NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Službeno glasilo
GODIŠTE XVIII
BROJ 4
LIVNO, 15. SVIBNJA 2013. godine
PREGLED SADRŽAJA
SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
***
76. ODLUKA o davanju mišljenja na nacrt
Zakona o šumarstvu F BiH........................ 122
77. ODLUKA o izmjeni Odluke o prijenosu
prava i obveza............................................ 122
VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
78. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe
o Uredu za žalbe javnosti .......................... 122
79. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Financijski plan i Program rada Zavoda za
upošljavanje Hercegbosanske županije za
2013. godinu .............................................. 124
80. ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog
natječaja za izradu preostalog dijela
prostornog plana za područje Hercegbosanske
županije ..................................................... 124
81. ODLUKA
obustavi postupka dodjele
ugovora za izradu preostalog dijela
Prostornog
plana
za
područje
Hercegbosanske županije ......................... 124
o
razrješenju
člana
82. RJEŠENJE
Povjerenstva ............................................. 125
83. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog
vijeća Doma zdravlja Glamoč .................. 125
84. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog
vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad ......... 126
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
85. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama
Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja
kandidata................................................... 126
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
86. RJEŠENJE broj: U-28/11 od 17. travnja
3013. godine (na hrvatskom, bosanskom i
srpskom jeziku) ........................................ 127
Str. 122 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
87. RJEŠENJE broj: U12/12 od 17. travnja
2013. godine (na hrvatskom, bosanskom i
srpskom jeziku) ......................................... 131
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
88. ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Pravilnika ortopedskih i drugih pomagala
koja se odobravaju osiguranim osobama u
Hercegbosanskoj županiji ......................... 135
89. ODLUKA o izmjenama i dopunama Liste
ortopedskih i drugih pomagala koja se
odobravaju
osiguranim
osobama
u
Hercegbosanskoj županiji ......................... 135
SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
***
Temeljem članka 98. Poslovnika Skupštine
HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj: 8/03, 14/03,
1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj, dana 09. 04.
2013. godine donijela je sljedeću
ODLUKU
o davanju mišljenja na nacrt Zakona o šumarstvu F BiH
I.
Skupština Hercegbosanske županije daje negativno mišljenje na nacrt Zakona o šumarstvu F
B i H podnesen od strane predlagatelja Slaviše
Šućura i Envera Mujala iz razloga navedenih u
Zaključku Vlade broj: 01-02-38-1/13 od 13. ožujka 2013. godine, Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 08-04-262320/13 od 12. prosinca 2012. godine, te Zaključke i primjedbe od strane eminentne šumarske
struke koje Vam u privitku ove Odluke dostavljamo.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u " Narodnim novinama Hercegbosanske županije"
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-26/13
Livno, 10. 04. 2013. godine
Predsjednik Skupštine
Stipo Pelivan v.r.
***
Temeljem članaka 60., 246. i 310. Zakona o
gospodarskim društvima ("Službene novine F B
iH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,
84/08 i 63/10), članka 1.,2. i 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ŠGD" Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres ("Narodne novine HBŽ" broj: 9/09) i članka 98. Poslovnika
Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne
novine HBŽ" broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i
5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana, 09. 04. 2013. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o prijenosu prava i obveza
I.
U Odluci o prijenosu prava i obveza ("Narodne novine HBŽ", broj 2/12, 2/13) u stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: umjesto imena "Marko
Damjanović" treba stajati ime "Ante Ljubičić".
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u " Narodnim novinama Hercegbosanske županije. "
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-27/13
Livno, 10. 04. 2013. godine
Predsjednik Skupštine
Stipo Pelivan v.r.
***
VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 20.
stavka 1. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj: 2/96), Vlada Hercegbosanske županije, na
sjednici, održanoj 30. travnja 2013. godine, donosi
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za
žalbe javnosti
Članak 1.
U Uredbi o Uredu za žalbe javnosti ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj: 6/12) članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi: "Predsjednika i
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 123 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
članove Ureda bira i imenuje Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)".
Stavak 2. mijenja se i glasi: "Ministarstvo raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Ureda za žalbe javnosti, zaprima sve prijave na isti, te ih neotvorene dostavlja
Povjerenstvu koje će provesti postupak izbora i
imenovanja."
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Ukoliko se ne ispune uvjeti za sastav Ureda,
javni natječaj će se ponoviti".
Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi: "Povjerenstvo će
utvrditi sljedeće obvezane uvjete prilikom odabira
predsjednika i članova Ureda:
1) Za predsjednika:
- mora imati završen pravni fakultet, s najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima;
- mora biti državljanin Bosne i Hercegovine,
ne smije biti djelatnik Ministarstva,
- ne smije biti aktivni član političke stranke,
- ne smije kažnjeno gonjen ili osuđivan,
- ne smije biti otpušten iz državne službe
kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj
razini vlasti BiH u posljednje tri godine,
- ne smije biti pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u hagu i
- ne smije odbiti naredbu da se pojavi pred
Tribunalom (članak IX. 1 Ustava BiH).
2) Za člana predstavnika Ministarstva:
- mora biti državni službenik,
- mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci,
- ne smije biti kazneno gonjen ili osuđivan,
- ne smije biti stegovno kaznjavan.
3) Za članove predstavnike javnosti:
- moraju imati najmanje VII stupanj stručne
spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja,
- moraju biti iz pravne ili druge društvene
struke, s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci,
- moraju biti državljani Bosne i Hercegovine,
- ne smiju biti policijski službenici,
- ne smiju biti djelatnici Ministarstva,
- ne smiju biti aktivni članovi političkih
stranaka, ne smiju biti kazneno gonjeni ili
osuđivani,
-
ne smiju biti stegovno kažnjavani,
ne smiju biti otpušteni iz državne službe
kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj
razini vlasti BiH u posljednje tri godine,
ne smiju biti pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i
ne smiju odbiti naredbu da se pojavi pred
Tribunalom (članak IX. 1 Ustava BiH).
Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi: "Povjerenstvo će
razriješiti predsjednika ili člana Ureda na vlastitu
inicijativu ili na osnovu pismenog zahtjeva Ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministar) zbog nezakonitog obavljanja dužnosti, u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 8.
stavka 1. točke 1) alineje 2., 3., 4., 5., točke 2)
alineje 1., 3., 4., i točke 3) alineje 3., 5., 6., 7., 8.
ove Uredbe, kao i u slučaju naknadnog saznanja
da isti ne ispunjavaju uvjete iz članka 8. ove
Uredbe.
Povjerenstvo će razmotriti svaki prijedlog za
smjenu člana od strane predsjednika Ureda i smijenit će člana ukoliko ocjeni potrebnim.
Ako članovi podnesu žalbu u pismenoj formi
protiv predsjednika, Povjerenstvo će provesti isti
postupak kao u stavku 2. ovog članka.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-41-1/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 30. travnja 2013. godine, donijela je
Str. 124 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Financijski plan i
Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2013. godinu
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan i Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske
županije za 2013. godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-42-1/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
II.
Zadužuje se Povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije broj: 01-02-28-2/12 od 12. rujna 2012. godine
da, u ponovnom postupku, postupi sukladno toč.
III., IV. I V. navedenog Rješenja.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-5/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), te u smislu točke IV. Odluke o pristupanju izradi prostornog plana za područje Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 7/05), a radi poništenog
Konkurentskog zahtjeva broj: 07-01-23-98/04 od
10. siječnja 2013. godine rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj: UP 12-01-07.1-367-8/13 od
28. ožujka 2013. godine, Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 30. travnja 2013.
godine, donijela je
ODLUKU
o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za
izradu preostalog dijela prostornog plana za
područje Hercegbosanske županije
I.
Odobrava se Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ponovno
raspisivanje javnog natječaja za izradu preostalog
dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije (obavijest o javnoj nabavi) po postupku konkurentskog zahtjeva s objavom obavijesti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine"
a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne
i Hercegovine" broj: 19/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10).
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), članka 12. Zakona o javnim nabavama
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 30. travnja
2013. godine, donijela je
ODLUKU
o obustavi postupka dodjele ugovora za izradu
preostalog dijela Prostornog plana za područje
Hercegbosanske županije
I.
Obustavlja se postupak dodjele ugovora za
izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije pokrenut konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda za pružanje usluga nastavka izrade Preostalog plana za
područje Hercegbosanske županije za period
2008. do 2028. godine broj: 07-01-23-98/04 od
10. siječnja 2013. godine s dodatnom obavijesti
broj: 1167-7-3-4-1/12 obavljenom u "Službenom
glasniku Bosne i Hercegovine" broj: 98/12 od 10.
prosinca 2012. godine, a koji je, skupa s Odlukom
o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-02-121/13 od 31. siječnja 2013. godine, poništen rješenjem broj: UP 12-01-07.1-267-8/13. ožujka 2013.
godine Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo.
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 125 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-4/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), članka 7. Zakona o javnim nabavama
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) te članka 5. Naputka
o primjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 3/05), Vlada Hercegbosanske županije
na sjednici održanoj 30. travnja 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju člana Poverenstva
I.
Fikret Sitnić razrješava se dužnosti člana Povjerenstva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela prostornog plana za područje Hercegbosanske županije broj: 01-02-28-2/12
od 12. rujna 2012. godine.
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), članka 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 34/03) i članka
50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 29/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 30. travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma
zdravlja Glamoč
I.
Za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja
Glamoč imenuje se:
1. Nurka Bašić
II.
Mandat člana Upravnog vijeća Doma zdravlja
Glamoč traje četiri (4) godine od dana imenovanja.
III.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-43-2/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
II.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-3/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), članka 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaviji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 34/03) i članka
50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 29/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 30. travnja 2013. godine, donosi
Str. 126 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma
zdravlja Tomislavgrad
I.
gont test (okretnost na tlu), Koverta test, Taping
test i Intervju. Povjerenstvo za izbor će odrediti
koje od navedenih testova treba provesti i kojim
redoslijedom.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad imenuje se:
1. Meho Šehić
II.
Članak 2.
U članku 6. u točki d). riječ "stavak 3." mijenja se i glasi " stavak 4."
Članak 3.
Mandat člana Upravnog vijeća Doma zdravlja
Tomislavgrad traje četiri (4) godine od dana imenovanja.
III.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-43-1/13
Livno, 30. travnja 2013. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 24. stavak 3. alineja 3. Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 3/02,
6/03, 11/03 i 1/05) i članka 50. i 133. Zakona o
policijskim službenicima Kantona 10 ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj: 4/07), na
prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Kantona 10, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata
Članak 1.
U Pravilniku o postupku i rasporedu testiranja
kandidata, broj: 02-1-021-3451/08 od 24. 04.
2008. godine, u članku 4. iza stavka 2. dodaje se
novi stavak 3. koji glasi:
Pod drugim testom koji se nalaze u privitku
ovog Pravilnika smatraju se sljedeći testovi: Ma-
U članku 7. stavak 4. se briše, dodaje se novi
članak 7. a). koji glasi:
Članak 7. a).
Test općeg znanja sadrži 25 pitanja. Svako
pitanje na testu općeg znanja ima više ponuđenih
odgovora, a točan je samo jedan. Svaki točan odgovor boduje se jednim bodom.
Ukupan broj bodova na testu je 25 bodova.
Vrijeme za izradu testa općeg znanja je 30
minuta.
Kandidati koji na testu općeg znanja, ovisno od
razine pristupa, ne dostignu eliminacijski prag iz
članka 15. Pravilnika eliminiraju se iz daljnjeg
postupka odabira.
Pisani rad o temi koju odredi Povjerenstvo za
izbor ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, što se boduje na sljedeći način:
Ocjena
Ocjena
Ocjena
Ocjena
Ocjena
-
1
2
3
4
5
je .................0 bodova,
je..................4 boda,
je .................6 bodova,
je .................8 bodova,
je ...............10 bodova.
Pisani rad ocjenjen ocjenom 1 (jedan) je eliminacijski.
Pisani rad će se bodovati po sljedećim kriterijima: poznavanju pravopisa, izražavanju, urednosti, odgovoru na zadanu temu i kompoziciji teksta.
Vrijeme za izradu pisanog rada je 45 minuta.
Policijski komesar može za pripremu i ocjenu
pisanog rada posebno odrediti stručnu osobu.
Postignuti bodovi na testu općeg znanja i pisanom radu se zbrajaju, a kandidat može ostvariti
maksimalno 35 bodova (25 + 10).
Članak 4.
U članku 8. stavak 2. se briše.
Članak 5.
U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 127 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Provjeru i ocjenu zdravstvene sposobnosti kandidata vrši zdravstvena ustanova ili zdravstvena
komisija sukladno Pravilniku o psiho – fizičkim i
zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati
policijski službenici MUP-a K10. Ukoliko se kod
kandidata prilikom zdravstvenog pregleda utvrdi
da ne ispunjava jedinstvene zdravstvene uvjete i
mjerila propisane navedenim Pravilnikom, te ako
kandidat odbije da pristupi jednom od propisanih
zdravstvenih pregleda smatrat će se zdravstveno
nesposobnim.
Članak 6.
U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:
Eliminacijski prag za liječnički pregled predstavlja negativna ocjena (nesposoban) nadležne
zdravstvene ustanove ili zdravstvene komisije iz
članka 11. Pravilnika.
Članak 7.
Starosne dobi od 19 do 29 godina
SPOL
Muškarci
Žene
0
više
od 32
više
od 34
2
3230,1
3432,1
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj: 02-1-021-3677/13
Livno, 17. 04. 2013. godine
Ministar
Mario Lovrić v.r.
***
PRIVITAK: Test tjelesne spreme
- Magont test (okretnost na tlu),
Starosne dobi od 19 do 29 godina
SPOL
Muškarci
0
više
od 20
Žene
više
od 21
2
2019,1
2120,1
BODOVI
4
6
191818,1
17,1
201919,1
18,1
8
1716,1
1817,1
10
16 i
manje
17 i
manje
8
1918,1
2019,1
10
18 i
manje
19 i
manje
Starosne dobi od 30 do 39 godina
SPOL
Muškarci
Žene
0
više
od 22
više
od 23
2
2221,1
2322,1
BODOVI
4
6
212020,1
19,1
222121,1
20,1
Napomena: Svi kandidati izvode po dva pokušaja.
Boduju se srednja vrijednost pokušaja.
- Koverta test,
8
2624,1
2826,1
10
24 i
manje
26 i
manje
8
2826,1
3028,1
10
26 i
manje
28 i
manje
Starosne dobi od 30 do 39 godina
SPOL
Muškarci
Žene
0
više
od 34
više
od 36
2
3432,1
3634,1
BODOVI
4
6
323030,1
28,1
343232,1
30,1
Napomena: Svi kandidati izvode po dva pokušaja.
Boduju se srednja vrijednost pokušaja.
- Taping test – 20 sekundi
Starosne dobi od 19 do 29 godina
SPOL
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Narodnim novinama Hercegbosanske županije.
BODOVI
4
6
302828,1
26,1
323030,1
28,1
Muškarci
Žene
0
do
30
od
29
2
31-34
BODOVI
4
6
35-38 39-42
8
43-46
29-32
33-36
41-44
37-40
10
47 i
više
45 i
više
Starosne dobi od 30 do 39 godina
SPOL
Muškarci
Žene
0
do
29
od
27
2
29-32
BODOVI
4
6
33-36 37-40
8
41-44
27-30
31-34
39-42
35-38
10
45 i
više
43 i
više
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u
predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju
članka 5. stavak 2. Zakonao postupku pred Ustavnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) i članka
61. stavak 7. Poslovnika Ustavnogsuda Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17. 04.
2013. godine, donio je
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije
Bosne
i
Hercegovine
broj:
U28/11 od 24. 01. 2012. godine, koja se odnosi na
postavljeno ustavno pitanje za utvrđivanje
ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i
Str. 128 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Hercegovine, a koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 27/12 i
službenim glasilima kantona u Federaciji BiH, nije
izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH.
O b r a z l o ž e n je
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) nakon provedene javne rasprave dana 24.01.2012. godine odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Tuzli u svezi utvrđivanja ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05 i 22/09), donio je
presudu kojom je utvrđeno da Zakon o plaćama i
drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji
Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na naknade sudaca, tužitelja i stručnih suradnika nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Isto tako sukladno članku IV.C.12. b) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine naloženo je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, da u roku od
šest mjeseci od dana objavljivanja presude u "Službenim novinama Federacije BiH" dopuni spomenuti
zakon poštujući ustavno načelo jednakosti pred zakonom i regulira prava sudaca, tužitelja i stručnih
suradnika na: naknadu za troškove ishrane; naknadu
troškova prijevoza na posao i sa posla; naknadu za
prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i
rad u dane državnih praznika; naknadu zbog bolesti
ili povrede; naknada troškova za slučaj smrti, teške
bolesti ili invalidnosti; naknada za porodiljski dopust
i na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu kao i
ostalim proračunskim korisnicima. Ustavni sud Federacije je aktom broj: S-1/13 od 14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda Ustavnog
suda Federacije. Zahtjevi su se odnosili na izvršenje
deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje
se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj:
U-28/11 od 24.01.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom
broj:
01-11-60/13,
od
27.02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije Informaciju o izvršenju deset presuda
Ustavnog suda Federacije, koju je Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine usvojila na 74. sjednici održanoj 27.02.2013. godine. U Informaciji je, između
ostalog, navedeno da je Presudom ovog Suda broj:
U-28/11 od 24.01.2012. godine, utvrđena neustavnost Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i
tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu
koji se odnosi na naknade sudaca, tužitelja i stručnih
suradnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
na svojoj 70. sjednici, održanoj 27.12.2012. godine,
sukladno naznačenoj presudi, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i
drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji
Bosne i Hercegovine i isti uputila u parlamentarnu
proceduru po žurnom postupku.
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite načela
ustavnosti
kao
temelja
demokracije
i
vladavine prava odlučio je, kao u izreci rješenja iz
sljedećih razloga:
Člankom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je nadležnost Premijera
Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje
"politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije".
Člankom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano je da su odluke
Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće, a
čl. 40. i 41. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine,
regulirane su pravne posljedice donesenih
odluka.
Člankom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije
Bosne
i
Hercegovine
također
je
propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije
konačne i obvezujuće i da su tijela vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih
Ustavom
i
zakonom
dužni provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim
člankom
Poslovnika
Ustavnog
suda
Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da
Ustavni
sud
Federacije
u
slučaju
nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili
obavještavanju Suda o poduzetim mjerama,
donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka ovog
Suda nije izvršena i dostavlja ga nadležnom
tužiteljstvu, odnosno drugom organu nadležnom za
izvršenje kojeg odredi Sud.
Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon
uvida
u
podatke
koje
je
dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavni
sud
Federacije
je
utvrdio,
da
Presuda ovog Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012.
godine nije izvršena.
Stoga je Ustavni sud Federacije sukladno spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije je donio
jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak,
predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka
Cvijić,
Aleksandra
Martinović
i
Domin
Malbašić, suci Suda.
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 129 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Broj: U-28/11
17. 04. 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak
***
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u
predmetu
utvrđivanja
izvršenja
odluka
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na
osnovu
člana
5.
stav
2.
Zakona
o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10), nasjednici održanoj dana 17.04.2013. godine, donio je
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije
Bosne
i
Hercegovine
broj:
U28/11 od 24.01.2012. godine, koja se odnosi na postavljeno
ustavno
pitanje
za
utvrđivanje
ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama
sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i
Hercegovine, a koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 27/12 i
službenim glasilima kantona u Federaciji BiH, nije
izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH.
O b r a z l o ž e n je
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem
tekstu:
Ustavni
sud
Federacije)
nakon provedene javne rasprave dana 24.01.2012.
godine odlučujući o ustavnom pitanju koje
je predočio Kantonalni sud u Tuzli u vezi utvrđivanja ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05 i
22/09), donio je presudu kojom je utvrđeno da Zakon
o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u
Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika
nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine. Isto tako u skladu sa članom IV.C.12.
b)
Ustava
Federacije
Bosne
i
Hercegovine naloženo je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, da u roku od šest mjeseci od dana
objavljivanja presude u "Službenim novinama Fede-
racije BiH" dopuni spomenuti zakon poštujući ustavni princip jednakosti pred zakonom i reguliše
prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika na: naknadu za troškove ishrane; naknadu troškova prijevoza
na posao i sa posla; naknadu za prekovremeni rad,
rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih
praznika; naknadu zbog bolesti ili povrede; naknada
troškova za slučaj smrti, teške bolesti ili invalidnosti; naknada za porodiljski dopust i na otpremninu
prilikom odlaska u penziju kao i ostalim budžetskim
korisnicima.
Ustavni sud Federacije je aktom broj: S-1/13 od
14.01.2013.
godine,
zatražio
od
Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda Ustavnog suda
Federacije. Zahtjevi su se odnosili na izvršenje deset
presuda
Ustavnog
suda
Federacije,
gdje
se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj:
U-28/11 od 24.01.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom
broj:
01-11-60/13,
od
27.02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije Informaciju o izvršenju deset presuda
Ustavnog suda Federacije, koju je Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine usvojila na 74. sjednici održanoj 27.02.2013. godine. U Informaciji je, između
ostalog, navedeno da je Presudom ovog Suda broj:
U-28/11 od 24.01.2012. godine, utvrđena neustavnost Zakona o platama i drugim naknadama sudija i
tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu
koji se odnosi na naknade sudija, tužilaca i stručnih
saradnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
na svojoj 70. sjednici, održanoj 27.12.2012. godine,
u skladu sa naznačenom presudom, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i isti uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite principa
ustavnosti
kao
osnova
demokratije
i
vladavine prava odlučio je, kao u izreci rješenja iz
sljedećih razloga:
Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine propisana je nadležnost Premijera
Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje
"politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije".
Članom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano je da su odluke
Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, a
Str. 130 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
čl. 40. i 41. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine,
regulisane su pravne posljedice donesenih
odluka.
Članom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije
Bosne
i
Hercegovine
također
je
propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije
konačne i obavezujuće i da su tijela vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih
Ustavom
i
zakonom
dužni provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim
članom
Poslovnika
Ustavnog
suda
Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da
Ustavni
sud
Federacije
u
slučaju
nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili
obavještavanju Suda o preduzetim mjerama,
donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka ovog
Suda nije izvršena i dostavlja ga nadležnom
tužilaštvu, odnosno drugom organu nadležnom za
izvršenje kojeg odredi Sud.
Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon
uvida
u
podatke
koje
je
dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavni
sud
Federacije
je
utvrdio,
da
Presuda ovog Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012.
godine nije izvršena.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije u skladu sa
spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog
rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije je donio
jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak,
predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka
Cvijić,
Aleksandra
Martinović
i
Domin
Malbašić, sudije Suda.
Broj: U-28/11
17. 04. 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak
***
Уставни
суд
Федерације
Босне
и
Херцеговине у предмету утврђивања извршења
одлука Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине, на основу члана 5. став 2. Закона o
поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број: 6/95 и 37/03) и члана 61.
став 7. Пословника Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број: 40/10), на сједници
одржаној дана 17.04.2013. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Пресуда Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине број: У-28/11
од 24.01.2012. године, која се односи на
постављено уставно питање за утврђивање
уставности Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Федерацији Босне и
Херцеговине, а која је објављена у "Службеним
новинама Федерације БиХ", број: 27/12 и
службеним гласилима кантона у Федерацији
БиХ, није извршена.
Рјешење објавити у „Службеним новинама
Федерације БиХ“ и службеним гласилима
кантона у Федерацији БиХ.
Образложење
Уставни
суд
Федерације
Босне
и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд
Федерације) након проведене јавне расправе
дана 24.01.2012. године одлучујући о уставном
питању које је предочио Кантонални суд у Тузли
у вези утврђивања уставности Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 72/05 и 22/09),
донио је пресуду којом је утврђено да Закон о
платама и другим накнадама судија и тужилаца у
Федерацији Босне и Херцеговине у дијелу који
се односи на накнаде судија, тужилаца и
стручних сарадника није у сагласности са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Исто
тако у складу са чланом IV.Ц.12. б) Устава
Федерације Босне и Херцеговине наложено је
Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, да
у року од шест мјесеци од дана објављивања
пресуде у "Службеним новинама Федерације
БиХ" допуни споменути закон поштујући
уставни принцип једнакости пред законом и
регулише права судија, тужилаца и стручних
сарадника на: накнаду за трошкове исхране;
накнаду трошкова пријевоза на посао и са посла;
накнаду за прековремени рад, рад у нерадне
дане, ноћни рад и рад у дане државних празника;
накнаду због болести или повреде; накнада
трошкова за случај смрти, тешке болести или
инвалидности; накнада за породиљски допуст и
на отпремнину приликом одласка у пензију као и
осталим буџетским корисницима.
Уставни суд Федерације је актом број: С-1/13
од
14.01.2013.
године,
затражио
од
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 131 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Премијера Федерације Босне и Херцеговине
обавјештење о извршењу пресуда Уставног суда
Федерације. Захтјеви су се односили на
извршење десет пресуда Уставног суда
Федерације, гдје се између осталих налази и
Пресуда овог Суда број: У-28/11 од 24.01.2012.
године.
Премијер Федерације Босне и Херцеговине је
поднеском
број:
01-11-60/13,
од
27.02.2013. године доставио Уставном суду
Федерације Информацију о извршењу десет
пресуда Уставног суда Федерације, коју је Влада
Федерације Босне и Херцеговине усвојила на 74.
сједници одржаној 27.02.2013. године. У
Информацији је, између осталог, наведено да је
Пресудом овог Суда број: У-28/11 од 24.01.2012.
године, утврђена неуставност Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у
Федерацији Босне и Херцеговине у дијелу који
се односи на накнаде судија, тужилаца и
стручних сарадника. Влада Федерације Босне и
Херцеговине је на својој 70. сједници, одржаној
27.12.2012. године, у складу са назначеном
пресудом, утврдила Приједлог закона о
измјенама и допунама Закона о платама и другим
накнадама судија и тужилаца у Федерацији
Босне и Херцеговине и исти упутила у
парламентарну процедуру по хитном поступку.
Уставни суд Федерације у функцији заштите
принципа уставности као основа демократије и
владавине права одлучио је, као у изреци
рјешења из сљедећих разлога:
Чланом
IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације Босне и
прописана
је
надлежност
Херцеговине
Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје
је поред осталог утврђено, да је Премијер
надлежан за провођење "политике и извршавање
закона федералне власти, укључујући осигурање
извршења одлука судова Федерације".
Чланом IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и
Херцеговине прописано је да су одлуке Уставног
суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40.
и 41. Закона о поступку пред Уставним судом
Федерације Босне и Херцеговине, регулисане су
правне посљедице донесених одлука.
Чланом 61. Пословника Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине такођер је
прописано да су одлуке Уставног суда
Федерације коначне и обавезујуће и да су тијела
власти у Федерацији Босне и Херцеговине у
оквиру својих надлежности утврђених Уставом и
законом дужни проводити одлуке Суда. Поред
тога, наведеним чланом Пословника Уставног
суда Федерације Босне и Херцеговине прописано
је, да Уставни суд Федерације у случају
непоступања, односно кашњења у извршавању
или обавјештавању Суда о предузетим мјерама,
доноси рјешење којим се утврђује да одлука овог
Суда није извршена и доставља га надлежном
тужилаштву, односно другом органу надлежном
за извршење којег одреди Суд.
Полазећи од уставних и законских одредби, а
након
увида
у
податке
које
је
доставио Премијер Федерације Босне и
Херцеговине, Уставни суд Федерације је
утврдио, да Пресуда овог Суда број: У-28/11 од
24.01.2012. године није извршена.
Због тога је Уставни суд Федерације у складу
са споменутим одредбама, одлучио као у изреци
овог рјешења.
Ово рјешење Уставни суд Федерације је
донио једногласно у саставу: др Ката Сењак,
предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка
Цвијић, Александра Мартиновић и Домин
Малбашић, судије Суда.
Број: У-28/11
17. 04. 2013. године
Сарајево
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
др Ката Сењак
***
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u
predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine na temelju
članka 5. stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 6/95 i 37/03) i članka 61. stavak 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10), na sjednici održanoj dana
17.04.2013. godine, donio je
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-12/12 od
16.10.2012. godine, koja se odnosi na zaštitu prava
na lokalnu samoupravu Općine Olovo, u vezi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 102/12 i
službenim novinama svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije izvršena.
Str. 132 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim novinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) je nakon
provedene javne rasprave na sjednici održanoj
16.10.2012. godine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu
prava na lokalnu samoupravu načelnika Općine
Olovo u svezi članka 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, donio presudu kojom je utvrdio da
članak 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10)
povređuje pravo na lokalnu samoupravu Općine
Olovo.
Ustavni sud Federacije je aktom broj: S-1/13 od
14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se odnosili na izvršenje deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog
Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: 01-11-60/13 od 27.02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije Informaciju o izvršenju deset presuda Ustavnog suda Federacije koju je
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila na
74. sjednici održanoj 27.02.2013. godine. U Informaciji je, između ostalog, navedeno da Presuda ovog
Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine, nije izvršena, ali da je prema Informaciji Skupštine Zeničkodobojskog kantona od 31.01.2013. godine, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prenošenju prava i obveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“.
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite načela
ustavnosti kao temelja demokracije i vladavine prava odlučio je kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Člankom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je nadležnost Premijera
Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje
„politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije.“
Člankom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano je da su odluke Ustavnog
suda Federacije konačne i obvezujuće, a čl. 40. i 41.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine, regulirane su pravne posljedice donesenih odluka.
Člankom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine također je propisano da su
odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom dužni provoditi odluke Suda. Pored
toga, navedenim člankom Poslovnika Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da
Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještavanju
Suda o poduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se
utvrđuje da odluka Suda nije izvršena i dostavlja ga
nadležnom tužiteljstvu, odnosno drugom organu
nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud. Polazeći
od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvida u
podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio, da
Presuda ovog Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012.
godine nije izvršena.
Stoga je Ustavni sud Federacije sukladno spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije je donio
jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica
Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, suci Suda.
Broj: U-12/12
17. 04. 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak
***
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u
predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH, br. 6/95 i 37/03) i člana 61.
stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04.2013.
godine, donio je
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-12/12 od
16.10.2012. godine, koja se odnosi na zaštitu prava
na lokalnu samoupravu Općine Olovo, u vezi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koja je objavljena u „Slu-
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 133 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
žbenim novinama Federacije BiH“, broj: 102/12 i
službenim novinama svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije
BiH“ i službenim novinama kantona u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) je nakon provedene javne rasprave na sjednici održanoj
16.10.2012. godine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu
prava na lokalnu samoupravu načelnika Općine
Olovo u vezi člana 53. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, donio presudu kojom je utvrdio da član
53. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 46/10) povređuje pravo na lokalnu samoupravu Općine Olovo.
Ustavni sud Federacije je aktom broj: S-1/13 od
14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se odnosili na izvršenje deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog
Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: 01-11-60/13 od 27.02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije Informaciju o izvršenju deset presuda Ustavnog suda Federacije koju je
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila na
74. sjednici održanoj 27.02.2013. godine. U Informaciji je, između ostalog, navedeno da Presuda ovog
Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine, nije izvršena, ali da je prema Informaciji Skupštine Zeničkodobojskog kantona od 31.01.2013. godine, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prenošenju prava i obaveza
osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom
banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“.
suda Federacije konačne i obavezujuće, a čl. 40. i
41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, regulisane su pravne
posljedice donesenih odluka.
Članom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine također je propisano da su
odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom dužni provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim članom Poslovnika Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine propisano je,
da Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja,
odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještavanju
Suda o preduzetim mjerama, donosi rješenje kojim
se utvrđuje da odluka Suda nije izvršena i dostavlja
ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom organu
nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud. Polazeći
od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvida u
podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio, da
Presuda ovog Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012.
godine nije izvršena.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije u skladu sa
spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog
rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije je donio
jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica
Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, sudije Suda.
Broj: U-12/12
17. 04. 2013. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak
***
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite principa
ustavnosti kao osnova demokratije i vladavine prava
odlučio je kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine propisana je nadležnost Premijera
Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje
„politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije.“
Članom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano je da su odluke Ustavnog
Уставни
суд
Федерације
Босне
и
Херцеговине у предмету утврђивања извршења
одлука Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине на основу члана 5. став 2. Закона о
поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ, бр. 6/95 и 37/03) и члана 61.
став 7. Пословника Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 40/10), на сједници
одржаној дана 17.04.2013. године, донио је
Str. 134 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Пресуда Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине број: У-12/12
од 16.10.2012. године, која се односи на заштиту
права на локалну самоуправу Општине Олово, у
вези Закона о здравственој заштити, а која је
објављена у „Службеним новинама Федерације
БиХ“, број: 102/12 и службеним новинама свих
кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, није
извршена.
Рјешење објавити у „Службеним новинама
Федерације БиХ“ и службеним новинама кантона
у Федерацији Босне и Херцеговине.
Образложење
Уставни
суд
Федерације
Босне
и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд
Федерације) је након проведене јавне расправе
на сједници одржаној 16.10.2012. године,
одлучујући о захтјеву за заштиту права на
локалну самоуправу начелника Општине Олово
у вези члана 53. став 5. Закона о здравственој
заштити, донио пресуду којом је утврдио да
члан 53. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службене новине Федерације БиХ“, број:
46/10) повређује право на локалну самоуправу
Општине Олово.
Уставни суд Федерације је актом број: С-1/13
од 14.01.2013. године, затражио од Премијера
Федерације Босне и Херцеговине обавјештење о
извршењу пресуда Уставног суда Федерације.
Захтјеви су се односили на извршење десет
пресуда Уставног суда Федерације, гдје се
између осталих налази и Пресуда овог Суда број:
У-12/12 од 16.10.2012. године.
Премијер Федерације Босне и Херцеговине је
актом број: 01-11-60/13 од 27.02.2013. године
доставио
Уставном
суду
Федерације
Информацију о извршењу десет пресуда
Уставног суда Федерације коју је Влада
Федерације Босне и Херцеговине прихватила на
74. сједници одржаној 27.02.2013. године. У
Информацији је, између осталог, наведено да
Пресуда овог Суда број: У-12/12 од 16.10.2012.
године, није извршена, али да је према
Информацији Скупштине Зеничко-добојског
кантона од 31.01.2013. године, у скупштинску
процедуру упућен Приједлог одлуке о престанку
важења Одлуке о преношењу права и обавеза
оснивача над Јавном здравственом установом
бањско-рекреативни центар „Аqуатерм“.
Уставни суд Федерације у функцији заштите
принципа уставности као основа демократије и
владавине права одлучио је као у изреци рјешења
из сљедећих разлога:
Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације
Босне и Херцеговине прописана је надлежност
Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје
је поред осталог утврђено, да је Премијер
надлежан за провођење „политике и извршавање
закона федералне власти, укључујући осигурање
извршења одлука судова Федерације.“
Чланом IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и
Херцеговине прописано је да су одлуке Уставног
суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40.
и 41. Закона о поступку пред Уставним судом
Федерације Босне и Херцеговине, регулисане су
правне посљедице донесених одлука.
Чланом 61. Пословника Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине такођер је
прописано да су одлуке Уставног суда
Федерације коначне и обавезујуће и да су тијела
власти у Федерацији Босне и Херцеговине у
оквиру својих надлежности утврђених Уставом и
законом дужни проводити одлуке Суда. Поред
тога, наведеним чланом Пословника Уставног
суда Федерације Босне и Херцеговине прописано
је, да Уставни суд Федерације у случају
непоступања, односно кашњења у извршавању
или обавјештавању Суда о предузетим мјерама,
доноси рјешење којим се утврђује да одлука
Суда није извршена и доставља га надлежном
тужилаштву, односно другом органу надлежном
за извршење којег одреди Суд. Полазећи од
уставних и законских одредби, а након увида у
податке које је доставио Премијер Федерације
Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је
утврдио, да Пресуда овог Суда број: У-12/12 од
16.10.2012. године није извршена.
Због тога је Уставни суд Федерације у складу
са споменутим одредбама, одлучио као у изреци
овог рјешења.
Ово рјешење Уставни суд Федерације је
донио једногласно у саставу: др Ката Сењак,
предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка
Цвијић, Александра Мартиновић и
Домин
Малбашић, судије Суда.
Број: У-12/112
17. 04. 2013. године
Сарајево
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
др Ката Сењак
***
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
Str. 135 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH, br. 30/97,
07/02, 70/08 i 48/11), te članka 14. i 15. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske
županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" br. 09/09), Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, na sjednici
održanoj dana 17. 04. 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika ortopedskih
i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj županiji
Članak 1.
U Pravilniku ortopedskih i drugih pomagala koja
se odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske
županije" br. 2/10, 4/10, 4/11 i 1/12), vrše se sljedeće izmjene:
Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH, br. 30/97,
07/02, 70/08 i 48/11), te članka 14. i 15. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske
županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" br. 09/09), Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, na sjednici
održanoj dana 17. 04. 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Liste ortopedskih i
drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim
osobama u Hercegbosanskoj županiji
Članak 1.
U Listi ortopedskih i drugih pomagala koja se
odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj
županiji, ("Narodne novine Hercegbosanske županije" hr. 2/10. 4/10, 4/11 i 1/12) vrše se sljedeće
izmjene:
U točki III Liste - Očna pomagala, stavlja se
redni broj 99. i glasi:
Članak 26. mijenja se i glasi:
99.
Članak 26.
Osigurana osoba ima pravo na sljedeća očna
pomagala:
1. Intraokularne leće,
2. Očne proteze:
- pune,
- ljuskaste
- orbitalne,
- privremene prilagođavajuće.
Članak 2.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o
ortopedskim i drugim pomagalima stupa na snagu
danom donošenja, a primjenjivat će se od 27. 02.
2013. godine. Navedena Odluka objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Zavod za zdravstveno osiguranje
Broj: 11-37-25-816/13
Livno, 17. 04. 2013. godine
Predsjednik UV
Nato Džaja v.r.
***
721
Intraok
ularna
leća
Oftalm
olog
1
Tr
aj
no
150,00
Kada
postaje
medicinske intuicije
za
operativni
zahvat oka
Članak 2.
Odluka o izmjenama i dopunama Liste ortopedskih i drugih pomagala stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 27. 02. 2013. godine. Navedena Odluka objavit će se u " Narodnim
novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Zavod za zdravstveno osiguranje
Broj: 11-37-25-816-1/13
Livno, 17. 04. 2013. godine
Predsjednik UV
Nato Džaja v.r.
***
Str. 136 - Broj 4
NARODNE NOVINE
15. svibnja 2013.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
OBAVIJEST PRETPLATNICIMA POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2013. GODINU
IZNOSI 200 KM
Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 1101001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035
NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO
Uređuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: “LIST” - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska
15. svibnja 2013.
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Str. 137 - Broj 4
Download

NARODNE NOVINE - Vlada Hercegbosanske županije