16 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 30. 9. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5779 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
INTERVJU
@eljko Kom{i}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH
$'< &1)1814# 5-.10 5#/
8#04'&0+/ +<$14+/#
P
Sve ovo vi{e nema nikakvog smisla, ali nisam siguran da bi poslanici sami sebe
raspustili z Dva HDZ-a sada tra`e ono {to su ve} odbila
redsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} po
povratku iz SAD dao je za
„Avaz“ ekskluzivni intervju u kojem odgovara na brojna
aktuelna pitanja, govori o vlasti, pitanju Palestine i Vije}u ministara.
- Ja sam sklon tome da se, ako
ve} nema dogovora, ide i na vanredne izbore, jer sve ovo vi{e nema
nikakvog smisla. Ali, tek tu dolazimo do problema. Ni u Ustavu
ni u zakonima ne postoji regulisano pitanje vanrednih izbora 5. strana
ka`e Kom{i}.
Groblje Bare: D`enaza Anelu Dudakovi}u
DOSTOJANSTVENI
ISPRA]AJ ZA SINA
GENERALA
DUDAKOVI]A
4. strana
Ispovijest
Na licu mjesta: Ispred zatvora u Puli
8. str.
ABDI]EVCI
SLAVILI BABIN
RO\ENDAN
Dosje: Neredi i huliganstvo na stadionima
OSIM: [email protected] JE
ISTA KAO I PRIJE
20 GODINA
72. i 73. strana
KPZ Zenica: Ljubav ja~a od zatvorskih zidina
Poznati pjeva~ otvorio du{u za „Dnevni avaz“
Arduana prevarila Al’Dina?!
36. i 37. strana
ZATVORENIK POBJEGAO
NA PUTOVANJE S
MALOLJETNICOM
21. strana
Bra~ni par Kuri}: Je li kraj bra~noj idili
Motociklista
slomio vrat
i podlegao
Juso
spasio
Milana
7. str.
[email protected]
20. strana
NESRE]E
Ukratko
2
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
aktuelno
[email protected] MAFIJA Petnaest godina sramote za istra`ne organe u BiH
Kejsi: Susret s
Huseinovi}em
Razgovori
Kejsi posjetio
RAK
XAmbasador Velike
Britanije u BiH Nejd`el
Kejsi (Nigel Casey) ju~er
je posjetio Regulatornu
agenciju za komunikacije (RAK), javlja Fena.
Razgovarao je s Kemalom Huseinovi}em, generalnim direktorom,
Helenom Mandi}, pomo}nicom direktora za
oblast emitiranja, i Fikretom Kasumagi}em, pomo}nikom direktora za
oblast telekomunikacija.
Susreti
Kom{i} primio
Motaija
XPredsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko
Kom{i} primio je ju~er u
opro{tajnu posjetu
ambasadora Japana Futaoa Motaija, saop}eno je
iz Predsjedni{tva BiH.
Istaknuto je da su bilateralni odnosi na vrlo dobrom nivou i da je
u~e{}e predstavnika Japana u Vije}u za implementaciju mira do sada
bilo vrlo konstruktivno.
Popis stanovni{tva
Zakon ~eka
politi~ki dogovor
XZajedni~ka komisija za
ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne
skup{tine BiH odlu~ila je
ju~er od Doma naroda zatra`iti da se amandmanska
faza za Prijedlog zakona o
popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u
BiH 2011. godine produ`i
za 30 dana, javlja Fena.
Delegati iz RS imaju {est
amandmana koji su dostavljeni na zakon o popisu stanovni{tva.
Sastanak
Azilanti osu|eni
na neuspjeh
XSvi poku{aji gra|ana
BiH koji zatra`e azil u
zemljama Evropske unije unaprijed su osu|eni
na neuspjeh, izjavili su
ju~er u Sarajevu generalni direktor Slu`be za
imigraciju Kraljevine
Belgije Fredi Rusmont
(Freddy Roosemont) i
ministar sigurnosti BiH
Sadik Ahmetovi}.
Konferencija za novinare odr`ana je nakon {to
su se sastali s na~elnicima op}ina iz kojih dolazi najve}i broj dr`avljana
BiH koji su u proteklom
periodu zatra`ili azil u
Belgiji.
Bakir Izetbegovi} dugo se smatra
naru~iocem Ugljenovog ubistva!
Mediji su porodicu Izetbegovi} smatrali glavnim krivcem
Dok Davorka Ugljen,
udovica drugog ~ovjeka Agencije za istrage i dokumentaciju (AID) Ned`ada Ugljena,
ve} 15. godinu sama obilazi
mezar svog mu~ki ubijenog
supruga, nad olovnim sarajevskim nebom i dalje vise
te{ka pitanja ko je izvr{ilac
i, {to je va`nije, naru~ilac tog
brutalnog zlo~ina.
^ega se boji
Muratovi}
Neposredno nakon
Ugljenovog ubistva, tada{nji
premijer FBiH Hasan Muratovi} napisao je pismo u
kojem tvrdi da je njegova
moralna obaveza da otkrije
ubistvo u rangu pomo}nika
ministra. U tom pismu on
je otkrio niz detalja, o kojima danas istraga {uti, a
Hasan Muratovi} u strahu
od bo{nja~ke mafije ne `eli
progovoriti ni rije~i.
[ef i naru~ilac
Mnogi su skepti~ni kod
pitanja ho}e li ikada biti
otkrivena istina o Ned`adu
Ugljenu. Posebno jer, prema
brojnim medijskim napisima i ozbiljnim istra`iteljskim analizama, mnogo
~injenica ukazuje na to da iza
tog zlo~ina stoji aktuelni
dr`avni vrh, preciznije porodica Izetbegovi}!
[iroj javnosti malo je poznato da je upravo Ned`ad
Ugljen sedam dana prije svog
Davorka Ugljen: Ned`ad je danima prije ubistva obilazio novinske redakcije tvrde}i da }e biti ubijen
Ko je kome dugogodi{nji {ef
Bakir je suvlasnik i {ef Hilmine
imperije, koja {titi Ziku Turkovi}a
I laicima je posve jasno da
predratni milicioneri Hilmo
i Mujo Selimovi} iz dezerterstva i bez ikakvog tendera nikada nisu mogli postati vlasnici „Sarajevske pivare“ kao
zlatne koke, a da to nisu odobrili Bakir i Alija Izetbegovi}.
Mnogi smatraju da je Bakir zapravo suvlasnik „Pivare“ i cijele ekonomski
uru{ene imperije, koja je,
opet, nastala na novcima otetim od „Pivare“.
^injenica da su oni sufinansirali Izetbegovi}evu
izbornu kampanju, a da je on
njih tretirao kao „uspje{ne
Bo{njake“ koje „Avaz“, eto,
„nepotrebno ru{i“, dovoljno
govori sama po sebi.
SDA i Bakir Izetbegovi}
ustvari su politi~ki mentori ratnoprivatizacijske mafije koja danas kontrolira vi{e od 120
kompanija, a ve}inu njih ekonomski je potpuno uni{tila. U
te interesne pipke, jasno, upao
je i aktuelni predsjednik SDA
Sulejman Tihi}.
Tu je, tako|er, uzgred, kao
jednokratna upotrebna vrijednost, uletio i Haris Silajd`i},
te je osnovni problem Selimovi}a {to ne mogu potkupiti,
upla{iti ili u{utkati Fahrudina
Bakir Izetbegovi}, Bakir Alispahi}, Hilmo Selimovi} i Zijad
Turkovi}: Ko je i kada po~eo i nastavio posao s drogom
Radon~i}a i ovu novinu.
Kako je Izetbegovi} svjestan da je bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH postao na
bazi ukradenih 75.000 glasova, on se pani~no boji da }e na
sljede}im izborima i formalno
izgubiti od Radon~i}a, kojeg
je „preglasao“ uz plja~ku sa samo 20.000 glasova. Stoga je
napravljena strategija da se u
naredne tri godine Izetbegovi} medijski tretira kao dr`avnik, a Radon~i} preko Selimovi}evih biltena valja u blatu kriminala i raznih keljmendija, ga{ija ili turkovi}a.
Problem za Izetbegovi}a
je {to se on u mnogim krugo-
vima smatra „ocem bo{nja~ke
mafije“ i ~ovjekom koji je iz
sjene svog oca omogu}io Bakiru Alispahi}u, ratnom ministru unutra{njih poslova, da
bo{nja~ka vlast po~ne biznis
s drogom.
Biv{i na~elnik Centra
slu`bi bezbjednosti (CSB) Sarajevo Munir Munja Alibabi},
naime, tako je na{ao u slu`benoj ministarskoj kasi dva kilograma heroina i vjerovatno
otud potje~e temelj za ulazak
droge na bh. tr`i{te i trovanje
hiljada djece heroinom,
ha{i{om i drugim opijatima.
Nije nikakva tajna da je za
sve ]ele Bakir bio apsolutni
autoritet, pa uop}e nije daleko od istine da je upravo on
omogu}io da Zijad Turkovi}
bez krvi i problema preuzme
posao s drogom od Ismeta
Bajramovi}a ]ele.
[ta je ta~no, znaju Bakir
Izetbegovi} i Zika Turkovi}
te „medijski izdava~i“ i primitivci Hilmo i Mujo Selimovi},
za koje postoji informacija da
je njihov direktor Nazif Barnkovi} upetljan u pranje prljavog novca od droge Zike
Turkovi}a. To je, prema svemu sude}i, osnovni razlog
zbog kojeg pivarski bilteni u
vlasni{tvu Selimovi}a tako
gr~evito {tite i Turkovi}a i
Bakira Izetbegovi}a, i to, znakovito, u jednom paketu.
U svakom slu~aju, ju~er su
ljudi iz kruga Bakira Izetbegovi}a poku{ali zaustaviti pri~u
o svemu ovome, tvrde}i da iza
Selimovi}evih biltena stoji
njegov ratnoprofiterski interes, a ne bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH. No, na{u je novinu u antikorupcijskom pisanju
i borbi za otkrivanje nerazrije{niih ubistava, pa i Ugljenovog, nemogu}e u{utkati, a pravna dr`ava treba raditi svoj
posao, u ~emu ne smije biti nedodirljivih.
ubistva obilazio redakcije sarajevskih magazina i listova,
prije svega „Dane“ Senada
Pe}anina i tada{njeg glavnog
urednika „Dnevnog avaza“
Fahrudina Radon~i}a, kojima
je ostavio amanet da kad-tad
otkriju da je njegov ubica tada{nji direktor AID-a Kemal Kemo Ademovi}, zapravo njegov {ef, a naru~ilac je direktno Bakir Izetbegovi}!
Prema operativnim podacima, postojala su tri razloga zbog kojih je Ugljen uklonjen. Najprije, on je otkrio i
dokumentirao ratne zlo~ine
koje su, sramote}i ~asnu
odbranu na{e zemlje, po~inili pojedinci iz Armije RBiH.
Tako|er, sara|ivao je s
Ha{kim tribunalom i ozbiljno dogurao u istragama.
@rtva „[eva“
Drugi razlog je ~injenica da
je, prema pretpostavkama, otkrio ratni {verc preko sarajevskog tunela te, posebno, puteve droge i kriminala bo{nja~ke
„elite“ s ljudima iz tada{nje
„Herceg-Bosne“, odnosno poslove s drogom u re`iji Dr`avne
bezbjednosti, odnosno AID-a.
Na involviranost Izetbegovi}a u slu~aj „Ugljen“ direktno je u tekstu od 10. avgusta 2007. godine u „Danima“ ukazivala aktuelna glavna urednica „Oslobo|enja“
Vildana Selimbegovi}, koja
danas za ra~un svojih gazda,
porodice Selimovi}, Izetbegovi}a mla|eg gr~evito brani.
Nadalje, ona se u poznatom tekstu „Svi putevi vode
do Bakira I.“ od 19. avgusta
2005. pita ho}e li glavni kantonalni tu`ilac Branko [ljivar „imati i dovoljno hrabrosti da od njega zatra`i i
odgovore na mnogo ozbiljnija pitanja od onog sje}a li
se smrti Ned`ada Ugljena“.
Istra`iva~ki tim
„Dnevnog avaza“
aktuelno
3
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
„Avaz“ saznaje Slu~aj „Turkovi}“ odjeknuo i u Briselu
EU pozdravlja borbu s
organiziranim kriminalom
Brisel pa`ljivo prati proces koji Tu`ila{tvo BiH vodi protiv organizirane
kriminalne grupe Zijada Turkovi}a, ka`e Svoboda
Historijski uspjeh Tu`ila{tva BiH da prikupi dokaze
i na optu`eni~ku klupu dovede Zijada Turkovi}a i ostale
~lanove njegove kriminalne
grupe, kao i sam po~etak jednog od najzna~ajnijih
su|enja u BiH, nije pro{ao neprimije}eno ni u Briselu, saznaje „Dnevni avaz“.
Institucije Unije zadu`ene za pravosu|e i dr`ave
~lanice ohrabrene su ~injenicom da je raskrinkana jedna od najve}ih kriminalnih organizacija. Brisel je i
ranije u vi{e navrata upozoravao na ~injenicu da se BiH
suo~ava sa sve ve}im problemom organiziranog kriminala.
Ovo nam je potvrdio i austrijski poslanik u Evropskom
parlamentu Hanes Svoboda
(Hannes Swoboda), koji je za
„Avaz“ izjavio da Brisel pa`ljivo prati proces protiv organizirane kriminalne grupe Zijada Turkovi}a, koja se tereti za
najte`a krivi~na djela.
- Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije od
su{tinske je va`nosti za sve zemlje regiona na putu ka
~lanstvu u Evropskoj uniji.
Sposobnost dr`avnog pravosu|a da procesuira ovakve
slu~ajeve te{kog kriminala
svakako }e biti pozdravljena i
pohvaljena i u institucijama
EU. Ali, ona ipak najvi{e koristi samim gra|anima BiH kazao je Svoboda.
Svoboda: Podr{ka EU
Tako|er, on je podsjetio da
je Hrvatskoj predstavljao poseban problem zatvaranje poglavlja pravosu|a. Svoboda
je, ina~e, bio izvjestilac za
Hrvatsku i dobro je upu}en u
de{avanja u toj zemlji, ali i u
regionu.
- Zbog toga Tu`ila{tvo i
Sud BiH u`ivaju veliku podr{ku me|unarodne zajedni-
ce, a posebno dr`ava ~lanica
EU - smatra Svoboda.
Procesuiranje Turkovi}eve
kriminalne grupe, smatraju u
Briselu, pokazuje mo`e li se
bh. pravosu|e nositi s organiziranim kriminalom.
Podr{ka dr`ave
Evropskim poslanicima
nije promaklo ni to da se
Tu`ila{tvo BiH suo~ilo s mafijom bez zna~ajnije podr{ke
dr`ave, i uz ~injenicu da su neki od pipaka mafija{ke hobotnice jo{ aktivni, kako smatraju policijski operativni izvori. Uspjeh u ovom predmetu
mo`e biti jedan od najzna~ajniji pomaka za na{u zemlju i njen put ka ~lanstvu u
F. KARALI]
EU.
Novi predsjednik CIK-a Branko Petri} za „Avaz“
Moramo mijenjati Izborni zakon
Branko Petri} novi je predsjednik Centralne izborne
komisije (CIK) BiH i tu
du`nost obavljat }e u narednom mandatnom periodu
od 21 mjesec. On je du`nost preuzeo od dosada{nje predsjednice CIK-a Irene
Had`iabdi}.
Petri} je ve} ranije obavljao ovu funkciju u vrijeme
op}ih izbora 2006. godine. U
izjavi za „Dnevni avaz“ Petri} je ju~er kazao da }e prioritet njegovog i predstoje}eg rada CIK-a biti pripreme za naredne op}inske
izbore koji }e biti odr`ani prve nedjelje u oktobru 2112.,
a bit }e raspisani u maju. Prije maja moraju biti ispunjeni i rokovi koje je postavio
Ustavni sud BiH u smislu
izmjena Izbornog zakona.
- Imamo hitan rok od
Had`iabdi} i Petri}: Predaja du`nosti, novi mandat od 21 mjesec
Ustavnog suda BiH, koji se
odnosi na lokalne izbore, a
Pi{e: Oleg LOKMI]
([email protected])
Manipuliranje
huliganima
Kada smo pomislili da bh. nogomet
napreduje primitivci su nas vratili unatrag
Stampedo huligana koji se odazivaju na ime „Ultrasi“ i bodre Hrvatski
{portski klub Zrinjski i
potjera za igra~ima koji
igraju u majici Vele`a ne
mo`e se nazvati obi~nim
incidentom. Mostarski neredi preksino} ustvari su
epizoda, samo dio, mu~ne
bh. fudbalske pri~e kakva
traje ve} dugo.
Ono po ~emu se na{e
huliganstvo donekle razlikuje od onog u ostatku svijeta
je to {to ~esto, u posljednje
vrijeme pre~esto, sukobljene
strane dolaze iz razli~itih
nacionalnih korpusa.
Taman kada smo pomislili da bh. nogomet napreduje pod vodstvom Ivice Osima, primitivci su
nas vratili unatrag, u doba
mraka, kada nam je prijetio potpuni raspad po nacionalnim/politi~kim {avovi-
www.dnevniavaz.ba
Brojna upozorenja
Komentar dana
ti~e se na~ina izbora vije}nika u Gradsko vije}e Mosta-
ra. Radi se o otklanjanju diskriminacije u odnosu na
jedan dio gra|ana - pojasnio je Petri}.
Rok za izmjene Izbornog zakona u Parlamentarnoj skup{tini BiH istje~e u
decembru, nakon ~ega Grad
Mostar u naredna tri mjeseca mora uskladiti svoj statut
s novim rje{enjem.
- Tako|er, imamo i obavezu da provedemo i drugu
odluku Ustavnog suda da
izborne jedinice i nazivi
op}ina u RS u Izbornom zakonu BiH budu uskla|eni sa
zakonima o lokalnoj upravi
i samoupravi - ka`e Petri},
najavljuju}i hitno imenovanje predstavnika CIK-a u
interresorne dr`avne grupe
koje }e pripremiti prijedlog
zakonskih izmjena za ParlaM. K.
ment.
ma i u period kada su vladali diletanti poput Ilje,
Sulje i ^eke.
Koincidencija ili ne,
pro{la je sezona u BiH zaklju~ena fenomenalnom
slikom sa sarajevske Grbavice, kada je, prakti~no,
cijeli stadion ustao na noge i aplauzom pozdravio
igra~e banjalu~kog Borca.
Nekoliko mjeseci poslije pi{emo i pri~amo o
obra~unu navija~a Borca
sa @eljinim pristalicama, o
neredima u Mostaru, o nacionalisti~kom divljanju u
Lukavici...
Mo`da je malo previ{e
podudarnosti da ne bismo
zaklju~ili da je masa kojoj
je pojam huliganstva zajedni~ki imenilac zapravo
politi~ki izmanipulirana,
a sve kako bi nam se, eto,
jo{ jednom potvrdilo da
zajedno, kao, ne mo`emo.
PORTAL - komentar dana
„Avaz“ u posjedu spiska
bora~kog ministarstva: Ko su
la`ni invalidi u FBiH!
- Svaka ~ast za ovaj tekst! Ove {to
su primali nelegalno ovolike novce
obavezno tu`iti, a isto tako tu`iti
i ove koji su im omogu}ili nelegalno ostvarivanje prava. Pod hitno treba izgraditi jo{ jedan zatvor, po mogu}nosti u USK, gdje su velika prostranstva neisko(M M)
ri{tena, i strpati ih sve u }orku.
/ TO JE TO
\oko NINKOVI]
Ukratko
(Foto: J. Had`i})
4
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
aktuelno
SARAJEVO Obavljena dostojanstvena d`enaza Anelu Dudakovi}u
Komemoracija biv{em
nogometa{u
Zenica
Fadil Tali}
ukopan u Tetovu
Nogometni klub
^elik i Zenica oprostili
su se ju~er od biv{eg nogometa{a, sportskog radnika i privrednika Fadila Tali}a, koji je u srijedu umro u 66. godini.
D`enaza Fadilu Tali}u
klanjana je nakon ikindija-namaza u haremu
Sultan Ahmedove
d`amije, a ukopan je na
mjesnom mezarju u
svom rodnom zeni~kom
V. B.
naselju Tetovo.
Vojni invalidi BiH
Ho{i} i Bradi}
jedini kandidati
Savez ratnih vojih
invalida BiH za pet dana odr`at }e Izbornu
skup{tinu Saveza. Jedna
od ta~aka dnevnog reda
je i izbor predsjednika i
zamjenika Saveza te
~lanova Predsjedni{tva.
Kako nezvani~no saznajemo, predlo`ena su dva kandidata za predsjednika
Saveza, a to su Ale Ho{i},
~elnik Saveza RVI USK, i
Zijad Bradi} iz sarajevskog Saveza RVI. Az. D.
FBiH
Poljaci i Italijani
naj~e{}i gosti
Federaciju BiH u
avgustu ove godine posjetila su 42.802 turista, {to
je za pet posto vi{e nego
u avgustu 2010., javlja
Fena. U ukupnom broju
no}enja u~e{}e stranih
turista je 77,9 posto. Najvi{e no}enja ostvarili su
gosti iz Poljske (21,2 posto), Italije (13,5) i Hrvatske (10,1 posto).
Detalj s d`enaze na Barama: Legendarni general nije mogao zaustaviti suze
Delegacija Grupe pri-
jateljstva parlamenta
Kuvajta, koju predvodi
Abdulah Jusuf el-Romi,
zamjenik predsjedavaju}eg Nacionalne
skup{tine i predsjednik
Grupe, doputovala je u
vi{ednevnu slu`benu posjetu BiH, javlja Fena.
Nakon razgovora sa
~lanovima Kolegija oba
doma PSBiH, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} kazao je da su razgovarali o ideji bratimljenja
pet gradova iz BiH, Sarajeva, Tuzle, Biha}a, Banje
Luke i Bijeljine, sa pet gradova iz Kuvajta.
Generala Dudakovi}a je zagrlio i Lagumd`ija
Kad je grumen zemlje
pao, general je zajecao
Na Barama brojni gra|ani, heroji i osobe iz javnog `ivota Vjerujem da }e na{ general, koji je izdr`ao opsadu
Biha}a, izdr`ati i ovo, kazao ef. Spahi}
Dostojanstvena ti{ina i
neopisiva tuga vladale su
ju~er na gradskom groblju
Bare u Sarajevu. Veliki broj
ro|aka, prijatelja i saboraca
prisustvovao je ju~er d`enazi i ukopu tragi~no preminulog, 19-godi{njeg Anela Dudakovi}a, sina legendarnog
generala Armije RBiH Atifa Dudakovi}a.
Rije~i utjehe
Kako su naveli neki od
prisutnih, odavno nije bilo
ve}e d`enaze, a mla|em ~ovjeku. Anela je ispratilo i staro i mlado, njegovi prijatelji
s fakulteta, ali i ratni heroji,
politi~ari, umjetnici i vojnici njegovog oca Atifa. Ipak,
najvi{e je bilo Kraji{nika,
mahom generalovih saboraca, koji su i autobusima do{li
u glavni grad, gdje porodica
Dudakovi} `ivi.
Svi su se trudili pru`iti rije~, zagrljaj, stisak ruke, pa
makar i pogled neutje{nim
~lanovima Anelove porodice, a posebno generalu Dudakovi}u.
D`enazu-namaz predvodio je Ismet ef. Spahi}, zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice BiH. Nakon
d`enaze ef. Spahi} je rekao
nekoliko rije~i prisutnima.
- Svaka smrt je te{ka, ali
ova iznenadna je najte`a.
Ona pada i na teret porodice. Ja vjerujem da }e na{ general, koji je izdr`ao i opsadu Biha}a, izdr`ati i ovo - ka-
Grupa na FB
Kao jedan od na~ina na
koji su `eljeli izraziti bol,
Anelovi prijatelji na Facebooku su napravili grupu
„R.I.P. Anel Dudakovi}“,
koja je za dva dana dobila
oko 1.000 ~lanova.
- Dragi Anele, dragi kolega i prijatelju, stojimo
ovdje pred tobom s neizmjernom tugom u srcima
i nijemi zbog tvog preranog
odlaska. I mi koji itekako
znamo {to su nesre}e i tragedije te{ko nalazimo rije~i,
te{ko, kao i svi u Biha}u napisala je jedna od prijateljica i preporu~ila ostalima
da poslu{aju Anela kako
svira i pjeva obradu pjesme
„Mad World“ (Pomahnitali
svijet).
zao je, izme|u ostalog, ef.
Spahi}.
General Dudakovi} je sa
suzama u o~ima gledao kako
se spu{ta tijelo mla|eg sina
u mezar na groblju Bare.
Kada je prvi grumen zemlje
pao na Anelov tabut, general je zajecao.
Kada je odlazio, general
Dudakovi} se osvrnuo nekoliko puta na sinov mezar.
Suza je potekla i kada je vidio okupljene Anelove prijatelje. Podr{ka su mu bili
brojni prijatelji i saborci
koji se nisu odvajali od svog
ratnog vo|e.
Oru`ane snage
Pripadnici Oru`anih snaga BiH, penzionisani generali Vahid Karaveli}, Ramiz Drekovi} i drugi, zatim
predsjednik SDP-a Zlatko
Lagumd`ija, biv{i predsjednik Predsjedni{tva BiH
Haris Silajd`i}, Faruk Jabu~ar, poslanik SBB BiH u
Parlamentu Federacije, samo
su neki iz politi~kog i javnog
`ivota na{e zemlje koji su prisustvovali d`enazi.
F. KARALI]
Opro{tajni ~as na Prirodno-matemati~kom fakultetu
Posjete
Kuvaj}ani s
parlamentarcima
(F. Fo~o)
Suze Anelovih kolega
Na Prirodno-matemati~kom fakultetu u Sarajevu
ju~er je uprili~en opro{tajni
~as na kojem su se kolege i
prijatelji tragi~no umrlog
19-godi{njeg Anela Dudakovi}a, sina penzonisanog
generala ARBiH Atifa Dudakovi}a, oprostili od njega.
U klupama su se samo
~uli tihi jecaji uplakanih studenata, a na stolovima je,
umjesto knjiga i sveski, bilo
cvije}e. Neki od njih okretali su se prema zadnjoj klupi,
gdje je do prije samo nekoliko dana sjedio njihov prijatelj, tra`e}i ga pogledom, da
bi poslije toga rukama krili
lice razo~arani ~injenicom da
vi{e nije me|u njima.
Studenti su te{ko podnijeli gubitak prijatelja kojeg su
veoma cijenili i po{tovali.
Uplakanih o~iju Anelove kolege su u ti{ini sjedile u klupama, gdje su saslu{ali
obra}anje dekana Rifata
[krijelja.
- Ovo nije komemoracija,
ovo je na{ na~in da po{aljemo posljednji pozdrav na{em
studentu. Nismo `eljeli prirediti porodici dodatni {ok.
Nikada nam se nije desila
ovakva tragedija, pa reagiramo ljudski i instiktivno. Tuga koju osje}ate sasvim je
opravdana, jer ste izgubili velikog prijatelja. Ovo je nauk
i upozorenje da ne postoji
ni{ta {to je vrijedno `ivota.
Nikada ne rje{avajte probleme sami, jer da je tako Bog
htio, stvorio bi samo jednog
~ovjeka - kazao je [krijelj.
Naro~ito
emotivno
obra}anje imao je Dino Kajevi}, prijatelj i kolega umrlog Anela.
- ^ovjek se u `ivotu na sve
navikne, ali mi }emo se te{ko
navi}i na odsustvo Anelovog osmijeha. Hvala mu za
svaki osmijeh koji nam je poklonio. Pamtit }emo njegove
{ale iz zadnje klupe kojima
nas je nasmijavao. Sje}am se
jedne anegdote vezane uz
Anela. Bilo je hladno jutro i
mi smo ga sreli u tramvaju, a
on je na sebi imao samo majicu kratkih rukava. Pitali
Studenti te{ko podnijeli gubitak prijatelja
smo ga zar mu nije hladno samo u toj majici, a on se samo
nasmije{io i odgovorio:
(Foto: F. Fo~o)
„Nije, ipak sam ja generalov
sin“ - kroz suze je rekao KaAd. A.
jevi}.
pogledi
5
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
INTERVJU @eljko Kom{i}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, za „Dnevni avaz“
Bez dogovora, sklon
sam vanrednim izborima
Sklon sam tome da se, ako ve} nema dogovora, ide i na vanredne izbore, jer sve ovo vi{e nema
nikakvog smisla, ali nisam siguran da bi poslanici sami sebe raspustili
Razgovarala:
Mirela KUKAN
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva
BiH @eljko Kom{i} po povratku iz
SAD dao je za „Dnevni avaz“
ekskluzivni intervju.
Prvo se, svakako, odnosilo na njegovo obra}anje Generalnoj skup{tini
UN-a i jo{ nedefinirani zvani~ni stav
BiH prema palestinskom zahtjevu za
punopravno ~lanstvo u UN-u.
- Sve moje simpatije na strani su
Palestinaca kao naroda i Palestine
kao dr`ave. I to sam ponovio svakom sagovorniku s kojim sam razgovarao o palestinskom pitanju. A
razgovarao sam sa mnogo njih, od
Amerikanaca, zvani~nika arapskih
zemalja, zvani~nika Turske, zvani~nika Izraela, do zvani~nika susjednih zemalja.
Ali, politika nisu samo simpatije
i privatni stavovi. Politika i odlu~ivanje podrazumijevaju, prije svega, da
se dr`ite Ustava i svih ostalih akata
pri dono{enju odluka, da po{tujete
procedure pri odlu~ivanju, da po{tujete odluku koja je donesena na ustavan i zakonit na~in ~ak i kada vam se
ona ne svi|a, a podrazumijeva i interese dr`ave koju predstavljate. Vrlo
~esto mo`e se desiti da odluka o nekom pitanju bude sasvim suprotna
onome {to privatno `elite ili mislite,
ali ste du`ni po{tovati i takvu odluku
i provoditi je - ka`e Kom{i}.
Bernsov dolazak
† Kakve poruke za BiH nosite iz
Amerike, s obzirom na to da ste se sastali i s Vilijamom Bernsom (William
Burns), zamjenikom dr`avnog sekretara SAD?
- Najve}i dio tog razgovora protekao je u razmjeni mi{ljenja i stavova vezano uz palestinski zahtjev.
Svakako, dio razgovora ticao se i same situacije u BiH. Mislim da je dolazak gospodina Bernsa na ovu funkciju kvalitativan pomak kada je
rije~ o razumijevanju situacije u
BiH. Barem je moj utisak da je s gospodinom Bernsom lak{e razgovarati i o BiH i o cijeloj regiji i da on
to vrlo dobro razumije. On je iskazao `elju da posjeti Sarajevo, a moj
odgovor bio je da }emo ga vrlo rado
i ~im prije vidjeti u BiH.
† Kakav je trenutni odnos SAD prema BiH, posebno u kontekstu zastoja reformi prijeko potrebnih za napredak na{e zemlje na evropskom i evroatlantskom putu?
- Izgleda apsurdno, ali nekada
mi se ~ini da SAD i njihovi zvani~nici vi{e `ele napredak BiH na
euroatlantskom putu nego neki na{i
politi~ki lideri. Imamo njihovu i podr{ku i razumijevanje, ali sve je u
na{im rukama. Oni su nam prijatelji, ostat }e nam prijatelji i podr`avaju nas. Ali, ne}e raditi posao za nas,
to moramo mi u~initi.
† O~ekujete li da }e sada{nje Vi-
Kom{i}: Sve moje simpatije na strani su Palestinaca kao naroda i Palestine kao dr`ave
(Foto: I. [ebalj)
je}e ministara ostati u tehni~kom ntarna skup{tina raspusti samu se- † Ipak, kako gledate na njihovo stamandatu?
be, proglasi odr`avanje novih izbo- lno osporavanje legitimiteta i legali- Nikako nije dobro da sada{nje ra, reguli{e odlukom o raspu{tanju teta Vlade FBiH?
Vije}e ministara ostane do sljede}ih
izbora. Prvo, te{ko je o~ekivati da }e
ministri u tzv. tehni~kom mandatu ulagati maksimalne napore i raditi punim kapacitetom. I mi ve} vidimo da se to ne de{ava. Ali, evo, sve
i da ministri u takvom mandatu to i
rade, postavlja se pitanje kakav je
odnos Vije}a ministara u tom mandatu s Parlamentom, koji, ipak,
odlu~uje o njihovim prijedlozima.
Koja je to parlamentarna ve}ina
koja }e ih podr`avati, ima li je uop}e,
itd. Ako ovako ostane do 2014. godine, onda se postavlja i pitanje samog
smisla izbora, pa ~ak i samog smisla
demokratskog odlu~ivanja gra|ana
BiH na tim izborima. ^emu odlu~ivanje gra|ana kada se protivno njihovoj ve} demokratski izra`enoj volji na
izborima 2010. ni{ta ne mijenja? Postoji izvr{na dr`avna vlast koja je protivna volji gra|ana izra`enoj na demokratskim izborima.
Nije li to, na neki na~in, i ismijavanje, dezavuisanje, osnovih principa demokratije i prava gra|ana
da odlu~uju o vlasti i izja{njavaju se
na izborima? Ja sam sklon tome da
se, ako ve} nema dogovora, ide i na
vanredne izbore, jer sve ovo vi{e nema nikakvog smisla. Ali, tek tu dolazimo do problema. Ni u Ustavu ni
u zakonima ne postoji regulisano pitanje vanrednih izbora. Ko ih, kada
i za{to zakazuje, kako se odr`avaju,
koje nivoe vlasti obuhvataju, itd.
Potpuno neregulisana materija u
na{em pravnom sistemu.
Postoji, istina, teoretska i dijelom pravna mogu}nost da Parlame-
sve detalje vezane uz odr`avanje tih
izbora i da to bude prakti~an osnov
za vanredne izbore. A ja nisam siguran da li bi iko mogao ubijediti
dr`avne poslanike ili barem neophodnu ve}inu njih da to urade, da
prakti~no sami sebe raspuste.
† Vas dva HDZ-a i dalje osporavaju kao „legitimnog predstavnika hrvatskog naroda“?
- Nemojte mi zamjeriti, ali meni
je vi{e dosadno da odgovaram na
ovakva pitanja. Ne optere}uje me ko
me kako i kada prihvata. Ja sve njih
prihvatam kao svoje, bez obzira na
to {ta oni mislili o meni i prihvatali oni mene ili ne. Uostalom, kao i
sve druge u BiH. I svima }u nastojati da pomognem koliko god mogu.
- I to vam je apsurd. Dva HDZa danas u pregovorima o formiranju
dr`avne vlasti tra`e i rekonstrukciju Federalne vlade. ^ak se ~ini da je
to sada njihov najbitniji zahtjev. Ali,
gledajte apsurda i paradoksa, oni danas tra`e ono {to su imali na pregovorima u OHR-u i na {ta su svi pristali, a oni tada odbili. Dakle, danas
tra`e upravo ono {to su tada odbili.
Ba{ apsurdno.
HNS i granica
† Kako komentirate stavove Hrvatskog narodnog sabora (HNS), koji
je pozvao Hrvate ~ak i na neposluh
prema Vladi FBiH?
- Kada posmatrate stvari vrlo formalno, HNS ima status nevladine
Kriminal s azilantima ili ne{to drugo?
† Kako komentirate informacije
o ugro`enosti bezviznog re`ima ?
- Na`alost, ta~ne su te informacije. Broj azilanata pove}ao se
u Belgiji i ne{to malo u Italiji. Takvo pove}anje, u relativno kratkom roku, ukazuje da tu ima i
neke smi{ljene i organizovane
aktivnosti. Pretpostavljam da je
rije~ o nekom vidu kriminala i
podsticanja na tra`enje azila u zemljama EU. Ka`em pretpostavljam, nisam siguran.
U svakom slu~aju, istra`ni organi moraju na ovo reagovati i provjeriti da li je rije~ o kriminalnoj
aktivnosti koja mo`e ko{tati cije-
lu zemlju ili je rije~ o ne~emu drugom. Indikativno mi je da se to
desilo u relativno kratkom roku,
da je rije~ o tra`enju azila ve}inom
u Belgiji i da je rije~ o na{im
gra|anima koji ve}inom dolaze
samo s odre|enog dijela BiH.
U svakom slu~aju, svi oni bit
}e vra}eni u BiH, ne}e biti udovoljeno njihovim zahtjevima, a na
na{im organima je da pa`ljivo prate te aktivnosti, i to ne da reaguju
samo kada se to desi, nego da djeluju preventivno. Ako reakcija na{ih
organa bude takva, pravovremena,
konkretna i odlu~na, do ukidanja
bezviznog re`ima ne}e do}i.
BiH je ve}
priznala Palestinu
† Kakvu }e poruku BiH poslati
ako ne prihvati palestinsku nezavisnost, a kakvu ako je prihvati?
- Mislim da sam dijelom ve}
odgovorio na ovo pitanje. Ali, da
pojasnim stvari, Bosna i Hercegovina zapravo je ve} priznala
Palestinu. Mi imamo uspostavljene diplomatske odnose, imamo rezidentnog palestinskog
ambasadora u Sarajevu. U
me|unarodnoj komunikaciji to
su sve obilje`ja ve} priznate
dr`ave. Ponavljam, mi smo, dakle, priznali Palestinu. Ona je za
nas i formalna i prakti~na politi~ka i me|unarodna ~injenica.
Priznavanje neke dr`ave isklju~ivo je bilateralna stvar dr`ave
koja tra`i priznanje i one koja je
priznaje ili ne priznaje. I o tome
se uop}e ne vodi rasprava u UNu. U UN-u se vodi rasprava kakav
}e budu}i status Palestina imati u
toj, rekao bih, krovnoj me|unarodnoj instituciji. Palestina tra`i
put za priznanje statusa punopravne ~lanice UN-a i o tome se raspravlja. Situaciju u vezi s priznavanjem statusa Palestine u UN-u
komplikuje i to {to se u palestinskom zahtjevu nalazi i pitanje
granica, dakle teritorije, i trenutnog statusa teritorije na kojoj se
nalazi Palestina. Van tog zahtjeva, situaciju komplikuje i to {to
jedan dio palestinske politike i
oru`anih formacija ne priznaje
pravo na postojanje Izraela kao
dr`ave, pa se ~ak protivi i samom
zahtjevu koji je uru~en generalnom sekretaru UN-a.
organizacije. Me|utim, i mnogo bitnije, HNS ima politi~ku snagu. Je li
ta snaga kanalisana u dobrom ili
lo{em pravcu, to je posebno pitanje
i sigurno predmetom raznih sporenja, prije svega me|u Hrvatima. Tako|er, HNS ima pravo i na svoje stavove, kao i na institucionalnu legitimnu i legalnu borbu za svoje stavove.
To, nadam se, barem nikome nije sporno. Imaju pravo, kao {to ga
svako ima, i na predlaganje izmjena
ustavnog sistema. I to je legalno i legitimno. Ali, nemaju pravo na nepo{tivanje Ustava i zakona i odluka
donesenih od institucija predvi|enih
Ustavom i propisima, donesenim u
propisanim procedurama.
Ja se nadam da HNS nema namjeru i nikada ne}e pre}i ovu granicu. I zaista se nadam da }e politi~ka
energija HNS-a biti usmjerana u korist hrvatskog naroda, i nikada na
{tetu BiH, ili Bo{njaka, ili Srba, ili
onih koji nisu sve to, ili protiv onih
koji misle druga~ije od ~lanova HNSa. Ova na{a zemlja mora postati prava demokratska, u kojoj svi imaju pravo na svoje stavove i pravo da ih
iznose i bore se da ih realizuju kroz
Ustavom odre|ene institucije i oblike djelovanja. Sve drugo bila bi anarhija, vodilo bi ka konfliktima s neizvjesnim krajem i sigurno bismo svi
mi zajedno bili gubitnici. Ustav i zakoni moraju se po{tivati ~ak i kada
nam se ne svi|aju. To je bit funkcionisanja svake iole normalne zemlje.
† ^esto ste na meti prozivki i zbog,
prema njima, Va{eg „nedovoljnog“
anga`mana na procesuiranju ratnih
zlo~ina nad Hrvatima u slu~aju
„Bugojno“, „Grabovica“, „Trusina“... Kako komentirate te ~esto ponavljane optu`be, iako je poznato
da ste Vi javno vi{e puta zatra`ili da
ti slu~ajevi budu procesuirani, odali
ste po~ast `rtvama, itd?
- Moram priznati da prvi put
~ujem za takve prozivke i optu`be.
Ne ka`em da ih nema, ali prvi put
~ujem. Zapravo, do sada su me, ~ak
i oni koji me ne vole ni nacrtanog,
hvalili za anga`man na tim slu~ajevima, ili su barem mudro {utjeli.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
USPJESI Zehra Hodžić, Bosanka sa činom Američke mornarice
š
č
Uvijek sam znao da će ostvariti svoje snove, kaže Zehrin stric Enes Hodžić
U Kini će biti 2.000 automata
Nova vrsta automata
Kinezi uvode bankomate
za zlato u koje ubacite novac,
a dobijete zlatnu polugu.
Ideja o automatu sa zlatom pojavila se zbog krize u
kojoj je sve više Kineza
poželjelo investirati u zlato.
Na pločicama iz automata otisnute su slike pandi.
Vlasnik očekuje da će automat postati hit te je rekao da
će ih uvesti oko 2.000 na
mjestima poput hotela, banaka i poslovnih zgrada.
- Kada je izbila finansijska kriza, u Kini su svi poludjeli za ulaganjem u zlato rekao je vlasnik automata
Zeng Ruidžiang (Zheng
Ruixiang).
Propao mol
š Uspjeh 23-godišnje Zehre Hodžić, mlade članice
posade američkog komandnog broda šeste flote “USS
Mount Whitney”, koja je u
riječkom brodogradilištu
“Viktor Lenac” tek unaprijeđena u kaplara Američke
ratne mornarice, izazvao je
ogromno interesiranje medija iz cijele BiH, ali i regije.
”Dnevni avaz” stupio je i
u kontakt s najbližim članovima Zehrine familije. Doznali smo da porodica s
majčine strane živi u centru
Velike Kladuše, gdje imaju
porodičnu kuću. Tu se
očekivao povratak uzbuđene i ponosne nane Tatle Hazanović, koja je s unukom bila u Rijeci. Čekali su
je čak i dalji rođaci, prijatelji
i komšije, koji su došli da
čestitaju.
- Srce mi je zaigralo kada
sam čuo. Odmah smo se čuli
putem interneta. Svima
nam je slala slike i videosnimke, ona je posebno zadovoljna i sretna. Jedna mila,
plemenita, vrijedna i pametna djevojka i uvijek sam
znao da će ostvariti svoje
snove - rekao nam je jučer
Zehrin stric Enes Hodžić.
Zehra s nanom Tatlom Hazanović u Rijeci
Obje porodice spremaju
veliki doček, jer, kako nam
otkrivaju, Zehra bi u Kladušu mogla doći već za mjesec. Pojedini članovi famili-
je, kako smo doznali, častili
su radne kolege u ime Zehrinog uspjeha.
- Nije imala ni sedam godina kada joj je poginuo
(Foto: Jutarnji list)
otac, ali svakog se trenutka
sjeća i strašno je vezana uz
sve nas - rekao nam je vidno
uzbuđeni stric Enes.
V. STEVANOVIĆ
Miran Ugljen, sportista i humanista koji putuje svijetom
Za pet i po mjeseci proputovao kroz 21 državu
(Od specijalnog izvještača
"Dnevnog avaza" iz
Danske)
Mlada i zvanice potpuno mokri
Mlada Niki Paluci (Nikki Palluzi) vjerovatno nikada nije tako zamišljala svoj
dan vjenčanja. Nakon
vjenčanja mladenci su svratili na jezero Mičigen kako
bi ovjekovječili događaj zajedničkom
fotografijom.
Mol na koji su svi stali radi
fotografiranja nije mogao izdržati težinu pa je propao zajedno s mladencima, djeverušama i kumovima.
Mokra mlada uspjela je
uz malu pomoć izaći iz vode,
a kum je, navodno, imao
predosjećaj da bi se nešto
slično moglo dogoditi.
Završena potraga
Mostarac Miran Ugljen
za samo pet i po mjeseci proputovao je kroz 21 državu i
bio na dva kontinenta.
Nosilac crnog pojasa u
karateu u životnu avanturu
krenuo je sa još četiri svoja
prijatelja iz danskog Odenzea kao član organizacije
“Up with People” kako bi se
s ostalim ljudima svijeta
zbližio kroz muziku i igru.
-Biosam uAmerici, akasnije sam posjetio Meksiko,
Nepal, Filipine, Holandiju,
Češku, Švicarsku, Belgiju...
Ugljen (sredina) na jednom od brojnih nastupa po svijetu
Prihodi s predstava samo djelimično pokrivaju troškove, a
ostatak novca ide u humani-
tarne svrhe - kaže Ugljen, koji
je na početku morao uplatiti
14.000 dolara da bi postao
član ove organizacije.
Osim šou programa članovi organizcaije radili su
uslužne projekte, obavljali
posjete staračkim domovima, posjete bolesnoj djeci,
čistili gradove...
- Stanovali smo kod porodica u gradovima u kojima
smo gostovali. Bio sam kod
15 porodica. Svaka od njih
ostavila je na mene dojmove
koji se ne zaboravljaju - kaže
Ugljen, koji je osnovnu i srednju školu završio u Danskoj.
Inače, Mirana su tokom
pojedinih nastupa bodrili
majka Svjetlana i sestra Mirna.
Hadžo KLIPO
Olovljanin ogorčen postupkom bh. kompanije
“ ”
Kineska policija pronašla je bjegunca Vanga
Zidžiju (37) kako radi kao
zatvorski čuvar. Prije 10 godina optužili su ga za porodično nasilje i od tada tragaju za njim. Prema optužnici,
muškarac je tokom svađe
teško povrijedio svoju suprugu nakon što ju je udario
komadom cigle.
Pronašli su ga u kineskoj
pokrajini Anhui, a u zatvoru
je počeo raditi prije dva mjeseca. Vangova supruga se
nakon napada ponovo udala, a još je muče glavobolje,
amnezija i nagluhost.
Olovljanin Hariz Muratović jučer je odlučio objelodaniti svoj “raskid dobrih i trajnih veza” sa “BH Telecomom”, kazavši da će radije
živjeti bez telekomunikacija
nego davati novac toj bh.
kompaniji.
- Odjavio sam kućni telefon i polomit ću sve četiri kartice mobilnih telefona
ukućana. Stanujem u centru
Olova, doDoma zdravlja.Zatražio sam net flat internet-uslugu i dobio odgovor
da mi je linija na nekakvom
PGS uređajui da nemogu dobiti uslugu - kaže Muratović.
Nedugo zatim dobio je
novu mogućnost.
- Kazali su mi da zovem
Zenicu i potrošio sam dva da-
na da me prebacuju s jednog
na drugog, umjesto da oni
mene mole za dodatne usluge. Moj rahmetli otac godinama je uredno izmirivao sve
obaveze, i uz to i TV taksu.
Sve sam to nastavio i ja raditi.
Bez pretjerivanja, desetine
hiljade maraka smo ostavili,
ali nećemo više - kazao nam je
Muratović.
A. Dž.
Faksimil odgovora Muratoviću
iz “BH Telecoma”
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
ž [ta ka`u poznati
Imran Kan
Terorizam nema
veze s islamom
GORAŽDE Spriječeno samoubistvo na Mostu Alije Izetbegovića
Otimao se, ali sam mu zavrnuo ruku i vodio ga preko mosta dok policija nije do{la, kaže Trgo
Opće beznađe u kojem se
nalazi država i sve teža ekonomska situacija uz posljedice rata i rada političara koji još žive u devedesetim godinama prošlog stoljeća, inicijalna su kapisla mnogima
da učine ono što u normalnoj zemlji ne bi uradili.
- Fundamentalno je pogrešna postavka
da postoji poveznica između islama i ekstremizma. Terorizam nema nikakve veze
s islamom i vezan je isključivo za politiku.
Bombaši samoubice najčešće su obrazovani ljudi iz srednje klase, politički motivirani, a ne neobrazovani vjerski fanatici.
(Pakistanski političar za “Globus”)
Kan: Politički
motivirani
Alesio Rastani
Krizu tretirati kao tumor
- Kolaps eura sada je neizbježan. Štednja miliona ljudi nestat će u iduću godinu,
a vlade ne mogu napraviti ništa da to spriječe.
Krizu treba tretirati kao tumor. On Rastani: Kolaps
raste iz dana u dan i uskoro će biti prekas- neizbježan
no da se odstrani.
(Finansijski ekspert za BBC)
Sejad Salihović
Možemo pobijediti
u Parizu
- Ne bi me iznenadilo da pobijedimo
Francuze u Parizu. Mi imamo dobar tim
koji zaslužuje da igra na nekom velikom
takmičenju. A upravo naredno Evropsko
prvenstvo idealna je prilika za takvo nešto.
Smatram da ćemo imati svojih prilika u
Parizu, jer Francuskoj će odgovarati i jedan bod i zbog toga oni neće po svaku cijenu juriti prema našem golu.
(Bh. reprezentativac za “Avazov Sport”)
Gradio kuću
Rijetke su situacije u kojima takve priče imaju sretan
kraj, ali jednu od takvih zabilježili smo jučer na Mostu
Alije Izetbegovića u Goraždu.
Dok je išao preko mosta,
Juso Trgo nijebio svjestan da
će, u danu kada je planirao
nastavak gradnje svoje kuće
na Prljazi iznad Goražda,
spasiti jedan ljudski život.
- Prelazio sam s lijeve
obale i u jednom trenutku
čuo sam povike prolaznika:
“Pazi, pazi!” Trgnuo sam se
i ugledao čovjeka kako skače
preko ograde mosta. Stigao
sam ga uhvatiti za nogu, već
je bio krenuo dolje. Zgrabio
sam ga za nogu, pa za jaknu i
izvukao ga nazad. Trenuci
Salihović:
Imamo dobar
tim
[ta ka`u u narodu
Trgo na mjestu gdje je postao heroj: Otimao se, ali sam ga uspio dovesti do policije
su odlučivali. Otimao se, ali
sam mu zavrnuo ruku i vodio ga preko mosta dok policija nije do{la - kaže Trgo.
Najavio skok
Kasnije je saznao da se radi o Milanu Kovačiću, Go-
raždaninu koji je cijeli rat
proveo sa svojim sugrađanima.
Ovaj penzioner, tvrde
svjedoci, ranije se žalio da
ga muče ružni snovi, a
skok s mosta najavio je nekoliko minuta prije nego
što će to uraditi. Uz pomoć
policijske patrole Kovačiću je u Urgentnom
centru Kantonalne bolnice pružena ljekarska pomoć, a Juso Trgo vratio se
među radnike koji grade
njegovu kuću.
Al. B.
Najezda divljih životinja u Livanjskom kantonu
Posebno pogođen Tomislavgrad, gdje je
zabilježeno nekoliko napada
Najezda lisica u naseljenim mjestima u Livanjskom
kantonu, posebno u općini
Tomislavgrad, gdje je sarajevski Veterinarski fakultet
potvrdio dva slučaja bjesnila, uzrok su pojačanog opre-
Dr. Mamić: Lisica ugrizla ženu
usred dana
za stanovništva ove općine.
Na dodatne mjere opreza
sugerirali su i veterinari u
Tomislavgradu, Kantonalna
veterinarska inspekcija i Zavod za javno zdravstvo LK.
Direktorica tog zavoda
dr. Dijana Mamić potvrdila
je da je bijesna lisica u dvorištu kuće u selu Vinica kod
Tomislavgrada usred dana
ugrizla ženu, koja je odmah
potražila pomoć u Domu
zdravlja i adekvatno medicinski zbrinuta.
Drugi slučaj bjesnila zabilježen je također u općini
Tomislavgrad, u naselju
Rošnjača, uz Buško jezero,
gdje je od ugriza bijesne lisice uginula krava. Zbog
pojave bjesnila u tim mjestima veterinarska inspekcija naredila je obavezno cijepljenje domaćih životi-
- Primjer vrhunske demagogije su bh. političari. Svoje
lične ambicije ostvarili su lažnim obećanjima, obmanjivanjem, sijanjem iluzija i ispiranjem mozga. Predizborne
kampanje su svom snagom podupirali demagogijom, raznim ispraznim obećanjima, čak iako su bili svjesni da ni izdaleka nisu u stanju postići ono što su obećavali i što je narod tražio i očekivao.
(Čitalac A. D.)
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
snijeg
.30. 9. 2011.
obla~no
obla~no uz snijeg
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
VRIJEME
DANAS
BANJA
LUKA
BIHA]
26
č
Tomislavgrad: Pojačan oprez u gradu
nja, a na ostalim područjima preporučila pojačani
oprez, jer se lisice sve češće
mogu vidjeti u blizini naselja ne samo u ovoj nego i u
ostalim općinama ovog
kantona.
Prema mišljenju veteri-
nara, situacija se dodatno usložnjava zbog nemara vlasnika pasa, koji ih neredovno
ili rijetko cijepe protiv bjesnila, ali i zbog dosta pasa lutalica u svim općinama, o kojima uglavnom niko ne vodi
računa.
A. KAMBER
ć dijeljene ili će propadati.
To su riječi Admira Kape, predsjednika Udruženja
“Kupujmo i koristimo domaće”, koji je podvukao da
država apsolutno ništa ne
Primjer vrhunske demagogije
ki{a i
Poražavajuća slika u bh. tržnim centrima
Tek dolazi prava berba
usjeva, a poljoprivrednici,
kao i svake godine, nemaju
gdje plasirati svoje proizvode. Domaće sorte voća i povrća najvjerovatnije će biti
033/281-393
redakcijaavaz.ba
radi i da su proizvođači prepušteni sami sebi.
Prema njegovim riječima,
poljoprivrednici ne mogu uspjeti jer nemaju zaštitu proizvoda, iako dosta ulažu u njih.
- Nemamo mehanizme
da možemo naći mjesto na
tržištu. Generalna je slika da
u tržnim centrima nema ni
30 posto domaćih proizvoda
- kazao je Kapo.
A. Nu.
BR^KO
23
26
TUZLA
23
LIVNO
21
ZENICA
U našoj zemlji
22
jutro će biti
SARAJEVO
prohladno, a tokom
22
dana sunčano vrijeme
uz mjestimično malu do
MOSTAR GORAŽDE
22
umjerenu oblačnost. Po ko29
tlinama i uz riječne tokove u
jutarnjim satima s maglom ili
niskim oblacima. Vjetar u Bosni NEUM
29
slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini
slaba do umjerena bura.
PETAK
SUBOTA
30. 9. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
1. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
0
NEDJELJA
0
2. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 7 C do 20 C
od 8 C do 21 C
od 7 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 19 C do 26 C
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
0
0
od 20 C do 28 C
0
0
od 20 C do 30 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorološke prilike većina ljudi će se osjećati dobro i
neće imati izraženijih poteškoća. U jutarnjim satima trebalo bi posvetiti
više pažnje odijevanju, s obzirom na to da će biti nešto svježije u odnosu
na prethodne dane. U južnim krajevima moguće je i izraženije sjeverno
strujanje.
Grad Sarajevo
Izlazak
30. 9. 2011.
6.42
Izlazak 10.30
Zalazak 18.30
Zalazak 20.07
8
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
teme
PULA Stotinjak Abdi}evih pristalica do{lo pred zatvor
Predsjedni{tvo SBB: Podr{ka nastojanjima za saniranje stanja u pojedinim
kompanijama
(Foto: F. Fo~o)
Sjednica Predsjedni{tva SBB BiH
Najvjerniji Babini ’vojnici’
slavili njegov ro|endan
Supruga Fazila, djeca, zetovi, snahe i unuci nisu do{li u znak protesta protiv
odluke pravosu|a susjedne dr`ave da ga jo{ dr`i u zatvoru
Koalicija SDP-SDA je
odgovorna za ka{njenje
Predsjedni{tvo Saveza za bolju
budu}nost BiH upozorilo je ju~er da
koalicija SDP - SDA snosi punu proporcionalnu odgovornost zbog nedopustivog ka{njenja formiranja
Vije}a ministara. Pod ovom vla{}u
za godinu novog mandata jo{ 10.000
ljudi ostalo je bez posla, ~ime se cifra ukupno nezaposlenih popela na
vi{e od 530.000 ljudi.
SBB BiH daje podr{ku nastojanjima SDP-a da sanira stanje u po-
jedinim kompanijama poput GRASa, „Krivaje“, [email protected] FBiH“ ili
„Konjuha“ i istovremeno smatra
nemogu}im da }e SDP uspjeti izvu}i
te kompanije iz krize s koalicionim
partnerom, odnosno SDA, koja ih je
dugogodi{njom vladavinom i nesposobno{}u prethodno uni{tila.
Historija ne poznaje primjer da
je vladaju}a partija koja je decenijama uni{tavala privredu mogla
u~estvovati u njenom spa{avanju.
Nakon {to im je Uprava uru~ila otkaze
Radnici @FBiH drugi
dan {trajkuju gla|u
Ju~er ispred pulskog zatvora: Nisu poslu{ali Abdi}evu poruku
(Od izvje{ta~a
„Dnevnog avaza“ iz Pule)
Pred zatvorom u Puli ju~er oko
deset sati okupilo se tek stotinjak
„hodo~asnika“ Fikreta Abdi}a koji slu`i 15-godi{nju kaznu za ratni
zlo~in po~injen u zapadnoj Bosni.
[trajka~i prespavali ispred stanice
Otpu{teni ma{inovo|e sindikalisti [email protected] FBiH“ nastavili su
ju~er {trajk gla|u zapo~et dan ranije, nakon {to im je Uprava kompanije uru~ila otkaze. S obzirom
na to da im Uprava nije dozvolila
da u|u u sindikalne prostorije,
no} su proveli ispred @eljezni~ke
stanice u Sarajevu, u automobilima.
Predsjedniku Sindikalne orga-
(Foto: F. Fo~o)
nizacije Sarajevo Mirsadu Huskovi}u pozlilo je tokom no}i. No, reakcija iz Uprave, Vlade ili Saveza
samostalnih sindikata BiH je izostala. Vernes Buljugija, sada ve}
biv{i predsjednik Sindikata
ma{inovo|a FBiH i jedan od {trajka~a, kazao nam je da ma{inovo|e
nemaju namjeru odustati od {traF. K.
jka.
Japanska TV ekipa u Mostaru
’Avazova’ vijest izazvala euforiju!
Ne sti{ava se bura zbog dolaska
Kim Han Sola, unuka sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Ila, na
dvogodi{nje {kolovanje na Ujedinjenom koled`i svijeta u Mostaru.
Ju~er je Mostar posjetila TV ekipa
„Fuji Televisiona“, jedne od najgledanijih televizija u Japanu, kako bi
napravila prilog o {kolovanju Kim
Han Sola.
- Vijest „Avaza“ izazvala je ogromnu pa`nju japanske javnosti.
Informacija je doprinijela odre|enoj
euforiji. Svako sada `eli saznati razvoj ove situacije, jer je `ivot porodice Kim Jong Ila obavijen velom
misterije - kazala nam je Mariko
[ivari, novinarka „Fuji Televisiona“.
Ona je zajedno sa snimateljem
Bez zastava
Iako im je voljeni Babo poru~io
da ne dolaze, nisu ga poslu{ali i iz
po{tovanja prema njemu, ka`u, stigli su pred pulski zatvor da mu ~estitaju 72. ro|endan.
Bez kolone autobusa kao nekada, bez pjesme i skandiranja, bez
zastava i transparenata, najvjerniji Babini „vojnici“ do{li su da
svom idolu i dobro~initelju ka`u
hvala za sve {to je ~inio za njih i njihov kraj. Na poklonjenje Babi
do{li su i funkcioneri DNZ-a BiH
Rifet i Ismet Doli}, na~elnik Velike Kladu{e Admil Mulali}, Ibrahim Muji}, Senad Ponjevi}, Sejdo
Mustafi}. Abdi}eva porodica, supruga Fazila, djeca, zetovi, snahe
i unuci, ovog puta nije do{la, na-
(Foto: S. Saletovi})
Bista od 40 KM
Akademski slikar Fikret
Abdi}, bliski Babin rod, u Puli je
sa suprugom i k}erkicom. Svojevremeno je, kada je veliki kombinat bio `iv, grafi~ki dizajnirao
„Agrokomercove“ proizvode.
- Nije fer, deklarirane ubice iz
Haga pu{taju na slobodu nakon
izdr`ane dvije tre}ine kazne.
Ovdje ne mo`e bez politike ka`e on.
Kladu{anin Nurija Hirki} s gipsanom Babinom bistom koja
ko{ta 40 KM prvo je oti{ao na pivo u najbli`i kafi}, a onda se za
uspomenu slikao pred zatvorom.
jvi{e zbog {oka izazvanog odlukom
hrvatskih vlasti da odgode izja{njavanje o njegovom uvjetnom otpustu.
„Agrokomercu“, bilo je kruha za
sve, radilo je i staro i mlado. Brali smo bazgu, kupili orahe, lje{nike, djeca su sebi zara|ivala za
ekskurzije, kupovali knjige. Sada u
Krajini nemamo ni{ta. K}erka mi
je zavr{ila fakultet, a radi u butiku
za 300 KM, sin nije zaposlen - kazala je Aziza Munjakovi} i dodala
da bi za Babom i{la na kraj svijeta.
Isto ka`u Cazinjanke Haseda
Kuri} i Hazima Sivi}. One su svake godine u Puli, a ovog puta platile su automobil da ih vozi. Babine slike nose u nov~aniku kao haMidhat DEDI]
majliju.
Slika kao hamajlija
- Babo je dobro. Uskoro }e iza}i
i nastaviti borbu za „Agrokomerc“
- kazao je okupljenim pristalicama
Kenan Keserovi}, potpredsjednik
DNZ-a BiH, i dobio aplauze. On je
sat vremena u pulskom zatvoru razgovarao s Abdi}em i u ime svih
~estitao mu ro|endan.
- Volim ga vi{e od ro|enog oca!
Nisu ga pustili, ali sada smo jo{ ja~i.
Ja sam sa 16 godina po~ela raditi u
Napad u @ivinicama prijavljen policiji
Vije}nik oteo kameru ekipi FTV-a
Novinari na [panskom trgu
i urednikom Takahirom Otsukom
snimala prilog sa [panskog trga,
gdje se i nalazi objekt Gimnazije
Mostar, odnosno Ujedinjenog koA. Du.
led`a svijeta.
Ekipa Federalne televizije
napadnuta je ju~er u @ivinicama. Novinara Omera Hasanovi}a i snimatelja Samira Neimarliju verbalno, a potom i fizi~ki
napao je Nail Jusi}, op}inski vije}nik, koji im je tom prilikom
oduzeo i kameru. Slu~aj je
odmah prijavljen policiji, koja je
saslu{ala obje strane ovog doga|aja.
- Nail Jusi} uredno je pristao
dati izjave za na{u TV ku}u.
Pri~ao je o komunalnim proble-
mima sasvim normalno, sve dok
mu kolega Omer Hasanovi} nije postavio pitanje da li je on
la`ni ratni vojni invalid. Potom
je nasrnuo na mene i tra`io da
mu dam kameru - kazao je snimatelj Neimarlija.
A. Mu.
teme
9
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
„Avaz“ otkriva
Dokument Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH
Borci tra`ili objavljivanje
imena la`nih invalida
Neki od na{ih ~lanova tu`it }e Federalno ministarstvo za pitanja boraca,
ka`e Mario Cvitkovi} iz HVIDR-e
„Dnevni avaz“
nastavlja s objavljivanjem spiska s
imenima 929 korisnika bora~ko-invalidske za{tite Federalnog ministarstva
za pitanja boraca, koji vi{e nemaju pravo
na invalidninu. Na
spisku se nalaze i ratni vojni invalidi koji su ostali bez prava
na naknadu zato {to
nisu na vrijeme dobili nalaz drugostepene ljekarske komisije.
Najvi{e takvih ratnih vojnih invalida
je iz Hercegova~koneretvanskog kantona. To je u izjavi za na{
list potvrdio i Mario
Cvitkovi}, ~lan Predsjedni{tava HVIDR-e
iz Mostara.
Tu`be korisnika
a koje
Faksimili spiska s imenima 929 osob
- Neki od na{ih ~lanova
tu`it }e Federalno ministarstvo {to su se na{li na ovom
spisku, jer objavljena su imena RVI me|u kojima su oni s
amputacijom ekstremiteta.
Oni na vrijeme nisu stigli dobiti nalaz drugostepene ljekarske komisije, a nisu la`ni invalidi - naglasio je Cvitkovi}.
S druge strane, Safet
Red`i}, predsjednik Saveza
ratnih vojnih invalida BiH,
smatra da je bilo neophodno
objaviti imena svih onih korisnika koji su na sumnjiv na~in
ostvarili pravo na naknadu.
- Mi smo tra`ili objavljiva-
nje imena la`nih invalida.
Ho}emo da znamo ko su oni,
jer tro{e na{ novac. Svi RVI bili su obavezni javiti se na poziv drugostepene ljekarske komisije na ocjenu, a oni koji to
nisu uradili, jasno je, ostat }e
bez prava na naknadu - naveo
je Red`i}.
(Tadija) Glava{ iz Bugojna
ne}e vi{e primati 588 KM,
Husein (Pa{o) Halilovi} iz
Te{nja 563 KM, Vjera
(Patar) Matrak iz sarajevske op}ine Centar 588
KM, Red`o (Halil) Muhi} 563 KM i Ibro
(Hasan) Halilovi} iz Konjica 523 KM.
Bez prava na naknadu u iznosu od 507 KM
ostaju Hatema (Ibrahim) Dragulj iz Visokog i Sanija (Braho)
Red`epagi}. Ni 443 KM
vi{e ne}e dobivati Elma
([evko) Baru~ija s
Ilid`e, Esad (Osman)
\uli} iz sarajevske
op}ine Novo Sarajevo
402 KM, Azreta
(Hasan) Fi{o iz
Had`i}a 443 KM, Velida (Suljaga) Gabelji}
s Ilid`e 346 KM, Ru`a
su izgubile pravo
Umrli RVI
Pravo na naknadu
Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez
naglasio je za na{ list da se
me|u korisnicima nalaze i
umrli RVI.
- Na`alost, nismo jo{
pro~e{ljali spiskove, pa su se
na njemu na{li i oni koji ni-
su trebali. Me|utim, neutemeljene su optu`be pojedinaca koji tvrde da su RVI, ali nemaju nalaze drugostepene komisije. Oni su imali dovoljno
vremena da to rije{e, ali, jednostavno, nisu htjeli - pojasnio je
Helez.
Na spisku se nalaze i Ivan
(Pero) \opa iz Mostara s primanjem od ~ak 4.625 KM,
Muharem (Re{ad) Mu{i} 884
KM, Zehta (Ibrahim) Sulji}
829 KM, Fatima (Re{id) Pa{i}
668 KM, Abdulah (Re{ad)
Ohran 749 KM, Kenan
(Kadrija) Mehmedovi} iz Vogo{}e 628 KM i Esad Kajmovi} s Ilid`e 676 KM.
Bez 628 KM ostaju i Fatima (Meho) Demirovi} iz Gornjeg Vakufa i Almira (Omer)
Duvnjak iz Bugojna. Ni Sela
(Ivan) Gali} iz [irokog Brijega
311 KM. Iz sarajevske op}ine
Novi Grad nov~ana primanja
ukinuta su Mirsadu (Hamdo)
Gavranovi}u 394 KM i Muhidinu (Mehmed) Gluhi}u 394
KM.
A. DEDAJI]
Dvije decenije od napada na Ravno
Po~etak agresije na BiH
Sutra }e se navr{iti ta~no
20 godina od napada snaga
Jugoslavenske narodne armije (JNA) i ~etni~kih jedinica na selo Ravno u isto~noj
Hercegovini. Ovaj datum i
doga|aj smatraju se po~etkom agresije na BiH, odnosno prvim ~inom otvorenog
srpsko-crnogorskog napada
na na{u dr`avu.
Selo je napadnuto u okviru strate{kog plana JNA da
osvoji ovo podru~je BiH, ali
i istovremeno zauzme Dubrovnik i time ga odvoji od Hrvatske. Uni{tenje sela, prete`no nastanjenog hrvatskim
stanovni{tvom, uslijedilo je
vrlo brzo, i to zbog politi~ke neorganiziranosti, ali i
vojne nespremnosti u BiH.
Ve} u prvim ratnim djelovanjima u Ravnom je ubijeno
vi{e mje{tana, a selo je skoro
Snimak sela koje je JNA sravnila sa zemljom
pa sravnjeno sa zemljom.
Tenkovi srpskih jedinica
bili su ukopani ve} sredinom septembra 1991. godine
na podru~ju izme|u Ravnog
i Zavale. Ve}ina `itelja Ravnog odvedena je u susjedno Trebinje. Koliki je bijes
ovih jedinica bio, govori i podatak da je jedan srpski kapetan ubio ~etvoricu vlastitih
vojnika koji su odbili topom
sru{iti crkvu u Ravnom. Nakon osam mjeseci okupacije,
Ravno su oslobodile jedinice
A. Du.
HVO-a.
Hod`i}: Odbio primiti priznanje
Li~nost dana Elvir ef. Hod`i}
Bratuna~ki imam
prepoznao igru
Godinama vodi borbu s lokalnom
administracijom
Glavni imam Bratunca
Elvir ef. Hod`i} odbio je primiti zahvalnicu koju je „za
poseban doprinos u razvijanju demokratije, za{tite ljudskih prava, ja~anju zajedni{tva i povjerenja“ povodom Dana op}ine Med`lisu
Islamske zajednice Bratunac
dodijelila lokalna zajednica.
Obrazla`u}i razloge zbog
kojih je odbio primiti ovo priznanje, Hod`i} je kratko rekao
da mu „ne trebaju priznanja,
ve} samo pravda“. Bratuna~ki
imam, naime, godinama u ime
IZ vodi borbu s lokalnom
administracijom kako bi bila
vra}ena uzurpirana imovina.
Licemjerje op}inske administracije Bratunca ogledalo se
i u ~injenici da je upravo uz IZ
svrstana i lokalna Srpska pravoslavna crkva, koja je uzurpirala imovinu porodice Fate Orlovi} iz Konjevi}-Polja i
na njoj sagradila crkvu, ~ime
su na najgrublji na~in prekr{ena sva mogu}a ljudska
prava „na{e nane“. Elvir ef.
Hod`i} prepoznao je igru i nije pristao biti njen akter.
Ro|en je 1982. godine u
Srebreniku. Zavr{io je Behram-begovu medresu u Tuzli
i apsolvent je Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Kao glavni imam Bratunca
radi od 2003. O`enjen je i
otac dvoje djece. Jedno dijete ve} je upisao u Osnovnu
{kolu u Bratuncu. A. Mu.
Radnici „Granita“ najavili
Vezat }emo se lancima
na
putu
M-17!
Bolesti srca vode}i
Sarajevo
uzrok smrti
Pu{enje, neuredan na~in
ishrane i slaba fizi~ka aktivnost spadaju me|u glavne
uzro~nike kardiovaskularnih bolesti, od kojih umire
17,1 milion ljudi u svijetu.
To je re~eno na ju~era{njem internacionalnom simpoziju „Plu}na arterijska
hipertenzija“, na kojem su
u~estvovali stru~njaci iz cijele BiH i Slovenije povodom obilje`avanja Dana srca.
Dr. [ekib Sokolovi}, {ef
Reumatologije KCUS-a, rekao
je da mnogo mla|i pacijenti
obolijevaju od sr~anih bolesti
u posljednjih nekoliko godina.
Samo Veseo, kardiolog
na Pedijatrijskoj klinici u
Ljubljani, ka`e da su bolesti
srca i sr~anih krvnih sudova
i dalje broj jedan u svijetu {to
se ti~e uzroka smrti. A. Nu.
Radnici godinama ne mogu raditi u vlastitoj firmi
Ne bude li Op}inski sud
Sarajevo ispo{tovao svoju odluku objavljenu u „Slu`benom listu FBiH“ i do naredne sedmice registarske spise „Granita“
dostavio Op}inskom sudu Mostar, 231 radnik ovog preduze}a
odlu~an je da se lancima ve`e
na magistralnom putu M-17 u
Jablanici!
- Me|usobno }emo se vezati lancima i time }emo
iskazati svoj o~aj, jer godina-
ma ne mo`emo raditi u svojoj firmi. Na taj na~in }emo
i zaustaviti promet na putu
M-17 i nadam se da }e neko
na to obratiti pa`nju - kazao
je Vahid [ehi}, predsjednik
[trajka~kog odbora radnika „Granita“.
Sindikat radnika „Granita“ tvrdi da je rok za prebacivanje spisa iz Sarajeva u Mostar istekao prije nekoliko
A. Du.
dana.
Verena Cerovina
Klub poznatih
Sakupljenim {tiklama
prema{it }u i Paris Hilton
Li~ni profil mlade pjeva~ice
Ime i prezime: Verena Cerovina.
Datum i mjesto ro|enja:
12. januar 1992., Sarajevo.
Koji je Va{ najve}i porok:
^okoladno mlijeko, ali dodala bih i najdra`i.
Biste li donirali organe:
Naravno.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: Samo se tri puta pomaknem s mjesta.
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: Puder, maskaru,
sjaj za usne, telefon, a mu{karci valjda znaju {ta im treba.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Apsolutno.
Da je sutra smak svijeta, {ta
biste danas uradili: Okupila svoje voljene osobe i provela s njima cijeli dan
pri~aju}i o ljubavi.
Je li bolje danas biti lijep ili
pametan: Prvenstveno pametan, ali estrada zahtijeva
i ljepotu.
Politika je za Vas: Na`alost, danas predstavlja ne{to
~ime se svako mo`e baviti i
svakako to zloupotrijebiti.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Apsolutno nikada, ali
mene jesu.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog okusa: Pojela bih je
koliko je slatka.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Nemam silikone.
^ega se najvi{e sramite:
Hvala Bogu, ni~ega.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Vilijam Levi (William
Levy) i Nemanja Stevanovi}.
Kada je brak dobar brak:
Pretpostavljam kada postoje uzajamna ljubav i povjerenje.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Mo`da, ali ve~er mi
se vi{e svi|a.
Neostvarena `elja: Da s ponosom predstavljam BiH na
Eurosongu.
Omiljeni film: „Mr and Mrs
Smith“.
Va{ hobi: Sakupljanje {tik-
10
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
POTRAGE Bez novih informacija o osu|enim ratnim zlo~incima
Stankovi}, Jankovi} i
Savi} i dalje u bijegu
Zna se da `ive u Srbiji i Crnoj Gori, da prelaze granice jer imaju svoje ljude,
zna se gdje im `ive djeca, ka`e Hase~i}
SLIJEDE
PRIMJER
- Mislio sam da
na{i gra|ani ne}e
poslije uvo|enja
bezviznog re`ima
odmah oti}i u zemlje EU i tra`iti
azil. Izgleda da
smo i mi krenuli
poput ovih iz Srbije, Makedonije,
ali i ostalih.
KVIZ UPITNIK
- U na{oj dr`avi
sve je mogu}e, pa
tako i da FTV u
saradnji s organizacijom UFA
Media organizuje
kviz „Upitnik“, a
isplate dobitaka
prvo su se ~ekale
mjesecima, a za-
ova trojica bjegunaca ikada
biti uhva}ena. Ka`e da bezbjedno `ive u Srbiji i Crnoj
Gori.
Radovan Stankovi}, kojeg je Sud BiH osudio na 20
godina zatvora zbog po~injenog
zlo~ina
protiv
~ovje~nosti u Fo~i, ni vi{e od
~etiri godine nakon bijega iz
fo~anskog zatvora nije prona|en. Do danas policijske
bh. pravosudni organi. Tu
je i Du{an Jankovi}, koji je
nepravomo}no osu|en na
27 godina zatvora za zlo~ine
na Kori}anskim stijenama.
Pobjegao je 21. decembra
2010. godine nakon {to se
nije pojavio na izricanju
25. maja 2007. iz fo~anskog
zatvora prilikom odvo|enja
na Stomatolo{ki fakultet
na snimanje zuba. Drugi
bjegunac, Jankovi}, na dan
kada mu je izricana presuda javio se svom advokatu
tvrde}i da mu se auto po-
- To se zna. Zna se gdje
im djeca `ive, da slobodno
Stankovi}: Pobjegao 2007.
Jankovi}: Nije do{ao u Sud
Savi}: Imao dou{nike
Hase~i}: Prljava politika
Nema interesa
Cerovina: Porok ~okoladno
mlijeko
li, jo{ malo pa }u prema{iti
i Paris Hilton.
Sportista koji Vas inspirira:
Novak \okovi}.
Sje}ate li se prvog poljupca:
Da.
[ta je Va{ najve}i strah: Ne
mogu nijednog da se sjetim.
Najdra`a pjesma: „Listen to
Your Heart“ grupe „Roxette“.
Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu:
Posljednji put u pozori{tu u
januaru 2010. godine.
Citat koji pamtite: Do|e vrijeme kada pametan za}uti,
budala progovori, a fukara se
obogati.
Omiljena modna marka:
„Benetton“.
Osoba koja Vas `ivcira:
[to bi Brendon rekao, totalno su nebitne.
Nema pomaka
Dnevni avaz
061-142-015
tim su prestale i
igra~ima nikada
nisu ispla}ene. Jadno i neodgovorno!
PRED
VRATIMA SDP-a
- Molim SDP da
objavi spiskove
novoprimljenih u
postizbornom periodu, a i onih koji su pred vratima
SDP-a, koji ~ekaju ~lanske kartice.
To bi bilo dobro i
za SDP i za
dr`avu.
[email protected]
KORISNICI
- Revizija korisnika bora~ko-invalidske za{tite, kojom rukovodi mi-
nistar Helez, za
svaku je pohvalu.
Do sada je otkriveno vi{e od
1.000 la`nih korisnika, i to mahom uposlenika
raznih ministarstava, {to je zabrinjavaju}e.
HVALISAVI
[email protected]]
- Ne znam za{to
se Had`i} hvali
neuspjehom na
Eurobasketu?
Posljednje mjesto u grupi i sraman poraz od Finske je neuspjeh.
Bolje bi bilo da
smo protiv Finske igrali bez trenera.
Savi} u Beogradu?
U Sudu BiH ju~er nam
je re~eno da je za Jankovi}em potjernica na snazi,
ali da nema nikakvih novih informacija o njemu.
[to se ti~e Stankovi}a, za
potragu za njim, prema
~lanu 442. Zakona o krivi~nom postupku BiH,
isti~u u Sudu BiH, zadu`ena je ustanova iz koje je pobjegao.
- Prema Ustavnom sudu
BiH poslat }emo prve apelacije. U njima }emo iznijeti
svoje stavove o neprocesuiranju ratnih zlo~inaca, a za koje `rtve znaju njihovo mjesto
boravka. Savi} se nalazi u Beogradu, a te informacije poznate su i tamo{njem
tu`ila{tvu. ^ak se i Srbi, oni
po{teni, nude da im ka`u o
njemu - tvrdi Hase~i}.
agencije nisu do{le do konkretnih informacija gdje se
on nalazi mada su postojale
indicije da se krije na teritoriju Srbije ili Kosova.
presude. Ovoj listi treba
dodati i Momira Savi}a koji je osu|en na 17 godina zatvora za zlo~ine u Vi{egradu. On je pobjegao u maju
pro{le godine, jer je pravosna`nost presude ~ekao na
slobodi.
Stankovi} je pobjegao
kvario na putu za Sarajevo
iz Prijedora. Od tada mu se
gubi svaki trag. Za njega se
tvrdi da ima izuzetno
mo}ne prijatelje u Srbiji i
Crnoj Gori.
Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja [email protected]`rtva rata“, ne vjeruje da }e
prelaze granice, jer imaju
svoje ljude. Ni{ta to ne
~udi jer se zna da se Savi}
cijelo vrijeme branio sa
slobode. Jankovi}a su mogli privesti prije presude da
im je bilo u interesu - ka`e
Hase~i}.
E. HALA]
Izricanje presude
SMS
teme
Ovaj zlo~inac nije jedini
bjegunac za kojim tragaju
Gubi li dru{tvo bitku protiv maloljetnih huligana
U Mostaru na sudu 24 delinkventa!
Grad na Neretvi u tom pogledu prednja~i u cijeloj BiH
Kada je u pitanju proce- ljavaju kao huliganstvo, i to
suiranje slu~ajeva malolje- naj~e{}e za vrijeme navitni~ke delinkvencije, Mo- ja~kih nereda ili odre|enih
star je jedan od gradojavnih skupova.
va koji u BiH u tom
- Nijedna napogledu prednja~e.
dle`na ustanova u
Kako nam je potvrdio
Mostaru, na`alost, ne
Ferdo Zovko, inspepoduzima korake da
ktor Policijske uprave
se situacija u ovom
Mostar, u proteklih
segmentu popravi.
godina dana policija
Zastra{uju}e je {to
je procesuirala 12 maizostaje reakcija.
loljetnika, a isto toliMe|utim, najvi{e su
ko postupaka trenutno Zovko: Najvi{e zakazali roditelji i
zakazali
se vodi na sudu.
{kola - kazao je ZoIzljevi malolje- roditelji
vko.
tni~ke delinkvencije, kako
Direktor Zavoda za
je pojasnio Zovko, u gradu {kolstvo Mostar Jago Muna Neretvi najvi{e se ispo- sa ka`e da lokalna zajedni-
Djeca su po~esto prepu{tena ulici
ca gubi bitku protiv maloljetni~ke delinkvencije, jer
su djeca po~esto prepu{teA. Du.
na ulici.
teme
11
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
PREVARE Kompanija „Al hokooko“ obmanula brojne Tuzlake
Posao iz snova u
Kuvajtu ~ista la`!
Akcija kod Banje Luke
Jedan od najve}ih problema o kojima pri razgovoru za posao niko nije govorio
prevarenim radnicima bilo je ~ekanje na takozvano bed`iranje
Obe}anja ameri~ko-kuvajtske kompanije „Al hokooko“ sa sjedi{tem u Tuzli koja je u aprilu davala armiji
nezaposlenih gra|ana Tuzlanskog kantona ubrzo su se
ispostavila la`nim. Posao uz
pla}u od 3.000 ameri~kih
dolara mjese~no vrlo brzo se
pretvorio u no}nu moru vi{e
od 300 ljudi koji su ~ak napu{tali i stalna radna mjesta
u Tuzli radi odlaska na rad
u Kuvajt.
Logi~ni razlog
Isplata pla}e na ruke, nekome u dolarima, a nekome
u kuvajtskim dinarima, samo je jedna od o~itih malve-
Babi} uhap{en
zbog zlo~ina
rzacija koje su {efovi ove
kompanije provodili, o~ito,
radi svoje koristi?!
- Pla}u smo dobivali u razli~itim valutama, a jedini logi~an razlog je da se izbjegne
pla}anje poreza. Na svakoj
transakciji i promjeni novca
u eure u kuvajtskim bankama bili smo na gubitku za
oko 60 ameri~kih dolara ka`e D. E., jedan od prevarenih radnika ~iji je identitet
poznat redakciji „Avaza“.
Jedan od najve}ih problema o kojima pri razgovoru za
posao niko nije govorio prevarenim radnicima bilo je
~ekanje na takozvano bed`iranje, bez kojeg se nije moglo
Na teret mu se stavljaju ubistva 17
bo{nja~kih civila iz Rip~a i Ora{ca
U Tuzli vlada prava pomama za ponu|enim poslovima
Vi{e od 5.000 prijava
Na intervjuu za „posao
snova“ u samo pet dana u
aprilu javilo se vi{e od pet
hiljada nezaposlenih, a
ne{to vi{e od 300 „sretnika“
zaposleno je u Kuvajtu.
Od tog broja u Kuvajtu
se nalaze jo{ samo 22 radnika koja se, uz ogor~enje
zbog prevare, ku}i vra}aju
ve} sutra, po isteku ovog
mjeseca.
u}i u posao koji je bio pod
strogom kontrolom ameri~kih vojnih snaga.
Sedmi~no pla}anje
Za izdavanje bed`a koji je
bio uvjet ulaska u bazu na
posao, opet, bila je zadu`ena
administrativna slu`ba ko-
Odr`ana 19. godi{njica Drugog korpusa Armije RBiH
Heroji koji su razbili Mladi}evu akciju
Sve~anom akademijom
u tuzlanskom BKC-u ju~er
je obilje`ena 19. godi{njica
od osnivanja Drugog korpusa Armije RBiH.
Do kraja 1992. godine, u
naj`e{}im borbenim djelovanjima, ovaj korpus uspostavio je ~vrstu odbranu slobodnog teritorija, a stvoreni su
uvjeti za zna~ajniji manevar
jedinica, odnosno postepeni
prelazak iz defanzive u aktivnu fazu vo|enja borbenih
aktivnosti, posebno na posavskom i majevi~kom rati{tu.
Drugi korpus oslobodio
je i odbranio najve}i dio teritorija BiH. Oslobodili su prvu
op}inu Kalesiju, razbili akci-
Ugledni gosti me|u zvanicama
ju „^eki} i nakovanj“, kojom
je komandovao krvnik Ratko
Mladi}, te uni{tili oklopni
voz na Grada~cu, odbranili
Tuzlu 15. maja 1992. godine...
A. Mu.
MRVBiH nakon napada na Sefer-begovu d`amiju
Protiv vandalizma se treba
boriti, osude nisu dovoljne
Osuda u~estalih vandalskih napada na Sefer-begovu
d`amiju u Banjoj Luci, koji predstavljaju atak i na vjernike
i na slobodu vjere, nije dovoljna jer o~ito ne daje rezultate.
Ovo su ju~er u Banjoj Luci zaklju~ili ~lanovi Me|ureligijskog vije}a (MRV) u BiH,
predvo|eni stru~nim savjetnikom Emirom Kova~evi}em,
predstavnici vlade Norve{ke,
koja finansira jedan dio tro{ko-
va MRV-a u BiH, predsjednik
Med`lisa IZ u Banjoj Luci
Kasim Muji~i}, glavni imam
d`amije Mensudin ef. Hod`i},
predstavnik Banjalu~ke biskupije, pomo}ni banjalu~ki biskup Marko Semeren i predstavnik Gradske uprave Banja
Luka Vladimir \uki}.
- Zbog toga je uprava Grada Banje Luke predlo`ila organizaciju, mo`da do sada i najve}eg skupa, odnosno okru-
@eljko Babi} ju~er prilikom privo|enja u biha}ko tu`ila{tvo
glog stola, koji }e sistematski
razmotriti situaciju i, naravno, iznijeti konkretne zaklju~ke i aktivnosti koje }emo
svi zajedni~ki poduzeti u
spre~avanju nemilih doga|aja.
U~e{}e na skupu ~iji datum
odr`avanja jo{ nije preciziran
uzet }e najve}i autoriteti svih
vjerskih zajednica u BiH,
MUP-a i obrazovanja - izjavio
je Kasim Muji~i} za „Dnevni
V. S.
avaz“.
mpanije „Al hokooko“.
- Na bed` smo znali
~ekati i po 20 dana koji se nisu ra~unali u obra~un pla}e.
Re~eno nam je da }emo sedmi~no primati 120, a
ispla}ivali su nam po 60 dolara - tvrdi na{ sagovornik.
A. Mu.
Po nalogu Kantonalnog
tu`ila{tva Biha}, pripadnici
SIPA-e ju~er su u Mi{inom
Hanu u blizini Banje Luke
uhapsili @eljka Babi}a.
Njemu se stavlja na teret
da je za vrijeme rata u BiH kao
pripadnik rezervnog sastava
policije RS 23. septembra
1992. godine u popodnevnim
satima u mjestu Duljci u Biha}u zajedno Jovicom i Zoranom Tadi}em, Miloradom
Bergom zvanim Resan i Zoranom Bergom, pripadnicima
vojske i policije RS, iz automatske pu{ke ubio bo{nja~ke civile iz naselja Ripa~ i Ora{ac,
koji su bili na „radnoj obavezi“ branja {ljiva odre|enoj od
ratnog predsjedni{tva tzv. srpske op{tine Biha}.
Tom prilikom ubijeno je
17 civila, `ena i mu{karaca,
od kojih je najmla|a bila
13-godi{nja Aldina Voji}.
Njihova tijela nakon ubistva su sakupili i spalili,
~ime je Babi} po~inio ratni
zlo~in protiv civilnog stanovni{tva.
Ispred Kantonalnog
tu`ila{tva ju~er su bili i Mahmut Vajzovi} i Alija Kulenovi}, otac i brat nekih od
ubijenih koji su prona|eni u
jami Bezdana nedaleko od
Biha}a i kojima je prije 40,
odnosno 20 dana klanjana
zajedni~ka d`enaza. Kazali
su da je pravda spora, ali dosti`na i da je hap{enje zlo~inaca satisfakcija porodiI. N. [.
cama ubijenih.
12
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
teme
SREBRENICA Nana Fata Orlovi} ponovo pred sudom
La` je sve za
{ta me optu`uju!
U srpskom sudu sve mo`e, pa i to da mi sude oni koji
mi nanose nepravdu, ka`e nana iz Konjevi}-Polja
Osnovni sud u Srebrenici
u zakonskom roku donijet
}e rje{enje u slu~aju Policijske
stanice Bratunac protiv nane
Fate Orlovi} iz Konjevi}-Polja, rekao je sudija Vukman
Petkovi} na ju~era{njem zavr{nom ro~i{tu odr`anom u
ovom gradu.
Javni red i mir
Policijska stanica Bratunac ponovo je optu`ila nanu
Fatu da je 10. septembra
pro{le godine, prilikom
~i{}enja crkve, fizi~ki nasrnula na policijsku patrolu i ciglom udarila policajca Zdravka Uzelca, psovala i vrije|ala i tako naru{ila javni
red i mir. Na prethodnom
ro~i{tu, odr`anom 15. marta
ove godine, srebreni~ki sud
donio je odluku da je optu`ba
za napad na policiju neosnovana, jer starica od 80
godina nije mogla fizi~ki
ugroziti patrolu policije.
Ju~er su saslu{ani i svjedoci policajac Zdravko Uzelac,
sve{tenik Borislav Todi} i
Milan Jovanovi} zbog
optu`bi za navodno naru{avanje javnog reda i mira. Kemo
Selimovi} iz Konjevi}-Polja,
jedan od svjedoka, nije `elio
svjedo~iti i napustio je
su|enje jer, kako je rekao, ne
`eli davati iskaz pred siste-
Nana Fata i Kemo Selimovi}, koji nije `elio svjedo~iti
mom koji ga ne priznaje.
- Napu{tam ovu sudnicu
i ovu farsu od su|enja zato
{to mene ustavnopravni poredak ovog entiteta ne priznaje, jer ja ne postojim i kako }e neko ko ne postoji
svjedo~iti - kazao je Selimovi} i napustio su|enje.
Bespravna gradnja
Nana Fata, koja se ve} 11
godina bori za izmje{tanje
bespravno sagra|ene crkve s
njenog imanja, nakon su|enja
jo{ jednom je ponovila da
„svoje ne da, tu|e ne}e i da je
la` sve za {to je optu`uju“.
- Sudiji sam ponovo rekla
da je sve ovo la`. Pitala sam sudiju mo`e li policajac Zdravko
Uzelac, koji do|e u moju avliju, napadne me i nanese mi
povrede, biti svjedok. Ali, evo,
u srpskom sudu sve mo`e.
Me|utim, ne prihvatam ovaj
sud zato {to mi isti oni koji mi
nanose nepravdu i sude. Samo
tra`im svoju avliju i mog pomirenja nema dok se crkva ne
izmjesti - ka`e nana Fata,
isti~u}i da nikad ne}e odustati od tra`enja pravde.
M. SMAJI]
Stru~no savjetovanje o reformi pravosu|a u BiH
Sve dr`ave EU imaju vrhovni sud
Bosni i Hercegovini je potreban vrhovni sud, a njegovo osnivanje je, prema mi{ljenju stru~njaka, mogu}e i bez
mijenjanja Ustava. Ovo se
moglo ~uti na ju~era{njem
stru~nom savjetovanju „Treba
li BiH jedan vrhovni sud?“ u
organizaciji Fondacije Centra
za javno pravo (FCJP) u Sarajevu. Na skupu je u~estvovalo vi{e od 60 stru~njaka iz BiH
i inozemstva.
Predsjednica Suda BiH
Medd`ida Kreso smatra da
Kreso: Nije bitno ime
mora postojati dr`avni sud
koji se ne mora zvati vrhovni, a kojem }e osnovna nadle`nost biti jedinstveno tuma~enje dr`avnih zakona.
Ona je ponudila dva modela uzev{i u obzir politi~ko
stanje i Ustav BiH. Jedan model bi se ugledao na Savezni
vrhovni sud iz biv{e SFRJ i
njegove nadle`nosti kakve je
imao 1965. godine. Drugi model je osnivanje klasi~nog vrhovnog suda uz promjenu
A. C.
Ustava BiH.
Sastanak portparola institucija u Banjoj Luci
Efikasnija saradnja za pomo} medijima
Slu`benici za odnose s
javno{}u Tu`ila{tva BiH, Grani~ne policije BiH, Agencije za istrage i za{titu
(SIPA) i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO)
BiH dogovorili su unapre|ivanje saradnje u informiranju javnosti o aktivnostima agencija za provo|enje
zakona, javlja Fena.
Na sastanku odr`anom u
UIO u Banjoj Luci 28. i 29.
septembra portparoli su razgovarali o mogu}nostima
unapre|ivanja saradnje, naro~ito u segmentu provo|enja
zdru`enih policijskih akcija u
kojima u~estvuju policijski
slu`benici iz vi{e agencija za
provo|enje zakona.
Radi efikasnije saradnje i
informiranja gra|ana o radu
ovih institucija, u budu}no-
sti }e se odr`avati intenzivni
kontakti prilikom provo|enja zajedni~kih akcija
kako bi bili dogovoreni modaliteti obavje{tavanja javnosti, odnosno {tampanih i
elektronskih medija o aktivnostima koje se provode, a
koje ~esto izazivaju veliku
pa`nju javnosti, saop}eno je
iz UIO, koji je bio doma}in
sastanka.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
OPASNOSTI Nesvakidašnji događaj u naselju Pofalići
đ Projektil je bagerom iskopao jedan od mještana Teška je 250 kilograma, a potječe iz
Engleske Evakuirat će stanovništvo kada je budu transportirali
Zaostala avionska bomba iz Drugog svjetskog rata,
teška 250 kilograma, pronađena je jučer u novosarajevskom naselju Pofalići u
ulici Zahira Panjete. Projektil star više od 65 godina pronašao je, kako su nam kazali
stanovnici ovog naselja, jedan od mještana dok je bagerom rovio zemlju.
Pronađena u oranici
Bomba se odatle skotrljala nekoliko stotina metara u oranicu zasijanu krompirom, a zbunjeni i uplašeni
mještani primijetili su je kada su počeli vaditi povrće.
- Vidio sam bombu prije
nekoliko dana, jer se nalazi
odmah ispod moje kuće. Nisam smio prilaziti, jer sam se
bojao da ne eksplodira. Čim
su saznale, komšije su prijavile Općinskoj civilnoj
zaštiti i policiji - kazao nam
je Suad Ajanović, mještatin.
Mjesto gdje je pronađena
bomba sinoć je posjetio Sead
Vrana iz Federalne uprave
Pofalići: Mjesto pronalaska eksplozivne naprave
Civilne zaštite, koji je utvrdio da je bomba porijeklom
iz Engleske.
Ukloniti projektil
- Bomba je opće namjene
tipa “mark 4”. Pripremili
smo sve za njeno uklanjanje,
transport i uništavanje. Potrebno je da dogovorimo s
Općinom Ilijaš na kojoj loka-
Bomba je opće namjene tipa “mark 4”
W:725.475pt H:301.569pt
ć Načelnik PU Novo Sarajevo Halid Ganija je istakao da će policija postupiti prema naređenjima tužioca.
- Već prikupljamo podatke o tome ko je mogao
ciji ćemo uništiti bombu, jer
je tamo najprikladnija lokacija. Moramo se paziti, jer je
zona rasprskavanja dijelova
prilikom eksplozije više od
1.500 metara. Kada je budemo transportirali, evakuirat
ćemo stanovništvo iz naselja.
Najveća opasnost prijeti onima koji to budu radili. Ovo
nam je 20. bomba koju smo
našli u protekle tri godine kazao je Vrana. Načelnik
iskopati i odakle je došlo
ubojito sredstvo. Nastojat
ćemo što prije otkriti imena osoba koje su iskopale
projektil i kako uopće nije
primijećena - naveo je Ganija.
općine
Novo
Sarajevo
Nedžad Koldžorekao jeda će
što je prije moguće ukloniti
projektil jer je vrlo opasno da
se nalazi u naselju.
- Prava je sreća da nije eksplodirala, jer je to bilo vrlo
moguće. Ako su bombu već
iskopali, nisu trebali dopustiti da dođe u oranicu s
krompirima. Neko će za ovo
odgovarati - dodao je načelnik.
E. BRAJLOVIĆ
Najteže je starijim osobama i djeci
Opasna raskrsnica
Opasna raskrsnica Kranjčevićeve i Tešanjske ulice
već duže vrijeme predstavlja
problem vozačima i pješacima. Kako nam je kazao Sunaj Prošić, koji živi u Kranjčevićevoj, građani godinama muku muče jer nema
semafora.
- Često se dešavaju saobraćajne nezgode. Najopas-
nije je starijim osobama i
djeci koja svakodnevno prolaze opasnom raskrsnicom kazao je Prošić. Stanovnici
su godinama tražili da nadležni postave semafore ili
ležeće policajce na raskrsnici vrlo prometnih ulica. No,
i pored peticija koje su pisali, još nema konkretnih poteza.
E. B.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
U povodu 2. oktobra, Dana općine Tuzla, u organizaciji SRD “Rudar Kreka” Tuzla, na lokalitetu Kiseljak na jezeru Modrac bit će održan tradicionalni međunarodni
kup “Tuzla 2011” u lovu ribe udicom na plovak. Kako se
očekuje, na ovom takmičenju nastupit će više od 20 ekipa
iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Belgije i
Makedonije.
I. B.
đ ć
M
M
Na sjednici SO Milići odbornici iz SDS i SNSD su se
izjasnili da će se odreći zaostalih naknada od 2008. do
2010. godine za rad u skupštinskim komisijama u korist
opštinskog Centra za socijalni rad, kao što su to činili i ranijih godina. Također, i ove školske godine opština će
snositi troškove prijevoza za siromašne učenike. M. M.
BRČKO Porodica Kočić ispašta zbog sporosti administracije
ćš
šć ž
Incko sa članovima porodice Petrušić
Visoki predstavnik u Gornjoj Bočinji
Moja majka je bila prognanik i zato me
povratak posebno interesira, kaže Incko
Gornju Bočinju prekjučer
su nenajavaljeno posjetili visoki predstavnik OHR-a Valentin Incko (Inzko) i njegov
zamjenik Roderik Mur (Roderick Moore) kako bi se
upoznali sa stanjem povratka
i problemima sa kojima žive
povratnici u ovom nekada
čuvenom naselju.
Posjetili su osmočlanu
povratničku porodicu Novaka Petrušića. Perušići žive
od poljoprivrede, imaju veliki posjed, ali ne i mehani-
zaciju sa kojom bi obrada zemlje bila puno lakša. Kuća
Petrušića nalazi se na kraju
lošeg makademskog puta
koji vodi u ovo naselje.
- Znam šta znači biti prognanik. Moja majka je to bila i ja se stalno interesujem
kako u BiH teče povratak.
Ovdje smo se upoznali sa
njihovim teškoćama. One
su slične svugdje u Bosni.
Vidjeli smo realnost BiH kazao je prilikom posjete Incko.
N. Br.
Šta mi se (ne)sviđa u Konjicu
ž
-Vidim da se stalno
nešto obnavlja i gradi, i to
mi se sviđa. Sviđaju mi se i
ljudi koji imaju nešto posebno u sebi, dobri su prijatelji, komšije... Lijepa je i
okolina koja je bogata rijekama i planinama, tako da
se čovjek može odmoriti na
pravi način.
Voljela bih kada bi po
jedna stomatološka ordinacija i apoteka dežurale
24 sata, da im se možemo
obratiti kada zatreba.
Uglavnom, više je pozitivnih stvari koje me drže u
ovom gradu. Posebno je lijepo ljeti jer uživamo uz
Neretvu, Boračko i Jabla-
Zlata Delić, građevinski
tehničar
ničko jezero - kaže Zlata
Delić, građevinski tehničar.
M. Ć.
Skupština SBK
ć Zastupnici u Skupštini
Srednjobosanskog kantona
sinoć, nakon osmosatnog zasjedanja, podržali su Zakon o
plaćama policijskih službenika SBK, kojim će policajcima
biti plaćen i noćni rad, dok zakon o plaćama zaposlenih u
organima uprave SBK nije
dobio potrebnu većinu. Protiv ovog zakona glasali su zastupnici SDA i SDP.
Predstavnici
sindikata
pravosuđa, uprave ipolicije su
2. septembra pokrenuli generalni štrajk insistirajućinadonošenju ovih zakona. Nakon
sinoćnje sjednice predsjednik
Sindikata MUP-a SBK Dragan Škulj kazao je da je djelimično zadovoljan, a odluka o
eventualnom prekidu ili nastavku štrajka bit će donesena
danas.
Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH Salih
Kruščica izrazioje razočaranje
nakon što je jedan zakon usvojen, a drugi nije, istakavši da je
na sceni klasična diskriminacija. Kruščica je najavio i mogući generalni štrajk u cijeloj
FederacijiBiH.
K. K.
Nadležni namjerno odugovlače sa isplatom odštete, tvrdi Šemsa Redžić
Kuća porodice Kočić, koja se nalazi u brčanskom naselju Kolobara proglašena je
nacionalnim spomenikom i
pod zaštitom je države. No iako su nadležne vlasti Brčko
Distrikta dužne da ovu porodicu kao bivše vlasnike
obeštete, to zbog raznih političkih zakulisnih igara još
uvijek nisu učinili.
Šemsa Redžić, sestra Sadije Kočić u čijem vlasništvu
je sporna kuća bila, tvrdi da je
nesposobnost brčanske Vlade njenu sestru koštala zdravlja.
- Ona je trebala da priča o
ovome problemu, ali nažalost to ne može jer je u bolnici.
Nesposobna ili lopovsk administraciju u Brčkom odugovlači sa isplatom, dok moja
sestra sa svojim suprugom
Mirsom živi kao podstanar kaže Šemsa.
Dodajući da je novac u
budžetu Distrikta za isplatu
bio na raspolaganju, ali da su
nadležni kazali kako će ta
sredstva umjesto za isplatu
preusmjeriti na restauraciju
sporne kuće.
- Oni su namjenili ovu
kuću pretvoriti u muzej, ali
kako stvari stoje ova kuća će
postati spomenik mojoj sestri. Zet i sestra se ne mogu
Redžić:Nema novca
Kuća Kočića u brčanskom naselju Kolobara bit će pretvorena u muzej
Gradonačelnik
Distrikta Miroslav Gavrić kazao da su svi programi po
pitanju nacionalnih spomenika u Brčkom nastavljeni.
- Do sada nisam imao
informaciju da je bilo šta
zastalo na tom planu, ali evo
sada sam obaviješten i taj
slučaj će biti istražen i riješen - kaže Gavrić.
useliti u svoju kuću jer to nadležni ne dozvoljavaju, a
sredstva im ne daju kako bi
sebi obezbijedili krov nad
glavom. Da sam ja na njihovom mjestu uselila bi se u
ovako rušavenobjekat iživila
dok mi ne obezbijede bolje
uslove. Ne bi im dala da upravljajumojom imovinom kažeŠemsa E. RAŽANICA
Obnova mosta na rijeci Lim u Rudom
Most na Rijeci Lim u Rudom je u veoma lošem stanju
i nije više mogao podnijeti
opterećenje. Zbog toga je
obnova mosta započeta u
maju a rade je u preduzeće
“Romanijaputevi”.
Propala je konstrukcija
od drvenih talpi i greda, tako
da je dovedena u pitanje sigurnost odvijanja saobraćaja - kazao je inžinjer
građevine Saša Pajić.
Urađena je kompletna
obnoiva željezne konstrukcije temelja mosta, koja je
podvrgnuta pjeskarenju, a
bit će zaštićena kvalitetnim
bojama. Drvena konstrukcija bit će zamijenjena vodootpornim pločama i limovima.
Završena obnova željezne konstrukcije temelja
- Radi se ojačanje konstrukcije ispod mosta a finalni radovi će biti na izradi
pješačke staze, asfaltiranju
kolovoznih traka i postavljanju nove zaštitne ograde, tako da će most duži vremenski period biti osposobljen za normalno odvijanje
saobraćaja - potvrdio je Pajić. Radovi na sanaciji mosta
na Limu trebali bi biti završeni do kraja građevinske
sezone a do tada saobraćaj se
odvija neizmjeničnim, zaustavljanjem vozila u oba pravca u trajanju 10 do 15 minuta. Načelnik opštine Rudo Milko Čolaković kaže da
je investicija vrijedna million KM, a sredstva su izdvojilo “Putevi RS”. M. An.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
GODIŠNJICE Dijamantni pir Mujkana i Mejre Softić
ž ž
Žive sretno već 60 godina Mejru zaprosio prije polaska u vojsku
Mujkan Softić (81)
rođen je u selu Žlijeb kod
Višegrada, a prije više od pola stoljeća preselio je u Gunju u Hrvatskoj, gdje i danas
živi. Vitalni starac koji svaki
dan prevali desetak kilometara na biciklu ove godine je
sa svojom hanumom Mejrom obilježio 60. godišnjicu
braka, odnosno “dijamantni pir”.
- U Drugom svjetskom
ratu četnici su mi ubili roditelje. Kao 15-godišnjak
došao sam kod dajdže koji se
brinuo o meni. Došlo je vrijeme za odlazak u vojsku.
Dajdža mi je tada kazao da
mi je vrijeme da se ženim, da
me ima ko čekati kada se vratim iz vojske - prisjeća se
Softić.
Njemu ženidba tada nije
bila ni na pameti. Razmišljao je o tome kako odslužiti
vojsku, naći posao, obezbijediti dom.
- Međutim, dajdžu sam
poslušao i zaprosio sam Mej-
č š
-Rat sam dočekao u
Gornjoj Tuzli. Imao sam
oko 15 godina i moje
vršanjake, kojima su roditelji pobijeni, slali su da
izučavaju zanate u tadašnju
Čehoslovačku i Poljsku.
Mene nisu poslali jer sam
imao četiri razreda osnovne škole, koje sam završio u
Kraljevini Jugoslaviji i trebao sam ići u Oficirsku
školu u Rusiju, ali me
omeo moj tadašnji skrbnik
- sa sjetom u očima se prisjetio Mujkan.
Salem Bajrović otkupio tonu jabuka
Fočanska sela poznata po voću
Koriste se kvalitetni zreli plodovi
Mujkan i Mejra: Imaju četvero djece
ru. Oženili smo se, a nakon
mjesec sam otišao u vojsku.
Kada sam se vratio nismo
imali ni čestit obrok, no brzo
smo se snalazili i stanje se
poravljalo. I evo, do danas
živimo sretno, kako tada u
neimaštini, tako i sada, kada
imamo svega u izobilju priča Mujkan.
Vrlo rado se prisjeća i ka-
da je nedugo prije ženidbe sa
Mejrom bio isprošen od
strane Hanife, što je, kako
pripovijeda, odbio iz pika i
nikada zbog toga nije
požalio.
-Sve mi se isplatilo, imamo tri kćeri i sina i oni su porodični, pošteni i dobro odgojeni ljudi - kaže Mujkan.
E. RAŽANICA
U selima oko Foče ove
godine dobro je rodilo voće,
a posebno jabuke, kruške i
šljive. Veće količine plavih
plodova završile su u kacama za pečenje rakije, dok se
jedan dio jabuka i krušaka
odvaja za proizvodnju sokova.
Salem Bajrović iz Zamrštena kod Tjentišta ovih
dana kupio je tonu jabuka u
Goraždu i od njih proizvodi
jabukov sok. Salem kaže da
je za proizvodnju jednog litra soka od jabuke potrebno
1,25 do 1,5 kilograma kvalitetnih plodova.
- Za proizvodnju soka
koriste se zreli plodovi, koji
mogu površinski biti malo
oštećeni, ali ne smije biti
trulih, pljesnjivih ili zelenih
plodova. Mjestimičnu trulež potrebno je ukloniti
nožem. Plodove treba dobro
oprati od površinskih nečistoća, čime se postiže prava
ispravnost sirovine za proizvodnju domaćeg soka - pojašnjava Bajrović.
I. B.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
TUZLA Protesti metalaca TK zbog haotičnog stanja
Goste posebno impresionirao Mostar
Promotivno putovanje po BiH
š Došla 22 turoperatora sa 18 novinara
Turistička agencija Relax Tours, Turkish Airlines
i Udruženje turističkih
agencija BiH organizirali su
svojim partnerima, najuglednijim turoperatorima iz zemalja Golfskog zaljeva promotivno putovanje po Bosni
i Hercegovini.
- Naši gosti iz Kuvajta,
Katara, Omana i Ujedinjenih
Arapskih Emirata ostat će u
BiHdo 3.oktobra.Jučer suna
Sarajevski aerodrom stigla 22
turoperatora sa 18 predstavnika medija i već su obišli
Konjic, Mostar... Posebno su
oduševljeni Mostarom. Cilj
promotivnog putovanja je
upoznavanje s turističkim
kapacitetima naše zemlje u
aktiviranju dovođenja gostiju s njihovog područja - kazala je za “Dnevni avaz” Minka
Jašarević, direktor Relax
Toursa.
Promotivnom putovanju po našoj zemlji prisustvovat će i ugledni gosti iz
društveno-političkog života
BiH, a za 2. oktobar najavljena je gala večera, koja će biti
održana u klubu Coloseum u
Sarajevu.
A. S.
Spec
Vrijednost izvršenih građevinskih radova preduzeća
u Federaciji BiH u avgustu 2011. godine, u odnosu na
prosječnu vrijednost 2010., veća je za 18,5 posto, a u odnosu na avgust 2010., za 4,9 posto.
Kako navode u Federalnom zavodu za statistiku, vrijednost izvršenih građevinskih radova u ovom mjesecu
iznosi ukupno 401.696.000 KM.
ć Tražit ćemo da se zahtjevi rješavaju kroz skupštinska pitanja, kaže Vildić
Predstavnici Sindikata
radnika metalne industrije
Tuzlanskog kantona jučer
su pred zgradom Vlade TK
upriličili mirne proteste
zbog katastrofalnog stanja u
svim firmama metaloprerađivačke industrije, koja
upošljava ne više od 3.000
radnika.
Predstavnici Sindikata i
skoro petina radnika iz ove
industrijske grane iz cijelog
kantona, nakon okupljanja
pred zgradom Sindikata u
Tuzli, uputila se pred zgradu
Vlade s jasnim zahtjevima.
- Metaloprerađivačka industrija je kičma u razvoju
svakog društva. Mi od rata pa
naovamo, faktički, preživljavamo. Tražit ćemo da se naši
zahtjevi rješavaju kroz
skupštinska pitanja, nemamo potrebe hodati po Sarajevu i protestirati. Petina zaposlenih metalaca u TK angažirana je na protestima,
dok je ostatak radnika ostao
u proizvodnji. No, ukoliko se
Radnici traže i izradu platforme o održivosti i razvoju
stvari ne pomaknu sa mrtve
tačke, idućeg mjeseca u potpunosti ćemo prekinuti
proizvodnju- kazaojeMešan
Vildić, predsjednik Sindika-
ta metalaca TK.
Zbog haotičnog stanja u
ovoj privrednoj grani, radnici su zatražili i izradu platforme o održivosti i razvoju
Spec
Spec
metaloprerađivačke industrije, a o svim zahtjevima
Vlada TK trebala bi raspravljati na nekoj od narednih
sjednica.
A. Mu.
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
17
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
MUP KS Nakon učestalih eksplozija u Sarajevu
Pričinjena veća materijalna šteta
(Foto: O. Mujkić)
Tinja kod Srebrenika
š đ
Na magistralnom putu
Tuzla - Orašje, u Tinji kod
Srebrenika, preksinoć oko
19.30 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su
teško povrijeđene dvije osobe. U blizini priključka lokalnog na magistralni put u centru Tinje pod još neutvrđenim okolnostima sudarili su
se “audi 100”(M65-O-257), za
čijim upravljačem je bio Mirza S. (33) iz Tinje, i motocikl
“aprilia” (K27-O-338), kojim
je upravljao Denis K. (30) iz
Puračića kod Lukavca.
Od siline udara vozač
motocikla i njegova saputnica Rasima K. (29) iz Lukavca pali su s motocikla na asfalt i teško se povrijedili. Na
“audiju”imotociklu pričinjena je velika materijalna šteta.
Povrijeđeni su nakon ukazane pomoći u Domu zdravlja
Srebrenik sanitetskim vozilom prevezeni na Odjel ortopedije UKC-a Tuzla. O. M.
Na području Prijedora
S jučerašnjeg odvođenja
iz MUP-a u Tužilaštvo
š
š
(Foto: M. Kadrić)
Automobilom BMW prekjučer oko 1.40 sati trojica uhapšenih dovezli se pred kuću Nezira
Gadže i bacili bombe na kuću i pod automobil Pronađene puške i municija
Policajci sarajevske PU
Novi Grad uhapsili su prekjučer poslije podne četvoricu mladića koji se dovode u
vezu s dvije eksplozije u Novopazarskoj ulici ovog mjeseca u kojima, na sreću, nije
bilo povrijeđenih. Radi se o
Papak i Milojica na jučerašnjem pressu
(Foto: D. Stojnić)
đ
Policija iz Prijedora je u
nepuna dva mjeseca, u periodu od 10. avgusta pa do
kraja septembra, rasvijetlila
35 krađa i teških krađa koje
su počinjene na području
Prijedora.
U akciji policije uhapšeno
je i sedam osoba, protiv deset
policija je proslijedila izvještaje nadležnom tužilaštvu, dok
se šteta nastala krađama procjenjuje na oko 70.000 maraka.
Dragan Milojica, zamjenik komandira za kriminalitet u Prvoj policijskoj stanici u Prijedoru, novinarima je jučer kazao da su tokom rada na razotkrivanju
počinilica pretreseni stanovi i objekti u vlasništvu
osumnjičenih koji su po
sličnim krivičnim djelima
policiji poznati odranije.
- Pronađeno je dosta dokaznog materijala, predmeta koji potječu iz krađa, kao i
sredstava kojima su izvršena
ova krivična djela. Dokazni
materijal bit će predat u depozit Osnovnog suda u Prijedoru i korišten u postupku
Tužilaštva protiv osumnjičenih - kazao je Milojica.
Draško Papak, načelnik
Odjeljenja kriminalističke
policije SJB Prijedor, naglasio je da je u toku ove godine,
zahvaljujući, između ostalog,
i preventivnom radu policije,
smanjen broj imovinskih delikata, krađa automobila te
povećan procent razotkrivanjapočinilaca.
M. Z.
Spec
Policijskoj stanici Istočno Sarajevo J. K. prijavila je da
joj je suprug R. K. mobilnim telefonom uputio poziv prijetećeg sadržaja. Po ovlaštenju dežurnog tužioca i naredbe Osnovnog suda Sokolac izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi R. K. i tom prilikom pronađeni su poluautomatska puška s osam metaka, pištolj
kalibra 7,62 milimetra, sedam patrona za lovačku pušku i
oko 300 puščanih i pištoljskih metaka.
Nukica: Nagovorio Kepeša da
baci bombe
Sarajlijama Nerminu Kepešu (25), Aliji Zagorici
(27), Nedimu Nukici (24) i
Harisu Plivcu (24).
Priznanje u policiji
Kepeš je prilikom ispitivanja policiji priznao da
je 19. septembra oko 23 sata aktivirao ručnu bombu
“kašikaru” ispred kuće C.
H. iz Sarajeva u Novopazarskoj ulici nakon prethodnog dogovora s Nukicom.
Osim toga, priznao je i
da je prekjučer u 1.40 sati
jednu bombu bacio u prizemlje kuće Nezira Gadže, a
drugu ispod automobila
“toyota” koji je bio parkiran ispred kuće. Ovo krivično djelo izvršio je u dogovoru s Nukicom i Zagoricom s kojima se na lice
š š Ostala je nerasvijetljena eksplozija koja se dogodila 17. septembra u
ulici Fra Antuna Kneževića u Nedžarićima nakon bačene bombe pored
kuće Mervana Abazija.
Nisu identificirani ni bombaši iz ulice Sutjeska u
centru grada kada je odjeknula detonacija 18.
septembra oko dva sata.
Isti slučaj je i s bombom
bačenom toga dana oko
3.30 sati na kuću uhapšenog Nedima Nukice u
ulici Kanara u Novom
Sarajevu.
Pronađeni dvije automatske puške i municija
mjesta dovezao automobilom BMW (HP-XU 780).
Istragom je utvrđeno da
je Kepeš u svom automobilu
“golf 2” držao automatsku
pušku i da se ona nalazila
kod Plivca, koji je istog dana
uhapšen oko 17 sati.
Predati tužiocu
Kod Plivca je pronađena automatska puška bez
preklopnog kundaka kalibra 7,62 milimetara s okvirom i deset metaka istog kalibra te automatska puška s
preklopnim kundakom i
okvirom bez municije.
Kepeš, Nukica i Zagorica su nakon kriminalističke
obrade jučer predati u nadležnost kantonalnog tužioca u Sarajevu, a danas će biti
otvorena istraga protiv njih
te će im biti predložen pritvor. Kepeš se sumnjiči za
krivično djelo izazivanje
opće opasnosti, Zagorica za
krivično djelo pomaganje,
Nukica za podstrekavanje i
pomaganje, a Plivac za nedozvoljeno držanje oružja
ili eksplozivnihmaterija.
A. JAMAKOVIĆ
Domaljevac kod Bosanskog Šamca
šč
đ Na šljunčari, vlasništvo
Marijana Lucića, u selu
Domaljevac kod Bosanskog Šamca u srijedu je
pronađen dio ljudskog
skeleta, kazao je policijski
portparol Kantonalnog
MUP-a Josip Dominković.
Istražitelj Federalnog
instituta za nestale osobe
slučaj je prijavio policiji, a
butna kost, koja izgledom
podsjeća na ljudsku, privremeno je deponirana u
jednom od kontejnera
šljunčare.
Dio skeleta na šlju-
nčaru je dospio iz korita rijeke Save nakon vađenja
šljunka. Pronađena kost
bit će poslata na vještačenje, kazao je policijski
izvor.
Ta. B.
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
19
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
M
đ Slaviša Jaćimović (26) iz Laktaša i Borka Kelečević (59)
iz Banje Luke teško su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjučer u 7.25 sati u Slatini kod Laktaša. Nesreća se desila kada su se iz nepoznatih razloga sudarili automobili “audi A4”, kojim je upravljao Jaćimović,
i “opel corsa” koju je vozila Kelečević.
V.S.
M
Iz prostorija preduzeća AD “Klaonica i prerada mesa”
Sokolac ukraden je neutvrđeni broj elektrokablova,
metalnih sklopova, elektromotora, bakarnih cijevi i drugog materijala koji se koristi pri klanju i preradi mesa,
saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Krađa je izvršena u noći sa 27. na 28. septembar.
NESREĆA Smrt na cesti u Prijedoru
š Smrt u radionici privatnog preduzeća
(Foto: A. Kamber)
Nesreća na radnom mjestu u Livnu
Zvonko Bodulušić (70)
iz Žabljaka kod Livna koji je
bio zaposlen u privatnom
preduzeću “Lim-Li” poginuo je prekjučer oko 15 sati
na radnom mjestu u radionici kada mu je dio metalne
mašine pao na glavu, potvrđeno je iz MUP-a Livanjskog kantona.
Uviđajem na mjestu nesreće koji su obavili pripadnici MUP-a i kantonalni
tužilac utvrđeno je da je Bodulušić nastradao nesretnim slučajem, a tijelo nastradalog iz mrtvačnice Kantonalne bolnice u Livnu
preuzela je njegova porodica.
A. K.
Srđan Šiljegović (32) iz Prijedora podlegao u kolima Hitne pomoći na putu prema bolnici
Na Trgu slobode u Tuzli
đ
ž
Mjesto nesreće
Motocikl na kojem je stradao Šiljegović
Višesatna pijanka okončana tučom
Dvojica vidno pijanih
muškaraca nakon višesatnog ispijanja alkohola na tuzlanskom Trgu slobode posvađala su se, a onda i noževima obračunala. Šezdesetjednogodišnji S. Č. iz Tuzle
nožem je povrijedio 47-godišnjem N. M.
Napadač S. Č. uhapšen je
i priveden u prostorije Poli-
cijske stanice Centar, dok je
N. M. nakon ukazane pomoći u Službi hitne medicinske pomoći upućen u
UKC Tuzla, gdje se ljekari
nisu izjasnili o stepenu njegovih povreda. O događaju
je obaviješten kantonalni
tužilac, a uviđaj su obavili
službenici OKP PU Tuzla.
A. Mu.
Slučaj “Paravinja”
ž Mentalno stanje Dragana Paravinje, osumnjičenog za otmicu i ubistvo Antonije Bilić, vještačit će
psihijatri šibenske Opće
bolnice, odlučio je Županijski sud u Šibeniku.
Ova odluka donesena je
jučer i njom su određene i
posljednje mjere u sudskoj
istrazi prije podizanja optužnice koje bi se moglo
dogoditi već krajem oktobra, javljaju hrvatski mediji.
Iako najbolji eksperti za
psihijatrijsko vještačenje
rade na zagrebačkom “Vrapču”, od toga se odustalo
zbog sigurnosnih razloga,
javljaju hrvatski mediji. U
međuvremenu, potraga za
Paravinja: Otmica i ubistvo
Antonijom Bilić još službeno traje, ali bez rezultata. Ona je nestala 7. juna
ove godine na Čikolskom
mostu nakon što je ušla u
kamion koji je vozio Dragan Paravinja.
Srđan Šiljegović (32) iz
Prijedora smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći
koja se dogodila prekjučer
u popodnevnim satima u
Prištinskoj ulici u Prijedoru.
Nesreća se, prema saznanjima policije, dogodila
u trenutku kada je Šiljegović, koji je upravljao moto-
ciklom “kawasaki”, prilikom ulaska u blagu krivinu na putu Bišćani - Prijedor iz još nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad
motociklom i pao na kolovoz. Motocikl se zaustavio
nekoliko metara dalje, uz
ivicu puta, nakon udara u
metalni stub žičane ograde.
Kako saznajemo, nesretni motociklista je prilikom pada, osim nekoliko ogrebotina po licu, zadobio i koban prijelom
vratnih pršljenova, usljed
čega je preminuo u kolima
Hitne pomoći na putu
prema Opštoj bolnici u
Prijedoru, gdje je konstatirana smrt.
(Foto: D. Stojnić)
S nesrećom je upoznat i
nadležni tužilac iz Prijedora
koji, kako saznajemo od Maje Đaković-Vidović, portparola Okružnog tužilaštva iz
Banje Luke, zbog činjenice
da je motociklista sletio s
puta i da je patolog izvršio
vanjski pregled leša nije naložio obdukciju tijela smrtno stradaloga.
M. Z.
CJB Istočno Sarajevo
’’ Protiv Ališana Hajriza
(25) iz Doboja i Demira
Mešića (29) iz Zenice koji su
22. septembra uhapšeni u
Sarajevu pod sumnjom da su
učestvovali u likvidaciji Admira Veličanina iz Doboja,
CJB Istočno Sarajevo podnijelo je Okružnom tužilaštvu
Istočno Sarajevo dopunjen
izvještaj zbog napada na
njihovog policajaca.
U mjestu Donja Ljubogošta kod Pala 18. septembra oko 19.45 sati, bježeći
automobilom “audi A4”,
ovaj dvojac je lijevom
bočnom stranom vozila
udario službenika Policijske stanice za sigurnost
saobraćaja Istočno Sarajevo. Policajac je pokušao
da ih zaustavi nakon dojave pripadnika MUP-a
Kantona Sarajevo koji su
bili u potjeri za vozilom
“sharan karavan”.
Sarajevski policajci su,
naime, prilikom kontrole
saobraćaja pokušali zaustaviti automobil “sharan” slovenskih registarskih oznaka. Sumnjajući da vozilo
potječe iz krivičnog djela,
krenuli su u potjeru za njim.
U Donjim Bulozima iz “sharana” su izašle dvije osobe i
sjele u “audi A4” pobjegavši
prema Donjoj Ljubogošti,
gdje su vozilom udarili policajca i pobjegli.
Istoga dana, oko 21.30 sati, na lokalnom seoskom putu u Rogušićima kod Pala
pronađen je “audi A4” s vidljivim oštećenjima. Utvrđeno je da je vozilo ukradeno u Gračanici i da tablice
pripadaju vozilu “opel kadett” i da su ranije ukradene
u Sarajevu.
U “sharanu” i “audiju”
Privođenje Ališana Hajriza
pronađeni su otisci za koje je
utvrđeno da pripadaju
Ališanu Hajrizu. Dvojac je
uhapšen kasnije u Sarajevu
u unajmljenom stanu. Tijelo Veličanina istog dana
pronađeno je u Papelarima
kod Žepča.
B. C.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
KPZ ZENICA Ljubav jača od zatvorskih zidina
“č” U požaru izgorjela sala i dio Doma kulture
Zapalio Dom kulture u Lukavcu
ć
Tuzlanska policija podnijela je izvještaj Kantonalnom tužilaštvu protiv E. K.
(25) iz Lukavca zbog sumnje
da je izvršio krađu u lukavačkom Domu kulture, a
potom ga zapalio.
Sumnja se da je E. K. u
noći sa 25. na 26. avgust provalio u Dom kulture u Lukavcu, odakle su ukradeni
mobilni telefon, određena
količina alkohola i sokova,
nakon čega je izbio požar. U
požaru je izgorjela sala i dio
Doma kulture, saopćeno je
iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Izvještaj protiv E. K. podnesen je zbog sumnje da je
izvršio krivično djelo teške
krađe i paljevine.
Racija u Banjoj Luci
Iskoristio slobodan
vikend za svoj naum
Klub “Del Capo”: Iznenadni upad policije
Alen Rizvić (24) iz Busovače, sedam dana prije isteka kazne, oteo 16-godišnju
sugrađanku s kojom je osnovao vanbračnu zajednicu
Dvadesetčetverogodišnji Alen Rizvić iz Busovače
koji se 23. jula nije vratio s
dopusta u KPZ Zenica,
gdje je trebao odležati samo
još sedam dana do isteka
21-mjesečne kazne, a koji je
u međuvremenu osnovao vanbračnu zajednicu sa 16-godišnjom sugrađankom S. Č.,
i dalje je u bijegu, dok je
“mlada” locirana i trenutno
je kod rodbine.
- Maloljetnica je locirana i s
Rizvić je osuđen na 18
mjeseci zatvora zbog razbojništva na benzinskoj
pumpi “Čago” u Lašvi, a
toj kazni je pridodata druga od tri mjeseca zatvora.
Obje su istjecale 30. jula, a
sedam dana prije tog roka
izašao je na vikend i nije se
vratio. Da stvar bude gora,
osim što je proglašen bjeguncem, pa je za njim raspisana
potjernica, učinio je novo
krivično djelo, a to je odvođenje maloljetne osobe, rekli su nam u policiji SBK.
njom je obavljen razgovor potvrdio je za “Dnevni avaz”
Seid Marušić, tužilac Srednjobosanskog kantona.
Otac djevojčice je u utorak,
dvamjeseca kasnije,prijavioda
je Rizvić oteo njegovu kćerku i
da se nalaze na nepoznatoj lokaciji.
Tužilac Marušić navodi da
je odlazak i zasnivanje vanbračne zajednice s maloljetnom osobom starosti do 16
godina krivično djelo, a da S.
Č., kada je odvedena od kuće, nije imala 16 godina, te će
protiv Rizvića biti pokrenuta istraga.
On je odbio komentirati
informacije koje je iznijela
porodica djevojčice da je u
međuvremenu zatrudnjela i
da je odbila vratiti se kući roditeljima.
- O tome ne mogu govoriti. Sdjevojčicom jerazgovarala njena rodbina i ona je sada
kod njih, jer je odbila povratakkući. Snjomi rodbinomje
u kontaktu služba socijalne
zaštite. S druge strane, Rizvić
je, navodno, najavio da će u
pratnji advokata doći u policiju i dati izjavu. On je u telefonskom razgovoru kazao da je S.
Č. otišla od kuće samoinicijativno, ali više detalja imat
ćemo kad se prijavi i dođe policiji - kazao nam je tužilac
Marušić.
A. DŽONLIĆ
Okružno tužilaštvo Doboj
ž
Sedam osoba uhapšenih
u policijskoj akciji “Rabić”
je pušteno na slobodu, a za
preostalih sedam Okružno
tužilaštvo Doboj zatražilo je
od tamošnjeg Okružnog suda određivanje jednomjesečnog pritvora.
Na slobodu su pušteni
Niko Milanović (43) iz
Brčkog, Dragan Glišić (39) i
Alen Nakaradić (20) iz Dervente, Husnija Imamović
(32) i Esad Bahić (37) iz Gradačca, Mirko Kesić (37) iz
Domaljevca i Mirijan Brkić
(38) iz Ljubuškog.
Pritvor je zatražen za
Nahida Đedovića (34) i
Zahida Mujčinovića (31) iz
Gradačca, Borisa Marilovića (25), Duška Marića
(26), Vladice Milanovića
(36), Petra Dragosavljevića
(40) i Slobodana Radoševića
(22), svi iz Dervente.
Okružno tužilaštvo za
njih je zatražilo pritvor zbog
sumnje da su neovlašteno
proizvodili i prometovali
opojne droge i bavili se nedozvoljenom trgovinom.
U policijskoj akciji “Rabić” zaplijenjeno je pet i po
kilograma marihuane, 3.599
šteka cigareta “marlboro” i
naoružanje. Vrijednost marihuane je oko 25.000 KM, a
cigareta više od 100.000
KM.
S.Č.
(Foto: M. Lugić)
’! "’
Banjalučka policija je
jučer sat iza ponoći izvršila
raciju u piceriji i noćnom
klubu “Del Capo” u centru
Banje Luke i privela tri osobe s inicijalima M. L., D. I. i
A. B., kod kojih je pronašla i
oduzela pištolj CZ, bokser,
3,2 grama marihuane i 0, 9
grama heroina. To je zvanično potvrđeno iz CJB Banja Luka.
Na licu mjesta nezvanično nam je rečeno da su istražitelji, tačnije pripadnici
Interventnog voda, oko sat
poslije ponoći ušli u objekt.
- Oni su najprije oduzeli
službeni pištolj izbacivaču u
klubu. Objekt je bio pun gostiju. Krenuli su pretresati
sve redom, od stola do stola.
Neki gosti su negodovali,
tražili službenu dokumen-
taciju i nalog za takvo ponašanje. Ispitivali su konobare - rekao nam je jedan od
gostiju koji je u trenutku racije bio u klubu.
Špekulacije da je priveden i sin vlasnika kluba, kao
i da je policija tražila da se
ugase videokamere u klubu
prije racije, jučer nam niko
nije potvrdio.
- Racija je izvršena na osnovu operativnih saznanja
da se u objektu okupljaju bezbjednosno interesantna lica, sklona vršenju krivičnih
djela i prekršaja.Bezbjednosna procjena pokazala se
opravdanom s obzirom na
predmete koje smo našli i lica koja smo lišili slobode odgovor je koji smo dobili
od načelnika CJB Banja Luka Darka Ćuluma.
V. S.
Nestanak u Sarajevu
ć
Sa privođenja uhapšenih u CJB Doboj
Još nema informacija o
sudbini Ismaira Imamovića (38) iz Sarajeva koji je
posljednji put viđen 23.
septembra kada je odvezao
sina u školu. Njegova supruga zatekla je kod kuće
njegovo vozilo, novčanik i
mobitel. Svi koji imaju bilo
kakve informacije o Ismairu mogu se javiti policiji ili
porodici na broj telefona
062/923-457.
B. C.
Imamović: Otišao 23. septembra
22
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
23
Ukratko
Ferdaus naručio eksploziv
M
č
Saudijski kralj Abdulah pomilovao je
ženu osuđenu na 10
udaraca bičem jer je
prekršila zabranu upravljanja vozilom, javile
su agencije. Objavila je
to na Twitteru princeza
Amira el-Tavel, supruga saudijskog princa
Al-Valida bin Talala.
Amira je rekla da je razgovarala sa Šemom, koja
je kazala da je kraljeva
odluka “odnijela strahove
s kojima je živjela poslije
te nepravedne presude”.
M
Odgovor
Iranu
Sjedinjene
Ame-
ričke Države su kao neozbiljnu odbacile prijetnju Irana da će poslati svoje ratne brodove u
blizini američke obale,
uz ocjenu da iranska
mornarica nije za to
sposobna. Komandant
iranske mornarice, kontraadmiral Habiobolah
Sajari izjavio je ranije da
će Iran ostvariti “moćno
prisustvo ublizini pomorske granice SAD”, pošto
“arogantne sile” šalju svoje brodove nedaleko od
iranske granice na moru.
M
Zatvori
CIA-e
Tužioci u Litvaniji
spremni su ponovo otvoriti istragu o tvrdnjama da su se u toj zemlji
nalazilitajni američkizatvori za ispitivanje pritvorenika osumnjičenih za
pripadnost El-Kaidi, ali su
im zato potrebničvrsti dokazi, saopćeno je u Vilnjusu. Tamošnje tužilaštvo je
odustalo od istrage protiv trojice bivših visokih
zvaničnika tajne službe
osumnjičenih da su zataškavali zatvore CIA-e.
M
Udar tajfuna
Tajfun “Nesat”obrušio
se jučer na južni kineski
otok Hainan, primoravši
na evakuaciju više od
100.000 ljudi, pošto je prethodno protutnjao pored
Hong Konga, a prije toga
na Filipinima za sobom
ostavio najmanje 35 poginulih i 45 nestalih. Tajfun je udario grad
Venčang vjetrovima od
više od 150 kilometara
na sat, prenose agencije.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Ferdausova letjelica koju je htio napuniti eksplozivom
Američka policija uhapsila je Rezvana Ferdausa
(Rezwan),
državljanina
SAD, optuženog daje planirao napade na zgrade Pentagona i Kongresa u Vašingtonu korištenjem letjelica
na daljinsko upravljanje punim eksploziva.
Ferdaus je uhapšen u
Frejmingemu, u Masačusetsu, kada su mu prerušeni
agenti Federalnog istražnog
biroa (FBI) predali materijal
koji je bio naručio, između
ostalog, granate, puškomitraljeze i 11 kilograma eksplozivaC-4.
Prema nalogu za hapšenje,
Ferdaus je u razgovoru s policijskim informatorima izjavio
da želi nanijeti psihološki
udarac Amerikancimatako
što će napasti Pentagon, za
koji je rekao da je “glava i
srce zmije”. Inače, Ferdaus
će se o krivici izjasniti pred
sudom u Vusteru.
Odgovor na represiju u Siriji
ž
ž
Turska priprema sankcije
protiv sirijskog režima Bašara
el-Asada, s kojim je do sada
imala prijateljske odnose i veoma razvijenu saradnju. U
Turskoj vladi, bez iznošenja
detalja,ističu daće sankcijebiti uperene protiv vlade u Damasku, a ne protiv sirijskog
naroda. Anonimni zvaničnici
u Ankari, na koje se pozivaju
novinske agencije, kažu da će
sankcije biti saopćene za nekoliko danai da će,prije svega,
pogoditi vojsku, banke i energetske veze dviju zemalja.
Turska je najveći trgovinski partner Sirije. Vrijednost
međusobne trgovine dostigla
je 2,5 milijardi dolara.
Turska se sve do skoro nadala da će se El-Asad, konačno,
prestatiobračunavati sgrađanima koji traže promjene.
Interpol potvrdio da traži sina
Interpol je raspisao crvenu potjernicu za sinom svrgnutog libijskog lidera
Muamera Gadafija Sadijem
(Saadi), navodeći da je on
posljednji put viđen u Nigeru. Sadi Gadafi (38) optužen
je zbog nezakonitog prisvajanja imovine i umiješanosti
u “zastrašivanje oružjem”
dok je bio na čelu libijskog
fudbalskog saveza, saopćeno
je. Potjernica je izdata na osnovu zahtjeva pobunjenika
koji su došli na vlast pošto su
zbacili Gadafija.
Sadi je sa 20 godina trenirao u italijanskim klubovima Juventusu, Laciju i Peruđi, a kao predsjednik
Pripadnici KFOR-a jučer na prijelazu Jarinje: Pojačane snage
KOSOVO Uz poziv na dijalog iz svijeta Srbija priznaje d
!" !
Nastavljamo pažljivo pratiti razvoj događaja, kažu iz Stejt depart m
Sjedinjene Države osudile su napad Srba na pripadnike KFOR-a na sjeveru Kosova, pozvale sve strane da zadrže mir, a Beograd i Prištinu
da nastave dijalog.
Zapaljiva retorika
Gadafi: Otišao u Niger
arapske kompanije za strane
investicije vlasnik je 7,5 posto dionica u Juventusu koje
su sada zamrznute.
Promjene u komunističkoj zemlji
Kuba je legalizirala prodaju i kupovinu automobila za
obične građane, što se smatra još jednim važnim korakom u
ekonomskoj transformaciji te komunističke zemlje, za što se
javnost zalagala već decenijama. Na kupovinu i prodaju automobila porezće bitičetiri posto,a kupcimoraju dokazatida su
novac neophodan za kupovinu stekli legalnim putem.
U saopćenju dostavljenom Tanjugu navodi se da je
“KFOR provodiosvoje odgovornosti prema rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1244”.
- Nastavljamo pažljivo
pratiti razvoj događaja na
sjeveru Kosova i pozivamo
sve strane da zadrže mir, izbjegavaju prenagljene akcije, suzdrže se od zapaljive retorike i da omoguće slobodu
"
đ
Predsjednik RS Milorad Dodik oglasio se
saopćenjem za javnost u
kojem navodi da bi dešavanja na Kosovu “mogla da
dovedu do nesagledivih
posljedica i da destabilizuju cijeli region”.
- Ponižavanje i cinizam
koji međunarodna zajednica ispoljava prema Srbiji
i srpskom narodu eskaliralo je u konkretno nasilje koje bi moglo da dovede do nesagledivih po-
sljedica. Ukoliko se akcije
međunarodne zajednice
na Kosovu nastave u ovom
pravcu, Evropa će se
suočiti s novim egzodusom i potresima u cijelom
regionu - rekao je, između
ostalog, Dodik.
On je ocijenio da je
upotreba bojeve municije
prema Srbima na Kosovu
“apsolutno neprihvatljiva” te da izaziva osjećaj
nesigurnosti u cijelom regionu.
A. Š.
kretanja - naglasio je Stejt
department.
Jučer je KFOR saopćio
da je posvećen osiguravanju bezbjednog okruženja,
a iz Komande je istaknuto
da u incidentu prije tri dana
nije koristio nesrazmjernu
silu.
- KFOR kategorički odbacuje lažne optužbe dajekoristio nesrazmjernu silu protiv nenaoružanih civila - precizirali su iz Komande
međunarodnih vojnik snaga.
Inače, noć sa srijede na
četvrtak na sjeveru Kosova
protekla je mirno, uz prisustvo Srba na barikadama koje
su u Kosovskoj Mitrovici
dodatno ojačane. Kao i svake noći otkad su kosovski carinici i policajci dovedeni na
granične prijelaze Jarinje i
Brnjak, Srbi dežuraju na barikadama postavljenim na
putevima ka prijelazu kao i
glavnim saobraćajnicama.
Vojnici KFOR-a postavili su kontejnere i razvukli
bodljikavu žicu na lokaciji
gdje je ranije bila vojna baza.
Prisustvo mirovnih snaga
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Angela Merkel prošla najozbiljniji test otkako je došla na vlast
č š
ć ž Njemački parlament podržao je jučer velikom većinom glasova prijedlogo reformi Evropskog fonda za finansijsku stabilnost (EFSF). Za
plan o proširenju EFSF, iz
kojeg se spašavaju finansijski oslabljene države članice
zone eura, glasalo je 532 poslanika, 85 je bilo protiv, a
troje poslanika suzdržano.
Plan
o
proširenju
EFES-a treba odobriti svih
17 članica eurozone, ali se
glasanje u Njemačkoj smatra naročito značajnim, jer
će njemački porezni obveznici morati podnijeti najveći
teret tog proširenja.
Ovo glasanje je bilo najveći test za njemačku kancelarku Angelu Merkel otkad
je došlana vlast,prije šest godina, prenosi Reuters.
Glasanje jučer u Bundestagu: Prošao prijedlog
Uprkos dogovoru o mirovnim pregovorima
Netanjahu odbacio kritike zbog gradnje 1.100 novih kuća za Jevreje u Jerusalemu
č
Međunarodni pritisak na Izrael ojačao je jučer nakon
ponovljene ustrajnosti da se gradi 1.100 novih kuća za Jevreje u kvartu Gilo na anektiranoj zemlji blizu Jerusalema.Palestinsko vodstvo odgovorilo je da se ovim poteVijeće sigurnosti UN-a nak komiteta za prijem
zom ponovo sabotira prijedlog Kvarteta za mirovne pre- saglasilo se na zvaničnom novih članica bit će održan
govore koje je Izrael, iako s oprezom, prihvatio.
sastanku da palestinski u petak. Za pozitivnu
Plan jevrejske države osudile su Sjedinjene Države i zahtjev za punopravnim odluku Vijeća sigurnosti
Evropska unija kao i Kina, Egipat te Rusija.
članstvom u svjetskoj or- neophodno je devet glaNo, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Neta- ganizaciji proslijedi stal- sova, pod uvjetom da ninyahu) odbacio je kritike zapadnih i arapskih zemalja. nom komitetu za prijem jedna od stalnih članica ne
On ne smatra da taj potez komplicira napore za obnovu novih članica. Prvi sasta- uloži veto.
mirovnih pregovora. Premijerov portparol Mark Regev
ističe da u svakom mirovnom planu razmatranom u posljednjih 18 godina naselje Gilo “ostaje dio Jerusalema i zato ta odluka ni na koji način” nije kontradiktorna želji vlade
Izraela za mirom zasnovnim na dvije države za dva naroda.
Palestinski predsjednik Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) odbija da se vrati za pregovarački sto dok ne prestane sva
izgradnja u jevrejskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali i istočnom Jerusalemu.
da mora mijenjati politiku
!
menta Ne može više ovako, poručio Dačić
Konsultacije Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, održane u noći sa srijede na četvrtak po našem
vremenu, završene su bez
zajedničkog stava o situaciji na sjeveru Kosova. U
razgovorima iza zatvorenih vrata koje je zatražila
Rusija iz zabrinutosti zbog
nasilja nad srpskim stanovništvom ponovila se
ranija situacija, da su zapadne zemlje iskazale stav
da se problemi na sjeveru
Kosova mogu riješiti jedino dijalogom, uz posredovanje EU. Zapadne
zemlje smatraju da je situacija na sjeveru Kosova
pod kontrolom, a da
KFOR i EULEX djeluju u skladu s mandatom UN-a.
pojačano je i u naselju
Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. S dva oklopna transportera vojnici ne dozvoljavaju prilaz ni alternativnom putu, postavljenom nekoliko stotina metara od kontrolnog punkta kod Jarinja.
su najnoviji incidenti na sjeveru zemlje pokazali da Zapad nema razumijevanja za
poziciju i interese Srbije.
- Ne može više ovako - poručio je jučer vicepremijer i
lider SPS-a Ivica Dačić te dodao da se “Kosovo ne brani
na barikadama, već mudrom
politikom”.
Šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić razgovarao je
o situaciji na Kosovu s ruskim kolegom Sergejom Lavrovim na marginama Generalne skupštine UN-a.
Jeremić i Lavrov
Opozicija i dio vladajućih stranaka u Srbiji ocjenjuju da je neophodna
promjena politike prema
Kosovu, imajući u vidu da
Odluka Vlade Hrvatske
ž š
Kosor: Legitimno pravo
Hrvatska vlada usvojila je
prijedlog zakona kojim se sve
optužnice i osude koje su donesene u Srbiji protiv hrvatskih građana proglašavaju
ništavnim. Premijerka Jadranka Kosorprecizirala jeda
će usvajanjem zakona u Saboru pravno nevažeći postati svi
akti JNA, SFRJ i Srbije koji se
odnose na rat 90-tih godina, a
kojima su optuženi ili
osuđeni hrvatski državljani.
Govoreći o srbijanskom Zakonu o organizacijii nedležnosti državnih organa u postupku
za ratne zločine, Kosor je rekla
da ga ne priznaje jer “nijedna
država nema pravo donositi zakone ili se na bilo koji način
uplitati u pitanja koja spadaju u
jurisdikciju druge države”.
- Zbog toga Hrvatska ima
legitimno pravo i dužnost da
zaštiti svoj suverenitet i samostalnost - naglasila je ona.
Suočenje u policijskoj stanici
" ž Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda
(MMF) Dominik Stros-Kan
(Dominique Strauss-Kahn)
jučer se u policijskoj stanici
lično suočio s Francuskinjom Tristan Banon (Bannon), koja ga je optužila za
pokušaj silovanja. Susret je
trajao dvasata iodržan jebez
advokata, ali uz prisustvo
policije.
Ovakva vrsta suočavanja organizira se ponekad
u Francuskoj da bi pomogla tužilaštvu da utvrdi
ima li smisla podizanje optužnice povodom nekog
slučaja.
Tužilaštvo u Parizu ispituje tvrdnje Banon da ju
je Stros-Kan seksualno napao tokom intervjua koji je
radila za svoju knjigu
2003.godine. Stros-Kan
odbacuje ove optužbe i tvrdi da je riječ o kleveti.
Stros-Kanu u prilog ide
što se ovaj incident dogodio prije osam godina. Banon, međutim, tvrdi da
svojevremeno nije podnijela tužbu jer je imala samo
23 godine, dok je njen napadač bio siva eminencija
Socijalističke partije.
26
oglasi
Dnevni avaz
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Voza~ka dozvola B kategorije
3.4. Broj izvršilaca: 1
Broj predmeta:
Broj akta:
Brèko,
02.01-14269/11
02.07/1-11-TS-04
28.09.2011.
Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona
o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik
Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i
24/08) a u vezi èlana 5. stav (1) i èlana 14. taèka a) Pravilnika o zapošljavanju u JP „Komunalno Brèko“ d.o.o. Brèko distrikta BiH broj:
01-58-09774-4/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapošljavanje
raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos
I NA NEODREÐENO VRIJEME U JP „KOMUNALNO BRÈKO“
D.O.O. BRÈKO DISTRIKTA BIH:
RJ ADMINISTRACIJA
Kancelarija direktora
1. Vozaè
1.1.Opis radnog mjesta: Vrši poslove vozaèa u kancelariji direktora
;Brine o ispravnosti vozila i obavlja sitne popravke na vozilu; Popunjava putne naloge, vodi evidenciju o kilometraži, utrošku goriva i
maziva, zamjeni guma i utrošku drugog potrošnog materijala.
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema : SSS/KV - tehnièka/društvena
Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci na istim ili sliènim poslovima
1.3. Posebni uslovi:
Posjedovanje vozaèke dozvole za „B“ kategoriju
1.4. Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Odjeljenje za opšte i administrativne poslove
1. Struèni saradnik za kadrovska pitanja
1.1. Opis radnog mjesta: Uèestvuje u sprovoðenju programa i aktivnosti ocjenjivanje i edukacija zaposlenih; Uèestvuje u realizaciji programa zapošljavanja, procjene uèinka i obuke zaposlenih; Osigurava
drugim funkcijama službe aktivno upravljanje procesima zapošljavanja, nagraðivanja i sankcionisanja u skladu sa kadrovskim potrebama
JP Komunalno Brèko, te predlaže konkretne mjere za realizaciju navedenih zadataka; Prati osposobljavanje pripravnika;
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VSS - diplomirani ekonomista Radno iskustvo: 1
(jedna) godina u struci
1.3. Posebni uslovi:
Napredni nivo korištenja raèunara
Sposobnost za timski rad
Izražen smisao za planiranje i realizaciju zadataka
1.4. Broj izvršilaca: 1
2. Šef sektora obezbjeðenja i podrške
2.1. Opis radnog mjesta: Izraðuje plan i program rada sektora obezbjeðenja; Uèestvuje u pripremi internih akata koji regulišu oblast
fizièkog i tehnièkog obezbjeðenja lica i imovine preduzeæa; Odgovara za dokumentaciju iz djelokruga svoga rada; Odgovara za rad
službenika sektora obezbjeðenja.
2.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema : VSS/VŠS - Društvenog/tehnièkog smjera
Radno iskustvo: 3 (tri) godine radnog iskustva u struci 2
.3. Broj izvršilaca: 1
Odjeljenje za razvoj i investicije
1. Projekt menadžer
1.1. Opis radnog mjesta: Uèestvuje u razvoju projekata JP „Komunalno Brèko“; Realizuje aktivnosti definisane opisom posla na projektu; Izraðuje izveštaje sa projekta u saradnji sa glavnim menadžerom projekta; Odgovoran je za finansijsku realizaciju projekta;
Obavlja druge aktivnosti u dogovoru sa menadžerom projekta; Zastupa interese JP „Komunalno Brèko“ tokom realizacije projekta.
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VSS - mašinstvo, graðevina, elektrotehnika, arhitektura, hemija, PMF, ekonomija, pravo. Radno iskustvo: 2 (dvije )
godine u struci
1.3. Posebni uslovi:
Poznavanje rada na raèunaru, internet i elektronska pošta,
Dokazane sposobnosti u projektnom menadžmentu
Sposobnost za timski rad i kao èlan i kao voða tima
1.4. Broj izvršilaca: 1
2. GIS tehnièar
2.1. Opis radnog mjesta: Obavlja poslove snimanja na terenu i vodi
cjelokupnu evidenciju i dokumentaciju o stanju elektroenergetske,
vodovodne i kanalizacione mreže u GIS-u; Snima i obraðuje situacije mreže u svim razmjerama potrebnim za tehnièku dokumentaciju; Primjenjuje nove postupke i tehnologije iz GIS-a;Koristi instrumente i pribor za mjerenja zemljišta, kartiranje detalja i raèunanje
površina;Poznaje elemente i pravila geodetskog crtanja; Crta i piše
geodetske planove i karte u GIS-u
2.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: SSS- IV stepen
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina na istim ili sli~nim poslovima
2.3. Posebni uslovi:
Poznavanje GIS-a Poznavanje postupka i tehnologije iz oblasti geodezije Poznavanje instrumenta i pribora za geodetske poslove Rad
na ra~unaru, AUTOCAD.
2.4. Broj izvršilaca: 1
3. VKV Automehanièar
3.1. Opis radnog mjesta: Radi na kontroli ispravnosti vozila i ovjerava naloge o tehnièkoj ispravnosti; Vodi evidenciju popravke vozila i utroška rezervnih dijelova; Odgovoran je za ispravnost vozila;
Saraðuje sa nadležnom službom u po pitanju registracije vozila, nabavke auto-dijelova, te rashodovanja vozila i auto-guma; Po potrebi
vrši prevoz radnika i materijala službenim vozilima; Radi na smanjenju broja kvarova automobila odnosno na njihovo vrijeme korištenja i starosti vozila; Vrši pravovremeno i kvalitetno popravljanje
vozila; Vrši obuku vozaèa za rad na vozilima i radnim mašinama.
3.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VKV - automehanièar
Radno iskustvo: 2 (dvije) godine na istim ili sliènim poslovima
3.3. Posebni uslovi:
4. KV Autoelektrièar
4.1. Opis radnog mjesta: Brine o ispravnosti vozila i vr{i poslove
odr`avanja vozila; Vr{i odr`avanje vozila po pitanju elektrike i elektronike; Vr{i pregled signalizacije i elektri~nih sistema vozila prije svakog izlaska na javni put; Organizuje rad sa mjernim instrumentima i
vr{i kontrolu elektri~nih instrumenata za ispitivanje ure|aja;
Odr`ava elektri~ne i elektroni~ke ure|aje i instalacije u vozilima.
4.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV - autoelektri~ar Radno iskustvo: nije potrebno
radno iskustvo
4.3. Posebni uslovi:
Voza~ka dozvola B i C kategorije
4.4. Broj izvršilaca: 1
5. KV Autolakirer
5.1 Opis radnog mjesta: Brine o obilje`enosti vozila i ma{ina u vlasni{tvu javnog preduze}a; Vr{i pripremu, farbanje i lakiranje
o{te}enih dijelova na vozilima i ma{inama; Popravlja havarisana
vozila; Vrši zamjenu i ispravlja ošteæene dijelove na vozilima; Obavlja demontažu i montažu vozila; Održava higijenu servisa
5.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV - autolakirer Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci
5.3. Posebni uslovi:
Voza~ka dozvola B kategorije
5.4. Broj izvršilaca: 1
6. Praonièar/vulkanizer
6.1 Opis radnog mjesta: Vr{i zamjenu i popravku pneumatika na
svim vozilima i ma{inama u vlasni{tvu Javnog preduze}a; Vr{i skladi{tenje guma od prethodne sezone; Vr{i balansiranje to~kova; Pri
uspostavi zimske slu`be vr{i poslove po nalogu nadre|enog rukovodioca;Vr{i pranje i podmazivanje svih motornih vozila i radnih
ma{ina.
6.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV ili NK - vulkanizer ili dr.
Radno iskustvo: nije potrebno radno iskustvo
6.3. Posebni uslovi: 6.4. Broj izvršilaca: 2
2. Analitièar (Služba za kontrolu i prikljuèke)
2.1. Opis radnog mjesta: Prati zakonsku regulativu u okruženju,
kretanja u elektroenergetskom sektoru BiH; Prati i prouèava nabavku i realizaciju elektriène energije i saraðuje sa službom obraèuna
u cilju uzimanja potrebnih podataka za analizu i dr.;Radi na prognoziranju potrošnje i izradi plana nabavke i realizaciji elektriène
energije za radnu jedinicu;Radi povremeno analize troškova po
objektima;Uèestvuje u izradi plana nabavke materijala; Pravi mjeseène izvještaje o preuzetoj energiji, realizovanoj energiji, fakturisanoj el. energiji, o nabavnoj cijeni el. energije, o izvršenoj asistenciji,
o broju i vrsti objekta i postrojenja i dr.;Izrada statistièkih izvještaja.
2.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VSS/VŠS - elektrotehnika
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
2.3. Posebni uslovi:
Poznavanje funkcionisanja elektroenergetskog sektora u BiH, te
poslova vezanih za distribuciju el. energije
2.4. Broj izvršilaca: 1
3. Elektromonter za prikljuèke, kontrolu i tehnièki prijem
3.1. Opis radnog mjesta: Vrši prikljuèenje i tehnièki prijem kod
novih potrošaèa elektriène energije;Vrši obustavu dalje isporuke
elektriène energije potrošaèima koji nisu izmirili dugovanje po
ispostavljenoj opomeni, a na osnovu naloga; Vrši ponovno ukljuèenje potrošaèa po izvršenoj naplati duga;Uèestvuje u tehnièkom prijemu prikljuèka i mjernog mjesta; Vrši zamjenu brojila radi baždarenja ili neispravnosti istog; O svim uoèenim nedostacima saèinjava
zapisnik i dostavlja ga neposrednom rukovodiocu; Odgovoran je za
taènost podataka koje dostavlja, kao i za alat i opremu koju koristi u
radu;Po potrebi uèestvuje u intervencijama na energetskim objektima;Obavezno primjenjuje zaštitna sredstva pri radu
3.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VKV/KV elektromonter
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina u struci
3.3. Posebni uslovi:
Poznavanje organizacije mjernog mjesta i mjernih ureðaja Posjedovanje vještina za prikljuèenja/iskljuèenja potrošaèa na elektro-mrežu Posjedovanje znanja za provoðenje tehnièke provjere mjernog
mjesta
3.4. Broj izvršilaca: 12
Odjeljenje za finansije i raèunovodstvo
1. Referent za reviziju plaæanja
1.1. Opis radnog mjesta: Izraðuje analize, izvještaje, informacije i
dr. analitièke materijale o plaæanjima;Priprema preliminarnu listu i
priprema naloge za plaæanje koje podnosi ovlaštenim licima na
ovjeravanje; Provodi i primjenjuje Zakone u oblasti plaæanja i raspoloživosti novèanih sredstava; Prati i prouèava stanja u oblasti
plaæanja i raspoloživosti novèanih sredstava na osnovu prikupljenih
podataka; Primjenjuje propise i druge opšte akata te utvrðuje stanja
u oblasti plaæanja.
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema : VSS - diplomirani ekonomista
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina u struci
1.3. Posebni uslovi:
Poznavanje rada na raèunaru, internet i elektronska pošta
Dobre analitièke vještine.
1.4. Broj izvršilaca: 1
Radna jedinica „Èistoæa“
1. Vrtlar-cvjeæar
1.1. Opis radnog mjesta: Radi na aktivnostima ureðenja i održavanja (formiranja cvjetnih gredica, sadnja cvijeæa, trajnica, grmlja, drveæa, ruža); Upuæuje i neposredno pomaže radnike na održavanju
zelenih površina; Vrši ureðenje i održavanje cvjetnih gredica i drugog sadnog materijala; Asistira koordinatoru za javnu higijenu i šefu sektora za javnu higijenu; Svakodnevno obavještava neposrednog rukovodioca o obavljenim aktivnostima i odgovara za efikasnost i kvalitet obavljenih radova.
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: SSS
Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva:
1.3. Broj izvršilaca: 1
2. Radnik na prikupljanju otpada
2.1. Opis radnog mjesta: Vrši poslove na utovaru otpada; Èisti
smeæe rasuto oko kontejnera;
Radi na održavanju komunalne deponije.
2.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: NK radnik
Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
2.3. Broj izvršilaca: 1
3. Vozaè
3.1. Opis radnog mjesta: Vrši poslove vozaèa u skladu sa Zakonom
o sigurnosti saobraæaja na putevima, Brine o ispravnosti vozila i
obavlja sitne popravke na vozilima; Vrši pranje i podmazivanje vozila; Popunjava putne naloge, vodi evidenciju o preðenoj kilometraži, utrošku goriva i maziva, zamjeni guma i utrošku drugog potrošnog materijala.
3.2. Minimalni uslovi: Struèna sprema: KV vozaè
Radno iskustvo: Radno iskustvo: 1 (jedna) godina
3.3. Posebni uslovi: Položen vozaèki ispit „C“ kategorije
3.4. Broj izvršilaca: 7
Radna jedinica „Elektrodistribucija“
1. Izvršni rukovodilac RJ
1.1. Opis radnog mjesta: Koordiniše proces rada u radnoj jedinici;
Uèestvuje u izradi plana rada RJ i njegovom izvršenju; Odgovoran
je za kontinuirano snabdijevanje elektriènom energijom potrošaèa;
Nadzire realizaciju investicionih projekata; Nadzire aktivnosti kontrole i prikljuèenja novih potrošaèa na elektrodistributivnu mrežu; Prati nabavljenu i realizovanu el. energiju, te utvrðuje gubitke u
distribuciji el. energije; Odgovoran je za stanje osnovnih sredstava
RJ;Prati zakonsku regulativu u Brèko distriktu BiH i okruženju,
kao i kretanja u elektroenergetskom sektoru; Rješava zahtjeve pravnih i fizièkih lica u okviru svoje nadležnosti
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VSS - Tehnièka/Ekonomska/Pravna
Radno iskustvo: 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodeæim pozicijama.
1.3. Posebni uslovi:
Poznavanje organizacije RJ elektrodistribucija, elektroenergetskog
sektora u BiH, te elektrodistributivne mreže Distrikta. Napredni
nivo korištenja raèunara Poznavanje stranog jezika Sposobnost za
timski rad i kao èlan i kao voða tima Izražene organizacione sposobnosti i sposobnosti rukovoðenja;
1.4. Broj izvršilaca: 1
4. Glavni inženjer za mreže
4.1. Opis radnog mjesta:
Odgovoran je za normalno funkcionisanje svih vodova (35 kV, 10
kV (20 kV) i 0,4 kV na podruèju Distrikta; Vodi brigu o dužini vodova, optereæenosti, presjecima, zaštiti od napona dodira i ne dozvoljava da se prekoraèe tehnièke moguænosti postrojenja; Uèestvuje u izradi planova sanacije i izgradnje objekata; Uèestvuje u izradi
izvještaja o gubicima elektriène energije i predlaže mjere za njihovo
smanjenje; Uèestvuje u planu razvoja mreže 35, 10 (20) i 0,4 kV;
Rukovodi izradom planova remonata 35, 10, 0,4 kV mreže a remontom 35 kV mreže neposredno rukovodi; Uèestvuje u prijemu novoizgraðenih objekata, te u radu komisije za unos novih objekata u
osnovna sredstva.
4.2. Minimalni uslovi:
- Struèna sprema: VSS elektrotehnika/energetika
- Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
4.3. Posebni uslovi:
-Poznavanje stanja elektro-energetskih mreža
4.4. Broj izvršilaca: 1
Radna jedinica „Vodovod i kanalizacija“
1. Šef sektora tehnièke pripreme
1.1. Opis radnog mjesta: Planira dugoro~ni i kratkoro~ni razvoj
vodovodne mre`e i kanaliziranja otpadnih voda na nivou Br~ko distrikta BiH; Organizuje i sudjeluje u izradi baze podataka za vodovodnu i kanalizacionu mre`u ;Organizuje sprovo|enje radnji za izradu komunalne saglasnosti i vodovodnih i kanalizacionih priklju~aka; Vr{i nadzor nad projektima koji se realizuju u okviru radne jedinice; Izra|uje plan i program rada sektora uklju~uju}i identifikaciju i izradu projekata;
1.2. Minimalni uslovi:
Struèna sprema: VSS/VŠS-tehnièke struke
Radno iskustvo: 3 (tri) godine
1.3. Posebni uslovi:
Sposobnost za timski rad
Poznavanje rada na raèunaru, internet i elektronska pošta
1.4. Broj izvršilaca: 1
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih
uslova ispunjavaju opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je
državljanin BiH da je punoljetan da je zdravstveno sposoban (samo
kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti), da se protiv njega ne vodi krivièni postupak.
Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos podnose
Prijavu na originalnom obrascu Preduzeæa. Prijava na konkurs mora da sadrži taène i istinite podatke.
Uz originalnu Prijavu JP „Komunalno Brèko“ d.o.o. Brèko distrikt
BiH kandidat je dužan dostaviti kopije dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost opštih, minimalnih i posebnih uslova:
a) uvjerenje o državljanstvu;
b) kopija liène karte i/ili izvod iz matiène knjige roðenih
c) diplomu o završenoj školskoj spremi ili drugi dokument
(uvjerenje, potvrda, svjedoèanstvo i dr.). Za diplome koje su steèene
u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija;
d) uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu;
e) kopiju radne knjižice
f) potvrde, uvjerenje, seftifikati i/ili drugi dokumenti kao dokaz o
ispunjavanju posebnih uslova.
Dostavljeni dokumenti moraju biti na jednom od zvaniènih jezika BIH.
Konkurs je otvoren od 29.09.2011. do 07.10.2011. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti Prijavu na konkurs u prostorijama JP
„Komunalno Brèko“ d.o.o. Brèko distrikt BiH, ul. Studentska broj:
13. Brèko, kancelarija broj 1. ili na web adresi www.komunalno.ba
Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 07.10.2011. godine do
15:00 èasova putem pošte ili lièno na adresu JP „Komunalno Brèko“ d.o.o. Brèko distrikta BiH, ul. Studentska broj 13.
Dostavljena dokumentacija neæe se vraæati. Dokumenti o ispunjavanju opštih uslova ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Neblagovremene, nejasne (nerazumljive) i nepotpune prijave se neæe razmatrati. Sve informacije u vezi konkursa možete dobiti u Službi za
opšte i kadrovske poslove na broj: 217-255, lokal 20.
PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE
Mr Admir Nukoviæ, oec
oglasi
Dnevni avaz
DAAD
petak, 30. septembar/rujan 2011.
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange Service
Novi program za stipendije 2012/2013
Zajedni~ki program Njema~ke slu`be za akademsku razmjenu (DAAD) kao i Instituta
Open Society (OSI) je predvi|en za studente i doktorante sa interesom na podru~jima
politi~kih nauka, sociologije, me|unarodnih odnosa, prava, ekonomije, javne uprave,
javnog zdravstva, filozofije i filologije.
Nudi se:
Master studij (djelimi~no na engleskom jeziku) na odabranim univerzitetima u Njema~koj.
Individualni doktorati, ukoliko je tema od strane univerziteta prihva}ena i postoji mentor
na jednom njema~kom univerzitetu.
Firma Ambala`ni Servis BiH d.o.o. Gradi{ka, Poslovna Jedinica Sarajevo, u cilju pro{irenja proizvodnje i prerade valovitog kartona, te unapre|enja proizvodno-tehnolo{kih procesa, objavljuje oglas za popunjavanje slijede}ih radnih mjesta:
1. Rukovalac kotlovskog postrojenja
Uslovi:
O uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (da mo`e samostalno obavljati poslove i radne
zadatke rukovanja i opslu`ivanja toplovodnih, vrelovodnih i parnih niskotla~nih i srednjetla~nih kotlovskih postrojenja);
Onajmanje 3 godine radnog iskustva;
O voza~ka dozvola B kategorije;
O komunikativnost;
O spremnost na timski rad;
O odgovornost i proaktivan pristup poslu;
Strukturani programi za doktorate na njema~kim univerzitetima.
2. Majstor na ma{inama za proizvodnju kartona i kartonske ambala`e
Prijave predati do 31. 10. 2011. u Njema~koj ambasadi. S naznakom DAAD
Uslovi:
Dalje informacije vezano za ponude o stipendijama, upute za prijavu za u~e{}e na konkursu i potrebne dokumente mo`ete prona}i na:
O najmanje 3 godine radnog iskustva;
O voza~ka dozvola B kategorije;
O komunikativnost;
O spremnost na timski rad;
O odgovornost i proaktivan pristup poslu;
http://www.daad.de
http://www.facebook.com/DAAD-Sarajevo
http://www.funding-guide.de
Tradicionalni programi za stipendije DAAD-a (Njema~ka slu`ba za akademsku razmjenu)
nude se nepromijenjeni.
Zainteresirani, posebno iz drugih studijskih grupa, mogu se kao i dosada prijaviti na ove
programe.
Za vi{e informacija i pitanja molimo da kontaktirate:
Heike Link, DAAD-lektorica, Univerzitet u Sarajevu
DAAD - [email protected]
3. Skladi{tar
Uslovi:
O polo`en ispit za upravljanje vilju{karom
O najmanje 3 godine radnog iskustva;
O voza~ka dozvola B kategorije;
O komunikativnost;
O spremnost na timski rad;
O odgovornost i proaktivan pristup poslu;
Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju sve uslove konkursa, mogu poslati prijavu i `ivotopis po{tom na adresu: Ambala`ni servis BiH doo P.J. Sarajevo, ul.Igmanska bb, 71 320
Vogo{}a ili mailom na adresu [email protected]
Frank Riedel, DAAD-lektor, Univerzitet u Banja Luci
[email protected]
Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Jasna Leti}, Njema~ka ambasada BiH, Sarajevo
[email protected]
Za sva dodatna pitanja mo`ete nas kontaktirati na slijede}e brojeve:
Tel: 033 424 995
Mob: 066 910 879
KJP „Sarajevo-{ume“ d.o.o. Sarajevo
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 0102-2273-2/11 od 01. 08. 2011. godine za prodaju
putem licitacije animalne zaprege - volova KJP „Sarajevo-{ume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:
Javni oglas
za prodaju animalne zaprege volova putem licitacije
1. Predmet oglasa: prodaja animalne zaprege (2 grla volova) putem licitacije
2. Rok za podno{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07. 10.
2011. godine do 12 sati na protokol KJP „Sarajevo-{ume“ doo Sarajevo, sa naznakom
„Ponuda po javnom oglasu br: 0103-2273-3/11 - prodaja licitacijom animalna zaprega sa naznakom - NE OTVARAJ“
Prijave slati na adresu KJP „Sarajevo-{ume“ doo Sarajevo, Mar{ala Tita 7/II.
3. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u petak, 07. 10. 2011. godine u
13,00 sati u prostorijama direkcije Preduze}a.
Napomena: Objava cijelog teksta javnog oglasa mo`e se na}i na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj plo~i Preduze}a.
Za informacije obratiti se na broj: 033-219-172, lok. 105.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 178350 10 P
Sarajevo, 22. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Damir Batoti}, u
pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO
BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, ul.
Obala Kulina bana br. 9-A, protiv tu`ene
BADANKOVI] SUZANE - MARIJE, iz Sarajeva,
ul. Trg nezavisnosti br. 20, radi isplate potra`ivanja,
v.s. 10.151,42, objavljuje sljede}i
OGLAS
Poziva se tu`ena BADANKOVI] SUZANA MARIJA, iz Sarajeva, ul. Trg nezavisnosti br. 20,
da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od
12. 05. 2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se
zbog neizvr{avanja ugovornih obaveza tu`ene prema
tu`itelju raskine njihov me|usobni ugovor o gotovinskom nenamjenskom kreditu br. 15554 1586-4 (sada{nji broj 121385/3) od dana 26. 12. 2002. godine, te
da se ista obave`e da isplati iznos od 10.151,42 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana
podno{enja tu`be pa do isplate, te da mu naknade
tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana,
27
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, s tim {to je
tu`itelj predlo`io da ukoliko tu`eni ne postupe u
skladu sa ~lanom 182 stav 1. ZPP-a, da Sud donese
presudu zbog propu{tanja.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati
oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih
imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni
zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge
osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni
osnov.
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu a ~l. 71. stav 1.
ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na
pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu
sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a.
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku
s pozivom na broj gornji.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
Sudija
Damir Batoti}
28
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Od sutra u prodaji
Pobuna u
nogama
Promukli je
glas podmukli
izdajica
Gledam okom,
vidim mozgom
Stres jede
~okoladu
Ki{ete
li poslije
seksa
Kako usporiti
dolazak starosti
Ne `elim
srebro
u kosi
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Jedna Brazilka ostala je trudna iako ima 61 godinu. Buduća majka, koja nije željela da se njeno ime zna, treba se
poroditi u novembru. Ona je zatrudnjela zahvaljujući donaciji jajnih ćelija.
- Moj suprug je htio biti otac, a ja sam željela postati
majka. Odličnog sam zdravlja i prošla sam sve preglede izjavila je žena za brazilski list “O Globo”.
M
M
Inžinjer Martin Bejkon (Bacon) i volonteri iz Daurhama prepravili su “volkswagen scirocco” tako da je išao samo
na kafu. Sada su otišli korak dalje.
”Scirocco” je razvijao brzinu od 70 kilometara na sat pa
je britanski tim ovaj put uzeo “rover SD1”. Nakon prepravki automobil je, naime, postigao brzinu od 107 kilometara
na sat.
MEKSIKO Hrabri ljekari spasili život Karli Flores
ć Burns: Sam sve oslikao
Britanac sam svoj majstor
Da se aktivirala, mala eksplozivna naprava mogla je ubiti sve osobe u krugu
od deset metara od Karle
Za Karlu Flores (32),
majku troje djece iz Meksika, bio je to još jedan običan
radni dan na ulici Kuliakana, gdje prodaje ribu. Stajala
je kraj svog štanda kada je
uslijedio glasni prasak. Karla je osjetila udarac i odletjela 10 metara od svog radnog
mjesta.
Nije znala šta se događa.
Strahovita bol parala joj je
glavu. U desnom obrazu napipala je veliku rupu. Onesvijestila se u lokvi krvi, a u
bolnicu ju je odvezao slučajni prolaznik. Probudila se u
bolnici i ljekarima rekla da
misli da ju je u lice pogodio
kamen. Ipak, ljekari su otkrili kako se u Karlinom licu nalazi nekakva vrsta projektila.
Poslali su je na rendgen
koji je pokazao da joj je između čeljusti bomba koja bi
mogla eksplodirati svakog
Flores: Čeka je još niz operacija
trena. Njena sestra, koja radi
u bolnici, jedina joj se usudila približiti i isisati joj krv da
se ne bi ugušila jer je morala
usta držati otvorena. Karlu
su odmah izolirali jer bi granata, u slučaju eksplozije,
mogla ubiti sve u krugu od
10 metara.
Vrijeme je prolazilo, a s
njim se smanjivala šansa da
se Karli spasi život.
Direktor bolnice Gaksiola Meza (Gaxiola) preuzeo je stvar u svoje ruke i objasnio osoblju u kakvoj se situaciji nalaze. Na čelu tima
dobrovoljaca bio je Hoze
Alondo Betankur (Jose Betancourt), koji je svojim ljudima rekao da prvo nazovu
svoje porodice i obavijeste
ih o svemu. Pridružili su mu
se dvoje anesteziologa, estetski hirurg te medicinski
tehničar.
U operacionu salu s ljekarima su otišli i vojni pirotehničari. Operirali su je
pod lokalnom anestezijom,
a drama je trajala četiri sata.
Bombu je iz Karlinog lica izvukao ljekar bez ikakve
zaštitne opreme, a uputstva
o vađenju eksplozivne naprave davali su mu pirotehničari. Karla je ostala bez
pola zuba, lice joj je deformirano, a očekuje je još niz operacija.
U ženevskom CERN-u najavljen projekt ELENA
š Program će preciznije pokušati utvrditi zašto je ostalo tako malo antimaterije
Otkrivanje jedne od najvećih zagonetki vidljivog
svemira, zašto je sačinjen
najvećim dijelom od materije, bit će cilj novog pionirskog istraživačkog projekta
vodećih fizičara iz osam zemalja.
Programće preciznijepokušati utvrditi zašto je ostalo
tako malo antimaterije za koju se vjeruje da je bila prisutna u jednakim količinama u
Velikom prasku prije 13,7
milijardi godina, ali je potom
tajanstveno gotovo nestala.
Istraživački
centar
CERN iz Ženeve najavio je
da će program biti proveden
pomoću novog antiprotonskog prstena iznimno niske
energije, nazvanog ELENA, koji će početi davati velike količine sićušnih čestica antiprotona 2016. godine.
Antimaterija je otkrivena
1932. godine, nakon decenija
teorija o njoj, i brzo se našla u
CERN: Nova misija
naučnoj fantasticizbog svoje
sposobnosti da uništi svaku
običnu materiju koju dodirne. Antimaterija, materija s
negativnom gravitacijom,
već je korištena u liječenju
karcinoma, dijelom razvije-
nom u CERN-u, ali portparol Džejms Žil (James Gillies) rekao je da će ELENA
biti usmjerena na čistu fiziku.
Jedno od prvih pitanja
pred istraživačima je zašto
se materija i antimaterija nisu međusobno uništile u
vrijeme Velikog praska, što
bi stvaranje svemira i pojavu života činilo nemogućim, i zašto je nadvladala
materija.
Penzionisani britanski
dekorater i umjetnik Robert
Burns svoj dom u Brajtonu
pretvorio je u kopiju Sikstinske kapele.
Kuću je ukrasio renesansnim muralima, a kaže da je
bio inspiriran knjigom o Va-
tikanu koju je kupio na sajmu.
- Nikada do sada nisam
slikao. Mislim, bio sam dekorater, ali to nije isto. Krenuo sam u to metodom pokušaja i pogrešaka te iznenadio samog sebe kad sam ustanovio da sam u stanju replicirati renesansne slike kazao je Burns.
Avantura Kanađanina
šč Progresivno stanje
Pošto mu je na 45. rođendan propala firma, Kanađanin Žan Belivo (Jean
Beliveau) krenuo je na putovanje života. Kako bi pobjegao od svih problema s kojima se suočavao, krenuo je na
put oko svijeta, i to pješke.
Iza sebe je ostavio djevojku koja mu je u 11 godina,
koliko je trajalo njegovo putovanje, bila podrška i nije
ga pokušavala odvratiti od
plana. Hodao je 11 godina,
prešao 75.000 kilometara i
posjetio 64 zemlje. Putovao
Belivo: Putovao bez novca
je bez novca i spavao u vreći.
Kaže, ostvario je svoj san.
30
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
31
32
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
33
34
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Večeras počinje 51. MESS
’ ’ ’ ’ Film “Little hands” australske rediteljke Kler Mekarti
(Claire McCarthy), nastao prema tekstu bh. glumice, manekenke i producentice Dinke Bonele-Džubur (Bonelle), nakon
festivala u Kanu, Puli i Zadru,
svoju sarajevsku premijeru
doživjet će večeras u Art kinu
“Kriterion”. Ostvarenje je snimljeno u Mostaru, a jedna od
glavnih uloga pripala je i istaknutom bh. glumcu Miraju Grbiću.
M. Ču.
L
L
TELEX TELEX TELEX
Na sceni tuzlanskog
Bosanskog
kulturnog
centra 2. oktobra, na Dan
oslobođenja Tuzle, premijerno će biti izvedena
predstava “Prokleta avlija” koju su prema tekstu
Ive Andrića pripremale
tri pozorišne kuće regiona. Na inicijativu dekana
Akademije dramskih um- ca i Narodno pozorište
jetnosti Tuzla Vlade Ke- Užice zajedno su pripreroševića, Teatar Kabare mili ovu predstavu.
A. Mu.
Tuzla, Kazalište Viroviti-
NA LICU MJESTA Međunarodna likovna kolonija “Hercegovina 2011”
č Projekt prije četiri godine pokrenula naša slikarka Mirsada Baljić U sarajevskoj galeriji
“Preporod” 5. oktobra bit će upriličena izložba radova nastalih u Počitelju
Osim kvalitetnog programa, bit će i MESS
OFF, te izložbe u “Collegium artisticum”
Najveći teatarski karavan u regiji, 51. festival
MESS započet će večeras na
sceni Narodnog pozorišta
Sarajevo svečanom ceremonijom i predstavom “Sconcerto” u režiji Tonija Servilja (Servilla) iz Italije, a u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom.
Ovogodišnji festival ponovo je takmičarskog karaktera, a prvi put će imati i
žiri Međunarodne asocijacije teatarskih kritičara.
Festival će ugostiti 500 umjetnika iz 15 zemalja koji će
sepredstaviti krozšest festivalskih programa i 32 predstave.
- Pored šarolikog i kvalitetnog programa Festivala
za sve generacije, i ove godine nas raduje što imamo i
sadržaje programa MESS
OFF. Art kino “Kriterion”
ugostit će radionice, okruglestolove teatarskekritike,
predstave, koncerte, partyje
Festival će pratiti više od
100 akreditiranih novinara
producent
Festivala
MESS-a Nihad Kreševljaković.
U “Collegium artisticumu” bit će postavljena
izložba o hrvatskoj scenografiji i kostimografiji, dok
će Alija Hafizović Haf sutra
održati performans “Nevi-
” "#” $%
Paralelno sa Sarajevom, MESS se održava i u
Zenici. Prva predstava koja će biti izvedena večeras
u BNP-u je “Pismo iz
1920.” reditelja Olivera
Frljića. Djelom ovog rođenog Travničanina sa zagrebačkom adresom stanovanja 9. oktobra u Sarajevu teatarski festival će
Džons očarala ljepota Počitelja
U kamenom gradu neobične ljepote, Počitelju, okupilo se 19 umjetnika koji
su, osim iz naše zemlje, stigli
iz Turske, Rusije, Srbije,
Holandije, Engleske, te Kipra, a koji učestvuju u radu
slikarske kolonije “Hercegovina 2011”.
Tako će Počitelj do 4. oktobra biti veliki slikarski
atelje, gdje će umjetnici stvarati svoja djela inspirirana
ljepotom ovog hercegovačkog bisera, i to u tehnici ulje na platnu.
Među njima su i Diana
Arslanova iz Rusije i Gven
Džons (Gwen Jones) iz Engleske koji prvi put učestvuju u radu kolonije, a koje je,
kako su nam rekle, očarala
ljepota Počitelja.
Kulturološki šok
Umjetnik iz Srbije Mehmed Slezović prvi put je u
Počitelju, čiji ambijent, kako nam je kazao, za njega
graniči s pravom fantazijom.
- Teško da sam ovakvo
Baljić: Svojevrsni most
&đ %
()) *ć
U radu ove kolonije
učestvuje i slikar Affan Ramić koji je svojim višedecenijskim radom obilježio
našu likovnu scenu. Iako ga
zdravlje ne služi najbolje,
svojim dolaskom u Počitelj
pokazao je da još ima energije za svoje umjetničko
stvaralaštvo. Priznavši nam
da cijelu noć nije oka sklopio te da baš nije u najboljem izdanju, naš eminentni umjetnik nam je ispričao
kako je po dolasku u koloniju slušao priču svojih
kolega.
- Pričali su o kolonijama
u prošlim sistemima. Na
kraju krajeva, sve se svodi na
činjenicu da je kolonija kao
način druženja i mogućnost
stvaranja izuzetno zanimljiva pojava i stvar koju treba
cijeniti. Nažalost, u ovom
vremenu nemamo puno koristi niti možemo da iskoristimo sve te prednosti koje
ona pruža, ali nadati se uvijek boljim vremenima - kazao nam je ovaj veliki umjetnik.
nešto mogao očekivati. Jer,
ova autentičnost, očuvanost,
jedna ambijentalnost ne da se
samo teško nalazi nego vas jednostavno potpuno pomjera
iz radne normalnosti i uobičajenosti. Ovo je za mene jedna vrsta kulturološkog šoka,
ali, s druge, i jedna veličan-
stvena potvrda bosanskog
kulturnog identiteta - kazao
nam je Slezović.
Ovaj svojevrsni most između umjetnika s ciljem
promoviranja kulturno-historijskog naslijeđa BiH i prirodne ljepote hercegovačkog kraja prije četiri godine
pokrenula je naša slikarka
Mirsada Baljić.
Neprolazna ljepota
- Ovo je, zaista, grad u koji svi umjetnici rado dolaze.
Jer, Počitelj je i poezija i slika i
priča, i njegove ljepote su neprolazne - rekla nam je Baljić.
Napomenula je da prilikom odabira umjetnika koji
učestvuju u radu ove kolonije nije gledala da to budu samo njeni prijatelji, već i umjetnici raznih profila i različitih generacija.
Prije dolaska u Počitelj,
umjetnici su bili u Mostaru,
Blagaju i Buni, a vidjet će i
znamenitosti Stoca, Neuma,
Hutovog blata i drugih dijelova Hercegovine.
Nakon završetkakolonije, u
okviru koje će biti održana i
dječija radionica, u Sarajevu
će 5. oktobra u galeriji “Preporod” biti upriličena izložba radova nastalih u Počitelju.
M. SMAJKIĆ
iopćenitoće bitimjestosusreta teatarskih gostijui mladih umjetnika i umjetnica,
koji će kreirati festivalsku
atmosferu u našem glavnom gradu - kazao je izvršni
biti zatvoren. Predstava
prvi put na pozorišnoj sceni govori o zločinima u
proteklom ratu, ali i nesposobnosti aktuelnih političara da zemlju izvedu iz
ćorsokaka.
U predstavi igraju Adis
Mehanović, Slaven Vidak,
Saša Handžić i Enes Salković.
dljiva izložba” u znak solidarnosti s Umjetničkom
galerijom BiH. Festival će
pratiti više od 100 akreditiranih novinara iz zemlje i
regiona.
M. Ču. A. Dž.
Projekt “Transaraj 2011”
’ ! ’
Povodom 20-godišnjice
održavanja Evropskog karavana za mir, Međunarodni
centar zamir Sarajevokoji je
bio domaćin 30. septembra
1991. godine zajedno s Helsinškim komitetom građana i Građanskim forumom
Sarajevo poziva sve zainteresirane građane da učestvuju u jedinstvenom obilježavanju ovog izuzetnog
mirovnog događaja koji je
okupio više od 10.000
građana Sarajeva i Evrope.
Akcija je, kako kaže direktor Međunarodnog centra za mir Sarajevo Ibrahim
Spahić, sastavljena od tri
ključna događaja: izložbe u
GalerijiIPC Epodnazivom
“Transaraj - Sve smo mogli
mi”, biciklističke rekrea-
tivne vožnja pod nazivom
“Transaraj 2011” od Kozije
ćuprije do Vilsonovog šetališta, a specifičnost samog
događaja je formiranje zatvorenog kruga od svih
učesnika, pa i biciklista na
potezu Vijećnica - Begova
džamija - Katedrala - Saborna crkva - Umjetnička
galerija BiH - Vijećnica.
Projekt “Transaraj 2011” je obnova ideje studenata Univerziteta u Sarajevu i Milanu, a posvećen je
miru, umjetnosti i slobodi
i dobrodošli su svi zainteresirani, posebno umjetnici koji mogu kreirati svoje
projekte u interakciji s gradom i duž biciklističke staze.
M. Ču.
Drama s nepoznatim muškarcem
č
Pred vratima splitskog stana Jelene Rozge
(34) u februaru se pojavio
krupan
ćelavi
muškarac u dobi od oko
50 godina. Vikao je:
“Otvori mi vrata! Ti si
moja, volim te!” Došao
joj je i dan poslije. Popularna pjevačica tada
ništa nije poduzela, jer
je mislila da će sve proći.
No, posljednjih sedmica isti muškarac stalno joj dolazi pred vrata.
Hrvatski internet-portal 24sata otkriva da se
splitska policija aktivno
uključila u ovaj slučaj.
Zbog straha od agresivnog fana, pjevačicu svake večeri kući voze menadžer ili prijatelji, a
razmišlja da angažira i
ličnog čuvara.
L. S. R.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Arduana i Al'Dino iz sretnih vremena: Sedam godina u braku
OTVORENO Al'Dino Kurić otkriva za “Dnevni avaz” da
Volim je, ali nakon što sam sve saznao, moram je ostaviti Na tab
Ni u najgorem snu nisam mogao pomisliti da je to moja žena
Već duže vrijeme po sarajevskim kuloarima mogu se
čutipričeo razvoduAl'Dinai
TV novinarke Arduane Kurić, a da u njima ima istine,
jučer nam je u telefonskom
razgovoru potvrdio naš kantautor, koji se trenutno nalazina miniturneji uŠvedskoj.
Istakao je da će podnijeti
zahtjev za razvod braka i da
više nikada u životu neće da
zna za Arduanu.
- Još ne mogu vjerovati
šta mi se desilo. Zatečen sam
cijelom situacijom. Dvadeset sedam dana sam ubijen i
na tabletama. Pokušavam da
dođem sebi. Mogu samo reći
da je Arduana uprljala svoj
obraz i čast, ali nažalost, i
moje prezime. Da bih sačuvao svoje ljudsko dostojanstvo, mrvu koja je ostala,
Izložba slavnog muzičara
samo mi preostaje da se razvedem i da ta žena više ne nosi moje prezime. Moja djeca
i ja nemamo se čega stidjeti,
uzdignute glave možemo
hodati gradom - kaže bolom
skrhani Al'Dino, u čijem se
glasu osjetila velika gorčina.
Nije nam želio otkriti šta
je Arduana učinila toliko
strašno da bi je ostavio.
- Ni sanjati nisam mogao
Rođendan Hilari Daf
Č
Legendarni
muzičar
Bob Dilan (Dylan) otvorio je
nedavno izložbu “Azija” u
galeriji “Gagosijan” u Njujorku i opisao je kao slikovito putovanje kroz svoja iskustva iz Japana, Kine, Vijetnama i Južne Koreje. Navodno je sve prizore lično zabilježio, a zatim prenio na
slikarsko platno. No, najmanje deset od 18 izloženih slika kopije su poznatih fotografija, od kojih su neke nastale prije više od jednog stoljeća.
Muzičaru ovo nije prvi
put da je optužen za krađu
tuđih radova. Neki od njegovih tekstova sumnjivo
liče na stihove pjesnika iz
doba Građanskog rata u Sje-
Dilan:
Kopije
tuđih
djela
dinjenim Američkim Državama i jednog japanskog
pisca...
Trudna glumica Hilari Daf (Hilary Duff)
napunila je 24 godine, a
paparaci su joj pripremili iznenađenje, i to
prijatno.
Dočekavši je ispred
kuće, paparaci su joj prvo čestitali rođendan i
dali buket cvijeća, a onda su je fotografirali.
Ona je s osmijehom na
licu prihvatila čestitku i
cvijeće.
Glumica
očekuje
svoje prvo dijete sa suprugom Majkom Komrijem (Mike Comrie).
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Večeras ispred Zetre nastup “Dubioza kolektiva”
ć Ovo će biti svojevrsna bh. koncertna promocija albuma “Wild Wild East”
Popularni bh. bend “Dubioza kolektiv” večeras će, u
sklopu manifestacije “Tuborg Green Spot”, održati
koncert pod velikim šatorom ispred sarajevske dvorane Zetra. Nevjerovatno
zvuči podatak da će to, nakon svirke u Tuzli krajem
jula, biti tek drugi ovogo-
mocija novog CD-a. Upravo smo zbog toga nekako i
tempirali da u Sarajevu
održimo koncert krajem
septembra. Ne bih to nazvao opipavanjem pulsa publike, znamo da će nam svima biti super, jer je “Wild
Wild East” već zaživio među našim fanovima. Mnoge
“ ”
Osim “Dubioza kolektiva”, večeras će u sklopu događaja “Tuborg Green Spot”
nastupiti bendovi “Lude
žene” i “Čovek bez sluha”.
Pod šatorom ispred Zetre
se razvodi
letama sam 27 dana
mogla napraviti
da je to moja žena mogla napraviti. A šta je napravila, vi
sada pretpostavljajte. Arduanu volim, ali nakon što
sam sve saznao, moram je ostaviti. Šta čovjek drugo da
uradi. Moram je preboljeti kaže Kurić.
Al'Dino i Arduana u braku su bili više od sedam godina i imaju sinove Haruna i
Ishaka.
D. ZEBA
dišnji nastup grupe u Bosni
i Hercegovini. Koncert ispred Zetre bit će, ujedno, i
prilika da “Dubioza kolektiv” sarajevskoj publici
uživo predstavi numere s
nedavno objavljenog albuma “Wild Wild East”.
- Istina, ovo će biti svojevrsna bh. koncertna pro-
U Novom Bečeju
Kontaktirali smo i
Arduanu Kurić, koja je
angažirana na “Al-Jazeera Balkans”, i ona nam je
rekla da ne smije davati
nikakve izjave bez odobrenja iz PR službe.
Samo je kratko kazala
da nije tačno da se razvodi.
Seve: Odužila se nastupom
Poslije prošlogodišnjeg
nastupa Severine Vučković
na manifestaciji “Velikogospojinski dani” u Novom
Bečeju, predsjednik te
općine Milivoj Vrebalov
obećao je da će atraktivnoj
pjevačici pokloniti kućicu u
vikend-naselju pored Tiskog keja. Zbog loše ekonomske situacije, ove vikendice
nisu izgrađene, ali pjevačica
nijeostala praznihrukunego
je na poklon dobila apartman u tamošnjem hotelu.
Severina se odužila još jednim nastupom na istoj manifestaciji, i to ove godine.
- U Novom Bečeju sam
primljena kao kod kuće. Prijatno sam iznenađena poklonom. To je tako divan i spontan gest - rekla je Severina.
sutra će kao zvijezde večeri
publiku zabavljati “Hladno
pivo”, a prije poznate zagrebačke grupe nastupit će
sarajevski bendovi “Uncle Sam
Decided” i “Billy Andol”.
pjesme s albuma su na ovaj
ili onaj način došle do slušalaca prije nekoliko mjeseci. Ne bismo se iznenadili da prisutni na “Tuborg
Green Spotu” zajedno s nama otpjevaju većinu novih
numera.
Naravno, to ne znači da
ćemo zanemariti stare hito-
”Dubioza kolektiv”: Koncert ispod šatora
ve - ističe član “Dubioza kolektiva” Brano Jakubović.
Da je tajming za koncert
u bh. prijestonici više nego
dobar, potvrdit će i podatak
da će ovo biti prvi nastup
“Dubioze” nakon što je
njihova pjesma “Making
Money” zasjela na prvo mjesto prestižne top-liste regionalnog MTV-ja. Prošle sedmice je, također, objavljeno
da je bend nominiran za nagradu “Best Adria Act”.
H. P.
Nataša Bekvalac poručuje
Nakon što je proslavila 31. rođendan, Nataša Bekvalac vratila se
u studio da bi završila
snimanje svoje nove
pjesme.
- Nataša je u studiju i
aktivno radi na singlu
pod nazivom “Ja sam
dobra”. Za ovu pjesmu
specifično je i to što je
sama pisala tekst - rekao
je pjevačicin prijatelj za
medije u Srbiji.
L. S. R.
38
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 008664 09 Mal
@ivinice, 07. 09. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`ene Husi} Sanite iz @ivinica, radi duga v.sp. 1.207,34 KM, pa kako sud tu`enom na
adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz
Tu`beni zahtjev glasi:
Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`ena da tu`iocu isplati dug u iznosu od 1207,34 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 130,94 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 05. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 46,8 KM
po~ev od 15. 12. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 561,6 KM po~ev od 03. 12. 2008. godine pa do isplate
kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka (taksa na tu`bu, taksa na presudu, tro{kovi objave u dnevnom listu tu`be
i presude) sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su:
Ugovor broj B14-5842/2007, te mjese~ni ra~un u periodu od januara 2008. g. do decembra 2008. godine, uklju~enu na
m:tel mre`u za kori{tenje privatnog paketa zaklju~en u Banjoj Luci dana 08. 04. 2008. godine.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana
182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71.
ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
Stru~ni saradnik
Tarik \ug
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 61. stav (2) Zakona o upravi (’’Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj 32/02 i
102/09) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za zaklju~enje Ugovora o djelu broj 04-16-3-9890/11,
od 28.09.2011. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine raspisuje
JAVNI POZIV
za anga`ovanje pomo}nika direktora za javne nabavke
i finansije u Jedinici za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i
drugih mjera Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, po osnovu Ugovora o djelu
U cilju realizacije Odluke o uspostavljanju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, a u skladu sa
Odlukom o unutra{njoj organizaciji Jedinice za
implementaciju projekta izgradnje Zavoda za
izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih
mjera Bosne i Hercegovine, pozivaju se zainteresovana fizi~ka lica za prijavu na Javni poziv za
anga`ovanje na upra`njenu poziciju u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, po osnovu
Ugovora o djelu, radi realizacije Projekta izgradnje zatvora visoke sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Pomo}nik direktora za javne nabavke i finansije.........................................................................1
izvr{ilac.
Za obavljeni posao, anga`ovano lice }e imati pravo na mjese~nu naknadu u neto iznosu od
3.000,00 KM.
Ugovor o djelu sa anga`ovanim licem se zaklju~uje do realizacije Projekta izgradnje zatvora
visoke sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Radni zadaci: Pomo}nik direktora za javne nabavke i finansije obavlja poslove koji se odnose
na provo|enje procedura za nabavku roba, usluga za potrebe provedbe Projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, izra|uje potrebnu tendersku dokumentaciju i nacrte ugovora
za javne nabavke, priprema tekstove javnog
ogla{avanja, sa~injava izvje{taje o provedenim
procedurama po Zakonu o javnim nabavkama
BiH, sa~injava plan utro{ka sredstava za izgradnju
Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i
drugih mjera Bosne i Hercegovine po izvorima finansiranja, vr{i kontrolu finansijske dokumentacije, sa~injava finansijske izvje{taje za potrebe Ministarstva finansija i trezora BiH, CEB-a i donatora,
obavlja i druge poslove po nalogu direktora kome
podnosi izvje{taj o svom radu.
Uslovi: Pored op{tih uslova da je kandidat
dr`avljanin BiH, stariji od 18. godina, zdravstvena sposobnost, da nije navr{io zakonski propisanu starosnu dob za penzionisanje, odnosno da nije ostvario pravo na li~nu penziju po bilo kojem
osnovu, da su prema njemu prestale pravne posljedice presude za krivi~no djelo nasilja u porodici, izre~ene pravosna`nom sudskom presudom,
u skladu sa krivi~nim zakonima, da nije otpu{ten
iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini, {to se dokazuje ovjerenom
izjavom kod nadle`nog organa, da se ne vodi kri-
vi~ni postupak protiv te osobe i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove:
- VII stepen stru~ne spreme (VSS);
- diplomirani ekonomista
- stru~njak za javne nabavke;
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na
poslovima diplomiranog ekonomiste;
- prednost se daje kandidatima koji imaju iskustvo u oblasti javnih nabavki, a posebno kandidatima koji imaju iskustvo u oblasti javnih nabavki
na kojim su pravo u~e{}a imale kompanije iz inostranstva;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na ra~unaru.
Potrebni dokumenti: Potpisana prijava, fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko
fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena
u nekoj drugoj dr`avi nakon 06.04.1992. godine);
va`e}a li~na karta; uvjerenje o polo`enom
stru~nom upravnom ispitu, ili uvjerenje o polo`enom javnom ispitu; potvrda, ili uvjerenje kao
dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci; dokaz o tra`enom znanju engleskog jezika i rada na
ra~unaru.
Tra`eni dokumenti moraju biti ovjerene kopije
ili originali, s tim da predati dokumenti ne podlije`u vra}anju. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva i koji se blagovremeno prijave na javni opoziv, obavit }e se provjera njihove osposobljenosti za obavljanje radnih du`nosti i zadataka za koje su aplicirali. O
datumu i mjestu testiranja kandidati }e biti
obavje{teni.
Po zavr{etku izborne procedure, prije zaklju~enja ugovora o djelu, primljeni kandidat }e
dostaviti ljekarsko uvjerenje, ne starije od 20 dana, u roku ne du`em od 10 dana, da su zdravstveno sposobni za vr{enje navedenog posla, te uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije
od 3 mjeseca).
Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije 8 dana od dana objave oglasa
putem po{te preporu~eno na adresu:
’’Javni poziv za anga`ovanje pomo}nika direktora za javne nabavke i finansije u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine po osnovu
Ugovora o djelu’’
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Trg Bosne i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
uzimati u razmatranje.
petak, 30. septembar/rujan 2011.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
PU CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
GRA^ANICA
Na osnovu ~lana 88. Zakona o srednjem obrazovanju ( „Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/04 i 7/05) i ~lana 26. Pravila Centra za obrazovanje odraslih Gra~anica i
Odluke [kolskog odbora od 15.09.2011., objavljuje
KONKURS / NATJE^AJ
Za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih u {kolskoj 2011/2012 g.
I programi za sticanje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije
1. Podru~je rada EKONOMIJE, PRAVA I TRGOVINE
Obrazovni profili - stru~no zvanje - zanimanje
- Ekonomski tehni~ar - finansijsko-ra~unovodstveni smjer - IV stepen
- Poslovno - pravni tehni~ar - IV stepen
- Trgovac - III stepen
2. Podru~je rada - TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
Obrazovni profil - stru~no zvanje - zanimanje
- Konobar - III stepen
- Kuhar - III stepen
- Ugostiteljski tehni~ar - IV stepen
3. Podru~je rada - MA[INSTVO - STROJARSTVO
Obrazovni profil - stru~no zvanje - zanimanje
- Ma{inski tehni~ar - IV stepen
- Bravar - III stepen
- Zavariva~ - III stepen
- Automehani~ar - III stepen
4. Podru~je rada - SAOBRA]AJ - PROMET
Obrazovni profil - zanimanje
- Voza~ motornih vozila - III stepen -dr`avni ispit
- Rukovalac gra|evinskih i pretovarnih ma{ina - III stepen
5. Podru~je rada - GRA\EVINARSTVO
Obrazovni profil - stru~no zvanje - zanimanje
- Gra|evinski tehni~ar - IV stepen
- Zidar - fasader - izolater - III stepen
- Moler - farbar - III stepen
- Tesar - krovopokriva~ - III stepen
- Kerami~ar - teracer - podopolaga~ - III stepen
- Armira~ - betonirac - III stepen
6. Podru~je rada - ELEKTROTEHNIKA
Obrazovni profil - stru~no zvanje - zanimanje
- Elektrotehni~ar energetike - IV stepen
- Elektroenergeti~ar - III stepen
- Elektromehani~ar - III stepen
- Elektroinstalater - III stepen
- Elektri~ar - phar vet program - III stepen
II Programi usavr{avanja za:
7. Podru~je rada - MA[INSTVO - STROJARSTVO
Obrazovni profil - zanimanje
- Majstor bravar - V stepen
- Majstor automehani~ar - V stepen
- Majstor zavariva~ - V stepen
8. Podru~je rada - SAOBRA]AJ -PROMET
Obrazovni profil - zanimanje
- Majstor voza~ te{kih motornih vozila
- Majstor autolakirer
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 167999 10 Ps
Sarajevo, 21. 09. 2011. godine
9. Podru~je rada - ELEKTROTEHNIKA
Obrazovni profil - zanimanje
- Elektroenergeti~ar - majstor za elektroenergetska postrojenja
- Elektroenergeti~ar - majstor za elektroenergetske mre`e
- Elektroinstalater - majstor za elektri~ne instalacije - V stepen
Op}nski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, ul. Kaptol br. 3 Sarajevo, protiv tu`enog „ODEON“ DOO EXPORT-IMPORT SARAJEVO,
ul. Hasana Brki}a br. 30, radi duga, vs. p. 13.293,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
Federacije BiH, objavljuje sljede}i:
10. Obrazovni profil - zanimanje Podru~je rada - GRA\EVINARSTVO
- Zidar - poslovo|a - V stepen
- Tesar - poslovo|a - V stepen
- Armira~ - poslovo|a - V stepen
OGLAS
Dana 12. 11. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „ODEON DOO EXPORT-IMPORT SARAJEVO, radi duga v.sp. 13.293,20 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 13.293,20
KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be tj. 12. 11. 2010. godine pa do isplate, a sve u
roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i da snosi sve tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja
ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz
tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet
spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava,
~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode
tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda
zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom
na broj predmeta.
SUDIJA
Aleksandra Vuleta
39
11. Podru~je rada - UGOSTITELJSTVO
Obrazovni profil - zanimanje
- Konobar - specijalist - V stepen
- Kuhar - specijalist - V stepen
III Programi stru~nog osposobljavanja za zanimanje:
- ZIDAR, TESAR, IZOLATER, KERAMI^AR, ARMIRA^, MOLER
IV Kursevi:
- Iz Informatike - SUPER KURS - 75 sati Osnovni pojmovi IT, kori{tenje ra~unara i
upravljanje datotekama
- Operativni sistem, obrada teksta, tabli~ne kalkulacije, informacije i komunikacija Internet ( 5 modula ECDL)
- Iz Engleskog jezika - dva puta sedmi~no po dva sata ( 60 sati /stepen)
- Iz Njema~kog jezika - dva puta sedmi~no po dva sata ( 60 sati /stepen)
Na konkurs / natje~aj se mo`e prijaviti lice / osoba koja je starija od 15 godina, koje je sa
uspjehom zavr{ilo redovno osnovno obrazovanje ili nastavljaju prekinuto srednje obrazovanje, odnosno nakon zavr{enog srednjeg obrazovanja `ele da se prekvalifikuju.
Prijave za upis dostaviti li~no ili poslati preporu~eno po{tom na adresu:
P.U. Centar za obrazovanje odraslih Gra~anica
Ul. Patriotske lige bb, 75 320 GRA^ANICA
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 035 / 704-696,
Fax : 035 / 704-696
Tel: 061 / 724- 093 ; 061/195-517
40 Petak, 30. septembar/rujan 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
41
40 Petak, 30. septembar/rujan 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
41
42
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu ta~ke II Odluke direktora KJKP Sarajevogas d.o.o. br. 1741/11 od 10. 08. 2011. godine, Komisija za prodaju rashodovanih stalnih sredstava:
PONOVO POZIVA
Red
broj
Osnovne karakteristike vozila i agregata
1.
Teretno kombi vozilo MERCEDES BENZ MB 180 631 Reg. 614-K-319
Godina proizvodnje 1987.; Pre{lo 254.000 km; Snaga: 2.399 sm2 85,5 KW;
Broj motora: 61696310050966; Broj {asije: VSA63137213007236
1
1.000,00
2.
Teretno kombi vozilo MERCEDES BENZ 410 DX Reg. 614-K-320
Godina proizvodnje 1989.; Pre{lo 293.000 km; Snaga: 2.874 sm2 70 KW;
Broj motora: 60294010028825; Broj {asije: WDB61146710977137
1
1.500,00
Stabilni agregat za proizvodnju struje ULJANIK Pula Godina proizv. 1985.
Tip motora: ADS 3004 - M 33/1 - K 3931; Tvorni~ki broj: 855823,3
Snaga: 15 KW; Napon; 3x400/231V; Frekvencija: 50Hz; Te`ina: cca 650 kg;
Tip generatora: F3 004-K 3067; Tvorni~ki broj: 841646,4
1
3.
I.
Koli~ina
kom.
Minimalna po~etna
vrijednost KM
1.000,00
Sva zainteresirana pravna i fizi~ka lica da dostave zatvorene ponude za kupovinu slijede}ih rashodovanih stalnih sredstava:
Sva sredstva se prodaju u stanju „vi|eno-kupljeno“, naknadne reklamacije su isklju~ene.
Vozila su u voznom stanju. Registracija za oba vozila je istekla 04. 07. 2011. i ne}e se produ`avati jer su vozila
rashodovana. Agregat je ispravan sa automatskom regulacijom.
III. Vozila i agregat se mogu pogledati u prostoru poslovno-tehni~kog kompleksa KJKP Sarajevogas d.o.o. na Butilama,
svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, kontakt osoba je Juki} [u}ro, telefon 033/568-141 ili 061/267-048.
IV. Zape~a}enu ponudu sa oznakom „Kupovina vozila/agregata pod red. br.___/ - NE OTVARAJ“, dostaviti na
protokol KJKP Sarajevogas d.o.o., Muhameda ef. Pand`e 4, 71000 Sarajevo najkasnije 12. 10. 2011. do
12,00 sati. Obrazac za popunjavanje ponude zainteresovana fizi~ka lica sa li~nom kartom mogu preuzeti kod
Gosp. Hasanbegovi} Mensura, tel. 445-120 lok. 223, a pravna lica istu popunjavaju na svom memorandumu.
V. Ponu|a~i zainteresovani za kupovinu vozila ili agregata, obavezni su radi ozbiljnosti ponuda uplatiti 10% od minimalne po~etne cijene tog sredstva na ra~un KJKP Sarajevogas br. 3389002208754612 kod UniCredit bank, ili na
blagajni preduze}a. Dokaz o uplati mora biti prilo`en u istoj koverti s ponudom. Nakon zavr{enog nadmetanja ponu|a~ima koji nisu odabrani upla}ena sredstva }e biti vra}ena a odabrani ponu|a~i su du`ni u roku 7 dana, uplatiti preostalu razliku do ponu|ene cijene plus PDV na ukupan iznos i preuzeti kupljeno vozilo ili agregat u naredna
3 dana. U slu~aju prekora~enja smatrat }e se da je kupac odustao i isto ponuditi slijede}em ponu|a~u.
II.
VI. Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresiranih ponu|a~a }e se izvr{iti 12. 10. 2011. godine sa po~etkom
u 13,00 sati na adresi navedenoj u ta~ki IV. ovog poziva.
VII. Izbor kupca }e biti po kriteriju „najve}a ponu|ena cijena“ za svako vozilo ili agregat pojedina~no.
VIII. Ponude sa ponu|enom cijenom manjom od po~etne cijene iz ta~ke I. ovog poziva, bez upla}enog u~e{}a ili
neblagovremeno primljene ponude ne}e se uzeti u razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Ps 022729 10 Ps
Biha}, 06. 05. 2011. godine
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari
tu`ioca Biha}ka Pivovara D.D. Biha}, koga zastupa punomo}nik advokat Edin Hergi} i Hod`i} Salih, protiv tu`enog Kada
Salihagi}, vlasnik TR „Edna“ Biha}, radi isplate, v.sp. 4.794,59
KM, dana 06. 05. 2011. godine donio je:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 123286 10 Mals
Sarajevo, 19. 09. 2011. godine
Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
(„Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje
OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudijki Tatjani Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca AVAZ ROTO PRESS DOO SARAJEVO, ul.
Te{anjska br. 24a, protiv tu`enog SIJAMIJA ELVIRA, VL. STR
HAMERS SARAJEVO, ul. Envera [ehovi}a br. 20, radi duga,
v.sp. 1.855,91 KM, dana 19. 09. 2011. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti 4.794,59 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom po~ev od 25. 09. 2007. godine
do isplate i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu
568,80 KM, sve u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja presude.
Sudija
Vlatka Ivani{
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).
Nala`e se tu`enom SIJAMIJA ELVIRA, VL. STR HAMERS
SARAJEVO da isplati tu`iocu iznos od 1.855,91 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na period docnje
- na iznos od 691,48 KM po~ev od 09. 02. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 721,89 KM po~ev od 09. 03. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 442,54 KM po~ev od 09. 04. 2009. godine pa do isplate,
te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 111,34 KM,
sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Sudija
Tatjana Arapovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti
prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj plo~i suda.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
č M
Grupa francuskih naučnika iz Centra za naučna istraživanja i
Instituta za zdravlje i medicinske studije uspjela je napraviti pomak u liječenju dijabetesa, bolesti koja izaziva uništavanje
ćelija lučenjem inzulina. Ti naučnici su uspjeli proizvesti beta
ćelije ljudskog pankreasa koje mogu lučiti inzulin. Radi se o veoma značajnom otkriću za osobe oboljele od dijabetesa.
- Iako ostaje još nekoliko faza koje treba proći prije nego što se
od tih ćelija bude mogla razviti prava terapija za dijabetičare,
ovo istraživanje predstavlja čvrstu bazu za definiranje novih terapijskih pristupa dijabetesu - istakli su autori istraživanja.
č đ Novo istraživanje američkih naučnika s Univerziteta “Stanford”
sugerira da očevi imaju prosječno 17 posto manji rizik za smrt od
bolesti srca nego muškarci koji nemaju djece.
Rezultatiobjavljeniustručnom časopisu“Human Reproduction”temelje
se na praćenju gotovo 138.000 muškaraca starijih od 50 godina.
Istraživači vjeruju da kod većine muškaraca očinstvo povećava izglede za kvalitetniju brigu o vlastitom zdravlju.
Neke ranije studije su već povezivale smanjeni rizik za smrt od bolesti srca i faktore kao što su brak, veći broj prijatelja, pa čak i psi kao
kućni ljubimci.
M
TIJELO Preporuke stručnjaka za fitnes
Kutak za njegu
Dokazano je da su osobe koje su vježbale 30 minuta dnevno brzim
tempom izgubile više naslaga na stomaku
ga, kombinirajte vježbe snage i
izdržljivosti.
Vježbajte kratko, ali jako.
Dokazano je da su osobe koje su
vježbale 30 minuta dnevno brzim
tempom izgubile više naslaga na
stomaku od onih koje su vježbale
50 minuta sporijim tempom.
Spavajte barem sedam sati. Kanadski naučnici istraživali
su vezu između spavanja i debljanja. Pokazalo se da osobe koje
spavaju pet-šest sati dnevno dobivaju dva i po kilograma više ne-
go one koje spavaju sedam-osam
sati.
Što više jogurta. Istraživanje je pokazalo da su osobe koje
su u toku dijete pile tri šolje jogurta dnevno izgubile više kilograma nego one koje su bile na
istoj dijeti, ali su umjesto jogurta pile kalcij.
Jedite integralni hljeb.
Otkriveno je da oni koji jedu više
integralnih žitarica imaju manje
masnih naslaga, uključujući i salo na stomaku.
747' bio je i danas je najveći
komercijalni putnički avion?
1'Boeing
Grnčarija je najstarija i najjednosvrsta izrade posuđa?
2tavnija
Još nije utvrđeno odakle je porije3klom kukuruz?
1. NETAČNO
'Boeing 747' nije najveći
putnički avion
”Boeing 747”
bio je, ali
se ne može
reći da je i
danas najveći komercijalni
putnički
avion na
svijetu. Iz
tvorničke hale u Everetu na današnji
dan, 30. septembra, 1968. godine izašao
je prvi primjerak tog poznatog aviona.
Iako je “boeing 747” često nazivan
džambo džet, najprepoznatljiviji avion
današnjice i dugo jedan od najvećih
komercijalnih putničkih aviona u svijetu trenutno u upotrebi, on to više nije.
Uvođenjem “airbusa A380” u redovni
promet 25. oktobra 2007. godine “boeing 747” gubi status najvećeg putničkog
zrakoplova.
2. TAČNO
Kremu za bore
stavite posljednju
M
Salo na stomaku nećete skinuti dok ne smršavite, ali evo nekoliko trikova iskusnih stručnjaka za fitnes pomoću kojih ćete
ubrzati proces ravnanja stomaka.
Trbušnjake radite s loptom. Umjesto uobičajenih trbušnjaka, radite vježbe za stomak s loptom za pilates. Ipak, za
topljenje sala nisu dovoljne
vježbe. One će pomoći da izgradite mišiće i učvrstite stomak,
ali to se neće vidjeti ispod sala.
Kako bi se riješili masnih nasla-
Tačno
Netačno
Trbušnjake
radite s loptom
Kako bi bilo koji proizvod
za njegu lica prodro duboko u
kožu, najvažnije je napraviti temeljiti piling. Prva krema koju
ćete nanijeti odmah nakon toga
najbolje će upiti u kožu.
Ako, primjera radi, imate
problema s prištićima, prvo
stavite kremu koja ih suzbija, a
tek poslije kremu sa zaštitnim
faktorom.
Ako upotrebljavate proizvode za dva problema, jedan
stavite ujutro na “golu” kožu,
a drugi prije spavanja. Tako
ćete dobiti 100-postotni
učinak od obje kreme.
Općenito je najbolje stavljati kreme od laganijih prema
masnijim po sastavu. To ne važi za one s retinoidima, odnosno spojevima za borbu protiv bora. Njih je bolje staviti
nakon drugih krema.
Najstarija vrsta
izrade posuđa
Grnčarija je najstarija i najjednostavnija
vrsta izrade
posuđa. Glineno posuđe peče se
na veoma
visokim temperaturama da bi
postalo staklasto i čvrsto, a koristi se i
porcelan koji je fini, djelimično providan materijal.
Kinezi su počeli finu izradu grnčarije u neolitskom periodu, a proizveli su
porcelan još u sedmom stoljeću. Kineski
porcelan, ali i uopće porcelan, dosta je
izvožen u Evropu i imao je veliki utjecaj
na evropsku proizvodnju i ukus. Klasična
grčka i islamska kultura također su poznate po svojim umjetničkim i tehničkim
inovacijama u grnčariji.
3. NETAČNO
GLUMAC
KRUZ
JEDAN OD
LIJEKOVA
PROTIV
MALARIJE
NAUKA O
RITMU
STIHOVA
PORTUGAL
PRESUDA
O POTVRDI
[email protected]
JEDNO
^ULO
KOMADI]
VATE I SL.
GLUMAC
^AK
LJETNA
OBU]A
STRANO
MU[KO
IME
”Optical
Telescope
Element”
SINEAST
VELS
IME
GLUMCA
NA SLICI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
INVALIDNOST, ZEUS,
KNEDLA, GC, POROD,
AV, R, PIRE, JANA,
EMIRA, BETON, DAVID
VILJA, A, ILONA
STALER
2660
GLUMICA
HEPBERN
NATRIJ
STARO IME
IRSKE
PREZIME
GLUMCA
NA SLICI
SAT, ^ASOVNIK
ITALIJA
SILA,
SNAGA
U OVOM
PRAVCU
NAPRAVE
ZA IZMOKRAVANJE
GLASANJE
DIVLJE
ZVIJERI
VRSTA
MIRO\IJE,
ANIS
TERASASSTARIJI
TA PREG- ”User Logical ^LANOVI
RADA NA
Outputs”
DRU[TVA
RIJECI
INDIJ
MU[KO
IME
NULA
IZNA]I,
PRONA]I
Kukuruz u Evropu
donesen iz Amerike
Ne može se
reći da još nije
utvrđeno odakle je porijeklom kukuruz.
Zna se da je
ova
žitarica
(Zea mays) iz
porodice Rosaceae (ili Gramineae) porijeklom s novog kontinenta,
odakle se proširila po svim prostorima
zemaljske kugle. Američki Indijanci
učili su koloniste kako da uzgajaju kukuruz, uključujući neke vrste žutog kukuruza i danas popularne kao hrana, kao
i vrste s crvenim, plavim, ljubičastim i
crnim zrnevljem, koje je često šareno.
U SAD ga nazivaju indijanskim kukuruzom. Tamo je i najvažniji usjev, ali
se pod sojom nalazi više hektara. Iako u
mnogim dijelovima svijeta predstavlja
važnu namirnicu, ima manju hranljivu
vrijednost u odnosu na druge žitarice.
44
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
45
46
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
47
48
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
z Prodajem Audi A3, avgust 2002.
god., benzin 1,6 metalik siva. Tel. 061 221
891
z Prodajem pasata, 92. god., benzin,
klima, nove gume, registrovan, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061
026 858
z Prodajem Seat altea XL 1.9 tdi
2009. g. Full oprema, pre{ao 43.000
km. Tel. 062 878 649
Automobili
z Fiat doblo 2003. god., 1.2 motor, teretni, povoljno. Tel. 061
185-717.
1493-1tt
z Kupujem rabljena i havarisana
vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 705.
374-1ze
z Pe`o 206, 1.1 benzin, decembar
2002, druga ruka, pre{ao 158.000 km. Tel.
061 467 124
zProdajem Audi A6 2.5 Tdi 2001., V6,
110 kw, 6 brzina, silver ko`a xenoni prskalice maglenke, senzori, zeder, tempomat, alu felge, fabri~ko stanje, cijena 18.000 KM fiksno. Tel. 061 216 559
z Prodajem golf 2, 1988. god., benzin
plin, registrovan do jula 2012., cijena
2.600. Tel. 061 501 983
z Golf IV, 1.9 Tdi, XII 2000. god.,
tek uvezen, pla}ena carina i PDV,
prvi vlasnik, servisna knjiga, klima
i ostalo, metalik, kao nov, 9.600
KM. Tel. 061 205 098.
1535-1tt
z Prodajem Fiat punto 1.9d, 44kw,
2002. g., reg. do 07. 2012., nove gume,
nov akumulator, pre{ao 126.000, ura|en
veliki servis, crveni, troja vrata, cijena
6.700 KM. Tel. 061 351 087
z Kupujem mercedes 123 240 D stranac u dobrom stanju. Tel. 062 711 722
z Prodajem Mercedes c 200 cdi, karavan 2001. god., u extra stanju. Tel. 062
606 060
zProdajem Fiat Stilo 1.9 Multijet, god.
2006., pre{ao 65.000 km, ful oprema, u
odli~nom stanju, Zenica. Tel. 062 543
776
z Prodajem Reno 5 u voznom stanju,
god. 1987., cijena po dogovoru. Tel.
061 926 373
z Prodajem Fiat doblo 1.9 dizel, putni~ki, sva oprema. Cijena 11.000 KM.
Tel. 061 150 203
z Prodajem Mercedes 200 c dizel, automatik tronik crni metalik, karavan,
ima ful opremu, ima ko`u, godina
2000., tek uvezen iz Njema~ke i registrovan, cijena 10.550 KM, sms stop! Tel.
062 637 269
z Prodajem Pe`o hdi, 2003. godina i
[kodu feliciju 1999. godina hitno i povoljno. Tel. 062 258 087
zProdajem BMW E36 318I coupe, godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme.
Tel. 066 284 610
z Golf 1999. godina, 1.9 tdi limuzina,
alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300
KM. Tel. 062 437 995
z Pasat 1999. godina, 1.9 tdi limuzina,
alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200
KM. Tel. 062 437 995
zSeat ibiza 2000. godina, 1.9 sdi limuzina, alarm, digitalna klima, veliki servis, reg. do 08/2012., 7.200 KM. Tel. 062
437 995
zProdajem Seat ibizu 1999. g. Ful oprema, klima, podiza~i, itd., 1.4 l, 16v, 74
kw, alu felge {esnaeske, auto u top stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115
z Prodajem Renault clio, 2002. godina, 39.000 km, 1.2, registrovan do juna
2012., servisiran u ovla{tenom servisu,
troje vrata, prvi vlasnik, crvene boje, klima, u odli~nom stanju, zimske gume, cijena 8.000 KM. Tel. 061 173 773
z Prodaje se Opel astra 1.6 benzin,
1999. godi{te, ful oprema osim ko`e, cijena 7.600 KM. Tel. 063 358 367
zProdajem Ford mondeo karavan, benzin, god. 98., met. crni, klima, 4xel. stakla, airbag, reg. istekla, cijena 3.500
KM. Tel. 061 766 516
zProdaje se Ford mondeo 1.8 td, 1997.,
klima, crni metalik limuzina, reg. do juna 2012. Cijena 4.200 KM. Tel. 066 659 787
z Golf 2 ~etvero vrata, {iber, sive boje, benzin 13, neregistrovan, u voznom
stanju, utegnut. Tel. 061 191 141
z Prodajem Nisan Note 1.4 benzin,
2010. godina, prva registracija, pre{ao
9.000 kilometara, ima ful opremu, mo`e
zamjena za bolji kombi do 8 godina starosti, mo`e u ra~un i auto manje vrijednosti uz va{u nadoplatu, cijena 17.500
KM. Tel. 062 637 269
zProdajem Ford probe 2.5i, V6, 96. g.,
stranac, 3.000 KM. Tel. 063 375 402
z Prodajem crveni golf 2, gtd, kraj 91.,
servo volan, {iber, 5 vrata, registrovan do
oktobra, cijena 4.200 KM, Sarajevo.
Tel. 065 745 050
z Octavia, 1,9 TDI, decembar 2007.,
elegance, maxidot displej, klima, alarm
Meta, Multlock, 4 zimske gume, redovan servis, gara`irana, pre{la 71000 km,
20.900 KM. Tel. 061 729 655
z Prodajem ili mjenjam Toyotu rav 4
benzinca 2008. godina. Tel. 061 795 449
z Prodajem Pe`o 407, 2005. godina,
15.200,00 KM. Tel. 061 795 449
zMercedes 190 dizel 1987. godi{te, registrovan do 02. 2012. godine. U solidnom stanju. Cijena 3.500 KM. Tel. 061
183 828
zProdajem Alfa romeo 145, crvena boja, kraj 96. godi{te, 19 tdi sa dodatnom
opremom, ekstra stanje, `ena voza~.
Tel. 061 204 988
zProdajem Citroen ZX 1,4, 1995. god.,
pre{ao 140.000. Tel. 063 978 744
z Fabia caravan sdi 47 kw, dizel,
2004., ful oprema, registrovan do 07.
2012, nove gume, cijena 10.000 KM. Tel.
062 965 242
Kamioni
z Prodajem putni~ki kombi vw, T5,
2005. god. Tel. 061 210 018
zProdajem kombi T2 u odli~nom stanju, reg. do 2012., cijena 4.500 KM. Tel.
061 302 962
Motocikli
z Prodajem motocikl Yamaha xtz 660
enduro u izvrsnom stanju, god. 1995. Tel.
063 099 008
Dijelovi i oprema
z Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
z Prodajem Golf 1,9 tdi, 66kw, 90ps,
2000. god., karavan, zeleni, dobre gume,
klima, servisna knjiga, 188.000 pre{ao,
cijena 9.600 KM. Tel. 063 577 014
z Prodajem Suzuki Magyar, god.
2000., 1.3 benzinac, ima klimu, 4 vrata,
plava boja, 110.000 kilometara, uvezen
iz Njema~ke, reg. do juna 2012., cijena
8.500. Tel. 061 084 341
z Prodajem Ford Focus 2002. god., 85
kw, 115ps, dobro o~uvan, alu felge, nove gume Michelin, klima, cijena 8.600
Km. Tel. 063 577 014
zProd. Ford eskort dizel u dijelovima.
Tel. 061 838 914
z Fabia caravan sdi, 47kw, dizel 2004.,
ful oprema, registrovan do 07. 2012., nove gume, cijena 10.000 KM. Tel. 062 965
242
z Prodajem Mercedes 190, 1986. god.
benz. nije registrovan, 1.500 KM. Tel.
061 182 015
z Prodajem Golf IV, 1,9 SDI, 1998.
god., tamno plavi, 4 vrata. Tel. 061 785
434
z Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998.
god., tek registrovan, metalik zeleni, 81
kw, el. {iber, multilok, cobra alarm, alu
felge, cd player, el. prozori i retrovizori.
Cijena 10.000 KM. Tel. 063 369 652
zProdajem yugo GVL metalik, pre{ao
55.000 km, prva ruka, elektronski blok
za paljenje, katalizator, servo volan. Tel.
033 524 726
z Mazda 323 reg. 90. g., cijena 2.100
KM. Tel. 062 332 603
z VW jetta, u extra stanju, pre{la
48.200 km, originalna kilometra`a, 16
benzin, 75 ks, bijela boja, 4 nove gume
Michelin i 4 nove zimske na felgama Pireli, vozilo bez ulaganja idealno za zimu.
Registrovana do 6. 2012. god. Cijena
3.500 KM. Tel. 061 109 933
zProdajem golf 2 dizel, 1985. god., reg.
do juna naredne godine, cijena 2.500
KM. Tel. 065 595 758
z Fiat punto 1.3 dizel 2004. god., bijela boja, cijena 6.800 KM, mo`e zamjena za punta l. Tel. 061 144 162
z Izdajem sprat bra~nom paru ili studenticama u Starom Gradu. Tel. 062 272
637
zIzdajem lijepo ure|en stan, Alpa{ino
C faza. Tel. 061 171 518
zIzdajem jednosoban stan, namje{ten
u starom dijelu grada Kova~i, ulaz zaseban. Kirija 250 KM. Tel. 061 157 515
z Izdajem sprat ku}e u Hrasnici kod
stadiona. Tel. 033 698 027
z [ofersajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462
z Izdajem dvosoban stan, sobe ekstra,
centar, studenti/ca. Tel. 061 836 491
z Prodaja, ugradnja, remont anlasera,
alternatora motora, brisa~a. Tel. 061
365 193
zIzdajem namje{ten stan u novoj ku}i
kod ko{evske bolnice. Zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800
z Izdajem lijepo namje{ten stan, Dobojska, iznad @eljinog stadiona, sa tri sobe za tri osobe. Sa grijanjem i svim re`ijama 185 KM po osobi. Tel. 061 256 381
z Iznajmljujem namje{ten stan 80
kvadrata na Marijin Dvoru. Tel. 061 803
545
Stanovi
Izdavanje
z Izdajem ku}u na du`i period, dva
stana po 100 m2, komplet opremljena i odmah useljiva, i gara`a. Kontakt tel. 061 156 825.
11099-1Nd`
z Izdajem garsonjeru na Ko{evskom Brdu. Tel. 033/204-706.
11132-1Nd`
zIzdajem jednosoban namje{ten,
c. grijanje, za dvije studentice,
100,00 KM po le`aju + re`ija, Socijalno, iza Merkatora. Tel.
061/866-588.
11193-1Nd`
z Izdajem dvoiposoban namje{ten
stan u stambenoj zgradi u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 062 50 50 50.
1521-1tt
z Izdajem studentici lijepo namje{tenu garsonjeru preko puta Vije}nice. Tel. 061 269 660. 1522-1tt
z Izdajem namje{tenu sobu sa
dva le`aja, Vele{i}i 131. Tel.
033/205-810.
1528-1tt
z Izdajem trosoban stan, Ko{evsko
Brdo, studentima. Tel. 033 221 109,
062 437 026.
1533-1tt
z Izdavanje - Centar, 1 eta`a
ku}e, extra namje{tena, ul. Kranj~evi}eva, gara`a - na du`i period. Tel. 061 493 323.
1534-1tt
z Iznajmljujem stan trosoban sa
eta`nim grijanjem u zgradi,
^ekalu{a, idealno za studente, 550
KM. Tel. 061 142 704.
1553-1tt
z Prazan trosoban stan, plinsko
grijanje. Tel. 217 828. 1554-1tt
z Prodajem Daewo lanos 97., reg. 07.
2012., sa komplet rezervnim djelovima.
Doboj Istok. Tel. 062 129 755
z Prodajem golf 2, 1987., 1.6 benzin,
registracija istekla 04. 09. 2011., u voznom stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 061
207 501
z Izdajem namje{ten trosoban
stan studenticama, N. Grad, Sarajevo. Tel. 062 671 747. 11204-1Nd`
z Prodajem Ford escort 95. god., 1.6b,
Ford 1.6d 88. god., Honda acord 2.0b 90.
god., Mazda 121 90. god., Toyotu starlet 83. god., Fiat croma 89. god. Tel. 063
459 893
z Izdajem namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203 887
z Soba namje{tena, sa kupatilom, kuhinjom, centralnim grijanjem, internetom, kablovskom TV. Za studentice.
Kod Vize. Tel. 061 897 866
z Izdajem jednoiposoban stan,
namje{ten, Marka Maruli}a br. 1,
kod Merkatora - Socijalno. Tel.
062 533 902.
1561-1tt
z Prodajem Pe`o 307, 1.6 HDI, 2004.
god. Tel. 063 993 182
z Izdajem stan namje{ten 35 m2
na Jezeru 6. sprat. Zgrada preko
puta stadiona, 300 KM mjese~no,
zvati od 7 do 14 sati. Tel. 066 510
328, 033 213 398.
11278-1Nd`
zProdaja gume 185x17, 7 komada, komplet sa felgama. Tel. 061 169 243
z Prodajem povlasticu za uvoz automobila 70 posto invalid vojni. Tel. 061
900 473
z Prodajem Audi A4 novi model,
2008. god., 2.0 tdi, crni 34.000 km
pre{ao, sa servisnom knjigom, kupljen
u Asa autu, full oprema, registrovan, cijena 41.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 061
356 485
z Izdajem namje{ten stan 62 m2,
Porodice Ribara. Tel. 061 073
751, 033 656 057.
11265-1Nd`
z Izdajem dvosoban namje{ten
stan u privatnoj ku}i - prizemlje, poseban ulaz. Mogu}a
upotreba gara`e, lokacija Grbavica - kod stadiona @elje. Mob:
062 994 704.
11223-1Nd`
zProdajem Pe`o 407 1,6 dizel 2006. g.,
cijena 17.000 KM, mo`e i auto do 7.000
KM. Tel. 061 984 736
z Izdajem dvosoban namje{ten
stan, 60 m2, ul. Trg ZAVNOBiH-a
br. 3. Tel. 061 612 377.11237-1Nd`
z Prodajem Opel astru, 1997. karavan
1.4, 16 V, klima, ful oprema, metalik, alu
felge, registrovan do 31. 8. 2012, pre{la
150.000 km. Cijena 4.000 KM. Tel. 061
101 108
z Izdajem studentima namje{ten
trosoban stan, cent. grijanje, I kat
- Otoka (kod Merkur pijace). Tel.
061 375 787.
11241-1Nd`
z Izdajem studentima i samcima sprat u ku}i od 90 m2, ima sve, plinsko grijanje, 100 KM po sobi, Pofali}i 500 m
iznad FDS. Tel. 066 003 937
z Izdajem u centru kod OHR-a ku}u
sa dvoeta`nim stanom 3-5 studenata. Tel.
062 337 925
z Izdajem ve}i jednosoban namje{ten
stan `en. osobama, studenticama ili
mladi bra~ni par, Novi Grad Saliha
Behmena 33. Tel. 061 566 878
z Izdajem trosoban lijepo namje{ten
stan na Ciglanama 600,00 KM. Tel. 061
795 449
z Izdajem dvosoban namje{ten stan
kod Socijalnog. Tel. 062 824 028
z Izdajem namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203 887
z Izdajem dvoiposoban komforan
stan u privatnoj ku}i u Hrasnom. Tel.
065 669 989
Prodaja
z Prodajemo povoljno stanove
na Stupu, novogradnja, useljivi
do kraja godine, vlasni{tvo 1/1.
Kontakt tel. 061/351-465.
N.
z Prodajem ~etverosoban renoviran stan 109 m2 u epicentru, prvi
sprat, plinsko eta`no grijanje, pogodan za vi{e namjena. Cijena po
dogovoru. Tel. 062 467 366, 062
921 419.
1465-1tt
z Prodajem stan 64 m2, dvosoban
+ 2 balkona, Novo Sarajevo, ul.
Envera [ehovi}a, sprat V, vl 1/1,
useljiv. Tel. 066 219 150. 1489-1tt
z Prodajem troiposoban stan 96
m2 + balkon, na II spratu u centru, ul. Alekse [anti}a, kod Druge gimnazije, vl 1/1. Odmah
useljiv. Tel. 065 989 554. 1489-1tt
z BJELAVE, prodajem jednosoban stan 40 m2 + balkon, renoviran, useljiv, kod Studentskog doma
„Bjelave“. Tel. 061 286 603.
ptt
z Prodajem dvosoban stan u Tuzli u
naselju Br~anska Malta, povr{ine 53
m2. Tel. 035 254 045.
1142-1tz
z Centar, prodajem stan u Branilaca grada, IV sprat 62 m2 i na
Marin Dvoru 55 m2, I sprat. Tel.
066 201 411.
1537-1tt
z Prodajem stan 60 m2 u Zenici,
na ulazu u Blatu{u, IV sprat, ima
lift, potpuno renoviran, orjentacija istok, cijena 90.000 KM. Tel.
063/171-184 od 16-19h; 032/403692.
368-1ze
z Prodajem na Alipa{inu „C“ faza dvosoban stan 55 m2 na prvom
spratu - potpuno renoviran, cijena fiksno 1.500 KM/1m2. Mob.
065/450 114.
11215-1Nd`
z Hrasno - 38 m2, ^engi} V. 64
m2, Pofali}i - 40 m2, Alipa{ino P.
53, 64, 77 m2, Grbavica - Vraca 73
i 131 m2, Novo S. 32 m2, Ist. Sar.
47 m2, Dobrinja - 55, 64, 88 m2.
Tel. 066 488 818.
11241-1Nd`
z Izdajem prazan trosoban stan Otes
Ilid`a. Tel. 057 480 161 i 065 488 533
z Prodajem stan u Hrasnom kod Robota, novogradnja 43 m2, na drugom
spratu, cijena 1.980 fiksno, stan useljiv
odmah, lijep, sun~an. Tel. 061 701 387
z Izdajem nov namje{ten jednosoban
stan na [ipu sa gara`om. Tel. 062 759 564
z Prodajem stan 73 m2, 126.000 KM
na Grbavici. Tel. 061 856 041
z Izdajem namje{ten stan za dvije studentice. Tel. 033 203 761
z Malta 51 m2, 115.000 KM. Tel. 061
856 041
zIzdajem sprat u priv. ku}i, 3 sobe, kuhinja, ktv, internet, centr. grijanje, ul. Posavska. Hrasno. Tel. 033 521 592
z Prodajem dvoiposoban stan Dobrinja, 65 m, drugi sprat ima lift, dvostrano
orijentiran, dva balkona, sun~an, renoviran, cijena 110.000 KM. Tel. 061 485 199
z Izdajem 2-soban namje{ten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta (studentice), cijena 680 KM. Tel. 061
224 155
z Prodajem u Vogo{}i dvoiposoban
stan 68 m2, cent. grijanje, interfon, blindo, ekstra lok., gara`a 12 m2. Tel. 061
218 804
z Prodajem stan, a idealan je i kao poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2 prvi
sprat. Tel. 033 212 598
zProdajem dvosoban stan u Hrasnom.
Tel. 061 202 497
z Prodajem stan 43 kvadrata na Alipa{inom polju, Geteova. Potrebna adaptacija. Cijena 65.000 KM. Tel. 061 722
643, 061 171 749
z Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM.
Tel. 062 430 698
z Sokolovic Kolonija. Townhouse, 3
floors living space, 1 floor office space.
Renovated. New Kitchen, large, enclosed terrace, stone barbeque. Walking distance to new university campus.
160,000KM. For sale via Land Contract, 30% down, monthly installments, no
interest. Tel. 061 147 802
z Prodajem stan na malti.e.sehovica,Isp.68m2,143000km.stan u novogradnji.37m2,dobrinjaIV,I.S.kuca na cobaniji,ul mjedenica,200m2 plus300okuc. Tel. 062 383 064
z Vogo{}a centar, ve}i jednosoban
stan 44 m na 3. spratu u odli~nom stanju 55.000 KM. Tel. 061 510 964
z Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovi}a, ima 2 balkona, eta`no gr., adaptiran 2.350 KM. Tel. 061 269 835
z Alipa{ino, Trg solidarnosti, dvosoban stan na 5. spratu u dobrom stanju,
73.000 KM. Tel. 061 510 964
z Stan u Vogo{}i 51 m2, 1 m2 1.275,00 KM. Tel. 061 795 449
z Jednoiposoban stan 49 m, tre}i sprat, dva balkona, Otoka. Tel. 061 227 459
z Novogradnja, useljivi stanovi StupNed`ari}i Tibra 1, 60-66m2; Bh Bau 5570m2,2.-7.sprat; Stanovi u izgradnji
Tibra 2 od 27-70m2 1550 KM/m2. Samir. Tel. 062 334 371
z Prodaje se stan u centru Vogo{}e
63m2 dvosoban, novogradnja iz
2007.g.terasa 20m2, namje{ten, 93000
KM; centar,Karpuzova 73m2,nov,
169000 KM, Samir. Tel. 062 334 371
z Prodaje se stan na Dobrinji 3 kod
Kup-a 66m2 trosoban 95000 KM;Trosoban 74m2 115000 KM;trosoban 90m2
u Isto~nom Sa.4.sp novograd. 1100
KM/m2,Samir. Tel. 062 334 371
z Prodajem stan 90 m2, 4 sobe, trpeza., kuhi., 2 wc, 2 balk., ostava, podr., blind vrata, eta`no grij., plin, Avde Smajl
1csp1. Tel. 061 431 760
z Prodaje se stan na Dobrinji 3, adaptiran, 58m2 dvoiposoban, balkon, centralno, 95.000 KM. Stan na Dobr. Trg
Sabora Bosanskog, 80m2, 1.sp, centralno. Tel. 062 334 371
z Prodaja ili zamjena stana ili poslovnog prostora u centru sarajeva 80 m kv,
visoko prizemlje. Tel. 061 485 898
z Prodajem namje{ten stan, strogi centar Sarajeva, Jadranska ulica, 50 metara od BBI centra. Stan je veli~ine 40 m2.
Tel. 062 449 978
z Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat. Tel. 062 141 072
zProdajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus
2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel.
061 222 030
z Izdajem dvosoban stan na
Ko{evskom Brdu, Antuna Hangija 28.
Tel. 033 653 087, 063 162 559
z Na Katedrali 109 kv polupotkrovlja
povoljno. Tel. 061 935 477
z Izdajem garsonjeru studentici kod
obilaznice na Bistriku, poseban ulaz. Tel.
033 411 048
zSkenderija, Stola~ka 19, ku}a 210 m2,
mogu}nost poslovnog prostora, dvori{te,
400.000 KM, fiksno. Tel. 033 220 668
z Izdajem dvosoban stan na Alipa{inom Polju, C faza. Tel. 061 382 073
z Prodajem garsonjeru 31 m2, naselje
Otoka, povoljno. Tel. 062 786 833
z Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom
ra|enom po narud`bi. Tel. 061 538 128
zIzdajem dvosoban namje{ten stan sa
gara`om, centralno grijanje, kablovska.
Tel. 062 972 326
z Prodajem dvosoban stan 58 m2 M.
Dvor F.Lehara IX sprat. Tel. 066 159 046
z Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
z Prodajem stan u ku}i, 67 m2, prvi
sprat, Stari Grad, Safvet-beg Ba{agi}, trosoban, poseban ulaz, dvori{te 32 m2,
{upa, balkon, vl. 1/1. Tel. 061 327 909
z Povoljno prodajem stan u centru 63
m2, Sarajevo. Tel. 062 294 160
zIzdajem prazan jednosoban stan, sprat ku}e. Trebinjska 23. Tel. 033 610 134
z Izdajem garsonjeru u [vrakinom 29
m2. Tel. 062 965 993
zParomlinska ulica, Sarajevo, izdajem
nenamje{ten 2,5-soban stan sa balkonom, sun~an, adaptiran, centralno grijanje, porodi~nim ljudima na du`i period. Tel. 061 493 643
z Izdajem jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu studenticama ili zaposlenim
djevojkama. Alipa{ino polje. Tel. 033 472
971
z Izdajem trosoban namje{ten stan sa
tri trokrevetne sobe studentima. Okretaljka jezero. Ulica Nahorevska. Tel. 061
556 095
z Dvokrevetna soba sa kuhinjom,
kupatilom i internetom, zaseban ulaz, 2
studentice. Tel. 033 203 666, 062 595 103
z Izdajem namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, blizu Med. {kole, 300 KM.
Tel. 066 409 444
z Iznajmljujem ku}u sa ba{tom - Vrelo Bosne, 2 sprata opremljeno. Tel. 061
573 640
zProdajem stanove novogradnja Stup,
28-90 m2, visoka kvaliteta gradnje, 1.600
KM/m2 SA PDV-om. Tel. 061 415 787
z Dobrinja 4. Prodajem polu-podrumski stan od 70 kvadrata za 50 hilj. KM.
Useljiv odmah. Hitno. Tel. 062 736 612
z Prodajem 40 m2 stambenog i 40m2
poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel.
061 157 929
zBreka 52 m2, stan sa ba{tom. Tel. 061
183 433
Potra`nja
z Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili
polunamje{ten stan u centru Vogo{}e.
Tel. 061 466 432
Dnevni avaz
z Prodajem ku}u na Blagovcu sa
oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544 722
i 066 727 979
Zemlji{ta
z Prodajem gra|evinsku parcelu sa
dozvolom - Ilid`a - Osijek 560 m2,
odli~an lokalitet. Tel. 066 342 742 ili
00381 64 4881 359. 11260-1Nd`
Mejta{ - 5 minuta od
Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj
lokaciji, visoki kvalitet
gradnje sa obezbje|enim
gara`nim mjestima.
Stanovi veli~ine od
39 do 114 m2.
Kontakt broj 061/257-773
Zamjena
zMijenjam stan za ku}u na Ba{~ar{iji,
49 m2 vl. 1/1, okolina Sarajeva, uredni
papiri. Tel. 061 227 119
z Mijenjam stan 75 kvadrata u Sarajevu strogi centar za more. Zvati od 17do
18 sati. Tel. 00387 33 215 273
z Mijenjam ku}u u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063
514 023
Ku}e
z Prodaje se kompletna nova ku}a u
Rakovici, [amin Gaj, u gra|evinskom
materijalu radi ru{enja objekta (crijep,
gra|a, vrata, prozori, metalna kapija i
ograda, kamin) povoljno. Tel. 063 725
456
z Prodajem ku}u u Gornjim Kova~i}ima, novogradnja 1/1 sa 2 stana po
45 m, podrumom 45 m, avlija 60 m +
terasa, plisko grijanje, sun~ana strana, cijena po dog. Tel. 063 228 022
z Prodajem ku}u i 1.200 kvadrata zemlje u Mrakovu pored Ilija{a. Cijena
35.000 eura. Tel. 061 834 924 i 033 401
774
zProdajem dvije ku}e i {est duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149
z Prodaja, ku}a, Stari grad, Sarajevo,
novogradnja, vl. 1/1, ba{ta 800 m2,
mo`e zamjena za odgovaraju}i stan uz
doplatu. Tel. 061 210 755
z Prodajem useljivu ku}u 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priklju~ci, lokacija Stari Grad - Tr~ivode,
jako povoljno. Tel. 062 150 856
z Prodajem u Bile}i useljivu ku}u sa
oku}nicom, 20.000. Tel.+382 68 418 518
z Prodajem vikendicu na Bora~kom
jezeru, a mo`e i zamjena za stan u Sarajevu. Tel. 061 183 466
zPovoljno prodajem 11 duluma {ume
bijelog bora, pristupa~na za sje~u. Tel.
061 469 619
z Prodajem zemlji{te 5 duluma, sa priklju~cima na Palama (Jahorinski potok)
povoljno, hitno. Tel. 061 320 090
z Prodajem zemlji{te 3 duluma, mo`e
i u parcelama, Rakovica Bistri~ki potok.
Tel. 062 346 727
z Radava, zemlji{te za vilu, 2.365
kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra
od Skenderije, mo`e mla|e auto u zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080
z Brije{}e, placevi za ku}e, 400 metara od osnovne {kole, 1/1, povoljno,
mo`e mla|e auto u ra~un. Tel. 061 103
080
z Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Had`i}a, 6.000 KM. Tel. 062 125
082
z Prodaju se 2 placa na Mostarskom
raskr{}u,2500m2 i ku}a 400m2 sa tri stana 650000 KM,i plac 5300m2 kod
Sid`isa 750000 KM;zemlja u Blagovcu
4 duluma. Tel. 062 334 371
z Izdajem u Sarajevu poslovni prostor
20m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586
203
z Prodajem Elektrolux ma{inu za
su|e. Tel. 061 405 414
z Prodaje se turisti~ki kompleks na
Kremesu 3km od Vogo{}e, apartmani,
sobe, bungalovi, 240000 EUR; ku}a na
Kova~ima 165m2 kod pekare sve novo
450000KM. Tel. 062 334 371
Ostalo
zProdaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022
m2. Tel. 062 559 936
z Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba,
cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886
z Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica
asfalt, od sela 800 met. makadama, sve
1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686
095.
Poslovni prostori
z Prodajemo povoljno poslovni prostor, ul. Marka Maruli}a br. 1, 50
m2. Kontakt tel. 033/774-460. N.
z Privrednici, prodajem zapo~et
pos. objekat (gornja i donja
plo~a), 651 m2 zemlje, 1/1 sa urbanisti~kom dozvolom za gradnju, ul. Tvorni~ka do br. 9 Stup.
Mob. 061 177 815.
1342-tt
z Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog
objekta povr{ine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i
prooizvodnju. Tel. 061 249 249
z Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za
vi{e namjena. Tel. 061 135 449
z Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5,
40 m2, cijena 300 KM. Tel. 061 147 988.
zProdajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292
104
z Apartmansko preno~i{te iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647
z Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098,
036 884 169
z Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95
541 1582
zNeum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet,
hladovina, super povoljno. Tel. 063 488
572
zGradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel.
+385 91 762 9762
zIzdajem apartmane i sobe u Neumu,
odmah pored obale, povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493
zNeum, izdajemo apartmane i sobe, tik
uz more. Tel. 063 323 063, 036 884 055.
z ^etverole`ajni apartman za 40
KM/no}, parking, terase. Tel. 036 884
676, 063 684 488.
z Prodajem ku}u Vogo{}a - Blagovac.
Tel. 061 032 503
z Prodajem ku}u u centru Cazina i trosoban stan u Biha}u. Tel. 037 226
461, 061 809 972
z lzdajem poslovni prostor 40 m2,
Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061
199 008
z Iznajmljujem poslovni prostor
pogodan za trgovine i sve druge djelatnosti Mostar sjeverni ulaz u grad
uz M17. Objekat Elektro mir Preko
puta OMV 320 do 800 m2. Klimatizirano video i sigurnosni nadzor.
Tel. 061 133 603
z Prodajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
z Izdajem poslovni prostor na Mostarskom Raskr{}u uz glavnu cestu sa velikim parkingom i centralnim grijanjem
100 m2. Tel. 061 509 337
z Prodajem ku}u 1/1 sa oku}nicom
470 m2, Tr~ivode, Stari Grad. Tel. 061
171 208
zProdajem poslovni prostor u Bla`uju,
uz glavnu cestu 30 m2, cijena povoljna.
Tel. 061 509 337
z Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982
z Prodajem Playstation 3, jedan
d`ojstik, 2 CD 550 KM i Playstation 2
sa 2 d`ojstika 2 CD 170 KM. Tel. 061 788
076
zProdajem ma{inu za malterisanje austrijska marka ~etvorka, crijevo, mje{a~i,
letva 4200 km. Motor Kon~ar 0.75kw.
80km. Tel. 061 788 076
z Fotoaparat Minolta 404si (na film)
prodajem sa dva objektiva AF 28-80
(0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel.
061 477 854
z Prodajem 650 komada austrijske cigle starog formata. Tel. 061 928 477
z Balkonska vrata pvc, nova 210x95 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441
z Prodajem Playstation 2, jedan
d`ojstik, memorijska, dva CD-a, tanka
konzola, siva, Vogo{}a, 160 KM. Tel. 061
788 076
zProdajem prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451 309
z Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911
234
z Prodajem video rekorder i ve}i broj video kaseta. Tel. 061 245 070
z Prodajem polovan crijep Vinkovci
1.500 komada. Cijena po dogovoru.
Tel. 062 649 918
Rasprodaja stolica, fotelja,
dvosjeda, stolova, korpi i brojnih drugih proizvoda pletenog namje{taja. Cijena
vi{e nego povoljna. Mob.
061/200-894 i 033/525-966.
38626-1Nr
Namje{taj
z Prodajem kuhinju 80 KM, sto
kuh. i 4 stolice 80 KM, komoda antika
80 KM, 2 tepiha 3x2 15 KM/kom. Tel.
065 361 160
zProdajem trosjed i dvosjed. Malo kori{teno, kao novo. Tel. 200 931
z Prodajem nov kau~ 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha
20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065
361 160
z Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo kori{teno, vrlo povoljno,
cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181
z Prodajem spava}u sobu i ugao. Tel.
062 533 003
zProdajem bra~ni krevet i `eljezni krevet nasprat sa madracima. Tel. 062 599
869
Bijela tehnika
z Prodajem nokiu 6230i 50 KM, samsung j700 50 KM, sonyericsson w880i
60 KM, svi telefoni imaju usa, slu{alice i punja~. Tel. 062 606 060
z Prodajem {tenad njema~kog ov~ara
sa papirima. Tel. 061 032 324
z Prodajem {tene samojeda, `enka, sa
vrhunskim rodovnikom, medvje|i tip.
[tene je staro 6. mj. vakcinisano,
o~i{}eno od glista, {tene posjeduje rodovnik. Tel. 061 503 445
z Prodajem - papagaje mlade - tigrice,
raznih boja. Tel. 062 435 260
z Prodajem posavca krmara iz vrhunskog legla. Otac {ampion BiH. O{tenjen 17. 11. 2006. Tel. 061 159 684
zProdajem Posavskog goni~a o{tenjen
25. 06. 2008. od odli~nih roditelja. Papiri
uredni, odli~an krmar na tragu i odli~nim
ocijenjen. (Dejvi). Tel. 061 784 815
z Prodajem par paunova mu`jak/`enka. Tel. 061 138 402
z Prodajem iPhone 4 Kinez. Tel. 061
211 539
z Tel. Nokija nov prodajem povoljno.
Tel. 062 154 960
Ku}ni ljubimci
z Prodajem povoljno 8 mjeseci starog
Haskija, mu`jak sa papirima. Tel. 061
915 915
zDvosjed, trosjed i fotelju u odli~nom
stanju. Tel. 061 102 996
z HTC legend u exstra stanju bez packe, kori{ten 2 mjeseca, vrlo povoljno.
Tel. 062 606 060
z Prodajem dvosjed, trosjed i dva
kau~a, ve{ ma{inu, {poret i fri`ider.
Tel. 062 525 895
zProdajem rasnu {tenad rotvajlera stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel.
061 190 781
Telefoni
z Prodajem nokia E 52 potpuno nov.
Tel. 061 311 999
z Prodajem fasadne gasne pe}i 3,5 kw
i 5,0 kw (polovne) „Dru“ - Holandija.
Tel. 062 095 122
z Prodajem hladnovodne zlatne ribice 2 KM komad, mali akvarij 20 KM.
Tel. 061 547 280
z PROFESIONALNO RJE[AVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA
I ZAMJENA KOMPONENTI,
ANTIVIRUSNA ZA[TITA. INSTAL. WINDOWSA, [email protected] DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 1549-1tt
z Prodajem mob. Samsung SGHF480 touch screen, u odli~nom stanju,
dodatna oprema usb kabl + cd, slu{alice, punja~, ko`na futrola, 110 KM. Tel.
061 797 707
z Prodajem pe} za centralno na naftu
ili plin, Buderus 21 kw 1500 KM. Tel.
063 352 400
z Prodajem mlade papagaje sa kavezom i hranom 20 KM. Tel. 061 547 280
z Polovan crijep 1.600 komada. Tel.
061 171 627
z Servis PC, instalacija Windowsa,
umre`avanje i instalacija internet konekcije. Vra}anje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106
720
z Prodajem kamin za eta`no grijanje Alfa 11 kw 600 KM. Tel. 063 352
400
z Prodajem mlade {tigli}e 10 stare 20
KM i CD pjesme {tigli}a 5 KM. Tel. 061
547 280
z Prodajem dva polovna prozora 140
140. Tel 061 548 461
Kompjuteri
z Prodajem drvena krila prozora
bez {toka, u dobrom stanju. Tel. 061
107 808
z Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393
z Vr{im otkup praznih toner kaseta,
cijena po dog. (ne odg. na sms). Tel. 065
596 402
zPC serviser nudi usluge povoljno, dolazak besplatan. Tel. 062 328 044
z Zenica, prodajem poslovni prostor,
suteren 60 kvadrata, pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489
z Prodajem plinsku pe} za grijanje na
bocu zajedno sa bocom i regulatorom.
Tel. 061 245 447
z Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. Tel.
061 157 571
z Servis ra~unara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak ra~unara,
instalacija windowsa, antivirusna za{tita, internet konekcija + konfiguracija
wireles rutera. Tel. 061 243 611
z Neum, centar, povoljno izdajem
sobe i apartmane. Tel. 063 339 686.
z Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437
z Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz
ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora.
Tel. 062 334 139 ili 00385 98 186 3337
z Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509.
z Neum: Iznajmljujem apartmane
blizu mora, sa terasama i pogledom na
more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364.
z Gradac, povoljno iznajmljujem
sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880
2134.
z Povoljno odmorite na Hvaru otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za
familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810
398.
z Gradac, povoljno izdajem sobe
sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje.
Tel. 00385 21 697 340
Ostalo
zDaljinski upravlja~i za beton pumpe,
kranove, prese... Monta`a, garancija.
Tel. 061 131 525, 065 595 334
z Novo u ponudi! Izrada vizitki (100
komada = 10 KM), servis ra~unara,
instalacije sistema, antivirusi, video nadzor uz besplatno ogla{avanje na na{oj
web stranici www.bhislam.com. Tel.
061 700 863
zIzdajem u centru prostor 36 m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodan za
sve namjene, exluzivno sre|en, ulica Petrakijna 16. Tel. 061 701 387
z Prodajem plinsku pe} Emina 6 kw
na dimnjak kao nova, 120 KM. Tel. 061
198 969
zKupujem gramofonske plo~e `anrova strani i ex-yu rock, metal, blues i jazz. Tel. 061 244 290
z Prodajem kori{ten kompjuter sa
svim elementima i nov play station. Tel.
061 272 611
z Pofali}i ve}a ku}a sa 3 pos. prostora u funkciji, novogradnja, vl. 1/1. Tel.
033 981 881
z Nokiu 6300 crni u extra stanju malo kori{ten. Tel. 062 606 060
z Prodajem parketarsku ma{inu za
}o{kove marke „Elan“. Tel. 062 352 352
zCrna Gora, \enovi}i, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel.
00382 31 676-406
z Prodajem ku}u u Hrasnici, dupleks, adaptirana, dva jednosobna stana,
dvije garaze, ba{ta i nus prostorije. Tel.
061 194 841
z Prodajem ili mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960
z Prodajem bager to~ka{ poklajn u
odli~nom stanju. Tel. 065 369 911
z Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21 616-814,
00385 98 175 7822
zProdaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor
270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e
s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu
1/1. Tel: 061 543 234
z Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
Ma{ine
z Prodajem nov benzinski vibrator sa
dvije igle za beton i veliku {krinju za trgovinu. Tel. 061 130 673
z Kupujem norve{ku gusanu pe}
(JOTUL), humanitarnu, polovnu. Pla}am 200 KM. Tel. 061
400 190.
372-1ze
z Kupujem polovnu Vesu pe}, Banovi}i. Tel. 062 762 594
zProdajem digitalni aparat za snimanje fotografija i aprat printer za izradu
brzih fotografija sa priklju~cima. Tel. 062
957 416
Ostalo
z Prodajem ku}u i zemlju u Lad`anici, povoljno. Tel. 062 902 584
z Prodajem, Nova Breka ku}a, prizemlje, dva sprata, podrum, gara`a, ba{ta.
Tel. 061 141 606
ljudi
zIzdajem poslovni prostor na Ilid`i 50
m2. Tel. 062 423 503
z Prodajem u @ep~u ku}u sa 2 odvojena stana. Mo`e i samo jedan stan, gara`a, gos. objekat i ba{ta. Cijena i
pla}anje po dogovoru. Tel. 032 596 516
i 063 199 266
z Prodajem bosansku ku}u na sprat,
Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel.
061 745 982
300.000
z Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilid`a. Kontakt mobitel: 061 646 492
z Prodajem ili mijenjam ku}u sa
oku}nicom u dobrom stanju kod
Pan~eva, B. Brestovac. Tel. 055 205 740
z Prodaje se ku}a u Binje`evu sa 3 stana 240 m2 na placu 1000m2,namje{teno, ure|eno,papiri 1/1 285000 KM;
Ku}a u Rakovici 1300m2,kod ergele
86000 KM. Tel. 062 334 371
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
zProdaje se poslovni prostor u centru,
Mehmeda Spahe, 2x150 m2 sa namje{tajem i opremom, idealno za banke,
agencije, ordinacije, 4.750 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371
zVogo{}a, G. Jo{anica, 2.600 dunuma,
priroda, dozvoljena gradnja. Prevedeno
1/1. Tel. 061 244 715
z Prodajem zemlji{te pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za
^evljanovi}e. Tel. 062 095 336
petak, 30. septembar/rujan 2011.
z Prodajem - papagaje mlade - tigrice,
raznih boja. Tel. 062 435 260
Ostalo
z Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko
90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854
294
z Prodajem koze dobra pasmina. Tel.
061 210 347
z Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061
926 067, 063 026 139
z Prodajem tovljene }urke te{ke oko
deset kg po komadu. Cijena 10 KM po
kilogramu. Tel. 061 554 897
zProdajem koze za mu`u, 200 KM po
komadu. Tel. 062 481 550
z Prodajem kavez za koko{ke nosilje.
Dobro o~uvan. Kapacitet 220 komada.
Automatske pojilice. Cijena po dogovoru. Tel. 061 757 660
z Prodajem ve{ ma{inu Bira, u
odli~nom stanju. Cijena 100 KM, hitno.
Tel. 061 267 598
z Primam na poklon fri`ider i ve{
ma{inu, unaprijed hvala. Tel. 063 732
333
z Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309
z Prodajem ma{inu za su|e Zop 31,
italijanska 170 KM, Vogo{}a. Tel. 061
788 076
z Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243
836
z Prodajem {krinju Gorenje 310 l. Cijena 150 KM, mogu} dogovor. Tel. 061
350 000
z„Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18
KM + po{tarina. Tel. 070 202 323, 062
180 957
z Ma{inu za ve{ prodajem stara tipa,
mo`e i za dijelove, 100 KM. Zvati nave~er. Tel. 238-283, 066 842-204
z Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893
49
50
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
z Prodajem knjige za {kolsku lektiru:
Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete,
Mali princ, Dru`ina Pere Kvr`ice,
Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466
zTra`im posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem voza~ku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716
z Prodajem vitafon zvuk koji lije~i za
200 KM, star godinu dana, slabo kori{ten, Pazari}. Tel. 061 324 201
z Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
z Gospodinu potrebna maserka. Tel.
066 510 854
z Potrebna kozmeti~arka, frizerka
m/`. Tel. 061 521 391
z Kupujem dionice, obveznice, stara
devizna {tednja, ratna potra`ivanja,
od{teta u ~itavoj BiH. Isplata odmah. Tel.
063 351 572
z Stomatolo{ka sestra sa radnim iskustvom tra`i posao. Tel. 061 078 442
z O`enjen, 28 god., tra`i bilo kakav fizi~ki posao, ~istio bih podrume i pomagao u selidbama. Tel. 062 205 456
z Ozbiljna `ena tra`i posao, iskustvo,
ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
zPotrebna `ena za ~uvanje starije osobe. Tel. 061 544 880
z Prodajem novi mu{ki kvadratni,
ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom,
ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM.
Tel. 061 709 772
z Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
z Hitno tra`im posao, stalni radni
odnos, no}ni ~uvar ili u dr`avnoj firmi
radio bi ~asno i po{teno, imam 45 g.,
imam B katagoriju dr`avni. Tel. 062 151
642
z Hitno potrebna pedantna pouzdana dadilja sa iskustvom. Rad najmanje
srijedom, ~etvrtkom i petkom. Plata 2,5
KM po satu sa prijevozom. Tel. 061 079
775, 033 217 450
z Potrebna frizerka m/`. Tel. 061 521
391
zProdajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 763 742
z Prodajem originalne kopa~ke Nike
broj 42,5. Cijena 45 KM. Tel. 062 530 126
zProdajem bicikl za odrasle. Cijena po
dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074 923
z Prodajem dva kimona za tekvando
veli~ine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949
zProdajem gradska bicikla mu{ki i `enski u odli~nom stanju, malo kori{tena,
uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121
z [ofer sa polo`enim kategorijama B
i C i iskustvom 15 godina tra`i posao
{ofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel.
062 830 258
z Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 709
346
z Tra`im posao u SA kant. pekara, trafika, odr`avanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima.
Tel. 062 591 333
z Potrebni zidari, armira~i, pom. radnici za stalni posao. Tel. 063 011 634
z Potrebna djevojka ili mladi} za rad
u kafi}u. Tel. 061 073 974
z Potreban ve}i broj saradnika za katalo{ku prodaju {vicarske kozmetike.
Akcija - besplatno u~lanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565
z Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje
u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel. 033
235 245
z Prodajem unikatnu i o~uvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19.
vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921
z Restoran na Ilid`i - Plandi{te, potrebne dvije djevojke za uslu`ivanje i kvalifikovana kuharica. Prijava, plata po dogovoru, do 30 godina. Tel. 062 104 512
z Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne,
ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel.
033 456-505, 061 214 405
z Prodajem lova~ku pu{ku bokerica
Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima.
Tel. 062 982 333
z Pizzeriji Tomato potrebni `ena
sa radnim iskustvom na ro{tilju i
jedan dostavlja~. Tel. 033 660
767, 061 135 348.
11217-1Nd`
z Tra`im automehani~ara sa iskustvom, plata po dogovoru. Tel. 062 258 087
z Zbog pove}anog obima posla, agenciji za ku}nu njegu starih i bolesnih lica potrebne medicinske sestre i njegovateljice sa najmanje tri god. radnog
iskustva. Tel. 061 839 703
z Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 709
346
z Tra`im posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa
iskustvom dugogodi{njim ~uvala bi i
djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022
zPansionu na Ba{~ar{iji potrebna sprema~ica. Tel. 061 074 160
zPotrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju, picerija Roma. Tel 033 203
005
zCaffe-bar Bingo potrebne radnice za
poslu`ivanje, po~etna plata 600 KM, potrebna sprema~ica. Tel. 061 074 160
z Restoranu na Ilid`i potrebna kuharica i djevojka za rad u sali. Obavezna prijava. Plata po dogovoru. Tel. 062 736 612
zMomak tra`i posao. Poznajem engleski i njema~ki jezik. Tel. 062 969 012
z Ormar rashladni, pe} za pe~enje razne vrste tijesta, pe} za pili}e, stol sa 2
vrata i sve je novo i sve je Inox. Cijena
po dogovoru. Tel. 063 420 761
z Prodajem certifikate za otkup stana
u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel.
063 024 594
z Italijanske barske stolice za kafi} u
odli~nom stanju, ko`ne. Tel. 061 411 717
zProdajem obu}arsku Cilinder {iva}u
ma{inu. Tel. 061 259 559
z Tanjiri, ki{obrani, crne torbe za put,
ro{tilj. Tel. 658 028
z Zbog zatvaranja radnje prodajem
2.150 metara kvalitetnog tekstila metra`a
veoma povoljno ili mijenjam za auto. Tel.
061 396 239
zProdajem plastenike nove od 40-100
kvadrata sa novim najlonom garancijom
i prevozom. Tel. 065 081 563
zProdajem polovni dobro o~uvani vuneni }ilim 360 x 240 cm. Tel. 061 485 898
z Kontejner 4x2 m termo izolovan.
Tel. 061 158 784
z Prodajem ma{inu za pr`enje kafe,
italijanske proizvodnje „Petroncini“
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogu}nost pr`enja express kafe. Ma{ina je
u odli~nom stanju sa svim priklju~nim
elementima za otpra{ivanje i filtriranje.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207
z Harmoniku prodajem 16 registara,
250 EUR-a, J. Brki}a 5, Otes-Ilid`a.
z Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 618 483
z Prodajem kristalni servis za vodu.
Bokal i {est ~a{a, zatim jo{ 6 ca{a isto kristal. Tel. 061 690 848
z Prodajem profesionalnu fritezu za
krofne, odjednom pe~e 24 kom., elektri~no sito laminator mota sve vrste kruha i peciva, sve skoro novo Termotehnika Zagreb. Tel. 062 592 562
z P{eni~no bra{no garant bez upotrebe pesticida na vodenici mljeveno 1 kg
- 1 KM. Tel. 062 989 803
z RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima,
Ugalj Kreka, banovi}ki ugalj
(kocka, orah), penzionerima na 8
rata. Tel. 061 670 068.
656-1tt
z VELIKA AKCIJA do 1. 10.
2011. U prodaji su bukova drva
cijepana, ~okovi metrice 65 KM,
ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi
180 KM. Isporuka isti dan. Tel.
062 552 323.
11020-1Nd`
z Hotelu „Old Town“ na Ba{~ar{iji potrebna recepcionerka,
po`eljno radno iskustvo, poznavanje engleskog jezika i rada na
ra~unaru. Zvati od 10 do 10 sati.
Tel. 061 100 115.
1474-1tt
zProdajem iz Njema~ke ve}u koli~inu
raznovrsne robe, garderobu 0,50 KM, sakoi 2 KM, jakne 2 KM, obu}a 2 KM,
izgleda kao novo i moderno, pogodno
za dalju prodaju. Tel. 061 237 110
z Prodajem dvije nove prese za preslikavanje slika na majice cijena po komadu 750 KM. Tel. 061 135 798
z Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izra|ene karte VGI/JNA na jednom
DVD-u. Tel. 032 244 417 zVr{im rasprodaju lova~kog naoru`anja, opreme i pribora. Tel. 061 022 490, Lukavac.
z Prodajem lova~ku pu{ku, ruska bokerica, povoljno. Tel. 061 195 092
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, dionice, od{teta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
z Agencija za kupovinu devizne
{tednje, ratne od{tete, dionica firmi, fondova. Najbolje pla}am,
isplata i dolazak odmah. Tel. 061
264 364.
11102-1nd`
z AKCIJA: Bukova (cijepana i
~utci) drva, Banovi}i ugalj, orah,
kocka, Kreka komad drveni ugalj. Isporuka brza i ta~na na adresi.
Tel. 061 855 460.
11197-1Nd`
z A - KLASE bukova cijepana drva. slo`ena u autu. Mjerenje kod kupca na adresi. Cijena je ura~unata u
prijevoz. Izmjeri{ - plati{. Dostava u
dogovoru s kupcem. Kon. tel. 061
564 660.
11236-1Nd`
z MJERA ZA BABA! Bukova drva cijepana, ~utci metrica od 35
do 65, ugalj Kreka 85 bez pra{ine,
kameni kocka i orah 170, bukovi
briketi 180. Dostava isti dan. Tel.
061/546-931.
11261-1Nd`
zProdajem nov benzinski vibrator sa
dvije igle za beton, {krinju, mesoreza~
i metalne korpe za trgovinu, `en. sakoi
pamu~ni po 4 KM na veliko. Tel. 061
390 431
z Prodajem vagu digitalnu do 300 kg
nova. Tel. 061 618 483
zProdajem sinkro masa`nu fotelju, crna ko`na masivne konstrukcije, super
masira, idealna za hotele, urede i salone, cijena 1.599 KM. Tel. 061 510 051
z Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata
i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS.
Tel. 061 175 237
z Prodajem metalnu cisternu za gorivo kapaciteta 1.600 lit., cijena 350 KM.
Tel. 063 352 400
z Prodajem akvarijum i `ensko biciklo. Tel. 033 457 701
zProdajem ljekovita, svje`a jaja od prepelice, 30 kom - 10 KM. Tel. 062 086
255
z Prodajem 20 m 2 jelove lamperije
du`ina 4 m, slo`ena u buntovima, prva
klasa, 200 KM. Tel. 063 969 638
z Prodajem podpazu{ne {take metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
z Prodajem invalidska kolica i no}nu
stolicu na to~kice pogodnu i za kupanje.
Tel. 061 512 874
zVeliki {ator, vi{e stolova za biro, okrugle rosfajr posude za cvije}e. Tel. 658 028
z Prodajem 10 sanduka p~ela spremnih za zimu, povoljno. Tel. 030 593 157
z Prodajem opremu za buregd`inicu.
Tel. 063 189 457
z Prodajem balirano sijeno, frezu i sakuplja~ sijena za traktor Tomo Vinkovi}. Tel. 061 775 416
zLjekovita jaja prepelice, hranjena prirodnom hranom, ku}na dostava. Tel.
061 272 573.
z „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja
stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1
KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061
350 688.
10163-1Nd`
z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666.
126-1tt
z Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447.
420-1tt
z TV SERVIS vr{i popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033 451 778. Mob. 061 148
042.
11119-1Nd`
z TEPSER S.O.D. - Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe
(rese), itisone i kamene podove
(za{tita). Tel. 061 524 461, 033
200 003.
1283-1tt
z VODOINSTALATER SA
ELEKTRI^AROM - vr{imo popravku stariuh i ugradnju novih
instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigura~a i
drugo). Tel. 061 132 149, 061 180
120.
11055-1Nd`
z Gra|evinska firma izvodi sve
vrste gra|evinsko zanatskih radova i projektovanje. Pozovite
061 740 127.
1443-1tt
z ELEKTRI^AR vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata
i instalacija. Povoljno i kvalitetno.
Tel. 061 213 103.
1468-1tt
z STOLAR: kuhinje, plakari,
ormari, police po mjeri. Tel. 061
501 269.
1540-1tt
z POVOLJNO, vanjske roletne,
aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel.
061/214-303.
11254-1Nd`
z Profesionalac MOLER! Radim samo profesionalno i odgovorno uz garanciju, mogu}nost
pla}anja u 2 rate. Tel. 061 244
463.
11255-1Nd`
z VODOINSTALATER sa
ELEKTRI^AREM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
pe}i, sanitarija, ~esmi, kupatila,
kuhinje, osigura~i i sl. Tel. 061
222 228.
11257-1Nd`
z ELEKTRI^AR I VODOINSTALATER - pou. i garantovano
za v. ma{ine, ~esme, pe}i, sanitarije, osigura~e i dr. Tel. 061 271
181.
1556-1tt
z NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE
ALUMINIJSKE @ALUZINE 20 KM,
TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA,
PVC PROZORI. TEL. 061 501
401.
10234-1Nd`
z MIKADO - AL. @ALUZINE,
TRAKASTE, PANELNE I DUAL
ZAVJESE, VANJSKE PVC I AL.
ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655-600, 061 55 15
15, www.mikadobh.com.
10582-1Nd`
300.000
ljudi
z Poma`em osnovcima u u~enju, izradi zada~a, te u izradi lektira. Sarajevo
Tel. 062 173 298
Ostalo
z Vr{im prevoz ve}im kombijem, selidbe, odvo`enje stvari, po
potrebi obezbije|ena radna snaga. Tel. 061 269 782. 11234-1Nd`
z TV video servis, Porodice Ribar 65,
Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na ku}nu adresu. Daljinski
upravlja~i za sve marke TV aparata. Tel.
650 867, 061 188 410
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184
796.
N.
zMoler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062
419 501
z „SJAJ“ - Dubinsko usisavanje i
polusuho pranje tepiha i sjede}ih
garnitura.
11140-1Nd`
z Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa i {ipoda. Tel. 062 006 257
z Molersko farbarski radovi gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895
z Elektroinstalater, radim instalacije
5 KM izlaz. Tel. 062 724 772
z VKV elektri~ar - elektrotehni~ar
ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih
elektro instalacija. Tel. 062 522 014
zStaklar vr{i sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947
z Molersko farbarski radovi: moleraj,
gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741
z Molersko farbarske radove radimo
profesionalno, rigips, keramiku, laminat, termo fasade i komplet adaptacije
uz garanciju. Tel. 061 255 253
z Vodoinstalater adaptacija kupatila,
izrada novih instalacija, opravka kvarova i ma{insko pro~epljenje odvoda. Tel.
061 219 974
zKombi prevoz ve}im kobijem po povoljnim cijenama. Popust za penzionere i studente. Tel. 061 89 00 67
z Iskusan maser pru`a usluge opu{taju}e relax masa`e, samo za dame u Sarajevu, dolazim na adresu. Tel. 066 144
116
z Iz Biha}a sam, radila bih poslove u
ba{tama i ~istila bih prostorije, ako
imate interes zovite. Tel. 066 136 120
z Vr{im kombi prevoz do 1,5 t, namje{taja, razne robe po cijeloj BiH 0-24h.
Povoljno. Tel. 062 569 483
z Agencija Nur, ku}na njega starih i
bolesnih lica, ku}ne posjete, laboratorijski nalazi, de`ure sa pac, kontrola suka, davanje inzulina, injekcija, infuzija,
itd. Tel. 061 839 703
zExstra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2 m. Tel. 061 147 361
zTapetar kvalitetno presvla~im sve vrste tapaciranog namje{taja, a ujedno i pravim novi po `eljenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108
z ]amil - ordinacija fizikalna rehabilitacija LD Montenegro.
Rje{ava sljede}e bolesti: diskus
hernija gastritis, migrena (glavobolja), i{ijas, skolioza (kriva ki~ma), reuma, cirkulacija, angina pektoris i
sinuse! Od 1. terapije 50/ bol nestaje! Ako niste zadovoljni oslobo|eni
ste pla}anja! Ne trpite bol Sarajevo. Tel. 062 580 122
z Kerami~ar vr{i usluge postavljanja
plo~ica najjeftinije u gradu. Tel. 061 511
249, 033 444 630
z ^istila bih stanove, ku}e odr`avala
po mogu}nosti dogovor sa `eskim osobama. Tel. 066 529 114
zVKV kerami~ar majstor profesionalac kvalitetno ugra|uje sve vrste plo~ica.
Tel. 061 183 918
z Blistal - kirby, dubinsko usisavanje
i pranje }ilima, tepiha, etisona i sjede}ih
garnitura najkvalitetnijim kirbijevim
{amponima. Kvalitetno i povoljno! Tel.
062 118 202
z Moler majstor radi molersko farb.
usluge povoljno. Tel. 061 354 332
z [temanje svih vrsta betona kompresorom tornama i grubi gra|ev. radovi.
Tel. 061 171 361
zVodoinstalater sa iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih
ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061 348 717
Intelektualne
z Profesor matematike sa iskustvom
instruira |ake i studente tokom godine.
Tel. 061 382 301
z Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce.
Tel. 061 244 251
z Profesionalno ~i{}enje ku}a i poslovnih objekata. Tel. 062 455 930
z Presnimavanje sa video kaseta, mini DV, I 8mm na DVD, Sarajevo. Tel.
062 824 523
z Kombi prevoz putnika, selidbe,
odvoz {ute, cijena povoljna. Tel. 061 817
424
z „Higijena“ najpovoljnije dubinsko
usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha 1 KM-m, ugao 20 KM, kau~ 10
KM, Sarajevo. Tel. 061 141 944
z Kanalizacija „SUBA[I]“ Elektromehani~ko pro~epljenje
kanalizacije. - Ispiranje visokim
pritiskom vode (vozilo, 150 bari).
- Pregled kanalizacije kanal-kamerom. - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223560, 061/100-078.
1559-1tt
z Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727
zVodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, ~isto, kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454 529
zTapetar s iskustvom vr{i presvla~enje
ku}anskog i kancelarijskog namje{taja.
Tel. 061 620 057
z Parket, {ipod, laminat postavljamo,
brusimo, lakiramo, postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila,
lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062
828 306
Zanatske
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
z Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062
558 574.
z Parket postavljanje, bru{enje, lakiranje svih vrsta parketa, laminata sa bez
pra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel.
062 921 100
z Radovi od temelja do krova stiropor
fasade sa na{im ili va{im materijalom.
Tel. 062 216 268
z Popravljam sve vrste fri`idera i rashladnih ure|aja sa garancijom, dolazak
besplatan. Tel. 061 156 309
z Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i
na njema~ki i engleski jezik, lektura bos.
tekstova. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217 450
z Prevodim diplomske, magistarske
engl-bos ili obrnuto. Tel. 062 819 700
z Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Povoljno i uspje{no. Tel. 061 312 390
zProfesorica engleskog jezika daje ~asove
i prevodi. Tel. 033 657 038, 061 556 700
z Elektri~ar - usluge el. instalacije, automatski osigura~i, indikatori za banju,
el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312
435
z Dajem osnovcima instrukcije iz
matematike. Sarajevo Tel. 062 173 298
z Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
z Dajem instrukcije iz njema~kog i
engleskog za osnovce i srednjo{kolce.
Tel. 061 357 462
z Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i {panske
zidove. Tel. 061 278 188
z Agencija pru`a ra~unovodstvene
usluge, brzo, kvalitetno i povoljno. Mostar, Konjic, Jablanica. Tel. 063 685 017
z Dajem instrukcije iz engleskog za
odrasle i u~enike. Tel. 062 205 072
z Agencija Meka - ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, ~uvanje na 4, 8,
12 i 24 h, terapija, promjena pelena, katetera, lije~enje dekubitusa... Tel. 063 031
722
zAgencija Paramedic prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba ambulantnim vozilom (kontrole, prijemi, otpusti) fizikalna terapija. Tel. 061 564 564
z Kombi prevoz raznih stvari i robe
povoljno po potrebi radna snaga. Tel. 061
353 704
z Prevoz stvari ve}im kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa
radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453
z Detaljna izrada li~nog horoskopa.
Tel. 062 104 226
z Kombi prevoz namje{taja, selidbe
i odvoz kabastih stvari, obezbije|ena
radna snaga, povoljno. Tel. 061 552
366
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
51
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em drugu
ANEL DUDAKOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
Tvoj razred Turski koled`
1576-1tt
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
Danas, 30. septembra 2011. godine navr{avaju se tri godine od kada
nije sa nama na{a
BORJANA - BOBA BARU^IJA, ro|. VUJINOVI]
ANEL DUDAKOVI]
Nedostaje{ nam...
Volimo Te zauvijek...
U 16,00 sati polo`i}emo cvije}e.
Rani tvoj odlazak ostat }e velika praznina u na{im srcima.
@elimo da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
D`enan Sadikovi} sa porodicom
Tvoji najmiliji: Ema, Ina i Murat
1572-1tt
1575-1tt
Dana 29. 9. 2011. navr{ila se
tu`na godina od smrti na{e drage supruge, majke, nane, svekrve i punice
Dana 30. septembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je na ahiret preselio
na{ dragi otac, punac
SJE]ANJE
na na{u dragu
POSLJEDNJI
POZDRAV
na{em dragom drugu
i prijatelju
AZRA [email protected]]
HASIJA
(MUNIB)
OGLE^EVAC
HAMDO (MUSTAFA) [email protected]]
Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i
nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji Mirsada i Ramiz
1570-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: suprug Rasim, sin
Fikret, k}erke Emina, Mersija, unu~ad i praunu~ad, snaha
i zetovi
1547-tt
1953 - 2010.
Tvoj lik i tvoja dobrota `ivjet
}e vje~no u srcima i sje}anjima svih nas koji smo te voljeli, po{tivali i cijenili...
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i.
Enida i Jasna Hanku{i}
i Denis, Irma i Ajla Sofi}
MARKU
PAVLOVI]U
Neka mu je laka zemlja i
Bo`iji mir.
Halilovi} Elvir i Aida sa
porodicom
1577-tt
637-1go
Dana 1. 10. 2011. godine navr{avaju se tri (3) najtu`nije godine
od kada je preselio na ahiret na{ dragi
na{em
SUVAD
HE]IMOVI]
SELIM (VELIJA)
HAVERI]
ANELU DUDAKOVI]U
DUDI
Ostavio si neizbrisiv trag u na{im srcima i vje~no }e{
`ivjeti u na{im mislima. Bol ostaje, ali ti }e{ zauvijek biti
voljen i nikad zaboravljen.
Vidimo se tamo gdje si ti.
S ljubavlju,
Tvoji: Adela, Aldin i Adiana
1578-tt
Navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage
supruge, majke
Na{ dragi Selime,
Te{ko je re}i koliko nam nadostaje{...
Svakog dana `ivi{ s nama. Na{e su uspomene pune tvoje ljubavi, dobrote, plemenitosti koju si nam pru`ao.
Tuga u na{im srcima nikada ne}e prestati,
a sje}anje na tebe vje~no }e ostati.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S tugom, boli i ljubavlju,
Tvoji najmiliji: sinovi Izudin i Emin, snaha Denisa, unuka Sumeja, unuk Rijad, bra}a Halid i Fadil, sestre Amira i Azra, sestri~ne Selma i Lejla
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju
si nam nesebi~no poklanjala.
Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetskim ljepotama i podari vje~ni rahmet.
GALIB KARI]
30. 9. 1982 - 30. 9. 2011.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 30. 9. 2011. u d`amiji
Dobrinja 3 B u 14.00 sati.
11283-1nd`
1530-tt
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti
SJE]ANJE
FATIMU MUSABA[I],
ro|. BOROVAC
Suprug Zlatko, k}erka D`enita i
sin Alem
Tvoja supruga Emina, sinovi Fadil i Jasmin
1560-1tt
na na{u dragu majku,
svekrvu i nenu
HAJRIJE ALEKSI]
Pro|e 6 tu`nih mjeseci i sje}anja na tebe, uvijek }e{ biti
u na{im srcima i mislima.
Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i sje}ati se sa
neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem.
Tvoji: Suljo i Sejda, Aida i Alma sa porodicama
370-1ze
Sje}anje na tebe ~ini `ivot ljep{im.
Mi smo te voljeli najvi{e.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
d`enetska vrata otvori.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 30. 9.
2011. u 16.00 sati u ku}i rahmetlije.
Tvoji: k}erka Sanela, zet Kenan, unuka Medina, snaha
Mevlida i unuk Benjamin
p-71120
52
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj kolegici - penzionerki
SAJDA (MEHO) [email protected]]
(1950 - 2011)
iz Tuzle
Oti{la je tiho i iznenada, ali }e vje~no ostati u na{im srcima i sje}anju.
Tvoje radne kolege: Sabina B., Sabina H., Zumka, Almir, Bruno, Suada, Duda, Hajrija, Merima, Zlata, Narcisa, Elvira, Kata, Lejla,
PTT
Vesna, Amila, Kadira, Edin, Mirsad, Fatima, Mira, Ejla i Slavica
Pro{le su 2 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi
Obavje{tavamo prijatelje i kolege da je na bolji svijet preselila na{a
draga prijateljica i penzionisana kolegica
JUSUF (BEGA) AVDI]
SAJDA (MUJANOVI]) [email protected]]
(6. 2. 1950 - 29. 9. 2011)
Bila je dio na{eg kolektiva, sada je dio na{eg sje}anja.
Neka joj Allah d`.{. podari D`ennet.
Pamti}emo tvoj plemeniti lik, neka je rahmet tvojoj dobroj du{i.
Kolektiv BH Telecoma Regionalna direkcija Tuzla i
Upu}ujemo dovu Allahu d`.{. da mu se smiluje na sudnjem danu,
oprosti grijehe i podari vje~ni D`ennet.
Porodica
11281-1nd`
JOB i OO Sindikata BH Telecoma RD Tuzla
N
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od iznenadne smrti na{eg dragog
SJE]ANJE
Dana 30. 9. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kako nas je iznenada napustio
na{ prijatelj i radni kolega
TOMISLAV MARKOVI]
Nikada, ali nikada ne}emo zaboraviti tvoj lik, plemenitost i dobrotu koju si nesebi~no
pru`ao svima nama. S neizmjernom ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Ponosni smo
i sre}ni {to smo te imali, a jako tu`ni {to smo te izgubili.
SANEL PITA
Tvoji najmiliji
Ovim putem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }emo tog dana na groblju
„Barice“ ta~no u 12 sati posjetiti njegov grob i polo`iti cvije}e.
Kolektiv DRVOPROMET grupacije
N
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana
kako nije sa nama na{ dragi Braco,
daid`a i {ura
1566-tt
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja
na ahiret na{e drage majke, nane, svekrve i sestre
NERMIN - BRACO
(AZEM) BALTI]
Dragi Braco
Sa ljubavlju i po{tovanjem
~uva}emo uspomenu na tebe. Vrijeme ne mo`e ubla`iti tugu za tobom.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote za
tvoju plemenitost i dobrotu.
Tvoja sestra Neka, zet Senad, sestri~ne Nejra i Hana
1567-tt
HASNIJA (MU[AN)
BAJI], ro|. KARDA[
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako
nije me|u nama na{a velika mama
FATIMA [email protected]],
ro|. BORI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu 1. 10. 2011. godine u 16.00
sati u d`amiji na Aneksu,
ul. Vrbovska.
S ljubavlju ~uvamo tvoj dragi lik u
na{im srcima.
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Porodica ^olo: Sead, Naila, Husein, Lejla i Mirha
P-72270
11282-1nd`
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako nije sa nama na{ dragi suprug,
babo i sin
Navr{ilo se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi
[email protected] - [email protected] (IZETA) VUKOVLJAK
NERMIN - BRACO (AZEM) BALTI]
Sedam dana je pro{lo otkako nisi sa nama, tuga i bol nisu ni{ta manji. Te{ko je shvatiti da te vi{e nema, da vi{e ne}emo vidjeti tvoje nasmijano lice, ~uti tvoj smijeh, osjetiti tvoju toplotu. Hvala ti za neizmjernu ljubav koju si nam pru`io. Zauvijek }e{ nam ostati u srcima i nikad niti jednog
dana ne}e{ biti zaboravljen.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijep D`ennet.
Zauvijek tvoji: supruga Alma, k}erka Emina, sin Eldar, otac Azem, majka Vezirka
1568-1tt
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik i
na tvoju plemenitost i dobrotu.
Tvoji: Selma i Emina, Kenan i Selmir
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u [arenoj d`amiji u Tuzli u
1150-1tz
13,00 sati, u nedjelju, 2. 10. 2011. godine.
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
53
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog
VAHIDA OBRADOVI]A
1975 - 2011.
Dragi Vaha, ostavio si trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koja se ne mo`e preboljeti.
Ni slutili nismo da }emo te tako rano izgubiti.
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te ~uvati od zaborava. Tvoju plemenitost pamtit }emo vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: otac Hasan, majka Mevlida, brat Halil, nevjesta Sanela, brati}i Maid i Maida
1364-1mo
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{ dragi
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog
FADIL OBAR^ANIN
VAHIDA OBRADOVI]A
1975 - 2011.
Te{ko se pomiriti sa tim da te vi{e nema sa nama. U na{im srcima ponosno ~uvamo
tvoj lik.
Ponosni smo {to smo te imali za druga.
Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sinovi Mugdim i Nedim sa porodicama, k}erka
[eherzada -Erza, unuka Ai{a, sestra Naima i brat Ferid sa porodicama
Sanel (Pajo), Eldin (Zeki), Alem, Ajdin, Hara, D`evad i Omer
1448-tt
1366-1mo
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako sa nama nije na{ dragi
suprug, otac, brat, dedo, svekar i kom{ija
[email protected] SJE]ANJE
SJE]ANJE
NURKO ([email protected])
IBI[EVI]
na
na na{u dragu
Lijepa sje}anja i uspomene na njega
vje~no }e ga u na{im srcima ~uvati od
zaborava.
Molimo dragog Allaha d`.{. da njegovu
du{u uvede me|u smirene du{e kojima je
On zadovoljan.
FADILA
OBAR^ANINA
BOBU
30. 9. 2010 - 30. 9. 2011.
30. 9. 2008 - 30. 9. 2011.
El-Fatiha
Tvoji najmiliji: Rabija, Sehid, D`evad, Jusuf, Sajmija, Fadila,
Sabina, Senija, Nermin, D`enana, Mirela, Na|a, Tarik, Ermin,
Amela, Haris, Adna, Dragan, Ensar i nana Nuna
1557-1tt
Sa ljubavlju i po{tovanjem na oca na{e prijateljice Erze.
Porodice Mi{ki} i Mameled`ija
SJE]ANJE
Od prijatelja gospo|e Maureen i prof. Fadila ^erkeza
P-71104
Dana 30. 9. 2011. godine navr{ava
se {est mjeseci od kako nije sa nama voljena majka, baka i prabaka
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE
na na{e drage
BOJANA BEZEK,
ro|. DIMI]
1449-tt
majci na{ih kolegica
SJE]ANJE
na na{u dragu kolegicu
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti u na{im uspomenama.
Tvoji: k}erka Vesna, unuci Sandra, Damir, Dino i Sa{a,
snaha Mirela i praunuci Anela i Denis
1555-tt
LILE
JA[AREVI],
ro|. NIKOLOVSKA
[email protected] SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 21 godina od smrti na{eg
dragog oca i djeda
ALEKSE (KOSTE) JANKOVI]A
Djeca i unu~ad
11269-1nd`
IBRAHIM
(BE]IR)
REPOVAC
HAJRA
(MUSTAFE)
REPOVAC,
ro|. SJER^I]
Pro{lo je 31 i 7 godina od smrti na{ih najdra`ih, ali su
svakodnevno u na{im mislima i srcima.
Sa mnogo ljubavi i ponosa ~uva}emo uspomenu na vas.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet.
Porodica
P-71123
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg
supruga i oca
Od uposlenika Crvenog
kri`a op}ine Ilid`a
i Mladih Crvenog kri`a
Ilid`a
11270-1nd`
BEJDU
SEJFI]
Sje}anje na tebe i tvoj dragi lik nikada ne umire.
Kolegice i kolege iz Ministarstva odbrane:
Senada, Gabriela, Lejla,
Munira, Muriz, @arko i
Edin
1548-tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
MOM^ILA (ALEKSE) JANKOVI]A
[email protected] (NURIJA) SKORUPAN
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem {to smo te imali, ~uvat }emo
uspomenu na tebe, tvoj osmijeh i ljubav koju si nam poklanjao.
Bio si uzor plemenitosti.
Bio si ~ovjek...
U 11.30 sati posjeti}emo njegov grob, a potom se sastati u ku}i `alosti.
Pozivamo rodbinu, kumove i prijatelje da nam se pridru`e.
30. 9. 2009 - 30. 9. 2011.
Nedostaje{ nam neizmjerno.
Prolaze dani, ali ni jedan bez sje}anja i tuge za tobom.
Uvijek si s nama u na{im srcima i du{i.
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI [email protected]
Supruga Ranka sa djecom
11267-1nd`
Tvoji: supruga Edina, sin Nedim, k}erka Belma i zet Tarik
11268-1nd`
54
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina od prerane smrti zaposlenice Operativne komande
Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine
Dana 30. 9. 2011.
navr{avaju se 52 dana od
smrti na{e drage majke i
nane
Istog dana }emo obi}i mezar u 10.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo u znak sje}anja i
po{tovanja prema na{oj kolegici.
Pripadnici OK OS BiH
11252-1nd`
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomene na
tebe.
Tvoje Zehra, Amela i
Minela
Hatma dova }e se
pokloniti 2. 10. 2011. u
15.30 u d`amiji Aneks.
11245-1nd`
Ermin, Amir, Ned`ad, Delva
11253-1nd`
Dana 1. 10. 2011. navr{it }e se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja
na ahiret na{e drage supruge, majke, punice, nane i pranane
HASIJE [EHOVI],
ro|. ME[ANOVI]
Tvoje k}erke - Melika i Belma
111
Dana 30. 9. 2011. navr{avaju se 4 tu`ne godine od
preseljenja na ahiret na{e drage supruge, sestre i tetke
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je
preselila na ahiret na{a voljena supruga i majka
SUNITA ([EVAL)
HAJDAR, ro|.
KAVAZOVI]
Dani prolaze, a neizmjerna tuga i
bol izazvani tvojim preranim odlaskom ostaju. Hvala ti za svu ljubav,
dobrotu i iskrene savjete koje si
nam davala.
Ostat }e{ uvijek voljena i nikada zaboravljena.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: suprug Senad, k}erka Sanida i sin Faris
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu za tobom. Ne postoji utjeha niti zaborav,
ve} samo praznina i vje~no sje}anje
na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni
rahmet.
Tvoji: suprug Sead i sestra Mirzeta
sa porodicom
11256-1nd`
p-71120
Dana 2. 10. 2011. u 12.00 sati posjetit }emo njegovu vje~nu ku}u i
polo`iti cvije}e.
O`alo{}eni: supruga, sin sa
porodicom, k}erka sa mu`em i sestra Marica sa
porodicom i ostala mnogobrojna porodica,
kom{ije i prijatelji
11259-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
LILI JA[AREVI]
U~enici IV 5 odjeljenja ^etvrte gimnazije Ilid`a
sa razrednicom
11251-1nd`
11250-1nd`
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 9 godina otkako je
na ahiret preselio na{ dragi otac i suprug
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 9 godina otkako je
na ahiret preselio na{ dragi djed
AZEM (MEME) FAZLI]
AZEM (MEME) FAZLI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti
dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti
dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i mir.
Tvoji: supruga Hasnija, sin Zijad, k}erke Zumra i
Munevera, snaha Nizama, zetovi Sead i Izudin
Tvoji: unuke Anisa, Nermina i Zumra, unuci
Faruk i Tarik
1062-1tz
1062-1tz
11247-1nd`
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 40
tu`nih dana od kada sa nama nije
na{ dragi
Tvoji: brat Red`o, snaha
Almasa, brati~ne Almedina i Armina sa porodicom
majci na{e drugarice i u~enice
EMINE PA[I]
Te{ko je prihvatiti bolnu istinu da
si oti{la na put bez povratka, ali si
ostavila svoju dobrotu, plemenitost
i svu svoju dobru du{u onima koji
te mnogo vole i koji }e te spominjati i pamtiti dok `ivimo.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoja porodica
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u 12.00 sati
11242-1nd`
u ku}i `alosti u ulici Bakije sokak br. 59.
Porodica Lindov
NIKOLA OROZ
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol
je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad
zaboravljen.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i
tvoj dragi lik.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Dana 3. 10. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci
kako nas je napustio na{ dragi suprug, otac, brat, svekar,
djed i punac
MIRALEM (NAIM)
MORNJAKOVI] - CUNI
Sje}amo te se sa ponosom
i ljubavlju.
LILE
JA[AREVI]
Tu`an je brat tvoj zbog
rastanka s tobom.
Dana 29. 9. 2011. navr{ava se
20 godina od smrti na{eg dragog oca
BEJDA SEJFI]
POSLJEDNJI POZDRAV
GALIB KARI]
[email protected]
[AHBAZ,
ro|. BARLOV
BEJDE SEJFI]
Dana 30. 9. 2011. navr{ava
se sedam dana od smrti
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{u dragu
SELIMU KULOGLIJA,
ro|. DURGUT
LEVARDA
ZORAN - ZE^AK
LEVARDA ANTE
ZORAN - ZE^AK
Bol nije u suzama ni rije~ima, bol je u na{im srcima gdje
}e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen.
30. 9. 2010 - 30. 9. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoja k}er Sanja, zet Arnes i unuk Alan
Tvoja supruga Semra i sin Damir
p-72270
p-72270
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
p-71123
Dnevni avaz
Dana 1. oktobra 2011. navr{ava se godina kako je na ahiret preselila moja draga majka
petak, 30. septembar/rujan 2011.
55
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em biv{em u~eniku
BELA - HANKA MIZDRAK, ro|. TERZO
Kad se izgubi neko najdra`i utjehe nema, bol ne prestaje, a vrijeme tu ranu ne lije~i.
ANEL DUDAKOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 30. 8. 2011. prije d`ume namaza u Centralnoj d`amiji u
Hrasnici.
Vje~no o`alo{}ena k}erka Cibra Mubera sa porodicom
Uposlenici Tursko-bosanskog Sarajevo Koled`a sa u~enicima
11279-1nd`
11273-1nd`
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{
dragi i voljeni tata, svekar, punac i djed
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nas je napustila na{a draga
SEAD HUREMOVI]
MUNEVERA (HUSO) BEKTI], ro|. PODRUG
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama uvijek }emo te nositi u
na{im srcima.
Puno nam nedostaje{, dragi tata.
Tevhid }e se prou~iti dana 2. 10. 2011. u ku}i `alosti, ul. [ipska 12.
Vole te tvoji: sin Adin, k}erka Adisa, snaha Dinka, zet Almir i unuci Ismar, Ajla, Amna i
Kenan
1151-1tz
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret moj dragi suprug
Tvoji najdra`i: suprug Amir, sin Adnan, snaha Adisa i unuka Delila, k}erka Albijana, zet
Mirsad i unuka Ada
1544-tt
Dana 30. 9. 2011. navr{avaju se 52 dana od prerane smrti
na{eg dragog oca, sina, brata, djevera i
amid`e
SEAD HUREMOVI]
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se
6 tu`nih mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo
ZAIM (ISMET)
KOVA^EVI]
Mili moj, puno mi nedostaje{.
Molit }u dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a meni olak{a ove tu`ne dane
bez tebe.
Voli te tvoja D`emila
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid obaviti u subotu, 1. 10. 2011. godine u 11,30 sati u ku}i `alosti, ul. Ismeta
Mujezinovi}a br. 6 u Tuzli.
1152-1tz
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako nije sa nama na{
dragi Braco, daid`a i {ura
Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcima gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji: sin Enis, majka Hankija, brat Zijo, snaha
11274-1nd`
Jasmina i brati~na Erma
SJE]ANJE
na na{eg dragog
NERMIN - BRACO
(AZEM) BALTI]
Dragi Braco,
Ne postoji utjeha i zaborav, samo
praznina, tuga i vje~no sje}anje na
tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Mina, zet Samir, sestri~na Ajla i sestri} Emir
1562-tt
[email protected] SJE]ANJE
Dana 29. 9. 2011. navr{ila
se godina od preseljenja
na ahiret
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
ZUKAN HASIBA
Veli} Naza sa porodicom
30. 9. 1977 - 30. 9. 2011.
11272-1nd`
Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji te vole.
Voljeni nikad ne umiru.
Porodica Zukan
U subotu, 1. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od
kada je preselio na ahiret
na{ dragi
Pro{lo je 40 dana
ENVER
(MUHAREMA)
SERDAREVI]
11277-1nd`
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina kako nije
sa nama
RAMO (OSMAN)
^AU[EVI]
Svaki novi dan je tu`no
sje}anje da vi{e nisi sa nama. S
ljubavlju, tugom i iskrenim
po{tovanjem ~uvat }emo najljep{e uspomene na tebe.
Vje~no }emo te voljeti, sje}ati
se, u~e}i dove i mole}i Allaha
d`.{. da ti otvori vrata D`enneta, jer si ga istinski zaslu`io.
Tvoja supruga Fatima, sin
Edin, snaha Mirela i unuk
Ramo
p-71120
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nisi sa nama
MUNEVERA BEKTI],
ro|. PODRUG
Draga mama, vrijeme prolazi, a praznina koju si ostavila iza sebe sve je
ve}a.
Tvoja k}erka Bina, zet Mirsad i unuka Ada
1544-tt
MEHMED
OBAD
iz Mostara
MUJO
RAMI]
1. 10. 2002 - 1. 10. 2011.
1950 - 2011.
MEHMED
^IZMOVI]
1. 10. 2009 - 1. 10. 2011.
U predve~erje sutra{njeg
oprosta sa Tobom,
sje}amo se tvog vedrog
lika i dobrote tvoje...
Na dunjaluku ne mo`e{
sresti ~ovjeka kao {to si
bio ti.
Ekrem i Dika Dizdar
Tvoj jaran Hajro
Osmanovi} sa porodicom
1360-1mo
1541-tt
Neka je vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i i da
ti Allah podari lijepi
D`ennet.
Tvoji: supruga [evka, sinovi Behudin i Fahrudin,
snahe Sanela i Amela,
unu~ad Amela, Alma i
1543-tt
Haris
U nedjelju, 2. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana
i tada }e se prou~iti dova u Luka~koj d`amiji Travnik iza
podne namaza, na{oj dragoj mami - majki
RUSMIR
[email protected] - RULE
FATIMA [email protected]],
ro|. BORI]
(bula iz Travnika)
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Hvala ti
za tvoje drugarstvo koje si
mi pru`ao.
Tvoj drug ^emo Emir i
Biba
1542-tt
Svojim ilumom, dobrotom i plemenito{}u obogatila si ovaj svijet. Sretni smo {to smo te imali, beskrajno
`alosni kad smo te izgubili.
INNA LILLAHI VE INNA
ILEJHI [email protected]
Tvoja porodica
p-72270
56
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dana 28. 9. 2011. navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga i oca
ZAHVALNICA
Posebnu zahvalnost `elimo iskazati dr. med. sci Sr|anu Gornjakovi}u,
lije~ni~kom osoblju Gastroenterohepatolo{ke klinike Klini~kog centra
u Sarajevu, kao i dr. Ibrahimu [i{i}u, mr. sci. dr. Almi Meki} - Abazovi}, dr.
Adisu ^au{u sa Onkolo{kog odjela Kantonalne bolnice u Zenici na po`rtvovanosti i stru~nosti koju su iskazali prema na{em dragom suprugu i ocu.
MIRSADA FEJZI]A
Hvala ti za ljubav, plemenitost i pa`nju koju si nam pru`ao. Uvijek }e{ biti
u na{im mislima i srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
S po{tovanjem,
Porodica Fejzi}
Tvoji: Raza, Jasmin i Jasmina
373-1ze
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom bratu
FADIL TALI]
FADILU TALI]U
Ponosni smo {to smo te imali za brata. Pamtit }emo te po dobroti, plemenitosti i
po{tenju. Samo mi znamo koliko }e{ nam nedostajati i zato na{a ljubav prema tebi
vje~no }e trajati.
Od kolektiva NITAL d.o.o. ZENICA
Tvoji: sestra Hamzeta, bra}a Kemal, Nijaz i Mirsad sa porodicama
376-1ze
375-1ze
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom bratu
na{em dragom
FADILU TALI]U
FADILU TALI]U
Dragi brate,
bio si mi i drug i prijatelj i radni kolega, ali iznad svega moj veliki brat.
Sa ponosom }u Te se sje}ati i voljeti ~itavog `ivota i pored velike boli {to nisi vi{e me|u
nama.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Hamzeta
Po dobru }emo Te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Sestra Hamzeta, zet Salko i sestri}i Nirhan i Nasir
376-1ze
376-1ze
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se devet tu`nih godina
od smrti na{eg dragog
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se
godina od kako je na{ voljeni
preselio na ahiret
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
MEHMEDA OBADA
RUSMIR (RASIM)
ALA\UZ
(1932 - 2002)
Pro{la je godina od kada si nas napustio, ali dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i
mislima.
Tvoji neutje{ni: supruga Nizama, sinovi Harun i Ali,
otac Rasim, majka Nermina i brat Ismir
P-71141
Dana 2. oktobra ove godine navr{avaju se dvije tu`ne
godine od kako sa nama nije na{ najdra`i
had`i IBRO (HUSO)
^ORDALIJA
Sje}anje na Tebe, voljeni mu`u, predstavlja dio mog `ivota u kojem mi
jo{ uvijek nedostaje{, jer voljeni ne
umire sve dok `ive oni koji ga iskreno vole i s po{tovanjem njegovo ime
spominju.
S ljubavlju i velikim ponosom ~uvam uspomenu na Tebe.
1563-1tt
Tvoja supruga Hajra - Fata
Dragi na{
i poslije devet godina
nema jutra bez pomisli na tebe,
nema dana bez sje}anja na tvoju podr{ku
i toplu rije~, na ponos, pjesmu i `ivot.
Nema ve~eri bez pomisli na tugu i sabur.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
El-Fatiha
S velikim po{tovanjem,
Supruga Amira i k}erka Milada sa porodicom
FADIL TALI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Nijaz, Zumreta, Amra i Amela
375-1ze
1367-1mo
Dana 28. 9. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kada
nije sa nama
Dana 30. 9. 2011. godine navr{ava se
godina od prerane smrti na{e drage
BILJANA SRDI]
28. 9. 2008 - 28. 9. 2011.
BEJDA ([A]IRA) SEJFI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka ti je rahmet du{i.
Tvoji Ahmija, Merka, Hasiba, Anida, Anisa i Aldin
11276-1nd`
Mila i jedina sekice, iako smo se rastale u toplom sestrinskom zagrljaju, nisam te mogla
zadr`ati, jer smrt nije pitala koliko te volim.
Imala si prete`ak `ivot, prepun tuge i bola,
ali i veliko srce da voli{ cijeli svijet.
Bila si i ostala najva`niji dio mene - ono {to
drugi ne znaju, ne mogu i NIKADA ne}e biti.
Molim dragog BOGA da ti podari vje~ni mir i da te u ti{ini
vje~nog svijeta prati moja ljubav.
Sestra Danica, zet Amir i sestri} Deniel
11275-1nd`
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
Prvog oktobra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od preranog i iznenadnog odlaska na{eg
voljenog na~elnika
AMERA ]ENANOVI]A
1. 4. 2011 - 1. 10. 2011.
Va{e iznenadno preseljenje nas je pogodilo kad smo to najmanje o~ekivali i
danas sve nas podsje}a na Vas i Va{ predani rad.
Pamtimo Vas kao ljudsku gromadu, istinskog borca za napredak op}ine Ilid`a,
~estitog, vedrog, nasmijanog rukovodioca koji se morao po{tovati i voljeti.
Va{oj plemenitoj du{i nek je vje~ni rahmet.
UPOSLENICI OP]INE [email protected]
N
57
58
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog
SJE]ANJE
Dana 29. 9. 2011. navr{ile su se tri godine od prerane smrti na{e
drage kolegice
SAFETA DEMIROVI]A
MUNIRE ZIRAK
iz Br~kog
29. 9. 2009 - 29. 9. 2011.
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje
dobrote i plemenitosti.
Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju.
Tvoje kolege iz Slu`be za prostorno ure|enje, stambeno-komunalne poslove i raseljena
lica Op}ine Gora`de
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji: Begzada, Lejla i Amer
636-1go
11248-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{e radne kolegice Umije
ANELU DUDAKOVI]U
Porodici upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a.
Radne kolegice i kolege - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ Sarajevo, Djelatnost Snabdijevanja
11243-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
SEJDA ZUKI], ro|. MUZUR
29. 9. 2010 - 29. 9. 2011.
AMIR (HAMID) ZUKI]
HABIBA (ALIJA) MUZUR
1992 - 2011.
1992 - 2011.
Va{i najmiliji: Samira, Amra, Meliha, Anela, Suvad i Rijad
Tevhid }e se prou~iti 1. 10. 2011. u 11.30 sati u porodi~noj ku}i, ul. Branilaca Donjeg Kotorca br. 26.
11249-1nd`
Dana 3. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti drage majke i bake
Dana 3. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti drage sestre, tetke, svastike
i bake
GORDANE BENOVI], ro|. MAJMUNOVI]
GORDANE BENOVI], ro|. MAJMUNOVI]
Toga dana posjetit }emo wen grob i odati pomen. Draga mama, vrijeme prolazi,
ali tvoj lik, dobrota i we`nost zauvijek ostaju u na{im mislima i srcima.
Tvoja djeca: Goran i Ne|o, k}erka Borka, zet Luji|i (\i|i) i unu~ad Margarita
i Luka
11264-1nd`
Ne mo`emo da se pomirimo da vi{e nisi sa nama i da ne}emo vidjeti tvoj dragi lik.
Uspomene na tebe toliko su jake, ja~e od vremena i zaborava.
Tvoja sestra Borka, svak Drago Trapara i sestri~ine Dragana, Daliborka, Dejana
i Tamara
Tu`ni {to smo TE izgubili!
Ponosni {to smo TE imali!
Nikada TE ne}emo zaboraviti!
11264-1nd`
Tvoji: sin H. Haris i brat Sabrija - Sare!
HAJRIJA (ALIJA) AVDI]
11266-1nd`
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
U petak, 30. 9. 2011. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret
Dana 30. 9. 2011. navr{avaju se
3 godine od smrti na{eg dragog
SJE]ANJE
IBRAHIM (MUHAMEDA)
TRNKA
SAFET ([A]IR) ^AMPARA
30. septembar 2007 30. septembar 2011.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Supruga i sinovi sa porodicama
11262-1nd`
MUSTAFE (AHMET)
NAZI^I]A
Istog dana u d`amiji Ferhadija iza
ikindije namaza u 17.00 sati }e se prou~iti mu{ki i `enski tevhid i pokloniti hatma dova.
Porodica ^ampara
1356-1mo
Porodica
1536-tt
Dnevni avaz
[email protected] SJE]ANJE
petak, 30. septembar/rujan 2011.
59
POSLJEDNJI POZDRAV
na na{e drage
na{oj divnoj i ljubljenoj sestri i k}erki
]IMI POR^A, ro|. HORO
had`i MUHIDIN (MEHO)
TIHI]
MEVLUDIN - BRACO
(had`i MUHIDIN) TIHI]
1. 10. 2008 - 1. 10. 2011.
11. 9. 2008 - 11. 9. 2011.
„...No vrijeme se kre}e, no vrijeme se kre}e
Ko sunce u krugu,
I nosi nam opet ono {to je bilo:
I radost i tugu.
I sinut }e o~i, na}i }e se ruke,
I srca se di}i I slijepi za stope biv{ega `ivota
Njima }emo i}i.
Ko zna (ah, niko ni{ta ne zna
Krhko je znanje!)
Mo`da je pao trag istine u me,
A mo`da su sanje...“
Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{i: supruga i majka had`i \ulsa, k}eri i sestre Na|a i Muniba, sin i brat Ned`ad sa
porodicama
1520-1tt
Njene neutje{ne sestra Nera i Amra i majka Hajra
1458-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Dana 4. oktobra 2011. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od smrti
supruga i oca
na{oj dragoj supruzi i mami
ESAD (JUSUFA) DIZDAREVI]
LILE JA[AREVI]
1964 - 2011.
Nemogu}e je rije~ima iskazati svu zahvalnost i ljubav koju zaslu`uje{.
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo beskrajna bol i tuga.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji: supruga Subhija, sin Jusuf, k}erka Adisa sa porodicama
Suprug Mensur i k}erke Aldijana, Lejla i Aj{a
11195-1nd`
11212-1nd`
Dana 30. 9. 2011. godine navr{ava se godina otkako nas je napustio
na{ voljeni
SJE]ANJE
na
[email protected] (ZIBU) ME[I], ro|. BEHO
Draga na{a majko, 10 godina je pro{lo od kako nisi vi{e sa nama. Godine prolaze, ali ti ne, ti si tu, me|u nama i zauvijek }e{ biti dok smo
mi `ivi. Rado i s ponosom te se sje}amo i spominjemo.
Nedostaje{ nam, nedostaje{ svom vjernom `ivotnom saputniku
Hilmu, svojim sinovima Fahrudinu, Himzu i Nihadu, svojim unucima Anelu, Ajli,
Midheti, Medini, kao i svojim nevi|enim unucima Nedimu i Medinu koji bi voljeli da
im je nana `iva, da osjete toplinu tvoga krila. Rado te se sje}aju i tvoje snahe Sadeta
i Izeta, kao i Mahira koja nije imala priliku da te upozna, ali zna iz na{ih pri~a kakva si
`ena bila. Zauvijek ostaje{ u na{im srcima. Volimo te.
Tvoji najmiliji
ASIM - ASKO RIBI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
P-72290
1412-tt
Dana 30. 9. 2011. navr{ava
se godina od kako je na{
dragi babo preselio na
ahiret
SJE]ANJE
SJE]ANJE
Dana 4. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja
na ahiret
MUJO (SMAJE)
TUFEK^I]
POSLJEDNJI SELAM
na na{eg oca
na{em bratu
prim. dr. UZEIR (SALIH)
TABAKOVI]
SEJDALIJA
([email protected])
ANDELI]
specijalista radiolog
Po dobru }emo te pamtiti.
S po{tovanjem i ljubavlju
spominjati. Dok mi
`ivimo, `ivjet }e{ i ti u
na{im srcima i mislima.
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet.
Sje}anja na tebe
ne blijede.
Tvoj sin Esad, snaha
Amra, unu~ad Almir i
Alma
Tvoji jarani
Sutko, Elvir, Nerko i
Me{a
SANEL PITA
11239-1nd`
11158-1nd`
S ponosom i po{tovanjem,
Supruga Sad`ida
1488-tt
Tridesetog septembra
2011. godine navr{avaju
se tri godine od smrti
dragog supruga
Navr{ava se 40 tu`nih dana od kada
je prestalo da kuca jedno veliko srce
LJUBOMIR JURI]
30. 9. 1997 - 30. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
zauvijek te se sje}amo.
Tvoji: Ljilja, Sanja i
@eljko sa porodicama
Bra}a Osman, Bajro
i Nezir sa porodicama
1525-tt
P-88400
Dana 30. 9. 2011. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne
godine od preseljenja na{eg dragog
POSLJEDNJI POZDRAV
MUJO (EDHEMA)
RAMI]
SANELA (HAJRO) PITA
Bol, prazninu i veliku tugu koju za
tobom osje}amo vrijeme ne mo`e
ubla`iti.
Po dobroti pamtimo te, s ljubavlju i
ponosom spominjemo i zauvijek u
srcu ~uvamo.
BORE
PE[UTA
O`alo{}ena supruga Zora i
sin Stjepan
Tvoja majka [erifa, supruga Alma, sin Faris, k}erka
Hana, sestra Anesa, zet Muamer i sestri} Davud
1508-1tt
9169-1nd`
Dragi moj ad`uka,
@ivot ide dalje, ali ni{ta nije isto
od kada si ti oti{ao.
Jo{ uvijek sam jako tu`na, ali i ponosna {to sam imala takvog
amid`u kao {to si bio ti. Hvala ti za
svu tvoju dobrotu i sve tople rije~i
koje si darovao meni i mojoj djeci.
Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, vje~ni rahmet tvojoj
lijepoj du{i.
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem,
Rasema, Minela i Dinka P-71120
ANEL DUDAKOVI]
Miralem Voloder sa porodicom
1529-tt
60
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je oti{ao sa ovoga svijeta
DRAGAN (JURE) BRKAN
(1969 - 2010)
Sje}anja na tebe su dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam
uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ivimo
mi koji te iskreno volimo.
Supruga Vesna, djeca Ivona, Mirna i Luka Brkan,
djelatnici tvrtki TRGOCOMMERCE i LA[VA LIJEK IZ NOVOG TRAVNIKA
N
SJE]ANJE
Navr{ilo se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog
SULEJMAN (FERHAT)
KANLI]
SMAJO ]UPINA
1914 - 1989.
ABIDA (MEHMEDA)
]UPINA, ro|. PUZI]
ALIJA (SMAJE)
]UPINA
Ako smrt ugasi svjetlost, nikad ne ugasi ljubav i sje}anje.
U na{im srcima ostat }e{ zauvijek. Molimo
dragog Allaha d`ele{anuhu da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Selima, k}i [evala, sinovi Sead i Sabrija, zet Agan,
snahe Merhila i Amra, unuke Ilda, Adna i Minea, unuci Amar i
Riad
SEAD (SMAJE)
]UPINA
1922 - 2000.
1941 - 2010.
1953 - 1982.
IZ MOSTARA
Dana 30. 9. 2011. godine (petak) u 16,00 sati na adresi Kurtova br. 4 (Carina) u Mostaru prou~it }e se hatma.
Porodica
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e
drage majke
FATIME [email protected]],
ro|. BORI]
Tevhid }e se prou~iti 1. 10. 2011. u 15.00 sati u ku}i rahmetlije,
11240-1nd`
Milinkladska 143.
1358-1mo
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na
ahiret na{e drage majkice
Dana 29. 9. 2011. navr{ilo se sedam godina od kako smo
ostali bez na{e drage
FATIME [email protected]],
ro|. BORI]
bule iz Travnika
MULIJE IMAMOVI]
iz Travnika
Ponosni smo na tvoj ~asni `ivot, po{tenje
i dobrotu. Tvoj lik, tvoja djela, mudrost i
ljudska veli~ina }e zauvijek biti u nama.
Hvala ti za svu ljubav, a uspomena na tebe }e `ivjeti dok `ivimo mi
koji te volimo. Bila si nam uzor i stub `ivota i zato molimo dragog
Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoja vje~no o`alo{}ena porodica Podrug - k}erka Naila, zet Salko,
unuk Mehmed, snaha Alma i praunu~ad Esma i Faris
11198-1nd`
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 7 godina od kada nije sa nama na{
voljeni
Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi
koji te volimo znamo kako je `ivjeti
bez tebe. Hvala ti za svu ljubav i
plemenitost koju si nam nesebi~no
pru`ala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja porodica: Blagoje, unuka Emra, zet Biza
i praunu~ad Tessa i Ismar
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si
nam nesebi~no davala.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
11198-1nd`
Tvoji: Bajro, Indira, Omo, Dalila i Adna
11208-1nd`
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina tuge i bola od
iznenadne smrti na{e drage i nikad zaboravljene
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg oca
ALMIN (MEHO)
PA[ALI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izlije~iti
veliku ranu koja vje~no ostaje u na{im srcima. Ne postoji ljubav koju smrt mo`e
prekinuti, a ni tuga koju vrijeme mo`e
izlije~iti.
Bez tebe, na{ jedini, ni{ta vi{e nije isto.
Ista je samo ona vje~na ljubav koju
osje}amo i koju }emo osje}ati zauvijek prema tebi. Dok god `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote.
Volimo te.
Tvoji: otac Meho, majka [efija, seka Alma i zet Emir
11218-1nd`
NIHADE ISANOVI]
KASIMA HASI^I]A
29. 9. 1933 - 23. 8. 2011.
iz Miljkovca kod Doboja
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti dio najljep{ih uspomena.
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je
na ahiret preselio na{ dragi otac.
Zauvijek }e ostati u na{im srcima i mislima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet.
O`alo{}ena djeca: Emira, Esad, Emina i Ekrem
Izeta, \ula, Anesa i Muris
1426-tt
1377-tt
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
61
[email protected] SJE]ANJE
Dana 29. 9. 2011. navr{ava se {est mjeseci kako je preselila na ahiret na{a majka
na na{e drage
had`i [EMSA \ONKO, ro|. DELALI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu 1. 10. 2011. u porodi~noj ku}i, Pogledine 47,
u 15.00 sati.
Porodica
otac
brat
brat
had`i ADEM \ONKO
NEZIR (ADEMA) \ONKO
ADIL (ADEMA) \ONKO
1912 - 1988.
1941 - 1992.
1947 - 2003.
Neka vam Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet.
Porodica
1539-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
ANEL DUDAKOVI]
Porodica [abi}
1551-tt
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg
dragog i cijenjenog kolege
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti dragog prijatelja
prim. dr. PETRA ZGONJANINA
[email protected] HALILOVI]A
Bilo je zadovoljstvo profesionalno sazrijevati uz ~ovjeka poput Vas.
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoja raja iz spremanja
1545-1tt
S po{tovanjem i iskrenom zahvalno{}u.
Muminagi} - Pa{i} Adila i Mufti Marwan sa porodicama
1363-1mo
Dana 30. septembra 2011. navr{ava se godina od kako nije sa nama na{a draga
i nezaboravljena supruga, majka i punica
SJE]ANJE
NEBOJ[A (GRUJICA) JAN^I]
NIHADA ISANOVI]
30. 9. 2004 - 30. 9. 2011.
Vrijeme nikada ne}e izbrisati tvoj vedri i plemeniti lik, a sje}anja na tebe }e vje~no
trajati za sve ono {to si nam pru`ila.
Istog dana u Begovoj d`amiji }e se prou~iti hatma dova u 13.50 sati
Porodica
Tu`ne godine prolaze...
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
11101-1nd`
11191-1nd`
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina od
kada je preselila na ahiret na{a draga
Dana 28. septembra 2011. navr{ilo se {est tu`nih mjeseci
od smrti na{eg dragog tate
SJE]ANJE
NIHADA ISANOVI]
MEHMED (AVDO)
TREBO
Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu
biti.
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji neumorno te~e ne mo`e izbrisati sje}anje na
Tebe.
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak sa Tobom, ali smo ponosni {to
smo Te imali.
Ti i dalje `ivi{ u na{im srcima i pri~ama.
Vrijeme brzo prolazi, ali sje}anje na
tebe ne blijedi. Nedostaje{ nam da
sa nama podijeli{ na{e radosti i suze i da nas bodri{ i usmjerava{ onako kako si samo ti znao. Osta}e{ zauvijek u na{im srcima.
U subotu, 1. oktobra 2011. }e se prou~iti tevhid, u 15 sati
u ulici Trg Sabora bosanskog 34, Dobrinja.
ZIJO (HUSEINA)
TURKU[I]
30. 9. 2007 - 30. 9. 2011.
Neka Ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Tvojoj
plemenitoj du{i.
Nizo - Mund`e, Hamdija i Sofka, Idriz i Sigrid
11192-1nd`
TATA, MIDO, MERIMA, ZEJDA
P-71167
Jasmin i Leila
11183-1nd`
62
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage
Dana 2. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret
na{a draga
AI[E KALJI]
DRAGA NA[A MAMA
Dani i no}i se smjenjuju, vrijeme prolazi, praznina je beskona~na. Popunjava je sabur
koji nam je Allah d`.{. podario i usli{io tvoje dove za nas.
Svakodnevna su sje}anja onih koji su te poznavali po tvojim dobrim djelima i
~estito{}u.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoje k}erke: Mirsada, Leila i Hana
TEVHID ]E SE [email protected] 2. 10. 2011. GODINE U 15.00 SATI, KO[EVO
32/4, SARAJEVO.
1524-tt
TAIBA KARTAL, ro|. ^ENGI]
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na njen plemeniti lik.
Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 30. 9. 2011. godine u 12 sati u d`amiji u Trnovu.
Suprug Avdo, k}erka Aida, sin Adnan, snaha Nerka, unu~ad Adela, Kemal, Adin,
Avdo, te porodice Kartal, Red`epagi}, ^engi}, Lagumd`ija, Murga, Feti}, Kara~i},
P-77101
Ljuca, Bejdi} i Had`iosmanovi}
Dana 1. 10. 2011. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi
MUSTAFA (HAMDO) DELIJA
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Hatid`a, sinovi Mensur i Hamdo sa porodicama
1513-1tt
U petak, 30. 9. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret
na{ dragi
SJE]ANJE
Dana 30. septembra navr{ava se godina od smrti mog voljenog oca i
djeda
MUJO (SMAJO) TUFEK^I]
MEHMEDALIJA - ALIJA (IDRIZ) [email protected]]
30. 9. 2010 - 30. 9. 2011.
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio. Iza tebe ostala je velika praznina. Dok `ivimo `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima.
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
Molimo Svevi{njeg Allaha da ti otvori d`enetske kapije.
Tvoji: supruga, sinovi, k}eri, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 predugih mjeseci od kako je preselio na{ dragi otac, punac i prijatelj
RAMO (OSMAN) ^AU[EVI]
Ni{ta nam vi{e nije kao prije, a uspomene na tebe, tvoju ljubav,
dobrotu, nesebi~nost `ivjet }e zauvijek u nama.
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
P-71104
Tvoja k}erka Suada, unuke Aida i Amela, zet Zoran i praunuka Esma
1546-1tt
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 predugih mjeseci od kako je preselio
na{ dragi otac, punac i prijatelj
RAMO (OSMAN) ^AU[EVI]
7. 6. 1940 - 1. 4. 2011.
Tvoj `ivot nesta u trenu, a bol osta vje~na.
Ne postoje rije~i koje mogu ubla`iti tugu i bol za
tobom.
Samo mi koji smo rasli i `ivjeli uz tebe znamo {ta si
nam zna~io i koliko smo izgubili tvojim odlaskom.
Pamti}emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu
zauvijek nositi i s ponosom spominjati.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj
du{i vje~ni rahmt.
Vje~no o`alo{}eni: tvoja k}erka Enisa, zet D`evad, unuci Husein i Haris i
P-71120
prijatelj Senad
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci
kako je preselio na ahiret na{ dragi otac, dedo i
punac
RAMO (OSMAN) ^AU[EVI]
7. 6. 1940 - 1. 4. 2011.
Ne umre onaj ko odjednom ode, jer ga o~i pune
tuge svakom suzom rode.
Babi!!!
Du{a }e uvijek boljeti, srce }e te voljeti i Allaha
za tebe moliti.
S nama si u svakoj na{oj radosti i tuzi, u svakom osmijehu i suzi.
Volimo te i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Medisa, zet Sead i prijatelji Fuad i Majda Lagumd`ija
Dragi babo,
dani prolaze, a tuga i bol ostaju.
Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti.
Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko }e{
nam nedostajati.
Ponosni smo {to si bio na{.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Ezrema, zet Amir, unuka D`elila, prija i prijatelj
P-71120
P-71120
POSLJEDNJI SELAM
ANELU DUDAKOVI]U
Dragi Anele, da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a na{em generalu i porodici sabura.
UB BOSNAE - ZELENE BERETKE U FBiH
N
Dana 29. 9. 2011. godine navr{ilo se ~etrdeset dana kako
je na bolji svijet preselio na{ Dido
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
JUSUFU LAKOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Suljo i Sejda, Aida i Alma sa porodicama
370-1ze
SJE]ANJE
OSMAN [email protected]]
JASMIN (MUJO) KEKI]
(1934 - 2011)
20. 8. 2011 - 30. 9. 2011.
iz Biha}a
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu
podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti poslije d`uma
namaza (petak 30. 9.) u d`amiji u
Hatincu.
Ponosni smo {to smo te imali,
veoma tu`ni {to smo te izgubili.
PUNO NAM NEDOSTAJE[
Neka je rahmet i D`ennet tvojoj plemenitoj du{i.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Djeca sa porodicama
Vole te i nikada te ne}e prepustiti zaboravu.
Tvoji: Radovi}i, ]ehaji}i i Omeralovi}i
1532-1tt
1531-1tt
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
63
Dana 30. septembra 2011. navr{ava se tu`na godina od rastanka na{eg sina, brata i oca
RUSMIR (RASIMA) ALA\UZ
30. IX 2010 - 30. IX 2011.
Dragi sine, tuga ne jenjava, bol je svaki dan ja~a, sve je stalo. I ovo malo du{e {to imamo Allah d`.{. nam je dao da nam bude te`e. Bol za tobom je
neizmjerna, ali utjeha je na{a, tvoji sinovi Harun i Ali, jer u njima vidimo tebe. Sine, vje~no si u na{im srcima i mislima, tvoje ime na usnama na{im.
Tvojim sinovima pru`it }emo sve u `ivotu, svu ljubav dok smo `ivi.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoja neutje{na majka Nermina, otac Rasim, brat Ismir i tvoji sinovi Harun i Ali
1485-tt
[email protected] SJE]ANJE
SJE]ANJE
RIZAH (SMAIL) RESI]
HASAN
(IBRAHIM)
PA[I]
LUTFA (SULJE)
PA[I], ro|.
[email protected]]
JASMINA - SEKA
(RAMIZA) PA[I],
ro|. TARI]
9. 3. 2005 - 2. 10. 2011.
21. 6. 2007 - 2. 10. 2011.
2. 10. 2008 - 2. 10. 2011.
Dragi na{ Rizo, osam godina vremena ne mogu opisati
prazninu koju si ostavio u na{im srcima tvojim odlaskom.
I sa svakom godinom ta praznina postaje samo ve}a.
Te{ko nam je {to nisi do`ivio da upozna{ na{u
Adnu-D`enetu. Ona nam je donijela malo razonode i sre}e u `ivotu, da ubla`i tugu {to
tebe s nama vi{e nema. A mi se nadamo da ti to odnekle vidi{ sve i raduje{ se njenom
odrastanju i uspjehu, zajedno s nama. Mi mislimo na tebe uvijek i `ivimo na{e `ivote
ba{ kao da si ti jo{ uvijek s nama. Tvoja odsutnost ne}e nikad postati navika, ti }e{
uvijek biti divna memorija ispunjena zahvalno{}u {to smo te imali.
Osam godina mo`da jeste dugo vremena za nove doga|aje u `ivotu, ali je nedovoljno
vremena da ispuni prazninu odlaskom najboljeg oca, sina i supruga.
Volimo te zauvijek.
S ljubavlju i po{tovanjem
Zahvalna porodica
Tvoji najmiliji: k}erka Adna-D`eneta, majka Fadila i supruga Alma Resi}
1498-tt
1481-tt
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio
na ahiret na{ dragi
SJE]ANJE
na na{eg dragog supruga, oca i djeda
SALKO (MUJO) ^ENGI]
30. 9. 2006 - 30. 9. 2011.
Njegovi najmiliji
1482-tt
O`alo{}ena porodica
S ljubavlju, po{tovanjem i tugom u srcu trajno }emo ~uvati uspomenu na
tebe, tvoju dobrotu i plemenitost.
1523-tt
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog
RIZAH (SMAIL) RESI]
RESA
(2003 - 2011)
Bio si i ostao uzor dobrote. S ljubavlju
i po{tovanjem uvijek }emo te se
sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Dova }e se prou~iti u petak, 30. 9.
2011. na d`uma namazu u d`amiji u
Ustikolini.
OMERA [email protected]
SJE]ANJE
Tvoji: punac Osman i punica Mirsada D`ananovi},
svastika Amela i bad`o Faruk ^ano
1498-tt
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga
majka, svekrva i nena
NAZA (OMER) SMAJLOVI], ro|. IBRAGI]
MEVLUDIN (ZITO) RAHI]
Draga na{a majko i neno,
Molimo Samilosnog Allaha d`.{. da mu podari D`ennet
i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u 14.00 sati
u ulici Pastrma 38.
O`alo{}ena porodica
1431-tt
Pro{la je jedna duga i tu`na godina od kako nisi sa nama, a bol za tobom je ostala ista. Svaki dan je te`i od onog drugog i kako vrijeme vi{e prolazi, sve nam vi{e
nedostaje{. Nedostaje nam tvoj lik, tvoja dobrota i ljubav koju si nam pru`ala,
ali ostaju nam sje}anja na tebe, na tvoju dobru du{u koju nikad ne}emo zaboraviti i koju }emo zauvijek voljeti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sin [ahko, k}erka Nafa, snaha Azemina, unuke Anela, Medina, Zlata, praunuke Arduana i Indira
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 30. 9. 2011. prije d`ume namaza u d`amiji u Pofali}ima.
1463-tt
Mojoj voljenoj majci
Navr{ilo se {est mjeseci kako je preselila na{a
FAHRIJA UZUNOVI]
FAHRIJI UZUNOVI]
U na{im srcima ~uvamo uspomenu na vrijeme koje smo
proveli zajedno.
D`evad, Mubera, D`anin i Armin
Obe}ala sam da ne}u plakati, ali pla~em, jer mi nedostaje{, voljena moja majko.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume, Mandrina 49, u nedjelju, 2. oktobra 2011.
u 14.00 sati.
Tvoja Dina
1469-tt
1469-tt
Navr{ava se 9 godina od kako nije sa
nama na{ voljeni
POSLJEDNJI POZDRAV
Na{oj dragoj sestri
mom dragom
FAHRIJI UZUNOVI]
IBRAHIM (MUSTAFE)
HIDI]
JASMINU ([efketa, Nazife)
ALIBALI]U
Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti,
a to je sje}anje na Tebe. U na{im
srcima ostat }e{ zauvijek voljena,
a u mislima nikada zaboravljena.
1979 - 2011.
Sado \ur|evi}
1550-tt
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Mevzeta sa djecom
Tvoje sestre Behija i Subha
1526-tt
1469-tt
64
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Navr{ila se godina kako je na ahiret preselila na{a draga supruga i majka
AZRA [email protected]], ro|. [email protected]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu ne blijedi. Ono }e uvijek `ivjeti u nama. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te
u na{im srcima i mislima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug Abdulah, sinovi Almir i Adis sa djevojkom Enidom
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 13.00 sati u ku}i `alosti, ulica Grada~a~ka broj 10.
11199-1nd`
Dana 2. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{ dragi
EDIB (REUF) GURDA
Dani vi{e nisu isti. Sve je nekako druga~ije. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko
nosi u srcu. Sje}anja su jo{ svje`a i jaka da nam daju snagu da `ivimo `ivote
u kojima }e{ ti uvijek nedostajati.
Tvoja supruga Mulija, sinovi Vedad i Kenan, snahe Almasa i Selma i unuk Edin
Dana 30. 9. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi
HASAN (TAHIR) [email protected]]
1502-1tt
U subotu, 1. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage
EMINE [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]
S ljubavlju i beskrajnom tugom,
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^obanija poslije ikindije namaza u 16,30 sati.
Tvoji
Maida i Seid
Porodica
1470-tt
1487-tt
Inna lillahi we inna ilejhi rad`iun
Danas se navr{ava godina od kako je na ahiret preselio
na{
SALKO (MUJA)
^ENGI]
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je prestalo
da kuca veliko srce na{eg supruga, babe, dede i svekra
POSLJEDNJI SELAM
MUJO (EDHEMA) RAMI]
na{em dobrom prijatelju
Tvoj iznenadni odlazak ostavio je veliku
prazninu i bol u nama svima. Bio si najbolji otac, suprug i dedo na svijetu. Hvala ti za svu ljubav, pa`nju i tople rije~i koje si imao za sve nas. Molimo dragog
Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske
ljepote.
GALIBU KARI]U
i da mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet.
Rahmetullahi alejhi rahmeten
vasiah
Od prijatelja Irhama i Salihe
Porodica
11201-1nd`
1477-tt
Tvoji najmiliji: supruga Hasija, sinovi
Samid i Senaid, k}erka Senida, unu~ad
Aldin, Belmin, Hana, Ilhan i Eldar, snahe Zemka
i Mediha, zet Asif
Tevhid }e se prou~iti u subotu u 11.00 sati u mektebu Vukasovi}i.
p-71120
[email protected] SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
NIJAZ BEGOVI]
NIJAZ BEGOVI]
30. 9. 2007 - 30. 9. 2011.
30. 9. 2007 - 30. 9. 2011.
Dana 27. 9. 2011. navr{ila se godina od preseljenja na
ahiret moje drage
AZRE [email protected]]
Molim dragog Allaha da ti podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Otac Safet, sestra Nijaza, zet Hamed, sestri}i
Elma i Kenan
Tvoja tetka Hajra sa djecom
Supruga Ramiza, k}erka Merjema, sin Mirza
11209-1nd`
11209-1nd`
1440-tt
Dnevni avaz
[email protected] PA[OVI], ro|. BRAJLOVI]
AMIR ([A]IR) PA[OVI]
1939 - 2007.
1936 - 2006.
Najdra`i na{i,
Vrijeme brzo prolazi, ~esto ga zaustavimo sje}anjem i lijepim razgovorima... I uvijek ste vi sa nama.
Va{i sinovi: Mirsad i Emir, snahe Indira i Sla|ana i unu~ad Dino, Deni i Amina
Hatma dova }e se pokloniti u subotu, 1. 10. 2011. godine u 17 sati u porodi~noj ku}i ^ekalu{a br. 2 u Sarajevu.
JASMIN (IBRO) GUSKA
petak, 30. septembar/rujan 2011.
65
11288-1nd`
JASMIN (IBRO) GUSKA
iz Konjica
23. 9 - 30. 9. 2011.
Danas je 7 dana od kako nisi sa mnom, a ja te ~ekam da do|e{, da me zovne{; „Diki
moj, stigao sam“.
Da me zagrli{ i pogleda{ najtoplijim pogledom koji si samo ti imao.
Zlato moje, `eljna sam te ostala, boli du{a, boli srce za tobom. Ostajem u mislima sa
tobom, ponosna na tebe, tvoju ljubav i tvoja djela.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoja Diki
iz Konjica
23. 9 - 30. 9. 2011.
Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen,
po{tovan i nikad zaboravljen. Ponosni smo {to smo te imali, brate moj.
Tvoj brat Nijaz
ptt
ptt
Dana 30. IX 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustila
na{a voljena
Na{oj voljenoj
had`i HAJRA ([email protected]) HASKOVI]
INDI DAUTOVI]
(30. 9. 2006 - 30. 9. 2011)
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Ti zna{ koliko nam nedostaje{.
Volimo te puno...
Puno...
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 1. X 2011. godine u 13.30 sati u d`amiji u Butmiru.
Porodica Haskovi}
11287-1nd`
Tvoja Neka, tata i mama
11290-1nd`
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti mog supruga i oca
SJE]ANJE
ANDRIJE PL. BARTHOLOVICHA
na na{u milu
Toga dana u 16 ~asova posjetit }emo njegov grob i polo`iti cvije}e.
Misa zadu{nica odr`at }e se 2. 10. 2011. u Crkvi sv. Josipa na Marijin
Dvoru u 18 ~asova.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Vesna i Darko
1580-tt
POSLJEDNJI SELAM
INDU DAUTOVI]
(30. 9. 2006 - 30. 9. 2011)
MURAT ]ATOVI]
Zauvijek `ivi{ u na{im srcima i mislima...
Vole te
Ne umire onaj ko odjednom ode
jer ga o~i pune suza, suzom svakom ponovo rode.
Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja nena, dedo i dajo sa porodicom
Porodica Dedi} - Senad, Sabina, Mirela
11290-1nd`
11289-1nd`
66
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELLAM
MURAT (ZAHIR) ]ATOVI]
15. 2. 1938 - 29. 9. 2011.
Dragi moj dedo,
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, vje~no }u te se sje}ati i zauvijek }e{ ostati u mome srcu.
Tvoj unuk Edin
11291-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
Dana 30. 9. 2011. godine navr{ava se sedam dana od iznenadnog preseljenja na ahiret
na{eg dragog i plemenitog brata
prof. stom. MIRZE (ZULFE)
LJUBOVI]A
MURAT (ZAHIR) ]ATOVI]
Milostivi Allahu d`.{. obaspi ga najljep{im nurom, budi
milostiv prema njegovoj dobroti i plemenitoj du{i, nagradi
ga d`enetskim prostranstvom i dobrim dru{tvom.
1938 - 2011.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u d`amiji u Hrasnom u 12 sati.
Ujedno koristimo priliku da se zahvalimo:
v.d. generalnom direktoru prim. dr. Milanu Miokovi}u i uposlenicima Javne ustanove
Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Komori lije~nika - doktora stomatologije Federacije
Bosne i Hercegovine, direktoru i uposlenicima OJ Dom zdravlja Novi Grad, ministru
i uposlenicima Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Savezu brigadnih
udru`enja 1. korpusa i Udru`enju 101. brigade Sarajevo, Stomatolo{koj slu`bi C.O.
Novi Grad, kolektivu Stomatolo{ke slu`be Saraj Polje, te mnogobrojnoj rodbini,
prijateljima i kom{ijama koji podijeli{e tugu i bol sa nama.
Preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011. godine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 9. 2011. godine u haremu d`amije Butmir poslije
ikindije namaza u 16 sati.
[email protected][]ENI: supruga Mujesira, sinovi Almas, Mirsad, k}erka Jasmina, snahe Zirka
Ai{a, Amra, zet Robert, unu~ad Edin, Benjamin, Merjem, Hana, sestre Alma, Nura,
[uhra, D`emila, Emina, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice ]atovi}, Svraka,
Dedi}, Alispahi}, Dafin, Oru^, Ba{i}, Had`i}, Mahmutovi}, Avdi}, Golo{, Glu{ac, Mujan, Spori{evi}, Spahi}, Sulji}, Sofovi}, te ostala mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti Butmirska cesta 200.
11289-1nd`
Porodica
11292-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu,
kumove, kom{ije i prijateqe da je na{ dragi
PERO (TOMO) SRDANOVI]
POSLJEDNJI SELAM
iznenada preminuo dana 29. 9. 2011. godine u 73. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se dana 30. 9. 2011.
godine u 15.00 ~asova na gradskom grobqu Dowi Miqevi}i.
Povorka polazi ispred kapele.
[email protected][]ENI: supruga Qubica, sestre Gospa i Sofija,
stric Jovo, snaha Nada, brati~ine, sestri}i, sestri~ine, unu~ad, te porodice
Srdanovi}, Regoja, Mati}, Quji}, Ze~evi}, Juri}, E~imovi}, Su{i} i ostala
mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijateqi
sinu na{eg velikog prijatelja
ocu na{eg prijatelja
1558-tt
MESUD VOJI]
Samir, Dino, Zlatan,
Bari{, Selim, Kenan
11284-1nd`
Dana 30. 9. 2011. godine
navr{ava se 7 bolnih dana
kako te nema
MAMI MOJ
Dana 30. 9. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac
SJE]ANJE
ANELU (ATIF) DUDAKOVI]U
Molimo Uzvi{enog Boga da podari smiraj tvojoj mladoj i
bezgre{noj du{i i sabur i snagu tvojim najmilijima da
dostojanstveno nose svoj neprebol.
[efik - Kore Kori~i} sa porodicom
i Mali} - Mako Agi} sa porodicom
SJE]ANJE
na na{u voljenu tetkicu
HAMDO (MUSTAFA)
[email protected]]
na
Te{ko je prihvatiti bolnu istinu da
si oti{ao na put bez povratka, ali si
ostavio svu svoju dobrotu, plemenitost onima koji te mnogo vole i koji
}e te spominjati dok `ivimo.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
1582-1tt
Dana 30. 9. 2011. navr{ava se 7
tu`nih dana kako nema mame,
nanu{ke, punice
Tvoji najmiliji: supruga Mejra, sin Miralem,
k}erke Mirsada i Sanela
BORJANU
BARU^IJA
HAJRIJU
HAJRIJA ALEKSI]
Ne postoje rije~i, ne postoji
utjeha.
Postoji samo bol i zavaravanje
da mi je dobro.
Mami moj dragi, volim te. Neka ti dragi Allah d`.{. da
d`enetske ba{~e i Svoje ljepote, jer TI si to zaslu`ila.
Ljubim te, mami
Tvoja D`enita
11283-1nd`
Bila si vi{e od tetke, vi{e
od prijatelja, bila si uzor,
svjetlost i radost u na{im
`ivotima i trajat }e{
vje~no u srcima.
Neka tvojoj divnoj du{i
Allah d`.{. otvori d`enetske vrtove.
Tvoji Elvisa i Ermin
11283-1nd`
HAJRIJE ALEKSI]
Lak{e nam je jer znamo da si s nama, da nas ~uva{, da nas gleda{.
Uvijek si bila uz svog Ismira i
svoju Larisu i oni znaju da }e{
ih ~uvati iz d`enetskih ba{~i.
Nanu{ka je uz nas i vje~no }e
biti dok budemo i mi postojali.
Neka ti Allah d`.{. da lijepi
D`ennet.
Tvoji: Ismir, Larisa, D`enita i
Amel
11283-1nd`
1579-tt
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg kolege Zije
U na{im srcima,
sje}anju, mislima
uvijek si na{a prijateljica, dok god `ivimo.
Vesna i D`enana
P-71104
RIFIJI AJKUNI],
ro|. MUSI]
[emsa, Fatima, Fadila, Hasib, Mustafa, D`anko, Hasan,
Jusuf, Meho, Edin, Izet, Safet, Fikret, @eljko, Mesud,
Elvir i Asmir
1564-1tt
Dnevni avaz
petak, 30. septembar/rujan 2011.
67
S tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
MEMNUNA PEKMEZ,
ro|. ABDOMEROVI]
ZAHVALNICA
Povodom smrti na{e drage Memnune Pekmez, koja je
nakon du`e i te{ke bolesti preminula 25. septembra
2011. godine, `elimo uputiti izraze tople i iskrene
zahvalnosti za ljudsko razumijevanje, izuzetnu
pa`nju i predanu profesionalnu pomo} koju joj je
tokom vi{egodi{njeg lije~enja, nesebi~no pru`ao cijeli
tim Klinike za hematologiju Klini~kog
centra Univerziteta u Sarajevu, kao i osoblje
Porodi~ne ambulante - Edukativni centar, Kova~i}i.
nakon duge i te{ke bolesti preminula u nedjelju,
25. septembra 2011. godine u 81. godini.
D`enaza umrle obavljena je u utorak, 27. septembra 2011. godine na
gradskom groblju „Lav“.
[email protected][]ENI: sinovi Haris i Amir, sestra [evala, snahe Nevreza i
Mira, unu~ad Majda i Amir, porodice Pekmez, Abdomerovi},
Koristovi}, Burazerovi}, Harovi}, [abovi}, Vodopi}, Pokrkli},
Pra{ljivi}, [e}erbegovi}, Heli}, \uki} i ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije
Porodica Pekmez
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine u 13.30
sati u d`amiji ^obanija.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
No035325
Sa tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi
MERKA (HALIL) VATRE[, ro|. [email protected]]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011. godine u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 9. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Idriz, sinovi Adem i Azmir, unu~ad Armin, Alen, Amina i Delila, snahe
Elmina, Mujesira, Fatima i Rahima, brat Fadil, brati}i i brati~ne, djeveri Ramo i Adem sa porodicama, zaove Raha i Fata sa porodicama, te porodice Vatre{, Pod`i}, Muhi}, ^amd`ija, Nevori}, kao i
ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Ibrahima Tepi}a 22, Stup - Ilid`a.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa po~etka ulice Kasindolska („Vulkanizer“) sa polaskom u
13.50 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tu ispod Stupske petlje.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
ISMET (MUJO) KARA^I]
preselio na ahiret u utorak, 27. septembra 2011. godine u 82. godini.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
REMZA (SULJO) MERINA,
ro|. TAHMAZ
preselila na ahiret u srijedu, 28. septembra 2011. godine u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: bra}a Husnija i Hrusto, snahe Mujesira i Sabira, brati~ne sa porodicama, daid`inica Naila, daid`i}i i daid`i~ne, teti~ne, porodice Tahmaz, Merina,
Tahirbegovi}, Zub~evi}, Dizdarevi}, Arnaut, Vugi}, Pa~uka, Begi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
111
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Bu}a Potok.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
MESUD (VEHBIJA)
VOJI]
preselio na ahiret u srijedu, 28. septembra 2011. godine u 61. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30.
septembra 2011. godine u 14.30 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: majka Habibe, supruga [efika, k}erke
Amela i Anabela, sinovi Amil i Mirza, zetovi Ned`ad
Agovi} i David Boetsch, unu~ad Denis i Liam, bra}a
D`afer, Abdulah, Hamdija, Mirsad i Red`ep, sestre Mersada, Senada, Adila i Edita, snahe Halima, Mirsada i
Amela, zetovi Enes, Dino i Robert, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetka Esma, daid`a Mehmed, amid`i}i i
amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure
[efik i Refik sa porodicama, te porodice Voji}, Veli}, Dedi}, Agovi}, Boetsch, Osmanovi}, Ferizovi}, Kolarec,
Deli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i
111
`alosti u ulici Sulejmana Filipovi}a br. 18/II.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
ISMET (IBRAHIM) JAHA
preselio na ahiret u srijedu, 28. septembra 2011. godine u 87. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30.
septembra 2011. godine u 14.30 sati
na mezarju Ravne bakije.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve
d`amije sa polaskom u 13.45 sati do
mezarja i nazad.
[email protected][]ENI: k}erke Jasmina i Nermina, bra}a [efket
i Mehmed, sestra [uhreta, snahe Sevdija, \ulavera i Suada, zet Muris Ma{i} i Miftar Morina, unu~ad Emina,
Kenan i Minela, brati}i Jasmin, Nermin, D`anan i Alan,
brati~na Belma, sestri~na Majlinda, porodice Jaha, Dobruna, @erka, Zatovi}, Kumnova, Morina, Buljugi},
Ma{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i
111
`alosti u ulici Avde ]uka br. 2/II - Dobrinja 2.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja
i nazad.
[email protected][]ENI: supruga Izeta, k}erka Aida Kapetanovi} sa porodicom,
sin Almir sa porodicom, sestra Behka Panjeta sa porodicom, te obitelji Kara~i},
Kapetanovi}, Voloder, Imamovi}, Panjeta, Samard`i}, Zukovi}, Grebovi}, Su}eska,
Dervi}, Mesihovi}, ^orbo, Mr{o i ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Alipa{ina br. 55/IV.
No035321
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 27. 9.
2011. godine preminula na{a voljena
... za ovaj trenutak - pripremajte se
- (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo
rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
LILE JA[AREVI],
ro|. NIKOLOVSKA
1964 - 2011.
RIFIJA (BEGAN)
AJKUNI], ro|. MUSI]
Sahrana }e biti obavljena 30. 9.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Mensur,
k}erke Aldijana, Lejla i Aj{a, otac
Radivoj, brat Sa{ko, snaha @aklina, brati} Bojan,
svekrva Kadrija, djever Mehmedalija, zaova Sadija
i zet Ramadan sa djecom Irmom i Dennisom, porodice
Bajri}, Brki}, Metiljevi}, Marjanovi}, Lindov, te ostala
brojna rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Stanjevac br. 42, Rakovica.
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
VILA KOLA[INAC,
ro|. KAJEVI]
preselila na ahiret u srijedu, 28. septembra 2011. godine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30.
septembra 2011. godine u 14.30 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en sa dna ulice Avde Hod`i}a u 13.45
sati, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: suprug Hajro, k}erka Sabina, sinovi
Mirza i Omer, zet Ramadan, snaha Ramiza, unu~ad
Lejla, Marizela, Adis, Berina i Muharem, bra}a Murat i
Muharem, sestra Nusreta, snahe Fatima i D`emila, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetka Zula, strina Sulejma, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i
teti~ne, zaove Zepa, Fata, Hana i Hatid`a sa porodicama,
te porodice Kola{inac, Kajevi}, Ma{ovi}, Ro`ajac,
[pirtovi}, Halilovi}, Podbi~anin, Hasanagi}, Kapur i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i
111
`alosti u ulici Avde Hod`i}a br. 23.
preselila na ahiret u srijedu, 28. septembra 2011. godine u 74. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 30. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku u 13.45 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka, Ned`ari}i i Stup, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: sinovi Izo i Zijo, snaha Fikreta, unuka
Aida, unuk Alen, sestra Hafa, brati}i i brati~ne, sestri}i i
sestri~ne, te porodice Ajkuni}, Musi}, Hamzi}, [ehovi},
Bijelonja, Tvrtkovi}, Me{i}, Katana, Bjelica, Plosko, Mizdrak, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji
Boljakov Potok.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga
MILICA [EGO,
ro|. BILI]
udova Ivana
preminula 28. 9. 2011. godine
u 81. godini.
Sahrana }e se obaviti 30. 9. 2011. godine u 14.15 sati na
gradskom groblju Bare.
[email protected][]ENI: brat Vlado sa obitelji, brat Nediljko,
sestre Ivica i Vilka sa obiteljima, obitelji [ego, Bili},
ostala rodbina i prijatelji
111
68
Petak, 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
OGLAS
Razum ne mo`e shvatiti da smo 28. 9. 2011. godine poslije iznenadne,
kratke, a te{ke bolesti izgubili voljenog supruga i oca
Broj: 07 58 P 027716 06 P
Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Danieli [uh, u pravnoj stvari tu`itelja JP
„Elektroprivreda“ HZ HB d.d. Mostar, protiv tu`enog SEAD HRLE iz Mostara, ul. Kralja Tomislava br. 11 A, radi naplate potra`ivanja, V.sp. 4.048,98 KM, na osnovu ~l. 348. st.
3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje slijede}i:
[email protected] ZAHTJEV
Obavezuje se tu`eni platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 03.
2003. g. do 30. 06. 2006. godine, iznos od 5.048,98 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~l.
277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju
naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana po prijetnjom ovrhe.
Ukoliko tu`enik sukladno odredbama ~l. 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu
tu`bu u roku od 30 dana, to tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja).
Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo
postupiti.
NAPOMENA:
Dostava tu`be na odgovor se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu i Oglasnoj tabli suda (~l. 384. st. 4. ZPP-a), a tu`eni se obavje{tava da priloge uz tu`bu mo`e podi}i u pisarni suda u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama.
Sudac
Daniela [uh
POKOPNO DRU[TVO
"BAKIJE"
"BAKIJE"
IZET CAMI]
dipl. ing. geodezije
SARAJEVO
zamjenik na~elnika Skup{tine op{tine Bijeljina
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
SAMO TUGA, BOL I NEVJERICA
SUPRUGA FIKRETA, SINOVI ELMIR I JASMIN
D`enaza }e se klanjati u petak, 30. 9. 2011. godine u 16.00 sati ispred
Atik d`amije u Janji, a ukop obaviti u haremu Polutine.
1149-1tz
tel. 00387 (0)33 533-7
763
00387 (0)33 233-0
062
mobitel 00387 (0)61 131-7
788
fax 00387 (0)33 447-1
122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Dana 29. 9. 2011. navr{ilo
se 7 godina od smrti na{eg
dragog
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne
usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu,
kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
HARIS (SEAD)
DRLJEVI]
Vrijeme koje prolazi ne
ubla`ava na{u bol,
a ljubav i uspomene na
tebe ostaju vje~no u na{im
srcima.
Tvoji: punac D`emal,
punica Ferida, {urak
11293
Almir
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja
umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu,
ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033
712-800, fax: 033 712 801.
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: [email protected]
Š SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Š ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
038/ 222 - 251;
Š MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
Š TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
Š TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
Š [email protected]:
[ukrije Kukavice 12
oglasi
Dnevni avaz
Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje
pozdrave i zahvale mo`ete predati u
68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA
petak 30. septembar/rujan 2011.
Uz minimalnu doplatu
smrtovnice, posljednje
pozdrave i sje}anja
objavit }emo
i na portalu
„Dnevnog avaza“
www.dnevniavaz.ba
69
70
Petak 30. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 020987 10 Ps
Tuzla, 05. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Raiffeisen BANK dd BiH Filijala Tuzla, ul. Turalibegova br. 22 Tuzla, protiv tu`enih 1.
MAESTRAL doo Tuzla ul. Slavka Mi~i}a br. 17, 2. Salihovi} Almir, sin Hakije
ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 11 Tuzla, radi duga Vsp. 6.433,21 KM,
odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 05. 09. 2011. godine donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja I
[email protected] MAESTRAL DOO TUZLA du`an je tu`iocu Raiffeisen Bank DD
BiH Filijala Tuzla, isplatiti iznos od 6.433,21 KM sa zakonskom zateznom
kamatom po~ev od 04. 12. 2002. godine pa do kona~ne isplate kao i da mu
nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 639,80 KM, sve u roku
od 30 dana od dana dostave prepisa presude.
II
U dijelu tu`benog zahtjeva kojim je tra`eno obavezivanje drugotu`enog Salihovi} Almira na pla}anje glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i tro{kova postupka, tu`ilac se odbija.
Obrazlo`enje
Dana 4. 12. 2002. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio
prijedlog za izvr{enje-tu`bu protiv tu`enih, radi naplate duga. Pismenim podneskom od 08. 08. 2006. godine tu`ilac je uredio tu`bu u skladu sa
va`e}im Zakonom o parni~nom postupku. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa prvotu`enim Maestral DOO Tuzla, zaklju~io ugovor broj 25A/99 o kratkoro~nom deviznom kreditu dana 28. 10. 1999. godine u iznosu od 10.000
DEM sa rokom vra}anja do 90 dana, tj. do 28. 01. 2000. godine. Kredit je
odobren uz kamatnu stopu od 3% a kamata se obra~unava i napla}uje mjese~no. Ugovorom je propisano da ukoliko tu`ena ne izvr{i pla}anje kamate
u roku, tu`ilac zadr`ava pravo da automatski otka`e kredite i preduzme mjere za naplatu kredita i nepla}ene kamate. Na dospjela a nenapla}ena potra`ivanja tu`ilac }e obra~unati kamatu u visini od 5% mjese~no. Tu`eni je
tu`iocu ostao du`an iznos od 6.433,21 KM. Kako prvotu`eni nije izmirio
svoje obaveze prema tu`iocu, to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu
kojom }e obavezati tu`ene na pla}anje duga u iznosu od 6.433,21 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. od 04.
12. 2002. godine, pa do kona~ne isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. U
tu`bi tu`ilac je predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko
tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja
odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u
skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste
na Oglasnu tablu suda, dana 24. 06. 2011. godine i objavljivanjem tu`be u
Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
- „Dnevni avaz“ dana 30. 06. 2011. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 20. 05. 2011. godine. Sud je utvrdio da tu`beni zahtjev tu`ioca
djelimi~no nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te da je taj dio
tu`benog zahtjeva usvojio kao u stavu I izreke i obavezao prvotu`enog na
pla}anje glavnog duga u iznosu od 6.433,21 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom od 04. 12. 2002. godine, kao dana podno{enja tu`be sudu kako
je to tu`ilac opredijelio. Sud je iz dokaza prilo`enih uz tu`bu ugovor broj
25A/99 o kratkoro~nom deviznom kreditu 9. 1. 2004. godine od 28. 10.
1999. godine, izvod iz poslovnih knjiga tu`ioca na dan 5. 11. 2002. godine,
opomenu tu`ioca od 30. 10. 2002. godine, pod brojem RB BH-626/02, te
dopis Kantonalnog suda Tuzla br. RZ-U/I-26/03-1983 utvrdio sljede}e: Uvidom u ugovor o kreditu broj 25A/99 od 28. 10. 1999. godine, sud utvr|uje
da je tu`ilac kao zajmodavac odobrio kratkoro~ni devizni kredit prvotu`enom DOO Maestral Tuzla kao zajmoprimaocu u iznosu od 10.000,00
KM, te da je predmetni ugovor potpisan i ovjeren od strane parni~nih stranaka. Uvidom u analiti~ku karticu tu`ioca sa stanjem 05. 11. 2002. godine,
sud je utvrdio da je prvotu`eni DOO Maestral Tuzla du`an tu`iocu ukupan
iznos od 6.433,21 KM.
Imaju}i u vidu naprijed navedeno sud je utvrdio da su parni~ne stranke zaklju~ile ugovor o kreditu iz ~l. 1065 i 1066 Zakona o obligacionim odnosima, te da je prvotu`eni ostao du`an tu`iocu iznos od 6.433,21 KM. Sud je
prvotu`enog obavezao na pla}anje zakonskih zateznih kamata u skladu sa
~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima a koje kamate }e se
obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zakonske kamate, s tim da je
tu`iocu dosudio od 04. 12. 2002. godine kao dana podno{enja tu`be sudu,
a kako je to tu`ilac opredijelio u svom tu`benom zahtjevu. Obzirom da je
tu`beni zahtjev kojim je tra`eno da se obave`e i drugotu`eni Salihovi} Almir
na pla}anje duga, o~igledno protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, i {to
su ~injenice na kojima se temelji zahtjev u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je sam tu`ilac predlo`io, to je sud dio tu`benog zahtjeva odbio,
shodno ~l. 182. st. 2. Zakona o parni~nom postupku, a iz sljede}ih razloga:
Uvidom u dopis Kantonalnog suda u Tuzli broj RZ-U/I-26/03-1983 od 9. 01.
2004. godine utvr|eno je da je drugotu`eni zakonski zastupnik i osniva~ prvotu`enog, a da u dokazima predlo`enim od strane tu`ioca se ne mo`e utvrditi niti jedna ~injenica koja bi vodila do zaklju~ka suda da je zakonski zastupnik-drugotu`eni bio u poslovnom odnosu sa tu`iocem. Osim toga kada bi
se radilo i o pretpostavci da je drugotu`eni ujedno i vlasnik prvotu`enog, ni
tada ne bi do{lo do obavezivanja drugotu`enog, jer tu`ilac u predlo`enim
dokazima nije dokazao da su ispunjeni uslovi predvi|eni ~l. 6. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH. Navedeni ~lan propisuje da vlasnik udjela Dru{tva
sa ograni~enom odgovorno{}u odgovara za obaveze Dru{tva kada koristi
dru{tvo za postizanje osobnog cilja koji nije saglasan sa ciljevima drugih
~lanova i dru{tva u cjelini, upravlja imovinom dru{tva kao svojom imovinom, koristi dru{tvo za prevaru i o{te}enje svojih vjerovnika i utje~e na
smanjenje imovine dru{tva u svoju korist ili korist tre}ih osoba, utje~e da
dru{tvo preuzme obaveze, iako je znao ili morao znati da dru{tvo nije ili
ne}e biti sposobno da izvr{i svoje obaveze. Tro{kove parni~nog postupka
sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 639,80 KM, tro{kovi se od tro{kova za sastav tu`be po punomo}niku u iznosu od 184,80 KM, a u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl.
novine FBiH 67/02), te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 180,00 KM,
tro{kova takse na presudu u iznosu od 75,00 KM, te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM.
petak 30. septembar/rujan 2011.
71
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 P 011234 09 P
Bugojno, 21. 09. 2011. godine
OP]INSKI SUD U BUGOJNU, sudac Davor Kelava, u pravnoj stvari
tu`itelja RAIFFEISEN BANK dd Glavna filijala Mostar, Kneza Domagoja bb, protiv tu`enika ESAD BUMBUL, sin Seada iz G. Vakufa - Uskoplja, Dra`ev Dolac, radi naplate duga po kreditu VSP 5.148,01 KM,
vanraspravno dana 21. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
[email protected] je tu`enik na ime Ugovora broj 2820391270 o dugoro~nom
XXL nenamjenskom kreditu bez jamaca od 11. 06. 2008. godine,
platiti tu`itelju dospjelo nov~ano potra`ivanja u iznosu od 5.148,01
KM (glavnicu kredita u iznosu od 4.746,92 KM, kamatu u iznosu od
401,09 KM) te zakonsku zateznu kamatu koja na iznos glavnice kredita od 4.746,92 KM, koja te~e od dana dono{enja tu`be 18. 09.
2009. godine, pa sve do isplate, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom ovrhe. [email protected] je tu`enik nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 327,50 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom od dana presu|enja, do isplate, sve u roku 30 dana, od dana primitka ove presude, pod prijetnjiom ovrhe.
Obrazlo`enje
Sudija
Brkovi} Sadija
Tu`bu tu`itelja podnesenu 18. 09. 2009. godine, sud je dana 10. 04.
2011. godine dostavio tu`enom na obavezan odgovor, a uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom
obliku i u zakonskom roku od 30 dana.
Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni
odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni
svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja).
Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383.,
386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu i presudu zbog propu{tanja u iznosu od 247,50 KM, tro{kova objave
tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od
po 40,00 KM, {to ukupno iznosi 327,50 KM, kako je rije{eno u izreci
presude.
POUKA: Protiv ove presude u dijelu u kojem je odlu~eno o obavezivanju prvotu`enog, nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 i 329 ZPP-a, dok u dijelu u kojem je
tu`beni zahtjev odbijen, `alba se izjavljuje Kantonalnom sudu u Tuzli u roku
od 30 dana.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali stranke mogu staviti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
Sudac:
Davor Kelava
Saopćenje Veleža
Povodom jučerašnjih
događaja na utakmici
Zrinjski - Velež, Fudbalski klub Velež oglasio se
saopćenjem za javnost:
- Od utakmice koja je
po svemu trebala biti
praznik fudbala, na kraju smo prisustvovali događajima kojima nije
mjesto na fudbalskim terenima - navodi se u
saopćenju Veleža povodom prekida utakmice u
Mostaru.
- Ovim putem želimo
da istaknemo zahvalnost
policijskim organima,
koji su svojim profesionalnim
angažmanom
učinili da odlazak i povratak velikog broja navijača Veleža na stadion
Pod Bijelim brijegom
protekne sigurno.
Također, želimo da
izrazimo zahvalnost upravi, stručnom štabu i
igračima Zrinjskog ne
samo na dočeku na stadionu nego i na njihovim
postupcima u kritičnim
trenucima.
Od ovoga svakako treba izuzeti Mileta Pehara,
koji je pokušao da pomogne rulji da linčuje našeg
fudbalera Tarika Cerića.
Pehar je ovim pokazao da
mu nije mjesto u fudbalu
i da nije sportista. Žalosna je činjenica da je on
član U-21 selekcije Bosne i Hercegovine - navodi se, uz ostalo, u saopćenju Veleža.
Zrinjski
Hrvatski
športski
klub Zrinjski ograđuje
se od huliganskih ispada
dijela navijača s istočne
tribine, koji su svojim
neprimjerenim ponašanjem ugrozili sigurnost
sudionika gradskog derbija i okaljali ugled kluba, navodi se u saopćenju.
- Uprkos činjenici da
je klub poduzeo sve potrebne radnje u organizaciji utakmice, došlo je
do prekida, na šta Zrinjski kao klub nije mogao
utjecati.
Napominjemo da smo
u organizaciji ispoštovali
broj traženih osoba za
zaštitu i dogovorili sve ostale radnje sa predstavnicima Policijske uprave
Mostar, Grada Mostara i
Veleža.
Zrinjski osuđuje nedolično ponašanje navijača i nada se kako će vinovnici ovog incidenta
biti razotkriveni i zakonski procesuirani.
Zbog neprimjerenog ponašanja Mileta
Pehara, disciplinsko
povjerenstvo Zrinjskog
odlučilo je da ga suspendira do okončanja
postupka.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
DOSJE HULIGANI U Zrinjskom žale zbog nereda na kraju gradskog derbija
š Ne želim ići u goste u Vrapčiće ili na neki drugi stadion i
razmišljati hoću li morati bježati u svlačionicu, kaže Damir Džidić
Jedan od razloga zašto
mnogi Mostarci, uključujući i
potpisnika ovih redova, ne vole gradski derbi je to što se uoči
Džidić: Nema objašnjenja
Prema zakonu velikih
brojeva, i to se moralo dogoditi, jer nije Zrinjski mogao vječno biti stopostotan
protiv Veleža Pod Bijelim
brijegom. Osim zbog poraza,
jasno je da je trener “Plemića” Slaven Musa razočaran i zbog nereda na
kraju utakmice, ali na njemu
je da sada što bolje pripremi
momčad za nedjeljni ogled
protiv Veleža, koji će se igrati pred praznim tribinama.
- Nismo bili na željenoj
razini i Velež je to iskoristio.
Znamo da možemo igrati
mnogo bolje i sada se moramo što kvalitetnije pripremiti za nedjeljni ogled, u
kojem je cilj osvojiti tri boda
- izjavio je Musa, koji je
izgrede prokomentirao sljedećim riječima:
- Ovo je sport i nije mi
jasno da se poraz uzima kao
tragedija. Jednostavno sam
razočaran i žalostan. Pehar?
Svjestan je da je pogriješio i
ne treba tražiti razloge kako
bi se pokušao opravdavati,
ali ne treba ga ni razapinjati,
jer se radi o 20-godišnjaku
koji je tek na startu karijere.
svake utakmice između Zrinjskog i Veleža uvijek najmanje
govori o nogometu. No, još je
gore kada nogomet nije u prvom planu ni nakon utakmice.
Tako je i ovog puta, nakon devetog mostarskog derbija, odigranog na stadionu
Pod Bijelim brijegom, koji će
ostati zapamćen kao prvi koji
Navijači Zrinjskog na terenu: Ovo se ne smije događati
Č
Na sjednicama Disciplinske komisije Zrinjski
je vrlo česta tema, jer mostarski klub svako malo
plaća sankcije “zbog propusta u organizaciji”. Ta-
ko je Zrinjski ove sezone
već jednom kažnjen, i to sa
4.000 KM zbog utrčavanja
navijača na teren, i to u
utakmici 3. kola protiv
Olimpica (2:4).
nije završen, jer je prekinut u
trećoj minuti sudijske nadoknade nakon utrčavanja
dvjestotinjak najvatrenijih
navijača Zrinjskog na teren.
Oni su nakon pogotka Rijada
Demića krenuli da se
obračunaju s igračima Ve-
leža, koji su se spasili bijegom
u svlačionicu.
- Svjesni smo da gradski
derbi uvijek naelektrizira atmosferu u gradu i da je on za
navijače oba kluba više od same utakmice. Ipak, ja nijedan poraz ne doživljavam
Tarik Cerić o primitivnom gestu Mileta Pehara
Huligani ušetali
ž
Za razliku od njega, svi ostali igrači Zrinjskog bili su maksimalno korektni
U haosu na terenu stadiona Pod Bijelim brijegom
nakon što su huligani utrčali
na teren TV kamere zabilježile su i primitivni ispad
napadača Zrinjskog i sada
već bivšeg člana mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Mileta Pehara. On je
pokušao podapeti igraču
Veleža Tariku Ceriću.
- Ne znam kako jedan
sportista u onakvoj situaciji
može reagirati onako primitivno. Bojim se i pomisliti
šta bi se dogodilo da sam kojim slučajem pao, jer je iza
mojih leđa bila razularena
masa. Sigurno se ne bih dobro proveo.
Za razliku od njega, svi
ostali igrači Zrinjskog bili
su maksimalno korektni.
Njihov kapiten došao je
pred svlačionicu, ušao i čes-
Ž - Iskreno žalim zbog
svoje nepromišljene reakcije. Nažalost, napravio
sam glupost i ne mogu
vratiti vrijeme. Svjestan
sam da sam pogriješio i da
trebam snositi posljedice
- izjavio je Pehar. Ma. P.
S TV snimka: Trenutak kada Pehar pokušava podapeti Ceriću
titao nam. Mislim da se
Pehar prije svega treba
ugledati na svog kapitena,
na starije saigrače, na
stručni štab svoje ekipe, koji su bili spremni pomoći,
koji su stali u našu zaštitu, a
ne da se ponaša kao huligani
koji su ušli na teren. Nadam
se da će snositi najveće moguće sankcije za ovaj čin kaže Cerić.
Za razliku od Pehara, njegovi saigrači koji su se našli na
terenu, pokušali su koliko su
mogli zaštititi igrače Veleža.
Napadač Bajro Spahić završio
je pored klupe Zrinjskog, gdje
ć ”Rođeni” su prvu pobjedu u gradskim derbijima
Pod Bijelim brijegom zamalo skupo platili.
- Pobijedili smo, ali ova
pobjeda nema svoju slast,
jer ne misliš o utakmici.
Dogodio se veliki propust
organizatora, koji je bacio
veliku mrlju na sve ono
dobro što se više od 90
minuta dešavalo u ovom
derbiju.
I onda se čovjek na kraju pita čemu sve vodi, mogu li normalni ljudi bez
straha ići na stadion, ko će
uopće ulagati novac u klubove kada se svako malo
događaju prekidi. Bojim se
kako će se liga završiti.
Kazne moraju biti rigorozne - kaže direktor Veleža Sedin Tanović.
su mu domaći igrači pomogli
tako što su mu dali da obuče
njihov dres i takose spasi od razularenemase. F. IBRULJ
š!
Je li vandalski upad navijača Zrinjskog na teren i
izazivanje prekida utakmice sa Veležom mogao biti izbjegnut?
Huligani su, praktično,
ušetali s istočne tribine dok
ih je nijemo posmatralo jedva desetak redara. Gdje je u
tim trenucima bila policija?
Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova
Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak kazao nam je da policajci, prema Pravilniku, nisu obavezni da stoje ispred
navijača nego to čine zaštitari. Stvar je dogovora,
kaže, hoće li policija zauzeti
te položaje ili ne...
- Policajci su djelovali
prema Zakonu o sprečavanju nereda te su vrlo brzo
smirili situaciju na terenu.
Ono što možda jeste bio
problem je to što je bilo
malo zaštitara. Ne znam
zašto se na tome štedjelo.
Odbacujemo tvrdnje iz
klubova da policija nije
djelovala prema propisima, jer nemaju kompetencije da to ocjenjuju - kazao
je Bošnjak.
Dodao jeda je ugradu bilo
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
š Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju NSBiH
ž Zabrinut sam, postalo je opasno na bh. terenima, kaže legendarni Švabo
U sjećanju je i kazna od
6.000 maraka zbog jednosatnog prekida revanš-utakmice polufinala Kupa
protiv Željezničara (1:1) iz
sezone 2009/2010.
kao tragediju pa tako ni ovaj
od Veleža, jer tragedijom
smatram ono što se događalo
na kraju utakmice - izjavio je
kapiten Zrinjskog Damir
Džidić.
- Na terenu je, kao i uvijek, sve bilo maksimalno ko-
rektno i zaista mi je teško naći
objašnjenje za ono što se dogodilo na kraju utakmice.
Jasno je da sam razočaran
zbog poraza i naše loše igre,
ali još sam žalosniji zbog onoga što se dogodilo. Ovo se ne
smije događati.
Ovog puta pred masom su
bježali igrači Veleža, prije godinu na Koševu su se bijegom
morali spašavati igrači Širokog Brijega, a ja ne želim ići u
goste u Vrapčiće ili na neki
drugi stadion i razmišljati
hoću li morati bježati u
svlačionicu - dodao je Džidić.
M. PANDŽA
na teren
Srećko Bošnjak tvrdi da je bilo angažirano
nešto više od 500 policajaca, raspoređenih
na najvažnijim punktovima u Mostaru
- Postaje opasno! Jesam li
zabrinut? Naravno, kako ne
bih bio. Ipak, završilo se dobro, nije bio rat - rekao je
jučer predsjednik Komiteta
za normalizaciju Nogometnog saveza BiH Ivica Osim
nakon sastanka s delagacijom FIFA-e i UEFA-e, a sve
povodom posljednjih huliganskih divljanja na bh. stadionima.
Kako nam je legendarni
Švabo potvrdio, predstavnici svjetske i evropske kuće
fudbala ne žele utjecati na
odluke Saveza u vezi sa prekinutim utakmicama, bilo
da se radi o mečevima Premijer lige ili Kupa BiH.
- To je naš problem, koji
moramo riješiti, htjeli to ili
ne. Jednostavno, riječ je o
njihovom principijelnom
stavu, o bilo kojoj federaciji
da je riječi. Nemamo drugog
izbora - istakao je Osim.
A onda se najveći fudbalski autoritet Bosanaca i Hercegovaca prisjetio bliže
Osim: Sami moramo riješiti problem
- Nažalost, ništa dobro
u bh. fudbalu. Nemam
mnogo šta da kažem osim
da treba biti veliki u pobjedama, ali i u porazima kaže Ivan Beus, direktor
Zrinjskog.
prošlosti naših prostora
zbog koje bi se morali svi zapitati - gdje sve ovo vodi.
- Bio sam svjedok u neko
prošlo vrijeme kada su se
slične stvari dešavale na jugoslavenskim terenima. Pri-
- Da je do mene i Ivana Beusa,
nikada se ne bi desili onakvi ispadi. Ne preostaje nam ništa drugo nego da se rigoroznim kaznama suprotstavimo huliganima smatra Sead Kajtaz, proslavljeni
igrač Veleža.
sustvovao sam utakmicama
Dinamo - Crvena zvezda i
Hajduk - Partizan, koje su
prekinute zbog divljanja navijača. Znamo šta je poslije
uslijedilo. Kao da je ista režija i sada - zapitao se Osim.
Jagodić precrtao Pehara i Suljića
Specijalci nisu spriječili navijački stampedo
Č đ &š ’'’
Četiri povrijeđena policajca i tri uhapšena navijača
“Ultrasa” bilans je preksinoćnjih incidenata kod stadiona
Pod Bijelim brijegom u Mostaru nakon prekida utakmice.
Kako nam je kazao Bošnjak, policija analizira videosnimke te tvrdi da će biti više privođenja osoba koje
su učestvovale u neredima.
angažirano nešto više od 500
policajaca, koji su bili raspo-
ređeni na najvažnijim punktovimauMostaru. A. Du.
Selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine
Vlado Jagodić odlučio je da će
sa spiska pozvanih za predstojeće kvalifikacijske utakmice protiv Njemačke i Kipra precrtati Mileta Pehara.
Također, iako je o tome
razmišljao, neće zvati nijednog od najboljih fudbalera
Sarajeva Asmira Suljića zbog
nepromišljenog gesta u Trebinju tokom utakmice s Leotarom, kada je neprimjereno
gestikulirao prema protivničkim navijačima.
- Pehar je naškodio ne samo sebi nego je i ozbiljno os-
labio reprezentaciju, koju
očekuju veoma važni dueli.
On je bio jedan od fudbalera
na kojima se bazirala naša
igra.
S druge strane, Suljić je
bio na širem spisku i veoma
blizu pozivu, jer je to svojim
igrama za Sarajevo i zaslužio.
No, nisu samo igre ono što
čini jednog reprezentativca
nego je to i ponašanje kako na
terenu, tako i izvan njega.
Oni moraju da budu primjer
u svakom pogledu. Ispadi poput Peharovog ili Suljićevog
sigurno se neće tolerirati decidan je Jagodić.
S. K.
(Foto: M. Kadrić)
!ć #
č
- Komitet ima mehanizme da se uhvati ukoštac s
huliganima tako da će nadležne komisije dobiti jasne
upute kako da se ponašaju. Ništa nije slučajno u BiH.
Kao da ljudi koji su donedavno vedrili i oblačili u
našem fudbalu, još nisu pomirili s tim da ne mogu
kreirati politiku Saveza pa im odgovaraju neredi tvrdi Darko Ljubojević, sportski direktor Borca.
Tema razgovora sa predstavnicima FIFA-e i UEFA-e bilo je i produžavanje
mandata Komitetu. Za sada
još ništa nije odlučeno.
- Nije nam još produžen
mandat. Stalno nas to pita-
ju, kao da smo fudbaleri.
Ustvari, možda i jesmo
nečiji igrači. Ali, dobro je da
smo izašli živi i zdravi. Nisu
došli da nas biju - našalio se
Osim.
A. DRINJAKOVIĆ
Takmičarska komisija NSBiH
ž Prekinutu utakmicu osmine finala Kupa BiH između Zrinjskog i Veleža
Takmičarska komisija Nogometnog saveza BiH registrirala je službenim rezultatom od 3:0 u korist gostiju.
Incident se desio nakon
vodećeg gola Veleža u 90.
minuti, kada su na teren
stadiona Pod Bijelim brijegom utrčali navijači Zrinjskog i pokušali napasti gostujuće igrače.
- Utakmica je registrirana službenim rezultatom
od 3:0 u korist gostujuće
ekipe. Stadion Pod Bijelim
brijegom suspendiran je do
odluke Disciplinske komisije - izjavio je predsjednik
Takmičarske komisije Rudolf Marić.
Prema njegovim riječima, Disciplinskoj komisiji, koja će se danas sastati, prijavljeni su igrač
Zrinjskog Mile Pehar i šef
osiguranja domaćeg kluba.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
SLOBODA Darko Vojvodić, novi trener tuzlanskog kluba
Znalo se dešavati da su u timu šestorica veznih igrača i samo jedan stoper ili špic
Adilović: Odlična partija
(Foto: S. Jordamović)
Željezničar ostvario četvrtu pobjedu zaredom
š
Golman Gušo donio sigurnost u ekipu
Željezničar je s uvjerljivih 3:0 protiv Olimpica osigurao sebi lagodan revanš i
otvorio vrata četvrtfinala
Kupa BiH.
Ekipa s Grbavice uvezala
je četvrtu pobjedu zaredom
(Leotar, Zvijezda, Borac,
Olimpic), a još više od rezultata navijače je obradovala
sve bolja igra, koja jasno po-
tako. Rezultat je odličan, jer
je Olimpic dobra ekipa - rekao je trener Željezničara.
Pored izvrsne igre cijele
ekipe, u kojoj je prednjačio
strijelac prvog gola Eldin
Adilović, ponovo je blistao
Adnan Gušo, koji je u dva
navrata spasio svoju ekipu.
Od kada je iskusni golman
stao između stativa, Željo
! Željezničar će 6. oktobra ugostiti Hajduk na Grbavici, u sklopu obilježavanja 90 godina kluba.
kazuje da su kiksevi sa
početka prvenstva bili samo
plod kratke krize i nesretnih
okolnosti. “Okrenulo se”,
kao što je i priželjkivao
Amar Osim.
- U prethodnim utakmicama primali smo golove iz
svake prilike koju bi protivnik napravio, sada više nije
Nakon Dinama, i drugi veliki hrvatski klub,
dolazi u Sarajevo, a meč
će početi u 18.30.
jošnije primio nijedan gol.
- Gušo je odlično branio,
donio nam je sigurnost, nema razloga da ne ostane na
golu - smatra Osim.
Narednu utakmicu protiv Slobode, u okviru 9. kola
Premijer lige, Željezničar će
igrati u nedjelju u 18.30 sati
naGrbavici.
Z. Š.
Zeničani nastavljaju uspješnu seriju
Č č
Čelik je, nakon preokreta
protiv Zvijezde u 8. kolu Premijer lige na svom terenu
(2:1), sličan poduhvat napravio i u Gabeli, na gostovanju
kod GOŠK-a, u prvom meču
osmine finala Kupa BiH. Zeničani su pobjedom od 3:1 riješili, praktično, sve dileme o
prolasku u narednu fazu.
- Sretan sam i zadovoljan,
jer se ne mogu sjetiti kada
smo posljednji put nekoj od
premijerligaških ekipa dali
tri gola na strani. Posebno
sam zadovoljan zato što smo
pokazali psihološku stabilnost i uspjeli se vratiti nakon
što smo gubili sa 0:1. Kada je
Avdija Vršajević poravnaona
1:1, utakmica jepotpuno krenula u drugom smjeru - kaže
trener Elvedin Beganović.
Čelikovi igrači su, očito,
pozitivno reagirali na promjenu trenera u 4. kolu, kada je
poljuljani brod od Borisa Gavrana preuzeo njegov pomoćnik Beganović.
Zeničani su posljednji
put poraženi 27. avgusta, kod
Sarajeva u 5. kolu Premijer lige (2:4).
Nakon toga su nanizali
jedan remi (kući Željo 1:1) i
četiri trijumfa - dva u Premijer ligi (Kozara u gostima i
kod kuće Zvijezda sa 2:1) i
dva u Kupu BiH (Podrinje
4:0iGOŠK3:1).
V. B.
- Situacija je nezavidna,
ali izlaz postoji. Da ne vjerujem u sebe, ne bih ni dolazio
- rekao je na svom
jučerašnjem predstavljanju
novi trener Slobode Darko
Vojvodić, dodavši da u ovaj
posao ulazi s dosta emocija.
Nekada ljubimac tuzlanske publike, bivši kapiten
Slobode koji je u kratkoj trenerskoj karijeri već vodio
zvorničku Drinu, Gradinu
iz Srebrenika, Sutjesku iz
Foče, Proleter iz Teslića, debitirat će na klupi u nedjelju
na Grbavici protiv Želje.
Prije nego što je najavio ovu
utakmicu, komentirao je
igrački kadar koji ima na
raspolaganju.
- Ekipa je limitirana. Selekcija nije bila dobra, znalo
se dešavati da su u timu šestorica veznih igrača i samo
jedan klasični stoper ili špic.
Dakako, ni mom prethodniku Ibrahimu Crnkiću nije
š
ć
Novi trener najavio je
povratak Alena Mešanovića u Slobodu. Iskusni napadač otpisan je zimus i od
tada ne igra, ali je i dalje
vezan ugovorom.
Vojvodić na predstavljanju: Debitira protiv Želje
Vojvodić je sa predsjednikom FK Sloboda Davudom Zahirovićem i
klupskim
menadžerom
Ademom Šabovićem do-
Travnik
ć
Govoreći o izboru novog
trenera, predsjednik Travnika Asim Fazlić kaže da ne
želi “lomiti stvar preko koljena” da se ne bi ponovio
slučaj sa Mesudom Durakovićem, koji je vodio ekipu
samo jednu utakmicu.
Fazlić ne krije da je prvi
na listi kandidata dojučerašnji asistent Nedžada
Selimovića Islam Torlak,
koji najbolje poznaje ekipu i
najbrže bi je vratio u takmičarsku formu.
- Prije izbora Durakovića Torlaku smo odmah
nudili da preuzme tim, ali se
on solidarisao sa Selimovićem, što smo tada i uvažili.
Sada smo ponovo razgovarali s njim i zatražili da još jednom razmisli o mogućem
preuzimanju ekipe, ali je on
istakao da nije spreman
prihvatiti mjesto šefa struke
- kaže Fazlić.
Torlak ističe da je ipak
spreman pomoći.
- Nisam prihvatio ulogu
trenera, jer ne želim da vadim kestenje iz vatre. Ipak,
sada svi trebamo stati uz
klub. Prisustvovat ću treninzima i pomoći Lihovcu i
Džidiću, jer je u subotu prekretnica protiv Slavije - rekao je Torlak.
S. P.
govorio ugovor koji će
važiti do kraja sezone.
Nastavak saradnje ovisit
će o postignutim rezultatima.
bilo lako.
S druge strane, imamo
nekoliko zaista kvalitetnih i
vrlo korisnih igrača, poput
Denisa Mujkića, Staniše Nikolića, Muamera Zoletića ili
Samira Jogunčića. Nedostaju nam rješenja ne bokovima, a nemamo ni pravog
majstora u ekipi. Najviše
moramo raditi na vraćanju
samopouzdanja - rekao je
Vojvodić pa je o svom debiju
dodao:
- Da se ne lažemo, Željo je
veliki favorit, ali to ne znači
da ćemo se unaprijed predati.
E. M.
U "Sportu" od petka, 30. septembra
Svi nude ne{to, samo
daje sve!
sport
75
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Rezultati 2. kola: Valensija - ^elzi 1:1 (Soldado 87
penal - Lampard 56), Bajer - Genk 2:0 (Bender 30,
Balak 90+2).
E
Mesi u velikoj formi
F
G
H
LIGA PRVAKA Me~evima u ~etiri grupe kompletirano drugo kolo
1. ^elzi
2. Bajer
3. Valensija
4. Genk
Sjajni Argentinac u pobjedi nad BATE-om postigao gol i izjedna~io se na drugom mjestu
najboljih strijelaca u historiji Barcelone
Fudbaleri Barcelone nastavili su da re{etaju protivni~ke mre`e. U sino}njem
me~u 2. kola Lige prvaka,
koje je kompletirano me~evima u preostale ~etiri grupe,
u Minsku su deklasirali bjeloruski BATE Borisov sa
5:0.
Bate je protiv aktuelnog
prvaka Evrope sa~uvao
mre`u samo do 19. minute,
kada je Aleksandar Volodko
postigao autogol. Na 2:0 povisio je Pedro Rodrigez (Rodriguez), potom je dva dodao
Lionel Mesi (Messi), da bi u
posljednjoj minuti trijumf
uve}ao David Vilja (Villa).
Sjajni Argentinac je sa
dva nova pogotka stigao do
brojke od 194 gola u dresu
Barcelone, ~ime se na drugom
mestu najboljih strijelaca u
klupskoj historiji izjedna~io s
legendarnim Ladislavom Kubalom. Ispred Mesija je samo
Cezar Rodrigez (Cesar Rodriguez) sa 235.
Povratak u tim Milana
nakon povrede Zlatan Ibrahimovi} obilje`io je pogotkom i asistencijom za Antonija Kasana (Cassano) u pobjedi nad Viktorijom od 2:0.
^esi su se `alili da je penal u 53. minuti iz kojeg je
[ve|anin bh. korijena doveo
italijanskog prvaka u vodstvo, dosu|en prestrogo.
U derbiju grupe E Valensija i ^elsi su remizirali
(1:1), dok se za iznena|enje
pobrinuo kiparski APOEL,
Parovi 3. kola
GRUPA E: Bajer - Valensija, ^elzi - Genk.
GRUPA F: Marsej - Arsenal, Olimpijakos - Borusija. GRUPA G: [ahtjor -
Zenit, Porto - Apoel.
GRUPA H: Milan - BATE
Borisov, Barcelona - Viktorija. Me~evi su na rasporedu 19. oktobra.
2
2
2
2
1
1
0
0
1
0
2
1
0
1
0
1
3:1
2:2
1:1
0:2
4
3
2
1
Rezultati 2. kola: Arsenal
- Olimpijakos 2:1 (Okslejd-^emberlejn 8, Andre
Santo{ 20 - Fuster 27),
Marsej - Borusija Dortmund 3:0 (Ajev 20, 69,
Remi 62).
1. Marsej
2
2. Arsenal
2
3. Borusija 2
4. Olimpijakos 2
2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
4:0
3:2
1:4
1:3
6
4
1
0
Rezultati 2. kola: Zenit Porto 3:1 ([irokov 20, 63,
Dani 72 - Rodrigez 10),
[ahtjor - APOEL 1:1
(@adson 64 - Tri~kovski
61).
1. APOEL
2. Zenit
3. Porto
4. [ahtjor
Mesi u me~u
u Minsku:
Egzibiciona
igra Barcelone
koji je osvojio bod u gostima
kod favoriziranog [ahtjora
(1:1). Olimpik iz Marseja
razbio je na svom stadionu
{ampiona Njema~ke Borusiju iz Dortmunda sa 3:0.
Zenit je pokazao da nije
nimalo naivan tim. Roman
[irokov postigao je po gol u
oba poluvremena za pobjedu
nad pro{logodi{njim prvakom Eurolige (3:1).
Portugalci su poveli, ali i
drugo poluvrijeme igrali s
igra~em manje nakon {to je
bek @orge Fu~ile (Jorge Fucile) u fini{u prvog dobio drugi `uti karton. Bio je ovo prvi poraz Porta u evropskim
kupovima od nekog ruskog
(E. J.)
tima.
2
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
3:2
4:3
3:4
2:3
4
3
3
1
Rezultati 2. kola: BATE
Borisov - Barcelona 0:5
(Volodko 19 autogol, Pedro 22, Mesi 38, 56, Vilja
90), Milan - Viktorija
Plzen 2:0 (Ibrahimovi}
53 penal, Kasano 66).
1. Barcelona
2. Milan
3. Viktorija
4. BATE
2
2
2
2
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
7:2
4:2
1:3
1:6
4
4
1
1
76
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
sport
RUKOMET Bosnu sutra o~ekuje prvi evropski ispit sezone
^aki} i Halilbegovi}:
Treba nam podr{ka
Trivund`a: Dao pet golova
Regionalna SEHA liga za rukometa{e
Liga prvaka predstavlja motiv vi{e, siguran sam da }emo dati
100 posto od sebe, ka`e Amir ^aki}
Borac slavio
u Beogradu
Viceprvak BiH savladao Crvenu
zvezdu sa 24:20
Dvorana SC Vo`dovac u
Beogradu. Gledalaca: 500.
Sudije: Dimitrije Mitrovski
i Drago Todorovski (Makedonija). Sedmerci: Crvena
zvezda 2 (2), Borac M:tel 2
(1). Isklju~enja: Crvena zvezda 4 minuta, Borac M:tel 8.
Rezultat: Crvena zvezda Borac M:tel 20:24 (11:11).
CRVENA ZVEZDA:
Ivani{evi} (8 odbrana, 1 sedmerac), Milo{evi} 1, Pucelj 1, Panteli}, Nadoveza 2 (2),
Jeraj (3 odbrane), [}epanovi}
1, Pavi} 4, Pu{ica, Ivan~ev,
Joki}, [ljivan~anin, ]iri} 2,
Ble~i} 6, An|eli} 1, Sud`um
2. Trener: Igor Butulija.
BORAC M:TEL: Bla`evi}, Haselji}, Sablji} 3, Pani} 1, Te{i}, Ljubi{i} (15
odbrana), Stojanovi} 1, Miki} 2, [ubara, Obradovi} 2,
Kara~i} 7, Trivund`a 5 (1),
^eli}, \uki} 3, Vranje{. Trener: Dragan Markovi}.
U me~u tre}eg kola Regionalne SEHA lige rukometa{i Borca slavili su u Beogradu, gdje su doma}u Crvenu
zvezdu savladali sa 24:20
(11:11).
- Zadovoljan sam rezultatom, ali ne i realizacijom u prvom dijelu utakmice. No, nisam ljut, jer sam svjestan da su
igra~i, u silnoj `elji da ostvare
dobar rezultat, napravili nekoliko po~etni~kih gre{aka. Na
kraju, iskoristili smo svoje
{anse i zaslu`eno slavili - ka`e
trener Banjalu~ana Dragan
S. K.
Markovi}.
Pripreme bh. stonotenisera
Ivanek pozvao ~etvoricu igra~a
Selektor mu{ke stonoteniske reprezentacije BiH Vladimir
Ivanek na pripreme uo~i Evropskog prvenstva u poljskom
gradu Gdanjsku (8. - 16. oktobar) pozvao je ~etvoricu igra~a,
a to su Sr|an Mili~evi}, Adnan
[ehi}, Isak Abdagi} i Admir
Duranspahi}. Okupljanje je zakazano za danas u Tuzli.
Na{a selekcija na pro{lom
EP-u izborila je plasman iz
Standard u ^elend` diviziju,
dok }e u Gdanjsku igrati u grupi E protiv selekcija [panije, Bugarske i Norve{ke.
Zaostala utakmica PLBiH za rukometa{e
Maglaj - Zrinjski 30:27
Sportska dvorana u Maglaju. Gledalaca 700. Sudije:
Goran Ili}, Vedran Paleksi}
(Doboj). Sedmerci: Maglaj 4
(3), Zrinjski 3 (1). Isklju~enja:
Maglaj 8 minuta, Zrinjski
12. Rezultat: Maglaj - Zrinjski 30:27 (14:12).
MAGLAJ: A. Bradari}
(9 odbrana), Mutap~i} (6
odbrana), Rid`al, Bajri} 2, N.
Bradari}, \uri} 3, K. Bradari} 2, Mehinovi} 12, Mehina-
gi}, Br~aninovi} 1, Avdi} 3,
Stojanovi} 1, Br|anovi},
]u{kovi}, Kujri}, Bjelobrkovi} 6. Trener: Amir Hajrulahovi}.
ZRINJSKI: Grani} (8
odbrana), Parad`ik (9 odbrana), Mari} 3, Luki}, ^uljak
1, Deli} 6, Bo{njak, Zubac,
Zadro 7, Kordi}, ]ubela, Trkulja 2, Herceg 4, Pehar,
Mandri} 4. Trener: Zoran
N. Br.
Doki}.
Smijenjeni Vrankovi} i Veli}
X Ko{arka{ka reprezentacija Hrvatske ostala je bez selektora nakon {to je Stru~ni savjet tamo{njeg Saveza
procijenio da su seniori, pod vodstvom Josipa Vrankovi}a, ostvarili neuspjeh na Evropskom prvenstvu u Litvaniji (Hrvatska ispala u prvom krugu, a jedan od tri
poraza pretrpjela je i protiv na{eg tima).
Osim Vrankovi}u, povjerenje je uskra}eno i treneru
aktuelnog bh. prvaka [irokog Ivanu Veli}u, pod ~ijim je
vodstvom U-20 selekcija Hrvatske ispala u B-diviziju.
Ostaviti srce na terenu
Halilbegovi}: Debitantska sezona u eliti
Rukometa{e Bosne sutra
o~ekuje prvi evropski ispit
ove sezone, u Sarajevu gostuje {vicarski prvak [afhauzen,
s kojim su se „Studenti“ ve}
sastajali u novijoj historiji.
U ~etvrtfinalu Kupa kupova u sezoni 2008/2009,
nakon ispadanja iz Lige prvaka, kada je ekipu preuzeo
Vojislav Ra|a, Bosna je u dva
navrata pora`ena pa je sutra{nji protivnik, zapravo,
du`nik na{em prvaku ako
uop}e ima smisla re}i da je
neko ne{to nama du`an.
Ulogu srednjeg vanjskog sutra }e preuzeti Amir ^aki}.
- Nije mi ta uloga strana,
na po~etku karijere igrao
sam srednjeg beka pa sam
stjecajem okolnosti zavr{io
na lijevom krilu. Drago mi je
{to je trener Smajlagi} prepoznao da mogu igrati na tom
mjestu, koje mi odgovara.
[to se ti~e utakmice, Liga
prvaka je svima nama motiv
vi{e, siguran sam da }emo dati 100 posto od sebe. Prvo ko-
^aki} i lijevi bek Faruk
Halilbegovi} znaju se iz
Bosne Visoko, a putevi su
im se ponovo spojili u Sarajevu. Faruku }e ovo biti
debitantska sezona u eliti.
- [afhauzen }e sigurno
`eljeti odnijeti bodove, ali
}emo ostaviti srce na terelo je veoma bitno za nastavak
takmi~enja pa bih pozvao publiku da nas bodri u {to ve}em
broju. Njihova podr{ka nam je,
zaista, neophodna - ka`e ^aki}.
S njim }e u vanjskoj liniji igrati ovoljetna akvizicija
Faruk Halilbegovi}, koji je
stigao iz Borca.
Uga{en ko{arka{ki div iz Tuzle
Sloboda odlazi u zaborav
Formiran novi klub, koji }e startati iz najni`eg stepena takmi~enja
Punih 65 godina u Tuzli se
sa ponosom igrala ko{arka, a
simbol grada Sloboda izrasla
je u diva, koji je postao poznat
i izvan granica Bosne i Hercegovine. No, nagomilani dugovi i brojni drugi problemi
natjerali su aktuelno rukovodstvo da se, jednostavno, odrekne kluba, i to na vrlo ru`an
i dramati~an na~in.
Iako su na sjednici klupske
Skup{tine ~elnici Slobode poku{ali ubla`iti situaciju konstatacijom da se „status kluba zamrzava do boljih vreme-
na“, jasno je da Sloboda odlazi u zaborav, jer je pitanje ko
}e i kada smo}i snage da pokrije ogromne dugove.
Posebno formirana komisija ustanovila je da je
Slobodin dug trenutno ~etiri
miliona KM, ali da u ovu cifru nisu ura~unate kamate
koje su se gomilale posljednjih nekoliko godina.
Umjesto KK Sloboda,
bit }e formiran Omladinski
ko{arka{ki klub Sloboda.
Kako je istaknuto na sjednici Skup{tine, OKK bi
Upitna zakonitost rada
Vedran Laki}, ~lan komisije, naveo je da je ra~un
KK Sloboda blokiran jo{
1999. godine te da su zbog
toga upitni zakonitost, kao
i transparentnost rada u
klubu. Laki} je kao jedan
od problema naveo i katastrofalne me|uljudske
odnose.
Milionski dugovi slomili Slobodu
trebao startati sa 50.000 KM
na ra~unu i pravom da,
umjesto ve} uga{enog kluba,
potra`uje od beogradske Crvene zvezde 147.000 eura na
ime obe{te}enja za transfere
Elmedina Kikanovi}a i Milana Milo{evi}a.
OKK Sloboda trebao bi
startati iz najni`eg stepena
takmi~enja A-2 lige BiH te
postati ~lan Sportskog
dru{tva Sloboda.
E. M.
nu i u~initi sve da ga u tome sprije~imo. I ne samo u
ovoj utakmici nego i u Regionalnoj ligi. Iako je Liga
prvaka posebno takmi~enje, volio bih kada
bismo u svakom me~u
imali veliku podr{ku s tribina.
- Dugo nismo igrali zajedno. I kada smo bili ~lanovi
Bosne Visoko, ^aki} je igrao
lijevo krilo pa nismo mogli
usko sara|ivati. Sada je bilo
premalo vremena da se uigramo, ali mislim da ho}emo ka`e Halilbegovi}.
A. ^.
Kup BiH u rukometu
Favoriti ~ekaju
rivale
U Banjoj Luci ju~er je
obavljen `rijeb parova prvog kola Kupa BiH za rukometa{e i rukometa{ice.
U mu{koj konkurenciji,
me~evi su na programu 7. i 8.
oktobra. U~esnici Regionalne
lige Bosna, Borac i Izvi|a~
uklju~it }e se u ovo takmi~enje
tek od ~etvrtfinala.
Kod djevojaka, ~etiri prvoplasirane ekipe iz pro{log
prvenstva, i to Borac, Mira,
Ilid`a i Zrinjski, tako|er se
uklju~uju tek u ~etvrtfinalu,
a susreti prvog kola na rasporedu su 19. oktobra.
Parovi: RUKOMETA[I: Prijedor - Gra~anica, Derventa - Grada~ac,
Krivaja - Sloga, Leotar Zrinjski, Vogo{}a - Gora`de, Maglaj - Konjuh,
^elik - Bosna Prevent.
RUKOMETA[ICE: Jedinstvo Br~ko - Kne`opoljka, Gora`de - @ivinice,
Hrasnica - Katarina, Lokomotiva - Ljubu{ki. S. K.
Dnevni avaz, petak,
30. septembar/rujan 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Slavlje igrača bejzbol-ekipe Sent Luis nakon
plasmana u plej-of MLB lige
Italijanski
fudbalski velikan
Milan postigao je
2.000.pogodaku eriSilvijaBerluskonija(Berlusconi).Jubilarni golzaitalijanskeprvakepostigao jenapadačAntonio
Kasano (Cassano) u utakmici Lige prvaka protiv češke Viktorije.
Italijanski premijer Berluskoni na
čelu je Milana od 20. februara 1986. godine. “Crveno-crni” od tada su osvojili
28 titula, između ostalog osam naslova
prvaka Italije, šest domaćih kupova i
pet naslova prvaka Evrope.
Izjava dana
- Sramotan je način
na koji je Mihael
Laudrup otišao iz
Majorke.
(Rafael Nadal,
slavni teniser i jedan od dioničara
španskog fudbalskog kluba, o danskom treneru koji
je odstupio zbog
svađe s čelnicima
Majorke)
Ofsajd
ž ć
Radomir Antić je pred Sportskim sudom u
Lozani dobio slučaj protiv Fudbalskog saveza
Srbije (FSS), koji mu zbog jednostranog raskida
ugovora mora isplatiti 2,3 miliona eura.
FSS sada se pokušava “revanširati” bivšem
selektoru, kojeg je tužio pred domaćim sudom,
zahtijevajući, također, materijalno obeštećenje.
Kako prenose beogradski mediji, FSS tvrdi da
Antić nije vratio službeni automobil te je kršio
marketinške ugovore Saveza. Automobil je, navodno, dao na korištenje svom ličnom vozaču.
SJEDEĆA ODBOJKA Reprezentativci BiH pripremaju se za EP
!
ć "# "
$" % "
Najveći konkurenti bit će nam Rusija, Njemačka, Ukrajina i Hrvatska, kaže Hrustemović
Redžović: Ne zna s kim će se boriti
Adnan Redžović pred novi nastup
č
Ćć
Reprezentacija BiH u Fojnici: Prva faza priprema
Č" ' U sastavu reprezentacije BiH su sljedeći igrači:
Sabahudin Delalić (kapiten), Adnan Manko, Asim
Medić, Safet Alibašić, Ismet Godinjak, Dževad
Hamzić, Mirzet Duran,
Ermin Jusufović, Ejub
Mehmedović, Nizam Čan-
čar, Beniz Kadrić, Adnan
Kešmer, Muhamed Kapetanović, Zikret Mahmutović i Edin Džino.
Uz selektora Mirzu
Hrustemovića, treneri u
stručnom štabu našeg tima su Nevzet Alić i Abid
Čišija.
NBA zvijezda ponovo se oglasila
Samo nekoliko dana nakon nemogućeg zahtjeva da
mu Virtus isplati 15 miliona
dolara za jednogodišnji ugovor, Kobi Brajant (Kobe
Bryant) ipak je raspalio
maštu navijača kluba iz Bolonje izjavom da “ozbiljno
razmišlja o dolasku u Italiju”.
Za vrijeme promotivne
posjete Milanu 33-godišnji
NBA as rekao je da bi “bilo
ostvarenje sna igrati u državi koju smatra drugim domom”.
- Mogućnost postoji i o
tome razgovaramo - rekao je
nekada najbolji NBA igrač i
strijelac.
Spektakularni bek Los
Anđeles lejkersa veći dio
mladosti proveo je u Italiji,
gdje je njegov otac Džo (Joe),
također, profesionalno igrao košarku. Kobi perfektno
' š
Brajant: Veliki navijač Milana
govori italijanski jezik i tvrdi da je veliki navijač fudbalskog kluba Milan.
U Virtusu vjeruju da bi
Kobi mogao prihvatiti pet
miliona dolara za kompletnu narednu sezonu u slučaju
da ne bude rješenja za obustavu rada (“lockout”) u
NBA ligi.
(E. J.)
Sutra Memorijalni turnir “Braća Kadić”
"
ž Aktuelni bh. prvak u
košarci HKK Široki postigao je dogovor s novim generalnim sponzorom,internetskom kladionicom WWin.
Tako će u novoj sezoni
klub iz Širokog Brijega nositi
ime HKK Široki WWin,
saopćeno je iz kluba.
Đć
Vodeći teniser svijeta Novak Đoković neće igrati na
turniru u Pekingu, na kojem
je trijumfovao u prethodne
dvije godine. Srbijanski igrač
još se nije oporavio od povrede međurebarnog mišića.
Zbog neigranja na turniru u kineskoj prijestonici, izgubit će 500 ATP poena, ali to neće ugroziti njegovo vodstvo na rang-listi.
M
to na poziv tamošnjeg Saveza.
-Cilj namje odbranatitule
prvaka Evrope. Najveći konkurenti bit će nam Rusija,
Njemačka, Ukrajina i Hrvatska. Očekujemo žestoku borbu s obzirom na to da će ovo
takmičenje za većinu reprezentacija imati kvalifikacijski
karakter za Paraolimpijske
igredogodineu Londonu-rekao je Hrustemović.
H. Č.
meč u Dizeldorfu - kaže nam
Redžović, koji još ne zna ime
protivnika u Manhajmu.
Istovremeno je angažiran i u svom Klubu borilačkih sportova Gladijator,
čiji je osnivač i trener.
Njegovi borci Enko Alić
i Edin Puhalose pripremaju
za Svjetsko prvenstvo u
kik-boksu, koje će krajem
oktobra biti održano u Makedoniji.
D. Z.
M
Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci u Fojnici obavlja prvi dio priprema za
Evropsko prvenstvo u Roterdamu (Holandija) od 7. do 16.
oktobra, na kojem će pokušati
osvojiti sedmi uzastopni naslov prvaka.
Kako nam je kazao selektor Mirza Hrustemović, ekipa
će 3. oktobra pripreme nastaviti u Štutgartu (Njemačka), i
Adnan Redžović već se
priprema za Manhajm 2. decembra, kada će nastupiti u
jednoj od uvodnih borbi prije meča Adnana Ćatića i Britanca Martina Mareja (Murray) za svjetsku titulu u srednjoj kategoriji.
- Drago mi je što ću ponovo raditi jednu od uvodnih
borbi prije našeg svjetskog
šampiona. U januaru naredne godine ću, također, imati
Učestvuje više od 60 boraca
Deveti međunarodnimemorijalni bokserski turnir
“Braća Kadić” bit će održan
sutra (19 sati, ulaz slobodan)
u dvorani “Ramiz Salčin” u
Sarajevu.
Turnir je posvećen istaknutom bh. bokseru Fikretu
Kadiću i njegovom bratu
Safetu, koji su 1992. dali
živote u odbrani Sarajeva.
Fikret Kadić bio je član
Bokserskog kluba Željez-
ničar, prvak i reprezentativac bivše SFRJ te osvajač
međunarodnih turnira.
Očekuje se dolazak više
od 60 eminentnih takmičara
iz Hrvatske, Srbije, Turske,
Njemačke, Italije, Rusije i
Bosne i Hercegovine. Kao
gosti, turniru bi trebale prisustvovati legende boksa
kao što su Marjan Beneš,
Damir Škaro, Anton Josipović i braća Kačar.
PETAK 30. 9. 2011.
22.30
ZABAVA, BHT1
19.30
MESS 2011, OTVARANJE
Od pop-artisti~kih multimedijalnih eksperimenata Endija Varhola i “Velvet Undergrounda”, do
pomaknutog zvuka “Genesisa”
Pitera Gabriela, preko psihodelije
“Pink Floyda” i teatralnosti Dejvida Bouvija, ova nas epizoda
upoznaje s tim kako je umjetni~ki
i konceptualni stil pro`imao rok
muziku. U epizodi se pojavljuje i
“Roxy Music”.
23.32
FILM, HAYAT TV
Highlander 2
Radnja filma odvija se u budu}nosti. Hajlender Konor Mekleod ima najodgovorniji zadatak
dosad. Mora sprije~iti uni{tenje
Zemlje pod anti-ozonskim {titom. U svemu tome su i oni koji
imaju druga~ije planove.
Uloge: Kristofer Lambert, [on
Koneri
Reditelj: Rasel Mulcahy
21.10
SERIJA, FTV
Slomljena krila
D`emalovo priznanje da voli Lejlu poga|a Nazli. Nevzata spa{ava tajanstvenaosoba iodvodigau
svoju pe}inu. On je sada svezan i
nigdje ne mo`e maknuti. Red`ep
saznaje da je [eref uhap{en i sada
hu{ka narod na pobunu.
18.15
SERIJA, TV ALFA
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Mumijevi, animirana serija,
64/71
09.40 Frenderi u zemljama Evrope:
[vedska
09.50 Srebrna lisica, animirani film
10.00 BHT vijesti
10.15 Bio jednom jedan Dnevnik
10.30 Virgilije Nevjesti}, slikar
10.55 Hodoljublje: Prag, 2/2
11.30 Gorko-slatko, igrana serija,
198/229, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Tre}a strana, inf. program, r.
13.15 Retrovizor, muzi~ki program
13.45 Putevi zdravlja, magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.25 Odli~an, 5+,
edukativna serija
Program za djecu i mlade
14.30 Mumijevi, animirana serija,
14.55 [kola filma, obrazovna serija,
15.20 Vesela farma, animirani film
15.25 Dje~iji festivali
15.45 Izgubljena ~ast, serija, 9/77, r.
16.30 Hronika regija: Krajina
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
199/229
17.25 BH gastro kutak, kulinarski
show
18.00 Sve u svemu,
dnevni magazin
18.45 Pri~ice za laku no}, 10/13
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.30 MESS 2011, sve~ano
otvaranje
20.15 Izgubljena ~ast, igrana serija,
10/77
21.00 Dimenzija vi{e, program iz
kulture
22.00 Dnevnik 2
22.30 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 2/7
23.25 Zlatna jaja, igrani film
00.55 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
01.40 Pregled programa za subotu
Amor latino
19.05
OBN SPORT
OBN
06.15 Gospo|a Barbara,
igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~iji program
09.05 Mali spasioci
09.20 Sportske igre mladih,
10. emisija
09.35 X-man
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.25 Harveytoons
10.45 Poko
11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija,
24. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Viza za budu}nost,
igrana serija
13.15 Larin izbor, igrana serija, 16.
epizoda
14.05 Odgovorite ljudima, dijalo{ka
emisija, r.
15.15 Vijesti
15.20 Na{a mala klinika,
igrana serija
16.10 Sve }e biti dobro, igrana serija,
25. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Lud,
zbunjen,
normalan, igrana serija
18.50 Dnevnik, najava
19.15 Harveytoons,
crtana serija
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
20.10 Tv Bingo show
21.09 Dnevnik, najava
21.10 Slomjena krila, igrana serija,
45. epizoda
22.00 Ve~er
sa
Emirom:
gost Hanka Paldum
23.10 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.40 Ezel, igrana serija /12/
01.30 Viza
za budu}nost,
igrana
serija
02.25 Dnevnik 3, r.
02.55 Pregled programa za subotu
21.10
CSI LAS VEGAS
TV ALFA
07.20 Bunny Maloney,
rtani film
07.40 Iron Man, crtani film
08.00 Ukleta
Marijana
(12),
meski~ka
telenovela
09.00 Gorki
`ivot (12), turska
serija
10.15 Stol za 4,
kulinarski show
10.45 Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
11.55 OBN
Info,
informativni program
12.15 Ludo
srce (16), turska
serija
13.15 UEFA Euro liga,
snimak utakmice
15.10 Osveta (12),
turska serija
16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela
17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova
sezona
17.40 Bilo
jednom
u Turskoj (16),
turska serija
18.50 OBN Info,
informativni
program
19.05 OBN
Sport,
sportski pregled
19.15 Poslovni svijet,
tjedni biznis izvje{taj
20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela
21.00 Izgubljeni (12),
turska serija
22.00 Red Carpet (18),
showbiz magazin
23.00 Vox populi
23.05 Veteran (16), igrani film
00.45 OBN Info,
informativni program
01.05 OBN Sport, sportski pregled
17.00
TRIJUMF LJUBAVI
PINK BH
08.00 Novo jutro, jutarnji
program
09.30 Ostrvo kornja~a,
crtani film
09.55 Top shop
10.00 Ma~ak Mika, crtani film
10.25 Amor latino 9,
igrana serija (r)
11.10 Top shop
11.20 Jukebox, muzi~ki program
11.30 Vijesti
12.00 Zakon
ljubavi,
igrana
serija (r)
13.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana serija (r)
14.05 The
Game,
igrana serija
14.30 TheGame,
igrana
serija
15.05 Zakon
ljubavi,
igrana serija
16.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj
se srce,
turska serija (r)
18.15 Amor
latino 10,
igrana
serija
19.00 Vijesti
19.10 TV Libertyinf./pol. magazin
19.55 Vijesti
20.05 Predaj
se srce,
turska serija
21.10 CSI Las
Vegas, krimi serija
22.00 Intervju/tema
dana
22.35 Alpinista/Cliffhanger,
igrani film
00.30 Astrologija
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program
10.00 Naslije|e
jedne
dame, serija r.
10.40 Kupi.ba, emisija
11.00 Zabranjena
ljubav,
telenovela
12.00 Info top,info.program
12.15 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City, zabavni program
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Info top, info.program
14.20 Grand
hitovi,
muzi~ki program
15.00 Sestre, serija
15.45 Kupi.ba, emisija
15.50 Info top, inf.program
16.00 More
ljubavi,
telenovela
17.00 Trijumf
ljubavi,
serija ( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni
obra~un,
kviz
19.20 Info top,
centralne vijesti
19.35 Biometerolo{ka
prognoza
19.36 Za
zdrav
i lijep osmijeh
19.40 Timmy
Time, crtani film
20.00 Naslije|e
jedne
dame, serija
21.00 Grand
show,
muzicki program
22.30 Paparazzo
lov na poznate, zabavna emisija ( nova sezona)
23.30 Kraljica juga,
serija
00.30 Tajni agenti
D.E.B.S., film
02.20 David i Golijat, film
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Eurosport
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Evronet, dokumentarni
program
12.35 Zlo~ina~ki umovi, serija
13.20 Ti si mi sve, film
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Porodi~no blago, serija
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no blago, serija
21.05 Divlji u sedlu, film
22.50 Vijesti
22.55 Zlo~ina~ki umovi, serija
23.40 Dnevnik
23.55 Evronet
00.00 @enski klan, film
00.45 No}ni biskop: Milk, film
19.30
National G.
Na}o Klotildi, na njeno pitanje
gdje ide, govori da ka`e svima
da, gdje god oti{ao, bit }e u njegovom srcu. Rozita zove Na}a i
nudi mu pomo}.
VEČER SA EMIROM
FTV
BHT1
Sedam
razdoblja rocka
22.00
13.00 Opasni
susreti
14.00 Velika
rastavljanja
15.00 Opasni
susreti
16.00 Grad morskih
pasa
17.00 Zato~eni
u inozemstvu
18.00 [apta~
psima
19.00 Upecani: Ubojiti dizajn
20.00 [apta~ psima
21.00 [apta~ psima
22.00 Zato~eni u inozemstvu
23.00 [apta~ psima
00.00 [apta~ psima
Dnevnik
Eurosport 2
12.45
Sportklub
07.30 Fudbal:
Bundesliga:
Bajern
Minhen
- Bajer
Leverkuzen
09.00 Supersport
09.30 Snuker:
Poljska
13.30 Svi sportovi:
Watts
14.00 Tenis:
WTA
Turnir Tokijo
16.30 Kriket
19.30 Vijesti
20.00 Fudbal
20.30 Fudbal:
Bundesliga: Kajzerslautern Stuttgart
22.30 Ko{arka
08.30 Fudbal
(`ene)
09.30 Tenis:
WTA
turnir
Tokijo
12.45 Fudbal:
[ampionski
klub
13.00 Snuker:
Poljska
22.00 Kuglanje:
SAD
23.00 Najja~i
~ovjek:
Liga
[ampiona
Kanarska
Ostrva
Fudbal
MTV Adria
16.50 Awkward
17.10 Randay Jackson
Abdc 6
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography: Today In
Music
19.20 MTV Express
19.40 Storytellers Dixie Chicks
20.30 MTV Takeover
21.00 MTV World Stage
21.50 The Hard Times Of Rj
Berger 2
22.20 Blue Mountain State 2
22.40 Jersey Shore 4
23.30 Skins
00.20 DFC
01.10 3 From 1
14.00
Tenis
FOXlife
14.15
15.05
15.55
16.45
17.35
18.00
18.50
19.15
20.05
20.55
22.00
22.55
23.15
23.40
00.05
00.50
Ali Mekbil
Da, Draga
D`oi
Sretni zavr{etci
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Vil i Grejs
Da, Draga
Ali Mekbil
Seks i grad
Melisa i D`oi
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[apat duhova
Seks i grad
06.30 Tenis Thailand and
Malaysia
07.15 [email protected]: ATP Thailand 1/4
Finale
10.30 ATP Malaysia 1/4 Finale
14.00 [email protected]: ATP Thailand 1/4
Finale
18.00 Vijesti
18.30 Premier League News
18.45 Premier League Magazin
19.15 [email protected]: EBEL: Medvescak Olimpija
21.30 Euroleague kvalifikacije:
PAOK - Galatasaray
23.15 Najava Premier League
23.45 Vijesti
00.00 Premier League Magazin
00.15 Liga {ampiona: Valencia Chelsea
02.00 Euroleague kvalifikacije:
Asvel - Gravelines
23.15
Najava Premier League
FOXCRIME
12.20
13.05
13.56
14.40
15.30
16.14
17.00
17.45
18.30
19.14
20.00
20.45
21.30
22.20
23.10
23.55
00.40
01.26
Metlok
Pisac i detektiv
Frikovi
Nestali
Put osvete
Red i zakon
D`ordan
Ne~ujno
Bjekstvo iz zatvora
@enski klan
Put osvete
Red i zakon
Kasl
Dojlova republika
Kasl
Frikovi
@enski klan
Bjekstvo iz zatvora
23.40
FILM, NOVA TV
Proma{en film
Film prati smije{ne nezgode grupe
luckastih dvadesetogodi{njaka koji
poku{avaju prona}i uto~i{te tokom
jedne sudbonosne no}i. Put im prije~e sve mogu}e katastrofe i prirodne nepogode poput asteroida, tornada te potresa...
Uloge: Met Latner, Vanesa Minilo
Reditelj: D`ejson Fridberg
21.10
FILM, HRT1
Milioner s ulice
D`amal Malik osamnaestogodi{nji
je mladi} iz Mumbaija, dijete s ulice,
bez roditelja, ~esto i bez hrane. Odmalena je nau~io na te`ak, siroma{ki `ivot. No, njegov se `ivot mijenja kad se prijavi i uspije kvalificirati za kviz “Ko `eli biti milioner”...
Uloge: Dev Patel, Frida Pinto
Redatelj: Deni Bojl i Lovelin Tandan
PETAK 30. 9. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
21.00
ZVIJEZDA MOŽEŠ BITI TI
HAYAT TV
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani
film
08.05 Eliza, serija (r)
09.05 Zakon ljubavi, serija (r)
10.05 Ukradeni `ivoti, serija
14.05 Igra, serija, (r)
14.30 Igra, serija (r)
15.05 Zakon ljubavi, serija, 75
16.00 Ukradeni `ivoti, serija,
17.15 Predaj se srce, serija
20.05 Predaj se srce, serija,
21.10 CSI: Las Vegas, serija
22.35 Alpinista, film
RTRS
11.20 Kafana je moja sudbina Toma Zdravkovi}
12.00 Dnevnik 1
12.20 Zimski posao, film
14.10 Prislu{kivanje, serija
15.10 To toplo ljeto, serija
16.00 Muzi~ki poster
16.24 Izvje{taj sa banjalu~ke
berze
16.30 Srpska danas
16.55 Dragulj u carskoj palati,
serija
18.00 Bosnalijekova tv
ordinacija
18.40 Tv bingo
19.30 Dnevnik 2
20.20 Ko{arka{ki turnir: Igokea
- Hemofarm {tada,
direktan prijenos
22.30 Dnevnik 3
22.52 Sport
22.57 Finansijske novosti
23.35 Prljavi rat, film
01.05 Bez suza, mini serija
DNEVNIK
21.45
HRT1
06.30 Dobro jutro svima,
jutarnji program
08.30 Fifi, crtani film, 33. epizoda
08.50 Beba Felix, crtani film,
15.epizoda
09.00 Bumba, crtani film, 93. i 94.
epizoda
09.10 Garfield, crtani film,
41. epizoda
09.25 Lijeni grad, crtani film,42 .
epizoda
09.50 Jagodica Bobica, Jagositne
pustolovine, crtani film, 25.
epizoda
10.15 Dragon ball Z, crtani film, 5.
epizoda
10.45 Bakugan, crtani film, 67.
11.10 Winx, igrana serija, 38.
11.30 Bestseller
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,
8. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 79.
epizoda
14.00 Ispuni mi `elju
14.48 Bestseller
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
16.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
100. epizoda
17.00 Iatorija nauke, dokumentarni
program, 2. epizoda
18.08 Biometeorolo{ka prognoza
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show
18.45 HIPP - Dje~ije bolesti
19.00 Vijesti u 7, inf. emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kolo sre}e
20.05 Kad li{}e pada, igrana serija,
101. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti,
show u`ivo
23.30 Sport centar
23.32 Highlander 2, igrani film
[email protected]
19.30
11.00 Film
13.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
14.05 CSI. New York, serija
15.05 Zakon ljubavi, serija
16.00 Ukradeni `ivot, serija
17.15 Predaj se srce, serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV Oscar-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 CSI. Las Vegas, serija
22.35 Alpinista, film
ZENICA
15.10
15.55
16.00
16.05
16.35
17.00
17.30
17.55
18.01
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.05
21.30
22.30
23.00
23.30
HRT 2
12.18 TV kalendar (R)
12.35 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (7/182)*
13.22 Sve }e biti dobro, serija
(73/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.15 Drugo mi{ljenje
14.45 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot
14.49 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (73/240)*
15.31 Me|imurska zlatarija, emisija
pu~ke i predajne kulture
16.01 Skica za portret. Vlasta
@ani}
16.17 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom (R)
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.08 HAK - Promet info
17.09 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.13 Globalno sijelo
17.41 Putem europskih fondova
18.29 Capri 3, telenovela (21/26)*
19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.03 Vrijeme
20.06 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.12 Hrvatska policija u Domovinskom ratu, dok. film (1/2)
21.10 Premijera tjedna: Milijuna{ s
ulice, ameri~ki film (12)
(120')*
23.25 Dnevnik 3
23.45 Sport
23.48 Vrijeme
23.54 Vijesti iz kulture
23.59 Pastel, emisija
00.00 Peti dan, talk show
00.55 Filmski maraton - ciklus Jima
Jarmuscha: ^udnije od raja,
ameri~ko-njema~ki film
02.35 Filmski maraton: Opsesija,
talijanski film (136') (R)*
HTV OSKAR C
Sponzoru{e, serija, r.
TV izlog
Iz dana u dan
Oni dolaze, repriza
Putopis. Paso{ za Ju`nu
Ameriku,repriza
Dokumentarni program
Dje~iji program
TV izlog
Frejzer
Mali oglasi,
Zenica danas
Muzi~ki program
Mini TV serija
TV izlog
Sfera, kulturni magazin
Sponzoru{e, serija
Obavje{tenja
Zenica danas, repriza
VOA Glas Amerike
KISS
12.15 Lifestyle TV
NIJEMI SVJEDOK
KAKANJ
17.00
17.05
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00
22.00
22.45
23.00
23.30
Flash vijesti
Amor Latino, serija
Svijet uspje{nih
Svijet tajni, turska serija
Bra}a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Hutba
Marketing
Put istine
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
HEMA
14.00 Muzi~ki program +
Promocija programa
15.00 Vijesti, informativni
program
16.00 Na{i razgovori,
intervju, r.
IN MAGAZIN
Nova TV
07.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (31/47)*
07.30 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (13/26)*
07.55 Mala TV*
08.25 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu (4/13)*
08.50 [kolski sat. Kamenje*
09.35 Olujni svijet, serija za djecu
(11/26)*
10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog
sabora*
13.30 Fotografija u Hrvatskoj*
13.45 Drugi format (R)*
14.30 H2O Uz malo vode!, serija za
mlade (10/78)*
14.55 Edgemont 1, serija za mlade
(10/13)*
15.20 [kolski sat. Kamenje (R)*
15.50 Puni krug (R)*
16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani
film*
16.20 Mala TV (R)*
--.-- TV vrti}. Kava (R)*
--.-- Patuljkove pri~e. Vodenkonj
Balonko, crtani film (R)*
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde.
Izlet (R)*
16.50 Po{tar Pet, crtani film*
17.10 [apta~ psima 5 (3/37)*
18.00 Regionalni dnevnik*
18.20 @upanijska panorama*
18.30 Briljanteen*
19.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (32/47)*
19.30 Glazba, glazba... pop*
19.55 Ve~eras*
20.00 Filmska zvijezda - Riba u borbi
za opstanak, dokumentarni
film (49')*
20.55 Prljavi seksi novac 2, serija
(12) (1/13)*
21.45 Nijemi svjedok 13, serija (12)
(2/5)*
23.35 Na rubu znanosti: Jahvina
slava - drevna biblijska letjelica*
00.20 Vrijeme je za jazz: Ray Anderson
Pocket Brass Band, 2. dio*
01.20 Retrovizor: Moja obitelj 7b,
humoristi~na serija (6/9)*
01.50 Retrovizor: 24 (7), serija (12)
12.55 Kontraverze-by Drago
Ple}ko, emisija
13.55 Okolo kole
14.30 Criss Angel Mindfreak
15.00 Biografije, serija
16.00 @ivot pi{e pri~e
16.30 Reporta`a
17.50 Hrana i vino, emisija
18.50 Marketing
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT 1
20.00 Reporta`a
21.00 Dobar, lo{, zao-talk
show
22.00 Dnevnik KISS
22.25 Vesna Kljaji} u`ivo, talk
show
17.25
06.55 Neustra{ivi
Scooby
Doo,
crtana serija1/14
07.20 Bumba,
crtana
serija 29-30/150
07.35 Tomica
i prijatelji, crtana serija
20/46
07.45 TV izlog
08.00 Nate
Berkus
Show41/173
08.55 Kad
li{}e
pada, serija R
09.55 Ljubav i
kazna,
serija R
10.55 TV izlog
11.10 Inspektor
Rex, serija R
12.10 IN magazin R
12.55 Larin
izbor, serija R
13.55 Teresa, serija 34-35/152
16.00 Inspektor
Rex, serija 5/15
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad
li{}e
pada, serija79/174
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Ljubav i
kazna, serija 30/62
21.00 Larin
izbor,
serija17/160
22.00 Policijska
akademija 6.
Grad pod opsadom, igrani
film
23.40 Proma{en film, igrani film
(12)*
01.25 Boa, igrani film (12)* R
03.00 Ezo TV, tarot show (18)*
04.30 Wyvern, igrani film (12)*
05.55 Kraj programa
17.00 City lights, muzi~ka
emisija, r.
18.00 Vijesti, inf. program
19.00 Serijski program
20.00 Bosanska dolina
piramida, dok. program
21.00 Religija u slu`bi `ivota,
religijski program
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
BN
15.00
16.00
16.25
18.00
18.30
19.00
19.30
20.10
21.00
22.30
Preljubnici
Dnevnik 1
Greh njene majke, serija
Danas u Srpskoj
Monitoring
Sport fle{
Dnevnik 2
Kasandra, serija
Bela la|a, serija
Dnevnik 3
[email protected]
17.00
19.00
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Biografije poznatih
Sestrice, serija
Muzi~ki program
TV OSM
17.15 Predaj se srce,
serija
18.30 Dan, inf. emisija
19.30 Portal
20.05 Predaj se srce,
serija
21.10 CSI. Las Vegas,
serija
22.35 Uski prolaz, film
00.30 Astro show
TV USK
16.30
16.30
17.15
18.15
18.40
19.00
19.30
20.05
20.40
21.30
21.50
22.50
Preporu~ujemo...
Istina. Inf.dok. program
Predaj se srce, serija
Alternativna medicina,
dok. program
Hello Ketty
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Najvoljenije `ene svijeta:
Princeza Dijana
Najbolje godine, serija
Dnevnik 2
Predaj se srce, serija
Skrivena palma
VISOKO
17.30
19.25
19.30
20.10
20.30
20.45
21.15
22.00
22.05
22.45
23.00
Razgovor s povodom, r.
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti
U dru{tvu sa...
Svijet tajni, serija
Marketing blok
Sevdah u srcu
Aktuelnosti, r.
TV strane
HIT TV
18.30
19.00
19.25
19.30
20.00
21.00
22.00
22.35
Vremeplov
Objektiv I
Triumph
Frame
Tajna
Scena
Objektiv II
Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas Amerike
Ljubav: @elite da se malo odmorite od emotivnih zapleta. Morate znati {ta o~ekujete od ljubavi.
Posao: Zahvaljuju}i poznanstvu sa va`nom osobom, u vama se bude nove ambicije. Mogu}e je
unapre|enje.
Zdravlje: Nema tegoba.
Ljubav: O~ekuju vas uzbu|enja i dinami~niji ljubavni `ivot. Mo`da se iznenada, `estoko zaljubite.
Posao: Poslovi se rje{avaju, sve ide u `eljenom
pravcu. Sada vam je drago zbog jedne davne odluke.
Zdravlje: Ni{ta zabrinjavaju}e.
Ljubav: Dan bez ve}ih ljubavnih problema. Zapitajte
se za{to ste ponekad, kao danas, poti{teni, nezadovoljni.
Posao: Budite umjereniji u preuzimanju obaveza.
Bez straha odbijte poslove koji vam ne odgovaraju.
Zdravlje: Ne zaboravite, zdravlje je najva`nije!
Ljubav: Nema razloga za brigu. Jo{ manje za optu`ivanje partnera da ne vodi dovoljno brigu o vama.
Posao: Poslovi vezani za inostranstvo i dalje su izvrsno aspektirani. Ipak, neodlu~ni ste i zabrinuti.
Zdravlje: Samo smanjite nervozu.
Ljubav: Imate priliku da se oslobodite pro{losti. Napokon posti`ete zadovoljstvo i emotivni sklad.
Posao: Ostvarenje dugoro~nih planova, zasad, nije
mogu}e. Realnije sagledajte stvarno stanje.
Zdravlje: Osjetljivi ste na promjene.
Ljubav: Postoji {ansa da se ozbiljno zaljubite u osobu koju ve} poznajete. Ljubav je uzvra}ena...
Posao: Mogu}e su nesuglasice s osobom koja vam
je privatno draga, ali sa kojom ne `elite raditi.
Zdravlje: Energi~niji ste nego ina~e.
Ljubav: Pripremite se, mogu}a je mala kriza. Na
sre}u, kada treba, znate biti s obje noge na zemlji.
Posao: Te`ite luksuzu, vi{e tro{ite nego {to mo`ete
pokriti. Poka`ete prakti~niju stranu svoje prirode.
Zdravlje: Ja~ajte imunitet.
Ljubav: @elite da iza|ete, da se zabavite. I na taj
na~in bje`ite od ljubavnih problema, koji i nisu
stra{ni.
Posao: Morate najve}i i najodgovorniji dio posla sami obaviti. Ako izdr`ite, rezultati mogu biti izvrsni.
Zdravlje: Te{ko}e sa cirkulacijom.
Ljubav: Ozbiljna veza je te{ko ostvariva. Zanesenost se, u najboljem slu~aju, pretvara u avanturu.
Posao: Pripremite se za neo~ekivane preokrete i
probleme koji kvare va{e raspolo`enje i poslovni zanos.
Zdravlje: Gotovo odli~no.
Ljubav: Za novu ljubav “krivo” je prijateljstvo. Vjerovatno }e vas spojiti osoba iz poslovne okoline ili familije.
Posao: Oslonite se na svoje snage. Ne slu{ajte savjete nezvanih
osoba, kojih je previ{e oko vas.
Zdravlje: Emotivno ste preoptere}eni.
Ljubav: Udvara vam se zanimljiva osoba. Nemojte
prenaglo donijeti zaklju~ak o krajnjem ishodu veze...
Posao: Sklonost neplaniranom tro{enju ili rasipnost dovode vas na prag krize. Dr`ite se plana.
Zdravlje: Obogatite jelovnik.
Ljubav: Stavljate na isku{enje partnerovu ljubav i/li strpljenje. Zapitajte se da li ste potpuno fer?
Posao: Puno razmi{ljate o finansijskoj situaciji i poslovima koji mogu da je poprave. Pre|ite na konkretno...
Zdravlje:Nemojte se zapu{tati.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGA\AJI
DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Jong Il voli trošiti
PJONGJANG - Sjevernokorejski
lider Kim Jong Il troši od 100.000
do 200.000 dolara godišnje na svoje
kućne ljubimce, iako u zemlji vladaju ozbiljne nestašice hrane. To je
ustvrdio zastupnik Jun Sang-Hjun,
pozivajući se na izvore u obavještajnim službama. Kim je prošle
godine uvezao nekoliko desetina
orlovih kasača, jedne od najpoznatijih ruskih pasmina konja.
Longorija: Prva na listi top ličnosti s dobrim honorarom
Magazin “Forbes” sastavio listu glumica koje izvrsno zarađuju u TV serijama
Ć Longorija godišnje dobije 13 miliona dolara, kao i Tina Fej iz humorističke serije “30 Rock”
LOS ANĐELES - Da se od glume
u TV serijama može bogato živjeti,
potvrđuje i lista američkog magazina “Forbes”, koji otkriva zarade top
ličnosti malog ekrana. Na prvom
mjestu najplaćenijih glumica u TV
serijama su zvijezda “Očajnih
kućanica” Eva Longorija (Longoria) i Tina Fej (Fey) iz humorističke
serije “30 Rock”, koje godišnje zarađuju po 13 miliona dolara.
Iza njih sa po 10 miliona dolara
godišnje slijede još jedna “kućanica” Marsija Kros (Marcia Cross),
detektivka iz “Odjeljenja za specijalne žrtve” Mariška Hargitaj (Mariska Hargitay) i istražiteljica serije “Mjesto zločina: Las Vegas”
Mardž Helgenberger (Marg).
Posljednja na listi “Top 10”, sa
zaradom od šest miliona dolara godišnje, jeste Džulijana Margulis
(Julianna Margulies), zvijezda serije “Dobra supruga”.
” ” BRISEL - Popularni kabare
“Crazy Horse” sljedeće će sedmice zabavljati Belgijance svojim
šouom “Forever Crazy”. Plesačice su odlučile iskoristiti slobodno vrijeme prije nastupa pa su
obišle znamenitosti Brisela i posjetile gradsku vijećnicu. Razgovarale su i s gradonačelnikom
Fredijem Tilmansom (Freddy
Thielemans) i njegovim saradnikom za turizam.
Sunčanje u parku
$ć &#
LONDON - Za ovo doba godine temperature u Velikoj Britaniji su izuzetno visoke, pa su
mnogi jučer uživali u sunčanju
u parkovima. Neobično toplo,
kažu tamošnji meteorolozi, bit
će i sljedeće sedmice.
Iskosa
!"
##
VARNA - Stranka Društvo za novu Bugarsku kandidirala je magarca Marka za gradonačelnika.
Dojčin Dimitrov, član stranke,
kaže da magarac Marko, za razliku
od ostalih kandidata, ima čvrst karakter, ne krade i uvijek obavi sav
posao koji je pred njim. Ovo je prvi
put da životinja bude kandidirana
na izborima u Bugarskoj.
Igrači utakmicu igraju samo jednom godišnje
LONDON - S vojnom preciznošću, grupa ekscentričnih Engleza krenula je na jedan od najluđih sportskih događaja na svijetu - utakmicu kriketa na otvorenom moru. Zaprepašteni putnici
prekookeanskih kruzera koji su
plovili u blizini mogli su vidjeti
krajnje neobičan prizor; igrače
kriketa u tradicionalnoj bijeloj
odjeći kako zamahuju svojim palicama i hvataju loptu usred mora. Utakmica se jednom godišnje
odigrava na mjestu zvanom
Brembls benk, malom pješčanom
sprudu koji se samo tridesetak minuta uzdiže iz vode u vrijeme najniže oseke u godini u kanalu Solent, između obale južne Engleske i otoka Vajt.
Plesačice s gradonačelnikom Tilmansom
Download

E - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping