NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Službeno glasilo
GODIŠTE XVII
BROJ 4
LIVNO, 24. KOLOVOZA 2012. godine
PREGLED SADRŽAJA
SKUPŠTINA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
***
24. ODLUKA
o
potvrđivanju
Vlade
Hercegbosanske županije ..................... 174
25. ODLUKA o izboru predsjedatelja i
zamjenika
predsjedatelja Skupštine
HBŽ ..................................................... 175
26. ODLUKA o izmjenama i dopunama
Odluke o potvrđivanju kandidata za
predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja
Skupštine Hercegbosanske županije .... 175
27. ODLUKA o privremenom financiranju
Hercegbosanske županije za razdoblje od
01. srpnja do 30. rujna 2012. godine.... 175
VLADA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
28. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Odluku o određivanju vrijednosti boda za
izračunavanje komunalne naknade za
2012. godinu u općini Glamoč ............. 176
29. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Pravilnik o vlastitim prihodima u
Gimnaziji Livno .................................. 177
30. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Pravilnik o dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Ministarstva rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih Vlade Hercegbosanske
županije ............................................... 177
31. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Izvješće o radu i Financijsko izvješće za
2011. godinu Županijskog zavoda za
upošljavanje Hercegbosanske županije 177
32. ODLUKA o neusvajanju Preporuke o
rang listi kandidata za izbor člana
Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke
bolnice Mostar..................................... 178
33. ODLUKA o odobravanju sredstava iz
Tekuće pričuve .................................... 178
34. ODLUKA o odobravanju raspisivanja
javnog natječaja za izbor članova
Upravnih vijeća svih zdravstvenih
ustanova
Hercegbosanske
županije,
Str. 174 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Zavoda za zdravstveno
osiguranje
HBŽ, Zavoda za upošljavanje HBŽ i
izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje
HBŽ ..................................................... 179
RJEŠENJE o imenovanju Policijskog
odbora
za
policijske
službenike
Ministarstva unutarnjih poslova Kantona
10 ......................................................... 179
RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga
člana
Upravnog
vijeća Federalnog
zavoda za zdravstveno osiguranje i
reosiguranje.......................................... 180
RJEŠENJE o razrješenju članova
županijskog Stožera civilne zaštite ...... 180
RJEŠENJE o imenovanju županijskog
Stožera civilne zaštite .......................... 180
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Doma zdravlja Glamoč ........................ 181
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Doma zdravlja Tomislavgrad............... 181
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Doma zdravlja Drvar ........................... 182
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Doma zdravlja Livno ........................... 182
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Doma zdravlja Kupres ......................... 183
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Županijske bolnice "Fra Mihovil Sučić"
Livno .................................................... 183
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Zavoda za zdravstveno osiguranje
Hercegbosanske županije ..................... 184
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Zavoda
za
javno
zdravstvo
Hercegbosanske županije ..................... 185
RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova privremenog Upravnog vijeća
Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske
županije ................................................ 185
MINISTARSTVO ZNANOSTI,
PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
48. ODLUKA o davanju suglasnosti na
imenovanje gospodina Mladena Jelovića
na dužnost ravnatelja Osnovne glazbene
škole "Franjo S. Vilhar" iz Livna ......... 185
49. ODLUKA o davanju suglasnosti na
imenovanje gospodina Gorana Čeke na
dužnost ravnatelja Osnovne škole "Ivan
Goran Kovačić" iz Livna..................... 186
50. ODLUKA o upisu učenika u srednje
škole za školsku godinu 2012./2013. .. 186
51. ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o
upisu učenika u srednje škole za školsku
godinu 2012./2013. ............................. 191
52. ODLUKA o davanju suglasnosti na
imenovanje gospodina Mirana Šeste na
dužnost ravnatelja Osnovne škole "Fra
Lovro Karaula" iz Livna ..................... 193
53. ODLUKA o dopunama Odluke o popisu
odobrenih udžbenika i priručnika za
osnovnu školu u školskoj godini
2012./2013........................................... 194
54. PRAVILNIK o početku i završetku
nastave i trajanju odmora učenika
osnovnih škola u školskoj godini
2012./2013........................................... 194
55. PRAVILNIK o početku i završetku
nastave i trajanju odmora učenika srednjih
škola u školskoj godini 2012./2013. .... 195
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
56. PRESUDA br: U-36/11 ...................... 196
SKUPŠTINA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
***
Temeljem članka 26. Ustava Hercegbosanske
županije ("Narodne novine HBŽ", broj: 3/96 ,
9/00, 9/04,10/05) i članaka 98. i 187. Poslovnika
Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj:
8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skupština
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
dana, 31. srpnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o potvrđivanju Vlade Hercegbosanske županije
Članak 1.
Potvrđuje se imenovanje Vlade Hercegbosanske županije:

dr. Nediljko Rimac, iz Livna, predsjednik
Vlade,
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 175 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE








Petar Galić, profesor, iz Tomislavgrada,
ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa,
Mario Lovrić, dipl. kriminalist, iz Kupresa, ministar unutarnjih poslova,
Branko Ivković, dipl. oecc., iz Livna, ministar financija,
Petar Gelo, dipl. ing. šumarstva, iz Livna,
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
Hikmet Hodžić, dipl. oecc., iz Livna, ministar graditeljstva, obnove, prostornog
uređenja i zaštite okoliša,
dr. Darko Horvat, iz Drvara, ministar rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih,
Željko Rujević, dipl. iur., iz Drvara, ministar pravosuđa i uprave,
Anka Papak-Dodig, dipl. oecc., iz Drvara,
ministar gospodarstva.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-31/12
Livno, 31. srpanj 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Jasenko Tufekčić
***
Temeljem članka 10. stavak 3. Poslovnika
Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ " broj:
8/03, 14/03, 1/04 , 6/05,11/06 i 5/08 ) na sjednici
Skupštine održanoj dana, 31. srpnja 2012. godine,
potvrđeni kandidati od Skupštine za mjesto predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Stipe Pelivan,
Drago Puzigaća i Jasenko Tufekčić donijeli su
ODLUKU
o izboru predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine HBŽ
I.
Za predsjedatelja Skupštine HBŽ izabran je
Stipo Pelivan iz Livna.
II.
Za zamjenike predsjedatelja Skupštine HBŽ
izabrani su:
1. Drago Puzigaća iz Drvara
2. Jasenko Tufekčić iz Livna
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, i
objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-33/12
Livno, 31. srpanj 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Stipo Pelivan
Zamjenik predsjedatelja Skupštine
Jasenko Tufekčić
Zamjenik predsjedatelja Skupštine
Drago Puzigaća
***
Temeljem članka 10., 98. i 99. stavak 1. Poslovnika Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ",
broj: 8/03,14/03,1/04,6/05,11/06 i 5108) Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
dana, 31. srpnja 2012. god. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika
predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske županije
Članak 1.
U Odluci o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ",
broj: 4/11 i 6/11) u članku 1. stav 1. točka 1. umjesto riječi "Dinko Barać iz reda hrvatskog naroda" treba stajati "Stipo Pelivan iz reda hrvatskog
naroda".
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ".
Str. 176 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-32/12
Livno, 31. srpanj 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Jasenko Tufekčić
***
Na temelju čanka 26. stavak e) j i) Ustava
Hercegbosanske županije ("Narodne novine
HBŽ", broj: 9/00, 9/04, i 11/05), Smjernica ekonomske i fiskalne po1itike Hercegbosanske županije za razdoblje 2012.-2014. godine, broj: 03-0114-1133/11, te čanaka 98. i 100. Poslovnika o radu Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj:
8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) Skupština
Hercegbosanske županije na sjednici 13. 08. 2012.
godine donijela je
ODLUKU
o privremenom financiranju Hercegbosanske
županije za razdoblje 01. srpnja do 30. rujna
2012. godine.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje srpanj-rujan 2012. godine.
Članak 2.
Privremeno financiranje Hercegbosanske županije iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu
od 17.691.593,00 KM. Proračun Hercegbosanske
županije za razdoblje srpanj-rujan 2012. godine
sastoji se od:
OPIS
I
II
Prihodi, primitci
i financije
Rashodi i izdatci
Proračun za razdoblje
srpanj-rujan 2012.g.
17.691.593,00
17.691.593,00
Ovlašćuje se ministar financija, da izvrši raspored rashoda iz članka 2., stavak 2. ove Odluke
na korisnike Proračuna. Oni korisnici proračuna
koji ostvare namjenske potpore ili donacije mogu
koristiti iste do razine uplaćenih sredstava, sukladno namjeni i zakonskoj proceduri. Sredstva Tekuće pričuve iz ove Odluke u iznosu do
200.000,00 KM koristit će se po odlukama Vlade
Hercegbosanske županije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-35.2/12
Livno, 13. kolovoza 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Stipo Pelivan
***
VLADA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj: 2/96) i članka 35.
Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj: 2/06)
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012. godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju
vrijednosti boda za izračunavanje komunalne
naknade za 2012. godinu u općini Glamoč
I.
Daje se suglasnost na Odluku o određivanju
vrijednosti boda na godišnjoj razini za izračunavanje komunalne naknade Općinskog vijeća Glamoč, broj: OV-01-02-168/11 od 29. prosinca
2011. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-6-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 177 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije"
broj 2/96), a u svezi članka 5. stavka 3. Uredbe o
određivanju vlastitih prihoda,načina i rokova raspodjele, ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 9/09), Vlada Hercegbosanske županije
na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012. godine
donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o vlastitim
prihodima u Gimnaziji Livno
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o vlastitim
prihodima Gimnazije Livno, broj 11/12 od 12.
siječnja 2012. godine.
Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Vlade Hercegbosanske županije, (broj: 0901-02-3/12 od 13. kolovoza 2012. godine).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-8-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
II.
***
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana
22. kolovoza 2012. godine donijela je
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-5-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96) i članka 52.
stavak 1. točka 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
35/05), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2012. godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih Vlade Hercegbosanske županije
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2011. godinu Županijskog
zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije
Daje se suglasnost na Izvješće o radu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije broj: UV-2-3/12 od 08. ožujka 2012. godine i Financijsko izvješće Županijskog zavoda za
upošljavanje Hercegbosanske županije broj: UV2-12 od 29. veljače 2012. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-4-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
Str. 178 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije" broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana
22. kolovoza 2012. donijela je
ODLUKU
o neusvajanju Preporuke o rang listi kandidata
za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
I.
Ne usvaja se Preporuka o rang listi kandidata
za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar broj: 09-01-37-68.11/10 od
23. rujna 2011. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-7-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), i članka 3. stavka 3. Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za
razdoblje 1. srpnja do 30. rujna 2012. godinu od
13. kolovoza 2012. godine razmatrajući Zahtjev
za pomoć NK Troglav Livno i Zahtjeve muzeja
Livno i Tomislavgrad, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012.
godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 52.000,00 KM iz Tekuće pričuve
Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje 1. srpnja do 30. rujna
2012. godinu u svrhu novčane pomoći: NK Troglav Livno u iznosu od 10.000,00 KM, Franjevački
muzej i galerija Gorica Livno u iznosu od 32.
000,00 KM, Franjevački muzej Tomislavgrad u
iznosu od 10.000,00 KM.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će
se iz Tekuće pričuve Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje
1. srpnja do 30. rujna 2012. godinu Ministarstvu
znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije svako
u okviru svojih mjerodavnosti.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-9-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i 20. stavak 2.
Zakona o Vladi HBŽ ("Narodne novine HBŽ",
broj 2/96), članka 6. stavak 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
broj: 12/03, 34/03), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2012.
godine donijela je
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 179 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za
izbor članova Upravnih vijeća svih zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije, Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ, Zavoda za
upošljavanje HBŽ i izbor ravnatelja Zavoda za
upošljavanje HBŽ
članka 124. i 125. stavak 3. Zakona o policijskim
službenicima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 4/07 i 8/08) i na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Kantona
10, broj: 02-1-29-3747/12 od 17. kolovoza 2012.
godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2012. godine donijela je
I.
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za
izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Livno, Doma zdravlja Tomislavgrad, Doma
zdravlja Drvar, Doma zdravlja Glamoč, Doma
zdravlja Kupres, Županijske bolnice "dr. fra. Mihovil Sučić", Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda
za zdravstveno osiguranje, Zavoda za upošljavanje HBŽ i izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje
Hercegbosanske županije.
II.
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih Hercegbosanske županije će u ime
Vlade Hercegbosanske županije provesti postupak
izbora članova Upravnih vijeća i ravnatelja iz točke 1. ove Odluke putem javnog natječaja, utvrditi
kriterije za izbor, imenovati povjerenstvo za izbor,
te nakon provedenog natječaja dostaviti rang-listu
uspješnih kandidata na razmatranje i usvajanje
Vladi Hercegbosanske županije sukladno Zakonu
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine.
III.
RJEŠENJE
o imenovanju Policijskog odbora za policijske
službenike Ministarstva unutarnjih poslova
Kantona 10
I.
Za članove Policijskog odbora u Ministarstvu
unutarnjih poslova Kantona 10 imenuju se:
1. Branko Dragaš, čin glavni inspektor,
2. Damir Marijan, čin samostalni inspektor i
3. Ružica Mioč, diplomirani pravnik, državni
službenik.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-11-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-14-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije" broj: 2/96), a u svezi
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
Odluke o kriterijima za imenovanje u upravna
vijeća u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 35/04) a u svezi
sa člankom 12. stavak 3. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 12/03), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012. godine, donijela je
Str. 180 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
RJEŠENJE
o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje
I.
Za člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda
za zdravstveno osiguranje i reosiguranje predlaže
se dr. Ivan Cikojević iz Livna.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-10-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96 ) , članka 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća ("Službene novine Federacije
BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), a u svezi sa
člankom 9. Uredbe o osnutku i ustrojstvu županijskog Stožera civilne zaštite ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 3/04 ) i Odluke
Skupštine Hercegbosanske županije o razrješenju
ministara u Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
03/12) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj dana, 22. kolovoza 2012. godine donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju članova županijskog Stožera civilne zaštite
I.
Članovi županijskog Stožera civilne zaštite
razrješuju se dužnosti na koju su imenovani Rje-
šenjem Vlade broj: 01-02-24-2/07 od 22. veljače
2007. godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-12-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" ,
broj 2/96), članka 116. stavak 1. Zakona o zaštiti
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije BiH" , broj
39/03, 22/06 i 43/10 ), a u svezi sa člankom 9.
Uredbe o osnutku i ustrojstvu županijskog Stožera
civilne zaštite ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 3/04) i Odlukom Skupštine Hercegbosanske županije o potvrđivanju Vlade Hercegbosanske županije od 31. srpnja 2012. godine,
broj: 01-02-31/12, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012. godine
donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju županijskog Stožera civilne
zaštite
I.
U županijski Stožer civilne zaštite (u daljnjem
tekstu: Stožer) imenuju se:
1. Nediljko Rimac, predsjednik Vlade - zapovjednik Stožera;
2. Frano Laštro, direktor Uprave za civilnu
zaštitu- načelnik Stožera;
3. Mario Lovrić, ministar unutarnjih poslovačlan;
4. Hikmet Hodžić, ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okolišačlan;
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 181 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
5. Darko Horvat, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih-član;
6. Petar Gelo, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- član;
7. Stjepan Vidović, tajnik Crvenog križa HBŽčlan;
8. Diana Čačija, načelnica Sektora za strukturu
i obuku - član;
9. Goran Čondrić, Viši samostalni referent za
mjere zaštite i spašavanje član;
vijeća Doma zdravlja Glamoč, imenuju se sukladno članku 4. stavak 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. Boris Lukajić, predsjednik
2. Rašida Karahodžić, član
3. Klara Deljak, član
4. Janja-Martina Katavić, član
5. Drago Petković, član
II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-12-2/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-6/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 29/97),
te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012.
godine, donijela je
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" , broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad
I.
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne Hercegovine i za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
Str. 182 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, imenuju se
sukladno članku 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. Milan Bagarić, predsjednik
2. Branka Krišto, član
3. Ivan Madunić, član
4. Stanislava Krakan, član
5. Maho Šehić, član
članku 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine:
1. Dragan Petković, predsjednik
2. Duško Šobot, član
3. Milanka Popović, član
4. Ljilja Mihajlović, član
5. Marijan Nikolić, član
II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-5/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-4/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Livno
I.
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
vijeća Doma zdravlja Drvar, imenuju se sukladno
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i za predsjednika i
članove privremenog Upravnog vijeća Doma
zdravlja Livno, imenuju se sukladno članku 4.
stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i dru-
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 183 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
gim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. Toni Šimić, predsjednik
2. Nediljko Ćaleta, član
3. Ilija Barišić, član
4. Goran Dizdar, član
5. Nikola Čeko, član
1. Aiša Jarebica, predsjednk
2. Rusmira Milak, član
3. Dinko Barać, član
4. Ante Kasalo, član
5. Šima Kelava, član
II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-3/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-2/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Županijske bolnice
"Fra Mihovil Sučić" Livno
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
vijeća Doma zdravlja Kupres, imenuju se sukladno članku 4. stavak 2. Zakona o ministarskim,
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
vijeća Županijske bolnice "Fra Mihovil Sučić"
Livno, imenuju se sukladno članku 4. stavak 2.
Str. 184 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. Stipe Pavić, predsjednik
2. Senad Baljak, član
3. Đurđica Škrbić, član
4. Glorija Lijović, član
5. Finka Krišto, član
stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. Ante Džaja, predsjednik
2. Maja Marjanović, član
3. Merzuk Kamber, član
4. Tomo Dolić, član
5. Josip Janković, član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-1/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-7/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno
osiguranje Hercegbosanske županije
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
članka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
29/97), te članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo Hercegbosanske županije
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, imenuju se sukladno članku 4.
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 185 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
županije, imenuju se sukladno članku 4. stavak 2.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine :
1. Ivan Jozić, predsjednik
2. Krešo Rajković, član
3. Dara Kesić, član
4. Merima Mulić, član
5. Mirko Barać, član
1. Davor Brnić, predsjednik
2. Mara Materić, član
3. Enes Mastalić, član
4. Josipa Andabak, član
5. Mladen Konta, član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-8/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 3.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96)
članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. kolovoza 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije
I.
Do završetka postupka izbora kojim će se
izvršiti konačno imenovanje, na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za
predsjednika i članove privremenog Upravnog
vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske
županije, imenuju se sukladno članku 4. stavak 2.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-9/12
Livno, 22. kolovoza 2012. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac
***
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine HBŽ", broj:
12/04. i 12/08.) Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na imenovanje gospodina
Mladena Jelovića na dužnost ravnatelja Osnovne glazbene škole "Franjo S. Vilhar" iz
Livna
I.
Daje se suglasnost na imenovanje gospodina
Mladena Jelovića na dužnost ravnatelja Osnovne
glazbene škole "Franjo S. Vilhar" iz Livna, imenovanog Odlukom školskog odbora, broj: 50/12.
od 9. svibnja 2012. godine, na mandatni period od
četiri godine.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Str. 186 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-34-846/12
Livno, 26. srpnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine HBŽ" broj:
12/04. i 12/08.) Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na imenovanje gospodina
Gorana Čeke na dužnost ravnatelja Osnovne
škole "Ivan Goran Kovačić" iz Livna
I.
Daje se suglasnost na imenovanje gospodina
Gorana Čeke na dužnost ravnatelja Osnovne škole
"Ivan Goran Kovačić" iz Livna, imenovanog Odlukom školskog odbora, broj: 04-38-144/12. od 9.
svibnja 2012. godine, na mandatni period od četiri
godine.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-1145/12
Livno, 12. srpnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
Na temelju članka 77. stavka 6. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12104. i 12108.) i na prijedlog
srednjih škola, Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa donosi
ODLUKU
o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2012./2013.
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj razrednih
odjela i učenika koji se upisuju u I. razred srednjih
škola prema vrstama programa i škola, rokovi za
upise, te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u
srednje škole za školsku godinu 2012./2013.
II.
U I. razred srednjih škola Hercegbosanske
županije u programe redovitog obrazovanja mladeži za školsku godinu 2012.12013. upisat će se
učenici u sljedećem opsegu i vrstama škola i programa:
A. U srednje javne škole u I. razred programa
obrazovanja po javnim potrebama upisat će se
najmanje 870 učenika sa završenom osnovnom
školom i određeni broj učenika koji ponavljaju
prvi razred u 36 razredni odjela i to:
A.1. U gimnazijske programe 249 učenika u
10 razrednih odjela;
A.2. U četverogodišnje strukovne programe za
tehnička i srodna gospodarska zanimanja 338
učenika u 14 razrednih odjela;
A.3. U trogodišnje strukovne programe za zanimanja u industriji, gospodarstvu i obrtništvu 283
učenika u 12 razrednih odjela;
U I. razred srednjih javnih škola učenici će se
upisivati prema vrstama programa obrazovanja,
kvotama upisa i školama utvrđenim u »Strukturi i
opsegu upisa učenika u I. razred srednjih škola za
školsku godinu 2012./2013.«, koja je u privitku i
sastavni je dio ove Odluke.
III.
U I. razred srednje škole učenici se upisuju na
temelju pravovaljanih svjedodžba o završenom
VII. i VIII. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.
Učenici se upisuju ili prelaze iz druge škole u
školu nastavka obrazovanja u II, III. i IV. razred
na temelju pravovaljane svjedodžbe o prethodno
završenom razredu srednje škole i prijelaznice
(izvatka iz razredne knjige), ako je prijelaz u tijeku nastavne godine.
Pravovaljane su svjedodžbe o završenoj školi
ili razredu svjedodžbe osnovnih i srednjih škola
Hercegbosanske županije i svjedodžbe inozemnih
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 187 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
škola za koje je u Ministarstvu znanosti, prosvjete,
kulture i športa Hercegbosanske županije rješenjem utvrđena istovrijednost.
Učenika koji ima pravo upisa u skladu s odredbama ove Odluke, a iz opravdanih razloga (kao
što je nedovoljno vrijeme za utvrđivanje istovrijednosti ili nostrifikaciju svjedodžba,) nema pravovaljanu svjedodžbu, škola može, na temelju izvornika ili ovjerene preslike i prijevoda nenostrificirane svjedodžbe o završenoj školi, upisati uvjetno
i odrediti rok u kojem je učenik dužan pribaviti
rješenje o nostrifikaciji, što utvrđuje ravnatelj škole.
Rok za pribavljanje pravovaljanog dokumenta
(rješenja o priznavanju istovrijednosti ili nostrifikaciji svjedodžbe o završenoj školi) ili rok za polaganje razlikovnih ispita za prethodni razred ne
smije biti dulji od roka propisanog za početak II.
polugodišta školske godine.
Uvjetno upisani učenici upisuju se u razrednu
i matičnu knjigu s napomenom »uvjetno upisan do
pribavljanja rješenja o nostrifikaciji ili svjedodžbi
o položenim razlikovnim ispitima«, redovito pohađaju nastavu, ocjenjuju se kao i ostali učenici i,
ako u propisanom roku ne pribave gore navedene
dokumente ne mogu dalje nastaviti školovanje.
-
Svim neupisanim kandidatima koji ni nakon
drugog upisnog kruga ne preuzmu svoje upisne
dokumente škola mora odmah, preporučenom
poštom, vratiti te dokumente.
Pisano izvješće o broju upisanih učenika u
ljetnom upisnom roku i o nepopunjenim upisnim
mjestima po razrednim odjelima i vrstama programa škole dostavljaju do 16. srpnja 2012. godine
Ministarstvu znanosti,prosvjete,kulture i športa.
Ukoliko nakon ljetnog upisnog roka za pojedine struke i zanimanja ili za pojedine programe
ne bude dovoljan broj prijavljenih učenika Ministarstvo će uraditi izmjenu zanimanja i predložiti ih
za jesenski upisni rok.
2. Jesenski upisni rok:
Postupci i rokovi:
-
IV.
U I. razred srednjih škola za školsku godinu
2012./2013. učenici će se upisivati u sljedećim
rokovima:
1. Ljetni upisni rok
1. a) Prvi upisni krug:
-
prijave za upis u srijedu 27. i četvrtak 28.
lipnja 2012. godine od 8,00 do 16,00 sati;
objava rezultata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči) u petak 29. lipnja 2012. godine
najkasnije do 14,00 sati;
upis je u ponedjeljak 2. srpnja 2012. godine od 8,00 do 16,00 sati.
Svim neupisanim kandidatima škola je dužna
na njihov zahtjev odmah nakon upisa vratiti upisne dokumente kako bi se oni mogli natjecati za
upis u drugom upisnom krugu.
1. b) Drugi upisni krug:
-
prijava za upis u četvrtak 5. srpnja 2012.
godine od 8,00 do 12,00 sati;
objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) u petak 6. srpnja 2012. godine
najkasnije do 12,00 sati;
upis učenika u ponedjeljak 9. srpnja 2012.
godine od 8,00 do 12,00 sati.
-
objava (na oglasnoj ploči) nepopunjenih
upisnih mjesta (prema vrstama programa) i
rokova za upis najkasnije do 17. kolovoza
2012. godine;
prijave za upis u ponedjeljak 20. kolovoza
2012. godine od 8,00 do 12,00 sati;
objava ljestvice poretka u utorak 21. kolovoza 2012. godine najkasnije do 12,00 sati;
upis učenika u srijedu 22. kolovoza 2012.
godine od 8,00 do 12,00 sati.
Upis učenika u II., III. i IV. razred srednje
škole obavlja se, u pravilu, krajem kolovoza i početkom rujna u vrijeme koje škola odredi i oglasi
na školskoj oglasnoj ploči.
Nakon završenog upisa, a najkasnije do 23.
rujna 2012. godine škola je dužna Ministarstvu
dostaviti Izvješće o rezultatima upisa učenika i
ustroju rada za školsku 2012./2013. godinu.
V.
Natječaj za upis učenika škole objavljuju najkasnije do 22. lipnja 2012. godine u dnevnom tisku.
U roku za pravovremeno objavljivanje, sadržaj skupnog natječaja, način i mjesto objave te
plaćanje troškova za natječaj škole dogovaraju s
Ministarstvom.
Str. 188 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Škola može objaviti natječaj i upisati učenike
samo u programe za koje ima rješenje o odobrenju
rada, i to u skladu s kvotama utvrđenim u ovoj
Odluci.
Natječaj se nalazi u privitku i sastavni je dio
ove Odluke.
VI.
U provedbi upisa učenika nije dopušteno smanjivati broj učenika po razrednom odjelu i povećavati broj razrednih odjela u odnosu prema broju
utvrđenom u ovoj Odluci (u »Strukturi i opsegu
upisa učenika u I. razred srednjih škola za školsku
godinu 2012./2013.«, u daljnjem tekstu: ova Odluka).Iznimno, takva odstupanja mogu se provesti
uz prethodnu suglasnost Ministarstva, i to ako ne
zahtijevaju povećan broj djelatnika škole i ako za
to postoje opravdani razlozi.
Niti jedna škola ne smije upisom povećavati
broj razrednih odjela u odnosu na broj razrednih
odjela u školskoj godini 2012./2013., ako se time
povećava broj djelatnika škole.
Suglasnost Ministarstva za odstupanja koja su
veća od navedenih 10% i 20% škola je dužna zatražiti nakon redovnoga jesenskog upisnog roka, a
najkasnije do početka nastave u školskoj godini
2012.12013.
Veće smanjenje broja učenika u razrednom
odjelu od smanjenja utvrđenog u ovoj točki bit će
moguće samo u nekim izrazito deficitarnim strukama i rijetkim zanimanjima.
Ako budu postojali opravdani razlozi (nedovoljno vrijeme za utvrđivanje istovrijednosti ili
nostrifikaciju svjedodžba ) škola može na način
utvrđen u stavku 1. i 2. ove točke nakon ljetnog
upisnog roka zatražiti od Ministarstva povećan
broj upisnih mjesta u odnosu na broj utvrđen u
ovoj Odluci za upis učenika u jesenskom upisnom
roku.
U zahtjevu za povećanje ili smanjenje broja
upisnih mjesta obvezatno se navodi rezultat upisa
u ljetnom upisnom roku po svim planiranim programima obrazovanja i popis neupisanih učenika
koji to dokazuju originalnim svjedodžbama za
VII. i VilI. razred osnovne škole. Neće se razmatrati zahtjevi škola koji ne budu odmah (prilikom
dostave) kompletirani odnosno koji ne budu imali
navedene elemente i očitovanje mišljenja u skladu
sa stavkom 1. i 2. ove točke.
U kombiniranom razrednom odjelu (s dva ili
više programa izobrazbe) škola može bez suglasnosti Ministarstva povećati broj upisnih mjesta u
jednom programu izobrazbe i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika.
Ako se u pojedine razredne odjele prvog i ostalih razreda upiše znatno manje učenika od broja
utvrđenog ovom Odlukom, škola je obvezatna na
početku školske godine osigurati najracionalniji
način rasporeda učenika po razrednim odjelima,
preustrojiti i kombinirati male odjele u prvom i
ostalim razredima po srodnim programima izobrazbe, a može osigurati i eventualni prijelaz upisanih učenika I. razreda (uz njihov pristanak) u
druge programe i odjele škole koji se mogu racionalnije ustrojiti, odnosno prijelaz u drugu školu u
istom sjedištu škole ili naći druga odgovarajuća
rješenja kojima će se onemogućiti ustroj i rad s
nedopustivo malim razrednim odjelima.
Škola koja u isti program obrazovanja u dva
ili više razrednih odjela istog, bilo kojeg od I. do
IV. razreda upiše manje od 40 učenika, dužna je
odmah te odjele spojiti u jedan razredni odjel, a
ako ima u tri ili više razrednih odjela manje od 70
učenika, dužna je te odjele spojiti u dva razredna
odjela, ako ima u četiri i više razrednih odjela manje od 100 učenika, dužna je te odjele spojiti u tri
razredna odjela, ako ima u pet i više razrednih
odjela manje od 130 učenika, dužna je te odjele
spojiti u četiri razredna odjela i tako redom na
svakih 30 učenika više jedan razredni odjel više.
Škola koja u srodne programe obrazovanja u
dva ili više razrednih odjela istog razreda upiše
manje od 34 učenika, dužna je odmah te odjele
spojiti u jedan kombinirani razredni odjel, a ako
ima u tri i više razrednih odjela manje od 64 učenika, dužna je te odjele spojiti u kombinirana dva
razred na odjela, ako ima u četiri i više razrednih
odjela manje od 94 učenika, dužna je te odjele
odmah spojiti u tri kombinirana razredna odjela,
ako ima u pet i više razrednih odjela manje od 124
učenika, dužna je te odjele spojiti u četiri kombinirana razredna odjela i tako redom na svakih 30
učenika više, jedan razredni odjel više.
Srodnim programima obrazovanja u smislu
ove odluke smatraju se programi u istom strukovnom području (ili podskupini iz tog područja) koji
se u općeobrazovnom i strukovnom dijelu programa (osim tehnologije struke, praktične nastave i
stručne prakse) ne razlikuju više od jednoga glavnog predmeta, odnosno dva ili tri predmeta od
kojih se jedan ili dva slušaju samo jednu godinu,
odnosno predmeta koji se u takvim kombinacijama trebaju izvoditi posebno i instruktivno, s manjim brojem sati nastave.
Razredni odjel s manjim brojem učenika od
broja učenika utvrđenog ovom Odlukom može se,
uz suglasnost Ministarstva, u deficitarnim zanimanjima ustrojiti samo kada škola u istovrsnom ili
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
srodnom programu nema više od jednog razrednog odjela i kada se u takav odjel nije upisao dovoljan broj učenika utvrđen ovom odlukom, odnosno kada nisu uspjele mjere provedene u skladu s
ovom Odlukom, u čemu je škola dužna u rujnu
izvijestiti Ministarstvo s obrazloženjem koje je
mjere poduzela i zašto nisu uspjele.
Ustroj i preustroj razrednih odjela u skladu s
ovom Odlukom mora se obaviti početkom rujna
prije uvođenja učenika u razredne knjige.
VII.
Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove
Odluke obavljat će Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u
sklopu svojih ovlasti.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavljuje se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Str. 189 - Broj 4
Str. 190 - Broj 4
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
24. kolovoza 2012.
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 191 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-844/12
Livno, 21. lipnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
Na temelju članka 77. stavka 6. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 12/04. i 12/08.) i na prijedlog
srednjih škola, Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o upisu učenika u
srednje škole za školsku godinu 2012./2013.
I.
U članku II. Odluke o upisu učenika u srednje
škole za školsku godinu 2012/2013, broj: 06-0138-844/12. od 19. lipnja 2012. godine, u stavku 1
mijenjaju se točke A i Al koje glase:
A. U srednje javne škole u I. razred programa
obrazovanja po javnim potrebama upisat će se
najmanje 888 učenika sa završenom osnovnom
školom i određeni broj učenika koji ponavljaju
prvi razred u 36 razredni odjela i to:
A.1. U gimnazijske programe 267 učenika u
10 razrednih odjela;
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavljuje se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Str. 192 - Broj 4
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
24. kolovoza 2012.
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 193 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-844/12
Livno, 03. srpnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
Na temelju članka 81. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine HBŽ", broj: 12/04.)
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na imenovanje gospodina
Mirana Šeste na dužnost ravnatelja Osnovne
škole "Fra Lovro Karaula" iz Livna
I.
Daje se suglasnost na imenovanje gospodina
Mirana Šeste na dužnost ravnatelja Osnovne škole
"Fra Lovro Karaula" iz Livna, imenovanog Odlukom Školskog odbora, broj: 04/I-38-460/12 od 27.
travnja 2012. godine, na mandatni period od četiri
godine.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Str. 194 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-1144/12
Livno, 12. srpnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
Na temelju članka 32. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04. i 12/08.), ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za osnovnu školu u školskoj godini 2012./2013.
Nakladnik za gore navedene udžbenika je "EIKalem" - Izdavački centar Rijaseta.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-793/12
Livno, 07. kolovoza 2012. godine
Ministar
Petar Galić
***
I.
Na temelju članka 39. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo znanosti,
prosvjete, kulture i športa donosi
U članku I. Odluke o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za osnovnu školu, u školskoj
godini 2012./2013. godini, dodaju se sljedeći osnovno školski udžbenici i priručnici:
PRAVILNIK
o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika osnovnih škola u školskoj godini
2012./2013.
UDŽBENICI ZA ISLAMSKI VJERONAUK
ZA OSNOVNU ŠKOLU
Članak 1.
VJERONAUKA 1 (udžbenik za I. razred), autor:
Ibrahim Begović,
VJERONAUKA 2 (udžbenik za II. razred), autor:
Muamer Tinjak,
VJERONAUKA 3 (udžbenik za III. razred), autori: Mina Pleh, Muarem Tinjak iMelika Nezirovac,
VJERONAUKA 4 (udžbenik za IV. razred), autori: Hazema Ništrović, Ibro Ništović i Mensur
Valjevac,
VJERONAUKA 5 (udžbenik za V. razred), autori: Mustafa Prljača i Nezir Halilović,
VJERONAUKA 6 (udžbenik za VI. razred), autori: Emina Grabus i Muamera Bašić,
VJERONAUKA 7 (udžbenik za VII. razred), autori: Ševko Sulejmanović i Safija Husić,
VJERONAUKA 8 (udžbenik za VilI. razred),
autori: Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zu1kić.
VJERONAUKA 9 (udžbenik za IX. razred), autori: Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa ZulkiĆ
Ovim Pravilnikom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje
učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim
školama za školsku godinu 2012./2013.
Članak 2.
Nastava počinje 3. rujna 2012. godine, a završava 14. lipnja 2013. godine.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 3. rujna 2012. godine do 21. prosinca 2012. godine.
Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2013.
godine do 14. lipnja 2013. godine, odnosno do 7.
lipnja 2013. godine za učenike I. razreda devetogodišnjeg obrazovanja i za učenike VIlI. razreda.
Članak 3.
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35
nastavnih tjedana
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i
program i broj nastavnih tjedana propisan stav-
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 195 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
kom 1. ovoga članka, nastavna se godina može
produljiti i nakon 14. lipnja 2013. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete,
kulture i športa.
Na temelju članka 41. Zakona o srednjem
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo znanosti,
prosvjete, kulture i športa donosi
Članak 4.
PRAVILNIK
o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini
2012.12013.
Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca
2012. godine, a završava 11. siječnja 2013.
godine.
Proljetni odmor učenika počinje 28. ožujka
2013. godine, a završava 5. travnja 2013. godine.
Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2013.
godine, osim za učenike koji polažu razredni ili
popravni ispit.
Članak 5.
Godišnjim planom i programom rada škole
utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske
priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i
grada te za izlete, ekskurzije i slično.
Članak 6.
U posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova
utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa,
na zahtjev škole.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije" i primjenjivati od 03. 09.
2012. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-961/12
Livno, 21. lipnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u srednjim školama za školsku godinu 2012./2013.
Članak 2.
Nastava počinje 3. rujna 2012. godine, a završava 14. lipnja 2013. godine.
Učenicima završnih razreda nastava završava
17. svibnja 2013. godine.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 3. rujna 2012. godine do 21. prosinca 2012. godine.
Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2013.
godine do 14. lipnja 2013.
godine, a učenicima završnih razreda do 17. svibnja 2013. godine.
Članak 3.
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35
nastavnih tjedana, osim za završne razrede za koje
se nastava organizira i izvodi u najmanje 32 nastavna tjedna.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i
program i broj nastavnih tjedana propisan stavkom 1. ovoga članka, nastavna se godina može
produljiti i nakon 14. lipnja 2013. godine, odnosno 17. svibnja 2013. godine za završne razrede, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.
Članak 4.
Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca
2012. godine, a završava 11. siječnja 2013. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 28. ožujka
2013. godine, a završava 5. travnja 2013. godine.
Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2013.
godine, osim za učenike koji polažu razredni, popravni, završni ispit ili maturu i učenike koji u to
Str. 196 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom
rada škole.
Članak 5.
Godišnjim planom i programom rada škole
utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa, te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske
priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i
grada, te za izlete, ekskurzije i slično.
Članak 6.
U posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova
utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
na zahtjev škole.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije" i primjenjivati od 3. 9.
2012. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-962/12
Livno, 21. lipnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac
***
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I GERCEGOVINE
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine,
odlučujući o zahtjevu Potpredsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti
Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu
člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici održanoj dana 17.4.2012. godine, donio je
PRESUDU
Utvrđuje se da osporeni dio člana 1. Zakona o
platama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 45/10) u dijelu koji glasi:
„te primjena ovog zakona u kantonima“ i čl. 31.
do 35. istog zakona, nisu u neskladu sa Ustavom
Federacije BiH.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona.
Obrazloženje
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je
15.12.2011. godine Ustavnom sudu Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni
sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti
dijela člana 1. Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi: “primjena ovog zakona u
kantonima“ i poglavlja VI. Zakona, odnosno članova 31. do 35. istog zakona (u daljem tekstu:
osporeni članovi Zakona), tvrdeći da se osporenim
članovima Zakona povrjeđuju odredbe člana
III.4.a), e) i l) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Podnosilac zahtjeva navodi da je članom 1.
osporenog Zakona propisano: “Ovim zakonom
uređuju se plate, platni razredi i koeficijenti za
platne razrede policijskih službenika Federacije
Bosne i Hercegovine, naknade, kao i druga pitanja
koja se odnose na primanja policijskih službenika,
te primjena ovog zakona u kantonima“.
Podnosilac zahtjeva ističe da, propisujući u
članu 1. osporenog Zakona primjenu ovog zakona
u kantonima, direktno obavezuje kantone da se
plate i druge naknade policijskih službenika kantona regulišu po odredbama federalnog zakona,
što je detaljnije propisano osporenim članovima
31. do 35. Zakona. Time se na neustavan način
preuzimaju nadležnosti kantona propisane u članu
III.4. a), e) i l) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na koji način se direktno povrjeđuje Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine. Predložio je da
Ustavni sud Federacije, nakon provedenog postupka donese presudu kojom se utvrđuje da je
odredba osporenog člana 1. Zakona u dijelu koji
glasi: “te primjenu ovog zakona u kantonima, i
osporenih članova 31. do 35. Zakona u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine
i da prestaju važiti sa danom objave presude u
„Službenim novinama Federacije BiH“.
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 197 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Ustavni sud Federacije saglasno članu 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) je dana 19.12.2011.
godine, zahtjev dostavio na odgovor drugoj stranci u postupku, tj. Parlamentu Federacije Bosne i
Hercegovine - Predstavničkom domu i Domu
naroda, kao donosiocu osporenog Zakona. Odgovor na zahtjev nije dostavljen.
Ustavni sud Federacije je po zahtjevu podnosioca održao javnu raspravu 17.4.2012. godine,
kojoj je prisustvovala Lidija Petric, kao punomoćnica podnosioca zahtjeva, dok ispred Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine nije pristupio niko.
Punomoćnica podnosioca zahtjeva je istakla
da ostaje u cijelosti kod podnesenog zahtjeva i
dodala da je zahtjev podnesen na inicijativu Vlade
Zeničko-dobojskog kantona, koja je radila analizu
potrebnih sredstava po nacrtu kantonalnog zakona, koji je trebao biti donesen, u skladu sa osporenim članom 35. federalnog zakona, kojom prilikom su utvrdili da se nameće neodrživa finansijska obaveza kantonu, za slučaj da pristupi donošenju kantonalnog zakona. Slična situacija je i sa
Tuzlanskim kantonom, a prema njoj dostupnim
podacima, jedino je Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton donio Zakon o platama policijskih službenika („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton“,
broj:11/11) koji je odstupio od načina utvrđivanja
za obračun plata, kako je to propisano u federalnom zakonu i propisao da iznos osnovica za obračun plate policijskog službenika utvrđuje Vlada
kantona u dogovoru sa sindikatom a u skladu sa
Zakonom o izvršavanju budžeta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton i raspoloživim
sredstvima u kantonu. Predložila je da se zahtjev
uvaži i donese presuda kako je predložena u zahtjevu.
Ustavni sud Federacije je odlučio kao u tački
1. izreke ove presude iz sljedećih razloga:
Polazeći od odredbi člana IV.C.10.(2) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije konstatuje da je nadležan da odlučuje o
zahtjevu Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine kada je pitanje da li je prijedlog zakona
koji je usvojen u jednom domu Parlamenta ili pak
prijedlog zakona koji je usvojen u oba doma, u
skladu sa ovim ustavom.
Razmatrajući zahtjev, Ustavni sud Federacije
je pošao od odredaba Poglavlja III. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem je propisana
podjela ovlasti između federalne i kantonalne
vlasti i Amandmana VIII. i CVI. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je u članu III.1.
pod tačkom c) propisano da su u isključivoj ovlasti Federacije „donošenje propisa o finansijama i
finansijskim institucijama Federacije i fiskalna
politika Federacije“, dok je u članu III.2. propisana zajednička nadležnost federalne vlasti i kantona, te da je pored ostalih zajedničkih nadležnosti,
pod tačkom e) propisana zajednička nadležnost
za „socijalnu politiku“.
Članom III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano je da se „prema potrebi,
ovlasti iz člana III.2 mogu ispunjavati zajednički
ili zasebno ili od strane kantona koordinirano od
federalne vlasti“, dok je stavom (3) ovog člana
propisano: “U ispunjavanju svojih ovlasti, kada je
riječ o zakonima i propisima koji su obavezujući
na cijelom području Federacije, u skladu sa ovim
ustavom i odlukama Parlamenta Federacije, federalna vlast djeluje poštujući ovlasti kantona, specifičnu situaciju u pojedinim kantonima i potrebu za
felksibilnosti u provedbi. Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone u pogledu
svake od ovih ovlasti“.
U konkretnom slučaju, oblast koja se uređuje
osporenim Zakonom je oblast prava iz radnog odnosa, koja jeste sadržajni dio socijalne politike
ali pošto se njime uređuje segment plata i naknada (policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine i kantona), kao dio prava koji proizilazi
iz radnog odnosa a isplaćuje se iz budžeta Federacije i kantona, zadire u pitanja propisa o finansijama i finansijskim institucijama i fiskalnoj politici Federacije i u direktnoj je vezi sa budžetom
Federacije, što je članom III.1. tačka d) propisano
kao isključiva nadležnost Federacije. Zbog toga
nije sporno da se Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine u sklopu vođenja zakonodavne politike opredijelio, da u skladu sa potrebama i uočenim dosadašnjim razlikama u platama od kantona
do kantona, ovu oblast ujednačeno uredi osporenim Zakonom i na taj način ukloni diskriminaciju
u platama policijskih službenika, čime osporeni
dio člana 1. Zakona u dijelu koji glasi: “te primjena ovog zakona u kantonima“ ga ne čini nesaglasnim sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Nadalje, analizirajući poglavlje VI. Zakona o
platama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se u osporenim čl. 31. do 35. razrađuje način primjene osporenog Zakona u kantonima, pri čemu je federalna vlast, u skladu sa članom III.3(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine vodila računa o kantonalnim nadležnostima,
Str. 198 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
eventualnim različitim situacijama u kantonima i
potrebom za fleksibilnosti u provođenju utvrđene
politike u ovoj oblasti. Zbog toga je osporenim
Zakonom za kantone propisan isključivo principijelni okvir za uređivanje ovog pitanja u svakom
kantonu, pojedinačno. To ilustruje sadržaj člana
31. osporenog Zakona kojim je propisano: “Visina
i način ostvarivanja plata, naknada, dodataka na
platu, koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim ministartsvima unutrašnjih
poslova, utvrdit će se kantonalnim propisom koji
će sadržavati principe iz člana 4. ovoga zakona i
biti u skladu sa članom 3., stav 2. i članom 6., 7. i
9. ovog zakona. Koeficijenti i platni razredi iz stava 1. ovoga člana vezuju se za čin koji ima policijski službenik“.
Dakle, kantoni su obavezni u svoje propise
ugraditi principe člana 4. osporenog Zakona i te
propise uskladiti sa članom 3. stav 2. istog zakona, kojim je propisano da: “ Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će radi nesmetanog funkcionisanja organa vlasti Federacije za korisnike budžeta, na koji se odnosi ovaj zakon utvrditi jedinstven
isplatni koeficijent za obračun plata u određenom
postotku za fiskalnu godinu ukoliko to zahtijeva
održavanje makroekonomske stabilnosti, u skladu
sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, što je domen fiskalne politike i isključiva nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine, propisano članom III.1. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Osporenim Zakonom su, takođe propisani dodaci na platu i naknade na ujednačen način za sve
policijske službenike, s tim što je u osporenom
članu 34. propisano da visinu i način ostvarivanja
dodataka na platu i naknade utvrđuje vlada kantona. Na kraju, članom 35. osporenog Zakona propisana je obaveza kantonima da u roku od 90 dana
od dana donošenja osporenog Zakona donesu svoje odgovarajuće propise.
Očigledno je da iz svega navedenog proizilazi
nedvosmislen zaključak da je federalna vlast imala ustavni osnov za donošenje osporenog Zakona,
na način da je u odnosu na kantone propisala samo principijelni okvir u skladu sa procjenom zakonodavca da postoji potreba da se ova oblast
uredi na ujednačen način za sve policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona.
Ustavni sud Federacije je na osnovu navedenog utvrdio da odredba člana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te primjena ovog zakona u
kantonima“, te osporenim čl. 31. do 35. nisu u
neskladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je
jednoglasno u sastavu : mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, Domin Malbašić,
Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović,
sudije Suda.
Broj: U–36/11
17.4.2012. godine
Sarajevo
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak
***
Уставни суд Федерације Босне и
Херцеговине,
одлучујући
о
захтјеву
Потпредсједника
Федерације
Босне
и
Херцеговине за утврђивање уставности Закона
о платама и накнадама полицијских
службеника Федерације Босне и Херцеговине,
на основу члана IV.Ц.10. Устава Федерације
Босне и Херцеговине, након проведене јавне
расправе, на сједници одржаној дана 17.4.2012.
године, донио је
ПРЕСУДУ
Утврђује се да оспорени дио члана 1.
Закона о платама и накнадама полицијских
службеника Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број
45/10) у дијелу који гласи: „те примјена овог
закона у кантонима“ и чл. 31. до 35. истог
закона, нису у нескладу са Уставом
Федерације БиХ.
Пресуду објавити у „Службеним новинама
Федерације БиХ“ и службеним гласилима
кантона.
Образложење
Потпредсједник Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: подносилац
захтјева) поднио је 15.12.2011. године
Уставном
суду
Федерације
Босне
и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд
Федерације) захтјев за утврђивање уставности
дијела члана 1. Закона о платама и накнадама
полицијских службеника Федерације Босне и
Херцеговине у дијелу који гласи: “примјена
овог закона у кантонима“ и поглавља VI.
Закона, односно чланова 31. до 35. истог
закона (у даљем тексту: оспорени чланови
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 199 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Закона), тврдећи да се оспореним члановима
Закона поврјеђују одредбе члана III.4.а), е) и л)
Устава Федерације Босне и Херцеговине.
Подносилац захтјева наводи да је чланом 1.
оспореног Закона прописано: “Овим законом
уређују се плате, платни разреди и
коефицијенти за платне разреде полицијских
службеника Федерације Босне и Херцеговине,
накнаде, као и друга питања која се односе на
примања
полицијских
службеника,
те
примјена овог закона у кантонима“.
Подносилац
захтјева
истиче
да,
прописујући у члану 1. оспореног Закона
примјену овог закона у кантонима, директно
обавезује кантоне да се плате и друге накнаде
полицијских службеника кантона регулишу по
одредбама федералног закона, што је
детаљније прописано оспореним члановима
31. до 35. Закона. Тиме се на неуставан начин
преузимају надлежности кантона прописане у
члану III.4. а), е) и л) Устава Федерације Босне
и Херцеговине, на који начин се директно
поврјеђује Устав Федерације Босне и
Херцеговине. Предложио је да Уставни суд
Федерације, након проведеног поступка донесе
пресуду којом се утврђује да је одредба
оспореног члана 1. Закона у дијелу који гласи:
“те примјену овог закона у кантонима, и
оспорених чланова 31. до 35. Закона у
несагласности са Уставом Федерације Босне и
Херцеговине и да престају важити са даном
објаве пресуде у „Службеним новинама
Федерације БиХ“.
Уставни суд Федерације сагласно члану 16.
Закона о поступку пред Уставним судом
Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03) је
дана 19.12.2011. године, захтјев доставио на
одговор другој странци у поступку, тј.
Парламенту
Федерације
Босне
и
Херцеговине - Представничком дому и Дому
народа, као доносиоцу оспореног Закона.
Одговор на захтјев није достављен.
Уставни суд Федерације је по захтјеву
подносиоца одржао јавну расправу 17.4.2012.
године, којој је присуствовала Лидија Петриц,
као пуномоћница подносиоца захтјева, док
испред Парламента Федерације Босне и
Херцеговине није приступио нико.
Пуномоћница подносиоца захтјева је
истакла да остаје у цијелости код поднесеног
захтјева и додала да је захтјев поднесен на
иницијативу Владе Зеничко-добојског кантона,
која је радила анализу потребних средстава по
нацрту кантоналног закона, који је требао бити
донесен, у складу са оспореним чланом 35.
федералног закона, којом приликом су
утврдили да се намеће неодржива финансијска
обавеза кантону, за случај да приступи
доношењу кантоналног закона. Слична
ситуација је и са Тузланским кантоном, а
према њој доступним подацима, једино је
Кантон Средишња Босна/Средњобосански
кантон донио Закон о платама полицијских
службеника („Службене новине Кантона
Средишња Босна/Средњобосански кантон“,
број:11/11) који је одступио од начина
утврђивања за обрачун плата, како је то
прописано у федералном закону и прописао да
износ основица за обрачун плате полицијског
службеника утврђује Влада кантона у договору
са синдикатом а у складу са Законом о
извршавању буџета Кантона Средишња
Босна/Средњобосански
кантон
и
расположивим
средствима
у
кантону.
Предложила је да се захтјев уважи и донесе
пресуда како је предложена у захтјеву.
Уставни суд Федерације је одлучио као у
тачки 1. изреке ове пресуде из сљедећих
разлога:
Полазећи од одредби члана IV.Ц.10.(2)
Устава Федерације Босне и Херцеговине
Уставни суд Федерације констатује да је
надлежан
да
одлучује
о
захтјеву
Потпредсједника
Федерације
Босне
и
Херцеговине када је
питање да ли је
приједлог закона који је усвојен у једном дому
Парламента или пак приједлог закона који је
усвојен у оба дома, у складу са овим уставом.
Разматрајући
захтјев,
Уставни
суд
Федерације је пошао од одредаба Поглавља III.
Устава Федерације Босне и Херцеговине, у
којем је прописана подјела овласти између
федералне и кантоналне власти и Амандмана
VIII. и CVI. на Устав Федерације Босне и
Херцеговине, гдје је у члану III.1. под тачком
ц) прописано да су у искључивој овласти
Федерације „доношење прописа о финансијама
и финансијским институцијама Федерације и
фискална политика Федерације“, док је у
члану III.2. прописана заједничка надлежност
федералне власти и кантона, те да је поред
осталих заједничких надлежности, под тачком
е)
прописана заједничка надлежност за
„социјалну политику“.
Чланом III.3.(1) Устава Федерације Босне и
Херцеговине прописано је да се „према
потреби, овласти из члана III.2 могу
испуњавати заједнички или засебно или од
Str. 200 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
стране кантона координирано од федералне
власти“, док је ставом (3) овог члана
прописано: “У испуњавању својих овласти,
када је ријеч о законима и прописима који су
обавезујући на цијелом подручју Федерације, у
складу са овим уставом и одлукама
Парламента Федерације, федерална власт
дјелује
поштујући
овласти
кантона,
специфичну ситуацију у појединим кантонима
и потребу за фелксибилности у проведби.
Федерална власт има право утврђивати
политику и доносити законе у погледу сваке
од ових овласти“.
У конкретном случају, област која се
уређује оспореним Законом је област права из
радног односа, која јесте садржајни дио
социјалне политике али пошто се њиме
уређује сегмент плата и накнада (полицијских
службеника Федерације Босне и Херцеговине
и кантона), као дио права који произилази из
радног односа а исплаћује се из буџета
Федерације и кантона, задире у питања
прописа о финансијама и финансијским
институцијама
и
фискалној
политици
Федерације и у директној је вези са буџетом
Федерације, што је чланом III.1. тачка д)
прописано
као
искључива
надлежност
Федерације. Због тога није спорно да се
Парламент Федерације Босне и Херцеговине у
склопу
вођења
законодавне
политике
опредијелио, да у складу са потребама и
уоченим досадашњим разликама у платама од
кантона до кантона, ову област уједначено
уреди оспореним Законом и на тај начин
уклони
дискриминацију
у
платама
полицијских службеника, чиме оспорени дио
члана 1. Закона у дијелу који гласи: “те
примјена овог закона у кантонима“ га не чини
несагласним са Уставом Федерације Босне и
Херцеговине.
Надаље, анализирајући поглавље VI.
Закона о платама и накнадама полицијских
службеника Федерације Босне и Херцеговине,
Уставни суд Федерације је утврдио да се у
оспореним чл. 31. до 35. разрађује начин
примјене оспореног Закона у кантонима, при
чему је федерална власт, у складу са чланом
III.3(3)
Устава
Федерације
Босне
и
Херцеговине водила рачуна о кантоналним
надлежностима, евентуалним различитим
ситуацијама у кантонима и потребом за
флексибилности у провођењу утврђене
политике у овој области. Због тога је
оспореним Законом за кантоне прописан
искључиво принципијелни оквир за уређивање
овог питања у сваком кантону, појединачно.
То илуструје садржај члана 31. оспореног
Закона којим је прописано: “Висина и начин
остваривања плата, накнада, додатака на
плату, коефицијенти и платни разреди
полицијских службеника у кантоналним
министартсвима унутрашњих послова, утврдит
ће се
кантоналним прописом који ће
садржавати принципе из члана 4. овог закона и
бити у складу са чланом 3., став 2. и чланом 6.,
7. и 9. овог закона. Коефицијенти и платни
разреди из става 1. овога члана везују се за
чин који има полицијски службеник“.
Дакле, кантони су обавезни у своје прописе
уградити принципе члана 4. оспореног Закона
и те прописе ускладити са чланом 3. став 2.
истог закона, којим је прописано да: “ Влада
Федерације Босне и Херцеговине ће ради
несметаног функционисања органа власти
Федерације за кориснике буџета, на који се
односи овај закон утврдити јединствен
исплатни коефицијент за обрачун плата у
одређеном постотку за фискалну годину
уколико
то
захтијева
одржавање
макроекономске стабилности, у складу са
Законом о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине, што је домен фискалне политике
и искључива надлежност Федерације Босне и
Херцеговине, прописано чланом III.1. Устава
Федерације Босне и Херцеговине.
Оспореним Законом су, такође прописани
додаци на плату и накнаде на уједначен начин
за све полицијске службенике, с тим што је у
оспореном члану 34. прописано да висину и
начин остваривања додатака на плату и
накнаде утврђује влада кантона. На крају,
чланом 35. оспореног Закона прописана је
обавеза кантонима да у року од 90 дана од
дана доношења оспореног Закона донесу своје
одговарајуће прописе.
Очигледно је да из свега наведеног
произилази недвосмислен закључак да је
федерална власт имала уставни основ за
доношење оспореног Закона, на начин да је у
односу
на
кантоне
прописала
само
принципијелни оквир у складу са процјеном
законодавца да постоји потреба да се ова
област уреди на уједначен начин за све
полицијске службенике Федерације Босне и
Херцеговине и кантона.
Уставни суд Федерације је на основу
наведеног утврдио да одредба члана 1.
оспореног Закона у дијелу који гласи: “те
примјена овог закона у кантонима“, те
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
Str. 201 - Broj 4
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
оспореним чл. 31. до 35. нису у нескладу са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Ову пресуду Уставни суд Федерације
донио је једногласно у саставу : мр Ката
Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић,
Домин Малбашић, Александра Мартиновић и
мр Фарис Вехабовић, судије Суда.
Број: У–36/11
17.4.2012. године
Сарајево
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
мр Ката Сењак
***
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine,
odlučujući o zahtjevu Dopredsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti
Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na
sjednici održanoj dana 17.4.2012. godine, donio je
PRESUDU
Utvrđuje se da osporeni dio članka 1. Zakona
o plaćama i naknadama policijskih službenika
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10) u dijelu koji glasi:
„te primjena ovog zakona u kantonima“ i čl. 31.
do 35. istog zakona, nisu u nesukladnosti sa Ustavom Federacije BiH.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona.
Obrazloženje
Dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je 15.12.2011. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje
ustavnosti dijela članka 1. Zakona o plaćama i
naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi: “primjena
ovog zakona u kantonima“ i poglavlja VI. Zakona, odnosno članaka 31. do 35. istog zakona (u
daljnjem tekstu: osporeni članci Zakona ), tvrdeći
da se osporenim člancima Zakona povrjeđuju
odredbe članka III.4.a), e) i l) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Podnositelj zahtjeva navodi da je člankom 1.
osporenog Zakona propisano: “Ovim zakonom
uređuju se plaće, platni razredi i koeficijenti za
platne razrede policijskih službenika Federacije
Bosne i Hercegovine, naknade, kao i druga pitanja
koja se odnose na primanja policijskih službenika,
te primjena ovog zakona u kantonima“.
Podnositelj zahtjeva ističe da, propisujući u
članku 1. osporenog Zakona, primjenu ovog zakona u kantonima, direktno obvezuje kantone da
se plaće i druge naknade policijskih službenika
kantona reguliraju po odredbama federalnog zakona, što je detaljnije propisano osporenim člancima 31. do 35. Zakona. Time se na neustavan
način preuzimaju nadležnosti kantona propisane u
članku III.4. a), e) i l) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, na koji način se direktno povrjeđuje
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Predložio
je da Ustavni sud Federacije, nakon provedenog
postupka donese presudu kojom se utvrđuje da je
odredba osporenog članka 1. Zakona u dijelu koji
glasi: “te primjenu ovog zakona u kantonima, i
osporenih članaka 31. do 35. Zakona u nesuglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine
i da prestaju važiti sa danom objave presude u
„Službenim novinama Federacije BiH“.
Ustavni sud Federacije suglasno članku 16.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) je dana
19.12.2011. godine zahtjev dostavio na odgovor
drugoj stranci u postupku, tj. Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine - Zastupničkom domu
i Domu naroda, kao donositelju osporenog Zakona. Odgovor na zahtjev nije dostavljen.
Ustavni sud Federacije je po zahtjevu podnositelja
održao javnu raspravu 17.4.2012. godine, kojoj je
nazočila Lidija Petric, kao opunomoćenica podnositelja zahtjeva, dok ispred Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije nazočio nitko.
Opunomoćenica podnositelja zahtjeva je istakla da ostaje u cijelosti kod podnesenog zahtjeva i
dodala da je zahtjev podnesen na inicijativu Vlade
Zeničko-dobojskog kantona, koja je radila analizu
potrebnih sredstava po nacrtu kantonalnog zakona, koji je trebao biti donesen, sukladno osporenom članku 35. federalnog zakona, kojom prilikom su utvrdili da se nameće neodrživa financijska obveza kantonu, za slučaj da pristupi donošenju kantonalnog zakona. Slična situacija je i sa
Tuzlanskim kantonom, a prema njoj dostupnim
podacima, jedino je Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton donio Zakon o plaća-
Str. 202 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ma policijskih službenika („Službene novine
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton“,broj:11/11) koji je odstupio od načina utvrđivanja za obračun plaća, kako je to propisano u
federalnom zakonu i propisao da iznos osnovica
za obračun plaće policijskog službenika utvrđuje
Vlada kantona u dogovoru sa sindikatom a sukladno Zakonu o izvršavanju proračuna Kantona
Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton i raspoloživim sredstvima u kantonu. Predložila je da se
zahtjev uvaži i donese presuda kako je predložena
u zahtjevu.
Ustavni sud Federacije je odlučio kao u točki 1.
izreke ove presude iz sljedećih razloga:
Polazeći od odredbi članka IV.C.10.(2) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije konstatira da je nadležan da odlučuje o
zahtjevu Dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine kada je pitanje, da li je prijedlog zakona koji je usvojen u jednom domu Parlamenta ili
pak prijedlog zakona koji je usvojen u oba doma,
sukladan ovom ustavu.
Razmatrajući zahtjev, Ustavni sud Federacije
je pošao od odredaba Poglavlja III. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem je propisana
podjela ovlasti između federalne i kantonalne
vlasti i Amandmana VIII. i CVI. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je u članku III.1.
pod točkom c) propisano da su u isključivoj ovlasti Federacije „donošenje propisa o financijama i
financijskim institucijama Federacije i fiskalna
politika Federacije“, dok je u članku III.2. propisana zajednička nadležnost federalne vlasti i kantona, te da pored ostalih zajedničkih nadležnosti,
pod točkom e) je propisana zajednička nadležnost
za „socijalnu politiku“.
Člankom III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano je da se „prema potrebi,
ovlasti iz članka III.2 mogu ispunjavati zajednički
ili zasebno ili od strane kantona koordinirano od
federalne vlasti“, dok je stavkom (3) ovog članka
propisano: “U ispunjavanju svojih ovlasti, kada je
riječ o zakonima i propisima koji su obvezujući na
cijelom području Federacije, sukladno ovom ustavu i odlukama Parlamenta Federacije, federalna
vlast djeluje poštujući ovlasti kantona, specifičnu
situaciju u pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnosti u provedbi. Federalna vlast ima pravo
utvrđivati politiku i donositi zakone glede svake
od ovih ovlasti“.
U konkretnom slučaju, oblast koja se uređuje
osporenim Zakonom je oblast prava iz radnog odnosa, koja jeste sadržajni dio socijalne politike
ali pošto se njime uređuje segment plaća i nak-
nada (policijskih službenika Federacije Bosne i
Hercegovine i kantona), kao dio prava koji proizilazi iz radnog odnosa, a isplaćuje se iz proračuna
Federacije i kantona, zadire u pitanja propisa o
financijama i financijskim institucijama i fiskalnoj
politici Federacije i u direktnoj je svezi s proračunom Federacije, što je člankom III.1. točka d)
propisano kao isključiva nadležnost Federacije.
Stoga nije sporno da se Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu vođenja zakonodavne
politike opredijelio, da sukladno potrebama i uočenim dosadašnjim razlikama u plaćama od kantona do kantona, ovu oblast jednoobrazno uredi
osporenim Zakonom i na taj način ukloni diskriminaciju u plaćama policijskih službenika, čime
osporeni dio članka 1. Zakona u dijelu koji glasi:
“te primjena ovog zakona u kantonima“ ga ne
čini nesuglasnim sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Nadalje, analizirajući poglavlje VI. Zakona o
plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se u osporenim čl. 31. do 35.
razrađuje način primjene osporenog Zakona u
kantonima, pri čemu je federalna vlast, sukladno
članku III.3(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine vodila računa o kantonalnim nadležnostima, eventualnim različitim situacijama u kantonima i potrebom za fleksibilnosti u provođenju
utvrđene politike u ovoj oblasti. Stoga je osporenim Zakonom za kantone propisan isključivo načelni okvir za uređivanje ovog pitanja u svakom
kantonu, ponaosob. To ilustrira sadržaj članka 31.
osporenog Zakona kojim je propisano: “Visina i
način ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na
plaću, koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim ministarstvima unutarnjih
poslova, utvrdit će se kantonalnim propisom koji
će sadržavati načela iz članka 4. ovog zakona i biti
sukladni članku 3., stavak 2. i članku 6., 7. i 9.
ovog zakona. Koeficijenti i platni razredi iz stavka
1. ovoga članka vezuju se za čin koji ima policijski službenik“.
Dakle, kantoni su obvezni u svoje propise ugraditi načela članka 4. osporenog Zakona i te propise usuglasiti sa člankom 3. stavak 2. istog zakona, kojim je propisano da: “Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će radi nesmetanog funkcioniranja organa vlasti Federacije za korisnike proračuna, na koji se odnosi ovaj zakon utvrditi jedinstven isplatni koeficijent za obračun plaća u određenom postotku za fiskalnu godinu ukoliko to
zahtijeva održavanje makroekonomske stabilnosti,
sukladno Zakonom o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, što je domen fiskalne politi-
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
ke i isključiva nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine, propisano člankom III.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Osporenim Zakonom su, takođe propisani dodaci na plaću i naknade na jednoobrazan način za
sve policijske službenike, s tim što je u osporenom članku 34. propisano da visinu i način ostvarivanja dodataka na plaću i naknade utvrđuje vlada kantona. Na kraju, člankom 35. osporenog Zakona propisana je obveza kantonima da u roku od
90 dana od dana donošenja osporenog Zakona
donesu svoje odgovarajuće propise.
Očigledno je da iz svega navedenog proizilazi
nedvojben zaključak da je federalna vlast imala
ustavni temelj za donošenje osporenog Zakona, na
način da je u odnosu na kantone propisala samo
načelni okvir sukladno procjeni zakonodavca da
postoji potreba da se ova oblast uredi na jednoobrazan način za sve policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona.
Ustavni sud Federacije je na temelju navedenog utvrdio da odredba članka 1. osporenog
Zknau dijelu koji glasi: “te primjena ovog zakona
u kantonima“, te osporenim čl. 31. do 35. nisu u
nesukladnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je
jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, Domin Malbašić,
Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović,
suci Suda.
Broj: U–36/11
17.4.2012. godine
Predsjednica
Sarajevo
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak
***
Str. 203 - Broj 4
Str. 204 - Broj 4
NARODNE NOVINE
24. kolovoza 2012.
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
OBAVIJEST PRETPLATNICIMA POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2012. GODINU
IZNOSI 200 KM
Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 1101001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035
NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO
Uređuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: “LIST” - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska
24. kolovoza 2012.
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Str. 205 - Broj 4
Download

NARODNE NOVINE - Vlada Hercegbosanske županije