SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVII - Broj 7
Četvrtak, 25. aprila 2013.
BIHAĆ
298.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona “Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
20. i 21. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog
kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 26/12), Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
PROGRAM RADA
VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA
ZA 2013. GODINU
1. UVOD
Članom 20. Poslovnika o radu Vlade Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 26/12), određeno je da
Vlada Unsko-sanskog kantona donosi godišnji
program rada koji treba da sadrži najznačajnije
zadatke koje Vlada kantona treba da izvrši u toku
godine, nosioce pripreme materijala, rokove u
kojima će se pojedina pitanja razmatrati, a prema
potrebi i kraća obrazloženja za programiranje
zadataka.
Članom 21. određeno je da prijedloge pitanja
za program rada daju članovi Vlade Kantona,
Izdanje na bosanskom
jeziku
kantonalna ministarstva, kantonalne upravne
organizacije i radna tijela Vlade kantona, polazeći
od Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti.
Programom rada Vlade Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu, utvrđuju se mjere koje
će u okviru normativne, studijsko-analitičke i
informativne djelatnosti pripremati, donositi,
odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog
kantona.
2. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI VLADE
KANTONA U 2013. GODINI
Vlada Unsko-sanskog kantona će i u 2013.
godini prioritetno nastaviti sa aktivnostima
usmjerenim na zaštitu života, prava, sigurnosti i
nepovredivosti ljudi i imovine, na unapređenju
sistema spašavanja i zaštite ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i
nastaviti aktivnosti na sprečavanju svih oblika
nasilja (nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja i
sl.).
Vlada Unsko-sanskog kantona će kroz
aktivnosti predviđene Programom rada Vlade
Unsko-sanskog kantona u 2013. godini, prije
svega, nastaviti započete i pokrenuti nove
neophodne reformske procese, posebno radikalnije
reforme u budžetskom sistemu, jačanje interne
revizije kroz donošenje Strateškog plana interne
revizije za razdoblje 2013.-2015. godine i Plana
Broj 7 - Strana 482
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
interne revizije za 2013. godinu, a sve u cilju
stabilizacije budžeta kroz povećanje budžetskih
prihoda i uvođenje restrikcija, odnosno ušteda
javne potrošnje.
Vlada Kantona će također svoje aktivnosti
usmjeriti ka zauzimanju značajnijeg mjesta i
delegiranja projekata sa iskazanim potrebama
Kantona i sa istim aplicirati prema federalnom
nivou vlasti, a koji bi se finansirali iz Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine i iz drugih izvora
finansiranja viših nivoa vlasti.
U proteklom periodu Vlada Unsko-sanskog
kantona je predlažući Skupštini Kantona
određena zakonska rješenja, u skladu sa ustavnim
nadležnostima, a i sama donoseći podzakonske
provedbene propise, stvarala pravni okvir na
stvaranju pozitivnog ambijenta i institucionalne
podrške u cilju unapređenja stanja u oblastima za
koje smo kao Kanton nadležni.
Vlada Unsko-sanskog kantona će i u narednom
programskom periodu raditi na predlaganju novih
zakonskih rješenja u oblastima koje do sada nisu
uređene ili su djelimično uređene, npr. u oblasti
unutrašnjih poslova a to su prvenstveno: uređenje
pojava javnog okupljanja, u oblasti javnog
reda i mira, te unapređenje odredaba Zakona o
policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona,
Zakona o oružju i municiji i Zakona o unutrašnjim
poslovima Unsko-sanskog kantona.
U oblasti obrazovanja sistemski urediti
oblast obrazovanja odraslih, oblast visokog
obrazovanja, naučno-istraživačku djelatnost, u
oblasti zdravstva i socijalne politike planirano je
usklađivanje kantonalnog zakona i podzakonskih
akata iz oblasti socijalne zaštite sa zakonima
iz ove oblasti koji su u proceduri donošenja na
federalnom nivou.
U cilju unapređenja turizma kao jedne od
strateških grana razvoja Kantona, u narednoj
godini će se pristupiti izradi Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona
i Zakona o turističkoj djelatnosti Unsko-sanskog
kantona.
Posebna pažnja bit će usmjerena na zaštitu
prirodnih resursa i održivo korištenje istih.
Pored navedenog, poduzimat će se aktivnosti na
unapređenju upravljanja okolišem i sprječavanju
njegovog onečišćenja što će se postići
normativnim usklađivanjem sa potrebama na
terenu, a to će se postići kroz izmjene zakonskog,
finansijskog i institucionalnog okvira, kao i
25. aprila 2013.
njegovom integracijom kroz druge sektore poput
turizma, energetike, industrije, poljoprivrede,
šumarstva, saobraćaja i slično.
Shodno tome, u narednom programskom
periodu planirano je donošenje Prostornog plana
Unsko-sanskog kantona 2012.-2032. godina,
Plana zaštite okoliša Unsko – sanskog kantona,
Studija o izvodljivosti regionalnog centra
upravljanja otpadom i Studije uticaja na okoliš za
predloženu Regionalnu sanitarnu deponiju.
U skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male
privrede i Pravilnika o postupcima o provođenju
programa poticaja nastavit će se sa donošenjem
Programa poticaja za područje Kantona.
U cilju omogućavanja transparentnog,
nediskriminatornog i jasnog pravnog okvira, u
zakonom određenom postupku utvrđivanja uslova
pod kojima domaća i strana privatna lica mogu
realizirati projekte javno privatnog partnerstva
u Kantonu ili Općini u prošloj godini donijet je
Zakon o javno privatnom partnerstvu.
U ovom programskom periodu Vlada Unskosanskog kantona donijet će podzakonske akte
koji se odnose na kriterije ocjene i odobravanja
projekata JPP, o sadržaju ugovora o JPP-u, o
nadzoru provedbe projekata JPP i o educiranju
učesnika u postupcima pripreme i provedbe
projekata JPP.
Vlada Unsko-sanskog kantona nastavit će
sa aktivnostima za osiguranje dostojanstvenog
statusa i ostvarivanje prava korisnika iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite, te angažovanju svih
relevantnih faktora u cilju dosljedne primjene
zakonskih odredbi koje se odnose na ostvarivanje
prava.
U cilju povećanja kvaliteta zdravstvene zaštite
na području Unsko-sanskog kantona nastavit će se
sa realizacijom Akcionih planova za sprovođenje
Strategije razvoja zdravstva na Unsko-sanskom
kantonu.
U oblasti Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva stavljanjem u
funkciju
biljne
proizvodnje
(ratarstvo,
povrtlarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo),
stočarske proizvodnje sa posebnim osvrtom na
mljekarstvo, uzgoj rasplodnih i tovnih grla u
oblastima govedarstva, ovčarstva, peradarstva,
svinjogojstva, pčelarstva, oblasti novčanih
podrški u poljoprivredi (kantonalnih i federalnih),
oblasti veterinarstva (javno veterinarsko
zdravstvo sa zdravstvenom zaštitom životinja),
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
oblasti vodoprivrede (korištenje i zaštita voda,
realizacija projekata, infrastrukture i projektne
dokumentacije) i oblasti šumarstva sa lovstvom
(upravljanje, kontrola i zaštita resursa), otvorene
su mogućnosti privrednog rasta i razvoja u
oblastima prehrambene industrije, finalne prerade
drveta, turizma, proizvodnje električne energije
i sl. koje će doprinijeti masovnom zapošljavanju
na ovim prostorima, što je i strateški cilj Vlade
Unsko-sanskog kantona.
U narednom periodu, a kad je u pitanju
inspekcijski nadzor Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove će, pored svojih redovnih
programskih aktivnosti, zajedno sa resornim
ministarstvima poduzimati aktivnosti u cilju
rješavanja problema sa kojima se ministarstva
susreću u svom radu, a tiču se inspektora i
inspekcijskog nadzora u pojedinim oblastima.
Vlada Unsko-sanskog kantona će u ovom
programskom periodu poduzimati aktivnosti
u cilju održavanja saradnje sa predstavnicima
sindikata budžetskih korisnika, na način što će
sa istim održavati sastanke prema iskazanim
potrebama.
Vjerujemo da će kvalitet aktivnosti
predviđenih ovim Programom doći do izražaja
prilikom implementacije istih, kako od strane
Vlade Kantona, tako i Skupštine Kantona, jer je
cilj ovog Programa poboljšanja kvaliteta života
građana Unsko-sanskog kantona.
Tu se ponajprije misli na zaustavljanje trenda
gubitka radnih mjesta, na smanjenje stope
nezaposlenosti, na povećanju senzibiliteta
prema socijalno najugroženijim kategorijama,
zatim povećanju kvaliteta zdravstvene zaštite,
povećanju zaštite radnika i ostvarenje njihovih
osnovnih radničkih prava, uspostavi održivog
kvaliteta u svim oblastima odgoja i obrazovanja,
stvaranju realnih mogućnosti za razvoj Unskosanskog kantona kroz korištenje prirodnih resursa,
odnosno dobara od općeg interesa.
Upravo ovaj Program omogućuje da svi
zajedno pratimo i ocjenjujemo svoj rad i doprinos
u realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka, a naši
građani će zasigurno prepoznati rad i zalaganje
svakog od nas.
Broj 7 - Strana 483
3. KANTONALNA MINISTARSTVA
3.1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA
Ministarstvo će u 2013.godini svoje aktivnosti
prioritetno usmjeriti na zaštitu života, prava,
sigurnosti i nepovredivosti ljudi i imovine.
Glavne odrednice djelovanja Ministarstva u 2013.
godini biće usmjerene na jačanje zakonitosti i
odgovornosti, dalju depolitizaciju policije,
podizanje efikasnosti, kvalitete rada na viši
nivo, održavanje stabilnog sigurnosnog stanja,
jačanje saradnje sa agencijama unutar Federacije
Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, ali
i prekogranične saradnje, s ciljem smanjenja
konfliktnih i uznemirujućih situacija, te
pružanja kvalitetnije usluge i jačanja saradnje sa
zajednicom.
Akcenat na realizaciji Programa rada
Ministarstva biti će na provođenju strategija,
akcionih i operativnih planova, naročito onih koji
se odnose na organizirani kriminal, terorizam,
ratni zločin, zloupotrebe droga, maloljetničku
delikvenciju i sve oblike nasilja, te dalje
smanjenje stope kriminaliteta, smanjenju teških
stradanja u saobraćaju i prekršaja iz javnog reda
i mira. Ministarstvo će putem pripadnika policije
i dalje nastaviti aktivnosti na jačanju rada sa
zajednicom, a posebna pažnja biće posvećena
edukacijama učenika osnovnih škola na teme
vršnjačkog nasilja, maloljetničke delikvencije,
zloupotrebe droga i sigurnosti saobraćaja.
U narednom periodu vršit će se i dalje
saradnja sa INTERPOL-om, EUFOR, OHR,
ICITAP, UNDP, OSCE, SDC, te vladinim
i nevladinim organizacijama. Unapređivat
će se saradnja sa organima zakonodavne i
izvršne vlasti, lokalnim zajednicima, centrima
za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim
ustanovama, institucijama, udruženjima građana,
organizatorima javnih okupljanja, civilnom
zaštitom, službom spašavanja, agencijama za
traženje nastalih, privatnim sektorom itd.
U toku 2013.godine Ministarstvo će učestvovati
u implementaciji novog projekta Evropske unije
pod imenom “EU podrška zakonodavstvu BiH”
na putu standardizacije. Projekat je sastavljen od
10 komponenti i trajaće 24 mjeseca. Očekivani
ciljevi su da se dostignu standardi za ispunjavanje
uvjeta od strane agencija za sprovođenje zakona
za ulazak u EU.
Broj 7 - Strana 484
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Također će se ostvariti bolja saradnja sa
zdravstvenim ustanovama zbog rješavanja jednog
broja nezbrinutih lica (duševnooboljelih) koja
se slobodno kreću ulicama i pored toga što
mogu ugroziti sigurnost drugih lica, a neka su
sklona činjenju prekršaja iz Zakona o javnom
redu i miru, Zakona o oružju i municiji u Unskosanskom kantonu, Zakona o zaštiti od nasilja u
porodici. U narednom periodu jačat će se saradnja
sa prekršajnim odjeljenjima sudova i centara
za socijalni rad u cilju rješavanja nagomilanih
problema vezanih za skitnju i prosjačenje,
naročito organizirano prosjačenje i eksploataciju
djece, posebno Roma.
Posebnu pažnju Ministarstvo će posvetiti kroz
preventivno i represivno djelovanje pripadnika
policije prema počiniocima saobraćajnih
prekršaja, nastalih kao posljedica saobraćajnih
nezgoda s najtežim posljedicama, a prouzrokovani
kroz uzročnike: nepropisna i neprilagođena
brzina, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja
pod uticajem alkohola i droga, vožnja prije
sticanja prava, nepropisno preticanje, vožnja u
vrijeme izrečene zabrane upravljanja, prekršaji
u kojima učestvuju vozači bicikla, mopeda i
motocikla, nepropisno kretanje i zadržavanje
pješaka na kolovozu .
Planom rada u 2013.godini Ministarstvo će
planirati nabavu 11 eksternih hard diskova, kako
bi svaki uređaj imao svoj hard disk, što bi
obogatilo rad i omogućilo kvalitetno arhiviranje
podataka visokopreventivnih mjerača brzine
(stacionarnih radara), kao i 5 uređaja (PDA) za
otkrivanje vozača i vozila sa ino tablicama koji
čine prekršaje.
25. aprila 2013.
koordinacija i efikasnost institucija u slučajevima
nasilja.
Nastaviće
se
kontinuirano
praćenje
operativnog rada u cilju prikupljanja saznanja o
svim pojavnim oblicima kriminaliteta, posebno
na vanjskoj i unutrašnjoj korupciji, ratnim
zločinima, zloupotrebama droga i sl. Polazište i
zakonitost operativnog rada će se implementirati
tragom “Modela operativnog rada u BiH” i
drugim unutrašnjim instruktivnim aktima, što će u
konačnici rezultirati implementiranjem posebnih
istražnih radnji, što se i do sada pokazalo kao
uspješna praksa, a u prikupljanju saznanja
koristiće se novi nivo razvoja strategije kroz rad
policije u zajednici.
Realizacija naprijed navedenih aktivnosti u
oblasti unutrašnjih poslova podrazumijeva,
između ostalog, i izvršenje sljedećih poslova i
zadataka:
- dostavljanje izvještaja i drugih informacija
nadležnim zakonodavnim i izvršnim organima
vlasti, koji se odnose na upravno rješavanje
predmeta iz oblasti građanskih stanja, izdavanje
identifikacionih dokumenata, registracije
motornih vozila kao osnovni preduvjet davanja
kvalitetnih usluga građanima iz nadležnosti rada
Ministarstva,
- provoditi implementaciju Plana i Programa
edukacije zaposlenika koji obavljaju poslove
izdavanja identifikacionih dokumenata,
- implementirati Program borbe protiv korupcije
u MUP-a USK-a i provoditi Strategiju borbe
protiv korupcije MUP-a USK-a,
U sklopu poboljšanja uslova rada planira se
izvršiti materijalno-tehničko opremanje Uprave
policije i Ministarstva u skladu sa Budžetskim
sredstvima i radnim prostorom, povećanje
kapaciteta pritvorskih prostorija, te opremanje
pritvorskih jednica po utvrđenim standardima.
Posebna pažnja iskazat će se na planiranju
iznalaženja rješenja za smještaj Četvrte PU i PS
Velika Kladuša, te Prve PU, čiji se rad odvija u
kancelarijama zgrade u sjedištu.
- vršiti inspekcijski nadzor nad prometom opasnih
materija (eksploziv, zapaljive tečnosti i gasovi)
u pogledu nabavke, trgovinskog prometa,
skladištenja i upotrebe, te učestvovati u akcijama
vezanim za kontrolu prevoza opasnih materija,
Kontinuirano će se provoditi obaveze koje
proističu iz Protokola pristupanja nadležnih
institucija u slučajevima nasilja u porodici
za općine Unsko-sanskog kantona, koji se u
MUP USK primjenjuje od oktobra 2012.
godine. Njegovom primjenom stvoriće se i bolja
- vršiti inspekcijski nadzor nad radom Agencija
za zaštitu ljudi i imovine i unutarnjih službi kod
pravnih lica koja su organizirala vlastite službe
zaštite imovine koje djeluju na području Unsko
sanskog kantona po osnovu stvarne i mjesne
nadležnosti,
- vršiti neposredan inspekcijski nadzor nad
sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti
zaštite od požara i eksplozija u objektima koji
su od vitalnog značaja za Unsko sanski kanton i
objektima sa izraženim požarnim opterećenjem,
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- vršiti nadzor nad primjenom Zakona o matičnim
knjigama u Matičnim uredima na području
Unsko-sanskog kantona,
- vršiti nadzor nad primjenom Zakona o putnim
ispravama, Zakona o prebivalištu i boravištu
građana Bosne i Hercegovine, Zakona o ličnoj
karti, Zakona o jedinstvenom matičnom broju,
Zakona o ličnom imenu, Zakona o državljanstvu
Bosne i Hercegovine, Zakona o državljanstvu
Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o
osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini, Pravilnika o registriranju
motornih vozila i Pravilnika o vozačkoj dozvoli
iz nadležnosti Ministarstva,
- vrši nadzor nad zakonitošću rada udruženja
koja obavljaju djelatnost i iz oblasti u kojoj je
praćenje stanja u nadležnosti ministarstva,
- realizacija "Sporazuma o uspostavljanju
sistema elektronske razmjene podataka između
policijskih agencija i tužilaštava BiH" čija
implementacija je bila jedan od preduvjeta
za liberalizaciju viznog režima za Bosnu i
Hercegovinu,
- održavanje sistema ROF (Registra novčanih
kazni) i prekršajne evidencije,
- priprema 11 pravilnika i uputstava u cilju
realizacije Sigurnosne politike Ministarstva
unutrašnjih poslova USK-a,
- provođenje aktivnosti sa ICITAP-om i
Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine
oko uvođenja u rad sistema SPI (Standardiziran
policijski izvještaj),
- rad na proširenju sistema VOIP (Voice over IP)
u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i
Hercegovine,
- sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i
počinilaca iz općeg kriminaliteta, privrednog
kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, s
posebnim akcentom na financijski kriminal,
sprječavanje pojave narkomanije, falsifikovanje
raznih vrsta dokumenata i isprava, ilegalnu
trgovinu
oružjem,
trgovinu
ljudima,
kompjuterski kriminal, korupciju, razbojništva
i razbojničke krađe, otuđenja motornih vozila,
krivičnih djela ratnog zločina, krivična djela
terorizma, suzbijanje maloljetničke delikvencije,
suzbijanje pojave nasilja u porodici, vršnjačkog
nasilja, seksualnih delikvenata
- provođenje planskih aktivnosti na sprečavanju
i otkrivanju svih krivičnih djela organiziranog
kriminaliteta, s posebnim akcentom na krivična
djela razbojništvo, krađa putničkih motornih
Broj 7 - Strana 485
vozila, krivotvorenje novca, nedopuštena
trgovina oružjem, bavljenjem prostitucijom,
trgovinom ljudima, trgovinom opojnim drogama
i drugih krivičnih djela koja imaju oblik
organiziranosti,
- provođenje mjera i aktivnosti koje proističu
iz Državne strategije nadzora nad opojnim
drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe
opojnih droga u Bosni i Hercegovini za
period 2009.-2013.godina, Akcionog plana
za sprečavanje trgovine ljudima u Bosni
i Hercegovini za period 2008.-2012.godina i
učestvovanje u radu Regionalnog monitoring
tima Banja Luka. Provodiće se Akcioni plan
za prevenciju i borbu protiv terorizma (2010.2013.), a koji proističe iz strategije,
- provoditi Strategiju borbe protiv korupcije
za period 2009.-2014.godina sa akcentom na
unutrašnju korupciju i procesuiranje počinilaca.
- r ealizacija akcionog plana operativno
istraživačkog rada u oblasti koruptivnih djela
dostavljenog Kantonalnom tužilaštvu Bihać,
- rad na Akcionom planu integralne zaštite šuma
na području Unsko sanskog kantona koji se
odnosi na mjere i aktivnosti na sprečavanju
nezakonitih radnji u oblasti šuma i drvne
industrije, koji se primjenjuje uz koordinirani rad
Sektora kriminalističke policije sa policijskim
upravama, policijskim stanicama, Poreznom
upravom i šumskim inspekcijama,
- rad na realizaciji plana vezanog za suzbijanje
nelegalne eksploatacije mineralnih sirovinama
uz koordinaciju sa Komisijom za koncesije
Unsko - sanskog kantona i Kantonalnoj upravi
za inspekcijeske poslove Unsko sanskog
kantona,
- prikupljanje saznanja o počinjenim ratnim
zločinima i dokumentovanje ratnih zločina
počinjenih na području općina Unsko sanskog
kantona, te ostvarivanje saradnje sa komisijama
za traženje nestalih, SIPA-om i drugim vladinim
i nevladinim organizacijama koje rade na
otkrivanju masovnih grobnica, identifikacija
žrtava i dr.,
- rad na prikupljanju informacija koje se odnose
na eventualnu pojavu pojedinica ili grupa
sklonih vršenju terorističkih akata, čak i prema
objektima koje koristi lokalna policija,
- pojačan rad na suzbijanju maloljetničke
delikvencije, jačanje prevencije kroz rad sa
školama, centrima za socijalni rad, te provođenje
strategija i operativnih planova na suzbijanju
Broj 7 - Strana 486
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
pojava točenja alkohola i pružanje usluga
maloljetnim licima kroz razne kockarnice i
kazina,
- provoditi akciju "Žetva" u cilju dobrovoljne
predaje nelegalnog oružja od strane građana
policijskim organima, te vršiti skladištenje
oduzetog i privremeno oduzetog oružja,
naoružanja i eksplozivnih materija od građana,
NUS-a i MES-a prikupljenog kroz akciju
"Žetva",
- poduzimanje mjera na ostvarivanju bolje
saradnje sa organizatorima javnih skupova u
cilju poduzimanja efikasnijih mjera obezbjeđenja
javnog reda i mira (sportske, kulturne, vjerske i
druge manifestacije) na kojima se okuplja veći
broj građana, te kroz kvalitetniji planski pristup
i organizaciju sektorske, pozorničke i patrolne
službe uvesti parametre za praćenje smanjenja
broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira,
- rad na sprovođenju Akcionog plana u saobraćaju
2008.-2013.godina, te aktivnosti na uočavanju
nedostataka na putevima koji direktno utiču
na sigurnost saobraćaja, te obavještavanju
institucija nadležnih za rješavanje uočene
problematike čime će se jačati sigurnost
saobraćaja.
3.2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I
UPRAVE
Ministarstvo pravosuđa i uprave će pored
kontinuiranih aktivnosti na zaštiti i jačanju
prava i osnovnih sloboda čovjeka, građanskih i
ekonomsko-socijalnih prava i sloboda, vjerskih
sloboda, jednakosti i ravnopravnosti naroda i
građana i sprečavanju diskriminacije po bilo kom
osnovu, te osiguranja vladavine prava, jačanja
pravosudnog sistema i njegove neovisnosti,
kontinuirano pratiti donošenje novih i izmjena
i dopuna važećih federalnih zakona i drugih
propisa u 2013. godini, s tim da će posebnu
pažnju posvetiti uređenju oblasti organizacije i
djelokruga kantonalnih organa uprave i upravnih
organizacija, zbog usklađivanja nadležnosti
kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija
s propisima kojima se utvrđuju nove nadležnosti
ili brišu postojeće.
U primjeni Zakona o državnim službenicima
i namještenicima u organima državne službe
Unsko-sanskog kantona, pojavile su se
odgovarajuće nejasnoće i otvorena pitanja za
koja se mogu pronaći bolja zakonska rješenja,
25. aprila 2013.
koja bi trebala biti sadržana u novim zakonskim
odredbama, a o čemu će zavisiti odgovarajuća
izmjena podzakonskih propisa.
Ministarstvo pravosuđa i uprave u ovom
programskom periodu pristupit će izradi izmena
i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi u dijelu
odredaba koje se odnose na definiciju naseljenog
mjesta i naselja, kao i u dijelu koji regulira organe
mjesne zajednice.
Ministarstvo će u narednom periodu zajedno sa
Ministarstvom finansija pristupiti izradi izmjena i
dopuna Zakona o sudskim taksama i tarifa iz
razloga što je uvođenjem novog CMS programa
u sudovima, za sudove nastala obaveza izdavanja
potvrda-kodova i drugih oblika uvjerenja, koja
nisu obuhvaćena Zakonom o sudskim taksama.
Naravno u okviru ovog programskog perioda
Ministarstvo će kontinuirano raditi na praćenju
provođenja i primjene zakona i drugih propisa iz
oblasti uprave i lokalne samouprave, na iniciranju
donošenja novih i izmjena i dopuna postojećih
zakona i drugih propisa u toj oblasti, vršiti analizu
stanja u oblasti uprave i lokalne samouprave,
predlaganju mjera za poboljšanje stanja u
toj oblasti, rješavanju u upravnim stvarima u
prvostepenom i drugostepenom postupku iz
nadležnosti ministarstva, vršiti koordinaciju
rada u vezi sa unapređenjem organizacije rada,
funkcionisanjem i metodom rada u organima
uprave i službama za upravu, predlaganju mjera
u cilju efikasnijeg organizovanja organa uprave i
službi za upravu, efikasnijem provođenju propisa
o upravi, upravnom postupku i kancelarijskom
poslovanju, vođenju evidencije o pečatima sa
grbom kantona, donošenje rješenja o odobravanju
izrade pečata sa grbom kantona, postupanje po
aktima drugih organa i institucija i pravnih osoba,
te po zahtjevima, predstavkama i pritužbama
građana, organiziranju, provođenju i polaganju
stručnih ispita namještenika srednje stručne
spreme općinskih organa uprave Unsko-sanskog
kantona, obezbjeđenju uvjeta za rad pravosudnih
organa, praćenju provođenja zakona i drugih
propisa iz oblasti pravosuđa, te iniciranje i
predlaganje donošenja novih, i izmjena i dopuna
postojećih zakona i drugih propisa iz ove oblasti,
davanju mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i
drugih propisa, u skladu s odredbama Poslovnika
o radu Vlade kantona, izrada analiza, informacija i
izvještaja o stanju u oblasti pravosuđa, predlaganju
mjera za poboljšanje stanja u toj oblasti, praćenje
provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, te
izvršavanje sudskih odluka, obezbjeđenju
sredstava za troškove izvršenja mjere pritvora i
kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku,
po rješenjima sudova s područja kantona, a koje
mjere pritvora i kazne zatvora se izvršavaju u
Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa
u Bihaću, rješavanju i postupanju po službenima
aktima organa i institucija i po predstavkama
građana, postupanje po aktima drugih organa
i institucija, pravnih osoba, po zahtjevima,
predstavkama i pritužbama građana i vršenju
drugih poslova i zadataka iz oblasti pravosuđa,
u nadležnosti ministarstva utvrđenoj zakonom i
drugim propisima, te po programima, aktima i
zadacima datim od Skupštine, premijera Kantona
i Vlade Kantona, raspoređivanje na rad za opće
dobro na slobodi osobe kojoj je sud odmjerenu
i izrečenu kaznu zatvora u krivičnom postupku
zamijenio s pomenutim radom na slobodi.
3.3. MINISTARSTVO FINANSIJA
Najvažniji pravci aktivnosti Ministarstva
finansija, kao i do sada, tako i u ovom
programskom periodu su realizacija smjernica i
ciljeva fiskalne politike, a posebno uravnoteženje
budžetskih prihoda i budžetskih rashoda.
Osnovna zadaća koja se postavlja pred
Ministarstvo finansija, posebno sektor trezorskog
poslovanja, koji je složen sistem finansijskog
upravljanja budžetskim aktivnostima, na kojem
je sva odgovornost za finansijske transakcije
priliva i potrošnje novca, je brižljivo planiranje i
nadziranje sredstava koja pritječu i odlijevaju se sa
računa kojima raspolaže Kanton, odnosno kontrola
nad primjenom računovostvenih standarda i
obavezu pravovremenog informisanja nadležnih
i sveobuhvatnog fiskalnog izvještavanja, ali isto
tako je i pretpostavka provođenja radikalnije
reforme u budžetskom sistemu.
U 2013. godini u okviru organizacijske jedinice
Trezor planirane su sljedeće obaveze: na osnovu
konsolidiranih obračuna svih ministarstava do
15.04.2013. godine izraditi godišnji obračun
budžeta, do 30.04.2013. godine izvijestiti Vladu
kantona o izvršenju budžeta za prethodnu
godinu, izraditi finansijske izvještaje u skladu
sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i
godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne
i Hercegovine, mjesečno, kvartalno i godišnje
dostavljati Federalnom ministarstvu finansija,
Broj 7 - Strana 487
Centralnoj banci, Federalnom zavodu za
statistiku, Upravi za indirektno oporezivanje i
Vladi Kantona, izrada izvještaja o korištenju
sredstava tekuće rezerve, zajedno sa eksternom
i internom revizijom stvaranje preduslova za
izradu Zakona o unutarnjem dugu Kantona,
priprema predbilansnih radnji, zaključnih
knjiženja, Smjernica za rad komisija za popis i
obavljanje popisa, edukacija budžetskih korisnika
organiziranjem radionica u cilju efikasnijeg i
racionalnijeg korištenja budžetskih sredstava,
unapređenje postojećeg informacionog sistema
finansijskog upravljanja, aktivnosti na poboljšanju
Oracle sistema za podršku trezorskom poslovanju
u dometu upravljanja gotovinom, te planiranjem.
Budžet Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu izvršavat će se po prioritetima utvrđenim
Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu.
Proces programskog budžetiranja ogleda se
u jasno definisanom budžetskom kalendaru i
raspodjeli odgovornosti, jasnom fiskalnom
strategijom zasnovanoj na nivou vladinih
raspoloživih resursa, raspodjeli ograničenih
resursa na najvažnije ekonomske i socijalne
programe, unaprijeđivanju transparentnosti
i razmatranju finansijskih učinaka u narednim
godinama.
Interna revizija će i u 2013. godini nastaviti
sa utvrđivanjem cjelovitih zadataka i funkcija
budžetskih korisnika, upozoravanjem na
nepravilnosti i usklađenost sa zakonima i drugim
propisima, kojima je utvrđeno njihovo poslovanje,
te predlaganjem mjera za njihovo otklanjanje
i mjera za unapređenje poslovanja budžetskih
korisnika.
U ovom programskom periodu Ministarstvo
finansija će pristupitu izradi Plana interne revizije
za 2013. godinu i Strateškog plana interne revizije
za razdoblje 2013.-2015. godine.
Ministarstvo će i dalje nastaviti, shodno
pozitivnim materijalnim propisima, kroz svoje
programske aktivnosti,
raditi na davanju
mišljenja na nacrte propisa, pratiti da propisi koji
imaju finansijske posljedice na budžet moraju
biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom
troškova i koristi.
3.4. MINISTARSTVO PRIVREDE
Prioritetni zadaci iz nadležnosti Ministarstva
privrede u 2013. godini su stvaranje povoljnijih
Broj 7 - Strana 488
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
uslova za ostvarivanje ekonomsko razvojnih
potreba Kantona, s ciljem interesnog ohrabrivanja
domaćih i inostranih privrednih subjekata na
proširenju postojećih i ulaganju u nove kapacitete
za koje Unsko-sanski kanton ima resurse, te
raditi na obezbjeđenju postojećim privrednim
subjektima povoljnih finansijskih sredstava kako
bi se negativne posljedice svjetske ekonomske
krize svele na minimum tj. kako bi obustavili
trend povećanja nezaposlenosti i prešli u fazu
otvaranja novih radnih mjesta.
U ostvarivanju navedenih prioritetnih ciljeva
Ministarstvo će svoje aktivnosti prvenstveno
usmjeriti na:
- učešće u izradi Strategije razvoja Unskosanskog kantona na sektorskom principu u kojoj
je predviđena te integrirana i Strategija razvoja
male privrede Unsko-sanskog kantona,
- stavljanje u funkciju održivog privrednog
razvoja Kantona i zapošljavanje plasiranjem
finansijskih sredstava ostvarenih u procesu
privatizacije tzv. Revolving fond, uz minimalno
moguću kamatnu stopu na godišnjem nivou,
- u okviru raspoloživih finansijskih sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona putem
Programa potpore izgradnji Poduzetničkih zona
u općinama Unsko-sanskog kantona plasirati
finansijska sredstava u svrhu infrastrukturnog
opremanja poduzetničkih zona općina Unskosanskog kantona,
- također, u okviru raspoloživih finansijskih
sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona u
skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male
privrede ("Službeni glasnik USK-a", broj:
19/2011) i Pravilnika o postupcima o provođenju
programa poticaja ("Službeni glasnik USK-a",
broj: 13/12) uraditi Programe poticaja, dostaviti
Vladi Unsko-sanskog kantona na razmatranje i
donošenje, te potom iste implementirati,
- praćenje efekata realizacije Programa poticaja
razvoja male privrede,
- k ontinuiranu
aktivnost
na
stavljanju
raspoloživog prirodnog resursa u funkciju
održivog privrednog razvoja Kantona. Ovdje
posebno ističemo potrebu daljne finalizacije
u drvoprerađivačkoj i prehrambenoj industriji
te iskorištenju energetskog potencijala, rudnog
bogatstva i razvoja turizma,
- praćenje najnovijih tehničkih dostignuća u
oblastima iz nadležnosti Ministarstva putem
odgovarajuće stručne literature, naučnih
25. aprila 2013.
skupova, privrednih sajmova, te posjeta svjetski
poznatim firmama,
- osnivanje Savjeta za praćenje cijena,
- s obzirom da je turizam grana privrede koja
je budućnost razvoja Unsko-sanskog kantona
Ministarstvo će aktivnosti usmjeriti na izradu
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Unskosanskog kantona i Zakon o turističkoj djelatnosti
Unsko-sanskog kantona,
- pratiti i proučavati stanje i pojave u oblasti
turizma i ugostiteljstva na osnovu podataka koje
prikupi neposredno ili na osnovu prikupljenih
podataka koje dostavljaju drugi organi uprave
ili pravne osobe, te obrađivati te podatake sa
prijedlogom mjera za unapređenjemogućnosti
razvoja turizma na području USK-a,
- i ntenzivirati aktivnosti na podršci i
institucionalnom jačanju JP NP "Una",
- nastaviti proces kategorizacije smještajnih
kapaciteta na području Kantona, kao i
razvrstavanje i utvrđivanje minimalnih uvjeta za
rad ugostiteljskih objekata,
- zajedno sa nosiocima turističko-ugostiteljske
djelatnosti, kreirati obrazovni program,
mendžerske i druge specijalističke kurseve i
seminare kojima bi se osiguralo podizanje nivoa
stručnosti i spremnosti osoblja za kvalitetnije
pružanje usluga u poslovanju,
- surađivati sa udruženjima građana: lovci,
ribolovci, sportisti i kulturni djelatnici u cilju što
uspješnije promocije turizma,
- u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i
drugim ministarstvima usaglasiti donošenje
mjera i propisa za razvoj seoskog, lovnog,
ribolovnog i avanturističkog turizma,
- u saradnji sa TZ USK-a, TZ općina, PK USK-a,
OK USK-a Ministarstvom poljoprivrede, raditi
na poboljšanju organizacije sajma turizma, lova,
ribolova i zdrave hrane EKO BIS,
- izrada prijedloga Odluka za Vladu o pokretanju
postupka dodjela koncesija u oblasti energetike,
- izrada i donošenje Pravilinka o vođenju
katastra odobrenih ekspoatacionih polja ležišta
mineralnih sirovina, načinu vođenja zbirke
isprava i popisa privrednih društava kojima
su izdate dozvole za eksploataciju mineralne
sirovine,
- vođenje katastra odobrenih eksploatacionih
polja ležišta mineralnih sirovina, načinu vođenja
zbirke isprava i popisa privrednih društava
kojima su izdate dozvole za eksploataciju
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
mineralnih sirovina u skladu sa odredbama člana
54. Zakona o rudarstvu Unsko-sanskog kantona,
- vođenje katastra odobrenih istražnih prostora
ležišta mineralnih sirovina, zbirke isprava i
propisa izdatih dozvola za geološka istraživanja
u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o
rudarstvu Unsko-sanskog kantona,
- praćenje i realizacija preuzetih obaveza
Ugovorom o koncesijama i usklađivanja količina
iskopane mineralne sirovine sa koncesionarima,
- vođenje postupka dodjele koncesija u skladu
sa Zakonom o koncesijama Unsko-sanskog
kantona;
- praćenje stanja i pojava u oblasti industrije
na osnovu prikupljenih podataka ili podataka
koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i
obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera
koje imaju za cilj unapređenje stanja u oblasti
industrije iz nadležnosti Ministarstva privrede,
- izrada i dostavljanje Vladi Kantona na saglasnost
odluka o podnošenju zahtjeva nadležnom sudu
za pokretanje stečajnih i likvidacionih postupaka
za privredna društva kod kojih je ugrožena
likvidnost, nema interesenata za kupovinu ili
zajednička ulaganja i kod kojih je poslovna
aktivnost shodno Zakonu o stečajnom postupku
("Službene novine Federacije BiH", broj:
29/03), Zakonu o likvidacionom postupku
("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03)
i Zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona
broj: 02-4-363/09 od 29.06.2009. godine,
- aktivnosti na provođenju Odluke o usvajanju
Programa i kriterija potpore izgradnji
poduzetničkih zona u općinama Unsko-sanskog
kantona,
- praćenje i obezbjeđivanje podrške na realizaciji
zadataka iz programa mjera i aktivnosti za
poticanje zapošljavanja u F BiH,
- praćenje i realizacija zadataka proisteklih
iz dokumenta Federalnog Ministarstva
razvoja, poduzetništva i obrta Akcioni plan
realizacije projekta "Razvoja malog i srednjeg
poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine"
za period 2013.-2015. godine,
- praćenje implementacije Zakona o poticaju
razvoja male privrede resornog Federalnog
ministarstva,
- analiza već donešenih zakonskih propisa za
podsticanje i stimulisanje poduzetničkih oblika
organizovanja i poslovnih aktivnosti, efikasnost
primjene tih propisa sa izradom nacrta propisa
Broj 7 - Strana 489
pokrenutih od strane Vijeća ministara i resornog
Federalnog ministarstva,
- praćenje implementacije Zakona o obrtu
i obrtu sličnim djelatnostima i provedbenih
propisa donesenih na osnovu istog te ukazivanje
resornom Federalnom ministarstvu na
eventualne probleme u primjeni istih sa ciljem
unapređenja stanja u ovoj oblasti,
- saradnja sa resornim Federalnim ministarstvom,
resornim ministarstvima drugih kantona i
općinskim službama zaduženim za ovu oblast u
cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti,
- saradnja sa JU "Razvojna agencija Unskosanskog kantona", Obrtničkom i Privrednom
komorom u cilju efikasnogobavljanja poslova i
zadataka svakog iz svoje nadležnosti,
- stvarati uvjete za veću zastupljenost domaćih
proizvoda na tržištu Kantona implementacijom
Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 40/10),
- u saradnji sa Federalnim ministarstvom trgovine
pratiti situaciju na tržištu i posredstvom
Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
vršiti analizu kretanja cijena osnovnih životnih
namirnica i energenata i poduzimati eventualne
mjere iz nadležnosti Ministarstva,
- izrada prijedloga Odluke o razvrstavanju
lokalnih cesta i ulica u gradovima na području
Unsko-sanskog kantona koju donosi Vlada
Unsko-sanskog kantona,
- poduzimanje mjera i radnji na uspostavljanju i
održavanju željezničkog saobraćaja na području
Unsko-sanskog kantona , u okviru raspoloživih
mogućnosti budžeta Unsko-sanskog kantona,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka
i blagovremeno rješavanje po žalbama u
prvostepenom upravnom postuku po predmetima
iz nadležnosti Ministarstva.
3.5. MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA
Programske aktivnosti Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida bazirane su na
provođenju Zakona o pravima branilaca i članova
njihovih porodica („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“ broj: 33/04,56/05 i 70/07),
Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja i članova njihovih
porodica („Službene novine Federacije BiH“
broj: 70/05, 61/06,9/10), Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
Broj 7 - Strana 490
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
branilačko-invalidske zaštite („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:82/09),
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona“, broj: 3/2005, 1/09 i 29/12) ,
kojim su regulirani uslovi, način i postupak za
ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida i članova
njihovih porodica, članova porodica šehida i
članova porodica poginulih, umrlih i nestalih,
demobiliziranih branilaca i članova njihovih
porodica kao i lica zaslužnih u odbrambenooslobodilačkom ratu.
U proteklom periodu mnogo je učinjeno
i kontinuirano se provode brojne aktivnosti,
tako da se prijedlozi mjera i aktivnosti u ovom
programskom periodu odnose na rješavanje
mnogobrojnih problema pripadnika boračkih
kategorija, s tim da zbog brojnosti kategorija
koje su zastupljene pomenutim zakonima, u
narednom periodu Ministarstvo će se angažirati
na uključivanju svih relevantnih faktora, u cilju
provođenja važećih zakona i rješavanja problema
s kojim se susreću boračke kategorije.
Ministarstvo će se aktivno zalagati
za
osiguranje dostojanstvenog statusa i ostvarivanje
prava korisnika iz oblasti branilačko-invalidske
zaštite, te angažovanje svih relevantnih faktora u
cilju izjednačavanja u ostvarivanju prava, a kako
bi se prethodno navedeno ispoštovalo aktivnosti
će posebno biti usmjerene na:
- stvaranje uslova za potpunu primjenu prava
utvrđenih
Kantonalnim
zakonom,
što
podrazumijeva donošenje podzakonskih propisa
i drugih akata, u cilju omogućavanja nesmetanog
izvršavanja zakona,
- praćenje provođenja kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske
zaštite (provjera svih korisnika prava kao i
uslov, načina i postupka za izvršenje revizije u
oblasti boračko-invalidske zaštite ),
- iniciranje zapošljavanja pripadnika branilačkih
kategorija (nezaposlenost je trenutno jedan
od najvećih problema sa kojim se suočavaju
pripadnici ovih kategorija. Sve zemlje u
tranziciji, među kojima je i naša zemlja, susreću
se sa problemom nezaposlenosti – pronaći
načine za stimulisanje poslodavaca u smislu
zapošljavanja pripadnika boračkih kategorija),
- objezbjeđivanje finansijskih sredstava za
ostvarivanje prava utvrđenih Kantonalnim
zakonom (ostvarivanje prava na zdravstvenu
zaštitu, priključak električne energije i
25. aprila 2013.
priključak na vodovodnu mrežu, pretvorba
poljoprivrednog u građevinsko zemljište,
naknade za izgradnju skloništa, naknade
troškova liječenja, školovanja, stipendiranja,
pomoć u slučaju socijalne ugroženosti, plaćanja
troškova dženaza-sahrana i dr.),
- rješavanje statusnih pitanja ratnih vojnih
invalida, članova porodica poginulih, umrlih i
nestalih branilaca, demobiliziranih branilaca kao
i boraca drugih oslobodilačkih ratova, članova
njihovih porodica, te zaštitu mirnodopskih
invalida,
- uz saradnju sa Federalnim ministarstvom
za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata, obezbijediti redovniju
isplatu ličnih i porodičnih invalidnina,
- s aradnja sa kantonalnim i općinskim
udruženjima, te savezima boračkih kategorija
sa područja Unsko – sanskog kantona i dijela
RS-a,
- aktivna saradnja sa ljekarskim komisijama za
utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta, prava
na ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć
drugog lica, utvrđivanja uzročno posljedične
veze između vojnog invaliditeta kojeg je za
života ostvario ratni vojni invalid i uzroka smrti,
nesposobnosti za rad i privređivanje odnosno
saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja,
- obezbjeđenje adekvatne zdravstvene zaštite za
sve članove porodica poginulih, umrlih i nestalih
branilaca, ratnih vojnih invalida i članova
njihovih porodica i demobiliziranih branilaca.
U proteklom periodu, a na inicijativu
Federalnog ministarstva za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,
instaliran je jedinstveni program, kojim se vrši
obračun lične invalidnine, prava na ortopedski
dodatak i dodatak za njegu i pomoć, te obračun
porodične i uvećane porodične invalidnine.
Zbog određenih izmjena programa, u narednom
periodu očekuje se organiziranje obuke u vezi
ažuriranja podataka od strane MAGICSOFT
Tuzla, u Ministarstvu i Odjeljenjima za boračkoinvalidsku zaštitu.
U narednom periodu potrebno je nastaviti sa
aktivnostima:
- daljeg usavršavanja ovog sistema, te vršenja
usklađivanja novih novčanih iznosa - visine
novčanih primanja za korisnike prava iz oblasti
branilačko- invalidske zaštite, uz primjenu
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
važećih Instrukcija o načinu obračuna i isplate
sredstava invalidnine i Naredbi o primjeni
iznosa za određivanje visine mjesečnih novčanih
primanja sredstava invalidnine Federalnog
ministarstva,
- saradnje sa Federalnim ministarstvom za pitanja
boraca i invalida odbrambeno-oslobodičakog rata,
kako bi se blagovremeno unijela svaka promjena
kod korisnika prava, a u cilju otklanjanja
nepravilnosti, bilo da se promjena odnosi na
priznavanje prava, prestanak prava, promjena
iznosa visine primanja po osnovu priznatog vojnog
invaliditeta ili prava na porodičnu invalidninu,
a sve u cilju transparentnog, jednoobraznog i
efikasnog načina isplate sredstava korisnicima
prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,
- ustrojavanja socijalne karte ratnih vojnih
invalida, članova porodica poginulih, umrlih i
nestalih branilaca kao i demobiliziranih branilaca.
- regulisanje načina za provođenje izrade i
podizanja nišana-spomenika za sve poginule
branioce-šehide na području Unsko-sanskog
kantona, a u skladu sa važećim zakonskim
propisima.
S obzirom da se na nivou Federacije Bosne
i Hercegovine, u cilju poboljšanja primjene
određenih normi, pojavila nužnost i obaveza
usklađivanja federalnog zakona sa drugim
zakonima, za Ministarstvo za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida to iziskuje povećan
obim poslova. Međutim, Ministarstvo će uložiti
dodatne napore u pronalaženju načina poboljšanja
životnih uslova korisnika branilačko-invalidske
zaštite.
3.6. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE POLITIKE
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike u
svojoj nadležnosti ima četiri veoma bitne oblasti
za građane Unsko-sanskog kantona a koje se
odnose na zdravstvo, socijalnu zaštitu ugroženih
kategorija stanovništva, rad i zapošljavanje, te
izbjegla i raseljena lica.
U oblasti zdravstva osnovne aktivnosti bit će
usmjerene na provođenje mjera za unapređenje
i razvoj zdravstva na području Unsko-sanskog
kantona.
Skupština Unsko-sanskog kantona je u 2011.
godini usvojila Strategiju razvoja zdravstva na
Unsko-sanskom kantonu. Sastavni dio Strategije
su Akcioni planovi za sprovođenje Strategije,
Broj 7 - Strana 491
čija implementacija će se sprovoditi u toku ove
godine.
Strateški cilj politike zdravstva je da se
uspostavi racionalna, kvalitetna i djelotvorna
zdravstvena zaštita, a koja bi se implementirala
kroz provođenje Odluke o osnovnom paketu
zdravstvenih prava iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja. Primjenjujući Odluku došlo bi
do potpunog usklađivanja Kantonalne liste
ortopedskih pomagala sa Federalnom listom
pomagala, donošenje nove Esencijalne liste
lijekova, usaglašavanje kantonalnih stopa
doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
sa prijedlogom Federalnih stopa, usaglašavanje
cijena zdravstvenih usluga sa Federalnom
odlukom o maksimalnom učešću osiguranih lica u
troškovima korištenja zdravstvene zaštite.
U toku ove godine Ministarstvo će, pored
naprijed navedenog, obavljati slijedeće aktivnosti:
- v ršiti nadzor nad radom zdravstvenim
ustanovama u skladu sa ovlaštenjima datim
pozitivnim zakonskim propisima;
- okončati sve aktivnosti vezane za kreditno
zaduženje putem kredita Vlade R Austrije za
opremanje strateških zdravstvenih ustanova
(Kantonalna bolnica, Opća bolnica i Lječilište
"Gata");
- nastaviti sa aktivnostima vezanim za registraciju
stanovništva kod izabranog doktora porodične
medicine;
- u saradnji sa Ministarstvom za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida planirati dio sredstava
za ortopedska pomagala za RVI-e u Bužetu
navedenog Ministarstva u 2013. godini;
- na godišnjem nivou, u skladu sa brojem
potrebnih zdravstvenih radnika-liječnika u
zdravstvu, donijeti Plan specijalizacija i
subspecijalizacija za zdravstvene ustanove na
području Unsko-sanskog kantona;
- prema Upravi za inspekcijske poslove voditi
aktivnosti za zapošljavanje kantonalnog
inspektora zdravstva.;
- raditi na izradi provedbenih propisa za čije
donošenje je kantonalno ministarstvo ovlašteno
važećim zakonskim propisima iz oblasti
zdravstva: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon
o apotekarskoj djelatnosti i Zakon o pravima,
obavezama i odgovornosti pacijenata;
- kroz prvostepeni upravni postupak, kroz ocjenu
ispunjenosti uvjeta za rad javnih i privatnih
zdravstvenih ustanova, ordinacija, apoteka i
Broj 7 - Strana 492
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
laboratorija, izdavati rješenja o odobravanju
rada;
- propisati početak, završetak i raspored radnog
vremena za zdravstvene ustanove na području
Unsko-sanskog kantona;
- o rganizovati polaganje stručnih ispita
zdravstvenih radnika sa stečenom srednjom
spremom zdravstvenog usmjerenja;
- Vladi Kantona predlagati imenovanje članova
upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova,
čije je osnivač Skupština Unsko-sanskog
kantona;
- davanje saglasnosti na imenovanja i razrješenja
direktora zdravstvenih ustanova Unsko-sanskog
kantona.
U oblasti socijalne politike, rada i izbjeglih i
raseljenih osoba osnovne aktivnosti Ministarstva
zdravstva i socijane politike u 2013. godini će biti
usmjerene na sljedeće:
- usklađivanje kantonalnog zakona i podzakonskih
akata iz oblasti socijalne zaštite sa Zakonima
iz ove oblasti koji su u proceduri donošenja
na federalnom nivou (rok za donošenje ovisi
od dinamike donošenja propisa na federalnom
nivou);
- dati prioritet obavezama prema korisnicima
socijalne zaštite, kako bi se izbjegla kašnjenja
u isplatama naknada po važećim zakonskim
propisima;
- rješavati u upravnim postupcima o pravima
civilnih žrtava rata, te rješavati i davati
saglasnosti o ostvarivanju određenih prava iz
oblasti socijalne zaštite;
- u vezi sa provedbom Dokumenta politike zaštite
djece bez roditeljskog staranja i porodica pod
rizikom od razdvajanja u Federaciji BiH za
period 2006.-2016.god., koorodinirati aktivnosti
s nadležnim institucijama i nevladinim
organizacijama, kako bi se usvojio Akcioni
plan za Unsko-sanski kanton (2013.-2014.) i
implementirale aktivnosti, odnosno postigli
ciljevi zacrtani Dokumentom;
- kontinuirano, i u saradnji sa Federalnim
ministarstvom rada i socijalne politike, kao
i sa nevladinim organizacijama poduzimati
aktivnosti u vezi provođenja dokumenta
Strategija za izjednačavanje mogućnosti za
osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011.2015.godina, kako prilikom donošenja Akcionog
plana za Unsko-sanski kanton, tako i u kasnijim
fazama realizacije dokumenata;
25. aprila 2013.
- putem Koordinacionog tima imenovanog od
strane Vlade Unsko-sanskog kantona (u čijem
je sastavu i predstavnik Ministarstva) pratiti
realizaciju Protokola postupanja nadležnih
institucija u slučajevima nasilja u porodici za
Općine Unsko-sanskog kantona;
- u oblasti zapošljavanja akcenat će biti na
poticanju Ustanove na intenzivnije aktivnosti
u smislu apliciranja kod domaćih i stranih
donatora, radi provođenja različitih projekata
za otvaranje novih radnih mjesta, kao i vršenje
nadzora nad radom;
- raditi na provođenju politike u oblasti
rekonstrukcije i obnove objekata raseljenih
osoba, kao i na provođenju aktivnosti za održivi
povratak, te s drugim nadležnim institucijama na
realizaciji propisa iz oblasti zdravstva, socijalne
zaštite, obrazovanja i boračko invalidske zaštite
koji bi trebali stimulativno djelovati na povratak
svih onih koji to žele u RS i Brčko Distrikt.
3.7. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta polazište za planiranje aktivnosti u 2013.
godini je analiza realizacije programskih zadataka
u 2012. godini i utvrđivanje aktivnosti koje je
neophodno realizirati u 2013. godini.
Pored svakodnevnih stručnih i administrativnotehničkih poslova u okviru rješavanja konkretnih
zahtjeva fizičkih i pravnih subjekata, sagledavanja
stanja u oblastima iz naše nadležnosti, te izrada
planiranih i traženih informacija Skupštini i Vladi
Unsko-sanskog kantona, kao i drugim organima
i ustanovama, Ministarstvo svoju programsku
orijentaciju za 2013. godinu bazira na poslovima
koji proističu iz zakona iz ove oblasti, kao i
poslovima koji proističu na osnovu izmjena tih
zakona, posebno sa aspekta obaveza Ministarstva
koje su ovi zakoni svojim odredbama definirali
određenim rokovima.
Pored zakona kojima se regulira oblasti iz
nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta djelatnost u Ministarstvu
realizira se i u skladu sa odredbama dokumenta
“Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni
i Hercegovini s planom implementiranja od
2008. do 2015. godine” koji je Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine usvojilo 2008. godine.
Ovaj dokument daje glavne smjernice razvoja
obrazovanja u Bosni i Hercegovini u razdoblju
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
do 2015. godine, a oslanja se na dosadašnja
postignuća u obrazovnoj reformi koja su utvrđena
Srednjoročnom razvojnom strategijom Bosne
i Hercegovine, te usvojenim dokumentima
strateškog
razvoja
pojedinih
područja
obrazovanja, podacima datim u Funkcionalnom
pregledu javne uprave u sektoru obrazovanja i
drugim relevantnim dokumentima i materijalima
koji se tiču razvoja obrazovanja na nivou entiteta,
kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Dokument se temelji na globalnom pristupu
obrazovanju definiranom u Milenijskoj deklaraciji
UN-a (MDGs) i ciljevima Evropske unije
u pogledu poboljšanja kvaliteta i efikasnosti
obrazovanja i obuke, njihove dostupnosti i
prohodnosti unutar zajedničkog evropskog
prostora. Sastavni dio ovog dokumenta je
plan implementacije kratkoročnih (2008.),
srednjoročnih (2009. – 2010.) i dugoročnih ciljeva
(2011. -2015.).
Prioritetni zadaci Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta u 2013. godini su:
- izrada Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
- izrada Zakona o obrazovanju odraslih
- izrada Zakona o visokom obrazovanju
- izrada Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti
- izrada izmjena i dopuna Pedagoških standarda i
normativa za visoko obrazovanje
- izrada Elaborata o transformaciji Visoke
zdravstvene škole u Zdravstveno-farmaceutski
fakultet
- izrada Elaborata o racionalizaciji studijskih
odsjeka i modernizaciji studijskih programa na
Pedagoškom fakultetu
- izrada Standarda i normativa finansiranja
visokog obrazovanja
- izrada Instrumentarija za utvrđivanje cijene
studija i kriterija za finansiranje javnih
visokoškolskih ustanova
- imenovanje članova Savjeta za visoko
obrazovanje
- izrada Metodologije za raspodjelu sredstava u
nastavne i istraživačke svrhe i umjetnički rad
- izrada Kriterija kojima se utvrđuju uvjeti
i način finansiranja obaveznog predškolskog
odgoja i obrazovanja
- izrada Kriterija za finansiranje javnih osnovnih
škola
- izrada Pedagoških standarda za osnovno
obrazovanje
Broj 7 - Strana 493
- izrada Pedagoških standarda i normativa za
srednje obrazovanje i domove učenika
Osim navedenih zakonskih i podzakonskih
akata koje donose Vlada i Skupština Unskosanskog kantona, ministar ima obavezu u roku od
6 mjeseci ili godinu dana od donošenja Zakona
o osnovnom odgoju i obrazovanju i stupanja
na snagu Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju donijeti sve podzakonske akte iz
svoje nadležnosti propisane navedenim zakonima,
kao i podzakonske akte propisane Zakonom o
srednjem obrazovanju čije je donošenje u toku.
Iz oblasti visokog obrazovanja ministar će
donijeti sljedeće pravilnike:
- Pravilnik o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i
grana
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za izbor u
nastavna i naučna zvanja
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i
stručnih zvanja
U 2013. godini Ministarstvo će nastaviti
praćenje, provođenje i izvršavanje propise iz
oblasti Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja
na putevima u Bosni i Hercegovini (‘’Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj: 6/06).
Kontinuirano će se provoditi obaveze koje
proističu iz Protokola pristupanja nadležnih
institucija u slučajevima nasilja u porodici
za općine Unsko-sanskog kantona, koji se u
Ministarstvu pimjenjuje od oktobra 2012.
godine. Njegovom primjenom stvoriće se i bolja
koordinacija i efikasnost institucija u slučajevima
nasilja.
U cilju poboljšanja stanja u sektoru kulture u
narednom periodu naročitu pažnju neophodno je
posvetiti:
- s tepenu
organiziranosti
i
kadrovskoj
osposobljenosti kantonalnih institucija kulture,
- stepenu organiziranosti udruženja u oblasti
kulture, prvenstveno kantonalnog nivoa,
odnosno udruženja čije se programske aktivnosti
vežu za cjelokupnu teritoriju USK,
- stvaranju finansijskih pretpostavki u Budžetu
Kantona za realizaciju značajnijih akcija,
manifestacija i projekata koji proizlaze iz
programskih aktivnosti institucija i udruženja, a
od važnosti su i značaja za Kanton,
- analizi dostavljenih izvještaja o radu kantonalnih
institucija kulture, te planova i programa rada za
narednu godinu,
Broj 7 - Strana 494
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- suradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i
sporta u cilju dobivanja veće finansijske pomoći
za oblast kulturnog naslijeđa te što većoj
angažiranosti kantonalnog Zavoda za zaštitu
kulturnog naslijeđa na početku obnove i zaštite
objekata kulturnog naslijeđa na području USK,
- na osnovu zakonom propisanih budžetskih
sredstava predviđenih za oblast kulture
pripremiti Program utroška sredstava sa jasno
izraženim prioritetima vezanim uz programske
aktivnosti institucija i udruženja iz oblasti
kulture,
- sufinansiranju kapitalnih projekata općina iz
oblasti kulture i davanju značajnijeg doprinosa
na stvaranju neophodne infrastrukture kao
osnove za razvoj kulture na području određene
lokalne zajednice,
- vršenju nadzora nad provedbom Zakona o
kulturi te aktivnom učešću Savjeta za kulturu na
provedbi zakonom propisanih nadležnosti,
- ostalim poslovima vezanim za praćenje stanja
i predlaganje mjera u cilju prevladavanja
problema i poboljšanja stanja u oblastima
kulture, sporta i informiranja,
- donošenju Programa utroška sredstava za
programske aktivnosti institucija i udruženja
mladih u cilju jačanja stepena organiziranosti
udruženja i asocijacija mladih te njihovog
aktivnijeg angažovanja na ukupnim aktivnostima
kreiranja politike mladih,
- iznalaženju mogućnosti za jaču finanijsku
potporu u radu kantonalnog elektronskog medija
kao i nabavci neophodne tehničke opreme
i osposobljenosti JP u procesu digitalizacije
medija.
U skladu s dokumentom “Strateški pravci
razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini s
planom implementiranja od 2008. do 2015.
godine” i pozitivnim praksama u svijetu,
inspekcija u obrazovanju mora imati ključnu
ulogu u osiguranju jednakosti i pravičnosti u
obrazovanju, kroz integralni pristup evaluaciji
odgojno obrazovnih ustanova, zasnovanoj na
rezultatima interne evaluacije i indikatorima koji
se odnose na:
- postojanje uvjeta za vršenje djelatnosti
obrazovnih ustanova,
- realizaciju odgojno-obrazovnog procesa,
- ispunjenosti uvjeta za izbor nastavnika,
suradnika i odgajatelja, njihovo stručno
usavršavanje i polaganje stručnih ispita,
25. aprila 2013.
- upravljanje i rukovođenje odgojno-obrazovnim
ustanovama,
- realiziranje nastavnih planova i programa i
propisanih standarda i normativa kojima se
uređuje odgojno-obrazovna djelatnost,
- realiziranje vannastavnih aktivnosti,
- realiziranje eksperimentalnih programa,
- provođenje upisa u odgojno-obrazovne ustanove,
- pedagoške evidencije, dokumentacije i školske
javne isprave.
3.8. MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoline u 2013.godini će svoje aktivnosti
bazirati na nastavaku započetih aktivnosti iz
2012. godine, kao i na realizaciji novih zadataka
planiranih u 2013. godini.
U oblasti urbanizma, prostornog uređenja i
građenja kao prioritetni zadatak Ministarstvo za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline
planira donošenje Prostornog plana Unskosanskog kantona 2012.-2032. godina.
Prostornim planom Unsko – sanskog kantona
za period od 2012. godine do 2032. godine bit
će utvrđeni dugoročni opći i posebni ciljevi i
mjere prostornog razvoja u skladu sa ukupnim
privrednim, društvenim i historijskim razvojom
od značaja za Unsko – sanski kanton. Također isti
je obavezujući dokument za regulisanje odnosa
prostornog uređenja na teritoriji Unsko – sanskog
kantona.
Izrada Prostornog plana Unsko – sanskog
kantona podrazumijeva izradu Prostorne osnove
Prostornog plana, prednacrta, nacrta i prijedloga
Plana, te Odluke o provođenju Prostornog plana
Unsko – sanskog kantona. Prije početka izrade
Prostorne osnove Prostornog plana potrebno je
izraditi Studiju ranjivosti prostora za područje
Unsko - sanskog kantona.
U svim gore navedenim fazama izrade
Prostornog plana Unsko-sanskog kantona,
Ministarstvo kao Nosilac pripreme Plana,
dužno je vršiti praćenje izrade Plana, pružanje
pomoći Nosiocu izrade plana oko obezbjeđenja
neophodnih ulaznih podataka, te organizirati
saradnju i usaglašavanje stavova sa svim
subjektima planiranja i drugim zainteresiranim
osobama na odnosnom području.
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
U oblasti prostornog uređenja na području
Kantona, Ministarstvo planira izraditi i analizu
stanja u izradi obaveznih planskih dokumenata u
općinama.
U toku 2013. godine Ministarstvo planira
donošenje podzakonskih propisa iz oblasti
korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada, te vršenje nadzora
nad primjenom novog Zakona o korištenju,
upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i
uređaja zgrada, kao i davanju određenih upustava
nadležnim općinskim službama i ovlaštenim
upraviteljima u primjeni Zakona i podzakonskih
akata.
U oblasti stambenih poslova Ministarstvo
planira donošenje podzakonskih propisa koji
su ovom Ministarstvu stavljeni u nadležnost
federalnim zakonima i zakonima Kantona iz ove
oblasti.
Ministarstvo će u 2013. godini početi sa
kreiranjem baze podataka u skladu sa federalnom
Uredbom o sadržaju i nosiocima jedinstvenog
informacionog sistema, metodologiji prikupljanja
i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na
kojima se vode evidencije (“Službene novine
Federacije BiH”, br. 33/0 ).
U oblasti zaštite okoliša i komunalnih
djelatnosti programske aktivnosti Ministarstva
za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline
i dalje će biti usmjerene na podizanju svijesti o
nužnosti očuvanja i zaštite čovjekove okoline,
očuvanja prirodnih resursa kroz nastavak niza
započetih aktivnosti u 2012. godini i novih
aktivnosti u 2013. godini u sklopu kojih
Ministarstvo planira kao prioritetno donošenje
Plana zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Izrada Plana zaštite okoliša Unsko – sanskog
kantona podrazumijeva izradu Nacrta plana,
Prijedloga plana, kao i održavanja Javne rasprave
na Nacrt plana.
Navedene aktivnosti nije moguće provoditi
bez planiranja i upravljanja prostorom, sa
akcentom na upravljanje otpadom i njegovim
odlaganjem. Kao prioritretan zadatak Ministarstva
u ovoj oblasti u 2013. godini je donošenje Plana
upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton,
kao provedbeno-planskog dokumenta kojim se
uređuju uslovi za planiranje upravljanja otpadom
na području kantona i općina u sastavu kantona.
Izrada Plana upravljanja otpadom Unsko –
sanskog kantona podrazumijeva izradu Nacrta
plana, Prijedloga plana, kao i održavanja Javne
Broj 7 - Strana 495
rasprave na Nacrt plana upravljanja otpadom za
Unsko-sanski kanton.
U postupku donošenja Plana zaštite okoliša
Unsko-sanskog kantona i Plana upravljanja
otpadom za Unsko-sanski kanton, Ministarstvo
će obezbjediti neophodne podatke, organizirati
saradnju i usaglašavanje stavova sa svim
učesnicima u izradi Planova i aktivno učestvovati
u svim fazama izrade i usvajanja Planova.
Po pitanju izgradnje reginalnog centra za
upravljanje otpadom Ministarstvo prioritetno
planira donošenje Studije o izvodljivosti
regionalnog centra upravljanja otpadom i Studije
uticaja na okoliš za predloženu Regionalnu
sanitarnu deponiju nakon čeka bi uslijedilo i
donošenje Odluke o usvajanju lokacije
regionalnog centra za upravljanje otpadom.
Programskim aktivnostima Ministarstvo
planira nastavak aktivnog praćenja implementacije
Zakona o komunalnim djelatnostima i
implementaciji Zakona o upravljanju otpadom.
U cilju implementacije ovih Zakona i stvaranja
boljeg ambijenta u oblasti zaštite okoliša i
komunalnih djelatnosti Ministarstvo planira
donošenje podzakonskih akata.
U 2013. godini planira se implementacija
namjenskih sredstava iz ekoloških naknada
uplaćenih u 2012. godini i monitoring nad
sredstvima ekoloških naknada dodijeljenih u
2012. godini.
Kontinuirano će se vršiti identifikacija, razvoj
i priprema projekata prema višim nivoima vlasti
i međunarodnim donatorima u svrhu pribavljanja
finansijskih sredstava za unapređenje sektora
okoliša, kao i aktivnosti na uspostavljanju
partnerskih odnosa sa predstavnicima institucija
i organizacija iz Hrvatske radi zajedničkog
apliciranja na prekograničnim projektima.
Okončanjem aktivnosti oko preregistracije
“US-REG-DEP”, d.o.o. Bihać u Javno preduzeće
REG-DEP stvoreni su uslovi za rad ovog
preduzeća i preuzimanja njegovih obaveza u
skladu sa Zakonom.
Nastavit će se i realizacija Sporazuma o
saradnji na implementaciji Projekta dobre uprave
u oblasti voda i okolišne sanitacije “GOVWADE”, kao i niza započetih projekata u 2012.
godini i implementaciji novih projekata, kao što
su :
- kampanja uključivanja javnosti u proces
upravljanja otpadom,
Broj 7 - Strana 496
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- integrisano upravljanje otpadom – korak po
korak,
- uvođenje kompostana na područje regije Bihać,
- zaštita od postojećeg opasnog industrijskog
otpada,
- prikupljanje i selektiranje ambalažnog otpada,
- Let¨s do it 2013,
- učešće na sajmu EKOBIS,
- obilježavanje dana zaštite okoliša i ostalih
značajnih datuma vezanih za okoliš,
- projekat DECENT,
- ekoremedija u cilju zaštite okoliša i razvoja
Unsko-sanskog kantona,
- unapređenje korištenja energetske efikasnosti i
obnovljivih izvora energije,
- kantonalna platforma za praćenje procesa
europskih integracija na području očuvanja
prirode i zaštite okoline.
25. aprila 2013.
Pored navedenih proiritetnih ciljeva
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoline svoje aktivnosti će usmjeriti i na
obavljanje sljedećih poslova i zadataka :
- kontinuirana saradnja sa strankama,
- davanje odgovora po tužbama u upravnim
sporovima, žalbama Vrhovnom sudu i po
apelacijama Ustavnom sudu,
- davanje informacija po traženju Ombudsmena
F BiH,
- vršenje nadzora nad radom Zavoda za prostorno
uređenje i planiranje,
- donošenje akata o građenju iz nadležnosti
Ministarstva,
- davanje prethodnih stručnih ocjena i mišljenja u
postupku izdavanja urbanističkih
saglasnosti iz nadležnosti Federalnog ministarstva
prostornog uređenja,
- rješavanje predmeta u žalbenom postupku protiv
prvostepenih rješenja iz oblasti prostornog
uređenja i građenja,
- rješavanje zahtjeva o ispunjavanju uslova
za projektovanje, građenje, nadzor i reviziju
projektne dokumentacije,
- stvaranje preduslova za uspostavu jedinstvene
baze prostornih podataka (GIS),
- razmjena prostornih podataka između baze
podataka na kantonalnom nivou i federalnih i
općinskih baza podataka,
- završetak provedbe imovinskih zakona iz
nadležnosti Ministarstva,
- rješavanje predmeta u žalbenom postupku protiv
prvostepenih rješenja iz oblasti stambenih i
imovinsko-pravnih poslova.
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA
I GRAĐENJA
- izrada zakonske i podzakonske regulative,
- donošenje rješenja i ovlaštenja o ispunjavanju
uslova za obavljanje djelatnosti,
- projektovanja, nadzora i revizije projektne
dokumentacije o ispunjavanju uslova za
obavljanje djelatnosti građenja građevina,
- donošenje rješenja i certifikata za vršenje
poslova upravitelja,
- uspostava i vođenje registra projektanata,
- uspostava i vođenje registra izvođača,
- uspostava i vođenje registra evidenata,
- uspostava i vođenje ragistra nadzornog organa,
- stalne koordinacije sa općinama u interesu
efikasnije primjene zakonskih i podzakonskih
propisa,
- davanje mišljenja na zakonske i podzakonske
propise iz nadležnosti Ministarstva,
OBLAST ZAŠTITE OKOLINE I
KOMUNALNIH DJELATNOSTI
- izrada zakonske i podzakonske regulative,
- donošenje Rješenja o okolinskoj dozvoli za
objekte i zahvate u prostoru koji u znatnoj mjeri
mogu uticati na okoliš,
- odobravanje Planova aktivnosti sa mjerama i
rokovima za postupno smanjenje zagađenja,
- odobravanje Planova za upravljanje otpadom,
- odobravanje Planova za upravljanje medicinskim
otpadom,
- rješavanje predmeta u žalbenom postupku protiv
prvostepenih rješenja u oblasti komunalne
naknade,
- vođenje registra okolinskih dozvola na području
USK-a u nadležnosti kantona,
- vođenje registra izdatih okolinskih dozvola na
području USK-a u nadležnosti FBiH,
- vođenje registra postrojenja i zagađivanja,
Programske aktivnosti u oblasti zaštite okoliša
i komunalnih aktivnosti bit će realizirane u sklopu
revidiranog Strateškog plana Ministarstva 2012.2014. (koji Ministarstvo planira donijeti za 2013.2014. godinu),a Ministarstvo će putem svojih
predstavnika biti aktivno uključeno i u aktivnosti
na izradi Strategije razvoja Unsko-sanskog
kantona 2014.-2020.
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- vođenje registra izdatih dozvola za upravljanje
otpadom na području USK-a,
- vođenje registra odobrenih Planova aktivnosti
sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje
zagađenja,
- uspostava registra zagađivača zraka,
- izrada vodiča za izradu plana upravljanja
medicinskim otpadom,
- nastavak realizacije Sporazuma o saradnji na
implementaciji Projekta dobre uprave u oblasti
voda i okolišne sanitacije "GOV-WADE",
- identifikacija, razvoj i priprema projekata prema
višim nivoima vlasti i međunarodnim
donatorima u svrhu pribavljanja finansijskih
sredstava za unapređenje oblasti okoliša,
- u spostavljanje
partnerskih
odnosa
sa
predstavnicima institucija i organizacija iz
Hrvatske radi zajedničkog apliciranja na
prekograničnim projektima aktivnosti na više
projekata, kao što su :
·kampanja uključivanja javnosti u proces
upravljanja otpadom,
·integrisano upravljanje otpadom – korak po
korak,
·uvođenje kompostana na područje regije
Bihać,
·zaštita od postojećeg opasnog industrijskog
otpada,
· prikupljanje i selektiranje ambalažnog otpada,
· Let,s do it 2013,
· učešće na sajmu EKOBIS,
·obilježavanje dana zaštite okoliša i ostalih
značajnih datuma vezanih za okoliš,
· projekat DECENT,
·ekoremedija u cilju zaštite okoliša i razvoja
Unako-sanskog kantona,
·unapređenje korištenja energetske efikasnosti
i obnovljivih izvora energije,
·kantonalna platforma za praćenje procesa
europskih integracija na području očuvanja
prirode i zaštite okoline,
·praćenje
implementacije
namjenskih
sredstava iz ekoloških naknada za 2012.
godinu,
·implementacija sredstava iz ekoloških
naknada za 2013. godinu,
·praćenje implementacije zakona iz oblasti
zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti,
Broj 7 - Strana 497
·nadzor nad realizacijom investicionih
projekata iz oblasti zaštite okoliša i
komunalnih djelatnosti,
·stalne koordinacije sa općinama u interesu
efikasnije primjene zakonskih i podzakonskih
propisa,
·davanje mišljenja na zakonske i podzakonske
propise iz nadležnosti Ministarstva,
· kontinuirana saradnja sa strankama,
·izrada analiza, izvještaja, informacija, dopisa,
urgencija, zapisnika i drugih stručnih i
analitičkih materijala.
3.9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva u svojoj nadležnosti ima veći broj
oblasti, kao što su biljna proizvodnja (ratarstvo,
povrtlarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo),
stočarska proizvodnja sa posebnim osvrtom na
mljekarstvo, uzgoj rasplodnih i tovnih grla u
oblastima govedarstva, ovčarstva, peradarstva,
svinjogojstva, pčelarstva, itd., oblast novčanih
podrški u poljoprivredi (kantonalnih i federalnih),
oblast veterinarstva (javno veterinarsko
zdravstvo sa zdravstvenom zaštitom životinja),
oblast vodoprivrede (korištenje i zaštita voda,
realizacija projekata, infrastrukture i projektne
dokumentacije) i oblast šumarstva sa lovstvom
(upravljanje, kontrola i zaštita), čini razvojni
potencijal Unsko-sanskog kantona.
Stavljanjem u funkciju navedenih resursa
otvaraju se mogućnosti privrednog rasta i razvoja
u oblastima prehrambene industrije, finalne
prerade drveta, turizma, proizvodnje električne
energije i sl. koji će doprinijeti masovnom
zapošljavanju na ovim prostorima, što je i
strateški cilj Vlade Unsko-sanskog kantona.
Jedan od ciljeva ministarstva je i proizvodnja
zdrave hrane, kako bi se maksimalno smanjio
uvoz hrane sumnjivog kvaliteta, a steklo se
povjerenje prema domaćoj proizvodnji.
Obzirom na navedeno, posebne aktivnosti
ovog ministarstva u 2013. godini su:
- provođenje aktivnosti u reviziji zaključenih
ugovora o dodjeli koncesija na poljoprivrednom
zemljištu i vodnom dobru;
- donošenje izmjene Odluke o utvrđivanju Liste
preduzeća USK-a prema kojima ovlaštenja i
obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala
Broj 7 - Strana 498
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
vrši Vlada USK-a, a u cilju rješavanje stanja u
zemljoradničkim zadrugama sa "Liste";
- realizacija projekata uređenja zemljišta radi
povećanja kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednog
zemljišta;
- provođenje aktivnosti vezanih za formiranje
kantonalne savjetodavne poljoprivredne službe,
s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje
kroz pravovremenu obuku poljoprivrednih
proizvođača;
- vršenje promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta
u
skladu
sa
prostornom
dokumentacijom, radi zaštite poljoprivrednog
zemljišta od devastacije;
- davanje koncesije i zakupa poljoprivrednog
zemljišta na USK, u cilju stavljanja istog u
funkciju;
- provođenje aktivnosti u realizaciji podsticajnih
sredstava sa nivoa Kantona i Federacije BiH, radi
stvaranja konkurentnog proizvođača, odnosno
konkurentne poljoprivredne proizvodnje;
- implementacija Zakona o slatkovodnom
ribarstvu radi stavljanja u sistem ovog resursa na
Unsko-sanskom kantonu, a sve u cilju postizanja
općeg intresa u korištenju ribolovnih voda;
- nastavak aktivnosti vezanih za implementaciju
Zakona i podzakonskih akata iz oblasti
veterinarstva;
- nastavak aktivnosti vezanih za implementaciju
Zakona i podzakonskih akata iz oblasti voda;
- implementacija Zakona o šumama i izrada
podzakonskih akata iz oblasti šumarstva, što
će za rezultat imati stvaranje pretpostavki i
zakonski okvir za pravilno i zakonito
gospodarenje šumama (uzgoj, zaštitu i
korištenje), kao i unapređenje stanja šuma i
šumarstva na Unsko-sanskom kantonu, što
između ostalog podrazumjeva i stvaranje uslova
za postizanje boljih rezultata privređivanja i
povećanje zaposlenosti i to ne samo u sektoru
šumarstva, već i u drugim oblastima kao što
su drvna industrija, korištenje drugih nedrvnih
šumskih proizvoda i njihova prerada, turizam,
lovstvo, vodoprivreda i dr.. Neophodno je
pomenuti da donošenje i implementacija Zakona
o šumama i izrada podzakonskih akata iz oblasti
šumarstva rezultira i značajnim poboljšanjem
priliva uglavnom namjenskih sredstava za razvoj
i unapređenje šuma, podizanje novih šuma i
ruralni razvoj, kako u budžet općina na Unskosanskom kantonu kroz naknade za korištenje
državnih šuma na prostoru svake općine, tako i u
25. aprila 2013.
budžet Unsko-sanskog kantona, također dijelom
kroz naknade za korištenje državnih šuma, ali i
kroz naknade za korištenje općekorisnih funkcija
šuma, naknade za obavljanje stručnih poslova
u privatnim šumama, naknade u postupku
promjene namjene šumskog zemljišta, naknade
po osnovu uspostave zakupa ili služnosti
na državnom šumskom zemljištu i ostale
naknade po osnovu Zakona o šumama ("Sl.
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 22/12).
U 2013.godini sukladno Zakonu o šumama
(“Službeni glasnik USK”, broj 22/12), planirano
je da ministar donese sljedeće podzakonske
akte: Uputstvo o načinu obračuna, rokovima
i postupku plaćanja naknada za zaštitu,
unapređenje i podizanje novih šuma i ruralni
razvoj; Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju,
sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih
proizvoda; Pravilnik o uslovima koje moraju
ispunjavati izvođači radova u šumarstvu;
Pravilnik o sadržaju planova zaštite šuma od
požara; Pravilnik o načinu i obliku vođenja
knjiga i registara evidencija za državne i privatne
šume; Pravilnik o katastru šuma; Pravilnik o
uslovima i načinu polaganja stručnog šumarskog
ispita; Pravilnik o načinu obilježavanja granica
državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti
postavljanju graničnih znakova;
- donošenje šumsko-privrednih osnova za ŠGP
"Ključko", ŠGP "Unsko" i ŠGP "Sansko", što
u konačnici ima za rezultat unapređenje stanja
šuma i šumarstva kroz plansko gospodarenje
šumskim resursima u državnom vlasništvu na
prostoru Unsko-sanskog kantona (uzgoj, zaštita
i korištenje) u navedenim šumskogospodarskim
područjima, što će naravno rezultirati pozitivnim
uticajem na razvoj i u drugim oblastima, kao što
je drvna i druga prerađivačka industrija šumskih
proizvoda, turizam, vodoprivreda, lovstvo i dr.;
- donošenje šumsko-privrednih osnova za šume u
privatnom vlasništvu za područje općine Bužim
i općine Sanski Most, za rezultat treba da ima
utvrđivanje općeg stanja šuma u privatnom
vlasništvu kao značajnog resursa prije svega
stanovništva ali i same općine Bužim, općine
Sanski Most a samim tim i Unsko-sanskog
kantona, utvrđivanje planova korištenja zaliha
i prirasta drvne mase u šumama u privatnom
vlasništvu na području navedenih općina, kao
dodatnog izvora potencijala za razvoj drvne
industrije i posebno za obezbjeđenje drveta kao
energenta za stanovništvo nevedenih općina
Unsko-sanskog kantona, kao i za unapređenje
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i ostalih oblasti koje su direktno ili indirektno
naslonjene na sektor šumarstva (prerađivačka
industrija nedrvnih šumskih proizvoda, turizam,
vodoprivreda, lovstvo i dr.), ne uzimajući
pri tome značaj ovih šuma za ostvarivanje i
korištenje brojnih općekorisnih funkcija šuma
koje ona proizvodi, a sve u cilju unapređivanja
planskog gospodarenja ovim šumama (uzgoj,
zaštita i korištenje), unapređenja privređivanja,
povećanja zaposlenosti i poboljšanja uslova
života u navedenim općinama Unsko-sanskog
kantona;
- poduzeti potrebne aktivnosti u vezi materijalnotehničke opremljenosti čuvara šuma (vozila,
naoružanje, itd.) i prijem novih čuvara šuma;
- poduzimanje aktivnosti u vezi sa donošenjem
elaborata o davanju lovišta na USK na
gospodarenje lovačkim udruženjima ili pod
koncesiju, u skladu sa Zakonom o lovstvu
("Službene novine Federacije BiH", broj 4/06),
nakon što se završi procedura izmjena i dopuna
Zakona, a u vezi načina dodjele lovišta;
- aktivnosti na izradi šumsko-privrednih osnova
za privatne šume, što za rezultat treba da ima
utvrđivanje općeg stanja šuma u privatnom
vlasništvu kao značajnog resursa Unsko-sanskog
kantona pored državnih šuma, utvrđivanje
planova korištenja zaliha i prirasta drvne mase
u šumama u privatnom vlasništvu, kao dodatnog
izvora potencijala za razvoj drvne industrije i
posebno za obezbjeđenje drveta kao energenta
za stanovništvo Unsko-sanskog kantona, kao i
za unapređenje i ostalih oblasti koje su direktno
ili indirektno naslonjene na sektor šumarstva
(prerađivačka industrija nedrvnih šumskih
proizvoda, turizam, vodoprivreda, lovstvo i
dr.), ne uzimajući pri tome u obzir značaj
korištenja općekorisnih funkcija ovih šuma koje
ona pruža, a sve u cilju unapređivanja planskog
gospodarenja ovim šumama (uzgoja, zaštite
i korištenja), unapređivanja privređivanja,
povećanja zaposlenosti i poboljšanja uslova
života u Unsko-sanskom kantonu,
- intenziviraje nadzora nad bespravnom sječom
i bespravnom gradnjom u šumi i na šumskom
zemljištu.
Broj 7 - Strana 499
4. KANTONALNE UPRAVE I UPRAVNE
ORGANIZACIJE
4.1. KANTONALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
S obzirom da je tokom protekle godine
zabilježen veliki broj prestanaka rada poslovnih
subjekata, a samim tim i gubitka radno pravnih
statusa uposlenika, mnogi ugašeni poslovni
subjekti nastavljaju sa radom u nelegalnim
okolnostima.
Takva situacija će u 2013.godini zahtijevati
specifičan i organiziran način provođenja
inspekcijskih nadzora i kontrola. Također, morat
će se voditi računa o što racionalnijoj i efikasnijoj
inspekcijskoj kontroli, a sve u cilju smanjenja
utroška sredstava.
Već sada se mnoge akcije planiraju
uz asistenciju policije, što će u 2013. biti
intenzivirano.
U 2013. godini akcenat će biti na sljedećim
aktivnostima :
- spriječavanje "rada na crno",
- intenziviranje kontrole prometa nelegalnih roba,
- kontrola izdavanja fiskalnih računa,
- spriječavanje bespravne sječe i krađe šuma
provođenjem Akcionog plana donesenog od
strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- zatvaranje pilana drveta bez potrebnih odobrenja,
- zatvaranje neregistriranih zanatskih obrtničkih
radnji koje stvaraju nelojalnu konkurenciju
urednim subjektima,
- dovođenje prometa i trgovine sekundarnim
sirovinama u zakonske okvire,
- kontinuirana kontrola eksploatacije i prometa
mineralnih sirovina, te pečaćenje eksploatacionih
područja bez potrebne dokumentacije,
- uvođenje reda u linijskom prijevozu putnika,
- zatvaranje objekata za klanje stoke koji nemaju
potrebna odobrenja,
- intenzivna kontrola prometa žive stoke i
namirnica animalnog porijekla,
- strogo kontroliranje izvoznih objekata za
proizvodnju namirnica animalnog porijekla,
kako bi se efikasno premostila barijera za izvoz
naših proizvoda u EU,
- zatvaranje nelegalnih ugostiteljskih objekata,
- kontrola objekata koji na nezakonit način
pružaju usluge smještaja i noćenja,
Broj 7 - Strana 500
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- poduzimanje mjera i odgovori na sve predstavke
upućene od strane građana Unsko-sanskog
kantona a koje su sve učestalije,
- sveobuhvatna kontrola kvaliteta sjemenskog i
sadnog materijala poljoprivrednog bilja (većina
sjemenskog materijala iz uvoza), kontrola
zaštite osnovnog resursa poljoprivrednog
zemljišta a prema donesenim Programima za
ispitivanje u cilju utvrđivanja količina opasnih
i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu
(kantonalni propis nije donesen), čime se
stavljaju pod nadzor intenzivne poljoprivredne
proizvodnje, umanjuje mogućnost štetnog
djelovanja na ljude i okoliš te stiče povjerenje
kupaca prema domaćem proizvodu, te
kantonalnim i općinskim Programima korištenja
poljoprivrednog zemljišta (nisu doneseni),
- uspostaviti bolju i efikasniju kontrolu podsticaja
u proizvodnji,
- intenziviranje kontrola prometa lijekova koji
nisu propisno registrirani,
- kontinuirana kontrola i nadzor higijenskih uvjeta
proizvodnje i usluga u cilju zaštite zdravlja
stanovništva,
- u interesu efikasnog rješavanja inspekcijskih
predmeta, Uprava će pokretati inicijative
za donošenje nedostajućih zakonskih i
podzakonskih akata, kao što su kantonalni zakoni
koji bi uredili oblast turizma i ugostiteljstva,
programi za korištenje poljoprivrednog
zemljišta, donošenje federalnog Zakona o
šumama i sl.,
- jačati saradnju sa svim organima državne službe,
a posebno s policijom i sudovima,
- insistirati na uključivanju Federalne uprave
za inspekcijske poslove u predmetima za koje
nema nadležnost KUZIP.
4.2. KANTONALNA UPRAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Programske aktivnosti Kantonalne uprave
civilne zaštite u 2013. godini biće usmjerene na:
- izradu Plana zaštite od požara Kantona,
- organizaciju informacionog sistema za zaštitu
od požara i vatrogastva u okviru operativnog
centra civilne zaštite kantona - centara 112,
- organizaciju i provođenje inspekcijskog nadzora
iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i
drugih nesreća i zaštite od požara i vatrogastva
iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite,
25. aprila 2013.
- praćenje i analizu stanja u oblasti zaštite
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća i vatrogastva na
području kantona i dostavljanje izvještaja i
drugih informacija organima vlasti kantona i
Federalnoj upravi civilne zaštite,
- praćenje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti
i spašavanju i Zakona o zaštiti od požara i
vatrogastvu i podzakonskih propisa donesenih
na osnovu ovih zakona i u skladu sa tim vršiti
izmjene i dopune kantonalnih propisa iz oblasti
zaštite i spašavanja,
- praćenje stanja organizovanosti i osposobljenosti
struktura civilne zaštite i predlaganje mjera za
unapređenje civilne zaštite na području Kantona
i općina,
- pružanje stručne i druge pomoći općinskim
službama civilne zaštite u oblasti zaštite
od požara i organizovanja profesionalnih
vatrogasnih jedinica općina,
- praćenje stanja u oblasti zaštite od požara i
vatrogastva i predlaganje mjera za unapređenje
stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva
na području Kantona,
- pružanje stručne i druge pomoći Vatrogasnom
savezu Kantona i dobrovoljnim vatrogasnim
društvima formiranim na području kantona u
pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od
požara i vatrogastvo,
- organizaciju i provođenje osnovne i dopunske
obuke pripadnika kantonalnih sruktura civilne
zaštite u skladu sa Planom obučavanja i
osposobljavanja.
4.3. POLJOPRIVREDNI ZAVOD
Težišni pravci rada Poljoprivrednog zavoda
u 2013. godini bit će usmjereni na sljedeće
aktivnosti:
- kontroli kvaliteta sjemenskog i sadnog materijala
različitog poljoprivrednog bilja i prehrambenih
proizvoda, zdravstvenom stanju poljoprivrednih
usjeva, laboratorijskoj kontroli različite biljne i
animalne hrane te vode,
- agropedološkoj analizi zemljišta i definisanju
proizvodnih
područja
u
primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji sa aspekta
pogodnosti zemljišta,
- s tručnim usavršavanjima poljoprivrednih
proizvođača, poljoprivrednih stručnjaka,
menadžmenta Asocijacija poljoprivrednih
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
proizvođača, MSP-a kroz aktivno uključivanje
u međunarodne projekte,
- realizacija podsticajnih mjera u poljoprivredi
na Federalnom i Kantonalnom nivou (animalni
sektor),
- intenziviranje aktivnosti na uspostavi operativnofunkcionalne "Uzgojno –selekcijske službe u
stočarstvu" kao najbitnijoj aktivnosti u razvoju
stočarstva uopšte,
- pomoć poljoprivrednim proizvođačima i
prerađivačima u certificiranju svojih proizvoda
i proizvodnje kroz lokalne konsultante (Econ
Sarajevo), te strane konsultante ("KRAV"
Švedska, "ICEA" –Švicarska, "UKROFS"Velika Britanija, "OK"-BiH,
- aktivnostima na utvrđenim projektima iz oblasti
zaštite bilja koje su definisane federalnim
Uputstvom o vršenju izvještajno-prognoznih
poslova,
- nastavku realizacije projekta Međunarodnog
fonda za razvoj poljoprivrede IFAD IV "Podrška
ruralnom poduzetništvu" koji se realizira na
Unsko-sanskom kantonu i HB kantonu i koji
u 2012. godini pretpostavlja ulaganja od 2
miliona KM (kredit, pomoć u infrastrukturnim
projektima, stručno-savjetodavna podrška...),
- aktivnom učešću u implementaciji Projekta
"USAID-a" i "SIDA" pod nazivom "FARMA"
(Projekat unapređenja tržišne poljoprivrede) u
oblasti administrativno– tehničke i savjetodavne
podrške te drugim komponentama projekta,
- nastavku implementacije projekta "Una Violle
Rinasce"/Preporod doline Une kog finansira
Vlada Italije a odnosi se na oblast turizma
i poljoprivrede putem nevladinih italijanskih
organizacija ICEI /IPSIA,
- aktivnom učešću u "realizaciji" kandidiranih
projekata prema Delegaciji Evropske komisije
te projektima prekogranične saradnje (CROSS
BORDER, ADRIATIK...) koje smo radili sa
razvojnom Agencijom Zadarske te Varaždinske
Županije,
- početku realizacije projektnih aktivnosti
međunarodne organizacije UNDP na prostoru
Kantona pod nazivom "Unapređenje lanaca
tržišnih vrijednosti a koje obuhvata i sektor
poljoprivrede,
- aktivnom učešću u projektu Evropske unije
"EU-FITO PROJEKTA" koji se odnosi na
podršku sektoru zaštite bilja,
Broj 7 - Strana 501
- završetku izrade i kandidiranja zajedničkog
projekta Općine Bihać i Poljoprivrednog zavoda
USK pod nazivom Uspostava Regionalnog
centra za kontrolu i osiguranje kvaliteta u
poljoprivrednoj proizvodnji, a u sklopu podrške
Vlade R. Holandije lokalnim zajednicama u
Bosni i Hercegovini,
- izradi "Zakona o robnim rezervama Unskosanskog kantona" u saradnji sa Ministarstvom
uprave i pravosuđa,
- nastavku aktivnosti na daljoj standardizaciji
Zavoda sa međunarodnim standardom ISO
17025,
i obuka laboratorijskog osoblja,
validacija metoda.
Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona,
koji je uveo Barcode i koji posjeduje certifikate
ISO 9001/2000 je postao prvi kantonalni organ
uprave koji posjeduje certifikat ISO 9001/2000
čime je učinio značajan korak ka daljem
institucionalnom jačanju i međunarodni standard
ISO 14001 (sistem zaštite okoliša), u 2013.
godini očekuje završetak certifikacije i dobivanje
standarda ISO 17025.
5. OPERATIVNI PLANOVI
KANTONALNIH MINISTARSTAVA
I DRUGIH TIJELA KANTONALNE
UPRAVE U 2013.GODINI
Program rada Vlade Kantona sadrži
najznačajnije zadatke koje Vlada treba obaviti u
toku godine, nosioce priprema materijala i rokove
u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.
Vlada Unsko-sanskog kantona će u ovom
razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti
koja pokrenu ovlašteni predlagači, kao i druga
pitanja koja ocijeni svrsishodnim. Predmet
posebnog razmatranja od strane Vlade Unskosanskog kantona bit će i ona pitanja koja nisu
utvrđena ovim programom, a njihovo razmatranje
bude zatraženo od strane Skupštine Kantona na
osnovu ustavnih i zakonskih ovlaštenja.
Broj 7 - Strana 502
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
5.1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
OPIS
ROK
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Unsko- sanskog kantona
Nacrt: april
Prijedlog: maj
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru
Nacrt: mart
Prijedlog: april
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji
Nacrt: mart
Prijedlog: april
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju
Nacrt: februar
Prijedlog: mart
5. Zakon o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona
Nacrt: juni
Prijedlog: juli
NORMATIVNI DIO
I ZAKONI
II PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjeljivanja i oduzimanja činova
policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona
mart
2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o javnom žalbenom birou
mart
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2012.godinu
januar
2. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
mart
3. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
mart
4. Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za 2012.godinu
mart
5. Informacija o građanskim postupcima i izdanim identifikacionim dokumentima za 2012.
godinu
mart
6. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar- juni
2013.godine
juli
7. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za period
januar-juni 2013.godine
juli
8. Izvještaj o provođenju Akcionog plana u saobraćaju (2008.-2013.) na području Unsko-sanskog
kantona za period 01.06.2012.-31.05.2013.godine
juli
9. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog Kantona za
period januar-juni 2013.godine
juli
10. Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad radom općinskih organa uprave
nadležnih za vođenje matičnih knjiga, organa starateljstva i izdanih identifikacionih
dokumenata za period januar-juni 2013.godine
juli
11. Informacija o građanskim postupcima i izdanim identifikacionim dokumentima za period
januar-juni 2013.godine
juli
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 503
12. Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama Unsko-sanskog
kantona
oktobar
13. Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona
oktobar
5.2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I ZAKONI
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
31.12.2013.
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima
državne službe Unsko-sanskog kantona
31.12.2013.
TEMATSKI DIO
1. Izvještaj o radu kantonalnog upravnog inspektora za 2012.godinu
30.04.2013.
2. Informacija o stanju upravnog rješavanja po općinama Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
30.04.2013.
3. Informacija o radu Kantonalnog suda za 2012.godinu
30.04.2013.
4. Izvještaj Kantonalnog tužilaštva o stanju i tokovima kriminala na Unsko-sanskom kantonu za
2012. godinu
30.04.2013.
5. Izvještaj o primjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u 2013. godini
31.12.2013.
5.3.MINISTARSTVO FINANSIJA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I ZAKONI
1. Dokument okvirnog budžeta za 2014. -2016.god.
Vlada do
28.06.2013.
2. Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu
Vlada do
01.10.2013.
3. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu
Vlada do
01.10.2013.
4. Budžet Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu
Vlada do
01.11.2013.
5. Zakon o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu
Vlada do
01.11.2013.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.godinu
Po potrebi,
a najkasnije
15.10.2013
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu
Po potrebi,
a najkasnije
15.10.2013
8. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona
februar
Broj 7 - Strana 504
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
II PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima zaposlenih u organima vlasti Unskosanskog kantona
2. Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve
Po donošenju
Zakona o plaćama
i naknadama u
organima vlasti
USK-a
januar
TEMATSKI DIO
1. Konsolidovani godišnji obračun za 2012.godinu
april
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
april
3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2012. godinu
februar
4. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2013.godinu
Vlada-tromjesečno
Skupštinapolugodišnji
mjesečno,
kvartalno i
godišnje dostaviti
F Min. fin,
5. Izrada finansijskih izvještaja u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem
Centralnoj banci,
obračunu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH", broj:27/12)
MMF, Upravi
za indirektno
oporezivanje i
Vladi Kantona
5.4. MINISTARSTVO PRIVREDE
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I ZAKONI
1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona
juni
2. Zakon o turističkoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona
juni
II PODZAKONSKA AKTA
1. Strategija razvoja male privrede Unsko-sanskog kantona
2. Program poticaja razvoja male privrede za budžetsku 2013.godinu
3. Program razvoja male privrede Unsko-sanskog kantona
4. Prijedlog Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u gradovima na području Unsko-sanskog
kantona
decembar
maj
Nakon
donošenja
Strategije
razvoja USK
decembar
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Informacija o stanju u oblastima privrede za 2012. godinu iz nadležnosti Ministarstva privrede
maj
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 505
5. 5. MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I ZAKONI
1. Zakon o utvrđivanju značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona
oktobar/
decembar
II PODZAKONSKI AKTI
1. Uputstvo o priznavanju statusa u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica
januar-mart
2. Uputstvo o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu u skladu da Zakonom o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica
januar-mart
3. Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći u skladu sa
Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
januar-mart
4. Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija za redovne studente iz reda pripadnika boračkih
kategorija
januar-mart
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” za 2012. godinu
januar/mart
2. Program rada JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” za 2013. godinu.
januar/mart
3. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku
januar/mart
5.6. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
1. Odluka o izmjeni Esencijalne liste lijekova za područje Unsko-sanskog kantona
februar
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JZU Opće bolnice Sanski Most
april
3. Odluka o imjenama i dopunama Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno
zdravstveno osiguranje
maj
4. Odluka o osnivanju ZU Gradska apoteka Unsko-sanskog kantona
maj
5. Odluka o učešću osiguranih lica u troškovima pružanja zdravstvene zaštite
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih
pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka
oktobar
novembar
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
2. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
januar
april
Broj 7 - Strana 506
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
3. Izvještaj o radu i finansijski Izvještaj JU “Služba za zapošljavanje” Unsko-sanskog kantona za
2012. godinu
april
4. Izvještaj o radu i finansijski Izvještaj JU “Socijalno pedagoška životna zajednica” Unsko-sanskog
kantona za 2012.godinu
april
5. Izvještaj o radu i poslovanju ZU Kantonalne bolnice "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać za 2012.godinu
maj
6. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
maj
7. Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća bolnica u S. Mostu za 2012. godinu.
maj
8. Izvještaj o radu i poslovanju ZU Lječilište «Gata» Bihać za 2012.godinu
maj
9. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova-domova zdravlja za 2012.
juni
10. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova-apoteka za 2012.
juni
11. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba u 2012. godini
juni-juli
12. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2014. godinu
novembar
13. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2014. godinu
novembar
14. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2014.
novembar
15. Program rada i finansijski plan JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” za 2014.
godinu
decembar
16. Program rada JU “Socijalno pedagoška životna zajednica Unsko-sanskog kantona” za 2014.
godinu
decembar
5.7. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I ZAKONI
1. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
juni
2. Zakon o obrazovanju odraslih
mart
3. Zakon o visokom obrazovanju
Nacrt:april
Prijedlog:juni
4. Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti
Nacrt:april
Prijedlog:juni
II PODZAKONSKI AKTI
1. Izmjene i dopune Pedagoški standarda i normativa za visoko obrazovanje
mart
2. Elaborat o transformaciji Visoke zdravstvene škole u Zdravstveno-farmaceutski fakultet
maj
3. Elaborat o racionalizaciji studijskih odsjeka i modernizaciji studijskih programa na
Pedagoškom fakultetu
maj
4. Standardi i normativi finansiranja visokog obrazovanja
juni
5. Instrumentarij za utvrđivanje cijene studija i kriterija za finansiranje javnih visokoškolskih
ustanova
juni
6. Imenovanje članova Savjeta za visoko obrazovanje
juni
7. Metodologija za raspodjelu sredstava u nastavne i istraživačke svrhe i umjetnički rad
juni
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 507
8. Kriteriji kojima se utvrđuju uvjeti i način finansiranja obaveznog predškolskog odgoja i
obrazovanja
po stupanju na
snagu Zakona o
predškolskom
odgoju i obrazovanju
9. Kriteriji za finansiranje javnih osnovnih škola
po donošenju
Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju
10. Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje
po donošenju
Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju
11. Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje i domove učenika
april
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu odgojno-obrazovnih ustanova u školskoj 2011/12. godini
februar
2. Informacija o djeci osnovnoškolskog uzrasta koja ne pohađaju nastavu, s prijedlogom mjera
i aktivnosti za stvaranje uvjeta da svako dijete završi osnovnu školu za školsku 2012/13.
godinu
februar
3. Strategija razvoja visokog obrazovanja
oktobar
4. Informacija o izvršenoj akreditaciji visokoškolskih ustanova na području Unsko-sanskog
kantona
septembar
5. Program rada Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2013/14. godini
septembar
6. Informacija o početku školske 2013/14. godine u odgojno-obrazovnim
ustanovama Unsko-sanskog kantona
7. Izvještaj o radu odgojno-obrazovnih ustanova u školskoj 2012/13. godini
8. Izvještaj o radu Univerziteta u Bihaću za akademsku 2012/13. godinu
9. Plan i program rada kantonalnih ustanova, javnih preduzeća i Sportskog saveza Unskosanskog kantona za 2013. godinu:
- JU Arhiv USK-a;
- JU Muzej USK-a
- JU Kantonalna univerzitetska biblioteka;
- JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa;
- JU Spomen biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski Petrovac;
- JP Radio-televizija USK-a;
- JP Unsko-sanske novine “Krajina” ;
- Sportski savez USK-a.
10. Izvještaji o radu kantonalnih ustanova kulture i kantonalnih medija u 2012.godini
- JU Arhiv USK-a;
- JU Muzej USK-a
- JU Kantonalna univerzitetska biblioteka;
- JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa;
- JU Spomen biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski Petrovac;
- JU Radio-televizija USK-a;
- JP Unsko-sanske novine “Krajina” ;
- Sportski savez USK-a.
oktobar
decembar
oktobar
februar -mart
mart-april
Broj 7 - Strana 508
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
5.8. MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE IZAŠTITU OKOLINE
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
1. Prostorni plan Unsko-sanskog kantona
Nacrt:septembar
Nacrt: mart
Prijedlog: juli
2. Plan upravljanja otpadom
3. Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona
4. Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Bihać
5. Odluka o utvrđivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine
Nacrt:decembar
Nacrt: mart
Prijedlog: maj
mart
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1.Informacija o visini sredstava uplaćenih na ime naknade za upravljanje zajedničkim djelovima
i uređajima zgrada na području Unsko-sanskog kantona
decembar
5.9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
OPIS
ROK
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste preduzeća Unsko-sanskog
kantona prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Unskosanskog kantona
maj
NORMATIVNI DIO
2. Odluka i Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
za 2013. godinu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
Nakon usvajanja
Budžeta za 2013.
3. Odluka o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i
uspostavi prava služnosti
mart
4. Kantonalni operativni plan odbrane od poplave
mart
5.Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja sredstava od vodnih naknada
maj
6. Pravilnik o uspostavi i upravljanju KISV (kantonalni informacioni sistem voda)
juli
ANALITIČKO - INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2012.godini
mart
2. Informacija o epizootiološkoj situaciji i pregled stanja po pitanju higijene namirnica animalnog
porijekla na području USK-a u 2012.godini
mart
3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo Bosanski Petrovac i stanju u oblasti šumarstva
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
mart
4. Izvještaj o planiranoj proljetnoj sjetvi za 2013. godinu na području Unsko-sanskog kantona
maj
5. Izvještaj o realizaciji žetve u 2013.godini
septembar
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 509
6. KANTONALNE UPRAVE I UPRAVNE ORGANIZACIJE
6.1. KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
OPIS
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu
2. Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu
februar
mart
6.2. KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPIS
ROK
1. Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje
šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća
april
2. Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih iz premija osiguranja imovine za
finansiranje zaštite od požara i vatrogatstva
juni
NORMATIVNI DIO
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2012. godinu
februar
2. Plan zaštite od požara Unsko-sanskog kantona
oktobar
3. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
decembar
6.3. POLJOPRIVREDNI ZAVOD
OPIS
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2012. godinu
februar
2. Program rada Poljoprivrednog zavoda za 2013. godinu
Program rada Vlade Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu objavit će se u “Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona”
Broj 03-017-2521/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
mart
299.
Na osnovu člana 11.odjeljak A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
1/04 i 11/04) i člana 20. Poslovnika Skupštine
Broj 7 - Strana 510
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko
-sanskog kantona” broj: 5/04), Skupština Unskosanskog kantona, na 30. sjednici održanoj dana
18.12.2012. 2012.godine, donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA STALNIH
I POVREMENIH RADNIH TIJELA
SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA
broj:01-02-3-7/10 od 27.12.2010.godine
I
Odluka Skupštine Unsko-sanskog o izboru
predsjednika zamjenika predsjednika i članova
stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 19/10, 3/11, 15/12)
mijenja se u osnovnom tekstu.
II
Tačka III, redni broj 1. ime Sead Kadić mijenja
se imenom Nermin Bećirbegović, redni broj 2.
ime Ekrem Prošić mijenja se imenom Zorica
Dellamea - Redžić.
III
Tačka V, redni broj 1. ime Nedžad Zukanović,
mijenja se imenom Muhamed Dervić, redni broj
5. ime Safet Veladžić mijenja se imenom Sead
Kadić.
IV
Tačka VI, redni broj 7. ime Aldin Kulenović,
mijenja se imenom Porić Nermin.
V
Tačka VII, redni broj 3. ime Zorica Dellamea
- Redžić, mijenja se imenom Ekrem Prošić, redni
broj 6. ime Nermin Bećirbegović, mijenja se
imenom Safet Veladžić,
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviće se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-438/13
18. decembra 2012. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
25. aprila 2013.
300.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) a u vezi sa
članom 61. stav 6. Zakona o šumama (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 22/12),
na prijedlog Ministarstva poljop­r ivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 04.04.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA
ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM
VLASNIŠTVU U ZAKUP I USPOSTAVU
PRAVA SLUŽNOSTI
Član 1.
Ovom Odlukom propisuju se uslovi i način
davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu
(u daljnjem tekstu: šumsko zemljište) u zakup i
uspostavu prava služnosti.
Član 2.
Šumsko zemljište može se dati u zakup radi
korištenja u svrhu:
a) izgradnje privremenih objekata čija je gradnja
predviđena ugovorom o koncesiji; b) izgradnje GSM baznih stanica;
c) podizanja višegodišnjih nasada ukoliko se
time ne narušavaju funkcije šume; d) uzgoja divljači.
Član 3.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
zaključuje ugovor o zakupu šumskog zemljišta u
slučajevima:
a) iz člana 2. stav (1) tačka a). ove Odluke - sa
koncesionarom;
b) iz člana 2. stav (1) tačka b). ove Odluke - sa
ovlaštenim privrednim društvom; c) iz člana 2. stav (1) tačka c). ove Odluke sa pravnim ili fizičkim licima upisanim u
Registar poljoprivrednih gazdinstava; d) iz člana 2. stav (1) tačka d). ove Odluke - sa
pravnim ili fizičkim licima registrovanim za
uzgoj divljači.
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 4.
(1) Šumsko zemljište daje se u zakup na
osnovu javnog poziva za prikupljanje ponuda,
koji se objavljuje u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona” i jednom dnevnom listu koji
izlazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
te na web stranici Ministarstva odnosno Vlade
Unsko-sanskog kantona, osim za slučajeve iz
člana 2. stav (1) tačka a). i b). ove Odluke,
kada se zemljište daje u zakup koncesionaru
ili ovlaštenom privrednom društvu po njihovom
zahtjevu, koji se temelji na pravosnažnoj odluci
nadležnog organa kojom se ostvaruje određeno
pravo na zemljište koje se daje u zakup.
(2) Kriterij za odabir najboljeg ponuđača je
visina zakupnine koju nudi pojedini ponuđač, a
koja ne može biti manja od tražene početne cijene
u javnom pozivu.
(3) Prije sklapanja ugovora iz člana 2.
ove Odluke, potrebno je pribaviti mišljenje
Kantonalnog pravobranilaštva.
Broj 7 - Strana 511
Budžet Kantona) u skladu sa Uputstvom o načinu
obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada
za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma
i za ruralni razvoj (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 32/12).
Član 6.
Na šumskom zemljištu može se uspostaviti
pravo služnosti u sljedećim slučajevima:
a) u svrhu izgradnje vodovoda; b) u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže; c) u svrhu izgradnje plinovoda; d) u svrhu izgradnje električnih vodova; e) služnosti puta; f) za druge namjene, ako je proglašen javni
interes u skladu sa odredbama Zakona o
eksproprijaciji (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 70/07, 36/10 i 25/12).
Član 7.
(4) Prije zaključivanja ugovora o zakupu,
najpovoljniji ponuđač dužan je dostaviti dokaz
o osiguranim finansijskim sredstvima (bankovna
garancija) za plaćanje zakupnine za period
važenja ugovora ili drugi oblik garancije.
(1) Pravno ili fizičko lice zainteresirano za
uspostavu prava služnosti i zakupa na šumskom
zemljištu podnosi zahtjev Ministarstvu. (5) Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu
visinu zakupnine, prednost imaju fizička i pravna
lica s prebivalištem odnosno, sa sjedištem u
jedinici lokalne samouprave na čijem se području
nalazi predmetno šumsko zemljište.
a) zemljišnoknjižni izvadak (u katastarskim
općinama gdje nisu uspostavljene zemljišne
knjige, uz uvjerenje nadležnog suda o toj
činjenici, umjesto ZK izvadka može se
podnijeti izvadak iz posjedovnog lista) za
šumsko zemljište na koje se odnosi zahtjev i
kopija katastarskog plana;
(6) Prije raspisivanja javnog poziva iz stava
(1) ovog člana, radi korištenja šumskog zemljišta
u svrhe iz člana 2. stav (1) tačka c). ove Odluke,
neophodno je pribaviti mišljenje korisnika šume
(šumskoprivrednog društva) na zakup i mišljenje
Kantonalne uprave za šumarstvo (u daljnjem
tekstu: Kantonalna uprava) da li je zemljište
podesno za pošumljavanje odnosno, saglasnost
Kantonalne uprave, korisnika šuma i korisnika
lovišta, radi davanja šumskog zemljišta u svrhu iz
člana 2. stav (1) tačka d). ove Odluke.
(7) Ukoliko se državnim šumama i šumskom
zemljištu mijenja namjena, podnosilac zahtjeva
za zakup obavezan je uplatiti naknadu za krčenje
šuma, bez provođenja procedure za krčenje šuma.
Član 5.
Naknada koja se ostvaruje po osnovu ugovora
iz člana 3. ove Odluke uplaćuje se u korist
Budžeta Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
(2) Uz zahtjev za uspostavu prava služnosti ili
zakupa dostavlja se sljedeća dokumentacija:
b) mišljenje Kantonalne Uprave za šumarstvo;
c) mišljenje korisnika šuma (šumskoprivrednog
društva);
d) Urbanistička saglasnost;
e) ostala dokumentacija na osnovu koje se može
utvrditi dio parcele za koju se traži uspostava
prava služnosti ili zakupa - površina šumskog
zemljišta koja se opterećuje i dr. (idejni
projekt, koncesijski ugovor i sl.);
(3) Kantonalna uprava za šumarstvo (u daljem
tekstu: Kantonalna uprava) putem komisije koju
čine dipl. pravnik, diplomirani inženjer šumarstva
i geometar, utvrđuje na terenu kategoriju šumskog
zemljišta, površinu parcele koja se opterećuje
pravom služnosti i obavlja druge poslove
neophodne za uspostavu prava služnosti i o tome
podnosi izvještaj Ministarstvu.
Broj 7 - Strana 512
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
Član 8.
Član 11.
(1) Ukoliko se na šumskom zemljištu koje
se daje u zakup nalazi šumsko drveće, grmlje i
podmladak koje je neophodno posjeći i ukloniti,
zakupoprimac je dužan platiti naknadu za nastalu
štetu čija visina se određuje na osnovu tržišne
vrijednosti drveta koja se dobije sječom i visini
troškova podizanja i održavanja novih šuma za
površinu koja je jednaka površini na kojoj je
izvršena sječa, u skladu sa cjenovnikom korisnika
državnih šuma.
(1) Rješenje o davanju šumskog zemljišta u
zakup odnosno, uspostavu prava služnosti, donosi
ministar na prijedlog stručne komisije iz člana 10.
ove Odluke.
(2) Pravno ili fizičko lice u čiju korist se
zasniva služnost na šumskom zemljištu, obavezno
je uplatiti naknadu za nastalu štetu čija vrijednost
se određuje u visini tržišne vrijednosti drveta
koja se dobije sječom i visini troškova podizanja
i održavanja novih šuma za površinu koja je
jednaka površini na kojoj se zasniva pravo
služnosti, u skladu sa cjenovnikom korisnika
državnih šuma.
(3) Naknade iz stava (1) i (2) ovog člana
uplaćuju se kao namjenski prihod Budžeta
kantona u skladu sa Upustvom o načinu obračuna,
rokovima i postupku plaćanja naknada za
zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za
ruralni razvoj (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, br. 32/12) a koriste se u svrhu kupovine
i podizanja novih šuma.
(4) Ministarstvo, na osnovu izvještaja
Kantonalne uprave utvrđuje visinu naknada iz
stava (1) i (2) ovog člana.
(5) Korisnik državnih šuma ima pravo da
posiječe i iskoristi drvnu masu iz stava (1) i (2)
ovog člana.
Član 9.
Ministarstvo može davati državno šumsko
zemljište u zakup i zasnivati pravo služnosti na
razdoblje do deset godina.
Član 10.
(1) Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje
stručnu komisiju koja provodi postupak davanja
šumskog zemljišta u zakup odnosno, uspostavu
prava služnosti.
(2) Stručna komisija iz stava (1) ovog člana
se sastoji od predsjednika i dva člana koji se
imenuju iz reda državnih službenika Ministarstva,
šumarske i pravne struke.
(2) Na osnovu rješenja iz stava (1) ovog
člana, ministar i zakupoprimac sklapaju ugovor
o zakupu odnosno, ugovor o uspostavi prava
služnosti.
(3) Prije sklapanja ugovora o zakupu odnosno,
ugovora o uspostavi prava služnosti šumskog
zemljišta, potrebno je pribaviti mišljenje
Kantonalnog pravobranioca na isti.
Član 12.
(1) Zakupnina i naknada po osnovu uspostave
prava služnosti se uplaćuju na račun javnih
prihoda Budžeta kantona u skladu sa odredbama
Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda
Budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 3/11, 6/11, 9/11,
18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 5/12, 41/12, 69/12,
93/12, 101/12 i 105/12) i Uputstva o načinu
obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada
za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma
i za ruralni razvoj (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 32/12).
(2) Zakupnina i naknada po osnovu uspostave
prava služnosti se plaćaju na godišnjem nivou i
to unaprijed u roku od trideset (30) dana od dana
potpisivanja ugovora odnosno, trideset (30) dana
od početka kalendarske godine za tekuću godinu.
Član 13.
(1) Visina zakupnine za šumsko zemljište
u državnom vlasništvu koje se daje u zakup
iz člana 2. stav (1) tačka a) ove Odluke,
određuje se u iznosu od 1 KM/m2 (jedna
konvertibilna marka po metru kvadratnom)
mjesečno.
(2) Visina zakupnine za šumsko zemljište
u državnom vlasništvu koje se daje u zakup iz
člana 2. stav (1) tačka b). ove Odluke, određuje
se u iznosu od 3,00 KM/m2 (tri konvertibilne
marke po metru kvadratnom) mjesečno.
(3) Visina zakupnine za šumsko zemljište
u državnom vlasništvu koje se daje u zakup
iz člana 2. stav (1) tačka c). i d). ove Odluke,
određuje se na osnovu najpovoljnije ponude iz
javnog poziva.
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(4) Početna cijena na javnom pozivu za
zakup šumskog zemljišta iz člana 2. stav (1)
tačke c). i d). ove Odluke, utvrđuje se prema
sljedećim vrijednostima:
a) za podizanje višegodišnjih nasada na
neobraslom šumskom zemljištu u svrhu
poljoprivredne proizvodnje - 0,005 KM/m2
godišnje;
b) za uzgoj divljači - 0,006 KM/m2 godišnje.
Član 14.
(1) Visina naknade za zasnivanje prava
služnosti određuje se u sljedećim iznosima:
a) za vodovod, plinovod, kanalizacijsku mrežu i
elektrovodove niskonaponske mreže u visini
0,005 KM/m2 površine zemljišta koje se
opterećuje godišnje; b) za električne vodove visokonaponske mreže u
visini 0,003 KM/m2 površine zemljišta koje se
opterećuje godišnje;
c) za služnost puta 0,005 KM/m2 površine
zemljišta koje se opterećuje godišnje; d) u drugim slučajevima, prema vrsti prava na
osnovu prijedloga stručne komisije u visini
od 0,002 KM/m2 do 0,02 KM/m2 površine
zemljišta koje se opterećuje godišnje. (2) Jedinica lokalne samouprave oslobođena
je plaćanja naknade u postupku uspostave
prava služnosti za objekte komunalne i putne
infrastrukture, čiji je ona investitor.
Član 15.
Zakupoprimac, odnosno korisnik prava
služnosti dužan je:
a) koristiti šumsko zemljište kao dobar domaćin i
onako kako je određeno ugovorom; b) nadoknaditi štetu za korištenje šumskog
zemljišta protivno ugovoru odnosno, namjeni
ili prirodi zemljišta; c) čuvati zakupljenu nekretninu i nakon prestanka
ugovora vratiti je neoštećenu.
Član 16.
(1) Kantonalna uprava je ovlaštena da
kontroliše da li zakupoprimac odnosno, korisnik
prava služnosti koristi šumsko zemljište koje je
predmet ugovora u skladu sa odredbama člana 15.
stav (1) tačka a) ove Odluke. (2) Ministarstvo je ovlašteno, na osnovu
izvještaja Kantonalne uprave kojim se utvrdi da
zakupoprimac, odnosno korisnik prava služnosti
koristi zemljište koje je predmet ugovora suprotno
Broj 7 - Strana 513
odredbama člana 15. stav (1) tačka a) ove Odluke,
raskinuti ugovor i prije isteka perioda na koji je
zaključen.
(3) Ministarstvo je ovlašteno raskinuti ugovor
i prije isteka perioda na koji je zaključen ako
zakupoprimac odnosno, korisnik prava služnosti
ne poštuje odredbe ugovora i važeće zakonske
propise.
Član 17.
Zakupoprimac nema pravo šumsko zemljište
davati u podzakup.
Član 18.
Nadzor nad provođenjem ugovora o zakupu
i ugovora o uspostavi prava služnosti provodi
Ministarstvo.
Član 19.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objave u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2610/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
301.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o kriterijima za određivanje visine naknade
članovima Komisije za provođenje internog i
javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog
mjesta namještenika u organima državne
službe Unsko-sanskog kantona
I
Ovim kriterijima određuju se osnovi za
utvrđivanje visine naknade koja se isplaćuje
članovima Komisije za provođenje internog i
javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog
mjesta namještenika u organima državne službe
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Komisija).
Broj 7 - Strana 514
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Visina naknade za rad članovima Komisije
jednaka je za sve članove jedne Komisije.
III
Visina naknade za člana Komisije određuje
se prema broju kandidata koji su se prijavili
na interni odnosno javni oglas za popunu
upražnjenog radnog mjesta namještenika, prema
sljedećim kriterijima:
a) od 1 do 15 kandidata 30,00 KM
b) od 16 do 30 kandidata 50,00 KM
c) od 31 do 50 kandidata 70,00 KM
d) od 51 i više kandidata 100,00 KM
IV
Ako je tokom rada došlo do zamjene člana
Komisije, srazmjerno učestvovanju u radu,
posebno se određuje koliku će naknadu dobiti
razrješeni, a posebno novoimenovani član, s tim
što je ukupna naknada jednaka naknadi jednog
člana Komisije koji je cijelo vrijeme učestvovao
u radu Komisije.
V
(1) Naknade iz tačke III ove Odluke isplaćivat
će se iz sredstava organa državne službe za čije
potrebe se provodi procedura internog odnosno
javnog oglasa.
(2) Rukovodilac organa državne službe, na čiji
je zahtjev proveden interni odnosno javni oglas,
dužan je donijeti i realizovati rješenje o visini
naknade članovima Komisije, u roku od osam
dana od dana dostavljanja liste kandidata koji
ispunjavaju sve uvjete internog odnosno javnog
oglasa i liste kandidata koji ne ispunjavaju sve
uvjete internog odnosno javnog oglasa.
VI
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2628/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
25. aprila 2013.
u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine Federacije BiH» broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), te člana 16.
(3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona’’, broj: 1/13), Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 1/13) i to:
1. Umanjuju se sredstva:
Razdjel 18-03-0005 JU OŠ “Prekounje” Bihać:
- ekonomski kod 613900DOP001 – “Ugovorene
usluge – Posebna naknada na dohodak-zaštita”
za iznos od......................................37.500,00 KM
Razdjel 18-03-0001 Ministarstvo obrazovanja:
- ekonomski kod 613400 – Nabavka materijala
za iznos od........................................9.000,00 KM
- ekonomski kod 613900 – “Ugovorene usluge”
za iznos od........................................6.000,00 KM
- ekonomski kod 613900 – “Izdaci za kamate i
ostale naknade”
za iznos od........................................9.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 18-03-0001 Ministarstvo obrazovanja:
- ekonomski kod 614300 subanalitika IAN008 –
“Grant predškolsko obrazovanje-dječiji vrtići”
za iznos od......................................61.500,00 KM
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, svako iz svoje nadležnosti.
dr. sci. Hamdija Lipovača
302.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o Budžetima/ Proračunima
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2637/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
303.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
Rb
1.
Broj 7 - Strana 515
Naziv programa
Formiranje i rad regionalnog Udruženja
boračkih populacija na nivou gradova:
Prijedor, Bos. Novi, Bos. Dubica, Bos.
Gradiška i Bos. Kostajnica
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614300, GAN 013,
kako slijedi:
Primalac
Iznos u KM
Udruženje boraca Krajine
– 1992-1995 - Kozarac
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614300 - GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Savez demobilisanih boraca
odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 da
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida dostavi izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će
o istom izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2615/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
O usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
5.000,00
304.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava za 2013. godinu Tekućeg granta
– Grantovi neprofitnim organizacijama,
za Nezavisni strukovini sindikat radnika u
zdravstvu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan
Ljubijankić „ Bihać, Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, utvrđenih Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu - tekućeg granta utvrđenog u razdjelu
17, ekonomski kod 614300 HAN015 – Grantovi
neprofitnim organizacijama, kako slijedi:
Broj 7 - Strana 516
Rb
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
naziv programa
1.
Tekući grant - Grantovi
neprofitnim
organizacijama,
- za obilježavanje 7. aprila
Svjetskog dana zdravlja i
- za sportske igre i Kliničkih
centara i bolnica BiH u Neumu
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17, Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu ekonomski kod 614300
HAN 015 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
dr. sci. Hamdija Lipovača
305.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-
Rb
1.
naziv programa
Doznaka novčanih
sredstava
Domu zdravlja
Bosanska Krupa
Ukupno:
2.000,00
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava za
2013. godinu tekućeg granta – Subvencije
javnim ustanovama – Domovi zdravlja
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Premijer Kantona
Nezavisni strukovni
sindikat radnika u
zdravstvu Kantonalne
bolnice “Dr. Irfan
Ljubijankić “ Bihać,
na račun broj:
1020220000010973, kod
Union banke
iznos km
sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi člana 36,
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.04.2013. godine, donosi:
IV
Broj 03-017-2616/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
primalac oraganizacija
Svrha programa
II
25. aprila 2013.
I
Usvaja se Program utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu - tekućeg granta utvrđenog u razdjelu
17, ekonomski kod 614400 HAO012 – Grant
subvencije javnim ustanovama – Domovi
zdravlja, kako slijedi:
Svrha programa
-K
upovina biohemijskog
analizatora
- s anacija objekta za Centar za
mentalno zdravlje
primalac oraganizacija
ZU Dom zdravlja Bosanska
Krupa, ž.r, kod Raiffeisen
Bank Bosanska Krupa, broj:
1610350015920070
iznos km
15.000,00
10.000,00
25.000,00
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17, ekonomski kod 614400
HAO012 – Grant Subvencije javnim ustanovama
– Domovi zdravlja.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa,
će dostaviti izvještaj Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike, a Ministarstvo će o istom
izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
Broj 7 - Strana 517
identiteta”, te će se shodno tome za ovaj iznos
izvršiti povećanje na rashodovnoj strani:
- Razdjel 18-06-0002
JU
“Kantonalna i
univerzitetska biblioteka”:
ekonomski kod 821300 IFX001 – “Uredska
oprema” za iznos.............................. 2.440,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravstva
i socijalne politike, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Pismeni izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava iz člana I ove Odluke, korisnik sredstava
je obavezan dostaviti Donatoru u roku od 30
dana od dana završetka projekta, a nakasnije
do početka narednog ciklusa dodjele donacija
pravnim licima.
V
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
IV
Broj 03-017-2617/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 03-017-2619/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
306.
307.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
ODLUKU
I
I
Od strane DD BH Telekom Sarajevo dana
22.02.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751 –
Donacije neplanirane budžetom primljena je
namjenska uplata, neplanirana u budžetu u iznosu
od 2.440,00 KM, kao donacija za budžetskog
korisnika JU “Kantonalna i univerzitetska
biblioteka”, a radi se o uplati po Ugovoru o
donaciji 01-40-16/13 od 21.01.2013. godine u
svrhu realiziranja aktivnosti “Razvoj zavičajne
zbirke – Kulturna baština kao temelj nacionalnog
Od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije
BiH dana 28.01.2013. godine na račun Budžeta
Unsko-sanskog kantona, vrsta prihoda 722751
– Donacije neplanirane budžetom primljena
je namjenska uplata, neplanirana u budžetu u
skladu sa namjenama utvrđenim Programom
rada za 2012. godinu, odnosno Javnog poziva
za sufinansiranje projekata i sličnih aktivnosti
iz oblasti zaštite okoliša javnih, naučnih i
visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja
i neprofitnih organizacija, u iznosu od 13.863,00
Broj 7 - Strana 518
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
KM, za budžetskog korisnika JU “Univerzitet
u Bihaću” – Tehnički fakultet, a radi se o uplati
po Ugovoru o dodjeli finansijskih sredstava
broj: 02-3211/2012 od 07.03.2012. godine za
projekat “Održavanje okruglih stolova”, te će se
shodno tome za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani:
- razdjel 18-05-0001 JU “Univerzitet u Bihaću”Tehnički fakultet:
ekonomski kod 613900 – “Ugovorene usluge”
za iznos ..........................................13.863,00 KM
25. aprila 2013.
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
tehnologija i znanja”, te će se shodno tome za
ovaj iznos izvršiti povećanje na rashodovnoj
strani:
Razdjel 18-05-0001 JU “Univerzitet u Bihaću”Biotehnički fakultet:
- ekonomski kod 613100 – “Putni troškovi”
za iznos............................................. 1.000,00 KM
- ekonomski kod 613400 – “Nabavka materijala”
za iznos .............................................. 500,00 KM
- ekonomski kod 613900 – “Ugovorene usluge”
za iznos ........................................... 3.011,00 KM
- ekonomski kod 821300IEX002 – “Mašine,
uređaji, alati i instalacije”
za iznos ........................................... 1.200,00 KM
III
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
II
Broj 03-017-2620/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
308.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Federalnog ministarstva razvoja,
poduzetništva i obrta iz sredstava utvrđenih u
Odluci o utvrđivanju liste korisnika broj:
1549/2012. od 14.11.2012. godine, dana od
10.01.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751 –
Donacije neplanirane budžetom primljena je
namjenska uplata, neplanirana u budžetu u iznosu
od 5.711,00 KM, za budžetskog korisnika JU
“Univerzitet u Bihaću” – Biotehnički fakultet, a
radi se o uplati za oblast “Promoviranje tehničke
kulture od strane obrazovnih institucija i instituta
kroz podršku projektima iz oblasti transfera
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2621/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
309.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane OSCE-a (Organizacija za sigurnost
i saradnju u Evropi) dana 19.03.2013. godine,
na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta
prihoda 722751 – Donacije neplanirane budžetom
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 50.362,00 KM, za budžetskog
korisnika 13040009 – Kantonalno tužilaštvo, a
radi se o uplati po Ugovoru o provedbi projekta
“Podrška efikasnom procesuiranju ratnih zločina
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
u BiH” 2200313. Cilj projekta je povećanje
efikasnosti tužilaštva i sudova u procesuiranju
predmeta ratnih zločina kroz zapošljavanje
dodatnog osoblja za podršku, a u isto vrijeme
jačajući tehničke i operativne kapacitete sudija,
tužilaca, policijskih istražitelja i branilaca u
svrhu efikasnog procesuiranja predmeta ratnih
zločina. Zadatak administrativnog i finansijskog
praćenja provedbe projekta povjeren je Osce-u za
koje potrebe je prihvatio vanbudžetski doprinos
od Velike Britanije uz pretpostavku dodatnih
doprinosa od drugih donatora. Ukupan iznos ovog
projekta je 100.725,00 KM i isplaćuje se u četiri
rate prezicirane Ugovorom sa završetkom dana
30.aprila 2014. godine, te će se shodno tome
za ovaj iznos izvršiti povećanje na rashodovnoj
strani:
Razdjel 13-04-0009 Kantonalno tužilaštvo:
- ekonomski kod 611100 – “Bruto plate i naknade”
za iznos........................................... 30.920,00 KM
- e konomski kod 612100 – “Doprinosi
poslodavca”
za iznos............................................. 3.800,00 KM
- ekonomski kod 611200 DDA001– “Naknade za
topli obrok tokom rada”
za iznos............................................. 2.400,00 KM
- ekonomski kod 613100 – “Putni troškovi”
za iznos........................................... 13.162,00 KM
- ekonomski kod 613900 DOP001– “Ugovorene
usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita”
za iznos.................................................. 80,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2622/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
310.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi
sa članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i
Broj 7 - Strana 519
Hercegovine” broj: 46/10), te člana 26. Zakona
o ustanovama (“Službeni list SR BiH” broj: 6/92,
8/93 i 13/94), na prijedlog Ministarstva zdravstva
i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Cazin
I
Razrješava se prije isteka mandata član
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin, dr.
Muris Halkić, imenovan Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-2145/2012 od
02.11.2012. godine.
II
Nalaže se Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike, da izvrši javno objavljivanje oglasa za
izbor jednog člana Upravnog odbora ZU Dom
zdravlja Cazin, u sredstvima javnog informisanja,
shodno Zakonu o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine” broj: 12/03 i 34/03) i Kriterijima
za imenovanje u upravnim odborima zdravstvenih
ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona,
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
7/11 i 13/12).
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2630/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
311.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 12. i 13.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 12/03) i člana 17. Odluke
o osnivanju JU “Veterinarski zavod” Bihać
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
10/05), a po preporuci Komisije za izbor broj:
Broj 7 - Strana 520
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
03/3-05-8148-13/12 od 03.04.2013. godine, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanog
dana 04.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Upravnog odbora
JU “Veterinarski zavod” Bihać
I
Imenuju se članovi Upravnog odbora JU
Veterinarski zavod Bihać:
1. Arijana Spahić-Bajrić, dipl. ing. preh.
tehnologije
2. Enis Sabljaković, dipl. veterinar
3. Selma Sedić, dipl. veterinar
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2639/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
312.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine” ,
broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Sanica” Ključ
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Sanica” Ključ, iz
reda osnivača, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
25. aprila 2013.
za privremenog člana Školskog odbora na period
do 60 dana, imenuje se:
- Hadžić Senad – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2631/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
313.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona srednjem obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 17/12),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine” , broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Školskog odbora
JU OŠ “Sanica” Ključ
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Sanica”
Ključ, imenuje se:
1. Kasumović Mersudin – iz reda zaposlenih
2. Mešić Mihrija – iz reda zaposlenih
3. Dr. Medić Nermina – ispred roditelja
4. Konjević Sulejman – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2632/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 521
RJEŠENJE
314.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/97 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.04.2013. godine, donosi:
o konačnom imenovanju člana Školskog
odbora JU Srednja poljoprivredna škola
“Sanus Futurum” Sanski Most
I
Za člana Školskog odbora JU Srednja
poljoprivredna škola “Sanus Futurum” Sanski
Most, imenuju se:
1. Amel Kamenčić - ispred osnivača
II
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog odbora
JU “Dječiji vrtić” Bihać
I
Za člana Upravnog odbora JU “Dječiji vrtić”
Bihać, iz reda osnivača imenuje se:
- Neir Šahinović, član ispred osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2640/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
315.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 17/12), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.04.2013. godine, donosi:
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2641/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
316.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04),
te člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU “Prva osnovna škola”
Bosanska Krupa
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU “Prva osnovna
škola” Bosanska Krupa, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), za članove
privremenog Školskog odbora, a najviše na
period do 60 dana imenuju se:
Broj 7 - Strana 522
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Asmir Hadžipašić – iz reda osnivača
2. Selma Novkinić – iz reda zaposlenih
3. Selmira Rekić – iz reda zaposlenih
4. Mirsad Oraščanin – iz reda roditelja
5. Šerif Sedić – iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2643/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
317.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.04.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Stijena” Stijena Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Stijena” Stijena
Cazin, iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora na period do 60 dana, imenuje se:
- Begić Hamdo – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
25. aprila 2013.
Broj 03-017-2644/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
318.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04), člana 12.
i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine” , broj: 12/03 i 34/03),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Školskog odbora
JU OŠ “Stijena” Stijena Cazin
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Stijena”
Stijena Cazin, imenuje se:
1. Topalović Ermina – iz reda zaposlenih
2. Pajalić Ejub – iz reda zaposlenih
3. Halkić Hakija – ispred roditelja
4. Hadžić Irfan – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2645/2013
4. aprila 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
319.
Na osnovu člana 17. Zakona o srednjem
obrazovanju (“Sl. glasnik USK-a” br.: 17/12) i
člana 1. i člana 2. Pravilnika o upisu predškolske
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ustanove, osnovne i opće srednje škole u registar
javnih ustanova (“Sl. glasnik USK-a” br.: 7/05) na
području USK ministar Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
objavljuje:
SPISAK
VERIFICIRANIH SREDNJIH ŠKOLA
NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG
KANTONA, UPISANIH U REGISTAR
SREDNJIH ŠKOLA KOJI VODI
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA UNSKO-SANSKOG
KANTONA ZA ŠKOLSKU
2012/2013. GODINU
I
Općina Bihać
1. Javna ustanova Gimnazija ''Bihać'' Bihać
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 137. na strani 137.
Javna ustanova Gimnazija ''Bihać'' Bihać
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
po nastavnom planu i programu gimnazija, i to:
Opća gimnazija
2. Javna ustanova Mješovita srednja škola
Bihać upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 138. na strani 138.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
Bihać ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim
nastavnim
planovima
i
programima škola, i to:
Ekonomska škola
Zanimanja: ekonomski tehničar, financijsko
računovodstveni smjer EU VET
ekonomski tehničar, komercijalni smjer EU VET
Ugostiteljsko – turistička tehnička škola
Zanimanje: turistički tehničar EU VET
Ugostiteljsko – turistička stručna škola
Zanimanja: kuhar, EU VET; konobar EU VET;
majstor kuhar; majstor konobar
Trgovinska stručna škola
Zanimanja: trgovac EU VET; majstor trgovac
3. Javna ustanova Mješovita elektrotehnička
i drvoprerađivačka srednja škola
Bihać
Broj 7 - Strana 523
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 139. na strani 139.
Javna ustanova Mješovita elektrotehnička i
drvoprerađivačka srednja škola Bihać ispunjava
uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih
učenika – polaznika u skladu sa odgovarajućim
nastavnim planovima i programima škola, i to:
Elektrotehnička tehnička škola
Zanimanja: tehničar računarstva EUVET; tehničar
mehatronike EU VET; tehničar elektroenergetike
EU VET;
Stručna zvanja: elektrotehničar energetike;
elektrotehničar računarske tehnike i automatike;
elektrotehničar elektronike
Elektrotehnička stručna škola
Zanimanja: elektromehaničar; elektroenergetičar;
električar; električar, ''Phare Vet program''; RTV
mehaničar; elektroinstalater; autoelektričar;
elektroničar telekomunikacija; elektromehaničar
majstor za elektroenergetska postrojenja,
elektromehaničar majstor za aparate u
domaćinstvu,
Drvoprerađivačka tehnička škola
stručno zvanje: tehničar primarne obrade drveta;
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanje: stolar; stolar, EU VET
4. Javna ustanova Mašinsko – saobraćajna
mješovita srednja škola Bihać, upisana je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 140.
na strani 140.
Javna ustanova Mašinsko – saobraćajna
mješovita srednja škola Bihać, ispunjava uvjete
za obrazovanje redovnih i vanrednih učenikapolaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola i to:
Mašinska tehnička škola
Stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski
tehničar za kompjutersko projektovanje
mašinski tehničar programer CNC mašina
Mašinska stručna škola
Zanimanja: bravar; mašinbravar; metaloglodač;
metalostrugar; instalater centralnog grijanja;
plinski i vodoinstalater; automehaničar;
autolimar; limar; alatničar; mehaničar šinskih
vozila; zavarivač;
majstor bravar; majstor mašinbravar; majstor
metaloglodač; majstor metalostrugar; instalater
majstor za centralno grijanje; instalater majstor za
plinske instalacije i uređaje; instalater majstor za
Broj 7 - Strana 524
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
vodovod i kanalizaciju; majstor autolimar; majstor
limar; majstor alatničar; majstor automehaničar;
majstor zavarivač
7.''Tursko bosanski unsko sanski koledž''
Bihać upisan je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 143. na strani 143.
Saobraćajna tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja;
tehničar unutrašnjeg transporta
''Tursko bosanski unsko sanski koledž'' Bihać
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
po nastavnom planu i programu
Koledž – opći smjer;
Saobraćajna stručna škola
Zanimanja: vozač motornih vozila; rukovalac
građevinskih i pretovarnih mašina
vozač teških teretnih vozila – majstor; vozač
specijalnih vozila – majstor; vozač autobusa u
međunarodnom prometu – majstor;
5. Javna ustanova Medicinska škola Bihać
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 141. na strani 141.
Javna ustanova Medicinska škola Bihać
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim
nastavnim
planovima
i
programima škola i to:
Medicinska škola
Zanimanja: medicinska sestra – tehničar, EU VET;
farmaceutski tehničar EU VET; laboratorijskosanitarni tehničar EU VET; fizioterapeutski
tehničar EU VET
stručna zvanja: medicinska sestra – tehničar;
farmaceutski tehničar; fizioterapeutski tehničar;
akušersko – ginekološka sestra – tehničar;
sanitarno – ekološki tehničar; pedijatrijska sestra
– tehničar;
Hemijsko – tehnološka tehnička škola
Stručno zvanje: hemijski tehničar općeg smjera;
hemijski tehničar biotehnološkog smjera;
6. Javna ustanova Umjetnička škola Bihać
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 142. na strani 142.
Javna ustanova Umjetnička škola u Bihaću
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i
programima umjetničke škole i to:
Srednja škola primjenjenih umjetnosti
Stručna zvanja: likovni tehničar za primijenjeno
slikarstvo; likovni tehničar za reklamnu grafiku;
Srednja umjetnička muzička škola
Stručna zvanja: muzičar općeg smjera, muzičar
– trubač, muzičar - gitarist, muzičar - klarinetist,
muzičar - harmonikaš, muzičar – saksofonist,
muzičar- flautist, muzičar – klavirist
8. Katolički školski centar – Škola za
Europu »Ivan Pavao II«, Opća Gimnazija
Bihać upisan je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 144. na strani 144.
Katolički školski centar Škola za Europu
»Ivan Pavao II«, Opća gimnazija, Bihać ispunjava
uvjete za obrazovanje redovnih učenika prema
nastavnom planu i programu, i to:
Gimnazija – opći smjer;
Općina Bosanska Krupa
9. Javna ustanova Opća gimnazija
''Bosanska Krupa'' Bosanska Krupa, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
145. na strani 145.
Javna ustanova Opća gimnazija ''Bosanska
Krupa'' Bosanska Krupa ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih učenika prema nastavnom
planu i programu i to:
Opća gimnazija
Matematičko – informatička gimnazija;
10. Javna ustanova Mješovita srednja
škola''Safet Krupić'' Bosanska Krupa, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
146. na strani 146.
Javna ustanova Mješovita srednja škola ''Safet
Krupić'' Bosanska Krupa, ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima i to:
Mašinska tehnička škola
Stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski
tehničar za kompjutersko projektovanje
mašinski tehničar programer CNC mašina
Mašinska stručna škola
Zanimanja: mašinbravar, automehaničar; plinski
i vodoinstalater; instalater centralnog grijanja;
autolimar; zavarivač; bravar
Šumarska tehnička škola
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Stručno zvanje: šumarski tehničar;
Šumarska stručna škola
Zanimanja: lugar; rukovalac mehanizacije u
šumarstvu
Drvoprerađivačka tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta;
Drvoprerađivačka stručna škola
Zanimanje: stolar, ''Phare VET program''; lakirer
drveta, tapetar;
Tekstilna tehnička škola
Stručno zvanje: tekstilni tehničar
Tekstilna stručna škola
Zanimanja: konfekcionar tekstila – krojač; krojač,
''Phare VET program'';
Općina Bosanski Petrovac
11. Javna ustanova Mješovita srednja škola
''Bosanski Petrovac'' Bosanski Petrovac,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 147. na strani 147.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
''Bosanski Petrovac'' ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola, i to:
Gimnazija – opći smjer;
Šumarska tehnička škola
Stručno zvanje: šumarski tehničar;
Drvoprerađivačka tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta;
Ugostiteljsko – turistička tehnička škola
Stručno zvanje: hotelsko – turistički tehničar;
Ugostiteljsko – turistička stručna škola
Zanimanja: konobar; kuhar;
Trgovinska stručna škola
Zanimanje: prodavač;
Broj 7 - Strana 525
Tekstilna stručna škola
Zanimanje: konfekcionar tekstila;
Općina Bužim
12. Javna ustanova Mješovita srednja škola
''Bužim'' Bužim, upisana je u Registar srednjih
škola pod rednim brojem 148. na strani 148.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
''Bužim'' ispunjava uvjete za obrazovanje
redovnih i vanrednih učenika – polaznika u
skladu sa odgovarajućima nastavnim planovima i
programima škola, i to:
Opća gimnazija
Poljoprivredna tehnička škola
Zanimanje: poljoprivredni tehničar EU VET;
Stručno zvanje: poljoprivredni tehničar
Poljoprivredno
–
prehrambena
i
veterinarska stručna škola:
Zanimanja: voćar – vinogradar EU VET; farmer
EU VET; cvjećar – vrtlar EU VET
Mašinska tehnička škola
Stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski
tehničar za kompjutersko projektovanje
Mašinska stručna škola
zanimanja:
atomehaničar;
mašinbravar;
bravar; instalater centralnog grijanje; plinski i
vodoinstalater;
Trgovinska stručna škola
Zanimanje: prodavač; trgovac EU VET;
Tekstilna tehnička škola
Stručno zvanje: tekstilni tehničar;
Tekstilna stručna škola
Zanimanje: konfekcionar tekstila – krojač;
Građevinska stručna škola
Zanimanje: zidar – fasader – izolater EU VET;
zidar – fasader – izolater
Ekonomska tehnička škola
Stručno zvanje: ekonomski tehničar;
Mašinska stručna škola
Zanimanja: automehaničar; bravar; mašinbravar;
plinski i vodoinstalater; metalostrugar
Stručna škola uslužnih djelatnosti
Zanimanje: frizer – vlasuljar;
Općina Cazin
13. Javna ustanova ''Gimnazija'' Cazin,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 149. na strani 149.
Broj 7 - Strana 526
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Javna ustanova ''Gimnazija'' Cazin ispunjava
uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu
sa nastavnim planom i programom škola i to:
Opća gimnazija
14. Medresa ''Džemaludin ef. Čaušević''
Cazin, upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 150. na strani 150.
Medresa ''Džemaludin ef. Čaušević'' Cazin
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
po posebnom nastavnom planu i programu za
obrazovanje vjerskih službenika.
15. Javna ustanova ''I srednja škola''
Cazin upisana je u Registar srednjih škola
pod rednim brojem 151. na strani 151. Javna
ustanova ''I srednja škola'' Cazin, ispunjava uvjete
za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika u
skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i
programima i to:
Mašinska tehnička škola
Stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski
tehničar energetike, mašinski tehničar za
kompjutersko projektovanje, mašinski tehničar
programer CNC mašina
Mašinska stručna škola:
Zanimanja: automehaničar; bravar; mašinbravar;
metalostrugar; limar i autolimar; instalater
centralnog grijanja; plinski i vodoinstalater;
zavarivač
Elektrotehnička škola
Stručna zvanja: elektrotehničar elektronike;
elektrotehničar računarske tehnike i automatike;
elektrotehničar energetike
Elektrotehnička stručna škola
Zanimanja: elektromehaničar; elektroinstalater;
Tekstilna tehnička škola
Stručno zvanje: tekstilni tehničar konfekcionar;
Tekstilna stručna škola
Zanimanje: konfekcionar tekstila – krojač;
Stručna škola uslužnih djelatnosti
Zanimanje: frizer – vlasuljar; kozmetičar;
Saobraćajna tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja
Saobraćajna stručna škola
Zanimanje: vozač motornih vozila
16. Javna ustanova ''II srednja škola'' Cazin
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 152. na strani 152.
25. aprila 2013.
Javna ustanova »II srednja škola« Cazin,
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim
nastavnim
planovima
i
programima i to:
Ekonomska tehnička škola
Zanimanje: ekonomski tehničar EU VET;
poslovno pravni tehničar EU VET;
Stručno zvanje: ekonomski tehničar;
Ekonomska stručna škola
Zanimanje: poslovni sekretar/tajnik, III stepen
Ugostiteljsko – turistička tehnička škola
Stručna zvanja: hotelsko-turistički tehničar
Zanimanja: turistički tehničar EU VET;
ugostiteljski tehničar EU VET;
Ugostiteljsko – turistička stručna škola
Zanimanja: konobar; kuhar;
konobar, EU VET; kuhar, EU VET; poslastičar,
EU VET
Građevinska tehnička škola
Zanimanje: građevinski tehničar EU VET;
arhitektonski tehničar EU VET; građevinski
tehničar; arhitektonski tehničar
Stručno
zvanje:
građevinski
tehničar;
arhitektonski tehničar
Građevinska stručna škola
Zanimanje: zidar – fasader – izolater; zidar –
fasader – izolater EU VET
Trgovinska stručna škola
Zanimanje: trgovac, EU VET; prodavač
Općina Ključ
17. Javna ustanova Mješovita srednja škola
Ključ upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 153. na strani 153.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
Ključ ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim
nastavnim
planovima
i
programima škola i to:
Opća gimnazija
Mašinska tehnička škola
Stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski
tehničar za kompjutersko projektovanje
mašinski tehničar programer CNC mašina
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 527
Mašinska stručna škola
Zanimanja: bravar; metalostrugar; automehaničar;
plinski i vodoinstalater; instalater centralnog
grijanja; majstor bravar; majstor automehaničar;
Stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski
tehničar za kompjutersko projektovanje
mašinski tehničar programer CNC mašina
Ekonomska škola
Stručno zvanje: ekonomski tehničar;
Zanimanje: automehaničar, metalostrugar,
bravar, instalater centralnog grijanja, plinski
i
vodoinstalater;zavarivač;
mašinbravar;
majstor
bravar;
majstor
mašinbravar;
majstor metalostrugar; majstor instalater
centralnog grijanja; majstor zavarivač; majstor
automehaničar;
Drvopreređivačka tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta;
tehničar primarne obrade drveta;
Drvoprerađivačka stručna škola
Zanimanje: stolar;
Elektrotehnička škola
Stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Elektrotehnička stručna škola
Zanimanja: elektroinstalater; elektromehaničar;
majstor elektroinstalater, elektroenergetičar
majstor
Trgovinska stručna škola
Zanimanje: prodavač
Tekstilna stručna škola
Zanimanje: konfekcionar tekstila – krojač;
krojač,''Phare Vet program'';
Stručna škola uslužnih djelatnosti
Zanimanje: frizer – vlasuljar;
Općina Sanski Most
18. Javna ustanova ''Gimnazija'' Sanski
Most upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 154. na strani 154.
Javna ustanova ''Gimnazija'' Sanski Most
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
prema nastavnim planovima i programima škola
i to:
Opća gimnazija
19. Javna ustanova Mješovita srednja škola
Sanski Most upisana je u Registar srednjih škola
pod rednim brojem 155. na strani 155.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
Sanski Most ispunjava uvjete za obrazovanje
redovnih i vanrednih učenika–polaznika u
skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i
programima škola, i to:
Mašinska tehnička škola
Mašinska stručna škola
Elektrotehnička škola
Stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Elektrotehnička stručna škola
Zanimanja: elektroenergetičar; elektroinstalater;
električar ''Phare VET program'';
majstor
elektroinstalater;
majstor
elektroenergetičar;
Građevinska tehnička škola
Stručno zvanje: građevinski tehničar;
Građevinska stručna škola
Zanimanje: zidar - fasader – izolater; tesar –
parketar;
Tekstilna tehnička škola
Stručno zvanje: tekstilni tehničar – konfekcionar;
Tekstilna stručna škola
Zanimanja: konfekcionar tekstila – krojač, krojač
''Phare Vet program''
Ugostiteljsko – turistička tehnička škola
Stručno zvanje: hotelsko – turistički tehničar;
Ugostiteljsko – turistička stručna škola
Zanimanje: konobar, kuhar;
konobar EU VET; kuhar EU VET
majstor konobar; majstor kuhar
Stručna škola uslužnih djelatnosti
Zanimanje: frizer – vlasuljar;
majstor frizer – vlasuljar;
Drvopreređivačka tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta;
Drvoprerađivačka stručna škola
Zanimanja: stolar; stolar ''Phare Vet program'';
Saobraćajna tehnička škola
Stručna zvanja: tehničar PTT saobraćaja; tehničar
drumskog saobraćaja;
Saobraćajna stručna škola
Zanimanja: vozač motornih vozila;
Broj 7 - Strana 528
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
vozač teških teretnih motornih vozila majstor;
vozač autobusa u međunarodnom prometu
majstor;
Ekonomska škola
Stručno zvanje: ekonomski tehničar;
Trgovinska stručna škola
Zanimanje: prodavač
20. Javna ustanova Srednja poljoprivredna
škola ''Sanus futurum'' Sanski Most, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
156. na strani 156.
Javna ustanova Srednja poljoprivredna škola
''Sanus futurum'' Sanski Most ispunjava uvjete
za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola, i to:
Poljoprivredna tehnička škola
Zanimanja:poljoprivredni tehničar, EU VET
poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, EU VET
poljoprivredni tehničar; poljoprivredni tehničar
ratarskog smjera; poljoprivredni tehničar
stočarskog smjera; poljoprivredni tehničar
prehrambenog smjera;
Poljoprivredno – prehrambena stručna
škola
Zanimanja: prerađivač mlijeka, EU VET; voćar –
vinogradar, EU VET; farmer, EU VET prerađivač
mesa; prerađivač mlijeka; pekar; prerađivač voća
i povrća; stočar;
cvjećar; ratar-povrtlar; voćar – vinogradar;
Veterinarska tehnička škola
Stručno zvanje: veterinarski tehničar;
Zanimanje: veterinarski tehničar EU VET;
Ostale djelatnosti
Zanimanje: ekološki tehničar EU VET;
Općina Velika Kladuša
21. Javna ustanova ''Gimnazija'' Velika
Kladuša upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 157. na strani 157.
Javna ustanova ''Gimnazija'' Velika Kladuša
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i
programom, i to:
Opća gimnazija
25. aprila 2013.
22. Javna ustanova I srednja škola ''Dr.
Husein Džanić'' Velika Kladuša upisana je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 158.
na strani 158.
Javna ustanova I srednja škola ''Dr. Husein
Džanić'' Velika Kladuša ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih i vanrednih učenikapolaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola i to:
Saobraćajna tehnička škola
Stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja
Saobraćajna stručna škola
Zanimanje: vozač motornih vozila; rukovalac
građevinskih i pretovarnih mašina;
vozač teških teretnih vozila–majstor, vozač
autobusa u međunarodnom prometu – majstor,
vozač specijalnih vozila–majstor;
Mašinska tehnička škola
Stručno zvanje: mašinski tehničar
Mašinska stručna škola
Zanimanja: automehaničar, mašinbravar, bravar,
limar, metalostrugar, plinski i vodoinstalater,
instalater centralnog grijanja, zavarivač;
majstor–automehaničar, majstor–metalostrugar,
majstor–plinski i vodoinstalater
Elektrotehnička stručna škola
Zanimanje: elektroinstalater
Drvoprerađivačka stručna škola
Zanimanje: stolar
23. Javna ustanova II srednja škola Velika
Kladuša upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 159. na strani 159.
Javna ustanova II srednja škola Velika
Kladuša, ispunjava uvjete za obrazovanje
redovnih i vanrednih učenika–polaznika u
skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i
programima škola, i to:
Ekonomska i trgovinska tehnička škola
Zanimanja: ekonomski tehničar finansijskoračunovodstveni smjer EU VET
ekonomski tehničar komercijalni smjer EU VET
poslovno - pravni tehničar EU VET; trgovački
tehničar, EU VET
stručna zvanja: carinski tehničar; ekonomski
tehničar
Ekonomska stručna škola
Zanimanje: poslovni sekretar/tajnik EU VET
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
PRAVILNIK
Trgovinska stručna škola
zanimanje: prodavač; trgovac, EU VET
majstor prodavač-specijalist;
Poljoprivredna tehnička škola
Zanimanja: poljoprivredni tehničar EU VET;
prehrambeni tehničar EU VET
stručna zvanja: poljoprivredni tehničar općeg
smjera; poljoprivredni tehničar prehrambenog
smjera;
Poljoprivredno–prehrambena stručna škola
zanimanja: prerađivač voća i povrća; prerađivač
mesa i mlijeka;
pekar EU VET
Hemijsko–tehnološka tehnička škola
stručno zvanje: hemijski tehničar općeg smjera;
Tekstilna stručna škola
zanimanje: tkač
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanje: konobar EU VET; kuhar EU VET;
konobar, kuhar
II
Upisom u Registar srednjih škola, navedene
srednje škole stekle su pravo da izdaju
svjedočanstva-svjedodžbe, diplome i druge
javne isprave o završetku obrazovanja, odnosno
o završenim pojedinim razredima i oblicima
obrazovanja u školskoj 2012/13. godini.
III.
Ovaj Spisak bit će objavljen u ''Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona''.
Broj 10-38-4372-1/13
19. aprila 2013. godine
Bihać
Broj 7 - Strana 529
Ministar
Dario Jurić, prof.
320.
Na osnovu člana 54. Zakona o rudarstvu
(“Službene novine Unsko-sanskog kantona”,
broj: 19/2011) a vezi sa članom 62. stav 3.
Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 19/11), Ministar privrede Unskosanskog kantona donosi:
O VOĐENJU KATASTRA ODOBRENIH
EKSPLOATACIONIH POLJA LEŽIŠTA
MINERALNIH SIROVINA, NAČINU
VOĐENJA ZBIRKE ISPRAVA I POPISA
PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJIMA SU
IZDATE DOZVOLE ZA EKSPLOATACIJU
MINERALNIH SIROVINA
I OPĆE ODREDBE
Član l.
(Predmet pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se: način vođenja
katastra odobrenih eksploatacionih polja, način
vođenja zbirke isprava i popisa privrednih
društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju
mineralnih sirovina na području Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton).
Član 2.
(Uvid u katastar i registar)
Uvid u katastar eksploatacionih polja i registar
privrednih društava kojima su izdate dozvole za
eksploataciju mineralne sirovine po pismenom
zahtjevu može izvršiti svako zainteresovano lice.
Uvjerenje o podacima sadržanim u katastru
i registru izdaje Ministarstvo privrede Unskosanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo)
u roku od 8 dana od dana podnošenja urednog i
kompletnog pismenog zahtjeva stranke.
II KATASTAR ODOBRENIH
EKSPLOATACIONIH POLJA
Član 3.
(Definicija katastra odobrenih
eksploatacionih polja)
Katastar odobrenih eksploatacionih polja (u
daljem tekstu: katastar) u smislu ovog Pravilnika
je javni registar koji na jedinstven način prikazuje
sve relevantne činjenice za svako eksploataciono
polje, za koje je izdata dozvola za eksploataciju
mineralne sirovine.
Član 4.
(Način vođenja katastra)
1) Ministarstvo vodi jedinstven katastar za
područje cijelog Kantona.
Broj 7 - Strana 530
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2) Kantonalno ministarstvo na osnovu člana
54 stav 1. Zakona o rudarstvu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 19/2011) vodi
katastar za dozvole izdate na području Kantona.
3) Ministarstvo je dužno primjerak dozvole
iz stava 2. ovog člana dostaviti u Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije radi
evidentiranja u katastar.
Član 5.
(Forma vođenja katastra)
(1) Katastarski listovi se uspostavljaju
i održavaju na jedinstvenim obrascima u
računarskom programu Microsoft Office Excel-u
i/ili nekom drugom adekvatnom računarskom
programu i u obrascu su sadržani svi podaci iz
člana 6. Pravilnika.
(2) Upis u katastar, odnosno izmjene u
katastru se vrše na osnovu dozvola koje je izdao
nadležni organ.
(3) Svako eksploataciono polje vodi se na
jedinstvenom obrascu - katastarskom listu.
(4) Katastarski
listovi
odobrenih
eksploatacionih polja vode se na jedinstvenom
obrazcu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(5) Koordinate eksploatacionog polja po X i
Y prostorno se unose u geografsko informacioni
sistem (GIS).
Član 6.
(Sadržaj katastarskog lista)
(1.) Katastarski list sadrži sljedeće podatke:
a) katastarski broj
b) vrsta mineralne sirovine
c) naziv ležišta
d) lokalitet eksploatacionog polja
e) općina na kojoj se nalazi eksploataciono polje
f) kanton na čijem se području nalazi
eksploataciono polje
g) naziv privrednog društva koje vrši eksploataciju
h) adresa privrednih društava koje vrše
eksploataciju
i) broj, datum i organ koji je izdao dozvolu
kojom je odobrena eksploatacija mineralne
sirovine
j) period važenja dozvole za eksploataciju
mineralnih sirovina
k) površina ekploatacionog polja izražena u
hektarima (ha)
1) način eksploatacije
25. aprila 2013.
m) rok za pripremne radnje za eksploataciju
n) broj, datum i organ koji je izdao dozvolu za
proširenje/smanjenje eksploatacionog polja
o) broj, datum i organ koji je izdao Rješenje o
potpunoj i trajnoj obustavi eksploatacije.
(2) U rubriku “Zabilješke” unose se drugi
značajni pokazatelji koji nisu predviđeni drugim
rubrikama.
(3.) U rubriku “mjesto za geografsku kartu
šireg područja” unosi se karta razmjere R1 : 200
000, ili po mogućnosti manje razmjere.
(4.) U rubriku “koordinate tačaka odobrenog
eksploatacionog polja” unose se granice
eksploatacionog polja po X i Y osi.
(5.) U rubriku “obradio” i “datum” upisuje se
ime i prezime obrađivača katastra eksploatacionog
polja i datum unošenja/ažuriranja podataka.
Član 7.
(Obaveza kontinuiranog vođenja katastra)
Vođenje i održavanje katastra je kontinuiran
zadatak i obaveza nosioca izrade katastra.
Član 8.
(Preuzimanje i obnova katastra)
Podaci iz postojećeg katastra odobrenih
eksploatacionih
polja
se
preuzimaju,
prilagođavaju i obrađuju u skladu sa odredbama
ovog Pravilnika.
Privredno društvo dužno je na pismeni zahtjev
kantonalnog ministarstva dostaviti tražene
podatke o ekploatacionom polju u cilju dopune
katastra.
Član 9.
Nosilac izrade katastra dužan je svakih (6)
mjeseci vršiti rezervno pohranjivanje podataka
na eksterni hard disk. Obrađeni katastarski listovi
se štampaju i pohranjuju u registar, poredani po
katastarskim brojevima.
III POPIS PRIVREDNIH DRUŠTAVA
KOJIMA SU IZDATE DOZVOLE ZA
EKSPLOATACIJU MINERALNIH
SIROVINA
Član 10.
(Način vođenja popisa)
Popis privrednih društava kojima su izdate
dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina vodi
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
se u registru u koji se abecednim redom upisuju
nazivi privrednih društava kojima su izdate
dozvole za eksploataciju.
Kod svakog naziva privrednog društva
označava se katastarski broj eksploatacionog
polja.
Popis privrednih društava iz stava 1. ovog
člana vodi se na obrascu broj 2. koji je sastavni
dio ovog Pravilnika.
IV ZBIRKA ISPRAVA PRIVREDNIH
DRUŠTAVA KOJIMA SU IZDATE
DOZVOLE ZA EKSPLOATACIJU
MINERALNIH SIROVINA
Član 11.
(Zbirka isprava)
Za svako eksploataciono polje vodi se posebna
zbirka isprava svi spisi koji se odnose na određeno
eksploataciono polje ulažu se u poseban omot.
Na omotu se označava broj katastarskog lista
gdje je upisano eksploataciono polje.
Član 12.
(Popis spisa)
Svaki omot iz člana 11. ovog Pravilnika mora
imati popis spisa po redu kako su ulagani u
odnosni omot. Omoti se čuvaju odvojeno od
drugih spisa.
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 13
(Stupanje Pravilnika na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 06-02-3590-1/2013
02. aprila 2013. godine
Bihać
Ministar
Redžo Kurbegović,
dipl. manager
Broj 7 - Strana 531
Broj 7 - Strana 532
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Površina
eksploatacionog
polja izražena u
(ha)
Broj, datum i
organ koji je
izdao dozvolu
za proširenje/
smanjenje
eksploatacionog
polja
25. aprila 2013.
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 533
Broj 7 - Strana 534
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
321.
Na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2.
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj:07/08 i 4/12) , a u vezi sa članom
40. Zakona o izvršenju budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13) Ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi:
UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI ZA 2013. GODINU
Član 1.
Ovim Uputstvom propisuju se uslovi koje
moraju ispuniti pravna i fizička lica (u daljem
tekstu: Kandidati) za ostvarivanje prava 1
(jednu) vrstu novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2013.godinu (u
daljem tekstu: novčane podrške), uređuju postupci
za njihovo ostvarivanje i način isplate novčanih
podrški.
Član 2.
1) A-l SUFINANSIRANJE
LABORATORIJSKIH PRETRAGA
MLIJEKA I NABAVKE GORIVA ZA
PROLJETNU SJETVU 2013. GODINE
a) N ovčanu
podršku
za
Sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka
i nabavke goriva ostvaruju proizvođači
mlijeka koji su plasirali mlijeko registriranom
otkupljivaču mlijeka na području Unskosanskog kantona u III i IV kvartalu 2012.
godine .Visina podrške iznosi 0,11 KM/
litar isporučenog mlijeka. Najmanja količina
plasiranog mlijeka za koju se može ostvariti
novčana podrška iznosi 500 litara.
b) Ova vrsta novčane podrške se isplaćuje na
osnovu mjesečnih rastera dostavljenih od strane
registriranih mljekara-otkupljivača mlijeka
za sljedeće mjesece: juli, august, septembar,
oktobar, novembar i decembar 2012. godine.
c) Za ovu vrstu novčane podrške kandidati
moraju ispunjavati odredbe člana 7, stava 1)
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
25. aprila 2013.
kantonu (“Službeni glasnik USK-a”, broj:07/08
i 4/12)
Član 3.
Kontrolu osnovanosti zahtjeva i dokumentacije
za novčane podrške vrši Komisija koju je formirao
ministar, a nadzor Kantonalna inspekcija.
Član 4.
Ovo Uputstvo biće sastavni dio cjelovitog
Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013.
godinu.
Član 5.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja
i objaviće se u “Službenom glasniku USK-a”.
Broj 08-02-3810-1/13
05. aprila 2013. godine
Bihać
Ministar
Amir Džajić, dipl. ing.
322.
Na osnovu člana 123. i 124. Zakona
o radu (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine” br. 43/99., 32/00. i 29/03.) i člana
4. stav 3. Uredbe o načinu formiranja, sastavu,
načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose
na rad mirovnih vijeća formiranih, na području
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona br. 3/2010.), ministar
Ministarstva zdravstva i socijalne politike Unskosanskog kantona, utvrđuje :
LISTU KANDIDATA
za člana mirovnog vijeća za područje
Unsko-sanskog kantona
I
Član Mirovnog vijeća-predstavnik kojeg biraju
strane u sporu, može biti neko od sljedećih osoba:
1. Omer Đug
2. Ekrem Sarić
3. Hajrudin Havić
4. Muhamed Hadžipašić
5. Muharem Piralić
6. Jure Tomljenović
7. Elvira lslamović
8. Husein Vuković
9. Zahida Hafurić.
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Člana Mirovnog vijeća sa ove liste strane u
sporu biraju sporazumno.
III
Troškovi rada za člana mirovnog vijeća sa ove
liste biće utvrđeni posebnom Odlukom, u skladu
s članom 5. stav 4. Uredbe o načinu formiranja,
sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se
odnose na rad mirovnih vijeća formiranih na
području Unsko-sanskog kantona.
IV
Lista članova Mirovnog vijeća se formira na
period od dvije godine i ista stupa na snagu
danom objavljivanja u Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona.
Broj 09-49-4249-1/13
16. aprila 2013. godine
Bihać
Ministar
Dr. Amir Murić
323.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Šakanović Senada sin Muje iz Orčeve
Luke,Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku
advokatu Adilagić Azizu iz Velike Kladuše, protiv
tuženog Halilagić Zaima sin Hasana iz Vrnograča,
radi utvrđivanja prava vlasništva,vsp. 1.000,00
KM, vanraspravno dana 12.03.2013. godine izdao
je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 012096 11
P od 12.03.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Šakanović
Senada sin Muje iz Orčeve Luke, Velika Kladuša,
zastupan po punomoćniku advokatu Adilagić
Azizu iz Velike Kladuše, protiv tuženog Halilagić
Zaima sin Hasana iz Vrnograča,u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Stokrp Milana iz Velike Kladuše.
Broj 7 - Strana 535
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 012096 11 P
12. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
324.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužiteljice
Grahović Zehide kći Ibre iz Velike Kladuše,
ul. Džemala Bijedića bb, protiv tuženih: 1.
Sulejman (Mujo) Miljković iz V. Kladuše, 2.
Mujo (Adil) Miljković iz V. Kladuša, 3. Ibrahim
(Ibro) Grahović iz V. Kladuše, 4. Zlatija Miskić
r. Miljković iz V. Kladuše, 5. Husein (Omer)
Keserović iz V. Kladuše, 6. Malka (Miljković)
Gračanin iz V. Kladuša 7. Hase (Daut)
Mustedanagić iz Rajnovca, 8. Hata ž. Huseina
Žalić iz V. Kladuše, 9. Mehmed (Ibro) Grahović
iz V. Kladuše, 10. Ibrahim (Ibro) Grahović iz V.
Kladuše, 11. Ismet (Ibro) Grahović iz V. Kladuše,
12. Aldijana (unuka Ibre) Grahović iz V. Kladuše,
13. Šefik (Mehmed) Salkić iz V. Kladuše,
14. Sebila (Ale) Šakanović iz V. Kladuše, 15.
Hatidža (Redžo) Miljković iz V. Kladuše, 16.
Meho (Mujo) Hasanagić iz V. Kladuše, 17. Hasan
(Zejna) Grahović iz V. Kladuše, 18. Ajša (Zejna)
Denelioglu-Grahović iz V. Kladuše, 19. Ibrahim
(Zejna) Grahović iz V. Kladuše, 20. Vesna
(Osmana) Mustedanagić, 21. Denis (Husein)
Žalić iz V. Kladuše, 22. Edis (Husein) Žalić iz V.
Kladuše, 23. Fata (Husein) Žalić iz V. Kladuše,
radi utvrđenja vlasništva vsp. l.000,00 KM ,
vanraspravno dana 12.03.2013. godine izdao je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 011436 10
P od 12.03.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Grahović
Zehide kći Ibre iz Velike Kladuše, ul. Džemala
Bijedića bb, protiv tuženih : 1. Sulejman (Mujo)
Miljković iz V. Kladuše, 2. Mujo (Adil) Miljković
iz V. Kladuša, 3. Ibrahim (Ibro) Grahović iz
V. Kladuše, 4. Zlatija Miskić r. Miljković iz
V. Kladuše, 5. Husein (Omer) Keserović iz
Broj 7 - Strana 536
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V. Kladuše, 6. Malka (Miljković) Gračanin iz
V. Kladuša 7. Hase (Daut) Mustedanagić iz
Rajnovca, 8. Hata ž. Huseina Žalić iz V. Kladuše,
9. Mehmed (Ibro) Grahović iz V. Kladuše, 10.
Ibrahim (Ibro) Grahović iz V. Kladuše, 11. Ismet
(Ibro) Grahović iz V. Kladuše, 12. Aldijana (unuka
Ibre) Grahović iz V. Kladuše, 13. Šefik (Mehmed)
Salkić iz V. Kladuše, 14. Sebila (Ale) Šakanović
iz V. Kladuše, 15.Hatidža (Redžo) Miljković
iz V. Kladuše, 16. Meho (Mujo) Hasanagić iz
V. Kladuše, 17. Hasan (Zejna) Grahović iz V.
Kladuše, 18. Ajša (Zejna) Denelioglu-Grahović
iz V. Kladuše, 19. Ibrahim (Zejna) Grahović iz
V. Kladuše, 20. Vesna (Osmana) Mustedanagić,
21. Denis (Husein) Žalić iz V. Kladuše, 22.
Edis (Husein) Žalić iz V. Kladuše, 23. Fata
(Husein) Žalić iz V. Kladuše, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Adilagić Aziza iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 011436 10 P
12. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
325.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Didović Hasana sin Hasice iz Velika Kladuša,
Rudarski put bb, protiv tuženih: l. Hušidić
Ibrahim iz Miljkovića, 2. Mustedangić Mehmed
iz Miljkovića, 3. Miskić Zlatija iz Miljkovića,
4. Miskić Hatidža kći Šabana, 5. Miskić Alema
kći Šabana, 6. Zahirović Sulejman sin Bajre iz
Male Kladuše, 7. Jusufi r. Keserović Zuhra, 8.
Štulanović Šefik sin Huseina iz Rajnovca, 9.
Štulanović Rasim sin Huseina iz Rajnovca, 10.
Miljković Ramo sin Šerifa iz Miljkovića, 11.
Miskić Muhamed sin Šabana iz Velike Kladuše,
12. Miskić Mujaga sin Šabana iz Velike Kladuše,
vanraspravno dana 12.03.2013. godine izdao je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 012754 11 P
od 12.03.2013. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
25. aprila 2013.
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Didović Hasana
sin Hasice iz Velika Kladuša, Rudarski put bb,
protiv tuženih: 1. Hušidić Ibrahim iz Miljkovića,
2. Mustedangić Mehmed iz Miljkovića, 3. Miskić
Zlatija iz Mljkovića, 4. Miskić Hatidža kći
Šabana, 5. Miskić Alema kći Šabana, 6. Zahirović
Sulejman sin Bajre iz Male Kladuše, 7. Jusufi r.
Keserović Zuhra, 8. Štulanović Šefik sin Huseina
iz Rajnovca, 9. Štulanović Rasim sin Huseina
iz Rajnovca, 10. Miljković Ramo sin Šerifa iz
Miljkovića, 11. Miskić Mujaga sin Šabana iz
Velike Kladuše, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Miskić Muhameda
sin Šabana iz Velike Kladuše, ul. Đure Pucara
Starog br. 121.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 012754 11 P
12. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
326.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Mehić Elvisa sin Rešida iz T. Slapnice br. 82,
Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku
advokatu Čelebić Fikretu, ul. Ive Andrića bb,
Novi Grad, protiv tuženog Holić-Šabić Šabana
sin Osmana, Alibegić Arife kći Ibre, Mamić
r. Ponjević Bajrame, Holić Osmana sin Ibre,
Holić Osmana sin Mustafe, Čuturić Bajrame kći
Mehmeda, Alibegić Fatime kći Abdije, Holić
Rame sin Jusufa, Nuhanović Huseina sin Zaima,
Nuhanović Saliha sin Huseina, Kurtić Hasan sin
Huse, Kurtić Bajre sin Huse, Kurtić Osmana sin
Huse, Kurtić Arifa sin Huse, Kurtić Huseina sin
Abdije, Kurtić Fate sin Huse, Kurtić Sulejmana
sin Abdije, Holić Huseina sin Juse, Mekanović
r. Holić Emine, Holić r. Keserović Zejne, Holić
r. Mehić Mejre, Osmankić r. Mehić Fatime,
njeni nasljednici (Osmankić Šerif sin Ćamila,
Osmankić Muharem sin Fatime), Mehić Adila
zv. Hasib sin Sulejmana, Holić-Šabić Mustafe
sin Osmana, Holić-Šabić Hasiba sin Osmana,
Mehić Derviša sin Mehmeda, njegovi nasljednici
(Mehić Redžo, Mehić Fderid i Mehić Salih),
Holić Bajre sin Rame, Alibegić Ibrahima sin
Rame,njegovi nasljednici (Alibegić r. Ahmetović
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Sefija, Alibegić Izet i Alibegić Isamet), Tabaković
r. Alibegić Mevlide kći Osmana, njeni nasljednici
(Tabaković Alage sin Muje, Tabaković Munib sin
Alage, Tabaković Hilmija sin Alage i Tabaković
Rasim sin Alage), Duraković r. Alibegić Zehide
kći Osmana, Holić Šerifa sin Bajre, Holić ud.
Omera Hate, Holić Fatime kći Omera, Alibegić
Sulejmana sin Derviša, Alibegić Alage sin
Derviša, Alibegić Nurije sin Derviša i Holić
Hasana sin Bajre, radi Priznanje prava vlasništva
dosjelošću, vanraspravno, dana 13.03.2013.
godine, donio je sljedeće:
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 014153 11
P od 13.03.2013. godine, a na osnovu člana 296
stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom postupku u
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrdjenja
vlasništva, tuženima Holić-Šabić Šabanu sin
Osmana, Alibegić Arifi kći Ibre, Mamić r. Ponjević
Bajrami, Holić Osmanu sin Ibre, Holić Osmanu
sin Mustafe, Čuturić Bajrami kći Mehmeda,
Alibegić Fatimi kći Abdije, Holić Rami sin Jusufa,
Nuhanović Huseinu sin Zaima, Nuhanović Salihu
sin Huseina, Kurtić Hasanu sin Huse, Kurtić
Bajri sin Huse, Kurtić Osmanu sin Huse, Kurtić
Arifu sin Huse, Kurtić Huseinu sin Abdije, Kurtić
Fati sin Huse, Kurtić Sulejmanu sin Abdije,
Holić Huseinu sin Juse, Mekanović r. Holić
Emini, Holić r. Keserović Zejni, Holić r. Mehić
Mejri, Osmankić r. Mehić Fatimi, Mehić Adilu
zv. Hasib sin Sulejmana, Holić-Šabić Mustafi
sin Osmana, Holić-Šabić Hasibu sin Osmana,
Mehić Dervišu sin Mehmeda, Holić Bajri sin
Rame, Alibegić Ibrahimu sin Rame, Tabaković
r. Alibegić Mevlidi kći Osmana, Duraković r.
Alibegić Zehidi kći Osmana, Holić ud. Omera
Hati, Holić Fatimi kći Omera, Alibegić Sulejmanu
sin Derviša, Alibegić Alagi sin Derviša, Alibegić
Nuriji sin Derviša i Holić Hasanu sin Bajre, sada
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokata
Mušić Huseina, Velika Kladuša, pošto su tuženi
nepoznatog boravište a nemaju punomoćnika, jer
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika.
Broj 7 - Strana 537
Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 014153 11 P
13. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Valadžić
327.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužiteljice
Memić r. Mržljak (Mujkana) Fate iz Velike
Kladuše, ul.Tone Hrovata br. 5, protiv tuženih: 1.
Mržljak (Salko) Tahir iz V. Kladuše, 2. Mržljak
(Mujkan) Suljo umro, (njegovi nasljednici
Mržljak Husein iz Zagrada, Mržljak Hasan zv.
Mehmed iz Zagrada, Bajrektarević Fatima iz
Velike Kladuše), 3. Okić r. Mržljak Fatima iz
V. Kladuše, 5. Mržljak (Mujkana) Arifa iz V.
Kladuše, 5.Mržljak (Mujkan) Mina iz Velike
Kladuše, 6. Mržljak (Mumina) Bejza iz Velike
Kladuše, 7. Mržljak (Mumina) Selka, umrla (njen
nasljednik Mržljak (Mumina) Bejza), 8. Mržljak
(Mustafe) Hida iz Zagrada, 9. Mržljak (Zarif)
Ale iz Podzvizda, 10. Mržljak (Zarif) Fatima iz
Podzvizda, 11. Mržljak (Zarif) Zlata iz Podzvizda,
12. Mržljak (Zarif) Husein iz Podzvizda, 13.
Mržljak (Zarif) Razija iz Podzvizda, 14. Mržljak
(Zarif) Saća iz Podzvizda, 15. Mržljak (Zarif)
Rasim iz Podzvizda, 16. Okanović r. Delić (nn)
Đulma, umrla (njen nasljednik Okanović Emin
zv. Hajanov iz V. Kladuše,17. Delić (Mehe) Hase
umor, (njegovi nasljednici Delić Mehmed sin
Hase iz V. Kladuše i Hadžić r. Delić Refika iz V.
Kladuše, 18. Rahmanović r. Dellić (nn) Bajrama,
umrla (njeni nasljednici Delić Mehmed sin Hase
iz V. Kladuše i Hadžić r. Delić Refika iz V.
Kladuše, 19. Rizvić r. Delić Alije iz Podzvizda, 20.
Kasupović r. Delić (Hasan) Fatma iz V. Kladuše,
21. Dizdarević (Husein) Ahmet iz Šumatca,
22. Dizdarević (Husein) Kadifa iz Šumatca,
23. Keserović (Husein) Smajo iz Trnova, 24.
Omanović r. Keserović (Nazifa) iz Trnova, 25.
Keserović (Husein) Smajo iz Trnova, 26. Rizvić
r. Keserovć Aziza iz Trnova, 27. Mržljak r. Đogić
(nn) Nura, umrla (njeni nasljednici Keserović
(Mujkana) Šerifa iz V. Kladuše i Keserović
(Mujkana) Mine iz V. Kladuše, 28. Delić (Mehe)
Hase umor, (njegovi nasljednici Delić Mehmed
sin Hase iz V. Kladuše i Hadžić r. Delić Refika iz
Broj 7 - Strana 538
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V. Kladuše, 29. Kantarević (Džemala) Behlil iz
Podzvizda, 30. Zrlić (Ivana) Josip iz V. Kladuše,
31. Pajazetović (Huse) Hakija iz V. Kladuše,
32. Pajazetović (Srebra) Huse iz V. Kladuše, 33.
Keserović r. Mržljak (nn) Šerifa iz V. Kladuše,
34. Karajić r. Rizvić Nafka iz V. Kladuše, 35.
Šakinović r. Karajić (Muje) Arnela iz V. Kladuše,
36. Karajić Mirela kći Muje iz V. Kladuše, 37.
Murtić r. Karajić Adela kći Muje iz V. Kladuše,
38. Karajić Omeralda kći Muje iz Zagrada, 39.
Karajić Omer sin Muje iz Zagrada, 40. Mržljak
(Suljo) Husein iz Zagrada, 41. Mržljak (Ibrahim)
Mumin iz Zagrada, 42. Mržljak (Ibrahim) Hasan
iz Zagrada, 43. Rahmanović (Ibrahim) Rukija iz
Zagrada, 44. Bajrektarević (Ibrahim) Senija iz
Zagrada, radi utvrđenja vlasništva vsp.1.000,00
KM, vanraspravno, dana 14.03.2013. godine,
izdao je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 011373 10
P od 14.03.2013.godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Memić r.
Mržljak (Mujkana) Fate iz Velike Kladuše, ul.
Tone Hrovata br. 5, protiv tuženih: l. Mržljak
(Salko) Tahir iz V. Kladuše, 2. Mržljak Husein
iz Zagrada Mržljk Hasan zv. Mehmed iz Zagrada
i Bajrektarević Fatima iz Velike Kladuše, 3.
Okić r. Mržljak Fatima iz V. Kladuše, 5. Mržljak
(Mujkana) Arifa iz V. Kladuše, 5. Mržljak
(Mujkan) Mina iz Velike Kladuše, 6. Mržljak
(Mumina) Bejza iz Velike Kladuše, 7. Mržljak
(Mumina) Bejza, 8. Mržljak (Mustafe) Hida iz
Zagrada, 9. Mržljak (Zarif) Ale iz Podzvizda, 10.
Mržljak (Zarif) Fatima iz Podzvizda, 11. Mržljak
(Zarif) Zlata iz Podzvizda, 12. Mržljak (Zarif)
Husein iz Podzvizda, 13. Mržljak (Zarif) Razija iz
Podzvizda, 14. Mržljak (Zarif) Saća iz Podzvizda,
15. Mržljak (Zarif) Rasim iz Podzvizda, 16.
Okanović Emin zv. Hajanov iz V. Kladuše,17.
Delić Mehmed sin Hase iz V. Kladuše i Hadžić r.
Delić Refika iz V. Kladuše, 18. Delić Mehmed sin
Hase iz V. Kladuše i Hadžić r. Delić Refika iz V.
Kladuše, 19. Rizvić r.Delić Alije iz Podzvizda, 20.
Kasupović r. Delić (Hasan) Fatma iz V. Kladuše,
21. Dizdarević (Husein) Ahmet iz Šumatca,
22. Dizdarević (Husein) Kadifa iz Šumatca,
23. Keserović (Husein) Smajo iz Trnova, 24.
Omanović r. Keserović (Nazifa) iz Trnova, 25.
Keserović (Husein) Smajo iz Trnova, 26. Rizvić
25. aprila 2013.
r. Keserovć Aziza iz Trnova, 27. Keserović
(Mujkana) Šerifa iz V. Kladuše i Keserović
(Mujkana) Mine iz V. Kladuše, 28. Delić Mehmed
sin Hase iz V. Kladuše i Hadžić r. Delić Refika iz
V. Kladuše, 29. Kantarević (Džemala) Behlil iz
Podzvizda, 30. Zrlić (Ivana) Josip iz V. Kladuše,
31. Pajazetović (Huse) Hakija iz V. Kladuše,
32. Pajazetović (Srebra) Huse iz V. Kladuše, 33.
Keserović r. Mržljak (nn) Šerifa iz V. Kladuše,
34. Karajić r. Rizvić Nafka iz V. Kladuše, 35.
Šakinović r. Karajić (Muje) Arnela iz V. Kladuše,
36. Karajić Mirela kći Muje iz V. Kladuše, 37.
Murtić r. Karajić Adela kći Muje iz V. Kladuše,
38. Karajić Omeralda kći Muje iz Zagrada, 39.
Karajić Omer sin Muje iz Zagrada, 40. Mržljak
(Suljo) Husein iz Zagrada, 41. Mržljak (Ibrahim)
Mumin iz Zagrada, 42. Mržljak (Ibrahim) Hasan
iz Zagrada, 43. Rahmanović (Ibrahim) Rukija
iz Zagrada, 44. Bajrektarević (Ibrahim) Senija
iz Zagrada, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Adilagić
Aziza iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tužeaima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 011373 11 P
14. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
328.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Ibradžić Mehmeda sin Huseina iz Šestanovca,
zastupan po punomoćniku advokatu Sarajlija
Nedžadu iz Velike Kladuše, protiv tuženih:
1 .Latić r. Kasumović Zlate iz Vrnograča, 2.
Latić Abid sin Redže iz Vrnograča, 3. Latić
r. Muratović Ema iz Vrnograča, 4. Ibradžić r.
Latić Ferida iz Vrnograča, 5. Dizdarević Meho
sin Sulejmana iz Vrnograča, 6. Koštić Ale sin
Huse iz Sestanovca, 7. Koštić Ahmet sin Huse
iz Šestanovca i 8. Koštić Ahmet sin Ahmeta iz
Vrnograča, radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00
KM radi utvrđenja vlasništva vsp.l.000,00 KM,
vanraspravno, dana 19.03.2013. godine, izdao je:
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 006014 10
P od 19.03.2013.godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Ibradžić
Mehmeda sin Huseina iz Šestanovca,zastupan
po punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu
iz Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Latić r.
Kasumović Zlate iz Vrnograča, 2. Latić Abid
sin Redže iz Vrnograča, 3. Latić r. Muratović
Ema iz Vrnograča, 4. Ibradžić r. Latić Ferida iz
Vrnograča, 5. Dizdarević Meho sin Sulejmana iz
Vrnograča, 6. Koštić Ale sin Huse iz Šestanovca,
7. Koštić Ahmet sin Huse iz Šestanovca i 8.
Koštić Ahmet sin Ahmeta iz Vrnograča, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi advokata Stokrp Milan iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 006014 10 P
19. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
329.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelj
Alibašić Zuhdije sin Šerifa iz Velike Kladuše, ul.
Fišića put bb, protiv tuženih: l. Duranović (Omer)
Osman iz Velike Kladuše, 2. Duranović (Muho)
Omer iz Velike Kladuše, 3. Bućan rođ. Sremac
(ud. za Nikola Bućan) Milka iz V. Kladuše, 4.
Bućan (Nikola) Milivoj iz V. Kladuše, 5. Bućan
(Nikola) Miladin iz V. Kladuše, 6. Duranović
(Šerif) Arifa iz V. Kladuše, 7. Duranović rođ.
Miljković (Sladića) Zineta iz V. Kladuše, 8.
Rizvić (Juso) Husein iz V. Kladuše, 9. Duranović
(Šerif) Arif iz V. Kladuše, 10. Duranović rođ.
Hrnčić (nn) Adila iz V. Kladuše, 11. Miljković
rođ. Duranović (nn) Hsnija iz V. Kladuše, 12.
Duranović (Ćeho) Naza iz V. Kladuše, Miljkovići
bb, 13. Duranović (Arif) Adila iz V. Kladuše,
Miljkovići bb, 14. Mujakić (Sejdo) Hasan iz V.
Kladuše, 15. Duranović (žena Sladića) Fata iz V.
Kladuše, 16. Elezović rođ.Veljačić (Bećir) Adila
iz Polja,17. Grahović rođ. Veljačić (Bećir) Emina
iz V. Kladuše, iz Polja, 18.Veljačić (Bećir) Rasima
Broj 7 - Strana 539
iz Polja, radi utvrđenja vlasništva vsp.1.000,00
KM radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno, dana 22.03.2013. godine, izdao je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 015729 12 P
od 22.03.2013.godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Alibašić Zuhdije
sin Šerifa iz Velike Kladuše, ul.Fišića put bb,
protiv tuženih: 1. Duranović (Omer) Osman iz
Velike Kladuše, 2. Duranović (Muho) Omer iz
Velike Kladuše, 3. Bućan rođ. Sremac (ud. za
Nikola Bućan) Milka iz V. Kladuše, 4. Bućan
(Nikola) Milivoj iz V. Kladuše, 5. Bućan (Nikola)
Miladin iz V. Kladuše, 6. Duranović (Šerif)
Arifa iz V. Kladuše, 7. Duranović rođ. Miljković
(Sladića) Zineta iz V. Kladuše, 8. Rizvić (Juso)
Husein iz V. Kladuše, 9. Duranović (Šerif) Arif iz
V. Kladuše, 10. Duranović rođ. Hrnčić (nn) Adila
iz V. Kladuše, 11. Miljković rođ.Duranović (nn)
Hsnija iz V. Kladuše, 12. Duranović (Ćeho) Naza
iz V. Kladuše, Miljkovići bb, 13. Duranović (Arif)
Adila iz V. Kladuše, Miljkovići bb, 14. Mujakić
(Sejdo) Hasan iz V. Kladuše, 15. Duranović (žena
Sladića) Fata iz V. Kladuše, 16. Elezović rođ.
Veljačić (Bećir) Adila iz Polja, 17. Grahović rođ.
Veljačić (Bećir) Emina iz V. Kladuše, iz Polja, 18.
Veljačić (Bećir) Rasima iz Polja, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Stokrp Milan iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 015729 12 P
22. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
330.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelj
Mujanović Muharema sin Mustafe iz Todorovske
Čelinje, Mrcelji, protiv tuženih: 1. Mujanović
Meho sin Mustafe iz Todorova, 2. Mujanović
Sejdo sin Sulejmana iz Todorova, 3. Mujanović
rođ. Nuhanović Emina iz Todorova, 4. Mujanović
Asima kći Šerifa iz Todorova, 5. Mujanović
Broj 7 - Strana 540
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Munira kći Šerifa iz Todorova, 6. Ponjević
r.Mujanović Ajša iz Todorova, 7. Mujanović
Hašim sin Hasana iz Todorova, 8. Mujanović
Mahmut sin Hasana iz Todorova, 9. Huskić
Hasan sin Ale iz Lučke, 10. Huskić Sulejman
sin Ale iz Lučke, 11. Holić r. Huskić Hatka iz
Todorovske Slapnice, 12. Mujanović Osman sin
Hasana iz Todorova, 13. Tahić Džafer iz Velike
Kladuše, radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00
KM, radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM
radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno, dana 22.03.2013. godine, izdao je:
25. aprila 2013.
331.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
po sutkinji Jasmini Miljković, u pravnoj stvari
tužitelja Kasumović Safet sin Hasana iz Grabo
vca, zastupan po punomoćniku advokatu
Adilagić Azizu iz Velike Kladuše, protiv tuženog
Dizdarević Hameda sin Muhe iz Vrnogrča,
radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM,
radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM
radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno, dana 25.03.2013. godine, izdao je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 006718 10
P od 22.03.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Mujanović
Muharema sin Mustafe iz Todorovske Čelinje,
Mrcelji, protiv tuženih: 1. Mujanović Meho
sin Mustafe iz Todorova, 2. Mujanović Sejdo
sin Sulejmana iz Todorova, 3. Mujanović rođ.
Nuhanović Emina iz Todorova, 4. Mujanović
Asima kći Šerifa iz Todorova, 5. Mujanović
Munira kći Šerifa iz Todorova, 6. Ponjević
r.Mujanović Ajša iz Todorova, 7. Mujanović
Hašim sin Hasana iz Todorova, 8. Mujanović
Mahmut sin Hasana iz Todorova, 9. Huskić Hasan
sin Ale iz Lučke, 10. Huskić Sulejman sin Ale iz
Lučke, 11. Holić r. Huskić Hatka iz Todorovske
Slapnice, 12. Mujanović Osman sin Hasana iz
Todorova, 13. Tahić Džafer iz Velike Kladuše,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Halilagić Ibrahim iz Todorova.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 006718 10 P
22. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 012276 11
P od 25.03.2013. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Kasumović
Safet sin Hasana iz Grabovca, zastupan po
punomoćniku advokatu Adilagić Azizu iz Velike
Kladuše, protiv tuženog Dizdarević Hameda sin
Muhe iz Vrnograča, u ovoj pravnoj stvari postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokata Stokrp
Milana iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 012276 11 P
25. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
332.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Veljačić Hasiba sin Hase iz Velike Kladuše,
zastupan po punom, adv. Mušić Huseinu iz Velike
Kladuše, protiv tuženih Grahović Umija kći
Mehmeda iz Velike Kladuše, Grahović Mure iz
Velike Kladuše, Rizvić rodj.Grahović Gara iz
Velike Kladuše, Grahović Maho sin Sulejmana iz
Velike Kladuše, Pajazetović Ibrahim sin Ahmeta
iz Velike Kladuše, Pajazetović Arif sin Ahmeta iz
Velike Kladuše, Pajazetović Smajil. sin Ahmeta
iz Velike Kladuše, Grahović Meleća kći Hasana
iz Velike Kladuše, Pajazetović Šaha iz Velike
Kladuše, Pajazetović rodj.Šabić Fata iz Velike
Kladuše Muhamedović r. Pajazetović Fatima iz
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Velike Kladuše, Mehunović r. Pajazetović Arifa
iz Velike Kladuše, Pajazetović Hase sin Tahira
iz Velike Kladuše (njegovi nasljednici Valentić
Aziza kći Hase, Pajazetović Arif sin Hase,
Pajazetović Esad sin Hase, Pajazetović Rasim
sin Hase, Pajazetović Asima kći Hase, Sadiković
Zumreta kći Hase), Pajazetović Juso sin Tahira
iz Velike Kladuše, Pajazetović Zarif sin Tahira iz
Velike Kladuše, Alibašić r. Pajazetović Šerifa iz
Velike Kladuše, Miljković r. Pajazetović Šaha iz
Velike Kladuše, Pajazetović Ibrahim sin Tahira
iz Velike Kladuše, Pajazetović Šaban sin Tahira
iz Velike Kladuše, Pajazetović Ale sin Tahira iz
Velike Kiaduše, Pajazetović Meleća kći Tahira
iz Velike Kladuše, Ćerimović Emina kći Bajre
iz Velike Kladuše, Ćerimović Esad sin Bajre iz
Velike Kladuše, Keserović r. Grahović Hadžira
iz Velike Kladuše, Grahović Mehmed sin Hasana
iz Velike Kladuše, Grahović Bećir sin Hasana iz
Velike Kladuše, Grahović Osman sin Hasana iz
Velike Kladuše, Pajazetović Hasan sin Mehmeda
iz Velike Kladuše, Pajazetović r. Miljković Sida
iz Velike Kladuše (njeni nasljednici Valentić
Aziza kći Hase, Pajazetović Arif sin Hase,
Pajazetović Esad sin Hase, Pajazetović Rasim
sin Hase, Pajazetović Asima kći Hase, Sadiković
Zumreta kći Hase), Pajazetović Emin sin Hase
iz Velike Kladuše, Pajazetović (Hase) Aziza iz
Velike Kladuše, Pajazetović Arif sin Hase iz
Velike Kladuše, Pajazetović Esad sin Hase iz
Velike Kladuše, Pajazetović Zumreta kći Hase
iz Velike Kladuše, Pajazetović Rasim sin Hase
iz Velike Kladuše, Pajazetović Asim sin Hase
iz Velike Kladuše, Pajazetović Huse sin Hase iz
Velike Kladuše, Pajazetović r. Rahmanović Šaha
iz Velike Kladuše, Pajazetović Huse sin Zarifa iz
Velike Kladuše, Pajazetović Mevlida kći Zarifa
iz Velike Kladuše, Pajazetović Zehida kći Zarifa
iz Velike Kladuše, Pajazetović Ale sin Zejne iz
Velike Kladuše, Pajazetović Ibrahim sin Zejne
iz Velike Kladuše, Pajazetović Šaban sin Zejne
iz Velike Kladuše, Pajazetović Saća kći Zejne iz
Velike Kladuše, Pajazetović Meleća kći Zejne iz
Velike Kladuše, Pajazetović Fehim sin Fehima
iz Velike Kladuše, Pajazetović Šaha sin Fehima
iz Velike Kladuše, Pajazetović Sead sin Hašima
iz Velike Kladuše, Okanovć Alija kći Huseina iz
Velike Kladuše, Hirkić Hasiba kći Huseina iz V.
Kladuše, Bihaćka br. 10, Ćejvanović Saćka kći
Huseina iz Ćejvana Mala Kladuša, Ćatić Zuhra
kći Huseina iz Marjanovca br. 118, Okanović
Maho sin Huseina iz Trn Velika Klaudša, radi
Broj 7 - Strana 541
utvrđivanja prava vlasništva vsp. 1000,00 KM,
vanraspravno dana 26.03.2013. godine donio je:
OGLAS
O postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 009693 10
P od 27.03.2013. godine, a na osnovu člana 296
stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom postupku u
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja
vlasništva, tuženima Pajazetović Arifu sin Hase,
Valentić Azizi kći Hase, Pajazetović Esadu sin
Hase, Pajazetović Asimi kći Hase, Pajazetović
Ali sin Tahira, Sadiković Zumreti kći Hase,
Pajazetović Fehimu sin Fehima, Grahović Umiji
kći Mehmeda, Grahović Muri, Rizvić r. Grahović
Gari, Grahović Mahi sin Sulejmana, Pajazetović
Arifu sin Ahmeta, Pajazetović Smaji sin Ahmeta,
Grahović Melaći kći Hasana, Pajazetović
Šahi, Muhamedović rođ. Pajazetović Fatimi,
Mehunović r. Pajazetović Arifi, Pajazetović Husi,
Pajazetović Jusi sin Tahira, Pajazetović Zarifu,
Alibašić rođ. Pajazetović Šerifi, Miljković r.
Pajazetović Šahi, Pajazetović Ibrahimu sin Tahira,
Pajazetović Šabanu sin Tahira, Pajazetović Ali sin
Tahira, Pajazetović Meleći kći Tahira, Ćerimović
Emini kći Bajre, Grahović Bećiru sin Hasana,
Pajazetović Azizi kći Huse, Pajazetović Esadu sin
Hase, Pajazetović Zumreti kći Hase, Pajazetović
Asim sin Hase, Pajazetović Huse sin Hase,
Pajazetović r. Rahmanović Šahi, Pajazetović
Mevlidi kći Zarifa, Pajazetović Ibrahimu sin
Zejne, Pajazetović Šabanu sin Zejne, Pajazetović
Saći kći Zejne, Pajazetović Melaći kći Zejne,
Pajazetović Šahi kći Fehima, Okanović Aliji
kći Huseina, Hirkić Hasibi kći Huseina, sada
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Ćatić Zurhri kći
Huseina iz Marjanovca br. 118, Velika Kladuša,
pošto su tuženi nepoznatog boravište a nemaju
punomoćnika, jer postupak oko postavljanja
zakonskog zastupnika bi trajao dugo tako da bi za
stranku mogle nastati štetne posljedice.
Broj 7 - Strana 542
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 009693 10 P
26. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Veladžić
333.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužiteljice
Gračanin r. Karajić Rasime kći Hasana iz Velike
Kladuše, ul. Stari grad br. l6, protiv tuženih:
l. Karajić (Alija) Alaga iz V. Kladuše, 2.
Karajić (Husejn) Sulejman iz V. Kladuše, 3.
Karajić (Meho) Hasan iz V. Kladuše, 4. Karajić
(Mehe) Zuhra iz Polja, umrla (njeni nasljednici
Dizdarević Hasan iz Polja i Bajrić r. Dizdarević
Sebiha), 5. Karajić (Meho) Hasib iz Polja, 6.
Karajić Ibrahim iz Polja, 7. Karajić nn Arif
iz Polja, 8. Miljković (nn) Aziza, umrla (njen
nasljednik Miljković Husein iz V. Kladuše), 9.
Miljković (nn) Hasiba iz Trnova, 10. Okanović
nn Redžifa iz V. Kladuše, umrla (njeni nasljednici
Okanović Husein, Okanović Asima i Okanović
Hasan), 11. Miljković (nn) Saća, 12. Karajić
(Osman) Nezir, umro njegovi nasljednici Karajić
(Nezir) Huse i Karajić (Nezir) Osman iz Polja,
13. Šakanović r. Duraković Zehida iz Zborišta,
14. Veljačić (Ale) Kada, umrla njen nasljednik
Odobašić Mele iz Velike Kladuše), 15. Karajić
(Hašima) Nedžad, 16. Karajić (Hašima) Minka,
17. Veljačić (Ale) Asima iz Polja, 18. Karajić
(Mejra) Mumin iz Polja, 19. Karajić (Mejra)
Hasib iz V. Kladuše, 20. Dizdarević Zuhra umrla
(njeni nasljednici Dizdarević Hasan iz Polja i
Bajrić r. Dizdarević Sebiha), 2l. Karajić Zlatija
iz V. Kladuša, 22. Karajić (Hašima) Nedžad, 23.
Karajić (Hašima) Minka 24. Keserović (Hasiba)
Zlatko, 25. Keserović (Hasiba) Hilmija iz Polja,
26. Keserović Nedžad, 27. Keserović Senad, 28.
Behrić (Hasan) Zemka iz Polja, 29. Karajić zv.
Sadiković (Selim) Zejna, 30. Karajić (Omer)
Omer iz V. Kladuše, 31. Karajić-Sadiković
(Huse) Huse iz V. Kladuše, 32. Sadiković-
25. aprila 2013.
Karajić (Suljo) Alije-Zejna iz V. Kladuše, 33.
Ćejvanović r. Karajić Kadifa iz V. Kladuše, 34.
Gračanin (Huse) Hasan iz V. Kladuše, 35. Karajić
(Sulejman) Džeha iz V. Kladuše, 36. Karajić
Alema iz Polja, 37. Karajić (Sulejman) Ramo iz
Polja, 38. Karajić (Sulejman) Suljo iz Polja, 39.
Karajić (Sulejman) Osman iz Polja, 40. Karajić
(Sulejman) Hase iz Polja, 41. Karajić (Sulejman)
Aziza iz Polja, 42. Karajić (Sulejman) Zilka
iz Polja,43. Dolić (Hasan) Alije iz V. Kladuše,
umrla (njeni nasljednici Dolić Asim i Dolić
Zuhdija), 44. Karajić (Hasan) Ferid iz Polja, 45.
Pajazetović (Hasan) Bejza iz V. Kladuše, umrla
(njeni nasljednici Pajazetović Bećir, Pajazetović
Ismet i Sadiković Minka), 46. Rošić (Alija) Ferid
iz Nepeke, 47. Delić r. Karajić (Mustafe) Alije iz
Polja, 48. Grahović r. Karajić Adila, 49. Abdagić
r. Karajić (Mustafe) Zejna iz Polja, 50. Karajić
(Mustafe) Husein iz Polja, 51. Karajić Osman iz
Polja, 52. Karajić Mustafa iz Polja, 53. Karajić
Fikret iz Polja, 54. Karajić Hasibe iz Polja, 55.
Karajić (Ramo) Adil iz Polja, 56. Karajić (Abdija)
Džemila iz Polja, 57. Karajić (Abdija) Saća iz
Polja, 58. Karajić (Abdija) Muhamed iz Polja,
59. Karajić (Abdija) Mustafa, 60. Karajić (Hasan)
Meho iz Polja, 61. Karajić (Šaban) Kada iz Polja,
62. Pilipović (Munir) Zejna iz Polja, 63. Karajić
(Muste) Đula iz Polja, 64. Karajić (Selim) Huse
iz Polja, 65. Žalić (Selim) Zehida iz Trna, 66.
Ćerimović (Aziza) Suada, 67. Buljubašić (Aziz)
Sanela, 68.Karajić (Aziz) Suad iz Polja, 69.
Karajić (Velije) Ramo iz Polja, umro (njegovi
nasljednici Karajić Razija, Karajić Senija, Karajić
Meho i Karajić Adil), 70. Žalić r. Karajić (Velije)
Hanka iz Trnova, 71.Veljačić r. Karajić (Velije)
Šerifa iz Polja, 72. Keserović r. Karajić (Velije)
Aziza iz V. Kladuše, umrla, (njeni nasljednici
Keserović Bećir, Mujagić Nisveta i Hasanagić
Minka), 73. Dautović r. Karajić (Velije) Derviša
iz Male Kladuše, 74. Karajić (Alije) Fikret iz
Polja, 75. Karajić (Džebo) Hasnija iz Polja,
76. Karajić (Džebo) Nisveta iz Polja, 77. Pajić
(Džebo) Fikreta iz Polja, 78. Karajić (Džebo)
Fikret iz Polja, 79. Karajić (Džebo) Rifeta iz
Polja, radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00
KM radi utvrđenja vlasništva vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno, dana 26.03.2013. godine, izdao je:
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 007092 10
P od 26.03.2013.godine, na osnovu čl. 296. st.
1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Gračanin
r. Karajić Rasime kći Hasana iz Velike Kladuše,
ul. Stari grad br. l6, protiv tuženih 1. Karajić
(Alija) Alaga iz V. Kladuše, 2. Karajić (Husejn)
Sulejman iz V. Kladuše, 3. Karajić (Meho) Hasan
iz V. Kladuše, Dizdarević Hasan iz Polja i Bajrić
r. Dizdarević Sebiha, 5. Karajić (Meho) Hasib iz
Polja, 6. Karajić Ibrahim iz Polja, 7. Karajić nn
Arif iz Polja, 8. Miljković Husein iz V. Kladuše),
9. Miljković (nn) Hasiba iz Trnova, 10 Okanović
Husein, Okanović Asima i Okanović Hasan, 11.
Miljković (nn) Saća, 12. Karajić (Nezir) Huse i
Karajić (Nezir) Osman iz Polja, 13. Šakanović
r. Duraković Zehida iz Zborišta, 14 Odobašić
Mele iz Velike Kladuše, 15. Karajić (Hašima)
Nedžad, 16. Karajić (Hašima) Minka, 17.
Veljačić (Ale) Asima iz Polja, 18. Karajić (Mejra)
Mumin iz Polja, 19. Karajić (Mejra) Hasib iz
V. Kladuše, 20. Dizdarević Hasan iz Polja i
Bajrić r. Dizdarević Sebiha), 21. Karajić Zlatija
iz V. Kladuša, 22. Karajić (Hašima) Nedžad, 23.
Karajić (Hašima) Minka 24. Keserović (Hasiba)
Zlatko, 25. Keserović (Hasiba) Hilmija iz Polja,
26. Keserović Nedžad, 27. Keserović Senad, 28.
Behrić (Hasan) Zemka iz Polja, 29. Karajić zv.
Sadiković (Selim) Zejna, 30. Karajić (Omer)
Omer iz V. Kladuše, 31. Karajić-Sadiković (Huse)
Huse iz V. Kladuše, 32. Sadiković-Karajić (Suljo)
Alije-Zejna iz V. Kladuše, 33. Ćejvanović r.
Karajić Kadifa iz V. Kladuše, 34. Gračanin (Huse)
Hasan iz V. Kladuše, 35. Karajić (Sulejman)
Džeha iz V. Kladuše, 36. Karajić Alema iz Polja,
37. Karajić (Sulejman) Ramo iz Polja, 38. Karajić
(Sulejman) Suljo iz Polja, 39. Karajić (Sulejman)
Osman iz Polja, 40. Karajić (Sulejman) Hase
iz Polja, 41. Karajić (Sulejman) Aziza iz Polja,
42. Karajić (Sulejman) Zilka iz Polja, 43. Dolić
Asim i Dolić Zuhdija, 44. Karajić (Hasan) Ferid
iz Polja, 45. Pajazetović Bećir, Pajazetović Ismet
i Sadiković Minka, 46. Rošić (Alija) Ferid iz
Nepeke, 47. Delić r. Karajić (Mustafe) Alije iz
Polja, 48. Grahović r. Karajić Adila, 49. Abdagić
r. Karajić (Mustafe) Zejna iz Polja. 50. Karajić
(Mustafe) Husein iz Polja, 51. Karajić Osman iz
Polja, 52. Karajić Mustafa iz Polja, 53. Karajić
Fikret iz Polja, 54. Karajić Hasibe iz Polja, 55.
Karajić (Ramo) Adil iz Polja, 56. Karajić (Abdija)
Broj 7 - Strana 543
Džemila iz Polja, 57. Karajić (Abdija) Saća iz
Polja, 58. Karajić (Abdija) Muhamed iz Polja,
59. Karajić (Abdija) Mustafa, 60. Karajić (Hasan)
Meho iz Polja, 61. Karajić (Šaban) Kada iz Polja,
62. Pilipović (Munir) Zejna iz Polja, 63. Karajić
(Muste) Đula iz Polja, 64. Karajić (Selim) Huse
iz Polja, 65. Žalić (Selim) Zehida iz Trna, 66.
Ćerimović (Aziza) Suada, 67. Buljubašić (Aziz)
Sanela, 68. Karajić (Aziz) Suad iz Polja, 69.
Karajić Razija, Karajić Senija, Karajić Meho i
Karajić Adil, 70. Žalić r. Karajić (Velije) Hanka
iz Trnova, 71. Veljačić r. Karajić (Velije) Šerifa
iz Polja, 72. i Keserović Bećir, Mujagić Nisveta i
Hasanagić Minka, 73. Dautović r. Karajić (Velije)
Derviša iz Male Kladuše, 74. Karajić (Alije)
Fikret iz Polja, 75. Karajić (Džebo) Hasnija
iz Polja, 76. Karajić (Džebo) Nisveta iz Polja,
77. Pajić (Džebo) Fikreta iz Polja, 78. Karajić
(Džebo) Fikret iz Polja, 79. Karajić (Džebo)
Rifeta iz Polja, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Adilagić
Aziza iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 007092 10 P
26. marta 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
334.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Velić Nurije sin Bajre,ul. Glinska br.16, Velika
Kladuša, protiv tuženih Kovačević Mehe sin
Mehe, Dautović Redže sin Rame, Jelečević
Arife kći Hasana, Jelečević Bećira sin Hasana,
Jelečević Hasana sin Hasana sada umrli (sada
njihovi nasljednici) i Dautović Jasmra sin Redže,
radi utvrđivanja vlasništva, vanraspravno, dana
11.04.2013. godine, donio je sljedeći:
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Tuženom Dautović Jasmina sin Redže iz
Marjanovca br.16 u ovom postupku postavlja se
privremeni zastupnik u ličnosti advokata Aziza
Adilagića.
Broj 7 - Strana 544
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti privremeni zastupnik vršit će
sve dok se punomoćnik tuženog ne pojavi pred
Sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne
obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Broj 23 0 P 009103 10 P
11. aprila 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Veladžić
335.
Općinski sud u Velikoj Kladusi, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Koštić Hasana sin Bećira, Grabovae bb, Vrnograč,
zastupan po punomoćniku advokatu Sarajlija
Nedžadu iz Velike Kladuše, protiv tuženih:
1. Grošić Mustafa sin Hasana iz Vrnograča
2. Mehurović r. Grošić Fata kći Husejna iz
Vrnograča, 3. Grošić Hašim sin Huse iz Vrnograča,
4. Mašinović Šerif sin Omera iz Lubarde, 5.
Mašinović Meho sin Omera iz Lubarde, 6.
Mašinović Emina kći Omera iz Lubarde, 7. Grošić
Mehmed sin Huse iz Vrnograča, 8. Grošić Fatima
kći Huse iz Vrnograča, 9. Aldžić Latif sin Saliha,
10. Grošić r. Mašinović Zijada iz Vrnograča, 11.
Koštić r. Grošić Hanija iz Vrnograča, 12. Grošić
Huse sin Mustafe iz Vrnograča, 13. Mašinović
Fatima ud. Omera iz Šestanovca, 14. Mašinović
Ramo sin Omera iz Crvarevca, 15. Mašinović
Hasan sin Omera iz Nepeka, 16. Mašinović Šerif
sin Omera iz Nepeka, 17. Mašinović Osman sin
Omera iz Šestanovca, 18. Mulalić r. Mašinović
Hasiba kći Omera iz Crvarevca, 19. Mahmutović
r. Mašinović Sebila kći Omera iz Šetanovca,
20. Mašinović Ismet sin Omera iz Šestanovca,
21. Mašinović Rasim sin Omera iz Šestanovca,
22. Mašinović Latif sin Omera iz Šestanovca,
radi utvrđenja vlasništva vsp.1.000,00 KM,
vanraspravno, dana 26.03.2013. godine, izdao je:
OGLAS
O postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 011644 10 P
od 12.04.2013.godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Koštić Hasana
25. aprila 2013.
sin Bećira,Grabovac bb, Vrnograč, zastupan po
punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Grošić Mustafa
sin Hasana iz Vrnograča 2. Mehurović r. Grošić
Fata kći Husejna iz Vrnograča, 3. Grošić Hašim
sin Huse iz Vrnograča, 4. Mašinović Šerif sin
Omera iz Lubarde, 5. Mašinović Meho sin
Omera iz Lubarde, 6. Mašinović Emina kći
Omera iz Lubarde, 7. Grošić Mehmed sin Huse
iz Vrnograča, 8. Grošić Fatima kći Huse iz
Vrnograča, 9. Aldžić Latif sin Saliha, 10. Grošić
r. Mašinović Zijada iz Vrnograča, 11. Koštić r.
Grošić Hanija iz Vrnograča, 12. Grošić Huse
sin Mustafe iz Vrnograča, 13. Mašinović Fatima
ud. Omera iz Šestanovca, 14. Mašinović Ramo
sin Omera iz Crvarevca, 15. Mašinović Hasan
sin Omera iz Nepeka, 16. Mašinović Šerif sin
Omera iz Nepeka, 17. Mašinović Osman sin
Omera iz Šestanovca, 18. Mulalić r. Mašinović
Hasiba kći Omera iz Crvarevca, 19. Mahmutović
r. Mašinović Sebila kći Omera iz Šetanovca, 20.
Mašinović Ismet sin Omera iz Šestanovca, 21.
Mašinović Rasim sin Omera iz Šestanovca, 22.
Mašinović Latif sin Omera iz Šestanovca, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
osobi advokata Adilagić Aziza iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 011644 10 P
12. aprila 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
336.
Općinski sud u Velikoj Kladuši po sudiji Buhić
Hasibi u pravnoj stvari tužitelja Murić Asim
sin Bešira iz Donje Vidovske bb, kojeg zastupa
punomoćnik, advokat Sarajlija Nedžad iz Velike
Kladuše, protiv tuženih Lonćarević Dragan
sin Ive iz Donje Vidovske bb i drugih, radi
utvrđivanja vlasništva dospjelošću, vsp. 1.000,00
KM, nepoznate adrese i boravišta, van ročišta
za raspravu dana 15.04.2013. godine, Izdao je
slijedeći:
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 013819 11 P od
15.04.2013. godine, na osnovu člana 296. stav 2.
tačka 4. Zakona o parničnom postupku Federacije
BIH, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja,
radi utvrđivanja prava vlasništva, tuženima:
Lončarevlć Dragan sin Ive iz Donje Vidovske,
Lončarić r. Barić Manda Iz Donje Vidovske,
Lončarić Žarka kći Tome, Ul. Nijemac-Srem bb,
Lončarić Bara kći Tome Iz B. Petrovca, Lončarić
Milka kći Tome Iz D. Vidovske, Lončarić Mllka
kći Tome iz Donje Vidovske, Lončarić Kata kći
Tome iz Donje Vidovske, Lončarić Jeka kći Tome
iz Donje Vidovske, svi nepoznati i nepoznatog
boravišta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi, advokata Stokrp
Milana iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženoj postavio staratelja.
Broj 23 0 P 013819 11 P
15. aprila 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Broj 7 - Strana 545
Sudija
Buhić Hasiba
337.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sudija Hasiba
Buhić u pravnoj stvari tužitelja Ožegović Hasan
sin Hasiba iz Vrnograča- Gradina bb, Velika
Kladuša, protiv tuženih Zorić (Petar) Mile iz
Glinice, Zorić (Petar) Rade iz Glinice, Zorić
(Petar) Rade iz Glinice, Zorić (Ilija) Pero iz
Glinice, Zorić (Ilija) Vladimir iz Glinice, Zorić
(Ilija) Milan iz Glinice, Vajagić r. Zorić Marija
iz Velike Kladuše, Sremac r. Zorić Sava iz Bos.
Bojne, Beronja (Petar ) Milka iz Bos. Bojne,
Beronja (Mile) Mihajlo iz Bos. Bojne, Gogić
r. Beronja Stanja iz Bos. Bojne, Zorić (Nikola)
Mileva iz Gradine, Dmitrović (Slavko) Rade iz
Gradine, radi utvrđivanja vlasništva dosjelošću,
vsp. 1.000,00 KM,, van ročišta za raspravu dana
15.04.2013. godine, izdao je slijedeći:
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 000638 09 P
od 15.04.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja
prava vlasništva, tuženima: Zorić (Petar) Mile
iz Glinice, Zorić (Petar) Rade iz Glinice, Zorić
(Petar) Rade iz Glinice, Zorić (Ilija) Pero iz
Glinice, Zorić (Ilija) Vladimir iz Glinice, Zorić
(Ilija) Milan iz Glinice, Vajagić r. Zorić Marija
iz Velike Kladuše, Sremac r. Zorić Sava iz Bos.
Bojne, Beronja (Petar) Milka iz Bos. Bojne,
Beronja (Mile) Mihajlo iz Bos. Bojne, Gogić
r. Beronja Stanja iz Bos. Bojne, Zorić (Nikola)
Mileva iz Gradine, Dmitrović (Slavko) Rade iz
Gradine, svi nepoznati i nepoznatog boravišta,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi, Dmitrović Miroslav sin Rade
iz Gradine bb, Vrnograč, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Broj 23 0 P 000638 09 P
15. aprila 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
338.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Kazić Hasana sin Ahmeta iz Brda bb. Vrnograč,
zastupan po punom, advokatu Milanu Stokrpu iz
Velike Kladuše, protiv tuženog Džebić Abida sin
Abida iz T. Slapnice, radi isplate, vanraspravno
dana 18.04.2013. godine donio je:
OGLAS
O postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 003904 03
P od 18.04.2013 godine, a na osnovu člana 296
stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom postupku
u pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi isplate,
tuženom Džebić Abidu sin Abida iz T. Slapnice je
postavljen privremeni zastupnik u osobi advokata
Aziza Adilagića iz Velike Kladuše.
Broj 7 - Strana 546
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Istim rješenjem odredjeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženog u postupku sve
dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 003904 03 P
18. aprila 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Edis Veladžić
339.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, po
sudiji Hasiba Buhić, u pravnoj stvari tužitelja
Hadžić Ibro sin Sulje iz Velike Kladuše, Ul.
Prve Muslimanske brigade bb, Velika Kladuša,
protiv tuženih 1. Delić r. Okanović (nn) Rahmana
iz Polja, 2. Hamzić r. Delić Osman Zarfija iz
Čaglice bb, 3. Rahmanović r. Žalić (nn) Šerifa iz
Polja bb, 4. Fazlić (Osman) Husejn iz Polja bb, 5.
Fazlić (Husejn) Osman Mala Kladuša, 6. Žalić r.
Mustedanagić (nn) Adila iz Podzvizda bb, 7. Žalić
(Ibro) Zajim iz Polja bb, 8. Karajić zvani Bajdo
(nn) Ibrahim iz V. Kladuše, 9. Kekić (Ramo)
Hasan iz Male Kladuše, 10. Delić (Osman) Kasim
Polje bb, 11. Delić (Husein) Šaban Polje bb,
12. Delić r. Veljačić (nn) Hadžira Trnovi bb, 13.
Keserović r. Delić ( nn) Alija Trnovi bb, Begović
r. Delić (nn) Šerifa iz Polja bb, 15. Jušić (sin
Šabana) Aziz iz Polja bb, 16. Kantarević kći
Muhameda Asima iz Polja bb, 17. Rizvić Salih
Sejdo iz Ponikve bb, 18. Halilagić (Ibrahim )
Abdija iz Tod. Čelinje bb, 19. Hušić (Jusuf)
Nurija, Golubovići bb, 20. Halilagić (Ibrahim)
Rasim Mrcelji bb, 21. Fazlić kći Ahme Asima
iz Male Kladuše bb, 22. Okanović Omer Arif
iz Marjanovca bb, 23. Hamzić Osmah Hasib iz
Polja bb, 24. Rizvić Aziza Meho iz Polja bb,
25. Karadža (sin Osmana) Almir iz Polja bb,
26. Kekić (sin Ramo) Huse iz Male Kladuše bb,
27. Behrić (Adila) Arif iz Vel. Kladuše bb, 28.
Murić Ramo Ismet iz Polja bb, 29. Murić kći
Zuhdije Razija iz Polja bb, 30. Dizdarević (kći
Redže) Hasiba iz Vel. Kladuše bb, 31. Družanović
(Hasan) Muhamed iz Polja bb, 32. Družanović
(Hasan) Mirsad iz Polja bb, 33. Družanović
(Hasan) Zekira iz Polja bb, 34. Kekić (Hasan)
Zuhdija iz Polja bb, 35. Okanović r. Delić Ramo
Rasima iz Trnova, 36. Delić Ramo Senada iz
25. aprila 2013.
Polja 71, sada u Njemačkoj, 37. Delić Fadil
Abdija iz Polja, 38. Hrustić r. Delić Fadil Aldijana
iz Velike Kladuše, sada u Njemačkoj, 39. Rizvić
r. Delić (ž. lsmeta) Rasima iz V. Kladuše, 40.
Rizvić Ismet Adem iz Vel. Kladuše, 41. Rizvić
Ismet Adis iz Velike Kladuše 42. Rizvić Ismet
Aldijan iz Vel. Kladuše, 43. Rizvić (Ismet) Samir
iz Male Kladuše, 44. Fazlić (Husein ) Fikret
iz Male Kladuše, 45. Fazlić (Husein) Zlatko
iz Male Kladuše, 46. Fazlić (Husein) Damir
iz Male Kladuše, 47. Fazlić (Huseina) Arif iz
Male Kladuše, 48. Fazlić (Huseina) Samira iz
Male Kladuše, radi utvrđenja prava vlasništva,
vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu, dana
17.04.2013. godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br: 23 0 P 005840 08 P
od 17.04.2013. godine, na osnovu člana 296. stav
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja
prava vlasništva, tuženima: 1. Delić rođ. Okanović
(nn) Rahmane iz Vel. Kladuše 2. Hamzić r. Delić
Osman Zarfija iz Čaglice bb, 3. Rahmanović r.
Žalić (nn) Šerifa iz Polja bb, 4. Fazllć (Osman)
Husejn Iz Polja bb, 5. Fazllć (Husejn) Osman
Mala Kladuša, 6. Žalić r. Mustedanagić (nn)
Adlla iz Podzvlzda bb, 7. Žalić (Ibro) Zajim iz
Polja bb, 8. Karajić zvani Bajdo (nn) Ibrahlm
Iz V. Kladuše, 9. Keklć (Ramo) Hasan Iz Male
Kladuše, 10. Delić (Osman) Kasim Polje bb,
11. Dellć (Husein) Šaban Polje bb, 12. Delić r.
Veljačlć (nn) Hadžira Trnovi bb, 13. Keserovlć r.
Delić (nn) Alija Trnovi bb, Begovlć r. Delić (nn)
Šerifa Iz Polja bb, 15. Jušić (sin Šabana) Aziz Iz
Polja bb, 16. Kantarevlć kći Muhameda Asima iz
Polja bb, 17. Rizvlć Salih Sejdo Iz Ponikve bb, 18.
Halilagić (Ibrahim ) Abdija Iz Tod. Čelinje bb, 19.
Hušlć (Jusuf) Nurlja, Golubovićl bb, 20. Halilagić
(Ibrahim) Rasim Mrcelji bb, 21. Fazlić kći Ahme
Asima iz Male Kladuše bb, 22. Okanović Omer
Arif iz Marjanovca bb, 23. Hamzić Osmah Hasib
Iz Polja bb, 24. Rlzvić Azlza Meno iz Polja bb,
25. Karadža (sin Osmana) Almir iz Polja bb,
26. Kekić (sin Ramo) Huse iz Male Kladuše bb,
27. Behrić (Adlla) Arif iz Vel. Kladuše bb, 28.
Murić Ramo Ismet iz Polja bb, 29. Murić kći
25. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Zuhdlje Razija iz Polja bb, 30. Dizdarević (kći
Redže) Hasiba iz Vel. Kladuše bb, 31. Družanović
(Hasan) Muhamed iz Polja bb, 32. Družanovlć
(Hasan) Mirsad iz Polja bb, 33. Družanovlć
(Hasan) Zekira iz Polja bb, 34. Kekić (Hasan)
Zuhdija iz Polja bb, 35. Okanović r. Delić Ramo
Rasima Iz Trnova, 36. Delić Ramo Senada iz
Polja 71, sada u Njemačkoj, 37. Delić Fadil
Abdija iz Polja, 38. Hrustić r. Delić Fadil Aldijana
Iz Velike Kladuše, sada u Njemačkoj, 39. Rizvić
r. Delić (ž. lsmeta) Rasima Iz V. Kladuše, 40.
Rizvić Ismet Adem iz Vel. Kladuše, 41. Rizvić
Ismet Adis Iz Velike Kladuše 42. Rizvić Ismet
Aldijan Iz Vel. Kladuše, 43. Rizvić (Ismet) Samlr
iz Male Kladuše, 44. Fazllć (Huseln ) Fikret
iz Male Kladuše, 45. Fazlić (Husein) Zlatko
iz Male Kladuše, 46. Fazlić (Husein) Damir iz
Male Kladuše, 47. Fazlić (Huseina) Arif iz Male
Broj 7 - Strana 547
Kladuše, 48. Fazlić (Huseina) Samira iz Male
Kladuše, radi utvrđivanja vlasništva dosjelošću,
vsp. 1.000,00 KM, svi tuženi su nepoznati i
nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Rizvić r. Delić
Rasimi (ž. Ismeta) iz Velike Kladuše, Ul. Prve
Muslimanske brigade 139, Velika Kladuša,
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staratelja.
Broj 23 0 P 005840 08 P
17. aprila 2013. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sudija
Buhić Hasiba
Broj 7 - Strana 548
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. aprila 2013.
S A D R Ž A J
298. Program rada Vlade Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu
481
299. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova stalnih i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona
broj: 01-02-3-7/10 od 27.12.2010.godine 509
300. Odluku o uslovima i načinu davanja
šumskog zemljišta u državnom vlasništvu
u zakup i uspostavu prava služnosti
510
301. Odluka o kriterijima za određivanje visine
naknade članovima Komisije za provođenje
internog i javnog oglasa za popunu
upražnjenog radnog mjesta namještenika u
organima državne službe Unsko-sanskog
kantona
513
302. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
514
303. Odluka O usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama 515
304. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava za 2013. godinu Tekućeg granta
– Grantovi neprofitnim organizacijama, za
Nezavisni strukovini sindikat radnika u
zdravstvu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan
Ljubijankić „ Bihać, Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu 515
305. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava za 2013. godinu tekućeg granta –
Subvencije javnim ustanovama – Domovi
zdravlja
516
306-309. Odluke
517
310. Rješenje o razrješenju člana Upravnog
odbora ZU Dom zdravlja Cazin
519
311. Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog
odbora JU “Veterinarski zavod” Bihać
519
312. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Sanica” Ključ
520
313. Rješenje o konačnom imenovanju
Školskog odbora JU OŠ “Sanica” Ključ
520
314. Rješenje o imenovanju članova Upravnog
odbora JU “Dječiji vrtić” Bihać
521
315. Rješenje o konačnom imenovanju člana
Školskog odbora JU Srednja poljoprivredna
škola “Sanus Futurum” Sanski Most
521
316. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU “Prva osnovna škola”
Bosanska Krupa
521
317. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Stijena”
Stijena Cazin
522
318. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog
odbora JU OŠ “Stijena” Stijena Cazin
522
319. Spisak verificiranih srednjih škola na
području Unsko-sanskog kantona, upisanih u
Registar srednjih škola koji vodi Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unskosanskog kantona za školsku 2012/2013.
godinu
522
320. Pravilnik o vođenju katastra odobrenih
eksploatacionih polja ležišta mineralnih
sirovina, načinu vođenja zbirke isprava i
popisa privrednih društava kojima su
izdate dozvole za eksploataciju mineralnih
sirovina
529
321. Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za
2013. godinu
534
322. Lista kandidata za člana mirovnog vijeća za
područje Unsko-sanskog kantona
534
323-339. Oglasi o postavljanju
privremenog zastupnika
535
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
3380002210005877 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-600; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 7 - Skupstina Unsko