www.belimantil.info
I Vežba: Medicinska
entomologija
Svrha vežbe
Upoznavanje sa makroskopskim i mikroskopskim
karakteristikama vektora infektivnih agenasa i
artropodama uzročnicima bolesti čoveka
(šuga, demodikoza, pedukuloza, mijaze)
www.belimantil.info
Životni ciklus
Potpuna metamorfoza
 jaja, larva, lutka, adult
 Nepotpuna metamorfoza
 jaja, nimfa, adult

www.belimantil.info
Medicinski znacaj artropoda
Vektorska uloga
Paraziti
coveka
Reakcija na ubod
Drugo
Biološki vektori
Ektoparaziti
Alergijsko dejstvo
Molestanti
Mehanicki vektori
Endoparaziti
Toksicno dejstvo
Indirektno dejstvo
Mijaze
(bolesti životinja & biljaka)
Entomofobija
Neurotske reakcije
Entomofagija
www.belimantil.info
Artropode

Arahnida
Ixodidae
Argasidae
Sarcoptidae
Demodicidae

Insecta
Anoplura
Siphonaptera
Diptera
Culicidae
Culex sp, Anopheles sp, Aedes sp.
Psychodidae
Phlebothomus sp
Simuliidae
Muscidae
www.belimantil.info
Ixodidae i Argasidae (krpelji) I


Ixodidae (tvrdi) i Argasidae (meki)
Vektori MO: rikecija, Francisella tularensis,
Borrelia burgdorferi, virusa encefalitisa...
Ubod krpelja: krpeljski granulom, pireksija,
paraliza, alergijske reakcije, sek. bakterijska inf.
 Pravilno skidanje krpelja sa kože (hipostoma)!!!

www.belimantil.info
Ixodidae i Argasidae (krpelji) II
Nepotpuna metamorfoza
(larva, nimfa, adult)
Lajmska bolest
www.belimantil.info
Sarcoptes scabiei I
Sarcoptes scabiei (šugarac)
šuga (scabies)
hrani se keratinom
 svrab, pleomorfna ospa, kanalići, Norveška šuga
Laboratorijska dijagnoza:
 materijal – skvame (screping), kanalići (skalpel),
otisak kože, biopsija
 direktan mikroskopski preparat 10-20% KOH

www.belimantil.info
Sarcoptes scabiei II
Ženka – preparat kože
Kanalići u koži
Ženka – mikroskopski nalaz
www.belimantil.info
Demodex folliculorum i D. brevis
parazit folikula dlake i lojnih žlezda
 koža lica, vrat, grudi
 mehaniĉko i alergijsko delovanje
Laboratorijska dijagnoza:
 sadržaj folikula i komedona
 screping 20% KOH
 otisak kože, biopsija kože

Mikroskopski nalaz
www.belimantil.info
Anoplura (vaške)
Oboljenje – pediculosis (vašljivost)
Pediculus humanus
capitis
Phthirus pubis
Pediculus humanus
corporis
• Rickettsia prowazekii
• Borrelia recurentis
• Bartonella quintana
www.belimantil.info
Pediculus humanus capitis - vaš glave
Ženka i jaje (gnjida)
pediculosis
Mužjak i ženka
www.belimantil.info
Phthirus pubis - stidna vaš
pubični predeo, ispod pazuha,
brada, brkovi, obrve
Mikroskopski nalaz
www.belimantil.info
Pediculus humanus corporis – vaš tela
Biološki vektor:
Rickettsia prowazeki
 Borrelia recurentis
 Bartonella quintana

www.belimantil.info
Siphonaptera - buve

Prelazni domaćini: Dipylidium caninum,
Hymenolepis nana, H. diminuta
Vektori: Yersinia pestis, Rickettsia typhi
Pulex irritans, Ctenocephalides canis et felis

Tunga penetrans


Xenopsylla cheopis – kuga
Pulex irritans – buva čoveka
www.belimantil.info
Anophelinae - vektori
www.belimantil.info
Phlebotomus i Glossina - vektori
Phlebotomus – lajšmanioza Glossina - tripanozomoza
www.belimantil.info
Myasis - mijaze
Larve muva – infestiraju živi organizam.
Prodiru i razaraju tkivo pomoću kukica i
proteolitiĉkih enzima.
www.belimantil.info
II Vežba: Laboratorijska
dijagnoza infekcija
izazvanih protozoama
Svrha vežbe
Izbor, uzimanje i obrada kliničkog materijala
Dijagnostičke metode i identifikacija
uzročnika
www.belimantil.info
Na osnovu morfoloških karakteristika
protozoe su podeljene u sledeće grupe:





Amebe
Entamoeba histolytica
flagelate Trichomonas vaginalis
cilijate
Balantidium coli
kokcidije Cryptosporidium parvum
neklasifikovane Blastocystis hominis
www.belimantil.info
Na osnovu lokalizacije u domaćinu
protozoe delimo na:
1.
Protozoe digestivnog i
urogenitalnog trakta
2.
Protozoe krvi i tkiva
www.belimantil.info
Metode pregleda kliniĉkog materijala:
1.
2.
3.
4.
5.
Nativni preparati
Bojeni preparati
Kultivisanje
Serologija
Molekularne tehnike
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza
infekcija digestivnog i
urogenitalnog trakta
www.belimantil.info
Pregled stolice na protozoe
minimum 3 uzorka
 konzervacija (fiksacija) uzoraka stolice
formalin, MIF, PVA
 metode pregleda
→makroskopski pregled /boja, konzistencija,
krv i sluz
→mikroskopski pregled: direktni nativni
preparati FR, Lugol, MIF
 koncentracione metode /sedimentacione,
flotacione
 bojeni /trajni preparati
 nativni i bojeni preparati sa kulture

www.belimantil.info
Metode koncentracije uzoraka:
Formalin-etar
koncentracija
Cink-sulfat
koncentracija
www.belimantil.info
Entamoeba histolytica i
Entamoeba coli
www.belimantil.info
Amebna dizenterija
www.belimantil.info
E. histolytica - dijagnoza

Uzorak stolica, aspirati, bioptati

Metode pregleda
makroskopski (krv, sluz)
mikroskopski (nativni, bojeni),
kultivisanje (Löffler-ova podloga),
serologija


Nalaz vegetativni oblik, cista
Dijagnoza ekstraintestinalne amebijaze postavlja se
serološki
www.belimantil.info
Forma histolytica
Heidenhein bojenje
Nativni preparat
www.belimantil.info
Forma cista
Nativni preparat sa
Lugolovim rastvorom
E. coli
Nativni preparat
E. histolytica
www.belimantil.info
Giardia lamblia
www.belimantil.info
G. lamblia – sluznica duodenuma
Histopatološki preparat
Elektronska mikroskopija
www.belimantil.info
G. lamblia – diagnoza

Uzorak duodenalni sok (Entero-test kapsule),
žuč, stolica, bioptat

Metode pregleda nativni preparat, bojeni
preparat

Nalaz vegetativni oblik, cista
www.belimantil.info
G. lamblia
Vegetativni oblik (Giemsa)
Cista (nativni)
www.belimantil.info
Cryptosporidium parvum

Uzorak stolica

Metode pregleda makroskopski (dijareja),
mikroskopski (Giemsa, modifikovano ZiehlNeelsen bojenje)

Nalaz oocisti
www.belimantil.info
C. parvum
Modifikovano Ziehl-Neelsen
bojenje
Formiranje oocista
www.belimantil.info
Trichomonas vaginalis

Uzorak vaginalni bris ili ispirak, uretralni
bris, sediment mokraće , eksprimat prostate

Metode pregleda nativni preparat, bojeni

Nalaz
preparat, kultivisanje, PCR
vegetativni oblik
(trofozoit)!!!
www.belimantil.info
T. vaginalis
Nativni preparat
Bojenje po Giemsa-i
www.belimantil.info
Toxoplasma gondii
www.belimantil.info
T. gondii

Steĉena – asimptomatski, blago uvećanje limfnih
žlezda, teška kliniĉka slika kod imunodeficijencije

Kongenitalna – samo primoinfekcija majke tokom
trudnoće (parazitemija, encefalomijelitis, sekvele)
www.belimantil.info
T. gondii - trofozoiti
www.belimantil.info
T. gondii - dijagnoza
Uzorci
 tkivo dobijeno biopsijom
 telesne teĉnosti (bronhoalveolarni lavaž, CST, krv, urin,
amnionska teĉnost)
Metode
 Direktna detekcija parazita - hp i otisni preparati
(Giemsa, Wright, PAS)



Izolacija parazita - laboratorijski miševi, KĆ/Vero, MRC5
fibroblasti
Detekcija Ag
Detekcija DNK - PCR (B1 gen, SAG1 gen) - kongenitalna
toksoplazmoza (amnionska teĉnost, krv, urin)
www.belimantil.info
T. gondii - dijagnoza
Serološki testovi - IgG, IgM, IgA, IgE

Prisustvo infekcije
Vreme infekcije /aviditet

Nalaz:

IgG↑↑ + IgM↑↑ 3 meseca
IgG↑↑ + IgM↑ 3-6 meseci




Sabin-Feldman dye test
ELISA
Indirektna imunofluorescencija
Aglutinacija (ISAGA i dr)
www.belimantil.info
T. gondii - ELISA
www.belimantil.info
Leishmania donovani
www.belimantil.info
Lajšmanioza
Kutana
Mukokutana
www.belimantil.info
Leishmania donovani - DG
Uzorak
- Krv
- Punktat kostne srži
Punktat primarnog afekta
- Punktat limfnih žlezda
- Punktat slezine ili jetre
(daje najviši % + nalaza ali se retko
primenjuje zbog moguće rupture organa)
-
www.belimantil.info
Leishmania donovani - DG
Metode pregleda

Bojeni preparat (Giemsa)
- Kultivisanje
- Biološki ogled
- Nespecifiĉni testovi
 Formol-gel test (40%)
 Ureastibaminski test (4%)
- Kožni i serološki testovi
 Montenegro intradermalni test
 Serologija
www.belimantil.info
L. donovani - nalaz
Leptomonas oblik
(Phlebotomus, NNN podloga)
Lajšmanijevo telo
(oboleli čovek/životinja intracelularno)
www.belimantil.info
Leishmania donovani - DG
Test Imunofluorescencije
Montenegro test
Formol-gel test (nespecifični)
www.belimantil.info
Trypanosoma gambiense
www.belimantil.info
Afriĉka tripanozomoza
Glossina sp. (Muva ce-ce)
Konusna zamka
www.belimantil.info
Afriĉka tripanozomoza
Winterbottom-ov znak
Lumbalna punkcija
www.belimantil.info
T. gambiense – krvni razmaz (Giemsa)
www.belimantil.info
T. gambiense

Uzorak serozna tečnost primarnog afekta,

Metode pregleda nativni, bojeni preparat,

Nalaz nativni preparat – ekstracelularni
gusta kap i krvni razmaz, punktat limfnih
žlezda i sternuma, sediment likvora
biološki ogled, serologija
živo pokretni tripanozoma oblici
www.belimantil.info
Plasmodium sp.
Uzroĉnici malarije ĉoveka su:
1.
2.
3.
4.
Plasmodium
Plasmodium
Plasmodium
Plasmodium
vivax
ovale
malariae
falciparum
www.belimantil.info
Malarija
www.belimantil.info
Malariĉni napad

Malarični napad je skup paroksizama koji se
ponavljaju u kraćim ili dužim vremenskim
intervalima.
Paroksizam ĉine: stadijum groznice, febrilni
stadijum (t > 40˚C, tipa continue), nagli
pad temperature (crisis).
www.belimantil.info
Malarija - dijagnoza
Klinička slika
Specifična dijagnoza
 Dokaz prisustva parazita
 Serologija
 PCR
Materijal koji se koristi u dijagnostici:




Krv (ukljuĉujući i krv iz pupĉane vrpce)
Punktat kostne srži ili, izuzetno, jetre
Otisni preparat (touch) placente
Patohistološki preparati tkiva raznih organa
Krv: od krvi se prave krvni razmaz (kr) i gusta kap (gk)
Pravilo je uzimati krv što ĉešće i što ranije, obiĉno 3 uzastopna dana
ujutru i uveĉe, odnosno više puta tokom dana i noći !!!
www.belimantil.info
Uzorak
Krvni razmaz
Gusta kap
www.belimantil.info
Krvni razmaz
i
gusta kap
www.belimantil.info
Malarija - dijagnoza

Pregledom KR moguće je otkrivanje parazitemije od 200
parazitemije od 200 parazita/ µl i naviše

Pregledom GK otkriva se parazitemija od 10-20
parazita/µl
Patentna parazitemija: paraziti se nalaze u preparatima
KR i GK
Subpatentna parazitemija: paraziti iako prisutni u krvi,
nalaze se u nedovoljnom broju da bi se otkrili u gk ili kr

100 mikroskopskih (10x100) vidnih polja kr: u
tom sluĉaju treba pokušati sa serologijom
www.belimantil.info
www.belimantil.info
Krvni razmaz
Trofozoiti
Gametocit
www.belimantil.info
Gusta kap
Trofozoiti
Gametocit
www.belimantil.info
Brzi test
za detekciju specifiĉnih proteina parazita
www.belimantil.info
III Vežba: Laboratorijska
dijagnoza infekcija
izazvanih helmintima
Svrha vežbe
Izbor, uzimanje i obrada kliničkog materijala
Dijagnostičke metode i identifikacija uzročnika
www.belimantil.info
Helminti koji izazivaju infekcije ĉoveka
svrstani su u sledeće biološke grupe:



Cestode
Nematode
Trematode
Na osnovu lokalizacije u domaćinu helminte
delimo na:


Helminte digestivnog trakta
Helminte krvi i tkiva
www.belimantil.info
Morfologija:
 odrasli oblik
 larveni oblik
 Jaja
Životni ciklus helminata:
 Stalni - konačni domaćin (nosioc)
 Prelazni domaćin (nosioc)
Monoxeni
Heteroxeni
Ženke:
 oviparne
 ovoviviparne
 viviparne
www.belimantil.info
Metode pregleda kliniĉkog materijala
1.
2.
3.
4.
Makroskopski – konzistencija, boja, krv u
stolici, prisustvo i izgled parazita...
Mikroskopski – nativni prepati,
bojeni preparati (histopatološki)
Serologija – detekcija Ag, At
Molekularne tehnike - PCR
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza infekcija
digestivnog i urogenitalnog trakta
Pregled stolice na helminte:

Neophodno je pregledati minimum 3 uzorka uzeta u intervalu
od 2-3 dana

Rastvori za konzervaciju (fiksaciju) uzoraka stolice su
formalin, MIF
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza infekcija
digestivnog i urogenitalnog trakta
Metode pregleda stolice:


makroskopski pregled konzistencija, boja, krv u
stolici, prisustvo parazita...
mikroskopski pregled – nativni preparat (FR,
Lugolov rastvor)
Metode koncentracije uzoraka:



Sedimentacija (formalin, antiformin)
Flotacija (cink-sulfat)
Posebne (Berman)
www.belimantil.info
Jaja helminata
www.belimantil.info
Enterobius vermicularis
www.belimantil.info
E. vermicularis
Adult
Jaja
www.belimantil.info
Perianalni bris (otisak)
Uzimanje perianalnog brisa
Jaja
www.belimantil.info
Ascaris lumbricoides
www.belimantil.info
A. lumbricoides – odrasli paraziti
Odrasli paraziti u stolici
Mužjak i ženka
www.belimantil.info
A. lumbricoides - jaja
Nativni preparat – jaja
jaje
Nesegmentirano i
segmentirano
www.belimantil.info
Trichuris trichiura
www.belimantil.info
T. trichiura – odrasli paraziti
Ženka i mužjak
www.belimantil.info
T. trichiura - jaja
Nativni preparat – jaja
Nesegmentirano i
segmentirano jaje
www.belimantil.info
Strongyloides stercoralis
www.belimantil.info
S. stercoralis - dijagnoza


slobodna generacija (Rabditiformne larve)
parazitska generacija (Filariformne larve)
Autoinfekcija - R larve prelaze u F larve u
organizmu ĉoveka
Laboratorijska dg.:
 Nalaz larvi (R ili F) u svežem bolesniĉkom
materijalu:
 duodenalni sok
 stolica
 sputum, urin i likvor
www.belimantil.info
S. stercoralis
S. stercoralis, larva (direktan nativni preparat)
www.belimantil.info
Hymenolepis nana
Odrasli oblik
Jaje
www.belimantil.info
H. nana
Monoksena pantljiĉara – ceo životni ciklus u
jednom nosiocu
jaje → larva (onkosfera)→ cisticerkoid→ adult
Laboratorijska dg.
nalaz jaja i proglotisa u fecesu
www.belimantil.info
Taenia solium i Taenia saginata
www.belimantil.info
Morfologija glave Taenia
Scolex T. solium
Scolex T. saginata
www.belimantil.info
Morfologija ĉlanĉića Taenia
Odrasli oblik
Proglotisi T. saginata
i T. solium
www.belimantil.info
Jaje Taenia
www.belimantil.info
Cysticercosis
Načini infekcije:
 hrana ili voda kontaminirana jajima T. solium
 egzogena autoinfekcija nosioca odrasle T. solium
 endogena autoinfekcija nosioca odrasle T. solium
regurgitacijom jaja u više partije creva
Laboratorijska dg. cisticerkoze:
 detekcija At u serumu serološkim reakcijama, npr.
IIF, ELISA i dr.
www.belimantil.info
Neurocisticerkoza
www.belimantil.info
Cysticercus cellulosae
www.belimantil.info
Trichinella spiralis
www.belimantil.info
T. spiralis
ČOVEK ILI ŽIVOTINJA (NPR: SVINJA) JE I
STALNI I PRELAZNI DOMAĆIN !!!
TRIHINELOZA - 3 stadijuma:
I
invazija
II migracija
III incistacija
Laboratorijska dg.:
I st. - nalaz larvi i odraslih parazita u fecesu
II st. - serološke reakcije!!!
III st.- biopsija mišića, serologija
www.belimantil.info
T. spiralis – larve
www.belimantil.info
Echinococcus granulosus
www.belimantil.info
Cysta hydatigena
www.belimantil.info
Cysta hydatigena
Hidatidna cista – shematski
Hidatidna cista – mikroskopski
www.belimantil.info
E. granulosus
Odrasli oblik
Protoskoleksi
www.belimantil.info
E. granulosus
Pas je stalni domaćin
Ĉovek je prelazni domaćin – cysta hydatigena
(jetra 70%, pluća 20%)
Laboratorijska dg. ehinokokoze:
 parazitološki pregled sadržaja hidatidne ciste
 intradermalna (kožna) proba Botteri-Cassoni
 serologija!!!
www.belimantil.info
Fasciola hepatica
www.belimantil.info
F. hepatica
Metacerkarije prilepljene za travu
Adulti u jetri
www.belimantil.info
F. hepatica
Parazit žuĉnih puteva (ĉovek je stalni domaćin )
Morfologija:
 oblika lista, usna i trbušna pijavka, nesavršen
digestivni trakt, hermafrodit
 puž Limnea sp.
Laboratorijska dg fascioloze:
a) nalaz jaja u fecesu
b) nalaz jaja u žuĉi
c) serološke reakcije
www.belimantil.info
IV Vežba: Laboratorijska
dijagnoza infekcija izazvanih
gljivama
Svrha vežbe
 Izbor, uzimanje i obrada kliničkog materijala
 Dijagnostičke metode i identifikacija
uzročnika
www.belimantil.info
Gljive koje izazivaju infekcije čoveka
morfološki se javljaju u obliku:
Kvasnice
2. Plesni
1.
3.
Bifazne gljive
www.belimantil.info
Na osnovu lokalizacije uzročnika mikoze
delimo na:
Superficijalne mikoze
2. Supkutane mikoze
3. Sistemske mikoze
1.
www.belimantil.info
Metode pregleda kliniĉkog materijala

Nativni preparat – FR, hlorlaktofenol, KOH,
laktofenol koton-plavo, tuš preparat

Bojeni preparat PAS, GMS, mucikarmin po

Kultivisanje gljiva
Podloge Sabouraud dekstrozni
Mayeru, kalkofluor-belo
agar/bujon, GACA, MSIA, podloga za
inhibiciju rasta plesni
Uslovi kultivisanja 26˚C, 37˚C, kvasnice 7
dana, plesni i do 21 dan
www.belimantil.info
Metode pregleda kliniĉkog materijala

Ispitivanje fiziološko-biohemijskih osobina
API 20 C AUX, API ZYM

Serološke i molekularne metode
ELISA, imunofluorescencija, PCR

Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike
a. Agar difuzioni antimikogram
b. Dilucioni antimikogram
c. E-test
www.belimantil.info
1. Laboratorijska dijagnoza
dermatomikoza
DERMATOMIKOZE
Superficijalne i kutane mikoze izazvane:
1.
2.
3.
Dermatofitima
Kvasnicama – Candida
Druge bolesti kože i dlake - pitirijaza
www.belimantil.info
Malassezia sp. - M. furfur i dr.
Pityriasis versicolor
Promene na neosunčanoj
koži
Promene na osunčanoj koži
www.belimantil.info
M. furfur
Pityriasis versicolor
Uzimanje materijala
Skreping - direktan
nativni preparat sa HLF
www.belimantil.info
M. furfur
SDA preliven slojem
maslinovog ulja
Preparat sa kulture
www.belimantil.info
Dermatofiti
Striktno patogene gljive iz grupe plesni u
koje spadaju tri roda:
1. Trichophyton sp.
2. Microsporum sp.
3. Epidermophyton sp.
 Keratinofilna i keratinolitiĉka svojstva: obrasla i
neobrasla koža, dlake, nokti
 In vivo (keratinizirana tkiva)→ artrospore
(artrokonidije) i hife
 In vitro (kultura) → makrokonidije,
mikrokonidije, hife
www.belimantil.info
Uzorak
Aseptiĉni uslovi, crne koverte, reĊe staklene
posude
 Strugotine promena sa kože i noktiju: kirete,
skalpel
 Dlake: pincete, makaze; Wood-ova lampa

www.belimantil.info
Metode pregleda
1.
2.
3.
Direktno mikroskopsko ispitivanje
HLF, 10-25% KOH, LCB
Izolacija
SDA, SDA sa hloramfenikolom i
cikloheksimidom
26˚ C 3-4 nedelje
Identifikacija
kultura, makrokonidije,mikrokonidije,
hife, FB testovi
www.belimantil.info
Odnos parazita prema dlaci
ectothrix
endothrix
Favus
www.belimantil.info
Onychomycosis
www.belimantil.info
Duboke trihofitije
Kerion Celsii
Sycosis barbae
www.belimantil.info
Trichophyton mentagrophytes
Herpes tonzurans
Superficijalna trihofitija
www.belimantil.info
Trichophyton mentagrophytes
Kultura
Preparat sa kulture
www.belimantil.info
Trichophyton schoenleini
Favus
Favus kapilicijuma
Odnos prema dlaci
www.belimantil.info
Trichophyton schoenleini
Favus
Kultura
Preparat sa kulture
www.belimantil.info
Microsporum canis
Mikrosporija kapilicijuma
(kosopasica)
Kultura
www.belimantil.info
Microsporum canis
Makrokonidije
preparat sa kulture
Makrokonidija
elektronska mikroskopija
www.belimantil.info
Epidermophyton floccosum
Kultura
Preparat sa kulture
www.belimantil.info
Candida sp. – C. albicans i dr.
Superficijalna kandidoza
www.belimantil.info
Candida sp. – C. albicans i dr.
Onychomycosis
www.belimantil.info
Candida sp. – C. albicans i dr.
Mukokutana kandidoza
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza
sistemskih mikoza
www.belimantil.info
Candida sp. – C. albicans i dr.
Sistemske mikoze
 kod imunokompromitovanih
 terapija antibioticima
 kortikosteroidi
 teški operativni zahvati
 metaboliĉki poremećaji
 AIDS
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza
Uzorak zavisi od kliničke slike
Metode pregleda
1. direktno mikroskopsko ispitivanje
direktan nativni preparat (FR),
fluorescentno bojenje, IF, PH
2.
Nije moguća krajnja identifikacija u većini slučajeva!!!
izolacija SDA
Moguća krajnja identifikacija !!!
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza
SDA – kultura Candida sp.
Preparat sa kulture
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza
3.
identifikacija
►ispitivanje asimilacije i fermentacije API 20 C AUX
►testovi za razlikovanje C. albicans od ostalih vrsta
a. test germinacije
b. test stvaranja hlamidospora
www.belimantil.info
Cryptococcus neoformans
Uzorak sputum, trahealni ispirak, pleuralni
eksudat, likvor, krv, urin, bioptat
Metode pregleda






direktan nativni preparat (blastospore)
direktan tuš preparat (kapsula)
kultivisanje: Sabouraud – belokrem kolonije
GACA – braon kolonije (melanin)
testovi asimilacije
dokazivanje Ag
patohistološki preparati (bojenje po Mayeru)
www.belimantil.info
Cryptococcus neoformans
Kultura
Tuš preparat - kapsula
www.belimantil.info
Cryptococcus neoformans
HP pluća - Mucikarmin
HP pluća - PAS
www.belimantil.info
Aspergillus sp.
Aspergiloza: A. fumigatus, A. niger, A. flavus...
 ubikvitarne, imunodeficijentni pacijenti
 bronhopulmonalna aspergiloza
 aspergilloma
 otomycosis
 sinusitis
 diseminovani oblik
 alergije (mikoalergoze)
 aspergilotoksikoze (aflatoksin)
www.belimantil.info
Aspergiloze
Aspergiloza pluća
Keratitis
www.belimantil.info
Laboratorijska dijagnoza aspergiloze
Uzorak zavisi od kliničke slike
Metode pregleda



direktan preparat – septirane hife
kultivisanje – septirane hife, konidiofore,
vezikula, fijalide, fijalokonidije
dokazivanje Ag
www.belimantil.info
A. niger
Nativni preparat sa kulture
(HLF)
Elektronska mikroskopija
www.belimantil.info
Penicillium sp.
Penicilioza
 mikotiĉni keratitis
 otomycosis
 sistemska penicilioza (pluća)
Kultura
Preparat sa kulture (HLF)
www.belimantil.info
Pneumocystis carinii
Laboratorijska dijagnoza:
Uzorak BAL, sputum (retko pozitivan)
Metode pregleda bojeni preparat – Giemsa,
kultivisanje – ne radi se rutinski
Nalaz oktetne ciste
www.belimantil.info
Pneumocystis carinii
BAL - bojenje po Giemsa: oktetne ciste
Download

I Vežba: Medicinska entomologija