BEOGRAD
Hotel Continental
9 - 12. jun 2010.
PROGRAM
Sadržaj
Organizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Suorganizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pokroviteljstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Počasni odbor Kongresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Organizacioni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Naučni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sreda, 9. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Četvrtak, 10. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Petak, 11. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Subota, 12. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Usmene prezentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Poster sesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1
Organizator
Udruženje internista Srbije
Suorganizatori
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje gastroenterologa Srbije
Udruženje reumatologa Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Udruženje za hipertenziju Srbije
Odbor za dijabetes endokrinološke sekcije SLD
Nacionalni registar za plućnu hipertenziju
Pokroviteljstvo
Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije
European Federation of internal Medicine (EFIM)
International Society of internal Medicine (ISIM)
2
Poštovane koleginice i kolege,
Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja Internista Srbije i Udruženja
Kardiologa Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na X Kongresu Udruženja Srbije koji će se održati od 09-13. Juna 2010. godine u
Beogradu u hotelu Kontinental.
Danas je u svetu značaj specijaliste Interne medicine veliki jer je on
taj koji omogućava kompletnu medicinsku zaštitu odraslih osoba. U svetu
medicine,koji se neprestano i brzo menja, neophodno je da internista
poseduje određena profesionalna znanjai svojstva kako bi bio uspešan u
svom radu. Kao član tima za pružanje zdravstvene zaštite mora aktivno da
kordiniše zaštitu pacijenata koju omogućavaju drugi uži specijalisti interne
medicine, sa primarnim ciljem a to je dobrobit pacijenata. U krajnjem, glavni
zadatak interniste je dijagnoza i lečenje različitih multiplih problema obolelih
a koji mogu biti složeni i često hronične pripode. Internista mora da bude
osposobljen i u stanju prepozna simptome i znake opštih bolesti. Prevencija bolesti je jedan od najvažnijih zadataka koji zauzima centralno mesto u
praktičnom radu specijaliste interne medicine. S toga je obaveza interniste
primena principa primarne i sekundarne zaštite.
Imajući sve napred navedeno naše je mišljenje da organizacija ovakvih
skupova ima veliki značaj iz sledećih razloga:
1.Da dobro poznavanje svih oblasti interne medicine daje jednomlekaru
šire znanje i svestraniji pogled na medicinu;
2. kongresi interne medicine omogućavaju mnogo širi doživljaj od specijalizovanih kongresa koji se danas naširoko održavaju;
3.Ne treba zaboraviti ni podatak da u dobrom broju gradova i manjih
mesta u Srbiji celu specijalističku delatnost objedinjava i vrši specijalista interne medicine.
Ovogodišnji kongres će imati i međunarodni karakter koji će se odvijati
kroz Internacionalne dane interne medicine a gde će uzeti učešće eminentni
inostrani predavači iz raznih oblasti interne medicine.
I na ovom kongresu uz organizatore Udruženja Internista Srbije i
Udruženja Kardiologa Srbije suorganizatori će biti Udruženje Gastroenter3
ologa Srbije, Udruženje za Hipertenziju Srbije, Udruženje Reumatologa Srbije, Udruženje Pulmologa Srbije, Udruženje Alergologa Srbije i Udruženje
Endokrinologa Srbije.
Na kongresu će biti prezentovano 152 radova u vidu usmenih saopštenja
i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano 30 sesija plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije, koja pokrivaju kompletnu internu
medicinu. Farmaceutske kompanije su i ovaj put propratile organizaciju kongresa sa 12 satelitskih simpozijuma.
Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju
da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih
oblasti interne medicine. Takođe smo sigurni da ćete uživati i druženjima i
razonodi u širokoj ponudi Beograda a za šta će se pobrinuti agencija SMART.
Dobro došli na X Kongres Internista Srbije.
Prof. dr Branko Lović
Predsednik Udruženja internista Srbije
4
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić
Predsednik naučnog odbora kongresa
Počasni odbor Kongresa
Akademik Prof.dr Nikola Hajdin
Predsednik SANU
Akademik Prof.dr Vladimir Kanjuh
Član SANU i predsednik odbora za kardiovaskularnu patologiju
Prof.dr Tomica Milosavljević
Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije
Doc. dr Nevena Karanović
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije
Dr Periša Simonović
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije
Prof. dr Miloš Nedeljković
Državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj
Prof.dr Ninoslav Radovanović
dopisni član SANU
Prof.dr Werner Bauer, Switzerland,
Predsednik EFIM-a
Prof.dr Nip Tomson, Australia,
Predsednik ISIM-a
Prof. dr Zorana Vasiljević,
Predsednik Udruženja kardiologa Srbije
5
Organizacioni odbor
Branko Lović –Predsednik
Članovi
Radmila Živković
Živoslava Branković
Aleksandar Nagorni
Dušica Čeleketić
Dragan Djordjević
Sekretari Kongresa
Dragan Lović
Dimitrije Janković
Zorica Cvetković
Vesna Stojanov
Sekretarijat
Udruženje internista Srbije
TA Smart travel
6
Naučni odbor
Predsednik
Miodrag OSTOJIĆ
Generalni Sekretar
Branko BELESLIN
Svetlana APOSTOLOVIĆ
Aleksandra ARANDJELOVIĆ
Mirjana BOGIĆ
Ivan BORIČIĆ
Vesna BOŠNJAK-PETROVIĆ
Richard CESKA (Češka Republika)
Zorica CVETKOVIĆ
Dušica ČELEKETIĆ
Dragomir DAMJANOV
Nemanja DAMJANOV
Aleksandra DIVAC
Slobodan DODIĆ
Dragan ĐORĐEVIĆ
Milan GRUJIĆ
Branko JAKOVLJEVIĆ
Rada JEŠIĆ
Nenad JOKSIMOVIĆ (Makedonija)
Dijana JOVANOVIĆ
Jasna JOVIĆ
Dušan JOVANOVIĆ
Ida JOVANOVIĆ
Ivan JOVANOVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Dimitra KALIMANOVSKA-OŠTRIĆ
Hans P KOHLER (Švajcarska)
Mark KRAMER(Holandija)
Miodrag KRSTIĆ
Mirjana KROTIN
Nebojša LALIĆ
Katarina LALIĆ
Milica LAZOVIĆ
Zorica LAZIĆ
Viišnja LEŽAIĆ
Giuseppe LICATA (Italija)
Dragan LOVIĆ
Branko LOVIĆ
Petar M. SEFEROVIĆ
Goran MILAŠINOVIĆ
Branislava MILENKOVIĆ
Predrag MINIĆ
Marija MITIĆ-MILIKIĆ
Ljiljana HADNAĐEV
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Aleksandar NAGORNI
Milan NEDELJKOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Aleksandar NEŠKOVIĆ
Biljana OBRENOVIĆ- KIRĆANSKI
Dejan ORLIĆ
Predrag OSTOJIĆ
Stevan PAVLOVIĆ
Milan PAVLOVIĆ
Siniša PAVLOVIĆ
Slavica PAVLOV-DOLIJANOVIĆ
Zoran PERIŠIĆ
Radmila PETROVIĆ
Aleksandra PERIĆ-POPADIĆ
Milan PETROVIĆ
Jovo PERUNIČIĆ
Tatjana POTPARA
Biljana PUTNIKOVIĆ
Roland PULANIĆ (Hrvatska)
Sanja RADOVANOVIĆ
Arsen D. RISTIĆ
Marina SAVIN
Barbara SALOBIR (Slovenia)
Sanja SIMIĆ- OGRIZOVIĆ
Slavica SIMEUNOVIĆ
Katarina SIMIC-PASALIĆ
Vesna SKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Nika SKORO-SAJER ( Austria)
Ruza STEVIĆ
Ivana STANKOVIĆ
Biljana STOJIMIROVIĆ
Goran STANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Jelena STEPANOVIĆ
Petar SVORCAN
Mirjana ŠEFIK- BUKILICA
Ivan TASIĆ
Vesna TOMIĆ-SPIRIĆ
Miloje TOMAŠEVIĆ
Stevan TRBOJEVIĆ (Bosna i Hercegovina)
Milenko UGLJEŠIĆ
Bosiljka VUJSIĆ-TEŠIĆ
Duško VULIĆ(Bosna i Hercegovina)
Miodrag VUKČEVIĆ
Violeta VUČINIĆ-MIHAJLOVIĆ
Zorana VASILJEVIĆ
Marija ZAMLAKAR
Biljana ZVEZDIN
Jan WILLEM F ELTE (Holandija)
7
8
PROGRAM
X KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE
9-12. JUN 2010.
9
Sreda 9. Jun
PROGRAM
Sala I / Atlantic
12.00-13.30
Sesija Udruženja za hipertenziju Srbije
Moderatori: V. Stojanov, D. Lović
D. Lović. Značaj i dijagnoza arterijske hipertenzije
V. Stojanov. Torakalna bioelektrična impedansa i izbor
antihipertenzivne terapije
B. Jakovljević. Gojaznost i hipertenzija
S. Pavlović.
Pormećaji srčanog ritma u arterijskoj hipertenziji
S. Pavlović. Bolesti bubrega i hipertenzija
D. Jovanović. Esencijalna hiprtenzija i bubreg
14.00-15.00
Simpozijum farmaceutske kuće AstraZeneca
Moderator: Z. Vasiljević
Kardiovaskularna terapija prilagođena individualnim
potrebama pacijenata
VIDEO PREZENTACIJA: AstraZeneca 50 godina u istraživanju
kardiovaskularne terapije
Z. Vasiljević .Kalcijumski antagonisti: razlike koje doprinose
boljoj terapiji i kvalitetu zivota
N. Dimković. 10
Značaj nefroprotekcije za bolji terapijski ishod
Sreda 9. Jun
PROGRAM
15.00-16.30
Udruženje za hipertenziju Srbije
i radna grupa za hipertenziju Udruženja kardiologa Srbije
Hipertenzija i oštećenja ciljnih organa
Moderator: B. Lović
B. Lović: Značaj arterijske hipertenzije kao faktora rizika
za kardiovaskularne događaje
G. Koraćević: EKG u hipertenziji
I. Nedeljković:Hipertrofija miokarda leve komore u hipertenziji
D. Lović: Promene na magistralnim krvnim sudovima u
arterijskoj hipertenziji
D. Bastać: Subkliničko oštećenje bubrega (mikroalbuminurija,
klirens kreatinina, glomerularna filtracija)
16.30-17.00 Pauza
17.00-18.30
Sesija Endokrinologija
Moderator: N. Lalić
Tip 2 dijabetesa: novine i dileme
M. Ostojić:Tip 2 dijabetesa i kardiovaskularne bolesti:
zajednički pristup kardiologa i dijabetologa
K. Lalić:Dijagnoza tipa 2 dijabetesa: sadašnje stanje i novi
koncepti
N. M. Lalić:Striktna kontrola glikemije u tipu 2 dijabetesa:
neophodno ili opasno
M. Zamaklar:
Striktna kontrola lipida u tipu 2 dijabetesa:
kako uskladiti sve terapijske ciljeve
A. Jotić :
Striktna kontrola hipertenzije u tipu 2 dijabetesa:
preporuke i kako ih dostići
11
PROGRAM
Sreda 9. Jun
19.00-19.45
Simpozijum farmaceutske kuće Servier
Moderatori: M. Ostojić, N. Lalić
M. Ostojić. Prednosti jedinstvene fiksne kombinacije Prexanil-a
Combi (perindopril + indapamid) u lečenju
arterijske hipertenzije i njenih komplikacija
N. Lalić. ADVANCE studija: gliklazid MR u postizanju striktne
glikoregulacije
20.00 Svečano otvaranje Kongresa
12
Sreda 9. Jun
PROGRAM
Sala II / Pacific
13.30-15.00
Kardiogeni tromboembolizam: uzroci i prevencija
Moderator: B. Vujsić
B. Vujisić.Srčani uzroci tromboembolija
T. Potpara Prevencija tromboembolija u atrijalnoj fibrilaciji
A. Aranđelović.Indikacije za antitrombotičnu terapiju kod bolesnika
sa perkutanom revaskularizacijom miokarda
15.00-16.30
Novine u lečenju bubrežnih bolesti
Moderatori: B. Stojimirović, M. Savin
B. Stojimirović.Savremena terapija proteinurije, faktora rizika za
progresiju hronične slabosti bubrega
S. Simić Ogrizović.Uloga AT blokatora u lečenju bubrežnih bolesnika
M. Savin.Savremena terapija membranoproliferativnog
glomerulonefritisa
V. Ležaić. Rezultati studije: ’Beogradska studija ranog
otkrivanja bolesti bubrega
16.30-17.00 Pauza
13
Sreda 9. Jun
PROGRAM
17.00-18.30
Mesto ehokardiografije u rešavanju kliničkih dilema
Prikazi slučaja i komentari
Moderatori: B Vujisić – Tešić, M .Petrović, I. Nedeljković
B. Vujisić- Tešić. Karcinoid srca
M. Petrović.
Akutna bubrežna insuficijencija zbog disekcije aorte
I. Nedeljković.
Komplikacija operisane koarktacije aorte
M. Boričić-Kostić. Iznenadna dispnea uzrokovana embolizacijom pluća
G. Draganić.
14
Hemolizna anemija srčanog porekla
Četvrtak 10. Jun
PROGRAM
Sala I / Atlantic
8.30-10.00
Revaskularizacija miokarda
Predsedavajući: M. Ostojić, R. Jung , Z. Perišić
M. Ostojić.Šta smo postigli za godinu dana sa “Stent for life”
inicijativom
M. Pavlović .
Farmakoinvazivni pristup u terapiji STEMI
M. Nedeljković. Akutni koronarni sindrom bez ST elevacije: Koji je
optimalni pristup?
Z. Perišić. PCI u centru bez kardiohirurgije
G. Stanković. Hirurgija vs. perkutane koronarne intervencije: Šta
smo naučili poslednjih godina
M. Tomasević. Kada je medikamentne terapije alternativa revaskularizaciji miokarda?
D. Orlić. Antiagregaciona terapija kod pacijenata koji i nisu
za antiagregacionu terapiju (ili imaju povećan rizik
od krvarenja)
10.00-10.45
Simpozijum farmaceutske kuće PharmaSwiss
Po čemu se razlikuju beta blokatori?
Moderatori: M. Ostojić, A. Nešković
A. Nešković. β1 blokada i oslobadjanje NO: dodatna zaštita ciljnih
organa
M. Ostojić. Koliko su metabolički efekti odlučujući u izboru beta
blokatora?
10.45-11.00 Pauza
15
Četvrtak 10. Jun
PROGRAM
11.00-11.45
Simpozijum farmaceutske kuće Hemofarm
Beta blokatori u kardiologiji
Moderatori: G. Milašinović, B. Obrenović-Kićanski
G. Milšinović. Izbor Beta blokatora u srčanoj slabosti i aritmijama
B. Obrenović Kirćanski. I zbor Beta blokatora u lečenju hipertenzije i
koronarne bolesti
11.45 - 12.00 Pauza
12.00-12.45
Simpozijum farmaceutske kuće Pfizer
Moderatori: B. Ivanović, Đ. Macut
B. Ivanović .
NORVASC – 15 godina u Srbiji.
Đ. Macut .Redukcija KV događaja kod pacijenata s
poremećajem lipidnog statusa –
Da li činimo dovoljno?
12.45-13.00 Pauza
13.00-14.00
Simpozijum farmaceutske kuće Berlin-Chemie Menarini
Hronične komplikacije šećerne bolesti od prevencije do terapijskih mogućnosti
Moderatori: T. Beljić- Živković, D. Lavrnić
14.00-15.00 Pauza
16
PROGRAM
Četvrtak 10. Jun
15.00-16.00
Simpozijum farmaceutske kuće Boehringer Ingelheim
Novi ciljevi u terapiji hipertenzije
Moderatori: P. Seferović. S. Dimković
P. Seferović. Telmisartan: Efikasan i neophodan u lečenju
kardiovaskularnih bolesti
S. Dimković.Telmisartan kod visoko rizičnih
kardiovaskularnih bolesnika
16.00-16.45
Simpozijum farmaceutske kuće Galenika
Moderator: P. M. Seferović
P. M. Seferović.Klopidogrel: lek koji je promenio prirodni tok
intervencija u koronarnoj bolest
16.45-17.00 Pauza
17
Četvrtak 10. Jun
PROGRAM
17.00-18.30
Zajednički simpozijum Sekcije za urgentnu medicinu SLD,
Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja internista Srbije
Pristup bolesniku sa bolom u grudima u
prehospitalnim uslovima:
Akutni koronarni simdrom u fokusu
S. Simeunović , T. Rajković, B. Putniković
T. Rajković.
Diferencijalna dijagnoza bola u grudima
Z. Milanov. Terapija akutnog infarkta miokarda sa
ST elevacijom
B. Ničić.Protokol za prehospitalnu dijagnostiku i
terapiju akutnog koronarnog sindroma
Z. Babić.
Da li je „abortus“ infarkta moguć: Prikaz slučaja
STREAM studija: Okrugli sto
Moderator : Slavica Simeunović
Članovi: Sladjana Andjelić, Tatjana Rajković, Miodrag Ostojić,
Aleksandar Nešković, Mirjana Krotin, Milan Pavlović
18
Četvrtak 10. Jun
PROGRAM
Sala II / Pacific
9.00-10.30
Sesija Gastroenterologija
Tanko crevo
Moderator: M. Krstić
J. Martinov,
M. Krstić. Endoskopska video kapsula u bolestima
tankog creva
M. Uglješić. Double baloon enteroskopija
S. Đuranović. Korekcija enoskopske video kapsule i double baloon
enteroskopije u bolestima tankog creva
A. Pavlović Marković Klinički aspekti bolesti tankog creva
Đ. Šaranović
CT i MR enterografija
D. Popović
Whippleova bolest
10.30-11.00 Pauza
11.00-12.30
Sesija Reumatologija I
Moderator: N. Damjanov
S. Pavlov-Dolijanović Rana dijagnoza sistemske skleroze
P. Ostojić Intersticijska bolest pluća u sistemskoj sklerozi
K. Simić-Pasalić Mineralna koštana gustina u sistemskoj sklerozi
19
PROGRAM
Četvrtak 10. Jun
12.30-14.00
Sesija Reumatologija II
Moderator: N. Damjanov
R. Petrović.Kliničke pojave i komorbiditeti u dugotrajnom
sistemskom eritemskom lupusu
M. Šefik Bukilica.Novi serološki markeri u dijagnostici i praćenju
sistemskog eritemskog lupusa
D. Marčetić.Bolesti srca u sistemskom eritemskom lupusu –
povezanost sa aktivnošću bolesti i prisustvom
14.00-15.00 Pauza
15.00-16.30
Sesija Gastroenterologija
Krvarenja iz gornjih segmenta digestivnog trakta
Moderator: D. Damjanov
D. Damjanov i sar. Značaj endoskopije u terapiji akutnog
masivnog krvarenja iz gornjih partija
digestivnog trakta
Lj.Hadnađev i sar. Učestalost, tok i ishod akutnih,
masivnih krvarenja iz gornjih partija
gastrointestinalnog trakta
20
Četvrtak 10. Jun
PROGRAM
16.30-18.30
Sesija Pulmologija
Psihičke manifestacije kod hroničnih plućnih bolesti
Organizator: Lj. Nagorni-Obradović
Koordinatori:M. Mitić Milikić, D. Pešut,
Lj. Nagorni-Obradović
M. Mitić Milikić .Psihičke manifestacije kod hroničnih plućnih
bolesti – uvodno izlaganje
D. Pešut Percepcija bolesti kod hroničnih plućnih
bolesnika
Lj. Nagorni-Obradović. Depresija i anksioznost kod hronične
opstruktivne bolesti pluća kao
sistemske manifestacije bolesti
D. Marić.
Psihosocijalni aspekti kod karcinoma pluća
V. Vučinić-Mihajlović.Kognitivni poremećaji kod bolesnika sa
hroničnom plućnom i vanplućnom
sarkoidozom
B. Milenković Anksioznost i depresija kod obolelih od
bronhijalne astme
18.30-19.00
Sesija Gastroenterologija
Moderator: A. Nagorni
G. Bjelaković
Vitamin D u prevenciji mortaliteta odraslih
21
Petak 11. Jun
PROGRAM
Sala I / Atlantic
8.30-10.00
Sesija Gastroenterologija
Dijagnostičke i terapijske metode u gastroenterologiji
Moderator: A. Nagorni
D.Jovanović. Istorijat endoskopije
A. Pavlović Marković Endorektalni ultrazvuk
S. Trbojević. NOTES
A.Nagorni. Mukozektomija tumora debelog creva
10.00-10.45
Simpozijum farmaceutske kuće MerckSerono
Concor/Lodoz kada, kome i zašto ?
Moderator: M. Ostojić
B. Ivanović.
Uticaj srčane frekvence na kardiovaskularni rizik
10.45-11.00 Pauza
11.00-11.45
Simpozijum farmaceutske kuće Hemofarm
Osteoporoza 2010.
Moderator: Lj.Stojanović
Lj. Stojanović Osteoporoza i njene posledice – dileme i dostignuca
u 2010
N. Vujasinović Stupar. Osnovni principi dijagnoze i terapije
Lj. Stojanović. Suplementacija u osteoporozi i zaključak
11.45-12.00 Pauza
22
PROGRAM
Petak 11. Jun
12.00-12.45
Simpozijum farmaceutske kuće Actavis
Moderator: M. Jović
M. Jović. Koliko zaista poznajemo žensko srce? /
u kardiovaskularnom kontinuumu /
12.45-13.00 Pauza
13.00-14.00
Simpozijum farmaceutske kuće Berlin Chemie Menarini
Moderator: P. Seferović
P. Seferović. Nebivolol: prošireno indikaciono područje za prvog
medju beta blokatorima
N. Despotović. Rezultati ETNA studije: Prospektivno Praćenje
Primene Nebivolola U Tretmanu Arterijske
Hipertenzije u Srbiji
14.00-15.00 Pauza
15.00-17.00
Novi pogledi na acetilsalicilnu kiselinu
Okrugli sto
Moderator: M. Ostojić
Učesnici: M. Ostojić, M. Krstić, M. Bogić, N. Damjanov, R. Živković,
M. Prostran, P. Miljić
23
PROGRAM
Petak 11. Jun
17.00-18.30
Dijagnostika ateroskleroze 2010: Od faktora rizika do
funkcionale evaluacije koronarnih arterija
Predsedavajući: M. Ostojić, B. Beleslin, B. Lović
B. Parapid.Šta sve utiče i na progresiju ateroskleroze:
Novi faktori rizika za koronarnu bolest
A. Djordjevic-Dikić.Neinvazivna dijagnostika koronarne bolesti:
Od testa opterećenja do merenja koronarne
rezerve protoka
D. Sobic-Saranović.Neinvazivna dijagnostika koronarne bolesti:
Od perfuzije do PET-a
V. Giga.Da li se koronarna bolest manje dijagnotikuje
kod žena?
J. Stepanović.Kada funkcionalno testirati pacijenta posle
revaskualrizacije?
I .Tasić. 24
Rehabilitacija bolesnika sa ishemijskom bolesti srca
Petak 11. Jun
PROGRAM
Sala II / Pacific
8.30-10.00
Sesija Pulmologija II
Psihičke manifestacije kod hroničnih plućnih bolesti
Organizator: Lj. Nagorni-Obradović
Koordinatori: D. Radojković, P. Minić, M. Mitić-Milikić
M. Mitić-Milikić. Uvodno izlaganje
A. Divac.Molekularna genetika cistične fibroze: principi i
primena
M. Grujić.Manifestacije atipičnih oblika cistične fibroze kod
odraslih osoba
P. Minić.
Šta je novo u terapiji cistične fibroze
10.00-11.30
Udruženje kardiologa Srbije
Ekspertski tim za akutni koronarni sindrom Ministarstva zdravlja,
Radna grupa za srčanu insuficijenciju Udruženja kardiologa Srbije
Zamke savremene terapije u prehospitalnoj i hospitalno fazi
bolestnika sa akutnim koronrnim sinromom između tromboze i krvarenja
Moderator: Z. Vasiljević
Z. Vasiljević
Dobro poznavanje efikasnosti i rizika savremene
terapije akutnog koronarnog sindroma –
uslov uspešnog lečenja
G. Nikčeveić
Značaj krvarenja u prognozi bolesnika sa
akutnim koronarnim sindromom
Prikaz slučaja
I. Mrdović
Rezistencija na dvojnu antiagregatornu terapiju
Prikaz slučaja
G. Matić
Antikoagulantna terapija: pre, u toku i posle
akutnog koronarnog sindroma
25
Petak 11. Jun
PROGRAM
11.30-13.00
Sesija hematologija
Hronične mijeloproliferativne bolesti
Moderator: D. Č. Čeleketić
D. Č. Čeleketić Hronična granulocitna leukemija
Z. Cvetković. Policitemija rubra vera
A. Novković. Hronična mijelofibroza
M. Kramer(Holandija).New insights in the pathophysiology of
‘Anemia of Chronic Disease’
13.00-14.30
Alergologija i klinička imunologija
Hitna stanja u alergologiji i kliničkoj imunologiji
Moderator:A. Perić-Popadić
A. Perić-Popadić. Hitna stanja u alergologiji
V. Tomić-Spirić. Anafilaktičke reakcije izazvane lekovima
R. Stošović. Alergijske reakcije izazvane venomima insekata
J. Bolpačić. Akutna stanja u sistemskom eritemskom lupusu
14.30-15.00 Pauza
26
Petak 11. Jun
PROGRAM
17.00-18.30
Sesija Pulmologija III
Moderator :D.Jovanović
Z. Lazić. Klasifikacija i kliničke karakteristike difuznih
intersticijskih oboljenja pluća
R. Stević Vrednost HRCT i drugih Imaging metoda u
diferencijalnoj dijagnostici interstricijskih
bolesti pluća
V. Skodrić-Trifunović. D
ijagnosticki algoritam
idiopatske plućne fibroze (IPF)
I. Stanković.
D. Jovanović. E
valuacija i terapija intersticijskih plućnih promena
u sistemskim bolestima veziva
Plućne manifestacije vaskulitisa
27
Subota 12. Jun
PROGRAM
Sala I / Atlantic
9.00-10.30
Sesija Gastroenterologija
Hronični virusni hepatitisi 2010
Moderator:P. Svorcan
R. Ostojić (Hrvatska) Hepatitis B - povratak u budućnost
I. Boričić.
Patohistološka procena stadijuma virusnog
hepatitisa i odnos sa neinvazivnom procenom
stadijuma fibroze jetre
P. Svorcan.
Hronični virusni hepatitis C u grupi
intravenskih zavisnika
J. Jović.
Hronični virusni hepatitisi i
hepatocelularni carcinoma (screening )
R. Ješić. Hronični virusni hepatitisi i transplantacija jetre
Đ. Čulafić
Lečenje hroničnih virusnih hepatitisa posle
transplantacije jetre
10.30-11.30
Serbian Association of internal medicine(SAIM)
and European Federation of internal Medicine(EFIM)
Moderator: D. Lović, J.W. Elte
J. Willem F Elte
(Holandija). The Metabolic Syndrome, myth or reality?
R. Ceska
(Češka Republika).Complex treatment of patients with cardiovascular
risk. The ATRACTIV trial
H. P. Kohler
(Švajcarska). 28
Thromoembolitic disease
Subota 12. Jun
PROGRAM
11.30-12.00
Simpozijum farmaceutske kuće Sanofi Aventis
Triapin - poverenje u tritace, snaga felodipina
Moderator: B. Ivanović
12.00-12.45
Simpozijum farmaceutske kuće Novartis
Diferencijalna dijagnoza leukocitoze, leumoidne reakcije
i hronične granulocitne leukemije.
Moderator:D. Čeleketić
12.45-13.00 Pauza
13.00-14.30
Sesija alergologija
Astma i rinitis – udružena bolest disajnih puteva
Moderator: M. Bogić
V. Tomić-Spirić. Alergijski rinitis – najčešća alergijska bolest xxi v.
M. Bogić.
Udružena bolest disajnih puteva
I. Stanković.
Da li je dobra kontrola astme realnost?
Biljana Zvezdin. Terapija udružene bolesti disajnih puteva
29
PROGRAM
Subota 12. Jun
14.30-16.00
Simpozijum Udruženja Kardiologa Srbije i Republike Srpske
Predsedništvo: Z.Vasiljević, D. Vulić, I. Tasić, M. Lazović
D.Vulić. Prevencija Kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj
praksi
I. Tasić. Osnovne komponente i ciljevi kardiološke
rehabilitacije
M. Lazović. Rana kardiovaskularna rehabilitacija
S. Apostolović. Kardiološka rehabilitacija nakon akutnog
koronarnog sindroma i primarne
koronarne angiplastike
D. Đorđević. Kardiološka rehabilitacija nakon kardijalne hirurgije
koronarnih arterija
D. Spiroski,
M. Tomašević 30
Rani testovi fizičkim opterećenjem: Pro et Contra
PROGRAM
Subota 12. Jun
Sala II / Pacific
Udruženje internista Srbije i Godišnja konferencija
Nacionalnog registra za plućnu hipertenziju
Plućna hipertenzija: novine u dijagnostici i lečenju 2010
Organizatori: P. M. Seferović , A. D. Ristić
9.00-10.30
Sesija 1
Savremena klasifikacija i klinički najvažnije etiološke forme
Predsedavajući: M. Mitić-Milikić , M. Antonić,B. Gligić
P. M. Seferović.
Uvod i pozdravna reč – Nacionalni registar za
plućnu hipertenziju i redovne godišnje
konferencije o plućnoj hipertenziji
S. Radovanović. Savremena definicija i klasifikacija plućne
hipertenzije
V. Vukomanović.
Primarna plućna hipertenzija:
epidemiologija i terapijski relevantni
patofiziološki mehanizmi
A. Ristić. Hronična tromboemboljska plućna
hipertenzija: hirurško i medikamentozno
lečenje
I. Jovanović. Plućna hipertenzija u kongenitalnim
srčanim manama
P. Ostojić.
Plućna hipertenzija u sistemskim
autoimunim bolestima
10.30-11.00 Pauza
31
Subota 12. Jun
PROGRAM
11.00-12.30
Sesija 2
Dijagnostički algoritam i stratifikacija rizika
Predsedavajući: I. Jovanović, S. Radovanović , B. Salobir
M. Deljanin-Ilić. Simptomi, objektivni nalaz,
elektrokardiogram i šestominutni test
hodanja u plućnoj hipertenziji
M. Vukčević. Lj. Jovović.
Spirometrija, testovi difuzije, ventilaciono/
perfuziona scintigrafija, MSCT i testovi
vazoreaktivnosti
A. Ristić. Kateterizacija srca, hemodinamika i
pneumoangiografija
T. Ilisić. Magnenta rezonanca u dijagnostici
plućne hipertenzije
D. Kalimanovska-Oštrić.
Stratifikacija rizika i prognoza bolesnika
sa plućnom hipertenzijom
Ehokardiografska dijagnoza plućne
hipertenzije: standardni pregled i
nove tehnike
12.30 – 13.00 Pauza
32
PROGRAM
Subota 12. Jun
13.00-14.30
Sesija 3
Plućna hipertenzija: savremene strategije lečenja
Predsedavajući: P. M. Seferović , Dj. Považan ,M. Jakopović
M. Mitić-Milikić. Ključni terapijski principi u lečenju plućne
hipertenzije: mono- ili kombinovana terapija
B. Salobir (Slovenija)
Antagonisti endotelinskih receptora:
kada i kako početi terapiju
P. M. Seferović. Inhibitori fosfodiesteraze u lečenju
plućne hipertenzije
M. Jakopović (Hrvatska). Prostanoidi u terapiji plućne hipertenzije
33
Usmene prezentacije
Petak 11. Jun
8.30-10.00
I Sesija
Predsedništvo: A.Stanković
Bolesti srca u sistemskom eritemskom lupusu povezanost sa aktivnošću‡u bolesti i prisustvom autoantitela
D. Marčetić*
P. Seferović**, R. Petrović*
*Institut za reumatologiju, Beograd,
**Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd
Prevalenca i faktori udruženi sa plućnom arterijskom hipertenzijom
u pacijenata sa sistemskom sklerozom
B. Stamenković, A. Stanković, J. Nedović, S. Stojanović, A. Dimić,
D. Đorđević, O. Jelenković
Klinika za reumatologiju, Institut Niška Banja
Rana dijagnoza sistemske skleroze
Slavica Pavlov-Dolijanović
Institut za reumatologiju
Pušenje cigareta je udruženo sa visokom aktivnošću bolesti i
produkcijom antitela u reumatoidnom artritis
A. Stanković, B. Stamenković, J. Nedović, S. Stojanović, A. Dimić, O. Jelenković
Klinika za reumatologiju, Institut Niška banja
Bone mineral density parameters in a group of female patients
with Systemic sclerosis
K. Simic Pasalic
N. Damjanov, N Pilipovic, N. Gavrilov
Institute of rheumatology
Circulating osteoprotegerin, soluble rank ligand, il-17a and comp
levels in relation to bone mineral density in patients with
systemic sclerosis
K. Simic Pasalic
N. Pejnovic, S.Prodanovic, S.Pavlov, N.Damjanov, I.Soldatovic
Institut za reumatologiju
34
Usmene prezentacije
Petak 11. Jun
Kliničke pojave i komorbiditet u dugotrajnom sistemskom
eritemskom lupusu
R. Petrović
Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za reumatologiju
Somatska simpotomatologija kod pacijenata sa
posttraumatskim stresnim poremećajem: deo kliničke slike ili
komorbiditet
Branislav Filipović
Branka Filipović,
Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za anatomiju ”Niko Miljanić”,
KBC Bežanijska Kosa, Odeljenje gastroenterologije
10.30-12.00
II Sesija
Predsedništvo:D.Djordjević
Rano remodelovanje leve komore kod aktivnih fudbalera u
preadolescentnom periodu - uticaj fizičkog treninga
M. Zdravkovic1
J. Perunicic2, M. Ristic2, M. Krotin1,V. Vukomanovic3, S. Radovanovic1,
I. Soldatovic2, D. Zdravkovic1, B. Cakic1, P. Djuran1
1KBC ”Bežanijska kosa”, 2KCS Srbije, 3Institut za majku i dete,
Osam godina pracenja bolesnika sa hipertenzivnom hipertrofijom
leve komore i prognosticki znacaj neinvazivnih parametara
Dragan Djordjevic
Ivan Tasc1, Bojana Stamenkovic1, Miroslav Stojanovic1, Milan Lovc1,
Dragan Lovic2, Branko Lovic 2
1 Institut za lecenje i rehabilitaciju \”Niska Banja\”
2 Inter medica - dr Lovic
Uticaj pola bolesnika na petogodišnje preživljavanje i
kvalitet života nakon aortokoronarnog bajpasa
M. Zdravkovic1
M. Krotin1, M. Ristic2, J. Perunicic2, N. Milic2, S. Radovanovic1, V. Bisenic2,
D. Zdravkovic1, B. Cakic1, P. Djuran1
KBC ”Bežanijska kosa”, KCS Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu
35
Usmene prezentacije
Petak 11. Jun
Klinički značaj kolaterala
Babić Stojan
Vasiljević Z, Lazović B.
Specijalisticka ordinacija Dr Babic
Šta očekuje hroničnog pušača pored kardiovaskularnog i
cerebrovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.
S.Banković
M. Ristić,M. Pirnat,M. Gordić, Z. Pekmezović ,J. Kalaba
Dom zdravlja\” Dr Simo Milošević”, Opšta bolnica Pančevo-Interno odeljenje,
KBC \”Bežanijska Kosa\”Beograd
Definisanje radioloških promena plućne cirkulacije od
intersticijalnog do alveolarnog edema pluća-detekcija
dilatacione miokardiopatije u ranoj fazi
M.Pirnat
M.Ristić, M.Gordić, Z.Pekmezović, J.Andrejić-Kalaba
Dom zdralja -Dr Simo Milošević-, Opšta bolnica Pančevo-Interno odeljenje,
KBC\” Bežanijska Kosa\” Beograd
Značaj natriuričkih peptida kao kardiovaskularnih markera
Jelena Milosavljević
Marija Rihter
Institut Niska Banja
12.00-13.30
III Sesija
Predsedništvo:I. Tasić
Sprovođenje programa prevencije dijabetesa u Zaječaru
Miodrag Đorđević(1)
Jasmina Mrgud(2),Vesna Đorđević-Lalošević‡(1), Dragan Zdravković(3)
Zdravstveni centar Zaječar(1), Klinički centar Kasindo, Istočno Sarajevo,
BIH Novonordisk pharma (3)
Značaj pojedinih antropometrijskih parametara u determinisanju
veličine i distribucije masne mase u metaboličkom sindromu
B. Inić Kostić
S. Milinić, T. Novaković, R. Trajković, N. Djokić, G. Dželetović,
D. Kostić, G. Kujačić
1.Dom Zdravlja GraÄ anica 2.Medicinski Fakultet Priština
3.ZZZZ Srbije Novi Sad
36
Usmene prezentacije
Petak 11. Jun
Omega-3 fatty acids are effective in the treatment of severe
hypertriglyceridemia
B. Zorić
M. Ristić, M. Jovović
institution: Dom zdravlja „Dr Simo Milošević
Faktori rizika razvoja kardiovaskularnih bolesti u pacijenata sa
supkliničkom hipotireozom
T. Novaković 1
S. Milinić, B. Inić2, Z. Mirković, D. Rašić, S. Pajović, G. Dželetović‹3
Medicinski fakultet-Kosovska Mitrovica 1 Dom Zdravlja Gračanica
2 ZZZZ Srbije-Novi Sad3
Primena mera sekundarne prevencije i njihovi efekti kod koronarnih
bolesnika na specijalizovanoj rehabilitaciji u institutu „niška banja“
Ivan Tasić¹, S. Kostić¹, D. Đorđević¹, T. Savić¹, D. Simonović¹, M. Rihter¹,
V. Mitić¹, D. Vulić².
Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“
Medicinski fakultet Banja Luka, Republika Srpska
Uticaj nutritivnih parametara na procenu stanja uhranjenosti kod
gastroenteroločkih pacijenata
Filipović BF
Kovačević N, Marković O, Ranđelović T, Filipović BR
KBC Bežanijska Kosa
Učestalost hipoglikemija u pacijenata sa nepankreasnim tumorima
M. Pandrc
A.Nikodinovic
Vojnomedicinski centar-Slavija
Znacaj edukacije i rezultati kod pacijenata sa dijabetesom
Misic Svetislav
Misic Zorica
Zdravstveni Centar Vranje
37
Usmene prezentacije
Petak 11. Jun
17.00-18.00
IV Sesija
Predsedništvo: D. Bastać
Visok efekat lečenja teške i maligne esencijalne hipertenzije u
periodu od 1998- 2008. godine
I. Gašanin
Dom zdravlja Sjenica
Odnos varijabilnosti arterijskog pritiska, pulsnog pritiska i ranog
jutarnjeg pritiska iz ambulatornog 24-časovnog monitoringa
arterijskog pritiska sa ehokardiografskim parametrima tkivnog
dopplera u bolesnika pod antihipertenzivnom terapijom
D. Bastać
Z.Joksimović
Internistička ordinacija Dr Bastać
Visok efekat lečenja opstruktivnih bolesti pluća primenom
prevencije i adekvatnog lečenja u periodu od 1998-2007. godine
I. Gašanin
Dom zdravlja Sjenica
Klinički značaj hepatičkog hidrotoraksa
Đ. Šulafić
V. Šulafić-Vojinović, P.Rebić
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KCS,
ZZZ radnika ”Železnica Srbiježž”, Klinika za pulmologiju KCS
Molekularna genetika cistične fibroze: principi i primena
Aleksandra Divac
Mila Ljujić, Aleksandra Nikolić, Jelena Kušić, Dragica Radojković
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Fekalni kalprotektin u proceni aktivnosti Kronove bolesti: korelacija
sa Harvey- Bradshow indeksom, laboratorijskim, endoskopskim
i histoloskim nalazima
D. Bojic
B. Bojic, M. Protic, P. Svorcan , D. Necic , S. Markovic, Nj.Jojic
Klinicko-bolnicki Centar \”Zvezdara\”
38
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
Sala LeClub
9.00-14.00
I Deo
Moderator. B.Lović
P1
Ehokardiografski parametri dijastolne funkcije leve komore kod
bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i dijabetes melitusom
S. Milutinović
Lj. Hadži-Pešić
institution: Specijalistička ordinacija za internu medicinu ”Dr Suzana Milutinović”
P2
Respiratorna insuficijencija u različitim stadijumima razvoja
hroničnog plućnog srca
D. celić
B. Krdzić, S. Lazić, M. Ĺ ipić, R. Stolić, B. Mihailović
Medicinski fakultet u Prištini-Kosovska Mitrovica
P3
Pojava otoka na nogama i antagonisti kalcijumovih kanala kod
hipertenzivnih bolesnika
B. Timcic
A. Timcic, S. Taskovic, D. Timcic, S. Misic
P4
Kardiovaskularni faktori rizika kod pacijenata sa arterijskom
hipertenzijom
M. Nikolić
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije-Beograd,
Organizaciona jedinica Niš
P5
Leucocitosis e causa ignota: dijagnoza ili put ka dijagnozi?
(prikaz slučaja)
Ljiljana Tadić
Odelenje primarne zdravstvene zastite, Vojna bolnica NiS
39
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P6
Gojaznost u oficira Vojske Srbije
Z.Nikolić
V. Dačić, M. Majstorović, M. Mladenović
P7
Značaj pridruženosti tuberkuloze pluća kod pacijenata lečenih od
Diabetes mellitus-a
Sonja Smiljić
Radović D1, Miletić M1, Biševac B1, Radović B2, Stevanović J3
1.Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica
2.Grudno odeljenje, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
3.Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet Priština-Kosovska Mitrovica
P8
Analiza pojedinih komponenti u sklopu kardiometaboličkog
sindroma kod hipertenzivnih pacijenata i efekti na težinu hipertrofije
miokarda leve komore
Igor Djordjijoski
D. Bastać, M. Mladenović, B. Djoković, Z.Joksimović
Zdravstveni centar Zajecar
P9
Teška hiperkaliemija refrakterna na konvencionalnu terapiju u toku
lečenja rezistentne arterijske hipertenzije u dijabeticara sa
kombinacijom inhibitora angiotenzin-konvertaze i sartanaPrikaz slučaja
Dušan Bastać
A.Aleksić
Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar
P10
Primarni maligni melanom jednjaka-prikaz bolesnika
N.Zdravković
Ž. Živić, A. Nagorni, R. Stolić
Klinički centar Kragujevac
40
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P11
Akutno krvarenje kod gastrointestinalnog stromalnog tumoraprikaz slučaja
Z.Zivić
N.Zdravković, A.Nagorni, R.Stolić, S. Milinić
Klinički centar Kragujevac
P12
Statistička obrada podataka dobijenih Holter monitoringom u
Ambulanti interne medicine u Baru u periodu
maj 2006-decembar 2009
G. Masoničić
M. Stanišljević, M. Vukelic, S. Mitrović, M. Knežević, N. Masoničić, M. Popivoda
JZU Dom Zdravlja Bar
P13
Novonastala atrijalna fibrilacija u muškaraca mladje životne dobi
S.Radojičić
Z. Vujašiž, S. Ivanović, N. Jušković
Opšta bolnica ”Danilo I” Cetinje
P14
Prehospitalna primena pentoprazola
M.B
S.M
Zavod za hitnu medicinsku pomoc Nis
P15
Infekcije u cirozi jetre
Z.Petrović‡
V. Mihajlović, Lj. Hadnačev, D. Damjanov, Z. Mrđa, Ž. Savić, T. Pešić,
S. Knežević, T. Jocić, O. Latinović, T. Orlić
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
P16
Akutni infarkt miokarda i dijabetes melitus
S. Mitrović
B. Mitrović, D. Colic , D.Mitrović
P17
Akutni koronarni sindrom na području lozničke opštine
B. Mitrović
S. Mitrović, D.Mitrovic
Medicinski fakultet Beograd Opšta bolnica Loznica
41
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P18
Subkliničko oštećenje organa pri prvom pregledu i postavljanju
dijagnoze arterijske hipertenzije
S. Radojičić
S. Ivanović, N. Jušković, Z. Vujačić
Opšta bolnica “Danilo I” Cetinje
P19
Tireoidna disfunkcija kao uzrok nastanka osteoporoze u
našoj grupi bolesnika
S.Ivanović
S. Radojičić, Z. Vujačić, N. Jušković‡
Opšta bolnica ”Danilo I” Cetinje
P20
Pridruženi faktori rizika za nastanak ponovljenih kardiovaskularnih
događaja kod pacijenata sa dijabetes melitusom
D. Čolić‡
B. Mitrović, D. Mitrović, S. Mitrović
Opša bolnica Loznica
P21
Rosai-Dorfman disease- Case Report
Evica Siomonović‡
V.Colić, M. Mladenović
Opšta bolnica Leskovac
P22
Primena Rituksimaba u terapiji kompozitnog limfoma Diffuse Large B-Cell Lymphoma/Hodgkin disease
Evica Siomonović
V. Colić,M.Mladenović
Opšta bolnica Leskovac
P23
Hronična mijeloidna leukemija i sistemski eritematozni lupus prikaz slučaja
I. Čojbašić
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju, KC Niš
P24
Statinima u borbi protiv ateroskleroze
(efekti primene pravastatina-pravacora na sniženje lipida u krvi)
D.Branković
M.Branković, D.Stanković, S. Ćirić-Zdravković, G.Ilić-Grujić
Dom.Zdravlja-Niš
42
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P25
Klinički pregled u postavljanju dijagnoze
mijeloproliferativnih bolesti
Evica Siomonović
V.Colić,M.Mladenović
Opšta bolnica Leskovac
P26
Srčana insuficijencija u bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom
D.Branković
M.Branković,D.Stanković,S.Ćirić-Zdravković,G.Ilić-Grujić
Institution: Dom Zdravlja-Niš
Bolnički centar-Vranje
Klinika Za KVB-Niš
P27
Uticaj hemoterapije na nivo CRP (C-reaktivnog proteina) u
pacijenata sa nesitnocelijskim karcinomom pluca (NSCLC)
V. Radosavljevic
M. Obradovic, V. Milovanovic
KBC Bezanijska Kosa
P28
Xanthine dehydrogenase / xanthine oxidase activity in plasma
patients with age-related cataract associated with hypertensive
and heart failure
Bojana Kisic
D.Miric, A.Stolic, I.Dragojevic,L.Zoric,M.Stanic.
Faculty of Medicine, Pristina, Settlement Kosovska Mitrovica
P29
Oboljevanje od malignih tumora u osoba sa dijabetesom u
opštini zaječar u periodu 1996.-2009. godina
Vesna Đorđević-Lalošević
Miodrag Đorđević
Zdravstveni centar „Zaječar“
P30
Ulcusne promene gastroduodenuma i Helicobacter pylori infekcije
Lj. Stalević
J.Mitić,M.Popović,D. Aleksovski, S. Ivić
Interna klinika priština- Gračanica
43
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P31
Ucestalost Helicobacter pylori infekcije kod obolelih od
Diabetes mellitusa tip 2 na teritoriji Kosmeta
M.popović
Lj. Stalević. D. Aleksovski, J.Mitić
Interna Klinika KBC-a priština- gračanica
P32
Faktor VIII kao marker hiperkoagulabilnog stanja kod
pacijenata sa strumom
O.Simonović1
L.Mačukanović- Golubović1, T.Vukićević1, D.Tasić2
Klinika za hematologiju i klničku imunologiju1, Klinika za nefrologiju2
Klinički centar Niš, Univerzitet u Nišu
P33
Tromboembolija pluća kao prva manifestacija perniciozne anemije
- prikaz slučaja
O.Simonović1
L.Mačukanović-Golubović1, T.Vukićević1, D.Tasić2
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju1, Klinika za nefrologiju2 ,
Klinički centar Niš, Univerzitet u Nišu
P34
Efikasnost nilotiniba kod pacijenta sa hroničnom mijeloidom
leukemijom koji su rezistentni na imatinib mesilat - prikaz slučaja
I. Čojbašić
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju, KC Niš
P35
Uticaj radioterapije na nivo CRP (C-reaktivni protein) u NSCLC
(nesitno celijski karcinom pluca)
V. Radosavljevic
N. Petrovic, M. Obradovic, V. Milovanovic
KBC Bezanijska Kosa
44
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P36
Visina epitelnih papila u erozivnim formama gastroezofagusne
refluksne bolesti-morfometrijska studija
M.Radisavljević, A.Nagorni,A.Petrović,B.Petrović,G.Bjelaković,V.Brzački,
S.Raičević-Sibinović,
Klinika za Gastroenterologiju i Hepatologiju,KC Niš Institut za Histologiju i
Embriologiju Medicinski Fakultet,Niš
P37
Infektivna mononukleoza u studentskoj populaciji
S.Bošnjaković Perić
M.Jovančević, V.Savić, S.Petrović, T.Ivanović, N.Poski
ZZZZ studenata Beograd
P38
CT angiografija koronarnih arterija u patološkim stanjima
koja nisu vezana za koronarnu bolest - indikacije i ograničenja
M. Zdravkovic
M. Krotin, S. Radovanovic, J. Saponjski, G. Tomašek
Institution: KBC ”Bežanijska kosa”
P39
Angiodisplazije kao uzrok krvarenja iz gastrointestinalnog trakta
kod bolesnika starije životne dobi
T.Savić*
T.Tatić**, Ljiljana Hadnadjev*, Z.Petrović*, D.Damjanov*, I.Mitić**, Z.Mrdja*,
A.Knežević*, T.Pešić*, T.Jocić*, V.Mihajlović*, V.Vračarić*, O.Latinović*,
T.Orlić*, ˝.Krnetić*
*Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, klinički centar Vojvodine,
Novi Sad **Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju,
klinički centar Vojvodine, Novi Sad
P40
Vilozni adenom žučne kese kao prekancerozna lezija. Prikaz slučaja
B.Petrović1
A.Nagorni1,V.Petrović2,A.Petrovic3,I.Stanković4
1 Klinka za Gastroenterologiju i hepatologiju K.C.Niš
2 Dom Zdravlja Merošina
3 Institut za Histologiju i embriologiju Medicinski Fakultet Niš
4 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Niš
45
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P41
Povezanost Helicobacter pylori infekcije i sporijeg oporavka od
hepatičke encefalopatije kod pacijenata sa cirozom jetre
T. Glišić
A.Sokić - Milutinović, M. Glišić, T. Alempijević, M. Krstić
Urgentni centar - urgentna gastroenterologija i hepatologija
P42
Uspešnost rehabilitacije bolesnika sa aortokoronarnim by passom u
odnosu na pol
B. Jončić
V. Stoičkov, I. Tasić
Institut za lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih bolesnika
Niška Banja
P43
Razvoj akutnog infarkta miokarda - prikaz slučaja
Sonja Ilić 1
Biljana Radovanović-Dinić 2
Dom zravlja Niš 1,
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Niš 2
P44
Analiza 24časovnog holter monitoringa kod pacijenta sa
prolapsom valvule mitralis
Sonja Ilić1
Biljana Radovanović-Dinić2
Dom zdravlja Niš 1
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Niš2
P45
Etiologija ciroze jetre bolesnika lečenih u Internom odeljenju
ZC ”Dr M. Marin” u Loznici
V.Vučetić
T. Radaljac, D.Radaljac
Interno odeljenje, ZC ”Dr M.Marin”
P46
Polimorfizam gena za angiotenzin konvertrujući enzim utiče na
individualni nefroprotektivni odgovor bolesnika sa šećernom bolesti
tip 1 u toku hronične terapije blokatorima angiotenzin II receptora
Tamara Dragović
V. Ilić, P. Ristić, M. Cizmić, Z. Andjelković
Klinika za endokrinologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd.
46
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P47
Program prevencije dijabetesa u Zaječaru
Miodrag Đorđević(1)
Jamina Mrgud(2), Vesna Đorđević-Lalošević(1), Dragan Zdravković(3)
Zdravstveni centar Zaječar (1) Klinički centar Kasindo,Istočno Sarajevo BIH (2)
Novonordisk pharma (3)
P48
Učestalost velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja kod
bolesnika sa hirurškom revaskularizacijom miokarda i
perkutanom koronarnom intervencijom u petogodišnjem periodu
D. Miljković
Dom zdravlja Varvarin
P49
Učestalost i mortalitet bolesnika sa oboljenjem glavnog stabla leve
koronarne arterije i koronarnom bolešću
D.Miljković
Dom zdravlja Varvarin
P50
Primena olmesartana u lečenju esencijalne arteriske hipertenzije
S Gajic
Specijalistička lekarska ordinacija Sveti Kuzman i Damjan
P51
Neželjena dejstva amiodarona u svakodnevnoj kliničkoj praksi
N.Nenadić (1)
Lj.Kolarski Nenadić(2),T.Stojanović(1),I.Damnjanović(1),Z.Mladenović (1)
(1)DZ Zvezdara,Beograd, (2)DZ Dr Simo Milošević,Beograd
P52
Efekat metformina na insulinemiju i insulinsku senzitivnost u
bolesnica sa sindromom policističnih jajnika
Gordana Lukić-Dželetović
A.Jovanovič,T.Novaković,S.Pajović, M.Antić,B:Inić,S.Ivić
ZZZZ\”R˝\”Srbije.Novi Sad,Medicinski fakultet-Priština,KBC Priština
P53
Udruženost oboljevanja od alergijske astme i
drugih alergijskih bolesti
B.Krdžić,
D. Đelić, J.Milovanović, B.Mihailović, M. Krdžić, M.ipić, S.Lazić
Medicinski fakultet u Pristini- Kosovska Mitrovica
47
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P54
Poremećaji srčanog ritma u hipertenzivnoj bolesti
S.Ilić
B.Radovanović Dinić
Dom zdravlja Niš
15.00-19.00
II Deo
Moderator. B.Lovic
P55
Lipidni status obolelih od tip 2 šećerne bolesti
R. Lečić
S. Simić, R. Segić-Petrović
Zdravstveni centar Kruševac, Dom zdravlja
P56
The Advanced Characteristics of Colorectal Adenomas
Biljana Radovanović-Dinić 1
Aleksandar Nagorni 1, Ivanka Stamenkovic 1, Goran Bjelakovic 1,
Snežana Tešić-Rajković 1, Sonja Ilic 2
Clinic for gastroenterology and hepatology, Clinical center Nis, Serbia 1
Public Health Center Niš2, Serbia
P57
Izrazito težak oblik vazospastične angine pectoris - prikaz slučaja
V. Perić
M. Borzanović, R. Stolić, S. Sovtić, D. Dikić, A. Jovanović, Z. Marčetić, M. ipić,
S. Lazić, T. Novaković, B. Dejanović, D. Aleksovski
Interna Klinika, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje Beograd
P58
Hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija - bolest srca na koju
treba misliti
S. Lazić1
M.Ipić1, D. Đelić1, S. Sovtić1, Z. Marčetić1, V. Perić1, R. Stolić1, S. Pajović1,
S. Milinić1, B. Krdžić1.
1 Interna klinika, Medicinski fakultet priština, Kosovska Mitrovica
48
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P59
Akutni infarkt miokarda i faktori rizika kod osoba mladjih od
40 godina-naša iskustva
B.Timcic
S.Taskovic,,A.Timcic,D.Cvetkovic,S.Spasic
Zdravstveni centar,Interno odeljenje,Vranje
P60
Thrombophilia-abnormality in the system of coagulation -Case
S.Sretenović
D.Živić
KC Kragujevac
P61
Non-Hodgkin lymphoma-ekstranodalna lokalizacija
S.Sretenović
KC Kragujevac
P62
Autoimuna hemolitička anemija kod ulceroznog kolitisa
E.Miljković
D.Marković, M.Pavlović,V.Nikolić,I.Čojbašić,
L.Golubović-Mačukanović
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju
P63
Leukostaza kao uzrok prolazne plućne hipertenzije kod bolesnika sa
hroničnom limfocitnom leukozom
E.Miljković
D.Marković,M.Pavlović,V.Nikolić
Klinika za Hematologiju i kliničku imunologiju
P64
Holangitis i apscesi jetre u holecistektomisanog pacijentaprikaz slučaja
Jovanović D
Brzački V, Nagorni A,Raičević-Sibinović S.
KC Niš, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
P65
Holelitijaza u bolesnika sa cirozom
T.Radaljac
V.Vučetić, D. Radaljac
49
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P66
Color Doppler sonografija portnog siatema u bolesnika
sa cirozom jetre
Benedeto-Stojanov D
Nagorni A, Mladenović B, Bjelaković G, Brzački V
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KC Niš
P67
Uticaj nivoa lipida na razvoj dijabetesne kardiomiopatije
kod pacijenata sa diabetes mellitusom tipa 2
D. Stanković
D.Branković
ZC Vranje, Opšta bolnica Vranje (1) Dom Zdravlja Niš (2)
P68
Efficacy and saffety of atorvastatin in patients
with familial hyperlipoproteinaemia
M. Jovović
M. Ristić, B. Zorić
Dom zdravlja „Dr. Simo Milošević“
P69
Elektrokardiografske karakteristike hipertrofičnog i
nehipertrofičnog miokarda leve komore sportista
I. Nikolić Pavlović
Institut ”Niška Banja”
P70
Koronarna bolest kod pacijenata sa aortnom stenozom petogodišnje praćenje
I. Nikolić Pavlović
M. Krstić, D. Stanišić
Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih
bolesti - Niška Banja u Niškoj Banji
P71
Kolonoskopija kod starijih pacijenata
Vesna Brzački
Aleksandar Nagorni, Danijela Jovanović, Suzana Raičević-Sibinović, Daniela
Benedeto-Stojanov, Goran Bjelaković
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KC Niš
50
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P72
Gojaznost kao imenitelj lipidnih poremećaja i vakularnih oboljenja
A. Rackov
D. Bilbija, B. Perkucin, E. Marinković-Vrhovac
Dom zdravlja - Temerin, Temerin
P73
Celijačna bolest u odrasle ženske osobe
Gordana petrović
A. Nagorni, G. Bjelaković, B. Radovanović Dinić, V. Grozdanović
Klinički centar Niš, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
P74
Arterijski krvni pritisak i srcana frekfenca nakon upotrebe
kapi za nos
A.Timcic
B.Timcic,S.Misic,D.Timcic,S.Taskovic
Zdravstveni centar,Opsta bolnica,Vranje
P75
Uticaj tipova i nivoa antitela u bolesnika sa antifosfolipidnim
sindromom na pojavu akutnog koronarnog sindroma
Aleksandra Djokovic
Mirjana Krotin, Ljudmila Stojanovic, Slavica Radovanovic, Branislava Todic
Klinicko bolnicki centar Bezanijska kosa
P76
Specifičnost lečenja pacijenata sa hipertenzijom na tercijalnom
nivou
D.Zanfirović
1
D.Kalimanovska oštrić 2
N.stanković 1
Dom zdravlja-Priština 1
Institut za KVB-KC Srbije 2
P77
Uspešna reperfuzija kod infarkta miokarda sa ST elevacijom
- vreme je život
D. Avramović
G. Đorđević, S. Rosić, ž. Stojanović, N. Arsić
Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac
51
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P78
Povezanost koncentracije mokraćne kiseline u serumu sa težinom
hronične srčane insuficijencije
Slavica Radovanovic
Mirjana Krotin, Aleksandra Djokovic, Marija Zdravkovic, Sasa Hinic, Nebojsa
Ninkovic, Lidija Memon, Nela Sibalic
Klinicko bolnicki centar Bezanijska kosa
P79
Ehokardiografske karakteristike pacijenata na hemodijalizi
Sovtić Saša
Milenković S. Radosavljević S. Stolić R. Perić V. Marčetić Z. Srbljak N. Lazić S.
Ipić M.
Medicinski fakultet Priština Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
P80
Analiza efekta kombinovane antihipertenzivne terapije kod de novo
otkrivenih pacijenata sa hipertenzijom
Maja Mladenović
Dušan Bastać i Igor Đorđijoski
Internistička ordinacija „Dr Bastać“, Zaječar
P81
Debljina intimo-medijalnog kompleksa karotidnih arterija
kod hipertenzivnih bolesnika sa hipertrofijom leve komore
Svetlana Kostić
D. Mijalković, D. Đorđević, D. Marinković, T. Savic i I. S. Tasić.
Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Niška Banja”
P82
White Blood Cell Count and Cardiovascular Risk
in Asymptomatic Women
Radmila Zivkovic
Ljiljana Suric-Lambic, Olivera Milovic
Dom zdravlja Stari Grad
P83
Kalkuloza žučne kesice i gojaznost
S.Milinić(1)
1.T.Novaković(1)
2.B.Kostić-Inić(2)
3.S.Lazić(1)
4.R.Stolić(1)
(1).Medicinski fakultet priština-K.Mitrovica,(2).Dom zdravlja Gračanica
52
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P84
Opravdanost dobre kontrole ko-morbiditeta u redo re vaskularizaciji
miokarda i mogućnosti udaljene procene preživljavalja
Mirjana Ristić
M. Jovović, B. Zorić, M. Pirnat,N. Filipović, D. Martinović
Dom zdravlja „Dr. Simo Milošević“
P85
Da li treba doziveti akutni infarkt miokarda pa prestati sa pusenjem?
D.Timcic
A.Timcic,S.Misic,B.Timcic,S.Taskovic
Zdravstveni centar,Bolnica,Vranje
P86
The relationship of the systemic hypertension with lenticular
oxidative stress parameters in idiopathic age-related cataract
D. Mirić
B. Kisić, Z. Dolićanin, O. Djokić
Medicinski fakultet Priština (Kosovska Mitrovica)
P87
The association of habitual physical activity with endothelial
function and systemic inflammation in younger and older patients
with the metabolic syndrome
M. Polovina
T. Potpara, V. Giga, M. Grujić, M. Č. Ostojić
Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
P88
The association of lone atrial fibrillation with endothelial
dysfunction and markers of chronic inflammation
M. Polovina
T. Potpara, V. Giga, M. Grujić, M. Č. Ostojić
Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
P89
Da li stimulatori eritropoeze uticu na raspolozivost gvozdja
u pacijenata na hronicnom programu hemodijalize
G. Vojinović
M.Konjević,S.Djuric
Interno odeljenje, Opsta bolnica Pancevo
53
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P90
Correlation between serum level of B-type of natriuretic peptide
and left ventricle ejection fraction in patients with chronic heart
failure
Slavica Radovanovic
Mirjana Krotin, Aleksandra Djokovic, Marija Zdravkovic, Mirna Zaja, Sanja
Djordjevic
Klinicko bolnicki centar Bezanijska kosa
P91
Hipertenzivna kriza
Sovtić Saša
Stolić R. Perić V. Marčetić Z. Srbljak N. Lazić S. Ipić M.
Medicinski fakultet Priština- Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
P92
Rezultati lečenja bolesnika sa difuznim B krupnoćelijskim limfomom
(DBKĆL) hemioterapijom (HT) i imunohemioterapijom (IHT)
Olivera Marković
Dragomir Marisavljević 1, Aleksandar Savić 3, Vesna Čemerikić 4, Ivo Elezović
2, Branka Filipović 1, Biljana Mihaljević 2
KBC ”Bežanijska kosa” 1, Klinika za Hematologiju KCS 2, Klinika za Hematologiju KCV 3, Laboratorija Beolab 4
P93
Može li “fenomen zagrevanja” odvojiti pacijente sa sindromom x od
onih sa koronarnom okluzivnom bolešću?
N. Đukanović1, Z. Naumović1, M. Bojić1, D. Bojić1, M.Šljivić1, Z. Babić2, V.
Babić1
1 Specijalna Bolnica “Ostrog” - Beograd
2 Medicinska Akademija, US Medical School – Beograd
P94
Hipertrofija miokarda kao prediktor ishemije miokarda
kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom
Milan B. Lović¹, D. Lović², M. Deljanin Ilić¹, I. Tasić¹, D. Đorđević¹, B. Lović²
1 Institut za kardiovaskularne i reumatičke bolesnike Niška Banja
2 Internistička ordinacija Inter medica- dr Lović
P95
Hepatocelularni adenom u pacijentkinje sa hroničnim pankreatitom
i cistom pankreasa
Suzana Raičević Sibinović
V.Brzački,M. Radisavljević
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Klinički centar Niš
54
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P96
Akutna i hronična cerebrovaskularna insuficijencija faktori
rizika-uloga i značaj primarne prevencije
M.Gavrilović
Z.Kusurović,M.Ristić,M.Jovović, B.Zorić,M.Pirnat,,Z.Pekmezović, N.Macura,J.
Kalaba-Andrejić
Dom zdravlja\”Dr Simo Milošević\”, Opšta bolnica Pančevo, GZZHMP Beograd,
KBC \”Bežanijska kosa\” Beograd.
P97
Procena uspešnosti hirurške revaskularizacije miokarda
kod pacijenata koji boluju od dijabetesa u poredjenju
sa pacijentima koji ne boluju od dijabetesa tokom rehabilitacije
u Niškoj Banji
Miroslav Stojanović,Dragan Djordjević,Sandra Šarić
Institut za lečenje i rehabilitaciju \”Niška Banja\”, Niška Banja
P98
Poremecaji ritma i sprovodljivosti uzrokovana intoksikacijom
digitalisom
Zorka Pekmezovic.
*Mira Ristic, Jasmina Andrejic
Opsta bolnica Pancevo,DZ \”Dr Simo Milosevic\”Beograd.** ,KBC
\”BeĹžanijska Kosa\”Beograd
P99
Uticaj kardiovaskularne rehabilitacije na kvalitet života bolesnika
sa srcanom insuficijencijom
D. Marinkovic
M. Deljanin-Ilic, S. Ilic, S. Kostic, B. Ilic, Lj. Nikolic
Institut za lecenje i rehabilitaciju Niska Banja
P100
Evaluacija faktora rizika za kardiovaskularne bolesti u menopauzi
D.Krstev
D.Vasic, S.Jovanovic-Rakic, M.Stojanovic, D.Golubovic-Petrovic, I.Djordjevic,
M.Miljkovic
Zdravstveni centar \”Aleksinac\”
55
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P101
The degree of liver damage in obese patients and the patients with
type 2 diabetes mellitus
Vrinic D
Svorcan P, Boricic I, Kalem D,Djordjevic J, Kazic S.Dapcevic B.
Center of Gastroenterology and Hepatology at Zvezdara University Clinical
Center, Belgrade- Serbia The Institute for Pathology of Clinical Center of Serbia.
P102
Nizak nivo serumskih transaminaza u bolesnika sa sideropenijskom
anemijom
S.Kažic
P.Svorcan, D.Vrinic, D.Bojic
Klinicko-bolnicki centar Zvezdara
P103
Klinicki znacaj limfocitne infiltracije u kolorektalnom karcinomu
S. Markovic
Z. Krivokapic, I. Dimitrijevic,P. Svorcan, D Bojic
Klinicki Centar Srbije
P104
Uticaj polimorfizma gena za tnf alfa (-308 a/g) na aktivnost
reumatoidnog artritisa i terapijski odgovor na etanercept
Sonja Stojanović1, Tatjana Jevtović-Stoimenov2, Aleksandra Stanković1,
Dušica Pavlović2, Jovan Nedović1, Bojana Stamenković1, Aleksandar Dimić1
Institut za rehabilitaciju „Niška Banja“, Niška Banja, Srbija1
Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet Niš, Niš, Srbija2
P105
Kožne promene na ekstremitetima kod obolelih od secerne bolesti
Misic Zorica,Misic Svetislav
Zdravstveni Centar Vranje
P106
Pacijenti sa zastojnom srčanom insuficijencijom u odnosu na one
sa asimptomatskom disfunkcijom leve komore: ima li razlike u
parasimpatičkoj aktivnosti?
Z. Naumović1, M. Bojić1, D. Bojić1, M. Šljivić1, N. Đukanović1, Z. Babić2, V.
Babić1
1Specijalna Bolnica “Ostrog”
2Medicinska Akademija, US Medical School, Beograd
56
POSTER SESIJA
Petak 11. Jun
P107
Uticaj dijastolne funkcije leve komore na parametra varijabilnosti
frkvencije srčanog rada u koronarnih bolesnika
Stoičkov V, Ilić S, Deljanin Ilić M, Branković B, Đorđević D, Tasić I, Jončić B,
Andonov S, Petrović D, Ilić B, Mitić V, Nikolić A
Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš
P108
Uticaj dijabetesa na funkciju leve komore kod bolesnika
u postinfarktnom periodu
Stoičkov V, Ilić S, Deljanin Ilić M, Branković B, Đorđević D, Tasić I, Jončić B,
Andonov S, Petrović D, Ilić B, Mitić V, Nikolić A
Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš
P109
Učestalost faktora rizika kod bolesnika sa a kutnim koronarnim
sindromom u koronranoj jedinici zdravstvenog centra u aleksincu
od 2006 do 2008. godine
D.Vasić, D.Krstev, M.Stojanović, I.Djordjević, M.Miljković, D.GolubovićPetrović.
Interno odeljenje.
Zdravstveni centar “ALEKSINAC”
P110
Radna sposobnost dijabetičara posle preležanog
infarkta miokarda
Živoslava Branković , „Intermedica“ Smederevo,
Dragana Stojčić , Z.C.“Sv.Luka“, Smedeervo
57
OPŠTE INFORMACIJE
X Kongres Udruženja internista Srbije održaće se u Beogradu od 9-12. Juna 2010. g.
U Hotelu Continental.
Službeni jezik
Službeni jezik Kongresa je Srpski i Engleski.
Svečano otvaranje Kongresa
Svečano otvaranje Kongresa je u Sredu 9.Juna 2010, u 20.00h. Nakon otvaranja biće
organizovan koktel dobrodošlice.
Svečana večera
( nije uključena u kotizaciju)
Svečana večera biće organizovana 11.Juna 2010. Za rezervaciju i sve dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte TA Smart Travel.
Registracija
Registracija učesnika je moguća
Kotizacija
Učesnici
Studenti, medicineske sestre
Prateće osobe
preko on-line registracije.
Pre 01. Juna 2010.
100 EUR-a
30 EUR-a
40 EUR-a
Posle 01. Juna 2010.
150 EUR-a
30 EUR-a
40 EUR-a
Kotizacija obuhvata: Prisustvo svim sesijama i izložbenom prostoru, sertifikat, kongresnu torbu , bedž, prisustvo svečanom otvaranju i koktelu dobrodošlice.
Obrazac za registraciju na Kongresu mozete preuzeti sa sajta www.smart4.co.rs
Smeštaj učesnika
Rezervaciju smeštaja možete uraditi preko web sajta: www.smart4.co.rs
Mesto održavanja Kongresa
Hotel Continental , Beograd
Vladimira Popovića 10
www.ichbg.com
Akreditacija
X Kongres Udruženja internista Srbije je akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta
po odluci br. 153-02-371/2010/02.
Radni deo Kongresa održavaće se u sledećim salama:
Sala A (Atlantik )
Sala B ( Pacifik )
Sala C – Poster prezentacije (le Club)
Sala D – Usmena izlaganja (Mediteran)
Hol – izložbeni prostor
58
Sponzori
Generalni sponzor
Pfizer
Zlatni sponzori
BerlinChemie Menarini, Actavis, Hemofarm
Srebrni sponzori
BoehringerIngelheim, PharmaSwiss, AstraZeneca,Galenika, MerckSerono, Novartis,Sanifi Aventis
Sponzori
Bayer Schering Pharma,Alkaloid, MSD, Unifarm-MedicomLaboratorie Innotech International, Schiller, I.C.C. –dr Pohl doo, Data status, Educational centre, Voda Mivela.
59
Download

preuzmite program u pdf formatu