Misli da kažeš budućnosti
ZDRAVO.
UNIQA je vodeæa osiguravajuæa kuæa u Austriji i jedna od najveæih grupacija u centralno-istoènoj
Evropi koja uspešno posluje na 19 tržišta Evrope. Tokom osam godina poslovanja u Srbiji, UNIQA je
postigla sjajne rezultate, zadobila poverenje više od pola miliona klijenata i zauzela petu poziciju na
srpskom tržištu osiguranja.
Naš uspeh je najveæim delom baziran na kvalitetu, efikasnosti i posveæenosti zaposlenih zbog èega
stalno ulažemo u razvoj njihovih profesionalnih znanja i veština.
U okviru Poslovno operativnog centra u Beogradu potreban nam je kolega/koleginica na poziciji:
Lekar u MedUNIQA kontakt centru
Lekar u okviru MedUNIQA kontakt centra obezbeðuje struènu medicinsku podršku klijentima,
korisnicima zdravstvenog osiguranja, koja se odnosi na davanje struènih saveta i dalje upuæivanje
klijenata u zdravstvene ustanove, kao i na zakljuèivanje ugovora o zdravstvenom osiguranju.
Glavne dužnosti i odgovornosti:
• Svakodnevni kontakt sa klijentima zdravstvenog osiguranja putem telefona ili elektronske pošte
• Pružanje informacija i medicinskih saveta osiguranicima
• Ugovaranje zdravstvenih usluga unutar mreže zdravstvenih ustanova UNIQA osiguranja
• Najava osiguranika u zdravstvene ustanove i ostala komunikacija sa zdravstvenim ustanovama
• Organizacija sistematskih pregleda
• Unos i obrada odštetnih zahteva osiguranika i voðenje prateæe medicinske dokumentacije
• Procena rizika prilikom zakljuèivanja ugovora o osiguranju
Uslovi konkurisanja:
• Visoka struèna sprema (VII stepen) - Medicinski fakultet
• Položen državni, struèni ispit
• Odlièno poznavanje rada na raèunaru – MS Office paket, Internet aplikacije
• Aktivno znanje engleskog jezika
• Poželjno:
- znanje nemaèkog jezika
- radno iskustvo na sliènim poslovima
Profil kandidata:
• Odlièna sposobnost organizacije velikog broja aktivnosti
• Adekvatno postavljanje prioriteta u obavljanju poslova
• Odliène interpersonalne veštine, diplomatiènost i taktiènost
• Odliène veštine komunikacije
• Visoko pouzdana i odgovorna osoba
• Posveæenost, angažovanost i ažurnost u radu
• Taènost u radu, obavljanje poslova u predviðenom vremenskom roku
• Otvorenost za sticanje novih znanja, sposobnost brzog uèenja u novim situacijama
Da biste konkurisali za posao potrebno je:
da se najpre registrujete kao korisnik našeg UNIQA Sistema za kandidate¹
zatim prijavite na konkurs: Lekar u MedUNIQA kontakt centaru
svoju biografiju pošaljete zakljuèno sa 05.02.2015.
Za tehnièku podršku, na raspolaganju Vam je e-mail adresa: [email protected]
Najlepše se zahvaljujemo svim kandidatima na zainteresovanosti za rad u našoj
kompaniji.
O daljim koracima selekcije æe biti obavešteni samo kandidati koji budu ušli u uži krug
izbora.
Proces selekcije u UNIQA osiguranju se obavlja prema visoko profesionalnim
standardima i bez diskriminacije prema nerelevantnim kriterijumima za obavljanje
posla.
¹UNIQA sistemu za kandidate možete pristupiti preko web site-a UNIQA osiguranja:
www.uniqa.rs, klikom na preèicu Prijava za posao, ili preko stranice Karijera. Na stranici
Karijera možete pronaæi i detaljno uputstvo za registraciju u naš sistem za kandidate i
prijavljivanje na aktuelne konkurse.
Download

da kažeš