d. >400ml
e. >500ml
661. Hipertrofičmi oţiljak kojim zarasta koţa nakon povrede i koji prevazilazi granice
početne rane i vremenom se ne smanjuje naziva se _____________________. (upisati odgovor)
662. Palpatorni nalaz zadebljanja ductus deferens-a i prostate nalik na brojanicu su
karakterističan nalaz za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Varikocelu testisa
b. Hidrocelu testisa
157 | S t r
c. Karcinom prostate
d. Tuberkulozu urotrakta
e. Ingvinoskrotalnu herniju
663. Lidokain je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Inhalacioni anestetik
b. Miorelaksant
c. Lokalni anestetik
d. Intravenski anestetik
664. Uporna recidivirajuća kalkuloza urotrakta moţe ukazati na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Anomalije urotrakta
b. Hiperaktivnost paratireoidnih žlezda
c. Hiperaktivnost tireoidne žlezde
d. Osteoporozu
665. Pulmonalni arterijski pritisak (PAP) spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Neuromonitoring
b. Monitoring kardiovaskularnog sistema
c. Monitoring respiratornog sistema
d. Monitoring neuromuskularnog bloka
666. Optimalna primarna hirurška obrada sekcije tetive podrazumeva tenorafiju unutar:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2h od povrede
b. 4h od povrede
c. 6h od povrede
d. 12h od povrede
e. 24h od povrede
667. Po definiciji osnovna patofiziološka karakteristika šoka je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hipoperfuzija/intoksikacija organa i tkiva
158 | S t r
b. Intoksikacija mikroroganizmima
c. Intoksikacija štetnim metaboličkim produktima
d. Disfunkcija neurovegetativnog sistema
668. Difuzni nalaz poput „švajcarskog sira“ na radiografiji pluća novoroĎenčeta ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hipoplaziju
b. Cističnu adenomatoznu malformaciju
c. Pulmonalnu sekvestraciju
d. Kongenitalne ciste
e. Emfizem
669. Teţak stepen dehidratacije pacijenta podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Gubitak 3000ml tečnosti
b. Gubitak 4000ml tečnosti
c. Gubitak 5000ml tečnosti
d. Gubitak 7000ml i više tečnosti
670. Formula „4F“ koja popularno opisuje tipičnog pacijenta koji najčešće oboljeva od
kalkuloze ţučnih puteva podrazumeva
________________________________________________________________________________
(upisati odgovor)
671. Kod akutnog srčanog zastoja urgentna terapija mora početi najkasnije uroku od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 3 minuta
b. 5 minuta
c. 10 minuta
d. 12 minuta
672. Nalaz „caput medusae“ je siguran znak:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Akutnog pankreatitisa
b. Portne hipertenzije
159 | S t r
c. Ileusa
d. Pseudociste pankreasa
e. Peritonitisa
673. Granična vrednost broja trombocita ispod koje najčešće nastaje spontano krvarenje je:
a. 40x109/L
b. 50x109/L
c. 60x109/L
d. 70x109/L
e. 80x109/L
674. Kerov znak (bol u levom ramenu) kod pacijenta sa tupom abdominalnom traumom
ukazuje na verovatnu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Leziju dijafragme
b. Leziju slezine
c. Frakturu rebara levo
d. Frakturu skapule/klavikule levo
e. Leziju levog pluća
675. Karcinom gornjih partija rektuma („visoki“) je na rastojanju od analne ivice od:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2-8cm
b. 8-12cm
c. 12-16cm
d. 16-20cm
e. 20-24c
676. Analna fisura je najčešće lokalizovana na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Zadnjoj komisuri anusa
b. Prednjoj komisuri anusa
c. Lateralnim delovima anusa
d. Podjednako je distribuirana
160 | S t r
677. Normalan pedo-brahijalni indeks (PBI) je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 2,0
b. 1,5
c. 1,0
d. 0,5
678. Kudleck-ov znak na nativnoj grafiji trbuha u stojećem stavu predstavlja:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pneumoperitoneum
b. Hematoperitoneum
c. Hidrogasne nivoe
d. Gasnu distenziju creva
679. Normalna vrednost intrakranijalnog pritiska merenog intraventrikularno je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 5mmHg
b. 10mmHg
c. 15mmHg
d. 20mmHg
680. Kolagenoze:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Otežavaju zarastanje rane
b. Olakšavaju zarastanje rane hipertrofičnim ožiljkom
c. Nemaju uticaja na zarastanje rane
681. Palpatorno pozitivni, suspektno metastatski izmenjeni Virhovljev nodus i Ajrišov nodus
ukazuju na verovatan:
a. Karcinom bronha
b. Karcinom jednjaka
c. Karcinom pluća
d. Karcinom želuca
e. Karcinom pankreasa
161 | S t r
682. Phlegmasia alba dolens i phlegmasia cerulea dolens su teške forme:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Duboke venske tromboze noge
b. Duboke venske tromboze ruke
c. Mezenterijalne venske tromboze
d. Tromboflebitisa noge
e. Varikoznih vena noge
683. Dugotrajna primena oralnih kontraceptiva povezana je sa učestalijom pojavom:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hemangioma jetre
b. Hepatocelularnih adenoma
c. Bilijarnih cistadenoma
d. Kavernoznih limfangioma jetre
e. Fokalne nodularne hiperplazije
684. Levi i desni subfrenijum, mala karlica, levi i desni parakolični prostori i interintestinalni
prostori su mesta pojave ___________________________________.
(upisati odgovor)
685. Jedan od navedenih nije kriterijum za neprihvatanje davaoca organa za transplantaciju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. starost preko 65 godina
b. malignitet
c. transaminaze u serumu 3x povišene
d. preležana nespecifična pneumonija u zadnja 3 meseca
e. sistemska infekcija
f. HIV+, HBS Ag+. HCV Ag+
686. Karcinom rektuma na 9cm od margo analis spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. karcinome gornjih partija rektuma
b. karcinome srednjih partija rektuma
c. nizak karcinom rektuma
162 | S t r
687. Indikacija za operativno lečenje atrijalnog septalnog defekta (ASD) je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. asimptomatska (stabilna) faza oboljenja
b. pojava poremećaja ritma
c. razvoj srčane insuficijencije
d. razvoj levo-desnog šanta
688. Resekcija malignog tumora kojom se makroskopski u potpunosti odstranjuje tumor, ali
su ivice resekcije na PH pregledu mikroskopski pozitivne na tumorske ćelije označava se kao:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. R0 resekcija
b. R1 resekcija
c. R2 resekcija
d. R3 resekcija
689. Nakon kubitalne venske punkcije kod pacijenta dolazi do razvoja duboke venske
tromboze ruke i masivnog hematoma distalne trećine nadlaktice, regije lakta i proksimalne
trećine podlaktice. Davanje niskomolekularnog heparina kod ovog pacijenta je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. indikovano
b. kontraindikovano
690. Torakalni kapak (thorax fluitans, volet thoracique, flail chest) je urgentno stanje koje se
karakteriše:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. trenutnim gubitkom svesti
b. masivnim iskrvarenjem u torakalnu duplju
c. paradoksalnim disajnim pokretima grudnog koša
d. izlaskom vazduha iz grudne duplje kroz penetrantnu povredu
691. Za arterijsku rekonstrukciju kod aorto-koronarnog “by pass”-a u lečenju koronarne
ateroskleroze kao graft se najčešće koristi:
a. v.saphena magna
b. v.femoralis
c. v.basilica
163 | S t r
d. v.cephalica
e. a.femoralis
f. v.mesenterica inferior
692. Neoadjuvantna onkološka terapija (radio- ili hemoterapija):
a. ima za cilj da malignu leziju dovede u resektabilni stadijum
b. predstavlja probnu terapiju radi procene reakcije pacijenta i daljeg optimalnog lečenja
c. predstavlja definitivnu terapiju
693. Alotransplantacija je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. presaĎivanje tkiva i organa sa jednog mesta na drugo u organizmu iste osobe
b. presaĎivanje tkiva i organa sa jedne na drugu jedinku iste vrste
c. presaĎivanje tkiva i organa meĎu jedinkama različitih vrsta
694. Kao teška aterosklerotska stenoza koronarnih krvnih sudova kvalifikuje se smanjenje
dijametra arterije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. na 70% i manje
b. na 60% i manje
c. na 50% i manje
d. na 40% i manje
695. Nalaz scintigrafski “hladnog” solitarnog nodusa lokalizovanog u delu desnog reţnja
štitaste ţlezde bliţem istmusu indikuje:
a. desnu lobektomiju štitaste žlezde
b. desnu lobositmektomiju štitaste žlezde
c. subtotalnu tireoidektomiju
d. totalnu tireoidektomiju
e. eksciziju nodusa do u zdravo
696. Radi potvrde/isključenja suspektnog hepatocelularnog carcinoma treba odrediti
serumski nivo:
a. Ca 19-9
b. CEA
164 | S t r
c. PSA
d. β-HCG
e. AFP
697. Pojava Raynaud-ovog sindroma kod pacijenata sa drugim oboljenjima (kolagenoze,
endokrinopatije, neuropatije, hematopatije, neoplazme, TOS itd.) označava se kao
__________________________ . (upisati odgovor)
698. Resekcija prvog rebra i skalenektomija su operativne procedure koje se primenjuju u
lečenju _________________________. (upisati odgovor)
699. Phlegmasia alba dolens i phlegmasia cerulea dolens su oblici:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. flebotromboze
b. tromboflebitisa
c. venskog ulkusa
d. AV fistule
e. inflamatornih oboljenja arterija
700. Homovanilna kiselina (HVA) i vanil-mandelična kiselina (VMA) su dijagnostički
laboratorijski parametric za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. paragangliom
b. leiomiom
c. švanom
d. feohromocitom
e. nediferentovani mezoteliom
701. Ingvinalna hernija čiji je sadrţaj adheriran za unutrašnju stranu kilne kese je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. inkarcerirana
b. akretirana
c. apscedirana
d. reponibilna
165 | S t r
702. Opekotina II stepena prednje strane leve natkolenice se na latinskom označava kao
____________________________________________________. (upisati odgovor)
703. Ischiuria paradoxa je klinički simptom patognomoničan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. tumore mokraćne bešike
b. akutni cistitis
c. gonoreju
d. benignu hiperplaziju prostate
e. fimozu
704. Otvoreni prelom dugih kostiju ekstremiteta praćen opseţnim oštećenjem mekog tkiva i
povredom magistralnog krvnog suda i nerva koji zahtevaju reparaciju kategorizuje se kao:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. tip I
b. tip II
c. tip IIIa
d. tip IIIb
e. tip IIIc
705. Posekotina dorzalne strane kaţiprsta u nivou medijalne falange praćena nemogućnošću
dorzalne fleksije distalne falange ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. prelom medijalne falange
b. presek digitalnog motornog nerva
c. presek ekstenzorne tetive
d. presek digitalne arterije
706. Da bi sprečio pad četvorogodišnjeg deteta otac ga je uhvatio za šaku, snaţno povukao i
podigao. Dete je vrisnulo od bola i nakon toga ruku drţalo pasivno uz telo, ispruţenu u
poloţaju pronacije, pruţajući otpor i plačući pri svakom pokretu. Najverovatnije je došlo do:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. fractura radii loco typico
b. fractura ulnae
c. contusio manus
166 | S t r
d. pronatio dolorosa (izvučeni lakat)
e. temporerna psihogena autoimobilizacija
707. Majka dovodi tronedeljnu bebu lekaru zbog upornog projektilnog povraćanja (“u
mlazu”) svega što pojede/popije navodeći pri tom da je primetila da dete slabo napreduje i
nema stolicu unazad nedelju dana. Fizikalnim pregledom nalazi se na palpabilan mekan
tumefakt koji ispunjava epigastrijum i delom desni hipohondrijum. Anemnestički podaci i
klinička slika ukazuju na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. gastroezofagusni refluks
b. neonatalnu intestinalnu opstrukciju
c. ingestiju stranog tela
d. stenozu pilorusa
e. apendicitis novoroĎenčeta
708. Vezikoureteralni refluks (VUR) u ureter i pijelokaliksni sistem bez njihove dilatacije
predstavlja po Internacionalnoj klasifikaciji:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. I stepen oboljenja
b. II stepen oboljenja
c. III stepen oboljenja
d. IV stepen oboljenja
e. V stepen oboljenja
709. Visoka febrilnost pacijenta, praćena stalnim jakim bolom u hemitoraksu, malaksalošću i
dispnejom i radiološki nalaz masivnog pleuralnog izliva ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. pleuralnu efuziju po tipu transudata
b. pleuralnu efuziju po tipu eksudata
c. malignu pleuralnu efuziju
d. hilotoraks
e. pneumotoraks
f. empijem pleure
710. Vrednosti centralnog venskog pritiska kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji:
167 | S t r
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. snižene su za 5-7 cm H2O
b. ne odstupaju značajno od normalnih vrednosti
c. veće su u proseku za 5 cm H20
711. Invazivno merenje krvnog pritiska osim što detektuje brze promene hemodinamskog
statusa moţe se koristiti i za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. parenteralnu ishranu pacijenata
b. procenu parametra acido-baznog statusa
c. procenu stanja svesti
712. Rastvor Ringer laktata:
(zaokružiti tri tačna odgovora):
a. je kolidni rastvor
b. je kristaloidni rastvor
c. je hipertoni rastvor
d. je izotoni rastvor
e. ima elektrolitni sastav sličan sastavu plazme
f. ima nešto veću koncentraciju hlorida u odnosu na plazmu
713. U hipotone rastvore spadaju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. 5% rastvor glukoze
b. ringer laktat
c. fiziološki rastvor
714. Na osnovu čega se postavlja dijagnoza kongenitalnog megakolona
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. fizikalnog pregleda
b. kliničkog nalaza
c. biopsija rektuma i irigografije
d. anamneze
715. Nekrektomija je obavezna kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
168 | S t r
a. I stepena smrzotina
b. II stepena smrzotina
c. III stepena smrzotina
d. svih prethodno navedenih stadijuma smrzotina
716. Disrupcija koţe i potkoţnog tkiva operativne rane izazvana suprafascijalnom infekcijom
označava se kao _____________________________________. (upisati odgovor)
717. Pneumatocefalus i hematosinus su:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. direktni radiološki znaci preloma lobanje
b. indirektni radiološki znaci preloma lobanje
c. radiološki znaci hidrocefalusa
d. radiološki znaci tumora mozga
718. “Majmunska šaka” je sekvela lezije:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. n.ulnaris-a
b. n.medianus-a
c. n.radialis-a
d. n.musculocutaneus-a
719. Intraoperativni nalaz perforacije peptičkog ulkusa na atipičnom mestu (npr. jejunum)
pobuĎuje sumnju na postojanje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Stranog tela u digestivnom tubusu
b. Karcinoma tankog creva
c. Zollinger_ellison-ovog sindroma (gastrinoma)
d. Akutnog pankreatitisa
720. Perkutanom biopsijom dokazani retroperitonealni leiomiom:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Treba odmah operisati klasičnom operativnom tehnikom
b. Treba odmah operisati laparoskopskom operativnom tehnikom
c. Pratiti i operisati samo u slučaju simptoma i komplikacija
169 | S t r
d. Ne zahteva lečenje
721. Destrukcija jednog lobusa jetre ili prisustvo masivnog centralnog hematoma jetre
kategorizuje se kao povreda jetre:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. I stepena
b. II stepena
c. III stepena
d. IV stepena
e. V stepena
f. VI stepena
722. Sistolno-dijastolno podrhtavanje mlaza krvi (tzv. „thrill“) je palpatorni nalaz
karakterističan za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Arterijsku aneurizmu
b. Vensku trombozu
c. Arterijsko-vensku fistulu
d. Tromboflebitis
723. Klaudikacije u jednoj ili obe noge, smanjena seksualna potencija (kod muškaraca) i
oslabljeni
ili
odsutni
femoralni
pulsevi
čine
karakterističan
trijas
označen
kao
_______________________sindrom.
724. Najteţa komplikacija neotkrivene i/ili neadekvatno lečene duboke venske tromboze je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Plućna embolija
b. Gangrena ekstremiteta
c. Venski ulkus
725. Arterijska aneurizma definiše se kao trajna dilatacija krvnog suda:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Više od 30% u odnosu na očekivani normalni promer arterije
b. Više od 40% u odnosu na očekivani normalni promer arterije
c. Više od 50% u odnosu na očekivani normalni promer arterije
d. Više od 60% u odnosu na očekivani normalni promer arterije
170 | S t r
726. Spinalna anestezija je anesteziološka tehnika izbora za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
d. IzvoĎenje hirurških zahvata na toraksu
e. IzvoĎenje hirurških zahvata na ekstremitetima
f. IzvoĎenje hirurških zahvata u donjem abdominalnom spratu, maloj karlici i na donjim
ekstemitetima
727. Neposredna postoperativna depresija disanja nastaje zbog:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Neadekvatne hemostaze
b. Zaostalog dejstva anestetika
c. Pneumotoraksa
728. Akutni respiratorni distres sindrom odlikuje se:
(zaokružiti dva tačna odgovora):
a. Neadekvatnim gasnim analizama arterijske krvi (pad PO2 i povećanje PCO2)
b. Neadekvatnim gasnim analizama arterijske krvi (skok PO2 i bikarbonata i pad PCO2)
c. Prisustvom difuznih infiltrata na grafiji pluća u odsustvu kliničkih pokazatelja popuštanja srca
d. Prisustvom difuznih infiltrata na grafiji pluća u uz prisustvo kliničkih pokazatelja popuštanja
srca
729. Premedikacija podrazumeva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Preoperativno ordiniranje jednog ili viљe medikamenata sa ciljem da se pacijent dovede u
optimalno stanje za predstojeжu operaciju i anesteziju
b. davanje visokog protoka kiseonika neposredno pred intubaciju
c. ordiniranje manjih doza nedepolarizirajuжeg relaksanta neposredno pred davanje sukcinilholina
730. Infiltraciona anestezija se postiћe ubrizgavanjem rastvora lokalnog anestetika:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Oko inervišućeg živca
b. U operativno polje, odnosno oko njega
c. U epiduralni prostor
d. Venski splet odreĎenog ekstremiteta
171 | S t r
731. Condylomata acuminata spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Seksualno transmisivne virusne infekcije
b. Bakterijske infekcije
c. Benigne tumore
d. Maligne tumora
732. Hematurija je nalaz:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Više od 5 Ery u vidnom polju
b. Više od 10 Ery u vidnom polju
c. Više od 15 Ery u vidnom polju
733. Trijas: bol, hematurija i lumbalni tumefakt karakterističan je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Pijelonefritis
b. Ciste bubrega
c. Karcinom bubrega
734. Jako uvećan, tvrd, napet, hiperemičan i bolno osetljiv skrotum jednostrano odgovara
nalazu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Hidrocele
b. Ingvinoskrotalne hernije
c. Epididimitisa
d. Tumora testisa
735. Pozitivna bubreţna sukusija patognomonična je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Tumor bubrega
b. Lumbalnu herniju
c. Kalkulozu bubrega i gornjeg dela uretera
d. Holecistitis
e. Apendicitis
172 | S t r
736. Varikoziteti jednjaka nastaju kao posledica:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Povišenog pritiska u sistemu vene porte
b. Povišenog pritiska u sistemu vene azygos
c. Sistemskog povišenog pritiska
d. Povišenog pritiska u lumenu ezofagusa
737. Anemija, malapsorpcija i malnutricija su komplikacije koje se mogu očekivati nakon:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Vagotomije
b. Suture ulkusne perforacije sa omentoplastikom
c. Drenažne operacije na želucu
d. Resekcije želuca
738. Radiološki nalaz tzv. straţar-vijuge (“sentinel loop“) u abdomenu karakterističan je za:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Ulkusnu perforaciju
b. Akutni holecistitis
c. Ileus
d. Akutni pankreatitis
739. Hipersplenizam označava:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Enormno uvećanu, kongestivnu slezinu
b. Prisustvo jedne ili više ektopičnih slezina
c. Ekstremno pojačanu funkciju slezine u smislu uvećane destrukcije krvnih ćelija
d. Komplikaciju splenektomije
740. Prljav vaginalni iscedak, transvaginalni prolazak gasa i stolice, povremeno sluzav
iscedak iz rektuma i inkontinencija manjeg ili većeg stepena ukazuju na prisustvo
___________________________________________. (upisati odgovor)
741. „Fenomen pretakanja“ prilikom palpacije i auskultacije trbuha sreće se kod:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
173 | S t r
a. Ulkusne perforacije
b. Stenoze pilorusa
c. Ileusa
d. Akutnog apendicitisa
742. Ortolanijev fenomen i Gaelacijev znak spadaju u sigurne znakove:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. UroĎenog išćašenja kuka
b. UroĎenog krivog stopala
c. Kongenitalne radioulnarne sinostoze
d. UroĎenog tortikolisa
743. „Compartment“-sindrom (povišen meĎućelijski pritisak u zatvorenom koštanofascijalnom prostoru ekstremiteta sa kompromitacijom cirkulacije) zahteva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Urgentnu amputaciju
b. Urgentnu fasciotomiju
c. Urgentnu imobilizaciju
744. Pseudomembranozni kolitis kao komplikaciju antibiotske terapije izaziva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Streptococcus pyogenes
b. Streptococcus faecalis
c. Clostridium difficilae
d. Proteus
e. Pseudomonas aeruginosa
745. U duboke opekotine spadaju:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Samo opekotine III stepena
b. Opekotine II i III stepena
c. Opekotine II-b i III stepena
746. Najznačajniji tumorski marker za dijagnozu primarnih tumora jetre je:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. PSA
174 | S t r
b. AFP
c. CEA
d. Ca19-9
747. Nalaz tamno mrkog tečnog sadrţaja (poput „koka-kole“) na drenu nakon
abdominocenteze kod pacijenta u endotoksičnom šoku i kliničkom slikom akutnog abdomena
ukazuje na prisustvo _______________________________________.
(upisati odgovor)
748. „Akutni napadi“ hipoglikemije koji se veoma brzo javljaju i jednako brzo povlače nakon
uzimanja hrane kod pacijenta mora pobuditi sumnju na postojanje:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Adenokarcinoma pankreasa
b. Gastrinoma
c. Glukagonoma
d. Somatostatinoma
e. Insulinoma
749. Palpatorni nalaz velike, tvrde, nepokretne, asimptomatske mase u slabini i gornjem delu
abdomena kod dvogodišnjeg inače zdravog deteta ukazuje na:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Wilms-ov tumor
b. Akutni pijelonefritis
c. Lumbalnu herniju
d. Akutnu dilataciju želuca
750. Akutna masivna tamponada perikarda zahteva:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Konzervativnu terapiju udarnim dozama (diuretici, kardiotonici...)
b. Urgentnu drenažu (perkutano ili kroz minilaparotomiju)
c. Urgentno operativno lečenje otvorenom tehnikom (torakotomija)
751. Urastao nokat palca leve noge na latinskom se označava kao:
_________________________________________________________________
(upisati odgovor)
175 | S t r
752. Karotidna endarterektomija je indikovana kod stenoze a.carotis interna-e:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. >40%
b. >50%
c. >60%
d. >70%
753. Nemogućnost zatvaranja oka i asimetričan ugao usana i mimike nakon povrede su znaci:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Povrede kanalikularnog dela perifernog n.facialis-a
b. Povrede centralnog dela n.facialis-a
c. Povrede n.oculomotorius-a
d. Povrede n.trigeminus-a
e. Povrede n.trochlearis-a
f. Povrede n.abducens-a
754. Najvećom opasnošću od gubitka ekstremiteta praćena je povreda:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. A.poplitea-e
b. A.femoralis profunda-e
c. A.femoralis superficialis
d. A.iliaca interna-e
e. A.iliaca externa-e
755. Pacijent je doveden u urgentnu jedinicu nakon automobilske nesreće. Na prijemu,
disanje je normalno. Ima multiple modrice na grudnom košu i na više mesta bolnu osetljivost
iznad rebara na palpaciju. Rendgengrafija grudnog koša pokazuje višestruki prelom rebara
obostrano, ali je plućni parenhim normalan i oba plućna krila ekspandirana. Dva dana
kasnije, on je u respiratornom distresu, a pluća su mu „izbeljena“ na ponovljenoj
rendgengrafiji. Najverovatnije se radi o ...
a. Torakalnom kapku
b. Kontuziji miokarda
c. Kontuziji pluća
d. Tenzionom pneumotoraksu
176 | S t r
e. Traumatskoj rupturi aorte
756. Nagnječna rana gornje (dorzalne) strane desnog stopala latinski se označava kao
___________________________________________________. (upisati odgovor)
757. Prethodno zdrav, intoksiciran, 19. godišnji muskarac vozi kola bez vezanog pojasa.
Udara kolima u zadnji deo parkiranog kamiona. Tom prilikom udara abdomenom u volan i
dolazi do rupture slezine. Koji, od sledećih, je najvaţniji problem udruţen sa ovom vrstom
povrede?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Bakterijemija
b. Elektrolitne abnormalnosti
c. Spoljašnji gubitak krvi
d. Unutrašnji gubitak krvi
e. Peritonitis
758. 64-godišnji muškarac vise ne moţe skroz da opruţi prste i da celim dlanom dodirne sto.
Problem se razvijao postepeno tokom nekoliko godina. Nema bolove niti neurološke ispade i u
meri u kojoj deformitet dozvoljava, moţe pomerati prste normalno. Fizikalno ispitivanje,
osim već opisanih promena, pokazuje prisustvo palpabilnih fascijalnih nodula. Koja je
najverovatnija dijagnoza?
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Sindrom karpalnog kanala
b. De Qeurvain tenosinovitis
c. Dupuytrenova kontarktura
d. Palmarni tenosinovitis
e. Reumatoidni arthritis
759. Pravilo “4K” koristi se u proceni:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Težine akutnog pankreatitisa
b. Težine sepse
c. Stanja svesti kod politraume
d. Vitalnosti mišića kod otvorenog preloma
e. Kardiovaskularnog statusa preoperativno
177 | S t r
760. Jedan od navedenih oblika hipertireoze ne leči se hirurški:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. Morbus Graves-Basedow
b. Nodozna toksična struma (morbus Plummer)
c. Toksični adenoma tireoideje
d. Tireotoksična kriza
761. VUR mokraće u ureter i pijelokaliksni sistem uz “zatupljene” čašice i bez dilatacije
uretera i pijelona kategorizuje se kao:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. I stepen
b. II stepen
c. III stepen
d. IV stepen
e. V stepen
762. Skraćenica za tumorski marker CEA označava se
_________________________________________________.
(upisati odgovor)
763. Jedno od navedenih ispitivanja nije neophodno za klasičnu preoperativnu pripremu
pacijenata za operacije u abdomenu:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
a. EKG i kardiološki pregled
b. Rentgengrafija pluća i srca
c. Krvna slika
d. Osnovna laboratorija (azotni produkti, elektroliti, hepatogram, CRP…)
e. Scintigrafija jetre
764. Kraniocerebralna povreda GCS 10 spada u:
(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora):
d. Laka
e. Umerena
f. Teška
178 | S t r
Download

PITANJA ZA TEST