NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Službeno glasilo
GODIŠTE XVII
BROJ 7
LIVNO, 27. STUDENOG 2012. godine
PREGLED SADRŽAJA
OHR VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I
HERCEGOVINU
***
121. ODLUKA visokog predstavnika da ukine
zabranu izrečenu
Mirku Mihaljeviću
Odlukom visokog predstavnika, od
22. svibnja 2000. godine ...................... 354
SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
122. ODLUKA o izboru stalnih radnih tijela
Skupštine HBŽ-e .................................. 357
123. ZAKLJUČAK .................................... 359
124. ZAKLJUČAK (usvajanje Izvješća o
izvršenju
Proračuna
Hercegbosanske
županije za 2011. godinu) .................... 362
125. ZAKLJUČAK (usvajanje Izvješću o
izvršenju
Proračuna
Hercegbosanske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012.
godine) .................................................. 362
VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
126. ODLUKA o odobravanju sredstava iz
Tekuće pričuve ..................................... 362
127. ODLUKA
o
usvajanju
Programa
raspodjele grantovskih sredstava općinama
Hercegbosanske županije (Drvar, Livno,
Tomislavgrad, Kupres, Glamoč i Bosansko
Grahovo) u svrhu gospodarskog razvoja za
razdoblje od 1. siječnja 2011. godine do
31. prosinca 2011. godine .................... 363
128. ODLUKA o usvajanju Plana aktivnosti
Vlade Hercegbosanske županije, koje će se
poduzeti u tijeku 2012. i u narednoj 2013.
Proračunskoj godini po preporukama
revizora ................................................ 363
129. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o
utvrđenim
neizmirenom
obvezama
županijskih proračunskih korisnika iz
ranijih godina ....................................... 366
130. ODLUKA o davanju suglasnosti na
prijedlog Smjernica ekonomske i fiskalne
politike Hercegbosanske županije za
razdoblje 2013. - 2015. godine............. 366
Str. 354 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
131. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Program razvoja malog gospodarstva kroz
subvencioniranje kamata na investicijske
kredite u malom gospodarstvu za 2012.
godinu ................................................... 366
132. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Pravilnik o vlastitim prihoda u Srednjoj
školi Drvar ............................................ 367
133. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih
prihoda u Srednjoj ekonomskoj školi
Livno ..................................................... 367
134. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih
prihoda u Srednjoj strukovnoj školi Silvija
Strahimira Kranjčevića Livno............... 368
135. ODLUKA o transferu sredstava iz Tekuće
pričuve
Stručnim službama
Vlade
Hercegbosanske županije za sanaciju
krova na zgradi ZAP-a u Livnu ............ 368
136. ODLUKA o odobravanju sredstava za
saniranje posljedica štete od prirodne
nesreće-prostorni
požari
u
općini
Tomislavgrad ........................................ 369
137. ODLUKA o prihvaćanju Mišljenja
Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-217-166/11 od 16. listopada 2012. godine i
odobravanju Studije izvodljivost za
izgradnju vjetroparka u cilju korištenja
vjetropotencijala za proizvodnju električne
energije na području općine Bosansko
Grahovo na lokaciji Derala ................... 369
138. ODLUKA o odobravanju financijskih
sredstava iz posebne naknade za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća za rad članova
Stožera civilne zaštite ........................... 370
139. RJEŠENJE
o
imenovanju
člana
Županijskog stožera civilne zaštite ....... 371
MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA,
SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH
140. NAPUTAK o načinu isplate dodatka za
njegu i pomoć od strane druge osobe,
osobama s invaliditetom čiji je invaliditet
nastao nakon 65. godine života i o načinu
vođenja evidencije o korisnicima prava 371
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
141. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za
polaganje stručnog ispita namještenika i
vježbenika srednje školske spreme ....... 374
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
142. PRESUDU br. U-12/12 od 16. 10. 2012.
godine (na hrvatskom, bosanskom i
srpskom jeziku) .................................... 374
OHR VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I
HERCEGOVINU
***
Obavijest o Odluci visokog predstavnika da
ukine zabranu izrečenu Mirku Mihaljeviću
Odlukom visokog predstavnika, od
22 maja 2000. godine
68/12
Svojom Odlukom od 22. maja 2000. godine
(“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je
smijenio gospodina Mirka Mihaljevića sa funkcije
premijera Kantona 10. Navednom Odlukom takođe je zabranjeno g. Mihaljeviću kandidovanje na
izborima ili obavljanje bilo koje javne funkcije na
bilo kom nivou (“zabrana”). Odlukom iz 2000.
godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.
Na osnovu pažljivog razmatranja predmeta g.
Mihaljevića i nakon što je zaključeno da više ne
postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on
više ne predstavlja prijetnju za implementaciju
mira,
institucionalnu
cjelovitost
odnosno
demokratiju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam
da ovu zabranu ukinem. Mirku Mihaljeviću se
ovim izričito dozvoljava obavljanje zvanične,
izborne ili imenovane javne funkcije, kandidovanje na izborima i obavljanje funkcije u političkim
strankama.
Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti,
pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja
međunarodnog mandata visokog predstavnika,
kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite
državne stabilnosti i prava pojedinaca.
Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom se
ne ovlašćuje g. Mihaljević da se vrati na funkciju
sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000.
godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje
pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade,
drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 355 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao
rezultat Odluke iz 2000. godine.
Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego
prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine.
Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao
integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i
Hercegovine.
10. Наведном Одлуком такође је забрањено г.
Михаљевићу кандидовање на изборима или
обављање било које јавне функције на било
ком нивоу (“забрана”). Одлуком из 2000.
године је даље изричито утврђена могућност
укидања забране према искључивом нахођењу
високог представника.
Ovom Odlukom se ne utiče na pravo visokog
predstavnika da ponovo smijeni g. Mihaljevića
ukoliko se ustanovi da je isti, tokom budućeg
vršenja javne funkcije, prekršio svoju zakletvu da
će poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Opštim okvirnim sporazumom za mir
u Bosni i Hercegovini, zakletvu koja je slobodno
data kao uslov koji prethodi ukidanju zabrane.
На основу пажљивог разматрања предмета
г. Михаљевића и након што је закључено да
више не постоје разлози за његово
смјењивање, те да он више не представља
пријетњу
за
имплементацију
мира,
институционалну
цјеловитост
односно
демократију у Босни и Херцеговини, одлучио
сам да ову забрану укинем. Мирку
Михаљевићу се овим изричито дозвољава
обављање званичне, изборне или именоване
јавне функције, кандидовање на изборима и
обављање функције у политичким странкама.
Ovom se Odlukom ne utiče na rješenje niti se
njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo
kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se
voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.
Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti
s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim
od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka
će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika
imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na
domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.
Ova Odluka se objavljuje odmah u “Narodnim
novinama Kantona 10”.
Sarajevo, 23. oktobra, 2012.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik
***
Обавијест о Одлуци високог представника
да укине забрану изречену Мирку
Михаљевићу Одлуком високог
представника, од 22. маја 2000. године
68/12
Својом Одлуком од 22. маја 2000. године
(“Одлука
из
2000.
године”),
високи
представник је смијенио господина Мирка
Михаљевића са функције премијера Кантона
Овакав
исход
оправдавају
начела
правичности,
правилног
управљања
и
разборитог испуњавања међународног мандата
високог представника, којима се узима у обзир
равнотежа
између
заштите
државне
стабилности и права појединаца.
Овом Одлуком не ставља се у питање
валидност одлуке из 2000. године. Овом
Одлуком се не овлашћује г. Михаљевић да се
аутоматски врати на функцију са које је
смијењен на основу Одлуке из 2000. године.
Такође, овом Одлуком, њему се не даје право
на одштету по основу било које накнаде,
других
облика
неостварених
новчаних
бенефиција или привилегија односно статуса
које је изгубио као резултат Одлуке из 2000.
године.
Ова Одлука не представља амнестирање
него проспективно укидање Одлуке из 2000.
године. Одлука из 2000. године се не брише и
остаје као интегрални дио законодавне
евиденције Босне и Херцеговине.
Овом Одлуком се не утиче на право
високог представника да поново смијени г.
Михаљевића уколико се установи да је исти,
током будућег вршења јавне функције,
прекршио своју заклетву да ће поштовати
Устав Босне и Херцеговине и поступати у
складу с Општим оквирним споразумом за мир
у Босни и Херцеговини, заклетву која је
Str. 356 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
слободно дата као услов који претходи
укидању забране.
Овом се Одлуком не утиче на рјешење
нити се њоме на други начин не прејудицира
рјешење у било којем правном поступку који
се води или ће се водити унутар или изван
Босне и Херцеговине.
Уколико су одредбе ове Одлуке у
супротности с домаћим законодавством у вези
са било којим од предмета који су њом
обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна.
Одлуке високог представника имају већу
правну снагу и предност у односу на домаће
законодавство које је с њима у супротности.
Овом законодавном изјавом се декларативно
обухваћају постојеће и будуће одлуке високог
представника.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и не
захтијева предузимање никаквих додатних
процедуралних радњи.
Ова Одлука се објављује
“Народним новинама Кантона 10”.
одмах
у
Сарајево, 23. октобра, 2012.
Др. Валентин Инцко
Високи представник
***
Obavijest o Odluci visokog predstavnika da
ukine zabranu izrečenu Mirku Mihaljeviću
Odlukom visokog predstavnika, od 22. svibnja
2000. godine
68/12
Svojom Odlukom od 22. svibnja 2000. godine
(“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je
smijenio gospodina Mirka Mihaljevića sa funkcije
premijera Kantona 10. Ovom Odlukom, također je
zabranjeno g. Mihaljeviću kandidiranje na izborima ili obnašanje bilo koje javne funkcije na bilo
kojoj razini (“zabrana”). Odlukom iz 2000. godine
je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.
Na temelju pažljivog razmatranja predmeta g.
Mihaljevića i nakon što je zaključeno da više ne
postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on
više ne predstavlja prijetnju za provedbu mira,
institucionalnu cjelovitost odnosno demokraciju u
Bosni i Hercegovini, odlučio sam da ovu zabranu
ukinem. Mirku Mihaljeviću se ovim izričito dozvoljava obnašanje zvanične, izborne ili imenovane
javne dužnosti, kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkim strankama.
Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti,
pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja
međunarodnog mandata visokog predstavnika,
kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite
državne stabilnosti i prava pojedinaca.
Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom se
ne ovlašćuje g. Mihaljević da se vrati na dužnost
sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000.
godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne
daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija
ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao
rezultat Odluke iz 2000. godine.
Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego
prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine.
Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje integralnim dijelom zakonodavne evidencije Bosne i
Hercegovine.
Ovom Odlukom se ne utječe na pravo visokog
predstavnika da ponovno smijeni g. Mihaljevića
ukoliko se ustanovi da je on, tijekom budućeg obnašanja javne dužnosti, prekršio svoju prisegu da
će poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati
u skladu s Općim okvirnom sporazumom za mir u
Bosni i Hercegovini, prisegu koja je slobodno data
kao uvjet koji prethodi ukidanju zabrane.
Ovom se Odlukom ne utječe na rješenje niti se
njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo
kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se
voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.
Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti
s domaćim zakonodavstvom po bilo kojem od
predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će
biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika
imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na
domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 357 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Ova Odluka se objavljuje odmah u “Narodnim
novinama Kantona 10”.
Sarajevo, 23. listopada, 2012.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik
***
Notice of Decision by the High Representative
to Lift the Ban Imposed on Mirko Mihaljević
by the High Representative Decision, dated 22
May 2000
68/12
The High Representative, by way of his Decision, dated 22 May 2000 (“the 2000 Decision”),
removed Mr. Mirko Mihaljević from his position
of Prime Minister of Canton 10. This Decision
also barred Mr. Mihaljević from being a candidate
for the elections or to hold any public office at any
level (“Ban”). The 2000 Decision further provided
explicitly for a lifting of the Ban at the sole discretion of the High Representative.
This Decision does not constitute an amnesty
but rather a repeal, prospectively, of the 2000 Decision. The latter is not expunged and remains as
part of the legislative record of Bosnia and Herzegovina.
This Decision does not prejudice the right of
the High Representative to remove Mr. Mihaljević
again should he, while occupying a public office
in the future, be deemed to have violated his oath
to respect the Constitution of Bosnia and Herzegovina and to uphold the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina,
which oath was freely given as a condition precedent for the lifting of the Ban.
This Decision does not affect or otherwise
prejudice any pending or impending legal proceedings in or outside of Bosnia and Herzegovina.
To the extent the terms of this Decision contradict domestic legislation on any of the subjects
encompassed thereby, the former shall prevail.
High Representative Decisions supersede and preempt contradictory domestic legislation. This legislative statement is declaratory of existing and
prospective High Representative Decisions.
Upon careful consideration of Mr. Mihaljević’s case and after concluding that the reasons for
his removal no longer apply and that he no longer
poses a threat to peace implementation, institutional integrity or democracy in Bosnia and Herzegovina, I have decided to repeal the Ban. Mr.
Mirko Mihaljević is hereby expressly permitted to
hold official, elective or appointive public office,
to run in elections and to hold office within political parties.
This Decision has immediate effect and will
not require any further procedural steps.
The principles of equity, proper governance
and judicious exercise of the High Representative’s international mandate, all of which take into
account the balance between the protection of national stability and the rights of the individual,
justify this outcome.
***
This Decision does not call into question the
validity of the 2000 Decision. This Decision does
not entitle Mr. Mihaljević to restoration to the office from which he was removed pursuant to the
2000 Decision. Further, this Decision does not
entitle him to compensation for any remuneration,
other forms of unvested monetary benefits or privileges or status forfeited as a result of the 2000
Decision.
This Decision shall be published without
delay in the Official Gazette of Canton 10.
Sarajevo, 23 October 2012
Dr. Valentin Inzko
High Representative
SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
Temeljem članka 20. i 98. Poslovnika Skupštine HBŽ ( "Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08 )
Skupština Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj dana 16. studenog 2012. godine donosi
ODLUKU
o izboru stalnih radnih tijela Skupštine HBŽ
I.
U stalna radna tijela Skupštine biraju se:
Str. 358 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Povjerenstvo/Komisija za Ustav i poslovnik
1. Drago Stanić predsjednik
2. Drago Puzigaća član
3. Jasenko Tufekčić član
4. Branko Krišto član
5. Ilija Šljivić član
6. Dinko Barać član
7. Boris Barun član
Povjerenstvo/Komisija za izbor i imenovanje
1. Stipe Barun predsjednik
2. Marko Bosnić član
3. Arif Kovačević član
4. Darinko Mihaljević član
5. Josip Perić član
6. Jelena Knez Perić član
7. Jozo Sliško član
Zakonodavno - pravno povjerenstvo / komisija
1. Jasenko Tufekčić predsjednik
2. Drago Puzigaća član
3. Predrag Kunjadić član
4. Drago Stanić član
5. Boris Barun član
6. Ivica Pašalić Lhotak član
7. Ivica Matković član
Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu
samoupravu, ljudska prava i slobode
1. Jelena Knez Perić predsjednik
2. Ivan Cikojević član
3. Ivan Krstanović član
4. Dinko Barać član
5. Predrag Kunjadić član
Odbor za ekonomsku i financijsku politiku,denacionalizaciju i privatizaciju
1. Božica Bralo predsjednik
2. Marko Bosnić član
3. Arif Kovačević član
4. Mislav Sučić član
5. Filip Zrno član
6. Ivica Matković član
7. Predrag Kunjadić član
Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i
mlade
1. Drago Stanić predsjednik
2. Arif Kovačević član
3. Slaviša Mihajlović član
4. Božica Bralo član
5. Ivica Pašalić Lhotak član
6. Branko Krišto član
7. Goran Čondrić član
Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo
1. Mislav Sučić predsjednik
2. Ivan Krstanović član
3. Filip Zrno član
4. Ivica Čičak član
5. Stipe Barun član
6. Jozo Sliško član
7. Ilija Šljivić član
Odbor za prostorno uređenje,stambenokomunalnu politiku i infrastrukturu
1. Marko Bosnić predsjednik
2. Jelena Knez Perić član
3. Stipe Barun član
4. Ivan Krstanović član
5. Ivica Matković član
Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku
i stradalnike Domovinskog rata
1. Ivan Cikojević predsjednik
2. Slaviša Mihajlović član
3. Branko Krišto član
4. Josip Perić član
5. Božica Bralo član
6. Ivica Bodulušić član
7. Zvonko Mihaljević član
Odbor za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i
potrošača
1. Slaviša Mihajlović predsjednik
2. Filip Zrno član
3. Ivica Čičak član
4. Ivan Cikojević član
5. Ivica Bodulušić član
Odbor za jednakopravnost spolova
1. Ivica Pašalić Lhotak predsjednik
2. Ivica Čičak član
3. Stipe Pelivan član
Administrativno - pravno
stvo/komisija
1. Dinko Barać, predsjednik
2. Jasenko Tufekčić član
3. Drago Puzigaća član
4. Stipe Pelivan član
5. Josip Perić član
6. Jozo Sliško član
7. Branko Krišto član
povjeren-
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 359 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
II.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van
snage Odluka o izboru stalnih radnih tijela Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj 6/11).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u " Narodnim novinama HBŽ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-67/12
Livno, 16. 11. 2012. godine
Predsjednik Skupštine
Stipo Pelivan v.r.
***
Temeljem članka 98. i 101. Poslovnika Skupštine HBŽ ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i
5108), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj, dana 16. 10. 2012. godine donijela
je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Da Vlada HBŽ u roku od 60 dana dostavi
Skupštini pisano izjašnjenje o razlozima zbog kojih tijekom 2011. godine Vlada HBŽ i resorna
ministarstva nisu pristupila realizaciji preporuka u
vezi aktivnosti i postupaka koje je naložila revizija po okončanju revizije za 2010. godinu:
1.1 Donošenje internih akata definiranih Zakonom o proračunima u F BiH i Smjernicama za
uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika i dosljedna primjena istih;
1.2 Analizu pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta proračunskih
korisnika, u cilju utvrđivanja da li su isti doneseni
sukladno stvarnim potrebama za obavljanjem zakonom utvrđene djelatnosti;
1.3 Uspostavu odjela za internu reviziju sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru
u FBiH i Pravilniku o internoj reviziji proračunskih korisnika;
1.4 Poštivanje odredbi Zakona o proračunima
FBiH kod izrade istog u dijelu sačinjavanja de-
taljnog obrazloženja zahtjeva za dodjelu sredstava;
1.5 Prestrukturiranje rashoda sukladno članku
33. Zakona o proračunima u FBiH;
1.6 Poštivanje odredbi Zakona o proračunima
u FBiH i Zakona o riznici u FBiH u dijelu sačinjavanja adekvatnih planova novčanih tijekova,
odobravanja tromjesečnih i mjesečnih planova
proračunskih korisnika i izvješćivanja istih o odobrenim operativnim planovima;
1.7 Donošenje pravilnika o vrsti vlastitih prihoda sukladno odredbama Uredbe o utvrđivanju
vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele;
1.8 Usuglašavanje ugovora o dodjeli koncesija
sa Odlukom Vlade o visini mineralne osnovice za
izračun koncesijske naknade za dodjeljivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina:
1.9 Poduzimanje aktivnosti na naplati prihoda
ostvarenih temeljem potpisanih ugovora o dodjeli
koncesija;
1.10 Dosljedno poštivanje odredbi Uredbe o
naknadama troškova za službena putovanja;
1.11 Ograničavanje troškova mobilnih telefona za sve organe uprave i utvrđivanje ograničenja
za korištenje fiksnih telefona, sukladno Smjernicama za uspostavu i jačanje internih kontrola kod
proračunskih korisnika;
1.12 Reguliranje korištenja službenih vozila
internim aktom, utvrđivanje normativa utroška
goriva i vođenje propisanih evidencija;
1.13 Dosljedno poštivanje odredbi Uredbe o
ograničavanju izdataka za reprezentaciju;
1.14 Preispitivanje isplate naknada za rad povjerenstava kod obavljanja poslova koji su pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu predviđeni kao
redoviti poslovi i reguliranje poslova i zadataka
koji će se obavljati putem povjerenstava i koji će
biti plaćeni:
1.15 Popunjavanje radnih mjesta definiranih
pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu na način
utvrđen Zakonom o državnoj službi u F BiH i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u F BiH;
1.16 Evidentiranje rashoda i izdataka u obračunskom razdoblju u kojem je obveza za plaćanje
i nastala sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i
Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH;
1.17 Realiziranje sredstava tekućih transfera
temeljem usvojenih programa utroška od strane
Vlade sa jasno definiranom namjenom i kriterijima za dodjelu sredstava:
1.18 Korištenje sredstava Tekuće pričuve samo u slučaju hitnih i nepredviđenih izdataka sukladno kriterijima za dodjelu sredstava;
Str. 360 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
1.19 Blagovremeno obavljanje popisa, donošenje odluka o usvajanju elaborata o popisu i knjigovodstveno evidentiranje promjena uz poštivanje
odredbi zakona o proračunima u FBiH, Uredbe o
računovodstvu proračuna u FBiH, Pravilnika o
knjigovodstvu proračuna u FBiH i Pravilnika o
popisu sredstava, sitnog inventara, novčanih
sredstava, potraživanja i obveza kod svih korisnika proračuna;
1.20 Nabavu stalnih sredstava sukladno Zakonu o javnim nabavama BIH i Zakonu o izvršenju
proračuna Hercegbosanske županije;
1.21 Iskazivanje u financijskim izvješćima
obveza utvrđenih od strane Porezne uprave FBiH;
1.22 Stvaranje preduvjeta za realiziranje namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje za namjene definirane Zakonom o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća.
II.
Da Vlada HBŽ u roku od 30 dana dostavi
Skupštini pisano izjašnjenje o razlozima zbog kojih je došlo do pojave kvalifikacija u revizorskom
mišljenju i koje su opredijelile Ured za reviziju da
izrazi negativno mišljenje:
2.1. Zbog čega nije izvršeno usklađivanje stanja stalnih sredstava (sadašnje vrijednosti
22.895.779 KM), obveza (16.255.054 KM) i potraživanja (300.029 KM) iskazanih u knjigovodstvenim evidencijama sa stvarnim stanjem sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilnika o
knjigovodstvu proračuna u FBiH. Također, zbog
čega nije izvršeno usklađivanje stanja sredstava i
izvora sredstava za iznos 853.226 KM sukladno
naprijed spomenutim propisima;
2.2. Zašto nisu poduzete potrebne mjere kako
bi se prihodi temeljem potpisanih ugovora o koncesijama i naplatili. Zašto nisu usuglašeni već
potpisani ugovori sa Odlukom Vlade o utvrđivanju koncesijske naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, što je donijelo štetne posljedice pored Proračuna Županije i za proračune općina na
čijem području se nalaze predmeti koncesija obzirom da se ovi prihodi dijele po definiranim omjerima između Županija i Općine;
2.3. Zašto je izvršena realizacija transfera za
kulturu u iznosu 300.000 KM i sport u iznosu
145.456 KM Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa bez definiranja kriterija za dodjelu
sredstava, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o izvršenju proračuna za 2011. godinu;
2.4. Zašto nije provedena procedura odabira
dobavljača za isporuke goriva i lož ulja, već su
nabave u iznosu od 434.191 KM vršene od dobavljača s kojim je sklopljen ugovor o isporuci istog u
2008. godini;
2.5. Zašto se nije pristupilo rješavanju pitanja
obveza po rješenjima o pokretanju postupka prinudne naplate Porezne uprave FBiH na dan 31.
12. 2011. godine iznose 11.529.414 KM, a isti se
odnose na poreze i doprinose od 5.968.363 KM i
kamate i troškovi prinudne naplate 5.561.051 KM.
Samo je dio utvrđenih obveza koji se odnosi na
Ministarstvo unutarnjih poslova u iznosu
1.507.902 KM iskaza n u vanbilančnoj evidenciji
na dan 31. 12. 2011. godine, dok preostale obveze
nisu uopće iskazane u financijskim izvješćima.
Imajući u vidu činjenicu da odlaganje izmirenja
ovih obveza ima za posljedicu obračun i plaćanje
zateznih kamata i da će isto rezultirati povećanjem
ukupnih troškova proračuna u narednom razdoblju, kada će se i kako intenzivirati aktivnosti na
utvrđivanju stvarnih obveza;
III.
Da Vlada HBŽ u roku od 60 dana dostavi
Skupštini program provedbe preporuka Ureda za
reviziju izraženih u izvješću za 2011. godinu, te
da program sadrži nosioce aktivnosti, rokove, potrebne resurse za realizaciju sljedećih zaključaka:
3.1. Potrebno je donijeti interne akte definirane Zakonom o proračunima u FBIH i Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod
proračunskih korisnika, kao i njihova dosljedna
promjena s ciljem uspostave funkcionalnog sustava interne kontrole.
3.2. Potrebno je uspostaviti odjel za internu
reviziju sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilniku o internoj reviziji proračunskih korisnika;
3.3. Dosljedno poštivati odredbe Zakona o
proračunima u FBiH i zakona o riznici u FBiH;
3.4. potrebno je da proračunski korisnici koji
ostvaruju vlastite prihode donesu pravilnike o vrsti vlastitih prihoda kako je to Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele i predviđeno;
3.5. Potrebno je ugovore o dodjeli koncesija
usuglasiti sa Odlukom Vlade o visini mineralne
osnovice za izračun koncesijske naknade za dodjeljivanje koncesije za eksploataciju mineralnih
sirovina;
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 361 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
3.6. Potrebno je račune za eksploataciju mineralnih sirovina ispostavljati polugodišnje, iste evidentirati u knjizi izlaznih računa kao i u Glavnoj
knjizi, te poduzeti neophodne aktivnosti kako bi
se prihodi temeljem potpisanih ugovora o dodjeli
koncesija i naplatili, a sve u cilju zaštite javnih
dobara koja su im povjerena u nadležnost;
3.7. Obračun i isplatu plaća i dodataka na plaću potrebno je vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
3.8. Dosljedno se pridržavati odredbi uredbe o
naknadama troškova za službena putovanja u dijelu obavljanja službenog puta tek nakon što je izdan nalog za službeni put, pravilno obračunavati
dnevnica za inozemstvo od trenutka prelaska granice, a putne troškove priznavati samo osobama
koji su uposlenici Županije;
3.9. Potrebno je potrošnju mobilnih telefona
ograničiti za sve organe uprave kao i utvrditi ograničenje za korištenje fiksnih telefona kako je to
Smjernicama za uspostavu i jačanje internih kontrola kod proračunskih korisnika i predviđeno;
3.10. Potrebno je da proračunski korisnici internim aktom urede način korištenja službenih
vozila, da utvrde normative utroška goriva, te o
istom vode propisane evidencije;
3.11. Potrebno je dosljedno se pridržavati odredbi Uredbe o ograničavanju izdataka za reprezentaciju;
3.12. Potrebno je preispitati isplatu naknada za
rad povjerenstava za obavljanje poslova koji su
pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu predviđeni
kao redoviti poslovi, te internim aktima regulirati
poslove i zadatke koji će se obavljati putem povjerenstava i koji će biti plaćeni;
3.13. Angažiranje djelatnika za obavljanje
redovnih poslova vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima;
3.14. Rashode i izdatke evidentirati u obračunskom razdoblju u kojem je obveza za plaćanje
i nastala sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i
Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH;
3.15. Potrebno je transfere realizirati na način
definiran Zakonom o izvršenju Proračuna HBŽ uz
osiguranje transparentnosti i po unaprijed jasnim i
mjerljivim kriterijima;
3.16. Potrebno je sredstva Tekuće pričuve koristiti samo u slučaju hitnih i ne predviđenih izdataka, a za raspoređivanje istih donijeti kriterije
kako bi utrošak sredstava tekuće pričuve bio transparentan i sukladan Zakonu o izvršavanju proračuna županije;
3.17. Potrebno je izvršiti usuglašavanje stanja
sredstava utvrđenog popisom sa knjigovodstvenim
stanjem sukladno Zakonu o proračunima u FBiH,
Uredbom o računovodstvu proračuna u FBIH i
Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH,
kao i izvršiti usuglašavanje sredstava i izvora
sredstava sukladno spomenutim aktima;
3.18. Dosljedno se pridržavati odredbi Zakona
o javnim nabavama u BiH;
3.19. Potrebno je izvršiti analizu naplativosti
potraživanja i plasmana, te sukladno utvrđenom
knjigovodstveno evidentirati iste, kako je to predviđeno Računovodstvenim politikama za županijske proračunske korisnike i riznicu, a u cilju istinitog i fer iskazivanja stanja u financijskim izvješćima;
3.20. Potrebno je intenzivirati aktivnosti na
usuglašavanju stvarnog stanja duga po osnovu
poreza i doprinosa utvrđenih od strane Porezne
uprave FBiH kako bi se isti moga o unijeti u
Glavnu knjigu, a sve u cilju istinitog i fer iskazivanja stanja u financijskim izvješćima;
3.21. Potrebno je potraživanja i obveze po
izvršenim sudskim rješenjima knjigovodstveno
evidentirati u Glavnoj knjizi, u cilju istinitog i fer
iskazivanja stanja u financijskim izvješćima;
3.22. Potrebno je od strane nadležnih stvoriti
preduvjete kako bi se namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje realizirala za namjene definirane
Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u " Narodnim novinama Hercegbosanske županije ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-01/1-14-92.2/12
Livno, 20. studenog 2012. godine
Predsjednik Skupštine
Stipo Pelivan v.r.
***
Temeljem članka 98. i 101. Poslovnika Skupštine HBŽ ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i
5108), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj, dana 16. 10. 2012. godine donijela
je sljedeći
Str. 362 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
I.
Skupština Hercegbosanske županije usvaja
Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske
županije za 2011. godinu.
je ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96) članka 31. Zakona o izvršavanju proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godine
("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
5/12), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 30. listopada 2012. godine, donijela je
II.
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u " Narodnim novinama HBŽ ".
I.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-61.2/12
Livno, 20. studenog 2012. godine
Predsjednik Skupštine
Stipo Pelivan v.r.
***
Temeljem članka 98. i 101. Poslovnika Skupštine HBŽ ( "Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i
5/08), , Skupština Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj, dana 16. 10. 2012.godine donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Skupština Hercegbosanske županije usvaja
Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske
županije za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u " Narodnim novinama HBŽ ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-62.2/12
Livno, 20. studenog 2012. godine
Predsjednik Skupštine
Stipo Pelivan v.r.
***
VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske župani-
Odobravaju se financijska sredstava u ukupnom iznosu od 14.500,00 KM iz Tekuće pričuve
planirana u Proračunu Hercegbosanske županije
za 2012. godinu, Ministarstvu rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za isplatu financijske pomoći bolesnim i socijalno ugroženim pojedincima:
1. Senad Baljak 1.000,00 KM
2. Seida Brkić 1.000,00 KM
3. Julija Dolić 1.000,00 KM
4. Jelena Rodić 1.000,00 KM
5. Željka Jaman 1.000,00 KM
6. Marija Papić 1.000,00 KM
7. Ana Marelja 1.000,00 KM
8. Jelena Vujević 1.000,00 KM
9. Mario Pranjić 1.000,00 KM
10. Pero Tičinović 500,00 KM
11. Alija Ibiša 500,00 KM
12. Davor Maganić 500,00 KM
13. Davor Baković 500,00 KM
14. Stipo Barać 500,00 KM
15. Branko Špiko 500,00 KM
16. Milan Kecman 500,00 KM
17. Anđa Beljan 500,00 KM
18. Davorka Vrgoč 500,00 KM
19. Ilija Šobić 500,00 KM
20. Vlado Teklić 500,00 KM
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će
se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2012. godinu Ministarstvu rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih, svako u okviru svojih
ovlasti.
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 363 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
6. Drvar 25.000,00 KM
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-85-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), i članka 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu
("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
5/12), na prijedlog Ministarstva gospodarstva
broj: 05-01-1459/12 od 22. listopada 2012. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 30. listopada 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o usvajanju Programa raspodjele grantovskih
sredstava općinama Hercegbosanske županije
(Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč
i Bosansko Grahovo) u svrhu gospodarskog
razvoja za razdoblje od 1. siječnja 2011. godine
do 31. prosinca 2011. godine
Članak 1.
Usvaja se Program raspodjele grantovskih
sredstava općinama Hercegbosanske županije u
svrhu gospodarskog razvoja u iznosu od
150.000,00 KM predviđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2012. godinu, razdjel 15.,
glava 01., potrošačka jedinica 0001., ekonomski
kod 614116 "Potpore općinama".
Članak 2.
Iznos od 150.000,00 KM raspodjeljuje se po
općinama i to:
1.
2.
3.
4.
5.
Livno 25.000,00 KM
Tomislavgrad 25.000,00 KM
Kupres 25.000,00 KM
Glamoč 25.000,00 KM
Bos. Grahovo 25.000,00 KM
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija, svako u okviru svoje ovlasti, a nadzor i kontrolu namjenskog korištenja vršit će Ministarstvo gospodarstva.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od
25.000,00 KM predviđena za općinu Kupres bit će
umanjena za 5.000,00 KM te usmjerena u svrhu
potpore Mjesnoj zajednici Mlakva za financiranje
lokalnog puta u selu Mlakva općina Kupres.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-84-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 30. listopada 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o usvajanju Plana aktivnosti Vlade Hercegbosanske županije, koje će se poduzeti u tijeku
2012. i u narednoj 2013. proračunskoj godini
po preporukama revizora
Članak 1.
Usvaja se Plan aktivnosti Vlade Hercegbosanske županije, koje će se poduzeti u tijeku 2012. i u
narednoj 2013. Proračunskoj godini po preporukama revizora iz "Izvješće o reviziji financijskih
Str. 364 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za
2011. godinu".
Članak 2.
Plan aktivnosti Vlade Hercegbosanske županije koje će se poduzeti u tijeku 2012. i u narednoj
2013. Proračunskoj godini po preporukama revizora je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-83-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
PLAN AKTIVNOSTI VLADE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE KOJE ĆE
SE PODUZETI U TIJEKU 2012. I U
NAREDNOJ 2013. PRORAČUNSKOJ
GODINI PO PREPORUKAMA REVIZORA
1. Donijeti Izmjene Pravilnika o popisu Hercegbosanske županije u smislu da svi proračunski korisnici dostavljaju svoja Izvješća o popisu Vladi na razmatranje i usvajanje, a središnje povjerenstvo utvrdi ispravnost popisa i izvrši konsolidaciju temeljem
dostavljenih izvješća svih proračunskih korisnika.
2. Donijeti Odluku o utvrđivanje kriterija za
dodjelu sredstava iz Tekuće pričuve.
3. Donijeti Prijedlog izmjena i dopune Odluke o naknadama ženama majkama za vrijeme porodnog dopusta i dostaviti Skupštini Hercegbosanske županije na usvajanje
4. Analizirati aktivnosti u svezi apliciranja na
programe Europske unije i probleme u svezi računovodstvenog evidentiranja transakcija odobrenih Programa u glavnoj knjizi
riznice i razmotriti potrebu osnivanja županijske Agencije za razvoj.
5. Vlada će razmotriti pozajmicu dopredsjedniku FBiH - i eventualno donijeti Odluku o
otpisu ili poduzimanju aktivnosti da se
sredstva vrate od Federacije.
6. Imenovati središnje povjerenstvo o popisu
i obvezati sve proračunske korisnike da
imenuju svoje komisije za popis do 15. 11.
2012.
7. Zadužiti nadležna ministarstva da donesu
interne akte definirane Zakonom o proračunima u F BiH i smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika, kao i njihovu dosljednu
primjenu s ciljem uspostave funkcionainog
sustava interne kontrole.
8. Uspostaviti Odjel za internu reviziju u Ministarstvu financija sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i
Pravilniku o internoj reviziji proračunskih
korisnika.
9. Zadužiti sve proračunske korisnike koji ostvaruju vlastite prihode da donesu Pravilnike o vlastitim prihodima.
10. Zadužiti Ministarstvo financija da se program za obračun plaća Paris doradi kako bi
se osigurao ažuran obračun i isplata plaća,
kao i izrada izvješća sukladno zakonskim
propisima.
11. Odrediti da se dnevnice za službena putovanja isplaćuju obvezno na tekuće račune
djelatnika po opravdanim putnim nalozima
i time eliminirati isplate osobama koje nisu
uposlenici.
12. Donijeti izmjenu Odluke o ograničavanju
troškova uporabe službenih mobilnih telefona (ovlaštenja i ograničenja potrošnje za
sudove, djelatnike u Inspekciji, Mup-u,
Skupštini i obvezati proračunske korisnike
da donesu rješenje o dodjeli službenih mobitela na ime djelatnika s ograničenjem potrošnje, te da rješenje obvezno dostavljaju i
Ministarstvu financija kako bi kontrola
mogla pratiti eventualna prekoračenja i
obustavu iz plaća).
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 365 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
13. Donijeti izmjenu Odluke o ograničavanju
potrošnje za gorivo i Pravilnik o korištenju
službenih vozila županijskih tijela vlasti i
osigurati poštivanje istih, te obvezati sve
proračunske korisnike da donesu interne
akte o normativima utroška goriva i propisanoj evidenciji.
14. Obvezati sve proračunske korisnike da za
neopravdana prekoračenja troškove reprezentacija dostave obrazac "Obustava iz
plaće" za odgovornu osobu proračunskog
korisnika uz dokumentaciju za obračun
plaće za prosinac proračunske godine.
15. Promijeniti Odluku o isplati naknada za rad
povjerenstava, precizirati koja povjerenstva
imaju pravo na naknadu i utvrditi visinu
naknade.
16. Zadužiti sve proračunske korisnike da analiziraju Pravilnike o unutarnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta i raskinu sve
Ugovore o radu i Ugovore o djelu za poslove predviđene u sistematizaciji, te popune neophodna radna mjesta iz sistematizacije.
17. Obvezati sve proračunske korisnike da rashode i izdatke blagovremeno dostavljaju na
evidenciju kako bi obveza teretila obračunsko razdoblje u kojem je obveza za plaćanje i nastala.
18. Zadužiti sve proračunske korisnike da izvrše analizu naplativosti svojih potraživanja i
plasmana i knjigovodstveno evidentiraju
iste, odnosno predlože Vladi isknjižavanje
nenaplativih potraživanja
19. Zadužiti proračunske korisnike da evidentiraju obveze za poreze i doprinose utvrđene
od strane Porezne uprave, rješenjima o prisilnoj naplati, za koje će Vlada HBŽ donijeti odluke o uplati tih obveza.
20. Obvezati županijskog javnog pravobranitelja da polugodišnje dostavlja popis obveza
i potraživanja po izvršnim sudskim rješenjima kako bi se knjigovodstveno evidentira1e.
21. Zadužiti sve proračunske korisnike da Ministarstvu financija redovito dostavljaju
svoje tromjesečne i mjesečne planove nov-
čanih tijekova,koje će razmatrati i odobravati Ministarstvo financija te konsolidirane
tromjesečne i mjesečne planove novčanih
tijekova dostavljati Vladi na usvajanje.
22. Donijeti izmjenu Zakona o koncesijama,
nadležna Ministarstva obvezati na raskid U
govora- o koncesijama za one koji ne izvršavaju obveze iz ugovora.
23. Zadužiti Ministarstvo financija za izradu
smjernica ekonomske i fiskalne politike za
period 2012.2014.
24. Zadužiti Ministarstvo financija da ograniči
prestrukturiranje rashoda iznad 10% ukupno odobrenih rashoda proračunskom korisniku.
25. Zadužiti sve proračunske korisnike da naknade plaće za vrijeme bolovanja preko 42
dana obračunavaju i isplaćuju u iznosu
80%, a ne 100% od plaće
26. Obvezati sve proračunske korisnike da donesu rješenja o prestanku radnog odnosa za
državne službenike i namještenike koji ispunjavanju zakonske odredbe: godine života odnosno navršenih 40 godina mirovinskog staža
27. Obvezati nadležno Ministarstvo pravosuđa
da isplate jubilarnih nagrada i otpremnina
za djelatnike sudova, tužiteljstva i pravobraniteljstva isplaćuju na teret pozicija nadležnih, a ne isplaćivati s pozicija na teret
Ministarstva.
28. Zadužiti nadležno Ministarstvo financija da
riješi problem povrata više uplaćenih akontacija poreza na dohodak u okviru redovitih
poslova Ministarstva.
29. Obvezati sve proračunske korisnike da rashod stalnih sredstava vrše sukladno procedurama definiranim računovodstvenim politikama za županijske proračunske korisnike i riznicu.
30. Zadužiti nadležna ministarstva da ureduju i
osiguraju povrat akontacija za službeni put,
pozajmica iz ranijih godina- donijeti akt o
obustavi iz plaća za svakog djelatnika na
rok ne duži od 6 mjeseci.
Str. 366 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
31. Zadužiti sva ministarstva da provjere potraživanja za koja je nastupila zastara, jesu
li knjižene na sumnjiva i sporna potraživanja ili otpisana potraživanja uz koordinaciju s Ministarstvom financija.
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Smjernica
ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske
županije za razdoblje 2013. - 2015. godine
I.
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj dana 30. listopada 2012. godine,
donijela je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim neizmirenim obvezama županijskih proračunskih korisnika iz ranijih godina
I.
Ovom Odlukom Vlada Hercegbosanske županije prihvaća Izvješće o utvrđenim neizmirenom
obvezama županijskih proračunskih korisnika iz
ranijih godina.
Ovom Odlukom Vlada Hercegbosanske županije daje suglasnost na prijedlog Smjernica ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2013. - 2015. godine broj: 03-0114-588/12 od 23. listopada 2012. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-81-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-82-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o V1adi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96) članka 10. Zakona o Proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ,,(Službene novine FBiH" broj 19/06), na prijedlog Ministarstva
financija Hercegbosanske županije broj: 03-0114-588/12 od 23. listopada 2012. godine, V1ada
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
dana 30. listopada 2012. godine, donijela je
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96) članka 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 5/12) i Programa
razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu za 2003. godinu županije ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 7/03 i
12/06), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 30. listopada 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu za 2012. godinu
I.
Daje se suglasnost na utrošak sredstava planiranih u proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije razdjel 15., glava 01., potrošačka jedinica 0001., ekonomske kod 614 413
"Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, ma-
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 367 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
lom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata", koji će punopravno vrijediti kao Program do
31. prosinca 2012. godine.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke u iznosu od
25.000,00 KM koristit će se po Programu razvoja
malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata
na investicijske kredite u malom gospodarstvu iz
2003. godine ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 7/03 i 12/06).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-90-1/12
Livno, 19. studenog 2012. godine
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-80-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), a u svezi sa člankom 5. Stavak 3.
Uredbe o određivanju vlastitih prihoda, načina i
rokova raspodjele ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 9/09), a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa broj:
06-01-14-1733/11 od 27. rujna 2011. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
19. studenoga 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o vlastitim
prihoda u Srednjoj školi Drvar
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o vlastitim
prihodima u Srednjoj školi Drvar.
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), a u svezi sa člankom 5. Stavak 3.
Uredbe o određivanju vlastitih prihoda, načina i
rokova raspodjele ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 9/09) , Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 30. listopada
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i
raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj ekonomskoj školi Livno
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o stjecanju i
raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj ekonomskoj
školi Livno Ur. broj: 266/11 od 11. listopada
2011. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-79-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Str. 368 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), a u svezi sa člankom 5. Stavak 3.
Uredbe o određivanju vlastitih prihoda, načina i
rokova raspodjele ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 9/09), a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa broj:
06-01-14-76/12 od 31. siječnja 2012. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
19. studenoga 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i
raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića
Livno
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o stjecanju i
raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj strukovnoj
školi Silvija Strahimira Kranjčevića Livno Ur.
broj: 284-2/11 od 15. lipnja 2011. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-89-1/12
Livno, 19. studenog 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 30. listopada 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o transferu sredstava iz Tekuće pričuve Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije
za sanaciju krova na zgradi ZAP-a u Livnu
I.
Odobravaju se sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu
Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije u iznosu od 7.700,00 KM za sanaciju krova
na zgradi ZAP-a u Livnu.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će
se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije Stručnim službama Vlade razdjel 11,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski
kod 821624 "investicijsko održavanje zgrada".
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Stručne
službe Vlade i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, svako u okviru svojih mjerodavnosti.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-59-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu
("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj:
5/12), a u svezi sa člankom 33. stavak 1. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 75/04, 38/06 i
52/09), Zahtjeva Općinskog načelnika Tomislavgrad, za traženje jednokratne novčane pomoći za
saniranje posljedica prirodne nesreće broj: 02-441827/12 od 25. rujna 2012. godine i Zapisnika
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije broj: 06/12
od 11. listopada 2012. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 30. listopada
2012. godine, donijela je
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 369 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o odobravanju sredstava za saniranje posljedica štete od prirodne nesreće-prostorni požari u
općini Tomislavgrad
sanske županije", broj 14/03 i 8/08), a na prijedlog
Ministarstva gospodarstva, Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 19. studenoga 2012.
godine, donijela je
I.
ODLUKU
o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-166/11 od 16. listopada 2012. godine i odobravanju Studije izvodljivost za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja
vjetropotencijala za proizvodnju električne
energije na području općine Bosansko Grahovo na lokaciji Derala
Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 51.000,00 KM za saniranje štete
od prirodne nesreće-prostorni požari u općini Tomislavgrad. Financijska sredstva u iznosu od
51.000,00 KM bit će doznačena od Županijske
uprave za civilnu zaštitu ekonomski kod 613 983,
razdjel 24, glava 01, potrošačka jedinica 0001
"posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća", planirana u 2012. godini.
II.
Sredstva predviđena točkom I. ove Odluke
postat će operativna nakon što Županijska uprava
civilne zaštite zatraži od općine Tomislavgrad
Program za sanaciju šteta od poplava i kada isti
bude realiziran.
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Županijska uprava za civilnu zaštitu, Ministarstvo financija i općina Tomislavgrad svako u okviru
svoje ovlasti.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-78-1/12
Livno, 30. listopada 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), članka 8. stavak 2., članka 14. stavak
1., članka 15. i 16. Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbo-
I.
Prihvaća se Mišljenje Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-166/11 od 16. listopada
2012. godine, dano na Zahtjev za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrana na području općine Bosansko
Grahovo.
II.
Odobrava se i prihvaća Studija izvodljivosti za
izgradnju vjetroparka na području općine Bosansko Grahovo u cilju korištenja vjetropotencijala za
proizvodnju električne energije.
III.
Predmet koncesije je iskorištavanje vjetropotencijala u općini Bosansko Grahovo na lokaciji
Derala.
IV.
Vrijeme trajanja koncesije određuje se na 30
(trideset) godina.
V.
Postupak dodjele koncesije provest će se po
proceduri nadmetanja po pozivu.
VI.
Koncesijska naknada određuje se u iznosu od
minimalno 1,5% od vrijednosti proizvedene električne energije u vjetroparku.
VII.
Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja za
dodjelu koncesije imaju domaće ili strane pravne
osobe, osim subjekata koji su isključeni iz nadme-
Str. 370 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
tanja na temelju članka 3. Uredbe za dodjelu koncesija ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/04).
VIII.
Jamčevina za sudjelovanje u nadmetanju, po
pozivu, određuje se u iznosu od 7.500,00 KM,
(sedam tisuća i petsto konvertibilnih maraka), koja se u pozitivnom ishodu ne vraća nego ostaje za
pokriće troškova postupka, a u suprotnom se cijeli
iznos vraća sudioniku javnog nadmetanja po pozivu.
IX.
Poziv za dodjelu koncesije sadržavat će temeljne elemente iz članka 19. Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije.
X.
Obvezuje se koncesionar da će u roku od 90
dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji
izraditi Studiju zaštite okoliša (Analizu utjecaja
radova i objekata na životnu sredinu užeg i šireg
lokaliteta na lokalitetima poradi zaštite istih) u
suprotnom će se potpisani Ugovor jednostrano
raskinuti.
broj 2/96), članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu
("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj:
5/12) točke X. stavka 2. i 3. Odluke o uvjetima i
načinu korištenja sredstva ostvarenih na temelju
posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 4/12), Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 19. studenoga 2012.
godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća za rad članova Stožera civilne zaštite
I.
Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 6.800,00 KM, odnosno 5% sredstava posebne naknade koja se prikupe u tijeku
proračunske godine.
II.
Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da provede postupak dodjele koncesije.
Odobrena sredstva bit će isplaćena članovima
Stožera civilne zaštite koji su bili angažirani za
vrijeme trajanja elementarne nepogode proglašene
Odlukom Vlade Hercegbosanske županije broj:
16-01-44-4/12 od 4. veljače 2012. godine.
Članovima Stožera imenovanim Rješenjem
Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02242/07 od 22. veljače 2007. godine pripada naknada od po 800,00 KM, a zapovjedniku i načelniku Stožera civilne zaštite isplatit će se po 1.000,00
KM.
XII.
III.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Sredstva iz članka II. ove Odluke isplatit će se
iz sredstava podračuna otvorenog u okviru jedinstvenog računa riznice Ministarstva financija, pod
nazivom: JJR račun za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 1610200033560352 kod Raiffeisen
Bank, transfer za elementarne nepogode.
XI.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-91-1/12
Livno, 19. studenog 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavka 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
IV.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija Hercegbosanske županije.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 371 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-12-5/12
Livno, 19. studenog 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), točke V. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 4/09), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 19. studenoga 2012.
godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Županijskog stožera civilne zaštite
I.
Diana Čačija, imenuje se članom Županijskog
stožera civilne zaštite sa 4. veljače 2012. godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-12-4/12
Livno, 19. studenog 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA,
SOCIJALNE SKRBI IPROGNANIH
Na temelju članka 18.d. stavak 4. Zakona o
temeljima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštite obitelji sa djecom ("Službene novine
Federacije BiH", broj 36/99 i 54/04, 39/06,
14/09), ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih donosi
NAPUTAK
o načinu isplate dodatka za njegu i pomoć od
strane druge osobe, osobama s invaliditetom
čiji je invaliditet nastao nakon 65. godine života
i o načinu vođenja evidencije o korisnicima
prava
I. Temeljne odredbe
1. Ovim Naputkom utvrđuje se visina i način
isplate dodatka za njegu i pomoć od strane druge
osobe osobama s invaliditetom čiji je invaliditet
nastao nakon 65. godina života, a kod kojih je,
sukladno mišljenju Instituta utvrđena potreba za
korištenjem tog prava (u daljnjem tekstu: dodatak
za njegu i pomoć), način vođenja evidencije o korisnicima prava i druga pitanja u svezi ovih isplata
i evidencije.
2. Pravo na dodatak za njegu i pomoć, sukladno odredbama članka 18.d stavka 4. Zakona o temeljima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštite obitelji s djecom ("Službene novine
Federacije BiH", br. 36/99, 54/04,39/06, 14/09), u
daljnjem tekstu: Federalni zakon), ostvarivat će se
sukladno županijskom propisu, odnosno sukladno
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj: 5/98), u
daljnjem tekstu: Županijski zakon) koje reguliraju
doplatak za pomoć i njegu.
Osobe koje su ostvarile pravo na osobnu invalidninu po županijskom zakonu ne mogu istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.
II. Visina i način isplate dodataka za njegu i
pomoć
3. Visina dodatka za pomoć i njegu iznosi:
- u punom iznosu 100% od osnovice iz članka 20. stavak 1. Županijskog zakona,
- u smanjenom iznosu 70% od osnovice iz
članka 20. stavka 1. Županijskog zakona.
Za ostvarivanje prava iz točke 1. ovog Naputka stranka je dužna podnijeti Zahtjev i Uvjerenje o
prebivalištu nadležnoj službi.
Za osobe kojima je sukladno mišljenju Instituta utvrđena potreba za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, prije stupanja na snagu ovog Naputka, pravo teče od 1. 10.
2012. godine.
Str. 372 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Za osobe kojima je sukladno mišljenju Instituta utvrđena potreba za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, poslije stupanja na snagu ovog Naputka, pravo se priznaje
od trenutka podnošenja zahtjeva i traje sve dok
postoje zakonom propisani uvjeti za korištenje tog
prava.
Isplatu mjesečnog dodatka iz točke 2. ovog
Naputka vrši Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
(u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno Zakonu, propisima o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije i ovim Naputkom.
4. Sredstva za novčana primanja iz točke 2.
ovog Naputka isplaćivat će se putem tekućih računa otvorenih kod određenih poslovnih banaka.
5. Centar za socijalni rad ili općinska služba
za upravu kojoj su povjereni poslovi socijalne zaštite (u daljnjem tekstu: nadležne službe) će evidentirane korisnike novčanih primanja iz točke 2.
ovog Naputka izvijestiti da kod poslovne banke,
po svom izboru, otvore svoje tekuće račune, ukoliko iste već ne posjeduju.
6. Nadležne službe dužne su Ministarstvu dostaviti popise svih korisnika razvrstanih po poslovnim
bankama uz naznaku broja transakcijskih računa
tih banaka, najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja rješenja o priznavanju prava.
Spiskovi korisnika sadrže: ime i prezime,
JMBG, adresu, naziv poslovne banke, broj tekućeg računa kod te banke i novčana primanja ostvarena po Zakonu s iznosima u KM.
III. Evidencije o korisnicima prava i izvršenim
isplatama
7. Evidencije o osobama s invaliditetom koje
ostvaruju prava po Zakonu vodi ministarstvo na
temelju osobnih kartona korisnika koje ministarstvu dostavlja nadležna služba uz rješenje.
Osobni karton korisnika, koji vodi nadležna
služba na obrascu, koji je sastavni dio ovog Naputka, sadrži sljedeće podatke:
 osobne podatke o korisniku,
 načinu isplate,
 postotku i stupnju oštećenja organizma,
 temeljnim pravima i iznosima.
8. Nadležne službe odgovorne su za vođenje,
praćenje i evidentiranje svih promjena od utjecaja
na ostvarivanje prava korisnika.
O promjenama iz stavka 1. ove točke, nadležne službe dužne su izvijestiti ministarstvo, u roku
od 15 dana od dana nastanka promjene.
9. CentraInu evidenciju o izvršenim isplatama
sukladno Zakonu i ovom Naputku, vrši ministarstvo.
IV. Instrukcije i obavijesti
10. Dodatne instrukcije i obavještenja značajna za praktičnu primjenu ovog Naputka donosit će
se po ukazanoj potrebi.
V. Završne odredbe
11. Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije", a primjenjivat će se od
1. 10. 2012. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Broj: 09-04-35-97/12
Livno, 28. 09. 2012. godine
Ministar
Darko Horvat v.r.
***
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Str. 373 - Broj 7
Str. 374 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Na temelju članka 27. Pravilnika o sadržaju i
načinu polaganja stručnog ispita namještenika u
organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine" br. 75/05), i točke 3. rješenja broj:
04-01-02-111/06 od 21. 06. 2006. ministar Pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za polaganje stručnog
ispita namještenika i vježbenika srednje školske spreme
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine,
odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Olovo za
zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, na temelju članka
IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene
javne rasprave, na sjednici održanoj 16. 10. 2012.
godine, donio je
PRESUDU
I
U komisiju za polaganje stručnog ispita namještenika i vježbenika srednje stručne spreme iz
članka 26. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
imenuju se:
1. Utvrđuje se da je članak 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH, broj: 46/19), povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu Općine
Olovo.
1. Brankica Milaković - predsjednik ispitivač
iz predmeta osnove ustavnog sistema,
2. Tonka Konta - ispitivač iz predmeta organizacija organa uprave u Federaciji,
3. Ivica Ćosić - ispitivač iz predmeta upravni
postupak,
4. Darko Božić - ispitivač iz predmeta radni
odnosi u organima državne službe,
5. Nusreta Sitnić - ispitivač iz predmeta
uredsko i arhivsko poslovanje u organima
državne službe
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama
Federacije BiH“ i službenim novinama
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
II
Za zapisničara Komisije imenuje se Ivanka
Ćubela
III
Komisija za polaganje stručnog ispita imenuje
se na vrijeme od 2 (dvije) godine.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Broj: 04-01-05-150/12
Livno, 07. 11. 2012. godine
Ministar
Željko Rujević v.r.
***
O b r a z l o ž e nj e
1. Predmet zahtjeva
Načelnik Općine Olovo (u daljnjem tekstu:
podnositelj zahtjeva), dana 08. 03. 2012. godine i
urgencijom za prioritetno rješavanje i donošenje
privremene mjere od 12. 06. 2012. godine, podnio
je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu
(u daljnjem tekstu: zahtjev), Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud Federacije), smatrajući da je odredbama članka 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj:
46/10), (u daljnjem tekstu: osporena odredba zakona) povrijeđeno pravo Općine Olovo na lokalnu
samoupravu.
2. Bitni navodi zahtjeva
U zahtjevu je istaknuto da je Općina Olovo
utemeljitelj i vlasnik u sto postotno procentualnom učešću od 2001. godine Javno-zdravstvene
ustanove banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“
Olovo, te da se radi o ustanovi koja obnaša djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije. Registrirana je kao zdravstvena ustanova. Podnositelj u
zahtjevu tvrdi, da se donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u 2010. godini, mijenjaju odnosi
prema lokalnoj zajednici, te se osporenom odred-
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 375 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
bom zakona, kojom je propisano da općina može
biti utemeljitelj doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i ljekarne, mijenja pravno stanje i općini se isto uskraćuje, tako što više ne može biti utemeljitelj lječilišta kao javne zdravstvene
ustanove. Naime, odredbom članka 53. stavak 4.
citiranog zakona, Zeničko-dobojski kanton postaje
utemeljitelj bolnice, lječilišta, zavoda za javno
zdravstvo, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao
specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, ljekarne, ustanove za hitnu medicinsku pomoć
i ustanove za zdravstvenu njegu kući. Podnositelj
zahtjeva je također naveo, da je Prelaznim odredbama navedenog zakona, člankom 234. st. 1. i 4.,
izvršena povreda prava koja pripada Općini Olovo, jer su ovim odredbama propisani rok i način
uspostavljanja novog pravnog stanja u pogledu
utemeljiteljskih prava nad zdravstvenim ustanovama, kao i način financiranja istih.
Prema mišljenju podnositelja zahtjeva, osporenom odredbom ovog zakona, povrijeđeno je
pravo općini na lokalnu samoupravu i u odnosu na
članak 4. stavak 6. Europsku povelju o lokalnoj
samoupravi, kao i u odnosu na odredbe članka 8.
stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06), jer pri pripremanju i donošenju zakona, lokalne vlasti nisu
konzultirane na odgovarajući način, niti su učestvovale u procesu planiranja odluka o stvarima
koje ih se direktno tiču. Takođe, u zahtjevu se
elaborira i stavak 6 osporenog članka zakona, jer
odredbe ovog članka ostavljaju mogućnost općini
da bude u svojstvu suutemeljitelja lječilišta u mješovitom vlasništvu.
Iz svega navedenog podnositelj zahtjeva predložio je da Ustavni sud Federacije, donese presudu, kojom će utvrditi da je osporenim člankom
zakona povrijeđeno pravo Općini Olovo na lokalnu samoupravu, te da ovaj Sud donese prelazno
rješenje, na temelju članka IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dati mogućnost, da u roku od šest mjeseci, od dana donošenja
ove presude usuglasi osporenu odredbu zakona sa
ovom presudom.
37/03), Ustavni sud Federacije dostavio je dana
26. 03. 2012. godine zahtjev drugoj strani u postupku, donositeljima navedenog zakona, Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Druga strana u ovom
postupku se nije očitovala na navode zahtjeva.
4. Sjednica Suda s javnom raspravom
Javna rasprava u ovom ustavnosudskom predmetu, kojoj su nazočili opunomoćenici podnositelja zahtjeva, održana je 16. 10. 2012. godine.
Podnositelj zahtjeva je u cijelosti ostao kod
navoda iz zahtjeva, s tim što je dodao da je Vlada
Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj
dana 16.08.2012. godine, Zaključkom utvrdila
Prijedlog odluke o prenošenju prava i obveza
utemeljitelja nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, a Skupština Zeničko-dobojskog kantona na
sjednici održanoj dana 30. 08. 2012. godine, donijela Odluku o preuzimanju prava i obveza nad
Javnom zdravstvenom ustanovom banjskorekreativni centar „Aquaterm“ Olovo („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/12)
(u daljnjem tekstu: Odluka), kojom ovaj kanton,
vidljivo u članku 4. Odluke, zadržava upravljačka
prava nad ustanovom „Aquaterm“, a odredbom
članka 5. Odluke, Vlada Kantona zadržava pravo
jednostranog opoziva Odluke. Prema podnositelju
zahtjeva, čl. 2. i 3. Odluke, nametnute su financijske obveze podnositelju, te se radi o štetnoj Odluci, koja je podnositelju zahtjeva nametnula obveze
bez ikakvih prava. Od bitnih činjenica, podnositelj
zahtjeva je naveo i da je u tijeku procedura po
Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, podneskom broj:
613/12, od 15.10.2012. godine, ovom Sudu dao
svoje mišljenje u svezi zahtjeva podnositelja. Citiranim podneskom je potvrđeno i da ovo tijelo nije
konzultirano u postupku donošenja navedenog
zakona, što je suprotno odredbama članka 56. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine, te Savez općina i gradova
Federacije Bosne i Hercegovine pruža podršku
lokalnoj zajednici i podnositelju zahtjeva.
5. Ovlaštenje za pokretanje postupka:
3. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Sukladno članku 16. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH, br. 6/95 i
Sukladno članku IV.C.10. (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je ovlašten za pokreta-
Str. 376 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
nje postupka zaštite prava na lokalnu samoupravu
pred ovim Sudom.
Stranke u ovom predmetu, na temelju Amandmana XVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine su: načelnik Općine Olovo i Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine (Zastupnički dom
i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine).
6. Relevantno pravo
6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
VI Općinske vlasti
Članak 2.
(1). U općini se ostvaruje lokalna samouprava.
6.2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi
Članak 4. stavak 6.
Lokalne vlasti će biti konzultirane u najvećoj
mogućoj mjeri, blagovremeno i na odgovarajući
način, u procesu planiranja i donošenja odluka o
svim stvarima koje ih se direktno tiču.
6.3. Zakon o načelima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine
-








-
-
Članak 8. stavak 3.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
- osiguranje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno Ustavu;
- donošenje proračuna jedinica lokalne samouprave;
- donošenje programa i planova razvoja jedinica lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje
- utvrđivanje i provođenje politike uređenja
prostora i zaštite čovjekove okoline;
- donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući i zoniranje;
- utvrđivanje i provođenje stambene politike
i donošenje programa stambene i druge izgradnje
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje
visine naknada za korištenje javnih dobara
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja,
korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem
-
-
-
utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave
utvrđivanje politike upravljanja prirodnim
resursima jedinice lokalne samouprave i
raspodjele sredstava ostvarenih na temelju
njihovog korištenja
upravljanje, financiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
vodosnabdijevanje, odvođenje i preradu
otpadnih voda,
prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada
održavanje javne čistoće
gradsko groblje
ulična rasvjeta
javna parkirališta
javna parkirališta
parkovi;
organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,
utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja; unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i financiranje javnih ustanova
predškolskog obrazovanja,
utemeljenje, upravljanje, financiranje i
unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
utemeljenje, upravljanje, unapređenje i financiranje ustanova i izgradnja objekata za
zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite,
obrazovanja, kulture i sporta , te osiguranja
financijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima jedinica lokalne samouprave;
analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti
ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema
nadležnim organima za ova pitanja;
organiziranje, provođenje i odgovornost za
mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa;
uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastite
nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
donošenje propisa o porezima, naknadama,
doprinosima i pristojbama iz nadležnosti
jedinice lokalne samouprave;
raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave;
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 377 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
-
raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o
zaduženju jedinica lokalne samouprave;
preduzimanje mjera za osiguranje higijene
i zdravlja;
osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV
stanica sukladno zakonu;
osiguranje i vođenje evidencije o osobnim
stanjima građana i biračkih spiskova;
poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
uspostavljanje organizacije mjesne samouprave;
Zaštita životinja.
Članak 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti, dužne
su u najvećoj mogućoj mjeri konzultirati jedinice
lokalne samouprave u postupku donošenja propisa
koji ih se direktno tiču.
Konzultiranje, u smislu iz prethodnog stavka
ovog članka, federalne, odnosno kantonalne vlasti
vrše putem Saveza općina i gradova.
za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove u svim oblicima
vlasništva.
Kantonalnim propisima može se bliže odrediti
utemeljenje zdravstvenih ustanova na primarnoj
razini zdravstvene zaštite.
Članak 234. stavak 1. i stavak 4.
Općina, kanton, Federacija preuzet će utemeljiteljska prava nad zdravstvenim ustanovama čiji
su utemeljitelji u roku od 24 mjeseca, od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Odluku o preuzimanju utemeljiteljskih prava
iz stavka 1. ovog članka donosi općinsko vijeće k,
zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament
Federacije BiH.
Do preuzimanja utemeljiteljskih prava iz stavka 1. ovog članka, utemeljiteljska prava nad tim
zdravstvenim ustanovama vrše tijela mjerodavna
po propisima koji su važili do dana stupanja na
snagu ovog zakona.
6.4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Članak 53.
Zdravstvenu djelatnost obnašaju zdravstvene
ustanove koje utemeljuje Federacija, kanton odnosno općina, te domaće i strane fizičke ili pravne
osobe u svim oblicima vlasništva.
Federacija je utemeljitelj federalnih zavoda iz
članka 43. stavak 1. ovog Zakona.
Jedan ili više kantona i Federacija zajedno
mogu biti utemeljitelji sveučilišno-kliničke bolnice i zavoda.
Kanton može biti utemeljitelj bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za
medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene
ustanove, doma zdravlja, ljekarne, ustanove za
hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.
Općina može biti utemeljitelj doma zdravlja,
ustanove za zdravstvenu njegu u kući i ljekarne.
Domaće i strane fizičke, odnosno pravne osobe mogu biti utemeljitelji poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, ljekarne, ustanove
Od dana preuzimanja utemeljiteljskih prava
nad zdravstvenim ustanova općina, kantona, odnosno Federacije, Vlada Federacije BiH, vlada
kantona odnosno općinsko vijeće imenovat će tijela upravljanja rukovođenja i nadzora zdravstvene
ustanove sukladno ovom zakonu, a obveza uteljitelja u pogledu financiranja zdravstvene ustanove
vrši se iz proračuna općine, kantona, odnosno Federacije.
7. Činjenično stanje
Na temelju izlaganja podnositelja zahtjeva
koje je potkrijepljeno dokumentacijom kao objektivnim dokazima, a što nije osporeno od strane
druge strane u postupku, Ustavni sud Federacije je
je utvrdio relevantne činjenice. Općina Olovo je
bila utemeljitelj Javno-zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, te se
radi o ustanovi koja obnaša djelatnost fizikalne
medicine i rehabilitacije. Registrirana je kao
zdravstvena ustanova, koja nesporno koristi prirodne resurse uglavnom locirane na teritoriji Općine Olovo. Kao takva, izvjesno je jedan od stubova
razvoja Općine Olovo, značajna i u smislu zdravstveno-banjskog turizma. Prema osporenoj odredbi zakona se međutim takvo faktičko i pravno stanje, bez ikakve konzultacije sa lokalnom zajedni-
Str. 378 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
com kao ni Savezom općina i gradova u Federaciji
Bosne i Hercegovine, potpuno mijenja na način da
se lokalna zajednica faktički razvlašćuje, odnosno
izvodi iz ranije stečenog prava, a da pritom nije
niti konzultirana niti je imala ikakav utjecaj na
ovo važno pitanje koje je od velikog interesa za tu
lokalnu zajednicu. Primjenom osporene odredbe
zakona se uspostavlja novi pravni režim u kojem
utemeljitelj ovakve ustanove može biti samo kanton. U konkretnom slučaju, Odlukom je viši novo
vlasti, Zeničko-dobojski kanton, a primjenjujući i
realizirajući ovu osporenu zakonsku odredbu, ponovo prenio utemeljiteljska prava na podnositelja
zahtjeva, ali, što je vidljivo iz citirane Odluke, u
suženom obliku. Naime, njom su utvrđene obveze
za lokalnu zajednicu, a prava za kanton. Predmetna Odluka, iako nije dio postavljenog zahtjeva,
pokazuje odnos viših nivoa vlasti u odnosu na lokalnu zajednicu u ovom, konkretnom slučaju.
Nametanje obveza i to u smislu investicijskih ulaganja i sl., na jednostran način, kako je to propisano Odlukom, izvjesno je suprotno temeljnim načelima zaštite prava na loklanu samoupravu.
nja imovinom i prirodnim resursima lokalne zajednice.
Odluka prezentirana na javnoj raspravi je
podzakonski akt, suštinski donesena u svrhu provođenja zakonske odredbe koja je bila predmet
odlučivanja u ovom postupku. U tom pravcu nije
postojalo izričito proširenje zahtjeva za zaštitu
lokalne smouprave. Ustavni sud Federacije međutim smatra da i navedena Odluka podliježe
posljedicama dejstva presuda ovog Suda u smislu
odredbi članka IV. C. 3. 12. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine i članka 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Iz navedenih razloga, Ustavni sud Federacije
odlučio je kao u izreci ove presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je
većinom od pet glasova, odlučujući u sastavu: dr.
Kata Senjak, predsjednica Suda; Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović, suci Suda.
8. Zaključak
Neosporena je činjenica da podnositelj zahtjeva ni osobno, ni putem Saveza općina i gradova
Federacije Bosne i Hercegovine, nije konzultiran
od strane višeg nivoa vlasti (donositelja zakona
čija se specifična odredba osporava u ovom postupku) u procesu donošenja odluka, zakona i akata koji ih se najdirektnije tiču i od velikog su interesa za tu lokalnu zajednicu. Pravo podnositelja
zatjeva da bude konzultiran u konkretnom slučaju
je zagarantirano kako naprijed citiranim odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi, tako
i odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nadalje, ovaj Sud je utvrdio, da je povreda
prava na lokalnu samoupravu podnositelju zahtjeva učinjena i iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o promjeni utemeljiteljskih prava banjskorekreativnog centra „Aquaterm“, a koja prava
spadaju u imovinska prava jedinice lokalne samouprave i to na lječilištu koje koristi prirodne resurse (termalne vode) pretežnim dijelom na području
te lokalne zajednice. Stoga, osim povrede prava
na konzultaciju, pri donošenju osporene odredbe
zakona ovlašteni zakonodavac nije vodio računa o
pravima podnositelja zahtjeva iz članka 8. stavak
3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u smislu prava na utvrđivanje politike upravljanja i raspolaga-
Broj: U-12/12
16. 10. 2012. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Kata Senjak
***
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine,
odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Olovo za
zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, na osnovu člana
IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene
javne rasprave, na sjednici održanoj 16. 10. 2012.
godine, donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je član 53. stav 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH, broj: 46/19), povređuje pravo
na lokalnu samoupravu Općine Olovo.
2. Presudu objaviti u „Službenim novinama
Federacije BiH“ i službenim novinama
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 379 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
O b r a z l o ž e nj e
1. Predmet zahtjeva
Načelnik Općine Olovo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), dana 08. 03. 2012. godine i urgencijom za prioritetno rješavanje i donošenje
privremene mjere od 12 .06. 2012. godine, podnio
je zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu
(u daljem tekstu: zahtjev), Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), smatrajući da je odredbama
člana 53. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10),
(u daljem tekstu: osporena odredba zakona) povrijeđeno pravo Općine Olovo na lokalnu samoupravu.
2. Bitni navodi zahtjeva
U zahtjevu je istaknuto da je Općina Olovo
osnivač i vlasnik u sto postotno procentualnom
učešću od 2001. godine Javno-zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, te da se radi o ustanovi koja obavlja djelatnost
fizikalne medicine i rehabilitacije. Registrovana je
kao zdravstvena ustanova. Podnosilac u zahtjevu
tvrdi, da se donošenjem Zakona o zdravstvenoj
zaštiti u 2010. godini, mijenjaju odnosi prema lokalnoj zajednici, te se osporenom odredbom zakona, kojom je propisano da općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu
njegu u kući i apoteke, mijenja pravno stanje i
općini se isto uskraćuje, tako što više ne može biti
osnivač lječilišta kao javne zdravstvene ustanove.
Naime, odredbom člana 53. stav 4. citiranog zakona, Zeničko-dobojski kanton postaje osnivač
bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti
ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane
zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke,
ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove
za zdravstvenu njegu kući. Podnosilac zahtjeva je
također naveo, da je Prelaznim odredbama navedenog zakona, članom 234. st. 1. i 4., izvršena
povreda prava koja pripada Općini Olovo, jer su
ovim odredbama propisani rok i način uspostavljanja novog pravnog stanja u pogledu osnivačkih
prava nad zdravstvenim ustanovama, kao i način
finansiranja istih.
Prema mišljenju podnosioca zahtjeva, osporenom odredbom ovog zakona, povrijeđeno je pravo
općini na lokalnu samoupravu i u odnosu na član
4. stav 6. Evropsku povelju o lokalnoj samoupra-
vi, kao i u odnosu na odredbe člana 8. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06), jer pri pripremanju i
donošenju zakona, lokalne vlasti nisu konsultovane na odgovarajući način, niti su učestvovale u
procesu planiranja odluka o stvarima koje ih se
direktno tiču. Takođe, u zahtjevu se elaborira i
stav 6. osporenog člana zakona, jer odredbe ovog
člana ostavljaju mogućnost općini da bude u svojstvu suosnivača lječilišta u mješovitom vlasništvu.
Iz svega navedenog podnosilac zahtjeva predložio je da Ustavni sud Federacije, donese presudu, kojom će utvrditi da je osporenim članom zakona povrijeđeno pravo Općini Olovo na lokalnu
samoupravu, te da ovaj Sud donese prelazno rješenje, na osnovu člana IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim će Parlamentu
Federacije Bosne i Hercegovine dati mogućnost,
da u roku od šest mjeseci, od dana donošenja ove
presude uskladi osporenu odredbu zakona sa
ovom presudom.
3. Bitni navodi odgovora na zahtjev
U skladu sa članom 16. Zakona o postupku
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br.
6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije dostavio je
dana 26.03.2012. godine zahtjev drugoj strani u
postupku, donosiocima navedenog zakona, Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Druga strana u ovom
postupku se nije očitovala na navode zahtjeva.
4. Sjednica Suda sa javnom raspravom
Javna rasprava u ovom ustavnosudskom predmetu, na kojoj su prisustvovali punomoćnici podnosioca zahtjeva, održana je 16.10.2012. godine.
Podnosilac zahtjeva je u cijelosti ostao kod
navoda iz zahtjeva, s tim što je dodao da je Vlada
Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj
dana 16. 08. 2012. godine, Zaključkom utvrdila
Prijedlog odluke o prenošenju prava i obaveza
osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom
banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, a
Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici
održanoj dana 30.08.2012. godine, donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza nad Javnom
zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/12) (u daljem
Str. 380 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
tekstu: Odluka), kojom ovaj kanton, vidljivo u
članu 4. Odluke, zadržava upravljačka prava nad
ustanovom „Aquaterm“, a odredbom člana 5. Odluke, Vlada Kantona zadržava pravo jednostranog
opoziva Odluke. Prema podnosiocu zahtjeva, čl.
2. i 3. Odluke, nametnute su finansijske obaveze
podnosiocu, te se radi o štetnoj Odluci, koja je
podnosiocu zahtjeva nametnula obaveze bez ikakvih prava. Od bitnih činjenica, podnosilac zahtjeva je naveo i da je u toku procedura po Prijedlogu
zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
kao i da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, podneskom broj: 613/12, od
15. 10. 2012. godine, ovom Sudu dao svoje mišljenje u vezi zahtjeva podnosioca. Citiranim podneskom je potvrđeno i da ovo tijelo nije konsultovano u postupku donošenja navedenog zakona,
što je suprotno odredbama člana 56. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pruža podršku lokalnoj zajednici i podnosiocu zahtjeva.
5. Ovlaštenje za pokretanje postupka:
U skladu sa članom IV.C.10. (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašten za pokretanje postupka zaštite prava na lokalnu samoupravu
pred ovim Sudom.
Stranke u ovom predmetu, na osnovu Amandmana XVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine su: načelnik Općine Olovo i Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine (Predstavnički
dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine).
6. Relevantno pravo
6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
VI Općinske vlasti
Član 2.
(1). U općini se ostvaruje lokalna samouprava.
6.2. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Član 4. stav 6.
Lokalne vlasti će biti konsultovane u najvećoj
mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući
način, u procesu planiranja i donošenja odluka o
svim stvarima koje ih se direktno tiču.
6.3. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
Član 8. stav 3.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
- osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom;
- donošenje budžeta jedinica lokalne samouprave;
- donošenje programa i planova razvoja jedinica lokalne samouprave i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje
- utvrđivanje i provođenje politike uređenja
prostora i zaštite čovjekove okoline;
- donošenje prostornih , urbanističkih i provedbenih planova, uključujući i zoniranje;
- utvrđivanje i provođenje stambene politike
i donošenje programa stambene i druge izgradnje
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje
visine naknada za korištenje javnih dobara;
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja
, korištenja i upravljanja građevinskim
zemljištem;
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave
- utvrđivanje politike upravljanja prirodnim
resursima jedinice lokalne samouprave i
raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu
njihovog korištenja;
- upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
 vodosnabdijevanje, odvođenje i preradu
otpadnih voda,
 prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada
 održavanje javne čistoće
 gradsko groblje
 ulična rasvjeta
 javna parkirališta
 javna parkirališta
 parkovi;
- organizovanje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,
- utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja; unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova
predškolskog obrazovanja,
- osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
- osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za za-
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 381 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
-
-
-
dovoljavanje potreba stanovništva u oblasti
kulture i sporta;
ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite,
obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranja
finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa
potrebama stanovništva i mogućnostima
jedinica lokalne samouprave;
analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti
ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema
nadležnim organima za ova pitanja;
organizovanje, provođenje i odgovornost
za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i
prirodnih katastrofa;
uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastite
nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
donošenje propisa o porezima, naknadama,
doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave;
raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o
zaduženju jedinica lokalne samouprave;
preduzimanje mjera za osiguranje higijene
i zdravlja;
osiguranje uslova rada lokalnih radio i TV
stanica u skladu sa zakonom;
osiguranje i vođenje evidencije o ličnim
stanjima građana i biračkih spiskova;
poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
organizovanje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
uspostavljanje organizacije mjesne samouprave;
Zaštita životinja.
Član 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti, dužne
su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice
lokalne samouprave u postupku donošenja propisa
koji ih se direktno tiču.
Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava
ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti
vrše putem Saveza općina i gradova.
6.4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Član 53.
Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene
ustanove koje osniva Federacija, kanton odnosno
općina, te domaća i strana fizička ili pravna lica u
svim oblicima vlasništva.
Federacija je osnivač federalnih zavoda iz člana 43. stav 1. ovog Zakona.
Jedan ili više kantona i Federacija zajedno
mogu biti osnivači univerzitetsko-kliničke bolnice
i zavoda.
Kanton može biti osnivač bolnice, lječilišta,
zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za
medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene
ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za
hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.
Općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke.
Domaća i strana fizička, odnosno pravna lica
mogu biti osnivači poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, apoteke, ustanove za
zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu
njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove u svim oblicima vlasništva.
Kantonalnim propisima može se bliže odrediti
osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
Član 234. stav 1. i stav 4.
Općina, kanton, Federacija preuzet će osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su
osnivači u roku od 24 mjeseca, od dana stupanja
na snagu ovog zakona.
Odluku o preuzimanju osnivačkih prava iz
stava 1. ovog člana donosi općinsko vijeće, zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament Federacije BiH.
Do preuzimanja osnivačkih prava iz stav 1.
ovog člana, osnivačka prava nad tim zdravstvenim
ustanovama vrše tijela mjerodavna po propisima
koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.
Od dana preuzimanja osnivačkih prava nad
zdravstvenim ustanova općina, kantona, odnosno
Federacije, Vlada Federacije BiH , vlada kantona
odnosno općinsko vijeće imenovat će tijela upravljanja rukovođenja i nadzora zdravstvene ustano-
Str. 382 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ve u skladu sa ovim zakonom, a obaveza osnivača
u pogledu finansiranja zdravstvene ustanove vrši
se iz budžeta općine, kantona, odnosno Federacije.
7. Činjenično stanje
Na osnovu izlaganja podnosioca zahtjeva koje
je potkrijepljeno dokumentacijom kao objektivnim dokazima, a što nije osporeno od strane druge
strane u postupku, Ustavni sud Federacije je je
utvrdio relevantne činjenice. Općina Olovo je bila
osnivač Javno-zdravstvene ustanove banjskorekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, te se radi o
ustanovi koja obavlja djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije. Registrovana je kao zdravstvena ustanova, koja nesporno koristi prirodne resurse uglavnom locirane na teritoriji Općine Olovo.
Kao takva, izvjesno je jedan od stubova razvoja
Općine Olovo, značajna i u smislu zdravstvenobanjskog turizma. Prema osporenoj odredbi zakona se međutim takvo faktičko i pravno stanje , bez
ikakve konsultacije sa lokalnom zajednicom kao
ni Savezom općina i gradova u Federaciji Bosne i
Hercegovine, potpuno mijenja na način da se lokalna zajednica faktički razvlašćuje, odnosno izvodi iz ranije stečenog prava, a da pritom nije niti
konsultovana niti je imala ikakav utjecaj na ovo
važno pitanje koje je od velikog interesa za tu lokalnu zajednicu. Primjenom osporene odredbe
zakona se uspostavlja novi pravni režim u kojem
osnivač ovakve ustanove može biti samo kanton.
U konkretnom slučaju, Odlukom je viši novo
vlasti, Zeničko-dobojski kanton, a primjenjujući i
realizujući ovu osporenu zakonsku odredbu, ponovo prenio osnivačka prava na podnosioca zahtjeva, ali, što je vidljivo iz citirane Odluke, u suženom obliku. Naime, njom su utvrđene obaveze
za lokalnu zajednicu, a prava za kanton. Predmetna Odluka, iako nije dio postavljenog zahtjeva,
pokazuje odnos viših nivoa vlasti u odnosu na lokalnu zajednicu u ovom, konkretnom slučaju.
Nametanje obaveza i to u smislu investicijskih
ulaganja i sl., na jednostran način, kako je to propisano Odlukom, izvjesno je suprotno osnovnim
principima zaštite prava na loklanu samoupravu.
ta koji ih se najdirektnije tiču i od velikog su interesa za tu lokalnu zajednicu. Pravo podnosioca
zatjeva da bude konsultovan u konkretnom slučaju
je zagarantovano kako naprijed citiranim odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi,
tako i odredbama Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nadalje, ovaj Sud je utvrdio, da je povreda
prava na lokalnu samoupravu podnosiocu zahtjeva
učinjena i iz razloga što se u konkretnom slučaju
radi o promjeni osnivačkih prava banjsko- rekreativnog centra „Aquaterm“, a koja prava spadaju u
imovinska prava jedinice lokalne samouprave i to
na lječilištu koje koristi prirodne resurse (termalne
vode) pretežnim dijelom na području te lokalne
zajednice. Zbog toga, osim povrede prava na konsultaciju, pri donošenju osporene odredbe zakona
ovlašteni zakonodavac nije vodio računa o pravima podnosioca zahtjeva iz člana 8. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine, posebno u smislu prava na
utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja
imovinom i prirodnim resursima lokalne zajednice.
Odluka prezentovana na javnoj raspravi je
podzakonski akt, suštinski donesena u svrhu provođenja zakonske odredbe koja je bila predmet
odlučivanja u ovom postupku. U tom pravcu nije
postojalo izričito proširenje zahtjeva za zaštitu
lokalne smouprave. Ustavni sud Federacije međutim smatra da i navedena Odluka podliježe
posljedicama dejstva presuda ovog Suda u smislu
odredbi člana IV. C. 3. 12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 41. Zakona o postupku
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz navedenih razloga, Ustavni sud Federacije
odlučio je kao u izreci ove presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je
većinom od pet glasova, odlučujući u sastavu: dr.
Kata Senjak, predsjednica Suda; Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović, sudije Suda.
8. Zaključak
Neosporena je činjenica da podnosilac zahtjeva ni lično, ni putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, nije konsultovan
od strane višeg nivoa vlasti (donosilaca zakona
čija se specifična odredba osporava u ovom postupku) u procesu donošenja odluka, zakona i aka-
Broj: U-12/12
16.10.2012. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Kata Senjak
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 383 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
***
Уставни суд Федерације Босне и
Херцеговине, одлучујући о захтјеву начелника
Општине Олово за заштиту права на локалну
самоуправу у вези са Законом о здравственој
заштити, на основу члана IV.Ц.10.(3) Устава
Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са
Амандманом XCVI на Устав Федерације Босне
и Херцеговине, након проведене јавне
расправе, на сједници одржаној 16. 10. 2012.
године, донио је
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да је члан 53. став 5. Закона
о здравственој заштити („Службене
новине Федерације БиХ, број: 46/19),
повређује право на локалну самоуправу
Општине Олово.
2. Пресуду објавити у „Службеним
новинама
Федерације
БиХ“
и
службеним
новинама
кантона
у
Федерацији Босне и Херцеговине.
Образложење
1. Предмет захтјева
Начелник Општине Олово (у даљем тексту:
подносилац захтјева), дана 08. 03. 2012. године
и ургенцијом за приоритетно рјешавање и
доношење привремене мјере од 12. 06. 2012.
године, поднио је захтјев за заштиту права на
локалну самоуправу (у даљем тексту: захтјев),
Уставном
суду
Федерације
Босне
и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд
Федерације), сматрајући да је одредбама члана
53. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службене новине Федерације БиХ“, број:
46/10), (у даљем тексту: оспорена одредба
закона) повријеђено право Општине Олово на
локалну самоуправу.
2. Битни наводи захтјева
У захтјеву је истакнуто да је Општина
Олово оснивач и власник у сто постотно
процентуалном учешћу од 2001. године Јавноздравствене установе бањско-рекреативни
центар „Акватерм“ Олово, те да се ради о
установи која обавља дјелатност физикалне
медицине и рехабилитације. Регистрована је
као здравствена установа. Подносилац у
захтјеву тврди, да се доношењем Закона о
здравственој заштити у 2010. години, мијењају
односи према локалној заједници, те се
оспореном одредбом закона, којом је
прописано да општина може бити оснивач
дома здравља, установе за здравствену његу у
кући и апотеке, мијења правно стање и
општини се исто ускраћује, тако што више не
може бити оснивач љечилишта као јавне
здравствене установе. Наиме, одредбом члана
53. став 4. цитираног закона, Зеничко-добојски
кантон постаје оснивач болнице, љечилишта,
завода за јавно здравство, завода за медицину
рада кантона, завода за болести овисности
кантона,
завода
као
специјализиране
здравствене установе, дома здравља, апотеке,
установе за хитну медицинску помоћ и
установе за здравствену његу
кући.
Подносилац захтјева је такођер навео, да је
Прелазним одредбама наведеног закона,
чланом 234. ст. 1. и 4., извршена повреда
права која припада Општини Олово, јер су
овим одредбама прописани рок и начин
успостављања новог правног стања у погледу
оснивачких
права
над
здравственим
установама, као и начин финансирања истих.
Према мишљењу подносиоца захтјева,
оспореном одредбом овог закона, повријеђено
је право општини на локалну самоуправу и у
односу на члан 4. став 6. Европску повељу о
локалној самоуправи, као и у односу на
одредбе члана 8. став 3. Закона о принципима
локалне самоуправе у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ, број: 49/06), јер при припремању и
доношењу закона, локалне власти нису
консултоване на одговарајући начин, нити су
учествовале у процесу планирања одлука о
стварима које их се директно тичу. Такође, у
захтјеву се елаборира и став 6. оспореног
члана закона, јер одредбе овог члана остављају
могућност општини да буде у својству
суоснивача
љечилишта
у
мјешовитом
власништву.
Из свега наведеног подносилац захтјева
предложио је да Уставни суд Федерације,
донесе пресуду, којом ће утврдити да је
оспореним чланом закона повријеђено право
Општини Олово на локалну самоуправу, те да
овај Суд донесе прелазно рјешење, на основу
члана IV.Ц.12.б) Устава Федерације Босне и
Херцеговине, којим ће Парламенту Федерације
Босне и Херцеговине дати могућност, да у
року од шест мјесеци, од дана доношења ове
Str. 384 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
пресуде усклади оспорену одредбу закона са
овом пресудом.
3. Битни наводи одговора на захтјев
У складу са чланом 16. Закона о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ, бр. 6/95 и 37/03), Уставни суд Федерације
доставио је дана 26. 03. 2012. године захтјев
другој страни у поступку, доносиоцима
наведеног закона, Представничком дому и
Дому народа Парламента Федерације Босне и
Херцеговине. Друга страна у овом поступку се
није очитовала на наводе захтјева.
4. Сједница Суда са јавном расправом
Јавна расправа у овом уставносудском
предмету, на којој су присуствовали
пуномоћници подносиоца захтјева, одржана је
16.10.2012. године.
Подносилац захтјева је у цијелости остао
код навода из захтјева, с тим што је додао да
је Влада Зеничко-добојског кантона, на
сједници одржаној дана 16. 08. 2012. године,
Закључком утврдила Приједлог одлуке о
преношењу права и обавеза оснивача над
Јавном здравственом установом бањскорекреативни центар „Акватерм“ Олово, а
Скупштина Зеничко-добојског кантона
на
сједници одржаној дана 30. 08. 2012. године,
донијела Одлуку о преузимању права и
обавеза над Јавном здравственом установом
бањско-рекреативни центар „Акватерм“ Олово
(„Службене
новине
Зеничко-добојског
кантона“, број: 14/12) (у даљем тексту:
Одлука), којом овај кантон, видљиво у члану
4. Одлуке, задржава управљачка права над
установом „Акватерм“, а одредбом члана 5.
Одлуке, Влада Кантона задржава право
једностраног
опозива
Одлуке.
Према
подносиоцу захтјева, чл. 2. и 3. Одлуке,
наметнуте су финансијске обавезе подносиоцу,
те се ради о штетној Одлуци, која је
подносиоцу захтјева наметнула обавезе без
икаквих права. Од битних чињеница,
подносилац захтјева је навео и да је у току
процедура по Приједлогу закона о измјени
Закона о здравственој заштити, као и да је
Савез општина и градова Федерације Босне и
Херцеговине, поднеском број: 613/12, од 15.
10. 2012. године, овом Суду дао своје
мишљење у вези захтјева подносиоца.
Цитираним поднеском је потврђено и да ово
тијело није
консултовано у поступку
доношења наведеног закона, што је супротно
одредбама члана 56. Закона о принципима
локалне самоуправе у Федерацији Босне и
Херцеговине, те Савез општина и градова
Федерације Босне и Херцеговине пружа
подршку локалној заједници и подносиоцу
захтјева.
5. Овлашћење за покретање поступка:
У складу са чланом IV.Ц.10. (3) Устава
Федерације Босне и Херцеговине, а у вези с
Амандманом XCVI на Устав Федерације Босне
и Херцеговине, подносилац захтјева
је
овлашћен за покретање поступка заштите
права на локалну самоуправу пред овим
Судом.
Странке у овом предмету, на основу
Амандмана XVI на Устав Федерације Босне и
Херцеговине су: начелник Општине Олово и
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
(Представнички дом и Дом народа Парламента
Федерације Босне и Херцеговине).
6. Релевантно право
6.1.
Устав
Федерације
Херцеговине
VI Општинске власти
Босне
и
Члан 2.
(1). У општини се остварује локална
самоуправа.
6.2. Европска повеља
самоуправи
Члан 4. став 6.
о
локалној
Локалне власти ће бити консултоване у
највећој могућој мјери, правовремено и на
одговарајући начин, у процесу планирања и
доношења одлука о свим стварима које их се
директно тичу.
6.3. Закон о принципима локалне
самоуправе у
Федерацији Босне
и
Херцеговине
Члан 8. став 3.
У властите надлежности јединице локалне
самоуправе посебно спадају:
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 385 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
-
-








-
-
осигурање и заштита људских права и
основних слобода у складу са Уставом;
доношење буџета јединица локалне
самоуправе;
доношење програма и планова развоја
јединица
локалне
самоуправе
и
стварање услова за привредни развој и
запошљавање
утврђивање и провођење политике
уређења простора и заштите човјекове
околине;
доношење просторних, урбанистичких и
проведбених планова, укључујући и
зонирање;
утврђивање и провођење стамбене
политике
и
доношење
програма
стамбене и друге изградње
утврђивање политике коришћења и
утврђивање
висине
накнада
за
коришћење јавних добара
утврђивање
и
вођење
политике
располагања, коришћења и управљања
грађевинским земљиштем
утврђивање политике управљања и
располагања
имовином
јединице
локалне самоуправе
утврђивање
политике
управљања
природним ресурсима јединице локалне
самоуправе и расподјеле средстава
остварених
на
основу
њиховог
коришћења;
управљање, финансирање и унапређење
дјелатности
и
објеката
локалне
комуналне инфраструктуре:
водоснабдијевање, одвођење и прераду
отпадних вода,
прикупљање и одлагање чврстог отпада
одржавање јавне чистоће
градско гробље
улична расвјета
јавна паркиралишта
јавна паркиралишта
паркови
организовање и унапређење локалног
јавног пријевоза,
утврђивање политике предшколског
образовања;
унапређење
мреже
установа, те управљање и финансирање
јавних
установа
предшколског
образовања,
оснивање, управљање, финансирање и
унапређење
установа
основног
образовања;
-
-
-
-
-
-
-
оснивање, управљање, унапређење и
финансирање установа и изградња
објеката за задовољавање потреба
становништва у области културе и
спорта;
оцјењивање рада установа и квалитета
услуга
у
дјелатности
здравства,
социјалне заштите, образовања, културе
и спорта, те осигурања финансијских
средстава за унапређење њиховог рада и
квалитета услуга у складу са потребама
становништва и могућностима јединица
локалне самоуправе;
анализа стања јавног реда и мира,
сигурности људи и имовине, те
предлагање мјера према надлежним
органима за ова питања;
организовање, провођење и одговорност
за мјере заштите и спасавања људи и
материјалних добара од елементарних
непогода и природних катастрофа;
успостављање и вршење инспекцијског
надзора над извршавањем прописа из
властите надлежности јединице локалне
самоуправе;
доношење
прописа
о
порезима,
накнадама, доприносима и таксама из
надлежности
јединице
локалне
самоуправе;
расписивање референдума за подручје
јединице локалне самоуправе;
расписивање јавног зајма и одлучивање
о
задужењу
јединица
локалне
самоуправе;
предузимање мјера за осигурање
хигијене и здравља;
осигурање услова рада локалних радио
и ТВ станица у складу са законом;
осигурање и вођење евиденције о
личним стањима грађана и бирачких
спискова;
послови из области премјера и катастра
земљишта и евиденција о некретнинама;
организовање ефикасне локалне управе
прилагођене локалним потребама;
успостављање
организације
мјесне
самоуправе;
Заштита животиња.
Члан 56.
Федералне, односно кантоналне власти,
дужне су у највећој могућој мјери
консултовати јединице локалне самоуправе у
Str. 386 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
поступку доношења прописа који их се
директно тичу.
Консултовање, у смислу из претходног
става овог члана, федералне, односно
кантоналне власти врше путем Савеза
општина и градова.
6.4. Закон о здравственој заштити
Члан 53.
Здравствену
дјелатност
обављају
здравствене установе које оснива Федерација,
кантон односно општина, те домаћа и страна
физичка или правна лица у свим облицима
власништва.
Федерација је оснивач федералних завода из
члана 43. став 1. овог Закона.
Један или више кантона и Федерација
заједно могу бити оснивачи универзитетскоклиничке болнице и завода.
Кантон може бити оснивач
болнице,
љечилишта, завода за јавно здравство кантона,
завода за медицину рада кантона, завода за
болести овисности кантона, завода као
специјализиране здравствене установе, дома
здравља, апотеке, установе за хитну
медицинску помоћ и установе за здравствену
његу у кући.
Општина може бити оснивач дома
здравља, установе за здравствену његу у кући
и апотеке.
Домаћа и страна физичка, односно правна
лица могу бити оснивачи поликлинике, опште
болнице, специјалне болнице, љечилишта,
апотеке, установе за здравствену његу у кући,
установе за палијативну његу, центра за
дијализу и завода као специјализиране
здравствене установе у свим облицима
власништва.
Кантоналним прописима може се ближе
одредити оснивање здравствених установа на
примарној разини здравствене заштите.
Члан 234. став 1. и став 4.
Општина, кантон, Федерација преузет ће
оснивачка права над здравственим установама
чији су оснивачи у року од 24 мјесеца, од дана
ступања на снагу овог закона.
Одлуку о преузимању оснивачких права из
става 1. овог члана доноси општинско вијеће ,
законодавно
тијело
кантона,
односно
Парламент Федерације БиХ.
До преузимања оснивачких права из став 1.
овог члана, оснивачка права над тим
здравственим
установама
врше
тијела
мјеродавна по прописима који су важили до
дана ступања на снагу овог закона.
Од дана преузимања оснивачких права над
здравственим установа општина, кантона,
односно Федерације, Влада Федерације БиХ ,
влада кантона односно општинско вијеће
именоват ће тијела управљања руковођења и
надзора здравствене установе у складу са овим
законом, а обавеза оснивача у погледу
финансирања здравствене установе врши се из
буџета општине, кантона, односно Федерације.
7. Чињенично стање
На основу излагања подносиоца захтјева
које је поткријепљено документацијом као
објективним доказима, а што није оспорено од
стране друге стране у поступку, Уставни суд
Федерације је
је утврдио релевантне
чињенице. Општина Олово је била оснивач
Јавно-здравствене
установе
бањскорекреативни центар „Акватерм“ Олово, те се
ради о установи која обавља дјелатност
физикалне медицине и рехабилитације.
Регистрована је као здравствена установа, која
неспорно користи природне ресурсе углавном
лоциране на територији Општине Олово. Као
таква, извјесно је један од стубова развоја
Општине Олово, значајна
и у смислу
здравствено-бањског
туризма.
Према
оспореној одредби закона се међутим такво
фактичко и правно стање , без икакве
консултације са локалном заједницом као ни
Савезом општина и градова у Федерацији
Босне и Херцеговине, потпуно мијења на
начин да се локална заједница фактички
развлашћује, односно изводи из раније
стеченог права, а да притом није нити
консултована нити је имала икакав утјецај на
ово важно питање које је од великог интереса
за ту локалну заједницу. Примјеном оспорене
одредбе закона се успоставља нови правни
режим у којем оснивач овакве установе може
бити само кантон. У конкретном случају,
Одлуком је виши ново власти, Зеничкодобојски кантон, а примјењујући и реализујући
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 387 - Broj 7
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ову оспорену законску одредбу, поново пренио
оснивачка права на подносиоца захтјева, али,
што је видљиво из цитиране Одлуке, у
суженом облику. Наиме, њом су утврђене
обавезе за локалну заједницу, а права за
кантон. Предметна Одлука, иако није дио
постављеног захтјева, показује однос виших
нивоа власти у односу на локалну заједницу у
овом, конкретном случају. Наметање обавеза и
то у смислу инвестицијских улагања и сл., на
једностран начин, како је то прописано
Одлуком, извјесно је супротно основним
принципима заштите права на локлану
самоуправу.
8. Закључак
Неоспорена је чињеница да подносилац
захтјева ни лично, ни путем Савеза општина и
градова Федерације Босне и Херцеговине, није
консултован од стране вишег нивоа власти
(доносилаца закона чија се специфична
одредба оспорава у овом поступку) у процесу
доношења одлука, закона и аката који их се
најдиректније тичу и од великог су интереса за
ту локалну заједницу. Право подносиоца
затјева да буде консултован у конкретном
случају је загарантовано како напријед
цитираним одредбама Европске повеље о
локалној самоуправи, тако и одредбама Закона
о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине.
Надаље, овај Суд је утврдио, да је повреда
права на локалну самоуправу подносиоцу
захтјева учињена и из разлога што се у
конкретном случају ради о промјени
оснивачких права бањско- рекреативног
центра „Акватерм“, а која права спадају у
имовинска права јединице локалне самоуправе
и то на љечилишту које користи природне
ресурсе (термалне воде) претежним дијелом
на подручју те локалне заједнице. Због тога,
осим повреде права на консултацију, при
доношењу
оспорене
одредбе
закона
овлашћени законодавац није водио рачуна о
правима подносиоца захтјева из члана 8. став
3. Закона о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине, посебно у
смислу права на утврђивање политике
управљања и располагања имовином и
природним ресурсима локалне заједнице.
Одлука презентована на јавној расправи је
подзаконски акт, суштински донесена у сврху
провођења законске одредбе која је била
предмет одлучивања у овом поступку. У том
правцу није постојало изричито проширење
захтјева за заштиту локалне смоуправе.
Уставни суд Федерације међутим сматра да и
наведена Одлука подлијеже посљедицама
дејства пресуда овог Суда у смислу одредби
члана IV. Ц. 3. 12. Устава Федерације Босне и
Херцеговине и члана 41. Закона о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине.
Из наведених разлога, Уставни суд
Федерације одлучио је као у изреци ове
пресуде.
Ову пресуду Уставни суд Федерације
донио је већином од пет гласова, одлучујући у
саставу: др Ката Сењак, предсједница Суда;
Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин
Малбашић, Александра Мартиновић и мр
Фарис Вехабовић, судије Суда.
Број: У-12/12
16. 10. 2012. године
Сарајево
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Ката Сењак
***
Str. 388 - Broj 7
NARODNE NOVINE
27. studenog 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
OBAVIJEST PRETPLATNICIMA POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2012. GODINU
IZNOSI 200 KM
Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 1101001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035
NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO
Uređuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: “LIST” - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska
27. studenog 2012.
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Str. 389 - Broj 7
Download

NARODNE NOVINE - Vlada Hercegbosanske županije