CONSTRUCTION ENGINEERING AND
MANAGEMENT NON-THESIS
GRADUATE PROGRAM
YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Required Courses (Zorunlu Dersler):
7 Required courses are included in the list given below. As
shown in this list each student is expected to complete the
Project course (CEM581), preferably during their third
semester.
Zorunlu dersler aşağıda verilen listede bul unmakta olup, toplam
7 adettir. Bu listede gösterildiği gibi her öğrenci, tercihan
üçüncü döneminde Proje dersini de almak zorundadır.
CEM 501 Communication Skills for Engineers
(Mühendisler için İletişim Becerileri)
CEM 503 Engineering and Managerial Economics
(Mühendislik ve Yönetim Ekonomisi)
CEM 504 Statistics for Engineers and Managers
(Mühendis ve Yöneticiler için İstatistik)
CEM 510 Construction Project Management
(İnşaat Proje Yönetimi)
CEM 511 Strategic Management of Construction Companies
(İnşaat Şirketlerinin Stratejik Yönetimi)
CEM 520 Case Studies in Construction Engineering
(İnşaat Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları)
CEM 581 Project (Proje)
ElectiveCourses (Seçmeli Dersler):
The program requires 6 elective courses including 3
Construction Management and Related courses and 3 Civil
Engineering and Related courses.
These courses can be
complemented with “Special Topics” courses (CEM 590 -599).
Seçmeli dersler Yapım Yönetimi ve yardımcı alanlardan 3,
İnşaat Mühendisliği’nin diğer alanlarından da 3 ders olmak
üzere toplam 6 adettir. Bu dersler CEM 590 -599 kodlarıyla
açılacak “Special Topics” dersleri ile de tamamlanabilir.
Construction Management and Related Elective Courses: (Yapım
Yönetimi ve Yardımcı Alanlardaki Dersler)
CEM 502 Systems Analysis in Construction Engineering
(Yapım Mühendisliğinde Sistem Analizi)
CEM 505 Operations Management (Yöneylem Yönetimi)
CEM 506 Quality Management (Kalite Yönetimi)
CEM 507 Legal Issues in Co nstruction Engineering
(Yapım Mühendisliği ile İlgili Yasal Hususlar)
CEM 508 Decisions Under Uncertainty
(Belirsizlik Altında Karar Verme)
CEM 512 Managing Innovation Process in Construction
(İnşaatta İnovasyon Sürecinin Yönetilmesi)
CEM 513 Risk Management of Construction Projects
(İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi)
CEM 514 Performance Measurement and Management in
Construction
(İnşaatta Performans Ölçümü ve Yönetimi)
CEM 515 Green Buildings (Yeşil Binalar)
CEM 516 Construction Cost Estimation
(Yapım Maliyet Tahminleri)
CEM 517 Development of Construction Projects and
Investment Management
(İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım
Yönetimi)
Civil Engineering Related Other Elective Courses ( İnşaat
Mühendisliği’nin Diğer Alanlarındaki Dersler):
CEM 530 Innovative Civil Engineering Materials Technology
(İnşaat Mühendisliğinde Yenilikçi Malzeme
Teknolojileri)
CEM 531 Experimental Technologies in Engineering Materials
CEM 540
CEM 541
CEM 550
CEM 551
CEM 552
CEM 553
CEM 560
CEM 561
CEM 562
CEM 570
CEM 571
(Mühendislik Malzemeleri İçin Deney Teknolojileri)
Land Development
(Arazi Geliştirme)
Geotechnical Aspects of Infrastructure Construction
Technologies
(Geoteknik Açıdan Altyapı İnşaat Teknolojileri)
Earthquake Engineering
(Deprem Mühendisliği)
Seismic Rehabilitation of Historical Structu res
(Tarihi Yapıların Sismik Rehabilitasyonu )
Smart Structures (Akıllı Yapılar)
Building Physics (Bina Fiziği)
Design of Advanced Highway Systems
(İleri Karayolu Sistemlerinin Tasarımı)
Urban Transportation and Logistic Planning
(Kent Ulaşım ve Lojistik Planlaması)
Advanced Traffic Engineering
(İleri Trafik Mühendisliği)
Sustainable Watershed Management
(Sürdürülebilir Havz a Yönetimi)
Environmental Impact Assessment
(Çevresel Etki Değerlendirme)
Special Topics (Özel Konular):
CEM 590-599 Special Topics in Construction Engineering and
Management
(Yapım Mühendisliği ve Yön etiminde Özel Konular)
THE TOTAL NUMBER OF CREDITS NEEDED FOR
GRADUATION
PROGRAMDAN MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI
GEREKEN KREDİLER
First Semester (Birinci Yarıyıl):
Courses
Dersler
CEM
CEM
CEM
CEM
503
504
510
5XX
Credits
Krediler
3
3
3
3
12
ECTS Credits
(AKTS Kredileri)
7
8
8
7
30
Second Semester (İkinci Yarıyıl):
Courses
Dersler
CEM
CEM
CEM
CEM
CEM
501
511
52 0
5XX
5XX
Credits
Krediler
1
3
2
3
3
12
ECTS Credits
(AKTS Kredileri)
2
8
6
7
7
30
Third Semester (Üçüncü Yarıyıl):
Courses
Dersler
CEM
CEM
CEM
CEM
581
5 XX
5XX
5XX
Credits
Krediler
0
3
3
3
9
ECTS Credits
(AKTS Kredileri)
9
7
7
7
30
COURSE CONTENTS (DERS İÇERİK VE KREDİLERİ):
CEM 501 Communication Skills for Enginee rs
(Mühendisler için İletişim Becerileri)
(1+1+0) 1
ECTS/AKTS: 2
Introduction to technical writing, technical document
preparation. Preparation of proposals, Project, research progress
and
feasibility
reports.
Documentation
and
visuals.
presentations and briefings. Electronic publishing. Ethical
considerations in technical writing.
Teknik yazarlığa giriş, teknik belge hazırlama. Öneri hazırlama,
proje, araştırma gelişme ve olurluk raporları. Belgelendirme ve
görsel sunuş araçları ve özetlem verme. Elektronik basım.
Teknik yazıda göz önüne alınması gerekli hususlar .
CEM 502 Systems Analysis in Construction Engineering
(Yapım Mühendisliğinde Sistem Analizi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Introduction to systems engineering . Linear optimization
techniques, linear programming, transportation and assignment
problems, network analyses. Queuing theory; simulation
techniques; nonlinear optimization; critical path method.
Application of machine learning techniques in construction
engineering: fuzzy logic, expert systems, artificial neural
networks. Use of related software with civil engineering
applications.
Sistem mühendisliğine giriş. Doğrusal optimizasyon teknikleri,
doğrusal programlama, ulaştırma ve görev atama problemleri, ağ
analizleri. Kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; doğrusal
olmayan
optimizasyon;
kritik
yol
yöntemi.
Yapım
mühendisliğinde otomatik öğrenme tekniklerinin uygulanması:
bulanık mantık, uzman sistemler, yapay sinir ağları. İlgili
yazılımların inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanımı.
CEM 503 Engineering and Managerial Economics
(Mühendislik ve Yönetim Ekonomisi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Time value of money; cash flows; interest rate calculations;
effective and nominal interest, compound interest. Methods of
comparison of alternatives; present worth, annual equivalent
and rate of return techniques. Financial analysis and plann ing;
financing for engineering projects; portfolio analysis;
depreciation and replacement analysis. Analysis of public
projects; economic life problems; cost -benefit analysis,
breakeven/sensitivity/risk analysis, payback period, effect of
inflation.
Paranın maliyeti, ekonomik eşdeğeri; nakit akışı; faiz oranı
hesaplamaları; nominal ve cari piyasa faiz oranları, bileşik faiz.
Yatırım seçeneklerinin kıyaslanması; bugünkü değer analizi,
yıllık eşdeğer analizi, getiri oranı. Finansal analiz ve planlama;
mühendislik yatırımlarının finansmanı; portfolyo analizi;
amortisman ve ikame analizleri. Kamu projelerinin analizi;
yatırımların ekonomik ömrünün hesaplanması; kazanç maliyet
oranı analizi; yatırım stratejileri, başabaş noktası/duyarlılık/risk
analizi; geri ödeme süresi, enflasyonun etkisinin hesaplanması.
CEM 504 Statistics for Engineers and Managers
(Mühendis ve Yöneticiler için İstatistik)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 8
A review of probability and statistics. Linear regression
analysis, generalized least squares estimation and engineering
applications. Analysis of variance. Survey design;
design of
sampling procedures.
Design of experiments. Example
applications of these techniques in construction engineering and
management areas. Use and application of some c ontemporary
statistical computer packages.
Olasılık ve istatistiğe genel bir bakış. Doğrusal bağlanım
analizi, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin yöntemi ve
mühendislik uygulamları. Varyans analizi. Araştırma tasarımı ;
örnekleme yöntemlerinin tasarımı . Bu tekniklerin yapım
mühendisliği ve yönetimindeki uygulama örnekleri. Güncel
istatistik programların kullanımı ile bilgisayar uygulamaları.
CEM 505 Operations Management
(Yöneylem Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Operations strategy and competitiveness, process selection,
facility location and layout planning, supply chain management,
just-in time and lean manufacturing systems, enterprise resource
planning systems, capacity planning, sales and operations
planning,
material
requirements
planning,
inventory
management, operations scheduling, waiting line management
and quality management. Modeling in Excel and online
simulations to supplement supply chain management and
process management topics.
Yöneylem stratejileri ve r ekabet gücü, süreç seçimi, tesis yer
seçimi ve yerleşim tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, tam
zamanında ve yalın üretim sistemleri, kurumsal kaynak
planlama sistemleri, kapasite planlaması, satış ve operasyon
planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, stok yönetimi, işletim
çizelgelemesi, kuyruk yönetimi ve kalite yönetimi. Excel’de
modelleme ve tedarik zinciri yönetimi ve süreç yönetimi
konularına destek amaçlı bilgisayar benzetimleri.
CEM 506 Quality Management
(Kalite Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Principles of quality management and control systems. Design
and development of quality systems in manufacturing and
service sectors. Statistical process control and process
capability. Six sigma management fundamentals. Major quality
assurance systems.
Kalite yönetimi ve denetleme sistemlerinin ilkeleri. Üretim ve
hizmet sektöründe kalite sistemleri nin tasarımı ve geliştirilmesi.
İstatistiksel süreç kontrolü ve süreç yapılabilirliği. Altı sigma
yönetim sistemi temelleri. Başlıca kalite güvence sistemleri.
CEM 507 Legal Issues in Construction Engineering
(Yapım Mühendisliği ile İlgili Yasal Husus lar)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Overview of the international and national legal framework in
construction industry; examination of the relevant Turkish
legislation; analysis of the fundamental provisions of Law No.
4734 on the Public Procurement Law in Turke y. Legal
considerations in the preparation of tenders; health and safety
requirements in the construction industry; structure and content
of construction contracts, obligations and liabilities of
contracting parties; subcontract agreements and related lega l
obligations. Standard form of contracts for international
construction projects; FIDIC suite of contracts; alternative
dispute resolution mechanisms.
İnşaat sektöründe uluslararası ve ulusal hukuk sistemine genel
bir bakış. Türkiye’deki ilgili mevzuatın incelenmesi; 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun temel hükümleri; kamu ihale
tekliflerinde göz önünde bulundurulması gereken hukuki
unsurlar. İnşaat sektöründe sağlık ve güvenlikle ilgili yasal
hususlar; inşaat sözleşmelerinin şekil ve içeriği; sözleşme
taraflarının borç ve yükümlülükleri; altyüklenici anlaşmaları ve
ilgili yasal yükümlülükler . Uluslararası inşaat projelerinde
kullanılan tip sözleşmeler; FIDIC sözleşmeleri; alternatif
uyuşmazlık çözüm yolları.
CEM 508 Decisions Under Uncertainty
(Belirsizlik Altında Karar Verme)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Basic concepts of uncertainty and decision making.
Fundamentals of probability theory. Decision analysis and
utility. Analysis of simple games. Risk, saf ety and reliability.
Insurance and portfolio management. Simulation.
Belirsizlik ve karar verme süreci ile ilgili temel tanımlar.
Olasılık kuramının temel unsurları. Karar sürecinin incelenmesi
ve fayda kuramı. Basit oyunların incelenmesi. Risk, güvenlik ve
güvenilirlik kavramları. Sigorta ve portfolyo yönetimi.
Benzetim.
CEM 510 Construction Project Management
(İnşaat Proje Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 8
Nature of the construction industry. Construction project
management, project life -cycle and project management
functions. Principles of Project Management Body of
Knowledge (PMBoK). Construction planning, estimating and
bidding. Scheduling techniques in construction. Contract and
claims management, negotiation and conflict resolution . Project
success factors and tools for enhancing project success.
İnşaat sektörünün özellikleri. İnşaat proje yönetimi, proje yaşam
döngüsü ve proje yönetim süreçleri. Proje Yönetimi Bilgi
Birikimi Kılavuzu (PMBoK) ilkeleri. İnşaat planlaması, maliyet
hesabı ve teklif verme. İnşaatta çizelgeleme teknikleri.
Sözleşme ve talep yönetimi, müzakere ve anlaşmazlık çözümü.
Proje başarı faktörleri ve proje başarısını geliştirecek araçlar.
CEM 511 Strategic Management of Construction Companies
(İnşaat Şirketlerinin Stratejik Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 8
Definition of strategy and strategic management concept.
Strategic
analysis,
strategic
choice,
and
strategy
implementation. Strategic planning in construction industry.
Strategies for improving organizational effectiveness. Strategic
collaborations, management of information technologies in
construction, knowledge management and organizational
learning, risk management, total quality man agement.
Stratejinin tanımı ve stratejik yönetim kavramı. Stratejik analiz,
stratejik seçim ve strateji uygulaması. İnşaat sektöründe
stratejik planlama. Kurumsal etkinliği arttıran stratejiler.
Stratejik işbirlikleri, bilgi teknolojilerinin inşaatta yönetimi,
bilgi yönetimi ve kurumsal öğrenme, risk yönetimi, tam kalite
yönetimi.
CEM 512 Managing Innovation Process in Construction
(İnşaatta Yenilikçilik Sürecinin Yönetilmesi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Definition, types, and patterns of innovation. Systems of
innovation, open innovation, national and regional systems of
innovation. Innovation in manufacturing, services, and
construction sector. Components, drivers, and benefits of
innovation. Measuring innovation at project, organization, and
sector level. Innovation value ch ain in construction. Innovation
strategies and tools, innovation capability of firms. Innovative
practices in the construction industry.
Yenilikçiliğin tanımı, çeşitleri ve modelleri. Yenilikçilik
sistemleri, açık yenilikçilik, ulusal ve bölgesel yenilikçilik
sistemleri. Üretim, hizmet ve inşaat sektöründe yenilikçilik.
Yenilikçiliğin bileşenleri, tetikleyicileri ve faydaları. Proje,
kurum ve sektör seviyesinde yenilikçilik ölçümü. İnşaat
sektöründe yenilikçilik değer zinciri. Yenilikçilik stratejileri ve
yöntemleri,
firmaların
yenilikçilik
yetenekleri.
İnşaat
sektöründe yenilikçi uygulamalar.
CEM 513 Risk Management of Construction Proje cts
(İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Definition of risk. Risks in construction industry. Risk
management process. Risk identification in domestic and
international projects. Quantitative and qualitative risk analysis
methods. Risk response strategies. Case studies on risk
management practices in construction industry.
Riskin tanımı. İnşaat sektöründeki riskler. Risk yönetim süreci.
Ulusal ve uluslararası projelerde risk belirleme. Niceliksel ve
niteliksel risk analiz yöntemleri . Riski karşılama stratejileri.
İnşaat sektöründen risk yönetimi uygulamaları ve vaka
çalışmaları.
CEM 514 Performance Measurement and Management in
Construction
(İnşaat Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Performance, success and effectiveness; performance issues in
construction. Performance measurement and management
models. Critical success factors, key performance indicators,
performance frameworks. Competitiveness in construction;
globalization,
international
contracting
services,
competitiveness of Turkish construction industry. Tools to
improve performance at design, construction and operation
phases.
Performans, başarı ve etkinlik; inşaatta performans konuları.
Performans ölçüm ve yönetim modelleri. Kritik başarı
faktörleri, kilit performans göstergeleri, performans çerçeveleri.
İnşaatta rekabetçilik; küreselleşme, uluslararası üstlenicilik
hizmetleri, Türk inşaat sektörünün rekabetçiliği. Tasarım, yapım
ve kullanım aşmalarında performansı arttıran araçlar.
CEM 515 Green Buildings
(Yeşil Binalar)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Energy efficiency and sustainability concepts. Energy
consumption and energy requirements throughout the world and
Turkey. Mandatory and voluntary regulations (LEED,
BREEAM, TS 825, ASHRAE, etc.). Energy efficiency
improvements in new and existing buildings in terms of
architectural, structural, operational, and financial asp ects. Case
studies from around the world and Turkey.
Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramı. Dünyada ve
Türkiye’de enerji tüketimi ve enerji, ihtiyacı. Zorunlu ve seçime
bağlı düzenlemeler LEED, BREEAM, TS 825, ASHRAE, vb.).
Yeni ve var olan binalarda mimari, yapısal, operasyonel ve
finansal açıdan enerji verimliliği iyileştirmeleri. Dünyadan ve
Türkiye’den vaka çalışmaları.
CEM 516 Construction Cost Estimation
(Yapım Maliyet Tahminleri)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Application of cost engineering for construction projects,
bidding procedures. Overview of construction estimating
process, cost estimating techniques, conceptual estimating,
detailed cost estimating. Project monitoring and cost
controlling, construction accounting, earned value analysis,
cash flow management.
İnşaat projeleri için maliyet mühendisliği uygulamaları, teklif
verme usulleri. Yapı maliyet sürecinin gözden geçirilmesi,
maliyet tahmini teknikleri, ön maliyet tahmini, detaylı maliyet
tahmini. Proje takibi ve maliyet kontrolü, inşaat muhasebesi,
kazanılan değer analizi, nakit akış yönetimi.
CEM 517 Development of Construction Projects and
Investment Management
(İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Concepts in real estate development. Development models for
residential, retail and office projects. Market research, cost and
pricing, feasibility studies. Project development, conceptual
design, project execution. Marketing and sales strategies. New
trends in real estate such as green buildings. Delivery, post delivery obligations, facility management, legal issues.
Emlak geliştirmede kavramlar. Konut, dükkan ve ofis projeleri
için geliştirme modelleri. Piyasa araştırma, maliyet ve
fiyatlandırma, olurluk çalışmaları. Proje geliştirme, kavramsal
tasarım, proje uygulaması. Pazarlama ve satış stratejileri.
Ekolojik binalar gibi e mlakta yeni eğilimler. Teslim, teslim
sonrası yükümlülükler, tesis yönetimi, hukuki konular.
CEM 520 Case Studies in Civil Engineering
(İnşaat Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları)
(2+3+0) 2
ECTS/AKTS: 6
Discussion of the emerging issues in civil engineering by
faculty members and presentation of real life applications
through seminars given by industry practitioners.
İnşaat mühendisliğinde önem kazanan güncel konuların öğretim
üyeleri
tarafından
tartışı lması
ve
gerçek
hayattaki
uygulamaların alanın uzmanları tarafından verilecek seminerler
ile aktarımı.
CEM 530 Innovative Civil Engine ering Materials Technology
(İnşaat Mühendisliği’nde Yenilikçi Malzeme Teknolojileri)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Innovative and high-performance materials in civil engineering,
their properties and use, applications in structural and
architectural systems, economical aspects, environmental
aspects, advantages over conventional systems, performance based evaluation.
Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemeler, özellikleri,
kullanım alanları, yapısal ve mimari uygulamalar, ekonomik ve
çevresel açıdan değerlendirme, geleneksel sistemlere göre
avantajları, performans temelli değerlendirme.
CEM 531 Experimental Technologies in E ngineering
Materials
(Mühendislik Malzemeleri İçin Deney Teknolojileri)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Properties of construction materials, mechanical properties,
optical properties, thermal properties, magnetic properties .
Experimental methods, standards , evaluation of results,
advanced experimental techniqes, new -technology material’s
laboratories. Reflections of materials to current engineering
structures and developments .
İnşaat malzemelerinin özellikleri, mekanik özellikler, optik
özellikler, ısıl ö zellikler, manyetik özellikler . Kullanılan
deneysel yöntemler, standartlar, sonuçların değerlendirilmesi,
ileri malzeme deneyleri, yeni teknoloji malzeme laboratuarları .
İnşaat
malzemelerinin
yansıması ve gelişmeler.
günümüz
mühendislik
yapılarına
CEM 540 Land Development
(Arazi Geliştirme)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Laws and regulations for urban, rural and industrial site
development; review of planning and economical analysis
principles. Satellite imagery and air photographs; geotechnical
assessment of typical geological formations; natural risk
assessment and mitigation in geotechnical projects . Site access;
site investigation techniques . Difficult soil conditions and soil
improvement techniques; earthworks for land development;
development on brown fields and closed waste dump sites and
old mining sites; deep excavations and large underground
openings;
coastal
development
considerations;
land
development in extreme conditions . Social, environmental and
economical impact analysis techniques.
Kentsel,
kırsal
ve
endüstriyel
yerleşim
alan larının
geliştirilmesiyle ilgili kanun ve yönetmelikler; planlama ve
ekonomik analiz ilkelerinin gözden geçirilmesi. Tipik jeolojik
oluşumların geoteknik açıdan değerlendirilmesi; geoteknik
projelerde
doğal
riskleri n
ve
alınacak
önlemlerin
değerlendirilmesi . Araziye erişim; arazi inceleme teknikleri; zor
zemin şartları ve zemin iyileştirme yöntemleri; arazi
geliştirmede toprak işleri; kirli arazilerin, kapatılmış atık
depolama sahalarının ve terk edilmiş maden sahala rının
geliştirilmesi; derin kazılar ve büyük yeraltı açıklıkları; deniz
kıyısı geliştirmesi ile ilgili faktörler; uç şartlarda arazi
geliştirme. Sosyal, çevresel ve ekonomik etki değerlendirme
teknikleri.
CEM
541
Geotechnical
Aspects
of
Infrastructure
Construction Technologies
(Geoteknik Açıdan Altyapı İnşaat Teknolojileri )
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Short review of fundamentals of geotechnical design;
Geotechnical construction technology, construction equipments,
construction materials . Cost and bidding types and project
control. Highways; railways; airports; port structures; tunnels,
including trenchless technologies; dams; energy transfer lines;
pipelines; deep excavations and underground openings and top
down construction technique; waste disposal sites; waterways
and dikes.
Geoteknik tasarım esaslarının kısaca tekrar edilmesi . Geoteknik
yapım teknolojileri, inşaat makinaları, yapı malzemesi, maliyet,
ihale yöntemleri ve proje kontrolü . Karayolları; demiryolları;
havaalanları; liman yapıları; tün eller, kazısız yöntemler;
barajlar; enerji nakil hatları; borular; derin kazılar ve yer altı
açıklıkları ve yukarıdan aşağıya yapım teknikleri; atık depolama
sahaları; su yolları ve seddeler.
CEM 550 Earthquake Engineering
(Deprem Mühendisliği)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Fundamentals
of
structural
dynamics
and
earthquake
engineering. Free and forced vibration response of single degree-of-freedom systems, continuous systems and multi degree-of-freedom systems. Modal analysis techniques for
multi-degree-of-freedom systems. Earthquake mechanisms,
attenuation relationships, response spectrum and local site
effects. Earthquake protective systems such as base isolators
and dampers. Turkish and international earthquake resistant
design codes.
Yapı dinamiği ve deprem mühendisliği nin temelleri. Tek
serbestlik dereceli, yayılı ve çok serbestlik dereceli sistemlerin
serbest ve zorlamalı titreşim davranışı. Çok serbestlik dereceli
sistemler için modal analiz teknikleri. Depremlerin oluşumu,
sönümlenme ilişkileri, davranış spektrumu ve yerel zemin
etkileri. Temel yalıtıcıları ve sönümleyicileri gibi deprem
koruma sistemleri. Depreme dayanıklı yapılar için Türk ve
uluslararası yönetmelikler.
CEM 551 Seismic Rehabilita tion of Historical Structures
(Tarihi Yapıların Sismik Rehabilitasyonu)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Concepts and guidelines for the assesment of historical
structures. Review of past and recent conservation strategies.
Evaluation methods of structural parameteres through non destrcutive techniques as applied to different types of historical
constructions. Ambient vibration experiments. Modeling and
linear/nonlinear methods of analysis. Traditional and innovative
intervention techniques for rehabilitation and strengthening.
Importance of revers ible mixed technologies.
Management
strategies for the protection of cultural heritage. Structural
health monitoring and quality control. Best practice examples.
Tarihi yapıların değerlendirilmesinde kavramlar ve izlenecek
yol. Geçmişteki ve günümüzde ki koruma stratejilerinin gözden
geçirilmesi. Yapısal parametrelerin değişik türde tarihi yapılar
için tahribatsız testlerle değerlendirilmesi. Titreşim deneyleri.
Modelleme
ve
doğrusal/doğrusal
olmayan
analizler.
Güçlendirme için geleneksel ve yeni teknik ler. Yenilenebilir
karma teknolojilerin önemi. Kültür mirasının korunması ve
yönetim stratejileri. Kalite kontrol ve yapısal izleme. İyi
uygulama örnekleri.
CEM 552 Smart Structures
(Akıllı Yapılar)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Demands on structural performance in the 21 s t century.
Modeling the dynamic response of structures. Field testing and
data collection. Analysis of random data. Vibration control with
passive and active systems. System identification. Model
updating. Long term structural health monitoring.
21. yüzyılda yapıların performansı için gelişen isterler. Yapı
sistemlerinin dinamik tepkilerinin modellenmesi. Saha deneyleri
ve veri toplama sistemleri. Ras gele verilerin incelenmesi.
Titreşimlerin aktif ve pasif sist emlerle kontrolü. Sistem
tanılama. Model güncelleme. Uzun dönemli yapı sağlığı
izlemesi.
CEM 553 Building Physics
(Bina Fiziği)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
The essential standards and bylaws for achieving safe,
economical, comfortabl e, durable and aesthetically pleasing
buildings. Lessons to be learned from the past earthquakes and
the essentials of safe design within the framework of the new
Turkish Earthquake Code. Rules of safety and confinement
against the risk of fire. Rules and regulations for achieving
proper insulation for sound and water.
Binaların güvenilir, ekonomik, rahat, dayanıklı ve
estetik
açıdan zevkli olabilmeleri için gereken başlıca standartlar ve
yönetmelikler. Geçerli Türkiye Deprem Yönetmeliğine g öre ve
geçmiş depremlerden alınacak derslerin ışığında güvenli yapı
tasarımı isterleri. Yangın riskini azaltıcı, güvenlik ve sınırlatıcı
önlemler.
Su ve ses yalıtımını sağlayabilmek için gerekli
kurallar ve mevzuat.
CEM 560 Design of Advanced Highway Systems
(İleri Karayolu Sistemlerinin Tasarımı)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Freeway and interchange design, historical perspective .
Capacity analysis of freeways, weaving areas and ramps.
Freeway design. Interchange selection and design. At -grade
intersection design. Safety design principles. Roadside Safety
and design. Design of traffic barriers, crush cushions and other
safety furnitures of highways. Introduction to design softwares
and various design aids.
Otoyol ve köprülü kavşak tasarımı na giriş ve, tarihsel bir bakış.
Otoyollar, trafikte kesişme bölgeleri ve köprülü kavşak bağlantı
yolları için kapasite analizleri. Otoyol tasarımı. Köprülü kavşak
seçimi ve tasarımı. Hemzemin kavşak tasarımı. Güvenlik
tasarım prensipleri. Oto yol korkuluk tasarımı, çarpışma
yastıkları ve diğer güvenlik unsurları. Otoyol tasarım
yazılımları ve diğer tasarım yardımcı unsurlarının tanıtımı.
CEM 561 Urban Transportation and Logistics Planning
(Kent Ulaşım ve Lojistik Planlaması)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Transportation demand theory. Introduction to various
approaches to transportation planning. Differences between
person and freight transportation. Classical approach to
transportation planning and modeling for personal travel: trip
generation, trip distribution, moda l-split and traffic assignment
techniques and models. Trip generation of logistic focal points.
Analysis of the effects of logistic systems on urban
transportation. Approaches to freight transportation Modeling.
Quick-response methods for person and freig ht transportation.
Introduction to transportation planning softwares.
Ulaşım talep kuramı. Çeşitli ulaşım planlama yöntemlerine
giriş. İnsan ve yük ulaşımı arasındaki farklar. İnsan ulaşımı
planlaması ve modellemesinde klasik yaklaşım: yolculuk
yaratımı, yolculukların dağılımı, türel seçim ve trafik ataması
teknikleri ve modelleri. Lojistik odak noktalarının yarattığı
yolculuklar. Lojistik sistemlerin kent ulaşımına etkilerinin
incelenmesi. Yük ulaşım modellemesine yaklaşımlar. İnsan ve
yük ulaşımı için hızlı çözüm yöntemleri.
Planlama
yazılımlarına giriş.
CEM 562 Advanced Traffic Engineering
(İleri Trafik Mühendisliği)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Emerging issues in traffic engineering. Traffic stream
parameters. Intersection signalization and capa city analysis.
Actuated control and detection. Signal coordination and
optimization. Methods for dealing with freeway and arterial
congestion. Arterial design and management. Traffic simulation.
Accident studies and safety counter measures. Introduction of
various traffic engineering softwares.
Trafik mühendisliğinde önem kazanan konular. Trafik akım
parametreleri. Kavşak sinyalizasyonu ve kapasite analizleri.
Trafik ışıklarının algılayıcı desteği ile kumandası . Sinyal
eşgüdüm en iyilemesi. Otoyol ve arte r sıkışıklığı için
yöntemler. Arter tasarımı ve idaresi.
Trafik benzetimi.
Kazaların irdelenmesi ve güvenlik önlemleri. Çeşitli trafik
mühendisliği yazılımlarının tanıtımı .
CEM 570 Sustainable Watershed Management
(Sürdürülebilir Havza Yönetimi)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Environmental
contamination,
problems such as habitat loss, water
dwindling
of
freshwater
supplies,
desertification, urbanization, point and non point source
pollution, ecosystem impairment in watersheds from where
potable water is supplied to communities. Measurements against
pollution, management in terms of legal and technical aspects,
public contribution, pollution scenarios by mathematical models
for future sustainable management. Environmental impact
assessment regarding susta inable watershed management.
Yerleşim bölgeleri ve sanayi tesisleri ve diğer amaçlar için
kullanılacak suyun temin edildiği su havzalarında değişik insane
faaliyetlerine bağlı olarak suyun kirlenmesi. Kentsel yayılma,
çölleşme, noktasal ve noktasal olmaya n kirlilik kaynakları.
Havzalardaki su kalitesinde azalmanın nedenleri, koruyucu
önlemler, yasal ve teknik önlemler, halkın katılımı ve ileriye
dönük havza yönetimine yönelik matematik modellerle değişik
su kirliliği senaryoları. Sürdürülebilir havza yöne timinde çevre
etki değerlendirmesi.
CEM 571 Environmental Impact Assessment
(Çevresel Etki Değerlendirme)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
Regulatory framework review for Environmental Impact
Assessment (EIA) requirements as well as ESIA (environmental
and social impact assessments based on IFC requirements.
Scoping, Baseline Surveys, Impact Assessment and Mitigation
Measures, Discussions on Stakeholder Engagement Process.
Case Studies for large infrastructure projects
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Çevr esel ve Sosyal Etki
Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları için yasal mevzuat ve IFC
gereksinimleri. Kapsam belirleme, veri tabanı oluşturma, Etki
Değerlendirme ve Önlem yöntemleri. Paydaş katılım süreci.
Büyük altyapı projeleri ile ilgili vaka analizi
CEM 581 Project
(Proje)
(0+4+0) 0
ECTS/AKTS: 9
Project under the supervision of a faculty member for the
application of advanced technologies and management
techniques for real -life problems. Progress reports, final rep ort
and a public presentation will be expected.
Bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilen, gerçek hayat
problemlerinde inşaat mühendisliğinde ileri teknolojilerinin ve
yönetim yöntemlerinin uygulandığı bir proje. Ara gelişme
raporları, sonuç raporu ve b ir açık sunum beklenecektir.
CEM 590-599 Special Topics in Construction Engineering
and Management
(Yapım Mühendisliği ve Yönetiminde Özel Konular)
(3+4+0) 3
ECTS/AKTS: 7
New courses related to various topics and problems associated
with the new developments in Construction Engineering and
Management.
Yapım Mühendisliği ve Yönetiminde ki yeni gelişmelerle ilgili
konu ve problemlerde açılacak yeni dersler.
Download

lisansüstü ikinci eğitim programı