,
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO
OSLOBODILAČKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO
ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA
Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF THE WAR
VETERANS
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO
OSLOBODILAcKOG RATA INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU
KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI
BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD APRIL - JUNI
2012.GODINE
(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite „Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 82/09)
Broj: 01/02-41-4208/12
Sarajevo, juli 2012. godine
1
SADRŽAJ
Uvod ............................................................................................................................................................. 4
1.Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL – JUNI 2012. godine ........................................... 5
1.1. Brojčani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova ........................................................................ 5
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012. godine .............................................. 6
2.1.01) Unsko - sanski kanton .................................................................................................................... 6
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period. APRIL-JUNI 2012 godine .............................................. 6
2.1.02)Posavski kanton- Revizorski tim za kontrolu broj X ......................................................................... 6
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................... 7
2.1.03)Tuzlanski kanton – dva revizorska tima ........................................................................................... 7
2. 2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ........................................... 8
2.1.04) Zeničko-dobojski kanton – dva revizorska tima ............................................................................. 8
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................... 9
2.1.05 Bosansko-podrinjski kanton-Revizorski tim za kontrolu broj I ......................................................... 9
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 10
2.1.06) Srednjobosanski kanton - Revizorski tim za kontrolu broj XI .................................................. 10
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 11
2.1.07) Hercegovačko -neretvanski kanton ............................................................................................. 11
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 12
2.1.08) Zapadnohercegovački kanton – .................................................................................................... 12
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 12
2.1.09) Kanton Sarajevo-tri revizorska tima .............................................................................................. 12
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 14
2.1.10) Kanton 10 ...................................................................................................................................... 14
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 14
2.1.11) Distrikt Brčko - Revizorski tim za kontrolu broj II ..................................................................... 14
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 15
2.1.12) Revizorski tim za kontrolu predmeta povoljnijeg i prijevremenog penzionisanja - XVI............. 15
2. Rad revizorskih timova za kontrolu za period APRIL-JUNI 2012 godine ............................................. 16
2.2.Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vještačenje i
organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provođenja zakona ...................................................... 16
2.3. Finans. efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH ostvarene dosadašnjim provođenjem Zakona o
reviziji ....................................................................................................................................................... 177
2.4. Dinamički plan revizije po fazama
2.5. Uočeni problemi i pojave koje usporavaju proces provođenja Zakona i prijedlozi i preporuke za
njihovo prevazilaženje ............................................................................................................................. 199
3. Rad organizacionih jedinica Ministarstva na provođenju Zakona o reviziji .......................................... 21
4. Završna razmatranja i prijedlog zaključaka..........................................................................................22
2
Tabela 1: Zbrini pregled rezultata revizije od 05.07.2010. do 30.06.2012. .............................................24
Tabela 2.Zbirni rezultati revizije za drugi kvartal 2012.............................................................................25
Tabela 3.Pregled izdatih zapisnika i naloga revizorskih timova za period jul 2010-juni 2012.god..........26
Tabela 4. Troškovi revizije za dva kvartala 2012. godine........................................................................29
3
INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE
ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
ZA PERIOD APRIL-JUNI 2012.GODINE
(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko- invalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
82/09)
Uvod
Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske
zaštite objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“ 29.12.2009. godine (u daljem
tekstu: Zakon o reviziji). Pripreme za početak realizacije, donošenje podzakonskih akata i
formiranje revizorskih timova trajalo je do 05.07.2010. godine, kada je zvanično počela
realizacija Zakona o reviziji, na terenu.
U stavu 2. čl. 11. Zakona o reviziji stoji „Federalno ministarstvo će Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine dostavljati informaciju o postignutim rezultatima revizije najmanje tromjesečno“.
Od početka implementacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite Vlada Federacije je razmatrala i usvojila informacije o provođenju
Zakona o reviziji prema slijedećoj dinamici:
-19.08.2010. godine na 154. sjednici razmatrala i usvojila informaciju o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava branilačko invalidske zaštite za mjesec juli 2010. godine,
-07.09.2010. godine, na 156. sjednici Vlada FBiH je usvojila informaciju o toku revizije u
mjesecu augustu 2010. godine.
-23.11.2010. godine na 27. Vanrednoj sjednici, Vlada FBIH je razmatrala i usvojila informaciju
za mjesec juli, august i septembar 2010. godine, uz informaciju je usvojeno i šest zaključaka
koji se odnose na poboljšanje uslova provođenja kontrole zakonitosti,
- u januaru mjesecu 2011. godine Vlada je razmatrala informaciju broj: 01/02-41-203/11, (te
usvojila osam zaključaka uz ovu informaciju) u kojoj je prikazano provođenje Zakona o reviziji
za period juli-decembar 2010. godine.
- 05.05.2011. godine Vlada Federacije BiH u nastavku šeste sjednice razmatrala Informaciju o
rezultatima provođenja Zakona o reviziji za period januar- mart 2011. godine,
- 24.08.2011. godine na 16.sjednici Vlade Federacije BiH razmatrana je i usvojena Informacija
o rezultatima revizije za period april-juni 2011. godine. U predmetnoj informaciji su dati i
presjeci stanja provođenja tri zakona boračke populacije čiji su korisnici predmet revizije (cca
101.000 korisnika prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica cca 5540
korisnika po Zakonu o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i cca 16.000
korisnika po Zakonu ostvarivanju prava na prijevremeno i povoljnije penzionisanje),
- 01.12.2011. godine na 27.sjednici Vlade Federacije BiH razmatrana je i usvojena Informacija
o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2011. godine
- 01.02.2012. godine na 35.sjednici Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila informaciju o
implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period oktobar – decembar sa zbirnim rezultatima revizije za
2011.godinu
- 22.05.2012.godine na 51.sjednici Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila informaciju o
implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite za period od 05.juli 2010.godine do 31.marta 2012.godine.
U navedenim informacijama su detaljno opisane faze vršenja kontrole zakonitosti, prikazan broj
pregledanih predmeta za koje su izdani nalozi za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, FMB
4
2 ili provjera u Arhivskom depou, te obrazloženi problemi sa kojima se susrećemo u
provođenju kontrole zakonitosti.
U ovoj informaciji ćemo prikazati rezultate rada revizorskih timova za provođenje revizije u
period april - juni 2012. godine, sa zbirnim rezultatima, te aktivnosti koje preduzima resorno
ministarstvo na realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite.
1.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–juni2012.godine
1.1.Brojčanipokazateljiianalizaradarevizorskihtimova
Od početka revizije na terenu 05.07.2010. godine do 30.06.2012. godine pregledano je ukupno
44.451 predmeta, za 30.050 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, za 2.559 predmet izdat
je nalog za obrazac FMB 2, za 311 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, kod
367 predmeta je utvrđen prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), dodatno je za 5.222
predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO, pregledano je 5.634 predmeta korisnika
povoljnije penzije.U ukupnom izvještajnom periodu trajanja revizije radilo je od devet do
petnaest revizorskih timova. Kada se od ukupnog broja kontrolisanih predmeta oduzmu
predmeti za koje je zatražena dodatna provjera, te predmeti povoljnijeg penzionisanja i ostali
nezavršeni predmeti dolazi se do broja 33.287 ukupno završenih predmeta u I fazi revizije.
(Tabela br.1-strana 24)
U ovom izvještajnom periodu, april - juni 2012. godine stanje provođenja Zakona je slijedeće:
pregledano je ukupno 5.655 predmeta, za 4.305 predmeta izdat nalog za obrazac FMB1, za
419 predmeta izdat nalog za obrazac FMB 2, 86 predmeta su mirnodopski vojni invalidi (MVI),
kod 50 predmeta je konstatovan prestanak prava usljed smrti i drugi razlozi, za 682 predmeta
su zatražene dodatne provjere i ostalih je 113 predmeta. U ovom izvještajnom periodu radilo je
jedanaest revizorskih timova i to timovi broj: 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16.
Izvještajni prosjek za tri mjeseca po timu je 514 pregledanih predmeta, odnosno mjesečni
prosjek po timu je 171 pregledan predmet. ( Tabela br.2)
Iz tabele broj 2 koja se nalazi na str.25, prikazani su rezultati timova za drugi kvartal
2012.godine.Revizorski timovi broj: III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII i XVI su ispunili mjesečne
norme od 150 predmeta.Revizorski tim I je novo formiran i počeo je sa radom u punom
kapacitetu od 23.04.2012. godine.Revizorski tim XI takođe nije radio dva mjeseca zbog
odustajanja dva člana.
U ovom drugom kvartalu ukupno je rađeno na 5.655 predmeta, a u prvom kvartalu urađeno je
4.997 predmeta što je povećanje produktivnosti za 9%.
Vidljivo da je došlo do ujednačavanja produktivnosti rada, te da su timovi obrađivali od 170 do
210 predmeta mjesečno. Revizorski timovi IV i V su uradili u mjesečnom prosjeku više od 200
predmeta što je osnov za njihovo nagrađivanje prema rezultatima rada.
U dolje navedenim tabelama prikazat ćemo ciljne grupe koje su predmet provođenja Zakona,
trenutno, broj korisnika lične i porodične invalidnine po kantonima, odnosno po općinama, te
periode vršenja kontrole zakonitosti po općinama kako slijedi:
5
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.01)Unsko‐sanskikanton
‐RevizorskitimzakontrolubrojIX
Sastav Tima: Hambelić Fuad dipl.pravnik, Marko Vuković mr.medic.znanosti, Šemsudin Hukić dipl ekonomista, Zdenka Vujić dipl. pravnik.
Dana 14.09.2011. godine doneseno rješenje o razrješenju tima IX. Tim IX je u toku 2011. godine radio na području općine Bihać, Bužim,
Cazin do 14.09.2011.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa revizorskim timovima ( u daljem tekstu RT)
odnose se na stanje 30.06 2012. godine ( početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)
Broj korisnika lične invalidnine ....... 4.566, a 30.06.2010. godine je bilo 4.818 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine .. 4.959, a 30.06.2010. godine je bilo 5.229 korisnika
Ukupan broj korisnika
9.525, a 30.06.2010. godine je bilo 10.047 korisnika
Za ovaj kanton u toku protekla 24 mjeseca provođenja Zakona o reviziji izdato je 2.818 naloga
RT za kontrolu (29,5 % od ukupnog broja korisnika bez povoljnijih penzija) i to po općinama
kako slijedi:
R.
br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bihać
B. Krupa
B.Petrov.
Bužim
Cazin
Ključ
S.Most
V.Kladuš.
KANTON
UKUPNO
IZDATI
OBRASCI
FMB-1
IZDATI
OBRASCI
FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.10
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.10
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
437
61
44
102
894
480
47
87
2.152
18
11
9
2
4
331
291
0
666
455
72
53
104
898
811
338
87
2.818
1.579
650
46
536
1.255
145
303
304
4.818
1.463
608
38
512
1.087
122
267
252
4.349
1.491
591
44
481
996
442
759
425
5.229
1.386
553
29
454
904
409
702
365
4.802
184
47
4
37
70
12
10
24
388
2.578
1.136
18
899
1.163
-268
641
554
6.721
Revizorski timovi za kontrolu su do 30.06.2012. godine izvršili pregled 2.818 predmeta, od toga
2.152 FMB 1, 666 FMB 2. U izvještajnom periodu na području USK su radili revizorski timovi
III, IV.( brojčani pokazatelji u tabeli br.1 i 2).Gornja tabela pokazuje da je od početka
provođenja revizije na području ovog kantona manje 522 korisnika i to 252 lične invalidnine i
270 korisnika porodične invalidnine (uz napomenu da navedeno smanjenje nije rezultat samo
revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.02)Posavskikanton‐RevizorskitimzakontrolubrojX
Sastav Tima:Daniel Dominković,upravni.pravnik, Stanko Nedić, dipl.pravnik,Sadija Subašić, dipl.pravnik. Alija Fitozović- VAKOV ,dana
14.09.2011. godine doneseno rješenje o razrješenju tima X.FORMIRAN JE NOVI R. TIM 10 u sastavu: Samir Šečić, dipl.pravnik, Divović
Damir,dipl.pravnik, Muharemović Rusmir, dipl.krim.Damir Šapina, dipl.pravnik od 04.10.2011. godine.Dana 29.06.2012.godine u tim
imenovana Pamela Nikić, dipl.pravnik umjesto Damira Divovića koji je odustao.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06. 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine .......... 3.052, a 30.06.2010. godine je bilo 3.149 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine .. 1.320, a 30.06.2010. godine je bilo 1.330 korisnika
Ukupan broj korisnika......................... 4.372, a 30.06.2010. godine je bilo 4.479 korisnika
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 1.389 naloga RT (31,7 % od
ukupnog broja korisnika bez povoljnijih penzija) i to po općinama kako slijedi:
6
R.
br
OPĆINA
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
PO.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
PO.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR.
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
1.
Orašje
400
40
440
1.339
1.256
324
324
147
1.287
2.
Domaljevac
797
10
807
474
474
162
156
29
-148
3.
4.
5.
6.
Odžak
Modriča
Derventa
Bos.Brod
KANTON
UKUPNO
132
0
0
0
1.329
10
0
0
0
60
142
0
0
0
1.389
308
109
479
440
3.149
288
108
473
436
3.035
147
131
314
252
1.330
135
130
305
249
1.299
37
1
7
5
226
318
239
785
690
3.171
Ukupno za period od 24 mjesec provođenja Zakona o reviziji RT X i drugi RT su pregledali
1.389 predmeta, od toga 1.329 FMB 1, 60 FMB 2, 12 MVI i 37 prestanak prava uslijed smrti i
317 predmeta upućena na provjeru u Arhivski depo, 151 predmeta su u procesu kod drugih
organa.Novi RT X je u drugom izvještajnom periodu 2012. godine radio na području općina
Gornji Vakuf/Uskoplje i Travnik.U drugom kvartalu 2012.godine na području ovog kantona
revizorski timovi nisu radili. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na
području ovog kantona manje 107 korisnika i to 97 lične invalidnine i 10 korisnika porodične
invalidnine (uz napomenu da navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka
prava uslijed smrti i drugih razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.03)Tuzlanskikanton–dvarevizorskatima
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine .......
6.814, a 30.06.2010. godine je bilo 7.090 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine .. 10.591, a 30.06.2010. godine je bilo 11.053 korisnika
Ukupan broj korisnika
17.405, a 30.06.2010. godine je bilo 18.143 korisnika
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 6.430 naloga revizorskih timova (
36,9 % od ukupnog broja korisnika bez povoljnijih penzija) i to po općinama kako slijedi:
R.b
r
OPĆINA
1.
Banovići
2.
Ćelić
3. Gračanica
4.
Kalesija
5.
Kladanj
6.
Lukavac
7.
Sapna
8.
Srebrenik
9.
Teočak
10.
Tuzla
11.
Živinice
12.
D-Istok
13. Gradačac
KANTON
UKUPNO
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
313
66
299
201
61
408
439
636
58
2.750
546
73
407
6.257
4
0
6
5
4
26
2
7
0
102
15
1
1
173
317
66
305
206
65
434
441
643
58
2.852
561
74
408
6.430
414
247
447
582
279
585
300
470
200
1.880
725
269
692
7.090
402
232
413
544
254
550
292
436
188
1.691
649
260
652
6.563
562
204
677
765
384
1.157
665
1.366
267
2.425
1.458
275
848
11.053
526
193
609
725
358
1.088
635
1.300
252
2.249
1.426
262
800
10.423
9
6
20
38
15
19
16
16
16
133
43
14
44
389
620
365
737
1.101
562
1.223
502
1.109
398
1.221
1.557
462
1.088
10.945
7
2.1.03.1. Revizorski tim za kontrolu broj VII
Sastav Tima:Rado Pejić,dipl.pravnik,Elvedin Čudić,diplpravnik,Hazim Hadžiabdić,prof.OS, Tarade Zlatko, VŠS, dana 14.09.2011. godine
doneseno rješenje o razrješenju R. tima br. VII.
FORMIRAN JE NOVI R.TIM BR. VII u sastavu: Lendžer Jasmina, dipl.pravnik, Batinić Zdravko, dipl.pravnik, Amela Čano, dipl.pravnik, Vedran
Kaser,dipl.ing.inf.tehn. od 04.10.2011.izmjena u timu umjesto Batinić Zdravka, koji je odustao: Irena Lučić, dipl.pravnik
RT VII je do raspuštanja radio na području općina Čelić, Gračanica, Doboj Jug, Maglaj,
Zavidovići, Zenica, Busovača, Tuzla, Kladanj,Srebrenik Lukavac,Živinice, Sapna (od 25.07.14.09.; od 01.07. do 25.07.tim koristio god.odmor.Ukupno za period od 24 mjeseca ovaj tim je
pregledao 2.828 predmet, od toga 2.741 FMB 1, 46 FMB 2, 8 MVI i 3 prestanak prava uslijed
smrti i 17 predmeta upućena na provjeru u Arhivski depo.
Novi tim VII je u drugom izvještajnom periodu 2012.godine radio na području općina Olovo,
Vareš, Visoko, Centar Sarajevo.
2.1.03.2. Revizorski tim za kontrolu broj VIII
Sastav Tima; Božo Antunović,dipl.pravnik,Esma Karavdić dipl.pravnik,Goran Mišić,dipl.ing,Zijad Beširović,prof ONO, dana 14.09.2011. godine
doneseno rješenje o razrješenju tima VII.
FORMIRAN JE NOVI TIM BR.VIII u sastavu: Žuna Šemsudin, dipl.pravnik,Nikolić Ivica, dipl.pravnik, Pavić Vinko, dipl.vazd.vojni el.ing. Batić
Alma,dipl.ecc
Tim VIII je do raspuštanja radio na području općina Srebrenik, Tuzla, Lukavac, Živinice,
Kalesija, Sapna (od 25.07.-14.09.) (od 01-25.07. tim koristio GO).Ukupno za period od 24
mjeseca ovaj tim je pregledao 3.059 predmeta, od toga 2.898 FMB 1, 105 FMB 2, 22 MVI, 6
prestanka prava uslijed smrti, 26 predmeta na provjere u arhivski depo.
U drugom izvještajnom periodu 2012.godine novi tim VIII je radio u općine Travnik i Tuzla.
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
738 korisnika i to 276 lične invalidnine i 462 korisnika porodične invalidnine (uz napomenu da
navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih
razloga).
2.2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.04)Zeničko‐dobojskikanton–dvarevizorskatima
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine .......
6.302, a 30.06.2010. godine je bilo 6.691 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine ... 5.509, a 30.06.2010. godine je bilo 5.875 korisnika
Ukupan broj korisnika ...
11.811, a 30.06.2010. godine je bilo 12.566 korisnika
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 4.808 (40,7 % od ukupnog broja
korisnika bez povoljnih penzija) naloga revizorskih timova i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
IZDATI
NALOZ
I FMB-1
IZDATI
NALOZ
I FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Breza
Kakanj
Maglaj
Olovo
Tešanj
Usora
Vareš
Visoko
Zavidovići
Zenica
113
771
245
351
548
59
436
429
801
256
1
56
19
17
35
2
4
26
9
36
114
827
264
368
583
61
440
455
810
292
225
417
557
255
698
181
232
586
817
1.554
207
366
503
223
630
162
195
534
698
1.466
179
410
545
202
716
81
154
541
769
1.382
167
363
507
179
641
74
141
492
711
1.295
19
34
23
14
55
31
26
50
40
105
279
-64
769
48
743
206
-78
621
639
2.574
8
11.
12.
Žepče
D.Jug
KANTON
UKUPNO
499
63
4.571
28
4
237
527
67
4.808
1.004
165
6.691
925
159
6.068
641
255
5.875
602
235
5.407
72
9
478
1.072
336
7.145
2.1.06.1. Revizorski tim za kontrolu broj XIV Sastav Tima: Hrvoje Čabraja, dipl.pravnik, Alibašić Hajrudin dipl.pravnik, Nihad Delahmet vojna akademija, Ilija Zovko prof.sociologije. Dana
14.09.2011. godine doneseno rješenje o razrješenju tima XIV.
Tim XIV je do raspuštanja radio na području općina Novo Sarajevo, Novi Grad, Trnovo,
Kiseljak, Fojnica, Vitez,Travnik,Jablanica, Konjic, Visoko, Breza,Zenica, Žepče, Zavidovići,
Doboj- Jug, Tešanj, Busovača, Kakanj, Ilijaš, Vareš, Olovo, Ustikolina-Foča. Ukupno za period
od 24 mjeseca ovaj tim je pregledao 1.521 predmet od toga 565 FMB1, 12 FMB2, 7 MVI, 2
predmeta prestanak prava usljed smrti, 211 predmeta upućena na provjere u Arhivski depo, 1
predmet upravni spor, 723 predmeta povoljnijeg penzionisanja.
2.1.06.2. Revizorski tim za kontrolu broj XV
Sastav Tima: Anton Ivan Širić filoz.fak.,Hidajet Memić dipl pravnik, Nevenka Pervan dipl.pravnik, Đuhera Belmin dipl.pravnik. Dana
14.09.2011. godine doneseno rješenje o razrješenju tima XV.
Tim XV je do raspuštanja, radio na području opštine Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar,
Ilidža, Ilijaš, Tuzla, Hadžići, Konjic, Gračanica, Lukavac, Zavidovići, Banovići, Ilidža, Vogošća,
Kalesija, Sapna. Ukupno za period od 24 mjeseca ovaj tim je pregledao 3.829 predmeta, od
toga 1.775 FMB 1, 23 FMB 2, i 6 predmeta prestanka prava uslijed smrti, 496 predmeta
upućeno u arhive na provjeru i 1.529 predmeta povoljnijeg penzionisanja.
U drugom izvještajnom periodu 2012. godine na području Zeničko-dobojskog kantona su radili
timovi VII i VIII. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
755 korisnik i to 389 lične invalidnine i 366 korisnika porodične invalidnine (uz napomenu da
navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih
razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.05Bosansko‐podrinjskikanton‐RevizorskitimzakontrolubrojI
Sastav Tima: Rizo Dacić,dipl. ing., Zoran Andrić VŠS ekonomista,Dragana Čović, dipl.pravnik, Mediha Jašarević, dipl. pravnik; kadrovske
promjene u sastavu tima: Zoran Andrić na lični zahtjev istupio iz tima 30.05.2011.god.Tim radio sa tri člana od 01. do 15.07.2011.Od 15.07. do
29.08.2011. Dana 14.09.2011. godine doneseno rješenje o razrješenju tima I.Novi Revizorski tim I formiran je dana 23.04.2012.godine u
sastavu:Meliha Vatić, dipl.pravnik, Dženita Hadžiabdić, dipl.pravnik, Davor Iveljić, dipl pravnik i Danijel Petrović, dipl.pravnik.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06. 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine ....... 621, a 30.06.2010. godine je bilo 718 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine . 993, a 30.06.2010. godine je bilo 1.060 korisnika
Ukupan broj korisnika
1.614, a 30.06.2010. godine je bilo 1.778 korisnika
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 1.362 naloga revizorskih timova
(84,3 % od ukupnog broja korisnika) i to po općinama kako slijedi:
9
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
Goražde
F.Ustikolina
Pale-Prača
KANTON
UKUPNO
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
1.113
167
61
1.341
11
10
0
21
1.124
177
61
1.362
666
38
14
718
544
39
14
597
948
93
19
1.060
879
84
16
979
52
3
2
57
351
-51
-29
271
( U TABELI -52 i -29 se javlja jer su lica odselila a matična vojna evidencija se još nalazi u ovim općinama)
Tim I je u 2011. godini, do raspuštanja, vršio reviziju u Mostaru,Vogošći, Konjicu.Ukupno za
period od 24 mjeseca ovaj tim je pregledao 2.132 predmeta, od toga 1.904 FMB 1, 9 FMB 2,
83 MVI, 16 predmeta prestanka prava uslijed smrti, 72 predmeta upućeno na provjere u
Arhivski depo, 48 predmeta upravni sporovi i dr.
Napomena: Novi Revizorski tim I formiran je 23.04.2012.godine, i taj tim radi na području
Tuzlanskog kantona (općina Tuzla), a prikazani podaci u tabeli broj 1 odnose se ukupno i na
stari i novi tim.
U drugom kvartalnom periodu 2012. godine na području ovog kantona nisu radili revizorski
timovi.
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
164 korisnika i to 97 lične invalidnine je više i 67 korisnika porodične invalidnine je manje (uz
napemenu da navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed
smrti i drugih razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.06) Srednjobosanski kanton - Revizorski tim za kontrolu broj XI
Sastav tima: Bruno Božić dipl.pravnik, Ivan Josipović dipl.pravnik , Husejnagić Samir dipl.pr i Karamustafić Tarik ecc menag. Tim počeo raditi
od 10.08.2011. Bruno Božić i Ivan Josipović razrješeni 14.09.2011. godine. Novi sastav tima XI: Eda Matić dipl.psih. Lauš Danijela dipl.pravnik,
Husejnagić Samir dipl.pr i Karamustafić Tarik ecc menag od 04.10.2012. godine. Tim je radio u ovom sastavu do:31.01.2012.od kada ne radi
zbog istupanja dva člana.Tim je kompletiran dana 23.04.2012.godine i radi u sastavu: Husejnagić Samir dipl.pr i Karamustafić Tarik ecc
menag, Vjekoslav Vučić, dipl pravnik i Franjo Tibold, ljekar.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06. 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine .......
6.801, a 30.06.2010. godine je bilo 7.156 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine ... 5.229, a 30.06.2010. godine je bilo 5.524 korisnika
Ukupan broj korisnika ...
12.133, a 30.06.2010. godine je bilo 12.680 korisnika
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 3.627 naloga revizorskih timova (
29,89 % od ukupnog broja korisnika) i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
Bugojno
Busovača
Dobretići
D.Vakuf
Travnik
Kreševo
G.Vakuf
Vitez
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
228
140
36
7
264
147
1
34
1
34
20
246
777
93
414
224
800
395
22
278
1.155
111
650
1.038
583
342
10
276
1.177
105
450
850
558
334
11
263
1.079
96
421
818
45
59
245
743
92
380
204
827
423
26
291
1.253
115
686
1.096
1.139
641
33
314
1.549
127
711
1.685
10
19
92
13
54
53
8.
9.
10.
11.
Jajce
N.Travnik
Kiseljak
Fojnica
KANTON
UKUPNO
344
401
383
226
3.386
87
11
4
6
241
431
412
387
232
3.627
524
921
528
466
7.156
465
843
476
441
6.674
453
564
396
318
5.524
420
552
375
302
5.229
30
54
64
36
519
484
1.037
528
547
8.795
Tim XI je u drugom izvještajnom periodu 2012. godine radio na području općina Donji Vakuf,
Vitez, Jajce, Prozor Rama i Busovača.Ukupno za period od 24 mjeseca ovaj tim je pregledao
1.657 predmeta, od toga 1.387 FMB 1, 48 FMB 2, 12 MVI, 9 predmeta prestanak prava usljed
smrti, 197 predmeta upućeno na provjere u Arhivski depo.
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
547 korisnika i to 355 lične invalidnine i 192 korisnika porodične invalidnine (uz napomenu da
navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih
razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.07)Hercegovačko‐neretvanskikanton
‐RevizorskitimzakontrolubrojXIII
Sastav tima: Zvonko Vidović dipl. pravnik, Midhat Cerovac VSS, Zdravko Soldo VSS, Aldijana Karadža,dipl.pravnik. Dana 14.09.2011. godine
doneseno rješenje o razrješenju tima XIII.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06. 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine .......
8.717, a 30.06.2010. godine je bilo 9.094 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine ... 3.345, a 30.06.2010. godine je bilo 3.383 korisnika
Ukupan broj korisnika ...
12.062, a 30.06.2010. godine je bilo 12.477 korisnika.
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 3.075 naloga revizorskih timova
( 25,4% od ukupnog broja korisnika) i to po općinama kako slijedi:
R.
br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čapljina
Čitluk
Jablanica
Konjic
Neum
Prozo R.
Stolac
Mostar
Ravne
KANTON
UKUPNO
IZDATI
NALOZ
I FMB-1
IZDATI
NALOZ
I FMB-2
UKUPN
O
IZDATIH
NALOG
A
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIK
A RATNIH
PR
ZA DALJU
KONTROL
U JOŠ
575
464
22
349
66
118
70
1.247
0
2.911
35
8
0
20
0
28
0
73
0
164
610
472
22
369
66
146
70
1.320
0
3.075
1.073
738
237
1.162
65
674
580
4.565
1.017
601
225
1.060
67
696
564
4.343
295
69
180
564
11
212
132
1.920
294
68
157
514
11
199
125
1.847
112
63
21
63
9
35
37
411
813
260
381
1.268
21
784
656
5.281
9.094
8.573
3.383
3.215
751
9.464
Tim XIII je u 2011. godini do raspuštanja, radio na području općine Čitluk, Čapljina, Stolac.
Ukupno za period od 24 mjesec ovaj tim je pregledao 1.527 predmeta, od toga 1.436 FMB 1, 0
FMB 2, 9 predmeta prestanka prava usljed smrti, 49 predmeta upućeno na provjeru u Arhivski
depo, 33 predmeta upravni sporovi.
11
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
415 korisnika i to 377 lične invalidnine i 38 korisnika porodične invalidnine (uz napomenu da
navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih
razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.08)Zapadnohercegovačkikanton–
RevizorskitimzakontrolubrojXII
Sastav tima: Branko Kraljević dipl.pravnik, Seferović Juso dipl.pravnik, Elvedin Nuhić VŠS informatička, Nikola Bošković VŠS nije bilo
kadrovskih promjena u sastavu tima.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06. 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine....... 4.452, a 30.06.2010. godine je bilo 4.525 korisnika.
Br korisnika porodične invalidnine .... 416, a 30.06.2010. godine je bilo 385 korisnika.
Ukupan broj korisnika ...
4.868, a 30.06.2010. godine je bilo 4.910 korisnika.
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 2.319 naloga revizorskih timova
( 47,6 % od ukupnog broja korisnika) i to po općinama kako slijedi:
R.
br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
Grude
Ljubuški
Posušje
Š.Brijeg
KANTON
UKUPNO
IZDATI
NALOZ
I FMB-1
IZDATI
NALOZ
I FMB-2
UKUPN
O
IZDATIH
NALOG
A
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIK
A RATNIH
PR
ZA DALJU
KONTROL
U JOŠ
480
622
647
74
1.823
85
270
77
64
496
565
892
724
138
2.319
1.001
1.237
845
1.442
4.525
867
1.351
760
1.388
4.366
65
98
81
141
385
58
105
77
130
370
54
67
158
184
463
414
631
271
1.564
2.880
Tim XII je u izvještajnom periodu radio na području općina Grude, Ljubuški, Neum, Posušje i
Široki Brijeg.
Ukupno za period od 24 mjeseca ovaj tim je pregledao 2.472 predmeta, od toga 1.956 FMB 1,
402 FMB 2, 3 MVI, 3 predmeta prestanak prava uslijed smrti,107 predmeta je upućeno na
provjere u Arhivski depo, 1 predmet upravni spor.
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
42 korisnika i to 73 lične invalidnine i 31 korisnika porodične invalidnine više (uz napomenu da
navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih
razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.09)KantonSarajevo‐trirevizorskatima
2.1.04.1. Revizorski tim za kontrolu broj IV
Sastav Tima: Enes Klapuh dipl.pravnik, Miro Grbavac vojna akademija, Ferid Bešlija FPN. Tim nije radio do 15.07.2011. zbog korištenja
god.odmora . Tim radio sa tri člana od 15.07. do 02.09.11. četvrti član je Ljiljana Vidačak dipl.pravnik.Od 20.09.2011. godine tim radi u
sastavu: Ljiljana Vidačak, Lejla Dugalija, Ferid Bešlija i Miro Grbavac. Od 04.11.2011. godine tim radi u sastavu: Ljiljana Vidačak dipl.pravnik,
Lejla Dugalija dipl.pravnik, Ferid Bešlija dipl.polit.i Želimir Marković VŠS pravnik.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.06 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine ......
9.853, a 30.06.2010. godine je bilo 10.335 korisnika
Broj korisnika porodične invalidnine, 12.021, a 30.06.2010. godine je bilo 12.350 korisnika
12
Ukupan broj korisnika 21.874, a 30.06.2010. godine je bilo 22.685 korisnika
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji izdato je 5.215 ( 23,84 % od ukupnog broja
korisnika) naloga revizorskih timova i to po općinama kako slijedi:
R.br
OPĆINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Trnovo
Vogošća
Centar
N.Grad
N.Sarajevo
S.Grad
KANTON
UKUPNO
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12.
UKUPNO
DOBITNIKA
RAT.
PRIZNANJA
ZA
DALJU
KONTROLU
795
687
359
197
252
632
749
631
706
5.008
36
11
6
2
10
55
51
31
5
207
831
698
365
199
262
687
800
662
711
5.215
493
1.449
448
92
758
1.301
3.020
1.729
1.045
10.335
442
1.409
421
79
767
1.100
2.798
1.550
917
9.483
681
1.784
1.668
106
1.602
1.045
3.147
1.573
744
12.350
651
1.768
1.653
98
1.591
915
2.983
1.470
661
11.790
54
101
33
15
35
186
184
229
62
899
316
2.580
1.742
-7
2.131
1.514
5.165
2.587
929
16.957
Tim IV je u izvještajnom periodu radio na području općina Novi Grad Sarajevo, Mostar, Livno,
Vareš, Jajce, Bihać, Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Vitez, Bugojno, Travnik, Novi Travnik. Ukupno
za period od 24 mjesec ovaj tim je pregledao 5.706 predmeta, od toga 2.796 FMB 1 i 574 FMB
2, 2 MVI, 19 predmeta prestanak prava usljed smrti, 817 predmeta na provjeri u Arhivskom
depou i 1.497 pregledanih predmeta povoljnije penzionisanje i 18 predmeta promjena naloga iz
FMB2 u FMB1.
2.1.04.2. Revizorski tim za kontrolu broj V
Sastav Tima:Muharem Kurtanović dipl.pravnik, Danijel Vuković dipl.pravnik, Luka Babić fakultet OS i Almin Bašić FPN kadrovske promjene u
sastavu tima: Almin Bašić do 15.04.11. a od tada Mirsad Dardagan.Muharem Kurtanović dipl.pravnik istupio iz tima u toku popuna.Od
01.07.11. tim radio sa tri člana: Luka Babić, Mirsad Dardagan, Danijel Vuković, a od 25.07.11. u timu je i Kiselica Refik, dipl.pravnik. Tim V je u izvještajnom periodu radio na području općine Novo Sarajevo, Žepče, Zavidovići,
Gornji i Donji Vakuf, Prozor Rama, Mostar, Trnovo, Bugojno, Travnik, Novi Travnik, Vitez,
Busovača, Posušje, Usora, Doboj Jug, Fojnica, Kiseljak, Jajce. Ukupno za period od 24
mjeseca ovaj tim je pregledao 5.988 predmeta, od toga 2.578 FMB 1, 660 FMB2, 5 MVI, 80
predmeta prestanaka prava usljed smrti, 1.023 predmeta upućeno na provjere u Arhivski depo,
pregledano 1.641 predmeta povoljnijeg penzionisanja.
2.1.04.3. Revizorski tim za kontrolu broj VI
Sastav Tima:Dževad Jusić dipl.pravnik, Zoran Čondra dipl.pravnik, Nazif Zimić ekonomista, Željko Panić FPN, nije bilo kadrovskih promjena u
sastavu tima.
Tim VI je u izvještajnom periodu radio na području općine Ilidža, Hadžići, Ilijaš, Novi Grad
Sarajevo, Konjic, Jablanica, Mostar, Prozor Rama. Ukupno za period od 24 mjeseca ovaj tim je
pregledao 3.353 predmeta, od toga 3.135 FMB1, 48 FMB2 i 69 MVI, 17 predmeta prestanak
prava usljed smrti, 76 predmeta upućeno na provjere u Arhivski depo, 8 predmeta upravni
sporovi i dr.
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona manje
811 korisnika i to 482 lične invalidnine i 329 korisnika porodične invalidnine (uz napomenu da
13
navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava uslijed smrti i drugih
razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.10)Kanton10
RevizorskitimzakontrolubrojIII
Sastav tima: Vjekoslav Vučić dipl.pravnik, Senada Bakotić dipl.pravnik, Anđa Šarić up.pravnik, Edin Brkić dr.od 14.09.2011.god. iz tima je na
lični zahtjev razrješen Vjekoslav Vučić i Edin Brkić, u tim su imenovani Alma Mehmedagić dipl.pravnik i Damir Maros dipl.ing.
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa revizorskim timovima odnose se na stanje 30.06.
2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine.......
915, a 30.06.2010. godine je bilo 621 korisnika.
Broj korisnika porodične invalidnine..... 294, a 30.06.2010. godine je bilo 105 korisnika.
Ukupan broj korisnika ...
1.209, a 30.06.2010. godine je bilo 726 korisnika.
Za ovaj kanton u toku provođenja Zakona o reviziji godine izdato je 729 naloga revizorskih
timova ( 60,29 % od ukupnog broja korisnika) i to po općinama kako slijedi:
R.
br
OPĆINA
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
1.
2.
3.
Kupres
Livno
Tom.grad
KANTON
UKUPNO
93
299
203
595
11
72
51
134
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPA
N BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPA
N BROJ
POR.INV
30.06.12
UKUPNO
DOBITNIK
A RATNIH
PR
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
104
371
254
729
106
504
372
982
92
421
361
874
38
155
111
304
37
121
102
260
32+24
88
89
233
81
259
298
638
Tim III je u izvještajnom periodu radio na području općine Bugojno.
Ukupno za period od 24 mjeseca ovaj tim je pregledao 2.542 predmeta, od toga 1.445 FMB 1,
288 FMB 2, 24 MVI i 143 predmeta prestanak prava uslijed smrti i 623 predmeta je upućeno na
provjere u Arhivski depo, 19 predmeta upravni postupci i 312 predmeta pretvaranje predmeta
iz FMB2 u FMB1.
Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona je
manje 77 korisnika i to 67 korisnika lične invalidnine i maje 10 korisnika porodične invalidnine
(uz napomenu da navedeno smanjenje nije rezultat samo revizije nego i prestanka prava
uslijed smrti i drugih razloga).
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.11)DistriktBrčko‐RevizorskitimzakontrolubrojII
Tim nije formiran od 14.12.2010. godine
Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT u svim RT tabelama odnose se na stanje
30.06. 2012. godine
Broj korisnika lične invalidnine......
865, a 30.06.2010. godine je bilo 887 korisnika.
Broj korisnika porodične invalidnine....... 716, a 30.06.2010. godine je bilo 733 korisnika.
Ukupan broj korisnika ...
1.581, a 30.06.2010. godine je bilo 1.620 korisnika.
Tim II je od 14.12.2010. godine rasformiran, zbog slabih rezultata.
14
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.1.12)RevizorskitimzakontroluXVI
Sastav tima: Sanida Džanko dipl.pravnik, Josip Đurhu dipl.pravnik, Vjekoslav Curić dipl.pravnik, Berislav Šunjić VŠ ekonomist, formiran
01.02.2011.Dana 22.06.2012.godine imenoavn je novi tim u sastavu: Đerzić Dženana, dipl.pravnik, Josip Đurhu dipl.pravnik, Vjekoslav Curić
dipl.pravnik, Berislav Šunjić VŠ ekonomist.
Ciljna grupa korisnici „povoljnijih penzija“: po Uredbi I - 461 korisnik, po Uredbi II - 2.883
korisnika, po Uredbi III -2.500 korisnika, Zakon o demobilisanim borcima - 7.990 korisnika,
Zakon o pravima branilaca - 1.830 korisnika
Ukupan broj korisnika - 15.664
Tim XVI je u izvještajnom periodu radio na provjerama u Tešnju i Maglaju.
Od formiranja ovaj tim je ukupno pregledao 4.441 predmeta, od toga 2.711 FMB1, 314 FMB2,
6 predmeta prestanka prava usljed smrti, 1.150 predmeta upućeni zahtjev za provjere u
Arhivski depo, 16 predmeta upravni sporovi i 244 pregledanih predmeta povoljnijeg
penzionisanja i 14 predmeta pretvaranje predmeta iz FMB2 u FMB1.
Sumirajući naprijed navedene pokazatelje po kantonima i revizorskim timovima za kontrolu u
donjoj tabeli prikazujemo zbirno koliko su grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
izdale i Sektoru za normativno-pravne poslove dostavile Uvjerenja na obrascu FMB2 od
početka revizije do 30.06.2012. godine:
R.br
KANTON
IZDATI
NALOZI
FMB-1
IZDATI
NALOZI
FMB-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
USK
POSAV.
TUZL.
ZE-DO
BPK
SBK
HNK
ZHK
SA
K 10
BRČKO
UKUPNO
FBIH
2.152
1.329
6.257
4.571
1.341
3.386
2.911
1.823
5.008
595
666
60
173
237
21
241
164
496
207
134
UKUPNO
IZDATIH
NALOGA
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
LI.INV
30.06.12.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.10.
UKUPAN
BROJ
POR.INV
30.06.12
UKUPNO
DOBITNIKA
RATNIH PR
ZA DALJU
KONTROLU
JOŠ
2.818
1.389
6.430
4.808
1.362
3.627
3.075
2.319
5.215
729
4.818
3.149
7.090
6.691
718
7.156
9.094
4.525
10.335
982
4.349
3.035
6.563
6.068
597
6.674
8.573
4.366
9.483
874
5.229
1.330
11.053
5.875
1.060
5.524
3.383
385
12.350
304
4.802
1.299
10.423
5.407
979
5.229
3.215
370
11.790
260
388
226
389
478
57
519
751
463
899
233
6.721
3.171
10.945
7.145
271
8.795
9.464
2.880
16.957
638
75+5 V.F.
29.373
2.399
31.772
54.558
50.582
46.493
43.774
4.483
66.987
U ovoj tabeli se vidi da su grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze na osnovu
naloga revizorskih timova izdale ukupno 31.772 uvjerenja, kada se od zbira ukupnog broja
ličnih, porodičnih invalidnina i dobitnika ratnih priznanja (50.582+43.774+4.483=98.839)
oduzme broj nakon revizije izdatih naloga (31.772) ostaje da u narednom periodu za još
67.067 korisnika treba izvršiti reviziju. Od 15.664 korisnika povoljnijih penzija revizorski timovi
su kontrolisali 5.655. Za kontrolu ostaje još 10.009 korisnika povoljnijih penzija.
Ukupno za reviziju ostaje cca 77.076 korisnika
15
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.2.Pokazateljiradarevizorskihtimovazakontrolu,Instututazamedicinskovještačenjei
organizacionihjedinicaministarstvakroztrifazeprovođenjazakona
Od početka provođenja Zakona o reviziji na terenu (05.07.2010.godine) iz tabele broj 1. se vidi
da je do 30.06.2012. godine ukupno pregledano u prvoj fazi 44.451 predmet. Od tog broja za
30.050 predmeta su izdati nalozi za obrazac FMB1, za 2.559 predmeta izdat je nalog za
obrazac FMB2 (umanjeno za 386 gdje su FMB2 prešli u FMB1), za 311 predmeta je utvrđeno
da su mirnodopski vojni invalidi, za 367 predmeta utvrđen je prestanak prava (uslijed smrti i
drugih razloga), za 5.222 predmet zatražena je provjera u arhivskim depoima, 308 predmeta su
predmeti koji se obrađuju u okviru upravnih sporova, 5.634 je pregledanih predmeta povoljnijeg
penzionisanja.
U drugoj fazi revizije do 30.06.2012.godine od općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu
preuzeli smo 9.966 predmeta koji su objedinjeni sa nalozima FMB1/FMB2, zapisnicima
revizorskih timova i onda tako kompletni predmeti, njih ukupno 8.525 (8.004 FMB1 i 521
FMB2), predato je na rad Sektoru za upravno rješavanje i od tog broja 143 predmeta je
vraćeno Sektoru za normativno-pravne poslove radi ispravke u JMBG, imenima i drugim
podacima.
Nakon provjere dokumentacije u predmetima iz Sektora za upravno rješavanje 6.732 predmeta
je upućeno na Institut za medicinsko vještačenje.
U dosadašnjem toku revizije ukupno su izdata 2.559 naloga za obrazac FMB2 stanje tih naloga
je slijedeće:
- na upravno rješavanje je upućeno ukupno 521 predmet sa FMB2 obrascem
- 183 uvjerenja na FMB2 obrascu su vraćena grupama za vojne evidencije da se usklade
sa zapisnicima revizorskih timova
- 421 uvjerenja na obrascu FMB2 je upućeno na realizaciju u PIO/MIO
- 386 obrazaca FMB2 je u postupku dokazivanja promjenjeno u FMB1
- 277 redmeta je u procesu objedinjavanja i provjeravanja u zakonskom roku: 1.Zapisnika
i naloga revizorskog tima, 2.Uvjerenja grupe za vojne evidencije na obrascu FMB2 i
3.Predmeta iz općinske službe boračko-invalidske zaštite ili predmeta u PIO/MIO
- 319 uvjerenja je u fazi dostavljanja od grupa za vojne evidencije
- 374 zapisnika sa nalogom FMB2 trebaju biti dodatno pregledani od pomoćnika ministra
za normativno-pravne poslove
U trećoj fazi revizije sa Instituta smo dobili 5.219 obrađenih predmeta i to:
- u 1.206 predmeta je smanjen procenat invaliditeta ili eventualno druga prava, te su
donesena odgovarajuća rješenja o smanjenju obima prava;
- u 910 predmeta je procenat invaliditeta utvrđen ispod 20% ili 0%, te je odgovarajućim
rješenjem odlučeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na ličnu
invalidninu;
- u 36 predmeta lične invalidnine je povećan obim prava, nakon što su ljekarske komisije
utvrdile veći procenat invaliditeta ili ortopedski dodatak;
- 52 predmeta je vraćeno općinskim službama iz razloga što su korisnici prava umrli ili je
u ranijem postupku u skladu sa Zakonom odlučeno o prestanku prava i dr;
- 418 predmeta porodične invalidnine je obrađeno i pozitivno rješeno stavljanjem klauzule
izvršene revizije, kako je to propisano Pravilnikom o načinu i postupku vršenja revizije,
te su predmeti vraćeni prvostepenim organima na nadležnost;
16
-
od početka primjene Zakona ukupno je prema saznanjima Ministarstva pokrenuto 371
upravni spor protiv rješenja donesenih od strane ovog Sektora, te su na traženje
Vrhovnog suda FBiH zatraženi kompletni upravni spisi i u toku je davanje odgovora na
tužbe, do danas Vrhovni sud nije donio niti jednu odluku po ovim upravnim sporovima
322 rješenja o obustavi povoljnijih penzija donijele su Službe PIO/MIO.
2.3.Finans.efektiimogućeuštedeuBudžetuFBiHostvarenedosadašnjimprovođenjem
Zakonaoreviziji
U poređenju 30.06.2010-30.06. 2012. godine prema podacima iz jedinstvene baze podataka
ovog ministarstva, broj korisnika kojima je prestalo pravo je 4.217 (za ovaj izvještajni period
797), ako se od tog broja izuzme 243 korisnika (za ovaj izvještajni period 51) koji su prešli u
drugi BIZ onda je konačan broj 3.974 korisnika manje.
U ovom broju “3.974” sa sigurnošću se može tvrditi da učestvuju slijedeći korisnici kojima je
prestalo pravo na naknadu:
- 1.137 korisnika (307 za ovaj izvještajni period) manje kao rezultat provođenja Zakona o
reviziji (FMB2 + izgubili procenat na Institutu)
- 118 korisnika (34 za ovaj izvještajni period) isplata obustavljena po rješenju Inspektorata
ovog ministarstva
- 42 korisnika (3 za ovaj izvještajni period) isplata obustavljena nakon provedenog
upravnog nadzora
- 335 korisnika (43 za ovaj izvještajni period) isplata obustavljena zbog nejavljanja dva
puta na Institut za medicinsko vještačenje
- 160 korisnika (6 za ovaj izvještajni period) isplata prestala zbog prestanka školovanja
- 1.672 korisnika (330 za ovaj izvještajni period) isplata prestala usljed smrti korisnika
- 396 korisnika (74 za ovaj izvještajni period) isplata prestala iz ostalih razloga
- 114 korisnika općinske službe nisu još iskazale da nisu na obračunu
- (1.137+118+42+335+160+1.672+396+114=3.974)
- 322 rješenja o obustavi povoljnijih penzija PIO/MIO (243.811,27 KM mjesečna
izdvajanje za ovaj broj povoljnih penzija – godišnje cca 2.925.735,24 KM, ovi korisnici se
vode u bazi podataka PIO/MIO i isplaćuju preko PIO/MIO ali je njihovo smanjenje
direktan produkt provođenja Zakona o reviziji.
Posmatrano na bazi isplata za jedan mjesec za gore navedena 3.974 korisnika isplaćivano je
cca 1 milion KM. Odnosno godišnje cca 12 miliona KM manje isplaćenih sredstava iz Budžeta
Kada se na ovaj iznos doda 2,9 miliona KM koliko bi godišnje izdvajao PIO/MIO za 322
korisnika povoljnih penzija kojima je doneseno rješenje o prestanku prava, to je na godišnjem
nivou cca 15 miliona KM manje isplaćenih sredstava u Budžetu Federacije BiH .
2.4. Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava
iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za 2012.;2013. i 2014. godinu
Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko- invalidske
zaštite objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“ 29.12.2009. godine (u daljem
tekstu: Zakon o reviziji). Pripreme za početak realizacije, donošenje podzakonskih akata i
17
formiranje revizorskih timova trajalo je do 05.07.2010. godine, kada je zvanično počela
realizacija Zakona o reviziji, na terenu.
Realizacija Zakona o reviziji u obadvije faze počela je tek 01.04.2011. godine, odnosno od
saziva nove Vlade Federacije BiH.
Ciljna grupa korisnika novčanih naknada iz boračke populacije koja će biti predmet revizije je
slijedeća: cca 102.602 korisnika ličnih i porodičnih invalidnina ( juli 2010. godine)
cca 5.400 dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja
cca 15.664 korisnika povoljnijih penzija
ukupno cca 123.666 korisnika
2.4.1. Dinamički plan - PRVA FAZA REVIZIJE
Kroz ovu fazu prolaze svi korisnici. Kontrolu vrši do 15 revizorskih timova ( trenutno 11) i ovaj
plan je baziran na radu do 15 revizorskih timova ( najmanje 12). Kontrola se obavlja u grupama
za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze i u općinskim službama boračko invalidske
zaštite i u službama PIO MIO za korisnike povoljnih penzija.
U periodu od 05.07.2010. godine do 31.12.2011. godine kroz prvu fazu revizije je obrađeno
24.000 predmeta. Radilo je do 15 revizorskih timova u svakom mjesecu na prostoru svih
kantona u Federaciji BiH. Mjesečni prosjek za ovaj period je 1333 obrađena predmeta,
odnosno 89 predmeta po timu.
U periodu od 01.01. do 31.03.2012. godine kroz prvu fazu revizije obrađeno je 4.261 predmet,
radilo je 10 timova, mjesečni prosjek je 1420 predmeta, odnosno 142 predmeta po timu.
U narednom periodu raditi će od 12 do 15 revizorskih timova jer je to maksimalan broj timova
koje ministarstvo može logistički podržavati u svakodnevnom radu, sa mjesečnim prosjekom
obrađenih predmeta po timu 150 predmeta, cca 2000 predmeta mjesečno i to kako slijedi:
- do 31.12.2011. godine obrađeno
24.000
( od 05.07.2010.)
- u toku 2012. godine
planirano
20.000
- u toku 2013. godine
planirano
25.000
- u toku 2014. godine
planirano
25.000
- u toku 2015. godine
planirano
29.666
2.4.2. Dinamički plan - DRUGA FAZA REVIZIJE
Shodno Zakonu o reviziji u drugoj fazi:
- prvi korak objedinjavanje u jedan spis: 1. zapisnik revizorskog tima, 2. obrazac FMB1 ili FMB2
grupe za vojne enidencije i 3. predmet korisnika lične ili porodične invalidnine iz općinskog BIZa (postupak za korisnike povoljnije penzije je drugačiji) i pregled te dokumentacije u sektoru za
upravno rješavanje,
- drugi korak faze II upućivanje predmeta korisnika lične invalidnine na Institut, mjesečna
propusnost Instituta do sada je bila 500 predmeta, a treba postići prosjek minimalno 800
predmeta mjesečno
18
- treći korak nakon ocjene procenta invalidnosti na Institutu za medicinsko vještačenje donosi
se konačno rješenje čime je proces revizije završen, mjesečna propusnost sektora za pravno
rješavanje ministarstva je do 1.000 predmeta mjesečno sa konačnim rješenjem
- predmeti lične invalidnine gdje je izdat obrazac FMB2 ne upućuju se na Institut nego se
odmah donosi rješenje,
- predmeti porodične invalidnine se ne upućuju na Institut
- ciljna grupa II faze je 54.000 korisnika lične invalidnine(Institut + upravno rješavanje) i to kako
slijedi:
- od 01.04.2011. do 31.03.2012.
obrađeno
5.246 predmeta
- 2012. godina
planirano
10.000 predmeta
- 2013. godina
planirano
10.000 predmeta
- 2014. godina
planirano
10.000 predmeta
- 2015. godina
planirano
10.000 predmeta
- 2016. godina
planirano
10.000 predmeta
2.Radrevizorskihtimovazakontroluzaperiodapril–jun2012.godine
2.5. Uočeni problemi i pojave koje usporavaju proces provođenja Zakona i prijedlozi i
preporukezanjihovoprevazilaženje
U zbirnoj informaciji za period od jula 2010 do 31.03.2012. godine ukazali smo na jedanaest
pojava koje usporavaju proces revizije (1. Izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i
članova njihovih porodica u paketu sa izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite;2. Apelacija pred Ustavnim
sudom Federacije BiH – Vrhovni sud Federacije BiH je u decembru 2011. godine pokrenuo
postupak ocjene ustavnosti članova 1. 2. i 7.(stav 9) Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korisnika braniteljsko-invalidske zaštite na Ustavnom sudu Federacije BiH.
3. Pored Vrhovnog suda Federacije BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o
reviziji podnio je Predsjednik Federacije BiH. 4. Revizorski timovi za kontrolu su u nekoliko
općina spriječavani u radu od strane neformalnih grupa pripadnika boračke populacije. 5.
Problem radne propusnosti i obrade predmeta u drugoj i trećoj fazi revizije u Sektoru za
upravno rješavanje ovog Ministarstva. 6. Obezbijediti optimalnu propusnost Instituta za
medicinsko vještačenje, odnosno obradu najmanje 1.500, a optimalno 2.000 predmeta
mjesečno. 7. U medijima se od strane pojedinih predstavnika izvršne vlasti, a i predstavnika
udruga i H i B komponente plasiraju teze u cilju o jednostranoj reviziji sa ciljem zaustavljanja
revizije uopšte. 8. Od Ministarstva odbrane BiH i dalje tražimo da se na svaki zahtjev za
provjeru u Arhivskom depou i u pasivnim dosijeima korisnika povoljnih penzija odgovori u
zakonski propisanom roku od 30 dana. 9. Nastaviti traženje od Ministarstva branitelja RH i
Ministarstva odbrane RH da nam ustupe podatke o korisnicima novčanih naknada
pripadnicima HVO-a, dobitnicima najviših ratnih priznanja i podatke o ostvarenim penzijama
radi provođenja Uredbe o prihodovnom cenzusu (sadašnji cenzus za dobitnike priznanja je
proveden bez tih podataka o penzijama u RH, pa su time umanjeni rezultati primjene Uredbe o
prihodovnom cenzusu);.10. Organizaciono obezbijediti da je formirano do 15 revizorskih timova
za kontrolu; 11. Prilikom vršenja revizije povoljnih penzija došlo se do saznanja da postoji veliki
broj predmeta u kojima je izvršeno nezakonito uvođenje u pravo, ali pravni osnov nije
obuhvaćen Zakonom o reviziji tj. ne radi se o vojnim evidencijama u bivšim odjelima odbrane
nego se radi o personalnim evidencijama bivšeg FMO.
19
U ovoj Informaciju ćemo ukazati na pojavu da nekoliko općinskih službi za boračko invalidsku
zaštitu odbija da, nakon kontrole korisnika u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne
obaveze, dostave Ministarstvu osnovni dosije korisnika prava koji se vodi u općinskim
službama i u kome se nalaze svi relevatni dokumenti na osnovu kojih je neko lice dobilo status
korisnika. Ne dostavljanjem predmeta korisnika prekida se mogućnost završetka procesa
revizije i u prvoj i u drugoj fazi. To su slijedeće općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu:
1. Općinska služba za branitelje Posušje: dana 01.12.2011. aktom broj 05-R-41-1418-1075/11
tražili dostavu 15 predmeta; dana 27.02.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-226/12 tražili
dostavu dva predmeta; dana 30.03.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-369/12 tražili dostavu
dva predmeta; dana 09.04.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-440/12 tražili dostavu 17
predmeta;dana 24.04.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-492/12 tražili dostavu 32 predmeta,
dana 16.05.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-564/12 tražili dostavu 67 predmeta;dana
23.05.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-369/12 urgirali dostavu traženih predmeta; dana
29.05.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-623/12 tražili dostavu 43 predmeta;dana
29.05.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-627/12 tražili dostavu 18 predmeta; dana
04.06.2012. godine aktom broj 05-41-51-649/12 tražili dostavu 69 predmeta; dana 07.06.2012.
godine aktom broj 05-R-41-51-676/12 tražili dostavu 36 predmeta;dana 19.06.2012. godine
aktom broj 05-R-41-51-412/12 od 19.06.2012. godine tražili dostavu 47 predmeta; dana
19.06.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-711/12 od 19.06.2012. godine tražili dostavu 12
predmeta;dana 27.06.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-761/12 tražili dostavu 52
predmeta;dana 03.07.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-777/12
tražili dostavu 41
predmeta.Na sve zahtjeve za dostavu predmeta nismo dobili odgovor niti je ijedan predmet
dostavljen.Ukupno 453 predmeta.
2. Općinska služba za branitelje Ljubuški – dana 27.02.2012. godine aktom broj 05-R-41-51200/12 tražili dostavu 17 predmeta;dana 27.02.2012. godine tražili dostavu jednog
predmeta;dana 30.03.2012. godine aktom broj 05-R-41-51-391/12 tražili dostavu 41
predmeta;dana 23.05.2012. godine aktom broj 05-41-3075/12.Ukupno ne dostavljenih 59
predmeta
3. Općinska služba za branitelje Grude – dana 27.02.2012.godine aktom broj 05-R-51-194/12
tražili dostavu 37 predmeta; dana 27.02.2012.godine aktom broj 05-R-51-214/12 tražili dostavu
8 predmeta; dana 30.03.2012.godine aktom broj 05-R-51-377/12 tražili dostavu 1 predmeta;
dana 30.03.2012.godine aktom broj 05-R-51-389/12 tražili dostavu 3 predmeta; dana
09.04.2012.godine aktom broj 05-R-51-425/12 tražili dostavu 128 predmeta; dana
17.04.2012.godine aktom broj 05-R-51-467/12 tražili dostavu 69 predmeta; dana
30.06.2012.godine aktom broj 05-41-1418-508/11 tražili dostavu 86 predmeta; dana
26.08.2011.godine aktom broj 05-41-1418-708/11 tražili dostavu 37 predmeta; dana
26.08.2012.godine aktom broj 05-41-1418-709/11 tražili dostavu 13 predmeta; dana
23.05.2012.godine aktom broj 05-41-3075/11 urgirali dostavu ranije traženih predmeta;
Ukupno ne dostavljenih predmeta 382.
4. Općinska služba za branitelje Čapljina - dana 29.05.2012.godine aktom broj 05-R-41-51624/12 tražili dostavu 15 predmeta; Ukupno ne dostavljenih predmeta 15.
20
5. Općinska služba za branitelje Domaljevac-Šamac - dana 09.04.2012.godine aktom broj 05R-41-51-422/12 tražili dostavu 93 predmeta; dana 16.04.2012.godine aktom broj 05-R-41-51458/12 tražili dostavu 24 predmeta; dana 26.08.2011.godine aktom broj 05-41-1418-713/11
tražili dostavu 71 predmeta; dana 27.10.2011.godine aktom broj 05-R-41-1418-945/11 tražili
dostavu 19 predmeta; dana 27.03.2012.godine aktom broj 05-R-41-1418-713,945/11 urgirali
dostavu ranije traženih predmeta; Ukupno ne dostavljenih predmeta 207.
6. Općinska služba za branitelje Orašje - dana 26.08.2011.godine aktom broj 05-41-1418715/11 tražili dostavu 9 predmeta; dana 23.05.2012.godine aktom broj 05-41-3075/12 urgirali
dostavu ranije traženih predmeta; Ukupno ne dostavljenih predmeta 9.
Ukupno neopravdano je od strane općinskih službi za pitanja branitelja nedostavljeno 1.125
predmeta.
3.RadorganizacionihjedinicaMinistarstvanaprovođenjuZakonaoreviziji
Sve organizacione jedinice Ministarstva angažovane su na provođenju Zakona u reviziji.
Dodatno je uveden u rad telefon za anonimne prijave lažnih korisnika. Privremeno je
organizovana grupa za sravnjenje zapisnika, (tabela 3. strana 26-28) radna grupa za podršku
reviziji, svakodnevno se vrši elektronska obrada i unos podataka u bazu podataka predmeta o
reviziji. Na poslovima revizije angažovan je određen broj diplomiranih pravnika po ugovoru o
djelu i volontera, a u skladu sa ranijim odlukama Vlade Federacije BiH.Svakodnevno su
angažovana sva rasploživa vozila ministarstva na prevozu revizorkih timova i obezbjeđuje se
logistička podrška u radu revizorskih timova.Izvršena je adaptacija dodatnih pet kancelarija i
sale za „kolanje dokumentacije revizije“(Tabela 4. 29-30). U procesu provođenja Zakona o
reviziji svakodnevno se ostvaruju kontakti i saradnja sa Institutom za medicinsko vjerštačenje,
Federalnim zavodom PIO/MIO i Ministarstvom odbrane BiH.
4.Završnarazmatranja
Iz gore navedenih pokazatelja vidi se da je proces realizacije Zakona o provođenju kontrole
zakonitosti korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite koji je na terenu praktično
počeo 05.07.2010. godine već 24 mjeseca u toku realizacije, uz napomenu da se proces
revizije u potpunosti (kroz sve faze) odvija od 18.03.2011. godine odnosno imenovanja nove
Vlade Federacije BiH.
Nastavljen je trend smanjenja broja korisnika lične i porodične invalidnine, te korisnika
povoljnijih penzija kao rezultat provođenja Zakona o reviziji sa procjenjenim uštedama u
Budžetu cca 15 miliona KM.
Petnaest revizorskih timova, a u ovom drugom izvještajnom periodu 2012, jedanaest
revizorskih timova, je pregledalo 44.451 predmet u prvoj fazi, izdato je 2.559 naloga za
obrazac FMB2, a 30.050 naloga za obrazac FMB1, te da je 6.732 predmeta upućeno na
Institut od čega je Institut, već obradio 5.219 predmeta i vratio ih u treću fazu gdje je ukupno
obrađeno i riješeno 7.414 predmeta.
U ovoj Informaciji je predočen i dinamički plan provođenja Zakona o reviziji koji je sačinjen na
osnovu dosadašnjih iskustava u provođenju Zakona o reviziji.
Ukazano je na pojavu da određen broj općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu prećutno
odbija dostaviti predmete korisnika koji bi bili upućeni u drugu fazu revizije (1.125 predmeta)
tako da će rukovodilac organa u cilju zaštite zakonitosti provođenja Zakona o reviziji kao
21
federalnog propisa, pristupiti donošenju privremenih rješenja o obustavi isplata invalidnina za
sve korisnike za koje se ne dostavljaju predmeti u drugu fazu revizije.
Rezultati i pozitivni preokreti koji smo napravili u provođenju Zakona o reviziji od 18.03.2011.
godine obavezuju nas da još intenzivnije i organizovanije nastavimo realizaciju Zakona o
provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Iz prava treba izvesti sve bespravne korisnike i stvoriti uslove za povećavanje invalidnina
onima koji su u postupku revizije dokazani kao zakonski korisnici i pripadnici kategorija ratnih
vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja i
odlikovanja.
U tom smislu predlažemo Vladi FBiH da nakon razmatranja usvoji Informaciju o provođenju
Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske
zaštite za period 01. april do 30. juni 2012. godine sa slijedećim z a k l j u č c i m a:
1. Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvaja informaciju o implementaciji Zakona o
provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za
period 01. april do 30. juni 2012. godine, i istu će dostaviti: Predsjedniku i Potpredsjednicima
Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu,
2. Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata za predloženi Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
3. Vlada Federacije BiH daje saglasnost ministru Federalnog ministarstva za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za preduzimanje aktivnosti donošenja privremenih
rješenja o obustavljanju isplata za korisnike za koje Službe za boračko-invalidsku zaštitu
odbijaju da dostave predmete resornom ministarstvu radi nastavljanja i završetka procesa
revizije tih predmeta i da se prema odgovornim licima u tim službama preduzmu ostale
zakonom predviđene mjere.
MINISTAR
Zukan Helez
Dostavljeno:
1. Naslovu
2. Kabinet ministra
3. a/a
22
TABELA 1. PREGLED REZULTATA REVIZIJE ZA PERIOD JULI 2010. – 30 JUNI 2012. GODINE
Tim TIM 1
TIM 2 TIM 3 TIM 4
TIM 5 TIM 6 TIM 7 TIM 8 TIM 9 TIM 10
TIM 11
TIM 12
TIM 13
TIM 14
TIM 15
TIM 16
FMB 1 1904 88 1445 2796 2578 3135 2741 2898 1333 1302 1387 1956 1436 565 1775 2711 30050 FMB 2 9 288 574 660 48 46 105 1 29 48 402 12 23 314 2559 MVI 83
24 2
5 69 8 22 64 12 12 3 7 311
Pr.prava
16
143 19
80 17 3 6 11 37 9 3 9
2 6 6 UKUPNO ZAVRŠENIH
2012
88 1900 3391
3323 3269 2798 3031 1409 1380 1456 2364 1445
586 1804 3031 367
33287
NEZAVRŠENI PREDMETI DODATNE NA UVID PROVJERE OSTALI POV.PENZ.
72 48
623 19 817 1
1497
1023 1
1641
76 8 17 13 26 2 41 10 317 151 197 4 107 1 49 33
211 1
723
496 1529
1150 16
244
5222 23
308
5634
UKUPNO ZAVRŠENIH I NEZAVRŠENIH 2132
88
2542
5706
5988
3353
2828
3059
1460
1848
1657
2472
1527
1521
3829
4441
44451
PROMJENA NALOGA FMB2 u FMB1
312
18
40
1
1
14
386
TABELA 2. REZULTATI REVIZIJE ZA DRUGI KVARTAL 2012. GODINE
Tim TIM 1 TIM 2 TIM 3 TIM 4 TIM 5 TIM 6 TIM 7 TIM 8 TIM 9 TIM 10
TIM 11
TIM 12
TIM 13
TIM 14
TIM 15
TIM 16
FMB 1 244 389 542 521 408 564 436 152 215 382 452 4305 FMB 2 3 21 91 70 19 26 36 3 39 64 47 419 MVI 45 1 39 1 86
Pr.prava
2 6 4 22 9 1 3 3 UKUPNO ZAVRŠENIH
294 416 638 613 475 591 473 0 155 257 449 0 0 0 499 50
4860
NEZAVRŠENI PREDMETI DODATNE NA UVID PROVJERE OSTALI POV.PENZ.
17 84 139 1 146 2 7 24 193 107 29 4 11 30 1 682 24
113
0
UKUPNO ZAVRŠENIH I NEZAVRŠENIH PROMJENA NALOGA FMB2 u FMB1
307
8
6
1
1
5655
323
TABELA 3. PREGLED IZDATIH UVJERENJA FMB1 I FMB2 U GRUPAMA ZA PITANJA VOJNIH EVIDENCIJA red.br. 1
2
3
4
5
6
7
8
9 ORAŠJE 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ODJEK BIHAĆ TUZLA 25 ZENICA 26 GRUPA Bihać Bosanska Krupa Bosnaski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša FMB‐1 FMB‐2 UKUPNO 437 61 44 102 894 480 47 87 18 11 9 2 4 331 291 455
72
53
104
898
811
338
87
UKUPNO:
2152 400 797 132 666 40 10 10 2818
440
807
142
UKUPNO:
Banovići Čelić Gračanica Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice Doboj‐istok Gradačac 1329 313 66 299 201 61 408 439 636 58 2750 546 73 407 60 4 6 5 4 26 2 7 102 15 1 1 1389
317
66
305
206
65
434
441
643
58
2852
561
74
408
UKUPNO: Breza Kakanj 6257 113 771 173 1 56 6430
114
827
Orašje Domaljevac‐Šamac Odžak 25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 GORAŽDE 38 39 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
TRAVNIK MOSTAR 245 351 548 59 436 429 801 256 499 63 19 17 35 2 4 26 9 36 28 4 264
368
583
61
440
455
810
292
527
67
UKUPNO:
4571 1113 167 61 237 11 10 4808
1124
177
61
UKUPNO:
Bugojno Busovača Donji Vakuf Travnik Kreševo Gornji Vakuf Vitez Jajce Novi Travnik Kiseljak Fojnica
1341 228 140 245 743 92 380 204 344 401 383 226 21 36 7 1 34 1 34 20 87 11 4 6 1362
264
147
246
777
93
414
224
431
412
387
232
UKUPNO: Čapljina Čitluk Jablanica Konjic Neum 3386 575 464 22 349 66 241 35 8 20 3627
610
472
22
369
66
Maglaj Olovo Tešanj Usora Vareš Visoko Zavidovići Zenica Žepče Doboj‐jug Goražde Foča‐Ustikolina Pale‐Prača 26
56
57
58
59
60
61
62
63
GRUDE 64
65
66
67
68
69
70
71
72
SARAJEVO 73
74
75
76
77
78
TOMISLAVGRAD 79 80 118 70 1247 28 73 146
70
1320
0
UKUPNO:
2911 480 622 647 74 164 85 270 77 64 3075
565
892
724
138
UKUPNO:
1823 795 687 359 197 252 632 749 631 706 496 36 11 6 2 10 55 51 31 5 2319
831
698
365
199
262
687
800
662
711
UKUPNO:
5008 93 299 203 207 11 72 51 5215
0
104
0
0
371
254
UKUPNO:
595 23 24 134 1 729
24
24
Prozor‐Rama Stolac Mostar Ravne Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg Hadžići Ilidža Ilijaš Trnovo Vogošća Sarajevo Centar Sarajevo N.G. Sarajevo N.S. Sarajevo S.G. Bosansko Grahovo Drvar‐Kupres Glamoč Kupres Livno Tomislavgrad MUP‐LIVNO MUP‐GORAŽDE UKUPNO 29420
27
2400
31820
TABELA 4. PREGLED TROŠKOVA REVIZIJE ZA PRVI I DRUGI KVARTAL 2012. GODINE BUDŽETSKA STAVKA 613998
UKUPNO
UTROŠENO
I-III 2012.
UKUPNO
UTROŠENO
IV-VI 2012.
1. UKUPNI TROŠKOVI REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU: PAUŠALI I NAKNADE PO UČINKU
55.374,00
88.225,00
30.825,00
41.862,50
10.972,65
16.167,03
35.969,85
42.389,20
9.781,92
18.566,68
9.600,00
12.800,00
675,00
75,00
4.002,80
467,75
447,00
137,50
5.496,00
11.650,00
73.456,75
85.601,35
2. UKUPNI TROŠKOVI REVIZORSKIH TIMOVA: TROŠKOVI DNEVNICA ZA KONTROLU
3. UKUPNI TROŠKOVI REVIZORSKIH TIMOVA: TROŠKOVI KORIŠTENJA PRIVATNOG VOZILA
4. UKUPNI TROŠKOVI REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU: TROŠKOVI NOĆENJA
5. UKUPNI TROŠKOVI REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU:TROŠKOVI GORIVA.
6.UKUPNI TROŠKOVI TIMA ZA KOORDINACIJU: PAUŠALI
7.UKUPNI TROŠKOVI TIMA ZA KOORDINACIJU: TROŠKOVI DNEVNICA
8.UKUPNI TROŠKOVI TIMA ZA KOORDINACIJU: TROŠKOVI KORIŠTENJA PRIVATNOG VOZILA
9. UKUPNI TROŠKOVI ASISTENATA REVIZORSKIH TIMOVA KOJI SU UČESTVOVALI U PODRŠCI REVIZORSKIM TIMOVIMA.
10.UKUPNI TROŠKOVI DNEVNICA VOZAČA REVIZORSKIH TIMOVA.
11. UKUPNI TROŠKOVI MJESEČNIH NAKNADA ZA UGOVOR O DJELU.
28
12.UKUPNI TROŠKOVI MJESEČNIH NAKNADA ZA VOLONTERE KOJI SU PRIMLJENI KAO POMOĆ U PROVOĐENJU REVIZIJE I
UVOĐENJE CENZUSA DOBITNICIMA RATINIH PRIZNANJA.
13.UKUPNI TROŠKOVI NAGRADA ZA IZUZETAN DOPRINOS U PROVOĐENJU REVIZIJE IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE
ZAŠTITE.
24.667,95
18.587,46
9.200,00
31.050,00
4.681,69
4.840,90
0,00
0,00
41.671,08
50.198,93
0,00
2.565,00
0,00
2.333,00
9.411,30
21.820,02
289.040,31
169.507,26
615.273,30
618.844,58
14. UKUPNI TROŠKOVI KANCALARIJSKOG MATERIJALA I KOMPJUTERSKE OPREME .
15.UKUPNI TROŠAK ODRŽAVANJA SEMINARA KOJI JE SUŽIO KAO EDUKACIJA ZA DRUGU FAZU PROVOĐENJA REVIZIJE.
16. POREZI I DOPRINOSI KOJU SE UPLAĆUJU ZA PAUŠALNE NAKNADE, DNEVNICE, NAKNADE PO UČINKU, MJESEČNE
NAKNADE ZA VOLONTERE I UGOVORE O DJELU.
17. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KOJI SE KORISTI ZA ARHIVIRANJE ZAPISNIKA. OPREMA KOJA SE KORISTI U ISTU SVRHU
IZNOSE.
18. TROŠKOVI RADNO-KONSULTATIVNIH SASTANAKA SA REVIZORSKIM TIMOVIMA
19. TROŠKOVI ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA KOJA SE KORISTE ZA PREVOZ REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU.
20. TROŠKOVI INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
UKUPNO UTROŠENO ZA REVIZIJU U 2012. GODINI:
29
Download

informacija o implementaciji zakona o provođenju kontrole