Club, Primi,
hé ďalšie
ant, Barrock, Le
ur
ta
es
R
e
nd
usic Bar a mno
ra
M
o
af
RioG
Tr
,
na
en
urant & Club Vi
Medusa Resta
h
c
y
n
t
á
k
i
n
u
23*
v
o
r
o
t
s
e
i
r
p
h
c
a štýlový
23* unique remises
and stylish p
i,
, LeClub, Prim
y more
taurant, Barrock
ic Bar and man
us
M
o
af
RioGrande Res
Tr
,
na
en
Vi
ub
Cl
urant &
Medusa Resta
Dlhoročné
skúsenosti experience
Years of
a
i
m
ó
n
o
r
t
s
a
Špičková g
Top-class
gastronomy
anagement
m
a
t
t
n
i
e
l
v
e
a
ý
n
tn
s
o
i
la
V
nagement
Profes
a
m
t
n
e
v
e
n
w
m
o
Our
Professionalis
posedení
alých firemných
m
od
h
oc
stretnutia.
or
st
či protokolárne
v našich prie
v
ne
to
ál
en
rm
ev
therings
fo
ou
po
ci
obedy až
S organizá
all company ga
tings.
rties, business
ises - from sm
pa
em
ne
pr
át
r
ceremonial mee
or
ou
or
rp
at
al
ko
ts
rm
en
fo
ev
to
s
ng
cez veľké
he
zi
in organi
, business lunc
rporate parties
through large co
yne
ovenskej kuch
Od tradičnej sl
e cousine.
dnú až po haut
cez medzináro
e through
l Slovak cuisin
from traditiona
cuisine.
e
ut
shes to ha
international di
estnancov*,
Vyše 600 zam
é zdroje
vlastné finančn
ístup.
pr
ný
a zodpoved
Full service
catering
tisíc hostí
ty pre niekoľko
en
ev
po
až
v
lá
ousand guests
nných os
ts for several th
en
od malých rodi
ev
to
ns
io
at
ily celebr
from small fam
ute cousine
lne ha
čky, profesioná
enské
oslavy a grilova
é
y, veľké spoloč
nn
di
uh
ro
sl
o
ob
eb
om
ob
ôs
sp
záhradné al
m
e
glický
nkety, špeciáln
ncúzskym či an
party, plesy, ba
príležitosti s fra
né
om
kr
sú
a ty, firemné
k zamerania
a firemné even
cie akéhokoľve
ak
a ty
en
ev
té
e
na mieru ši
al haute cuisin
ues, profession
eq
rb
ny
ba
pa
d
m
an
ations
events, co
or family celebr
and company
al
ci
so
e
rg
la
garden parties
e,
rvic
y type
ch or English se
d events of an
events with Fren
specially tailore
,
ts
ue
nq
ba
,
rties, balls
and private pa
r own financial
employees*, ou
more than 600
ble approach.
and a responsi
2012 / as of
* stav k októbru
October 2012
resources,
storov
ie
r
p
ie
n
e
v
a
b
remises
y
p
r
u
o
t
a
t
n
e
Komplexné v
m
equip
Comprehensive
lave a Viedni,
Group v Bratis
a
us
ed
M
k
zo
v garantujú
ch prevád
nizáciou evento
23* výnimočný
ga
or
s ti
os
en
ús
edusa Group.
a dlhoročné sk
ití priestorov M
už
vy
i
pr
sť
no
okoj
atívny prístup
maximálnu sp
evádzok a inov
pr
ty
ep
nc
ko
e
Unikátn
fére každého
dnuteľnej atmos
bu
za
ne
k om
mestnancov*
sú prínos
a, vyše 600 za
lit
ku gastronómii
na
io
es
of
Pr
.
eventu
zproblémový
itný servis a be
al
kv
a
či
ru
za
a
ach a kluboch.
a catering divízi
šich reštauráci
na
v tí
ja
du
po
cie
chod organizá
in Bratislava
Medusa Group
of
ns
io
at
er
op
ry
nizing events
23* extraordina
perience in orga
ex
of
s
ar
ye
d
Group premand Vienna an
using Medusa
n
he
w
n
io
ct
fa
innovative apimum satis
ations and an
guarantee max
er
op
r
ou
of
ts
ncep
e atmosphere
ises. Unique co
an unforgettabl
re
su
en
e
in
is
ism, more than
proach to cu
t. Professional
en
ev
y
er
ev
d
arantee quality
at each an
ring division gu
te
ca
d
an
s*
zation of events
600 employee
g of the organi
in
nn
ru
th
oo
e sm
s and clubs.
service and th
our restaurant
taking place at
up
o
r
G
a
s
u
d
e
M
o
Preč
roup
why Medusa G
* stav k októbru
tober 2012
2012 / as of Oc
oviek eventov
organizáciou st
s ti
os
en
ús
sk
má
rôzne parties
Medusa Group
siness obedy,
bu
z
ce
,
er
Eventová časť
či
ve
a ných posedení
edstavenstiev,
od malých firem
ne stretnutia pr
ál
rm
fo
po
až
i
očnost
pre väčšie spol
.
štátne návštevy
ne
ár
ol
či protok
tu
n
e
m
e
g
a
n
a
m
ent
v
E
a
s
u
d
e
M
i
t
SkÚsenosedusa Event's management
fM
experiences o
events
d hundreds of
on has organize
si
vi
di
ness lunches,
t
si
en
bu
ev
h
ers, throug
nn
Medusa Group
di
d
an
gs
in
of directors
pany gather
formal meetings
from small com
to
es
ni
pa
m
for larger co
various parties
ate visits.
st
or ceremonial
inášajú
edusa Group pr
M
i
st
no
oč
ol
sp
zok
i eventov:
Desiatky prevád
u pri organizáci
is
rv
se
o
eh
ln
profesioná
rov
h štýloch interié
mnohé výhody
ádzky v rôznyc
Unikátne prev
ním
story s ozvuče
Zariadené prie
ej kuchyne,
enskej tradičn
ov
sl
od
ie
m
nó
usine.
i gastro
až po haute co
Rôzne možnost
cez brazílsku,
vantages
p bring many ad
ou
Gr
a
us
ed
M
events:
ations of
while organizing
e
Dozens of oper
ic
rv
se
al
on
ofessi
us styles
by providing pr
riors and vario
unique inte
Premises with
ises with
Furnished prem
sound systems
ovak cuisine
m traditional Sl
fro
y
m
no
ro
st
ine.
ga
for
n to haute cuis
Various options
through Brazilia
ody
h
ý
v
é
v
o
k
z
d
á
Prev of our operations
Advantages
ODYHO PALÁC
ERD¨
dyho
ING
MEDUSA CATER
SA GROUP,
skupiny MEDU
a
zi
ví
di
á
tn
ta
je samos
aka zázemiu
vé služby aj vď
ko
ič
šp
e
uj
yt
v posk
SA GROUP
ktorá už 8 roko
časnosti MEDU
sú
V
y.
m
fir
ej
ersk
ofesionálov
a podpore mat
a vyše 600* pr
áv
tn
es
m
za
a
í
nómie.
* reštauráci
z oblasti gastro
prevádzkuje 23
vybavením,
stronomickým
ga
m
ný
er
od
m
dľa zadania
mplexným a
i, ponúkame po
m
ca
Disponujeme ko
pe
a
zz
pi
i či
a dekorácie
mobilnými barm
e foodstylingy
zn
rô
a
nt
ie
kl
áv
a predst
zabezpečené.
ktne logisticky
rfe
pe
ko
et
vš
a to
malých akcií
vý fullservis od
go
rin
te
ca
na
tisíc hostí.
Spoľahnite sa
ty pre niekoľko
en
ev
po
až
ôb
pre pár os
vek príležitosť.
vať pre akúkoľ
to
ak
nt
ko
s
ná
álnu
Neváhajte
nujeme maxim
Každej akcii ve
klienta.
žime si dôveru
pozornosť a vá
ING
MEDUSA CATER nt
lle
providing exce
been
UPwhich has
its parent
MEDUSA GRO
of
on
si
and support of
vi
di
ng
te
ou
gr
ck
ba
to
is a separa
ks
* restaurants
t years also than
tlyoperating 23
en
rr
cu
is
services for eigh
P
U
O
ofessionals*
USA GR
ore than 600 pr
company. MED
and employs m
stronomy.
in the area of ga
t, mobile bars
linary equipmen
cu
n
er
od
m
d
cording to the
ehensive an
decorations ac
d
an
We have compr
gs
in
yl
st
us food
rfectly ensured.
s, we offer vario
is logistically pe
is
th
of
l
al
d
and pizza oven
s an
d client's need
assignment an
r a few people
small events fo
m
fro
g
rin
te
ca
rvice
te to contact us
Rely on full se
ts. Don’t hesita
es
gu
nd
sa
ou
imum attention
to several th
on. We pay max
si
to events for up
ca
oc
ce
or
t
en
y ev
te the confiden
concerning an
d we apprecia
an
t,
.
en
us
ev
y
in
er
have
to ev
that our clients
2012 / as of
* stav k októbru
October 2012
vého Erdö
j budovy rokoko
ke
ic
ta
or
st
hi
h
oc
re Starého Mes
priestor
, v úplnom cent
V nádherných
e
70
m
17
ka
ku
nú
ro
po
v
o
m
enéh
1, Vá
paláca, postav
na Ventúrskej
en
e Váš ev t.
to najlepšie pr
é
prevádzok, ktor
ojení všetkých
ep
.
pr
i
ôb
pr
os
:
0
ta
55
ci
0Kapa
iechodné do 50
ub
Cl
o
af
sú navzájom pr
Tr
›
fé
rant › Trafo ca
Flowers restau
ODY PALaCe
ERD¨
oco
ilding of Roc
tiful historical bu the Old Town
au
be
e
th
of
es
art of
The premis
, in the very he
ent.
, built in 1770
ace for your ev
pl
st
be
e
Erdödy palace
th
r
fe
of
1
ed
a
ct
sk
ne
intercon
at Ventúr
opening up all
n
he
w
le.
:
op
ty
ci
pe
pa
0
Ca
parts - 500-55
ub
Cl
o
af
Tr
›
fé
rant › Trafo ca
Flowers restau
,
erným designom
štaurácia s mod
re
á
ka
an
ns
ov
rá
tu
ite
si
. Med
notékou,
presklennou vi
FLOWERS (2006)
REŠTAURÁCIA domorskou kuchyňou a kvalitnou aná podľa série
stre
láca, pomenov
známa svojou
rokokového pa
í
or
dv
ná
om
v presklen
ers.
Warhola – Flow
nie
obrazov Andy
miest na sede
sa navýšiť na 78
dá
Kapacita:
e,
ni
de
se
54 miest na
› Reštaurácia:
nie
miest na sede
26
:
› Vinotéka
é Mesto
sť postaviť
ôb
0 os
– centrum, Star
stropom, možno
va
m
la
ký
tis
› Raut: 120-15
so
ra
B
vy
m
01
esklenný
bezbariérový
ska 1, 811
a mikrofónmi,
or nádvoria s pr
st
om
› Poloha: Ventúr
ie
dv
pr
s
ý
e
en
ni
el
če
ie), ozvu
ožnosti: uc
(hud. vystúpen
› Priestorové m
y na poschodí
ón
ebo Trafo café
lk
al
ba
konferencie,
a
om
dv
ar
,
pódium
večere, tlačové
afo Music B
y/
Tr
s
ed
ie
ob
en
ss
oj
ne
ep
si
pr
gustácie
ležité bu
prístup, možné
/CD, riadené de
ne návštevy, dô
íh
át
kn
št
,
st
re
kr
če
a,
ve
ón
la
balk
Typ eventu: ga
ia s pódiom/z
mom, vystúpen
eventy s progra
adby, koncerty
vo vinotéke, sv
odern design
staurant with m
re
n
ea
an
rr
ite
, located
Med
OWERS (2006). and extraordinary glazed wine shop
FL
T
N
A
R
U
TA
RES
isine
ter the series
editerranean cu
lace, named af
known for its M
pa
o
oc
oc
R
in
urtyard
in a glassed co
owers.
dy Warhol – Fl
An
by
es
ur
of pict
Capacity:
option up to 78
seats, with the
› Restaurant: 54
seats
› Wine shop: 26
wn
people
0
15
0– centre, Old To
ild
12
:
› Rout
01 Bratislava
the option to bu
1
g,
81
ilin
1,
a
ce
sk
gh
úr
hi
nt
with two
ed
Ve
az
n:
em
gl
st
tio
sy
ith
ca
w
d
› Lo
ance), soun
e yard space
rm
bl
.
xi
rfo
fle
pe
:
al
ns
ic
tio
and Trafo Café
floor (mus
› Spatial op
Trafo Music Bar
s on the upper
ith
ie
w
s,
d
on
ce
te
lc
en
ec
ba
er
o
nn
nf
tw
s co
a stage,
cess, can be co
s / dinners, pres
,
barrier-free ac
business lunche
launch parties
nt
CD
rta
/
microphones,
po
ok
im
bo
,
y,
ts
si
on
vi
lc
e
ba
at
e
st
,
th
la
m
ga
/ fro
Type of event:
ances on stage
ogram, perform
ncerts
co
s,
ng
di
ed
events with pr
w
e wine shop,
th
in
g
in
st
ta
guided
café otvorenej
bývalej Lancia
y
or
st
ie
Pr
.
2)
oroch
01
TRAFO CAFÉ (2 erná kaviareň v historických priest
od
k,
ňajo
v roku 2006. M
rokú ponuku ra
láca ponúka ši
v.
rokokového pa
ndvičo
palaciniek a se
francúzskych
Kapacita:
iest na sedenie
› Interiér: 40 m
m, Staré Mesto
tislava – centru
› Raut: 70 osôb
ra
B
01
očnou
1
81
ska 1,
sti spájané spol
› Poloha: Ventúr
delené miestno
od
e
),
dv
ie
i:
st
ác
nt
no
ož
(preze
› Priestorové m
my v priestore
ráciou
rený bar, tri plaz
vo
o Flowers reštau
ot
eb
u,
al
bo
om
od
ar
ch
B
ic
us
M
o
af
ss
sine
enia s Tr
rmálne rauty, bu
možnosť prepoj
nferencie, nefo
m štýle
ko
ko
vé
ns
čo
lia
tla
ta
:
v
tu
Typ even
matické party
té
,
m
ní
de
ro
na
raňajky, oslavy
ia café,
e former Lanc
Premises of th
.
2)
historic
01
e
(2
th
in
FÉ
A
TRAFO C
e modern café
Th
.
06
20
in
ed
e of breakfast
which was open
fers a wide rang
of
ce
la
pa
o
oc
Roc
premises of a wiches.
ˆ es and sand
crep
ch
en
Fr
,
es
sh
di
Capacity:
ating places
› Seating: 40 se
wn
le
– centre, Old To
› Rout: 70 peop
1 01 Bratislava
,
81
or
1,
id
rr
a
sk
co
a
úr
nt
by
› Location: Ve
s connected
om
ro
te
ted
ra
ec
pa
: 2 se
can be conn
› Spatial options
resentations),
(p
s
en
re
sc
a
m
open bar, 3 plas
s restaurant
ss
ic Bar or Flower
us
M
o
af
al routs, busine
Tr
e
th
to
erences, inform
es
nf
rti
co
pa
s
es
ed
pr
em
t:
n style th
Type of even
lebrations, Italia
ce
y
da
rth
bi
t,
breakfas
sement
segmented ba
m podzemí
chádza v členito
na
sa
6)
00
(2
m dizajnom
BAR
TRAFO MUSIC ca s technokraticko – priemyselný ho dizajnérlá
ajné
rokokového pa
utočne nezvyč
.
ovaný podľa sk
en
Starého Mesta
m
e
po
ic
an
Je
.
st
fo
ru
tra
ej
interié
čn
nk
ta
fu
ci
–
Kapa :
skeho doplnku
denie
150 miest na se
› Sedenie: 100osôb
0
25
0› Raut: 22
esto
M
é
ar
St
,
m
va – centru
la
tis
ra
B
s01
no
1
st
ými mie
ska 1, 81
i členitý s viacer
› Poloha: Ventúr
ľm
ve
et
r
rk
rié
pa
te
ý
in
, tanečn
ožnosti:
› Priestorové m
bar so sedením
ý
s
lh
er
(d
r
ow
ba
Fl
s
ný
iť
ťami, pred
né prepoj
ší VIP bar, mož
fé
en
Ca
m
o
ý
af
Tr
dn
s
za
o
a
eb
a DJ station)
reštauráciou al
,
, teambuildingy
rty
pa
ké
ic
at
m
/té
ne
v
ál
to
rm
uk
fo
od
ne
ch pr
Typ eventu:
/večierky, laun
vianočné oslavy
the
l interior
BAR (2006) is in
TRAFO MUSIC ce with technocratic and industria cessory
la
l designer ac
of a Rococo pa
r a truly unusua
te
af
ed
m
e Old Town.
na
is
design. It
substation of th
l
na
tio
nc
fu
a
–
Capacity:
aces
in
150 seat g pl
› Seating: 100ople
pe
0
25
0› Rout: 22
wn
To
ld
O
,
re
nt
ce
Bratislava –
01
1
s,
81
ie
ilit
1,
ib
a
úrsk
us poss
› Location: Vent
terior with vario
in
d
te
n)
io
en
at
st
gm
J
se
D
:
d
dance floor an
› Spatial options
bar with seats,
terconnected
in
be
n
ca
;
a front bar (long
ck
ba
o Café
VIP bar at the
staurant or Traf
and a smaller
with Flowers re
, team building,
/themed parties
al
rm
fo
ches
in
t:
en
Type of ev
es, product laun
Christmas parti
of the Rococo
storic premises
hi
e
th
in
2nd floor
ry
lle
– private ga
pies the whole
Y
cu
ER
oc
It
LL
A
s.
G
om
ZOYA
rough ro
of an extensive
with 12 walk-th
ent exhibition
an
Erdödy Palace
rm
pe
a
ns
ai
and cont
e most famous
of the building,
modernism – th
ak
ov
Sl
of
n
io
llect
th
y.
and valuable co
the 20 centur
the first half of
of
es
tiv
ta
en
es
repr
Capacity:
olden parlour),
ating places (g
› Seating: 48 se
ue parlour)
es (golden + bl
60 seating plac
wn
people
– centre, Old To
› Cocktail: 200
1 01 Bratislava
ed rooms,
81
ct
1,
ne
a
on
sk
rc
úr
te
nt
in
and sized
› Location: Ve
ed
ap
sh
ly
, adjustable
ry
us
lle
: 2 vario
e whole ga
th
in
s
em
st
› Spatial options
sy
d
rs, music soun
t
large chandelie
tchen and toile
ki
te
ra
pa
se
d
te
ca
e restaurant,
di
th
de
at
g,
er
in
light
ts before dinn
si
vi
ry
lle
tative premises
ga
t:
visits, represen
Type of even
e
at
st
,
ils
ta
ck
gala co
gala evenings,
ts/dinners
en
ev
P
VI
la
for ga
ho
oroch rokokové
orických priest
st
hi
sa
v
a
dz
ria
lé
há
ga
ac
N
– súkromná
stnosťami.
ZOYA GALLERY láca s 12-timi priechodnými mie álu expozíciu rozsiahlej
Erdödyho pa
a obsahuje st
predstaviteľov
podlaží budovy
om
uh
dr
m
– najznámejších
lo
ny
er
ia.
na ce
od
m
ej
20-teho storoč
ierky Slovensk
prvej polovice
a hodnotnej zb
Kapacita:
tý salónik),
na sedenie (zla
st
ie
m
48
e:
ni
› Sede
odrý salónik)
denie (zlatý+m
osôb
60 miest na se
› Cocktail: 200
esto
M
é
ar
St
,
– centrum
va
la
tis
ra
B
01
áj
ti navz om
ska 1, 811
o tvaru a veľkos
eh
› Poloha: Ventúr
zn
rô
í
st
nie
no
st
dobné ozvuče
ožnosti: 12 mie
ropné lustre, hu
st
é
› Priestorové m
tná
ľk
as
ve
vl
,
ch
la
ia
tenzitu svet
v miestnost
sť upravovať in
eta
priechodných,
no
al
to
ož
a
m
,
a
rie
yň
lé
separátna kuch
v rámci celej ga
rá
u v reštau cii,
rie pred večero
lé
ga
y
dk
lia
eh
ne návštevy,
Typ eventu: pr
lacocktaily, štát
la VIP
galavečere, ga
priestory na ga
reprezentačné
eventy/večere
D CLUB (2009)
RANT, CAFÉ ANrácia definovaná
U
TA
ES
R
E
D
N
A
RIO GR
ílska reštau
dením,
iestranná braz
je krásna a pr
loniálnym zaria
interiérom s ko
emí.
juhoamerickým
a barom v podz
om
nočným klub
yne
ch
ým
tn
ku
ta
ej
os
dn
m
so sa
j a medzináro
ke
íls
az
br
ejly.
a
zi
kt
Fú
a kvalitné ko
ta:
ci
pa
Ka
ia)
ác
ur
ta
eš
denie (r
)
200 miest na se
0ne
ar
18
vi
e:
ka
ni
a
de
u
Se
›
(vrátane klub
ôb
os
0
35
31
0, Panská ,
› Raut: 30
slavovo nám. 15
do
ez
vi
H
:
ha
lo
Staré Mesto
› Po
va – centrum,
811 01 Bratisla
nosťami
acerými miest
itý priestor s vi
en
čl
vorená),
i:
ot
st
no
te
le
ož
ná terasa (v
m
› Priestorové m
zi
ná
e
en
kl
es
upiny, pr
štaurácii a klub
pre uzavreté sk
DJ station v re
,
dy
ky
ho
er
vc
či
e
ve
tn
dva separá
čere, vianočné
siness obedy/ve
eventoch
Typ eventu: bu
ov pri veľkých
or
ojenie priest
ep
pr
–
rty
pa
a tématické
ND CLUB
URANT, CAFÉ Alian
TA
ES
R
E
D
N
A
R
Brazi
RIO G
ul and spacious
autif
rior
(2009) is a be
American inte
ed by a South
fin
t club
gh
ni
te
ra
pa
restaurant de
s, with a se
ng
hi
is
rn
fu
al
n
ni
with colo
on of Brazilia
basement. Fusi
ils.
and bar in the
emium cockta
pr
d
l cuisine an
na
io
at
rn
te
in
d
an
estaurant)
Capacity:
ating places (r
se
0
20
018
g:
› Seatin
0 people
› Rout: 300-35
m. 15,
ezdoslavovo ná
wn
› Location: Hvi
– centre, Old To
va
la
tis
ra
B
01
1
81
rio
,
with va us
Panská 31
ented premises
gm
se
:
ns
r
tio
op
l
› Spatia
assed-in winte
osed events, gl
cl
r
fo
s
te
ie
ra
ilit
pa
ib
se
poss
er), 2
en in the summ
terrace (also op
aurant and club
st
re
e
th
in
station
entrances, DJ
s/dinners,
business lunche
Type of event:
parties
ed
es and them
Christmas parti
d
te
ec
nn
can be co
– the premises
for large events
re Bratislavy
dnikom v cent
po
m
ší
äč
jv
na
. Je
kuchyňou
BARROCK2 (2010)arakteristický typickou americkou r je v štýle
rié
(750 m ). Je ch
a zábavou. Inte
ckovou hudbou
é dekorácie,
ov
ck
ro
sú
a poriadnou ro
ou
jeho súčasť
a
bu
pu
ový salónik.
o
kr
éh
po
rockov
, cigarový a
ru
ie
m
na
k
to
Kapacita:
drevený náby
denie
250 miest na se
› Sedenie: 200osôb
0
30
0› Raut: 25
1 01
81
1,
a
sk
ár
› Poloha: Sedl
esto
M
ntrum, Staré
Bratislava – ce
dve
,
dy
ho
rátne vc
nosti: dva sepa
ož
m
sti,
é
no
ov
oč
or
ol
st
sp
ie
› Pr
pre uzavreté
liť
de
od
né
ož
ba
iku – m
vorené ry
podlažia podn
stnosťami, tri ot
ie
m
i
ým
u
er
ac
vi
s
v rámci priestor
členitý priestor
2x DJ station,
),
dí
x
ho
bo
sc
ke
ju
po
ol
old scho
(1 z nich na
,
ch
ša
,
ôl
st
ý
ov
stoly, futbal
é
ov
kr
po
h
í:
st
ác
y na plazm
› Aktivity pre ho
športové prenos
očné večierky,
an
vi
,
party, oslavy
ké
ic
at
m
té
:
edy/večere
tu
Typ even
neformálne ob
ratislava
the centre of B
tablishment in
es
t
and
e
es
in
gg
is
bi
cu
e
erican
BARROCK Th
ed by typical Am
interior
e
yl
st
b
2 It is characteris
pu
ck
ent. The ro
(750 m ).
m
in
rta
te
,
en
re
d
itu
usic an
-made furn
proper rock m
ooden custom
w
,
ns
tio
ra
co
de
includes rock
.
d poker lounge
an
r
ga
ci
a
d
an
Capacity:
aces
250 seating pl
› Seating: 200wn
0 people
– centre, Old To
› Rout: 250-30
1 01 Bratislava
be
81
n
1,
ca
a
–
s
sk
ey
ár
dl
or
nces, two st
› Location: Se
tra
en
te
ra
pa
rio
se
with va us
: two
ented premises
› Spatial options
gm
se
,
ts
en
ev
osed
or),
separated for cl
on the upper flo
open bars (one
3
s,
ie
ilit
ib
ss
po
box
old school juke
ble, chess,
2 DJ stations,
bles, football ta
ta
r
ke
po
:
ts
es
gu
r
fo
› Activities
reens
,
ts on plasma sc
ristmas parties
sport broadcas
celebrations, Ch
,
es
rti
pa
ed
em
th
Type of event:
s/dinners
informal lunche
Mesta
v srdci Starého
tížny VIP club
es
ik,
pr
dn
je
po
0)
ý
01
rn
ívny veče
LE CLUB (2
námestí. Exkluz
om
ov
av
sl
do
e.
na Hviez
dlné sedeni
interiér a poho
luxusný štýlový
Kapacita:
nie
miest na sede
› Sedenie: 120
lava
ôb
› Raut: 150 os
, 811 02 Bratis
slavovo nám. 25
do
ez
vi
n
H
io
:
at
ha
st
lo
› Po
a bary, DJ
rne členitý, dv
› Priestor: mie
, oslavy, party
ky
er
či
né ve
Typ eventu: firem
ntre of the
P club in the ce
VI
us
io
tig
es
pr
is a
ing club,
LE CLUB (2010) doslavovo square. Exclusive even g.
viez
e seatin
Old Town on H
and comfortabl
stylish interior,
d
an
us
rio
xu
lu
Capacity:
seating places
› Seating: 120
ople
02 Bratislava
› Rout: 150 pe
nám. 25, 811
o
ov
av
sl
ion
do
ez
2 bars, DJ stat
› Location: Hvi
ly segmented,
al
rti
pa
es
:
rti
ns
pa
tio
,
› Spatial op
es, celebrations
company parti
Type of event:
e
summer terrac
eys and a huge
or
r,
st
o
he
at
Tw
le
.
5)
d,
woo
(200
PRIMI Michalskáen full of natural materials, massivent atmosphere.
sa
winter gard
at create a plea
with a heated
Capacity:
decorations th
al
in
ig
or
d
an
s
warm colour
st
) seating places
+ 100 (1 floor
)
or
flo
d
places
un
ro
(g
e: 200 seating
› Seating: 150
› Summer terrac
st floor) people
0-150 (1
und floor) + 12
ld Town
› Rout: 200 (gro
va – centre, O
la
tis
ra
B
01
1
81
ted
1,
can be separa
halská 19-2
› Location: Mic
es, 2 storeys –
nc
in
tra
en
en
op
te
o
ra
ls
floor (a
: 2 sepa
e on the ground
l
› Spatial options
ra
ac
rr
ve
te
se
r
te
ith
in
w
w
, glassed-in
ted premises
ts
en
en
gm
ev
se
ed
r,
to
os
ba
cl
tail
for
city of up
ith its own cock
ace with a capa
the summer) w
n, summer terr
restaurant
io
e
at
st
th
J
to
D
,
ly
rs
ct
ba
ected dire
nn
co
rooms, 3 open
be
n
people)
ca
marquee
more than 500
200 people, a
(big events for
dings,
ed
w
s,
er
nches/dinn
lu
al
rm
fo
in
d
rmal an
emed parties
celebrations, fo
programme, th
a
ith
w
ts
en
Type of event:
ev
es, big
company parti
sa
vská letná tera
schodia a obro
po
ho
ve
D
ne
.
ív
5)
as
00
m
(2
v,
PRIMI Michalská hradou plné prírodných materiálo ch dekorácií,
zá
ny
u
ál
in
no
ig
m
or
zi
a
u
b
plých farie
s vyhrievano
hody.
dreva, kože, te
ú atmosféru po
ktoré navodzuj
pa
Ka cita:
sedenie
na
) miest
0 (1.poschodie
10
+
)
ie
sedenie
em
na
ríz
st
(p
200 mie
› Sedenie: 150
› Letná terasa:
schodie) osôb
120-150 (1. po
+
)
ie
to
em
ríz
(p
rum, Staré Mes
› Raut: 200
ratislava – cent
B
ia
01
až
1
dl
81
po
e
1,
lská 19-2
vchody, dv
› Poloha: Micha
dva separátne
ná
i:
en
st
kl
no
es
ož
pr
m
í
é
prízem
› Priestorov
spoločnosť, na
itý
liť pre uzavretú
m, priestor člen
de
ro
od
ba
né
il
ta
ož
m
ck
–
co
ým
tn
ci
as
podniku
pa
vl
ka
s
s
)
á terasa
lete otvorená
DJ station, letn
,
ry
ím
ba
zimná terasa (v
en
oj
né
re
ep
pr
vo
mym
stnosťami, tri ot
ia stanu s pria
x)
s viacerými mie
ožnosť postaven
m
ac ako 500 pa
,
vi
ôb
tu
os
ci
0
pa
20
ka
e
pr
tou až
ty
en
né
ev
em
(veľké
adby, fir
na reštauráciu
edy/večere, sv
neformálne ob
aj
matické party
ne
té
ál
,
rm
om
fo
,
m
lavy
ty s progra
en
ev
é
Typ eventu: os
ľk
ve
,
ky
večier
.
010)
UNGE Eurovea (2
PRIMI RIVER LO ehu rieky s prímorským
štaurácia na br
m pavilónom
Priestranná re
ým presklenný
čn
ro
lo
ce
ou
,
m
ro
interié
nskou kuchyň
unaj a mediterá
D
e.
na
ut
ch
om
e
ad
ln
hľ
ká
s vý
doplnenou o lo
Kapacita:
imná terasa,
teriér) + 120 (z
(in
4
13
nie
e:
ni
de
› Se
) miest na sede
v lete otvorená
ôb
os
0
25
:
› Raut
va
la
tis
ra
B
8,
a
vea, Pribinov
ro
Eu
ria
le
al
ba
G
a ry,
› Poloha:
rne členitý, dv
› Priestor: mie
terasy
é
rozsiahle letn
party
,
vy
la
os
né večierky,
Typ eventu: firem
.
010)
UNGE Eurovea (2
PRIMI RIVER LOe Danube with seashore
,
banks of th
aurant on the
n with river view
A spacious rest
assed-in pavilio
gl
.
r
es
ea
sh
l-y
di
al
l
r,
ca
interio
d with lo
isine combine
:
cu
ty
n
ci
ea
pa
an
Ca
rr
ite
and Med
e,
ac
(winter terr
(interior) + 120
› Seating: 134
seating places
)
er
m
e sum
ople
also open in th
› Rout: 250 pe
lava
tis
ra
B
8,
a
Pribinov
leria Eurovea,
bars,
2
d,
te
en
› Location: Gal
gm
rtially se
› Premises: pa
terraces
large summer
parties
ns
, celebratio ,
mpany parties
co
t:
en
ev
of
Type
m.
wyorským lofto
r inšpirovaný ne
rié
e.
te
lic
in
po
é
ný
ul
nn
út
ra
oderný
é priest
KUBU (2010) – m né sedačky, medené lustre a veľk zinárodnú kuchyňu
ed
kože
yňa ponúka m
Drevené stoly,
e cestoviny.
Otvorená kuch
a skvelé domác
nie
0 miest na sede
› Kapacita: 20
x
pa
0
20
:
ut
› Ra
re
nt ,
rk Shopping Ce
› Poloha: Aupa
tis
ra lava
Einsteinova, B
večere
y,
siness obed
posedenia, bu
ne
ál
rm
fo
ne
rwork drink,
Typ eventu: afte
ew York lofts.
r inspired by N
rio
te
in
sy
ves.
co
d
odern an
and large shel
KUBU (2010) – mleather sofas, copper chandeliers ine and excellent
is
,
Wooden tables
international cu
les.
kitchen offers
w
ie
me-made nood
-v
ho
en
op
An
ac
seating pl es
› Capacity: 200
ople
› Rout: 200 pe
re,
nt
Ce
ng
rk Shoppi
va
› Location: Aupa
la
tis
ra
B
a,
ov
Einstein
,
gs
tin
al mee
ork drink, inform
r-w
te
s
af
er
t:
nn
en
di
ev
s/
Type of
business lunche
URANT
UNGE & RESTA a dekorovaná útulným
LO
,
FE
A
C
I
IM
R
ci
P
rá
ckou
(2010) – reštau
er
typi
Polus City Cent
ace kuchyňou
rom a open sp
rié
te
in
ým
ov
nadčas
a Group.
štaurácii Medus
pre väčšinu re
Kapacita:
st na sedenie
emie: 110 mie
› Sedenie: príz
sedenie
e: 54 miest na
horné poschodi
st na sedenie
spolu: 164 mie
tislava
City Center, Bra
s
› Poloha: Polu
ia
až
dl
po
itý, dve
erky,
› Priestor: člen
re, firemné veči
ss obedy/veče
ne
si
bu
:
tu
en
Typ ev
oslavy, party
.
(2012)
URANT & CLUB re of Vienna,
TA
ES
R
A
S
U
ED
M
cent
rant in the very
URANT
UNGE & RESTA
PRIMI CAFE, LO(2010) – restaurant with a cosy
ection
au
A 3-storey rest
y designed conn
ouse. Uniquel
H
fers
ra
of
pe
at
O
th
e
n
th
near to
iew kitche
is
with an open-v
e
nt
er
ra
Th
au
st
e.
in
re
is
e
of th
rnational cu
te
in
nt
lle
ce
ex
a selection of
ght club.
d an elegant ni
also a lounge an
Capacity:
+ 85 (terrace)
ound floor: 65
gr
–
nt
ra
au
st
› Re
places
seating places st or: all smoke-free, 80 seating
flo
1
–
r
› Lounge ba
le
ent: 120 peop
› Club – basem
10 Wien
10
8,
kt
ar
M
er
› Location: Neu
e)
can
rntnerstrass
rs, each storey
(20m from Kä
ith separate ba
w
s
rant
ey
au
or
st
st
re
3
e
:
th
nces (to
› Premises
separate entra
2
d,
ne
ai
nt
co
be selfpany
and the club)
s/dinners, com
business lunche
Type of event:
ations, parties
parties, celebr
er
n, typical
Polus City Cent
en-space kitche
op
d
an
r
rio
te
and timeless in
usa Group.
rants in the Med
of most restau
Capacity:
ing places,
floor: 110 seat
nd
ou
gr
g:
in
› Seat
,
seating places
upper floor: 54
es
ac
seating pl
together: 164
ratislava
s City Center, B
lu
Po
n:
› Locatio
s
ey
ented, 2 stor
› Premises: segm
dinners,
s/
he
business lunc
t:
en
ev
of
pe
Ty
, parties
es, celebrations
company parti
012).
RANT & CLUB (2zajúca
U
TA
ES
R
A
S
U
ád
MED
re Viedne, nach
lnom cent
cie
reštaurácia v úp
ojenie reštaurá
3 poschodová
e dizajnové sp
tn
ká
ná
ni
zi
U
ed
y.
m
er
l
cich jedá
edenskej op
lekciu vynikajú
u.
sa neďaleko vi
se
ub
u
kl
co
o
jú
éh
ka
čn
nú
chyňou po
antného no
s otvorenou ku
e, loungu a eleg
Kapacita:
rodnej kuchyn
iest na sedenie
+ 85 (terasa) m
65
:
ie
denie
em
íz
pr
–
, 80 miest na se
› Reštaurácia
: celé fajčiarske
osôb
h.
0
sc
12
po
1.
n:
–
ré
r
te
› Club – su
› Lounge ba
e)
ra
Kärntnerst ss
(20 metrov od
n
ie
tia
W
re
10
av
10
uz
Markt 8,
možnosť
rátnymi barmi,
› Poloha: Neuer
u)
dlažia so sepa
po
štaurácie a klub
tri
:
re
or
o
st
(d
ie
› Pr
tne vchody
rty
rá
pa
pa
,
vy
se
la
a
os
dv
,
a,
ky
di
večier
daného poscho
čere, firemné
siness obedy/ve
Typ eventu: bu
ciou,
10 ročnou tradí
á krčma s vyše
sk
en
ov
.
sl
á
12
čn
20
di
ku
SLANG PUB – travorila zrekonštruovaná na jar v ro rstvého piva.
ot
če
vo
né
no
pl
y
na
nk
sa
ktorá
dva veľké ta
teriéru kraľujú
Drevenému in
Kapacita:
nie
miest na sede
› Sedenie: 90
ôb
ratislava
› Raut: 120 os
. 23, 811 02 B
doslavovo nám
ez
vi
H
:
ha
lo
Po
›
é Mesto
– centrum, Star
, dva bary
itý
en
čl
:
or
› Priest
lavy, party,
né večierky, os
em
fir
:
tu
en
ev
Typ
sedenia
neformálne po
francúzske
– útulné
CREˆ PERIE (2010) ponuka sendvičov,
&
FÉ
A
C
O
TR
ká
BIS
interiérom. Širo
ým
bistro s provinčn
ncúzskych
ä lahodných fra
jm
na
e
šalátov, al
ˆ es).
palaciniek (crep
Kapacita:
sedenie
sa: 32 miest na
› Sedenie: Tera
nie
miest na sede
Celý priestor: 58
lava
› Raut: 80 osôb
, 811 02 Bratis
slavovo nám. 25
do
ez
vi
H
:
ha
lo
› Po
é Mesto
– centrum, Star
avrená terasa
miestnosť + uz
a
dn
je
:
› Priestor
ni
de a, oslavy
formálne pose
Typ eventu: ne
French bistro
ˆ PERIE (2010) – a cosyiches, salads
E
R
C
&
FÉ
A
w
BISTRO C
variety of sand
al interior. Wide
.
es
with a provinci
ˆ
ep
cr
delicious French
and above all,
Capacity:
aces,
e: 32 seating pl
› Seating: terrac
g places
ises: 58 seatin
the whole prem
nie
de
miest na se
Celý priestor: 58
le
1 02 Bratislava
› Rout: 80 peop
ovo nám. 25, 81
av
sl
do
ez
vi
H
› Location:
wn
– centre, Old To
rrace
om + closed te
ro
1
:
es
is
em
› Pr
, parties
gs
tin
ee
informal m
Type of event:
food
nt out our fast
We can also re
s.
re
nt
ce
ss
busine
restaurants at
more than 10
ovak pub with
Sl
l
na
tio
di
.
tra
SLANG PUB – renovated in the spring of 2012nks
n,
ta
tio
e
rg
years of tradi
ated by two la
terior is domin
The wooden in
er.
full of fresh be
:
ty
ci
Capa
seating places
› Seating: 90
ople
ratislava
23, 811 02 B
› Rout: 120 pe
slavovo nám.
do
ez
vi
H
n:
tio
› Loca
Town
– centre, Old
rs
gmented, 2 ba
,
se
› Premises:
es, celebrations
rti
pa
ny
pa
m
co
t:
en
Type of ev
al meetings
parties, inform
še
skytujeme aj na
Na prenájom po
y
zk
ád
ev
cie pr
rýchlo-stravova
.
ch
rá
nt
ce
s
v Busines
› A la carte
Plynárenská 1
› Sit and Eat,
l Park II
› Presto Digita
1
, Plynárenská
› Presto BBC1
Polus
› Presto IBM
ášikova
side Park, Tom
› Presto Lake
ynárenská
› Presto B5, Pl
ožnostiach
zkach a ich m
Detaily o prevád
žiadanie.
vy
na
e
radi poskytnem
› A la carte
Plynárenská 1
› Sit and Eat,
l Park II
› Presto Digita
1
, Plynárenská
› Presto BBC1
Polus
› Presto IBM
ášikova
side Park, Tom
ke
› Presto La
ynárenská
› Presto B5, Pl
e to ask
Please feel fre
s
t the restaurant
for details abou
ns.
and their optio
Upper floor: 54
0
Lower floor: 11
ishment:
bl
ta
es
The whole
164 pax
ratislava
Ventúrska 1, B
na sedenie,
Restaurant: 54
78
dá sa navýšiť na
sedenie
Vinotéka: 26 na
0 na sedenie,
Celý podnik: 10
x (SB)
raut 120-150 pa
,
seating places
Restaurant: 54
ing
at
se
78
to
up
could be raised
places
seating places
Wine shop: 26
blishment:
The whole esta
es,
ac
pl
g
100 seatin
ople
pe
0
15
0raut 12
e
the club with th
Front section of
0
15
ox. 120main bar appr
the rear bar:
Rear rooms with
capacity of 35
2 rooms with a bar
each + VIP rear
70-80
.
ox
Together appr
blishment:
The whole esta
0 people
approx. 200-25
TRAFO CAFÉ
iku:
Kapacita podn
nie,
de
se
na
40
cca
)
B
raut 70 pax (S
Capacity:
ing places,
approx. 40 seat
rout: 70 people
tislava
o nám. 25, Bra
Hviezdoslavov
st na sedenie
Vnútro: 26 mie
):
zime zasklená
Zimná terasa (v
denie
32 miest na se
miest sedenie,
Celý podnik: 58
x (SB)
raut cca 80 pa
es
90 seating plac
Inner section:
are segmented,
The premises
maximum 36
–
table sharing
room.
persons – one
e (open only in
Summer terrac
aces
116 seating pl
the summer):
blishment:
The whole esta
er terrace):
(without summ
es,
ac
pl
90 seating
0 people
12
.
ox
pr
rout: ap
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
places
Upper floor: 86
Middle floor:
ction 48
40 + middle se
rear section –
45
+ café section
. 130)
ox
pr
ap
er
th
(toge
blishment:
The whole esta
0 people
approx. 200-25
re
Polus City Cent
B, Bratislava
0/
10
á
Vajnorsk
e: 54
Horné poschodi
die: 110
Spodné poscho
4 pax
Celý podnik: 16
0 seating places
Club: approx. 12
the
e (only open in
Summer terrac
g
in
at
se
ox. 40-45
summer): appr
places
blishment:
The whole esta
es,
ac
pl
120 seating
people
0
15
.
ox
pr
rout: ap
ratislava
Ventúrska 1, B
ubu s hlavným
Predná časť kl
0-150
barom: cca 12
sti so zadným
Zadné miestno
iestnosti
barom: dve m
35
s kapacitou po
r
ba
ý
dn
za
P
VI
+
0
Spolu cca 70-8
a 200-250 pax
cc
Celý podnik:
o nám. 23
Hviezdoslavov
Bratislava
sedenie
Vnútro: 90 na
e
i členitý, sedeni
Priestor je veľm
dí
ľu
stole max. 36
pri spoločnom
sť .
– jedna miestno
te):
tvorená len v le
Letná terasa (o
e
116 na sedeni
):
ez letnej terasy
Celý podnik (b
90 na sedenie,
x (SB)
raut cca 120 pa
– – –
– – – –
– – – –
– – – –
tislava
nsteinova, Bra
OC Aupark, Ei
e: 86 miest
Horné poschodi
die:
Spodné poscho
48
+ stredná časť
40
–
zadná časť
45
časť
+ kaviarenská
0)
13
a
cc
lu
(spo
a 200-250 pax
Celý podnik: cc
teriér: 134
Restaurant – in
mná terasa
Restaurant – zi
á):
en
(v zime preskl
e
ni
120 na sede
Letná terasa:
sedenie
cca 150-200 na
a 250 pax
Celý podnik: cc
o nám. 25
Hviezdoslavov
na sedenie
Club: cca 120
te):
tvorená len v le
Letná terasa (o
sedenie
cca 40-45 na
e,
0 miest sedeni
Celý podnik: 12
x
raut cca 150 pa
–
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
e with atrium
aurant complet
The whole rest
aces
g
. 150 seatin pl
l
and bar: approx
bar and severa
include a main
,
nt
ra
au
The premises
st
re
e
th
ctions. Within
segmented se
r 70 people
fo
ed
os
cl
be
the atrium can
) at most.
(seating places
the winter):
(glassed-in in
Winter terrace
ing places
approx. 60 seat
0-120 people
Club: approx. 10
Café: approx. 35
280 seating
blishment: 250The whole esta
le
0-350 peop
places, rout: 30
a
Galleria Eurove
tislava
ra
B
8,
a
ov
in
Prib
terior: 134
Restaurant – in
inter terrace
Restaurant – w
e winter):
th
in
(glassed-in
aces
120 seating pl
e:
Summer terrac
0 seating places
20
0approx. 15
blishment:
The whole esta
ople
approx. 250 pe
– – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
Café: cca 35
nie,
0-280 na sede
Celý podnik: 25
)
B
pax (S
raut 300-350
aurant:
smoke-free rest
Ground floor –
seating
85
e:
ac
rr
es + te
65 seating plac
places
ing lounge bar
1st floor – smok
nt: 80 places
with a restaura
: 120
Basement – club
out terrace):
blishment (with
The whole esta
ople
approx. 320 pe
– –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
nská 31
o nám. 15 / Pa
Hviezdoslavov
Bratislava
átria a baru:
aurant vrátane
The whole rest
denie
cca 150 na se
baru
dá z hlavného
Priestor sa skla
rámci
V
í.
st
ča
enitých
a niekoľkých čl
m
riu
át
ť
rie
av
dá uz
reštaurácie sa
denie.
se
na
ôb
os
70
pre maximálne
á):
zime presklen
(v
sa
Zimná tera
nie
cca 60 na sede
0 pax
12
0Club: cca 10
Wien
Neuer Markt 8,
rácia:
jčiarska reštau
Prízemie – nefa
sedenie
na
+ terasa 85
65 na sedenie
ge bar
fajčiarsky loun
1. poschodie –
: 80 miest
s reštauráciou
: 120
Suterén – club
320 pax
ez terasy): cca
Celý podnik (b
– –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
places
Upper floor:
cluding bars)
ating places (in
se
0
11
.
ox
pr
ap
section with
include a main
The premises
hich can be
w
d a back bar,
an open bar an
ople.
pe
0
oup of 30-4
closed for a gr
floor
e on the upper
Summer terrac
ox. 40-45
ap
summer): pr
e
th
in
en
op
y
(onl
seating places
ating places,
hment: 260 se
is
bl
ta
es
le
ho
The w
0-350 people
rout: approx. 30
main bar:
Lower floor with
aces
110 seating pl
a section in
are divided into
es
The premis
ter, 2 separate
r with a DJ coun
front of the ba
s.
om
nnected ro
rooms and 4 co
ing places
e back: 40 seat
e
Lower bar at th
ion in front of th
contain a sect
om
ro
te
ra
The premises
pa
unter and a se
ople.
bar with a DJ co
pacity of 20 pe
ca
with maximum
summer):
nly open in the
(o
e
ac
rr
te
er
m
Sum
es
48 seating plac
seating places
Upper floor: 55
4 walk-through
are divided into
The premises
r. Maximum
ba
r own round
rooms with thei
-25 people.
20
is
rear room
capacity of the
and various
with a humidor
om
ro
a is
e
er
Th
s and table
as poker, ches
activities, such
football.
luding summer
blishment (exc
The whole esta
ut: approx.
ating places, ro
se
0
20
:
e)
ac
terr
le
250-300 peop
–
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
es
Lower floor
0 seating plac
ter terrace): 15
ith
(including win
w
n
io
rnal sect
include an inte
es
is
em
d
pr
an
e
r
Th
unte
rooms, a DJ co
3 walk-through
city of the
pa
ca
um
im
ax
e. M
a winter terrac
glassed-in
a the back with
in
s
rs.
om
ro
ed
clos
are 2 open ba
people. There
wine bar is 30
floor
e on the lower
Summer terrac
170 seating
15
summer): 0e
th
in
en
op
y
(onl
– – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
1, Bratislava
Michalská 19-2
die
Spodné poscho
sedenie
j terasy): 150 na
ne
(vrátane zim
sti s troma
z vnútornej ča
dá
la
sk
sa
or
Priest
ltom a zimnej
časťami, DJ pu
i
m
ný
od
ch
ie
pr
dnej uzavretej
na kapacita za
terasy. Maximál
kou 30 osôb.
esklenou vinoté
miestnosti s pr
ry.
tu dva open ba
Nachádzajú sa
dia
odného poscho
Letná terasa sp
na sedenie
0
17
015
):
lete
(otvorená len v die:
Vrchné poscho
barov)
denie (vrátane
se
na
cca 110
sti s open
dá z hlavnej ča
Priestor sa skla
možnosť
je
e
kd
o baru,
barom a zadnéh
-40 osôb.
ax. skupinu 30
uzavretia pre m
dia
chného poscho
Letná terasa vr
5 na sedenie
-4
40
a
lete): cc
(otvorená len v 0 na sedenie,
Celý podnik: 26
0 pax (SB)
35
raut cca 300-
– –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
ratislava
Sedlárska 1, B
barom:
die s hlavným
Spodné poscho
e
110 na sedeni
ed barom
ený na časť pr
Priestor je člen
iestnosti
m
e
e separátn
dv
,
m
lto
pu
J
D
s priechodné.
a 4 vzájomne
nie
bar: 40 na sede
Zadný spodný
barom
dá z časti pred
Priestor sa skla
nosti
st
ie
m
separátnej
s DJ pultom a .
ôb
os
u 20
s max. kapacito
):
orená len v lete
tv
(o
Letná terasa
48 na sedenie
sedenie
die: 55 miest na
Vrchné poscho
iechodné
ený na štyri pr
Priestor je člen
barom.
ym
hl
rú
ok
astným
miestnosti s vl
st
ie
m nosti
pacita zadnej
Maximálna ka
20-25 osôb.
idorom
iestnosť s hum
V priestoroch m h aktivít ako napríklad
erýc
a možnosť viac
o stolný futbal.
eb
al
ch
ša
poker,
):
ez letnej terasy
)
Celý podnik (b
0-300 pax (SB
25
a
cc
ut
ra
e,
ni
de
se
200 na
es
26 seating plac
Inner section:
(glassed-in in
Winter terrace
seating places
the winter): 32
seating
blishment: 58
The whole esta
le
prox. 80 peop
places, rout: ap
anie.
ácie na vyžiad
Detailné inform
t.
ation on reques
Detailed inform
edusagroup.sk
.m
w
w
w
a
n
te
e
nájd
Viac informácií tion, please visit our web site
a
For more inform
act:
tislava, Slovakia
Kontakt / Cont
23, 851 01 Bra
a
ov
in
te
ns
Ei
23 17
Digital Park II,
+421 2 53 63
00 28 08, fax:
33
2
usagroup.sk
21
ed
+4
m
l.:
@
Te
roup.sk, info
ag
us
ed
m
a@
E-mail: poulov
roup.sk
www.medusag
Download

pozrite si prehľadnú prezentáciu s detailami