Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO
OSLOBODILAČKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO
ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA
Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO
OSLOBODILAcKOG RATA
INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU
KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI
BRANILAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD APRIL – JUNI
2014. GODINE
(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko
invalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 82/09)
Broj: 01-41-4112 /14
Sarajevo, AVGUST 2014. godine
SADRŽAJ
Uvod ........................................................................................................................................... 4
1. Realizacija Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period za period april-juni 2014. godine ................................................... 6
1.1. Brojčani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova ......................................................... 6
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period april-juni 2014.godine ............... 7
2.1.01. Unsko - sanski kanton ................................................................................................... 7
2.1.02. Posavski kanton.............................................................................................................. 8
2.1.03. Tuzlanski kanton ............................................................................................................. 8
2.1.04. Zeničko-dobojski kanton ............................................................................................... 9
2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton .......................................................................................... 10
2.1.06. Srednjobosanski kanton .............................................................................................. 11
2.1.07. Hercegovačko -neretvanski kanton.............................................................................. 12
2.1.08. Zapadnohercegovački kanton ....................................................................................... 12
2.1.09. Kanton Sarajevo ........................................................................................................... 13
2.1.10. Kanton 10 ..................................................................................................................... 14
2.1.11. Distrikt Brčko BiH ........................................................................................................ 14
2.1.12. Rad na predmetima povoljnije penzionisanje ............................................................... 15
2.2. Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vještačenje i
organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provođenja zakona ...................................... 16
2.3. Finansijski efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH ostvarene dosadašnjim provođenjem
Zakona o reviziji ....................................................................................................................... 17
2.4. Uočeni problemi i pojave koje usporavaju proces provođenja Zakona i prijedlozi i preporuke
za njihovo prevazilaženje......................................................................................................... 17
2.4.1. Onemogućen pristup rev. timovima i nedostavljanje predmeta iz općina u II i III fazu .... 17
2.4.2. Realizacija presuda Ustavnog suda Federacije BiH ....................................................... 19
2.4.3. Nedovoljna propusnost u II i III fazi revizije-Dinamički plan ............................................ 22
2.4.4. Izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite .................................................................................................... 22
2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju ............................................................................... 22
3. Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povećavanja efikasnosti
provođenja Zakona o reviziji .................................................................................................... 23
3.1. Grupa za informatičku podršku reviziji ............................................................................... 23
3.2. Grupa za za administrativno-tehničku podršku reviziji ....................................................... 24
3.3. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvršiocima 25
3.4. Angažovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera ....................... 25
3.5. Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje............................................................ 25
3.6. Saradnja sa Federalnim zavodom PIO /MIO .................................................................. 25
2
4. Realizacija dosadašnjih zaključaka Vlade Federacije BiH .................................................... 26
5. Završna razmatranja ............................................................................................................. 26
Tabela 1.................................................................................................................................... 30
Tabela 2.................................................................................................................................... 31
Tabela 3.................................................................................................................................... 32
Tabela 4.................................................................................................................................... 33
Tabela 5.................................................................................................................................... 35
Tabela 6.................................................................................................................................... 37
Tabela 7.................................................................................................................................... 38
Tabela 8.................................................................................................................................... 39
Tabela 9.................................................................................................................................... 40
3
INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU
KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI
BRANILAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD APRIL – JUNI
2014. GODINE
(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 82/09)
Uvod
Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“ 29.12.2009. godine (u daljem tekstu: Zakon o
reviziji). Pripreme za početak realizacije, donošenje podzakonskih akata i formiranje revizorskih
timova trajalo je do 05.07.2010. godine, kada je zvanično počela realizacija Zakona o reviziji na
terenu.
U stavu 2. čl. 11. Zakona o reviziji stoji „Federalno ministarstvo će Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine dostavljati informaciju o postignutim rezultatima revizije najmanje tromjesečno“.
Od početka implementacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite Vlada Federacije je razmatrala i usvojila informacije o provođenju
Zakona o reviziji prema slijedećoj dinamici:
- 19.08.2010. godine na 154. Sjednici Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava branilačko invalidske zaštite za mjesec juli 2010. godine,
- 07.09.2010. godine, na 156. Sjednici Vlada FBiH je usvojila Informaciju o toku revizije u mjesecu
avgustu 2010. godine.
- 23.11.2010. godine na 27. Vanrednoj sjednici, Vlada FBIH je razmatrala i usvojila Informaciju za
mjesec juli, avgust i septembar 2010. godine, uz informaciju je usvojeno i šest zaključaka koji se
odnose na poboljšanje uslova provođenja kontrole zakonitosti,
- u januaru mjesecu 2011. godine Vlada FBiH je razmatrala Informaciju broj: 01/02-41-203/11, (te
usvojila osam zaključaka uz ovu informaciju) u kojoj je prikazano provođenje Zakona o reviziji za
period juli-decembar 2010. godine.
- 05.05.2011. godine Vlada Federacije BiH u nastavku šeste sjednice razmatrala Informaciju o
rezultatima provođenja Zakona o reviziji za period januar- mart 2011. godine,
- 24.08.2011. godine na 16.sjednici Vlade Federacije BiH razmatrana je i usvojena Informacija o
rezultatima revizije za period april-juni 2011. godine. U predmetnoj informaciji su dati i presjeci
stanja provođenja tri zakona boračke populacije čiji su korisnici predmet revizije (cca 101.000
korisnika prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica cca 5540 korisnika
po Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih
porodica cca 16.000 korisnika po Zakonu ostvarivanju prava na prijevremeno i povoljnije
penzionisanje),
- 01.12.2011. godine na 27.sjednici Vlade Federacije BiH razmatrana je i usvojena Informacija o
implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period juli-septembar 2011. godine,
- 01.02.2012. godine na 35. sjednici Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Informaciju o
implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period oktobar-decembar 2011. godine sa zbirnim rezultatima revizije za
2011. godinu sa usvojena 4. zaključka,
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.05.2012. godine na 51. sjednici Vlada Federacije BiH je razmatrala i prihvatila Informaciju o
implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period 05. juli 2010. do 31. mart 2012. godine sa usvojena tri zaključka,
17.07.2012. godine pod br. 01/02-41-4085/12 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
onemogućavanju rada revizorskog tima za kontrolu u Posušju. Informacija je objavljena na
portalu Vlade FBiH i do danas nije razmatrana,
14.08.2012. godine pod br. 01/02-41-4208/12 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period april – juni 2012. godine sa prijedlogom zaključaka, Informacija je
objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana
03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF-a u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
07.11.2012. godine pod br. 01/02-41-6028/12 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period juli-septembar 2012. godine sa prijedlogom zaključaka, Informacija
je objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana
03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
07.02.2013. godine pod br. 01-41-457/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period oktobar-decembar 2012. godine sa zbirnim pokazateljima za 2012.
godinu sa prijedlogom zaključaka. Informacija je objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana
je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana 03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu
MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web
stranici ovog Ministarstva,
27.05.2013.godine pod br. 01/02-41-2894/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period januar- mart 2013. godine sa prijedlogom zaključaka, Informacija
je objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 26. hitnoj sjednici Vlade FBiH dana
03.06.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
26.07.2013.godine pod br. 01-41-3898/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period april – juni 2013. godine sa prijedlogom zaključaka, Informacija je
objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 82. sjednici Vlade FBiH dana 18.09.2013.
godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva Ureda MMF u
Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
31.10.2013.godine pod br. 01-41-5202/13 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period juli – septembar
2013. godine sa prijedlogom zaključaka,
Informacija je objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 86. sjednici Vlade FBiH dana
06.11.2013. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu zahtjeva
Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
23.01.2014.godine pod br. 01-41-140/14 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period oktobar-decembar i zbirno za 2013. godinu sa prijedlogom
zaključaka, Informacija je objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 98. sjednici Vlade
FBiH dana 30.01.2014. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu
zahtjeva Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva,
08.04.2014. godine pod br. 01-41-1970/14 Vladi Federacije BiH je dostavljena Informacija o
stanju prava boračke populacije sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
5
-
-
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli 2010. do 31.mart 2014.
godine Informacija je objavljena na portalu Vlade FBiH i razmatrana je na 109. sjednici Vlade
FBiH dana 09.04.2014. godine, po zahtjevu dostavljena je uredu MMF u Sarajevu i na osnovu
zahtjeva Ureda MMF u Sarajevu objavljena je u cjelosti na web stranici ovog Ministarstva.
Napred navedena Informacija je razmatrana na 21. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH dana 29.04.2014. godine, a u kasnijem nastavku sjednice doneseni su i zaključci
čija je realizacija u toku.
U navedenim informacijama su detaljno opisane faze vršenja kontrole zakonitosti, prikazan broj
pregledanih predmeta za koje su izdani nalozi za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, FMB 2
ili provjera u Arhivskom depou, te obrazloženi problemi sa kojima se susrećemo u provođenju
kontrole zakonitosti i prijedlozi za prevazilaženje istih.
U ovoj informaciji ćemo prikazati rezultate realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ( u daljem tekstu skraćeno ZKZ n.p.) za period
05.07.2010. godine (početak provođenja ZKZ na terenu) do 30.06.2014. godine ( sa akcentom na II
kvartal 2014. godine).
1. Realizacija Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite za period za period april-juni 2014. godine
1.1. Brojčani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova
U dosadašnjem periodu provođenja Zakona o reviziji od jula 2010. do 30 juna 2014. godine (Tabela
br.1- strana 30) pregledano je ukupno:
- 100.310 predmeta, od toga 81.388 potpuno završenih,( od ovog broja u bazu podataka uneseno
je ukupno 80.911 predmeta i to: 45.711 ličnih invalidnina, 25.966 porodičnih invalidnina, 9.234
povoljnih penzija, u obradi za unos je 477 predmeta),
- za 76.149 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1,( od ovog broja u bazu podataka uneseno
je ukupno 75.768 predmeta i to: 43.074 ličnih invalidnina, 24.828 porodičnih invalidnina, 7.866
povoljnih penzija, u obradi za unos je 381 predmeta),
- za 4.067 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB 2, ( od ovog broja u bazu podataka uneseno
je ukupno 2.999 predmeta i to: 1.413 ličnih invalidnina, 410 porodičnih invalidnina, 1.176
povoljnih penzija, u obradi i provjeri za unos je 1.068 predmeta),
- za 569 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi,
- za 603 predmeta je utvrđen prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), dodatno je
- za 9.372 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO,
- ostalih je 3.916 predmeta,( predmeti na kojima su RT započeli rad i konstatovali da su predmeti
ustupljeni drugim organima zbog postupka žalbe, upravnih sporova, inspekcijskog nadzora ili
radi revizije u kantonalnim ministarstvima po članu 41 Zakona o pravima branilaca i članova
njihovih porodica),
- pregledano je 9.234 predmeta korisnika povoljnije penzije,
Posmatrajući ukupan broj 100.310 pregledanih predmeta u I fazi revizije po godinama trajanja
revizije slijedi:
- 2010. godine 5.914 predmeta,
- 2011. godine 27.887 predmeta,
- 2012. godine 21.714 predmeta,
- 2013. godine 30.114 predmeta i
- 2014. godine 7.196 (prvi kvartal) i 7.485 (drugi kvartal) od ukupno planiranih za 2014. godinu
23.430 predmeta (planirani prosjek po kvartalu je 5.858 pregledanih predmeta, a ostvareni
prosjek u dva kvartala je 7.340 pregledanih predmeta po kvartalu
6
U dosadašnjem toku provođenja revizije, radilo je od 10 do 16 revizorskih timova , (pregled sastava
revizorskih timova za kontrolu tabela br.9 str.43). Izvještajni prosjek za kvartal u toku godine po timu
je cca 600 pregledanih predmeta, odnosno mjesečni prosjek po timu je 150-200 predmeta.
U drugom kvartalu 2014. godine radilo je 11 revizorskih timova i to RT:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12
i 16, koji su u ovom drugom tromjesečju radili na 7.485 predmeta, što je mjesečni prosjek od 227
predmeta po timu.
U ranijim informacijama smo naveli da je početak revizije na terenu 05.07.2010. godine i do
30.06.2013. godine to je ukupno 48 mjeseci ( 4 godine).
Propisana mjesečna norma učinka po revizorskom timu za kontrolu je 150 pregledanih predmeta,
po završenom predmetu svakom članu RT se daje naknada 1,00 KM, a pravo na paušal se ostvaruje
za minimalno pregledanih 150 predmeta ( Odluka o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki
za izvršenje zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske
zaštite . “Službene novine Federacije BiH” br 44/12). U predmete za ispunjene norme se računaju
pregledani, završeni predmeti i predmeti poslani na provjeru u arhiv, pa se iz pokazatelja u tabeli broj
1. na str. 30 vidi da su revizorski timovi ispunili predviđenu normu od 150 predmeta mjesečno i
stekli uslove za isplate paušala i naknada po učinku.
U dolje navedenim tabelama prikazat ćemo ciljne grupe koje su predmet provođenja Zakona,
trenutno, broj korisnika lične i porodične invalidnine po kantonima, odnosno po općinama, te periode
vršenja kontrole zakonitosti po općinama kako slijedi:
2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period april-juni 2014.godine
2.1.01. Unsko - sanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa revizorskim timovima(u daljem tekstu RT) odnose se
na stanje 30.06.2014. godine(podaci iz baza podataka kantona i resornog ministarstva za obračun
invalidnina, a koji se usklađuju svaki mjesec do 25-og tekućeg mjeseca) i 30.06.2010. godine
(početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične
4.383, a 30.06.2010. godine je bilo 4.818 korisnika.
invalidnine............
Broj korisnika porodične invalidnine... 4.676, a 30.06.2010. godine je bilo 5.229 korisnika.
Ukupan broj korisnika......................... 9.059, a 30.06.2010. godine je bilo 10.047 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 7.421 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bihać
B. Krupa
B.Petrovac
Bužim
Cazin
Ključ
S.Most
V.Kladuša
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2 (U
GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
2.413
1.081
51
998
1.488
514
76
115
26
11
10
3
11
331
291
2
2.439
1.092
61
1.001
1.499
845
367
117
1.487
616
32
511
1.051
123
288
275
1.360
536
33
428
903
379
677
360
2.847
1152
65
939
1.954
502
965
635
197
49
5
41
75
14
21
24
6.736
685
7.421
4.383
4.676
9.059
426
7
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 7.421 predmeta, od toga 6.736
naloga FMB1 i 685 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području USK su radili revizorski timovi:
8, a po potrebi u manjem obimu drugi timovi. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja
revizije na području ovog kantona 988 korisnika manje i to: 435 korisnika lične invalidnine i 523
korisnika porodične invalidnine.
2.1.02. Posavski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine............ 2.974, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 1.301, a
Ukupan broj korisnika......................... 4.275, a
30.06.2010. godine
30.06.2010. godine
30.06.2010. godine
je bilo 3.149 korisnika.
je bilo 1.330 korisnika.
je bilo 4.479 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 1.964 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
1.
2.
OPĆINA
Orašje
Domaljeva
c
3.
4.
Odžak
Bos.Brod
5.
Derventa
6.
Modriča
KANTON
UKUPN
O
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI
FMB-2 (U
GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNIN
A (PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
438
1.116
48
23
486
1.139
1251
1.441
331
816
2552
4.521
178
37
318
21
339
0
282
429
154
245
984
674
40
5
0
464
293
757
9
0
105
124
229
1
1.964
2.974
1.301
4.274
270
Korisnici se nalaze u BIZu Domaljevac-Šamac
Korisnici se nalaze u BIZu Domaljevac-Šamac
Korisnici se nalaze u BIZu Domaljevac-Šamac
1.872
92
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 1.964 predmeta, od toga 1.872
naloga FMB1 i 92 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području posavskog kantona su radili
revizorski timovi 5 i 9, i drugi timovi u manjem obimu. Gornja tabela pokazuje da je od početka
provođenja revizije na području ovog kantona 204 korisnika manje i to: 175 korisnika lične invalidnine
i 29 korisnika porodične invalidnine.
2.1.03. Tuzlanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
6.628, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 10.138, a
Ukupan broj
korisnika.........................
16.766, a
8
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
je bilo 7.090 korisnika.
je bilo 11.053 korisnika.
je bilo 18.143 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 14.551 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
Banovići
2.
Ćelić
3. Gračanica
4.
Kalesija
5.
Kladanj
6.
Lukavac
7.
Sapna
8. Srebrenik
9.
Teočak
10.
Tuzla
11. Živinice
12.
D-Istok
13. Gradačac
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI OBRASCI
FMB-2 (U
GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
674
72
912
535
522
1.155
776
1.050
129
5.804
1.133
581
948
6
0
9
13
8
30
5
13
2
135
21
15
3
680
72
921
548
530
1.185
781
1.063
131
5.939
1.154
596
951
403
233
425
546
256
537
291
450
184
1.713
671
252
667
492
189
585
704
346
1.054
615
1.255
238
2.228
1.394
255
783
895
422
1010
1250
602
1.591
906
1.705
422
3.941
2.065
507
1.450
9
6
20
39
15
19
16
18
15
155
49
13
45
14.291
260
14.551
6.628
10.138
16.766
419
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 14.551 predmeta, od toga
14.291 naloga FMB1 i 260 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Tuzlanskog kantona
su radili revizorski timovi: 2,4,5, 9 i 16. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije
na području ovog kantona 1.377 korisnika manje i to: 462 korisnika lične invalidnine i 915 korisnika
porodične invalidnine.
2.1.04. Zeničko-dobojski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
6.062, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 5.277, a
Ukupan broj
korisnika.........................
11.339, a
9
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
je bilo 6.691 korisnika.
je bilo 5.875 korisnika.
je bilo 12.566 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 11.389 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
Breza
2.
Kakanj
3.
Maglaj
4.
Olovo
5.
Tešanj
6.
Usora
7.
Vareš
8.
Visoko
9. Zavidovići
10.
Zenica
11.
Žepče
12.
D.Jug
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
437
967
965
498
1.331
360
513
806
1.392
1.913
1.333
549
10
59
22
18
46
4
7
31
12
62
46
8
447
1.026
987
516
1.377
364
520
837
1.404
1.975
1.379
557
202
353
515
215
624
166
179
526
708
1.477
937
160
160
364
496
168
631
74
137
481
681
1.251
610
224
362
717
1.011
383
1.255
240
316
1.007
1.389
2.728
1.547
384
19
32
25
15
59
34
27
47
45
125
86
8
11.064
325
11.389
6.062
5.277
11.339
522
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 11.389 predmeta, od toga
11.064 naloga FMB1 i 325 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Zeničko-dobojskog
kantona su radili revizorski timovi: 1,4,5,11 i 16. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja
revizije na području ovog kantona 1.227 korisnika manje i to: 629 korisnika lične invalidnine i 598
korisnika porodične invalidnine.
2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine........... 601, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 913, a
Ukupan broj korisnika......................... 1.514, a
30.06.2010. godine je bilo 718 korisnika.
30.06.2010. godine je bilo 1.060 korisnika.
30.06.2010. godine je bilo 1.778 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 2.471 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
10
R.br
1.
2.
3.
OPĆINA
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNI
KA
RATNIH
PR.
(PODACI
IZ FMB)
Goražde
F.Ustikolina
Pale-Prača
1.798
466
174
19
14
0
1.817
480
174
552
37
12
819
79
15
1.371
116
27
61
8
2
KANTON
UKUPNO
2.438
33
2.471
601
913
1.514
71
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 2.471 predmeta, od toga 2.438
naloga FMB1 i 33 nalog FMB2. U izvještajnom periodu na području Bosansko-podrinjskog kantona
je radio revizorski tim 1,4,5, i 9. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na
području ovog kantona 264 korisnika manje i to: 117 korisnika lične invalidnine i 147 korisnika
porodične invalidnine.
2.1.06. Srednjobosanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
6.522, a
Broj korisnika porodične invalidnine..
5.151, a
Ukupan broj
korisnika.........................
11.673, a
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
je bilo 7.156 korisnika.
je bilo 5.524 korisnika.
je bilo 12.680 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 10.516 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
Bugojno
2. Busovača
3. Dobretići
3.
D.Vakuf
4.
Travnik
5.
Kreševo
6.
G.Vakuf
7.
Vitez
8.
Jajce
9. N.Travnik
10. Kiseljak
11. Fojnica
KANTON
UKUPNO
IZDATI
OBRASCI FMB1
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
855
530
0
331
1.891
263
1.121
1.354
594
1.416
1.087
611
87
29
0
1
61
15
64
50
100
22
19
15
942
559
0
332
1.952
278
1.185
1.404
694
1.438
1.106
626
775
385
19
273
1.142
100
643
1.021
459
807
470
428
547
327
11
259
1.067
98
408
799
412
554
369
300
1.322
712
30
532
2.209
198
1.051
1.820
871
1.361
839
728
48
60
0
20
101
17
58
61
35
60
75
39
10.053
463
10.516
6.522
5.151
11.673
574
11
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 10.516 predmeta, od toga
10.053 naloga FMB1 i 463 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Srednjebosanskog
kantona su radili revizorski timovi: 1,3, 4, i 11. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja
revizije na području ovog kantona 1.007 korisnika manje i to: 634 korisnika lične invalidnine i 373
korisnika porodične invalidnine.
2.1.07. Hercegovačko -neretvanski kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
7.833, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 3.240, a
Ukupan broj
korisnika.........................
11.073, a
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
je bilo 9.094 korisnika.
je bilo 3.383 korisnika.
je bilo 12.477 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 11.496 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čapljina
Čitluk
Jablanica
Konjic
Neum
Prozor
Stolac
Mostar
KANTON
UKUPNO
IZDATI
OBRASCI FMB1
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
1.056
697
351
2.079
88
422
853
5.165
73
127
2
54
1
64
44
420
1.129
824
353
2.133
89
486
897
5.585
808
462
227
1.050
54
705
583
3.944
300
82
153
512
12
194
128
1.859
1.108
544
380
1.562
66
899
711
5.803
129
73
22
64
9
36
38
534
10.711
785
11.496
7.833
3.240
11.073
905
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 11.496 predmeta, od toga
10.711 naloga FMB1 i 785 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Hercegovačkoneretvanskog kantona su radili revizorski timovi:1, 3, 4, 5, 7, 9, i 12 . Gornja tabela pokazuje da je
od početka provođenja revizije na području ovog kantona 1.404 korisnika manje i to: 1.261 korisnika
lične invalidnine i 143 korisnika porodične invalidnine.
2.1.08. Zapadnohercegovački kanton
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
4.217, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 429,
a
12
30.06.2010.
godine
30.06.2010.
godine
je bilo 4.525 korisnika.
je bilo 385
korisnika.
Ukupan broj
korisnika.........................
4.646, a
30.06.2010.
godine
je bilo 4.910 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 3.687 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN
BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
1.
2.
3.
4.
Grude
Ljubuški
Posušje
Š.Brijeg
695
988
775
434
146
402
183
64
841
1.390
958
498
841
1.221
749
1.406
69
121
87
152
910
1.342
836
1.558
53
80
164
209
KANTON
UKUPNO
2.892
795
3.687
4.217
429
4.646
506
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 3.687 predmeta, od toga 2.892
naloga FMB1 i 795 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Zapadnohercegovačkog
kantona zbog opstrukcija nisu radili revizorski timovi. Gornja tabela pokazuje da je od početka
provođenja revizije na području ovog kantona 264 korisnika manje i to: 308 korisnika lične invalidnine
je manje i 44 korisnik porodične invalidnine je više.
2.1.09. Kanton Sarajevo
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
Broj korisnika porodične invalidnine..
Ukupan broj
korisnika.........................
9.519, a 30.06.2010.godine
11.641, a 30.06.2010.godine
21.160, a 30.06.2010.godine
je bilo 10.335 korisnika.
je bilo 12.350 korisnika.
je bilo 22.685 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 13.368 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Trnovo
Vogošća
Centar
N.Grad
N.Sarajevo
S.Grad
KANTON
UKUPNO
IZDATI OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPNO IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNIN
A (PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
945
1.971
645
285
1.123
1.575
3.052
2.193
1.796
48
24
11
2
13
66
76
35
8
993
1.995
656
287
1.136
1.641
3.128
2.228
1.804
435
1.387
429
79
770
1.153
2.799
1.562
905
636
1.736
1.598
90
1.607
933
2.949
1.434
658
1071
3.123
2.027
169
2.377
2.086
5.748
2.996
1563
55
112
32
16
37
197
196
247
65
13.585
283
13.868
9.519
11.641
21.160
957
13
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 13.368 predmeta, od toga
13.585 naloga FMB1 i 283 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području kantona Sarajevo su
radili revizorski timovi 1, 4, 5, 9, 7, 11, 12 i 16. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja
revizije na području ovog kantona 1.525 korisnika manje i to: 816 korisnika lične invalidnine je manje
i 709 korisnika porodične invalidnine je manje.
2.1.10. Kanton 10
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine........... 895, a
Broj korisnika porodične invalidnine... 279, a
Ukupan broj
1.174,a
korisnika.........................
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
je bilo 982 korisnika.
je bilo 304 korisnika.
je bilo 1.286 korisnika.
Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.06.2014. godine (za 48 mjeseci) izdato je 872 naloga
revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
Drvar-Kupr
Livno
Tom.grad
KANTON
UKUPNO
IZDATI
OBRASCI FMB1
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB-2
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN
BROJ LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNIN
A (PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
100
355
243
12
92
70
112
447
313
95
427
373
37
136
106
132
563
479
53
101
110
698
174
872
895
279
1.174
264
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2014. godine izvršili pregled 872 predmeta, od toga 698
naloga FMB1 i 174 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Kantona 10 nisu radili
revizorski timovi. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog
kantona 112 korisnika manje i to: 87 korisnik lične invalidnine je manje i 25 korisnika porodične
invalidnine je manje.
2.1.11. Distrikt Brčko BiH
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06.2014. godine i
30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine...........
Broj korisnika porodične invalidnine..
Ukupan broj
korisnika.........................
833, a
695, a
1.528, a
14
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
30.06.2010.godine
je bilo 887 korisnika.
je bilo 733 korisnika.
je bilo 1.620 korisnika.
Vojne evidencije koje se odnose na Brčko Distrikt BiH za komponentu ARBiH nalaze se u Srebreniku,
a za komponentu HVO nalaze se u Odžaku. Od početka provođenja revizije na području Distrikta 92
korisnika manje i to: 54 korisnika lične invalidnine je manje i 38 korisnika porodične invalidnine.
2.1.12. Rad na predmetima povoljnije penzionisanje
Prema podacima dobijenim od Federalnog zavoda PIO/MIO akt. br. FZ1-05-7-3063/12 od aprila
2012. godine ciljna grupa korisnici „povoljnijih penzija“;
- po Uredbi I pravo na povoljnije penzionisanje ostvario je ukupno 849 korisnika,
-
prema Uredbi II pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 4.201 korisnik,
prema Uredbi III pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 4.663 korisnika,
prema potvrđivanju prava – otpremnine pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je 663
korisnika,
- prema Zakonu o pravima demobilisanih boraca pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je
ukupno 9.026 korisnika,
- prema Zakonu o službi u Vojsci FBiH pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno
321 korisnik,
- prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica pravo na povoljnije
penzionisanje ostvarilo je ukupno 3.464 korisnika
Revizija ovih predmeta se vrši od februara 2011. godine. Ukupno je kontrolisano 9.110 predmeta
povoljnijeg penzionisanja.
Sumirajući naprijed navedene pokazatelje po kantonima i revizorskim timovima za kontrolu u tabeli
prikazujemo zbirno koliko su grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze izdale i Sektoru za
normativno-pravne poslove ovog Ministarstva dostavile uvjerenja na obrascu FMB2 u toku procesa
provođenja Zakona o reviziji do 30.06.2014. godine:
R.br
KANTON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
USK
POSAV.
TUZL.
ZE-DO
BPK
SBK
HNK
ZHK
SA
K 10
BRČKO
UKUPNO
FBIH
IZDATI
OBRASCI
FMB-1
(U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
IZDATI
OBRASCI FMB2 (U GRUPAMA
ZA PITANJA
V.E.)
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
(U GRUPAMA ZA
PITANJA V.E.)
UKUPAN BROJ
LI.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPAN BROJ
POR.INV
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
INVALIDNINA
(PODACI
OPĆINSKOG
BIZ-a)
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
(PODACI IZ
FMB)
6.736
1.872
14.291
11.064
2.438
10.053
10.711
2.892
13.585
698
0
685
92
260
325
33
463
785
795
283
174
0
7.421
1.964
14.551
11.389
2.471
10.516
11.496
3.687
13.868
872
0
4.383
2.974
6.628
6.062
601
6.522
7.833
4.217
9.519
895
833
4.676
1.301
10.138
5.277
913
5.151
3.240
429
11.641
279
695
9.059
4.274
16.766
11.339
1.514
11.673
11.073
4.646
21.160
1.174
1.528
426
270
419
522
71
574
905
506
957
264
78
74.340
3.895
78.235
50.467
43.740
94.206
4992
U gornjoj tabeli se vidi da su Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze na osnovu naloga
revizorskih timova izdale ukupno 78.235 uvjerenja, kada se od ukupnog broja ličnih, porodičnih
invalidnina i dobitnika ratnih priznanja oduzme broj izdatih naloga ostaje da u narednom periodu za
još 15.971 korisnika invalidnina i 5.400 korisnika novčane naknade za ratna priznanja treba izdati
15
naloge i izvršiti reviziju, (jer je izrada obrasca FMB1 ili FMB2 za koje su timovi dali naloge u toku),
uz napomenu da će se za određen broj korisnika revizija vršiti po dva puta zbog provjere dodatno
predočenih dokaza i činjenica od strane stranaka, ali i u skladu sa presudama Ustavnog suda
Federacije BiH.
2.2. Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vještačenje
organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provođenja zakona
i
Od početka provođenja Zakona o reviziji na terenu (05.07.2010.godine) iz tabele broj 1(strana 30)
se vidi da je do 30.06.2014. godine ukupno pregledano u prvoj fazi 100.310 predmeta. Od tog broja
za 76.149 predmeta su izdati nalozi za obrazac FMB1, za 4.067 predmeta izdat je nalog za obrazac
FMB2, za 569 predmet je utvrđeno da su mirnodopski vojni invalidi, za 603 predmeta utvrđen je
prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), za 9.372 predmeta zatražena je provjera u arhivskim
depoima,dobili odgovore za 8.256 predmeta.
U drugoj fazi revizije koja se vrši od 15.03.2011. godine do 30.06.2014.godine od općinskih službi
za boračko invalidsku zaštitu preuzeli smo 25.275 predmeta koji su objedinjeni sa nalozima
FMB1/FMB2, zapisnicima revizorskih timova i onda tako kompletni predmeti, njih ukupno 24.132
(22.663 FMB1 i 1.471 FMB2), predato je na rad Sektoru za upravno rješavanje.
Nakon provjere dokumentacije u 19.622 predmeta iz Sektora za upravno rješavanje, 3.185 predmeta
u II kvartalu 2014.godine je upućeno na Institut za medicinsko vještačenje.
U dosadašnjem toku revizije ukupno su izdata 4.067 naloga za obrazac FMB2 stanje tih naloga je
slijedeće:
- na upravno rješavanje je upućeno ukupno 1.431 predmeta sa nalogom FMB2,
- ukupno je donesenih rješenja u Sektoru za up,. Rješavanje 1.131,
- 1.237 uvjerenja na obrascu FMB2 je upućeno na realizaciju u PIO/MIO,
- 1.118 obrazaca FMB2 je u postupku dokazivanja i provjere dokumentacije,
- 281 predmet je u procesu mirovanja zbog presude Ustavnog suda FBiH,
U trećoj fazi revizije u II kvartalu 2014. godine obrađeno je I riješeno 3.998 predmeta I to:
- 65 predmeta II kvartal 2014. godine
smanjen je procenat invaliditeta ili eventualno druga
prava, te su donesena odgovarajuća rješenja o smanjenju obima prava;
- 45 predmeta II kvartal 2014. godine je procenat invaliditeta utvrđen ispod 20% ili 0%, te je
odgovarajućim rješenjem odlučeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na ličnu
invalidninu;
- 6 predmeta II kvartal 2014. godine
lične invalidnine je povećan obim prava, nakon što su
ljekarske komisije utvrdile veći procenat invaliditeta ili ortopedski dodatak;
- 9 predmeta II kvartal 2014. godine
su vraćena općinskim službama iz razloga što su korisnici
prava umrli ili je u ranijem postupku u skladu sa Zakonom odlučeno o prestanku prava i dr;
- 399 predmeta II kvartal 2014. godine
(Ljubinka) ukupno lične i porodične invalidnine je
obrađen, potvrđen obim prava i pozitivno rješen stavljanjem klauzule izvršene revizije, kako je
to propisano Pravilnikom o načinu i postupku vršenja revizije, te su predmeti vraćeni
prvostepenim organima na nadležnost;
- 163 predmeta su vraćena da dopunu ili ispravku, po presudama, sektoru za normativu,
- 84 predmeta donesena su nova rješenja u postupku izvršenja presuda Vrhovnog suda FBiH.
Prema Dinamičkom planu realizacije Zakona o reviziji za 2014. godinu predviđeno je da se u
“trećoj” fazi u Sektoru za upravno rješavanje obradi mjesečno do 1.000 predmeta odnosno
minimalno 900 mjesečno. U II kvartalu 2014. godine ukupno je obrađeno 3.998 predmeta revizije
u Sektoru za upravno rješavanje.
16
Od početka primjene Zakona ukupno je prema saznanjima Ministarstva pokrenuto 3.047 upravnih
sporova protiv rješenja donesenih od strane ovog Sektora, te su na traženje Vrhovnog suda
Federacije BiH zatraženi kompletni upravni spisi i dati odgovori na tužbe. 37 sporova je sud
riješio u korist ministarstva (tužbe odbijene), 26 sporova tužbi je sud odbacio, a u 688 predmeta
je sud poništio prvostepena rješenja i predmete vratio na ponovni postupak. Vrhovni sud
Federacije BiH je poništio rješenja ministarstva i predmete vratio na ponovni postupak iz razloga
što strankama nije data mogućnost da se izjasne na sve činjenice i okolnosti koje su bitne za
donošenje pravilnog i zakonitog rješenja, te da je na taj način povrijeđeno načelo materijalne istine
propisano članom 7. i članom 8. Zakona o upravnom postupku. Nadalje Vrhovni sud se u
presudama poziva na presude Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine
i broj: U-24/12 od 09.04.2013. godine kojim je proglašen neustavnim član 7. stav 2. i 3. Zakona o
provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Postupajući po presudama Vrhovnog suda Federacije BiH, kao i nakon dostavljanja predmeta sa
ljekarskih komisija, sektor za upravno rješavanje ovog ministarstva je u 1.325 predmeta + 355
predmeta II kvartal (Ljubinka) zatražio izjašnjenje stranke na nove činjenice i okolnosti koje su
nastale izdavanjem obrasca FMB 2 i nalaza i mišljenja o procentu invaliditeta.
2.3. Finansijski efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH ostvarene dosadašnjim provođenjem
Zakona o reviziji
U toku 2010. godine broj korisnika u januaru mjesecu je bio 102.849, a u decembru 101.950 i
isplaćeno je 325,57 miliona KM.
U toku 2011. godine broj korisnika je u januaru bio 101.852, a u decembru 99.748 i isplaćeno je
ukupno cca 321,5 miliona KM.
U toku 2012. godine u januaru je bilo 99.413 korisnika, a u decembru 96.575 korisnika, a isplaćeno
je ukupno cca 312,4 miliona.
U toku 2013. godine u januaru je bilo 96.302 korisnika, a u decembru 94.927 korisnika, a isplaćeno
je ukupno cca 308.059.644,17 miliona.
Trend smanjenja broja korisnika prava nastavljen je i u 2014 godini, tako je u 31.03. 2014. godine u
pravu bilo 94.575 korisnika ( umanjeno za 4.121 korisnik po Odluci Vlade FBiH), a 30.06.2014.
godine u pravu bilo 94.207 korisnika (umanjeno za 4.042 korisnik po Odluci Vlade FBiH)
Napominjemo da je Odlukom Vlade Federacije BiH V.broj 408/2014 od 13.03.2014. godine
obustavljena isplata invalidnina za 4.121 korisnika iz općina Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg
zbog odbijanja dostavljanja predmeta u II i III fazu revizije i zbog onemogućavanja rada revizorskim
timovima i Inspekciji ministarstva.
Od početka provođenja Zakona o reviziji do sada su ostvarene uštede cca 60 miliona KM bez
povoljnijih penzija. Prema podacima FZ PIO MIO mjesečne uštede na osnovu rješenja o obustavi
isplate ili prestanku prava su 337.217,281 KM, odnosno godišnje 4,1 milion KM.
2.4. Uočeni problemi i pojave koje usporavaju proces provođenja Zakona i prijedlozi i
preporuke za njihovo prevazilaženje
2.4.1. Onemogućen pristup rev. timovima i nedostavljanje predmeta iz općina u II i III fazu
Tokom 2011. godine predstavnici boračkih udruženja su postavljanjem fizičkih prepreka spriječili
pristup prostorijama Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Širokom Brijegu i
onemogućili obavljanje revizije. U junu 2012. godine uklonili su fizičke prepreke i revizija je
nastavljena, da bi ponovno početkom decembra 2012. godine fizički onemogućili dalje prevođenje
revizije. U Orašju kantonalni ministar za boračka pitanja ne dozvoljava provođenje revizije. Općinske
službe za boračko-invalidsku zaštitu općina Široki Brijeg, Grude, Čapljina, Orašje i Posušje odbijaju
da dostave predmete korisnika koji su potrebni za drugu i treću fazu revizije. Ovi problemi su
nastavljeni i u I, II i III kvartalu 2013. Godine, kao i u I i II kvartalu 2014.godine. Dana 06.06.2013.
godine Naredbom br. 04-14-2858/13 dat je nalog da se obustavi privremeno isplata invalidnina za
17
korisnike iz sljedećih općina: Čapljina, Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Orašje Nakon toga po
preporuci Premijera Vlade FBiH i Federalnog ministra finansija obustavljena je dana 11.06.2013.
godine primjena ove naredbe. Dana 12.06.2013. godine pod brojem 01-02-797/13 Premijer Vlade
FBiH, Federalni ministar finansija i resorni federalni ministar su uputili pismo upozorenja i poziv gore
navedenim općinama da otklone administrativne i druge zapreke u realizaciji Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Nakon ovog pisma
administrativne zapreke u provođenju revizije su otklonili u općinama Čapljina,Orašje i Ljubuški da
bi Služba za BIZ Ljubuški ponovo od augusta 2013. godine prestala da dostavlja tražene predmete
pravdajući se odlukom općinskog načelnika o nedostavljanju spisa. Općine Orašje i Domaljevac
Šamac predmete dostavlja kantonalnom organu ali kantonalni organ posavskog kantona odbija da
predmete proslijedi ovom ministarstvu. Svoje negativne reakcije su iskazale općine Široki Brijeg i
Posušje dostavljajući nam Odluku o zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava. U međuvremenu
provjerom dokumentacije uvidjelo se da i općina Grude odbija da dostavi predmete za II i III fazu
revizije, te je Odlukom br.05-41-3591/13 od 03.07.2013. godine naloženo da se privremeno izostave
iz obračuna svi korisnici lične invalidnine iz Širokog Brijega (1.378 korisnika), jer se uopće ne
dozvoljava pristup prostorijama grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Široki Brijeg koja
je organizaciona jedinica resornog federalnog ministarstva, 499 korisnika lične invalidnine iz općine
Posušje i 243 korisnika iz Općine Grude jer odbijaju dostaviti te predmete u II i III fazu revizije.
Ministar je bio postigao dogovor sa načelnikom Općine Široki Brijeg da se omogući nesmetan rad
Grupe za pitanja evidencija Široki Brijeg. Ured u Širokom Brijegu je bio otvoren i nakon tri dana je
ponovno onemogućen rad uposlenicima, nakon toga je ponovno otvoren ovaj ured i u posljednja dva
mjeseca vrši se revizija predmeta u I Fazi u Grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.
Zbog odbijanja općinskih Službi za boračko-invalidsku zaštitu da provode Zakon o reviziji u
općinama Grude, Posušje, Široki Brijeg i Orašje povučeni su pečati i ovlaštenja za potpise Grupa
za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Općina Grude, Posušje i Široki Brijeg.
Ovaj trend je nastavljen i u IV kvartalu 2013 i I i II kvartalu 2014. godine i to kako slijedi:
1. Vlada Federacije BiH je i na 82. sjednici od 18.09.2013. godine ponovno razmatrala opstrukcije
u provođenju Zakona u navedenim općinama ZHK i ponovno pozvala da se otklone
administrativne prepreke na provođenju Zakona o reviziji. Međutim ni taj poziv nije urodio
plodom.
2. Pored onemogućavanja rada revizorskim timovima u navedenim općinama ne dozvoljava se rad
ni inspektorima Ministarstva čiji je sastav u potpunosti multietnički.
3. Nakon tromjesečnog čekanja, ubjeđivanja i onemogućavanja provođenja Zakona o reviziji
resorni ministar je primijenio mjeru privremene obustave invalidnina za općine: Grude, Posušje,
Ljubuški i Orašje za mjesec novembar 2013. godine.
4. Dana 30.12.2013. godine ministri Ante Krajina i Zukan Helez su ponovno razgovarali sa
predstavnicima udruga Hrvatskog vijeća obrane i nakon toga ministar Helez je izdao platni nalog
za obračun ranije obustavljenih porodičnih invalidnina za mjesec novembar 2013. godine. Ovaj
nalog za isplatu porodičnih invalidnina unesen je u trezorski sistem plaćanja 31.12.2013. godine
u 13.00 sati ( i nisu mogle biti isplaćene isti dan jer banke nisu radile od 12.00 sati 31.12.2013)
isplate su trebale biti izvršene dana 06.01.2014. godine.
Služba za boračko invalidsku zaštitu Općine Posušje odbija dostaviti 550 spisa predmeta koji su
predmet revizije, od službe Općine Grude potražuje se 438 spisa predmeta, od službe Općine
Ljubuški zatraženo je 530 spisa predmeta i u Ministarstvu za boračka pitanja Posavskog kantona
zadržano je 70 spisa predmeta.
18
5. Zbog narušene ukupne bezbjednosne situacije od protesta 07.02.2014. godine u februaru
mjesecu 2014. godine izvršena je isplata svih ranije obustavljenih invalidnina za četiri općine
ZHK.
6. Dana 06.03.2014. godine od strane NN lica izvršeno je zaprečavanje ulaznih vrata u sjedišta
grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze i onemogućavanje rada ispostava federalnog
organa uprave u općinama Široki Brijeg, Grude, Posušje i Ljubuški, o navedenom smo
obavijestili uprave policije u ZHK i Federalnu upravu policije, i dalje je onemogućen rad ovih
grupa, osim u Ljubuškom, gdje je ured počeo raditi 30.03.2014. godine nakon asistencije policije.
7. Vlada Federacije BiH je na 103. sjednici donjela Odluku V.broj:408/14 od 13.03.2014. godine o
privremenoj obustavi isplate ličnih invalidnina za korisnike u općinama Grude, Ljubuški, Posušje
i Široki Brijeg dok nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu ne dostave za svakog korisnika:
rješenja po osnovu kojih ostvaruju prava, JMBG za svakog korisnika i tačnu adresu stanovanja.
Ukupno 1.588 spisa predmeta koje nadležni općinski organi odbijaju dostaviti u dalji tok revizije.
Do zaključenja ove Informacije cca 250 korisnika prava sa područja zapadnohercegovačkog
kantona je samoinicijativno dostavilo predmete invalidnina za obavljanje druge i treće faze revizije i
njima je nastavljena isplata.
Ministarstvo i dalje preduzima zakonom predviđene mjere i radnje na sankcionisanju odgovornih lica
za gore navedene pojave onemogućavanja provođenja Zakona.
2.4.2. Realizacija presuda Ustavnog suda Federacije BiH
U vezi sa Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj:U-7/12 od 20.11.2012.
godine koja se odnosi na utvrđivanje ustavnosti člana 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite "Službene novine Federacije BIH", br.82/09),
preduzete su slijedeće aktivnosti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 26. sjednici, održanoj 03.06.2013. godine, utvrdila i u
parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Navedeni Prijedlog zakona je na 21. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine koja je održana 23.07.2013. godine, skinut sa dnevnog reda, jer nije dobio
dovoljan broj glasova za uvrštavanje u dnevni red sjednice. Nakon toga je Predstavnički dom
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o navedenom obavijestio Dom naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi isti proveo daljnju proceduru u svezi s predmetnim
zakonom. Dalje, u izjašnjenju Premijera Federacije Bosne i Hercegovine se navodi da iz obavijesti
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-C-02-921/13 od
23.09.2013. godine, u relevantnom dijelu proizilazi da po pitanju predmetnog zakona nisu preduzete
nikakve dalje aktivnosti, a kada će ovaj zakon biti u parlamentarnoj proceduri, zavisi od ovlaštenih
predlagatelja koji mogu predložiti upućivanje zakona u parlamentarnu proceduru. U skladu sa
članom 138. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Dom
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će navedeni Prijedlog zakona razmotriti nakon
što se o njemu očituje Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički
dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine prilikom utvrđivanja
dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona o reviziji po presudama
Ustavnog suda Federacije BiH.Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona ponovno je upućen u
parlamentarnu proceduru.
19
U vezi sa II Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-11/12 od
07.11.2012. godine, koja se odnosi na utvrđivanje ustavnosti članka 1. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova
njihovih porodica, a koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 14/13,
preduzete su slijedeće aktivnosti.
Postupajući po Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo za
pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkograta, je izradilo Prednacrt zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih
porodica, te isti dostavilo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i upućivanje u
parlamentarnu proceduru.Vlada Federacije BiH je dostavila prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine prilikom
utvrđivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona o reviziji
po presudama Ustavnog suda Federacije BiH. Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona ponovno je
upućen u parlamentarnu proceduru.
U vezi sa III Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-17/12 od
07.02.2013. godine, kojom je utvrđeno da član 5. stav 2. u dijelu koji glasi: "Pisanim dokaznim
sredstvom u smislu ovog zakona ne smatra se izjava stranke i drugih osoba bez obzira na to
u kojem je obliku saopćena" i član 7. st. 2. i 3. koji glasi: "i samo riješiti upravnu stvar bez
pozivanja korisnika prava na bilo kojem temelju" Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ("Službene novine Federacije BiH",
broj 82/09), nisu u saglasnosti s članom 6. stav 1. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava
i temeljnih sloboda, a koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 24/13 i
"Narodnim novinama Hercegovačkoneretvanskog kantona", broj 2/13, preduzete su slijedeće
aktivnosti.
U cilju izvršenja Presude U-17/12 od 07.02.2013. godine, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je izradilo tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Navedenim zakonom omogućava se usuglašavanje odredaba članka 5. stav 2. i članka 7. st. 2 i 3.
citiranog zakona sa Presudom, broj: U-17/12 od 07.02.2013. godine. Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine je na 26. sjednici, održanoj 03.06.2013. godine, utvrdila i u parlamentarnu proceduru
po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Na 21. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
održanoj 23.07.2013. godine skinut je sa dnevnog reda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, jer ovaj
Zakon nije dobio dovoljan broj glasova za uvrštavanje u dnevni red, nakon čega nisu preduzete
nikakve daljnje aktivnosti, što proizilazi iz obavijesti Predstavničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine, broj: 01-C-02-921/13 od 23.09.2013. godine, upućene Uredu Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine prilikom
utvrđivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona o reviziji
po presudama Ustavnog suda Federacije BiH. Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona ponovno je
upućen u parlamentarnu proceduru.
U vezi sa Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-22/12 od
18.12.2012. godine, koja se odnosi na utvrđivanje ustavnosti Uredbe o privremenom
preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane iz oblasti vojnih
evidencija, a koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 12/13, preduzete
su slijedeće aktivnosti
20
U cilju izvršenja navedene presude, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkograta je izradilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim
ministarstvima i drugim organima federalne uprave koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na
30. sjednici održanoj 20.06.2013. godine utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom
postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i
drugim organima federalne uprave. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
je na 21. sjednici održanoj 23.07.2013. godine usvojio Prijedlog navedenog zakona uz dva
amandmana i isti s podnesenim amandmanima uputio Domu naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.
Međutim, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 17. sjednici održanoj
12.09.2013. godine odlučio da ovaj zakon razmatra u formi Nacrta zakona, te je usvojio Zaključak
kojim prihvata Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim
organima federalne uprave. Također, ovim Zaključkom se zadužuje Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine da, prilikom izrade Prijedloga zakona ima u vidu primjedbe, prijedloge i sugestije
iznesene na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Na osnovu iznesenog evidentno je da su od strane ovog ministarstva i Vlade Federacije BiH
preduzete sve potrebne aktivnosti na izmjenama propisa na koje se odnose predmetne presude.
Federalno ministarstvo i Vlada FBiH nisu odgovorni za rad Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, ako presude nisu provedene onda ih nije proveo Parlament Fedracije BiH, jer po svojoj
Ustavnoj nadležnosti Parlament FBiH donosi Zakone i vrši izmjene i dopune, a Federalno
ministarstvo i Vlada su predlagači tekstova zakona i podzakonskih akata.
Pored navedenog nesporna je činjenica da je Ministarstvo preduzelo sve aktivnosti na provođenju
presuda Ustavnog suda po pitanju člana 9. 5, i 7. Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz
oblasti branilačko-invalidske zaštite. U procesu revizije po navedenom Zakonu odmah nakon
donesenih Presuda održani su sastanci sa revizorskim timovima i izrađeni potrebni instruktivni akti
u pravcu realizovanja presuda Ustavnog suda koja se tiču revizije. U tom procesu revizorski timovi
ponovno vrše reviziju predmeta koji se tiču člana 9. 5. i 7. Zakona ( povoljne penzije, lične i porodične
invalidnine).
Federalno ministarstvo sa revizorskim timovima radi na provođenju Presude Ustavnog suda koja se
odnosi na čl. 5 i 7. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite.
Po pitanju Presude koja se odnosi na cenzus za dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i
članova njihovih porodica pored izrade teksta za izmjenu Zakona, Ministarstvo je donijelo Instrukciju
broj:05-41-4356/13 od 27.08.2013. godine i vrši se ponovno uvođenje u pravo lica kojima je
primjenom cenzusa to pravo bilo oduzeto. Utvrđen je i Nacrt Izmjena i dopuna Zakona o posebnim
pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i upućen Vladi Federacije
BiH sa prijedlogom da se u parlamentarnu proceduru uputi po skraćenom postupku.
Na osnovu Presude Ustavnog suda FBIH kao i Instrukcije koja je upućena od strane ovog
Ministarstva, zaprimljeno je 768 predmeta sa zahtjevima u kojima su nosioci ratnih priznanja bili
izvedeni iz prava zbog cenzusa. Ukupno 528 predmet je riješen po Odluci Ustavnog suda i po
presudama kantonalnog suda u Sarajevu, a ostalih 240 podnesenih zahtjeva nalaze u postupku
rješavanja.
Na kraju naglašavamo da svi uposlenici u ministarstvu u potpunosti izvršavaju presude Ustavnog
suda Federacije BiH koje su za sve uposlene u ovom ministarstvu obavezujuće i konačne, te da ih
21
primjenjuje svako u okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonima Federacije Bosne i
Hercegovine.
2.4.3. Nedovoljna propusnost u II i III fazi revizije-Dinamički plan
I pored značajnog povećavanja produktivnosti i efikasnosti na provođenju Zakona o reviziji i dalje je
prisutan problem radne propusnosti i obrade predmeta u drugoj i trećoj fazi revizije u Sektoru za
upravno rješavanje ovog Ministarstva i na Institutu za medicinsko vještačenje. U prvoj fazi I kvartal
plan je ispunjen 122,38%, a u II kvartalu u prvoj fazi plan je ispunjenm 127,94%. Nije u potpunosti
realizovan Dinamički plan provođenja revizije u II fazi za ovaj izvještajni period.
2.4.4. Izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite
Nakon Presuda Ustavnog suda Federacije BiH ukazala se potreba za hitnom izmjenom i dopunama
Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Dana 23.05.2013.godine pod brojem 05-02-2915/13 Vladi Federacije BiH je dostavljen prijedlog
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite. Vlada Federacije BiH je nakon usvajanja navedenog prijedloga uputila
Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH prijedlog izmjena i dopuna zakona po hitnom
postupku. Predstavnički dom PFBiH je na sjednici od 23.07.2013. godine odbio razmatrati
predložene izmjene Zakona o reviziji po hitnom postupku i vratio to u redovnu proceduru.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 27.03.2014. godine prilikom
utvrđivanja dnevnog reda izglasao da ne usvaja dnevni red u kojemu je i izmjena Zakona o reviziji
po presudama Ustavnog suda Federacije BiH. . Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona ponovno je
upućen u parlamentarnu proceduru.
2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju
Revizorski tim za koordinaciju, prema članu 10 Zakona o reviziji vrši” koordinaciju, nadzor i praćenje
rada revizorskih timova za kontrolu”. Prema Pravilniku o formiranju i radu revizorskih timova za
kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju ( “Službene novine Federacije BiH” br 39/10) čl.13
Revizorski tim za koordinaciju “predlaže federalnom, ministru plan rada revizorskih timova za
kontrolu”. Prema članu 25. citiranog Pravlnika revizorski tim za koordinaciju je dužan mjesečno
dostaviti izvještaj o svom radu i radu revizorskih timova za kontrolu federalnom ministru i
Predsjedniku Federacije BiH. Prema članu 18. Pravilnika revizorski timovi za kontrolu sedmično
Revizorskom timu za koordinaciju podnose izvještaje o radu . Prema članu 24 Pravilnika u svim
slučajevima kada revizorski tim za kontrolu ne utvrdi zajednički stav i ne donese jedinstvenu odluku,
konačnu odluku donosi Revizorski tim za koordinaciju. U navedenim predmetima revizorski tim za
kontrolu predaje spis predmeta Timu za koordinaciju.
Novi Revizorski tim za koordinaciju je formiran Odlukom Predsjednika Federacije Bosne i
Hercegovine, broj: 01-02-368/11 od 13.06.2011. godine.
U okviru gore navedenih propisanih nadležnosti Tim za koordinaciju je obavljao predviđene poslove
sve do jednostrane odluke Predsjednika Federacije BiH o raspuštanju Tima.
U članu 10. Zakona o reviziji je propisano “ da revizorski Tim za koordinaciju imenuje Predsjednik
Federacije BiH uz konsultacije sa potpredsjednicima Federacije BiH na usaglašen prijedlog
federalnog ministra, kantonalnih ministara i direktora uprava za pitanja boraca, poštujući nacionalni
paritet”.
Zakonom nije propisano ko donosi Odluku o raspuštanju Tima. Po principu analogije isti postupak
bi trebao biti kod imenovanja i raspuštanja Tima.
Iz navedenog se vidi da odluka Predsjednika Federacije BiH o raspuštanju Tima za koordinaciju
donesena na postojeći način, bez konsultovanja ostalih učesnika vlasti na navedenim nivoima, nema
pravnog osnova. Od momenta donošenja jednostrane Odluke predsjednika Federacije BiH Tim za
koordinaciju je nastavio raditi u smanjenom sastavu: Besim Hodžić, Meho Gazić, Elvis Tukar, Emir
22
Bašić i Berislav Elez. Od donošenja Presude Ustavnog suda Tim za koordinaciju je u potpunosti
prestao raditi.
Predsjednik Federacije BiH je po ovom pitanju uputio Apelaciju Ustavnom sudu FBiH i održana je
javna rasprava Ustavnog suda.
Dana 26.06.2013. godine donesena je Presuda po kojoj postupamo i o čemu smo uputili Informaciju
Vladi Federacije BiH. Informacija je razmatrana i usvojena na sjednici Vlade Federacije BiH.
Izvršene su izmjene i dopune Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i
Revizorskog tima za koordinaciju, na koji je Vlada Federacije BiH dala saglasnost i u članu 13. stav
1. propisano je “ Plan rada Revizorskih timova za kontrolu donosi federalni ministar”.
Zakazana je Javna rasprava i saslušanje 09.09.2014. godine po Apelaciji koju je Ustavnom sudu
Federacije BiH podnio premijer Vlade Federacije BiH kojom se osporava zakonitost donošenja
Odluke o raspuštanju tima za koordinaciju.
3. Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povećavanja
efikasnosti provođenja Zakona o reviziji
Kabinet ministra ( klasifikacijska oznaka 01), Sektor za upravno rješavanje (klas.oznaka 03), Sektor
za finansije,budžet i informacione poslove, (klas.oznaka 04), Sektor za normativno-pravne i opće
poslove (klas.oznaka 05), Inspektorat (klas.oznaka 06) i Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne
obaveze (klas.oznaka 07) su svi direktno ili indirektno i svakodnevno uključeni u proces realizacije
Zakona o reviziji, a što je već navedeno u ovoj informaciji. Imajući u vidu da prema postojećoj
organizaciji Ministarstva i važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ne bismo
mogli ispuniti zadatke u okviru provođenja Zakona o reviziji, ministar je bio primoran formirati
privremena radna tijela i shodno ranijim saglasnostima Vlade Federacije BiH angažovati određen
broj lica po ugovoru o djelu.
U implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“broj: 82/09), postupajući u
skladu sa ovlaštenjima i obavezama propisanim članom 14. pomenutog Zakona, Federalni ministar
je formirao radne grupe sa tačnim zaduženjima u procesu podrške provođenja Zakona o reviziji, a
ti poslovi nisu obuhvaćeni u opisima radnih mjesta prema važećem Privremenom pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog ministarstva.
U izvršenju pomenutog Naloga, a u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta u radu revizorskih timova
za kontrolu u izvještajnom periodu su preduzete aktivnosti kako slijedi:
3.1. Grupa za informatičku podršku reviziji
Rješenjem broj : 01-34-6229/12 od 02.10.2012. godine, formirana je Grupa za informatičku podršku
reviziji u koju je pored rukovodioca Grupe uključeno 5 administratora. Grupa za informatičku podršku
reviziji je zadužena za informatičku obradu podataka o korisnicima prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite, formiranje baze podataka o obavljanju kontrole zakonitosti korištenja prava (u
daljem tekstu Baza podataka), o izdavanju obrazaca po nalozima revizorskih timova te podataka o
okončanju postupaka kontrole pred Sektorom za upravno rješavanje Federalnog ministarstva.
Istim Rješenjem zaštićeni su podaci iz Baze podataka, jer je definisano predstavljaju vlasništvo
Federalnog ministarstva i istim mogu raspolagati isključivo osobe ovlaštene za korištenje Baze
podataka. Sva lica zadužena za unos podataka u Bazu podataka, kao i rukovodilac Grupe za
informatiku potpisali su izjave o povjerljivosti kojim je definisan postupak unosa i izdavanja podataka
iz Baze podataka.
U izvještajnom periodu Grupa za informatičku podršku reviziji je izvršila sravnjanje podataka o svim
korisnicima prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, uključujući i prava na starosne penzije,
23
evidentirala u Bazu podataka sve zapisnike o izvršenoj reviziji do II kvartala 2014. godine uključujući
podatke o revizorskom timu koji je obavio kontrolu, datumu zapisnika, datumu dostavljanja novog
uvjerenja, datum i način okončanja revizije.
Formiranjem navedene Grupe i Baze podataka korisnika prava sa podacima o izvršenoj reviziji
prevaziđen je problem evidentiranja okončanih i nedovršenih predmeta, te je omogućeno da se u
svakom trenutku na brz, efikasan i pouzdan način može utvrditi stanje obrađenih i neobrađenih
predmeta i pribaviti spiskovi korisnika čija prava nisu bila kontrolisana od revizorskih timova za
kontrolu.
Podaci o radu Grupe za informatičku podršku reviziji mogu se vidjeti u tabelama unesenih zapisnika
o izvršenoj kontroli od 2010. do II kvartala 2014. godine, a Grupa je u izvještajnom periodu izvršila i
retroaktivan unos podataka o izvršenim kontrolama u toku 2010. i 2011. godine, tako da su podaci o
izvršenim kontrolama kompletirani.
Grupa je u cjelosti sravnila podatke o korisnicima prava na ličnu invalidninu, što je bio prioritet
obzirom da se u izvještajnom periodu, shodno Dimaničkom planu revizije, vršila isključivo revizije
korsnika prava na ličnu invalidninu i starosnu penziju pod povoljnijim uslovima.
3.2. Grupa za za administrativno-tehničku podršku reviziji
Rješenjem broj: 01-34-6611/12 od 21.11.2012. godine, formirana je Grupe za administrativnotehničku podršku reviziji u koju je pored rukovodioca Grupe uključeno 6 administratora.
Formiranjem Grupe za administrativno-tehničku podršku reviziji omogućeno je vođenje
kancelarijskog poslovanja po segmentima kako slijedi:
- prijem i evidencija zapisnika revizorskih timova za kontrolu uključujući zapisnike koji su vraćeni
na korekciju zbog tehničkih nedostataka, zapisnike koji su dostavljeni nakon provjera u
Arhivskom depou Ministarstva odbrane BiH, kao i zapisnike u kojima je izmijenjen nalog za
izdavanje novog uvjerenja (prelaz),
- prijem, evidenciju i kompletiranje spisa predmeta korisnika prava dostavljenih iz općinskih službi
za boračko-invalidsku zaštitu, pismena korespondenciju sa Sektorom za normativno-pravne i
opšte poslove i Sektorom za upravno rješevanje, evidenciju internog kretanja spisa predmeta od
Grupe prema sektorima Ministarstva,
- prijem, evidencija i analitička obrada zapisnika koji sadrže nalog za izdavanje novog uvjerena
na FMB2 obrascu, prijem, evidenciju i praćenje zakonskih rokova za izradu novih uvjerenja, te
dostavljanje sedmičnog izvještaja o broju i blagovremenosti izdavanja novih uvjerenja na FMB2
obrascu
- prijem, kompletiranje i evidencija spisa predmeta, pripremu predmeta za drugu fazu revizije u
Sektoru za upravno rješavanje Ministarstva, evidenciju predmeta koji su upućeni na korekciju,
otpremu predmeta prema Federalnom zavodu za PIO/MIO i općinskim službama za boračkoinvalidsku zaštitu, pismenu korespondencija sa grupama/ samostalnim izvršiocima za pitanja
evidencija iz oblasti vojne obaveze, dostavljanje sedmičnih izvještaja o blagovremenosti
izdavanja novih uvjerenja na FMB1 obrascu u predmetima povoljnijeg penzionisanja, kao i
odgovora po žalbama na odluke revizorskih timova za ukidanje prava na starosnu penziju pod
povoljnijim uslovima
- evidencija i analitička obrada uvjerenja Grupa/Samostalnih izvršilaca za pitanja evidencija iz
oblasti vojne obaveze izdatih na FMB1 obrascu uključujući i evidenciju korigovanih uvjerenja,
evidenciju i praćenje zakonskih rokova za izradu novih uvjerenja, te dostavljanje sedmičnog
izvještaja o blagovremenosti izdavanja novih uvjerenja na FMB1 obrascu, kompletiranje i
arhiviranje revizorskih spisa predmeta, dostavljanje sedmičnih izvještaja o blagovremenosti
izdavanja novih uvjerenja na FMB1 obrascu
24
3.3. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvršiocima
U realizaciji zadataka iz Naloga broj: 01-41-5761/12 od 09.10.2012.godine, u izvještajnom periodu
je ostvaren kontakt sa svim Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/Samostalnim
izvršiocima, te je obezbjeđena blagovremenost u izvršavanju naloga revizorskih timova za izdavanje
novih uvjerenja na FMB1 ili FMB2 obrascima. U grupama koje su formirane u izvještajnom periodu
svakodnevno se prate i evidentiraju zapisnici revizorskih timova, te prati ispunjenje obaveza u
pogledu rokova propisanih Zakonom.
3.4. Angažovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera
Tokom 2011., 2012. i 2013. godine angažovan je, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH,
određeni broj volontera i ugovora o djelu radi podrške u provođenju Zakona o reviziji. Jedan broj radi
u sjedištu ministarstva,a jedan broj na terenu u organizacionim jedinicama koje ministarstvo ima u
svakoj općini i sjedištima kantona. Broj angažovanih lica kreće se u okviru i prema saglasnosti Vlade
Federacije BiH.
Poslovi koje obavljaju angažovani po ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju ne postoje u pravilniku
o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog ministarstva. Tokom 2011., 2012.,
2013. i u I i II kvartalu 2014. godine na različitim analitičko-pravnim i drugim poslovima bilo je
angažovano po ugovoru o djelu mjesečno do 58 izvršioca posla, i do 20 volontera o čemu postoji
uredna dokumentacija koja to dokazuje.
3.5. Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje
Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje u realizaciji Zakona o reviziji se prema potpisanom
Ugovoru i Aneksu ugovora uz napomenu da je Institut potpuno nezavisan u odnosu na resorno
Ministarstvo. Bilo je pokušaja određenog broja udruženja boračke populacije i zahtjeva da
Ministarstvo vrši pritiske i određuje Institutu kako će raditi, ali su takvi zahtjevi odbijeni kao
neosnovani, jer Institut nije organizaciona jedinica ovog Ministarstva i jedan je od nezavisnih
učesnika u procesu provođenja Zakona o reviziji. Još nismo zadovoljni sa ostvarenom
produktivnošću, jer treba dostići dinamiku od najmanje 900 pregledanih korisnika i predmeta
mjesečno. Cijena jednog redovnog pregleda korisnika u procesu revizije je cca 125,00 KM, a
konzilijarnog cca 420,00 KM. Najveći dio sredstava troškova revizije se troši za pokrivanje troškova
pregleda na Institutu.
3.6. Saradnja sa Federalnim zavodom PIO /MIO
Doslovno prenosimo sadržaj akta br. FZ1-05-7-3320/14 od 08.07.2014. godine koji nam je dostavio
Federalni zavod za PIO/MIO, kako slijedi:
- FZMIO/PIO je do 30.06.2014. godine zaprimio 1.205 Uvjerenja FMB-2.
- Od ukupnog broja zaprimljenih Uvjerenja FMB-2 FZ MIO/PIO je postupio u 885 predmeta, a za
304 dostavljenih Uvjerenja FMB-2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH (presuda
U-7/12 od 22.11.2012., koja je objavljena 06.01.2013. godine i presuda broj U-17/12 od
07.02.2013., koja je objavljena 27.03.2013. godine) još uvijek nije postupio iz razloga provođenja
postupka implementacije presuda od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata, a za 16 predmeta postupak o odlučivanju o pravu nije
okončan, u skladu s presudom Vrhovnog suda.
- Od 885 obrađenih predmeta za 812 je doneseno rješenje o obustavljanju isplate mirovine,
odnosno prestanka prava, a za 73 predmeta je upućena obavijest nadležnom ministarstvu da se
ne može donijeti rješenje o obustavi isplate jer su korisnici npr. umrli, nisu koristili mirovinu po
25
osnovu na koji se donosi FMB-2, ranije im je prestalo pravo (prije zaprimanja FMB-2) i sl. Od
885 obrađenih predmeta dostavljeno je Uvjerenje FMB-1 za 168 korisnika i za 14 korisnika je
donesena presuda nadležnog suda o ponovnom uspostavljanju prava i za 3 korisnika je
promjenjen osnov za priznatu mirovinu, pa je za 185 korisnika ponovo uspostavljena isplata. Za
115 korisnika je dostavljen FMB-2, ali je korisnik ostvario pravo po drugom propisu.
- Iznos mjesečne uštede temeljem rješenja o obustavi isplate ili rješenja o prestanku prava je
337.217,81 KM.
- Za razdoblje od 05.07.2010. do 30.06.2014. godine, broj pokrenutih upravnih sporova u kojima
je u žalbenom postupku doneseno rješenje o prestanku prava na mirovinu i protiv kojih je
podnesena tužba nadležnom sudu je 383.
Prema podacima FZ PIO/MIO FBiH sa stanjem 30.06.2014. godine po članu 3. Zakona o
privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata isplaćeno je
penzija za 10.319 korisnika od toga 8.895 je privremenih rješenja.
Prema izvorima iz istog zavoda po članu 4. Zakona o privremenom povoljnijem penzionisanju
branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata za junu 2014 godine isplaćeno je penzija za 5.989
korisnika od toga 1.855 je privremenih rješenja.
Napominjemo da je na dan 31.01.2014. u FZ MIO/PIO dostavljeno 4.350 žalbi izjavljenih na
privremena rješenja,donesena sukladno odredi članka 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem
umirovljenju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata ( „Službene novine Federacije BiH“, br:41/13)“.
4. Realizacija dosadašnjih zaključaka Vlade Federacije BiH
Od 05.07.2010. godine, kada je počela realizacija Zakona o reviziji na terenu, do 30.06.2014.
godine, Vlada FBIH je redovno, najmanje jedanput u tri mjeseca razmatrala provođenje Zakona o
reviziji. Ovo je devetnaesta redovna informacija upućena Vladi FBIH koja tretira problematiku
Zakona o reviziji. Svi usvojeni zaključci su realizovani.
5. Završna razmatranja
Iz gore navedenih pokazatelja vidi se da je proces realizacije Zakona o provođenju kontrole
zakonitosti korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite koji je na terenu praktično počeo
05.07.2010. godine već 48 mjeseci u toku realizacije. Revizija je u drugoj i trećoj fazi počela tek od
momenta preuzimanja ministarstva od strane aktuelnog ministra – mart 2011. godine.
Prije početka revizije imali smo slijedeće podatke o broju korisnika npr. lične invalidnine:
-
31.12.2004. godine 43.620 korisnika lične invalidnine
31.12.2006. godine 48.461 korisnika lične invalidnine
31.12.2009. godine 55.747 korisnika lične invalidnine
a nakon 48 mjeseci revizije (od kojih je devet meseci provođena samo prva faza) imamo:
-
31.12.2012. godine 51.861 korisnika lične invalidnine
30.06.2014. godine 50.467 korisnika lične invalidnine
Broj korisnika lične invalidnine (porodične invalidnine nisu značajno rasle, već je opadao broj
korisnika, 30.03.2010 godine broj korisnika porodične invalidnine 47.226, a 30.06.2014, je 43.900
korisnika) posmatran u mjesecu decembru 2004; 2006 i 2009. godine i 30.06.2014. godine po
kantonima izgleda kako slijedi:
26
1. Unsko-sanski kanton: 4.696 korisnika decembar 2004. godine; 4.718 korisnika (decembar
2006.); 4.827 korisnika (decembar 2009) – povećanje 2,78 %
30.06.2014. godine 4.383 korisnika i za 91% korisnika izvršena revizija
2. Posavski kanton: 2.072 korisnika decembar 2004. godine; 3.038 korisnika (decembar 2006.);
3.135 korisnika (decembar 2009) – povećanje 51,30 %
30.06.2014. godine : 2.974 korisnika i za 41% korisnika izvršena revizija
3. Tuzlanski kanton: 6.785 korisnika decembar 2004. godine; 6.837 korisnika (decembar 2006.);
7.180 korisnika (decembar 2009) – povećanje 5,82 %
30.06.2014. godine 6.628 korisnika i za 90% korisnika izvršena revizija
4. Zeničko-dobojski kanton: 6.639 korisnika Decembar 2004. godine; 6.537 korisnika (decembar
2006.); 6.723 korisnika (decembar 2009) – povećanje 1,26 %
30.06.2014. godine 6.062 korisnika i za 99% korisnika izvršena revizija
5. Bosansko-podrinjski kanton: 722 korisnika decembar 2004. godine; 703 korisnika (decembar
2006.); 723 korisnika (decembar 2009) – povećanje 0,13 %
30.06.2014. godine 601 korisnika i za 100% korisnika izvršena revizija
6. Srednjobosanski kanton: 6.041 korisnika decembar 2004. godine; 6.745 korisnika (decembar
2006.); 7.319 korisnika (decembar 2009) – povećanje 21,15 %
30.06.2014. godine 6.522 korisnika i za 96% korisnika izvršena revizija
7. Hercegovačko-neretvanski kanton: 4.128 korisnika decembar 2004. godine; 5.631 korisnika
(decembar 2006.); 9.126 korisnika (decembar 2009) – povećanje 121,07 %
30.06.2014. godine 7.833 korisnika i za 99% korisnika izvršena revizija
8. Zapadnohercegovački
kanton : 1.148 korisnika decembar 2004. godine,2.388 korisnika (
decembar 2006.); 4.544 (decembar 2009) – povećanje 295,81 %
30.06.2014. godine 4.217 korisnika i za 77% korisnika izvršena revizija
9. Kanton Sarajevo; 10.229 korisnika decembar 2004. godine; 10.280 korisnika (decembar
2006.); 10.383 korisnika (decembar 2009) – povećanje 1,50 %
30.06.2014. godine 9.519 korisnika i za 88% korisnika izvršena revizija
10. Kanton 10; 535 korisnika decembar 2004. godine; 727 korisnika (decembar 2006.); 914
korisnika (decembar 2009) ) – povećanje 70,84 %
30.06.2014. godine 895 korisnika i za 100% korisnika izvršena revizija
U kantonima Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom, Kantonu 10, Posavskom i
Srednjobosankom povećanja korisnika za period 2006 do kraja 2009. godine se kreće od 295,8 %
do 21,15 %.
U Bosansko-podrinjskom, Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom
kantonu prema gornjoj tabeli povećanja korisnika lične invalidnine se kreću od 0,13 % do 5,82 %.
Prema naprijed iznesenim pokazateljima u svim kantonima se na Zakonom propisan način odvija
revizija osim u općinama: Ljubuški, Posušje, Grude i Široki Brijeg. Iz ovih općina, općinske službe
za boračko-invalidsku zaštitu odbijaju da dostave predmete ličnih invalidnina u sjedište ministarstva
odakle se kompletirani predmeti upućuju na Institut za medicinsko vještačenje.
Rješenje korisnika prava je za resorno federalno ministarstvo faktura na osnovu koje se vrši isplata,
ta rješenja su tražena i po nalogu Ureda za reviziju, nisu dostavljena. Bez fakture se nigdje ne mogu
izvršiti plaćanja, tako i u ovom slučaju dok se ne dostave tražena rješenja i predmeti isplata
invalidnina se ne može nastaviti.
Upravo u tim sredinama odakle nam odbijaju dostaviti predmete na reviziju konstatovan je i očigledan
najveći broj povećanja korisnika lične invalidnine i za period od 2004. do 2009. godine broj korisnika
se uvećao za 296% u Zapadnohercegovačkom, odnosno 50 % u Posavskom kantonu.
U najvećem broju općina Federacije BiH revizija ličnih invalidnina je u završnoj fazi ili je završena
osim u navedene četiri općine.
27
Za navedene četiri općine Zapadnohercegovačkog kantona upućivali smo urgencije i tražili
predmete, nije bilo rezultata, poslali smo inspekciju i podnijeli prekršajne i krivične prijave protiv
odgovornih, nije bilo rezultata, upućeno je pismo Premijera, ministra finansija i resornog ministra,
nije bilo rezultata, privremeno smo obustavili invalidnine za juni mjesec 2013. godine i ponovno bez
rezultata i onda smo u novembru i decembru 2013. godine ponovno bili primorani privremeno
obustaviti isplate. Sada nam ratni vojni invalidi iz tih općina pojedinačno donose predmete, traže da
im se izvrši revizija i nastavi isplata.U februaru mjesecu 2014. godine smo izvršili sva obustavljena
plaćanja jer smo imali obećanja načelnika četiri općine da će revizija biti omogućena. Međutim u
martu mjesecu 2014. godine ponovno je došlo do opstrukcija revizije i onda je Vlada Federacije BiH
donijela odluku o obustavi isplate ličnih invalidnina za ove četiri općine. Federalni zakoni se bez
izuzetka moraju provoditi na cijeloj teritoriji Federacije BiH i ne možemo pregovarati da li neko hoće
ili neće provoditi federalni propis uz još otežavajuću okolnost da je provođenje tog zakona dio
aranžmana sa MMF, kao što je to slučaj sa zakonom o reviziji.
Očekujemo da će prestati administrativne zapreke provođenja revizije u općinama Široki Brijeg,
Grude, Posušje i Ljubuški i ponovno pozivamo odgovorne općinske i kantonalne organe da
prestanu sa blokadom provođenja Zakona o reviziji.
Na drugoj strani, nama koji svakodnevno provodimo Zakon o reviziji idu u prilog slijedeće činjenice:
1. 100.310 predmeta je već pregledano u prvoj fazi revizije i to je više od 80% broja predmeta u
ukupnoj reviziji.
2. Uštede po raznim osnovama od početka provođenja revizije cca 60 miliona KM, kada je počela
revizija (mart 2011.) budžetska stavka za invalidnine je bila 335 miliona, a ta stavka je u Budžetu
za 2014. godinu 310 miliona, a prvim rebalansom Budžeta Federacije BiH je umanjena za
dodatna 4 miliona i sada iznosi 306 miliona KM.
3. Provođenje Zakona o reviziji se vrši na principu pravičnosti i pravne odbranjivosti. To znači da u
procesu revizije ne smijemo dozvoliti da se iz prava izvede niti jedan istinski korisnik tog prava,
a nalazi revizorskih timova, nalazi i obrazloženja Instituta za medicinsko vještačenje, nakon
toga rješenje ministarstva trebaju biti pravno odbranjiva u slučajevima pokretanja sudskih
sporova. Konačne rezultate revizije i finansijske efekte imati ćemo tek nakon okončavanja svih
upravnih sporova.
4. Provođenje Zakona o reviziji nije usmjereno protiv bilo koje komponente OS BiH, niti protiv bilo
kog naroda u BiH. Takvu tezu plasiraju u medijima protivnici revizije. U Ministarstvu revizija se
vodi shodno zakonu čije provođenje potvrđuje ko je korisnik i ko ostaje u pravu i ko nije korisnik
i ostaje bez prava. Ovu tvrdnju najbolje pokazuju tabele 1,2,3 koje pokazuju potpunu
ravnomjernost vođenja revizije na području svih kantona u Federaciji BiH. Revizija ličnih
invalidnina je u svim kantonima provedena 90 % i više osim u Zapadnohercegovačkom i
Posavskom.
5. U prilogu smo naveli pregled desetina podnesenih krivičnih prijava zbog kršenja ovog Zakona,
niti jedna krivična prijava nije odbačena, a ni procesuirana.
Ponovno ističemo da je prema Ustavu Federacije BiH i Zakonu o reviziji za provođenje Zakona
o reviziji isključivo odgovorno resorno federalno ministarstvo i rukovodilac tog organa,
uz napomenu da resorni federalni ministar odlučuje gdje će uputiti određeni revizorski tim u kontrolu,
odnosno revizorski timovi neće raditi samo na području kantona sa kojeg je došao prijedlog za
formiranje.
Rezultati i pozitivni preokreti koji smo napravili u provođenju Zakona o reviziji za posljednjih
devet mjeseci 2011. godine, tokom 2012. godine, 2013. godine i u I i II kvartalu 2014. godine
obavezuju nas da još intenzivnije i organizovanije nastavimo realizaciju Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i da odbijemo sve
28
pokušaje zaustavljanja procesa revizije, a protiv nosioca tih pojava preduzmemo sve zakonom
predviđene mjere i radnje.
Iz prava treba izvesti sve bespravne korisnike i stvoriti uslove za povećavanje invalidnina
onima koji su u postupku revizije dokazani kao zakonski korisnici i pripadnici kategorija ratnih vojnih
invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.
Pristupili smo postupanju i realizaciji svih presuda Ustavnog suda Federacije BiH o čemu
smo detaljno elaborirali u ovoj informaciji.
Provođenje Zakona o reviziji je naša zakonska obaveza, jer je ovo Ministarstvo dužno da
provodi taj Zakon, to je i naša preuzeta obaveza u aranžmanu sa MMF-om i zato se ne može
prekidati niti odlagati provođenje Zakona o reviziji. Može se prestati sa primjenom Zakona o reviziji
samo ako se izvrše izmjene i dopune Zakona i u parlamentarnoj proceduri usvoji zaustavljanje
primjene Zakona.
U tom smislu predlažemo Vladi da nakon razmatranja usvoji Informaciju o provođenju Zakona
o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period
01.04. do 30. juni 2014. godine, sa slijedećim zaključcima:
1. Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava
iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01.04. do 30. juni 2014. godine, i istu će dostaviti
Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a, Uredu Svjetske
banke u Sarajevu i objaviti na web stranici Ministarstva.
MINISTAR
Zukan Helez
Dostavljeno
1. Naslovu
2. Kabinet ministra
29
Tabela 1
Tim
TIM 1
TIM 2
TIM 3
TIM 4
TIM 5
TIM 6
TIM 7
TIM 8
TIM 9
TIM 10
TIM 11
TIM 12
TIM 13
TIM 14
TIM 15
TIM 16
FMB 1
5112
2937
4658
7215
7898
5296
6235
6968
4946
4038
3703
5047
2199
565
1775
7557
76149
FMB 2
40
2
351
1012
1125
68
65
149
182
52
108
454
4
12
23
420
4067
MVI
227
24
8
5
72
97
25
66
12
23
3
7
569
Pr.prava
73
4
186
45
116
21
6
6
32
65
22
3
9
2
6
7
UKUPNO
ZAVRŠENIH
5452
2943
5219
8280
9144
5457
6403
7148
5226
4167
3856
5507
2212
586
1804
7984
603
81388
30
NEZAVRŠENI PREDMETI
DODATNE
NA UVID
PROVJERE OSTALI POV.PENZ.
269
906
67
1427
474
1279
498
1497
1399
16
1641
85
10
202
215
214
210
145
557
442
155
1352
445
180
157
88
37
211
1
723
496
1529
1516
235
244
9372
3916
5634
UKUPNO
ZAVRŠENIH I
NEZAVRŠENIH
6627
3010
7120
11554
12200
5552
6820
7572
5928
4764
5653
5844
2337
1521
3829
9979
100310
Tabela 2.
TABELARNI PRIKAZ DOSTAVLJENIH PREDMETA ZAPISNIKA REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU ZA APRIL, MAJ, JUN 2014.GODINE
TABELARNI PRIKAZ DOSTAVLJENIH PREDMETA (ZAPISNIKA) REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU ZA APRIL,MAJ,JUNI 2014.
Tim
TIM 1
TIM 2
TIM 3
TIM 4
TIM 5
TIM 6
TIM 7
TIM 8
TIM 9
TIM 10
TIM 11
TIM 12
TIM 13
TIM 14
TIM 15
TIM 16
FMB 1
527
642
587
666
650
FMB 2
2
489
584
607
2
3
10
87
322
454
2
1
683
7
6211
UKUPNO
Pr.prava ZAVRŠENIH
15
544
642
12
599
675
706
0
1
579
587
8
625
0
325
454
0
0
0
690
MVI
9
56
91
88
36
6426
31
NEZAVRŠENI PREDMETI
UKUPNO
DODATNE
NA UVID ZAVRŠENIH I
PROVJERE OSTALI POV.PENZ. NEZAVRŠENIH
24
107
675
642
3
57
659
26
37
738
5
711
0
20
67
666
34
56
677
1
245
871
0
42
240
607
3
457
0
0
0
11
81
782
169
890
0
7485
PROMJENA
NALOGA
FMB2 u FMB1
2
12
1
8
16
1
9
5
13
67
Tabela 3.
ZBIRNI POKAZATELJ REZULTATA REVIZIJE PO IZVJEŠTAJNIM PERIODIMA (KVARTALIMA)
UKUPNO
Pr.prava ZAVRŠENIH
NEZAVRŠENI PREDMETI
UKUPNO
PROMJENA
DODATNE
NA UVID ZAVRŠENIH I
NALOGA
PROVJERE OSTALI POV.PENZ. NEZAVRŠENIH FMB2 u FMB1
KVARTALI
FMB 1
FMB 2
MVI
2010
5735
83
82
14
5914
I-2011
4977
53
30
18
5078
260
17
II-2011
4512
265
57
43
4877
1301
73
2025
8276
III-2011
3609
232
6
22
3869
1410
12
2823
8114
35
IV-2011
3544
689
15
180
4428
893
35
786
6142
9
I-2012
3368
818
35
40
4261
677
59
4997
19
II-2012
4305
419
86
50
4860
682
113
5655
323
III-2012
3531
185
45
37
3798
339
7
4144
124
IV-2012
5760
372
105
55
6292
615
11
6918
249
I-2013
6167
371
2
27
6567
737
313
7617
103
II-2013
7180
156
9
9
7354
1033
413
8800
29
III-2013
3682
78
3
15
3778
399
1004
5181
60
IV-2013
7364
109
3
25
7501
662
353
8516
53
I-2014
6204
146
3
32
6385
195
616
7196
47
II-2014
6211
91
88
36
6426
169
890
7485
67
9372
3916
100310
1118
76149
4067
569
603
81388
32
5914
5355
5634
Tabela 4.
Tabela dosavljenih FMB obrazaca iz Grupa i SI VE od 27.01.2011 (januar) DO 30.JUNA.2014.GODINE
red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
ODSJEK
GRUPA
BIHAĆ
Bihać
Bosanska Krupa
Bosnaski Petrovac
Bužim
Cazin
Ključ
Sanski Most
Velika Kladuša
9
10
11
ORAŠJE
Orašje
Domaljevac-Šamac
Odžak
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TUZLA
Banovići
Čelić
Gračanica
Kalesija
Kladanj
Lukavac
Sapna
Srebrenik
Teočak
Tuzla
Živinice
Doboj-istok
Gradačac
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ZENICA
Breza
Kakanj
Maglaj
Olovo
Tešanj
Usora
Vareš
Visoko
Zavidovići
Zenica
Žepče
Doboj-jug
37
38
GORAŽDE
Goražde
Foča-Ustikolina
UKUPNO
33
FMB-1
FMB-2
2413
1081
51
998
1488
514
76
115
6736
438
1116
318
1872
674
72
912
535
522
1155
776
1050
129
5804
1133
581
948
14291
437
967
965
498
1331
360
513
806
1392
1913
1333
549
11064
1774
466
26
11
10
3
11
331
291
2
685
48
23
21
92
6
9
13
8
30
5
13
2
135
21
15
3
260
10
59
22
18
46
4
7
31
12
62
46
8
325
19
14
UKUPNO
2439
1092
61
1001
1499
845
367
117
7421
486
1139
339
1964
680
72
921
548
530
1185
781
1063
131
5939
1154
596
951
14551
447
1026
987
516
1377
364
520
837
1404
1975
1379
557
11389
1793
480
39
Pale-Prača
MUP Goražde
UKUPNO
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TRAVNIK
Bugojno
Busovača
Donji Vakuf
Travnik
Kreševo
Gornji Vakuf
Vitez
Jajce
Novi Travnik
Kiseljak
Fojnica
51
52
53
54
55
56
57
58
59
MOSTAR
Čapljina
Čitluk
Jablanica
Konjic
Neum
Prozor-Rama
Stolac
Mostar
Ravne
60
61
62
63
GRUDE
Grude
Ljubuški
Posušje
Široki Brijeg
64
65
66
67
68
69
70
71
72
SARAJEVO
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Trnovo
Vogošća
Sarajevo Centar
Sarajevo N.G.
Sarajevo N.S.
Sarajevo S.G.
73
74
75
77
78
79
TOMISLAVGRAD
Bosansko Grahovo
Drvar-Kupres
Glamoč
Livno
Tomislavgrad
MUP-LIVNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
34
174
24
2438
855
530
331
1891
263
1121
1354
594
1416
1087
611
10053
1056
697
351
2079
88
422
853
5165
33
87
29
1
61
15
64
50
100
22
19
15
463
73
127
2
54
1
64
44
420
10711
695
988
775
434
2892
945
1971
645
285
1123
1575
3052
2193
1796
13585
785
146
402
183
64
795
48
24
11
2
13
66
76
35
8
283
100
12
332
243
23
698
74340
91
70
1
174
3895
174
24
2471
942
559
332
1952
278
1185
1404
694
1438
1106
626
10516
1129
824
353
2133
89
486
897
5585
0
11496
841
1390
958
498
3687
993
1995
656
287
1136
1641
3128
2228
1804
13868
0
112
0
423
313
24
872
78235
Tabela 5
Rekapitulacija broja korisnika braniteljskih invalidnina za juni 2014. godine
BR ŠO
Općina
LI
LIS
LI sve
PI
PIS
PI sve
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
003
008
011
019
020
052
091
104
K01
BIHAĆ
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI PETROVAC
BUŽIM
CAZIN
KLJUČ
SANSKI MOST
VELIKA KLADUŠA
UKUPNO:
1.439
588
28
496
1.017
108
260
244
4.180
48
28
4
15
34
15
28
31
203
1.487
616
32
511
1.051
123
288
275
4.383
1.329
528
23
423
866
373
661
342
4.545
31
8
10
5
37
6
16
18
131
1.360
536
33
428
903
379
677
360
4.676
2.847
1.152
65
939
1.954
502
965
635
9.059
1
2
3
4
5
6
009
026
028
064
066
070
K02
BOSANSKI BROD
DERVENTA
DOMALJEVAC-ŠAMAC
MODRIČA
ORAŠJE
ODŽAK
UKUPNO:
429
464
440
105
1.246
276
2.960
0
0
3
0
5
6
14
429
464
443
105
1.251
282
2.974
245
292
152
124
328
141
1.282
0
1
2
0
3
13
19
245
293
154
124
331
154
1.301
674
757
597
229
1.582
436
4.275
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
001
038
039
048
051
060
081
086
093
099
114
220
291
K03
BANOVIĆI
GRAČANICA
GRADAČAC
KALESIJA
KLADANJ
LUKAVAC
SAPNA
SREBRENIK
TEOČAK
TUZLA
ŽIVINICE
ČELIĆ
DOBOJ-ISTOK
UKUPNO:
394
396
648
526
253
523
284
427
179
1.643
651
226
245
6.395
9
29
19
20
3
14
7
23
5
70
20
7
7
233
403
425
667
546
256
537
291
450
184
1.713
671
233
252
6.628
491
571
772
699
344
1.044
610
1.237
236
2.171
1.381
181
253
9.990
1
14
11
5
2
10
5
18
2
57
13
8
2
148
492
585
783
704
346
1.054
615
1.255
238
2.228
1.394
189
255
10.138
895
1.010
1.450
1.250
602
1.591
906
1.705
422
3.941
2.065
422
507
16.766
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
016
047
063
071
095
102
103
105
110
111
113
292
K04
BREZA
KAKANJ
MAGLAJ
OLOVO
TEŠANJ
USORA
VAREŠ
VISOKO
ZAVIDOVIĆI
ZENICA
ŽEPĆE
DOBOJ-JUG
UKUPNO:
196
341
506
212
600
161
173
508
678
1.417
920
157
5.869
6
12
9
3
24
5
6
18
30
60
17
3
193
202
353
515
215
624
166
179
526
708
1.477
937
160
6.062
159
356
488
166
621
72
135
470
671
1.226
602
222
5.188
1
8
8
2
10
2
2
11
10
25
8
2
89
160
364
496
168
631
74
137
481
681
1.251
610
224
5.277
362
717
1.011
383
1.255
240
316
1.007
1.389
2.728
1.547
384
11.339
1
2
3
036
320
322
K05
GORAŽDE
FOČA-USTIKOLINA
PALE-PRAČA
UKUPNO:
530
37
12
579
22
0
0
22
552
37
12
601
808
79
15
902
11
0
0
11
819
79
15
913
1.371
116
27
1.514
1
2
3
4
5
017
018
027
030
033
BUGOJNO
BUSOVAČA
DOBRETIĆI
DONJI VAKUF
FOJNICA
762
376
18
263
422
13
9
1
10
6
775
385
19
273
428
531
326
11
252
293
16
1
0
7
7
547
327
11
259
300
1.322
712
30
532
728
35
6
7
8
9
10
11
12
037
046
050
055
069
097
108
K06
GORNJI VAKUF
JAJCE
KISELJAK
KREŠEVO
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
VITEZ
UKUPNO:
635
444
459
99
804
1.110
1.012
6.404
8
15
11
1
3
32
9
118
643
459
470
100
807
1.142
1.021
6.522
406
405
363
92
543
1.043
795
5.060
2
7
6
6
11
24
4
91
408
412
369
98
554
1.067
799
5.151
1.051
871
839
198
1.361
2.209
1.820
11.673
1
2
3
4
5
6
7
8
022
025
045
053
068
077
087
650
K07
ČAPLJINA
ČITLUK
JABLANICA
KONJIC
NEUM
PROZOR-RAMA
STOLAC
MOSTAR
UKUPNO:
798
450
216
1.020
54
695
576
3.893
7.702
10
12
11
30
0
10
7
51
131
808
462
227
1.050
54
705
583
3.944
7.833
288
74
145
490
11
187
120
1.813
3.128
12
8
8
22
1
7
8
46
112
300
82
153
512
12
194
128
1.859
3.240
1.108
544
380
1.562
66
899
711
5.803
11.073
1
2
3
4
040
061
074
089
K08
GRUDE
LJUBUŠKI
POSUŠJE
ŠIROKI BRIJEG
UKUPNO:
832
1.194
739
1.376
4.141
9
27
10
30
76
841
1.221
749
1.406
4.217
63
112
79
138
392
6
9
8
14
37
69
121
87
152
429
910
1.342
836
1.558
4.646
1
2
3
4
5
6
7
8
9
041
043
044
098
107
921
922
923
924
K09
HADŽIĆI
ILIDŽA
ILIJAŠ
TRNOVO
VOGOŠĆA
SARAJEVO-CENTAR
SARAJEVO-NOVI GRAD
SARAJEVO-NOVO SARAJEVO
SARAJEVO-STARI GRAD
UKUPNO:
427
1.356
415
76
763
1.080
2.710
1.494
877
9.198
8
31
14
3
7
73
89
68
28
321
435
1.387
429
79
770
1.153
2.799
1.562
905
9.519
630
1.718
1.595
86
1.601
880
2.909
1.391
633
11.443
6
18
3
4
6
53
40
43
25
198
636
1.736
1.598
90
1.607
933
2.949
1.434
658
11.641
1.071
3.123
2.027
169
2.377
2.086
5.748
2.996
1.563
21.160
1
2
3
056
058
096
K10
KUPRES
LIVNO
TOMISLAVGRAD
UKUPNO:
94
402
359
855
1
25
14
40
95
427
373
895
37
116
98
251
0
20
8
28
37
136
106
279
132
563
479
1.174
1
015
K11
RAHIĆ-BRČKO
UKUPNO:
809
809
24
24
833
833
678
678
17
17
695
695
1.528
1.528
Federacija za mjesec 06.2014.
49.092
1.375
50.467
42.859
881
43.740
94.207
Kanton (Županija)
UNSKO-SANSKI
POSAVSKI
TUZLANSKI
ZENIČKO-DOBOJSKI
BOSANSKO-PODRINJSKI
SREDNJEBOSANSKI
HERCEGOVAČKO-NERETV.
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
SARAJEVSKI
HERCEG-BOSANSKI
DISTRIKT BRČKO
FEDERACIJA BIH za 06.2014.:
LI
4.180
2.960
6.395
5.869
579
6.404
7.702
4.141
9.198
855
809
LIS
203
14
233
193
22
118
131
76
321
40
24
LI sve
4.383
2.974
6.628
6.062
601
6.522
7.833
4.217
9.519
895
833
PI
4.545
1.282
9.990
5.188
902
5.060
3.128
392
11.443
251
678
PIS
131
19
148
89
11
91
112
37
198
28
17
PI sve
4.676
1.301
10.138
5.277
913
5.151
3.240
429
11.641
279
695
Ukupno
9.059
4.275
16.766
11.339
1.514
11.673
11.073
4.646
21.160
1.174
1.528
49.092
1.375
50.467
42.859
881
43.740
94.207
ŠK
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
36
Tabela 6
REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH SREDSTAVA
INVALIDNINE ZA PERIOD
I-VI/2014. GODINE
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BROJ
KORISNIKA
2014.
94.639
90.481
90.376
90.307
22.246
90.219
18.635
90.178
MJESEC
2014.
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
Razlika 10% za I 2014.
MAJ
Razlika 10% za II 2014.
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO ISPLAĆENO
IZNOS
ISPLAĆENIH
SREDSTAVA
25.059.323,19
24.129.191,20
24.397.440,78
24.370.885,02
422.102,69
24.385.610,10
333.561,37
24.437.072,44
ODOBRENA
SREDSTVA
PO BUDŽETU
25.833.333,33
25.833.333,33
25.833.333,33
25.411.230,64
422.102,69
25.499.771,96
333.561,37
25.283.333,33
ISPLAĆENO
VIŠE/MANJE
OD ODOBRENOG
-774.010,14
-1.704.142,13
-1.435.892,55
-1.040.345,62
0,00
-1.114.161,86
0,00
-846.260,89
147.535.186,79
154.449.999,98
-6.914.813,19
37
KOEFICIJENT
OBRAČUNA SA
OSNOVICOM 867,50
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
Tabela 7
REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH SREDSTAVA INVALIDNINE ZA PERIOD I-VI/2014. GODINE
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BROJ
MJESEC
KORISNIKA
2014.
2014.
JANUAR
94.639
FEBRUAR
90.481
MART
90.376
APRIL
90.307
Razlika 10% za I 2014.
22.246
MAJ
90.219
Razlika 10% za II 2014.
18.635
JUN
90.178
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO ISPLAĆENO
IZNOS
ISPLAĆENIH
SREDSTAVA
25.059.323,19
24.129.191,20
24.397.440,78
24.370.885,02
422.102,69
24.385.610,10
333.561,37
24.437.072,44
ODOBRENA
ISPLAĆENO
SREDSTVA
VIŠE/MANJE
PO BUDŽETU
OD ODOBRENOG
25.833.333,33
-774.010,14
25.833.333,33
-1.704.142,13
25.833.333,33
-1.435.892,55
25.411.230,64
-1.040.345,62
422.102,69
0,00
25.499.771,96
-1.114.161,86
333.561,37
0,00
25.283.333,33
-846.260,89
147.535.186,79
154.449.999,98
38
-6.914.813,19
KOEFICIJENT
OBRAČUNA SA
OSNOVICOM 867,50
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
0,965257 (867,50 KM)
Tabela 8
DINAMIČKI PLAN REVIZIJE ( januar – decembar 2014. godine)
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Prva
Izvođač
Januar
Faza
revizije
1.Revizorski tim 1
180
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.830
2.Revizorski tim 2
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
3.Revizorski tim 3
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
4.Revizorski tim 4
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
2.640
5.Revizorski tim 5
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2.400
6.Revizorski tim 7
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
7.Revizorski tim 8
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1.920
8.Revizorski tim 9
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
2.040
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
10.Revizor. tim 11
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
11.Revizor. tim 12
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
9.Revizorski tim 10
Druga
12.Revizor. tim 16
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.800
Ukupno svi RT
1.980
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
23.430
od 800
do
1000
od 800
do
1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800
do 1000
od 800 do
1000
od 9600
do 12000
do
do
do
1000 1000 1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
1000
do
12000
Institut za medicinsko
vještačenje
Upravno
rješavanje
Broj predmeta koji će biti
obrađeni u sve tri faze
revizije
Treća
Ukupno
Broj predmeta po mjesecima
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
39
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
cca
900
Cca
10.800
Tabela 9
Sastav Revizorskih timova za kontrolu, I i II kvartal 2014 godine
NAZIV R.TIMA
RT 1.
SASTAV REVIZORSKIH TIMOVA ZA
KONTROLU
PERIOD JANUAR- MART 2014.GODINE
1.Meliha Vatić, dipl.prav.
2.Enisa Ćesir, dipl. prav.
3.Ivana Ljubičić, dipl. prav.
OD FEBRUARA:
1.Meliha Vatić, dipl.prav.
2.Enisa Ćesir, dipl. prav.
3.Ivana Ljubičić, dipl. prav
4. Zoran Radoš, poslovni informatičar
RT 2.
RT 3.
1.Senada Bakotić,dipl.p
2.Joldić Rijad,dipl. prav.
3.Davor Iveljić, dipl.prav
4.Dalibor Vidović, prof, tjel odg. i
sporta
OD JUNA :
1.Senada Bakotić,dipl.p
2.Joldić Rijad,dipl. prav.
3.Boris Semunivić, dipl.prav
4.Dalibor Vidović, prof, tjel odg. i
sporta
1.Rusmir Muharemović, dipl. krim.
2.Mersiha Husetić, dipl. prav.
3.Anđa Šarić, upravni prav.
4.Dragica Lukić, dipl.ecc
MJESTO RADA
JANUAR-MART 2014.G.
MJESTO RADA
APRIL- JUNI 2014. G.
FOČA/USTIKOLINA
SARAJEVO CENTAR
OLOVO
PRAČA
NOVI GRAD- SARAJEVO
TRNOVO
VOGOŠĆA
SARAJEVO
GORAŽDE
FOČA
VISOKO
VAREŠ
HADŽIĆI
KISELJAK
FOJNICA
KREŠEVO
KONJIC
MOSTAR
FOČA/USTIKOLINA
LUKAVAC
SREBRENIK
SAPNA
LUKAVAC
TUZLA
SREBRENIK
SAPNA
ORAŠJE
DA LI JE ISPUNJENA NORMA U SKLADU SA ODLUKOM
Januar -226
Februar-225
Mart-225
April-225
Maj -225
Juni-225
Januar -203
Februar-204
Mart-203
April-227
Maj -211
Juni-204
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
SARAJEVO
TRAVNIK
GORNJI VAKUF- USKOPLJE
SARAJEVO
PROZOR
40
Januar -235
Februar-206
Mart-206
April-207
Maj -226
Juni-226
RT 4
1.Lejla Dugalija, dipl. prav (do
20.01.2014.g.)
2 Marina Rašo, prof. engl..
3.Ferid Bešlija, FPN
4.Želimir Marković, VŠS pravnik
OD FEBRUARA.:
1.Dženita Hadžiabdić, dipl. prav
2 Marina Rašo, prof. engl..
3.Ferid Bešlija, FPN
4.Želimir Marković, VŠS pravnik
RT 5.
1. Luka Babić,
Fak.odbr. i sig.
2. Ramo Čardaković, ped. akad.
3.Irena Lučić, dipl.prav.(do
20.01.2014.)
4. Azra Fako, dipl. prav.
OD FEBRUARA:
1. Luka Babić,Fak.odbr. i sig.
2. Ramo Čardaković, Pedagoška
akad.
3.Ana Jagar, dipl.prav.
4. Adis Mešan, dipl. prav.
RT 7.
1.Ermir Hadžić, dipl. prav.
2.Ljiljana Vidačak, upr.prav.
3.Anel Omanović, dipl.prav.
4.Damir Maros, ing.prometa
KREŠEVO
KISELJAK
ILIJAŠ
TUZLA, BANOVIĆI
POSUŠJE
SARAJEVO
ŠIROKI BRIJEG
VITEZ
USTIKOLINA
GORAŽDE
ILIJAŠ
TUZLA
SARAJEVO
ČAPLJINA
MOSTAR
BANOVIĆI
SREBRENIK
KAKANJ
VISOKO
VITEZ
ZENICA
BREZA
ŽIVINICE
KLADANJ
NEUM
SREBRENIK
SARAJEVO
TUZLA
GORAŽDE
SAPNA
VOGOŠĆA
ILIJAŠ
VAREŠ
ODŽAK
TRNOVO
FOČA
MOSTAR
ŽIVINICE
KLADANJ
OLOVO
BREZA
ZENICA
KONJIC
ŽEPČE
MOSTAR
JABLANICA
STOLAC
ČAPLJINA
MOSTAR
ČITLUK
PROZOR
KONJIC
VOGOŠĆA
TUZLA
GRUDE
LUKAVAC
ŽIVINICE
BANOVIĆI
OLOVO
PROZOR RAMA
FOČA/USTIKOLINA
GORAŽDE
KONJIC
MOSTAR
SARAJEVO
STOLAC
KONJIC
ČAPLJINA
41
Januar -230
Februar-244
Mart-236
April-241
Maj -238
Juni-259
Januar -227
Februar-238
Mart-230
April-247
Maj -238
Juni-226
Januar -158
Februar-185
Mart-157
April-213
Maj -252
Juni-201
RT 8.
RT 9.
1.Adnan Keranović, dipl. prav.
2.Maja Mikić, dipl.prav.
3.Andreja Ružička,dipl prav.
4.Nermina (Semanić) Nadarević,
dipl.prav.
BOSANSKA KRUPA
BUŽIM
1.Refik Kiselica, dipl.prav
2.Danijel Vuković, dipl. Prav
3.Vjekoslav Curić dipl.ing.teh.
4.Mirsad Dardagan
NOVO SARAJEVO
GORAŽDE
FOČA
NOVO SARAJEVO
SARAJEVO- STARI GRAD
PALE-PRAČA
SARAJEVO –CENTAR
ILIDŽA
KISELJAK
FOJNICA
TUZLA
SAPNA
BREZA
VAREŠ
VISOKO
HADŽIĆI
BUSOVAČA
ŽIVINICE
NOVI GRAD-SARAJEVO
GORAŽDE
USTIKOLINA
CENTAR-SARAJEVO
STARI GRAD-SARAJEVO
NOVO SARAJEVO
ILIDŽA
ZENICA
JAJCE
VITEZ
DOBOJ JUG
BUSOVAČA
TEŠANJ
MAGLAJ
RT 10.
1. Dženita Hadžiabdić, dipl. prav.
2.Adis Mešan, dipl. prav..
3.Drago Lučić,, pravnik
4.Zoran Radoš, posl. Inform.
DO JANUARA 2014.
RT 11.
1.Samir Husejnagić, dipl.prav.
2.Tarik Karamustafić,
ekonom.menager
3.Mirjana Tomić, dipl. agronom
4.Križan Matinović, dipl.prav
RT 12.
1.Branko Kraljević, dipl. prav.
2.Juso Seferović, dipl prav.
3.Nikola Bošković, VŠS
4.Eveldin Nuhić, VŠS informatič
BUŽIM
BIHAĆ
VELIKA KLADUŠA
CAZIN
SARAJEVO
SREBRENIK
ORAŠJE
TUZLA
ILIDŽA
GORAŽDE
FOČA
USTIKOLINA
ŽIVINICE
TRNOVO
SAPNA
MOSTAR
VOGOŠĆA
PALE-PRAČA
KALESIJA
LUKAVAC
HADŽIĆI
Januar -213
Februar-200
Mart-210
April-215
Maj -237
Juni-225
Januar -246
Februar-240
Mart-257
April-343
Maj -286
Juni-242
Januar -262
ZENICA
SARAJEVO
VITEZ
ZAVIDOVIĆI
MAGLAJ
ŽEPČE
BUSOVAČA
JAJCE
MOSTAR
MOSTAR
ŠIROKI BRIJEG
SARAJEVO
LJUBUŠKI
Januar -165
Februar-162
Mart-200
April-201
Maj -196
Juni-210
Januar -155
Februar-152
Mart-151
April-154
Maj -151
Juni-152
42
RT 16.
1.Alma Batić, dipl. ecc.
2.Pamela Nikić
dipl. prav.
3.Berislav Šunjić,
VŠ ecc.
4.Amela Čano, dipl. prav.
TEŠANJ
ZAVIDOVIĆI
DOBOJ JUG
DOBOJ ISTOK
LUKAVAC
TUZLA
USORA
ZENICA
ŽEPČE
KAKANJ
VAREŠ
MAGLAJ
SREBRENIK
GRAČANICA
SARAJEVO
BREZA
SARAJEVO
DOBOJ ISTOK
GRAČANICA
ZAVIDOVIĆI
MAGLAJ
TEŠANJ
VISOKO
VOGOŠĆA
BANOVIĆI
ŽIVINICE
TUZLA
KAKANJ
ZENICA
43
Januar -268
Februar-229
Mart-247
April-263
Maj -258
Juni-261
Download

informacija o implementaciji zakona o provođenju kontrole