17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 14. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5793 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
Krakov
TUZLA
Nesretna ruka Zbignjeva Bonjeka izvukla Portugal
(Foto: AFP)
Repriza bara`a iz 2009.
64.-67.
strana
Portugalci
nisu neranjivi
Bombom i rafalima na Balijagi}a
/#(+,#ĝ-+
0#2#&0#
#&81-#6#
Napada~i bacili bombu i ispalili 26 metaka z Radon~i}: Pokazati
gra|ansku hrabrost u savladavanju bo{nja~ke dr`avne mafije
Ekskluzivno: Predrag Matvejevi} za „Avaz“
Balijagi}: Smi{ljeni napad
9. str.
SVIJET NAS
[TITI OD
NAS SAMIH
Prozor: Gdje je grobnica strijeljanih civila
8. strana
KOSTI BO[NJAKA
SKRIVENE ISPOD
SVADBENOG SALONA
Nevjerovatno: Skidanje mase pred kamerama
7. strana
SARAJLIJA
[email protected] 205
KILOGRAMA
Jake policijske snage na licu mjesta: U ku}i bili advokatova supruga i sin
R
afalnom paljbom iz automatske pu{ke i bacanjem
ru~ne bombe na terasu
ju~er oko pet sati vi{e jo{
nepoznatih osoba izvr{ilo je na-
[OKANTNO
10. strana
Bosanke u Srbiji
abortiraju
djevoj~ice
pad na porodi~nu ku}u uglednog
advokata Faruka Balijagi}a u tuzlanskom naselju Kula.
Znakovito je da su se napadi
dogodili nakon op{irnog inter-
(Foto: A. Bajri} Blicko)
vjua Balijagi}a u „Dnevnom avazu“. Balijagi} je izjavio da mu je
sugerirano da radi li~ne sigurnosti tra`i povla~enje intervjua.
2., 3., 4. i 5. strana
Ukratko
2
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
SKANDALOZNO Ba~ena bomba i ispaljeni rafali na ku}u
S izlaganja u Institutu
Bo{nja~ki institut
Sje}anje na
Zulfikarpa{i}a
O temi „Bo{nja~ki institut u procesima kulturnog i politi~kog samoodre|enja Bo{njaka“ sino} su u Bo{nja~kom
institutu u Sarajevu razgovarali prof. dr. [a}ir
Filandra, prof. dr. Enes
Kari}, prof. dr. Ivo
Kom{i} i dr. Hilmo Neimarlija.
Ove godine ujedno se obilje`ava 90 godina od
ro|enja Adil-bega Zulfikarpa{i}a i deset godina od
osnivanja Bo{nja~kog instiA. Nu.
tuta u Sarajevu.
Prijedlozi
Strategija EU
za Balkan
X Bugarska, Gr~ka i
Rumunija predlo`ile su
ju~er da se izradi strategija s ciljem ubrzavanja
priklju~enja zemalja nastalih raspadom biv{e
Jugoslavije Evropskoj
uniji, saop}ilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Sofiji.
VSTVBiH
Eksperti u posjeti
X Eksperti iz zemalja
EU su u okviru procjene
i verfikacije BiH u procesu monitoringa vizne
liberalizacije bili u posjeti Uredu disciplinskog tu`ioca Visokog
sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH (VSTVBiH).
Predstavnik ekspertske
misije Frank [ermans
(Schuermans) sastao se s
Arbenom Murtezi}em,
glavnim disciplinskim
tu`iocem, da bi se upoznao o praksi i rezultatima ovog ureda.
Igmanska inicijativa
Kom{i} u
Beogradu
X Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko
Kom{i} sudjelovat }e u
radu 22. sesije Igmanske
inicijative, koja danas
po~inje u Beogradu, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Tema je
„Evropska perspektiva i
stabilnost regije“.
Sudjelovanje na sesiji, pored doma}ina i Kom{i}a,
potvrdili su i predsjednik
Srbije Boris Tadi}, predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} i Crne Gore Filip
Vujanovi} kao i povjerenik za pro{irenje EU
[tefan Fule (Fuele).
Mafija{ki napad
Pukom sre}om Balijagi}eva supruga i sin ostali nepovrije|eni z Indikativno da se napad doga|a
Vi{e nepoznatih osoba
rafalnom paljbom iz automatske pu{ke te bacanjem ru~ne
bombe na terasu izvr{ilo je
ju~er oko pet sati napad na
porodi~nu ku}u advokata
Faruka Balijagi}a u Tuzli.
Za vrijeme napada, u ku}i su
bili Balijagi}ev sin Adnan i
supruga Senada, koji su pukom sre}om pro{li bez povreda.
Sna`na detonacija
Indikativno je da se napad na ku}u advokata dogodio u vrijeme kada na{ list u
nekoliko nastavaka objavljuje intervju u kojem Balijagi}
iznosi {okantna saznanja o
zlo~inima i kriminalu s kojim su povezane najvi{e
bo{nja~ke politi~ke strukture. Balijagi}, kako je rekao
nakon ovog brutalnog napada, smatra da je on dobro
osmi{ljen i organiziran, te da
mu je sugerirano da obustavi pisanje „Avaza“.
- Rije~ je o smi{ljenom i
organizovanom napadu i tu
nema dvojbe. Pozive sam
dobivao od poslovnih partnera, a pretpostavljam da je
politi~ki vrh koji je prozvan
Rupe od rafala na fasadi i prozoru: Supruga i sin bili u ku}i u
vrijeme napada
Ispaljeno 26 metaka
Uvi|ajem je utvr|eno da je
na ku}u Balijagi}a ispaljeno
ta~no 26 metaka te ba~ena jedna ru~na bomba. Za sada se
napad na ku}u tretira kao krivi~no djelo izazivanja op}e
opasnosti po nepoznatom
izvr{iocu, jer nisu poznati motivi ni po~inioci ovog napada.
- Prona{li smo odre|ene
dokaze, koji su izuzeti i bit
}e poslani na vje{ta~enje.
Nadamo se da }emo putem njih do}i do po~inilaca napada. Za sada nemamo
identitet po~initelja, ali se
operativnim radnjama intenzivno radi na njihovom
otkrivanju - kazala je tu`iteljica Arapovi}-Kova~evi}.
Balijagi} ispred ku}e gdje se
dogodio napad (Foto: A. Bajri} Blicko)
Predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} posjetio porodicu Balijagi}
Ako ne pobijedi mafiju, ova
zemlja nema perspektivu!
Ovo {to se dogodilo od nas tra`i gra|ansku hrabrost, prvenstveno od istra`nih organa,
tu`itelja i sudija, da izvu~emo sablju i obezglavimo mafija{ku hobotnicu
Predsjednik Saveza za
bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} posjetio je
ju~er mjesto doga|aja i razgovarao s advokatom Farukom Balijagi}em.
Radon~i} je pru`io podr{ku i pozvao na gra|ansku hrabrost u savladavanju
vi{edecenijske bo{nja~ke
dr`avne mafije.
- Savez za bolju budu}nost od svog osnivanja
govori da ova zemlja nema
perspektive ako se ne pobijedi dvadesetogodi{nja bo{nja~ka mafija. Ovo {to se dogodilo u porodi~noj ku}i
advokata Balijagi}a, od svih
nas tra`i gra|ansku hrabrost, prvenstveno od istra`nih
organa, tu`itelja i sudija,
da, napokon, izvu~emo sablju i obezglavimo mafi- Balijagi} i Radon~i} u razgovoru: Podr{ka istra`nim organima
ja{ku hobotnicu, ~iji su kraci u privatizacijskoj mafiji,
ali i u narko-kartelima i politici - rekao je Radon~i}.
Odgovaraju}i na pitanje
o eventualnim motivima
napada, Radon~i} je rekao:
- Ja ne mogu pri~ati o
motivima. Za to postoje
istra`ni organi, kojima dajemo punu podr{ku da istraju u razotkrivanju mafije,
ali i pronala`enju njihovih
politi~kih i medijskih mentora i za{titnika.
Napadi na advokate Balijagi}a, a ranije i na Senada Krehu, prema Radon~i}evom mi{ljenju,
„dokaz su da mafija u BiH
ima veliku hrabrost potpomognutu punom za{titom i podr{kom politi~kog
vrha“.
u mom intervjuu naru~ilac
tih sugestija - smatra Balijagi}.
Rafalna paljba i sna`na
detonacija probudile su
mnoge Balijagi}eve kom{ije
u ulici 16. muslimanske brigade, u tuzlanskom naselju
Kula. Jedan od njih, koji je
kao svjedok doga|aja ispitan
u MUP-u TK, potvrdio nam
je da je ~uo vi{e rafala, a zatim i detonaciju bombe.
Automatsko oru`je
Na lice mjesta odmah po
ovom doga|aju stigla je kantonalna policija, a uvi|aj je
obavilo Kantonalno tu`ila{tvo u Tuzli. Portparol Ministarstva unutra{njih poslova TK Miralem Malki}
izjavio je da je napad izvr{en
automatskim oru`jem i bombom M-57.
- Prema izjavama svjedoka iz okolnih ku}a, prvo se
~ulo nekoliko rafala, a zatim
i sna`na detonacija. Najvjerovatnije je u pitanju ru~na
bomba M-57. Neosporno je
da se radi o automatskom naoru`anju iz kojeg je vr{ena
rafalna paljba. Sve druge
okolnosti vezane uz taj tok
operativnog dijela su u fazi
provjere i vi{e su vezane uz
samu istragu - kazao je Malki}.
Balijagi} je u vrijeme napada boravio u Sarajevu, a o
nemilom doga|aju obavije-
3
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Faruka Balijagi}a u Tuzli
na advokata
u vrijeme kada se objavljuje, u nastavcima, Balijagi}ev intervju u na{em listu
Serija ataka na advokate
X Prije napada na Balijagi}a registrirana su jo{ dva ozbi-
ljna napada na advokate povezane s predmetom koji se
vodi protiv zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a.
X Supruga Zijada Turkovi}a [ejla Jugo-Turkovi} 23.
septembra pro{le godine ispred sudnice Suda BiH
prijetila je advokatu Izetu Ba`darevi}u iz Sarajeva,
jer, navodno, nagovara svjedoke da govore protiv
Turkovi}a. Ba`darevi} je u vrijeme napada ve} branio optu`enog Hajrudina Memovi}a, koji je u julu
ove godine s Tu`ila{tvom BiH potpisao sporazum o
priznanju krivice.
X Advokat Senad Kreho brutalno je napadnut 8. septembra ove godine u kafi}u „Pravda“ u Radi}evoj
ulici u Sarajevu, gdje ga je nepoznat mu{karac
dr{kom pi{tolja udario u glavu. Kreho je pre`ivio
napad nepoznatog ubice, koji je u dva navrata uperio pi{tolj u njega, ali svaki put oru`je nije opalilo.
Kreho je u po~etku zastupao Zijada Turkovi}a i Seada Dumanji}a.
Udari i na hrabre tu`ioce
Komora }e se oglasiti
Predsjednica Federalne advokatske/odvjetni~ke komore Amila Kunosi}-Ferizovi} najavila je da }e ovih dana
zasjedati Upravni odbor Komore, na kojem }e biti razmatrane informacije o napadu na advokata Faruka Balijagi}a,
nakon ~ega }e se oglasiti zvani~nim saop}enjem.
- Osu|ujemo napade na gra|ane, me|u kojima su i
advokati koji profesionalno obavljaju svoju du`nost.
Zahtijevamo od policije i tu`ila{tva da otkriju po~inioce
i pru`e za{titu svim gra|anima, pa tako i advokatima - kaB. C.
zala je Kunosi}-Ferizovi}.
Nije prona|en napada~ na Krehu
Sarajevski advokat Senad
Kreho ju~er nam je potvrdio
da jo{ nije identificirana osoba koja ga je po~etkom septembra poku{ala ubiti u kafi}u
„Pravda“.
- Ni{ta se nije uradilo do sada. Upravni odbor regionalne
Advokatske komore Kantona
Sarajevo u dva navrata je od
glavne tu`iteljice Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu Nives Kanev~ev tra`io informacije o stanju moje istrage i o osiguravanju pratnje za mene i do
sada nismo dobili nikakav
odgovor - kazao je Kreho.
Komentiraju}i najnoviji napad na Balijagi}a, Kreho isti~e da su sve u~estaliji napadi na advokate, koji samo rade svoj posao,
ujedno i atak na pravosu|e,
jer je advokatura zajedno sa
Kreho: Atak na pravosu|e
sudstvom i tu`ila{tvom sastavni dio pravosu|a.
- Svako od nas, advokata, ima raznovrsnu klijentelu, od politi~ara i doktora, do osoba koje su dio takozvanog kriminalnog miljea. Ako se napadi nastave,
vlo lako bi se mogli prebaciti na tu`oce i sudije - kaB. C.
zao je Kreho.
Svjedoci smo javnih
napada na hrabre dr`avne
tu`ioce Dianu Kajmakovi} i Olega ^avku, koji zastupaju optu`nicu protiv
Turkovi}eve grupe. I dok
je ^avka bio izlo`en medijskoj diskreditaciji, napadi na tu`iteljicu Kajmakovi} bili su konkretniji,
zbog ~ega ona i danas ima
policijsku pratnju.
U decembru pro{le
godine iz gara`e je ukradena „{koda octavia“,
vlasni{tvo njenog supruga. Automobil je na|en ^avka: Bio izlo`en medijskoj
nekoliko dana kasnije i diskreditaciji
bio je prili~no o{te}en.
je u no}i 5. jula ove godine
Drugi napad uslijedio je jedna osoba probu{ila gumu
dan uo~i razmatranja nago- na „{kodi octaviji“, koja je
dbe Tu`ila{tva BiH sa sa- bila parkirana ispred zgrade
da{njim svjedokom optu`be u kojoj tu`iteljica `ivi s poSeadom Dumanji}em. Tada rodicom.
stila ga je supruga Senada,
nakon ~ega se hitno vratio u
Tuzlu. U ku}i je, osim prozora i fasade, gelerima i detonacijom o{te}en i ve}i dio namje{taja.
- Supruga mi je u pet sati javila da je ba~ena bomba
i ispaljen rafal na ku}u. Senada je bila na prvom spratu, dok je na drugom bio sin
Adnan, a sre}om niko nije
povrije|en. Tokom uvi|aja
istra`ni organi su prona{li takozvanu ka{iku za aktiviranje bombe, i re~eno mi je da
se putem DNK analize, ispravnim putem mo`e na}i
po~inilac ovog napada - kazao je Balijagi}.
Uvi|aj, koji je okon~an
oko 16.30 sati, obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK i
de`urna kantonalna tu`itelji-
ca Danica Arapovi}-Kova~evi}.
Iako je oru`ani napad na
ku}u po~injen u ranim jutarnjim satima, uvi|aj je po~eo
tek u podne, jer je advokat
Balijagi} tra`io izuze}e [esenama ]osi}a, glavnog kantonalnog tu`ioca, s ovog slu~aja.
- S razlogom sam tra`io
njegovo izuze}e, jer je to
tu`ilac koji prikriva kriminal. Na prijedlog tu`ioca Ive
Ivelji}a, glavni kantonalni
tu`ilac [esenam ]osi} aminovao je nagodbu za poku{aj
ubistva i ubistvo, po kojoj je
Irfan Smaji} osu|en na godinu zatvora. Smaji} je optu`en
za ova krivi~na djela jer je
u~estvovao u ubistvu Jasenka
Hajdarhod`i}a i poku{aju
ubistva Damira Mehi}a u
Tuzli - rekao je Balijagi}.
A. MUSLIMOVI]
Komentar dana
Pi{e: Almasa [email protected]]
([email protected])
Za{titnici
mafije
BiH li~i na vlast koja je 20 godina {titila
notorne doma}e i strane kriminalce
Ko je i iz kojih motiva pucao na ku}u advokata Faruka
Balijagi}a, za sada nema informacija. Sve je u fazi istrage i
treba vjerovati istra`nim organima da }e svoj posao obaviti kako treba, odnosno prona}i
„ni{and`ije“ koji s automatima i bombama tako slobodno
hodaju i siju strah u narodu.
Ali, i nakon ju~era{njih
rafala i detonacija, u svakom
gra|aninu BiH raste strah.
Pod ~ijom to za{titom kriminalci smjelo ma{u
oru`jem, pa danas nismo
mirni ni u vlastitom kupatilu, u prodavnici dok kupujemo hljeb, sjedimo u kafani ili vodimo dijete u {kolu?
Na {ta to BiH li~i 15 godina nakon rata, s pravom
se pitaju njeni osiroma{eni
i oja|eni gra|ani. Za one
koji jo{ nisu na~isto, Bosna,
na svoju nesre}u, li~i na
vlast koja je vodi. Vlast koja svih ovih godina izbjega-
va odgovoriti ~ija je to mo}
tako komotno kotila, odgajala i {titila doma}e i
me|unarodne kriminalce,
od kojih danas svi strepimo.
Nisu, valjda, marsovci u
kantonalnim i entitetskim
ministarstvima izdavali
rje{enja kriminalcima da
registriraju oplja~kano kao
svoje, grade stambenu i svaku drugu infrastrukturu, koja im danas slu`i da napadaju, reketiraju, kradu, ubijaju,
pucaju na koga ho}e i kad
ho}e? To je radila vlast, odnosno mo}ni izvr{ioci te vlasti.
Sve {to se posljednjih godina doga|a u BiH, neodoljivo podsje}a na Srbiju prije
ubistva Zorana \in|i}a. Ta
dr`ava smogla je snage da iz
debele politi~ke za{tite u zatvorske re{etke u akciji „Sablja“ satjera sve one koji su od
nje pravili raj za kriminalce
i ubice. Ima li BiH te hrabrosti? Vidjet }emo.
PORTAL - komentar dana
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
Objavljeni izvje{taji za
zemlje potencijalne ~lanice
EU: Svi napreduju, BiH
u blokadi!
- Znamo da svi napreduju.
To je plan Srbije i jo{ nekih, da napravite BiH nefunkcionalnom. U tome im poma`u Tihi} i Izetbegovi}
i jo{ neki od takozvanih bo{nja~kih politi~ara.
(Mujo kapetan)
\oko NINKOVI]
/ TO JE TO
Ukratko
4
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
REAKCIJE Direktor Federalne uprave policije Dragan Luka~ za „Avaz“
Latif: Negativan Izvje{taj je
dokaz
SBB BiH
Tra`imo politi~ku
odgovornost
Savez za bolju bu-
du}nost BiH, kao daleko
najja~a opoziciona stranka, tra`i politi~ku
odgovornost za uni{tavanje evropske perspektive
BiH, kazala je ju~er Feni
Edina Latif, izvr{ni sekretar za medije SBB
BiH, povodom prezentacije godi{njeg Izvje{taja
Evropske komisije o napretku BiH.
- Negativan Izvje{taj samo je dokaz da koalicija
u kojoj u~estvuju tri nacionalna bloka, predvo|ena sa SDA, dva
HDZ-a i SNSD-om, nije
u stanju ispuniti uvjete
za evropske integracije
zemlje - kazala je Latif.
Seminari
Francuska
za saradnju
U organizaciji Amba-
sade Francuske u BiH
ju~er je u Sarajevu po~eo
dvodnevni seminar za sudije i tu`ioce Odjela za ratne zlo~ine Suda BiH, javlja Fena.
Obra}aju}i se sudionicima skupa, francuski
ambasador u BiH Rolan
@il (Roland Gilles) istakao je spremnost njegove zemlje da doprinese
izgradnji neovisnog, efikasnog i sna`nog pravosu|a u BiH.
Ma{inovo|e RS
Nismo
pobunjenici
Dok Nadzorni odbor
najo{trije osu|uje posljednju obustavu rada u
[email protected] RS“,
ma{inovo|e su izdale saop}enje za javnost u kome
se, izme|u ostalog, ka`e:
- Zaprepa{teni smo izjavama generalnog direktora u kojima nas naziva pobunjenicima. H. ^.
Saradnje
[panija poma`e
bh. `eljeznice
Predstavnici Bh. `el-
jezni~ke javne korporacije ([email protected]) i dr`avne
{panske kompanije
ADIF sastali su se u
Sarajevu. [panci su
iskazali spremnost i
interes za daljnjom saradnjom na projektima
obnove i razvoja `eljezni~ke infrastrukture u
BiH.
Napad je
vezan
uz
,
,
slu~aj Turkovi} !
Po~inioci su najvjerovatnije iz Turkovi}eve grupe, izjavio direktor policije Profil izvr{ilaca je ozbiljan
Direktor Federalne uprave policije (FUP) Dragan Luka~ potvrdio je ju~er za
„Dnevni avaz“ da je iz napada na ku}u advokata Faruka
Balijagi}a, a nakon nedavnog
poku{aja ubistva advokata Senada Krehe i prijetnji advokatu Izetu Ba`darevi}u, evidentno da su doga|aji povezani
sa su|enjem i kriminalnim
aktivnostima zlo~ina~ke organizacije optu`ene u slu~aju
„Zijad Turkovi}“.
Mjere osiguranja
Luka~ je precizirao da je
FUP potpuno na raspolaganju
da se uklju~i u istragu o bomba{kom napadu na Balijagi}a i njegovu porodicu, pogotovo u forenzi~kom dijelu.
Apsolutna za{tita sudija i
tu`ilaca ^avke i Kajmakovi}
Prema Luka~evim rije~ima, dr`avni tu`ioci Oleg
^avka i Diana Kajmakovi}
ve} odranije su pod za{titom
i njihova sigurnosna situacija, koja je u nadle`nosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, prati se
svakodnevno.
- Kolege vr{e procjenu sigurnosnih prijetnji u odnosu na njih i sigurno je da, ako
budu potrebna dodatna osiguranja, ona }e biti data. Sve
{to bude zatra`eno u tom pogledu od FUP-a ili kantonalnih policija, mi }emo sigurno uraditi. Navedeni tu`itelji, kao i ~lanovi Sudskog vije}a Dr`avnog suda, u slu~aju
ugro`avanja njihove sigurnosti, imat }e apsolutnu za{titu - istakao je prvi ~ovjek federalne policije.
Tako|er, s Luka~em je ju~er
Balijagi} direktno kontaktirao, ali direktor FUP-a nije
mogao javnosti otkriti kakav
je zahtjev advokat uputio
federalnoj policiji.
- Evidentno je da su ovi
napadi vezani uz predmet
„Turkovi}“, odnosno da
su po~initelji najvjerovatnije iz strukture te kriminalne organizacije. Policija poduzima
sve {to je
u njenoj na-
dle`nosti. Treba pru`iti apsolutnu za{titu tim ljudima koji su meta napada i prijetnji, kao i svim
drugim gra|anima. Sigurno je
da }e odre|ene
mjere osiguranja u odnosu
na njih biti
poja~ane u
onom obimu u
kojem
Luka~: FUP }e
pru`iti svaku mogu}u
podr{ku istrazi
to bude situacija zahtijevala rekao je Luka~.
Priroda napada
Kada je rije~ o izvr{iocima
brutalnog napada na Balijagi}a, a s obzirom na ~injenicu
da sve indicije ukazuju na to
da bi se, kao i u slu~aju poku{aja ubistva Senada Krehe,
moglo raditi o profesionalcima, Luka~ poja{njava:
- Sama priroda napada takva je da se na osnovu nje
mo`e zaklju~iti da se radi o
ljudima koji su, ne}u re}i,
obu~eni za takav posao, ali sigurno nisu bez razloga
anga`irani da to naprave.
Nemam obavje{tajna saznanja i podatke o konkretnom doga|aju, tako
da ne mogu to komentirati, ali je sigurno, s
obzirom i na sredstva
koja su kori{tena u
ovom napadu, da se
radi o ozbiljnom profilu izvr{itelja.
M. KUKAN
Nakon napada na ku}u advokata Balijagi}a
Reakcija Himze Selimovi}a
Ambasada SAD osu|uje ~in nasilja
Sudije i tu`ioci pod
mjerama za{tite
Nakon napada na ku}u
advokata Faruka Balijagi}a u
Tuzli zatra`ili smo reakciju
Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava (SAD) u Sarajevu. Kako nam je re~eno iz
Ureda za odnose s javno{}u,
Ambasada nije upoznata sa
zvani~nim izvje{tajima.
- Ambasada SAD osudila
bi bilo koji ~in nasilja. Ne komentari{emo zakonske procedure koje su u toku - re~eno
nam je iz Ureda Ambasade
SAD za odnose s javno{}u.
Sli~an odgovor dobili
smo i od drugih me|unarodnih institucija u na{oj
zemlji. Portparol Ureda visokog predstavnika Oleg
Mili{i} kazao nam je da
ovo pitanje ne bi trebao
Ambasada SAD u Sarajevu
komentirati OHR, ve}
institucije i agencije koje
imaju mandat za proG. M.
vo|enje zakona.
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
BiH Himzo Selimovi} ju~er
je za na{ list kazao da institucija na ~ijem je ~elu, u
skladu sa svojim nadle`nostima i propisima te raspolo`ivim kapacitetima, prati i
procjenjuje situaciju koja se
odnosi na sigurnost nosilaca
pravosudnih funkcija.
- Direkcija poduzima potrebne mjere i radnje, ali o detaljima i sadr`ajima tih mjera,
razumjet }ete, ne mo`emo
govoriti - kazao je Selimovi}.
On je istakako kako prvenstveno o~ekuje da }e nadle`ni organi uspjeti rasvijetliti i utvrditi sve ~injenice vezane uz posljednje napade.
Selimovi}: Osje}aj nesigurnosti
- Jedini put je da nadle`ni
budu efikasni i da se potpuno
rasvijetle sve ~injenice, a samim
tim i motivi, kako bi se onemogu}ile {pekulacije, kao i osje}aj
nesigurnosti koji se uvla~i i u
o{te}ene i u sve druge gra|ane
- dodao je Selimovi}. M. K.
S parkinga u Paromlinskoj ulici u Sarajevu
Ukraden slu`beni „golf V“ Dragana Luka~a
Isto vozilo obijeno prije dva mjeseca, ali Luka~ to ne do`ivljava pritiskom na njega
U no}i sa srijede na ~etvrtak za sada nepoznate osobe
ukrale su s parkinga u Paromlinskoj ulici prekoputa broja 35, op}ina Novo Sarajevo,
slu`beni „golf V“ koji je koristio direktor Federalne uprave policije (FUP) Dragan
Luka~.
Irfan Nefi}, portparol
MUP-a Kantona Sarajevo,
potvrdio nam je da su ju~er u
7.30 sati slu`benici operativnog centra FUP-a obavijestili sarajevsku policiju o
kra|i slu`benog vozila.
Slu`benici MUP-a Kantona
Sarajevo iza{li su na lice mjesta, obavili uvi|aj i obavijestili de`urnog kantonalnog
tu`ioca, a istraga je u toku.
„Golf“ je bio parkiran pr-
ed zgradom u kojoj stanuje
direktor FUP-a i nije imao
policijsko osiguranje, ali Luka~ za „Dnevni avaz“, potvr|uju}i ovu informaciju,
ka`e da se radilo o parkingu
koji je osiguran odgovaraju}om kontrolom. No, Luka~
je potvrdio i da on nije dozvolio da ispred njegove zgrade
bude postavljena policijska
ku}ica te da ni nakon ovog
slu~aja ne}e promijeniti
mi{ljenje.
- Nisam ja tako bitan u zemlji da me mora ~uvati pet
policajaca. U svakom slu~aju,
na rasvjetljavanju ove kra|e
se radi i ja sam siguran da
}emo otkriti izvr{itelje - ka`e
Luka~.
On nam je otkrio i da je
ta~na informacija da je isti
ovaj „golf 5“ prije dva mjeseca obijen, ali ka`e da iz njega ni{ta nije ukradeno. Luka~
nije `elio komentirati
do`ivljava li ove slu~ajeve
kao pritisak na njega i isti~e
da }e se to znati kada lopovi
budu otkriveni, a ubije|en je
da }e se to uskoro desiti.
B. C. - M. K.
pogledi
5
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
INTERVJU Faruk Balijagi}, tuzlanski advokat (III)
Bo{nja~ki narod je talac
zlo~ina tajne grupe ’[eve’
Sve je zabilje`eno na videotrakama i zapisnicima koji se nalaze u Hagu z Garapliju su
dovodili iz zeni~kog zatvora kako bi dao iskaz o terorizmu i zlo~inima u Sarajevu
Razgovarao:
Admir MUSLIMOVI]
Tuzlanski advokat Faruk
Balijagi} u nastavku intervjua
za na{ list otkriva {okantna
saznanja u vezi sa zlo~inima
tajnih politi~kih policija.
Balijagi}, uprkos ju~era{njem napadu na njegovu
ku}u, nije odustao od svojih
navoda.
† Vjerujete li da napad
nije bio slu~ajan?
- Samo slijep i malouman
~ovjek mo`e smatrati da je
ovo slu~ajnost. Sve je smi{ljeno i organizovano odra|eno.
Jedino mi nije poznato jesu li
napada~i znali da me nema u
ku}i, jer sam u tom momentu
bio u Sarajevu. Nisam dobivao
nikakve prijetnje proteklih
dana, ali mi je nakon prvog
intervjua u „Avazu“ sugerisano da zamolim va{u redakciju
da povu~e intervju, kako je
re~eno, zbog moje sigurnosti.
Dobio sam nekoliko poziva, i
nije mi padalo na pamet da to
uradim. Pozive sam dobio od
ljudi s kojima komuniciram u
poslovnom smislu, a pretpostavljam da je politi~ki vrh, koji
je prozvan u mom intervjuu,
preko mojih kolega poku{ao
stopirati istinu u „Avazu“.
slati svoje ljude da ispitaju
slu~aj. Predstavnici UN-a
po~eli su rad sa mnom u tada{njoj kasarni „Mar{al Tito“.
Garapliju su svakodnevno dovodili iz zeni~kog zatvora kako bi dao iskaz o terorizmu i
zlo~inima u Sarajevu. Sve je zabilje`eno na videotrakama i zapisnicima koji se nalaze u
Me|unarodnom sudu u Hagu.
Garaplija je pri~ao da je dobio
zadatak da uhapsi Ned`ada
Herendu, koji je bio pripadnik jedinice „[eve“. Nakon
{to su uhapsili Herendu, Muran, Pezo i Garaplija odvezli su
Herendu u Prvu bazu tajne politi~ke policije AID na ispitivanje. Tu su po~eli s uzimanjem
iskaza od Herende, koji je priznao svoje ~lanstvo u „[evama“, priznao da su iznosili
Pi{tolj Garapliji predat u „Pivari“
- Na jednom sijelu u
„Moniku“, kod Alije Delimustafi}a, Seno Im{irovi} iz
Travnika obratio se Garapliji rije~ima: „Znam kada ti je
Mujo Kalo{a u „Pivari“ predao pi{tolj kojim treba ubiti Herendu.“ Garaplija je
bio iznena|en, pozvao me
da se odvojim od dru{tva i
pitao me ko je taj ~ovjek. Rekao sam mu da je to moj klijent. Garaplija mi je rekao da
je to istina i da je doga|aj bio
u „Sarajevskoj pivari“, gdje
je Mujo Kalo{a bio predsjednik Upravnog odbora ka`e Balijagi}.
vi}em u kapeli Partizanskog
groblja na Barama. Ademovi}
je svaku no} prenosio ~estitke
od Izetbegovi}a i na kraju je
rekao da je Izetbegovi} naredio Herendinu likvidaciju.
Momci su po nare|enju pucali u Herendu s udaljenosti od
20 centimetara u glavu. Herendino tijelo je klonulo, krv
{to je sudija Amir Jaganjac
izrekao drakonske kazne pripadnicima AID-a, Garapliji je re~eno da je to samo radi javnosti. Tek nakon pet
godina od izricanja presude
Garaplija je vidio da je prevaren i tek je tada zatra`io
moju pomo}.
Istra`itelji UN-a do{li su
do podataka da su finansiranje zlo~ina nad gra|anima Sarajeva vr{ili FDS i „Pivara“
Sarajevo. Iz dokaznog materijala nedvojbeno proizlazi
da je mnogo va`nija li~nost od
Alije bio njegov sin Bakir, koji je, fakti~ki, posjedovao sve
mogu}e informacije i od AIDa i od MOS-a - Muslimanske
obavje{tajne slu`be.
Na dan glasanja pred Domom za ljudska prava za BiH
{est doma}ih sudija je glasalo protiv obnove postupka
Garapliji, a {est stranih za to.
Postupak je obnovljen, jer
se glas predsjednice Doma
Mi{el Pikar (Michel Picard)
ra~unao kao dva glasa.
Prije objave presude, u
hodniku Kantonalnog suda u
Sarajevu susreo sam sudiju Paji}a i pitao za{to je glasao protiv odluke, odgovorio je da je
morao, jer je postignut dil
izme|u SDA, SDS-a i HDZa, i to vrlo mudro, kako bi u
kasnijem periodu zbog ovih
zlo~ina „[eva“ bo{nja~ki narod bio talac, jer UN ima kompletan dosje i bo{nja~ki narod je morao biti prisiljavan
na stalne ustupke, bez obzira
na najve}e `rtve i zlo~in koji
je do`ivio.
U tajnoj diplomatiji uvijek je planetarni zlo~in u Srebrenici pravdan ubijanjem
i spaljivanjem Srba pred
Domom milicije u Sarajevu,
politi~kim ubistvom srpskog
poslanika u Skup{tini RBiH
Najdana Pa{i}a, a {to je sve
bilo rukopis teroristi~ke
skupine „[eve“. Nakon {to
je obnovljen postupak, Vrhovni sud FBiH donio je
novu presudu te je optu`enima smanjio kazne na onoliko vremena koliko su ve} bili u zatvoru, tako da su se
Garaplija i ostali policajci
na{li na slobodi.
(Kraj)
† Postoji li mogu}nost
organiziranja „bosanske
sablje“?
- Apsolutno! Krajnje je
vrijeme da se mafiji stane
ukraj dobrom organizacijom. Mene je odmah nakon
napada na ku}u pozvao predsjednik SBB BiH Fahrudin
Radon~i}, koji je do{ao i
pru`io podr{ku.
Pravna bitka
† Da se vratimo na Va{a
saznanja o vezama politike i brutalnih zlo~ina u
BiH. Predmet „Garaplija“, koji ste preuzeli, bio je
i ostao vrlo zanimljiv za
politi~ke strukture. Za{to?
- Budu}i da sam krenuo u
`estoku pravnu bitku, tra`io
sam pomo} sa strane. Ujedinjeni narodi (UN) odlu~ili su po-
Balijagi}: Sugerirano mi je da povu~em intervju
novac na Kipar.
Herenda je do u detalje
opisao sva politi~ka ubistva
koja su ra|ena tabletama izraelske tajne slu`be Mosad,
koje simuliraju sr~ani udar,
sli~an onome koji su do`ivjeli Mustafa Hajrulahovi} Talijan i general Mehmed Alagi}. Predstavnci UN-a dobili su imena 28 pripadnika
„[eva“. Dok su vodili istragu
tajni policajci kojima je rukovodio Garaplija, svaku no} su
odr`avali sastanke s Ademo-
Ko mo`e odlu~iti o likvidaciji?
- Sve vrijeme dok sam
kao advokat radio na slu~aju
„Garaplija“, tajna politi~ka
policija AID vodila je moj
dosje. [to je naj`alosnije, iz
projekata tajne policije osvetni~ke aktivnosti zbog mog
profesionalnog anga`mana
bile su usmjerene prema
mojoj djeci. I ovakva inertnost i op}i haos u BiH je rezultat amnestiranja po~inje-
nih zlo~ina i neka`njenih ljudi koji su i dan-danas na visokim pozicijama. Jer, koji
je taj otu|eni centar mo}i
koji donosi odluku o likvidaciji, bez suda i su|enja?
Sjetimo se samo kada je
Ned`ad Ugljen do{ao da
moli Aliju Izetbegovi}a da
ga ne ubiju, a ovaj je rekao
da se tu ni{ta vi{e ne mo`e
u~initi - navodi Balijagi}.
je pljusnula i Herenda je zatim uba~en u najlon-vre}u,
odnesen u {aht dubok tri metra u blizini Semizovca, odakle je iza{ao Allahovom, d`. {.,
voljom, a kako se istina ne bi
sakrila.
Pla}anje zlo~ina
† [ta se, prema Va{im
informacijama, dalje doga|alo?
- Kada je {tampa objavila da je Herenda ostao `iv,
Alija i Bakir Izetbegovi}
odlu~ili su zatvoriti Garapliju, Pezu i Murana. Garaplija nam je ispri~ao da mu je u
zatvor do{ao kolega Fahrija
Karkin i da mu je rekao da
ga je slu`ba poslala, te da
ne}e biti osu|en i da }e se
sve lijepo zavr{iti. Branili su
se {utnjom, a tajna policija
pravila je alibi. Policija je,
naime, vlastitim ljudima napravila la`nu potvrdu da su
bili u Domu penzionera u
Tuzli, u sobi koja ne postoji, a ne postoji ni taj sprat u
Domu penzionera. Nakon
File: Tra`i da se preuzme odgovornost
Li~nost dana [tefan File
Briselski {amar
Evropski komesar zna da poruke ne dopiru
do politi~ara, pa se obra}a gra|anima
Povodom negativnog Izvje{taja Evropske komisije o
napretku na{e zemlje na putu
ka Evropskoj uniji, iz Brisela
nam je stiglo i o{tro upozorenje komesara za pro{irenje i
evropsku politiku susjedstva
[tefana Filea (Fuele). On je, u
svom obra}anju, jezikom Evropske unije „nacrtao“ krivce
za neuspjeh i blokade na evropskom putu.
File je istakao ~injenicu da
BiH i njeni najodgovorniji
politi~ari moraju ispunjavati
uvjete, zapravo moraju raditi
svoj posao. U suprotnom, nema ni{ta od bilo kakvog napretka. Pri tome, EU je spremna
pomo}i na{oj zemlji, ali, kako
nagla{ava, njihove dobre namjere nisu dovoljne.
Komesaru je jasno da bh.
politi~arima prioriteti dr`ave
i gra|ana nisu u prvom planu, stoga svoju poruku ne
usmjerava politi~arima, s
kojima mo`e razgovarati u
~etiri oka. On se obra}a javnosti, odnosno bh. glasa~ima, apeliraju}i na njihovu svijest i daju}i im informacije na osnovu kojih bi
oni morali biti spremni zahtijevati hitne promjene.
^e{ki diplomata [tefan
File ro|en je 24. maja 1962.
godine. U svojoj dr`avi obavljao je visoke funkcije u
ministarstvu vanjskih poslova, kao i u NATO-u. Na
poziciji evropskog komesara za pro{irenje nalazi se od
A. Du.
2009.
Mladi}u se ne}e suditi u dva dijela
Odbijen prijedlog o
razdvajanju optu`nice
Vije}e Ha{kog tribunala
odbilo je prijedlog optu`be
da optu`nica protiv Ratka
Mladi}a bude podijeljena na
dva dijela te da mu se sudi u
dva odvojena postupka.
Alfons Ori (Alphons Orie), predsjedavaju}i Sudskog
vije}a, odbio je prijedlog
Ha{kog tu`ila{tva da se Mladi}u sudi prvo za genocid u
Srebrenici, a potom za genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enje zakona i obi~aja
ratovanja od 1992. do 1995.
Ori je ocijenio da bi razdvajanjem optu`nice i odr`avanjem odvojenih su|enja moglo
do}i do „naru{avanja prava na
odbranu“ optu`enog Mladi}a
te da bi takav na~in rada bio i
veliko optere}enje za svjedoke,
jer bi neki od njih morali po
vi{e puta dolaziti da svjedo~e.
- S obzirom na ove faktore, Vije}e smatra da nema razloga da se razdvoji optu`nica, jer bi takva podjela o{te-
Mladi}: Pred Vije}em
10. novembra
tila optu`enoga i dovela do toga da su|enje bude manje efikasno. Tako|er, treba voditi
ra~una o riziku da se posebno
opterete svjedoci - navodi se
u odluci sudije Orija.
Mladi} }e se pred Vije}em naredni put pojaviti
10. novembra, kada }e biti
statusna konferencija, prenosi BIRN.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
ZENICA Skandalozna šutnja zvaničnika
’ ’
Niko građane nije obavijestio o “stanju uzbune”
Hacumi: Smatra se učenikom
Masaki Hacumi i dalje podučava
ž
Posljednjeg živućeg nindžu nije teško pronaći, živi
u japanskom gradu Noda,
blizu Tokija, i širi mudrost
držeći treninge u skučenoj
dvorani ispod željezničke
pruge.
Masaki Hacumi podučit
će svakoga željnog znanja
nindža tehnike. Kako kaže,
nindža umjetnost nije nužno tajna, ali je proces učenja bolan. Sljedeće godine
Hacumi će napuniti 80 godina, ali se i dalje smatra
učenikom, uprkos više od
pola stoljeća vježbe.
Oboreni svi neslavni
rekordi po zagađenosti
zraka u Zenici
u oktobru
Lagao da je ljekar
ž
’’ Filip Vinikof (Philip
Winikoff, 81) očito je pravi
ljubitelj ženskih grudi.
Ovaj vremešni gospodin
s Floride pretvarao se da je
ljekar, hodao je od kuće do
kuće i pregledao dojke. Dvije žene su mu povjerovale i
bile detaljno pregledane.
Vinikofu je počelo
suđenje za bavljenje medicinom bez dozvole i seksualne
napade. Sad se odlučio za
nagodbu s tužilaštvom.
Zagađen zrak
To su nam jučer potvrdili iz “Eko-foruma” Zenica.
- U izjavi kompanije navodi se da “tokom požara i
aktivnosti na njegovom ga-
Vinikof: Počelo suđenje
Rumunka šokirala svijet
č
Dvogodišnja
Elena
Burulea iz Rumunije postala je ovisna o cigaretama
i kafi krivicom svoje majke. Njena majka Elena Ursu (28) postavila je snimak
na internet na kome se vidi djevojčica s cigaretom
u ustima, a majka je hrabri.
Bivši muž Ursuove Ga-
Oblak crvene prašine koji se danima izdiže iznad
kompanije “Arcelor Mittal”
(AMZ), a potom ga vjetar usmjeri prema zeničkim naseljima Gračanica, Pehare i
Ričice, uzrokovao je zastrašujuće rezultate mjerenja.
brijel Burulea izjavio je da će
zatražiti starateljstvo nad
svojom kćerkom.
- Ona me želi mučiti pokazujući kako se ophodi
prema našem djetetu, a ja se
nadam da će joj se to ponašanje osvetiti i da ću zbog
toga dobiti starateljstvo.
Naša kćerka ne želi piti mlijeko već traži kafu, a umjesto
slatkiša želi cigarete - ispričao je Gabrijel.
Spec
Konobarica Viktorija Lis (Victoria Liss) iz Sijetla pokrenula je potragu na internetu za gostom koji joj je uz odbijenicu za napojnicu ostavio poruku da bi mogla izgubiti
nekoliko kilograma. Fotografiju uvredljivog računa objavila je na Facebooku, Twitteru, pisala o njemu na blogu i
javila se u nekoliko medija.
šenju nije bilo povrijeđenih,
veće materijalne štete, niti
posljedica po okoliš”. Naravno, kada je vjetar odnio prašinu na drugu stranu - navode iz “Eko-foruma”, dokumentirajući rezultate mjerenja u ostalim danima, koji
su dvostruko veći i od inače
“labavih”ograničenja prema
bh. zakonima.
Tvrdnje da kućne kotlovniceenormno zagađujuzraku
zeničkoj kotlini padaju u vodu kada se vidi satni dijagram,
koji pokazuje da je daleko najveće zagađenje od osam do 16
sati, što ukazuje na ritam prve
smjene u AMZ-u.
- Koncentracija sumpordioksida tri sata uzastopno
bila je viša od 500 mikrograma po kubiku, a dan kasnije
zabilježen je i prelazak dvostrukog iznosa, tačnije 1.017
mikrograma. Nažalost, i dalje
nemamo podatke o koncentracijama prašine, podatke s
drugih mjernih mjesta, osim
Tetova, te se niko ne oglašava
Predavanja u Udruženju oboljelih od multiple skleroze
ž Simptomi se obično pojavljuju u dobi od 20 do 40 godina
Predavanja specijaliste
fizijatra o temi “Fizijatrija i
MS” i neurologa “Novi trendovi u liječenju MS-a” jučer su održana u prostorijama Udruženja oboljelih od
multiple skleroze Kantona
Sarajevo.
Cilj projekta, osim edukacije i informiranja, jeste
da se oboljeli i članovi njihovih porodica druže, socijaliziraju i razmijene pozitivna
iskustva.
- Udruženje trenutno
broji 273 člana. Multipla
skleroza je neizlječiva progresivna bolest, a simptomi
se obično pojavljuju u dobi
od 20 do 40 godina. Bolest
može prouzročiti oštećenje
vida, izazvati teškoće s govo-
Cilj projekta edukacija i informiranje
rom, probleme s memorijom... - navode iz Udruženja.
(Foto: B. Nizić)
Za naredni period najavljena su nova okupljanja
članova udruženja. A. Nu.
i ne reaguje na “stanje uzbune” - kaže Samir Lemeš, dopredsjednik “Eko-foruma”.
Pojava invazije
On ističe da su se njihove
prognoze o “sumpornoj jeseni 2011” u Zenici, nažalost, obistinile.
- Počele su pojave temperaturnih inverzija i guste
magle, koje će sve zagađujuće materije držati u
visokim koncentracijama dodao je Lemeš.
A. Dž.
Dani BHAAAS-a
č
Trodnevni dani Bosanskohercegovačko-američke
akademije nauka i umjetnosti
(BHAAAS) otvoreni su jučer
u Zenici uz učešće više od 170
stručnjaka iz raznih naučnih
disciplina iz SAD i BiH.
Kako je istakao jedan od
osnivača Akademije Eldin
Karaiković, nakon Sarajeva
i Tuzle skup je organiziran u
Zenici, dok je za narednu
godinu planirani domaćin
Banja Luka.
- Povezali smo univerzitetske, naučne i stručne centre iz cijele BiH s našim ljudima koji su u SAD i Kanadi. Cilj ovih okupljanja je
razmjena iskustava i prenošenje znanja - kazao je Karaiković otvarajući skup.
Dani BHAAAS-a posvećeni su deficitarnim strukama u Zenici, u oblasti zdravstva, patologiji, onkologiji i
dječijojpsihijatriji.
A. Dž.
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Gi Verhofstad
Pomozimo
zemljama u krizi
PROJEKTI Kenan Kestendžić pred obračun s ekstremnom gojaznošću
Kestendžić do operacije mora imati manje od 200 kilograma
Kenan Kestendžić iz Sarajeva 1. novembra ove godine u Općoj bolnici “Prim.
dr. Abdulah Nakaš” i pred
kamerama BHT1 obavit će
završni obračun s ekstremnom gojaznošću.
Kenan, naime, već nekoliko sedmica učestvuje u jedinstvenom projektu državne televizije kroz koji gledaoce upoznaje s načinom
na koji se nosi s velikom
težinom.
Mila Jovovič
Ne želim biti
samo majka
- Nikada ne želim biti samo majka. To
nije u mojoj prirodi. Koji je uopće smisao
toga da s djetetom provodite 24 sata na dan
ako ste nezadovoljni, što bih ja, sigurno, Jovovič:
bila da samo to radim. Naravno, u jednom Nakon uspjeha
se trenutku klasificirate samo kao majka,
ali nakon 25 godina karijere i golemog uspjeha koji sam postigla više me i nije briga.
(Glumica za “Story”)
Olivera Kovačević
Dug put do
tamnih odijela
- Političari su prešli dug put da bi došli do
tamnih odijela icrnih cipela, mada idanas neki dođuu cipelamaboje meda.Postoji itakozvani džemperaški trend, koji predvode neki
Kovačević:
analitičari. Za muškarce postoji znatno manje
Poruka
pravila nego za žene i nije potrebno naročito
poštovanja
bogatstvo da biste odijelom poslali poruku
poštovanjaipristojnosti. (Srbijanska novinarka za “Hallo”)
Javni obračun
Kenan je jedan od najtežih Bosanaca i Hercegovaca, a operaciju Gastric bypass, zahvaljujući kojoj će dobiti priliku da u narednu godinu izgubi čak 100 kilograma, obavit će doktor Asim
Alibegović, rođeni Zeničanin, koji trenutno radi kao
šef hirurgije u bolnici Vaksje u Švedskoj.
Ovo će biti druga operacija u svijetu koja se izvodi
uživo pred televizijskim kamerama.
- Za javni obračun s kilogramima odlučio sam se da
bih ukazao na ovaj problem
u našem društvu. S njim sam
se sve ove godine znao nositi
i zbog težine nisam osjećao
kompleks, međutim, zdravstveni razlozi su me natjerali
da se podvrgnem operaciji kaže za “Dnevni avaz” Kestendžić.
- Mi moramo pomoći zemljama u krizi,
moramorekapitalizirati bankei riješiti probleme likvidnosti. Istina je ta da zaštitni štit
za spas eura mora biti utrostručen, najmaVerhofstad:
nje utrostručen. U suprotnom se situacija
Spas eura
na finansijskom tržištu neće popraviti. Iznossemorapovećati.
(Belgijski političar za DW)
[ta ka`u u narodu
Kestendžić: Trenutno ima 205 kilograma
Prije ulaska u operacionu salu Kenan se, prema
uputama doktora Alibegovića, unazad nekoliko sed-
mica podvrgava strogom
režimu ishrane, ali i sportskim aktivnostima koje je
osmislio svjetski prvak u
Operacija Gastric bypass, za koju tvrde da je
znanstveno najbolje dokumentirana i zvanično
odobrena od Američkog
nacionalnog zdravstvenog
instituta (NIH) u Šved-
skoj, košta 30.000 maraka,
a u BiH je njena stvarna
cijena 11.500 KM.
Kestendžić će platiti
tek dio iznosa koji mu mogu dodatno olakšati i zainteresirani sponzori.
Drsko i prepotentno
pljuvanje u lice
(Foto: F.Fočo)
džudou Amel Mekić sa svojim timom stručnjaka.
Voće i povrće
- Imao sam 225 kg i doktor je rekao da prije operacije
težinu moram svesti na ispod 200 kilograma. Svaki
dan živim na šejkovima, odnosno hrani koja se pravi od
dva decilitra vode i smjese s
okusom voća ili povrća - objašnjava Kestendžić, koji
trenutno ima 205 kilograma.
A. KESEROVIĆ
033/281-393
redakcijaavaz.ba
- To što nam svakodnevno govore naše političke elite nije
ništa drugo do drsko i prepotentnopljuvanje u lice svakom razumu i logici. Uvijek postoji alibi za nemoć da se država vodi
naprijed ka evropskim integracijama. Uostalom, zašto bismo
vastakvenemoćneuopćetrpjeli?
(Čitalac S. A.)
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i
snijeg
14. 10. 2011.
obla~no
obla~no uz snijeg
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
Održana sjednica HO “Merhamet”
Poziv nadležnima da sankcioniraju
krivično djelo
Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Savjeta i Suda časti Humanitarne organizacije “Merhamet” na zajedničkoj sjednici
pružili su jednoglasnu i bezrezervnu podršku predsjedniku Društva Hajrudinu
Šahiću, zaposlenicima i aktivistima.
Izražena je zabrinutost
zbog spore reakcije nadležnih organa na zloupotrebu imena organizacije od
pojedinaca koji se lažno
predstavljaju kao članovi takozvanog saveza dobrotvornih društava “Merhamet” i
koji dovode u zabludu javnost i donatore, čineći tako
teško krivično djelo.
”Merhamet” poziva nadležne institucije da ovo krivično djelo konačno sankcioniraju i da stanu ukraj
neformalnoj grupi zbog
čijeg djelovanja HO “Merhamet”trpi teške posljedice.
Upravni odbor dao bezrezervnu podršku
Pitu žele podijeliti
posjetiocima Sajma
BR^KO
VRIJEME
DANAS
ZENICA
16
LIVNO
11
Namjera im je, potvrdio
nam je Jasmin Imamović
portparol Sajma, da naprave
pitu od heljde, koja će biti
složena od hiljada palačinaka po originalnom receptu,
široku pet metara, na tepsiji
koja će se prostirati na dva-
desetak kvadratnih metara.
- Pitu bismo napravili u
centru Zenice, na Trgu Alije
Izetbegovića, a heljdopita će
biti teža od tone. Na kraju će
biti podijeljena posjetiocima ovog sajma - kaže Imamović.
A. Dž.
PETAK
SUBOTA
14. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
15. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
15
TUZLA 15
U našoj zemlji
jutro će biti
prohladno, po kotlinama i uz riječne tokove s
maglom ili niskim oblacima
koja se ponegdje može zadržati
i prije podne. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno, a nešto
manje oblačnosti i sunčanije očekuje
se u Hercegovini.
Zeničani se pripremaju za poduhvat
Organizatori zeni~kog Sajma OPEN-s, koji će od 9. do
12. novembra okupiti proizvođačeorganske izdravehrane iz BiH, namjeravaju radi
promocije zdrave ishrane i
samog sajma pokušati ući u
Ginisovu knjigu rekorda.
15
0
SARAJEVO
14
GORAŽDE
14
MOSTAR
20
NEUM
20
NEDJELJA
0
16. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 1 C do 13 C
od 1 C do 12 C
od 5 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 10 C do 20 C
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
BANJA
LUKA
BIHA]
15
0
0
od 11 C do 21 C
0
0
od 14 C do 24 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Opća slika i dalje je relativno nepovoljna. Pri tome će na jugu, uz više
sunčanih intervala, biti nešto ugodnije, dok će u ostatku zemlje izraženija
naoblaka, niže temperature i povećan sadržaj vlage u zraku uzrokovati
tegobe osjetljivim osobama. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju,
naročito tokom jutra.
Grad Sarajevo
Izlazak
14. 10. 2011.
6.59
Izlazak 19.00
Zalazak 18.05
Zalazak 9.18
Ukratko
8
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
teme
PROZOR Gdje je masovna grobnica strijeljanih civila
Nedovoljan napredak u
suzbijanju korupcije u BiH
Korupcija
Bezvoljni
bh. politi~ari
X U izvje{taju Evropske
komisije (EK) o napretku BiH u 2011. godini,
koji je objavljen prekju~er, ponovo je istaknut nedovoljan napredak u suzbijanju korupcije u na{oj zemlji, saop}eno je iz „Transparency Internationala“ (TI).
Iz TI-a su napomenuli da
„u osnovi svih navedenih
problema le`i nedostatak
politi~ke volje za borbu
protiv korupcije“. G. M.
’Elektroprenos BiH’
RS organizira
svoju kompaniju?
XUkoliko se ne rije{i pitanje funkcioniranja „Elektroprenosa BiH“ do 31. decembra, Vlada RS pristupit }e organiziranju nove
prijenosne kompanije u
oblasti energetike u tom
bh. entitetu, javlja Fena.
Saop}io je to ju~er ministar industrije, energetike i razvoja RS @eljko
Kova~evi}.
Uspjeh studenata
Nagrade za
istra`iva~e
XPriznanja mladim
nau~nicima za rezultate na
11. Summer campu mladih
istra`iva~a u Zagrebu
uru~ena su ju~er na Elektrotehni~kom fakultetu
(ETF) u Sarajevu. Enio Kalji}, magistar elektrotehnike, dobio je nagradu za najbolji individualni nastup
unutar tima. Osim njega, u
kampu su u~estvovali Kenan Turbi}, Darijo Raca i
A. C.
Muhamed Kuri}.
Kosti Bo{njaka sakrivene
ispod svadbenog salona?
Bo{njaci ovo do`ivljavaju kao sakrivanje kostiju, ka`e Pozder z Na{li smo tragove paljevine, ali ne i kosti, ka`e Ma{ovi}
Tijela dvadesetak bo{nja~kih civila, koje su pripadnici HVO-a strijeljali 1993.
godine na ulazu u Prozor,
sakrivena su u masovnoj
grobnici, na kojoj su poslije rata u krugu od 200 metara sagra|eni ugostiteljski
objekti: tr`ni centar, benzinska pumpa i svadbeni salon, tvrde pre`ivjeli mje{tani.
jem se nalazilo smetlji{te,
strijeljano 20-tak Bo{njaka.
Tragovi paljevine
- Radili smo desetak dana na ovom podru~ju, ali
bez rezultata. Bilo je pri~a da
Slu~aj opstruiran
Ugostiteljski objekti se
nalaze u naselju Ponir, na
ulazu u Prozor, i izgra|eni su
krajem 90-tih. Niko od
mje{tana ne usu|uje se javno
govoriti o ovoj masovnoj grobnici. Pre`ivio je samo je-
Ponir: Skriveni ostaci 20-tak ubijenih civila
Ubili majku i bebu
od sedam mjeseci
U Prozoru i njegovoj
okolini tokom agresije na
BiH ubijeno je oko 300
Bo{njaka.
Institut je vr{io iskopavanja na oko 30-tak lokacija i
prona{ao je ostatke tijela ubijenih Bo{njaka. Mje{tani se
i danas prisje}aju brutalnih
egzekucija u okolnim selima
Kleku i Herama. Najstravi~niji doga|aj desio se 1993.
godine, kada su pripadnici
HVO-a u selu Lapsunj likvidirali majku i njenu sedmomjese~nu bebu.
do`ivljavaju kao sakrivanje
kostiju i tragova zlo~ina.
Bo{njaci i dalje vjeruju da su
kosti njihovih najmilijih zakopane ispod betona ovih
objekata - ka`e ef. Pozder.
Predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale BiH Amor Ma{ovi}
ka`e da je ekspertni tim
Instituta vr{io iskopavanja
1998. godine u Du{koj kosi, koja je oko 500 metara
udaljena od Ponira. On ka`e
da je na tom mjestu, na ko-
Komisija Parlamenta BiH za presudu „Sejdi} i Finci“
Sejdi} poderao zaklju~ke
@ene MRV-a
Donacija za
djecu Mostara
X @ene Me|ureligijskog
vije}a (MRV) u BiH ju~er
su uru~ile nov~anu donaciju u iznosu od 5.000
maraka Javnoj ustanovi
„Dje~ji dom Mostar“, koja se ve} mjesecima nalazi
u te{kom materijalnom
stanju, javlja Fena.
Ovoj ustanovi su tom prilikom uru~ene i
odre|ene higijenske potrep{tine i hrana.
dan civil koji je u me|uvremenu preminuo.
Glavni imam Safet ef.
Pozder ka`e da pre`ivjeli
Prozor~ani vjeruju da se ispod ovih zgrada nalazi masovna grobnica. On se prisje}a da su istra`itelji Instituta za nestale BiH prekopavali ovo podru~je prije izgradnje kompleksa, ali da je cijeli proces opstruiran i nije
zavr{en do kraja.
- Izgradnju ovih objekata Bo{njaci u Prozoru
(Foto : S. Jordamovi})
Omalova`avaju}i postupak prema dr`avnoj instituciji
Svoje nezadovoljstvo
na~inom na koji }e raditi Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje presude Evropskog
suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i
Finci protiv BiH“ Dervo
Sejdi}, predsjednik Saveza
Roma BiH, pokazao je tako
{to je poderao dokument sa
zaklju~cima Parlamenta.
Komisija je na konstituiraju}oj sjednici izabrala rukovodstvo, a ~init }e ga predsjedavaju}i [efik D`aferovi} te njegovi zamjenici Borjana Kri{to i Krstan Simi}.
Sjednica je trajala desetak
minuta, a osim izbora rukovodstva dogovorena je nova
sjednica koja }e biti odr`ana
u utorak idu}e sedmice.
^lan Komisije Ismeta
Dervoz, poslanik SBB BiH,
kazala nam je da ohrabruje
{to je konsenzus ~lanova postignut ve} na prvoj sjednici.
- Uvjerena sam da se
mo`e posti}i konsenzus. Provo|enje presude nije stvar
na{eg promi{ljanja ili analize, nego stvar obaveze. Kroz
tu obavezu mi mo`da
mo`emo nau~iti na~in na
koji se mo`emo pribli`iti jedni drugima s vi{e povjereF. K.
nja - ka`e Dervoz.
Pozder: Tragovi zlo~ina
su tijela spaljena na smetlji{tu. Na{li smo tragove
paljevine, ali ne i kosti. Ili su
ih dobro spalili ili su tijela
premje{tena - ka`e Ma{ovi}.
On tvrdi da je dokazano
da je egzekucija ove grupe civila sigurno izvr{ena, ali do
danas nije prona|eno nijeF. KARALI]
dno tijelo.
Novi nameti
Poskupjet
}e aviokarte
Iako se u BiH godinama
pla}aju uvjerljivo najskuplje
avionske karte u regionu, na
pomolu su novi nameti koji }e dodatno povisiti cijenu
avionske karte, saznaje
„Dnevni avaz“. Trenutno je
u procesu izrada odluke o
visini naknade koju pla}aju
aviooperateri po putniku
u odlasku s aerodroma u
BiH kao i naknade za prevezenu robu/teret.
Prema najavama operateri su du`ni u putni~ku
kartu obra~unati naknadu
od 10 KM koju pla}aju sami putnici. Naknada za prijevoz roba obra~unata je u
iznosu od 50 KM po toni.
A. Du.
teme
9
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Ukratko
EKSKLUZIVNO Predrag Matvejevi}, ugledni evropski intelektualac, za „Avaz“
Svijet nas {titi od nas samih
Bosnu s bolom pratim Dodik je Milo{evi} bez oru`ja Kada bi se provelo ono {to
`ele sve strane, onda bi se stvarno moglo dogoditi najgore
Razgovarao:
Faruk VELE
Jedan od vode}ih evropskih intelektualaca i ugledni
univerzitetski profesor Predrag Matvejevi}, ro|eni Mostarac, u ~iju su odbranu svojevremeno ustajali i francuski filozof Bernar-Anri Levi
(Bernard-Henri Levy) i
Umberto Eko (Eco), ka`e da
sa `aljenjem prima posljednje
lo{e vijesti iz BiH.
Crne slutnje
U intervjuu za „Dnevni
avaz“ potpuno otvoreno govori o svojim pogledima na BiH
i Evropu danas, ali i o njihovoj budu}nosti. Tako|er, upozorava na opasnosti politike
Milorada Dodika te komentira poteze reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a.
Kako gledate na posljednje doga|aje u BiH? Uz
zaostatke za Evropom, pa i
zemljama regiona, pojedini doga|aji nose crne slutnje o ponavljanju devedesetih godina.
- Ja sam ostao vezan uz
BiH. S tugom, s bolom, s nekom vrstom nesre}e primam
lo{e vijesti iz BiH. Nama koji smo pro`ivjeli sve to ({to se
de{avalo u ratu, op. a.) te{ko
pada ono {to se de{ava u Bosni. Osjetljiv sam kada vidim
ono {to se zbiva. Ne treba
{tedjeti predsjednika RS Milorada Dodika, koji svojim
izjavama pokazuje da mu nije stalo do BiH i da bi svakog
~asa `elio otcijepiti svoj komad
BiH. A Bosna se ne mo`e cijepati!
Dodik je Milo{evi} bez
oru`ja. Jedan ~ovjek bez kulture, bez milosti. Ima nacionalista koji znaju upotrijebiti
jedan interesantan rje~nik,
koji ih prikriva. On se ne `eli
- Gledajte, u Hrvatskoj,
a ne samo u BiH, formiraju nove ulice Mile Budaka,
a ovdje u Zagrebu ho}e da
promijene ime Trga
mar{ala Tita u neko drugo,
ne znam kakvo ime. A Krle`a je dobro rekao da su
Hrvati mo`da najvi{e du`ni
Titu. Da nije bilo Tita, koliko bi bilo Blajburga, s
obzirom na jame u koje su
usta{e ubacili toliko nevinih ljudi. Ne zaboravite, i
na{e hercegova~ke jame bile su napunjene.
Kim Han Sol u
{kolskoj klupi
natorica za odnose s javno{}u na Koled`u ujedinjenog svijeta u Mostaru, kazala je da }e
Kim Han Sola, unuka
ozlogla{enog sjevernokorejskog diktatora u
ponedjeljak krenuti s
ostalim u~enicima na regularnu nastavu.
- Dobio je vizu s kojom
mo`e tra`iti boravi{nu
dozvolu u na{oj zemlji i
sljede}e dvije godine on
}e provesti u Mostaru, a
mi }emo se potruditi da
mu, kao i svim na{im
u~enicima, osiguramo normalno {kolovanje - kazaM. H.
la nam je Musa.
Postoje bojazni da bi se
Evropa i svijet u jednom trenutku, a potaknuti novim
nasiljem i nestabilno{}u,
mogli pomiriti s krajem
BiH i, jednostavno, re}i da
su umorni. Bojite li se toga?
Da nije bilo Tita, pitanje
je koliko bi bilo Blajburga
Mostar
Meri Musa, koordi-
prikrivati iza svog rje~nika.
On pokazuje {to je - ~etnik.
[to se ti~e moje Hercegovine,
boli me, tako mi te{ko pada
kada vidim da daju imena
ulicama po usta{kim funkcionerima poput Mile Budaka
ili Gojka [u{ka, koji je do{ao
iz jedne ne~asne emigracije i
vodio je taj sukob s Bosnom.
Oni su u taj mostarski Heliodrom strpali muslimane na jedan nemogu} na~in i tu su
mnogi stradali. To je, tako|er,
moja patnja - ka`e Matvejevi}.
- Paradoksalno, svijet nas
{titi od nas samih. Kada bi se
do kraja provelo ono {to ho}e
jedni, drugi i tre}i, oni koji daju imena ulicama po Budaku,
ili oni koji Dodikom {tite Milo{evi}evo naslije|e, onda bi se
stvarno moglo dogoditi najgore. Sramotno je da mi sami ne
mo`emo na}i neke puteve.
Paradoksalno je da nam treba
tutorstvo drugih. Pro`ivljavam jednu krizu, jedan te`ak
trenutak...
Gledaju}i izvana, izgleda
da bi onog ~asa kada bi se povukle strane trupe, oni koji su
oru`jem baratali to isto oru`je,
ako bi ga imali, ponovno uzeli. Sre}om za nas, nije interes
da se na Balkanu opet ne{to rasplamsa. Da je interes, opet bi
se na{la neka „holandska divizija“ koja bi prepustila da stvari idu tokom za koji svi znamo
kakav je. U ovom ~asu,
me|utim, opet negdje slati trupe, umirivati Evropu, to
ko{ta... Evropa gubi pare i nema para kao nekada. Eto, takve
negativne stvari nas {tite. To
je ta tragi~na situacija. Parado-
Kim Han Sol: Ostaje dvije
godine u BiH
Posjete
Pudari} obilazi
bh. ambasade
Potpredsjednik
Matvejevi}: Zakon mora vladati, a vjera biti slobodna
ks. Ono {to je negativno u Evropi stvara {tit na Balkanu.
Bo{njaci, koji su, za razliku od onih koji ih vode,
jedini zainteresirani za
opstanak BiH, s pravom su
u strahu?
- Ja shva}am muslimane.
Oni su nepravedno napadnuti. Snimio sam s Talijanima jedan film o Srebrenici. ^udim
se kada moje kolege sa srpske strane, od kojih ja neke
cijenim i volim, ne}e da priznaju da je u Srebrenici po~injen genocid. Ili, kada vidim
neke s hrvatske strane, me|u
kojima i moje dalje ro|ake, koji tvrde da u Mostaru nije
ni{ta bilo. Pa, kako nije bilo?
Pri~ao sam s ljudima koji
su pro{li u`ase na Heliodromu
i kako su ih, izme|u ostalog,
ubijali vru}om juhom. Kada
se reagira iz boli, reakcija nekada mo`e biti jaka, mo`da i
pretjerana. Tako da shvatam
reakciju na{ih muslimana. S
druge strane, desile su se stvari koje se ne bi trebale desiti
na{im muslimanima. Imali
smo umjereni islam kakav je
nametnulo Otomansko carstvo. Nikada nisam zaboravio
da je Kemal Ataturk na konju
Evropa i svijet `ive jednu krizu
Kako komentirate
ja~anje ekstremne desnice
u Evropi?
- Evropa i svijet `ive jednu
krizu. Ne zaboravite da je kriza izme|u dva svjetska rata
doista rodila fa{izam. I Musolinija i Hitlera i, naravno,
Franka. Desnica smatra da }e
se za{tititi, da }e za{tititi svoje interese i banke ako skrenu udesno. I u tom procesu
ujahao u d`amiju da bi pokazao da ne}e vladati imami i
muftije, ve} zakon. A vjera treba biti slobodna.
Islam i modernitet
[ta da rade Bo{njaci?
- Pro{li put kada sam bio
u BiH, vidio sam neke stvari
koje bi mogao ispraviti reisul-ulema Mustafa ef. Ceri}. Mislim da bi on, kada bi bio malo odrje{itiji, mogao zaustaviti neke manifestacije koje kasnije koriste hrvatski i srpski
nacionalisti. Mislim na vehabije... Oni dobiju malo para da iza|u petkom. Ne treba
svoje opravdanje nalazi jedna
gnusna desnica. Sve desnice
u na{em regionu okrenute su
prema fa{izmu. U tom pogledu, te desnice opasnije su
nego one u Evropi. Uostalom,
nikada Evropu nisam
do`ivljavao kao nekakvu bajnu zemlju. To je zemlja ljudskih prava i ona su kori{tena onako kako je koristilo
onima koji su ih dali.
to na{im muslimanima.
Oni nose svoj islam, kao
muslimani Turske, koja je
danas jedan krasan model
ovim arapskim zemljama koje se osloba|aju svojih re`ima.
To je zemlja u kojoj je vjera zagarantirana, ali nije vjerska
dr`ava. Gledajte, kr{}anstvo
nije uspjelo kristijanizirati
modernitet. Modernitet se
izvukao. Isto tako, u islamu,
islamizacija i islamizam ne}e
mo}i islamizirati modernitet.
On }e s njim nastaviti jedan
su`ivot. Evo tako, u tim relacijama poku{avam misliti
na{u stvar.
FBiH Svetozar Pudari}
posjetio je ju~er Generalni konzulat BiH u Minhenu, gdje se sastao s
konzulom Veljkom Obrenovi}em i predstavnicima klubova bh. dijaspore u Njema~koj.
Pudari} }e se danas u prostorijama Ambasade
BiH u Be~u sastati i s
~lanovima udru`enja bh.
dijaspore, a sastanku }e
prisustvovati i ambasador
BiH u Austriji Haris Hrle, saop}eno je iz kabineta
potpredsjednika FBiH.
Slu~aj Gazdi}
Potvr|ena
optu`nica
Dr`avni sud potvrdio
je optu`nicu protiv Jaska
Gazdi}a kojom mu se na
teret stavlja zlo~in protiv
~ovje~nosti po~injen na
podru~ju op}ine Fo~a,
javlja Fena.
Tu`ila{tvo BiH tereti
Gazdi}a, nekada{njeg
pripadnika VRS da je od
po~etka aprila 1992. do
kraja marta 1993.
ne~ovje~no postupao prema `enskim osobama
bo{nja~ke nacionalnosti
koje su bile nezakonito
zatvorene u prostorijama sportske dvorane
„Partizan“ u Fo~i.
Klub poznatih Branka Sovrli}-Pa{i}
Politika je za mene
{pansko selo
10
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
„Avaz“ otkriva @ene iz BiH tra`e novu medicinsku metodu
Pojedine trudnice
namjerno prekidaju
trudno}u
Li~ni profil pjeva~ice
Ime i prezime: Branka
Sovrli}-Pa{i}.
Datum i mjesto ro|enja:
2. juni 1959., Mostar.
Koji je Va{ najve}i porok: Garderoba.
Biste li donirali organe:
Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko puta: Volim ma~ke.
[ta svaka dama mora
imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Pare.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Ima.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Provela vrijeme s najdra`im.
Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Oboje.
Politika je za Vas: [pansko selo.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog okusa: Slatkog.
Otkrijte nam jednu tajnu: Nemam tajni.
^ega se najvi{e sramite:
Ni~ega.
Najljep{a
`ena/mu{karac je: Monika Belu~i (Monica Belluci) i D`ord` Kluni
(George Clooney).
Kada je brak dobar brak:
Kada nije iz interesa.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Nije.
Neostvarena `elja: Da
imam dijete.
Omiljeni film: „Prohujalo s vihorom“.
Va{ hobi: Antikviteti.
Sportista koji Vas inspirira: Novak \okovi}.
Sje}ate li se prvog polju-
SMS
PRAVE
[email protected] Varalice iz
„Lutrije BiH“
napla}uju 0,50
KM za nagrade
u vanrednom
kolu putem
SMS-a. Naravno, putem
„BH Telecoma“, gdje se
poruke uredno
evidentiraju.
Prave tald`ije
dijele i nagrade
zajedno.
ILUZORNE
NADE - Nakon {to je objelodanjena jo{
jedna afera u
re`iji istaknutih kadrova
SDA, vi{e je
nego iluzorno
da SDP s njima kao koalicijskim partnerom mo`e sankcionirati i
Sovrli}: Neozbiljni mu` Pajo
pca: Ne.
[ta je Va{ najve}i strah:
Rat.
Najdra`a pjesma: „Zapjevaj mi pjesmu bosansku“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Skoro.
Citat koji pamtite: ]ud
je `enska smije{na rabota.
Omiljena modna marka:
„Versace“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Mu` Pajo, jer je uvijek
neozbiljan.
Dnevni avaz
061-142-015
eliminirati zlo
zvano KORUPCIJA!
SPAHI]EVA
KRIVICA Uvijek Spahi}
kriv. Ako nije
crveni karton,
onda je penal.
Svaka ~ast
D`eki i „Zmajevima“, ali nije
Spahi} za kapitena. Tri utakmice izgubili
smo zbog Spahi}a. Svaka ~ast
Su{i}u.
[VERC
KOMERC Dok se u Tuzli
svakodnevno
plja~kaju zlatare, {verceri su
po ~itavoj BiH
postavili tezge i
kupuju zlato.
Ljudi ne razumiju da se svaki dan vrte hiljade maraka.
Pa, gdje je ta
inspekcija?
PENZIONERI
BEZ
ZA[TITE Do kada }e svi
zatvarati o~i i
tolerisati
GRAS-ovu
upornost da penzioneri prilikom kupovine
kupona moraju
na kopiji ~eka
upisati i broj
li~ne karte i
JMBG? Zar
mati~ni broj
nije u za{ti}enoj bazi podataka? Sarajka
NEDOSANJANI
SAN - Pozdrav
„Avazu“ od
upravo pristiglih navija~a iz
Pariza. Bio je to
san - nedosanjani. Hvala
„Zmajevi“, svijet je bio uz vas.
teme
Trudnice idu u Srbiju
abortirati djevoj~ice!
Stvar je morala ginekologa ho}e li horiocentezu upotrebljavati iz medicinskih
ili nemedicinskih razloga, ka`e dr. Du{an M. Proti}
Sve vi{e `ena iz BiH odlazi u Srbiju kako bi metodom
horiocenteze, pri kojoj se
ve} u ranoj fazi trudno}e, u
osmoj ili devetoj sedmici,
mo`e otkriti spol djeteta, a
potom donose odluku o tome
ho}e li abortirati ili pak trudno}u iznijeti do kraja, saznaje „Dnevni avaz“. Mnoge od njih se, ukoliko se
utvrdi da nose djevoj~ice,
odlu~uju namjerno prekinuti trudno}u.
O{te}enje ploda
Doktor Du{an M. Proti},
ginekolog iz Beograda, izjavio
je ju~er za na{ list da horiocentezu tra`e gra|ani iz oba bh.
entiteta, a naro~ito iz podru~ja
koja gravitiraju sa Srbijom,
potvrdiv{i na{a saznanja.
- U tim krajevima uvijek je
U BiH se horiocenteza ne radi
Ginekolog Senad Mehmedba{i} ka`e za na{ list da
se horiocenteza iz prakti~nih
razloga ne radi u BiH.
- Rije~ je o rizi~noj analizi i najranijoj dijagnostici.
Znam samo nekoliko slu~aje-
rtusa - obja{njava Proti}.
On ka`e da se ova metoda uglavnom upotrebljava
iz medicinskih razloga, u cilju ra|anja zdravog djeteta i
ranog otkrivanja genetskih
o{te}enja ploda kod `ena koje pre|u 35. godinu te u
slu~aju da u porodici postoje neke nasljedne bolesti.
va gdje su mi ljudi dolazili na
konsultacije nakon kojih sam
ih odbijao, a potom su odlazili u druge centre u Beogradu da bi se odlu~ili ho}e li
mu{ko ili `ensko dijete - ka`e
Mehmedba{i}.
Stvar morala
Mehmedba{i}: Odbijao zahtjeve
bilo patrijarhalnih razmi{ljanja, prema kojima je mu{ko
dijete to koje ostaje kod ku}e
i koje je glava ku}e. Ovamo
obi~no dolaze iz RS i Federacije BiH zato {to ne `ele da sredina u kojoj `ive sazna i da ih
osu|uje zbog selektivnog abo-
- Stvar je moralnog odnosa ginekologa ho}e li horiocentezu upotrebljavati iz medicinskih ili nemedicinskih razloga. Mene razlog za abortus
ne zanima, ali mi moral ne dozvoljava da izigravam Boga i
da ubijam zdravo i pravo `ensko dijete samo zato {to to porodilja `eli. U tom slu~aju, ne
`elim obaviti abortus - isti~e
dr. Proti}. A. KESEROVI]
Forum ministara zdravstva u Banjoj Luci
Nezarazne bolesti najve}i uzro~nici smrtnosti
Nezarazne bolesti, kao
{to su maligna oboljenja, bolesti srca, respiratorne bolesti, mo`dani udar i dijabetes,
predstavljaju
najve}e
uzro~nike smrtnosti u BiH,
zemljama regiona i Evrope
gdje djeluje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
Na ju~era{njem Tre}em
forumu ministara zdravstva iz jugoisto~ne Evrope,
koji se dva dana odr`ava u
Banjoj Luci, istaknuto je da
ove bolesti predstavljaju 86
posto uzroka smrtnosti i ~ine
77 posto optere}enja dru{tvene zajednice zbog bolesti.
Regionalna direktorica
WHO-a za Evropu @u`ana
Jakab (Zsuzsanna) poru~ila
je da determinante koje su
vezane uz te bolesti le`e u
svim sektorima, a ne samo u
zdravstvenom.
- Ako se `elimo baviti tim
bolestima, moramo se baviti i
pitanjima rje{avanja stila `ivota i mnogim drugim socijalnim pitanjima. Za takvo ne{to
potreban nam je novi pristup
zdravstvu 21. stolje}a - kazala je
Jakab, koja je ocijenila da BiH
u projektu mentalnog zdravlja
mo`e pru`iti dobar primjer
drugim zemljama.
B. S.
(Foto: M. Lugi})
U~esnici Foruma ministara zdravstva iz jugoisto~ne Evrope
teme
11
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
AFERA Vlada FBiH razmatrala presudu protiv „Energoinvesta“
Za{to se hrvatski
sud umije{ao?
Vlada zadu`ila Federalno pravobranila{tvo da se uklju~i u ovaj postupak
Sekretar sarajevskog „Energoinvesta“ Jusuf Zahiragi}
potvrdio je za „Dnevni avaz“
da je ova firma zatra`ila pomo} od Vlade FBiH, koja zastupa ve}insko dr`avno vlasni{tvo „Energoinvesta“, kako bi izbjegla te{ke posljedice koje bi mogle nastupiti
ako presuda Trgova~kog suda u Zagrebu protiv bh. kompanije postane pravosna`na.
Na{ list objavio je skandaloznu pri~u o tome kako
se hrvatsko pravosu|e umije{alo u pravne poslove na{e
dr`ave te, iako
nenadle`no
za to, potvrdilo presudu britanskog suda,
prema kojoj
„Energoinvest“ tre-
ba isplatiti
vi{e
od
osam miliona dolara
duga firmi
„Sinochem“
iz Londona.
Rije~ je o
sporu zbog
nabavke ta- Zahiragi}: Zankera nafte, tra`ena pomo}
koju je jo{
1991. godine za Rafineriju
Bosanski Brod naru~io tada{nji „Energoinvest-Energopetrol“, ali je zbog izbijanja rata u BiH ostao nepla}en dug od ne{to vi{e od
tri miliona dolara.
Sada za taj dug, koji je
drasti~no porastao, „Sinochem“ tereti sarajevski „Energopetrol“, iako je jo{
2005. Kantonalni sud u Sarajevu, kao stvarno nadle`an, odbio zahtjev za
priznanje britanske
presude.
„Sinochem“ se
BiH nije pravila
probleme ni INA-i
- Znamo mi da su sudovi nezavisni, ali isto tako
o~ekujemo od hrvatskih
sudova da se pona{aju onako kako se pona{aju vlasti
u Sarajevu. Primjerice, sve
potom obratio zagreba~kom
sudu, pozivaju}i se na to
da „Energoinvest“ ima imovinu i na podru~ju Hrvatske. No, „Energoinvestovi“
zastupnici u Hrvatskoj pokrenuli su `albeni postupak pred Apelacionim sudom u Zagrebu, koji je jo{ u
toku.
Zahiragi} o~ekuje da Vlada FBiH u cijeli proces odbrane dr`avne imovine uklju~i
i Federalno pravobranila{tvo, {to je ju~er i odobreno.
Poziv Ivi
Josipovi}u
Federalna vlada na
ju~era{njoj je sjednici zadu`ila Federalno ministarstvo pravde da utvrdi je li u
ovom slu~aju bilo mije{anja u
pravni i dr`avni suverenitet BiH
i, ako jeste, da zatra`i od Ministarstva
vanjskih poslova BiH da, putem
Ambasade u Hrvatskoj, uputi diplomatsku notu Republici Hrvatskoj.
Vlada FBiH saop}ila je da }e iskoristiti sva pravna sredstva, uklju~uju}i obra}anje monitoring timu za primjenu poglavlja 23. za pristup Hrvatske Evropskoj
uniji. Tako|er, Vlada }e obavijestiti Predsjedni{tvo BiH kako bi se ono obratilo predsjedniku Hrvatske Ivi Josipovi}u u vezi s rje{avanjem ovog problema.
i jedna pumpa hrvatske
INA-e na podru~ju BiH
stavljena je na raspolaganje
INA-i i niko im nije pravio
nikakve probleme - konstatira Zahiragi}.
- Uop}e nije jasno za{to se
hrvatski sud upustio u ovo, a
nema ni stvarnu ni pravnu
nadle`nost, s obzirom na to
da se radi o firmi koja nema
sjedi{te u Hrvatskoj. Pogotovo zato
{to je to
stvar koja
je ve} jednom presu|ena u
BiH - ka`e
Zahiragi}.
M. KUKAN
S konferencije za novinare: Uskoro po~inje istra`ivanje naftnih
(Foto: B. Nizi})
nalazi{ta
Vlada FBiH prihvatila memorandum
’Shell’ }e
tra`iti naftu!
Vlada FBiH donijela je
odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju sa „Shell Exploration
Company B.V“. Ovo vode}e me|unarodno naftno
i plinsko preduze}e
u~estvovat }e u geolo{kim
istra`ivanjima nafte i plina
na podru~ju FBiH.
- Nakon istra`ivanja
znat }emo na kojem teritoriju FBiH ima najvi{e nafnih i plinskih nalazi{ta.
Mi ve} pripremamo zakon
o istra`ivanju i eksploataciji nafte i plina na teritoriju FBiH - izjavio je na konferenciji za novinare Erdal Trhulj, federalni ministar energetike i rudarstva.
Donesena je odluka o
povratu sredstava koja su
temljem sporazuma izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovi}i polo`ena u sudski depozit
Op}inskog suda u Zavidovi}ima.
Vlada FBiH za ovu namjenu uplatila je 3.122.484
KM koje su s teku}e rezerve banke za 2010. godinu
polo`ene u sudski depozit
Op}inskog suda u Zavidovi}ima. Ova sredstva bit }e
vra}ena na ra~un bud`eta
FBiH za pokretanje proizvodnje u IP „Krivaja“
d.o.o. Zavidovi}i. Zbog odlaska na novu du`nost razrije{ila je dosada{njeg sekretara Ismeta Trumi}a. Ovu }e
du`nost privremeno obavljati Edita Kalajd`i}.
A. DEDAJI]
Uo~ene nepravilnosti na bh. tr`i{tu
U prodaji la`ne trake
za mjerenje glukoze
U nekoliko apoteka u
BiH na prodaju su test trake za odre|ivanje glukoze
u krvi koje su namijenjene
za tr`i{te Poljske, a ~ija
pakovanja nisu ni na jednom od slu`benih jezika
u BiH. Na ovu pojavu Agenciju za lijekove BiH upozorila je firma „Intermedical“, koja je nosilac potvrde o upisu u registar BiH
traka za mjerenje glukoze.
Kako su se na bh. tr`i{tu
pojavile trake namijenjene
Poljskoj, nije poznato. Iz
„Bayer Consumera“, proizvo|a~a traka koje su registrirane u BiH, tvrde da proizvode za bh. tr`i{te pakuju u skladu s Pravilnikom
o medicinskim sredstvima
i da samo za njih garantiraju.
E. Ha.
12
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
teme
ZDRAVSTVO „Enkorten“ na listi Fonda solidarnosti
Prvi bh. lijek gasi liste ~ekanja
Biv{i ministar Omerovi} onemogu}avao da „enkorten“ bude dostupan oboljelima od multiple skleroze u BiH
Prvi i jedini bh. patentirani lijek „enkorten“, tuzlanske „Farmacije“, kona~no je stavljen na listu lijekova Fonda solidarnosti
FBiH.
Borba da ovaj lijek bude
dostupan oboljelima od multiple skleroze u BiH vodila
se godinama. ^ak je bilo i razmi{ljanja da patent zbog
opstrukcija tada{njih bh.
vlasti bude prodat drugoj
dr`avi.
Ispitan na 150
pacijenata
- Zahvalnost dugujemo KCUS-u i njegovim
neurolozima koji su radili u klini~koj fazi ispitivanja „enkortena“ sa 150
pacijenata. Faris Gavrankapetanovi} tako|er nas
je od po~etka podr`avao ka`e Ademovi}.
Jeftiniji i efikasniji
Ve}inski vlasnik „Farmacije“ Zlatko Ademovi}
ka`e da se situacija promijenila zahvaljuju}i razumijevanju federalnog ministra zdravstva Rusmira Mesihovi}a.
„Enkorten“: Spa{ava situaciju s listama ~ekanja
Novi patenti dobitak za BiH
Ademovi} tvrdi da je
„Farmacija“ namjerno iscrpljena u proteklih pet godina.
- Nismo imali novca za
registraciju „enkortena“ u
drugim dr`avama. Ni pla}e
radnicima nismo mogli osigurati. Amerikanci su nam,
ipak, iza{li ususret, tako da
}emo u saradnji s njima
izbaciti „enkorten“ u varijanti kapi za nos. To }e biti prvi nazalni lijek protiv
multiple skleroze u svijetu
i ogroman dobitak za BiH.
„Enkorten“ je zabilje`io us-
pjeh i kod preveniranja
ulceroznog kolitisa, {to }e se
i dalje istra`ivati, a radit
}emo i na razvoju molekule protiv raka kostiju, koja
bi trebala biti dopuna
„kalsitoninu“ - istakao je
Ademovi}.
- Veliki broj pacijenata je
na listi ~ekanja za skupe terapije, a dolazak „enkortena“, koji je i jeftiniji i efikasniji od drugih lijekova,
omogu}it }e ukidanje liste
~ekanja u kratkom roku, barem u FBiH. S „enkortenom“ }e se manje novca iz
Fonda davati za vi{e pacijenata - ka`e Ademovi}.
Prema njegovim ri-
je~ima, da je Mesihovi}ev prethodnik Safet Omerovi}
htio, „enkorten“ se na listi
trebao na}i jo{ prije pet godina. No, to se nije desilo
zbog privatnih Omerovi}evih interesa i favoriziranja „Bayer Scheringa“.
Izdajni~ko djelovanje
- To je tipi~no izdajni~ko
djelovanje. Lista ~ekanja u
BiH stra{no se pove}ala, a
dr`ava nema para. „Enkorten“ spa{ava tu situaciju.
Ali, {teta koju su pojedinci
napravili jedinom doma}em
lijeku i kompaniji je neprocjenjiva. Vrlo brzo do}i
Ademovi}: Razmi{ljao i o
prodaji patenta
}e vrijeme da krivci budu
identifikovani i ka`njeni,
iako su neki od njih pravomo}no osu|ivani za kriminal u zdravstvu - ka`e Ademovi}.
Sada, kada je lijek na listi, rije{en je dio problema.
Va`no je da Fond {to prije
provede tendersku proceduru i da do kraja godine lijek
do|e do pacijenata.
- Drugi dio problema je
to {to se lijek ne nalazi na listi u RS. Sada je pravi trenutak da Ministarstvo zdravlja
RS pro{iri svoju listu, u{tedi novac, omogu}i jeftinije
i efikasnije lije~enje oboljelih i ukine liste ~ekanja.
Sve to mo`e se uraditi samo
jednom administrativnom
odlukom - ka`e Ademovi}.
E. HALA]
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
NEGODOVANJA Protestirali studenti Pravnog fakulteta
Traže da im se omogući kolizija člana 68. Zakona o visokom obrazovanju
Uzvicima “dajte nam oktobarski rok” i “hoćemo
svoja prava” nešto više od 50
studenata Pravnog fakulteta
jučer je u mirnom protestu
ispred zgrade Univerziteta
iskazalo
nezadovoljstvo
odlukom da ove godine ne
bude oktobarskog ispitnog
roka. Kako su nam rekli, ovo
je prvi put da se ovako nešto
dogodi.
- Do sada smo uvijek
imali oktobarski rok i
tražimo da se to i ove godine
održi za studente kojima je
Ispred fakulteta okupilo se više od 50 studenata
ć ć
Ukoliko im uvjeti ne budu ispunjeni u narednih sedam
dana, studenti su najavili da će svoja prava pokušati
ostvariti svim raspoloživim i dopuštenim sredstvima.
- To znači da ćemo idući put izaći u još većem broju i
zatvoriti glavnu gradsku saobraćajnicu, jer ovako više ne
ide - rekli su nam.
ostao jedan ispit za uvjet.
Ako već ne može rok, onda
da barem omoguće koliziju
člana 68. Zakona o visokom
obrazovanju, čime bi nam
omogućili da, kad već obnavljamo godinu, slušamo i
polažemo ispite iz naredne rekao nam je, uz uvjet da os-
tane anoniman, jedan od
prisutnih studenata.
Kako su nam rekli, osim
ovoga, zahtijevaju i vanrednu skupštinu Udruženja
studenata prava (USP).
- Ništa nisu poduzeli da
nam omoguće vanredni rok
ili koliziju. Svi fakulteti na
Univerzitetu imaju jednu
od ove dvije mogućnosti.
Na vanrednoj skupštini,
koja mora biti održana jer
smo prikupili dovoljan
broj potpisa da bismo to
zahtijevali, tražimo da se
izaberu novo rukovodstvo i
članovi.
U Dekanatu Pravnog fakulteta rekli su nam da ne
žele davati nikakve izjave,
jer je dekan Borislav Petrović na putu, a prodekan nije
u zgradi.
M. G.
Bjelašnica i Igman
Menadžeri CCI-a: Konkursi trebaju biti besplatni
(Foto: B. Nizić)
CCI o zapošljavanju u BiH
Za poslodavce predviđene kazne do
100.000 KM
Mnogi konkursi za radna
mjesta u BiH su nezakoniti i
diskriminiraju kandidate. Pored toga, poslodavci opterećuju one koji se prijavljuju,
jer od njih traže brojna dokumenta koja nezaposleni moraju plaćati. To je jučer kazao
Obren Bjelošević, koordinator u Centrima civilnih inicijativa (CCI), nakon što su u
ovoj organizaciji analizirali
344 konkursa u javnom i privatnom sektoru.
- Mnogi poslodavci krše
Zakon o zaštiti ličnih podataka, jer svaki treći u javnom
sektoru i četrnaesti u privatnom u konkursu traži uvjerenje uvjerenje o nekažnjavanju. Utvrđeno je da 34 posto
poslodavaca u javnom i sedam
posto u privatnom sektoru
krši ovaj Zakon za šta je propisana kazna od 50.000 do
100.000 KM - kazao je Bjelošević.
Istraživanje je pokazaloi to
da u državnim institucijama i
preduzećima na konkursima
mnogo više traže administrativnu dokumentaciju za šta
treba izdvajatinovac, negodokaze o kvaliteti kandidata.
- Pozivamo ministarstva i
druge organe da hitnije usvoje
akte kojima će urediti oblast
javnih konkursa, da bi bila
zaštićena prava svih nezaposlenih. Konkursi za radna
mjesta trebaju biti besplatni naglasio je Bjelošević. S. M.
U vrtiću “Radost” u Hrasnici
Prodaja akcijskih karata za korištenje usluga
na Bjelašnici i Igmanu
počet će danas i trajat će
do 14. novembra.
Sezonska ski-karta (uz
fotografiju) košta 280
KM, dok se uz dodatnu
uslugu korištenja parkinga može kupiti za 330
KM, kažu iz preduzeća
ZOI '84.
A. Na.
Prostorije zagrijavaju kaloriferom i grijalicama
(Foto: F. Fočo)
Š š
Od nadležnih stižu samo obećanja
U našu redakciju jučer se
javila majka jednog djeteta
tvrdeći da se prostorije u vrtiću “Radost” u Hrasnici
uopće ne zagrijavaju. To je
bio povod da posjetimo ovu
ustanovu, gdje smo zatekli
sasvim drugačiju situaciju.
Djecaspavaju usvojimkrevetićima, a prostoriju zagrijavaju kalorifer i grijalice.
Kako nam je rekla Smaila
Radovović, odgovorna odgajateljica u ovom vrtiću, grijalice koje su im se prethodnog
dana pokvarile popravljene
su i od ranih jutarnjih sati zagrijavaju prostorije vrtića.
- Problem s grijanjem prisutan je duži niz godina, jer
centralno grijanje nikada nije
proradilo nakon rata. Tražili
smo od nadležnih općinskih i
kantonalnih vlasti da riješe
ovaj problem, ali sve se za-
č ć
Na području Ilidže “Radost” je jedini vrtić koji
djeluje u okviru JU “Djeca
Sarajeva”. U njemu boravi
40 mališana raspoređenih u
dvije grupe, a s njima rade
četiri vaspitačice. Imaju sve
uvjete kao i druga djeca,
štaviše, oni imaju krevetiće,
dok su u nekim vrtićima
samo dušeci.
vršavalo praznim obećanjima
- pojasnila je Radovović.
O tome koliko nadležni
(ne) vode računa o rješavanju
ovog problema, dovoljno govori činjenica da je s obiju
strana do ustanove dovedeno
plinskogrijanje.
I. Tr.
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
BIJELJINA Iako mu je od rođenja potrebna bolnička njega
č
ž
ć
ć
č
Rođen sa nedovoljno razvijenim plućima i mora biti stalno priključen na aparat za kiseonik
đ
Rajko Džanić iz Bijeljine
rođen je sa nedovoljno razvijenim plućima i mora biti
priključen na aparatza kiseonik i uređaj za saturaciju koji
određuje nivo kiseonika u
krvi. No, i pored toga što mu
je potrebna stalna medicinska Rajko je otpušten iz bijeljinske bolnice na kućno liječenje.
Nema primanja
Fond zdravstvenog osiguranja RS velikodušno je
obezbijedio aparat za kiseonik, ali ne i uređaj za saturaciju koji košta oko 1.000 eura. Majka Farzila ima još
dvoje djece, nezaposlena je i
nema nikakvih novčanih
primanja.
Nakon 20 dana provedenih u skromnoj kući na uglu
ulica Đure Daničića i Baje
Stanišića u Bijeljini, majka
je sa petomjeselnom bebom
otišla na kontrolu u Beograd. Zbog pogoršanog
zdravstvenog stanja, beba je
zadržana na liječenju.
- Prije porođaja javila su
Farzila sa malim Rajkom
se antitijela i uputili su me u
Beograd. Tamo su me hitno
porodili carskim rezom, nakon čega smo proveli tri
mjeseca na Institutu za majku i dijete. Konstatovano je
da su bebi pluća nerazvijena
i da mora koristiti aparat za
kiseonik. Do kada, niko mi
nije znao reći. Nakon otpusta iz bolnice, vraćamo se u
(Foto: G.Bobić)
Bijeljinu, a onda smo proveli sedam dana u bolnici u Banjaluci - kaže Farzila
Džanić.
Kontrola srca
Dodaje da nakon Banjaluke neko vrijeme ponovo
borave u bijeljinskoj bolnici.
- Prije dvadeset dana smo
otpušteni iz bolnice na
Glavna sestra na Pedijatrijskom odjeljenju
bijeljinske bolnice, Mara
Tošić, navodi da je upoznata sa slučajem Rajka
Dažnica, ali ističe da je
nemoguće tačno odrediti
do kada je bebi potreban
aparat za kiseonik.
- Ne znam ni kako bi
se nabavio uređaj za saturaciju. Problem je i mogući nestanak električne
energije, ali Farzila zna da
uvijek može doći kod nas
- kazala je Tošić.
kućno liječenje. Na Pedijatriji su mi rekli da su nalazi
dobro, da je beba dobro, ali ja
nemam novac da nabavim
uređaj koji je potreban. I evo,
na kontroli u Beogradu rekoše da nisu dobro ni srce ni
pluća - kaže Farzila, koja sa
djecom živi sama.
E. MUSLI
Brucoši novoosnovanog fakulteta
Vlasenica dobila fakultet
š
Na prvu godinu novoosnovanog studijskog programa šumarstvo u Vlasenici
koji se nalazi u sastavu Poljoprivrednog
fakulteta
Univerziteta Istočno Sarajevo upisana su 62 studenta.
Njima su povodom
početka nastave svečano
uručeni indeksi, a prijemu
orgnizovanom tome u
čast,su prisustvovali i rektor
Univerziteta Mitar Novaković, dekan Poljoprivrednog
fakulteta Vesna Milić i predstavnici opštine Vlasenica
za koju je kako ističe njen
načelnik Mladen Popović to
značajan događaj jer je i Vlasenica postala univerzitet-
ski grad.
-Nadamo se da će se,u
nastavu, uskoro uvesti još
neki program popud prerade drveta i privući još studenta. U otvaranje i opremanje prostorija fakulteta
uložili smo više od milion
maraka. Za smještaj studenata koji dolaze iz drugih
gradova, od Bijeljine do
Trebinja, a takvih je pola od
ukupnog broja upisanih,
privremeno će biti preuređen sprat hotela “Panorama” - kazao je Popović.
Dodaje da će kasnije u
dogovoru sa resornim misnisrtvom pronaći neko trajnije riješenje. M. MIĆIĆ
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
BIHAĆ Kompanija ČJ osvaja inozemno tržište
ć Najviše izvoze u Austriju, nemaju kreditna opterećenja
Više od 90 zaposlenih, od
kojih je čak 70 dobilo posao
u posljednje dvije, recesijske godine, redovne plaće,
stopostotni izvoz i sve to bez
kreditnih opterećenja. Djeluje nestvarno, ali nije.
Riječ je o privatnoj kompaniji ČJ iz Bihaća, koja za
tržište Austrije radi kotlove
za centralno grijanje, brodske dizalice i različite alate.
- U najvećoj krizi uklopili smo se u evropska pravila i
Kompanija ČJ nema
svoj objekt za rad i plaća
kiriju za jednu od hala
nekadašnje državne firme
Kombiteks, koja je već
pet godina u stečaju.
Ugovor o korištenju hale jedina je nesigurnost u
njihovom poslu i on se obnavlja svakih šest mjeseci.
Širbegović grupa pravi jedinstven objekt u regionu
Vrijedan ugovor Širbegović grupe
Predsjednik Širbegović
grupe Faruk Širbegović potpisao je u Beogradu novi ugovor o nastavku izvođenja
građevinskih radova na
Sportsko-poslovno-rekreativnom centru (SPRC)
Voždovac, ukupne površine
od 74.600 kvadratnih metara,
koji finansira njemački inFirma je tri puta povećala proizvodnju
dobili poslove zahvaljujući
kvalitetu, poštovanju termina isporuke i povoljnim cijenama. Naši varioci i metalci, čija je prosječna starost 25
godina, pokazali su poslovnu kulturu i privrženost firmi - govori Dino Čavkić,
28-godišnji direktor kompanije.
Podatak da su tri puta povećali proizvodnju u posljednje dvije godine govori o
naporima menadžmenta da
cijenom rada dobije što više
posla. Partner im je Gugler,
poznata austrijska kompanija.
- Naš inžinjer Smail Omeragić, kao supervizor Gu-
glera, pratio je montažu turbina za četiri male hidrocentrale u Južnoj Koreji. Uporedo radimo montaže deset
turbina u Makedoniji, a okončali smo posao u Albaniji.
U januaru naredne godine
radit ćemo montažu prve
Guglerove turbine u BiH kažeČavkić.
M. DEDIĆ
vestitor Euroban Connect.
Prema riječima Širbegovića, tržni centar sa stadionom na krovu jedinstven je
objekt u regionu i ubraja se
među tri ove vrste u Evropi.
Po svojoj veličini, svrstan je među četiri najveća objekta koji se trenutno grade
u Srbiji.
H. Č.
Spec
Sparkasse banka proglašena je za društveno najodgovorniju kompaniju godine “Dobro '11” u organizaciji
Fondacije Mozaik, Agencije MaŠta te partnera Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije
Svjetske banke, uz podršku Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i UNDP-a BiH.
Na svečanojceremoniji dodijeljene sui nagradeza najbolje
kompanije u pet kategorija, kao i glavna nagrada.
16
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Istraga o samoubistvu u Hrasnici
Enver Šoljanin (30) bio u bijegu
od 2009. godine
Izgorjele sve mašine i 1.500 tona papira
(Foto: Tomislavcity.com)
TOMISLAVGRAD Tvornica papira izgorjela do temelja
Š Enver Šoljanin (30), bjegunac iz KPZ-a Sarajevo,
koji se prekjučer oko 8.30
sati nakon policijske potjere
ubio iz pištolja, učinio je to
jer, kako nezvanično saznajemo, nije mogao podnijeti
činjenicu da će se ponovo
vratiti u zatvor.
Šoljanin je 6. septembra 2009. godine pušten iz
zatvora na Igmanu na vikend, nakon čega se nije
vratio, pa je za njim raspi-
30-godišnjaka.
Kompletnom krvavom
raspletu vjerovatno je kumovala činjenica da je, navodno, Šoljanin bio pod
utjecajem narkotika te je iz
tog razloga agresivno reagirao, potegao oružje i pokušao bijeg. Iz Kantonalnog tužilaštva saznajemo
da ovaj slučaj još nije u potpunosti dokumentiran.
Saslušan je vozač S. M. koji
je pušten na slobodu.
Požar još nije lokaliziran Uništeno sve što sam godinama stvarao, kaže vlasnik Jozo Šarac
Veliki požar koji je u utorak
izbio u tvornici za proizvodnju papira “Karta” u Cebari kod Tomislavgrada još
nije lokaliziran. Kako nam
je rečeno u Službi za odnose
s javnošću Uprave policije
MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, vatra još
tinja, policajci i vatrogasci
su na terenu i drže vatru
pod kontrolom.
- Dok se vatra potpuno ne
ugasi, policija neće moći
obaviti uviđaj kako bi utvrdila šta je pravi uzrok požara
- rečeno nam je u ovoj službi.
Jozo Šarac, vlasnik tvor-
nice, kaže da je u požaru
uništeno sve što je godinama
stvarao, izgorjele su sve
mašine, 1.500 tona papira,
oprema i zalihe reprodukcionog materijala, a stvarnu
štetu procjenjuje na oko pet
miliona maraka.
Prema izjavama svjedo-
ka, požar, čiji uzroci još nisu
poznati, proširio se takvom
brzinom da je za samo nekoliko minuta u plamenu bila
kompletna proizvodna hala,
a radnici su uspjeli napustiti
radna mjesta, tako da niko
nije stradao niti je ozlijeđen.
M. H.
Pucao sebi u glavu
Obijena roštiljnica “Papak” u Prijedoru
š
š
Lopovi u roštiljnicu ušli preko krova
obradi su tri osobe koje su
priznale krađu - saznali smo
u policiji koja nije htjela ot-
kriti identitetlopova. Nezvanično saznajemo da je riječ o
mlađim muškarcima koji su
Kantonalni sud Livno
đ ž
Kantonalni sud u Livnu potvrdio je jučer optužnicu protiv Ante Čečura (56) zvanog Toni iz
Smričana u Livnu, koja ga
tereti za krivična djela bludne radnje, pokušaj spolnog odnosa s djetetom i nedozvoljeno posjedovanje
oružja ili eksplozivnih materija.
Prema optužnici, Čeču-
Tužilaštvo još nije zaprimilo rezultate obdukcije i
tek nakon kompletiranja
dokumenata znat će se u
kojem će pravcu ići istraga.
Zbog dilanja droge
Šoljanin je uhapšen u novembru 2007. godine, kada
je nakon pretresa pet objekata u Butmiru pronađeno
više od pola kilograma spida i veća količina ekstazija.
Ad. A.
š čš M
Neobična krađa dogodila se pretprošle noći kada su nepoznati lopovi iz
roštiljnice “Papak” u ulici
Miloša Obrenovića u Prijedoru odnijeli tri kilograma mesa, 33 flaše piva, pet
litara alkoholnog pića i 82
marke.
Vlasnik roštiljnice, u koju je provaljeno preko krova
objekta, štetu je procijenio
na oko 250 maraka. U SJB
Prijedor, kojem jekrađa prijavljena, saznajemo da su
počinioci ove krađe, koju su
Prijedorčani podveli pod
“sirotinjska posla”, jučerveć
bili razotkriveni.
- Na kriminalističkoj
sana potjernica. U kriminalnim krugovima nije
imao neki ugled, važio je za
sitnog dilera i osobu sklonu konzumiranju droge.
Policijska kontrola u
ulici Put Famosa u Hrasnici na Ilidži, kada je
zaustavljen zeleni “opel
kadett” (M49-O-245), u
kojem se na mjestu suvozača nalazio Šoljanin, bila
je, pokazat će se, kobna za
ra se tereti da je od 2008. do
decembra prošle godine u
mjestu Smričani, u napuštenoj kući koja se nalazi
u blizini njegove, kao i u
kući dvije maloljetne sestre, pokušao ostvariti nasilni spolni odnos s djevojčicama.
Optuženi je sestre G. Č i
S. Č., učenice osnovne škole koje su tada imale 10 i 11
godina, zaključavao i vezao im ruke, udarao ih i vukao za kosu te dirao po
spolnim organima, a
slučaj je u julu ove godine
policiji prijavila medicinska sestra Kantonalne bolnice “Fra Mihovil Sučić”
u Livnu, kojoj je majka djevojčica ispričala šta se dogodilo njenim maloljetnim
kćerkama.
(Foto: D. Stojnić)
policiji odranije poznati po
činjenju sličnih krivičnih
djela.
M. Z.
Pripadnici MUP-a KS uhapsili su prekjučer u 18.50
sati razbojnika koji je u nedjelju opljačkao radnicu prodavnice “Ajdin” u ulici Dajanli Ibrahim-bega u općini
Centar. Riječ je o M. I. (27) iz Sarajeva koji je zadržan u
policiji do odluke kantonalnog tužioca u Sarajevu.
Policijski službenicinastavljaju radna dokumentiranju
kriminalnih aktivnosti uhapšenoga.
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
SKANDALOZNO Nezapamćen incident u UKC-u Banja Luka
'
(
Skidaju metalne dijelove
(Foto: D. Stojnić)
Željeznička stanica u Prijedoru
Policija iz Prijedora traga za lopovima koji su s devet vagona parkiranih na
željezničkoj stanici u Prijedoru pokrali metalne dijelove poput odbojnika, čahura,
rezervora za zrak.
Milan Bešir, direktor
Saobraćajno-transportne
sekcije STD Prijedor, kaže
da je policiji ova krađa, inače
20. u posljednjih nekoliko
godina, prijavljena prekjučer. Pretpostavka je da su
lopovi parkirane vagone
obišli najvjerovatnije tokom proteklog vikenda.
- Vidjeli smo da na vagonima nema nekih dijelova i
odmah smo pozvali policiju.
Rečeno nam je da će detaljno
biti pregledane stanice za otkup sekundarnih sirovina,
jer je već poznato da ukradeno željezo i bakar tamo završavaju - kazao je jučer
Bešir i dodao da su u STD
Prijedor posljednju štetu
procijenili na više od 14.000
Bešir: Dvadeseta krađa
maraka.
Štete pričinjene u prethodnim krađama mjere se
desetinama hiljada maraka.
Bešir očekuje da policija
pronađe počinioce, ali ne
vjeruje da će krađe prestati,
jer su, prema njegovim riječima, na željeznici čak i na
djelu hvatali lopove koji su
uglavnom prekršajno odgovarali.
M. Z.
đ
ć nakit vrijedan 22.000 KM,
dok je u drugoj zlatarskoj
radnji na isti način pokušao
odnijeti zlato, ali se, nakon
što je radnica pružila otpor,
udaljio iz radnje.
Policija je Osmanovića
uhapsila, uradila kriminalističku obradu i, uz izvještaj o počinjenim razbojništvima, predala nadležnom tužilaštvu, koje je
predložilo određivanje pritvora.
Gajevi kod Bosanskog Šamca
#$%š
& ć
Tridesetogodišnji Cvijan Savić iz Gajeva kod Bosanskog Šamca poginuo je
u noći sa srijede na četvrtak
kada je na regionalnom putu u ovom selu automobilom “golf” sletio u kanal,
pri tome udarivši u betonski stub, saopćeno je u dobojskoj policiji.
- Nesreća se desila kada
je vozač, krećući se iz pravca Gradačca, usljed neprilagođene brzine uslovima i
Docent doktor Univerzitetskog kliničkog centra
(UKC) Banja Luka Nenad
Lučić teže je povrijeđen u
srijedu, kada se potukao s ljekarom ovog centra Aleksandrom Gnjatićem na Klinici
za ginekologiju i akušerstvo
Kliničkog centra u Banjoj
Luci. To je zvanično potvrdila “Dnevnom avazu” pomoćnica direktora ovog centra Nada Jokanović.
Počelo svađom
Pljačkao zlatare s plastičnim pištoljem
Općinski sud Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor Ismiru Osmanoviću
(25) iz ovog grada zbog
sumnje da je na tuzlanskom
području počinio dva krivična djela razbojništva,
saopćeno je jučer iz Kantonalnog tužilaštva.
Sumnja se da je Osmanović u posljednjih nekoliko dana, prijeteći plastičnim pištoljem, vlasnici
zlatarske rade odnio zlatni
Dr. Aleksandar Gnjatić napao i u tuči teško povrijedio docenta Nenada Lučića
stanju puta te atmosferskim prilikama izgubio
kontrolu nad vozilom, sletio u kanal i udario u betonski stub - kažu iz CJB Doboj.
Savić je zadobio teške
tjelesne povrede kojima je
podlegao na putu do
šamačkog Doma zdravlja,
a uviđaj na licu mjesta obavili su službenici Policijske stanice za bezbjednost
saobraćajaDoboj.
S. Č.
Prema nezvaničnim podacima, uzrok sukoba je više
privatne nego profesionalne
prirode. Na licu mjesta
rečeno nam je da je do verbalnog, a zatim i fizičkog
obračuna ljekara došlo nakon što Gnjatić nije bio zadovoljan kako je Lučić operirao njegovu svastiku koja
je primljena na Odjel ginekologije i akušerstva.
- Do incidenta je došlo
juče poslije verbalne raspra-
UKC Banja Luka: Poslata ružna slika u javnost
ve dvojice ljekara, nakon koje je došlo do tuče u kojoj je
Lučić zadobio teške tjelesne
povrede, zbog kojih je hos-
đ Kao jedan od motiva
svađe, a zatim i tuče jučer
je spominjan i inače narušen poslovno- privatni
odnos između ove dvojice
ljekara. Tako nam je ispred KC-a Banja Luka
jučer rečeno i da su izjutra,
po dolasku na posao, obojica bila vidno uznemirena
zbog parking prostora,
zbog čega su i započeli
raspravu, ali se tada nisu
fizički obračunavali.
pitalizovan na Klinici za
maksilofacijalnu hirurgiju saopćeno je iz UKC-a Banja
Luka.
Slijedi kazna
Raspravi, a zatim i tuči
svjedočilo je nekoliko uposlenika Kliničkog centra. Direktor ovog centra Mirko
Stanetić izjavio je jučer da je
KC Banja Luka poduzeo odgovarajuće radnje na osnovu
kojih će biti provedena propisana pravna procedura i
utvrđena odgovornost učes-
(Foto: M. Lugić)
nika u ovom nemilom događaju, koji je nanio veliku
štetu ugledu ustanove i poslao ružnu sliku u javnost.
- UKC Banja Luka će
učiniti sve da se vinovnici
ovog događaja, nakon propisno provedenog postupka, adekvatno kazne u skladu sa zakonskim propisima i
internim aktima UKC-a, te
da se ovakvi i slični događaji
više nikada ne dogode u
našoj ustanovi - naveo je Stanetić.
V. STEVANOVIĆ
U mjestu Debela Međa kod Zvornika
š !" U čamcu bili dva Sudanca i 13 Afganistanaca, među kojima devetero djece
Policajci Jedinice Granične policije Zvornik
prekjučer oko 19.40 sati u
mjestu Debela Međa kod
Zvornika otkrili su 15 osoba u ilegalnom prelasku
državne granice iz pravca
Republike Srbije. Njih su
preko rijeke Drine čamcem
prevezle dvije nepoznate
osobe u čamcu koje su se uspjele vratiti nazad nakon
što su primijetile policijske
službenike JGP Zvornik.
Radi se o dva državljana
Sudana i 13 Afganistana, od
kojih je devetero maloljetno.
Ove osobe službenici
GPBiHjučer predatiSlužbi
za poslove sastrancima BiH
koja će ih zatim smjestiti u
Imigracioni centar u Is-
Predati Službi za strance BiH
točnom Sarajevu. Prema riječima portparola ove službe Sanje Škuletić, nakon toga će biti pokrenuta procedura njihovog povratka u
Srbiju s obzirom na to da su
iz tog pravca i došli.
Ove osobe su najvjerovatnije prebjegle iz azilantskog centra u Banji Koviljači u Srbiji koji već izvjesno vrijeme nema dovoljne
kapacitete za veliki broj azilanata.
Trenutno u njemu boravi više od 2.500 azilanata, a
kako saznajemo, predviđen
je za 120 do 150 osoba. Kako
bi bio spriječen daljnji prelazak stranih državljana, na
ovom dijelu pojačane su
mjere kontrole GPBiH.
A. J.
oglasi
Dnevni avaz
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
NOVOOTVORENI SALON NA
CIGLANAMA- MERHEMIÆA TRG 5
SVEÈANO OTVORENJE U SUBOTU 15.10.2011.
769
KM
LCD SONY KDL-32
LCD SONY KDL-37
359
KM
LED DSM 2201 FHD
TV LED 22"/ 55CM, FULL HD
1920*1080 HDMI, PC CONECTION,
USB RECORDER
+ DVD SONY
6 x 768,
LUCIJA 136
O
Z
E
R
B
0
5
DVP-SR1
B
HDMIX2, US
32"/81cm,
989
KM
FULL HD 1920X1080, 37"/94cm,
HDMIX2, USB
SVI ARTIKLI
[email protected] NA
DAN OTVORENJA
LED SKYWORTH 42
LCD SONY KDL-40
1099
KM
FULL HD 1920X1080, 40"/102cm,
HDMIX2,USB
LED SKYWORTH 32
TH
WOR
999
KM
HDMI FULL HDMI TV LED 42" /107CM,
FULL HD 1920*1080 HDMIx3, PC CONECTION, USB
KY
S
D
E
L
24
409
KM
HDMI TV LED 24" /60CM,
FULL HD 1920*1080, HDMIx3, PC CONECTION,
USB
HDMI TV LED 32" /80CM ,
FULL HD 1920*1080 PC
CONECTION, USB
689
KM
19
20
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
SVEÈANO OTVORENJE U
450
A 43D
M
Z
A
L
P
G
N
AMSU
S
LCD SONY KDL-42
941
KM
949
KM
1489
KM
FULL HD 1920X1080, 42"/107cm
LED SAMSUNG 32D4003
4 X 768
UCIJA: 102
43", REZOL
REZOLUCIJA 1366 x 768, 32"/80cm
LCD SAMSUNG 32D400
LCD LG 32LK330
699
KM
SVI ARTIKLI
[email protected] NA
DAN OTVORENJA
649
KM
32"/82 CM, 1366 X 768 PX
LED LG 42LW550
0 3D
32 / 82 CM, REZOLUCIJA 1366X768
LCD LG 42LK430
1799
KM
989
KM
LED 42" / 106 cm,
FULL HD
PANASONIC PLAZMA 42
LCD PANASONIC 32
LCD 42"/107cm, FullHD
LED LG
32LV2500
799
KM
659
KM
979
KM
LED 32"/82cm,
HD ready
(1366x768)
HD-READY PLAZMA, 106CM/42"
32"/82CM, LCD TV
REZOLUCIJE 1366 X 768
NOVOOTVORENI SALON NA
oglasi
Dnevni avaz
SUBOTU 15.10.2011.
CANDY
MA[INA
EVO 1072 D
CANDY MA[INA
CO 105FL1
1-5 KG,
CENTRIFUGA 0-1000 O/MIN,
KLASA A+
ENERGETSKE EFIKASNOSTI
969
KM
1-7KG,
BRZINA CENTRIFUGE
0-1000 O/MIN,
KLASA A++
EFIKASNOSTI
1-9 KG, CENTRIFUGA
0-1400 O/MIN,
KLASA A++
ENERGETSKE
EFIKASNOSTI
SNAGA
1400W,
ZAPREMINA
PLATNENE
VRE]ICE 3L
539
KM
59
KM
BEKO
MA[INA
WMB
81041 L
60 CM,
8 KG,
VARIJABILNA
BRZINA
CENTRIFUGE:
1000/900/800/600/400/
979
KM
1000 O/MIN,
6 KG PRANJE,
5KG SU[ENJE
SNAGA 1800 W,
VODENI
USISIVA^,
DODACI ZA
RUBOVE
NAMJE[TAJA
VOX USISIVA^ SL-202
INDESIT PERILICA SU[ILICA
IWDC6105.
CANDY PERILICA I
SU[ILICA GOW 624 D
MIDEA USISIVA^ 5118T
129
KM
CANDY MA[INA EVO 1494
659
KM
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
679
KM
ALFA 90
FAVORIT
CANDY [email protected] CRDS 5142 X
839
KM
ER
BEKO [email protected]
DSA 25080
79
KM
SNAGA 1600 W, ZAPREMINA
PLATNENE VRE]ICE 3,1 L
VOX USISIVA^ SL-208
769
KM
6 KG, BRZINA CENTRIFUGE: 1200 OBR/MIN,
MAKSIMALNI KAPACITET SU[ENJA: 4 KG
VOX USISIVA^ SL-207
ALFA
TERM 20
1440
KM
SNAGA 2000 W,
ZAPREMINA
PLATNENE
VRE]ICE
4,2L
89
KM
VOX USISIVA^ SL-218
SNAGA
2200 W,
ZAPREMINA
PLATNENE
VRE]ICE 3L
99
KM
889
KM
490
KM
MIDEA MIKROVALNA AG 717
17 LITARA,
SNAGA: 700 W,
RO[TILJ
SNAGA: 1000 W
139
KM
VOX USISIVA^ SL-236
ALFA 90
DOMINANT
379
KM
MIDEA KLIMA INVENTER 12
KOMPRESOR TIPA: INVERTER
KAPACITET HLA\ENJA: 3,2 KW
KAPACITET GRIJANJA: 3,6 KW
799
KM
SNAGA
1800 W,
ZAPREMINA
PLATNENE
VRE]ICE
4,2L
100
KM
VOX USISIVA^ SL-209
SNAGA
1600W,
ZAPREMINA
PLATNENE
KESE 4L
89
KM
CIGLANAMA- MERHEMIÆA TRG 5
21
22
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BITEC NAPA MIRAGE 60 INOX
BITEC NAPA
BD3 60
INOX
229
KM
BITEC
NAPA
BC2 90
INOX
319
KM
349
KM
[IRINA 60cm
ALUMINIJSKI FILTER, DVA MOTORA
INOX, BIJELA
I BRAON,
[IRINA 60cm, 90cm
[IRINA 90cm,
ALUMINIJSKI FILTER,
DVA MOTORA
[IRINA 90cm,
ALUMINIJSKI FILTER,
DVA MOTORA
KM
119
KM
299
KM
BITEC PLO^A
BPE 58
AC-EOP
BITEC PLO^A
BPE 58 FOE2T
BITEC
PLO^A
BPM 58
VEO
459
KM
[IRINA 60, 90cm,
ALUMINJSKI FILTER,
2 MOTORA
299
KM
359
KM
BITEC PLO^A
BPE 58 60 E2T
499
KM
BITEC NAPA BS3 60/1
[IRINA 90, 60cm,
ALUMINIJSKI FILTER,
1 MOTOR
DBENA
A
R
G
U
A
E
D
I
M
SU\E
MA[INA ZA
MIDEA MA[INA
ZA SU\E INOX
MIDEA
PLO^A
MC-HF 601
499
KM
299
KM
MIDEA RERNA AME 1004
KU]I[TE OD CRNOG KALJENOG
STAKLA, MEHANI^KE KOMANDE
401
KM
MIDEA RERNA AAE 4000
KU]I[TE OD NEHR\AJU]EG
^ELIKA, VENTILATOR,
INFRACRVENI GRIJA^
169
KM
BITEC NAPA BS3 60
INOX TOUCH
299
MIDEA PLO^A
MC-HF 603
399
KM
BITEC NAPA BS3 60/2
609
KM
BITEC RERNA OMV 608 AX
TERMOSTAT, LCD DISPLEJ,
VENTILATOR, FILTER ZA
MASNO]U, PRIKLJU^NI KABL
499
KM
12 KOMPLETA,
ENERGETSKA KLASA „A“,
LED DISPLEJ, 7 PROGAMA
KLASA A, 12 KOMPLETA,
4 PROGRAMA
BEKO [PORET CSE
66000 GW
485
KM
409
KM
BITEC RERNA OMV 605 CX
5 FUNKCIJA, VENTILATOR,
TIMER, FILTER ZA MASNO]U,
PRIKLJU^NI KABL
BEKO [PORET CSE
64010 DW
ENERGETSKA KLASA A,
4 RINGLE, RERNA
ZAPREMINE 65L, GRILL
425
KM
MULTIFUNKCIONALNI [TEDNJAK
SA 6 OPCIJA KUHANJA, 2
EL.RINGLE, 2 PLINSKA GORIONIKA
NOVOOTVORENI SALON NA CIGLANAMA- MERHEMIÆA TRG 5
SVEÈANO OTVORENJE U SUBOTU, 15.10.2011.
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 23
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Iran je jučer pozvao Saudijsku
Arabiju da “ne nasjeda na zamku”
i ne vjeruje SAD koje tvrde da
Teheran stoji iza navodnog plana
o ubistvu ambasadora.
- Te optužbe koriste samo
SAD i Izraelu. Pozivam Saudijsku
Arabiju da ne upada u zamku, jer
će koristi od bilo kakvih turbulencija na Bliskom istoku imati
samo SAD i cionistički režim.
Nadamo se da će Rijad razumjeti
ciljeve ove zavjere. Ovaj patetični, konspirativni scenarij je
Arbabsijar, koji je imao američko državljanstvo, živio je u ovoj kući
ZAVJERE Gdje su dokazi da su Iranci htjeli izvršiti atentat
đ
!
Ostaje pitanje ko je u Iranu znao za zavjeru i na kom nivou je ona odobrena
Zavjera čiji je cilj bio ubistvo
saudijskog ambasadora u Vašingtonu bila je toliko nevješto smišljena
da su američke službe imale problem da povjeruju da Iran stoji iza
toga, piše jučer “Washington Post”.
Visoki standardi
Iako je Ministarstvo pravde na
kraju povezalo zavjeru sa Snagom
Kudsa, elitnom jedinicom Iranske
revolucionarne garde, gotovo ništa
u ovom slučaju, piše list, nije nosilo
oznake te zloglasne jedinice za koju
se tvrdi da je obučavala i opremala
teroriste i atentatore širom svijeta.
Američke vlasti razotkrile su
plan za ubistvo saudijskog ambasadora u Vašingtonu, iza koga, kako tvrde, stoje dijelovi iranske vlade. Iranske su vlasti demantirale
ove tvrdnje.
Vašingtonski dnevnik se poziva na izjave četvorice zvaničnika
koji su željeli ostati neimenovani,
kao i službe za koje rade. Tek je slanje 100.000 dolara iz jedne iranske
banke na račun američkog agenta
u Meksiku, koji se predstavio kao
član meksičkog narko-kartela, uvjerilo Amerikance da taj plan ima
podršku na visokom nivou u Teheranu. I dalje, međutim, ostaje pitanje ko je u Iranu znao za zavjeru i na
kom nivou je ona odobrena.
Neimenovani zvaničnici priznaju da su prvi detalji navodne zavjere izazvali veliku sumnju među
analitičarima u policiji i obavještajnim službama koji su radili
na slučaju. Iranci umiješani u to
pokazali su neuobičajenu trapavo-
toliko trapav da ga sumnjivo
posmatraju čak i američki mediji
i neki političari. Neka oni koji su
ga osmislili kažu kakvu bi korist
Iran izvukao iz ubistva saudijskog
ambasadora u SAD - izjavio je Ali
Ahani, zamjenik šefa diplomatije
Irana za Evropu i SAD.
Ahani je dodao da činjenice da
Iran jača ulogu u regionu, da se s
nuklearnim pitanjima bori bez
ikakvih problema i da sankcije
nemaju nikakve efekte tjeraju
SAD da koriste scenarij o zavjeri.
č Eksperti iz Meksika sumnjaju da je tamošnji narko-kartel
umiješan u navodnu zavjeru Irana, prenosi AFP.
Naime, neki tamošnji karteli
imaju vojne kapacitete da izvrše
ubistvo s međunarodnom pozadinom, ali se sumnja da bi oni to
i uradili, jer bi to štetilo njihovom
biznisu - ilegalnoj prodaji droge
Amerikancima.
- Taj mi plan zvuči više kao
zavjera u nekoj sapunici. Ako
neko povezuje umiješanost meksičkih ekstremista, to bi se moglo
odvijati na individualnom, a ne
na nivou kartela, jer se to kosi s
njihovim ciljevima - kaže za AFP
Hoze Reveles (Jose), ekspert za
meksičke narko-kartele.
st u pokušaju da regrutiraju nepoznatog atentatora, i to iz narko-kartela koji nema nikakve veze s Iranom, da bi obavio tako politički
eksplozivan čin.
cima Snage Kudsa, prije svega s
Golamom Šakurijem (Gholam
Shakuri), protiv kojeg je podignuta optužnica, ali nije uhvaćen.
Za učešće u zavjeri za sada je
uhapšen samo Mansor Arbabsijar
(Manssor), koji ima iransko i američko državljanstvo i koji je, kako
stoji u optužnici, pokušao regrutirati Meksikance za ubistvo ambasadora.
Pokušaj regrutacije
Vremenom su, međutim, obavještajne službe prikupile ono što se
smatra posrednim dokazom koji
zavjeru čvrsto povezuje s pripadni-
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
IZVJEŠTAJI Policija se infiltrirala i špijunirala po fakultetima
š Izrađena baza podataka čak i o tome gdje se popisane osobe šišaju
Američka policija infiltrirala se u muslimanske zajednice na njujorškim fakultetima i nadzirala njihove
aktivnosti na internetu, pokazuju policijski dokumenti do kojih je došla agencija
AP.
Pravni stručnjaci saopćili su da su tom operacijom prekršeni devetnaestogodišnji sporazum s fakultetima i zakoni o privatnosti
SAD. Operacija čiji je cilj
bio prikupljanje podataka o
mogućim terorističkim aktivnostima stavila je cijele
muslimanske zajednice pod
prismotru.
Policija je fotografirala
restorane i prodavnice koji
uslužuju muslimane i izradila baze podataka u kojima
se može pročitati gdje popisana lica idu u nabavku, gdje
se šišaju i u kojim mjestima
obavljaju svoje namaze. AP
je izvještavao o tajnoj kampanji u seriji tekstova.
U najvećem broju sluč-
ž š Naoružani napadač ubio je u jednom frizerskom salonu u Južnoj
Kaliforniji osam osoba i teško ranio jednog čovjeka, poslije čega ga
je policija uhapsila. Među žrtvama
je i bivša supruga napadača.
Mediji su prethodno izvijestili
da je u pucnjavi ubijeno šestero ljudi, alije dvojenaknadno preminulo
od zadobivenih rana, javio je AP.
Pucnjava se desila u salonu
“Meritage” u velikom tržnom
centru, u primorskom mjestu Sil
Bič, oko 50 kilometara jugoistočno od Los Anđelesa. Napadač
je uhapšen pola kilometra od
mjesta zločina pošto je pokušao
pobjeći vozilom.
Uz saopćenje iz Moskve o Kosovu
!"# U operaciji su praćene i aktivnosti na internetu
ajeva počinioci su mlađi
muškarci, zbog čega je policija insistirala na posmatranju te demografske grupe.
Uznemireni profesori i studenti saopćili su da je ta operacija veoma slična špijunaži u univerzitetskim ka-
mpusima koje je šezdesetih
godina proveo FBI.
Oni pozivaju administratore koledža da istraže
slučaj, insistirajući da infiltriranje policajaca u studentske grupe predstavlja
povredu lične slobode.
Članovi islamske zajednice koledža strahuju da bi
ih ovaj događaj mogao obilježiti do kraja života - kao
označene na listi potencijalnih terorista ili lica postavljena na crnu listu u policijskom dosjeu.
Ajatolah Ali Hamnei o pokretu “Okupirajte Wall Street”
ć Iranski vrhovni lider, ajatolah
Ali Hamnei smatra da val protesta
koji se širi s njujorškog Wall Streeta na druge američke gradove
odražava ozbiljnu krizu koja će na
kraju dovesti do svrgavanja kapitalizma u SAD.
Ali Hamnei je na skupu u zapadnom iranskom gradu Kermanšahu, kojem je prisustvovalo
nekoliko desetina hiljada ljudi,
kazao da su SAD sada u velikoj kri-
zi jer su izbile navidjelo korumpirane fondacije, prenosi AP.
- Američke vlasti mogu slomiti
ovaj pokret, ali ga ne mogu iskorijeniti. Na kraju, on će se razviti do
toga da sruši kapitalistički sistem i
Zapad - rekao je Hamnei govoreći o
pokretu “Okupirajte Wall Street”.
Hamnei je kazao da je kapitalizam na Zapadu dostigao kraj i da je
“svijet na historijskoj prekretnici”.
Potpredsjednik vlade najavio izmjenu zakona
$ ć
Turci koji u zemljama
poput Njemačke uzimanjem tamošnjeg državljanstva moraju da se odreknu
turskog pasoša uskoro bi u
Turskoj trebali dobiti skoro
ista prava kao i domicilno
stanovništvo.
Odgovarajuću reformu
najavio je potpredsjednik
Policija uhvatila luđaka
turske vlade zadužen za sunarodnjake u dijaspori Bekir Bozdag, a izmjena zakona treba navesti još veći broj
Turaka da uzmu njemačko
državljanstvo,
prenosi
AFP.
Turci koji su uzeli strano
državljanstvo po ispisu iz
turskog već su u matičnoj
zemlji dobivali takozvanu
plavu kartu kao dokument.
Reformom bi ta “plava
karta” trebala biti izjednačena sa službenim turskim dokumentima u vezi
sa svim pitanjima svakodnevice i administracije.
- Time bi Turci koji posjeduju strano državljanstvo
od državnih instituacija kao
što su katastar ili notari bili
tretirani
kao
domaći
državljani - objasnio je Bozdag i dodao da vlada u Berlinu podržava ovu izmjenu
zakona.
Prošle godine oko 26.000
Turaka uzelo je njemačko
državljanstvo.
EULEX i KFOR započeli su jučer akciju zatvaranja alternativnih puteva u
blizini prijelaza kod Jarinja
na sjeveru Kosova i ponovno
uspostavljanje “ovlaštenih
pravaca”, saopćeno je.
- Neovlašteni pravci izbjegavaju legitimne kontrole a barikade na putevima su
nelegalne i ne pomažu niko-
me. Važno je da se situacija
na sjeveru Kosova vrati u
normalu što je prije moguće,
u korist svih - kažu u EULEX-u.
Jučer je zvanična Moskva upozorila da podrška
Zapada ambicijama kosovskih Albanaca negativno
utiče na dijalog Beograda i
Prištine.
Muatasim ipak ostao na slobodi
%
&
Muatasim Gadafi, jedan
od sinova svrgnutog libijskog lidera, nije uhvaćen,
izjavio je France pressu vojni zapovjednik Nacionalnog prijelaznog vijeća , demantujući raniju izjavu jednog visokog zvaničnika novih libijskih vlasti.
- Nije istina da je Muatasim zarobljen. Ali, neki od
zatvorenika koje smo uhvatili rekli su da se (Muamer)
Gadafi nalazi u Sirtu - kazao
je Visam Ahmed, jedan od
vođa vojnih operacija na istočnom frontu u Sirtu.
Nove vlasti objavile su
da je u Sirtu uhapšen libijski
muftija Haled Tantuš, najviši vjerski zvaničnik pod
Gadafijevim režimom.
Uoči žalbe Sudu u Strazburu
#
$š
Ruski advokati spremni
su da brane bivšu ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko (Yulia Tymoshenko) pred međunarodnim sudovima, između ostalog i
pred Evropskim sudom za
ljudska prava u Strazburu,
izjavio je jučer Itar-Tassu
predsjednik udruženja ruskih advokata Gasan Mirzajev.
Sud u Kijevu osudio je
Timošenko na sedam godina zatvora zbog prekoračenja ovlasti pri potpisivanju sporazuma o isporuci i
tranzitu gasa sa Rusijom.
- Kazna nema ništa zajedničkog sa pravosuđem, ima
otvoreno politički karakter Timošenko: Najavila žalbu
rekao je Mirzajev.
Agencija je, međutim, iz “dovoljno kvalifikovanih
Kijeva prenijela izjavu jed- advokata da brane Tinog od advokata bivše pre- mošenko pred međunarodmijerke da u Ukrajini ima nim sudovima”.
26
Petak 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Rejčel Vrenč (Rachel Wrench) iz Češira bila je u dnevnoj sobi kada je iz kuhinje čula histerične urlike četverogodišnjeg sina Luisa (Lewis). Dječak je majci želio pomoći u pranju veša te je, na još nejasan način, uspio otvoriti mašinu dok je radila.
Rejčel je sina zatekla potpuno krvavog s lijevom rukom u mašini. Mališan je hitno prevezen u bolnicu, ali ljekari nisu uspjeli zašiti dječakovu šaku koja mu je doslovno
iščupana.
M
M
š
š Jedna 54-godišnja Amerikanka je nakon seksualnog odnosa sa suprugom dobila amneziju. Ljekari s Univerziteta
“George Washington” smatraju da se radi o slučaju takozvane globalne amnezije, koja je vrlo rijetka.
Ono što naučnici još ne znaju jeste je li seks zaista i
uzročnik te vrste amnezije.
Ljekari za sada nagađaju kako takvu vrstu amnezije
uzrokuje takozvani Vaslava manevar, koji u vratnim žilama nakuplja krv slabo obogaćenu kisikom.
POTRAGE Ni traga nestaloj Lizi Irvin
ž
š
č žš
Cezar: Varao na porezima
Sa 16 postao bogati biznismen
Debora Bredli udata je za drugog muškarca, iako je zaručena za Lizinog oca
Džeremija Irvina, s kojim planira i vjenčanje
Teta nestale desetomjesečne Lize Irvin (Lisa Irwin) Ešli Irvin (Ashley) rekla je da vjeruje da se policija
sprema uhapsiti bebinu
majku Doboru Bredli (Deborah Bradley), vjerujući da
ima veze s nestankom svoje
kćerke. Dodala je da je
hapšenje neizbježno. Misli
da policija previše vremena
istražuje porodicu, a premalo druge sumnjivce.
Liza je nestala prošle
sedmice iz kolijevke u domu
u Kanzas Sitiju. Na prozoru
je bilo znakova provale.
Majka ju je posljednja vidjela kada ju je stavila na spavanje. Oko četiri ujutro otac se
vratio kući s posla i vidio da
nema djevojčice. Odmah su
Irvin i Bredli: Ponovo sarađuju s policijom
Svemirski otpad ponovo prijeti
Očekuje se da će satelit
pasti 22. ili 23.
oktobra, ali još nije
poznato gdje
pozvali policiju koja je pokrenula potragu. Ešli je uvjerena da njen brat i snaha
nemaju veze s nestankom.
Policija sumnja na roditelje od prvog razgovora. Bredli tvrdi da ju je policija optužila jer je pala na poligrafu,
ali iz policije to ne žele komentirati. U jednom trenutku istrage roditelji su prestali
sarađivati s policijom, ali
ipak su nastavili saradnju.
Policijski izvor kaže da
sada istražuju nedosljednosti u izjavama susjeda, porodici i prijatelja. Susjedi su ispričali da su ih ispitivali o
beskućniku koji je bio u naselju prije dvije sedmice.
Debora Bredli udata je za
drugog muškarca, iako je zaručena za Lizinog oca
Džeremija Irvina (Jeremy),
s kojim planira i vjenčanje.
Samo nekoliko sedmica nakon što smo
strahovali da nam na glavu ne padne komad NASA-inog satelita koji se, srećom,
srušio u Tihi okean prijeti nam još jedan
satelit.
ROSAT je njemački satelit i niko ne
zna gdje će opasni komadi svemirskog otpada pasti.
- Očekujemo da će satelit pasti 22. ili
23. oktobra, ali još ne možemo reći gdje.
Jedan dio će izgorjeti u atmosferi, ali
očekujemo da će oko 1,6 tona materijala
doći do Zemljine površine. Šanse da nekoga pogode su 1 naprema 2.000 - rekao je
Hajner Klinkrad (Heiner) iz Evropske
svemirske organizacije.
Satelit ROSAT lansiran je 1990. godine, ali Nijemci su devet godina kasnije objavili da više nije u funkciji. Stručnjaci
strahuju da će puno veći i opasniji komadi
nego u UARS-ovom slučaju ovog puta
preživjeti atmosferu, a neki komadi mogli
bi biti teški i do 400 kilograma.
Najviše će biti keramičkih i staklenih komada. Šansa da dijelovi
UARS-a pogode nekog na Zemlji
bile su 1 naprema 3.200.
Nijemac Kristof Julius
Cezar (Christoph Julius
Caesar) ima samo 16 godina,
a njegova je firma već zaradila milione. Prije pola godine
zbog uspjeha hvalili su ga
mediji i stručnjaci. Ali mladog poduzetnika sada istražuje državno tužilaštvo.
Navodno je varao na porezu,
nije plaćao najam, a zaposlenicima je uskraćivao plaće.
Tinejdžer pak tvrdi da je
platio sve što je trebao te da
mu posao dobro ide. Novinarima je rekao da se za informacije mogu obratiti njegovom
odjelu za odnose s javnošću,
ali njegov broj nije znao.
Cezar je vlasnik dvije firme koje za klijente razvijaju
medijsku strategiju. Navodno je tim poslovima zaradio
šest miliona eura. Većina
njegovih klijenata sada se
distancirala od mladog poduzetnika.
Ponuda japanske firme
! "#$%% Japanska kompanija “Real-f” za 2.500 eura može izraditi 3D repliku lica. Za taj novac uzet će digitalne fotografije lica i prenijeti ih na 3D
model kako bi dobili trodimenzionalno lice, masku 3D
Photo Form. Ukoliko samo
lice nije dovoljno, stručnjaci
napraviti i trodimenzionalno lice s vratom i ramenima.
. Masku mogu i dostaviti,
na što se čeka oko dvije sedmice.
Masku moguće naručiti
28
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
OP]INA [email protected]
OP]INSKI NA^ELNIK
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Una-Sana canton
MUNICIPALITY OF [email protected]
MUNICIPALITY MAYOR
Broj: 02-05-3995/11.
Bu`im, 12. 10. 2011. godine
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 12/03), ~lana 47. Zakona o pravobranila{tvu
(„Slu`beni glasnik US kantona“, broj: 20/04), Odluke o osnivanju Op}inskog pravobranila{tva
op}ine Bu`im („Slu`beni glasnik op}ine Bu`im“, broj: 10/07), te Zaklju~ka o pokretanju postupka izbora op}inskog pravobranioca, broj: 01/1-08-2545-1/11, od 30. 07. 2011. godine, Op}inski
na~elnik op}ine Bu`im objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE
OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje Op}inskog pravobranioca op}ine Bu`im.
1.) Opis upra`njene pozicije
Op}inski pravobranilac obavlja poslove:
- pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Op}ine, pred sudovima i drugim nadle`nim organima;
- obavlja poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Op}ine, njenih organa, drugih
organa, ustanova i fondova, koji se finansiraju iz bud`eta Op}ine Bu`im;
- obavlja poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koje osniva Op}ina,
ako je to aktom o njihovom osnivanju predvi|eno;
- daje pravna mi{ljenja u postupku dono{enja upravnih akata kojima se ure|uju imovinsko-pravni odnosi ili raspola`e imovinom Op}ine i u postupku zaklju~ivanja odre|enih ugovora imovinsko-pravne prirode;
- obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Op}inskog pravobranila{tva u skladu sa Zakonom.
2.) Kandidat za Op}inskog pravobranioca mora ispunjavati sljede}e op}e i posebne uvjete:
a) Op}i uvjeti:
- da je dr`avljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije;
- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH;
- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da protiv kandidata nije podignuta optu`nica niti izre~ena nepravomo}na presuda.
b) Posebni uvjeti:
- da je kandidat diplomirani pravnik koji ima polo`en pravosudni ispit i ima iskustvo u radu u
pravosudnim organima, drugim dr`avnim organima i pravnim licima u trajanju od najmanje 4
(~etiri) godine, kao i da se radi o osobi koja posjeduje najvi{e moralne kvalitete za obavljanje poslova iz nadle`nosti pravobranila{tva;
- da nije ~lan, niti obavlja poslove u organima politi~kih stranaka, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti mo`e biti uklju~en u bilo kakvu politi~ku ili strana~ku aktivnost.
3.) Op}inski pravobranilac se imenuje na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog
imenovanja.
c) Uz prijavu kandidati su obavezni prilo`iti sljede}e:
- kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- dokaze o stru~noj spremi;
- dokaz o polo`enom pravosudnom ispitu;
- dokaz o radnom iskustvu;
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci);
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke 2.), a.) alineja 3. i 4. i uvjeta iz ta~ke
2.), b.) alineja 2.
Napomena: Izabranom kandidatu za Op}inskog pravobranioca je obezbije|en stan.
Za provo|enje Javnog oglasa Op}inski na~elnik }e imenovati Komisiju za izbor u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju.
Nakon intervjua, a na temelju dokumentovanih odluka svakog ~lana komisije, utvrdit }e se rang lista s najboljim kandidatom, te }e kona~an prijedlog kandidata za imenovanje Op}inski
na~elnik predlo`iti Op}inskom vije}u za kona~no imenovanje Op}inskog pravobranioca.
Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje
objave Javnog oglasa, li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom:
„Javni oglas za izbor i imenovanje Op}inskog pravobranioca
- NE OTVARATI“ - na adresu:
Op}ina Bu`im
Op}inski na~elnik
Ul. 505. Vbbr br. 26
[email protected]
Javni oglas }e biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i Slu`benim novinama FBiH.
Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana nakon isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljenjem procesu izbora.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
OP]INSKI NA^ELNIK
Mirsad [ahinovi}, dipl. ing. rud.
Bu`im Ul. 505. Vbbr. br. 26 Tel. +38737419500 Fax. +387 37 410031
e-mail: [email protected]
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 29
30
Petak 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 31
32
Petak 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
SARAJEVO Nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta
Aktivnosti BNP-a Zenica
Pripreme za evropsku Noć teatra
š ’žšć ’
Glumci oduševili publiku izvedbom komedije
(Foto: M. Kadrić)
Svečanom otvaranju prisustvovali, između ostalih, i Ivica Šarić,
Dragan Jovičić, Edina Papo, Jakov Finci
Nova umjetnička sezona
Narodnog pozorišta u Sarajevu (NPS) preksinoć je započela predstavom “Ožalošćena porodica” urađenom
prema tekstu Branislava
Nušića u režiji Ahmeda
Imamovića. Ansambl Drame NPS-a oduševio je publiku u prepunoj dvorani. Ova
predstava svoje premijerno
izvođenje imala je krajem
maja ove godine povodom 90
godina postojanja i rada
NPS-a.
To je zanimljiva priča o
ožalošćenoj grupi ljudi koja
iščekuje nasljedstvo i uveliko dijeli blago koje nije dobila. U tom komediografskom
djelu Nušić je dao galeriju lica male pameti koja se takmiče lažima i cinizmom na
čelu sa sjajno ostvarenim likom Agatona, koji je najdinamičnija ličnost, što znači s
najviše plastičnih osobina
Begagić: Gostovanja i projekti
dnje - dodaje Begagić.
U prostorima BNP-a
uveliko traju pripreme za
projekt Gradimira Gojera
“Gazi Husrev-beže”, a slijede i za predstavu Dine
Mustafića.
Zenički BNP nosilac je
bh. licence međunarodnog
projekta Noć teatra (European Theatre Night), koji
će 19. novembra biti
održan širom države.
A. DŽONLIĆ
Spec
Umjetnička produkcija “Abart” OKC-a “Abrašević”
Mostar upriličit će večeras u 20 sati izložbu pod nazivom
“Urbani imaginarij”.
Ova izložba održavase u sklopu projekta“(Re)collecting Mostar”, koji se realizira u okviru Fonda za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljevakroz program “Kultura zarazvoj”. Projekt
je podržala i “Erste”fondacija i Ambasada Francuske u BiH.
U okviru MTM-a
Ferović:
Direktorica
MTM-a
Dragan Jovičić uživao u predstavi
beskrupuloznosti kakve može
imati jedna mala, ali i lukava
pamet.
U predstavi igraju Aleksandar i Vedrana Seksan, Mirvad Kurić, Alen Muratović,
Sead Pandur, Amra Kapidžić,
Sanela Pepeljak, Ermin Sijamija i drugi. Zanimljivo je da
Papo i Finci: Razgovor o predstavi
je Drama Narodnog pozorišta
na kraju prethodne sezone
imala rekordnu posjetu prilikom izvođenja ove komedije,
gdje su se čak unosile i pomoćne stolice kako bi se
smjestila mnogobrojna publika. Prema reakcijama publike,
vidljivo je da su i ovoga puta
bili oduševljeni humorom
glumaca.
Svečanom otvaranju pozorišne sezone prisustvovale
su brojne ličnosti iz javnog
života, među kojima i Ivica
Šarić, Dragan Jovičić, Edina
Papo, Jakov Finci i brojni
drugi
Ad. K.
Svjetski sajam knjige u Frankfurtu
š ć
Više od 7.500 izdavača iz
110 zemalja predstavit će se
na ovogodišnjem Svjetskom
sajmu knjige koji je prekjučer
počeo u Frankfurtu. I ove godine u hali 5.1. svoj štand ima
BiH, a na njemu smo susreli
Ibru Spahića, predsjednika
Izdavača i knjižara u BiH.
- Ovogodišnji štand Izdavača i knjižara iz BiH predstavlja i prikazuje ono najbolje što
je nagrađeno od izdavača i
knjižara iz BiH za 2010. i sa sajamaknjige 2011.godine.Imamo više od 300 naslova, a štand
je opremljenna izuzetannačin,
fokusiran je naobilježavanje 50
Bosansko narodno pozorište Zenica i u 62. sezoni nastavlja s premijerama
i gostovanjima.
- Četvrtog novembra s
“Ćorkanom” Harisa Burine
gostovat ćemo na “Andrićevim danima” u Travniku,
dok 22. oktobra imamo prvo
gostovanje nakon 23 godine
u Banjoj Luci. Bit će to na
Festivalu mladog glumca u
“Jazavcu”, kada ćemo se
predstaviti s našom predstavom “Sex, laži i videotrake”
- kazao nam je direktor
BNP-a Hazim Begagić.
Više od dvije decenije
prošloje iod posljednjeggostovanja Sarajevske opere, a
s “Hasanaginicom” početkomnovembra prekinutćese
“post”zeničke publikekada
je u pitanju balet i opera.
- Pred gostovanje ćemo
potpisati protokol o saradnji
koji će povezati balet, operu,
ali i druge sadržaje Narodnog pozorišta Sarajevo i
BNP-a, što je, ustvari, nastavak prijeratne redovne sara-
godina od dodjele Nobelove
nagrade Ivi Andriću, i na njegovu izjavu: “Sve jemoje iz Bosne”.
Posebno mi je zadovoljstvo što prezentiramo i djela
Nedžada Ibrišimovića. Tu
je i knjiga Muhameda Filipovića te djelo Abdulaha Sidrana “Slijepac pjeva svome
gradu” i još mnogo toga... kaže Spahić.
Na štandu smo sa Spahićem zatekli i Amelu Šišić,
predstavnicu
Zavičajnog
muzeja iz Travnika, kao i
Mateu Jeličić-Lovreković iz
Hrvatske.
B. Š.
Jeličić-Lovreković, Spahić i Šišić na bh. štandu
!ž
Bit će sortirane prema muzičkim žanrovima
U sklopu sarajevskog Instituta za muziku, teatar i multimediju (MTM), koji će krajem
oktobra i otvoriti vrata, djelovat će elektronski medij sa
24-satnom muzičko-propagandnim programom, internetska radiostanica Party radio, koji će promovirati najbolje hitove house muzike, te Radio Cabare s izborom numera
iz svjetskih mjuzikala, koji se
mogu slušati na internet-stranici www.mtm.ba
-Upravoovo jejednaodaktivnosti MTM-a, koji u skoroj
budućnosti na svojoj oficijelnoj stranici planira kreirati internet-mrežu radijskih stanica
sortiranih u muzičke žanrove -
kaže direktorica i osnivač Alma Ferović.
Pokrenut je i digitalni izdavački sektor Instituta Music
Lab s akcentom na muzičke
projekte domaćih autora, dok
će MTM Store biti online radnja, gdje će se predstaviti radovi studenata, klijenata, izdvojenih i preporučenih uradaka
muzičara,singlovi, albumi,DJ
miksevi te slušati internetske
radiostanice.
- MTM Servis će potencijalnim klijentima nuditi komercijalnu usluge, a svi zainteresirani mogu se informirati
na info(mtm.ba - dodaje Ferović.
L. S. R.
34
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
OÈEKIVANI JACK-POT ZA 41. KOLO TV BINGA 850.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 05. VANREDNO KOLO
TV BINGA [email protected] DANA 12.10.2011.godine
37
72
50
60
06
70
30
71
19
05
31
90
86
20
39
04
77
24
62
84
02
47
25
29
08
14
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 33 (JACK-POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVUÈEN
SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA: 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.559,30 KM
SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA: 15.393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,00 KM
SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTIÆA
JACK POT ZA 05. VANREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .935.807,80 KM
UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601.938,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361.162,80 KM
FOND ZA ROBNE NAGRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.000,00 KM
FOND ZA IGRU IGRAÈ-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM
FOND ZA I i II REDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.162,80 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133.081,40 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.081,40 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 KM
DOBICI PUTEM SMS PORUKA/GLAVNE NAGRADE/
AUTOMOBIL GOLF VI
NOVÈANE NAGRADE
1. ZENICA ZASTUPNIK: 00146 4230295 505-0207587-50
1. ILIDŽA ZASTUPNIK: 00720 3950320 505-3389319-81
2. ZENICA ZASTUPNIK: 00145 4170773 505-0654940-18
5.000,00 KM
3. KONJIC ZASTUPNIK: 00823 4060065 505-1568626-68
2. KLADANJ ZASTUPNIK: 00160 4210141 505-1827495-54
5.000,00 KM
LCD 3D TELEVIZORI
1. KONJIC ZASTUPNIK: 00823 4160047 505-1568773-65
2. TUZLA ZASTUPNIK: 00644 3950078 505-0815719-80
3. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00569 4110026 505-3477680-14
TURISTIÈKO PUTOVANJE
MINI LAPTOP
1. KAKANJ ZASTUPNIK: 00084 4210271 505-1590511-31
1.ILIDŽA
48
28
56
76
11
55
83
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 05. VANREDNOG KOLA
IGRE BINGO PLUS OD 12.10.2011.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:
6
6
5
5
8
3
U 05. VANREDNOM KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.484,50 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.290,70 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 21.546,68 + J.P. 72.278,15 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.824,83 KM
FOND ZA OSTALE DOBITK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.744,02 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS 50.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6
BINGO PLUS 5
BINGO PLUS 4
BINGO PLUS 3
BINGO PLUS 2
DOBITAKA:
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.912,40 KM
DOBITAKA:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.080,00 KM
DOBITAKA: 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.010,00 KM
DOBITAKA: 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
DOBITAKA: 2.731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
DOBICI BINGO PLUS 6
1. TUZLA ZASTUPNIK: 00652 4050182 505-1656583-77
2. ZENICA ZASTUPNIK: 00145 4210759 505-0656583-48
5.000,00 KM
ZASTUPNIK: 00715 4150267 505-0571173-46
LUTRIJA BiH SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA JAJCE
Osnovna {kola „Berta Ku~era“
Jajce
Tel.: 030/654-297, fax: 654-298
Broj: 525/11
Datum: 11. 10. 2011. godine
Na osnovu ~lana 74 i 75 Zakona o osnovnoj {koli
(Sl. novine SBK-a br. 11/01), ^lana 3 Pravilnika o
radu {kole, ^lana 123 Pravila [kole, te na osnovu Odluke Upravnog odbora O[ „Berta Ku~era“
Jajce, broj: 523/11 od 11. 10. 2011. godine raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole
Pored Zakonom propisanih op}ih uslova, kandidat mora da posjeduje slijede}e uslove: VII/VI
stepen stru~ne spreme, profesor ili nastavnik,
pedagog, polo`en stru~ni ispit, najmanje pet go-
13.10.2011.godine
dina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja, nakon ste~enog odgovaraju}eg obrazovanja, dr`avljanstvo BiH, organizacijske sposobnosti, da nije osu|ivan pravosna`nom presudom za krivi~no djelo ili za krivi~no djelo protiv
dostojanstva li~nosti i morala.
Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom kandidati trebaju dostaviti slijede}u dokumentaciju:
- dokaz o stru~noj spremi
- dokaz o polo`enom stru~nom ispitu
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih
- uvjerenje o dr`avljanstvu
- uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka
- potvrdu o radnom sta`u
Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana
objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.
Prijave slati na adresu:
JU O[ „Berta Ku~era“ Jajce
fra Antuna Kne`evi}a 8
70101 Jajce
oglasi
Dnevni avaz
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
35
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
Ulica Mehmeda Spahe 16, Sarajevo
Tel. 00 387 33 251 640 Fax. 00 387 33 472 434
KLASA: 013-01/11-01/03
URBROJ: 521-BiH-01/03-11-01
Sarajevo, 12. rujna 2011.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini hrvatskim dr`avljanima, na temelju
~lanka 17. stavak 2. Zakona o popisima bira~a (Narodne novine 19/07) daje
OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRA^A
Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike
Hrvatske u Bosni i Hercegovini:
- bira~i koji imaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu,
- bira~i koji nemaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivali{te u inozemstvu
(npr. iz Austrije do{li `ivjeti u Bosnu i Hercegovinu),
- bira~i koji nemaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivali{ta unutar
dr`ave (npr. iz Mostara do{li `ivjeti u Sarajevo),
- bira~i koji nemaju prebivali{te u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis bira~a, kako bi mogli
glasovati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.
Prethodnu registraciju bira~a za glasovanje u inozemstvu bira~i mogu obaviti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske na ~ijem konzularnom podru~ju imaju prebivali{te ili boravi{te u Bosni i Hercegovini, najkasnije 14 dana prije dana odre|enog za odr`avanje
izbora. U istom roku bira~i mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju.
Zahtjev za prethodnu registraciju bira~a podnosi se (pismeno, usmeno ili telefonom) svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u terminu od 09 do 13 sati i to u:
- Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sarajevu, Konzularni odjel, Skenderija 17.,
(tel. 033 277 100, 033 277 104, fax 033 650 328)
- Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Mostar, Zagreba~ka 8.,
(tel. 036 316 630, 036 315 631, fax 036 315 630)
- Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Banja Luka, M. Kranovi}a 1.,
(tel. 051 259 300, fax 051 258 667)
- Konzulatu Republike Hrvatske Tuzla, Kazan mahala 1.,
(tel. 035 258 360, 035 258 330, fax 035 258 350)
Bira~i bez prebivali{ta u Republici Hrvatskoj koji }e se na dan izbora zate}i u Republici Hrvatskoj
trebaju se prethodno registrirati pri nadle`nom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis bira~a
prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora.
Pregled popisa bira~a s prebivali{tem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr, a za bira~e bez prebivali{ta u Republici Hrvatskoj i s prebivali{tem u Gradu Zagrebu u Sredi{njoj evidenciji popisa bira~a i bira~a upisanih u popis bira~a Grada Zagreba putem www.zagreb.hr
Za prethodnu registraciju potrebno je predo~iti va`e}u hrvatsku putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, domovnicu ili rje{enje o stjecanju hrvatskog dr`avljanstva.
Za dodatne informacije obratite se nadle`noj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike
Hrvatske.
Veleposlanik
Ton~i Stani~i}
36
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak 14. septembar/rujan 2011.
37
36
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak 14. septembar/rujan 2011.
37
Tačno
Netačno
NAASR je najstarija i najveća ameorganizacija za ljudska pra1va?rička
Kubanska kriza je bila najozbiljnija
hladnoratovskog perioda?
2kriza
“Drury Lane” je najstarije englesko
koje još postoji?
3pozorište
1. TAČNO
NAASR - stoljeće
borbe za ljudska prava
NAASR
(Nacionlna
organizacija
za napredak
obojenih ljudi) najstarija
je i najveća
američka organizacija za ljudska prava. Osnovana je
1909. godine da bi se osigurala politička,
obrazovna, socijalna i ekonomska jednakost američkih crnaca. Sjedište organizacije bilo je u Baltimoru (na slici). Godine
1939. asocijacija je organizirala nezavisni
pravobranilački i obrazovni fond kao svoj
pravni ogranak koji je bio tužilac za rasnu
diskriminaciju u školi u slučaju “Braun
protiv Odbora za obrazovanje” 1954. godine. Tokom Drugog svjetskoga rata asocijacija se borila protiv rasne diskriminacije u čemu je imala uspjeha.
2. TAČNO
Najozbiljnija kriza
hladnoratovskog perioda
Američki
špijunski avion U2 na današnji dan, 14.
oktobra 1962.
godine, u letu
iznad
Kube
snimio je fotografije sovjetskih nuklearnih raketa,
čime je započela “kubanska raketna kriza”. Radilo se o najozbiljnijoj krizi hladnoratovskog perioda za koju mnogi
povjesničari smatraju da je predstavljala
sam rub nuklearnog sukoba SAD i SSSR-a, ali i prekretnicu Hladnome ratu.
Tokom 38 dana, koliko je kriza trajala, ljudska civilizacija prvi put je bila
pred realnom mogućnošću potpunog
istrebljenja. Nakon inicijalnih napetosti
razum je, barem donekle, ipak prevladao
i započela je politika detanta, odnosno
popuštanja napetosti u svijetu te je pojačana saradnja između velesila.
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Za ljubitelje slatkog
ISTRAŽIVANJA Rezultati su pokazali
Utvrđeno je da ispuštanje suza smanjuje alergije te ublažava
bol kod reumatoidnog artritisa
Naučnici s Univerziteta u Indijani nedavno
su dokazali da muškarci koji plaču imaju veće
samopouzdanje nego oni koji suzdržavaju suze,
ali plakanje je korisno i na neke druge načine.
Pokazalo se da ispuštanje suza smanjuje
alergije te ublažava bol kod reumatoidnog artritisa.
Čini se da plakanje regulira i imunološki sistem. U studiji iz 2006. godine proučavane su
reakcije 60 osoba koje su patile od ekcema i alergije dok su gledale “srceparajuću” porodičnu
dramu. Prije filma na kožu im je stavljen lateks,
a kasnije im je mjerena reakcija.
U usporedbi s onima koji nisu pustili suzu,
uplakani gledaoci imali su manju reakciju na lateks. Njihova koža imala je i niži nivo markera
upale imunoglobulina.
Japanska studija s pacijentima koji boluju od
autoimune bolesti reumatoidnog artritisa otkrila je da oni koji plaču osjećaju manju bol i
imaju manje simptoma nego oni koji trpe.
Potrebno je: 500 g kakaa, 400
g meda, 200 g margarina, 100 g
nasjeckanih oraha, 2 kašičice
mljevenog cimeta, kašičica mljevenog karanfilića, 100 g šećera u
prahu, 2 kesice vanilin šećera.
Način pripreme:
1. Izmiješati med i kakao pa
kuhati pola sata, povremeno miješajući.
2. Kada sklonite s vatre, dodati cimet, karanfilić i vanilin šećer.
Dodati i margarin te miješati dok
se ne rastopi.
3. Duguljasti kalup nauljiti,
posuti šećerom u prahu pa uliti
smjesu.
4. Ostaviti do sutra da se ohladi te nasjeckati na kocke.
Plakanje
regulira i
imunološki
sistem
ž Ko može biti inspektor i
može li inspekcijski pregled,
osim inspektora, vršiti i neko
drugi ko nije raspoređen
rješenjem na to radno mjesto,
pita S. D. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o organizaciji organa uprave u FBiH, poslove inspekcijskog nadzora
koji su organizirani u okviru
nadležnosti organa uprave
obavljaju inspektori.
Inspektor može biti osoba
koja ima završenu odgovarajuću visoku školsku spremu,
položen stručni upravni ispit
predviđen za državne službenike, odnosno položen ispit
općeg znanja predviđen za
državne službenike institucija BiH i najmanje tri godine
radnog staža nakon završene
visoke školske spreme.
Inspektori su državni službenici s posebnim ovlaštenjima.
Č Kad to potreba službe zahtijeva, rukovodilac organa
uprave može, izuzetno, ovlastiti i drugog državnog službenika organa uprave koji ispunjava spomenute uvjete za inspektora da izvrši samo
određene poslove nadzora,
odnosno da inspektoru pomogne u vršenju određenog
nadzora, o čemu se obavezno
donosi pismeno rješenje.
Dipl. pravnica Enisa
Hodžić
OGLAS U NOVINAMA
Ambasada Brazila u Sarajevu obavje{tava da se raspisuje konkurs za prijem 6 ({est) osoba za rad na
slijede}im poslovima:
01. voza~ i
01. administrativni slu`benik (prevodilac) za rad
u Ambasadi; te
1. kuhar,
1. ~ista~ica,
1. ku}epazitelj (housekeeper),
1. domar za rad u Rezidenciji.
Zainteresirani kandidati moraju da ispune formular za prijavu i da ga dostave zajedno sa kopijama
dokumentacije koja se tra`i za navedeno radno mesto, od 13. oktobra do 2. novembra 2011. godine,
od 9 do 14 sati, u Ambasadu Brazila, Grbavi~ka
4 u Sarajevu.
Formular za prijavu na konkurs kao i op{ti uslovi mogu se preuzeti u Ambasadi.
Kandidati koji ne ispunjavaju uslove ne}e biti kontaktirani, a dostavljene prijave ne}e biti vra}ene.
3. TAČNO
'Drury Lane' toliko
puta gorio i obnavljan
”Royal Drury
Lane” je najstarije
englesko pozorište
koje još postoji. Sagradio ga je u Londonu 1663. godine
Tomas Kiligru za
svoju glumačku grupu kao Kraljevsko
pozorište. Izgorjelo je 1672. godine i obnovljeno 1674. pod rukovodstvom arhitekte Kristofera Rena (Cristopher). Napredovalo je pod glumcima - upravnicima
kao što je bio Koli Siber, a kasniije Dejvid
Gerik (David) i Ričard Brinsli Šeridan
(Richard Brinsley Sheridan).
Prošireno pozorište, “otporno na
požar”, otvoreno je 1794. godine, a izgorjelo je 1809. godine. Obnovljeno 1812.
godine s više od 2.000 mjesta, stagniralo
je 40-tih godina 19. stoljeća, ali je obnovljeno melodramom i spektaklima, a
bilo je mjesto glumačkih trijumfa Henrija Irvinga (Henry) i Elen Teri (Ellen
Terry). U novije vrijeme u njemu gostuju
mnogi američki mjuzikli.
MJESTO
U BIH
NA RIJECI
DRINI
GR^KO
SLOVO
PILE,
@AGE
FRANCUSKI
PISAC
VIKTOR
LITAR
MJ. NA PUTU TUZLA
SARAJEVO
BILJKA
MILODUH
GR^KO
SLOVO
JEDNOGODI[NJA
@DRIJEBAD
SKANDINAV.
[email protected]
DIVLJE
MA^KE
SPIS
SADA, APOLON, AGITOVANJE, E, B,
SABOR, NAM, ASRPA,
KODRO, HALID
BE[LI], EGE, VATI,
ON, TAJVAN, TINO
2674
[email protected]^KI
SVE]ENIK
ESAD
ODMILJA
POVI[EN
TON
”C”
”Automatic
Noise
Limiter”
GLUMICA
KARI]
OD ONOG
MJESTA
S.A.
GLUMICA
NA SLICI
@ENSKO
IME
”University of
London
Observatory”
GR^KI
FILOZOF
STARORIMSKI
POZDRAV
PRIPADNICI
EVROPSK.
NARODA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
E.O.
SLU^AJNO
PRO]I
BIV[I
POPUSTITI
PRIPADNICI BUBNJAR
NAD
INDIJANSK. ”BIJELOG
NEKOM
NARODA U DUGMETA”
OPASSJ. AMERICI
IPE
NO[]U
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 39
40
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
SARAJEVO Večeras “Indexi i prijatelji - za Daču, Bodu i Đoku”
č Hitove legendarnog benda izvodit će Dado Topić, Aki Rahimovski, Tifa i drugi
U sarajevskom klubu
“Cinemas” večeras u 21 sat
bit će održan koncert “Indexi i prijatelji - za Daču, Bodu
i Đoku”. Članovi legendarne grupe koji su danas rasuti
po cijelom svijetu - Fadil
Redžić, Miroslav Šaranović,
Neno Jurin, Ranko Rihtman, Peco Petej, Sinan Alimanović - željeli su da
sjećanje na njihove preminule prijatelje bude upriličeno upravo u kultnom
prostoru gdje su počinjali
davnih šezdesetih godina.
- Bit će to večer nostalgije
i uspomena na legendarne
“Indexe”. Njihove hitove izvodit će Aki Rahimovski,
Dado Topić, Mladen Vojičić
Tifa, Kaliopi, Irina Kapetanović i drugi, naravno uz
muzičku pratnju članova
“Indexa” - kaže producent
koncerta Tomislav Kašljević.
U “Cinemasu” će večeras
biti i porodice preminulih
članova “Indexa”, supruga i
sin Davorina Popovića Sanja i Dario, supruga Đorđa
Kisića Mahira, kao i Bodina
supruga Dina Kovačević.
- Moderator programa
bit će Mladen Jeličić Troko,
a među gostima će biti i slikar Adin Hebib, koji je pripremio nekoliko iznenađenja - dodaje Kašljević.
Koncerti pod nazivom
“Indexi i prijatelji” već se nekoliko godina veoma uspješno održavaju u cijelom
regionu pa će se tako dva dana
nakon “Cinemasa” održati u
beogradskom Sava centru.
L. S. R.
Ker: Oduševila zanosnim tijelom
Miranda Ker vraća se na pistu
”Indexi”: Večeras u “Cinemasu” sjećanje na veliku grupu
Koncert Đorđa Balaševića i promocija filma
č Manifestacija “Kao rani mraz” u Sarajevu 17., 18. i 19. novembra
Prodaja ulaznica za trodnevnu
manifestaciju
“Kao rani mraz”, koja
uključuje bh. premijeru istoimenog filma i koncert
Đorđa Balaševića u sarajevskoj Zetri, počinje danas putem portala Kupikartu.ba. Prvo će biti pokrenuta online prodaja da
bi se ulaznice od utorka,
17. oktobra, pojavile i na
prodajnim mjestima.
U četvrtak, 17. novembra, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen upriličit će doček za Balaševića i ekipu filma, a u
petak, 18. novembra, u
Zetri će biti održan koncert pod nazivom “Đorđe
Balašević i Panonska mornarica”.
Đorđe i Olivera Balašević: Zajedno stižu u Sarajevo
Treća noć rezervirana
je za film “Kao rani mraz”,
Balaševićev rediteljski prvjenac. Bh. projekcija filma odudara od svega do sada viđenog. Na ulazu, publiku će dočekati dio filmske scenografije s originalnim elementima te pokloni. Publiku će pozdraviti i Balašević, u pratnji
dijela glumačke ekipe i
tamburaša.
Kompanija “M:tel”, kao generalni sponzor, pripremila je iznenađenje za
Balaševićeve
fanove.
Svi kupci ulaznica za koncert i kinoprojekciju dobit
će vaučer sa posebnom Smart ponudom,koji sasobom
nosi brojne pogodnosti.
L. S. R.
Multimedijalni art festival u Sarajevu
’’ ž č
Multimedijalni art festival
(MAF) danas će biti otvoren u Sarajevu i trajat će do 16. oktobra. Sva tri
dana manifestacije odvijat će se u
Domu mladih, a posjetioci će moći
uživati u dnevnom i noćnom programu.
U dnevnom dijelu MAF-a predavači iz Bosne i Hercegovine i regiona održat će prezentacije iz domena multimedijalne umjetnosti,
dok je noćni program rezerviran za
nastupe renomiranih izvođača iz
Hrvatske, Srbije, Njemačke i BiH.
Večeras će scenu Doma mladih dijeliti hrvatski “Jinx”, srbijanski
“Darwood Dub”, mostarski duo
“Vuneny”, kao i nekoliko sarajevskih DJ-eva.
- Ovo nam je prvi nastup u glavnom gradu BiH nakon koncerta
održanog u sklopu Sarajevo Film
Festivala u julu. Veoma se radujemo što ćemo ponovo biti dio jedne
zanimljive manifestacije, kao što je
u ovom slučaju MAF, te zbog prilike da se ponovo susretnemo sa prijateljima iz bendova “Jinx” i “Darwood Dub”. Dakle, neka druženje
počne - kaže Nedim Ćišić iz grupe
“Vuneny”.
H. P.
Devet mjeseci nakon
rođenja sina Flina, supermodel Miranda Ker
(Kerr) vratit će se u novembru u jato anđela
“Victoria's Secreta” u
grudnjaku od 2,5 miliona
dolara.
Australski supermodel, koja je rodila sina
glumcu Orlandu Blumu
(Bloom), vraća se na pistu
sljedećeg mjeseca revijom
na kojoj će nositi grudnjak
od 2,5 miliona dolara.
Miranda je prošlog
mjeseca na reviji kupaćih
kostima marke “David Jones” oduševila publiku svojim zanosnim tijelom, a sada
je vrijeme za sljedeći korak.
Zanosna brineta nosit
će “Fantasi bra” iz kolekcije “Victoria's Secret”, koji
je optočen raznim dragim
kamenjem.
Rok legenda u posjeti Peruu
ž č
Džeger za vrijeme boravka u Peruu
Rok legenda Mik Džeger
(Mick Jagger) imenovan je za
počasnog ambasadora za turizam u regiji Madre de Dios
u Peruu, a njegov zadatak bit
će da promovira i predstavlja
zaštitu peruanskog ekosistema, prenijele su agencije.
- Vi ste naš prijatelj i vaše
prisustvo je dobra podrška u
našoj borbi da zaštitimo našu
ekologiju i da usmjerimo
svjetsku pažnju na regiju Madre de Dios - rekao je direktor
regionalnog turizma Huan
(Foto: Reuters)
Karlos Arzola (Carlos).
Frontmen grume “Rolling
Stones”posjetio jePeru upratnji svoje djevojke, bivše manekenke L'Vren Skot. Džeger
(68) dobio je veliki broj poklona od domorodaca u regiji,
uključujući lukove, strijele,
ogrlice i pernati turban.
Za vrijeme svog boravka
u Peruu Džeger se u Limi
sreo i sa predsjednikom
Olantom Humalom (Ollanta) i prvom damom Perua
Nadin Herediom (Nadine).
Spec
”Vuneny”: Večeras u Domu mladih
U banjalučkom klubu DFK večeras će biti održan drugi polufinale programa “Jaeger Music Night”. U sklopu
ovog muzičkog duela takmičit će se bendovi “Urban Instinkt” iz Tuzle i “Hetrem” iz Širokog Brijega. Kao specijalni gost nastupit će srbijanski bend “Negativ”. Početak
ovog muzičkog događaja planiran je za 21 sat.
42
Petak 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 43
44
48Petak 14. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
1410dogl1
Oglasi sa slikom
Nekretnine
Poslovni prostor
Automobili
Prodajem SEAT altea XL 1,9
Tdi, 2009. god., prešao 43.000 km,
sa full opremom. Može zamjena za
jeftinije. Tel. 062 878 649.
11703-1Ndž
GOLF limuzina TDi, 74 kw,
2001. g., 4 vrata, met. tamnosiva,
ful oprema; GOLF karavan TDi,
66 kw, 2001. g., met. plava, ful
oprema, plaćena carina i PDV.
Tek uvezen. Tel. 061 360 313.
11781-1Ndž
Alfa romeo 156, 2.4 jtd, 103 kw,
2001. god., ful 8.300 KM. Tel. 062 275
211
Audi 3, 97, 1,6 ben, reg 05 12, povoljno. Tel. 061 906 964
Audi 80 jaje 1.8, ajnšpric, benzinac
1988. g., registrovan, očuvan, vlasnik
1/1, cijena 2.800 KM. Tel. 063 521 965
Audi 80, 87. g., 1.6 dizel, tek registovan, nove gume, ekstra stanje, cijena 3.850. Tel. 063 894 638
Audi 80cc u extra stanju nije reg.
cijena 1.000 KM. Može jeftinije, Nemila. Tel. 063 026 473
BMW 3, limarija ekstra, alu felge,
nove gume, zatamnjen, registrovan.
Tel. 065 892 512
BMW E46 compact 2.0 disel 2003.
god. met. sivi reg. do 7. 2012., dosta
opreme, alu felge, 11.500 KM. Tel.
063 717 555
Daewo nubira 2000. g. - 1.6b, 16v
+ plin sekvent, koža, klima, el. prozori, maglenke, alu felge, mp3, reg. do 5.
5.12., 6.000 KM. Tel. 062 541 682
Džip ford explorer 4x4 2000. god.,
registrovan čitavu godinu, nov akumlator, gume 4,0 benz, u izvrsnom
stanju, cijena 8.500 KM. Tel. 061 726
654
Džip suzuki SJ 413, 85. god., 1.300
kubika sa redukcijom, može zamjena
za golf 2. Tel. 061 266 512
Fiat punto 1.3 dizel, multi džet
2004. godina, cijena 6.800 KM, može
zamjena za punto l. Tel. 066 138 608
Fiat punto 1.7 TD 2000. g., klima,
servo volan, el. pod. stak., cen. brava,
alu. felge, ekstra stanje 4.300 KM. Tel.
063 021 669
Ford escort 95 god 1.6b, Ford 1.6d
88 god, Honda acord 2.0b 90 god.
Mazda 121 90 god, Toyota starlet 83
god, Fiat croma 89 god. Tel. 063 459
893
Ford focus, 1.8 TDI, 2000. god.,
metalik sivi, klima, ghia oprema. Registrovan do 05. 2012. god. U extra stanju. Tel. 061 841 002
Ford mondeo 1.8 td 97, klima, crni
metalik limuzina, reg do juna 2012,
cijena 4.200 KM. Tel. 062 786 733
Ford Mondeo 2001., dizel, registrovan, ful, cijena 9.000 KM. Tel. 062
972 691
Golf 2 1.6 GTD dizel, 87. godina,
reg. do 04. 2012. godine, crveni, nove
gume, cd, garažiran, extra očuvan, cijena 3.500 KM. Tel. 062 319 729
Golf 2 1988. godina, dvoja vrata,
bijele boje, dizel. Tel. 062 190 727
Golf 2, 1.8 benzin plus plin, servo
volan, cetral brava, metalik plava, god
1987. Registrovan do 21. 2. 2012. Cijena 1.750. Tel. 063 479 961
Golf 2, 1988. god., 1,6 benzin plin, registrovan do jula 2012., cijena
2.600 KM. Tel. 062 755 859
Golf 2, 89. Benzin 1300 cca. Tel.
062 118 680
Golf 2, dizel, 89. g. Siva boja, registrovan do 6. 6. 2012. g. Cijena 3.500
KM. Tel. 063 479 050
Golf 3,1996. god., 1.9TDI. Registrovan do 5. mj. 2012. Tel. 061 583 135
Golf 4, 2002. god. limuzina, 1.9 sdi,
5 vrata, klima, sva oprema. Tek uvezen sve plaćeno, cijena 10.700. Tel.
061 156 652
Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima,
tek reg, cijena po dog, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078
Golf 6 dobijen na lutriji, hitno prodajem, cijena 26.000 KM. Tel. 062 228
014
Golf II u izvanrednom stanju, nisko profilne gume, aluminijske felge, 4
vrata, tek registrovan, 4.200 KM. Tel.
061 031 433
Golf II u izvanrednom stanju, nisko profilne gume, aluminijske felge, 4
vrata, tek registrovan, 4.200 KM. Tel.
062 830 258
Golf IV, tamno plavi, 4 vrata, godina proizvodnje 1998. Tel. 061 785 434
Havarisani Citroen xsara pikaso
1.6 benzin, 2007. godište, prešao
29.000 km, cijena 3.800 KM. Tel. 061
726 654
Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984
Kupujem kombi t4 VW, godina 96
- 99, putnički. Tel. 062 374 737
Mercedes 200 dizel 124, linija automatik, 86. god., tek reg, 3.200 KM,
WV siroko odjavljen u dobrom stanju
800 KM, Busovača. Tel. 061 847 316
Mercedes E 220 CDI, 2004 god.
Avangarde oprema, crna boja, extra
stanje, ručni mjenjač 6 brzina. Tel.
061 787 353
Opel Astra GTC, 1.7Cdti, 2007 godina, kupljena u BiH, drugi vlasnik,
prešla 45.000 km, enjoy oprema, cijena 17.800 KM. Tel. 061 244 097
Opel astra H, karavan 2005, 1.7
Cdti, klima, ABS, ESP, tempomat,
CD Mp3, maglenke, 8x airbag, servisna knjiga, euro 4 motor registrovan.
Tel. 061 108 600
Opel frontera 97. g., dizel 2 5 t. Tel.
062 717 032
Pasat 3 TDi, tek registrovan, cijena 5.500 KM. Tel. 061 863 402
Pasat 93. g., 1,9 TDI, limuzina, klima, servo, euro kuka, nikada nije havarisan u dobrom stanju, 5.100 KM.
Tel. 061 507 984
Pasat karavan, 92. god., benzin 1.8
p.i., klima, servo, metalik, nove gume,
tek registrovan, u dobrom stanju,
vlasništvo 1/1. Cijena po dogovoru.
Tel. 061 026 858
Peugeot 307, 2002. god., limuzina,
klimatronik, 5 vrata, 1.4 Hdi, dizel,
metalik, u odličnom stanju, tek uvezen sve plaćeno do reg., cijena 9.900
KM. Tel. 061 156 652
bez mjenjača, 760 eura. Tel. 061 192
080
Prikolica za automobil sa arnjevima i ceradom. Papiri uredni. Tel. 064
409 6661
Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260
Prodajem sve električne dijelove
za pasata 1 d/b bosch pumpu prednja i
zadnja šajba stop lampe farove hladnjake. Tel. 063 459 893
Stanovi
Izdavanje
Izdajem stan studentima na
Ilidži blizu Univerziteta, potpuno
opremljen (novo). Tel. 061 160
896, tr. 061 578 850, eng. 061 245
765.
11521-1Ndž
MOSTAR - Cernica, centar
grada, izdajem sobe ili stanove
studentima, radnicima ili familijama. Tel. 036 880 516, Mob. 063
350 056.
1388-1mo
Izdajem trosoban namješten
stan u Hrasnom. Tel. 521 816, 061
913 389.
2010-1tt
Izdajem garsonjeru na duže
vrijeme kod MUP-a Novi Grad,
kirija 180 KM + režija. Tel. 677
504.
11787-1Ndž
Izdajem namješten jednosoban
stan, Č. Vila, 6. sprat, posjeduje
lift. Zvati na tel. 061 470 583.
391-1ze
Izdajem poslovni
prostor na atraktivnoj
lokaciji pogodan za sve
namjene, sa vlastitim
parkingom u Alipašinoj
ulici (Bare) pored
glavne ceste.
Tel. 061 132 727 2139-1tt
Prodajem Hyundai H1 pola teretni, pola putnički, klima, servo, abs, registrovan, cijena 7.000 KM, može
zamjena za putničko. Tel. 063 035 604
Reno clio 1.2 benzin, 12. mjesec
2002. g., klima, centralno daljinsko,
elek. podizači, originalna muzika,
plava metalik boja, plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, cijena 6.450.
Tel. 063 894 638
Reno laguna 2004. god., 1.9 dci,
full oprema, urađen veliki servis u
ovlaštenom servisu, prešao 142.000,
cijena fiksna 15.000 KM. Tel. 061 100
018
Škodu fabia 1.9 SDI, 2004., klima,
servo, ABS, 111.000 km, garažirana,
prvi vlasnik, registrovana do 10. 10.
2012., cijena po dogovoru. Tel. 061
168 837
Toyota Rav 4, godište 1996., registrovan, extra stanje, benzin 2.0, cijena
9.000 KM. Tel. 063 361 107
Vektra 2.0 dizel, 1997., nedavno
registrovana, bez ulaganja, dobra,
5.700 KM. Tel. 061 437 263
VW buba folcika 1200, 1976. god.,
tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulator i 4
gume + alu felge spuštena. Tel. 063
999 871
Xsara - picaso 2002. god., dizel crvena metalik, klima automatska, al
felge nove gume. Plaćena carina i
PDV, 9.900 KM. Tel. 061 552 354
Prodajem kombi Ford tranzit
1991., reg. do jula 2012. Tel. 033 537
622
Prodajem kombi Hyundai H-1,
2006. godina, sa pređenih samo
11.000 km, 2,5 tdi, na kombiju nema
tragova korištenja, cijena povoljna.
Tel. 061 171 998
Prodajem VW T2 kamionet. Cijena 3000 KM. Tel. 065 277 281
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
MAN-ov 281 motor kompletan
Izdajem potpuno namješten stan
42 m2, Dobrinja, 4.200 KM. Tel. 061
912 956
Izdajem prazan jednosoban stan, privatna kuća, Švrakino. Tel. 061 201 034
Izdajem sobe za prenočište, sobe
imaju svoje kupatilo, internet parking. Tel. 061 184 724
Izdajem sobu sa centralnim grijanjem ozbiljnom zaposlenom muškarcu. Tel. 033 659 895, 062 943 021
Izdajem stan na Ciglanama Husrefa Reddžića. Tel. 061 856 041
Izdajem studenticama trosoban
namješten stan sa centralnim grijanjem
kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747
Izdajem u centru kod OHR-a kuću
sa dvoetažnim stanom 3-5 studenata.
Tel. 062 337 925
Povoljno izdajem lijep stan sa dvije spavaće sobe i sa velikim dnevnim
boravkom u centru Sarajeva (iznad
Čekaluša kod italijanske ambasade dvoiposoban lijepo namješten,
etažno grijanje, 500 KM, izdajem.
Tel. 061 145 853
Hrasno, Olovska, udaljeno300 m od
pekare AS izdajem namještenu garsonjeru ukući sadva ležaja, vešmašinom i
televizorom. Tel. 061 862 730
Ilidža - Pejton, dvosoban fino
opremljen u zgradi, centralno, 300
KM izdajem. Tel. 062 677 488
Izdajem 2-soban namješten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta (studentice), cijena 680 KM sa
fix. režijama. Tel. 061 224 155
Izdajem dvoiposoban namješten
stan u strogom centru grada. Tel. 061
202 497
Izdajem dvosoban namješten stan
sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061
149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban stan studenticama, 300 KM + režije. Tel. 066 003
806, 033 658 946
Izdajem garsonjeru u Starom gradu 250 KM uključujući i režije. Tel.
033 536 482
Izdajem Ilidža 35 m2, 60 m2, 80,
180, Grbavica 54 m2. Tel. 061 288 939
Izdajem jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, studentu. Tel. 033 532 035
i 063 639 110
Izdajem jednosoban, namješten
stan, centralno, blizu Baščaršije. Tel.
033 531 366 i 062 105 335
Izdajem jednosoban, zaseban i
opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033 538 185 i 062
147 003
Izdajem kvalitetan i lijepo namješten stan kod Elektroprivrede. Tel.
062 315 612
Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo. Cijena po
dogovoru. Tel. 033 432 270
Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887
Izdajem namješten stan u privatnoj kući na Kobiljoj Glavi, ulaz posebno. Tel. 061 512 715
Izdajem namješten stan u privatnoj kući, poseban ulaz. Tel. 062 328
123
Izdajem nov 3-soban stan na duže
vrijeme, Alipašino C faza, KM 300.
Tel. 061 171 518
Izdajem novu kuću u Novom Sarajevu pogodna za rezidenciju. Tel. 061
571 199
Mejta{ - 5 minuta od
Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj
lokaciji, visoki kvalitet
gradnje sa obezbje|enim
gara`nim mjestima.
Stanovi veli~ine od
39 do 114 m2.
Kontakt broj 061/257-773
Alipašine ul.). Pogodan za studente ili
mlade osobe. Tel. 061 199 549
Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem
prazan 2,5-soban stan sa balkonom,
sunčan, adaptiran, centralno grijanje,
zaposlenom bračnom paru na duži period. Tel. 061 493 643
Apartman na Vlašiću, blizu starta
žičare. Tel. 061 210 650
Apartmani, namještene sobe za
dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063
327 098, 036 884 169
Prodajem apartman na Bjelašnici
41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558
932
Prodajem apartman u Bristu,
Makarska rivijera, 56 m2. Sa pogledom na more, dva balkona, parking, cijena 69.000 eura. Tel. 061
485 199
Prodaja
Prodajem četverosoban renoviran stan 109 m2 u epicentru, prvi
sprat, plinsko etažno grijanje, pogodan za više namjena. Cijena po
dogovoru. Tel. 062 467 366, 062
921 419.
1465-1tt
BJELAVE, prodajem stan 40
m2, renoviran, useljiv, povoljno.
Tel. 061 286 603.
ptt
Prodajem stan 54 m2, Čengić Vila, 95.000 KM. Tel. 061 219 018.
11723-1Ndž
Hrasno - 38, 82 m2, Čengić V. - 64
i 54 m2, Alipašino P. - 54, 66, 77,
Novo S. - 32 m2, Pofalići - 40 m2,
Dobrinja - 55, 64, 86 m2, Anex - 40
m2, Centar 105 m2, Mejtaš 54. Tel.
061 375 787.
11775-1Ndž
Apartman na Bjelašnici 48 m2/I,
kod Srebrene lisice i stanovi: E.
Šehovića 70 m2/III, A. Šaćirbegović 58 m2/XVII, A. Polje 48
m2/XII, 67 m2/IV i 77 m2/XIII.
Tel. 061 558 932.
2143-1tt
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
Prodajem stan na Mejtašu, I
sprat, 46 m2, potpuno namješten,
vlastito grijanje, ekstra urađen, na
atraktivnoj lokaciji. Cijena
120.000 KM, iznad Dalmatinske.
Tel.061185055.
662-1tt
Dolac Malta, Envera Šehovića, 56
m2, dvosoban, 9. kat, c.g., balkon, 2
lifta, dvostran, 110.000 KM. Tel. 062
295 919
Hitno prodajem ili izdajem radi
odlaska u inostranstvo! Renoviran
stan 70 m2 u bosanskoj kući, ulica Bistrik 48, u neposrednoj blizini
Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel:
061 142 418 i 0047 95 242 869
Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2.spratu u odličnom
stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964
Jednoiposoban stan 49 m, treći
sprat dva balkona Otoka. Tel. 061 227
459
Lijep, dvosoban, prazan, kvalitetna gradnja, odlična lokacija u Novom
Sarajevu, dugoročni najam, lizing ili
prodaja. Vlasnik. Tel. 062 184 126
Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425
Novogradnja, useljivi stanovi stanovi Stup - Nedžarići Tibra 1 60-66
m2, Bh Bau 55 - 70m2, stanovi u izgradnji Tibra 2 od 27 - 70 m2. Samir. Tel.
062 334 371
Povoljno prodajem jednosoban
stan ukupne površine 39 kvadrata.
Čengić Vila, Džemala Bijedića 34.
Tel. 061 502 266
Prodaja 42 m2 Višnjik, 85.000
KM. Tel. 066 772 002
Prodaja Breka 42 + balkon. Tel.
066 772 002
Prodaja Stup novogradnja 56m2,
5. sprat, vlasništvo. Tel. 061 493 323
Prodaje se stan u centru, Karpuzova, nov, adaptiran, 3. sp, 73 m2,
161.000 KM. stan u Vogošći 63 m2
dvosoban, novogradnja iz 2007., namješten, 93.000 KM. Tel. 066 085 478
Prodajem 56 m2 na Grbavici. Tel.
061 856 041
Prodajem 73 m2/3. kat na Ciglanama Husrefa Redžića. Tel. 061 856 041
Prodajem dvoiposoban stan - Č.
Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno , IV-sprat, ustakljen
balkon, uredan haustor. Cijena fiksna
1.880 KM. Tel. 061 522 190
Prodajem dvoiposoban stan Dobrinja 3, 65 m, drugi sprat, ima lift,
dvostrano orijentiran, dva balkona,
sunčan, renoviran, puna gradnja bez
siporeksa, centralno grijanje, cijena
105.000 KM. Tel. 061 485 199
Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497
Prodajem ili izdajem dvosoban
stan na Dobrinji kvadrant C5 preko
puta Merkatora, prvi sprat, plin. Tel.
066 138 608
Prodajem jednoiposoban stan 40
m2 na Koševskom brdu, komplet
adaptiran. Tel. 061 803 715
Prodajem stan 59 m2. Hrasno. Tel.
062 320 484
Prodajem stan 70 m2, A. Polje A
faza. Tel. 066 445 203
Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija
6. Cijena 2.400 KM. Tel. 061 490 426
Prodajem stan 90 m2 Avde Smajl
1c. Tel. 061 431 760
Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje 66m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408
Prodajem stan na Grbavici 45m/2,
dvostrano orijentisan sa dva balkona,
lift, uredan haustor, VII-sprat, ul. Grbavička br. 6, cijena 94.000 KM. Tel.
061 522 190
Prodajem stan na Grbavici 56 m2
na 7. spratu. Tel. 066 772 002
Prodajem stan na Malti 51/3,
115.000 KM. Tel. 061 856 041
Prodajem stan na Stupu u novogradnji md 54m2 i 68m2 po cijeni
1.155 KM m2 + PDV. Kupovinom
stana obezbijeđeno 1 parking mjesto.
Tel. 061 548 023
Prodajem stan u Bihaću 33 m u
centru. Tel. 061 806 407
Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom
spratu cijena 1.980, fiksno stan useljiv
odmah, lijep sunčan, ul. Azize Šaćirbegović bb, alu prozori, blind vrata,
itd. Tel. 061 701 387
Prodajem stan u Hrasnom, ul.
Džamijska, 59 m očuvan. Tel. 061 228 600
Prodajem stan u Logavinoj 65 m2,
cijena 180.000 KM. Tel. 061 365 990
Promajna, Makarska, prodajem
stan 70, apartman 35, dvorište 60 m
kvadratnih, sve zajedno 90.000 eura.
Tel. 063 329 540
S. Grad, Logavina, jednosoban
stan 29 m2, 1.sp, useljiv, vl. 1/1, 63.000
KM Stup - novogradnja, 44 m2, 8.sp,
49 m2 1.sp, 28 m2, 7.sp, 87 m2, 2.sp,
1.600 KM/m2, bez dodatnih troškova. Tel. 061 702 881
Socijalno, Ložionička 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000
KM. Tel. 062 430 698
Sokolović Kolonija, stan u nizu,
tri etaže + poslovni prostor, kamin,
klime, ugradna kuhinja, 192 m2, cijena 800 KM po m2. Tel. 061 147 802
Uknjižena novogradnja u centru
Vogošće, 54 m2, spušteni plafon, ugradbena rasvjeta, italijansko Vitra kupatilo,
austrijski parket - orah, prodajem 30%
ispod zvanične cijene! Tel. 063 460 952
Vrazova 25 m2, 68.000 KM. Tel.
066 772 002
Potražnja
Agencija Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu i posreduje pri prodaji
nekretnina uz proviziju od 3%, te
unajmljuje nekretnine za poznate klijente. Tel. 061 170 254
Kupujem garsonjeru na Dobrinji
bez posrednika i agencija samo od vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066 235 385
Potreban stan za stranca do 500
KM na relaciji Grbavica, Kovačići,
Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel.
066 990 472
Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje poznatim klijentima.
Tel. 061 269 835
Zamjena
Mijenjam 2 duluma zemljišta pod
voćem na Poljinama za jednosoban
stan ili veću garsonjeru u strogom
centru ili prodajem. Tel. 061 345 823
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam noviju, modernu kuću
(vila) u Banjoj Luci, za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534 086
Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji
2, za sličan u Starom gradu ili Centru.
Tel. 061 106 849
Mijenjam trosoban stan na Dobrinji 74m, 2 balkona, adaptirano, za dva
manja u centru i starom gradu. Tel.
061 345 823
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Garaže
Izdajem garažu na Čengić Vili.
Tel. 033 642 610
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, ul. Sarajevskih ilegalaca, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000. Tel.
062 127 677
Kuće
Faletići prodaje se manja kuća u
izgradnji sa građevinskom dozvolom.
Tel. 061 829 224
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Koševo, 63 m2, A. Ferhatovića, 4.
sprat, dvoiposoban, c. g., 2 balkona,
renoviran. Tel. 061 899 209
Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
Ladžanica kuću i zemlju prodajem ili mjenjam za kuću ili stan uz doplatu za Sarajevo. Tel. 062 090 25 84
Pofalići veća kuća sa 3-pos. prostora u funkciji, novogradnja, vl 1/1. Tel.
033 981 881
Prodaje se kuća u Binježevu sa 3
stana ukupno 220 m2 na placu 1000
m2, namješteno, 285.000, kuća u Rakovici 86.000 KM, kuća u Miševićima
120.000 KM. Tel. 062 334 371
Prodaje se manja kuća na Mihrivodama, 1/1, svi priključci i avlija, cijena po dogovoru. Tel. 033 534 086
Prodajem devastiranu kuću i plac
400 m2, Azići. Tel. 066 445 203
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam novu duplex vilu u Turskoj/Izmir - Kusadasi
140 km2 za odgovarajuću nekretninu
u Sarajevu. Tel. 061 190 610
Prodajem kuću na Mahmutovcu Paja malta, prizemlje + sprat 8x8, garaža, centralno grijanje. Tel. 061 106
849
Prodajem kuću na sprat, 2 dunuma voćnjaka, Gromiljak kod Kiseljaka, 38.000 KM. Tel. 061 771 685
Prodajem kuću u Hrasnici dupleks adaptirana dva jednosobna stana, dvije garaže, bašta i nus prostorije.
Tel. 061 194 841
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 45
Prodajem kuću, 15 m2, 1480 m2
zemljišta, pod voćem, Vogošća - Barice. Tel. 061 500 197
Prodajem u Žepču kuću sa 2 potpuno odvojena stana, a može se kupiti
i samo jedan stan, garažu, gosp. objek.
i baštu. Cijena po dogovoru. Tel. 032
596 516
Prodajem useljivu kuću, 120 m2
stambenog prostora, asfaltni prilaz,
svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Povoljno. Tel. 062 150 856
Prodajem vikend kuću 50 km od
Sarajeva selo Ketenovići kod
Knežine 6x7 sprat + potkrovlje + garaža + 500 m vrt, u račun primam automobil. Tel. 061 200 203
Prodajem vikendicu Kasatići iznad ribnjaka Žunovnica, struja, voda,
tel, čvrsta gradnja, useljiva, papiri
uredni, 30.000 KM. Tel. 061 540 237
U Ripču kod Bihaća prodajem devast. kuću i njivu. Tel. 052 216 373
Zemljišta
Ilidža, Gornje Vlakovo, parcela
1.050 m2, ograđeno, voda, mlad
voćnjak, 17.000 KM. Tel. 062 571 698
Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića, 6.000 KM. Tel. 062
125 082
Prodajem 580 m2 zemljišta na Pofalićima, Humska 684 sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450
Prodajem 800 m kvadratnih zemljišta, Hrasnica, Kovači. Tel. 033
513 464
Prodajem komad zemlje sa devastiranim objektom sa priključcima Bogatići kod centrale. Tel. 070 224 294,
062 011 048
Prodajem na Stupu zemlju,
odlična lokacija, 3.000 m2. Tel. 061
288 939
Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo-Tuzla nedaleko od
raskrsnice za Čevljanoviće, cijena
12.100 KM. Tel. 061 106 720
Prodajem zemlju Mostarsko raskršće, ind. zona, hitno. Tel. 061 288 939
Sarajevo - Zenik(Rakovica) 40 dunuma zemlje i dvije kuće. Tel. 065 315 452
Poslovni prostori
Restoranu na Grbavici potreban
konobar sa iskustvom. Tel. 033 654
988.
2160-1tt
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061
775 330
Frizerskom salonu potreban frizer
muški/ženski. Tel. 061 374 648
Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346
Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao
grupovođa, vozačka B kategorije. Tel.
066 064 875
Hitno potreban veći broj maserki koje poznaju sve vrste masaža neka se jave
od 9 do 21h. Tel. 062 563 349
Kafiću potreban konobar. Tel. 061
950 879
Kuhar sa radnim iskustvom traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel.
063 480 802
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 28 godina tražim posao u
ugostiteljstvu kao šanker, imam radno
iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel.
062 442 956
Osam wellness asistenata, samostalan posao bez šefa. Mogućnost zarade 700
eura i više. Tel. 062 288 691
Ozbiljna žena traži posao, iskustvo,
ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
Potreban majstor za popravak fasade,
zvati popodne. Tel. 061 325 325
Potrebna djevojka za rad u kafiću na
Mojmilu. Tel. 062 363 619
Potrebna instruktorica matematike za
osnovca koja bi dolazila na kućnu adresu
3-4 puta u sedmici. Tel. 061 190 610
Potrebna kozmetičarka, frizerka
m/ž. Tel. 061 521 391
Potrebna radnica za pravljenje pita, i
radnica za prodaju vikendom, kod Željinog stadiona. Tel. 061 409 283
Tražim posao posedujem kao vozač
B, C kategoriju. Tel. 065 297 114
Tražim posao trgovinske dostave B
kategorije, distribucija štampe, pekara i
slično. Tel. 066 064 875
Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802
Vozač B C D E kategorije, posjeduje
cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel.
062 854 694
IZDAJEM POSLOVNI PROSTOR 15 M2, POGODAN ZA SVE
NAMJENE NA IZVANREDNOJ
LOKACIJI. MULA MUSTAFE
BAŠESKIJE BR. 39. ZVATI NA
TEL. 061497835.
2141-1tt
Izdaje se poslovni prostor 48 m2, ul.
Tešanjska 1 (Karingtonka pogled na
Kranjčevićevu 1.100 KM. Tel. 061 501
200
Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min. do gl.
EU zgrade. Polunamješten, klima alarm,
al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061
426 158
Izdajem poslovni prostor 200 m2 sa
velikim parkingom u Mostaru na magistralnom putu M-17 prekoputa Obi marketa. Tel. 063 916 644
Izdajem poslovni prostor 40 m2
adaptiran u centru. Tel. 061 157 929
Izdajem poslovni prostor na Stupu
620 m2 preko puta crkve pogodan za razne namjene. Tel. 066 031 770
Izdajem poslovni prostor pov 100
m2, centar Ilidže. Tel. 061 778 247
Izdajem poslovni prostor u centru
Konjica od 30 m2. Kirija 300 KM mjesečno. Tel. 061 285 407
Izdajem poslovni prostor, 50 m2, pogodan za više namjena, obezbijeđen parking. Tel. 065 871 554 ili 033 661 687
Izdajem radnju na Č. Vili 37 m za sve
namjene. Tel. 061 168 472
Izdajem u centru dva poslovna
prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj
blizini Katedrale, pogodni za sve
namjene, exkluzivno sređen, ulica
Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel.
061 701 387
Prodajem poslovne prostore, prenoćišta, motele, hotele na najboljim lokacijama u gradu. Tel. 061 214 071
Prodajem poslovni prostor 138 m u
novoj zgradi na Skenderiji. Ostalo po dogovoru. Tel. 061 303 612
Prodajem potpuno nov poslovni prostor, 68 kvadrata u Velešićima, preko puta tehničkog pregleda, vlasništvo 1/1.
Tel. 061 171 998
VELIKA AKCIJA. U prodaji su
bukova cijepana drva, čokovi metrice
65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM,
kameni (Banovići) 160 KM, briketi
180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552
323.
11385-1Ndž
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u
FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem
certifikate za otkup stanova povoljno.
Tel. 061 175 237.
1687-1tt
Kupujem deviznu štednju Jugo i
Privrednu banku i ratnu odštetu. Isplata odmah iz Federacije BiH i R.
Srpske. Tel. 063 723 595, 065 027 864.
11685-1Ndž
Kupujem staru deviznu štednju i
ratnu odštetu. Isplata odmah. Certifikate, kupovina - prodaja za otkup stana povoljno. Tel. 061 526 918.
11685-1Ndž
“RASPRODAJA” ogrevnog drveta
(čutci - cijepano) kao i uglja (Kreka kameni) i briketa. Dostava besplatna.
Tel. 062 203 119.
11693-1Ndž
Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna
mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424
220, 063 497 226.
2119-1tt
“RASPRODAJA OGREVA” - Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj
Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061
670 068.
2155-1tt
Kontinuirana prodaja polovne
zimske odjeće i obuće. Uvoz iz Holandije, velepr. cijena. Odjeća 8,00 - 1kg,
obuća 3,00 - 1 kg. Tel. 062 209 245. N.
Potrebna studentica sa poznavanjem engleskog jezika za ispomoć na
recepciji. Tel. 061 219 018.
11723-1Ndž
U ugostiteljskom objektu u centru
grada potrebna kuharica, šankerica i
dostavljač. Tel. 062 839 930. 2063-1tt
A - KLASE bukova cijepana drva.
Cijena po dogovoru. U cijenu
uračunat prijevoz. Mjerenje na licu
mjesta. Izmjeriš - platiš! Dostava u
dogovoru s kupcem. Kon. tel. 061 564
660.
11761-1Ndž
Kupujem norvešku gusanu peć (Jotul), humanitarnu - polovnu, plaćam
200 KM. Tel. 061 400 190.
395-1ze
Prodajem namještaj stilski, po komadu i naveliko, mermerne ploče i
drugo. Tel. 062 189 558 i 658 318.
2106-1tt
Italijanske barske stolice za kafić u
odličnom stanju kožne. Tel. 061 411 717
Kupujem dionice obveznice, stara
devizna štednja, ratna potraživanja,
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem dionice, stare devizne štednje, odštete, certifikate. Tel. 061 348 708
Kupujem potrošene akumulatore
svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te
sve vrste otpadnog željeza, stare veš
mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo
i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem staru deviznu štednju, dionice, isplata odmah, prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644
Kupujem staru deviznu štednju, isplata odmah. Prodajem povoljno certifikate za otkup stanova. Tel. 061 836 657
Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta, isplata odmah u
FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice isplata odmah. Tel.
063 749 284
Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu,
isplata odmah. Tel. 066 734 673
Otkup sekundarnih sirovina (papir,arhiva, najlon, PET, plastika). Cijena
dobra, a isplata odmah. Eko-forma d.o.o.
p.j. Ilidža, ul. M. Gavrankapetanovica 11
(Nedžarići kod Pennyplus). Tel. 061 948
640
Preparati za bolji i duži sex viagra pfizer 100mg 8 KM, cialis 20mg 8 KM, kamagra gel više okusa 7 KM komad, dostava diskrecija, zagarantovana, šaljem
pouzećem. Tel. 061 504 982
Prodajem aparat na paru akva debo za
čišćenje uz aparat je i pegla. Tel. 061 213
303
Prodajem hrastov parket. Tel. 061
701 285
Prodajem klavir pianino August Forster, kompletno repariran, u izuzetnom
stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 061 277 288
Prodajem kontroler polja struje
FXM5 za DC motore. Tel. 061 418 019
Prodajem med čista šumska paša, cijena 12 KM na veliku količinu. Tel. 062
727 919
Prodajem neuložene certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel. 063 024 594
Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta
100 kg brašna. Cijena 20.000 eura. Tel.
061 285 407
Prodajem podne grijače. Tel. 061 358
261
Prodajem pržionicu za kafu, spremna za rad, kompletna. Mogu i pojedini dijelovi. Povoljno i ispravno. Tel. 063 151
858
Prodajem rakiju šljivu domaću, prva
klasa i širu za istu. Tel. 033 513 464
Prodajem slušni aparat. Tel. 062 800
030
Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483
Prodajem vagu digitalnu do 30 kg i do
300 kg nove. Tel. 061 618 483
Prodajem žensku garderobu i obuću.
Tel. 062 547 587
Prodajem karabin 8x57 kao nov, cijena 300 KM. Tel. 066 411 465
Prodajem pištolj HS 9, osobama sa
odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061
836 076
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj
prije tri mjeseca. Fiksno 250 KM. Tel.
062 856 038
Prodajem SonyEricsson w880i 60
KM, Samsung star s5230 u extra su stanju. Tel. 062 606 060
Fotoaparat Minolta 404si (na film)
prodajem sa dva objektiva AF 28-80
(0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel.
061 477 854
Kupujem pokvaren player DVD i
pokvaren hardver od računara kutija,
plaćam 10 KM obje, zvati iza 17 sati. Tel.
061 358 043
Prodajem TV marka NEO nova tipa
ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100 KM.
Tel. 061 928 514
Poklanjam dva kauča, zvati iza 17 sati. Tel. 061 355 861
Prodajem dva dvosjeda za 150 KM.
Zvati poslije 17h. Tel. 061 541 358
Prodajem hitno malo korištenu Simpovu garnituru, novijeg dizajna trosjed,
dvosjed i fotelju u bež boji, u odličnom
stanju, plaćena 1.800 KM, povoljno. Tel.
061 173 947
Frižider staklena vrata 300 KM, veš
mašine, šprete struja plin 150-160 KM,
dostava besplatna. Tel. 533 631
Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891
Prodajem sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i
ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225
227, 061 516 910
Povoljno prodajem polovne PVC
balkonske prozore i vrata, dobro očuvani
sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062
439 583
Prodajem 3 plinske peći. Tel. 061 338
004
Prodajem dvje termo peći, jedna trojka jedna petica, povoljno. Tel. 033 695
270 i 066 150 391
Prodajem el. peć Beko i veš mašinu
Gorenje. Tel. 062 149 959
Prodajem električni uljni radijator
marke Vivax 9 rebara, malo korišten.
Tel. 061 184 724
Prodajem kamin za etažno grijanje
Alfa 11 kw 600 KM. Tel. 063 352 400
Prodajem peć Alfa na čvrsti ogrev,
polovna, dobro očuvana. Tuzla, cijena
350 KM. Tel. 061 029 925
Prodajem peć za etažno grijanje 25
kw i tuš kabinu, cijena po dogovoru. Tel.
061 450 659
Prodajem plinsku peć na dimnjak,
njemačka proizvodnja, 70 KM. Tel. 061
221 938
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw
monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel.
062 561 778
Daljinski upravljači za beton pumpe,
kranove, prese... Montaža, garancija.
Tel. 061 131 525, 065 595 334
Elektro-motor sa hidrauličnom
pumpom za betonaru (vrata mješalice).
Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778
Hitno potreban monofazni motor od
mješalice i to 0,75 kw. Tel. 061 225 309
Prodajem brusilicu Einhel 20000w
kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985
Prodajem nov benzinski vibrator sa
dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673
Prodajem pumpu za beton i estris
2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292
Vibro sto za izradu betonske galanterije (900x900) mm ploča. Cijena 300 KM.
Tel. 062 561 778
Prodajem balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234
Prodajem grede 10x12 cm 5,6 i 7 m.
Lukavica, povoljno. Tel. 065 499 060
Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni
par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062 293 669
Prodajem rasnu štenad rotvajlera stari dva i po mjeseca. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781
Prodajem šarplanince čistokrvne,
mužjak i ženka, uredno vakcinisani, stari 8 mijeseci, extra čuvari, cijena povoljna, hitno zbog selidbe. Tel. 062 569 483
Prodajem štenad njemačkog ovčara
sa rodovnicima, vakcinisana. Tel. 061
032 324
Vrhunsko štene Cane corso, crne boje, vakcinisan, očišćen od parazita sa rodovnikom. Tel. 062 907 283
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501
401.
10234-1Ndž
“KIRBY”- Dubinsko usisavanje,
pranje i ispiranje svih vrsta tepiha,
namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5
KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061
350688.
11305-1Ndž
Servis vešmašina (Gorenje, EI Niš,
Končar, Obodin, Kandi, Zanusi,
Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak
besplatan! Garancija! Mob. 061 171
666.
1478-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste
zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne,
tende, platnene roletne. Cijena sa
ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033
767-995,061131447.
11424-1Ndž
Kanalizacija “SUBAŠIĆ” - Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije. - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari). - Pregled kanalizacije kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke,
održavanje... Tel. 033/223-560,
061/100-078.
1559-1tt
VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAROM vršimo popravku starih
i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora,
osigurača i drugo). Tel. 061 132 149,
061180120.
11597-1Ndž
TV SERVIS vrši popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel.
033 451 778. Mob. 061 148 042.
11632-1Ndž
VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAROM - sve opravke starih i
ugradnja novih bojlera, peći, česmi,
šolja - sanitarija, kupatila komplet,
osigurača, utičnica i sl. Tel. 061 222
228.
11748-1Ndž
ELEKTRIČAR vrši opravku bojlera, kućanskih električnih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel.
061213103.
2138-1tt
ISKUSAN: tesar, zidar, keramičar,
vodoinstalater, itd. Samo unutrašnji
radovi.Tel.061269385.
4050-1tt
Profesionalac MOLER radim profesionalno i odgovorno uz garanciju.
Mogućnost plaćanja u 2 rate. Tel. 061
244463.
11764-1Ndž
Popravljam sve vrste parketa, šipod
patos, laminate, brusim, lakiram bez
prašine i vršim sve opravke na starim
parketima. Tel. 061 813 204.
11782-1Ndž
POVOLJNO: vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske žaluzine,
harmonika vrata i PVC - stolarija. Tel.
061214303.
11784-1Ndž
ELEKTRIČAR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v.
mašine, peći, sanitarije, česme, osigurače i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271
181.
11794-1Ndž
STOLAR: kuhinje, plakari, ormari, police po mjeri. Tel. 061 501 269.
2135-1tt
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE
KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170
085.
2067-1tt
EPCservis - vrši popravke računara, laptopa i računarske opreme. Vrlo
brzo, efikasno i POVOLJNO. Dolazak besplatan. Tel. 062 643 394.
11769-1Ndž
Servis PC, instalacija Windowsa,
umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka sa
hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061
106 720
Servis računara Majo, profesionalna
dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles
rutera. Tel. 061 243 611
Servis računara, instalacija sistema
(XP, Win 7), pratećih programa, drajvera, antivirusna zaštita. Dolazak na adresu u Sarajevu. Tel. 061 515 560
Servisiranje računara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor, dolazak
na adresu. Tel. 061 700 863
Blistal - Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i sjedećih garnitura u Vašem stanu. Tel. 062
118 202
Bravarske i autolimarske usluge vrlo
povoljno i kvalitetno kovane ograde od
80 KM 1m sa materijalom patos komplet
sa materijalom 160 KM. Tel. 061 506 065
i 033 981 419
Bravarske radove, dolazim na adresu.
Tel. 061 233 078
Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751
Elektrosistemi, klima uređaji - servis i
montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324
Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062
419 501
Moleri iskusni rade kvalitetno, čisto i
jeftino. Tel. 062 214 519 i 062 358 946
Molerske usluge krečenje stanova
1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM, 3-sobni 300 KM. Tel. 033 630 332, 062 073 760
Molersko farbarske radove radimo
profesionalno, rigips, keramika, laminat,
termoizolacijeza unutrasnjeivanjskeizolacije uz garanciju. Tel. 061 255 253
Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje, stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895
Parket, šipod, laminat postavljamo i
lakiramo. Tel. 062 828 306
Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uredjaja sa garancijom dolazak
besplatan. Tel. 061 156 309
Rad od temelja do krova, stiropor fasade, svi radovi sa našim ili vašim materijalom. Tel. 061 270 729
Rigips, moleraj, edelpuc! Kvalitetno
i povoljno! Tel. 061 872 910
Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947
Stolar izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806
Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061
312 956
Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i
pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108
Tapetar stolar presvlači i popravlja
sve vrste namještaja, dolazim na adresu.
Tel. 061 606 651
TV video servis, Porodice Ribar 65,
Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata.
Dolazak na kućnu adresu. Daljinski
upravljači za sve marke TV aparata. Tel.
650 867, 061 188 410
VKV keramičar majstor profesionalac kvalitetno ugrađuje sve vrste pločica.
Tel. 061 183 918
Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i kvalitetno
i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitarnih
uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717
Vršimo popravku i presvlačenje svih
vrsta namještaja, prevoz do radnje besplatan. Tel. 033 459 539
Akademski i pravni konsalting i menadžment studiranja za dodiplomce i postdiplomce te pomoć oko izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih i
doktorskih radova. Tel. 033 443 585
Instrukcije iz njemačkog i engleskog
jezika za osnovce. Tel. 061 357 462
Iskusan pedagog podučava engleski i
prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel.
033 443 585
Matematika, instrukcije osnovcima,
može sms. Tel. 066 137 586
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061
244 251
Profesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301
Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061
188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije
matematike za osnovce. Tel. 061 566 473
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija.
Tel.033234805,061184796.
N.
“Higijena” najpovoljnije dubinsko
usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10
KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944
Agencija “Paramedic” prevoz slabo
pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem
domu. Tel. 061 564 564
Agencija Arkadas nudi usluge kućne
njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel.
062 699 668
Agencija Meka - kućna njega i pomoć
starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4,
8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd.
Tel. 061 237 641
Američko dubinsko usisavanje i pranje namještaja, ćilima, podova, auta. Povoljno i kvalitetno cijena po dogovoru.
Tel. 061 522 239
Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel.
061 378 166
Bula Aida liječim sihire, crvenila, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, 6 godina liječim sa uspješnim hodžom Dudom koji
je jako uspješan 30 godina i koji ništa krivo ne radi. Samo po časnom Kur'anu liječim od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih vjera i nacija
da vam pomognemo s Božijom pomoći.
Tel. 066 121 821
Detaljna izrada ličnih natalnih horoskopa za svaku osobu. Tel. 062 104 226
Dipl. fizioterapeut pruža usluge pacijentima nakonmoždanih udara uvidu masaže, pasivnih, aktivno potpomognutih i
aktivnih vježbi. Sarajevo. Tel. 061 382 941
Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361
Fizioterapeut pruža usluge kvalitetne masaže. Dolazak na kućnu adresu, posjedujem stol. Tel. 062 385 528
Kombi prevoz namještaja, selidbe i
odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno.
Tel. 061 552 366
Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz
šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424
Nadogradnja kose,kvalitetno i jeftino,
4 KM po pramenu u trajanju do 2 god. Salon “Buba” vrši usluge nadogradnje i geliranje prirodnih noktiju. Tel. 062 119 536
Ordinacija l.d. Montenegro rješava
sljedeće bolesti: Diskus hernija, migrena (glavobolja), angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija,
reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol
minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo! Tel.
062 580 122
Profesionalno čišćenje vaših kuća,
stanova, poslovnih prostora, te tapaciranog namještaja i prostirki. Tel. 061 144
899
Sanitetski prevoz pacijenata BiH/EU
rad medicinske sestre u kući. www.paramedic.ba. Tel. 061 227 097
Specijalni tretmani protiv žohara,
moljaca, mrava, buha, stjenica, miševa,
itd. Tel. 033 219 761, 061 234 026
Super efikasnouništavamo žohare, moljce,mrave, komarce,stjenice, buhe,pacove
i miševe. Tel. 033 216 373, 062 136 248
Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954
Vršim prevoz robe selidbe povoljno
kombi, 15 kubika tovarni prostor, na
svim destinacijama. Tel. 061 811 115
46
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Preduze}e: BISZ BAU Gmbh
Tra`i ve}i broj radnika za rad u Njema~koj:
- zidare
- tesare
- betonere
- kraniste
- poslovo|e (poznavanje njema~kog jezika)
Uslov: va`e}i papiri za rad u Sloveniji, potvrda o zavr{enom obrazovanju i
osposobljavanju
2 godine radnog iskustva
Uslovi pla}anja: najpovoljniji, redovne plate prema njema~kim propisima, pla}eni porezi.
Kontakt: [email protected], telefon: 00386 31 677 507
oglasi
Dnevni avaz petak 14. oktobar/listopad 2011. 47
48
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi
IBRAHIM ([EFKE) BEGI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
S po{tovanjem i tugom,
Direktor i uposlenici preduze}a ASKOKOMERC d.o.o. ZENICA - NEMILA
393-1ze
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi
IBRAHIM ([EFKE) BEGI]
Tevhid }e se prou~iti u petak, 14. 10. 2011. godine iza ak{am namaza u d`amiji Nemila, a istog dana
poslije jacije namaza prou~it }e se dova u ku}i o`alo{}enih.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
S ljubavlju i ponosom zauvijek }e te se sje}ati,
Tvoji: supruga Semira, k}erke Delila i Anida, zet Kenan, bra}a Rasim, Kasim, D`evad i Asim i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
393-1ze
Dana 14. 10. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg
dragog i voljenog supruga, oca, brata, djeda i svekra
SJE]ANJE
na na{u voljenu
HIVZIJA (ALIJA) HAJDAREVI]
(1931 - 2007)
SENADU (IBRAHIMA) KULENOVI],
ro|. RIZVANBEGOVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, hvala ti na svemu i vje~no }e{ biti voljen u na{im srcima.
14. 10. 2000 - 14. 10. 2011.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Njen suprug sa djecom i unucima
2176-1tt
Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sinovi Admir i Amer sa porodicama i sestra Nafa
1201-1tz
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
na na{e drage roditelje
majku i djeda
SADETA [email protected]]
i
EMINA
na{oj dragoj supruzi, majci i punici
OSMAN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
HUSKANOVI ]
(18. 10. 1991 - 18. 10. 2011)
(14. 12. 1968 - 14. 12. 2011)
K}erke Vera Aganovi} i Adnana Muminagi} sa porodicama
Unuke Alma Sofi} sa porodicom i Azra Bajraktarevi}
Neka ti je vje~iti rahmet.
Tvoji: suprug Husein, sin Ned`ad, k}erka Anela, zet Mahir
1202-1tz
11804-1nd`
Dnevni avaz
U subotu, 15. oktobra 2011. navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog oca i
pet godina od smrti na{e drage majke
PE[UTA
TRIVUNA
VUKOSAVE
TRIVUN
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
49
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI [email protected]
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od kada je na ahiret preselila na{a voljena
supruga, majka, sestra, svekrva i nena
SATKA - KISA (had`i MUSTAFA) BAHTI], ro|. MUHI]
iz Bijeljine
Godine prolaze, ali sje}anje na va{e drage likove, plemenitost i dobrotu zauvijek ostaje u
na{im srcima.
Sinovi Veljko i Zdenko, snahe Amra i Gordana, unuci Goran i Darko, Nina i Marko
11785-1nd`
Voljena na{a, navr{ila se godina od tvog preseljenja na bolji svijet, godina puna tuge, boli i suza.
Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav. Ostaju samo lijepa sje}anja i divne uspomene na tebe i tvoj
dragi lik, dobrotu i ljubav koju si nesebi~no pru`ala. Ostat }e{ vje~no voljena, po{tovana u sje}anju
onih koji te pamte i vole.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 16. 10. 2011. u 12,15 sati u gradskoj Atik d`amji u Bijeljini.
Tvoji najmiliji: suprug Muhamed, sinovi Adnan i Zaim, bra}a Ahmet i ]azim, sestre Sultanija,
Hanumica, Nevresa i Bahra, snahe Jasmina, Tanja i Hana, zetovi Mustafa i Ahmet, unu~ad Nadija,
Lejla i Belma, amid`i}i Dalija i Fahreta
ptt
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
mom dragom bratu
na{em dragom bratu, {uri i ujaku
JOZO - BRACO JOZI]
JOZO - BRACO JOZI]
Od njegovog brata Dragana i njegove porodice
Od njegove sestre Nade, zeta Ivana, sestri}a Olivera i sestri~ne Olivije i njene obitelji
11791-1nd`
11791-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg voljenog
na{em dragom, voljenom
EKREM - KEMO (MEHO) JELE[KOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu
za tobom. Ponosni smo {to smo te imali.
BRACI - JOZI JOZI]U
iz Ljubine
Beskrajno nam nedostaje{.
S ljubavlju i po{tovanjem.
Tvoji: supruga D`evka, sin Fe|a, k}erka Leila, unuci Ema, Timur, Tara i Zana,
zet Goran, snaha Alma
Njegovi: majka Mara, sestra An|elka, zet Pavo, sestri~ina Marioneta sa djecom Andreom
i Dolores i sestri}a Adrijana
11791-1nd`
p-88400
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni
suprug, otac, punac, svekar i deda
ENVER (SAFETA) ]ATI]
Danas, 14. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselila na ahiret
HASNA HUSEINAGI], ro|. KE^O
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.
Tvoj lik i tvoja dobrota vje~no }e biti urezani u na{im srcima.
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem, vje~no }emo ~uvati uspomene na tebe.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Azra, k}erka Svea Thalia, sin Majdin, zet Nedim, snaha Aida,
unuke Rumeysa, Kaysa i Sara
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 16. 10. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Salke Naze~i}a br. 7/III.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Munib, sin Nermin, k}erka Sejda, unuke Nejra i Anesa i snaha Ismira
Tevhid }e se prou~iti u petak, 14. 10. 2011. u 15.00 sati u ku}i `alosti, Crkvenjak 14
Kre{evo.
p-71141
11780-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se 42 dana od kada je
preselila na ahiret na{a draga
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se 42 dana kako je preselila
na ahiret na{a draga
BEHIJA KREMO,
ro|. JAKUPOVI]
BEHIJA KREMO,
ro|. JAKUPOVI]
[EVALA SIR]O,
ro|. PA^ARIZ
]AZIM (SALKO)
SIR]O
23. 8. 2011 - 14. 10. 2011.
7. 1. 2000 - 14. 10. 2011.
52 dana
Po va{oj dobroti i plemenitosti }emo vas pamtiti, sa ljubavlju i
ponosom spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Va{a k}erka Zlatka, zet Senad Imamovi} i unuke Emina i Mirnesa
11774-1nd`
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko
nam nedostaje{. Bila si ono {to drugi ne
znaju i ne mogu biti. Tvoj vedri lik je
uvijek pred na{im o~ima, a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. Nikada te zaboraviti ne}emo. Neka ti
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Amena, unuk Aldin, snaha Belma, Adna i Edna,
unuka Aldina, zet Almir i Ajdin
11789-1nd`
Ti si trag koji se ne mo`e izbrisati,
ti si bol koja se ne mo`e preboljeti.
@ivimo sa ovim bolom koji nosimo,
jer moramo, ali }e{ vje~no biti uz
nas iako nisi tu, jer oni koji te vole
nikada ne zaboravljaju.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Salih, k}erka Sabaheta, zet Zahid, unuci
Amir i Samir
Dana 14. 10. 2011. prou~it }e se hatma u Centralnoj
d`amiji na d`uma namazu, u Sokolovi} Koloniji.
11790-1nd`
50
Dnevni avaz
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
POSLJEDNJI SELAM
[email protected] SJE]ANJE
ZVONKO i DANICA TOMI]
16. 10. 2010 - 16. 10. 2011.
na{em dragom amid`i
27. 10. 2007 - 27. 10. 2011.
EJUB (AVDO) RADELJA[
Oprostite, {to nas pored Groba nema, ka`u: „Mama i tata le`e tu, to Dom njihov je
sada“, a snagu nam niste dali za to. Mogu li srca izdr`ati tu bol?
U stvarnosti vas tra`imo, `ive i zdrave... lak{e je... na{a obitelj na okupu cijela, a mi
va{a bezbri`na djeca.
Mama, tata, nedostajete nam, i vole vas va{a Sanja i Ivona!
U subotu, 15. 10. 2011. godine u 17.00 sati posjetit }emo va{ Vje~ni dom, recite
nam da ste zajedno sretni, ubla`ite bar na{u bol.
11772-1nd`
Neutje{na obitelj
POSLJEDNJI SELAM
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji brati}i Esed i Asim sa porodicama
11773-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se godina od kako nije sa nama na{
ocu na{eg dragog kolege Muhameda
ZLATAN (RASIM) [E]EROVI]
MEHO (HAMID) HEBIBOVI]
Nismo Vas zaboravili i nikada ne}emo.
Va{a dobrota i lik ostat }e vje~no u na{im sje}anjima.
OSOBLJE AMBULANTNO-POLIKLINI^KOG ODJELJENJA
ORTOPEDSKO-TRAUMATOLO[KE KLINIKE KCUS
2168-1tt
Va{e kolege: Amira, Sabina, Amra, Belma, Safet, Mubera, Mensura, Sonja, Ifa, Sada,
Mula, [ejla, Munevera, Sanela, Alma, Smajo, Amela, D`ana i Semir
2166-tt
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 12 godina od kada je
preselio na ahiret na{ dragi
HAMDIJA (SULJE)
FAZLIBA[I]
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se 2
godine od smrti na{eg dragog
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 40
dana od smrti na{eg dragog
[E]E (NURKE) VATRE[A
Dobri ljudi kratko `ive, a vje~no se
pamte.
Te{ko je popuniti prazninu koju
osje}amo za tobom.
Ostala su najljep{a sje}anja na tvoju
plemenitost i dobrotu.
Ti si bio na{a snaga, radost i sre}a,
a bez tebe svaki dan je tuga sve
ve}a. Tuga nije u suzama i rije~ima, tuga je u na{im srcima.
Tvoji: supruga Sena, sin Elvir,
snaha Suda, k}erka Elvira, zet
Ned`ad i unu~ad Adnan, Amina i Melisa
11788-1nd`
Danas, 14. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e
majke, nane i svekrve
ZEKIJE (IBRO)
UZUNOVI], ro|. PERVAN
]AMIL (IBRAHIMA)
ROK[A
Tvoji najmiliji: supruga Semka, sin [eho, snaha Mevlida
i unuci Sejdo, Asmir i Irma
Tvoji: Velija, Ema, Velema, Rusmo, Sanja, Enis i Azra
1420-1mo
2171-tt
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od kako je preselio na
ahiret na{ voljeni suprug i otac
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog
AZEM (OSMAN) [email protected]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Sin D`evad, snaha D`ulka, unu~ad
Ehlimana i Edin
Tevhid }e se prou~iti 14. 10. 2011. pred d`uma namaz u
d`amiji Kova~i - Hrasnica.
11797-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se godina kako je preselio na
ahiret na{
had`i [email protected]
(SULEJMEN) DERVI[EVI]
]AMIL (IBRAHIMA)
ROK[A
Nikad ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu,
plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no
davao.
Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetskim
ljepotama.
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti u petak,14. 10. 2011. u 11.00 sati u
ku}i rahmetlije, Trg ZAVNOBiH-a - 2/4.
Brat Bajro sa porodicom
1421-1mo
11783-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se 52
dana od kada je preselio na ahiret na{
dragi brat, {ura, daid`a
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg
dragog brata, djevera i ad`e
RAMO (LUTVO) BE^I]
22. 8. 2011 - 14. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Tvoji: Elma, Edin, Amar i Emir
11795-1nd`
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve
ljepote D`enneta i vje~ni rahmet.
Tevhid i dova }e se prou~iti u subotu,
15. 10. 2011. u 14.00 sati u ku}i Dugalije Halila u ulici
Rogina 17 A.
Tvoji: sestra Zema, zet Halil, sestri~ne Lejla, Naida i
11799-1nd`
Amina s porodicom
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj sestri, svastici i tetki
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet, jer si ti to zaslu`ila.
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima, da zna{.
Tvoja sestra Nimeta, zet Mustafa, sestri}i Almir i Almira
sa porodicom
Tvoji: Mimo, Alma, Adi i Benjo
11793-1nd`
Tvoji: brat Muharem, nevjesta
Muniba i brati~na Irvana
1422-1mo
MUHAMED (OMER)
SPAHIJA
[email protected] [email protected][I],
ro|. ]UR^I]
SEAD MU[OVI]
Ponosni smo {to smo te imali, a
vje~no tu`ni {to smo te izgubili.
U petak, 14. oktobra 2011. navr{avaju se 52 tu`na dana kako je na
ahiret preselio moj dragi babo
POSLJEDNJI SELAM
na{em
]AMIL (IBRAHIMA)
ROK[A
11798-1nd`
Allahu, molim Te, na dan odre|eni, mog dragog baba obaspi Svojom neizmjernom milo{}u i budi mu dare`ljiv, kao {to je on bio
milostiv i dare`ljiv prema ljudima i svim
`ivim stvorenjima i nagradi ga lijepim
D`ennetom. Amin.
Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, a ja }u te uvijek voljeti
i Allahu se za te moliti.
Tvoja unuka Medina, {}erka Fika i zet Nisvet [ehovi}
2175-tt
Dnevni avaz
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
51
[email protected] SJE]ANJE
SULEJMAN - SULJO SMAJI]
MUNIBA SMAJI], ro|. [UKI]
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{ sin i unuk Edin Smaji}
2145-tt
Dana 18. 10. 2011. navr{it }e se deset godina otkako je preselila na ahiret
na{a draga mama
Dana 14. 10. 2011. godine navr{avaju se TRI godine od smrti na{eg dragog
HASNA KALTAK, ro|. ZELJKOVI]
SULEJMAN - SULJO SMAJI]
18. 10. 2001 - 18. 10. 2011.
Svi na{i dani i sve na{e misli ispunjeni su sje}anjem na Tebe.
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima.
Ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja djeca: sinovi MUHAMED - [VABO i SEAD, snaha MEVLIDA i unuka
NAIDA KALTAK
HVALA ti za sve {to si u~inio za nas.
1840-tt
S po{tovanjem,
Tvoji: supruga Ramiza, sin Edin, unuka Edna, unuk Nermin i snaha Mersiha
2145-tt
Petnaestog oktobra 2011. navr{ava se 16 tu`nih godina od prerane
smrti na{eg najdra`eg
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog
SULEJMAN - SULJO SMAJI]
NEDIMA - NEDE TERZIMEHI]A
borca ARBiH 1995.
Na{a ljubav i sje}anje na tebe trajat }e dok smo i mi `ivi.
U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
11700-1nd`
Tvoje: k}erka Edina, unuke Melisa i Nejra
2145-1tt
Petnaestog oktobra 2011. godine navr{ava se trinaest
godina od smrti na{eg dragog i voljenog
Dana 14. oktobra 2011. godine navr{ava se devetnaest
tu`nih godina od smrti na{e najdra`e supruge, majke i
nane
SJE]ANJE
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti
mog voljenog supruga
VASVIJE VASVE
PO[KOVI],
ro|. PRNDELJ
OMER-bega BU^O
ZLATAN (RASIM)
[E]EROVI]
@ivot nestane u trenutku, ali
sje}anje ostaje zauvijek.
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota
u kojem }e{ nam uvijek nedostajati.
14. 10. 2010 - 14. 10. 2011.
Odlazak u vje~nost nije kraj, samo
dovi|enja zauvijek u srcu, mislima i uspomenama.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji
11743-1nd`
Dana 16. 10. 2011. navr{ava se 6 godina od smrti
na{e drage majke
Supruga
SALIH (HAMDIJE)
ZUBAN
Vrijeme prolazi, a tuga ne prestaje.
Uvijek }emo te se sje}ati.
11725-1nd`
11659-1nd`
11732-1nd`
Navr{ava se deset godina kako nisi
sa nama dragi tata
dr. ASAF [email protected]]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji
Tvoji sinovi Zlatko i Boris
Suprug Junuz, sin Haris, snaha Maida i unuk Faruk
11566-1nd`
Dana 14. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od kada
nije s nama na{ dragi
ESME (DRA^O)
VESELINOVI]
Za svu ljubav i dobrotu koju si
nam darivala neizmjerno smo ti
zahvalni.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav onima koji te vole.
Voljeni nikad ne umiru.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji najdra`i
11728-1nd`
52
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
[email protected] SJE]ANJE
O`ALO[]ENI: suprug Eldar, k}erka Alisa sa mu`em Samirom, unu~ad
Omar, Ajla i Naida, sestre Vahdeta i Ned`ida, bra}a Ejub i Mustafa, zaova
[evala, djever Elsad, snaha Marija, jetrva Rabija, zetovi Ismet, Osman i
Ahmet, kuma Suada Muminagi}, prijateljice Senada Sarihod`i}, [ahzija
Hujdurovi}, Senada Had`i}, Sada ^oli} i Subhija Gavranovi}, te porodice
Arnautovi}, Mula}, Salkovi}, Red`i}, Im{irovi}, Sarihod`i}, Sijer~i},
^ohodarevi}, Zejnilagi}, ]ati}, Sal~in, Saki}, Burina, Kavgi}, Dedi},
Zahirovi}, ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
HIDAJETA (MULA]) ARNAUTOVI]
(14. 10. 2008 - 14. 10. 2011.)
Danas se navr{avaju tri godine kako si Allahovom voljom preselila na ahiret. Tvoja plemenitost, ljudska magija i jedinstvena i samo tebi svojstvena
bri`nost sve vi{e nedostaje i boli. Vrijedilo je sa tobom `ivjeti, a za sve {to si
nam dala, neka ti je rahmet i velika hvala.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 14. 10. 2011. u 17,30 sati u ku}i `alosti.
1198-1tz
SJE]ANJE
na moje drage roditelje
Dana 14. X 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage
KATICE KRSMANOVI]
Uvijek njeni,
sin Iko, k}i Nada, snaha Silvana i unuka Ema
MUHAMED TICA
HAJRIJA TICA
16. 12. 1975 - 14. 10. 2011.
14. 10. 2009 - 14. 10. 2011.
U srcu i mislima, sa ljubavlju i tugom
Va{ Haris
2072-tt
11760-1nd`
Dana 15. oktobra 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a voljena supruga, majka i baka
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se najbolnija i najtu`nija godina od preseljenja na ahiret
na{e drage majke i nane
STANA ZUROVAC, ro|. KORI^I]
RABIJE (\ULAGA) AJDINOVI]
iz Konjica
1933 - 2011.
Toga dana u 11.00 sati }emo posjetiti njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju
u Konjicu, upaliti svije}e i polo`iti cvije}e.
Pozivamo rodbinu, kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu, a potom
}emo oti}i u ku}u `alosti.
O`alo{}eni suprug Stevan, k}erke Ljiljana, Mirjana i Biljana, unu~ad Aleksandar, Edvin,
p-88400
Irina i Nenad
Draga mama i nano, ne postoji rije~ koja mo`e da ubla`i ovu bol koju osje}amo, jer mi
koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe.
Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ala. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a
u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Volimo te.
Tvoja k}erka Berina, unuke Maja i Ena, rodbina i prijatelji
POSLJEDNJI SELAM
2137-tt
SJE]ANJE
majci na{e kolegice Amre ^engi}
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 9 godina od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
AHMET (OSMANA) TAHMAZ
SA]A PETONJI], ro|. HAMULI]
Uposlenici Slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu: Sakib, Emin, Semra, Mersija, Zarifa,
Jasmina, Aida, Halima i savjetnik Mesi} Zlatan
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Supruga Najla, k}erke Sabaheta i Sadeta sa porodicama
2105-tt
2078-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom
Na{oj kumi
POSLJEDNJI SELAM
MUNIB (MUSTAFE)
BO[NJI]
HIDAJETI ([email protected]])
ABAZOVI]
mome dragom
4. 10. 2011 - 14. 10. 2011.
Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{.
Snagu pronalazimo u sje}anju na sretne dane provedene s tobom.
Tvoje veliko srce imalo je mjesta za sve nas.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Volimo te
Supruga Indira, sin Kenan i k}erka Emina
p-75290
Uvijek }e{ ostati dio na{ih uspomena i
lijepih sje}anja.
Molimo Allaha d`.{. da te obasja Svojom milo{}u, podari D`ennet i vje~ni
rahmet.
Baha, ^edo, Adela, Sanjin, Vedo, Timur i Orhan
SEAD (ISMET) MU[OVI]
Bez tebe ni{ta nije niti }e biti isto. Neka ti Allah d`.{. da
lijepi D`ennet, ti si to zaslu`io.
11758-1nd`
Tvoja Meldijana
11767-1nd`
SJE]ANJE
na roditelje
SJE]ANJE
SJE]ANJE
ABAZOVI]
Dana 15. 10. 2011. navr{avaju se tri
godine od kada nije sa nama na{ dragi
SAFIJA (TOPI]) JAHA
2006 - 2011.
BOGDAN PAVLOVI]
Vje~no }e tvoj dragi lik i dobro srce
`ivjeti u nama.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Porodica Jaha
2060-tt
(1945 - 2008)
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
Tvoji: supruga Koviljka, k}erka Vesna, sin Nenad, snaha
Arijana, zet Benjamin, unuci Anel i Nela
11753-1nd`
SULTANIJA
1928 - 2001.
Njihovi najmiliji
DERVI[ - DERVAN
iz Bugojna
1921 - 1989.
2079-tt
Dnevni avaz
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
53
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret moja supruga
I godina pro|e velike tuge
ALMA [email protected]] - ]ERIMAGI]
SAJA DURAKOVI]
17. 10. 2010 - 17. 10. 2011.
Draga na{a Alma,
Tiho i skromno si `ivjela, tiho i skromno si oti{la. Ostavila si nama tugu i bol, rije~ima se ne mo`e
iskazati. Du{a boli, a du{i nema lijeka.
@ivot te nije mazio. Svojom hrabro{}u i vedrim duhom savladavala si sve pote{ko}e i probleme u
`ivotu, kako si znala i umjela.
Kratku, ali te{ku bolest, na`alost, nisi mogla.
Vje~no si sa nama i ni{ta ne mo`e popuniti prazninu nastalu tvojim odlaskom.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Volimo te, ljubavi na{a.
2154-tt
Tvoji neutje{ni roditelji, brat i sestra sa porodicom
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja i ljubav ostaju zauvijek.
Oti{la si tiho, dostojanstveno kako si i `ivjela.
Iza tebe je ostala velika praznina i bol.
Bo`e, kako vrijeme leti.
Pro{la je godina, a ~ini se da sam jo{ ju~e slu{ao tvoj glas, gledao tvoj osmijeh, i {alio
se kao i obi~no sa tobom.
Nikada ne}u zaboraviti tvoj vedri duh, tvoju dobrotu i ljubav kojom si zra~ila.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj suprug Miralem
1419-1mo
SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV
U nedjelju, 16. oktobra 2011. navr{ava se sedam godina od kako je preselio na ahiret na{
dragi i nikad pre`aljeni suprug, otac, djed i brat
majci na{eg kolege
ZINETI ALIBEGOVI], ro|. AJANOVI]
dr. IZET (DERVI[A) ^USTOVI]
Na{em kolegi Be{}i Alibegovi}u i svoj u`oj i {iroj porodici izra`avamo iskrenu
i duboku su}ut.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
Kolege i prijatelji iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
O`alo{}ena porodica
N
1200-1tz
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj majci, nani i svekrvi
na{oj majci i nani
POSLJEDNJI SELAM
na{oj majci, nani i punici
FATIMI [email protected]]
FATIMI [email protected]],
ro|. RADON^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: sin D`evat, snaha Merima, unuci Emir i Berin
K}erka Nusreta i unuka Jasmin
11757-1nd`
Danas se navr{ava 40 bolnih i tu`nih dana od kako nije sa nama
na{a draga majka, nana, svekrva
ZIBA SULJEVI],
ro|. HUSILOVI]
FATIMI [email protected]],
ro|. RADON^I]
Tvoji: k}erka Nisera, unuke Nina i Amela i zet Erdin
Danas se navr{ava 40 bolnih i
tu`nih dana od kako nije sa nama
na{a draga majka, nana i punica
SJE]ANJE
Dana 13. 10. 2011. navr{ilo se {est tu`nih godina od kada
je preselio na ahiret na{ dragi
ZIBA SULJEVI],
ro|. HUSILOVI]
@ivot bez tebe je tu`an, ku}a bez tebe
prazna, ali je ljubav i uspomena na tebe
vje~na.
Po dobroti }emo te pamtiti, zauvijek
voljeti i nikada ne}emo zaboraviti.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet.
Tvoj sin Fuad, snaha Eldina, unuke Berina i Zerina
Bilo koje rije~i slaba su utjeha onima koji te ne mogu preboljeti i ~ije
du{e zapla~u ~im zabole sje}anja na
sve ono {to je vezano za tebe.
Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no o`alo{}eni {to
smo te izgubili.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoja k}erka Fedina, zet Munever, unu~ad Lejla i Edis
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 16. 10. 2011. u 11.00 sati,
ul. Ejuba Sarajki}a br. 6.
11762-1nd`
11762-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e
voljene majke
1 godina
Rije~i su siroma{ne i nemo}ne da
iska`u svu tugu i prazninu od kada nisi sa nama. Nemo}ni smo da te vratimo i ka`emo puno nedore~enih rije~i. Neka te Allah d`.{.
obaspe Svojom milo{}u i podari ti mjesto u D`ennetu.
2158-tt
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
te u na{im srcima i mislima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji
11759-1nd`
HALIL (SELIM) MAKAN
AMIRA SINAN^EVI],
ro|. [UKURICA
Svaki dan je tu`an bez tebe, a ovaj je
najtu`niji, jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom.
Neka Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Ti si
ga zaslu`ila.
Tvoj sin Mizo sa porodicom
SEAD [EHOVI]
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se godina kako je preselio
na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, dedo
SJE]ANJE
AMIRE SINAN^EVI],
ro|. [UKURICA
11757-1nd`
11757-1nd`
K}erka Mujesira, zet Hajriz, unuci Enis, Emir i Haris
2157-tt
Ostat }e{ uvijek u na{im mislima i
lijepim sje}anjima. Neka ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Timka, sin Senad,
k}i Senada, nevjesta Meliha, unuci
Almin i Samir, unuke Arnela, Arnesa i Selma
ptt
54
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Navr{ilo se ~etrdeset dana od kada nas je napustila na{a draga
RAZIJA (SULEJMANA) AGANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
2132-1tt
Dana 12. 10. 2011. navr{ilo se 15 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi sin
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se pet godina od kada je preselila na
ahiret na{a draga
AZER (HASIBA) GU[O
Dragi sine, tvojim odlaskom oti{la je na{a sva radost, sre}a i veselje, a u na{im
srcima ostala je velika praznina i bol do kraja `ivota.
Dragi Azere, ni jedan tren ne pro|e da nisi u mislima tvoje majke Ai{e i oca
Hasiba.
Tvoj vedri lik i osmijeh, dragi Azere, ostat }e vje~no u srcima onih koji te vole.
Dragi sine, neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i veliki rahmet {to si
zaslu`io.
Tvoji do kraja `ivota o`alo{}eni majka Ai{a i otac Hasib
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se hatma dova pokloniti dana 14. 10. 2011. (petak) u d`amiji
Podhum u 12.30 sati.
ZUMRA HUSI], ro|. [EHI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Brat [eha, snaha Indira, brati} Adnan sa Ajlom i Hanom, brati} Kenan sa Selmom,
porodica Mujki}
2142-tt
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 5 tu`nih godina od kako
nisi sa nama
O`alo{}ena porodica
1419-1mo
U petak, 14. 10. 2011. godine navr{ava se pet godina od
preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca
ZUMRA HUSI],
ro|. [EHI]
[EFKIJA (HAMID)
[AKOVI]
Najdra`a na{a!
Bila si ono {to drugi ne znaju i ne
mogu biti.
Tvojim odlaskom promijenilo se
sve, a sje}anje na tebe je dio na{eg
`ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati, a posebno
svojoj jedinoj sestri kojoj jako nedostaje{. Ali, ipak smo
sretni {to smo te imali, a i tu`ni {to smo te rano izgubili.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji: sestra Mevla Bucalo, sestri} Armin, zet Muhamed
2146-1tt
i snaha Elvira
Navr{ava se 40 dana otkako nije sa
nama na{ dragi
NUMAN (MUSLIJE)
SALKOVI]
14. 10. 2006 - 14. 10. 2011.
iz Br~kog
Hatma dova }e se prou~iti i
pokloniti istog dana u Gazi
Husrev-begovoj d`amiji, u 13.50
sati iza d`uma namaza.
Puno nam nedostaje{.
Tvoja sestra Nadira sa porodicom
Supruga Enisa, k}erke Nermina i Elmedina
2131-1tt
P-71120
SJE]ANJE
Dana 18. 10. 2011. godine navr{it
}e se godina od smrti na{eg djevera
i ad`uke
Dana 16. 10. 2011. godine navr{ava se godina od
preseljenja na ahiret na{e voljene
SENADE (SULEJMAN)
[email protected]],
ro|. [email protected]]
MUSTAFE (HASANA)
SEFO
Vrijeme koje prolazi ne ubla`ava
na{u bol niti smanjuje prazninu
koja je ostala nakon tebe.
Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu
ostat }e zauvijek.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
S ljubavlju i po{tovanjem: nevjesta Nazika, brati} Sead Zeko, brati~ne Suada, Merima, Emira i Semira sa porodicama
1425-1mo
Dana 19. 10. 2011.
navr{ava se 40 tu`nih dana
od kada je preselila na
ahiret na{a draga
REFIK HASANOVI]
14. 10. 1996 14. 10. 2011.
AI[A HASANOVI],
ro|. BO[KOVI]
28. 8. 1992 - 14. 10. 2011.
Va{i najmiliji: Hasanovi}i, Deliahmetovi}i i Kova}i
Porodica
P-77101
^etrnaestog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam
godina od kako nije sa nama na{a draga
2130-1tt
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se 7 godina od smrti
na{e majke, nane, punice i pranane
POSLJEDNJI POZDRAV
[email protected] SJE]ANJE
na{em dragom
na dragog brata
BEHIJA (MUJO)
KARAHMETOVI]
VOJISLAVU - VOJI
NEDI]U
\URU
ZELJKOVI]A
ADILA KOVA^,
ro|. ZULI]
Sa ljubavlju, suprug Ismet, k}i
Sanela, zet Sanin i unuk Adem
JASMINA
DELALI],
ro|. CEROVI]
2136-tt
SJE]ANJE
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Neizmjerno te volimo.
Tvoja majka Hajrija, sestra ]amila, mu` Adem,
djeca Nedim i Naida
Tevhid }e se prou~iti 15.
10. 2011. u 15 sati ulica
Porodice Foht 37,
Soukbunar.
2150-tt
Uvijek }emo te pamtiti sa neizmjernom ljubavlju.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoja k}erka Esma, sin Husein, zetovi Agim i Adnan, unuka Amela i praunuke Amna i
2140-tt
Adla
Tvoji: Sabina, Zorica,
Jasenko, Adel sa djecom
2151-1tt
14. 10. 1985 - 2011.
Dragi na{, sa ljubavlju te
se sje}a
Tvoja sestra Stana sa
porodicom
2116-tt
U subotu, 15. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od prerane
smrti na{eg dragog supruga i oca
ABDURAHMAN RO\O [email protected]]
RAHIMA [email protected]],
ro|. BA[I]
14. 10. 2007 - 14. 10. 2011.
11. 4. 1996 - 14. 10. 2011.
Tu`an je ovaj dan jer nas podsje}a na va{ odlazak. Ni{ta nije isto osim istine da voljeni nikad ne umiru, dok `ive oni koji ne daju vremenu da izbri{e va{ dragi lik iz na{ih misli i srca.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
2135-tt
Sin Sulejman - Braco sa porodicom
SEAD (MURAT) MUHAMEDAGI]
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji te~e ne mogu izbrisati prazninu
nastalu tvojim odlaskom.
Sa tugom i po{tovanjem,
Supruga Dina i sinovi Tarik, Vedad i Emir
2156-1tt
Dnevni avaz
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Sedamnaestog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kad je nestalo
moje jedino sunce, moj sin
Dana 16. oktobra 2011. godine navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga
DAVOR - DADO [UTI]
AMRA (FADIL) [email protected]]
55
Oti{ao si, moj sine, tako iznenada, a meni ostavio vje~nu tugu i prazninu.
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im
srcima i mislima.
Zauvijek si mi pred o~ima i u mislima.
Sveta misa zadu{nica }e biti u Crkvi Presveto Trojstvo u 18 sati.
Tvoji: babo Fadil, bra}a Amar i Abid, sestre Emina i Amela
Mama Ana - Seka
PTT
11727-1nd`
Dana 16. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od
preseljenja na ahiret
POSLJEDNJI POZDRAV
Pro{lo je 40 tu`nih dana od prerane
smrti na{eg dragog
ALIJA (OMER)
EMINOVI]
DAVORA - DADE
[UTI]A
Zauvijek }emo te ~uvati od zaborava u na{im srcima.
Neka ti je vje~ni mir i spokoj.
Porodica \urkovski
11726-1nd`
Dana 13. 10. 2011. navr{ile su
se 2 godine od smrti na{eg babe, dede i punca
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava
se godina od kada nije sa nama na{
dragi
Dana 14. 10. 2011.
navr{ava se godina od
kada je umrla na{a draga
majka, svekrva i baka
Ne postoje rije~i utjehe koje mogu
ubla`iti bol, tugu i prazninu koja je
ostala iza tebe.
Tebe nema, a mi poku{avamo da
`ivimo misle}i stalno da si tu negdje sa nama.
Hatma dova na dvije godine }e se prou~iti u ku}i `alosti,
ulica Zaima [arca br. 72 u nedjelju u 14 sati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi
D`ennet.
2024-tt
Supruga Rasema
Dana 14. oktobra 2011. godine navr{ava se {est godina od
smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda
]AMIL (IBRO) [A^I]
14. 10. 2010 - 14. 10. 2011.
@ivot nestane u trenutku, ali ljubav
i po{tovanje prema tebi ostaju zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni i lijepi D`ennet.
Hatma dova }e se pokloniti u petak, 14. 10. 2011. godine
Centralna d`amija (kod Plavog granapa) Pofali}i.
Supruga Hata sa porodicom
11733-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{ava
se pet tu`nih godina od smrti
na{eg dragog supruga i oca
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se
pet tu`nih godina od smrti
na{eg dragog oca, svekra i dede
NUR^O (EMRO)
TARI]
NUR^O (EMRO)
TARI]
Ponosni smo {to smo te imali i
{to si uvijek bio dio nas.
Uvijek }e{ biti u na{im
srcima.
S ljubavlju i ponosom sje}amo
se tvoje dobrote i
plemenitosti.
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari D`ennet i vje~ni
rahmet.
Sin Samer, snaha
Selva i unu~ad [ejla i Amel
MUSTAFA - MUJO
DEDI]
iz Br~kog
S ponosom i ljubavlju ~uvamo
sje}anje na tebe, tvoju
plemenitost i dobrotu.
JUNUZA HERAKA
S ljubavlju i po{tovanjem
sje}amo se tvoje dobrote, ljubavi, plemenitosti i pa`nje.
Vje~no }e{ biti u na{im mislima i srcima.
Tvoji: k}erka Sanela, unu~ad
Emina i Tarik, zet Haris
ELIZABETA
RAMLJAK
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na
tebe.
K}erka Marija, sin
Zlatko, snaha Vahida,
unu~ad Suzana i Denis
Tvoji: supruga Azra, k}erka Maksida, sin Semir, zet
Senad, snaha Nadja, unuke Zerina i Edna i unuk Armin
P-76120
[email protected] SJE]ANJE
na velikog ~ovjeka i istinskog
prijatelja
2097-1tt
11768-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kako je na ahiret preselio
na{ otac, djed i svekar
Supruga Habiba i k}erke
Senada, Selvija,
Mensura, Enisa i Suada
11724-1nd`
[email protected]
SJE]ANJE
na drage
roditelje
11724-1nd`
Sutra, 15. oktobra 2011. godine, je sedam godina
od kada je preminuo na{ voljeni, nikada pre`aljeni
VELI]
dr. ASAFA
[email protected]]A
RASIM
FATIMA
14. 10. 2006 - 14. 10. 2011.
8. 4. 2007 - 14. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Zahvalna djeca
2066-tt
Svakodnevna su sje}anja na
va{a djela i va{u ~estitost.
Hvala vam za sve u~injeno.
Nedostajete nam, nedostajat
}ete nam uvijek.
Molimo dragog Allaha d`.{.
da va{oj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet.
Va{i iskreni porijatelji Sead i
Meliha
11765-1nd`
Dana 16. 10. 2011. godine navr{ava se godina od kada je na{a Amra
preselila na ahiret
NUR^O (EMRO)
TARI]
[to vi{e vrijeme prolazi
sve nam vi{e nedostaje{.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Selim, snaha
Sanela, unuci Enis i Anel
11724-1nd`
prim. dr.
JOSIP SINI[A [AGI
Ostavio si nas tiho i iznenada.
Stalno `ivimo sa tugom
spominjuju}i se, zajedno sa na{im
i tvojim prijateljima, tvoje `ivotne
radosti i nesebi~ne radinosti.
Ponosni smo {to smo te imali i zahvalni svima koji te
nisu zaboravili.
Zauvijek o`alo{}ena rodbina
2115-tt
Danas se navr{avaju tri godine kako nisi sa nama
HIDAJETA ARNAUTOVI], ro|. MULA]
Dragoj na{oj majci, neni i punici.
...Mo`da spava sa o~ima iznad svakog zla.
Iznad stvari, iluzija, izvan `ivota,
I s njom spava nestvarna njezina ljepota...
Nedostaje{ nam!
AMRA [email protected]]
16. 10. 2010 - 16. 10. 2011.
Tebe nema, mila mamina mezimice, godina je pro{la, a neopisiva tuga i bol ostaju...
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Mama Indira, brat Amar i porodica Mehi}
P-88400
Tvoja k}erka Alisa, unu~ad Omar, Ajla, Naida, zet Samir
1194-1tz
56
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
IN MEMORIAM
Povodom Dana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u znak sje}anja na na{e kolege:
ANDRI] - KARA^I]
dr. JELENA
AVDAGI] MUSTAFA
BARALIJA mr. [UKRIJA
BA[I] dr. MEHO
BLAGOJE MIODRAG
[email protected]] SAFIJA
[email protected]] dr. MILO[
FERIZBEGOVI] SEAD
KRESO dr. MUHIBIJA
OSANA KARLO
TUPARA dr. ABDURAHMAN
FILIPOVI] HAMID
KRSMANOVI]
dr. STEVICA
OSMAN^EVI]
dr. SABAHUDIN
TORLAKOVI] ZAHIDA
KUKRI] FILKA
PEROVI]
dr. DIMITRIJE
FURTULA mr. MILORAD
GABELA SULJO
HABUL HASO
[email protected]] mr. JUSUF
[email protected]] MURAT
KURT SENIJA
TUTA LJUBICA
VARE[ANOVI] [email protected]
POPOVI] mr. BRANKO
LER BELA
VELAGI] RAMIZ
RAJI] NIKOLIJA
LU^I] dr. LEONIDA
VELAGI] VAHIDA
SAL^IN SEVDA
MANJIK ANA
BOSNI] ZLATA
[email protected]] dr.
HASAN
MANJIK EUGEN
BRA^KOVI] dr. AHMED
HAMZI] MURAT
MANOJLOVI] RAJKA
BRKI] dr. DU[AN
HAMZI] [ERIF
MARKOTI] dr. ANTE
^USTOVI] ]AMIL
HATI] HIMZO
ME[TROVI] MATILDA
]E]EZ dr. MOMIR
KALMAN mr. VLASTIMIR
MIJOVI] LJUBICA
]EMALOVI] NUSRETA
HRELJA dr. KEMAL
MILANOVI] dr. RADOVAN
DEMI] dr. ZENON
JANKOVI] dr. DIVNA
MILO[EVI] BRANKA
DEMIROVI] AHMED
JEREMI] mr. NEDELJKA
MINOVI] MILKA
DUMAN^I] NADA
JOVI^EVI] dr. MIODRAG
\AKULA BRANKA
VILA dr. ALIJA
SAVI] mr. ALEKSANDAR
SORAJI] LUKA
VILOGORAC dr. ESAD
VLAHOVLJAK RASEMA
SULTANOVI] AZIZ
VOLODER AJKUNA
[AHBEGOVI] SENIJA
VRETENAR MILJA
[EHOVI] AVDO
VRETO SAKIB
[UNJI] SONJA
WOLF VERA
[TEKOVI] dr. MILENKO
ZAHIROVI] ENVER
TANASI] dr. NEMANJA
ZUBAC ANGELINA
MLADENOVI] NEDELJKO
TOMLJANOVI]
dr. [email protected]
ZUB^EVI] dr. LOKMAN
KARLOVI] dr. IVAN
MUNJIZA TANKOSAVA
TRKLJA dr. BRANKO
ZEREMSKI dr. VOJISLAV
\URI[I] DU[AN
KOLOVRAT JOZEFINA
NE[I] dr. DRAGOLJUB
TRLIN dr. VLADIMIR
@ERI] mr. [EMSA
EM[O ZUMRETA
KRANJEC VJEKOSLAV
NIK[I] ZINETA
TRNJAN^EV BORO
@UJO ENVER
Dana 14. oktobra 2011. navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselila na{a draga
[email protected] HALILOVI], ro|. DIZDAR
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 14. 10. 2011. godine u 16.30 sati prou~iti tevhid u Carevoj d`amiji.
Porodica
2147-tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
ABAZOVI] (JUSUF)
MUSTAFA
1999 - 2011.
KEMU
ABAZOVI],
ro|. [email protected]]
(JUSUF) HIDAJETA
7. 10. 2011 - 14. 10. 2011.
14. 10. 2007 - 14. 10. 2011.
[email protected]] (JUSUF)
SALKO
11. 10. 2003 11. 10. 2011.
Nakon va{eg odlaska ostala je praznina, bol i saznanje da vi{e nikada ni{ta ne}e biti isto.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Vje}no }e{ `ivjeti u na{im srcima
Nikada vas ne}emo zaboraviti.
Tvoje Fatima i Arnela
Alma i Asim, Neira, Sude i Farah, Dado, Mersiha i Mustafa
11730-1nd`
11749-1nd`
Dnevni avaz
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
na na{u najdra`u nenu
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga
EMINA
^OLAKOVI]
EMINA (ZE]IRA) ^OLAKOVI], ro|. TELO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Ramo, sinovi Mirsad i Suad, k}erke Zineta i Ifeta, unu~ad D`evad, Senad, Aferdita, Adrijana, Uka, Ned`ad, Dina, Emir, Redon, Lejla i Haris, brat Mustafa,
snahe Valentina, Advija i Fatima, zetovi Murat i Osman, praunu~ad Neron, Ronesa,
Jonida, Ljaureta, Lorik, Ylli, Amar i Ajla, porodice Telo, ^olakovi}, [abovi}, Grguri,
Ganovi}, ^indrak, Vili}, Hodovi}, Makoli te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 14. 10. 2011. u 12 sati u d`amiji Had`i}i.
Bila si nam oslonac,
uto~i{te i u~itelj. U tvojim
rije~ima i tvojim o~ima je
bila samo ljubav za tvoje
bli`nje. Zauvijek }e{ biti
u na{im srcima.
Tvoji najmiliji Lejla i
Haris
POSLJEDNJI POZDRAV
JOZI JOZI]U BRACI
Od rodice Jozefe i Vlade
Pavlovi}a iz Hamburga
na{em drugu
JOZI - BRACI
JOZI]U
OO SDP Ilija{
11800-1nd`
11800-1nd`
Dragom na{em dedi
POSLJEDNJI POZDRAV
tati
57
2149-1tt
2149-1tt
Dragom tati
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
BRACI
BRACI
Dobre osobe kratko `ive, ali se
vje~no pamte.
Nismo te mogli sa~uvati od
smrti, ali }emo te sa~uvati od
zaborava.
U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljen i nezaboravljen.
Tvoja Marijeta i Josip Pecirep
Dragi tata, tvoj vedri lik,
vje~iti otpimizam, plemenitost i `elja za `ivotom
krasili su te do kraja tvog
`ivota.
Ponosna sam {to sam te
imala.
Tvoja An|elka i Buda
11800-1nd`
11800-1nd`
BRACI
JOZI JOZI]U BRACI
JOZI JOZI]U BRACI
Od Silvane, Jadranka,
Dajane i Dejana Pilipovi}
iz Hamburga
Od Midhete, Samira,
Melise i Adele Malagi} iz
Hamburga
11800-1nd`
BRACI
Prerano si me napustio,
ostavio si mi tugu i bol.
Suvi{ne su bilo kakve
rije~i.
11800-1nd`
11800-1nd`
^etrnaestog oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrnaest
godina otkako je na ahiret preselila na{a draga mama,
sestra, nena, svekrva i punica
mojoj nani
Tvoje Jabukice Melanie i
Sarah Stella
Tvoja supruga Darinka
11800-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
Veliku bol i tugu si nam
ostavio, a jo{ puno toga
smo `eljeli zajedno uraditi.
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom tati
HATKA [email protected]],
ro|. MULAHALILOVI]
iz Zavidovi}a
HIDAJETA (GALIB)
[email protected]
Ni{ta vi{e ne}e biti kao prije.
Nano moja, hvala za sve {to si u~inila za mene.
Draga majko,
Sje}anje na tvoj plemeniti lik ostat
}e zauvijek u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoja unuka Adisa
Tvoja djeca
390-1ze
2165-tt
NAZIF
BAJRAMOVI]
Porodica IBRULJ
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se
5 godina bez moje mame
POSLJEDNJI SELAM
2152-tt
Danas se navr{avaju 2 godine otkako je preminula na{a
draga supruga, majka i nena
Najdra`a mamice, du{a }e boljeti,
srce }e uvijek patiti, ali ja }u te uvijek voljeti i spominjati.
NAJA MUSTAFI]
S puno ponosa vje~no ~uvati uspomenu na tvoju ljubav i
dobrotu.
Hvala ti za svaki minut s tobom, moja kraljice.
Nihad Baru~ija sa porodicom
2163-tt
Tvoja Ajla
2170-1tt
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se 5 godina od smrti
na{e mame i supruge
POSLJEDNJI SELAM
iz Br~kog
Vrijeme prolazi, a tvoj dragi lik,
plemenitost i dobrota u na{im srcima
ostaju.
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
O`alo{}eni: suprug Mehmed, sinovi Mujo i Ned`ad,
P-76120
snaha Amela, unuk Armin
ZUMRA HUSI],
ro|. [EHI]
voljenoj majci i punici
HIDAJETA (GALIB)
[email protected]
K}erka i zet Nermina i Ismet Gazija
2164-1tt
Bio si veliki ~ovjek, to }e{
zauvijek i ostati u mom
srcu.
Nikad te ne}u zaboraviti.
Tvoj Ivan i Maja
11800-1nd`
ZUMRA HUSI],
ro|. [EHI]
HIDAJETA (GALIB)
[email protected]
BRACI
IN MEMORIAM
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu za tobom.
Ponosni smo {to smo te imali i {to
si bila dio nas, jer si bila i ostat }e{
uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno, plemenito i voljeno.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: suprug [ahin i k}erke Lejla i Ajla s porodicama
2170-tt
NEDA [email protected]]
14. oktobar 2003 14. oktobar 2011.
Mila moja maj~ice,
Poku{avam, ali ne mogu da preto~im
osje}anja u rije~i. Zato }u ti samo re}i da i dalje neizmjerno
~eznem za tobom i da te puno, puno volim.
Tvoja Ga{a
2086-1tt
58
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je napustila na{a draga
majka
Dana 15. 10. 2011. godine navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka,
svekrva, punica, nena
[email protected] (OMER) UZUNOVI],
ro|. KURTOVI]
SAFIJA (AHMET) KABLAR, ro|. MU[I]
Draga majka, zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Tvoj sin Armin, snaha Senada, unuci Haris i Mirza
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. u 12 sati u ku}i
`alosti Porodice Ribar 39/1.
2173-1tt
iz Cvilina - Ustikolina
Tu`ni su ovi dani jer nas podsje}aju na te`ak rastanak s tobom draga na{a majko!
Utjeha ne postoji samo ogromna tuga i praznina, te beskrajna ljubav onih koji te vole.
Ne umire onaj ko odjednom ode, jer ga o~i pune tuge svakom suzom ponovo rode.
U ti{ini d`enetskog mira neka te prate na{e dove i ljubav od zaborava.
Dana 15. 10. 2011. (subota) prou~it }e se tevhid i pokloniti hatma dova u Turhan - Emin-begovoj d`amiji u Ustikolini poslije podne namaza.
Tvoji: suprug Murat, sinovi Zejnedin - Zejo, Elvedin - Edo, k}erka Mediha, snaha Mirha, zet Senad,
656-1go
unuci Faruk i Tarik, unuke Samra i Amra
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se godina od kako je preselio na
ahiret na{ dragi
MUHAMED (OSMAN) MEHI]
AZIZ ([ERIF) KRALJI]
Ti zna{ koliko nam nedostaje{.
Volimo te puno...
Puno...
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 15. 10. 2011. godine u 11.00 sati u
ulici Trg solidarnosti 33/7.
Tvoja supruga Fikreta, k}erka Maja, sin Alen, brat Kasim sa suprugom Behkom i
k}erkama Belmom, Almom i Aminom
ocu na{e radne kolegice
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni D`ennet.
Odjeljenje krim. policije II PU MUP-a Kantona Sarajevo
2161-tt
11777-1nd`
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
na na{u dragu majku
[email protected] SJE]ANJE
TEHVIDU - TIDU
CRNKI] - CERO
GORDANA TIRI]
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se devet godina od smrti
GORDANE TIRI] - SEKE
2002 - 2011.
iz Donjeg Vakufa
1986 - 2011.
Sje}anja na tebe, tvoj topli nasmijani lik i dobrotu kojom
si zra~ila ne mogu izbrisati godine. Ljubav nas koji te
volimo ne mo`e umrijeti.
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima.
Tvoje k}erke: Fatima Had`i} i Vahida Dedovi} sa porodicama i sestri~na Nazenda Bla`evi}
Vrijeme prolazi, tuga ostaje, vje~no }e{ biti sa nama.
Seki}, s ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Lana, Bojana, Davor i Mirza
Tvoji Tiri}i
11776-1nd`
11776-1nd`
11786-1nd`
Dana 14. 10. 2011.
navr{avaju se tri godine
kako je preselio na ahiret
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od
kada si preselio na ahiret
Dana 14. 10. 2011.
navr{avaju se tri godine od
kako je preselio na ahiret
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju
se 3 godine od kada si preselio
na ahiret
IZET DEDI]
IZET DEDI]
IZET DEDI]
IZET DEDI]
iz Prijedora
Oti{ao si iznenada, ali
}emo se uvijek sje}ati tvog
vedrog lika i dobrote.
Tvoja k}erka Fermana,
zet [emsudin, unu~ad
Vildana i Merdin
11778-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od
kako je preselio na ahiret
na{ dragi
iz Prijedora
Tvoj lik i tvoja dobrota
`ivjet }e vje~no u na{im
srcima i sje}anjima svih
nas koji smo te voljeli,
po{tovali i cijenili.
Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet.
Tvoja k}erka Izeta, zet Sead i unuk Adis
11778-1nd`
Dana 14. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od
kada si preselio na ahiret
iz Prijedora
Uvijek }emo ~uvati lijepe
uspomene i nikad te
ne}emo zaboraviti.
Tvoja k}erka Mirzeta, zet
Emir i unu~ad Ilvana i
Armin
iz Prijedora
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e
uspomene.
Hvala ti za sve {to si nam
pru`io svojom ljubavi i dobrotom.
Tvoja unuka [ejla, zet Omer,
praunu~ad Ema i Dino
11778-1nd`
11778-1nd`
Dana 14. 10. 2011.
navr{avaju se tri godine od
kada si preselio na ahiret
Dana 14. 10. 2011.
navr{avaju se tri godine od
kada je preselio na ahiret
IZET DEDI]
iz Prijedora
Neka je vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i i da
ti Allah podari lijepi
D`ennet.
Tvoja supruga Hatid`a
IZET DEDI]
iz Prijedora
Dragi dida, bio si veliki
~ovjek i dobro~initelj.
Tvoj Bernard
11778-1nd`
11778-1nd`
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
SJE]ANJE
na na{eg dragog
radnom kolegi
MIRSADA [email protected]
[email protected]]A
SEAD MU[OVI]
Dragi na{ Sejo,
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Vatrogasna brigada stanica „Vogo{}a“
13. 10. 2008 - 13. 10. 2011.
Svojim duhom i djelima si uvijek sa nama.
11807-1nd`
S ljubavlju i po{tovanjem,
tvoja Saliha sa Samrom, Ahmedom, Amerom i Arminom
11808-1nd`
IZET DEDI]
iz Prijedora
Puno nam nedostaje{ da
sa tobom podijelimo radost, tugu, na{e uspjehe, suze, smijeh i sve lijepe
do`ivljaje.
Tvoja k}erka Ismeta, zet
Sead, unu~ad Anes i Dino,
praunuka Anela i snahe
11788-1nd`
na{em kolegi
IZET DEDI]
iz Prijedora
Sa po{tovanjem ~uvamo
tvoj dragi lik u na{im
srcima.
Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet.
Tvoj prijatelj Alija i
Nezira
11778-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi
SEJO MU[OVI]
SEAD (ISMET) MU[OVI]
Vatrogasci Ba{~ar{ija
Vatrogasni savez
Kantona Sarajevo
p-71103
2178-tt
Dnevni avaz
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
59
POSLJEDNJI SELAM
prijatelju i radnom kolegi
SEAD (ISMET) MU[OVI]
NISI VI[E S NAMA...
OVDJE SI...
U NAMA.
PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO - SEKTOR AERODROM:
Kemo, Nijaz, D`ane, Armin, Sejo, Asko, [vabo, Jaha, Ade, Be}a, Alen, U{ke, @una, Zuko, Ibro, Bekto, Zeka, Irho, Kole, Cile, Asim, Frf, Taba, Saki, Eldar, [enda, Gljiva, Re{o
11803-1nd`
Danas, 14. 10. 2011. godine navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret, a 16. 10. 2011. godine 5 godina od klanjane d`enaze na{oj voljenoj mami, od kada je iznenada i prerano u 61.
godini preselila
rahmetli had`i DIBA-hanuma ISANOVI], ro|. KATICA
28. 3. 1945 - 16. 10. 2006.
EL-FATIHA
Voljena na{a mama, ponosni smo {to se tvojom djecom mo`emo zvati, ponosni smo na tvoje beskrajno dostojanstvo, plemenitost i oli~je pravog ~ovjeka.
U ljudskom srcu svakom za te mjesta imalo je, zlo si dobrim uzvra}ala, tu|e mahane sakrivala, u trnju si cvijet tra`ila, samo dobra spominjala i d`enetska si prava slika bila. Krasila si na{e
djetinjstvo, pru`ala nam beskrajnu ljubav, bri`nost, neizmjernu pa`nju, razumijevanje, najljep{i topli zagrljaj, unosila si radost i sigurnost u na{e `ivote i beskrajno Ti hvala za sve.
Hvala Semogu}em i Milostivom {to se Tvojom djecom mo`emo zvati, hvala Gospodaru svih svjetova i molimo se dovama da Ti D`ennet prostranim u~ini.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Tvoja voljena djeca - sin Mirza, snaha Senada, unuka Merjam, k}erka Mirha, zet Fikret @iga i unuka Farah-Diba
2177-tt
Danas, 14. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret, a 16. 10. 2011. godine 5 godina od klanjane d`enaze mojoj Jedinoj, Najdra`oj, Voljenoj, Najljep{oj, mojoj miloj mami, od kada je iznenada i prerano u 61. godini preselila
rahmetli had`i DIBA-hanuma ISANOVI], ro|. KATICA
28. 3. 1945 - 16. 10. 2006.
EL-FATIHA
Ni danas kada se navr{ava 5 godina od Tvog preranog odlaska, ne mogu re}i da Te se sje}am, jer Ti, mila moja mama, `ivi{ u svakom trenutku moga `ivota.
Vrijeme, mila moja, ne zna {ta ti{ina i praznina bez tebe zna~i, ali uprkos toj tami, uspomena na Tebe poput dana i sunca zra~i.
Kada se smjenjuju no} za dan, kada pomislim da se java pretvara u tegoban san, kada tugu obuzda tijelo, a du{u obuzda `elja za Tobom i Tvojim toplim i iskrenim zagrljajem, to se ne
mjeri vremenom koje je proteklo, mila moja, ve} ogromnom prazninom koja je ostala iza Tebe, najljep{a moja.
Jedina, Najdra`a, Voljena i Najljep{a moja mila mama, beskrajno mi nedostaje{.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Tvoja voljena k}erka Mirha, zet Fikret @iga i unuka Farah-Diba
2177-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se 50 tu`nih dana od kada je preselio na
ahiret na{ dragi
dragoj magistri
AN\I RADOJA
MAHMUT ([email protected]) \ERLEK
majci na{e koleginice
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 15. 10. 2011. godine u 16 sati u ku}i rahmetlije.
KOLEKTIV JZU APOTEKA „PALE“ - PALE
ptt
Tvoji najmiliji Amer i Amela sa porodicama
2189-1tt
SJE]ANJE
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je
preselila na ahiret na{a draga
MIRSUDIN RIZVANOVI] - MIKI
HANIFA ([A]IR) OMANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Azem, sin Rifet, k}erke Ajna, Hajra, Sajma i njihove
porodice
Tevhid }e se prou~iti u petak 14. 10. 2011. godine u 14.00 sati u stanu merhume, ul.
Jo{ani~ka br. 147/I u Vogo{}i.
11815-1nd`
Suze ple{u svoj ples u mojim o~ima, svaki put kad sjedim okru`ena masom sivo-bijelog mermera, i stoga ne u`ivam ba{ biti tamo... podsje}a me na istinu koju ne `elim prihvatiti. Jedina istina koju `elim imati je ujedno samo moja, i volim je takvu. Ti `ivi{ u mom sje}anju i tamo mogu sve {to `elim... i pri~ati i smijati se s Tobom, i biti vedra i pozitivna, a mogu i plakati ako ho}u, jednostavno
biti onakva kakvom su me Tvoji geni satkali.
Stoga volim u`ivati svoju istinu, osje}ati Te i vidjeti negdje tamo u svom svijetu
u kojem `ivim s Tobom i pored Tebe, u kojoj pogled govori sve, mogu s Tobom dijeliti i najtajniju i najtamniju istinu mog `ivota, a da me pritom shvati{ i za{titi{ onako kako to o~evi rade, prigrliv{i zagrljajem koji ru{i sve.
Tvoja Aldena
2188-tt
60
Dnevni avaz
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
POSLJEDNJI POZDRAV
po{tovanom
SEADU (ISMET) MU[OVI]U
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a
PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO
N
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
na{em ro|aku
na{em ~lanu
SEAD (ISMET)
MU[OVI]
Ro|ak, dru`enje sa tobom
bilo je ne{to {to }emo uvijek pamtiti. Nedostajat }e{
nam i nikad te ne}emo zaboraviti.
Enver i Hajra Mu{ovi}
SEAD (ISMET) MU[OVI]
11809-1nd`
ZINETA
ALIBEGOVI],
ro|. AJANOVI]
Iskreno sau~e{}e porodici
Alibegovi}
KOLEKTIV [email protected]
SOCIJALNE ZA[TITE
NOVI GRAD
P-71162
OD ^LANOVA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRU[TVA „VRATNIK“
dragom
Danas se navr{ava 40
tu`nih dana kako nisi sa
nama. Dani prolaze, a tuga je sve ve}a. Zauvijek
}e{ `ivjeti u na{im srcima.
Tvoji najmiliji: sin Omer,
k}erke Indira i Neda sa
2179-1tt
unu~adima
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se 5 godina od smrti
MILAN MANIGODA
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg radnog kolege Amara
ZORANU
KARANOVI]U
SEAD MU[OVI]
2182-tt
MIRSA (ALI)
JOVANOVI]
POSLJEDNJI POZDRAV
2186-tt
Uposlenici INTRAS-a i INTRAFFICO-a
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana
kako nas je napustila na{a
draga majka i nana
Vesna, Gordana i teta
An|a
2185-1tt
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe
vje~no ostaje.
Osta}e{ u na{im srcima vje~no voljen
i nikad zaboravljen.
Tvoji najmiliji: supruga, djeca i
unu~ad
Obavje{tavamo prijatelje i rodbinu
da }emo dana 15. 10. 2011. godine u 12,00 sati posjetiti
groblje i obilje`iti godi{njicu na{eg voljenog supruga,
PTT
oca, djeda i prijatelja
Danas se navr{avaju tri godine kako je preselio na ahiret
na{ dragi
MU[AN ]UTUK
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina
od kada nije sa nama na{a draga
POSLJEDNJI SELAM
radnom kolegi
Molimo Allaha d`.{. za tvoj
vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
ZUMRA HUSI]
SEAD MU[OVI]
Dragi na{ Sejo
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Vatrogasna brigada
stanica „Stup“ I vod
Hrkovi}, Rizvan, Hoti}, Halimi}, Sokolovi} N., Sokolovi} H., ]oho, Nik{i} E.
11806-1nd`
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se godina kako je na{
dragi otac, suprug, dedo preselio na ahiret
Svaki dan si u na{im mislima i
srcima.
S ljubavlju i tugom,
Tvoj sin Abaz sa porodicom
11801-1nd`
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Asja, Emir i Lejla
Dana 14. 10. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina
od kada nije sa mnom moja mama
HALIL MAKAN
ZUMRA HUSI]
20. 1. 1939 - 14. 10. 2010.
Volim te... Nedostaje{ mi puno.
S tugom se sje}aju supruga Fatima
(Timka), k}erka Senada i unu~ad
Arnela, Arnesa i Samir
Lejla
2180-1tt
PTT
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
2180-tt
SULEJMAN-beg
BRANKOVI]
MURTA
BRANKOVI]
2008 - 2011.
2002 - 2011.
Hatma-dova }e se prou~iti u krugu porodice.
El-Fatiha
Ibrahim, Edin i Amira
2169-1tt
Dnevni avaz
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
61
Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SADIKA (SAID) FAKI], ro|. KR[LAK
AN\A (RISTO) RADOJA, ro|. MILI[I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 13. 10. 2011. u 77. godini.
1939 - 2011.
preminula dana 12. 10. 2011. u 72. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 15. 10. 2011. u 14 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 1.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume O~aktanum 44.
[email protected]]ENI: suprug Habib, k}erke Alma i Fatima, unuci Kemal, Irfan i Ali, bra}a Mustafa i
Ibrahim sa porodicama, sestre [efika, Nura i Fatima sa porodicama, zetovi Ermin i Sanel, zaova Safija,
djever Ekrem sa porodicom, te porodice Faki}, Kr{lak, Had`imehmedagi}, [abared`ovi}, Mulisi},
Herenda, Fako, Baljevi}, @libanovi}, Husrefovi}, Meli}, Ramovi}, Mulaosmanovi}, Ligata, Alji~evi},
Had`imehmedovi}, Jaganjac, Mulavdi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
2184-1tt
Sahrana }e se obaviti dana 14. 10. 2011. na gradskom groblju Bare - Pale.
Posmrtna povorka polazi ispred ku}e `alosti, ulica Solunskih dobrovoljaca 47 - Rakovac u
13.00 ~asova.
[email protected][]ENI: sin Ognjen, k}erka Nata{a, unuci Stefan, An|ela, Ksenija i Kosta, zet
Dragoljub, te porodice Radoja, Staj~i}, Mili{i}, ^ovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kuPTT
movi, prijatelji i kom{ije
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AVDIJA (JAKUFA) [I[I]
preselio na ahiret dana 13. 10. 2011. godine u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011. godine na Popovi~kom mezarju u Ilija{u, poslije d`uma namaza u 14,00 sati.
D`enaza polazi ispred mekteba u Popovi}ima.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i Tabak Halima u Popovi}ima u 14,00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.
EL-FATIHA
[email protected][]ENI: sin Zulfo, k}erke Fadila i Alma, nevjesta Muamera, zetovi Halim i Mustafa, unu~ad Edis, Melika, Ajla, Amer, Dino i Ajhan, brati}i Jakuf i Nermin, te porodice [i{i},
Jusufovi}, Vazda, Omerovi}, Spahi}, Tabak, Gani} i Vra}o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
2190-tt
Dana 14. 10. 2011. navr{ava se
7 tu`nih dana od kako je
preselio na ahiret
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 12.
10. 2011. u 76. godini preminuo na{ tata, suprug, deda, pradeda i brat
SRE]KO (VIDOJE)
ARNAUTOVI]
1935 - 2011.
FEHIM (SEAD)
LI[I]
Sahrana milog nam pokojnika obavi}e se u
petak, 14. 10. 2011. godine u 13.30 sati na
gradskom groblju „Vlakovo“.
[email protected][]ENI: supruga Franka, k}erka
Rada s porodicom, sin Dragan s porodicom, brat @ivojilo s porodicom, sestra Desanka s porodicom, te
ostali mnogobrojni prijatelji i kumovi
111
BAKIR (HASIB) KOS
preselio na ahiret u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 60. godini.
iz @ep~a
Dragi na{, po dobroti }emo te
pamtiti, a u srcima zauvijek
~uvati. Samo mi koji smo te
voljeli, znamo kako je bez tebe.
Molimo dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoja familija
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. 10. 2011. godine u Vi{egradu na mezarju Kosovo polje u 14,00 sati.
[email protected][]ENI: supruga Nizama, sinovi Hasib i Haris, snaha Enisa, unuke Bedra i Ajla, sestre Hase~i}
Bakira i Avdibegovi} Jasmina, zetovi Salih, Esad i Smail, sestri~ne Amela, Indira i Amina, sestri}
Almir, daid`e Faid i Red`ep, tetka Mujesira, {ure Zaim i Asim sa porodicama, teti}i, dajd`i}i te porodice Kos, Smreka, Hase~i}, Avdibegovi}, Sofovi}, Tabakovi}, D`afi}, Me|useljac, Hrapo, Husovi},
Turkovi}, Korda, Ferizovi}, ^ov~i}, Maglajli}, Ma{i}, Sara~evi}, te ostala mnogobrojna rodbina,
kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti 14. 10.
2011. u Ferhat-pa{inoj d`amiji u @ep~u u 15,40 sati, poslije
ikindije namaza.
394-1ze
Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa polaskom u 11,00 sati ispred {kole u Dobro{evi}ima sa
usputnim stajanjem na Otoci ispred Istiklal d`amije i na Ilid`i na terminalu.
11817-1nd`
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i u Vi{egradu u Kosovom polju.
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom kolegi
SEADU [email protected]]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Bio si dio nas, zauvijek }emo te
pamtiti.
Osoblje frizerskog salona
„ADO i ALMA“ iz Had`i}a
11818-1nd`
Danas, 14. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije
sa nama na{a draga supruga, mati, nena, svekrva i sestra
Dana 12. 10. 2011. navr{ila se godina otkako nije sa
nama na{a draga
IZETA OPIJA^
prof. NADA TINJI],
ro|. ISAKOVI]
POSLJEDNJI POZDRAV
iz Tuzle
dragom kumu
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo
uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik.
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 15.
10. 2011. u ku}i `alosti Ho{in brijeg br. 6. u 13.00 sati.
Tvoji najmiliji: suprug Mensur, sinovi Amir, Muris i Nadir i unuk Armin
Ovim putem zahvaljujemo se rodbini,
kom{ijama, prijateljima i svim ostalim
koji pru`i{e pomo} i utjehu u ovim
te{kim trenucima.
KRALJI] AZIZU
Vje~no o`alo{}eni: suprug Ned`ad, sinovi Nihad i Nedim, snaha
Veldinka, unuka Emela, sestra Jasminka i ostala rodbina i prijatelji
1191-1tz
2187-1tt
na na{u dragu tetku
KADRIJA (ALIJE) PA[I]
PA[IJE - KADIRE (MUJO)
KOVA^EVI],
ro|. [email protected]]
[email protected] HALILOVI]
14. X 1984 - 14. X 2011.
Dragi tata, kad bi znao da ni majke
vi{e nemam...
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i sve d`enetske
ljepote.
Sa neizmjernom tugom i ponosom.
Tvoj sin Adnan - Ada - Paja - Napoli
Volimo te.
Tvoji: Keka, Jasko, Tarik i Faris
11816-1nd`
11813-1nd`
Dana 16. 10. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{e
drage supruge, majke i nane
[email protected] SJE]ANJE
IN MEMORIAM
Od kumova Jelene, Brane, Dragane, Darka i
Sr|ana iz Banje Luke
2191-1tt
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote.
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti 16. 10.
2011. godine (nedjelja) u 15.30 sati poslije ikindije-namaza u Mesd`idu „Ba~i}i“ Stup, Hivzi Bjelevca 68.
Tvoja porodica: suprug Safet, sin Saim, k}erka Samira, snaha
Nihada, zet Izudin, unuke Minela i Melisa
2181-1tt
62
petak, 14. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo, pradedo
EJUB (AVDO) RADELJA[
preselio na ahiret u utorak, 11. oktobra 2011. godine u 86. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Organizovan prijevoz s polaskom ispred Vije}nice u 13.30 sati, stajali{ta: ^ar{ija - Pofali}i - Otoka - Ned`ari}i - Ilid`a (stara cesta za Bla`uj, ispod Podvo`njaka).
[email protected][]ENI: sinovi Izet, Ismet, Hamdo i Ferid, k}erka Izeta, snahe Behija, Fatima, Jasna, Mevlida i Eldina, unu~ad Elmedina, Nermin, Edisa, Ernest, Nedim, Edin, Dijana,
Dino, Haris i Ema, praunuke Ajla, Sena i Hena, bra}a Ibrahim i Sabit, snaha Halima sa porodicama, sestra Latifa sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice
Radelja{, Ramovi}, Hasovi}, Hubijar, [abeta, Baru~ija, Had`i}, Sejfi}, Kne`evi}, Hod`i}, Vatrenjak, Omerba{i}, Jozi}, Buljuba{i}, Durakovi}, Meki}, Borovina, Musi}, Kljuno,
Kuni}, Be{irevi}, Had`ovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u ulici Cvijetna br. 6 b.
2172-tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo, svekar i punac
Tu`nim srcem i bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi i plemeniti
ADIL (rah. BAJRE) OV^INA
JOZO (IVAN) JOZI] - BRACO
1922 - 2011.
dana 12. 10. 2011. u 90. godini preselio na ahiret.
D`enaza }e se klanjati u petak, 14. 10. 2011. u 16.30 sati na Gradskom groblju
Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati.
Prijevoz obezbije|en u 15.30 sati, sa Vrha Avenije sa stajali{tima: Rondo,
[panski trg, [emovac, Tekija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska
stanica, Zalik, Sutina.
[email protected][]ENI: sin Nijaz, k}erka Alma, unu~ad Amer, Amra, Adnela, Adnan i
Amila, zetovi Mirsad, Denis i Admir, nevjeste Majda i Selma, praunu~ad Armin, Danin, Lamija i
Nedim, brati}i, sestri}i, te porodice Ov~ina, Hunji}, Rahimi}, Sefer, Avdi}, Dizdarevi}, Mesihovi},
Milavi}, Hrnji~evi}, Osmi}, Buljko, Buljevi}, Osojnik, \uki}, [egetalo, Ferizovi}, te ostala
mnogobrojna rodbina i prijatelji
1423-1mo
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Drage Palavestre 1.
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
1950 - 2011.
iznenada preminuo dana 11. 10. 2011. godine u 61. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u petak, 14. 10. 2011. godine
na Rimokatoli~kom groblju u Pomenovi}ima - Ljubina u 14.30 sati.
Povorka polazi ispred ku}e `alosti u 14,00 sati.
PO^IVAO U MIRU [email protected]!!!
[email protected][]ENI: majka Mara, supruga Darinka, sin Ivan, k}eri Marijeta i
An|elka, unuke Melanie i Sarah Stella, brat Dragan, sestre An|elka i Nada,
snahe Beba i Maja, zetovi Pavo, Ivan, Josip, Ivan i Hauke, {ura Braco, sestri~ne Marioneta, Olivija,
Dolores, Dragana i Karolina, sestri}i Adriano, Oliver, Andreo i Kristijan, te obitelji Jozi}, Bari}, Ili},
Dragi}, Pecirep, Budimir, Vuk, Bartula, Grozdanovi}, Pulji}, Gudelj, Filipovi}, Kova~evi}, Pranji},
Sievert, Jureta, Ravlija, Pandurevi}, Juki}, Savi}, Jankovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
11800-1nd`
kom{ije
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
had`i ef. HUSO ([ERFO) [AHAT
preselio na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. u 80. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011. godine u selu G. Strmica, op}ina
Rudo u 16.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
[email protected][]ENI: sinovi Mujo, Fehim, Smajo, D`evad, k}erke Hajra, Ifeta, Ai{a,
brat Hilmo sa porodicom, sestre Dervi{a i Sulejma sa porodicama, snahe Jasmina, Fata, Zehra, Mirsada, zetovi Idriz i Jasmin, unu~ad i praunu~ad, te porodice
[ahat, Mrdi}, Abaz, ]ubara, ^ovrk, Serdarevi}, ^i~ak, Curi}, Kasapovi}, Had`i}, Hajri}, Paji}, Muji},
Musi}, Vegara, Mehanovi}, Mutap~i}, Sadikovi}, Hrustanbegovi}, [atara, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Prijevoz obezbije|en ispred Istiklal d`amije, u petak u 10.00 sati.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u ulici Zabosnice 140, Doglodi, u petak sa po~etkom u 16.00 sati.
SAFIJA ]IMI], ro|. ARNAUTOVI]
preselila na ahiret dana 12. 10. 2011. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011. godine u Glamo~u,
poslije d`uma namaza.
[email protected][]ENI: sinovi Goran i Jadranko, bra}a E{ref i Husein,
snahe Biljana i Jasmina, unu~ad Sandro, Amra, Dajana i Hasan, porodice Arnautovi},
]imi}, Duganhod`i}, Zeljkovi}, Trto, Ba{i} i ostala mnogobrojna rodbina
392-1ze
11770-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
VASVIJA (JUSUF) [email protected]],
ro|. ]EMO
preselila na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. u
81. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011.
godine u 16.00 sati na mezarju Hambina
carina - [iroka~a.
[email protected][]ENI: sin Emir, snahe Rasema i Azra, unu~ad Admir,
Edin i Naida, sestre Zumra i Fatima, brati}i, brati~ne, sestri} i sestri~ne, djeveri} i djeveri~ne, zaovi} i zaovi~na, snahe i zetovi, te
porodice Ja`i}, ]emo, Hanjali}, Gu{o, Brki}, Vrani}, ]uri}, Dedovi}, Andelija, Turudija, Had`iahmetovi}, Pozder, Musi}, ^olpa, Podrug, ^elebi}, \irlo, Mesihovi}, ^engi}, Bucalo, Kadri},
Karovi}, Korjeni}, Muslim, Vili}, Kunovac, Had`imusi}, Fo~o,
kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 16.00 sati, ul.
Ante Babi}a 13/II.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
NERMINA (JUSUF)
KURTI], ro|.
AHMETSPAHI]
preselila na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011.
godine u 47. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011.
godine u 14.30 sati na gradskom mezarju
Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Izet, sinovi Alen i Dinel, otac Jusuf, svekrva Naza, sestra Fatima, bra}a Vezim i Nezim, djever Enes, jetrva [efka, zaova Sabiha, zet Suad, snahe Azra i Elvina, brati}i, sestri}i, djeveri~ne, te porodice Kurti}, Ahmetspahi}, Dizdarevi},
Fazlagi}, Bardak, D`ananovi}, \ozo, Be~i}, @ivojevi}, Hrbat,
Bu`imki}, Omer~i}, [etrovi}, Kuli}, Gerzi}, Kapo, Handrka, kao
i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul.
Senada Poturka Sen~ija 60.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred mahalske d`amije
Ned`ari}i, sa polaskom u 14.00 sati.
111
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Tu`nim srcem javljamo da je
HAJRUDIN - IZO (IDRIZ)
GALIZOVI]
iznenada preminuo u 68. godini.
D`enaza i ukop }e se obaviti u subotu, 15.
oktobra 2011. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sestre [evala, [efika i Hajra te porodice Lepe{, Valjev~i}, Vi|en i Mufti}, prijatelji i
kom{ije
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni
obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
[email protected] (ISMET)
[email protected][I],
ro|. ]UR]I]
preselila na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. u
58. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011.
u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Ibrahim, k}erka
Amra, zet Kenan, sestre Behireta i Nimeta, snaha Suada sa djecom, svekrva [efika, zaova Nermana, djever Nermin sa porodicom, te porodice Had`ime{i}, ]ur}i}, Dedagi}, Kominlija, Pili},
Omerba{i}, Babi}, Pepi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i
prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Otes Ilid`a.
Ku}a `alosti: ul. Barska 9, Otes - Ilid`a.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
SEAD (ISMET) MU[OVI]
preselio na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. u
53. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011.
godine u 14.30 sati na gradskom mezarju
Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Meldijana, sinovi
Amar i Arman, sestra Mirzeta sa porodicom, snaha Enisa, unuk Anur, te porodice Mu{ovi}, Kolar,
^au{evi}, Husi}, Eskija, Operta, Mlinari}, Frljak, Smajlovi},
Mulaosmanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14.30 sati, ul. Vrbovska 40, Aneks.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HIDAJETA [email protected],
ro|. BEGOLI
preselila na ahiret u srijedu, 12. oktobra
2011. godine, u 85. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. oktobra
2011. godine u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati, do mezarja i nazad. [email protected][]ENI: k}erka Nermina, sinovi Perparim, Petrit i
Erduan, unuke Aida, Adisa i Jasmina, unuk Amir, zetovi Ismet i
Elmir, snahe Senija i Samira, rodica Ferdeza, praunu~ad Armin,
Anel i Ajla, brati}i i brati~ne, te porodice Ad`anela, Begoli, Gazija, Ahatovi}, Valjev~i}, Ljuta, Huta, Toromanovi}, Ajetovi}, @ubi
i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici
Despi}eva br. 5/prizemlje.
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
SALIH (OSMAN)
[EHMEHMEDOVI]
exhumacija
stradao u ratu 15. 10. 1992. godine u
mjestu Like - Osmaci.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15.
oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Meliha, sinovi Aldin, Almir i
Senad, brat Mehmed, sestra Mina, te porodice
[ehmehmedovi}, Povlaki}, Zaimovi}, te mnogobrojna
111
familija i prijatelji
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
SEAD (AVDO) [email protected]]
brico iz Rogatice
preselio na ahiret u ~etvrtak, 13. 10. 2011.
godine u 70. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011.
godine u 14.00 sati na mezarju Zahrid - Rogatica.
[email protected][]ENI: brat Sejdo, snaha Hajra,
brati}i Mevludin, Avdo, Fadulah i Elvedin, brati~ne Fatima, Temima, Amela i Emina i sestri~na Aida sa porodicama, snahe Pa{a
i Behija, teti~ne ]ima, Mersida, Ferida, Fed`reta i [efika, teti}i
Fehim i Ferid sa porodicama, te porodice Hod`i}, ^au{evi}, Arnautlija, Jusi}, Rami}, Barakovi}, Haselji}, Hase~i}, Jusufovi},
[ljivo, Mehmedovi}, Biber, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i
prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom
u 10.30 sati.
111
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
STANKA (BLAGOJA)
DEBELICA, ro|. LAZOVI]
preminula u srijedu, 12. 10. 2011. godine u
Sarajevu.
Sahrana }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011.
godine u 13.30 sati na gradskom groblju
„Bare“.
[email protected][]ENI: suprug Jovan, k}erke
Ljiljana i Vesna, unuke Daria, Maja i Ena, praunuka Ema, zetovi
Nezir i Miroslav, djever Milan sa porodicom, zaova Ojdana sa porodicom, porodice Debelica, Lazovi}, Fazli}, Podboj, Havrda,
Marjanovi}, Karad`i}, Mandi}, \uki}, Priji}, Priji} - Sladi},
Dmitrovi}, Vujatovi}, Mio~, Radmila Jeremi}, Cvijeta Kne`evi},
111
Vasva Remer i ostala rodbina i prijatelji
Dnevni avaz
Petak, 14. oktobar/listopad 2011.
63
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AZIZ ([ERIF) KRALJI]
preselio na ahiret u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 80. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 14. 10. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a
brdo.
[email protected][]ENI: supruga Ifaketa, k}erke Elma i D`enita, zet Senad Babi}, {ura Alija
Tanovi}, snaha Izeta, te porodice Kralji}, Hajri}, Tanovi}, Babi}, Efendi}, Omer~ehaji}, Bjelak, Jejina, Turkovi},
@ero, Jovanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati, ul. Avde Smajlovi}a 5/I.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
POKOPNO DRU[TVO
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima
i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-7
763
00387 (0)33 233-0
062
mobitel 00387 (0)61 131-7
788
fax 00387 (0)33 447-1
122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz
umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U VISOKOM
Broj: 41-0-I 00 8820 09 I
Visoko, 26. 08. 2011. godine
OP]INSKI SUD U VISOKOM izvr{ni sudac Nina Mujagi} u pravnoj stvari tu`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO
BANKA DD BiH, protiv izvr{enika PA[I] DENISE i KLEMPI] ADILA iz Olova, radi izvr{enja na nepokretnostima prvoizvr{enika, v.s. 4.929,32 KM, izvan ro~i{ta, donio je dana 26. 08. 2011. godine,
ZAKLJU^AK
o tre}oj prodaji nepokretnosti
1. Odre|uje se tre}a prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti, ozna~enih kako slijedi;
X a) nepokretnosti upisanih u k~. br. 11890/3, k~. br. 1844 i k~. br. 1885 upisanih u posjedovni list 382 i u vlasni{tvu
izvr{enika Adila Klempi}a iz Olova sa dijelom 1/1,
Xb) nepokretnosti upisanih u k~. br. 1890/1 zv. Vi{ku}a i zemlji{te, upisane u posjedovni list br. 383 i u suvlasni{tvu
izvr{enika Adila Klempi}a i Vehida Klempi}a iz Olova sa dijelom 1/2.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 mal 003984 07 Mal
Travnik, 02. 09. 2011. godine
[email protected]: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU [email protected], Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar
TU@ENI: Marinko Relota, Kr~evine br. 30, 72260 Busova~a
RADI: Isplate duga v.s. 501,73 KM
OGLAS
Ro~i{te za tre}u prodaju nepokretnosti precizno odre|ene u to~ci 1. ovog zaklju~ka, i to kako cjelokupne nepokretnosti iz
to~ke I a), tako i nepokretnosti iz to~ke 1 b), kako cijele nepokretnosti, tako i po 1/2 suvlasni~kog dijela izvr{enika Klempi}
Adila i Klempi} Vehida iz Olova, odr`at }e se u petak 21. 10. 2011. godine sa po~etkom u 10.00 sati, u zgradi ovoga suda
soba broj 19.
2. Ukupna vrijednost predmetne nepokretnosti, preciznije odre|ene u to~ci 1.a) ovog zaklju~ka, utvr|ena je temeljem nalaza i mi{ljenja stalnog sudskog vje{taka Kre{imira Filipovi}a iz Sarajeva, koji datira od 17. 12. 2010. godine, i procijenjena
vrijednost iste iznosi 19.703,00 KM.
Ukupna vrijednost predmetne nepokretnosti, preciznije odre|ene u to~ci 1.b) ovog zaklju~ka, utvr|ena je tako|er, temeljem nalaza i mi{ljenja stalnog sudskog vje{taka Kre{imira Filipovi}a iz Sarajeva, koji datira od 17. 12. 2010. godine, i procijenjena vrijednost iste iznosi 19.703,00 KM. Vrijednost suvlasni~kog dijela nepokretnosti u dijelu od 1/2, utvr|uje se u
iznosu od 8.257,41 KM, a prema gore navedenome nalazu stalnog sudskog vje{taka od 17. 12. 2010. godine.
3. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene
u odnosu na utvr|enu vrijednost iz to~ke 2. zaklju~ka.
Dostava tu`be tu`enom: Marinko Relota, Kr~evine br. 30, 72260 Busova~a
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu, tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU
MRE@U, Kneza Branimira b.b. 88000 Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 501,73 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
4. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje
iznosi 1.970,00 KM, za kupovinu cjelokupne nepokretnosti, iz to~ke 1 a) zaklju~ka, odnosno ukoliko su do po~etka nadmetanja polo`ila iznos osiguranja od 1.970,00 KM, za kupovinu cijelokupne nepokretnosti iz to~ke 1.b) zaklju~ka, odnosno
iznos od 825,74 KM za kupovinu suvlasni~kog dijela nepokretnosti (za svaki suvlasni~ki dio pojedina~no).
Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na sudu predati dokaz da su osiguranje platili na ra~un broj br. 3389002209800854,
koji je otvoren kod UniCredit Bank dd., sa naznakom predmeta na koji se polog odnosi. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~.
5. Predmetnu kauciju nije du`an platiti tra`itelj izvr{enja na ~iji je prijedlog odre|eno izvr{enje, a tako|er tra`itelj
izvr{enja nije du`an niti polo`iti kupoprodajnu cijenu do visine svog potra`ivanja, ako ne postoje druge osobe ~ija se potra`ivanja namiruju iz prodajne cijene prije njega.
- na iznos od 178,13 KM, po~evod 15. 01. 2007. pa do isplate
- na iznos od 124,01 KM, po~ev od 15. 02. 2007. pa do isplate
- na iznos od 9,59 KM, po~ev od 15. 03. 2007. pa do isplate
- na iznos od 190,00 KM, po~ev od 15. 08. 2007. pa do isplate,
te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude“.
6. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem
cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud }e
zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom
po redu ponu|a~u koji treba da u roku do 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko
drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri
ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da
ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na
osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
7. Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nepokretnosti.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
8. Tro{kovi poreza i takse u svezi sa prodajom nepokretnosti pla}a kupac.
9. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj plo~i ovoga suda, te na web stranici ovoga suda, a stranka mo`e o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.
Sudac
Nina Mujagi}
Reakcije igrača
Miralem Pjanić
- Nije me strah Portugala. Najbitnije nam je da odigramo što bolju utakmicu
kod kuće i da ne primimo
gol. Nadam se, jer smo ove
posljednje utakmice odigrali vrlo dobro. One nam
trebaju dati snagu i motivirati nas da pokušamo napraviti iznenađenje.
Pjanić: U Zenici ne primiti gol
- Nije me iznenadio
ishod izvlačenja. Dobili
smo najtežeg protivnika,
ali i oni su samo ljudi. Na
nama je da damo sve od sebe
i da ih pokušamo dobiti.
Imamo jaču ekipu nego prije jedne godine, a bogatiji
smo i za to bolno iskustvo.
Nadam se najboljem.
Senijad Ibričić
BiH u kvalifikacijama
IGRAČ
UD
GOL
AS
NP
PP
ŽK
Kenan Hasagić
UT MIN
8
632
0
0
0
0
0
0
Asmir Begović
4
248
0
0
0
0
0
0
Sanel Jahić
2
38
0
0
0
1
0
0
Safet Nadarević
2
180
0
0
0
2
0
0
Saša Papac
4
360
2
0
0
3
1
2
Muhamed Bešić
1
13
0
0
0
0
0
0
Emir Spahić
9
810
2
0
0
11
15
3
Boris Pandža
5
360
0
0
1
9
5
2
Adnan Mravac
3
226
0
0
0
1
1
1
Sejad Salihović
2
91
3
1
0
2
4
1
Senijad Ibričić
Zvjezdan Misimović
Miralem Pjanić
Asmir Begović
- Ponovo Portugal. Jako
težak protivnik, možda
najteži od svih koje smo
mogli izvući, ali možemo
ih dobiti. Valjda će biti dobro. Kada ih je mogla Danska pobijediti, možemo i
mi.
Begović: Valjda će biti dobro
764
1
0
2
10
14
1
876
7
0
1
11
11
1
7
327
6
1
0
3
7
1
10
765
22
3
5
4
18
0
9
785
14
2
1
8
14
2
10
921
0
0
0
24
12
1
Možda suđeno
2
97
0
0
0
3
2
1
Haris Medunjanin
9
626
10
3
0
7
3
0
0
- Ne znam šta bih rekao.
Bolje bi bilo da je neka druga
ekipa, ali šta možeš. Ujutro
prije žrijeba probudio sam
se i uključio televizor, a prvo
što sam vidio, bili su isječci s
utakmice Danska - Portugal. Možda je bilo suđeno da
ih dobijemo - kaže Sušić.
Zlatan Muslimović
4
71
3
0
0
1
0
Vedad Ibišević
7
525
8
2
0
9
12
1
Edin Džeko
10
863
31
4
1
10
23
0
Ermin Zec
3
54
1
0
0
2
0
0
Portugal u kvalifikacijama
Ibričić: Ovako je moralo biti
- Možda smo bili nesretni, a možda i sretni. Možda
je bilo suđeno da njih izvučemo i ovaj put i da im se
revanširamo za poraz u prošlom baražu. Valjda je došlo
vrijeme da mi prođemo
dalje.
9
10
Da se u ovim našim novinama može opsovati, sada
bismo počeli tekst jednom
klasičnom bosanskohercegovačkom, kada čovjek ne
zna kako bi drugačije i slikovitije izrazio svoje razočarenje. E j... ..!
Pa, zar je od četiri ekipe
morao biti baš Portugal? Jedina ekipa od koje smo
strahovali, jedina za koju
ama baš niko nije rekao da bi
nam valjala za protivnika u
baražu, jedina koja je tehnički baš nadmoćnija od
nas...
Ukratko, jedina koja se
jučer u Krakovu nije baš trebala naći u istoj posudi s nama, ali je nesretna ruka poljske legende Zbignjeva Bonjeka (Zbigniew Boniek)
odlučila drugačije.
Semir Štilić
Elvir Rahimić
đ
ž Više od protivnika me brinu povrede i suspenzije, jer smo ostali bez trojice igrača iz zadnje
Senad Lulić
Senad Lulić
Lulić: Revaš za poraze
#
Mensur Mujdža
š
- Sigurno smo dobili
najtežeg protivnika, ali
treba biti optimista. Ne
smijemo misliti da nas je
sreća ponovo zaobišla nego
da je ovako moralo biti i da
je možda došlo vrijeme da
im se revanširamo. Sigurno će biti teško, ali mislim
da nam šanse nisu male.
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
BARAŽ Selektor reprezentacije BiH Safet Sušić razočaran
Vedad Ibišević
Ibišević: Nisam iznenađen
IGRAČ
UT MIN
UD
GOL
AS
NP
PP
ŽK
Eduardo
5
450
0
0
0
0
0
1
Rui Patrisio
3
270
0
0
0
0
1
0
Fabio Koentrao
5
450
4
0
1
6
4
0
Rolando
2
180
2
0
0
3
0
1
Silvio Pereira
2
107
1
0
0
0
1
0
Pepe
4
360
2
0
0
5
7
0
Žoao Pereira
6
523
1
0
0
6
7
0
Bruno Alveš
6
540
2
0
1
5
0
0
Rikardo Karvaljo
4
360
0
0
0
1
4
0
Miguel
1
90
1
0
0
1
0
0
Manuel Fernandes
2
169
7
1
0
1
0
0
Raul Meireleš
8
690
12
2
0
8
1
1
Nani
8
707
12
4
4
10
13
0
Rikardo Kvaresma
3
199
5
0
1
5
5
0
Miguel Veloso
4
172
1
0
0
3
2
0
Tijago
3
100
0
0
0
1
0
1
Žoao Mutinjo
7
551
5
1
1
10
8
0
Karlos Martins
5
358
12
0
0
7
11
1
Ruben Mikael
3
102
0
0
0
4
0
1
Eliseu
2
155
2
1
2
1
1
0
Nuno Gomeš
2
12
0
0
0
0
0
0
0
Silvestre Varela
2
6
0
0
0
0
0
Helder Postiga
6
378
12
3
0
7
6
0
Lidson
2
35
3
0
0
3
1
0
Janik Đalo
1
6
0
0
0
0
0
0
Kristijano Ronaldo
6
540
32
5
3
4
10
1
Deni
4
87
6
2
0
1
3
0
Hugo Almeida
5
322
9
2
0
2
0
1
Napomena: UT - utakmice, MIN - minute, UD - udarci, GOL - golovi, AS - asistencije,
NP - napravljeni prekršaji, PP - pretrpljeni prekršaji, ŽK - žuti kartoni
Sušić: Bolje bi
bilo da je neka
druga ekipa
Iako je UEFA ostavila
prostor da se prve utakmice igraju 11. ili 12. novembra, prvi susret sa Portugalom igrat ćemo u petak, 11. novembra. Domaćin će, baš kao i u
Portugalci kažu
prošlom baražu za SP, biti
Zenica.
- Ostajemo vjerni Zenici. Skoro cijele kvalifikacije igrali smo na Bilinom polju i nećemo to
sada mijenjati - kaže Pape.
Mensur Mu
#
ć č
Prema izjavama s lica
mjesta, Portugalci nisu
presretni što će igrati
protiv nas, ali ne samo
zato što smo nezgodan
protivnik.
- Neće biti lako, jer je
stadion na kojem ćemo
igrati loš. Travnjak je poput močvare, ali moramo
igrati. Prednost nam je
što će revanš biti u Lisabonu - rekao je tehnički
direktor reprezentacije
Portugala Karlos Godinjo (Carlos Godinho).
(M. T.)
Mensur Mujdža mora u
ponedjeljak na operaciju i
neće igrati u baražu. Kada se
sjetimo utakmice u Francuskoj u petak navečer, onda
je lako zaključiti koliki će
nam to biti hendikep.
- Nisam dobro. Bio sam u
bolnici na pretragama i u ponedjeljak moram na operaciju. Ugradit će mi neki
šaraf, koji će stabilizirati kost. Nadam se da će sve dobro
proći - kaže Mujdža.
I ako sve bude uredu,
očekuje ga duga pauza.
- Mislim da ću pauzirati
dvamjeseca. TeknakonNove
godine mogu računati na neke utakmice. Za mene je ova
informacija predstavljala pravi šok, ali to je sastavni dio
našeg posla - govori Mujdža.
Naš fudbaler gledao je
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Reakcije na žrijeb
Amar Osim
žrijebom s Portugalom ali nije pesimista
š linije Negdje im ne štima
ž Iako je njihov selektor Paulo Bento dao vrlo
optimistične izjave, Pape
kaže da Portugalci jučer
nisu djelovali sretno.
- Prema izrazima
njihovih lica, reklo bi se da
nas nisu baš željeli - kaže
Sušić.
ž
- Realno, dobili smo najgoru ekipu u baražu. Nimalo
nisam zadovoljan. Oni su
strašni, imaju igrače iz Reala,
Čelzija i mnogih drugih jakih ekipa lige petice. Nama Osim: Možemo li ponoviti
će u tim utakmicama nedos- Pariz
tajati dvojica-trojica igrača.
Nisam siguran ni možemo li terenu sigurno nas ne pamte
ponoviti utakmicu iz Pariza. po dobrom. Imamo jak koIz prošlog baraža znamo lektiv i, ako bismo ponovili
sve o ekipi Portugala, ali si- igru iz Pariza, mogli bismo
gurno i oni o nama, jer posli- se nadati plasmanu. Moraje onakve igre na njihovom mo se dobro pripremiti.
Denijal Pirić
Turska - Hrvatska
Estonija - Irska
Češka - Crna Gora
BiH - Portugal
š
Utakmice se igraju 11./12. i 15. novembra.
želi odmah govoriti o njima.
- Ima vremena da ih prostudiram, alisvi otprilikeznaju kakvi su. Svi znaju kako
igra Ronaldo, kako Nani...
Sigurno je da imaju i oni problema. Nema ekipe koja nije
bra pripremati od ponedjeljka do petka, ali Pape kaže da
već sada ima jedan dodatni
problem.
- Medunjanin stalno igra
ponedjeljkom.
Zamolit
ćemo Makabi da ga tog dana
Pirić: Motiv više
- Nije ispalo onako kako
smo priželjkivali, ali mislim da će nam Portugal biti
motiv više, da im se revanširamo za prošli baraž.
Bit će ovo izazov za sve. Ako
budemo pravi, ako budemo
izvanredni kao što smo bili
protiv Francuske, mislim
da imamo šansi.
Vedin Musić
č Pape je zabrinut, ali ne
samo zbog Portugala.
- Brinu me povrede i suspenzije. Da smo kompletni,
rekao bih da i imamo realne
šanse, ali ovako, oni su u
značajnoj prednosti. Kako
da nađem zamjene za trojicu
fudbalera iz zadnje linije?
Papac i Pandža su suspendi-
rani, a Mujdža povrijeđen.
Već pravim neke kombinacije, ali bit će teško... Naročito zato što nas očekuje
duel s ekipom koja ima takav napad - govori Sušić.
Svi ih znamo
O Portugalcima manje-više sve znamo, ali Sušić ne
jdža u ponedjeljak na operaciji
Krakov: Generalni sekretar UEFA-e Đani Infatino i poljska
legenda Zbignjev Bonjek
ranjiva. Da nisu, prošetali bi
svojom grupom. Negdje im
ne štima, a vidjet ćemo šta je
u pitanju - kaže Sušić.
Reprezentacija će se za
prvu utakmicu 11. novem-
oslobodi, jer momak uvijek
dolazi odmah nakon utakmice i igra tri utakmice u
osam dana. To mu je previše
- kaže Sušić.
M. TANOVIĆ
Sigurno smo mogli i bolje
proći. Opet smo dobili Portugal,kojije favoriti,premamome mišljenju, u ovom trenutku i jači od Francuske. Vjerujem, međutim, da možemo
proći, da možemo ponoviti
igru kao protiv Francuske.
U Parizu smo pokazali da
smo iz utakmice u utakmicu
sve bolji, a i iskusniji. Osim
toga, zaslužili smo da odemo
na EP. Mislim da je ovog puta bolje to što prvu utakmicu
Musić: Mogli smo i bolje proći
igramokod kuće,gdjetrebamo napraviti dobar rezultat
i na uzvrat, po mogućnosti,
otići kompletni. Vjerovatno
će se vratiti i Sejad Salihović, a šteta je što neće biti
Mensura Mujdže, odnosno
u prvom meču Saše Papca i
Borisa Pandže.
V. B.
Generalni sekretar NSBiH Jasmin Baković
’
’
Mišel Platini čestitao Sušiću na igri u Parizu
Mujdža u utakmici s Francuskom: Dva mjeseca pauze
žrijeb baraža i vrlo je nezadovoljan.
- Portugal je najgori mogući protivnik. Bit će stvarno
teško, ali ne treba se odmah
predavati. Vjerujem da možemo igrati s njima. Imamo is-
(Foto: AFP)
kustvo iz prošlog baraža i nekoliko novih kvalitetnih
igrača. Nadam seda ćemo kod
kuće napraviti dobar rezultat
za revanš. Ogorčen sam zato
što neću biti u stanju pomoći rekao je Mujdža.
M. T.
Pri susretu s delegacijom
Nogometnog saveza BiH u
krakovskom hotelu članovi
Portugalske federacije kazali su: “Samo ne vas!”
Prema riječima generalnog sekretara našeg Saveza
Jasmina Bakovića, dvije delegacije obavile su plodonosne razgovore.
- Direktno su nam rekli
da nas ne žele, ali upravo se
tako desilo. Na njima smo
uočili veliku dozu respekta
prema nama. Razgovarali
smo o detaljima u vezi s
utakmicom, a zanimljivo je
da će se utakmica u Lisabonu vjerovatno igrati na sta-
dionu Sportinga, a ne Benfike, kao prošli put. Isto tako,
Portugalci već danas dolaze
u Zenicu da vide stadion i
hotele, a mi ćemo ka Lisabonu sljedeće sedmice - kazao
je Baković.
Uoči žrijeba, naša delegacija imala je i susret sa
predsjednikom
UEFA-e
Mišelom Platinijem (Michel).
- Čestitao je selektoru Safetu Sušiću na odličnoj igri
u Parizu i istakao da smo bili
odlični, što nam predstavlja
veliku satisfakciju - kaže
Baković.
M. T.
Stadion Žoze Alvelade: Ovdje će se igrati revanš
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
RIJEČ GENIJA Ivica Osim za “Dnevni avaz” nakon žrijeba
Š
Hadžibegić: Znamo protiv
koga i gdje igramo
Faruk Hadžibegić
I Faruk Hadžibegić je
uoči žrijeba, priznaje, govorio kao i većina: “Samo ne
Portugal.”A sada kaže:
- Možda je to što smo ih
dobili i dobro zbog nekoliko
razloga. Prvi baraž s njima
smo izgubili i nema sumnje
da će naši igrači imati veći
motiv. Dalje, sada znamo
protiv koga i gdje igramo i sigurno je da ćemo biti bolje
pripremljeni.
Treći je, prema Hadžibegiću, i najvažniji razlog, na
čemu temelji optimizam:
- Optimista sam na osnovu onoga što su naši igrači
pokazali protiv Francuske,
koja je jača i od Portugala smatra našsagovornik.
Konačno, ambasador našeg fudbala zaključuje:
- Uz isti pristup kakav
smo imali protiv Francuza,
neću reći da prolazimo, ali su
šanse, prema mome mišljenju, 50-50.
O. L.
Činjenica je da su bolji, ne treba misliti drugačije, ali i mi imamo neke prednosti
Portugal!? Prva reakcija
Ivice Osima je:
- Ko je htio Portugalce, nisam bunike jeo.
Šalu na stranu, naš najčuveniji trener i predsjednik
Komiteta za normalizaciju
smatra da ima i nešto dobro u
epilogu jučerašnjeg žrijeba
dodatnih kvalifikacijaza plasman na Evropsko prvenstvo.
- Njihov kvalitet je izazov
za nas. Reprezentacija su na
kojoj se dokazuješ, a mi smo
poznati po inatu. Možda ne-
č
Ivica Osim proveo je
minula tri dana s reprezentativcima u Parizu.
Ono što ističe je pozitivna
atmosfera u timu.
- Imaju Papeta, koji
unosi mir. Stručni štab je
tako dobro sastavljen, sve
su to bivši igrači, koji
znaju kako i šta treba tako
da je atmosfera dobra.
što i napravimo - kaže Švabo
za “Avaz”.
Nije pesimista, pogotovo
ne nakon svega viđenog u Parizu i u prethodnim kvalifikacijama, ali je ipak realan:
- Činjenica je da su bolji, ne
treba biti prepotentan i misliti
drugačije. Po svemu su daleko
ispred nas, i po imenima, zaradama, čuvenju, tradiciji...
No, ono na čemu temelji
optimizam je...
- Ovo što su naši pokazali
protiv Francuza, to je zrelost.
ć Portugalci su nam veliki dužnici iz baraža, ali
Švabo poručuje:
- Ne volim govoriti o
dugovima. Uostalom, u Portugalu smo odigrali odli-
čnu utakmicu, u Zenici nisam vidio da je tolika razlika. Ovo je, jednostavno,
nova šansa. A fudbal će se
igrati i poslije baraža. Ne
treba praviti veliki pritisak.
Osim s Duškom Bajevićem za vrijeme utakmice Francuska - BiH: Jaki kao kolektiv
Možda ovo nije poimenično
najbolja ekipa Bosne i Hercegovine, bilo je i boljih igrača i
većih imena, ali smo jaki kao
kolektiv. Fudbal je, nažalost,
samo igra. I u toj igri imamo
neke prednosti. Džeko, Misimović i još neki igrači mogu
iznenaditi jošnekoga.
Na drugoj strani, prema
mišljenju naših sagovornika,
iznenađenja ne bi trebalo biti.
(Foto: J. Hadžić)
- Oni su toliko poznati da
nas niko ne može iznenaditi.
Ako nas i iznenade, onda je do
nas, onda se nismo dobro pripremili - kaže Osim .
O. LOKMIĆ
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
PORTUGAL Protivnik “Zmajeva” u baražu za Euro 2012
Bogom dat talent nikada nije dobio svoj šampionski pečat
Zemlja magičnog fada,
dobrih vina, slavnih moreplovaca Fernanda Magelana
(Magellan), Vaska de Game
(Vasco), nekadašnja kolonijalna sila... - Portugal. Ponovo ćemo u okršaje s njima za
odlazak na veliko takmičenje, ovog puta na
Evropsko prvenstvo u fudbalu u Poljskoj i Ukrajini
2012. godine.
Prije dvije godine nije
nam pomogao ni Miroslav
Ćiro
Detalj iz 14. novembra 2009: Alveš proslavlja pogodak protiv BiH u prvom meču baraža za SP 2010
Blažević ni činjenica da smo
revanš igrali u Zenici. Portugalci su otišli na Svjetsko
prvenstvo 2010. u Južnoj
Africi, gdje su pokazali
manu zvanu nedorečenost.
Bogom dat talent, koji traje još od Euzebija
(Eusebia) preko Luisa
Figa pa sada do Kristijana Ronalda (Cristiano), nikada nije dobio
svoj šampionski pečat
pa ni 2004., kada su, kao domaćini Eura, u finalu poraženi od njemački disciplinirane, ali i igrački skromne
Grčke.
Nedovoljno pokrića
Nekoliko trenutaka nakon jučerašnjeg žrijeba baraža
selektor PauloBento samouvjereno je izjavio za AFP:
- Jakasmo ekipa,igrat ćemo
na Evropskom prvenstvu.
Ima li nekadašnji defan-
ć Rođen: 5. februara 1985. godine u Funšalu.
Pozicija: Krilni napadač.
Klubovi: Sporting (2001-2003), Mančester junajted
(2003-2009), Real Madrid (2009 - ).
Reprezentacija: 85 mečeva, 30 golova.
Trofeji: Prvak Evrope 1, prvak Engleske 3...
Priznanja: Najbolji igrač svijeta 2008. u izboru FIFA-e.
Vrijednost: 90.000.000 eura.
zivni veznjak Sportinga i
Benfike puno pokriće za to?
Na prvi pogled, da.
Na raspolaganju mu je
ekipa čiju odbranu predvodi
iskusni Rikardo Karvaljo
(Carvalho), pomaže mu poslovično pregrubi Pepe pa
onda igru razvijaju Raul
Meireleš (Meireles) i Fabio
Koentrao (Coentrao), a
obično efektno završavaju
prebrzi majstori Ronaldo i
Nani. Nabrojani su članovi
Real Madrida, Mančester
junajteda i Čelzija. Treba li
dalje objašnjavati? Ne.
I, sada, kao i obično, dolazi ono “ali”, za koje ima
itekako smisla. Portugalci,
čija se vrijednost procjenjuje na skoro 300 miliona eura, u skandinavskoj
kvalifikacionoj grupi za
EP (Danska, Norveška, Island) plus autsajder Kipar
bili su tek drugi.
Otvorili su kvalifikacije
neozbiljno, domaćim remijem (4:4) upravo protiv Ki-
8
8
8
8
8
6
5
5
1
0
1
1
1
1
2
1
2
2
6
6
15:6
21:12
10:7
6:14
7:20
Selektor:
Paulo Bento.
FIFA rang
lista: 5.
Najveći uspjesi: Treće
mjesto SP
1966, finale
EP 2004.
Nastupi na SP: 4 (1996.,
2002., 2006, 2010.).
Nastupi na EP: 5 (1984.,
1996., 2000., 2004. i
2008.).
Najviše nastupa: Luis Figo 127.
Najbolji strijelac: Pedro
Pauleta 47.
Učinak u kvalifikacijama za
EP 2012: 8 5 1 2 21:12 16
Najbolji strijelci u kvalifikacijama: Kristijano
Ronaldo 5 i Nani 4.
Međusobni omjer BiH Portugal: 2 0 0 2 0:2
Utakmice: Portugal - BiH
1:0, BiH - Portugal 0:1
(baraž za SP 2010.).
Vrijednost: 289.800.000
eura (izvor, Transfermarkt.de).
1. Danska
2. Portugal
3. Norveška
4. Island
5. Kipar
! 19
16
16
4
2
prana, a završili su porazom
u odlučujućem meču u Danskoj (1:2). U međuvremenu,
ni igrom ni rezultatima nisu
se odmakli od fudbalske sile
u pokušaju, a treba istaći dva
detalja. Od 12 primljenih golova čak osam je palo u Portugalu.
Mudre riječi
Iako važe za igrače nesklone disciplini, u osam mečeva
dobili su nevjerovatnih osam
žutih kartona, a nijedan crveni. Visoki profesionalizam ili
nedostatak agresivnosti, motiva, pa i zasićenost? Nadajmo se da je ovo drugo, ali i ako
nije, nemojmo polagati
oružje prije bitke.
Neka “Zmajevima” i se-
Država: Portugal.
Glavni grad: Lisabon.
Neovisnost: 1095.
Površina: 92.391 km2.
Broj stanovnika:
10.555.853
Internetska domena: pt.
lektoru Safetu Sušiću vodilja u narednih tridesetak dana budu mudre riječi jednog
od najvećih pisaca i učitelja
životu u južnih Slavena Miroslava Krleže:
”Šta je stećak? Oličenje
gorštaka, Bosanca! Šta radi
Bosanac na stećku? Stoji uspravno! Digao glavu, digao
ruku! Ali nigdje nikada niko nije pronašao stećak na
kome Bosanac kleči ili moli,
na kome je prikazan kao
sužanj.”
A. DRINJAKOVIĆ
Sjećanje na 2009. godinu
š Portugal ni 2009. godine
nismo dočekali s oduševljenjem, a pokazalo se i zašto.
Tehnički mnogo nadmoćnija ekipa tadašnjeg selektora Karlosa Keiroša (Car-
los Queiroz) nadvisila nas je
u obje utakmice.
Žalili smo za prvom
utakmicom u Lisabonu, u
kojoj smo pogodili dvije
prečke (Ibričić i Džeko) i
! " #
Stadion Luž u Lisabonu, 14. novembar 2009. Gledalaca: 60.588. Sudija:
Martin Etkinson (Engleska) 7. Strijelac: 1:0 - Bruno Alveš (32). Žuti
kartoni: Deko (Portugal), Ibišević, Rahimić, Muratović, Spahić (BiH).
Igrač utakmice: Bruno Alveš (Portugal) 7.
PORTUGAL: Eduardo 6, Bruno Alveš 7, Fereira 6, Duda 6,
Karvaljo 6,5, Pepe 6,5, Meireleš 6,5, Deko 7 (86. Almeida -), Simao
6,5 (88. Tijago -), Nani 6,5 (64. Kontreao -), Liedson 6,5. Selektor:
Karlos Keiroš.
BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagić 6,5, Ibričić 6, Salihović 5,5,
Jahić 6,5, Nadarević 6,5, Spahić 6,5, Rahimić 6,5, Muratović 6 (86.
Pjanić -), Misimović 5,5 (82. Muslimović -), Ibišević 5,5, Džeko 5,5.
Selektor: Miroslav Blažević.
stativu (Muslimović). Presudio nam je Bruno Alveš
(Alves), koji je u 32. minuti
pobjegao Ibričiću i, na asistenciju Nanija, postigao gol.
U revanšu u Zenici bili
smo potpuno nemoćni. Do
56. minute rezultatski smo
bili u igri, a onda je presudio
Raul Meireleš (Meireles),
bacivši BiH u očaj.
M. T.
# " ! Stadion Bilino polje u Zenici, 18. novembar 2009. Gledalaca: 14.000.
Sudija: Roberto Roseti (Italija) 6,5. Strijelac: 0:1 - Meireleš (56). Žuti
kartoni: Nadarević, Bajramović, Džeko, Salihović, Berberović (BiH),
Simao (Portugal). Crveni karton: Sejad Salihović (76. - drugi žuti
zbog prigovora). Igrač utakmice: Nani (Portugal) 8.
BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagić 7, Ibričić 7, Nadarević 7, Jahić
7, Pandža 6,5, Medunjanin 6,5 (46. Muslimović 6,5), Bajramović 6,5
(82. Berberović -), Pjanić 6,5, Ibišević 6,5, Džeko 6,5, Salihović 6,5.
Selektor: Miroslav Blažević.
PORTUGAL: Eduardo 6,5, Alveš 7, Fereira 7, Duda 6,5, Karvaljo 7,
Tijago 7, Lidson 6,5 (90. Miguel -), Simao 7 (80. Deko -), Pepe 7,5,
Meireleš 7,5, Nani 8 (73. Edinjo -). Selektor: Karlos Keiroš.
Džeko pred golom Eduarda: Portugal je ipak bio jači
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
RUKOMET “Studenti” apsolvirali Nexe, u subotu sa Šamberijem
Bitno je da smo barem malo vratili samopouzdanje, kaže desni bek Bosne Kosta Savić
Kojašević: Novi ugovor za vodećeg strijelca
Bordo klub sa novim sponzorom
“!”
Rukovodstvo Fudbalskog kluba Sarajevo dogovorilo je saradnju sa eminentnim turskim proizvođačem sportske opreme,
kompanijom “Lescon”.
Prije toga, bordo tim je
postigao sporazumni raskid ugovora sa dosadašnjim dobavljačem opre-
me “Royalom”.
Istovremeno, Upravni
odbor kluba je u završnim
pregovorima o produžavanju ugovora sa standardnim prvotimcima, prvim
strijelcem ekipe Damirom
Kojaševićem i iskusnim veznjakom Vučinom Šćepanovićem.
A. Dr.
M
Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u sjedećoj odbojci u Roterdamu (Holandija).
Izabranici selektora Mirze Hrustemovića u četvrtfinalnom susretu savladali su reprezentaciju Poljske sa 3:0
(25:13, 25:11, 25:12). BiH će danas u polufinalu igrati s
pobjednikom susreta Ukrajina - Srbija.
Kako je sve izgledalo četiri minute prije kraja utakmice sa Nexeom na Mojmilu (26:23), mnogi su pomislili da će bh. prvak doživjeti
i četvrti poraz u nizu. Sve što
su bili stvarali, pa i vodstvo
od tri razlike, prosuli su za
samo nekoliko minuta, pa je
tim iz Našica poveo sa
23:21.
Ipak, uzbudljiva završnica utakmice u okviru Regionalne SEHA lige pripala
je rukometašima Bosne, koji
su posljednje četiri minute
odigrali furiozno.
- Pobjeda je došla u najbolji mogući trenutak. Poslije tri izgubljene utakmice
željeli smo što brži povratak
na pravi kolosijek i na sreću
uspjeli smo. Bilo je nekoliko
padova u igri, ali smo stigli
zaostatak. Radili smo ovaj
period naporno, odigravši
protiv Nexea sličnu partiju
kao u prvom kolu sa Vardarom u Skoplju.
A igre iz ovih mečeva trebale bi odražavati naše pravo lice. U subotu nas čeka
opet jak susret sa Šamberijem i nadam se da uz veliki
angažman i podršku sa tribina možemo do pobjede nad
renomiranim protivnikom kazao je jedan od najboljih
S utakmice Bosna - Našice: Pobjeda nakon tri poraza
igrača u pobjedi nad do srijede neporaženim timom Kasima Kamenice, Danijel Mesarić.
Kada je u pitanju sutrašnji susret sa francuskim viceprvakom kojeg predvode
naši Edin Bašić i Nebojša
Grahovac, desni bek Kosta
Savić smatra da se Bosna
može nositi, ali samo ukoliko svi ispoštuju zadatke.
Utakmica trećeg kola Lige
prvaka igra se u 19 sati u dvorani “Mirza Delibašić”.
(Foto: S. Saletović)
Ulaznice za sutrašnji meč
3. Kola Lige prvaka protiv
Šamberija mogu se kupiti na
uobičajenim
prodajnim
mjestima u Sarajevu, po cijeni od 2 te 5 KM. Iz kluba
su najavili da će učiniti sve
kako bi dvorana bila što
bolje ispunjena, pa su tako
već uspostavili saradnju sa
udruženjima studenata i srednjoškolaca.
- Ukoliko bismo na minimum sveli naše padove, mogli bismo im parirati. Treba
nam strpljiva igra u napadu,
bez nerezonskih rješenja te
naravno da se u odbrani pridržavamo dogovora. Uz takvu igru 60 minuta, pobjeda
svakako može doći - riječi su
Savića.
A. Č.
Dnevni avaz, petak,
14. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
!
Detalj sa susreta američke bejzbolske lige
(Foto: Reuters)
Bivši
selektor
fudbalske
reprezentacije Argentine Serhio Batista podnio je tužbu
protiv svog prethodnika na
klupi “Gaučosa” Dijega Maradone, koji ga je nedavno optužio da je primao mito.
Batista je zatražio da Maradona na ime moralne odštete
plati 20.000 pezosa, odnosno
3.450 eura.
Izjava dana
- Dok nisam
kupio Liverpul,
ništa nisam znao o
njemu. Čuo sam
samo za Mančester
junajted.
(Vlasnik
Liverpula Džon
Henri)
NBA Očajnički potez gazde Virtusa u nastojanjima da dovede Brajanta
ž
ć
Ofsajd
č Troje britanskih džokeja prekršilo
je nova pravila, jer su u utrci prekomjerno koristili bič, saopćila je Britanska konjička federacija.
Prema pravilima uvedenim u nedjelju, džokeju je dozvoljeno da u toku
utrke najviše osam puta udari konja
bičem.
Uhapšen bivši igrač Arsenala
U Bolonji se nadaju da će američki predsjednik uvjeriti zvijezdu Lejkersa
da pristupi italijanskoj ekipi
Brajant: Hoće li zaigrati u Evropi?
Merson iz igračkih dana: Problemi sa porocima
" #$
Predsjednik Virtusa iz
Bolonje Klaudio Sabatini
(Claudio) napravio je neuobičajen potez u nastojanjima da angažira veliku NBA
zvijezdu Kobija Brajanta
(Kobe Bryant) iz Los
Anđeles lejkersa.
Sabatini je, naime, pisao
američkom predsjedniku
Baraku Obami (Barack),
inače velikom ljubitelju
košarke, i zamolio ga da pokuša uvjeriti spektakularnog beka da tokom obusta-
ve rada (“lockout”) u NBA
ligi pristupi Virtusu i odigra barem jedan revijalni
susret.
- San nam je da vidimo
Kobija Brajanta kako igra
za naš Virtus iz Bolonje, koja je u svijetu poznata kao
grad košarke. Poštujući
vaše želje, nadamo se da će
NBA “lockout” uskoro biti
okončan, ali u međuvremenu omogućite nam da dobijemo šansu i barem u jednom susretu vidimo veli-
Svjetsko prvenstvo u gimnastici
( "
Gimnastičari Kine osvojili su zlatnu medalju u ekipnoj
konkurenciji na Svjetskom
prvenstvu u Tokiju ispred Japana.
Tako suKinezi popeti put
zaredom osvojili naslov prvaka, dok Japanci od 1978. čekaju na ekipno zlato. Bronza je
pripala Amerikancima.
U nastojanju da okončaju “lockout”, NBA vlasnici i igrači angažirali su
medijatora. Riječ je o Džordžu Koenu (George Cohen), direktoru nevladine
agencije za posredovanje i
pomirenje, koji će prisust-
vovati narednom sastanku.
Iskusni advokat imao je
ključnu ulogu u okončavanju najdramatičnijeg “lockouta” u historiji američkog sporta iz 1995., kada
je otkazan kompletan
plej-of bejzbolske lige.
kog Brajanta u crno-bijelom dresu te da on postane
dio naše historije - napisao
je Sabatini.
Zbog toga što Udruženje igrača ne želi prihvatiti da im u budućem kolektivnom ugovoru primanja budu smanjena za približno 800 miliona dolara
godišnje, vlasnici klubova
su još 1. jula nametnuli
“lockout”.
Naredni korak bio je otkazivanje dvije prve sedmi-
ce novog prvenstva zbog
čega je već propalo 100
utakmica. To znači da će,
čak i u slučaju da dvije strane postignu dogovor, sezona početi sa zakašnjenjem i
klubovi će odigrati manje
od predviđena 82 susreta.
U Virtusu su vjerovali da
će uvjeriti nekada najboljeg
NBAigračada impristupitokom “lockouta”, ali su se pregovori iskomplicirali, što je
prisililo Sabatinija da povuče
drastičnemjere.
(E. J.)
%č đ 'č
M
Manja grupa navijača vrijeđala je na beogradskom aerodromu fudbalske reprezentativce Srbije, koji su porazom
od Slovenije u Mariboru (0:1) ostali bez plasmana na
Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine.
Navijači su psovkama i uvredama dočekivali igrače na
izlazu iz aerodromske zgrade.
) Kinez Čeng
Long na
razboju
Bivši
predsjednik
Južne Afrike Nelson Mendela dobio je jučer na poklon loptu kojom se igralo
u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu prošle go-
dine, kada je Španija savladala Holandiju sa 1:0.
Lopta “džabulani” bit će
izložena u centru Fondacije “Nelson Mendela” u
Johanesburgu.
Nekadašnja zvijezda Arsenala i engleske reprezentacije Pol Merson (Paul)
uhapšen je pod sumnjom da
je u alkoholiziranom stanju
izazvao saobraćajnu nesreću.
Merson (43 godine) zabio se svojim “mercedesom”
u vozilo britanskog ministarstva odbrane, a policiji je
rekao da je zaspao za volanom.
Bivši fudbaler, koji sada
radi za televiziju “Sky
Sports”, poznat je u Britaniji
po problemima s alkoholom
i narkoticima.
(M. T.)
Flavio Brijatore tvrdi
Fetel: Italijan baš i ne cijeni svjetskog prvaka
č Nijemac Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) i ove je
sezone neprikosnoven u
Formuli 1, odbranivši naslov prvaka.
No, italijanski milijarder Flavio Brijatore (Briatore), nekada direktor ekipe
Benetton i Renaulta, smatra
da Fetel nije najbolji.
- Fetel je veoma dobar
vozač, ali to je najvećim dijelom zasluga fenomenalnog
Red Bullovog bolida.
On nije najbolji. Zamislite utrku gdje svi vozači voze isti bolid, Fetel bi tada bio
iza Fernanda Alonsa i Luisa
Hamiltona (Lewis) - rekao
je Brijatore.
PETAK 14. 10. 2011.
22.30
MUZIČKA SERIJA, BHT1
20.10
IZGUBLJENA ^AST
BHT1
Sedam
razdoblja
Nastav{i pred kraj hipijevskoga
sna, hevi metal }e iz zahr|ale industrijske Engleske osvojiti cijeli
svijet. Ova epizoda prati putovanje “Black Sabbatha”, neospornih osniva~a. Tu su i “Deep Purple”, “Judas Priest”, “Iron Maiden” i “Metallica”.
23.05
FILM, OBN
Posljednja
stanica
Veliki ruski pisac Lav Nikolajevi~
Tolstoj i njegova supruga Sofija
imali su veliku raspravu oko
knji`evne ostav{tine slavnog pisca. Sofija je smatrala kako treba
da ostane njoj u nasljedstvo, dok
je Tolstoj, zajedno sa svojim pomo}nikom, zastupao stav kako
bogato duhovno nasljedstvo treba ostati ruskom narodu.
Uloge: Helen Miren, D`ejms Mekavoj, Kristofer Plamer
Reditelj: Majkl Hofman
23.35
FILM, FTV
Vlak snova
Za vrijeme NATO bombardiranja
Srbije 1999. godine, ameri~ki voz,
koji ~uva mala ~eta ameri~kih i rumunjskih vojnika, prevozi opremu
za Kosovo. Zbognestanka carinskih
papira, voz je zaustavljen u malom
mjestu u Rumuniji, iako je imao
ovla{tenje premijera Rumunije za
prolazak. Uloge: Arman Asante,
D`ejmi Elman, Razvan Vasilesku
Reditelj: Kristijan Nemesku
20.05
SERIJA,HAYAT TV
D`an saop}ava Jamanu da je
odlu~io razvesti se od Oje. Na Jamanovo pitalje da li ima neku drugu, D`an odgovara da nema.
Tahsin je sretan {to se Fikret vratila ku}i. Fikret i Rejhan se
zbli`uju, postaju prijateljice, ali to
ne odgovara D`evrije. Ned`la se,
pred polazak na ispit, grli s Hajrije
i Ali Rizom. To se ne svi|a Lejli.
VE^ER SA EMIROM
FTV
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 3/22
09.40 Frenderi u zemljama Evrope:
Norve{ka
09.50 Ko }e prije, animirani film
10.00 BHT vijesti
BHT arhiv ...
10.10 Bio jednom jedan Dnevnik
10.25 Grafi~ari BiH: D`evad Hozo
10.50 Pri~e iz starih gradova: Sarajevo, 2/2
11.30 Gorko-slatko, serija, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Tre}a strana, informativni program, r.
13.15 Stariji od vremena, dokumentarni film, r.
13.45 Putevi zdravlja,magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija
Program za djecu i mlade
14.35 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 4/22
15.00 [kola filma, obrazovna serija,
25/26
15.25 Termiti, animirani film
15.35 Izgubljena ~ast, igrana serija,
19/77, r.
16.30 Hronika regija: Krajina
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
209/228
17.25 BH gastro kutak, kulinarski
show
18.00 Sve u svemu,dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija,
19.00 Dnevnik 1
19.40 Retrovizor, muzi~ki program
20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija,
20/77
21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture
22.00 Dnevnik 2
22.30 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 4/7
23.25 Grudi i mjesec, {pansko-francuski igrani film
00.55 Sve u svemu, dnevni magazin,
r.
01.40 Pregled programa za subotu
22.00
RED CARPET
21.10
08.00 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela
09.00 Gorki `ivot (12),turska serija
10.15 Stol za 4, kulinarski show
10.45 Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
11.55 OBN Info, informativni program
12.15 Ludo srce (16), turska serija
13.15 Ljubav
-vjera-nada,turska serija
14.15 Izgubljeni (12), turska serija
15.10 Osveta
(12)
, turska serija
16.10 Ukleta
Marijana (12), meksi~ka telenovela
17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova
sezona
17.40 Bilo
jednom
u Turskoj (16),turska serija
18.50 OBN
Info
, informativni program
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.15 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj
20.00 Ljubav
-vjera
-nada
(12)
,turska telenovela
21.00 Izgubljeni
(12)
,turska serija
22.00 Red Carpet (18), showbiz magazin
23.00 Vox populi
23.05 Posljednja
stanica
(16)
,igrani film
00.45 OBN
Info
,informativni program
01.05 OBN Sport, sportski pregled
01.10 Vox populi
01.15 Posljednja
stanica
(16)
,igrani film
08.00
09.30
09.55
10.00
10.25
OBN
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~ijiji program
09.05 [umska {kola. I od ve}eg ima
ve}i
09.25 Super {pijunke
09.45 Tomica i prijatelji
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.25 Hot wheels
10.50 Harveytoons
11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija
12.00 Dnevnik 1
12.10 Larin
izbor
,igrana serija, 24. epizoda
13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 3. epizoda
14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka
emisija, repriza
15.10 Vijesti
15.15 Na{a
mala
klinika, igrana serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija,
35. epizoda
17.00 Federacija
danas
17.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/
18.15 Larin izbor, igrana serija, 25.
epizoda
19.15 Harveytoons, crtana serija
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
20.10 Tv Bingo show, direktno izvla~enje
21.10 Slomjena
krila
,igrana serija, 55. epizoda
22.00 Ve~er sa Emirom. gost Mustafa Nadarevi}
23.05 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.35 Vlak
snova, rumunski igrani film
/12/
02.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 3. epizoda
03.00 Dnevnik 3, r.
03.30 Pregled programa za subotu
CSI: LAS VEGAS
TV ALFA
11.10
11.20
11.30
12.00
13.00
14.05
14.30
15.05
16.00
17.00
17.15
18.15
19.00
19.10
19.55
20.05
21.10
22.00
22.35
00.30
20.05
PREDAJ
SE SRCE
TV1
Novo jutro,jutarnji program
Ostrvo kornja~a,crtani film
Top shop
Ma~ak Mika, crtani film
Amor latino, igrana serija (r)
19/120
Top shop
Jukebox
, muzi~ki program
Vijesti
Zakon
ljubavi,
igrana serija (r)
Ukradeni
`ivoti
, igrana serija (r)
The
Game
, igrana serija
The
Game,
igrana serija
Zakon
ljubavi
, igrana serija
Ukradeni
`ivoti
, igrana serija
Vijesti
Predaj
se srce, turska serija (r)
Amor
latino
, igrana serija 20/120
Vijesti
TV
Liberty
- inf./pol. magazin
Vijesti
Predaj
se srce, turska serija
CSI
Las
Vegas,krimi serija
Intervju/
tema/
komentar
dana
Podmetnuto
dijete
,igrani film
Astrologija
07.00
07.05
07.35
08.00
08.05
09.00
09.05
10.00
10.05
11.05
11.15
12.00
12.20
13.00
13.05
13.30
14.00
14.05
14.30
15.00
15.05
16.00
17.00
17.15
18.15
18.20
19.00
19.10
19.30
20.05
21.10
22.00
22.35
00.15
00.30
01.58
Jutarnje vijesti TV1
@abac i princeza 1,crtani film
@abac i princeza 2,crtani film
Vijesti
Doba ljubavi, igrana serija, ep.
10/24
Vijesti
Zakon ljubavi, igrana serija,
84. ep. (R)
Flash News
Ukradeni `ivoti, igrana serija,
76. ep. (R)
Biznis vijesti
Superstars,
dokumentarni
program, epizoda 55
Vijesti plus
Ikone, dokumentarni serijal,
ep. 6/14
FLASH BIZNIS-SPORT
@abac i princeza 1, crtani film
(R)
@abac i princeza 2, crtani film
(R)
Flash News
Igra, igrana serija, 57. ep. (R)
Igra, igrana serija, 58. ep. (R)
Flash News
Zakon ljubavi, igrana serija,
85. ep.
Ukradeni `ivoti, igrana serija,
77. ep.
Vijesti plus
Predaj se srce, igrana serija,
34. ep. (R)
Biznis vijesti
Pregled
Primera
liga - najava kola
Najava Dnevnika 19:30
Hello Kitty, crtani film
Dnevnik TV1
Predaj se srce, igrana serija,
35. ep.
CSI: Las Vegas, igrana serija,
6. ep.
Dnevnik u 22
Podmetnuto
dijete
, igrani film
Pono}ne vijesti plus
Tunel 2, igrani film
No}ni program
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Eurosport
12.15 Sport plus
12.30 Beograd u muzi~kim
zbivanjima 20.vijeka
13.00 Trezor
14.00 Medijska mre`a srpske
dijaspore
14.30 @ivot i standardi
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Porodi~no blago, serija
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko, info
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no blago
21.05 Trendsetter
22.00 Ku}a u bespu}u
23.05 Stranac u Srbiji
23.30 Stefan Milenkovi} i
Camerata Academica
Eurosport 2
08.30 Svi sportovi
08.45 Tenis
, WTA
Turnir Linc
09.45 Fudbal
10.45 Fudbal:
Slovenija - Srbija
11.45 Fudbal:
[vedska - Holandija
12.30 Fudbal
13.30 Tenis,
WTA Turnir Linc
14.00 Tenis
, WTA Turnir Linc
20.00 Boks
22.00 Kuglanje, SAD
23.00 Najja~i
~ovjek,
Poljska
23.30 Najja~i
~ovjek,
Poljska
Sportklub
09.00 Superbike,
Svjetsko prvenstvo
Francuska
10.00 Tenis, WTA Turnir Linc
12.30 Ameri~ki fudbal
, Njema~ka
14.00 Fudbal
15.00 Fudbal: [vedska Holandija
15.45 Fudbal: [vajcarska Montenegro
16.30 Fudbal:
Slovenija - Srbija
17.15 Fudbal
18.00 Vijesti
18.30 Sepak takrav
19.30 Vijesti
20.00 Fudbal
20.30 Fudbal:
Verder Bremen - Dortmund
22.30 Tenis,
WTA Turnir Linc
23.55
07.30 Vijesti
08.00 U`ivo: ATP Masters
Shanghai 1/4 Finale
16.00 U`ivo: Tenis
16.30 TWS
17.30 Premier League
Magazin
18.00 U`ivo: Odbojka,
Svjetsko klupsko
prvenstvo finale
20.15 Vijesti
20.30 Premier League
News
20.45 U`ivo: Championship:
Doncaster - Leeds
22.45 ATP Masters
Shanghai 1/4 Finale
00.15 Najava Premier
League
00.45 Odbojka, Svjetsko
klupsko
prvenstvo finale
FILM, NOVA TV
Polarna oluja
Kada ogromnakometa
po~ne padati u smjeru
Zemlje,to uzrokujenjenookretanje okovlastite ose. Zbog toga se na
Zemljinoj
povr{ini
po~inju doga|ati prirodne katastrofe koje prijete budu}nosti
~ovje~anstva. Dr. D`ejms Mejfild, kako bi spasio svoju k}erku i `enu od
smrtne opasnosti, okuplja tim koji }e
poku{ati sprije~iti Zemljino uni{tenje.
Uloge: D`ek Kolman, Holi Elisa Lamaro, Tajler D`onson Reditelj: Pol Ziler
21.05
10.05
National G.
Kad li{}e pada
22.00
12.00 Ulovljeni
13.00 Megaselidbe
`ivotinja
14.00 In`enjerske
veze
15.00 Opasni susreti
16.00 Uspon
crnog vuka
17.00 Te`ak `ivot
18.00 [apta~ psima
19.00 Ulovljeni
20.00 [apta~
psima
21.00 [apta~ psima
22.00 Te`ak `ivot
23.00 [apta~ psima
00.00 [apta~ psima
01.00 Ulovljeni
Razglednica
20.00
Boks
MTV Adria
16.50 Awkward
17.10 Randay
Jackson Abdc 6
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography. Today In
Music
19.20 MTV Express
19.40 Storytellers
20.30 MTV Takeover
21.00 MTV World Stage
21.50 The Hard Times Of Rj Berger
2
22.20 Blue Mountain State 2
22.40 Jersey Shore 4
23.30 South Park
00.20 DFC
01.10 3 From 1
20.30
Fudbal
FOXlife
13.15
13.40
14.10
15.00
15.56
16.45
17.40
18.10
19.05
20.00
20.55
22.00
22.55
23.20
23.50
00.20
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[tiklama do vrha
Da, Draga
Kupid
Sre~ni zavr{eci
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Da, Draga
[tiklama do vrha
Seks i grad
Melisa i D`oi
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[apat duhova
00.45
Odbojka
FOXCRIME
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.50
21.40
22.30
23.20
00.10
Frikovi
Nestali
Put osvete
Red i zakon
: Zlo~ina~ke namjere
Monk
Ne~ujno
Bjekstvo iz zatvora
Policajci iz Detroita
Put osvete
Red i zakon.
Zlo~ina~ke
namjere
Kasl
Dojlova
republika
Kasl
Frikovi
FILM, HRT1
P. S. Volim te
Mladi bra~ni par
Holi i Geri `ivi
skromno u malom
stanu, sretno i
zaljubljeno. Sve se
iznenada prekida
kad Geri oboli od
tumora na mozgu i
za nekoliko mjeseci umre. Neutje{na i izgubljena, Holi
ne izlazi iz ku}e, ne javlja se majci ni
prijateljima, ne posprema stan. Tako
to traje do njenog tridesetog ro|endana...
Uloge: Hilari Svonk, D`erard Batler,
Lisa Kudrou
Reditelj: Ri~ard Lagraveneze
PETAK 14. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
22.30
PAPARAZZO LOV NA POZNATE
PINK BH
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani
film
08.05 Doba ljubavi, serija
09.05 Zakon ljubavi, serija
10.05 Ukradeni `ivoti, serija
14.05 Igra, serija
14.30 Igra, serija
15.05 Zakon ljubavi, serija, 85
16.00 Ukradeni `ivoti, serija,
17.15 Predaj se srce, serija,
20.05 Predaj se srce, serija,
21.10 CSI. Las Vegas, serija
22.35 Podmetnuto dijete, film
RTRS
16.30
17.05
18.00
18.40
19.10
19.30
20.04
20.10
21.10
22.00
Srpska danas
Larin izbor, serija
Banjalu~ka panorama
Dokumentarni program
Pingu, crtani film
Dnevnik 2
Sport
Ono kao ljubav, serija
Intervju
Najotka~enije reklame
na svijetu
22.30 Dnevnik 3
22.45 Histeri~no sljepilo, film
HTV OSKAR C
08.05
09.05
10.05
11.00
13.00
Eliza, serija
Zakon ljubavi, serija
Ukradeni `ivoti, serija
Film
Ja sam tvoja sudbina,
serija
14.05 CSI. New York, serija
15.05 Zakon ljubavi, serija
16.00 Ukradeni `ivoti, serija
ZVIJEZDA MOŽEŠ BITI TI
23.25
HAYAT TV
07.35 Udri
mu{ki
,jutarnji program
10.00 Naslije|e
jedne
dame, serija r.
10.40 Kupi.ba, emisija
11.00 Zabranjena
ljubav, telenovela
12.00 Info
top
,info.program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.06 Teleprodaja
13.00 Brze
pare, kviz
14.00 Info top, info.program
14.10 City
,zabavna emisija
15.00 Sestre, serija
15.45 Kupi.ba, emisija
15.50 Info top, inf.program
16.00 More
ljubavi, telenovela
17.00 Trijumf
ljubavi
,serija ( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni
obra~un
,kviz
19.30 Info
top
,centralne vijesti
19.45 Biometerolo{ka
prognoza
19.46 Za zdrav i lijep osmijeh
19.50 Timmy
Time,crtani film
20.00 Naslije|e
jedne
dame, serija
21.00 Grand
show
,muzi~ki program
22.30 Paparazzo
lov na poznate, zabavna emisija ( nova sezona)
23.30 Kraljica
juga,serija
00.30 Osam
miliona smrti, film
MRE@A
21.00
Predaj se srce, serija
Kviz
Dnevnik Htv Oscar-C
Reemitiranje dnevnika
Hrt-a
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 CSI Las Vegas, serija
22.35 Podmetnuto dijete, film
ZENICA
.
17.00
17.30
17.50
17.55
18.00
18.01
18.30
19.00
19.30
19.50
20.00
21.00
21.05
21.30
22.30
23.00
Dokumentarni program
Dje~iji program
Ze sport plus
TV izlog
Najava Zenice danas
Frejzer
Mali oglasi.
obavje{tenja
Zenica danas
Muzi~ki program
Obavje{tenja
Mini TV serija
TV izlog
Sfera, kulturni magazin
Sponzoru{e, serija
Obavje{tenja
Zenica danas, r.
KISS
15.30
17.50
18.20
18.50
19.00
19.20
19.30
19.55
20.05
21.00
22.00
23.30
Reporta`a
Hrana i vino, emisija
Kuhinje
Marketing
Dnevnik Kiss
Sport i marketing
Dnevnik HRT
Marketing
Reporta`a KISS
Dnevnik KISS, r.
Vesna Kljaji} u`ivo
No}ni program
08.10
HRT1
08.50 Beba Felix, crtani film, 25. epizoda
09.00 Bumba,crtani film, 7. epizoda
09.10 Garfield,
crtani
film, 51. epizoda
09.25 Lijeni grad, crtani film, 52 . epizoda
09.50 Jagodica Bobica, Jagositne
pustolovine, crtani film, 34.
epizoda
10.15 Dragon ball Z, crtani film, 15.
epizoda
10.45 Bakugan, crtani film, 77. epizoda
11.10 Winx, igrana serija, 48. epizoda
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,
20. epizoda
13.00 Miljenica
,igrana serija, 89. epizoda
14.00 Ispuni mi `elju
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
15.40 TV Shop DIBiH
16.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
111. epizoda
17.00 Dijeta za pretilu porodicu , dokumentarni program, 1. epizoda
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive
banzuke, zabavno-sportski TV
show
18.45 HIPP - Dru{tvena aktivnost
pred{kolskog djeteta
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.30 Sport
19.38 Horizonti
20.00 Kolo sre}e
20.05 Kad
li{}e
pada
,igrana serija, 112. epizoda
21.00 Zvijezda
mo`e{
biti ti, show u`ivo
23.32 Smrtonosna zemlja,igrani film
17.15
18.15
19.00
19.30
DNEVNIK 3
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00
22.00
22.45
23.00
23.30
Nova TV
13.20 Sve }e biti dobro, serija
(83/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.15 Drugo mi{ljenje
14.45 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot
14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (83/240)*
15.33 Sna{e na tr`i{tu, emisija
pu~ke i predajne kulture
16.03 Skica za portret. Dinko Kova~i}
16.18 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.10 HAK - Promet info
17.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.15 Globalno sijelo
17.45 Putem europskih fondova
18.00 Iza ekrana
18.30 Od Lark Risea do Candleforda
1, serija (5/10) (R)*
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.02 Vrijeme
20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.13 Hrvatski kraljevi, dokumentarno-igrana serija (1/7)
21.05 Premijera tjedna. P.S. Volim
te,ameri~ki film*
23.15 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
23.25 Dnevnik 3
23.45 Sport
23.48 Vrijeme
23.50 Pastel, emisija
23.55 Vijesti iz kulture
00.00 Peti dan, talk show
00.55 Filmski maraton - ciklus Jima
Jarmuscha. Tajanstveni vlak,
film*
02.40 Filmski maraton. Dan obuke,
film (15) (R)*
KAKANJ
Merjem, serija
Bra~a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Hutba
Marketing
Put istine
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
HRT2
13.45 Drugi format
14.30 H2O Uz malo vode!,
serija za mlade
14.55 Edgemont 2, serija za
mlade
15.20 [kolski sat. Ruko-m
pisanje
15.50 Puni krug
16.05 Meteor i veliki kota~i,
crtani film
16.20 Mala TV
16.50 Po{tar Pet, crtani film
17.05 [apta~ psima
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.30 Briljanteen
19.10 Silvestrove i ^i~ijeve
tajne, crtana serija
19.30 Glazba, glazba... pop
19.55 Ve~eras
20.00 Besmrtne stanice, dok.
film
21.00 Prljavi seksi novac,
serija
21.50 Nijemi svjedok, serija
23.25 Na rubu znanosti. Lidija
NATE BERKUS
Ljubav: Neprestano `udite za nje`no{}u, zagrljajima, ljubavnim treperenjem. Potrudite se i sami.
Posao: Na va{ uspjeh sna`no utje~e vi{e faktora.
Ako ne budete mudriji, ne{to se mo`e pokvariti.
Zdravlje: @ivite {to stalo`enije.
07.10 Roary,crtana serija7/52
07.25 Bumba,
crtana
serija 49-50/150
07.40 Tomica
i prijatelji,crtana serija 30/46
07.55 TV izlog
08.10 Nate
Berkus
Show51/173
09.10 Kad
li{}e
pada,serija R
10.10 Ljubav
i kazna,serija R
11.10 Inspektor Rex, serija R
12.10 IN magazin R
12.55 Larin izbor
,serija R
13.55 Teresa
,serija 54-55/152
16.00 Inspektor
Rex,serija 15/15
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad
li{}e
pada,
serija 89/174
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Ljubav i
kazna,
serija 40/62
21.00 Larin
izbor,
serija 27/160
22.00 Smrtonosna
zona
,igrani film
23.55 Polarna
oluja
,igrani film (12)*
01.35 Claire
,igrani film (12) *
03.05 Ezo
TV
,tarot show (18)*
04.35 Sjeme
zla
,igrani film (12)* R
06.20 IN magazin R
06.40 Kraj programa
Gajski - lijekovi ili pri~a o
obmani
00.10 Vrijeme je za jazz: Matija
Dedi} trio
01.20 Moja obitelj 8b, serija
01.50 24, serija
BN
18.25 Marketing
18.30 Monitoring
19.00 Sport fles
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Pozori{te u ku}i, serija
20.55 Marketing
21.00 Bela la|a, serija - r
22.30 Dnevnik 3
23.00 Loto
23.10 Crveno
00.10 Povratak, film
GORA@DE
17.00
19.00
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Biografije poznatih
Sestrice, serija
Muzi~ki program
TV OSM
15.35
16.00
17.15
18.30
19.30
20.05
21.10
22.35
00.30
Teleshop
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Dan, inf. emisija
Portal
Predaj se srce, . serija
CSI. Las Vegas, serija
Uski prolaz, film
Astro show
TV USK
16.30 Preporu~ujemo...
16.30 Istina. Inf.dok. program
17.05 Preporu~ujemo...
17.15 Predaj se srce,
serija
18.15 Alternativna medicina,
dok. program ( r )
18.40 Hello Ketty
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Najvoljenije `ene svijeta.
Jackie Kennedy
20.40 Najbolje godine, serija
21.30 Dnevnik 2
21.50 Predaj se srce, serija
22.50 Skrivena palma, serija
VISOKO
17.30
19.25
19.30
20.10
20.30
20.45
21.15
22.00
22.05
22.45
23.00
Razgovor s povodom, r.
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, informativni
program
U dru{tvu sa...
Svijet tajni, serijski
program
Marketing blok
Sevdah u srcu, muzi~ki
program
Aktuelnosti, r.
TV strane
HIT TV
19.00
19.25
19.30
20.00
21.00
22.00
22.35
Objektiv I
Triumph
Frame
Tajna
Scena
Objektiv II
Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas Amerike
Ljubav: Pru`a vam se izvanredna prilika da
probleme u vezi preduhitrite ili ih rije{ite na lagan
na~in.
Posao: Ra~unajte na odre|ene prepreke. Mogu vas izbaciti iz
takta, zbog ~ega su gotovo izvjesni problemi.
Zdravlje: Preporu~uje vam se sport.
Ljubav: Budite bar malo strpljiviji. Izvjesne dileme
shvatite kao uvod u novi, pozitivan ciklus u
ljubavi.
Posao: Va`an poziv, SMS ili e-mail u~init }e da po`elite oti}i u
inostranstvo. Najprije, dobro razmislite.
Zdravlje: Smirite se, zaboravite te{ko}e.
Ljubav: Sasvim je mogu}e da problemi proizilaze
iz va{eg nezadovoljstva op}enito, a ne samo
partnerom.
Posao: Nagla{ena je va{a kreativnost, ali i golema radna
energija. Mo`e iskrsnuti i ne{to demotiviraju}e.
Zdravlje: Samo prolazna nervoza.
Ljubav: S iznena|enjem }ete prihvatiti ne~ije
udvaranje. Tako dobivate i priliku za dugu, lijepu
vezu.
Posao: Prijatelj vam nudi zanimljiv, dinami~an posao. Prihvatite objeru~ke tako sjajnu, neo~ekivanu priliku.
Zdravlje: Prolazni osje}aj umora.
Ljubav: Jedna osoba razbija ljubavne nedoumice.
Pru`a vam priliku da zapo~nete sa novim `ivotom.
Posao: Mogu}i su sukobi u radnoj okolini. Izbjegavajte
rasprave bilo koje vrste, okrenete se obavezama.
Zdravlje: Poja~ana razdra`ljivost.
Ljubav: Naprosto, u`ivate u osvajanjima i provodu. Strast i zabranjena avantura privla~e vas kao
malo kada.
Posao: Finansijska situacija je zadovoljavaju}a. Novi izvori
prihoda obnavljaju pomalo istro{ene rezerve.
Zdravlje: Unesite promjene u jelovnik.
Ljubav: U`ivate u prekrasnim emotivnim prilikama. Va{ ljubavni `ivot odvija se u `eljenom
smjeru.
Posao: Nova poznanstva omogu}avaju vam da pro{irite vidike.
Samopouzdano ulazite u nove projekte.
Zdravlje: Imate dovoljno snage.
Ljubav: Ako ste u posljednje vrijeme uzalud tragali
za ljubavnom sre}om, o~ekuje vas ugodno iznena|enje.
Posao: Imate priliku da se iska`ete. Odlu~uju}a je podr{ka
bliskog prijatelja ili nekih ~lanova familije.
Zdravlje: Oja~ajte energiju.
Ljubav: Pu{tate, uglavnom, da vas srce i emocije
nose. Va{ ljubavni `ivot danas je prili~no buran.
Posao: Prona|ite na~in da rije{ite stare probleme.
Kona~no dovr{ite poslove koji su du`e vrijeme u zaostatku.
Zdravlje: Osjetljiva vam je ko`a.
Ljubav: Odli~an dan da partneru poka`ete svu
snagu svoje ljubavi. Opu{teno u`ivajte u nje`nosti,
strasti...
Posao: Prili~no ste demotivirani. Radite iz navike i osje}aja
du`nosti, a ne zadovoljstva. Ne kasnite!
Zdravlje: Sve je kako treba.
Ljubav: Ne budite brzopleti. “Uklju~ite” svoju
~uvenu nje`nost u opho|enje s osobom koju
volite.
Posao: Va{i kriteriji u ocjenjivanju sposobnosti
kolega, izuzetno su visoki. Zamjerate im zbog svake sitnice.
Zdravlje: Pazite na `ivce.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Iz klinike za djecu s problemom
PEKING - U Kini je nedavno formirana specijalna komisija čiji je
zadatak izrada programa za liječenje pretilosti kod djece. Otkrili
su da je jedno od petero djece mlađe
od sedam godina u Kini pretilo. Ovi
podaci ukazuju da će uskoro klinike specijalizirane za ovu vrstu problema imati sve više pacijenata.
Noules: Žene i u drugom stanju mogu sjajno izgledati
Bijonse Noules bavi se kreiranjem dok čeka prvo dijete
Ć" #" $%&'()
Napravit ću odjeću koja će perfektno stajati trudnicama, kaže pjevačica
LOS ANĐELES - Pjevačica Bijonse Noules (Beyonce Knowles),
koja čeka prvo dijete sa suprugom
Džej-Zijem (Jay-Z), počela je kreirati odjeću za trudnice.
Ona je u intervjuu za novem-
barski broj ''Harper's Bazaara'' rekla da dizajnira modnu liniju za
žene koje žele izgledati sjajno i dok
su u drugom stanju.
- To je tako uzbudljivo za mene.
Volim da smišljam modne kreacije
koje me čine zanosnom i seksi i dok
sam trudna. Sve što sada hoću jeste
da napravim odjeću koja će perfektno stajati trudnicama - istakla je
Noules.
Ova popularna pjevačica ot-
krila je da je probala oko 70 haljina prije nego što je izabrala onu
pravu za dodjelu MTV videomuzičkih nagrada. Tada je Bijonse i
obznanila svoju trudnoću, koju
sada neki dovode u pitanje.
’’ RIJAD - U prijestonici Saudijske
Arabije jučer je otvoren sajam automobila na kojem su izloženi
uglavnom luksuzni primjerci
najjačih svjetskih kompanija.
Bogati Saudijci uživali su i u
spektakularnom “mercedes-be-
pćila je policija.
Njemu će, međutim, iz sigurnosnih razloga i dalje biti zabranjeno da stupa u kontakt s drugim zatvorenicima, neće mu biti
dozvoljene posjete niti će moći
imati pristup medijima.
š š
OTAVA - Međunarodna organizacija “Amnesty International” zatražila je od kanadskih
vlasti da uhapse bivšeg predsjednika SAD Džordža Buša (George W. Bush) i da pokrenu postupak protiv njega ili da ga izruče zbog njegove uloge u mučenju zatvorenika u tajnim zatvorima CIA-e. Buš bi trebao u Kanadi boraviti 20. oktobra, a “Amnesty”jekanadskim vlastimadostavio dokumente o njegovoj navodnoj pravnoj odgovornosti za
kršenje ljudskih prava.
Iskosa
BERN - Švicarske vlasti protjerale
su zbog alkoholizma jednog Austrijanca rođenog u toj zemlji i time
pokazale da niko nije zaštićen od
ove mjere. Kristijan Gaštajger
(Christian Gaschteiger, 41) rođen
je u Švicarskoj. On je stranac druge
generacije čiji su roditelji došli iz
Austrije.
Imao je austrijski pasoš i zato je
sada protjeran iz Švicarske u zemlju koju gotovo da ne poznaje.
Policija i administrativni sud odlučili su dati kuharu jedan mjesec
da napusti zemlju. Inače, Gaštajger je godinama upadao u oči zbog
pijanstava. Da bi došao do alkohola, počinio je i više krivičnih djela.
Norveški ubica čeka suđenje
OSLO - Norveškom ubici i nacionalisti Andersu Beringu
Brejviku (Behring Breivik), koji je u julu u dvostrukom napadu ubio 77 ljudi i trenutno čeka
suđenje, bit će dozvoljeno da
napusti samicu u utorak, sao-
nzu SLS 63 AMG”, koji privlači i
svojom linijom. Ovaj je model
pušten u prodaju krajem prošle
godine po najnižoj cijeni od oko
177.000 eura, a na tržištu Sjedinjenih Država može se kupiti za
200.000 dolara.
Bivši predsjednik ide u Kanadu
Saudijci razgledaju atraktivni model
Download

null