SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVII - Broj 13
Ponedjeljak, 15. jula 2013.
BIHAĆ
532.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine
odlučujući o zahtjevu Predsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine, za rješavanje spora sa
federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata, na osnovu
člana IV.C.3.10. (1) f) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, nakon provedene javne rasprave na
sjednici održanoj 09.04.2013. godine, donio je
PRESUDU
Utvrđuje se da je federalni ministar za pitanja
boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog
rata u obavezi postupati po Odluci o razrješenju
članova Revizorskog tima za koordinaciju
("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/12)
koju je donio Predsjednik Federacije Bosne i
Hercegovine, dok Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine ne odluči drugačije.
Presudu objaviti u "Službenim novinama
Federacije BiH" i službenim glasilima kantona.
Obrazloženje
1. Predmet zahtjeva
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije),
dana 24.07.2012. godine zaprimio je zahtjev
Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
Izdanje na bosanskom
jeziku
(u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za
rješavanje spora sa federalnim ministrom
za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (u daljem tekstu: federalni
ministar) u vezi sa poštivanjem Odluke o
razrješenju članova Revizorskog tima za
koordinaciju (u daljem tekstu: osporena Odluka).
2. Stranke u postupku
Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03), stranke
u ovom ustavnosudskom sporu su: Predsjednik
Federacije Bosne i Hercegovine, i federalni
ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata kao druga strana, čijim
postupanjem je inicirano pokretanje spora.
Posebna funkcija Ustavnog suda Federacije, u
skladu sa članom IV.C.3.10. (1) f) je rješavanje
sporova „između ustanova federalne vlasti ili pak
unutar pojedine ustanove federalne vlasti“.
3. Bitni navodi zahtjeva
Podnosilac zahtjeva u podnesenom zahtjevu je
naveo, da je postupajući u skladu sa ovlastima iz
člana 10. stav 2. Zakona o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 82/09), (u daljem tekstu: Zakona
o provođenju kontrole zakonitosti korištenja
Broj 13 - Strana 838
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
prava) donio osporenu Odluku, kojom je
razriješio dužnosti članove Revizorskog tima
za koordinaciju, koje je prethodno imenovao
Odlukom o imenovanju Revizorskog tima za
koordinaciju („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 41/11). Nadalje je istakao, da je
u skladu sa odredbama navedenog zakona i
odredbama člana IV.B.3.7. (I) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, uspostavljena obaveza
poštivanja osporene Odluke o razrješenju članova
Revizorskog tima. Navedeno je da federalni
ministar nije poštovao osporenu Odluku, na način
da su članovi ovog tima iz reda bivše Armije
Bosne i Hercegovine, po njegovom nalogu
nastavili sa radom i nakon što je osporena Odluka
stupila na snagu. Prema tvrdnji podnosioca
zahtjeva, istom odlukom se vrši povreda prava
predstavnika bivšeg Hrvatskog vijeća odbrane,
da sa predstavnicima bivše Armije Bosne i
Hercegovine, ravnopravno sudjeluju u provođenju
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite, putem koordinacije, nadzora i
praćenja nadzora revizorskih timova za kontrolu.
Isto tako, prema navodima podnosioca zahtjeva
isti bi moglo imati utjecaja i na prava koja su
utvrđena u članu 1. Zakona o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava. Smatra, da se ovaj
spor odnosi na bitne osobine ustavnopravnog
sistema Federacije Bosne i Hercegovine,
ustavnosti i zakonitosti rada federalnog ministra,
čije djelovanje čini opravdanim zaključak o
formalno-pravnoj nezakonitosti postupka kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite.
Iz tih razloga podnosilac zahtjeva je predložio,
da Ustavni sud Federacije nakon razmatranja
istaknutog zahtjeva donese presudu kojom
će utvrditi, da je obaveza federalnog ministra
da u potpunosti provede odluku Predsjednika
Federacije Bosne i Hercegovine o raspuštanju
Revizorskog tima za koordinaciju, te da u skladu
sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava, pokrene proceduru imenovanja
novih članova Revizorskog tima za koordinaciju i
obustavi postupak revizije u cijelosti ili u skladu
sa pomenutim Zakonom predloži Predsjedniku
Federacije Bosne i Hercegovine privremeno tijelo
koje će obavljati poslove Revizorskog tima za
koordinaciju.
15. jula 2013.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Saglasno odredbama čl. 10. i 16. Zakona
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je,
dana 26.07.2012. godine, pozvao drugu stranu da
odgovori na navode istaknute u zahtjevu.
U ostavljenom roku, dana 08.08.2012. godine
druga strana u postupku, dostavila je odgovor na
navode podnosioca u kojem se zahtjev podnosioca
osporava.
Podsjećajući na sadržaj Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava posebno
odredbu člana 10. stav 2. primjećuje da ovim
Zakonom nisu propisani uslovi, način i postupak
razrješenja Revizorskog tima za koordinaciju. U
skladu sa pravnom teorijom i praksom, mišljenja
je da se razrješenje ima izvršiti u postupku i
na način na koji je izvršeno imenovanje, te
iskazana tvrdnja „da Predsjednik Federacije
Bosne i Hercegovine nije zakonom ovlašten
da po slobodnoj ocjeni razriješi Revizorski
tim za koordinaciju, te da je kod donošenja
osporene Odluke bio u obavezi o tome pismeno
obavijestiti federalnog ministra, koji je odgovoran
za provođenje Zakona o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava, a zatim pokrene
proceduru eventualnog razrješenja Revizorskog
tima i istovremeno imenovanje novog
Revizorskog tima. S obzirom da podnosilac
zahtjeva nije postupio na ovaj način, federalni
ministar je mišljenja da je osporena Odluka
proizvoljna, dakle, nije zasnovana na zakonskim
odredbama, te je u suprotnosti sa pravnom
teorijom i praksom. Osporenu odluku ocjenjuje
kao lični subjektivan stav podnosioca zahtjeva
koja nema zasnovanosti u zakonskim propisima,
te je kao takva nezakonita i protuustavna i ima
za cilj opstrukciju cjelokupnog procesa revizije.
Kako Federalno ministarstvo za pitanja boraca
i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ima
zakonsku obavezu da provodi federalne zakone
iz svoje nadležnosti, u tom smislu, bez obzira na
stav pojedinaca, proces revizije se nastavlja.
Predlaže da Ustavni sud Federacije odbije
zahtjev Predsjednika Federacije Bosne i
Hercegovine kao neosnovan.
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 839
5. Sjednica Suda sa javnom raspravom
a) Predsjednik Federacije odgovoran je za:
U ovom ustavnosudskom predmetu održana je
javna rasprava dana 09.04.2013. godine kojoj su
prisustvovali podnosilac zahtjeva i punomoćnica
Sandra Radeljak, te punomoćnici druge strane
u postupku: Ganibegović Ibrahim, Teskeredžić
Enisa i Hodžić Besim.
(I) Imenovanje Vlade, šefova diplomatskih
misija, sudija Ustavnog suda Federacije, na
prijedlog kandidata od strane Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća u skladu sa članovima IV.B.5.,
IV.B. 8., i IV. C. 6.
Podnosilac zahtjeva i punomoćnici protivne
strane detaljno su elaborirali navode zahtjeva
i odgovora na zahtjev, te izvijestili da ostaju u
cijelosti kod iskazanih navoda.
Posebna je funkcija Ustavnog suda rješavanje
sporova:
f) između ustanova federalne vlasti ili pak unutar
pojedine ustanove federalne vlasti.
Uz saglasnost stranaka u postupku, Ustavnom
sudu Federacije je prezentovan Poslovnik o radu
Revizijskog tima za koordinaciju, ugovori o
djelu zaključeni između Federalnog ministarstva
za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i Gazić Mehe iz Bugojna, te
Tukar Elvisa iz Bugojna, kao i Nalog za isplatu
Sektora za budžet, finansije i informacioni sistem
u okviru Federalnog ministarstva za pitanja
boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
za mjesece juni-oktobar 2012. godine, za Hodžić
Besima, Bašić Emira, Tukar Elvisa i Gazić Mehe,
za isplatu naknade za rad u Revizijskom timu.
Zakon o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite.
Kako u prezentovanju punomoći za
punomoćnike protivne strane nije eksplicitno
naznačeno da su isti opunomoćeni za zastupanje
federalnog ministra, to je zatraženo da se
federalni ministar, kao stranka u ovom postupku,
izjasni da li su lica navedena kao punomoćnici
ovlašteni da njega lično zastupaju. Dopisom od
11.04.2013. godine, federalni ministar je potvrdio
da se iskazane punomoći odnose na oblasti
za zastupanje njega lično kao stranke u ovom
postupku. Ustavni sud Federacije je prihvatio
validnost punomoći.
6. Relevantni propisi za odlučivanje
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
IV.B.1. član 1.
Predsjednik Federacije predstavlja i zastupa
Federaciju i šef je federalne izvršne vlasti.
IV.B.3. član 7. a) (I)
Osim ako
određeno:
ovim
ustavom
nije drugačije
IV.C.10. (1) f)
("Službene novine Federacije BiH", broj:
82/09)
Član 10. stav 2.
Revizorski tim za koordinaciju imenuje
Predsjednik Federacije, uz konsultaciju sa
zamjenicima Predsjednika Federacije Bosne i
Hercegovine, na usaglašeni prijedlog federalnog
ministra, kantonalnih ministara i direktora
uprava za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata, poštujući nacionalni paritet i
potpunu transparentnost u radu timova, u roku od
30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
7. Činjenično stanje
U provedenom postupku Ustavni sud
Federacije je razmotrio navode i činjenice koje
proizilaze iz dokaza na osnovu dokumentacije
u ovom predmetu, te je iz provedenih dokaza
utvrdio, da je Predsjednik Federacije Bosne i
Hercegovine dana 11.04.2012. godine donio
osporenu Odluku, kojom su razriješeni dužnosti
članovi Revizorskog tima koji su imenovani
13.06.2011. godine.
Razriješeni članovi Revizorskog tima
Hodžić Besim, Bašić Emir, Tukar Elvis i Gazić
Meho i dalje su nastavili da rade po nalogu
federalnog ministra i da obavljaju sve aktivnosti u
realiziranju funkcije Revizorskog tima, na osnovu
Ugovora o djelu koji su zaključili sa Federalnim
ministarstvom za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata. Na javnoj
raspravi je nesporno utvrđeno da je Revizorski
tim u navedenom sastavu nastavio rad i nakon
osporene Odluke, što je potvrđeno i od strane
punomoćnika federalnog ministra.
Broj 13 - Strana 840
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
8. Stav Ustavnog suda Federacije
Ustavni sud Federacije je jedini subjekt koji
je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine
ovlašten da utvrdi da li je neka odluka u skladu
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Sve do donošenja odluke ovog Suda, postoji
presumpcija o ustavnosti osporene Odluke.
Odluke koje su donijete od strane Predsjednika
Federacije i objavljene su na snazi i po istima
postoji obaveza postupanja. Međutim, Ustavni
sud Federacije naglašava, da se nije upuštao
u ustavnost odnosno zakonitost postupanja
donosilaca odluke kao i osporene Odluke. Ukoliko
ovlaštena lica smatraju da osporena Odluka nije
zasnovana za Ustavu i zakonskim odredbama,
u mogućnosti su istu osporiti pred ovim Sudom
na način kako je propisano Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine, Zakonom o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
i Poslovnikom Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine.
S obzirom na navedeno Ustavni sud Federacije
je odlučio kao u dispozitivu presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije je
donio jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak,
predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka
Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić,
sudije Suda.
Broj U-24/12
9. aprila 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak
533.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
15. jula 2013.
I
Prihvata se Izvještaj o finansijskom poslovanju
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog
kantona za period 01.01. – 31.12.2012. godine.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-573/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
534.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vijeća ministara Bosne i Herce­
govine, kao garanta po osnovu Zakona o postupku
zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora
da obezbijedi zakonito i pravično ispunjenje
međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-571/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
535.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
Broj 13 - Strana 841
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-572/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
I
Traži se od Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine i Zavoda zdravstvenog osiguranja i
reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine da
pokrenu inicijativu za rješavanje međukantonalnih
dugovanja po osnovu paušalnih naknada sa
Republikom Hrvatskom, a na osnovu ugovora
zaključenog sa Republikom Hrvatskom.
II
537.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-570/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o stanju, radu i poslovanju
ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić"
Bihać za period januar – decembar 2012. godine.
536.
II
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Skupština Unsko-sanskog kantona traži od
Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine da redovno
ispunjava ugovorene obaveze prema Zavodu
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-575/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
538.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
Broj 13 - Strana 842
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju JZU
"Opća bolnica" Sanski Most za period januar –
decembar 2012. godine.
II
540.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-576/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
15. jula 2013.
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se program rada Zdravstvene ustanove
Lječilište "Gata" Bihać za 2013. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
539.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Ministarstva zdravstva, rada i
socijalne politike Unsko-sanskog kantona da
zajedno sa menadžmentom zdravstvenih ustanova
sa područja Unsko-sanskog kantona (Kantonalna
bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, JZU "Opća
bolnica Sanski Most, ZU Lječilište "Gata" Bihać)
sačine sanacioni program za navedene ustanove.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-574/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-580/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
541.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da u
strategiji razvoja Zdravstvene ustanove Lječilište
"Gata" predvidi mogućnost toplifikacije ustanove
korištenjem termalne vode iz sopstvenih resursa.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-578/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 843
II
542.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:
1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
u rebalansu Budžeta za 2013. godinu predvidi
sredstva u iznosu od 150.000 KM za izgradnju
zatvorenog termalnog bazena i nabavku potopne
pumpe za Zdravstvenu ustanovu Lječilište "Gata"
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-579/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
544.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
II
ZAKLJUČAK
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-577/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
543.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 05/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici održanoj
dana 18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
izradi strategiju razvoja zdravstvenog turizma na
području Unsko-sanskog kantona.
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Bihać za 2012. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-585/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
545.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
Broj 13 - Strana 844
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. jula 2013.
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2012. godinu.
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Velika Kladuša za 2012. godinu.
II
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-587/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-584/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
546.
548.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Bužim za 2012. godinu.
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Ključ za 2012. godinu.
II
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-583/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-588/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
547.
549.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2012. godinu.
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-586/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
550.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 38. sjednici održanoj dana
18.06.2013.godine, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Vlada Unsko-sanskog kantona da
iznađe mogućnosti, te da finansijski potpomogne,
odnosno omogući normalan rad i funkcionisanje
Doma zdravlja Bosanski Petrovac.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-582/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
551.
Na osnovu člana 11. odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona"
broj: 1/04 i 11/04), člana 98 Poslovnika Skupštine
Broj 13 - Strana 845
I
Traži se od Ministarstva zdravstva, rada i
socijalne politike Unsko-sanskog kantona
da zajedno sa menadžmentom Domova
zdravlja sa područja Unsko-sanskog kantona i
Zavodom zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona sačini prijedlog mjera za
rješavanje problema u Domovima zdravlja,
svakog pojedinačno i takav sanacioni
program dostavi Skupštini na razmatranje.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-4-581/13
Predsjedavajući Skupštine
18. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
552.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 43. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj: 1/13) Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa o utroška
sredstava – kapitalni grantovi
I
Usvaja se Program o utrošku sredstava –
kapitalni grantovi utvrđeni Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomskom
kodu 615 100 subanalitika BAU105 - za izgradnju
lokalnog puta - RP – 401 - Aleševići – Majdan
Glavica.
Broj 13 - Strana 846
Red.
Broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Pomoć mjesnim
zajed­nicama za
izgradnju lokalnih
puteva
15. jula 2013.
Primalac
Sredstava
Svrha programa
za izgradnju lokalnog puta Općina Bužim, Mjesna zajednica 18.000,00
- RP – 401 - Aleševići –
Lubarda Građevinski odbor - za
Majdan Glavica
izgradnju lokalnog puta - RP –
401 - Aleševići – Majdan Glavica
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 11, glava 01, potrošačka jedinica
0001 – Vlada Unsko – sanskog kantona, Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu,
ekonomski kod 615100 subanalitika BAU105 za izgradnju lokalnog puta - RP – 401 -Aleševići
– Majdan Glavica. Iznos sredstva će se uplatiti
na transakcijski račun, broj:1984013040005591
otvoren kod KIB banke d.d. Velika Kladuša,
filijala Bužim.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke korisnik sredstava je obavezan
podnijeti izvještaj o utrošku sredstava Vladi
Unsko – sanskog kantona.
IV
553.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), člana 43. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko sanskog
kantona", broj: 1/13) Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa o utroška
sredstava – kapitalni grantovi
O realizaciji ove Odluke starat će se Vlada
Unsko – sanskog kantona i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2964/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Red.
Broj
1.
Naziv programa
Pomoć mjesnim
zajednicama za
izgradnju lokalnih
puteva
Iznos
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Svrha programa
za izgradnju lokalnog
puta
Zarodostovo-Grbovci,
I
Usvaja se Program o utrošku sredstava –
kapitalni grantovi utvrđeni Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001615100
subanalitika BAU103 - za izgradnju lokalnog
puta Zarodostovo – Grbovci.
Primalac
sredstava
Općina Bužim, Mjesna zajednica
Zarodostovo Građevinski odbor
- za izgradnju lokalnog puta
Zarodostovo – Grbovci
Iznos
45.000,00
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će
sredstva u razdjelu 11, glava 01, potrošačka
jedinica 0001 – Vlada Unsko – sanskog kantona,
Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2013.
godinu, ekonomski kod BAU103 - za izgradnju
lokalnog puta Zarodostovo – Grbovci. Iznos
sredstva će se uplatiti na transakcijski račun, broj:
1984013040005203 otvoren kod KIB banke d.d.
Velika Kladuša, filijala Bužim.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke korisnik sredstava je obavezan
podnijeti izvještaj o utrošku sredstava Vladi
Unsko – sanskog kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Vlada
Unsko – sanskog kantona i Ministarstvo finansija.
Broj 13 - Strana 847
554.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 43. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko sanskog
kantona", broj: 1/13) Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa o utroška
sredstava – kapitalni grantovi
I
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2963/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Red.
Broj
1.
Naziv programa
Svrha programa
Pomoć mjesnim
zajednicama za
izgradnju lokalnih
puteva
za izgradnju lokalnog
puta Baltići-Eminići
Usvaja se Program o utrošku sredstava –
kapitalni grantovi utvrđeni Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomskom
kodu 615 100 subanalitika BAU102 - za izgradnju
lokalnog puta Baltići - Eminići.
Primalac
sredstava
Iznos
Općina Bužim, Mjesna
zajednica Lubarda Građevinski
odbor - za izgradnju lokalnog
puta Baltići – Eminići
45.000,00
II
III
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 11, glava 01, potrošačka jedinica
0001 – Vlada Unsko – sanskog kantona, Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu,
ekonomski kod 615100 subanalitika BAU102 - za
izgradnju lokalnog puta Baltići - Eminići. Iznos
sredstva će se uplatiti na transakcijski račun,
broj:1984013040005397 otvoren kod KIB banke
d.d. Velika Kladuša, filijala Bužim.
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke korisnik sredstava je obavezan
podnijeti izvještaj o utrošku sredstava Vladi
Unsko – sanskog kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Vlada
Unsko – sanskog kantona i Ministarstvo finansija.
Broj 13 - Strana 848
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko sanskog
kantona", broj: 1/13), Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
ODLUKU
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2962/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
15. jula 2013.
o usvajanju Programa o utroška
sredstava – kapitalni grantovi
I
555.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 43. Zakona
Red.
Broj
1.
Usvaja se Program o utrošku sredstava –
kapitalni grantovi utvrđeni Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomskom
kodu 615 100 subanalitika BAU099 – za izgradnju
lokalnog puta Palijan - Zarodostovo.
Primalac
sredstava
Naziv programa
Svrha programa
Pomoć mjesnim
zajednicama za
izgradnju lokalnih
puteva
za izgradnju lokalnog
puta Palijan- Zarodostovo
Iznos
Općina Bužim, Mjesna
zajednica Zarodostovo
Građevinski odbor - za
izgradnju lokalnog puta Palijan
- Zarodostovo
45.000,00
II
V
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 11, glava 01, potrošačka jedinica 0001 –
Vlada Unsko – sanskog kantona, Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu, ekonomski
kod 615 100 subanalitika BAU099 – za izgradnju
lokalnog puta Palijan - Zarodostovo. Iznos
sredstva će se uplatiti na transakcijski račun, broj:
1984013040005494, otvoren kod KIB banke d.d.
Velika Kladuša, filijala Bužim.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke korisnik sredstava je obavezan podnijeti
izvještaj o utrošku sredstava Vladi Unsko –
sanskog kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Vlada
Unsko – sanskog kantona i Ministarstvo finansija.
Broj 03-017-2961/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
556.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 43. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko sanskog
kantona", broj: 1/13) Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 849
ODLUKU
o usvajanju Programa o utroška
sredstava – kapitalni grantovi
I
Usvaja se Program o utrošku sredstava –
kapitalni grantovi utvrđenih Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomskom
kodu 615100 subanalitika BAU097 – za
izgradnju lokalnog puta Mrazovac (džamija –
Šekića dolovi)
Red.
Broj
1.
Naziv programa
Pomoć mjesnim
zajednicama za
izgradnju lokalnih
puteva
-za izgradnju lokalnog
puta Mrazovac (džamija –
Šekića dolovi),
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 11, glava 01, potrošačka jedinica 0001 –
Vlada Unsko – sanskog kantona, Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu, ekonomski kod
subanalitika BAU097 – za izgradnju lokalnog
puta Mrazovac (džamija – Šekića dolovi). Iznos
sredstva će se uplatiti na transakcijski račun, broj:
1984013040004524, otvoren kod KIB banke d.d.
Velika Kladuša, filijala Bužim.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke korisnik sredstava je obavezan
podnijeti izvještaj o utrošku sredstava Vladi
Unsko – sanskog kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Vlada
Unsko – sanskog kantona i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2960/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Primalac
sredstava
Svrha programa
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Općina Bužim, Mjesna
zajednica Mrazovac,
Građevinski odbor za izgradnju
lokalnog puta Mrazovac
(džamija – Šekića dolovi)
Iznos
90.000,00
557.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 43. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko sanskog
kantona", broj: 1/13) Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa o utrošku
sredstava – kapitalni grantovi
I
Usvaja se Program o utrošku sredstava –
kapitalni grantovi utvrđeni Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski
kod 615 100 subanalitika BAU094 – Kapitalni
transferi - početak izgradnje Društvenog doma,
MZ Tomine
Broj 13 - Strana 850
Red.
Broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Pomoć mjesnim
zajednicama
Primalac
Sredstava
Svrha programa
Početak izgradnje
Društvenog doma, MZ
Tomine, Općina Sanski
Most
II
15. jula 2013.
Općina Sanski Most, MZ
Tomine
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke korisnik sredstava je obavezan
podnijeti izvještaj o utrošku sredstava Vladi
Unsko – sanskog kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Vlada
Unsko – sanskog kantona i Ministarstvo finansija.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko - sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona", broj 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
V
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
RB.
1.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Naziv programa
Financijska pomoć povodom
održavanja međunarodnog turnira
košarke u kolicima
UKUPNO:
45.000,00
558.
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 11, glava 01, potrošačka jedinica 0001 –
Vlada Unsko – sanskog kantona, Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu, ekonomski
kod 615 100 subanalitika BAU094 – Kapitalni
transferi – početak izgradnje Društvenog doma,
MZ Tomine, Općina Sanski Most. Iznos sredstva
će se uplatiti na transakcijski račun, broj:
199044002533835, otvoren kod Sparkasse bank
BiH, Poslovnica Sanski Most.
Broj 03-017-2959/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Iznos
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim organi­
zacijama, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2013.godinu, razdjel 16, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod 0690,
ekonomski kod 614 300 – GAN 013 kako slijedi:
Primalac
KIK "UNA-SANA” BIHAC
Iznos u KM
4.000,00 KM
4.000,00 KM
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomskog koda 614 300 GAN013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se KIK ”UNA-SANA” BIHAĆ da
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida dostavi izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će
o istom izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 1/13)
i člana 89. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 5/00 i 7/01), na
prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 27.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta Grantovi neprofitnim
organizacijama – invalidna udruženja na
Unsko-sanskom kantonu za 2013. godinu
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2967/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
559.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik UnskoRed.
Broj
1.
Naziv programa
Grant
neprofitnim
organizacijama
– invalidna
udruženja
Ukupan iznos:
126.000,00 KM
UKUPNO
Broj 13 - Strana 851
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava
tekućeg granta - Grantovi neprofitnim
organizacijama – invalidna udruženja na Unskosanskom kantonu za 2013. godinu - Ministarstva
zdravstva i socijalne politike, utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu u iznosu od 126.000,00 KM (slovima:
stotinudvadesetšesthiljada KM), Tekući grant:
Grantovi neprofitnim organizacijama - invalidna
udruženja za 2013. godine, razdjel 17. ekonomski
kod – 614300 HAN006, i to:
Svrha
programa
Primalac
Organizacija
Doznaka
sredstava za
realizaciju
programskih
aktivnosti
1. Udruženje slijepih građana USK-a
2. Udruženje građana oštećenog sluha i govora
USK-a
3. Udruženje "Radosti druženja” roditelja, djece i
mladih sa posebnim potrebama USK-a
4. Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika
USK-a
5. Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize USK-a
6. Udruženje građana oboljelih od poliyomelitisa
povrede mozga i kičmene moždine USK-a
7. Kantonalno Udruženje Civilnih žrtava rata i
porodice sa djecom
8. Udruženje distrofičara USK-a
9. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti USK
Iznos KM
20.084,40
13.230,00
13.104,00
12.348,00
11.289,60
13.734,00
14.742,00
14.742,00
12.726,00
126.000,00
Broj 13 - Strana 852
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
560.
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17 tekućeg granta – Grantovi
neprofitnim organizacijama – invalidna udruženja
na području Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu, ekonomski kod 614 300 HAN006 Grantovi neprofitnim organizacijama – invalidna
udruženja.
III
Ovom Odlukom usvajaju se Programi sa
planiranim aktivnostima za rad invalidnih
udruženja na Unsko-sanskom kantonu za 2013.
godinu.
Nalaže se udruženjima da o sredstvima
utrošenim u skladu sa programskim aktivnostima
putem Ministarstva zdravstva i socijalne politike
polugodišnje izvještavaju Vladu Unsko-sanskog
kantona.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona."
Broj 03-017-2968/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
15. jula 2013.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
"Tekući grantovi – Subvencije javnim
preduzećima – Nacionalni park” iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona - Ministarstva
privrede za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava "Tekući
grantovi – Subvencije javnim preduzećima –
Nacionalni park" utvrđenih u razdjelu 15, glava
01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod
1340, ekonomski kod 614400, subanalitika
FAO004, odobrenog Budžetom Ministarstva
privrede Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu,
po Programu utroška sredstava iskazanom u
Zahtjevu JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać
zaprimljenim pod brojem: 06-14-6677-1/2013 od
20.06.2013 .godine, u iznosu od 100.000,00 KM
(slovima: stotinuhiljada KM), kako slijedi:
15. jula 2013. RB.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Broj 13 - Strana 853
Svrha programa
Iznos u KM
1.
Rad i poslovanje
javnog preduzeća
Nabavka uniformi i komunikacione opreme, kao i ostale
neophodne opreme za tehničku službu
2.
Zaštita i održavanje
Poribljavanje autohtonim vrstama ribe
3.
4.
Infrastrukturni izdaci
i nabavka vozila i
drugih prevoznih
sredstava
Promotivne aktivnosti
4.000,00
20.000,00
Izgradnja ložišta u piknik prostorima na području
Nacionalnog parka "Una"
8.000,00
Nabavka rabljenog vozila na dizel pogon za potrebe
terenske službe
8.000,00
Nabavka/izrada drvenih info pultova (drvene kućice),
završetak već izrađenih kao i izrada novih info pultova
8.000,00
Organizacija sportsko-turističkih manifestacija u
Nacionalnom parku "Una"Bihać (podrška organizaciji
41.Internacionalne Una regate)
10.000,00
Učestvovanje na specijaliziranim sajmovima i
konferencijama ( troškovi koji se odnose na učešće i
prezentaciju NP"Una" na 11.EKOBIS 2013.godine)
8.000,00
Izrada audio-vizualnog i grafičkog promotivnog
materijala
20.000,00
Promotivno oglašavanje
14.000,00
UKUPNO:
II
Sredstva JP Nacionalni park "Una"d.o.o.
Bihać sa Ministarstva privrede, prenijet će
se na transakcijski račun JP Nacionalni park
"Una"d.o.o.Bihać, broj: 338 500 226 122 8780
kod Unicredit banke Bihać, i to:
- I tranša u iznosu od 50.000,00 KM (slovima:
pedesethiljada KM)
100.000,00
O preostalom dijelu sredstava iz Programa
utroška sredstava Tekući grantovi – Subvencije
javnim preduzećima – Nacionalni park" Vlada
Unsko-sanskog kantona donijeti će posebnu
Odluku.
III
Zadužuje se JP Nacionalni park "Una"d.o.o.
Bihać da Ministarstvu privrede dostavi Izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke II ove
Broj 13 - Strana 854
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvijestiti
Vladu Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu.
IV
15. jula 2013.
360.000,00 KM.
(slovima: tristotinešezdesethiljada KM)
kako slijedi:
- Muftijstvo Bihaćko.....................135.000,00 KM
- Muftijstvo Banjalučko................100.000,00 KM
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i
JP Nacionalni park "Una"d.o.o. Bihać svako iz
okvira svoje nadležnosti.
- Rimokatolički župni ured Bihać...25.000,00 KM
V
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava -ostali
grantovi pojedincima, koji je sastavni dio ove
Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2989/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
- Srpska Pravoslavna
eparhija Bihaćko-petrovačka......100.000,00 KM
II
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta će izvještaj dostaviti Vladi Unskosanskog kantona.
IV
561.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (‘’Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko
– sanskog kantona za 2013. godinu (‘’Službeni
glasnik Unsko – sanskog kantona ", broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, Vlada Unsko – sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
-Granta za vjeru utvrđenih Budžetom
Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614300 sub­
analitika IAN 001 pozicija - Grant za vjeru
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
u iznosu od:
O realizaciji ove Odluke starat će se Ministar­
stvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i
Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona".
Broj 03-017-3004/2013
4. jula 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
562.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o Budžetima/Proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i člana 16. stav (3) Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
1/13), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013. godine, donosi:
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
kantona”, broj 1/13), a u vezi sa članom 178.
stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 27.06.2013. godine, donosi
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 1/13), i to:
1. Umanjuju se sredstva:
Razdjel 19-01-0001 - Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline, ekonomski
kod 821 500 JAX007- "Studije izvodljivosti,
projektne pripreme i projektovanje
(Prostorni plan)” za iznos od...............19.000 KM
Broj 13 - Strana 855
ODLUKU
I
Prihvata se Program utroška sredstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu u sektoru
vodoprivrede "Kapitalni grantovi od vodnih
naknada”, obrađivača Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, koji je sastavni dio ove
Odluke.
II
2. Povećavaju se sredstva
Razdjel 32-01-0001 - Ured za zajedničke
poslove Vlade Unsko-sanskog kantona,
ekonomski kod 613 900 "Ugovorene usluge” za iznos od..........19.000 KM
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoline i Ured za zajedničke poslove,
svako iz svoje nadležnosti.
Za svaki izdatak prema Programu iz tačke I
ove Odluke, ministar Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva donijet će posebnu
odluku i pratiti namjenski utrošak sredstava,
o čemu će izvjestiti Vladu Unsko – sanskog
kantona.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2950/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
563.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013.godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2965/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
564.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj: 5/08) i člana 65. Zakona o Budžetima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Broj 13 - Strana 856
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06, 76/08,
5/09, 9/10, 35/10 i 45/10), na prijedlog Ministarstva
finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.06.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o prihvatanju Izvještaja o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za period
01.01.-31.03.2013. godine
Član 1.
Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta
Unsko- sanskog kantona za period 01.01.-31.03.
2013. godine, obrađivača Ministarstva finansija
Unsko-sanskog kantona.
15. jula 2013.
I
Odobrava se pokretanje postupka dodjele
koncesije na eksploataciju dolomita na lokalitetu
"Donja Gata" u Općini Bihać privrednom društvu
"BOB" d.o.o. Bihać, jer postoji javni interes za tu
koncesiju na tom dobru.
II
Zadužuje se Ministarstvo privrede da od
Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona
zatraži ovlaštenje za vođenje pregovora sa
ponuđačem, radi utvrđivanja teksta Ugovora o
koncesiji.
III
Član 2.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za period 01.01.- 31.03. 2013. godine je
sastavni dio ove Odluke.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo privrede i Komisija za koncesije
Unsko-sanskog kantona.
IV
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2948/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
565.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 5. stav 3.
i člana 27. Zakona o koncesijama ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 10/03 i
7/09), na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013. godine, donosi
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2966/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
566.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministrastva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013.godine, donosi
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
I
Od strane Medipex d.o.o. Sarajevo je dana
07.05.2013.godine, uplaćen iznos od 600,00KM.
Meggle mljekara d.o.o. Bihać je dana 28.05.2013.
godine, uplaćen iznos od 290,00 KM. Bosnalijek
d.d. Sarajevo je dana 30.05.2013.godine uplaćen
iznos od 3.000,00KM.
Uni Credit d.d. Poslovnica Bihać je dana
06.06.2013. godine, uplaćen iznos od 3.000,00
KM, navedene donacije u ukupnom iznosu od
6.890,00KM su uplaćene na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751-primljena
namjenska donacija, neplanirana u budžetu, kao
donacija za JU "Socijalno-pedagoška životna
zajednica”Bihać.
Zahtjevom Socijalno-pedagoške životne zajed­
nice zatraženo je da se ove neplanirane donacije
usmjere na ime troškova ljetovanja djece bez
roditeljskog staranja.
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, na ekonomski kod:
Razdjel 17020001 JU”Socijalno-pedagoška
životna zajednica”Bihać
- ekonomski kod 613 900"Ugovorene usluge” Za iznos.........6.890,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a
objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2955/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 13 - Strana 857
567.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), na
prijedlog Ministrastva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Od strane Univerziteta u Birminghemu –
Ujedinjeno Kraljevstvo za finansiranje studijskih
programa u oblasti tehnologije bioinžinjeringa
i medicinske informatike na fakultetima za
mašinski inžinjering, dana 17.05.2013. godine
na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta
prihoda 722751 - Donacije neplanirane budžetom,
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 92.631,63 KM, kao
donacija za budžetskog korisnika -18050001
- JU ”Univerzitet u Bihaću" za finansiranje
projekta "Bioemis”u okviru kojeg će se održati
Konferencije u period od 2012.-2015. godine sa
pripadajućim troškovima.
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, po sljedećim kodovima:
Razdjel 18050001 JU "Univerzitet u Bihaću”
- ekonomski kod 611100-"Bruto plaće i naknade”
Za iznos .......................................27.737,94 KM
- ekonomski kod 612100"Doprinosi poslodavca”
Za iznos..........................................2.912,49 KM
- ekonomski kod 613900-DOP001”Posebna
naknada na dohodak”
Za iznos ..............................................90,91 KM
- ekonomski kod 613900-"Ugovorene usluge”
Za iznos .........................................7.823,33 KM
Broj 13 - Strana 858
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- ekonomski kod 613100-"Putni troškovi”
Za iznos .......................................54.066,96 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a
objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2954/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
568.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013.godine donosi:
15. jula 2013.
Razdjel 18050001 JU "Univerzitet u Bihaću”
- ekonomski kod 613100-"Putni troškovi”
Za iznos .........................................1.600,00 KM
- ekonomski kod 613900-"Ugovorene usluge”
Za iznos........................................11.880,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2953/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
569.
ODLUKU
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministrastva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013.godine, donosi
I
ODLUKU
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54.
pozicija ”Transfer za oblast znanosti od značaja
za Federaciju” ekonomski kod 614 300 u Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
dana 08.01.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751-Donacije
neplanirane budžetom, primljena je namjenska
uplata, neplanirana u budžetu u iznosu od
13.480,00 KM, kao donacija za budžetskog
korisnika-18050001- JU ”Univerzitet u Bihaću".
I
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, po sljedećim kodovima:
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54.
pozicija ”Transfer za oblast znanosti od značaja za
Federaciju” ekonomski kod 614 300 i razdjelu 54
pozicija "Transfer za implementaciju Bolonjskog
procesa” ekonomski kod 614 100 u Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu
dana 15.05.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751-Donacije
neplanirane budžetom, primljena je namjenska
uplata,neplanirana u budžetu u iznosu od
122.169,00 KM, kao donacija za budžetskog
korisnika-18050001- JU ”Univerzitet u Bihaću".
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, po sljedećim kodovima:
Razdjel 18050001 JU "Univerzitet u Bihaću”
- ekonomski kod 613100-"Putni troškovi”
Za iznos..........................................9.223,00 KM
Broj 13 - Strana 859
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), na
prijedlog Ministrastva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.06.2013. godine, donosi
- ekonomski kod 613400 - "Nabavka materijala”
Za iznos..........................................6.960,00 KM
ODLUKU
- ekonomski kod 613900 -"Ugovorene usluge”
Za iznos........................................34.030,00 KM
I
- ekonomski kod 821300 IEX001 -"Uredska
oprema”
Za iznos..........................................2.336,00 KM
- ekonomski kod 821300 IEX003 -"Medicinska i
laboratorijska oprema”
Za iznos........................................37.620,00 KM
- ekonomski kod 821500 -"Studije izvodljivosti,
projektne pripreme i projektovanje”
Za iznos..........................................2.000,00 KM
- ekonomski kod 821600 -"Rekonstrukcija i
investiciono održavanje ”
Za iznos........................................30.000,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a
objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2952/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
570.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
Od
strane
Federalnog
ministarstva
obrazovanja i nauke iz sredstava utvrđenih
u razdjelu 54. pozicija”Transfer za oblast
znanosti od značaja za Federaciju” ekonomski
kod 614 300 i razdjelu 54. pozicija
"Transfer za implementaciju Bolonjskog
procesa”ekonomski kod 614 100 u Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu dana 08.01.2013. godine i 18.02.2013.
godine na račun Budžeta Unsko-sanskog
kantona, vrsta prihoda 722751-Donacije
neplanirane budžetom,primljena je namjenska
uplata,neplanirana u budžetu u iznosu od
24.278,20 KM, kao donacija za budžetskog
korisnika-18050001 - JU ”Univerzitet u
Bihaću"
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, po sljedećim kodovima:
Razdjel 18050001 JU "Univerzitet u Bihaću”
- ekonomski kod 613100-"Putni troškovi”
Za iznos..........................................2.508,00 KM
- ekonomski kod 613400-"Nabavka materijala”
Za iznos..........................................7.120,20 KM
- ekonomski kod 613900-"Ugovorene usluge”
Za iznos........................................14.650,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Broj 13 - Strana 860
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2951/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
571.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 123. i 124.
Zakona o radu ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 43/99, 32/00 i 29/03),
a u vezi sa članom 4. Uredbe o načinu formiranja,
sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja
se odnose na rad Mirovnih vijeća na području
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 3/10), na prijedlog
Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike,
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
572.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), članom 24. stav (1)
Zakona o državnim službenicima i namještenicima
u organima državne službe Unsko-sanskog
kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 5/12), člana 10. stav (2) i (3)
Uredbe o postupku imenovanja na upražnjene
pozicije državnih službenika sa posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima u kantonalnim
organima uprave i upravnim organizacijama
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:
4/13), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Za direktora Zavoda za pružanje besplatne
pravne pomoći imenuje se Sabina Berberović, na
mandat od pet (5) godina.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2977/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
I
Daje se saglasnost ministru Ministarstva
zdravstva, rada i socijalne politike na tekst
Odluke o visini naknade za troškove rada za
člana Mirovnog vijeća broj: 09-49-4249-2/2013
od 11.06.2013. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2971/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
15. jula 2013.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
573.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj:5/08), člana 45. stav
2. Zakona o Univerzitetu u Bihaću ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 16/09, 4/11
i 6/13) i člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ "Harmani I" Bihać
I
I
U tački I Rješenja o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću,
broj: 03-017-2940/2013 od 13.06.2013.
godine, spisku od šest članova privremenog
Upravnog odbora iz reda osnivača, dodaju se
tri člana privremenog Upravnog odbora iz reda
akademske zajednice, i to:
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Harmani I"
Bihać, na način i po postupku predviđenom
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), za članove
privremenog Školskog odbora, a najviše na period
do 60 dana imenuju se:
1.Akmadžić Dženan, predsjednik iz reda
osnivača
7. doc.dr. Arif Nanić, član
8. mr.Fatka Kulenović, članica
9. mr. Albin Muslić, član
2.Mahmić-Kajtezović Himzija, član – iz reda
zaposlenih
3. Burnić Hatidže – iz reda zaposlenih
4. Baličevac Ahmedin, član – iz reda roditelja
II
5.Abdagić Damir, član - ispred lokalne zajednice
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2991/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Broj 13 - Strana 861
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
574.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2985/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
575.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
Broj 13 - Strana 862
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. jula 2013.
RJEŠENJE
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" Bihać
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ "Kulen Vakuf-Orašac.
I
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Gata
Ilidža-Vrsta" Bihać, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03),
za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Kulen
Vakuf-Orašac", na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03),
za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
1.Keškić Mehmed, predsjednik – iz reda osnivača
1. Šušnjar Mujo, predsjednik – iz reda osnivača
2. Zolić Mirzet, član – ispred lokalne zajednice
2. Dedić Mersud, član - ispred lokalne zajednice
3. Bašanović Refik, član – iz reda roditelja
3. Kozlica Fuad, član – iz reda roditelja
4. Felić Elvira, član – iz reda zaposlenih
4. Omerdić Zemka, član – iz reda zaposlenih
5. Fatkić Rifet, član– iz reda zaposlenih
5. Ćemalović Emina– iz reda zaposlenih
II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2984/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2983/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
576.
577.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 863
RJEŠENJE
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ "Prva osnovna
škola" Bosanska Krupa
o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ "Pećigrad" Cazin
I
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Prva osnovna
škola" Bosanska Krupa, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03),
za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
1. Huso Bakija, predsjednik - iz reda osnivača
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Pećigrad" Cazin,
na način i po postupku predviđenom Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
1.Beganović Nermin, predsjednik– iz reda
osnivača
2. Emir Novkinić, član – iz reda zaposlenih
2.Sabljaković Amel, član – ispred lokalne
zajednice
3. Sanela Hasanagić, član – iz reda zaposlenih
3. Beganović Mevlida, član – iz reda roditelja
4. Šemso Hadžipašić, član – iz reda roditelja
4. Kajtazović Suada, član – iz reda zaposlenih
5. Amir Rekanović - ispred lokalne zajednice
5. Merdanović Šerifa, član– iz reda zaposlenih
II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2986/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2982/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
578.
579.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (" Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (" Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 27.06.2013. godine, donosi
Broj 13 - Strana 864
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ "Ćoralići" Cazin
15. jula 2013.
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ "Ćoralići" Cazin
I
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ Ćoralići"
Cazin imenuju se:
Za člana privremenog Školskog odbora JU OŠ
"Ćoralići" Cazin, a najviše na period do 60 dana
imenuje se:
1. Hajrudin Tahirović – član iz reda osnivača
1. Muhamed Osmanagić – iz reda zaposlenih
2. Esmir Mešić – iz reda zaposlenih
3. Asim Kovačević– ispred roditelja
4. Zuhad Porčić– iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-2980/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
580.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.06.2013.
godine, donosi
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-2981/2013
27. juna 2013. godine
Bihać
581.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), člana 45. stav
2. Zakona o Univerzitetu u Bihaću ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 16/09, 4/11
i 6/13) i člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 04.07.2013.
godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću
I
Do okončanja imenovanja članova Upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću, za članove
privremenog Upravnog odbora, na period do 60
dana, imenuju se:
1. Fadil Hasanagić, predsjednik
2. Senad Dizdarić, član
3. Zinka Čizmić, član
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 865
4. Asim Dizdarević, član
08/4 Kantonalna uprava za šumarstvo
5. Bajazid Hadžić, član
08/4-1 Odjeljenje za uzgoj, zaštitu, uređivanje i
katastar šuma
6. Doc.dr.sc.prim. Enes Karabeg, član
7. mr. Fatima Muhamedagić, član
8. mr. Fatka Kulenović, član
08/4-3 Odjeljenje za ŠPP "Unsko II", sa sjedištem
u Bosanskoj Krupi
9. mr. Albin Muslić, član
II
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se
van snage Rješenje broj: 03-017-2940/2013 od
13.06.2013. godine i broj: 03-017-2991/2013 od
27.06.2013. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3002/2013
4. jula 2013. godine
Bihać
08/4-2 Odjeljenje za ŠPP "Unsko I", sa sjedištem
u Bihaću
08/4-4 Odjeljenje za ŠPP "Unsko III", koje
obuhvata područja općina Cazin, Bužim i
Velika Kladuša, sa sjedištem u Cazinu
08/4-5 Odjeljenje za ŠPP "Petrovačko" sa
sjedištem u Bosanskom Petrovcu
08/4-6 Odjeljenje za ŠPP "Sansko" sa sjedištem u
Sanskom Mostu
08/4-7 Odjeljenje za ŠPP "Ključko" sa sjedištem
u Ključu
II
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
582.
Na osnovi Uputstva o načinu vršenja
kancelarijskog poslovanja u organima uprave i
službama za upravu u Federaciji BiH tačka 24.
stav 1. i tačka 45. stav 2. ( Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine" broj 30/98 i
49/98), Sekretar Ureda za zajedničke poslove
Vlade unsko-sanskog kantona, donosi:
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o određivanju
organizacionih jedinica, brojčanih oznaka
i internih dostavnih knjiga za Skupštinu
Unsko-sanskog kantona, Vladu Unskosanskog kantona, kantonalne organe uprave,
upravne organizacije i stručne službe
Skupštine i Vlade Kantona za 2013. godinu,
broj: 22-49-13000-1/2012 od 28.12.2012.godine
i 22-49-13000-2/2012 od 18.01.2013. godine
I
U tački I, alineja 8. brojčane oznake pod 08/4
Kantonalna uprava za šumarstvo, mijenja se i
glasi:
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona.
Sekretar ureda za
Broj 22-49-13000-3/2012
zajedničke poslove
3. jula 2013. godine
Bihać
Elvis Beganović, dipl.ecc.
583.
Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o konce­
sijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 10/03 i 07/09), Ministar privrede donosi:
RJEŠENJE
I
U promjenjljive članove Komisije za koncesije
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Komisija) sa područja općine Bihać, za davanje
saglasnosti za vođenje pregovora sa privrednim
društvom "BOB” d.o.o. Bihać za dodjelu
koncesije na eksploataciju dolomita na lokalitetu
"Donja Gata” u općini Bihać, imenuju se:
1. Fadil Šehić, dipl. ing. šumarstva
2. Ibro Bosnić, dipl. ing. poljoprivrede.
Broj 13 - Strana 866
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Djelokrug rada imenovanih članova iz
tačke i ovog Rješenja deflnisan je Zakonom
o koncesijama, Dokumentom o politici dodjele
koncesija i Pravilnikom o radu Komisije za
koncesije USK-a.
III
15. jula 2013.
Član 10. stav (1) Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj 6/13) sada glasi:
"Član 10.
U poglavlju XV Zakona o visokom
obrazovanju dodaje se novi član 110a). koji glasi:
Imenovani iz tačke I ovog Rješenja imaju
pravo na naknadu za rad u Komisiji, a u skladu sa
članom 11. stav 4. Zakona o koncesijama.
"(1) Stupanjem na snagu ovog Zakona,
zatečeni rukovodeći kadrovi na Univerzitetu u
Bihaću (rektor, prorektori, dekani) imenuju se za
vršioce dužnosti na period do 6 mjeseci".
IV
II
Naknada za rad u Komisiji promjenjljivim
članovima iz tačke i ovog Rješenja obezbjediće
Općina Bihać i isplatiti istima u skladu sa članom
14. stav 1. Zakona o koncesijama.
Ova ispravka objavit će se u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objaviće se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl.menager
Broj 06-18-5799-6/2013
27. jula 2013. godine
Bihać
584.
Na osnovu člana 143. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj 5/04), po izvršenom
sravnjavanju s izvornikom Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Unsko-sanskog kantona, uočena je štamparska
greška, pa se vrši sljedeća:
ISPRAVKA
I
U članu 10. stav (1) Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o visokom obrazovanju Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj 6/13), poslije riječi "period"
umjesto riječ "od" treba da stoji riječ "do".
Sekretar Skupštine
Broj 01/2-02-1-1250/13.
8. jula 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Dragana Bajrić, dipl.pravnik
585.
Na osnovu člana 143. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj 5/04), a po
izvršenom sravnjavanju s izvornikom Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u
Bihaću, uočena je štamparska greška, pa se vrši
sljedeća:
ISPRAVKA
I
U članu 12. stav (1) Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o Univerzitetu u Bihaću,
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj
6/13), poslije riječi "period" umjesto riječi "od"
treba da stoji riječ "do".
Član 12. stav (1) Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o Univerzitetu u Bihaću,
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj
6/13), sada glasi:
"Član 12.
U poglavlju IX Zakona dodaje se novi član
48a) koji glasi:
15. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 867
"(1) Stupanjem na snagu ovog Zakona,
zatečeni rukovodeći kadrovi na Univerzitetu u
Bihaću (rektor, prorektor, dekani) imenuju se za
vršioce dužnosti na period do 6 mjeseci.
04.07.2013 godine, vezano za uočenu tehničku
grešku u tekstu Odluke Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-2989/2013 od 27.06.2013.
godine, daje se sljedeća:
II
ISPRAVKA
Ova ispravka objavit će se u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
I
Sekretar Skupštine
Broj 01/2-02-1-1249/13.
8. jula 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Dragana Bajrić, dipl.pravnik
U tački II Odluke Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-2989/2013 od 27.06.2013.
godine broj: "338 500 226 122 8780" zamjenjuje
se brojem: "338 500 226 122 8708".
II
586.
Ova Ispravka će se objaviti u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
Na osnovu člana 76. Poslovnika o radu Vlade
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 26/12), a na zahtjev
Ministarstva privrede broj: 06-14-6677-3/2013 od
Broj 03-017-2989-1/2013
9. jula 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju Vlade
Unsko-sanskog kantona
Sekretar Vlade
Sinha Kurbegović, dipl.pravnik
Broj 13 - Strana 868
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. jula 2013.
S A D R Ž A J
575. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" Bihać
861
576. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU OŠ "Kulen Vakuf-Orašac
862
577. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora JU OŠ
"Prva osnovna škola" Bosanska Krupa
862
578. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU OŠ "Pećigrad" Cazin
863
579. Rješenje o konačnom imenovanju
članova Školskog odbora JU OŠ
"Ćoralići" Cazin
863
580. Rješenje o imenovanju privremenog
člana Školskog odbora JU OŠ
"Ćoralići" Cazin
864
562. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
854
581. Rješenje o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću 864
563. Odluka
855
564. Odluka o prihvatanju Izvještaja o
izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za period 01.01.-31.03.2013. godine
855
565 - 572. Odluka
856
573. Rješenje o dopuni Rješenja o
imenovanju privremenog Upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću
860
582. Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju
organizacionih jedinica, brojčanih oznaka i
internih dostavnih knjiga za Skupštinu
Unsko-sanskog kantona, Vladu Unsko-sanskog
kantona, kantonalne organe uprave , upravne
organizacije i stručne službe Skupštine i
Vlade Kantona za 2013. godinu,
broj: 22-49-13000-1/2012 od
28.12.2012.godine i 22-49-13000-2/2012
od 18.01.2013. godine
865
532. Presuda
837
533 - 551. Zaključci
840
552 - 558. Odluke o usvajanju Programa o
utrošku sredstava – kapitalni grantovi
845
559. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućeg granta Grantovi
neprofitnim organizacijama –
invalidna udruženja na Unsko-sanskom
kantonu za 2013. godinu
560. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava "Tekući grantovi – Subvencije
javnim preduzećima – Nacionalni park”
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona Ministarstva privrede za 2013. godinu
561. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava -Granta za vjeru utvrđenih
Budžetom Unsko – sanskog kantona
za 2013. godinu
574. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU OŠ "Harmani I" Bihać
851
852
854
861
583. Rješenje
865
584 - 586. Ispravke
866
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj
3380002210005877 u korist budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-600; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 13 - Skupstina Unsko