Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
Travnik, Stanična 43 tel./fax (030) 518-512
[email protected]
IZVJEŠTAJ O RADU
za period 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. godine
Travnik, septembar 2013. godine
SADRŽAJ
1. Uvodni dio
1
2. Organizaciono ustrojstvo
2
2
3
3
2.1. Ljudski resursi
2.2. Radno-kancelarijski prostor
2.3. Materijalno-tehnička sredstva
3. Aktivnosti na ustrojavanju i vođenju katastra šuma
4
4. Aktivnosti na pripremi kantonalnog šumsko-razvojnog plana
4
4
4
4.1. Kantonalni šumsko-razvojni plan
4.2. Šumarski program Federacije BiH
5. Aktivnosti na praćenju realizacije šumskoprivredne osnove
5.1. Stepen realizacije ŠPO za šume u državnom vlasništvu
5.1.1. Realizacija obima sječa
5.1.2. Realizacija šumsko-uzgojnih radova
5.2. Stepen realizacije ŠPO/ŠGO za šume u privatnom vlasništvu
5.2.1. Realizacija obima sječa
5.2.2. Realizacija šumsko-uzgojnih radova
5.3. Stepen realizacije ŠPO/ŠGO za sve šume (državne i privatne)
5.3.1. Realizacija obima sječa
5.3.2. Realizacija šumsko-uzgojnih radova
5.4. Rasadnička proizvodnja i sjemenarstvo
5.5. Tehnički prijem radova po projektu za izvođenje
5.6. Lovno gospodarstvo
5.7. Praćenje stanja u oblasti šumarstva i izvještavanje Vlade SBK sa
prijedlogom mjera
6. Aktivnosti na provođenju mjera integralne zaštite šuma
6.1. Zaštita šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja
6.2. Zaštita šuma od požara i elementarnih nepogoda
6.2.1. Zaštita šuma od požara
6.2.1.1. Izrada godišnjih planova žaštita od šuma od požara
6.2.1.2. Realizacija godišnjih planova zaštita šuma od požara
6.2.1.3. Izvještavanje nadležnih o izvršavanju mjera za zaštitušuma od
požara i redovno obavještavanje (dostavljanje izvješataja) o šumskim požarima
6.2.1.4. Aktivnosti Koordinacionog tijela na zaštiti šuma od požara
6.2.1.5. Aktivnosti na izradi Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog
kantona
6.2.2. Zaštita šuma od elementarnih nepogoda
6.3. Zaštita šuma od bespravnih sječa
6.3.1. Zaštita šuma provedbom samostalnih aktivnosti čuvarske službe
6.3.2. Zaštita šuma putem realizacije Operativnog plana zaštite šuma Srednjobosanskog
kantona za 2013. godinu
6.3.2.1. Realizacija aktivnosti na zaštiti šuma ugroženih lokaliteta
6.3.2.2. Realizacija aktivnosti na zaštiti šuma ostalih područja
6.3.2.3. Rezultat provedenih aktivnosti i prijedlog mjera za unapređenje
6.3.3. Uporedni pokazatelji obima bespravnih sječa, konzumenti nelegalne drvne mase
i osnovni uzroci nastanka šumskih šteta
5
5
5
8
8
9
10
11
11
11
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
23
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
6.3.3.1. Uporedni pokazatelji obima bespravnih sječa
6.3.3.2. Konzumenti drvne mase koja potiče od bespravnih sječa
6.3.3.3. Osnovni uzroci pojave i nastanka šumskih šteta
6.4. Ostale aktivnosti na zaštiti šuma
6.5. Osnovni pokazatelji provedenih aktivnosti na zaštiti šuma i struktura
podnesenih prijava
23
24
25
28
28
7. Aktivnosti u oblasti upravno-pravnih poslova
30
7.1. Aktivnosti na rješavanju upravnog postupka po zahtjevima za
odobravanje doznake i sječe za šume u privatnom vlasništvu
7.2. Aktivnosti u postupku davanja mišljenja na zamjenu zemljišta
7.3. Aktivnosti u provedbi postupka pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište,
davanje šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava
služnosti
7.4. Pokretanje sudskih postupaka i aktivno učešće putem ovlaštenih
uposlenika u svojstvu predstavnika institucije
7.5. Aktivnosti na izradi Zakona o šumama SBK
7.6. Saradnja sa kantonalnim šumsko-privrednim društvom u
postupcima za naknadu štete počinjene u državnoj šumi
7.7 Aktivnosti iz oblasti radno-pravnih odnosa uposlenika
7.7.1. Provođenje disciplinskog postupka protiv namještenika
7.7.2. Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika
7.7.3. Ostale aktivnosti iz oblasti radnopravnih odnosa
7.8. Izrada i dostavljanje periodičnih i godišnjih izvještaja o radu i
programa rada institucije
7.9. Uspostava sistema interne kontrole
7.10.Administrativno-tehnički poslovi
30
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
8. Aktivnosti na obilježavanju Međunarodnog dana šuma
33
9. Aktivnosti na vođenju registara i knjiga evidencije
33
10. Ekonomsko-finansijska analiza
34
34
34
35
10.1. Pregled prihoda
10.2. Pregled rashoda
10.3. Aktivnosti na praćenju ekonomskog stanja u šumarstvu
11. Ostale aktivnosti
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
36
36
36
36
36
Aktivnosti na upoznavanju javnosti sa stanjem u oblasti šumarstva
Aktivnosti na održavanju radnih sastanaka stručnog kolegija
Aktivnosti na provedbi obuka i stručnog usavršavanja
Saradnja s ostalim institucijama i službama
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
3
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
1. Uvodni dio
Obaveza izrade i dostavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave
za šumarstvo utvrđena je odredbom člana 95. u vezi sa članom 92. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05).
U ovom izvještajnom periodu kao i predhodnom nastavljena je atmosfera pravne nesigurnosti
u šumarskom sektoru u Federaciji BiH i nepostojanja adekvatnog pravnog okvira za djelovanje
institucija iz oblasti šumarstva, a koja je započeta još 2009. godine donošenjem Presude Ustavnog
suda Federacije BiH (br. U-26/08 od 14.04.2009.godine) po osnovu koje je Zakon o šumama
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 20/02, 29/03 i 37/04), kao i propisi doneseni za njegovo
provođenje, prestao da se primjenjuje sa danom 27.11.2009.godine.
Obzirom da krovni Zakon o šumama nije donesen, a Uredba o šumama je po osnovu
obavezujuće Presude Ustavnog suda prestala važiti dana 06.12.2011. godine, čime je oblast
šumarstva u Federaciji BiH ostala bez osnovnog materijalnog propisa, ovaj izvještajni period
karakteriše neizvjesnost u pogledu statusa i nadležnosti kako Kantonalne uprave za šumarstvo, tako
i ostalih institucija i preduzeća iz oblasti šumarstva.
Primarne nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo proizilaze iz odredbi kantonalnog
Zakon o šumama, koja se primjenjivala najveći dio izvještajnog perioda, a nadležnosti su posebno
sadržane u članu 12. istog. Ostali zakoni i podzakonski propisi koje Kantonalna uprava za šumarstvo
primjenjuje u svom radu odnosno iz kojih na posredan način proizilaze određene nadležnosti
institucije su:
- Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Sl.novine Federacije BiH“, broj 35/05);
- Zakon o državnoj službi u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 29/03,34/04, 54/04, 67/05 i 8/06 i 4/12);
- Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj 49/05);
- Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH, br. 2/98 i 48/99);
- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj
19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12);
- Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Službene
novine Federacije BiH“, broj 71/05);
- Krivični zakon („Službene novine Federacije BiH“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i
42/11);
- Zakon o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.
31/06 i 37/10);
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 20/98);
- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene
novine Federacije BiH“, br. 75/04 i 38/06);
- Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 34/07 i 14/09);
- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj 15/07);
- Odluka o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništu u zakup i uspostavi
prava služnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/10);
- Uputstvo o načinu obračunavanja, rokovima, i postupku plaćanja naknada za zaštitu i
unapređenje šuma („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/10);
- Zakon o šumama („Službene novine SBK/KSB“, br. 14/02, 2/05 i 8/11);
- Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja namaju karakter plate („Službene
novine SBK/KSB“, br. 2/06, 8/06 i 3/07), i dr.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
4
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
2. Organizaciono ustrojstvo
Ustrojstvo Kantonalne uprave za šumarstvo u toku izvještajnog perioda karakteriše i
promjena u organizacionoj strukturi na način da je došlo do usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji institucije.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
SBK/KSB broj: 02-02-457/2012 od 07.09.2012.godine na koji je Vlada Srednjobosanskog Kantona/
Kantona Središnja Bosna dala saglasnost aktom broj: 01-02-544/12 od 25.09.2012.godine,
Kantonalna uprava za šumarstvo u organizacionom smislu predstavlja upravu koja se nalazi u
sastavu Ministarstva. Upravom rukovodi direktor, a ista se sastoji od direkcije Uprave sa sjedištem u
Travniku i tri dislocirane unutrašnje organizacione jedinice – odjeljenja, kojima rukovode šefovi
odjeljenja, sa sjedištima i mjesnom nadležnošću nad općinama Kantona kako slijedi:
- Odjeljenje Bugojno koje obuhvata područja općina Jajce, Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno i
Donji Vakuf, sa sjedištem u Donjem Vakufu ;
- Odjeljenje Novi Travnik koje obuhvata područja općina Dobretići, Travnik, Novi Travnik,
Vitez i Busovača, sa sjedištem u Travniku ;
- Odjeljenje Fojnica koje obuhvata područja općina Kiseljak, Fojnica i Kreševo, sa sjedištem
u Fojnici ;
Bitne odrednice navedenog Pravilnika odnose se na smanjenje postojećeg broja
organizacionih jedinica–dislociranih odjeljenja čime se postigla veća koncentracija ljudstva i
materijalno-tehničkih sredstava na jednom mjestu i upravljanje značajnim dijelom ljudstva i
materijalno-tehničkih sredstava iz jednog centra, uz znatno smanjenje svih pratećih troškova, ali i
jačanje direkcije Uprave kroz formiranje dvije osnovne organizacione jedinice pri direkciji Uprave
(službe). U toku izvještajnog perioda došlo je do implementacije usvojenog Pravilnika u cjelosti i to
donošenjem rješenja o postavljenju čuvara šuma i kontolnih čuvara šuma u skladu sa
novoformiranim čuvarskim reonima, kao i ostalih namještenika i državnih službenika Uprave, a sve u
skladu sa navedenim Pravilnikom.
2.1. Ljudski resursi
U izvještajnom periodu ukupan broj uposlenih u Upravi je bio 99, a stanje u pogledu
kadrovske popunjenosti sa 30. 06. 2013. godine je sljedeće:
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv radnog mjesta
Direktor
Tehnički sekretar
Šef službe
Upravnik odjeljenja
Stručni savjetnik
Viši stručni saradnik
Stručni saradnik
Viši referent – operativna podrška
Viši referent-geometar
Viši referent- kontrolni čuvar šuma
Viši referent - čuvar šuma
Ukupno po sistematizaciji
Pravnik na određeno vrijeme
Sveukupno
Predviđeno
1
1
2
3
6
1
2
3
2
12
80
113
113
Popunjeno
1
1
2
3
3
3
2
11
71
97
1
98
Iz prethodnog tabelarnog pregleda vidljivo je da nakon implementacije Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji institucije nije u potpunosti izvršena popuna svih radnih mjesta.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
5
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
U kontekstu aktivnosti koje provodi Kantonalna uprava za šumarstvo, a vezane za prijem
novih uposlenika, bitno je naglasiti da je Uprava u saradnji sa Agencijom za državnu službu
Federacije BiH aktivan učesnik u proceduri prijema državnih službenika putem članstva u
komisijama, dok proceduru oko prijema namještenika provodi putem vlastitih komisija.
U toku izvještajnog perioda sa aspekta radno-pravnih odnosa realizovane su slijedeće
aktivnosti:
- Krajem 2012 godine raspisan javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta stručni
savjetnik za upravno pravne poslove (do povratka državnog službenika sa porodiljskog
odsustva) i javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta za tri namještenika. Radno mjesto
stručnog savjetnika za upravno pravne poslove je popunjeno i državni službenik je stupio na
obavljanje poslova i zadataka dana 03.01.2013. godine.
- Prestanak radnog odnosa za jednog uposlenika zbog pravosnažne sudske presude kojom je
izrečena zatvorska kazna u trajanju dužem od 6 mjeseci.
.
2.2. Radno kancelarijski prostor
Uprava trenutno raspolaže sa 23. radne kancelarije koje su u organizacionom i teritorijalnom
pogledu raspoređene kako slijedi: direkcija Uprave (4), Odjeljenje Jajce (4), Odjeljenje Bugojno (2),
Odjeljenje Novi Travnik (5), Odjeljenje Busovača (3) i Odjeljenje Fojnica (5).
Napomena: od septembra 2010. godine smanjen je broj kancelarijskih prostora koje koristi
Kantonalna uprava - dvije prostorije koje su koristili uposlenici Odjeljenja Bugojno, općina Bugojno.
Zbog rekonstrukcije zgrade u vlasništvu kantonalnog šumskoprivrednog društva, kancelarije su
privremeno iseljene, a uposlenici koji su ih koristili, od tada koriste kancelarijski prostor zajedno sa
uposlenicima tog Odjeljenja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovakva situacija otežava odvijanje
osnovne djelatnosti Uprave u ovom Odjeljenju, a naročito prijem stranaka i postupanje po njihovim
zahtjevima, tako da je u narednom periodu neophodno riještiti pitanje smještaja uposlenika Uprave
– Odjeljenja Bugojno u općini Bugojno, te ponovo apeliramo da se to pitanje riješi na nivou Vlade
SBK, zajedno sa pitanjem smještaja ostalih državnih organa i službi u općini Bugojno.
2.3. Materijalno-tehnička sredstva
2
3
1
8
-
3
3
5
6
2
1
2
-
2
3
2
4
3
3
-
3
11
3
1
4
-
3
-
4
5
6
5
24
9
17
1
15
25
26
Jajce
4
-
Bugojno
2
4
5
6
Fojnica
5
23
UKUPNO
Prečnica
-
3
Mobitel
2
2
1
N. Travnik
UPS
-
4
-
5
Busovača
3
Pantljika
3
3
2
Kasa
4
Pištolj
9
Kopir apar.
Foto aparat
-
2
6
1
2
4
2
1
1
7
1
1
1
10
10
2
18
1
-
3
20
19
11
-
11
1
1
1
13
12
27
1
26
1
-
2
28
26
20
19
1
17
1
1
1
18
18
92
89
7
85
6
5
12
91
86
Busola
GPS
1
Dvogled
Motor
1
3
Direkcija
Telefon i
fax. Aparat
Putničko
vozilo
Terensko
vozilo
Skener
4
Laptop
3
Radne
prostorije
8
4
Organizaciona
jedinica
1
Računari /
Printeri
Stanje ključnih materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže Kantonalna uprava za
šumarstvo sa 30.06.2013. godine je prikazano u tabeli kako slijedi:
2
4
10
8
20
20
8
12
23
28
18
67
Napomena: Uprava svojim kapacitetima vrši redovne godišnje popise materijalno-tehničkih
sredstava koja se nalaze u direkciji i u dislociranim organizacionim jedinicama, te onih kojima su
zaduženi pojedini uposlenici. U toku januara mjeseca 2013. godine proveden je postupak obaveznog
redovnog godišnjeg popisivanja stalnih sredstava, zaliha materijala, sitnog inventara, potraživanja i
obaveza od strane komisija formiranih rješenjem direktora Uprave.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
6
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
3. Aktivnosti na ustrojavanju i vođenju katastra šuma
U skladu sa zakonskim propisima i programom rada za 2013. godinu nadležnost Uprave je da
vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području kantona i blagovremeno dostavlja podatke
Federalnoj upravi za šumarstvo. U skladu sa navedenom obavezom vođen je katastar šuma i
šumskog zemljišta za državne i privatne šume za područje kantona, a osnovni elementi katastra
iskazani su putem tabelarnih pregleda na odgovarajućim zakonom propisanim obrascima te
dostavljeni Federalnoj upravi za šumarstvo. Elementi katastra u pogledu površine, zalihe drvne mase
i vlasništva nad šumama prikazani su narednim tabelarnim pregledom:
Općina/OJ
Šumarija/ŠPP
Jajce
Srednjevrbasko
G. Vakuf-Usk.
Bugojno
Donji Vakuf
Gornjevrbasko
Dobretići
Travnik
Novi Travnik
Vitez
Busovača-Fojnica
Lašvansko
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
Fojničko
UKUPNO (SBK)
Državne šume
Površina
Zaliha3 k.d
(ha)
(m )
21.745
21.745
27.077
19.460
16.555
63.092
2.062
23.192
16.069
8.688
12.873
62.884
5.348
20.623
10.314
36.285
184.006
Privatne šume
Površina
Zaliha3 k.d
(ha)
(m )
3.740.659
3.740.659
2.721.032
2.647.122
2.617.013
7.985.167
348.647
3.212.007
2.019.507
1.200.403
1.204.603
7.985.167
498.670
3.421.100
1.653.907
5.573.677
25.284.670
Iz prethodno navedenog tabelarnog
privatnih šuma za područje kantona iznosi
87,34%, privatne šume 26.670 hektara ili
krupnog drveta (državne šume 25.284.670m3
2.793
2.793
2.848
3.216
2.856
8.920
898
4.113
1.455
1.305
2.022
9.793
2.270
1.851
1.043
5.164
26.670
565.063
565.063
447.727
394.787
413.058
1.255.572
216.578
715.252
247.099
144.840
306.686
1.630.455
342.040
399.290
212.200
953.530
4.404.620
Državne i privatne šume
Površina
Zaliha3 k.d
(ha)
(m )
24.538
24.538
29.925
22.676
19.411
72.012
2.960
27.305
17.524
9.993
14.895
72.677
7.618
22.474
11.357
41.449
210.676
4.305.722
4.305.722
3.168.759
3.041.909
3.030.071
9.240.739
565.225
3.927.259
2.266.606
1.345.243
1.511.289
9.615.622
840.710
3.820.390
1.866.107
6.527.207
29.689.290
pregleda vidljivo je da ukupna površina državnih i
210.676 hektara (državne šume 184.006 hektara ili
12,66%) sa zalihom drvne mase od 29.689.290m3
ili 85,00%, privatne šume 4.404.620m3 ili 15,00%).
4. Aktivnosti na pripremi kantonalnog šumsko-razvojnog plana
4.1. Kantonalni šumsko-razvojni plan
Sa aspekta nadležnosti institucije vezanih za kantonalni šumsko-razvojni plan iste se ogledaju
u pripremi i izradi kantonalnog šumsko-razvojnog plana i podnošenja istog kantonalnom
ministarstvu. Aktivnosti po osnovu navedenog su u pripremnoj fazi iz razloga što je izrada i
donošenje kantonalnih šumsko-razvojnih planova uslovljeno donošenjem Šumarskog programa
Federacije BiH čije su aktivnosti na izradi i donošenju od strane nadležnih federalnih institucija u
toku.
4.2. Šumarski program Federacije BiH
Šumarskim programom Federacije BiH definiše se opća politika šumarstva i politika
gospodarenja sa divljači Federacije BiH. Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva odgovorno je za pripremu i izradu Šumarskog programa Federacije BiH, a donošenje
pomenutog programa je u nadležnosti Parlamenta Federacije BiH (opći dio programa) i Vlade
Federacije BiH (izvedbeni dio programa). Aktivnosti na izradi Šumarskog programa Federacije BiH
poduzete su od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u smislu
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
7
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
formiranja radne grupe (Savjeta za izradu Šumarskog programa Federacije BiH) koja će raditi na
izradi Programa, a za člana radne grupe imenovan je direktor Kantonalne uprave za šumarstvo, te
isti kontinuirano provodi aktivnosti u skladu sa izdatim rješenjem.
Dosadašnje provedene aktivnosti na izradi programa ogledaju se u tome da je radna grupa
za izradu programa sačinila Nacrt pomenutog dokumenta koji je usvojen i verifikovan od strane
Federalnog resornog ministarstva, te je održana javna rasprava u kojoj je Kantonalna uprava za
šumarstvo putem predstavnika uzela učešće u istoj. Pored navedenog od strane Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-Savjeta za izradu Šumarskog programa
Federacije definisani su projektni zadaci i raspisan javni natječaj (zahtjevi za izražavanje
zainteresovanosti) za izbor konsulatntskih usluga za izradu Studija koje čine sastavni dio programa
(ukupno 22 studije). Po raspisanom natječaju izvršen je odabir konsultanata za izradu studija i isti u
skladu sa projektnim zadatkom provode aktivnosti na izradi, a Kantonalna uprava za šumarstvo
putem predstavnika uzela je aktivno ućešće u izradi pojedinih studija. U dosadašnjem periodu od
strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-Savjeta za i konsultanta za
izradu Studija zakazane su i održane slijedeće javne rasprave:
- Šumska transportna infrastruktura
- Prostorno planiranje
- Usklađivanje gospodarenja šumama i vodama
- Diverzitet šumskih ekosistema i zaštićena područja
- Tehnologije u šumarstvu, standardi ŠDS i šumska biomasa
- Obrazovanje, istraživanje i razvoj u šumarstvu
- Finansiranje multifunkcionalnog šumarstva
- Vrijednost šuma i šumskih zemljišta
- Odnosi šumarstva i drvno-prerađivačke industrije
- Šuma i klimatske promjene
- Program integralne zaštite šuma
- Planiranje, ekonomika i marketing šumarskog poslovanja
- Gospodarenje kršem
- Razvoj lovstva
- Očuvanje stabilnosti i unapređenje šumskih ekosistema
- Uloga šumskih resursa u turizmu i rekreaciji
- Socijalni aspekti gospodarenja šumskim resursima
Bitno je napomenuti da su predstavnici Uprave kako u izradi pojedinih Studija tako i na
javnim raspravama uzeli aktivno učešće. Iz razloga nedostatka strategijskog dugoročnog planskog
okvira (Šumarskog programa Federacije BiH), gospodarenje šumama na području Srednjobosanskog
kantona vrši se u skladu sa odredbama važećih šumskogospodarskih osnova kao desetogodišnjeg
planskog okvira za gospodarenje šumama.
5. Aktivnosti na praćenju realizacije šumskoprivredne osnove
5.1. Stepen realizacije ŠPO za šume u državnom vlasništvu
5.1.1. Realizacija obima sječa
U nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo je praćenje izrade i realizacije
šumskoprivredene osnove. U zakonskoj proceduri dobivena je saglasnost od strane Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i donesene su šumskoprivredne osnove za sva
četiri šumskoporivredna područja sa rokom važenja kako slijedi: „Lašvansko“ (sa rokom važenja od
01.01.2006. – 31.12.2015.), „Gornjevrbasko“ (sa rokom važenja od 01.01.2004. – 31.12.2013.),
„Srednjevrbasko“ (sa rokom važenja od 01.01.2006. – 31.12.2012.) i „Fojničko“ (sa rokom
važenja od 01.01.2007. – 31.12.2016.)
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
8
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
Kako su dosadašnji Zakon o šumama i Uredba o šumama stavljeni van snage, nameće se
pitanje izrade i finansiranja novih šumsko privrednih osnova, prvenstveno za Gornje Vrbasko
šumskoprivredno područje, jer sadašnja osnova ima važenje od 01.01.2004.-0-31.12.2013. godine.
Pomenutim Zakonom o šumama i Uredbom o šumama, šumama se gospodarilo na temelju šumsko
gospodarske/privredne osnove i odredbe osnove su obavezne. Ukoliko ne postoje objektivne
mogućnosti pravovremene izrade nove osnove, državnim šumama u granicama šumsko
gospodarskih područja i gospodarskih jedinica može se gospodariti najduže tri godine, a u privatnim
šumama najduže dvije godine na osnovu godišnjih planova gospodarenja (po Zakonu o šumama), a
prema Uredbi najduže jedna godina. Istom Uredbom propisano je da poslove izrade osnove za
državne šume finansira korisnik šuma. Šumsko privredno/gospodarsko društvo pristupilo je izradi
projektnog zadatka za izradu ŠPO/ŠGO za ŠPP/ŠGP Gornje Vrbasko, a vrše se i pripreme za
ažuriranje i upoređivanje katastra površina državnih šuma i šumskog zemljišta sa digitalnim
katastrom površina šumskog zemljišta kantona.
Imajući u vidu da je Osnova za šumsko privredno/gospodarsko područje Srednjevrbasko istekla sa
31.12.2012., pristupilo se izradi „nove“ Osnove za ovo pordručje. Potpisan je UGOVOR o izradi
ŠPO/ŠGO za državne šume i šumska zemljišta za ŠPP/ŠGP „Srednjevrbasko“ između naručioca ŠPD
„Srednjobosanske šume“/ŠGD „Šume Središnje Bosne“ d.o.o.Donji Vakuf i izvršioca radova JP
“Bosanskohercegovačke šume“ d.o.o.Sarajevo. Također je potpisan Protokol o provođenju
zajedničkih aktivnosti na praćenju i kontroli realizacije poslova na izradi pomenute Osnove između
naručioca radova, izvođača radova i Kantonalne uprave kao upravljača državnim šumama.
U skladu sa Programom rada Uprave, kontinuirano su provođene aktivnosti na praćenju
realizacije planiranog i ostvarenog obima sječa, šumsko-uzgojnih radova, kao i ostalih aktivnosti
predviđenih šumskoprivrednim osnovama. Stepen realizacije sječa u državnim šumama u odnosu na
planirano prikazan je kroz naredni tabelarni pregled.
Općina
ŠPP/ŠGP
Plan za 2013.m3 k.d.
Četinari
Lišćari
Ukupno
Jajce
26.580
17.636
44.216
Srednjevrbasko
26.580 17.636 44.216
G.Vakuf-Uskoplje
14.613
23.966
38.579
Bugojno
25.305
10.109
35.414
D.Vakuf
20.216
22.308
42.524
Gornjevrbasko
60.134 56.383 116.517
Dobretići
9.756
2.967
12.723
Travnik
42.692
36.073
78.765
N.Travnik
18.893
16.462
35.355
Vitez
1.343
12.683
14.026
Busovača
4.013
9.765
13.778
Lašvansko
76.697 77.950 154.647
Kiseljak
737
8.184
8.921
Fojnica
18.300
47.700
66.000
Kreševo
8.806
22.042
30.848
Fojničko
27.843 77.926 105.769
UKUPNO
191.254 229.895 421.149
Realizovano u 2013.m3 k.d.
Četinari
%
Lišćari
%
Ukupno
%
15.556 59
5.376
30
20.991 47
15.556 59
5.376
30
20.991 47
6.712 46
11.982
50
18.740 49
11.090 44
6.011
59
17.145 48
10.208 50
7.735
35
17.993 42
28.010 47
25.728
46
53.878 46
5235 54
847
29
6136 48
20331 48
19505
54
39884 51
8446 45
6715
41
15206 43
407 30
3103
24
3540 25
1618 40
5275
54
6933 50
36037 47
35445
45
71699 46
915 124
3091
38
4130 46
6962 38
21347
45
28347 43
3306 38
11473
52
14817 48
11183 40
35911
46
47294 45
90.786 47
102.460
45 193.861 46
Iz prethodnog tabelarnog pregleda vidljivo je da je ostvarena realizacija u iznosu od
193.861m3 krupnog drveta, što čini 46% (četinari 47% i lišćari 45%) u odnosu na planirani godišnji
obim sječa.
U usporedbi sa ukupnom realizacijom sječa u 2012. godini koja je iznosila 431.825 m3,
ukupne sječe za period I-VI 2013. godine su ostvarene u iznosu od 193.861 m3 ili 45 %. Realizacija
četinara u odnosu na 2012. godinu (214.312 m3 ) ostvarena je u iznosu od 90.786 m3 ili 42 %,
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
9
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
odnosno lišćara (217.513 m3) u iznosu od 102.460 m3 ili 47% u odnosu na ostvarene obime sječa u
2012. godini. Najviši obim sječa u prvih šest mjeseci 2013. godine evidentiran je u šumarijama
Travnik (39.884 m3), Fojnica (28.347m3) i Jajce (20.991 m3). Najviši intenzitet sječa četinara
evidentiran je u šumarijama Travnik (20.331 m3), Jajce (15.556 m3) i Bugojno (10.090 m3), dok je
najveći obim sječa lišćara konstatovan u šumarijama Fojnica (21.347 m3), Travnik (19.505 m3) i
Uskoplje/G.Vakuf (11.982 m3).
Sa aspekta prisutnosti bespravnih sječa u državnim šumama stanje po organizacionim
jedinicama kantonalnog šumskoprivrednog društva, općinama kantona i šumskoprivrednim
područjima navodi se u tabeli kako slijedi.
Vrsta
drveta
Četinari
Lišćari
JAJCE
∑
ŠPP
Četinari
SREDNJEVRBASKO
Lišćari
∑
Četinari
GORNJI VAKUFLišćari
USKOPLJE
∑
Četinari
Lišćari
BUGOJNO
∑
Četinari
Lišćari
DONJI VAKUF
∑
Četinari
ŠPP
Lišćari
GORNJEVRBASKO
∑
Četinari
Lišćari
DOBRETIĆI
∑
Četinari
Lišćari
TRAVNIK
∑
Četinari
Lišćari
NOVI TRAVNIK
∑
Četinari
Lišćari
VITEZ
∑
Četinari
Lišćari
BUSOVAČA
∑
Četinari
ŠPP
Lišćari
LAŠVANSKO
∑
Četinari
Lišćari
KISELJAK
∑
Četinari
Lišćari
FOJNICA
∑
Četinari
KREŠEVO
OJ/Općina
Broj
Krupno drvo
panjeva
(m3)
407
2.947
3.354
407
2.947
3.354
114
1.120
1.234
609
1.124
1.733
109
927
1.036
832
3.171
4.003
180
14
194
646
2.953
3.599
1.538
1.489
3.027
593
2.070
2.663
187
800
987
3144
7326
10.470
22
761
783
73
1.052
1.125
7
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
273,23
586,16
859,39
273,23
586,16
859,39
106,59
487,45
594,04
585,36
443,67
1.029,03
89,48
409,69
499,17
781,43
1.340,81
2.122,24
297,25
23,68
320,93
1.029,44
1.580,90
2610
1.357,69
835,1
2.192,79
368,35
1.526,05
1.894,40
73,15
295,32
368,47
3.125,88
4.261,05
7.386,93
4,88
145,63
150,51
39,42
567,6
607,02
5,61
Neto masa (m3)
Oblo
Prostorno
199,24
12,99
236,25
249,52
435,49
262,51
199,24
12,99
236,25
249,52
435,49
262,51
83,3
3,59
280,65
127,3
363,95
130,89
456,6
16,25
251,32
115,24
707,92
131,49
53,06
19,03
191,89
152,04
244,95
171,07
592,96
38,87
723,86
394,58
1.316,82
433,45
228,83
12,45
14,25
5,32
243,08
17,77
796,69
46,69
937,44
405,06
1.734,13
450,75
1.058,47
46,26
465,84
225,07
1.524,31
271,33
292,48
8,58
868,1
409,13
1.160,58
417,71
58,38
1,57
171,73
76,01
230,11
77,58
2.434,85
115,55
2.457,36 1.120,59
4.892,21 1.236,14
3,27
0,77
79,33
45,01
82,60
45,78
30,91
1,12
189,96
282,44
220,87
283,56
4,34
0,26
10
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
ŠPP
FOJNIČKO
UKUPNO
SBK / KSB
2013.
Lišćari
∑
Četinari
Lišćari
∑
Četinari
Lišćari
∑
578
585
102
2.391
2.493
4.485
15.835
20.320
172,9
178,51
49,91
886,13
936,04
4.230,45
7.074,15
11.304,60
88,82
93,16
38,52
358,11
396,63
3.265,57
3.775,58
7.041,15
56,17
56,43
2,15
383,62
385,77
169,56
2.148,31
2.317,87
Analizom prethodnog pregleda može se konstatovati da je od strane nadležne čuvarske
službe u prvoj polovini 2013. godine evidentirano 20.320 panjeva bespravno posječenih stabala čija
ukupna drvna masa iznosi 11.304,60 m3 krupnog drveta (četinara 4.230,45 m3 i lišćara 7.074,15
m3).
Sa aspekta usporedbe bespravnih sječa navodi se podatak da je čuvarska služba Kantonalne
uprave za šumarstvo u 2012. godini evidentirala u državnoj šumi 54.119 panjeva bespravno
posječenih stabala čija ukupna drvna masa iznosi iznosi 34.341 m3 (četinara 10.180 m3 i lišćara
24.161m3), odnosno u izvještajnom periodu evidentiran je obim bespravnih sječa u iznosu od 33 %
godišnjeg obima ukupnih bespravnih sječa u 2012.godini. Najviši obim evidentiranih bespravnih
sječa prisutan je na općini Travnik (2.610,34 m3), Novi Travnik (2.192,79 m3) i Vitez (1.894,40 m3).
5.1.2. Realizacija šumsko-uzgojnih radova
Realizacija šumsko-uzgojnih radova u državnim šumama je kako slijedi.
Plan za 2013.
(ha)
Jajce
275,41
Srednjevrbasko
275,41
G.Vakuf-Uskoplje
155,35
Bugojno
147
Donji Vakuf
87,7
Gornjevrbasko
358,05
Dobretići
22
Travnik
485
Novi Travnik
112,39
Vitez
99,8
Busovača
104,1
Lašvansko
811,29
Kiseljak
67
Fojnica
98,42
Kreševo
104,5
Fojničko
269,92
UKUPNO
1.758,67
O. J. Šumarija
Realizovano u I-VI 2013.
(ha)
60,44
60,44
21,5
50,7
26
98,2
0
112,86
27,06
70,7
52,4
263,02
8
84,12
8,8
100,92
522,58
%
22
22
14
34
30
27
0
23
24
71
50
32
11
85
8
37
30
Iz prethodnog tabelarnog pregleda može se konstatovati da je stepen realizacije šumskouzgojnih radova izvršen sa 30%, odnosno šumsko-uzgojni radovi provedeni su na površini od
1.758,67 hektara. Kao što se vidi iz tabele najviši stepen izvršenja šumsko-uzgojnih radova imaju
općine Travnik, Fojnica, Vitez i Jajce.
5.2. Stepen realizacije ŠPO/ŠGO za šume u privatnom vlasništvu
U skladu sa zakonskom obavezom, a shodno programu rada u nadležnosti Uprave je izrada i
donošenje šumskogospodarske osnove za šume u privatnom vlasništvu, a uz prethodno pribavljenu
saglasnost resornog kantonalnog ministarstva. Aktivnosti po navedenom osnovu su okončane tako
da za sve općine kantona postoje važeće šumskoprivredne osnove za privatne šume.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
11
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
5.2.1. Realizacija obima sječa
Kantonalna uprava za šumarstvo obavlja stručne poslove gospodarenja privatnim šumama
(doznaka, primanje i premjeravanje drvne mase, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumskouzgojnih radova i zaštite šuma i vođenje evidencija o izvršenim poslovima), kao i praćenje realizacije
planova gospodarenja.
Stepen realizacije planiranog obima sječa i ostvarenje biološke reprodukcije šuma prikazan je
narednim tabelarnim pregledom.
OPĆINA
Plan za 2013 u k.d
(m3)
ČET.
Jajce
G.Vakuf-Us.
Bugojno
D.Vakuf
Dobretići
Travnik
N. Travnik
Vitez
Busovača
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
UKUPNO
LIŠ.
SVEGA
1.291 6.278 7.569
1.384 5.361 6.745
1.770 4.851 6.621
2.780 3.957 20.103
2.577
614 3.128
6.111 4.450 10.561
640 3.269 3.909
46 1.642 1.688
55 2.900 2.955
0 2.655 2.655
270 4.980 5.250
0 2.500 2500
16.924 43.485 60.409
Realizovano u I-VI 2013. u k.d
(m3)
ČET.
%
197
184
727
727
386
1.250
76
0
11
0
127
31
3.716
15
13
41
26
15
20
12
20
47
22
LIŠ.
279
429
313
342
34
377
83
3
201
290
598
311
3.261
%
4
8
6
9
6
8
3
0
7
11
12
12
7
SVEGA
476
614
1.041
1.069
420
1.627
159
3
212
290
725
342
6.977
Biološka
reprodukc.
%
6
9
16
5
13
15
4
0
7
11
14
14
12
(KM)
1482,77
240,00
643,76
4.237,00
1690,00
9049,00
471,00
0
691
473,60
3370,27
1651,50
23.999,90
Analizom prednje navedenog tabelarnog pregleda može se konstatovati da je u izvještajnom
periodu ostvarena realizacija obima sječa u ukupnom iznosu od 6.977 m3 ili 12% (četinari 3.716 m3
ili 22% i lišćari 3.261 m3 ili 7%) u odnosu na planirani godišnji obim koji iznosi 60.409 m3 što
ukazuje da je procenat realizacija obima sječa veoma nizak (9%). Nizak obim realizacije sječa
direktna je posljedica slijedećeg:
- Neriješeni imovinsko-pravni odnosi i nemogućnost dokazivanja vlasništva nad šumom i
šumskim zemljištem od strane fizičkih lica koje ima direktno za posljedicu neispunjavanje
potrebnih uslova za odobravanje doznake i sječe od strane Uprave
- Nepostojanost urednih i na zakonit način postavljenih graničnih znakova između šuma u
državnom i privatnom vlasništvu
Zbog prednje navedene problematike, a uvažavajući trenutnu globalnu ekonomsku i socijalnu
krize sve veći broj fizičkih lica vlasnika ili posjednika privatnih šuma odlučuje se na vršenje
bespravne sječe na svojim parcelama i pri tome ne podnoseći zahtjev za odobravanje doznake i
sječe Kantonalnoj upravi za šumartsvo.
Tako je u izvještajnom periodu u privatnim šumama evidentirano ukupno 2.412 panjeva
šumskih šteta odnosno 1.645,44 m3 krupnog drveta (četinari 662,67 m3 i lišćari 982,77m3), a
situacija po općinama kantona je kako slijedi.
Red.
br.
Općina
1.
Jajce
Vrsta
dreta
Č
L
∑
Broj
panjeva
Krupno
drvo (m3)
8
16,92
531
279,44
539
296,36
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
Neto masa (m3)
Oblo
Prostorno
12,78
0
149,63
79,33
162,41
79,33
12
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
2.
Gornji Vakuf/
Uskoplje
3.
Bugojno
4.
Donji Vakuf
5.
Dobretići
6.
Travnik
7.
Novi Travnik
8.
Vitez
9.
Busovača
10.
Kiseljak
11.
Fojnica
12.
Kreševo
UKUPNO
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
Č
L
∑
2
216
218
206
131
337
29
305
334
107
61
168
120
186
306
40
103
143
0
2
2
12
118
130
0
102
102
10
100
110
0
23
23
534
1.878
2.412
1,94
122,95
124,89
216,15
67,6
283,75
37,97
114,25
152,22
189,26
34,04
223,30
151,15
138,44
289,59
34,11
54,76
88,87
0
2,71
2,71
2,37
66,66
69,03
0
42,66
42,66
12,80
53,98
66,78
0
5,28
5,28
662,67
982,77
1.645,44
1,55
70,49
72,04
166,91
36,52
203,43
28,55
39,47
68,02
153,25
19,50
163,75
116,33
80,28
196,61
26,80
29,66
56,46
0
1,36
1,36
1,89
38,03
39,92
0
23,19
23,19
10,16
9,43
19,59
0
2,46
2,46
518,22
500,02
1.018,24
0,04
32,47
32,51
6,39
18,58
24,97
2,16
57,1
59,26
0
8,84
8,84
5,08
36,42
41,50
1,12
14,67
15,79
0
0,81
0,81
0,03
17,60
17,63
0
12,37
12,37
0,30
35,73
36,03
0
1,98
1,98
15,12
315,90
331,02
Najizraženiji obim evidentiranih bespravnih sječa u privatnim šumama zastupljen je u
općinama Jajce (296,36 m³), Travnik (289,59 m3) i Bugojno (283,75m3).
5.2.2. Realizacija šumsko-uzgojnih radova
Iz domena šumsko-uzgojnih radova planirana je realizacija na površini od 135,24 ha, a
stepen realizacije prikazan je u narednom tabelarnom pregledu.
OPĆINA
Plan za 2013.
(ha)
Jajce
Izvršenje u I-VI 2013.
(ha)
%
2,91
0
0
G.Vakuf-Uskoplje
2,67
0
0
Bugojno
Donji Vakuf
5,67
1,66
0
0
0
0
Dobretići
Travnik
0,51
8,58
0
0
0
0
Novi Travnik
Vitez
3,46
5,89
0
0
0
0
Busovača
7,85
0
0
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
13
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
Kiseljak
32,55
0
0
Fojnica
Kreševo
33,20
30,80
1
0
0
0
Ukupno (SBK)
135,24
1
0
Iz prednje navedenog pregleda može se konstatovati da u izvještajnom periodu nisu
provođenje aktivnosti na realizaciji šumsko-uzgojnih radova, a što je u direktnoj vezi i sa pasivnošću
vlasnika privatnih šuma za provođenjem šumsko-uzgojnih radova u istima.
5.3. Stepen realizacije ŠPO/ŠGO za sve šume (državne i privatne)
5.3.1. Realizacija obima sječa
Realizacija obima sječa za državne i privatne šume u odnosu na planirano prikazana je
narednim tabelarnim pregledom.
OPĆINA/
ŠPP/ŠGP
Plan za 2013. m3 (k.d.)
Četinari Lišćari Ukupno
Jajce
27.871 23.914
Srednjevrbasko 27.871 23.914
G. Vakuf-Uskoplje
15.997 29.327
Bugojno
27.075 14.960
Donji Vakuf
22.996 26.265
Gornjevrbasko 66.068 70.552
Dobretići
12.333
3.581
Travnik
48.803 40.523
Novi Travnik
19.533 19.731
Vitez
1.389 14.325
Busovača
4.068 12.665
Lašvansko
86.126 90.825
Kiseljak
737 10.839
Fojnica
18.570 52.680
Kreševo
8.806 24.542
Fojničko
28.113 88.061
UKUPNO
208.178 273.352
51.785
51.785
45.324
42.035
49.261
136.620
15.914
89.326
39.264
15.714
16.733
176.951
11.576
71.250
33.348
116.174
481.530
Četinari
15.753
15.753
6.896
11.817
10.935
29.649
5621
21581
8522
407
1629
37760
915
7089
3337
11341
94.502
Realizovano u I-VI 2013. m3 (k.d.)
%
Lišćari
%
Ukupno
57
57
43
44
48
45
46
44
44
29
40
44
124
38
38
40
45
5.655
5.655
12.411
6.324
8.077
26.813
881
19882
6798
3106
5476
36143
3381
21945
11784
37110
105.721
24
24
42
42
31
38
25
49
34
22
43
40
31
42
48
42
39
%
21.408
21.408
19.308
18.142
19.012
56.461
6502
41463
15320
3513
7105
73903
4296
29034
15121
48451
200.223
41
41
43
43
39
41
41
46
39
22
42
42
37
41
45
42
42
Iz prednje navedenog tabelarnog pregleda može se konstatovati da je ukupan obim sječa po
svim osnovama u šumama Srednjobosanskog kantona ostvaren u ukupnoj količini od 200.223 m3
(četinari 94.502 m3 ili 45% i lišćari 105.721 m3) ili 39% od ukupno planiranog godišnjeg obima sječa.
5.3.2. Realizacija šumsko - uzgojnih radova
U pogledu realizacije šumsko-uzgojnih radova isti su izvršeni na površini od 523,58 ha ili
28% u odnosu na ukupni planirani godišnji obim. Stanje po organizacionim jedinicama kantonalnog
šumskoprivrednog društva, općinama i šumskoprivrednim područjima prikazano je kako slijedi.
O.J
Šumarija
Jajce
Srednjevrbasko
G.Vakuf-Uskoplje
Bugojno
Donji Vakuf
Gornjevrbasko
Dobretići
Travnik
Novi Travnik
Plan za 2013.god.
(ha)
278,32
278,32
158,02
152,67
89,36
400,05
22,51
493,58
115,85
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
Realizovano u I-VI 2013.god.
(ha)
%
60,44
22
60,4
22
21,50
14
50,7
33
26,00
29
98,20
25
0,00
112,86
23
27,06
23
14
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
Vitez
Busovača
Lašvansko
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
Fojničko
Ukupno (SBK)
105,69
111,95
849,58
99,55
131,62
135,30
366,47
1.894,42
70,70
52,40
263,02
8,00
85,12
8,80
101,92
523,58
67
47
31
8
65
7
28
28
Iz prednje navedenog pregleda je vidljivo da je realizacija šumsko-uzgojnih radova
provedena na površini od 523,58 ha što čini 28% planiranog godišnjeg obima.
5.4. Rasadnička proizvodnja i sjemenarstvo
U skladu sa zakonskom obavezom koja definiše nadležnost Uprave kao i programom rada
vršene su aktivnosti na ustrojavanju i kompletiranju evidencija objekata za proizvodnju i doradu
šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja. Trenutno na području kantona
evidentiran je kao proizvođač kantonalno šumskoprivredno društvo, a isto raspolaže sa tri rasadnika
i to u općinama Travnik, Busovača i Bugojno.
Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Društvo je
upisano u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sjemena, u Registar dorađivača šumskog i
hortikulturnog sjemena i Registar objekata za proizvodnju sjemena (u koji se upisuju objekti u
kojima će se proizvoditi sjeme (sjemenske sastojine, plus stabla, sjemenske plantaže, matičnjaci).
Trenutno na području kantona u državnoj šumi izdvojene su sjemenske sastojine (SS):
Pančićeva omorika (Picea omorica) 1 objekat, jele (Abies alba) 2 objekta, bukve (Fagus silvatica) 7
objekata, zelene duglazije (Pseudotsuga menz.) 1 objekat, crnog bora (Pinus nigra) 1 objekat,
smrče (Picea abies) 1 objekat, europskog ariša (Larix decidua) 1 objekat, bijelog bora (Pinus
silvestris) 1 objekat i Grupa stabala gorskog javora (Acer pseud.) na 3 lokaliteta.
Po osnovu istog situacija za područje kantona je slijedeća:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
GOSPODARSKA
JEDINICA
Kiseljak
Prokos-Fojnica-dio
Busovača-dio
Busovača
Busovača
Busovača
Goleš-Radalje
Bistrica
Ogara-Gunjača
Ogara-Gunjača
Ogara-Gunjača
Bistrica
Voljice – Pidriš
Škrta Nišan
Semešnica
Semešnica
Odjel/
odsjek
29
13/14
107 b
156,157,158
157
158
25
50
72
73
73
81
120
80
56
71
POVRŠINA (ha)
Ukupna Red.
2,4
1,6
6,5
6,0
13,0
12,0
81,0
72,9
1,2
51,88
1,08
31,13
68,23
39,38
120,0
3,5
34,90
47,76
35,44
84,0
2,1
24,43
VRSTA
SS Pančićeva omorika (Picea omorica)
SS jele (Abies alba)
SS bukve (Fagus silvatica)
SS bukve (Fagus silvatica)
SS bukve (Fagus silvatica)
SS bukve (Fagus silvatica)
SS zelene duglazije (Pseudotsuga menz.)
SS crnog bora (Pinus nigra)
Grupa stabala gorskog javora (Acer pseud.)
Grupa stabala gor. javora (Acer pseudoplat.)
Grupa stabala javora mliječa (Acer plat.)
SS smrče (Picea abies)
SS bukve (Fagus silvatica)
SS jele (Abies alba)
SS europskog ariša (Larix decidua)
SS bijelog bora (Pinus silvestris)
Šumarski fakultet je obavio sve poslove od stručne kontrole sjemenskih sastojina do izvršenih
analiza i izdvajanja uvjerenja o porijeklu i deklaracija o kvalitetu šumskog sjemena.
Sve kontrole su pokazale da se radi o veoma kvalitetnim sastojinama kao i sjemenima
proizvedenih iz njih. U izvještajnom periodu Društvo je dostavilo DEKLARACIJE o kakvoći sjemena
(Obrazac K3). Kantonalno šumskoprivredno društvo raspolaže sa značajnim kapacitetima za
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
15
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
proizvodnju kvalitetnog šumskog i hortikulturnog sadnog materijala. Ukupni kapacitet proizvodnje
sadnog materijala je oko 6.000.000 komada.
5.5. Tehnički prijem radova po projektu za izvođenje
Ugovorom o prenosu poslova gospodarenja nad svim državnim šumama i šumskim
zemljištem na području Srednjobosanskog kantona, kantonalnom šumskoprivrednom društvu
prenesene su i aktivnosti provedbe tehničkog prijema izvršenih radova po projektu za izvođenje.
Pošto Uprava u naravi prati provedbu odredbi predmetnog ugovora kao i svih aktivnosti koje se
odvijaju u šumi i šumskom zemljištu u izvještajnom periodu vršene su aktivnosti po navedenom
osnovu. U narednom tabelarnom pregledu navode se podaci koji se odnose na tehnički prijem
radova koji se odnose na sječu šume po projektu za izvođenje.
O.J
Šumarija/ŠPP
Jajce
Srednjevrbasko
G.Vakuf-Uskoplje
Bugojno
Donji Vakuf
Gornjevrbasko
Dobretići
Travnik
Novi Travnik
Vitez
Busovača
Lašvansko
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
Fojničko
Ukupno (SBK)
Odjeli u kojima je vršen
tehnički prijem
13
13
1
10
7
18
0
3
6
2
0
11
10
15
10
35
77
Broj odjela
Tehnički primljeni
Nisu teh. prim.
13
13
1
10
7
18
0
0
2
1
3
3
2
0
0
0
7
4
10
15
10
35
73
4
Tehnički prijem šumsko uzgojnih radova (pošumljavanje) – kolaudacija kao i tehnički prijem
radova-sječe izvršilo je povjerenstvo/komisija u čijem sastavu su bili predstavnici Društva i
Kantonalne uprave i na temelju zapisnika sačinjen je slijedeći tabelarni pregled:
Šumarija
Bugojno
Donji Vakuf
Uskoplje/G.Vakuf
Jajce
Dobretići
Novi Travnik
Travnik
Vitez
Busovača
Fojnica
Kiseljak
Kreševo
UKUPNO:
Broj
objekata
2
18
3
─
8
6
14
51
Površina
(ha)
Utrošena sredstva
(KM)
6,64
63,05
27,50
―
19,86
16,30
28,40
161,75
17.852,00
117.817,00
41.817,00
―
46.396,00
26.897,0
58.286,00
309.065,00
5.6. Lovno gospodarstvo
Sa aspekta lovnog gospodarstva na području kantona nije implementiran Zakon o lovstvu u
pogledu ustrojavanja lovišta i dodjele istih korisnicima lovišta. Na osnovu člana 48. stav 6. Zakona o
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
16
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
lovstvu (Službene novine Federacije BiH broj 04/06) resorno ministarstvo je izdalo saglasnosti za
privremeni godišnji plan gospodarenja lovištima za lovnu sezonu 2013/2014 godina.
U cilju rješavanja statusa lovišta na području SBK, a na osnovu člana 2. stav 2. Pravilnika o
načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupka osnivanja lovišta u FBiH (Službene
novine Federacije BiH broj 2/08), od strane resornog Ministarstva formirana je komisija za izradu
prijedloga za utvrđivanje granica lovišta i osnivanju lovišta na području SBK u kojoj su aktivno
učešće imali i predstavnici Uprave. Po navedenom osnovu od strane nadležne Komisije sačinjen je
prijedlog granica lovišta i isti dostavljen nadležnom Ministarstvu na daljnje postupanje. Sa aspekta
lovnog gospodarstva predstavnici Uprave su uzeli učešće i u radu Komisije za utvrđivanje nastale
štete od divljači, te je po osnovu istog u izvještajnom periodu izvršena procjena za 7 prijavljenih
slučaja od kojih su 3 slučaja riješeno pozitivno, a 4 slučaja negativno. Na općinskim nivoima
održavani su radni sastanci sa lovačkim udruženjima, a sve u cilju očuvanja i uzgoja divljači u
domenu reprodukcije (ishrana u divljači u zimskim uslovima i dr.), povećanja stepena saradnje
između lovočuvarske službe i čuvarske službe u sklopu Kantonalne uprave za šumarstvo, kao i
promocije šume u lovnom turizmu.
U organizaciji Lovačkog saveza Federacije BiH i Šumarskog fakulteta izvršena je edukacija 2
čuvara šuma koji su dobili status lovočuvara.
5.7. Praćenje stanja u oblasti šumarstva i izvještavanje Vlade SBK sa
prijedlogom mjera
Vezano za Zaključak Vlade Kantona br.01-05-74/12 od 10.02.2012 godine koji se odnosi na
obavezu dostavljanja Informacije o realizaciji Zaključaka Vlade iz predhodnog perioda, Uprava je u
skladu sa vlastitim nadležnostima putem resornog ministarstva blagovremeno dostavljala Vladi SBK
realizaciju zaključaka za svaki mjesec i to:
- Informacija o potrebi za novim prijemom uposlenika u toku 2013 godine
- Analiza komisija formiranih unutar Uprave
- Spisak zaposlenika koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju
- Spisak zaposlenika koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju u skladu sa Odlukom Ustavnog
suda o obaveznom uračunavanju ratnog staža
- Spisak zaposlenika koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu
- Prijedlog kapitalnih ulaganja za period 2013-2023 godina
- Izvještaj o poduzetim mjerama na realizaciji preporuka i zaključaka o izvršenoj reviziji
- Informacija o stanju u oblasti šumarstva na područji Srednjobosanskog kantona
6. Aktivnosti na provođenju mjera integralne zaštite šuma
Nadležnosti Uprave sa aspekta integralne zaštite šume ogledaju se u obezbjeđenju neposredne
zaštite državnih šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih
nepogoda, biljnih bolesti i štetočina kao i drugih protivzakonitih radnji, putem organizovane čuvarske
službe po određenim čuvarskim reonima, a provedba navedenih aktivnosti je u skladu s programom
rada za tekuću godinu.
6.1. Zaštita šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja
U skladu s nadležnostima Uprave kao državne institucije i programom rada za 2013. godinu s
aspekta zaštite šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja u izvještajnom periodu realizovano je
niz aktivnosti po navedenom osnovu. Nakon što su u prethodnom periodu stvorene pretpostavke,
usaglašene i otklonjene institucionalne barijere koje se odnose na način procesuiranja i rješavanja
date problematike u izvještajnom periodu se putem nadležnih službi otpočelo sa značajnijim
aktivnostima u ovoj oblasti koje su rezultirale slijedećim:
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
17
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
- Ukupno je evidentirano 16 slučaja bespravnog zauzimanja šuma i šumskog zemljišta ukupne
površine od 39.399m2 i svi su u zakonskoj proceduri upućeni nadležnim općinskim službama za
rješavanje istih, dok je jedan slučaj pokrenut na zahtjev stranke (općina Fojnica)
- Po osnovu upućenih zahtjeva iz 2012. godine u izvještajnom periodu od strane nadležnih
općinskih službi riješena su 4. zahtjeva i ukupna površina koja je tretirana iznosi 5.880m2, s
naglaskom da imovinsko-pravna služba općine Busovača prednjači u provedbi navedenih
aktivnosti, dok općina Travnik nije uzela u proceduru rješavanja niti jedan zahtjev. Bitno je
istaći i činjenicu da nadležne općinske službe nakon donesenih rješenja o nepriznavanju
uzurpacija nisu pristupili izvršenju i provedbi donesenih rješenja.
6.2. Zaštita šuma od požara i elementarnih nepogoda
Shodno programu rada za 2013. godinu i postojećim zakonskim propisima u nadležnosti
Uprave je izrada i sprovođenje godišnjih planova zaštite šuma od požara, izvještavanje relevantnih
institucija o izvršavanju mjera za zaštitu šuma od požara i redovno obavještavanje o svim požarima
u šumi i šumskom zemljištu. U toku izvještajnog perioda provođene su aktivnosti kako slijedi.
6.2.1. Zaštita šuma od požara
Zaštita šuma od požara vršena je kako sa aspekta poduzimanja preventih mjera tako i
zajedničkih koordiniranih aktivnosti koje se ogledaju prvenstveno u osmatranju i dojavljivanju pojave
nastanka šumskih požara, potom gašenja šumskog požara kao i izvještavanja relevantnih institucija
po navedenom osnovu.
S tim u vezi provedene aktivnosti realizovane su putem izrade, donošenja i realizacije
godišnjih Jedinstvenih planova zaštite šuma od požara, izvještavanja nadležnih o izvršavanju mjera
za zaštitu šuma od požara, redovnog obavještavanja (dostavljanje izvještaja) o požarima u šumi i
šumskom zemljištu i poduzimanja dodatnih aktivnosti na svrsishodnijoj zaštiti šuma od požara.
6.2.1.1. Izrada godišnjih planova zaštite šuma od požara
Kantonalna uprava za šumarstvo još u toku 2006. godine, a u cilju zajedničkog djelovanja na
principu saradnje, solidarnosti i uzajamnosti svih učesnika u poduzimanju preventivnih i drugih
mjera zaštite šuma od požara, zaključila je sporazum sa nadležnim institucijama (kantonalnim
šumskoprivrednim društvom i kantonalnom upravom za civilnu zaštitu) o izradi Jedinstvenih planova
zaštite šuma od požara. Po navedenom osnovu od strane mjesnonadležnih odjeljenja Uprave,
šumarija kantonalnog šumskoprivrednog društva i nadležnih općinskih službi izrađeni su i doneseni
Jedinstveni planovi zaštite šuma od požara za 2013. godinu za sve općine kantona.
Pored navedenog, a u cilju svrsishodnijeg i efikasnijeg poduzimanja mjera i aktivnosti na
zaštiti šuma od požara sačinjen je i integralni-sumarni plan zaštite šuma od požara za područje
SBK/KSB za 2013. godinu gdje su prikazani osnovni principi i ustrojstvo protivpožarne zaštite, moduli
zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija i službi u provedbi aktivnosti na zaštiti šuma od
požara kao i ukupno raspoloživa materijalno-tehnička sredstva i angažovani ljudski resursi u
provedbi mjera na zaštiti šuma od požara. Navedeni integralni-sumarni plan zaštite šuma od požara
u proceduri dostavljen je nadležnim institucijama na upotrebu.
Prema stepenu ugroženosti od šumskog požara izvršena je procjena u skladu s odredbama
Pravilnika o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara (Službene novine Federacije BiH broj
21/04), odnosno mjerama za procjenu ugroženosti od šumskog požara u zavisnosti od uticajnih
faktora (vegetacija, antropogeni faktori, klima, podloga, orografija, higijena šuma i miniranost
područja), te dobivene površine šuma Srednjobosanskog kantona prema stepenu ugroženosti od
požara kako slijedi:
- Veoma velika ugroženost (I)
13.000 ha ili 6%
- Velika ugroženost (II)
39.242 ha ili 19%
- Srednja ugroženost (III)
90.502 ha ili 43%
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
18
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
- Mala ugroženost (IV)
68.147 ha ili 32%
Iz prednje navedenog je vidljivo da šume Srednjobosanskog kantona prema stepenu
ugroženosti uglavnom pripadaju šumama sa srednjom i malom ugroženosti od šumskog požara
(75%).
6.2.1.2. Realizacija godišnjih planova zaštite šuma od požara
U skladu sa nadležnostima čuvarske službe provođene su mjere na zaštiti šuma od požara
koje su definisane odredbama donesenih jedinstvenih planova zaštite šuma od požara. S tim u vezi
realizovane su kako samostalne (koje se prevashodno odnose na osmatranje i dojavljivanje pojavenastanka šumskog požara, te gašenje i lokalizaciji inicijalnih šumskih požara) tako i aktivno učešće u
zajedničkim aktivnostima sa ostalim nadležnim institucijama u provedbi mjera na organizovanom
gašenju šumskog požara.
Sa aspekta raspoloživih i opredjeljenih ljudskih kapaciteta korisnika državnih šuma i
Kantonalne uprave za šumarstvo koji su u funkciji provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti šuma od
požara navode se podaci kako slijedi:
- Ukupno je formirano 24 protivpožarne desetine za gašenje šumskog požara u kojima je
aktivno prisutno 220 članova
- Postoji 8 protivpožarnih desetina za slučaj elementarnih nepogoda koje se sastoje od 68
članova
- Ukupan broj protivpožarnih desetina za izviđanje i inicijalno gašenje šumskih požara je 10
koje broje 103 člana
- Formirano je 11 štabova za zaštitu šuma od požara kojima rukovode rukovodioci štaba i isti
broje ukupno 104 člana
Shodno navedenom može se konstatovati da je za područje SBK po osnovu zaštite šuma od
požara, a iz segmenta angažmana ljudskih resursa ukupno angažovano 495 uposlenika korisnika
državnih šuma i Kantonalne uprave za šumarstvo koji su raspoređeni u protivpožarne desetine gdje
su tačno definisane aktivnosti i funkcija svakog od članova protivpožarne desetine, a u slučaju da se
požar ne može svrsishodno i blagovremeno lokalizovati formirana je u okviru kantonalnog šumskoprivrednog društva protivpožarna vatrogasna jedinica koja aktivno uzima učešće u gašenju šumskih
požara.
Materijalno-tehnička sredstva koja čini oprema za osmatranje, dojavu i gašenje šumskih
požara kontinuirano je raspoređena na terenu (šumarijama korisnika državnih šuma) i to na
prigodnim protivpožarnim punktovima, a pored prednje navedenih planiranih i opredjeljenih ljudskih
kapaciteta i materijalno-tehničkih sredstava za zaštitu šuma od požara (korisnika državnih šuma i
Kantonalne uprave za šumarstvo) na području kantona u funkciji zaštite šuma su i postojeće
vatrogasne jedinice općina kako slijedi: Jajce (PVJ Jajce), Gornji Vakuf-Uskoplje (VD Gornji VakufUskoplje), Bugojno (DVD Bugojno), Donji Vakuf (DVD Donji Vakuf), Travnik (PVD Travnik), Novi
Travnik (DVD Novi Travnik), Vitez (DVD Stari Vitez i DVD Kolonija), Busovača (DVD Busovača),
Kiseljak (PVD Kiseljak), Fojnica (DVD Fojnica) i Kreševo (VD Kreševo).
U toku trajanja proljetno-ljetne požarne sezone (01.03. do 01.10. tekuće godine) od strane
odjeljenja Uprave razrađen je i uspostave efikasan sistem osmatranja, otkrivanja i dojavljivanja
pojave i nastanka šumskog požara putem uspostave osmatračko-dojavne službe koju čine čuvari
šuma na način da su definisani i imenovani osmatrači (čuvari šuma) koji su direktno zaduženi za
osmatranje i dojavljivanja nastanka šumskog požara za zone-područja koja su im dodijeljena za
osmatranje. Po navedenom osnovu šumsko područje Srednjobosanskog kantona podijeljeno je na
72 zone (područja osmatranja) za koje su zaduženi osmatrači šuvari šuma.
Pored navedenog aktivnosti na osmatranju i dojavi nastanka šumskog požara aktivno učešće
su uzeli i uposlenici kantonalnog šumskoprivrednog društva. Pri provedbi navedenih aktivnosti
evidentirane su i određene slabosti te su poduzete mjere i aktivnosti na otklanjanju istih.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
19
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
U toku požarne sezone obezbjeđeno je i pojačano prisustvo čuvara šuma na terenu, a sve u
cilju preventivnog djelovanja. S tim u vezi nadležni čuvari šuma su evidentirali mjesta na kojima
fizička lica vrše paljenje vatre s ciljem spaljivanja korova, biljnih otpadata i drugog materijala na
vlastitim ili drugim parcelama, upoznavali ista o zabrani upotrebe otvorene vatre i mogućnostima
nastanka šumskog požara, te upozoravali lica koje su naložila vatru da su dužna istu ugasiti.
Koordinacija nadležnih institucija u izvještajnom periodu u provođenju mjera i aktivnosti na
zaštiti šuma od požara znatno je unaprijeđena u odnosu na ranije stanje iz razloga donošenja i
primjene kantonalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na osnovu kojeg su aktivno učešće
uzele i jedinice lokalne samouprave (općine) kako sa aspekta izrade, donošenja, usklađivanja i
provođenju Jedinstvenih operativno-tehničkih planova zaštite šuma od požara, tako i učešća
predstavnika općinskih službi u protivpožarnim štabovima gdje ravnopravno učestvovuju u svim
aktivnostima iz nadležnosti štaba za zaštitu od požara, te vrše funkciju koordinacije i informisanja
lokalne zajednice (općine) o svim aktivnostima koje se poduzimaju na gašenju šumskog požara.
6.2.1.3. Izvještavanje nadležnih o izvršavanju mjera za zaštitu šuma od požara i
redovno obavještavanje (dostavljanje izvještaja) o šumskim požarima
Obzirom da je definisano da korisnici šuma u saradnji sa nadležnim kantonalnim
ministarstvima, kantonalnim upravama i nadležnim organom civilne zaštite redovno izvještavaju
Federalnu upravu o izvršavanju mjera zaštite šuma od požara u izvještajnom periodu provođene su i
aktivnosti po navedenom osnovu. S tim u vezi Federalnoj upravi za šumarstvo prevashodno je
dostavljena informacija o izvršavanju mjera zaštite šuma od požara u 2013. godini. Sa aspekta
izvještavanja o šumskim požarima neophodno je napomenuti da su izvještajni obrasci kreirani od
strane Federalne uprave za šumarstvo i isti su unificirani na cjelokupnom području Federacije BiH. U
cilju otklanjanja određenih nejasnoća vezanih za iskazivanje troškova učesnika u gašenju šumskog
požara još u 2008. godini za područje Srednjobosanskog kantona na nivou nadležnih usaglašen je i
dizajniran obrazac za iskazivanje troškova učesnika u gašenju šumskog požara koji je na snazi i u
primjeni.
Identifikovani i izvještajno obrađeni šumski požari u zavisnosti od nadležnosti evidentirani su
u registre šumskih požara. U pogledu evidentiranja šumskih požara i pričinjenih šteta u izvještajnom
periodu stanje je kako slijedi.
- Državne šume i šumsko zemljište
o Ukupan broj požara 29 (visoke šume 6, šumske kulture 6, izdanačke šume 12 i neobraslo
šumsko zemljište 5)
o Opožarena površina 71,73 ha (visoke šume 23,56 ha, šumske kulture 29,71 ha,
izdanačke šume 10,36 ha i neobraslo šumsko zemljište 8,10 ha)
o Procijenjena direktna šteta od požara 551.978,72 KM
o Troškovi gašenja 28.434,73 KM
- Privatne šume i šumsko zemljište
o
o
o
o
Ukupan broj požara 7 (visoke šume 1, izdanačke šume 5, neobraslo zemljište 1)
Opožarena površina 4,80 ha (visoke šume 0,70 ha, izdanačke šume 3,90 ha i neobraslo
šumsko zemljište 0,20 ha)
Procijenjena direktna šteta od požara 1.937,09 KM
Troškovi gašenja 1.937,09 KM
- Državne i privatne šume i šumsko zemljište
o Ukupan broj požara 36 (visoke šume 7, šumske kulture 6, izdanačke šume 17 i
neobraslo šumsko zemljište 6)
o Opožarena površina 76,53 ha (visoke šume 24,26 ha, šumske kulture 29,71 ha,
izdanačke šume 14,26 ha i neobraslo šumsko zemljište 8,30 ha)
o Procijenjena direktna šteta od požara 553.915,81 KM
o Troškovi gašenja 30.371,82 KM
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
20
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
Analizirajući šumske požare sa nekoliko osnovnih aspekata može se konstatovati:
- Ukupni broj šumskih požara u zavisnosti od općine je kako slijedi: Travnik (8), Busovača
(6), Vitez (5), Bugojno (4), Kiseljak (4), Fojnica (4), Gornji Vakuf-Uskoplje (3), Donji Vakuf
(1), i Kreševo (1).
- Broj šumskih požara u zavisnosti od kategorije šume: Izdanačke šume (17), visoke šume
(7), šumske kulture (6) i neobraslo šumsko zemljište (6).
- Sa aspekta opožarene površine: Šumske kulture (29,71 ha), visoke šume (24,26 ha),
izdanačke šume (14,26 ha) i neobraslo šumsko zemljište (8,30 ha).
U smislu komparacije ukupnog broja šumskih požara, opožarene površine i pričinjene štete u
državnim šumama izvještajnog perioda, a u odnosu na prethodni višegodišnji period navode se
podaci kako slijedi.
Izvještajni period
2008
2009
2010
2011
2012
Prosjek (2008-2012)
2013 (I-VI)
Razlika (+/-)
Odnos (2013/Prosjek)
Broj požara (kom)
59
61
26
126
189
92
Opožarena površina (ha)
162,18
278,77
45,71
1.398,06
1.147,31
606,41
Procijenjena šteta (KM)
212.480,59
139.271,79
104.073,66
1.806.965,95
9.037.916,26
2.260.141,65
29
71,73
551.978,72
- 63
- 534,68
- 1.708.162,93
11,83 %
24,42 %
31,45 %
Analizirajući osnovne parametre šumskih požara u izvještajnom periodu u odnosu na
prethodnu godinu kao i višegodišnji prosjek može se konstatovati da izvještajni period nije
okarakterisan kao period sa izrazito visokom pojavom šumskih požara, a cijenimo da je isto rezultat
slijedećih faktora:
- Izrazitog kišnog perioda u proljetnoj požarnoj sezoni
- Provedenom informativnom kampanjom i medijskim saopćenjima upućenim lokalnom
stanovništvu i široj društvenoj javnosti
- Pojačanim prisustvom i preventivnim djelovanjem čuvarske službe na terenu
- Blagovremenom dojavom pojave i nastanka šumskih požara
- Prijavljivanja počinilaca-lica koja su izazvala šumski požar i dr.
6.2.1.4. Analiza osnovnih uzroka nastanka šumskih požara, prisutna problematika u
provođenju mjera i aktivnosti na zaštiti i prijedlog mjera za unapređenje
postojećeg stanja protivpožarne zaštite šuma
U provođenju mjera i aktivnosti na zaštiti šuma od požara prepoznati su i osnovni uzroci
nastanka šumskih požara, te je po navedenom osnovu identifikovano i okarakterisano da su različite
ljudske aktivnosti odnosno ljudski faktor osnovni i glavni uzrok pojave i nastanka šumskih požara, a
koje se između ostalog ogledaju u slijedećem:
- Loženjem otvorene vatre na poljoprivrednim i drugim nešumskim površinama
- Namjernim podmetanjem šumskih požara
- Sakupljanjem nedrvnih šumskih proizvoda
- Nomadskim pašarenjem
- Kretanjem fizičkih lica šumom
Sa aspekta poduzimanja mjera na zaštiti šuma od požara, odnosno mjera i aktivnosti na
gašenju šumskih požara, bitno je naglasiti da je u izvještajnom periodu i u praksi prepoznata
višegodišnja problematika koja se između ostalog ogleda u slijedećem:
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
21
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
- Nedovoljnoj opremljenosti, osposobljenosti i organizovanosti vlastitih protivpožarnih kapaciteta
opredjeljenih za gašenje šumskih požara
- Nemogućnosti protivpožarne vatrogasne jedinice korisnika državnih šuma da odgovori nastaloj
situaciji
- Nemogućnosti pravovremene upotrebe i angažmana općinskih vatrogasnih jedinica u gašenju
šumskog požara
- Nedovoljnoj uključenosti i angažmanu nadležnih općinskih struktura civilne zaštite u aktivnosti
zaštite i spašavanja od šumskih požara kao i upotrebe snaga i sredstava civilne zaštite
- Miniranost područja koja onemogućava i ograničava poduzimanje svrsishodnih mjera na
gašenju šumskih požara
- Neodržavanje šumskih komunikacija i dr.
Kako bi se u narednom periodu unaprijedilo stanje sa aspekta zaštite šuma od požara
identifikovane su i definisane mjere za unapređenje postojećeg stanja kako slijedi:
- U smislu preventivnog djelovanja nastaviti sa informativnom kampanjom usmjerenoj prema
lokalnom stanovništvu s ciljem upoznavanja istog o zabrani upotrebe otvorene vatre, mogućim
štetnim posljedicama nastalih šumskih požara i odgovornostima počinilaca za učinjeno
nezakonito djelo izazivanja požara i opće opasnosti
- Nadležne institucije provoditi svrsishodniji nadzor i kontrolu svih lica koja se kreću šumom, a
naročito na područjima koja su klasificirana kao područja visoke ugroženosti od šumskog
požara
- Šumarske institucije provesti mjere na opremanju, osposobljavanju i efikasnijoj organizaciji
vlastitih ljudskih kapaciteta koji su opredjeljeni za poduzimanje mjera na zaštiti šuma od požara
- Reorganizacija i opremanje protivpožarne vatrogasne jedinice korisnika državnih šuma na način
da se istoj obezbijede dodatna materijalno-tehnička sredstva (specijalizovana vozila i
osposobljeni ljudski kapaciteti) i isti lociraju minimalno na tri šumskoprivredna područja
(Gornjevrbasko, Lašvanko i Fojničko)
- Definisati, usaglasiti i uspostaviti međusobne odnose sa općinskim vatrogasnim jedinicama, a
sve u cilju blagovremenog i nesmetanog angažmana istih u provođenju mjera na zaštiti šuma
od požara
- U skladu s odredbama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća uspostaviti i unificirati na cjelokupnom području kantona načine i modalitete
obračuna i iskazivanja šteta na šumi koje su nastale kao posljedica šumskih požara
- Razraditi i uspostaviti efikasniji sistem uključivanja i angažmana općinskih struktura civilne
zaštite u aktivnosti zaštite i spašavanja od šumskih požara kao i upotrebe snaga i sredstava
civilne zaštite u aktivnostima gašenja šumskih požara
- Poduzeti mjere na uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava iz šume, a prevashodno sa
šumskih putnih komunikacija koje se koriste kao protivpožarni putevi
- Nadležne institucije poduzeti sve raspoložive mjere i aktivnosti u cilju zakonitog uređenja
šumarskog sektora (donošenja Zakona o šumama)
- Unaprijediti aktivnosti na održavanju protivpožarnih puteva i saniranja izvoznih vlaka nakon
okončanja redovnih aktivnosti od strane korisnika državnih šuma
- Namjenska budžetska sredstva sa različitih nivoa vlasti kao i različitih osnova kako sa aspekta
šumarstva te zaštite životne sredine kao i zaštite i spašavanja potrebno je funkcionalno
usmjeriti na opremanje službi za zaštitu šuma adekvatnim i efikasnim protivpožarnim
sredstvima i opremom
- Poduzeti i okončati aktivnosti na formiranju profesionalnih vatrogasnih jedinica u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u svim općinama Srednjobosanskog
kantona
6.2.1.5. Aktivnosti Koordinacionog tijela na zaštiti šuma od požara
U skladu sa odredbama Sporazuma o izradi jedinstvenog plana zaštite šuma od požara na
području SBK u smislu zajedničkog djelovanja u provođenju mjera, radnji i aktivnosti na zaštiti šuma
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
22
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
od požara, zaključenog između ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“ doo Donji
Vakuf, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK-Kantonalne uprave za šumarstvo i
Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK formirano je Koordinaciono tijelo za praćenje provedbe
Jedinstvenog plana zaštite šuma od požara čije je osnovni zadatak praćenje provedbe jedinstvenih
planova zaštite šuma i poduzimanje aktivnosti na svrsishodnijoj zaštiti šuma od požara. Kantonalna
uprava za šumarstvo je uzela aktivno učešće u radu Koordinacionog tijela putem predstavnika.
U cilju unapređenja mjera na zaštiti šuma od požara, a postupajući po zahtjevima Federalne i
kantonalne uprave za civilnu zaštitu u smislu organizovanja i provođenja preventivnih mjera
protivpožarne zaštite u šumama, realizacije preporuka za kontinuirano praćenje stanja na
požarištima i preduzimanja mjera kao i realizacije mjera i zadataka utvrđenih kantonalnim planom
zaštite i spašavanja, na nivou predstavnika nadležnih kantonalnih institucija održan je radnokonsultativni sastanak na kome je između ostalog analizirane aktivnosti na izradi i realizaciji
jedinstvenih planova zaštite šuma od požara za 2013. godinu, iskustva u međusobnoj koordinaciji
nadležnih lokalnih institucija u provođenju mjera i aktivnosti na zaštiti šuma od požara kao i
realizacija aktivnosti na obaveznom dojavljivanju i izvještavanju o šumskim požarima.
Po osnovu istog zaključcima sastanka definisane su mjere i aktivnosti koje je potrebno
provesti kako bi se unaprijedila protivpožarna zaštita šuma, odnosno svrsishodnije zaštitio šumski
prirodni resurs Srednjobosanskog kantona od šumskih požara u 2013. godini. Definisane mjere su
dostavljene nadležnima na postupanje.
6.2.2. Zaštita šuma od elementarnih nepogoda i biljnih bolesti
Sa aspekta elementarnih nepogoda, u širem smislu riječi, izvještajni period nije okarakterisan
sa posebnim ekstremima koji bi značajnije uticali na šumski ekosistem u cjelini, ali je neophodno
naglasiti da je prethodna godina obilježena sa izrazitom pojavom suše odnosno dugih vremenskih
perioda bez padavina, značajnijom pojavom šumskih požara što je imalo za posljedicu ugrožavanje
stabilnosti šuma i njihove funkcije (prekomjerno razmnožavanje insekata, širenje uzročnika biljnih
bolesti ili drugih štetnih organizama) i što se sa šumarskog aspekta uvjetno rečeno moglo smatrati i
prirodnom nepogodom koja je imala direktne posljedice ugrožavanje stabilnosti šuma.
Uslijed nepovoljnih vremenskih i drugih neprilika u prethodnoj godini (izrazito visoke
temperature zraka, velikog broja šumskih požara, djelovanja vjetra, snijega i dr.) ali isto tako i
tekućoj godini, a koje negativno djeluju na šumski ekosistem u cjelini i imaju direktno za posljedicu
slabljenje zdravstvenog stanja šuma, na području Srednjobosanskog kantona uočena je značajnija
pojava dubećih stabala koja su predmet sanitarnih sječa i isto se manifestuje pojavom živih
zaraženih i insektima napadnutih, veoma oštećenih, prelomljenih ili izvaljenih stabala.
Pošto su ovakva fiziološki oslabljena stabla prijetnja daljnjem širenju biljnih bolesti odnosno
predstavljaju osnovu za prekomjerno razmnožavanje insekata i širenje uzročnika biljnih bolesti ili
drugih štetnih organizama, ista je neophodno prioritetno identifikovati na terenu a nakon toga u
proceduri putem sanitarnih sječa i uklonuti iz šumskih sastojina. S tim u vezi, a obzirom na značaj
prisutne problematike čuvarska služba je vršila kontinuirano praćenje i dojavljivanje slučajeva pojave
biljnih bolesti (četinarskih ili lišćarskih vrsta) odnosno masovne pojave oboljelih, insektima
napadnutih i oštećenih stabala. Po osnovu istog provedene su dodatne mjere i aktivnosti na zaštiti
šuma na način da je izvršeno sagledavanje stanje na terenu u cilju uočavanja i identifikacije
područja-lokaliteta na kojima je narušeno zdravstveno stanje šuma, odnosno vidljiva pojava
“sušenja šuma”, izvršena procjena površine na kojoj se nalaze predmetna stabla kao i procjena
drvne mase stabala koja su predmetom sanitarnih sječa, te informacije dostavljene
mjesnonadležnim šumarijama kako bi iste za državne šume prioritetno provele postupak uklanjanja
takvih stabala iz šumskih sastojina, a za šume u privatnom vlasništvu ove aktivnosti odjeljenja
Uprave organizovala su po hitnom postupku uz angažman nadležne šumarske inspekcije. Ono što je
karakteristično i što je uočeno na terenu kod postupanja korisnika državnih šuma jeste dug
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
23
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
vremenski period od doznake stabala sanitarnog karaktera do provođenja sječe i uklanjanja istih iz
šumskih satojina.
Pored navedenog poduzete su i preventivne mjere na praćenju uspostave propisnog
šumskog reda prilikom vršnja sječe šume u državnom i privatnom vlasništvu i poduzimanje mjera za
sve uočene nepravilnosti po osnovu istog, kao i kontinuirano praćenje i izvještavanje o nepotrebnom
i dugom zadržavanju neokoranih četinarskih drvnih sortimenata kako na šumskim međustovarištima
tako i šumskim sastojinama iz razloga što isto predstavlja potencijalne uzroke pojave, širenja i
gradacije štetnih insekata (za četinarske vrste uglavnom potkornjaka).
6.3. Zaštita šuma od bespravnih sječa
Ukoliko bi smo izvršili aproksimativnu analizu izvještajnog perioda u odnosu na prethodne
godine može se konstatovati da je nastavljen trend izrazitog udara na šumu u kome su intenzivirane
nezakonitosti u oblasti šumarstva i primarne prerade drvne mase, a na pojedinim kritičnim
lokalitetima napad na šumu i stepen ispoljenog nasilja izražen je u tolikoj mjeri da objektivno
nadmašuje mogućnosti i djelovanje jedne od nadležnih lokalnih institucija.
Na zaštiti šuma Uprava je pored redovnih i ustaljenih aktivnosti poduzimala i dodatne mjere
na zaštiti prirodnog resursa kako provedbom vanrednih i dodatnih samostalnih aktivnosti čuvara
šuma u skladu s vlastitim mogućnostima i nadležnostima tako i putem zajedničkog koordiniranog
djelovanja sa učešćem ostalih nadležnih institucija i službi putem realizacija donesenog „Operativnog
plana zaštite državnih šuma Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu“.
6.3.1. Zaštita šuma provedbom samostalnih aktivnosti čuvarske službe
Aktivnosti na zaštiti šuma u izvještajnom periodu vršene su shodno objektivnim mogućnostima
čuvara šuma kao državnih namještenika u poduzimanju mjera i aktivnosti u skladu sa ovlastima
čuvara šuma i Uprave kao državne institucije. Po osnovu navedenog, a između ostalih, navodimo
glavne aktivnosti koje su vršene na zaštiti šuma:
- Spriječavanje bespravnog zauzimanja, prisvajanja i korištenja šuma i šumskog zemljišta i
poduzimanja odgovarajućih mjera za počinioce nezakonitih radnji (podnošenje odgovarajućih
zahtjeva za rješavanje uzurpacija)
- Spriječavanje nastanka šumskih požara i poduzimanje preventivnih mjera na zaštiti šuma od
požara (osmatranje i dojavljivanje nastanka šumskih požara, inicijalno gašenje šumskih požara,
aktivno učešće u aktivnostima na gašenju šumskih požara i dr.)
- Sprečavanje nastanka pojave bespravnih sječa i otuđivanja drvne mase (konstantno prisustvo
na terenu i preventivno djelovanje)
- Evidentiranje panjeva bespravno posječenih stabala (vođene propisne evidencije)
- Evidentiranje i privremeno oduzimanje nelegalne drvne mase (provođene aktivnosti na
privremenom oduzimanju nelegalne drvne mase)
- Prijavljivanje počinilaca nezakonitih radnji (podnošenje odgovarajućih prijava za počinjene
nezakonitosti)
- Sprečavanje nastanka, evidentiranje i prijavljivanje počinilaca svih ostalih nezakonitih radnji u
šumi i šumskom zemljištu bez obzira na vlasništvo u skladu s vlastitom nadležnosti
- Obavještavanje nadležnih o svim zapaženim nepravilnostima
Zbog prisustva posebne problematike i specifičnosti iste koja se ogleda u intenzivnom vršenju
nezakonitosti kao i neprimjerenom ponašanju i nastupu počinilaca nezakonitih radnji prema
čuvarima šuma, a koje se manifestuje učestalim fizičkim napadima na čuvare šuma,
onemogućavanje istih da provedu službenu radnju, konstantnim verbalnim i telefonskim prijetnjama
i zastrašivanjima kao i uništavanja privatne i službene imovine čuvara šuma, zaštiti šuma u
izvještajnom periodu pristupilo se i putem koordiniranih grupa (trojki) čuvara šuma, kao i putem
mobilnih timova čuvara šuma za brzu intervenciju i djelovanje na terenu. I pored navedenih
aktivnosti na zaštiti šuma nezakonitosti su i dalje prisutne.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
24
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
6.3.2. Zaštita šuma putem realizacije „Operativnog plana zaštite državnih šuma
Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu“
U cilju prevazilaženja problematike vezane za usiljeno vršenje bespravnih sječa šume i drugih
nezakonitih radnji u vezi sa istim (bespravan promet-transport, rad nelegalnih pilana i stovarištalagera za preradu i prodaju drvne mase, upotrebi stalnih sredstava za vršenje nezakonitosti i dr.), te
uključivanja ostalih nadležnih institucija i službi u spriječavanje prisutnih nezakonitosti vezanih za
šumu, od strane nadležnog resornog kantonalnog ministarstva formirano je stručno radno tijelo sa
zadatkom da sačini i predloži plan zaštite državnih šuma. Učešće u radu stručnog radnog tijela uzeli
su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, Ministarstva unutrašnjih
poslova SBK, Ministarstva privrede SBK, Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK, Kantonalne uprave za
šumarstvo SBK, Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK i ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume/Šume
Središnje Bosne“ doo Donji Vakuf. Stručno radno tijelo je u skladu sa mandatom i nadležnostima
istog prijedlog „Operativnog plana zaštite državnih šuma Srednjobosanskog kantona za 2013.
godinu“ i dinamičke planove zaštite državnih šuma za općine Bugojno, Travnik, Novi Travnik i Vitez.
Navedeni planovi su usvojeni od strane nadležnog ministarstva i kao takvi upućeni na
razmatranje i određenje Vladi SBK koja je na 37. sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine donijela
odluku o davanju saglasnosti na operativni plan, a za realizaciju istog zadužila nadležna ministarstva,
uprave i korisnika državnih šuma (akt broj 01-02-147/13 od 22.03.2013. godine).
Ono što je karakteristično za navedeni operativni plan jeste da isti sa aspekta različitih
institucija objektivno analizira prisutnu problematiku i dodatno potvrđuje ranije provedene analize
Uprave koje ukazuje na postojanost pojedinih područja-ugroženih lokaliteta (područja gdje poznati
počinioci uz upotrebu stalnih sredstava i fizičke sile bez obzira na evidentiranje i prijavljivanje
nadležnim pravosudnim organima usiljeno i kontinuirano provode nezakonitosti u oblasti šumarstva),
te naglašava potrebu uključivanja i ostalih nadležnih institucija u aktivnosti na zaštiti šuma putem
organizovanog planskog koordiniranog djelovanja svih nadležnih institucija kao jednog od
svrsishodnijih načina odgovora državnih institucija za suzbijanje prisutnih nezakonitosti.
6.3.2.1. Realizacija aktivnosti na zaštiti šuma ugroženih lokaliteta putem provedbe
dinamičkih planova zaštite šuma
Na području Srednjobosanskog kantona prepoznata su određena područja pojedinih općina
gdje su nezakonite radnje u oblasti šumarstva i drvne industrije veoma učestale i gdje nezakonitosti
prevazilaze mogućnosti djelovanja jedne od nadležnih institucija. S tim u vezi, a obzirom na vrstu i
obim prisutnih nezakonitosti pojedini mikrolokaliteti određenih općina okarakterisani su kao posebni i
kritični, te se zaštiti ovih područja i u izvještajnom periodu pristupilo na poseban način putem
specifičnog i posebnog vida zaštite, a koje se ogleda u izradi zasebnih dinamičkih planova zaštite
državnih šuma za općine Bugojno, Travnik, Novi Travnik i Vitez.
Ono što je karakteristično za navedene planove zaštite šume ugroženih lokaliteta jeste da su
mjere prvenstveno usmjerene na zajedničko koordinirano djelovanje na onemogućavanje daljnjeg
vršenja nezakonitosti u oblasti šumarstva.
Kao rezultat realizacije navedenih planova navodimo podatke po općinama kako slijedi.
PROVEDENE AKTIVNOSTI
PODUZETE MJERE
I
Bugojno
Travnik
N.Travnik
Vitez
SVEGA
Broj izvršenih kontrola
240
220
527
140
1.127
Količina privremeno oduzete
nelegalne drvne mase (m3)
64
95
119
140
418
Broj prijava
69
68
130
55
322
I pored realizacije aktivnosti na zaštiti šuma nezakonitosti su i dalje prisutne. U provođenju
zajedničkih aktivnosti i dalje je prisutna od ranije poznata problematika da se ne provodi sistemsko
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
25
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
privremeno oduzimanja sredstava kojima je počinjena nezakonita radnja kao i sistemsko rješavanja
postojanosti i rada nelegalnih objekata i postrojenja na kojima se vrši nelegalna primarna prerada
drvne mase i njena daljnja distribucija.
6.3.2.2. Realizacija aktivnosti na zaštiti šuma ostalih područja
I na ostalim područjima Srednjobosanskog kantona koja nisu prepoznata kao kritična
područja provođene su mjere na zaštiti šuma shodno odredbama operativnog plana i isto je
rezultiralo slijedećim aktivnostima:
- Ukupan broj provedenih kontrola 754
- Količina privremeno oduzete nelegalne drvne mase 119 m3
- Broj prijava 83
I pored realizacije kako samostalnih tako i zajedničkih aktivnosti na zaštiti šuma nezakonitosti
su i dalje prisutne.
6.3.2.3. Rezultat provedenih aktivnosti i prijedlog mjera za unapređenje
Jajce
Bugojno
Novi
Travnik
Busovača
Fojnica
SVEGA
Nakon usvajanja i donošenja „Operativnog plana zaštite državnih šuma Srednjobosanskog
kantona za 2013. godinu“ isti je upućen nadležnim institucijama na realizaciju. U kontekstu vrste i
obima provedenih kontrolnih aktivnosti i ostvarenih rezultata po navedenom osnovu navode se
podaci kako slijedi.
80
240
747
140
674
1.881
Količina privremeno oduzete drvne mase (m )
0
64
214
140
119
537
Broj prijava
37
69
198
55
46
405
PROVEDENE AKTIVNOSTI I PODUZETE MJERE
Broj izvršenih kontrola
3
U toku realizacije operativnog plana vršena je analiza provedbe, te u cilju otklanjanja
prisutne problematike u realizaciji kao i unapređenja mjera i aktivnosti koje provode nadležne
institucije na zaštiti šuma, a pored internih koordinacijskih usaglašavanja i otklanjanja problematike
na terenu, u dva navrata je organizovan i realizovan sastanak stručnog radnog tijela za izradu
operativnog plana gdje je konstatovana i od ranije prisutna problematika neprovođenja sistemskog
privremenog oduzimanja sredstava kojima je počinjena nezakonita radnja kao i nepoduzimanja
sistemskih aktivnosti na rješavanju problematike postojanosti i rada nelegalnih pilanskih kapaciteta
koji se dugi niz godina bave nelegalnom primarnom preradom drvne mase i daljnjom distribucijom
iste. U narednom periodu, a kako bi se unaprijedila realizacija aktivnosti na zaštiti šuma, potrebno je
otklonuti prednje navedene nedostatke.
6.3.3. Uporedni pokazatelji obima bespravnih sječa, konzumenti nelegalne drvne
mase i osnovni uzroci nastanka šumskih šteta
6.3.3.1. Uporedni pokazatelji obima bespravnih sječa
U cilju usporedbe obima bespravnih sječa u državnim šumama za izvještajni period, a u
odnosu na višegodišnji prosjek (period 2003-2012. godina) sačinjen je naredni tabelarni prikaz kako
slijedi.
IZVJEŠTAJNI PERIOD
(godina)
2003
3
EVIDENTIRANE BESPRAVNE SJEČE (m ) kd
Četinari
Lišćari
Ukupno
19.870
17.509
37.379
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
(%) u
odnosu
na
prosjek
134
26
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Prosjek (2003-2012)
2013 (I-VI)
+/- (I-VI 2013/2003-2012) m3
(I-VI 2013/2003-2012) %
+/- (I-VI 2013/2012) m3
(I-VI 2013/2012) %
14.849
10.807
7.967
6.696
9.441
7.352
7.744
9.988
10.177
10.489
4.231
-6.258
40
-5.946
42
21.938
20.137
14.121
9.159
15.999
18.032
19.766
18.744
24.161
17.957
7.074
-10.883
39
-17.087
29
36.787
30.944
22.088
15.855
25.440
25.384
27.510
28.732
34.338
28.446
11.305
-17.141
40
-23.033
33
133
111
79
57
92
91
99
103
121
100
Analizom tabelarnog pregleda može se zaključiti da je ukupni obim evidentiranih bespravnih
sječa u izvještajnom periodu (11.305 m3) niži od obima bespravnih sječa evidentiranih u prethodnoj
godini 2012. godini (34.338 m3) za 17.141 m3, ili isti iznosi 33 % godišnjeg obima sječa
evidentiranih u 2012. godini, a sa aspekta višegodišnjeg prosjeka isti predstavlja 40% prosječnog
godišnjeg obima sječa evidentiranih za period 2003-2012. godina. Analizirajući obim evidentiranih
bespravnih sječa sa nekoliko osnovnih aspekata može se konstatovati:
- Obim bespravnih sječa u apsolutnom iznosu u zavisnosti od općine je kako slijedi: Travnik (2.610
m3), Novi Travnik (2.193 m3), Vitez (1.894 m3), Bugojno (1.029 m3), Jajce (859 m3), Fojnica
(607 m3), Gornji Vakuf-Uskoplje (594 m3), Donji Vakuf (499 m3), Busovača (369 m3), Dobretići
(321 m3), Kreševo (179 m3) i Kiseljak (151 m3).
- U odnosu na 2012. godinu posmatrano u relativnom iznosu evidentirani su obimi bespravnih
sječa na područjima općina kako slijedi: Busovača (95%), Dobretići (69%), Fojnica (62%),
Kreševo (42%), Jajce (40%), Gorni Vakuf-Uskoplje (40%), Donji Vakuf (37%), Novi Travnik
(36%), Travnik (34%), Bugojno (29%), Kiseljak (28%) i Vitez (20%).
Ukoliko izvršimo analizu ukupnog obima bespravnih sječa u zavisnosti od općina može se
zaključiti da su intenzivni obimi nelegalnih sječa uglavnom zastupljeni na područjima općina Travnik
(2.610 m3), Novi Travnik (2.193 m3), Vitez (1.894 m3) i Bugojno (1.029 m3) što čini oko 68%
ukupnog obima evidentiranih bespravnih sječa na području Srednjobosanskog kantona.
Obzirom da se radi o godini u kojoj je evidentiran intenzivan udar na šumu iz ranije
navedenih razloga, u izvještajnom periodu došlo je i do promjene u strukturi bespravnih sječa, te je
evidentirano povećanja sječa lišćara u odnosu na višegodišnji prosjek što se može dovesti u direktnu
vezu i sa padom životnog standarda građana koje je povezano sa rješavanjem socijalnog statusa
stanovništva. Prednje navedeni numerički pokazatelji bespravnih sječa su rezultat službenih
evidencija, odnosno radi se o evidentiranom stanju sa mogućnošću da je stanje u navedenoj oblasti
još teže nego što to evidencije pokazuju.
6.3.3.2. Konzumenti drvne mase koja potiče od bespravnih sječa
U vezi sa zakonskom obavezom Uprave koja se odnosi na praćenje, evidentiranje i
izvještavanje o stanju u oblasti, prepoznati su i evidentirani korisnici drvne mase koja potiče iz
bespravnih sječa, a kako je obim bespravnih sječa isključivo vezan za konzumente drvne mase,
glavni konzumenti nelegalne drvne mase koja potiče iz šuma Srednjobosanskog kantona su:
Konzumenti sa područja Srednjobosanskog kantona
- Lokalno stanovništvo (ruralno i urbano) u svrhu potrebe za ogrijevom. Potrebe za ogrijevnim
drvetom su višestruko veće u odnosu na ponudu ogrijevnog drveta koje se u legalnoj proceduri
stavlja stanovništvu na raspolaganje tako da je na tržištu ogrijevnog drveta stvoren ambijent u
kome je znatno veća potreba a time i potražnja za ogrijevnim drvetom od legalne ponude zbog
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
27
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
čega se sve veći broj fizičkih lica pojavljuje kao novi ili višestruki počinioci bespravnih sječa i
prisvajanja bespravno posječene drvne mase.
- Objekti za proizvodnju drvenog uglja-žežnice, prema službenim podacima nadležne službe
evidentirale su na području kantona 465 žežnica koje su uglavnom podignute u nelegalnoj
proceduri, a stanje po općinama je kako slijedi: Fojnica 323, Busovača 56, Kreševo 40, Novi
Travnik 23, Gornji Vakuf-Uskoplje 10, Bugojno 5, Kiseljak 5 i Travnik 3. Pomenute žežnice za rad
koriste drvnu masu čije je porijeklo uglavnom od bespravnih sječa bilo da vlasnici žežnica
direktno provode bespravne sječe i prisvajaju nelegalno posječenu drvnu masu ili nelegalnu
drvnu masu preuzimaju od drugih fizičkih lica-počinilaca bespravnih sječa.
- Nelegalne pilane, nadležne službe evidentirale su 65 nelegalnih pilanskih kapaciteta i
improvizovanih postrojenja za primarnu preradu drvne mase. Stanje po općinama je slijedeće:
Jajce 1, Gornji Vakuf-Uskoplje 4, Bugojno 13, Dobretići 1, Travnik 19, Novi Travnik 9, Vitez 6,
Busovača 10 i Kiseljak 2. Nelegalne pilane svoj rad zasnivaju uglavnom na „pribavljanju“ drvne
mase porijeklom od bespravnih sječa, vrše primarnu preradu i daljnju distribuciju drvne mase.
- Stovarišta i lageri na kojima se obavlja djelatnosti prerade i prodaje drvne mase, od
strane čuvarske službe evidentirano je 50 stovarišta-lagera različitih vrsta i kapaciteta koji
obavljaju djelatnost prerade i prodaje drvne mase na području Srednjobosanskog kantona, a
legalnost rada kod mnogih je upitna, kako sa aspekta ostvarivanja zakonskih uslova za rad tako i
sa aspekta korištenja drvne mase kao ulazne sirovine za rad, pa se sve češže pojavljuju kaqo
konzumenti nelegalne drvne mase.
- Legalne pilane, ukupan broj legalnih pilana je 124, a stanje po općinama je slijedeće: Travnik
24, Gornji Vakuf-Uskoplje 18, Bugojno 15, Vitez 14, Jajce 11, Novi Travnik 10, Donji Vakuf 7,
Busovača 7, Kreševo 6, Fojnica 6, Kiseljak 3 i Dobretići 3. Postoje slučajevi da pojedine legane
pilane vrše otkup i primarnu preradu drvne mase koja potiče od bespravnih sječa, te iste vrše i
daljnju distribuciju prerađene drvne mase koja ima porijeklo od nelegalnih sječa.
Konzumenti izvan područja Srednjobosanskog kantona
Pored konzumenata nelegalne drvne mase sa područja Srednjobosanskog kantona, a koji su
prednje navedeni, potrebu za nelegalnom drvnom masom iskazuju i drugi konzumenti koji nisu sa
područja Srednjobosanskog kantona, a što je u izvještajnom kao i prethodnim periodima
evidentirano i od strane nadležnih službi, te su putem kontrolnih aktivnosti na putnim
komunikacijama poduzimane mjere na spriječavanju istog. Pojava vršenja bespravnih sječa na
području Srednjobosanskog kantona i daljnji promet bespravno posječene drvne mase naročito je
aktuelan na graničnim područjima kantona unutar entiteta Federacije BiH kao i na graničnim
područjima entiteta BiH.
6.3.3.3. Osnovni uzroci pojave i nastanka šumskih šteta
Prema informacijama kojima raspolažu nadležne službe na zaštiti šuma, kao i na osnovu
višegodišnjeg iskustva u provođenju mjera i aktivnosti po osnovu istog, navode se osnovni uzroci
pojave i nastanka šumskih šteta kako slijedi:
- Konstantno smanjenje etata. Izradom šumskoprivrednih osnova i svođenjem realizovanih
sječa (sječe koje su vršene prije izrade i donošenja ŠPO) u planske okvire, a koji su definisani
šumskoprivrednim osnovama došlo je do znatnog umanjenja obima sječa kako na nivou
Federacije BiH tako i Srednjobosanskog kantona. Radi osnovne usporedbe obima sječa
navodimo podatak da su na području Srednjobosanskog kantona prije izrade i donošenja ŠPO
vršene sječe od strane tadašnjih preduzeća šumarstva u godišnjem obimu od cca 750.000 m3
krupnog drveta, a nakon izrade i primjene šumskoprivrednih osnova planski obim ukupnih sječa
korisnika državnih šuma sveden je na cca 450.000 m3 krupnog drveta.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
28
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
- Konzumentima drvne mase iz objektivnih razloga u legalnoj proceduri ne stavlja se
na raspolaganje dovoljna količina drvne mase. Konzumenti (lokalno stanovništvo, žežnice,
legalne pilane i dr.) iz objektivnih razloga (smanjenja planskog obima sječa i svođenje istog u
okvire predviđene uređajnim elaboratima) svoje potrebe za drvnom masom nastoje da
obezbijede na razne načine i da „pribave“ potrebnu količinu drvne mase, te se odlučuju na
provedbu nezakonitosti u oblasti šumarstva i drvne industrije (bespravna sječa, bespravan
promet i dr.).
- Trenutno instalisani kapaciteti legalnih i nelegalnih pilana, stovarišta i lagera za
preradu i prodaju drvne mase, objekata za proizvodnju drvenog uglja (žežnice) kao i
potrebe lokalnog stanovništva za ogrijevom znatno nadmašuju planske sječe.
Instalisani kapaciteti za primarnu preradu drvne mase (legalni i nelegalni), stovarišta i lagera za
preradu i prodaju drvne mase, objekti za proizvodnju drvnog uglja (žežnice) i potrebe lokalnog
(ruralnog i urbanog) stanovništva za ogrijevnim drvetom su višestruko veći od planskih sječa u
državnim i privatnim šumama.
- Kantonalno šumskoprivredno društvo u dovoljnoj mjeri ne planira sječe u
izdanačkim šumama i šumskim kulturama. Sječe u pomenutim kategorijama šuma
predstavljaju potencijalne izvore ogrijevnog drveta, ali zbog negativnog finansijskog bilansa
prilikom realizacije sječa kantonalno šumskoprivredno društvo ne planira sječe u navedenim
kategorijama šuma, čime se direktno smanjuje asortiman proizvodnje i na tržište plasira
nedovoljne količine ogrijeva. Značajnijim korištenjem prorednog materijala iz šumskih kultura i
zahvatima u izdanačkim šumama u okviru raspoloživog etata svakako bi se povećao obim
ponude ogrijevnog drveta na tržištu i u legalnoj proceduri konzumentima bi se stavila na
raspolaganje znatno veća količina ovog energenta, što bi imalo za posljedicu znatno smanjenje
obima bespravnih sječa i drugih nezakonitih radnji vezanih za iste.
- Globalna ekonomska kriza, pad proizvodnje i nedostatak finansijskih sredstava. U
širem smislu riječi navedene konstatacije, a koje u naravi predstavlja trenutno stanje i sliku
našeg društva nastoji se riješiti bespravnom sječom šume i drugim nezakonitostima u oblasti
šumarstva i drvne industrije, a znatan dio fizičkih lica-počinilaca nezakonitosti izjavljuju
ovlaštenim službenim licima-čuvarima šuma da svoju egzistenciju zasnivaju isključivo na krađi
šume.
- Godina 2013. je nastavak globalne ekonomske krize. Pomenuta kriza rezultira između
ostalog i raznim protestima i nezadovoljstvom građana koje se ispoljava masovnim okupljanjima
na javnim mjestima kao i pojavom drugih nezakonitih radnji koji iziskuju značajniji angažman
policije. Iz navedenog razloga angažman nadležne policije na spriječavanja nezakonitih radnji
vezanih za šumu i šumske krađe je sveden na minimum, a zaštita šuma je svedena isključivo na
Kantonalnu upravu za šumarstvo.
- Nedosljedno provođenje cjelokupne procedure privremenog oduzimanja roba i
sredstava kojima je izvršena nezakonita radnja. Zbog nedosljednosti primjene navedene
procedure jedni te isti počinioci koji koriste stalna i identifikovana sredstva za vršenje
nezakonitih radnji bez bojazni vrše nezakonitosti, s naglaskom da se kantonalno
šumskoprivredno društvo prilično distanciralo od provedbe bilo kakvih aktivnosti po osnovu
privremenog oduzimanja drvne mase bez obzira na obaveze koje su definisane članom 4.
Ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama na području SBK/KSB kantona, a
nadležne policijske službe na adekvatan, svrsishodan i sistemski način ne provode postupak
privremenog oduzimanja stalnih sredstava kojima se vrše nezakonite radnje.
- Napad na službenu osobu-čuvara šuma i spriječavanje službene osobe u vršenju
službene radnje. Nisu rijetki slučajevi da počinioci nezakonitih radnji sprečavaju službene
osobe (čuvare šume) u vršenju službenih radnji upotrebom vatrenog naoružanja u cilju
zastrašivanja i onemogućavanja službenih lica da obave odgovarajuće službene radnje, fizičkim
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
29
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
onemogućavanjem putem upotrebe sile ili nekog drugog oblika sprečavanja, upotrebom fizičke
sile nanošenjem tjelesnih povreda čuvarima šuma, uništavanjem i oštećivanjem MTS čuvara
šuma (službenih vozila ili privatnih vozila čuvara šuma itd.), verbalnim prijetnjama u cilju
ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta ovlaštenih službenih lica i dr. U radu na zaštiti šuma
evidentirano je na desetine slučajeva po prednje navedenom osnovu, a postoji i više slučajeva
fizičkog uništavanja kako privatnih vozila čuvara šuma tako i službenih vozila.
- Razni vidovi koncesionih aktivnosti koje na bilo koji način tretiraju šumu i šumsko zemljište
u određenim slučajevima uzrokuju vršenje sječe šume i uklanjanja iste sa koncesionih površina
bez provedbe zakonske procedure po osnovu obilježavanje stabala za sječu od strane subjekta
gospodarenja, propisne otpreme drvne mase i dr.
- Neučinkovito procesuiranje počinilaca nezakonitih radnji od strane nadležnih
pravosudnih organa. U konkretnom slučaju postoje identifikovani počinioci nezakonitosti
protiv kojih je nadležnim pravosudnim organima u ovom izvještajnom periodu kao i u
prethodnim godinama podneseno više prijava i koja se usiljeno bave nezakonitostima (povratnici
u izvršenju krivičnih djela), a postoje slučajevi-fizička lica protiv kojih se na godišnjem nivou
podnosi i preko 50 prijava za počinjene nezakonitosti u oblasti šumarstva. U kontekstu
navedenog može se zaključiti da bez obzira na prijavljivanje i izricanje odgovarajućih kazni za
počinioce, isti kontinuirano u toku provođenja postupka provode nove iste ili slične nezakonitosti
bez obzira na izrečene sankcije od strane nadležnih pravosudnih organa.
- Zakonodavna problematika u oblasti šumarstva koja je prisutna u mnogome doprinosi
vršenju nezakonitosti iz razloga što trenutno oblast šumarstva nije uređena krovnim zakonom
(Zakonom o šumama Federacije BiH) već su na snazi i u primjeni odredbe kantonalnog Zakona o
šumama koji u svim segmentima nisu u potpunosti definisali i uredili ovu oblast, a posebno sa
aspekta kaznenih odredbi na osnovu kojih bi se izricale kazne za prijavljene počinioce
nezakonitosti.
U cilju spriječavanja prisutnih nezakonitosti u oblasti šumarstva, a prevashodno vršenja
bespravne sječe šume i procesuiranja počinilaca nezakonitosti Uprava putem čuvarske službe na
godišnjem nivou podnosi cca 2.000 prijava. Od ukupnog broja prijava u dosadašnjem periodu cca
80% predstavljaju prijave prekršajnog karaktera koje su podnošene u skladu sa tadašnjim važećim
Zakonom o šumama Federacije BiH i Uredbom o šumama Federacije BiH, te u nedostatku važećeg
Zakona Uprava je na godišnjem nivou onemogućena za podnošenje cca 1.400 prijava za aktivnosti
koje se i danas provode ali za iste ne postoji mogućnost njihovog zakonskog sankcionisanja.
U nastojanju da prevaziđe aktuelni problem nedostatka propisa Uprava je putem nadležnih
šumarskih službi sve slučajeve koje osim prekršajnog imaju i karakter krivičnog djela „krađe“
proslijeđivala nadležnom Tužilaštvu na daljnje postupanje, međutim aktima Tužilaštva broj A-22/13
od 25.01.2013. godine i broj A-22/13 od 25.01.2013. godine Tužilaštvo se proglasilo nenadležnim i
izvršilo povrat prijava podnosiocu sa obrazloženjem da u vezi sa istima nema namjeru postupati te
insistira da mu se iste ubuduće i ne dostavljaju.U konstalaciji takvih odnosa kada se za uredno
zadukomentovanih cca 80% prijava na godišnjem nivou nema mogućnosti dostaviti nadležnom
organu na postupanje, a što izravno podstiče počinioce bespravnih sječa na još intenzivnije vršenje
istih jer za prethodno počinjene i evidentirane radnje nisu i ne mogu biti procesuirani, nadležna
čuvarska služba u osnovi i nije mogla postići značajniji rezultat.
Uvažavajući prednje navedeno koje u potpunosti identifikuje suštinsku problematiku u oblasti
šumarstva i primarne prerade drvne mase, definiše osnovne uzroke pojave i nastanka šumskih šteta
i postupanja nadležnih državnih institucija, može se sa sigurnošću konstatovati da su u takvim
uslovima stvorene sve pretpostavke za vršenje nezakonitosti (bespravnih sječa, nelegalnog
prometa, pojave crnog tržišta drvnim sortimentima i dr.), a da je za rješavanje trenutne
problematike neophodan sistemski pristup i aktivniji angažman svih nadležnih institucija i
službi shodno nadležnostima istih kako na kantonalnom tako i Federalnom nivou.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
30
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
6.4. Ostale aktivnosti na zaštiti šuma
Iz segmenta zaštite šuma od drugih nezakonitih radnji, a shodno vlastitoj nadležnosti
poduzimane su aktivnosti kako slijedi:
- Zaštita šuma od bespravne gradnje u šumi i šumskom zemljištu.
- Zaštita šuma i šumskog zemljišta od nekontrolisanog odlaganja otpadnog materijala i
izvještavanje nadležnih za poduzimanje mjera na uklanjanju istog.
- Zaštita šuma po osnovu nepravilnosti koje se provode sa aspekta različitih vrsta koncesija u
šumama i šumskom zemljištu.
6.5. Osnovni pokazatelji provedenih aktivnosti na zaštiti šuma i struktura
podnesenih prijava
O provedenim aktivnostima čuvarske službe navode se osnovni podaci:
-
-
-
12.950
Evidentirano šumskih šteta (m3)
- Državne šume
- Privatne šume
Izvršeno privremeno oduzimanje nelegalne drvne mase (m3)
- Odjeljenje Jajce (općine Jajce i Dobretići)
- Odjeljenje Bugojno (općine G.Vakuf-Uskoplje, Bugojno i D:Vakuf)
- Odjeljenje Novi Travnik (općine Travnik i N.Travnik)
- Odjeljenje Busovača (općine Vitez i Busovača)
- Odjeljenje Fojnica (općine Kiseljak, Fojnica i Kreševo
11.305
1.645
1.870
66
138
1.114
315
237
Evidentiranje nezakonitosti i prijavljivanje počinilaca nezakonitih radnji
- Ukupan broj evidentiranih slučajeva nezakonitih radnji (prijava)
- Broj podnesenih prijava
Krivičnih
Prekršajnih
- Broj evidentiranih prijava okarakterisanih kao beznačajno djelo
- Prijave upućene korisniku državnih šuma za pokretanje parničnog postupka
633
543
522
21
64
26
U skladu sa nadležnostima čuvarske službe za sve uočene i evidentirane nezakonitosti u
zakonitoj proceduri podnesene su odgovarajuće prijave nadležnim sudovima i Tužilaštvu, a struktura
podnesenih prijava po općinama kantona i odjeljenjima Uprave prikazana je u narednom tabelarnom
pregledu.
Državne šume
Krivične
Svega
Sveukupno
Prekrš.
Jajce
17
3
20
1
1
Dobretići
1
1
2
JAJCE
18
4
22
1
1
G.Vakuf-Usk.
38
10
48
Bugojno
37
18
55
D.Vakuf
35
11
46
BUGOJNO
110
39
149
Travnik
40
28
68
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
Napad na
služ.lice
Izazivanje
požara
Beznačajno
djelo
Svega
Krivična
(krađa)
Svega
Šumska
krađa
Krađa
Prekrš.
Bespravna sječa
Općina/
Odjeljenje
Prekrš.
Broj i struktura prijava
Bespr. promet
5
1
5
1
1
25
2
27
49
55
47
151
96
26
2
28
49
55
47
151
96
1
2
28
31
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
N.Travnik
N. TRAVNIK
Vitez
Busovača
BUSOVAČA
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
FOJNICA
KUŠ SBK
113
153
12
1
13
5
14
19
19
294
63
91
30
3
33
5
19
9
33
200
176
244
42
4
46
10
33
9
52
513
7
8
15
16
2
3
5
5
7
10
3
20
21
1
1
1
1
5
33
20
4
24
1
1
1
2
3
64
12
22
34
35
181
277
64
8
72
5
22
13
40
567
181
277
64
8
72
17
44
13
74
602
Privatne šume
Jajce
Dobretići
JAJCE
G.Vakuf-Usk.
Bugojno
D.Vakuf
BUGOJNO
Travnik
N.Travnik
N. TRAVNIK
Vitez
Busovača
BUSOVAČA
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
FOJNICA
KUŠ SBK
2
1
3
2
1
3
2
2
1
1
2
4
1
7
11
7
5
12
1
1
3
2
3
16
Svega
2
1
3
9
5
14
1
1
2
5
4
1
10
29
Krivične
Sveukupno
Prekrš.
Napad na
služ.lice
Izazivanje
požara
Beznačajno
djelo
Svega
Krivična
(krađa)
Svega
Šumska
krađa
Krađa
Prekrš.
Bespravna sječa
Općina/
Odjeljenje
Prekrš.
Broj i struktura prijava
Bespr. promet
2
1
3
9
5
14
1
1
2
1
1
2
2
4
1
7
12
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
19
9
5
14
2
1
3
5
5
1
11
31
Državne i privatne šume
1
1
5
1
1
5
1
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
1
2
28
Svega
22
3
25
48
64
51
163
68
Krivične
Prekrš.
3
1
4
10
25
16
51
28
Sveukupno
Prekrš.
Svega
17
1
18
38
39
35
112
40
Napad na
služ.lice
Izazivanje
požara
Beznačajno
djelo
Šumska
krađa
2
1
3
Svega
Krađa
Jajce
Dobretići
JAJCE
G.Vakuf-Usk.
Bugojno
D.Vakuf
BUGOJNO
Travnik
Prekrš.
Općina/
Odjeljenje
Krivična
(krađa)
Broj i struktura prijava
Bespr. promet
Bespravna sječa
3
1
4
25
2
27
49
64
52
165
96
28
3
31
49
64
52
165
96
32
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
N.Travnik
N. TRAVNIK
Vitez
Busovača
BUSOVAČA
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
FOJNICA
KUŠ SBK
1
1
7
18
1
26
30
113
153
12
1
13
63
91
30
4
34
8
19
9
36
216
296
176
244
43
5
48
15
37
10
62
542
1
1
1
1
1
7
8
1
7
10
3
20
22
1
1
5
33
20
4
24
1
2
1
3
4
64
15
17
2
3
5
5
2
2
14
26
1
41
47
181
277
64
9
73
8
23
13
44
586
181
277
66
9
75
22
49
14
85
633
Analizom tabelarnog pregleda strukture podnesenih prijava može se konstatovati da se
najveći broj prijava odnosi na bespravnu sječu (542) i bespravan promet (22), a pored navedenog
postoji i znatan broj prijava (64) koje su evidentirane i okarakterisane kao beznačajno djelo i koje
kao takve po nalogu Tužilaštva nisu ni dostavljene istom na postupanje.
I pored prijavljivanja evidentiranih slučajeva nezakonitosti i svih mjera koje su poduzete na
zaštiti šuma nezakonite radnje na području kantona su i dalje prisutne, nesporna je činjenica da su
pilane i pilanski kapaciteti (nelegalni i legalni) isključivi konzumenti nelegalno posječene drvne mase
četinara, konzumenti drvne mase porijeklom od bespravne sječe lišćara uglavnom su instalisani
lageri i stovarišta za preradu i prodaju na kojima se vrši prerada i najkvalitetnijih stabala lišćara u
ogrijevno drvo, te ostaje prednje navedena ocjena da u sticaju takvih okolnoste nadležne
službe i nisu u potpunosti realno mogle odgovoriti nastaloj situaciji u ovoj oblasti.
7. Aktivnosti u oblasti upravno-pravnih poslova
7.1. Aktivnosti na rješavanju upravnog postupka po zahtjevima za
odobravanje doznake i sječe za šume u privatnom vlasništvu
U skladu sa odredbama Zakona o šumama i programom rada za 2013. godinu nadležnost
Kantonalne uprave za šumarstvo je provođenje upravnog postupka radi odobravanja doznake i sječe
stabala u šumama u privatnom vlasništvu.
Vlasnici privatnih šuma sa područja Srednjobosanskog kantona zahtjeve za odobravanje
doznake i sječe šume podnose u mjesno nadležnim odjeljenjima Uprave, gdje se i vode Upisnici
prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP1), a stanje upravnih predmeta u izvještajnom
periodu po općinama kantona i odjeljenjima Kantonalne uprave je prikazano u narednoj tabeli.
Općina
Odjeljenje
Jajce
Dobretići
JAJCE
G.Vakuf-Uskoplje
Bugojno
Donji Vakuf
BUGOJNO
Travnik
Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
Vitez
Busovača
BUSOVAČA
Zaprimljeno
zahtjeva
13
2
15
17
21
20
58
24
9
33
1
5
6
Riješeno
Pozitivno
6
2
8
9
15
14
38
14
5
19
0
5
5
Negativno
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
Ukupno
6
2
8
10
15
15
40
14
5
19
0
5
5
Obustavljeno
0
0
0
0
0
0
0
4
2
6
0
0
0
U
postupku
7
0
7
7
6
5
18
6
2
8
1
0
1
33
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
Kiseljak
Fojnica
Kreševo
FOJNICA
UKUPNO
6
29
15
50
162
4
24
12
40
110
0
0
0
0
2
4
24
12
40
112
0
1
0
1
7
2
4
3
9
43
Iz navedenog tabelarnog pregleda je vidljivo da postoji relativno veći broj predmeta koji su u
postupku (43), a najčešći razlozi za okončanje postupka su prvenstveno neriješeni imovinsko-pravni
odnosi (vlasništvo na predmetnim parcelama-neažurirane zemljišne knjige) i ne postojanja graničnih
oznaka na terenu (vidljivo i propisno razgraničenje između državne i privatne šume). Na donešena
rješenja i zaključke u toku izvještajnog perioda nije bilo žalbi stranki ni pokretanje upravnih sporova
7.2. Aktivnosti u postupku davanja mišljenja na zamjenu zemljišta
Zakon o šumama Federacije BiH propisivao je mogućnost zamjene šuma i šumskog zemljišta
u državnom vlasništvu za šumu i šumsko zemljište u privatnom vlasništvu, i isti postupak je bio
detaljno razrađen Pravilnikom o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu
prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/04).
U skladu sa navedenim propisima, postupak za zamjenu provodi resorno kantonalno
ministarstvo uz pribavljanje, pored ostalog, mišljenja Kantonalne uprave za šumarstvo o
opravdanosti ponuđene zamjene. Uredba o šumama nije propisala mogućnost ove vrste prometa
šuma i šumskog zemljišta, ali je u prijelaznim i završnim odredbama iste (član 60.) regulisano da će
se postupci započeti do dana prestanka primjene Zakona o šumama rješavati u skladu sa
odredbama tog Zakona, a postupci započeti od dana prestanka primjene Zakona o šumama u skladu
sa odredbama Uredbe. S obzirom na navedeno u izvještajnom periodu nisu vođenje aktivnosti u
postupku zamjene zemljišta.
7.3. Aktivnosti u provedbi postupka pretvaranja šumskog u građevinsko
zemljište, davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi
prava služnosti
Odredbom člana 3. Odluke o načinu pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište ( Sl.
novine FBiH br.108/12) regulisana je procedura pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište koju
donosi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uz prethodnu saglasnost
kantonalnog ministarstva i mišljenja Federalne uprave. U postupku davanja navedene saglasnosti od
strane kantonalnog ministarstva formirana je stalna stručna komisija u čijem sastavu se nalaze i
predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo.
Odlukom o uslovima i davanju šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi
prava služnosti, propisan je postupak uspostave prava služnosti i zakupa na državnom šumskom
zemljištu, koji provodi resorno federalno ministarstvo, a Kantonalna uprava za šumarstvo podnosi
izvještaj sa relevantnim podacima o šumskom zemljištu koje je predmet postupka. U cilju
provođenja aktivnosti u naprijed navedenim postupcima u izvještajnom periodu provedene su
slijedeće aktivnosti:
- Zaprimljeno je ukupno 4. predmeta na davanju saglasnosti u postupku pretvaranja šumskog u
građevinsko zemljište
- Za 3. predmeta u postupku dato je mišljenje i predmeti su upućeni u daljnju proceduru
7.4. Pokretanje sudskih postupaka i aktivno učešće putem ovlaštenih
uposlenika u svojstvu predstavnika institucije
U svim prekršajnim i krivičnim postupcima koje Kantonalna uprava za šumarstvo pokreće u
skladu sa svojim nadležnostima, putem svojih uposlenika kontinuirano učestvuje u istima, kako u
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
34
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
svojstvu svjedoka, ali i u svojstvu ovlaštenih predstavnika – zastupnika institucije koja je pokrenula
prekršajni postupak, u skladu sa Zakonom o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi u toku izvještajnoj perioda pred mjesno nadležnim općinskim sudovima
Srednjobosanskog kantona, u postupcima pokrenutim od strane Kantonalne uprave za šumarstvo,
održano je cca 600 usmenih pretresa uz učešće uposlenika Uprave, odnosno mjesno nadležnog
odjeljenja Uprave u svakom od navedenih postupaka u svojstvu svjedoka ili ovlaštenog predstavnika
odnosno zastupnika institucije.
7.5. Aktivnosti na izradi Zakona o šumama SBK
U toku izvještajnog perioda od strane nadležnog kantonalnog ministarstva provedene su
javne rasprave u svim općinama SBK, u postupku prije utvrđivanja prijedloga Zakona o šumama
Srednjobosanskog kantona. Po osnovu istog rješenjem resornog ministra broj 03-26-596/12 od
23.07.2012. godine imenovana je radna grupa za izradu nacrta pomenutog Zakona, te je za člana
radne grupe imenovan i predstavnik Kantonalne uprave za šumarstvo. Radna grupa je shodno
obavezama proisteklim predmetnim rješenjem sačinila prijedlog Zakona o šumama SBK i isti je
dostavljen nadležnom ministarstvu na daljnje postupanje.
7.6. Saradnja sa kantonalnim šumsko-privrednim društvom u postupcima za
naknadu štete počinjene u državnoj šumi
Nakon procesuiranja krivičnih prijava iz člana 286 KZ FBiH, za posječenu drvnu koja je manja
od 2m3 nadležno kantonalno tužilaštvo nije rješavalo navedene prijave, jer ne predstavljaju krivično
djelo šumske krađe iz člana 316. stav 1. KZ FBiH, već predstavljaju prekršaje koji su bili propisani
Zakonom o šumama odnosno uredbom o šumama. Nakon povrata navedenih prijava u slučajevima
kada je nezakonita radnja pa tako i šteta počinjena u državnoj šumi, Uprava blisko sarađuje sa
ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf, na način da im
kontinuirano proslijeđuje zadokumentovane nezakonisti i radnje na daljnji postupanje iz svoje
nadležnosti (300), a sve u cilju ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva obzirom da je u
predmetnim slučajevima kantonalno šumskoprivredno društvo oštećena strana u skladu sa članom
9. i 23. Zakona o prekršajima FBiH.
7.7. Aktivnosti iz oblasti radno-pravnih odnosa uposlenika
7.7.1. Provođenje disciplinskih postupaka protiv namještenika
U Kantonalnoj upravi za šumarstvo formirana je prvostepena disciplinska komisija za
provođenje disciplinskog postupka zbog povrede službene dužnosti namještenika.
U izvještajnom periodu nisu pokretani novi disciplinski postupci, a započeti postupci koji su
vođeni u toku 2012 godine okončani su donošenjem 4 rješenja (izrečene disciplinske mjere u vidu
novčane kazne), dok je preostao 1 postupak u fazi rješavanja.
Zbog izricanja pravosnažne sudske presude (kazna zatvora u trajanju od 1 godine) raskinut
je ugovor o radu po sili zakona jednom čuvaru šuma.
7.7.2. Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika
Na početku izvještajnog perioda proveden je postupak ocjene rada državnih službenika i
namještenika za prethodnu godinu (2012.) i prvi kvartal 2013 godine, u skladu sa propisima koji
regulišu isto.
7.7.3. Ostale aktivnosti iz oblasti radno pravnih odnosa
Jedan uposlenik u 2013. godini stekao je pravo na isplatu jubilarne nagrade, o čemu je
doneseno odgovarajuće rješenje, zbog navršenih pet godina neprekidnog rada u organima uprave.
U izvještajnom periodu nije bilo povreda na radu uposlenika Uprave
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
35
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
7.8. Izrada i dostavljanje periodičnih i godišnjih izvještaja o radu i programa
rada institucije
U toku 2013. godine izrađen je i resornom ministarstvu proslijeđen radi daljnje dostave
nadležnim organima i institucijama:
- Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za period 01.01.2012. - 31.12.2012. godine
7.9. Uspostava sistema interne kontrole
U toku izvještajnog perioda doneseno je nekoliko internih aktata u procesu uspostave
sistema interne kontrole u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, u skladu sa Smjernicama za uspostavu i
jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika, i to:
- Pravila o načinu trošenja sredstava namijenjenih za usluge reprezentacije;
- Pravila o korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva zaposlenih u
Kantonalnoj upravi za šumarstvo;
- Pravila za rješavanje o pravu uposlenika na naknadu troškova za prijevoz na posao i s
posla;
- Uputstvo o evidentiranju prisustva na poslu uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo,
- Poslovnik o radu Stručnog kolegija Kantonalne uprave za šumarstvo i
- Pravilnik o internim kontrolama-internim kontrolnim postupcima.
7.10. Administrativno-tehnički poslovi
Uprava za šumarstvo se u svakodnevnom radu pridržava pravila i načela kancelarijskog
poslovanja u koje se ubraja poslovanje s aktima - otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte
odnosno akata, njihovo dostavljanje u rad, administrativno-tehničko obrađivanje akata, razvođenje i
arhiviranje, kao i drugi administrativno tehnički poslovi koji su u neposrednoj vezi sa navedenim prijem stranaka, upućivanje o načinu ostvarivanja njihovih pravima i slično. Poslove koji se odnose
na prijem akata, te njihovo upisivanje u osnovne knjige evidencija, kao i otpremanje pošte obavlja
zajednička pisarnica koja je formirana za sve organe uprave Vlade SBK/KSB. Tako je u izvještajnom
periodu u djelovodnik predmeta i akata Kantonalne uprave za šumarstvo zavedeno 233 nova
predmeta. U mjesno nadležnim – dislociranim odjeljenjima Uprave se također vode djelovodnici
predmeta i akata, ali i upisnici prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP-1), u koje se zavode
svi predmeti po zahtjevima građana za doznaku i sječu stabala u privatnoj šumi.
8. Aktivnosti na obilježavanju Međunarodnog dana šuma
U povodu ekološke akcije „Let's do it – očistimo zemlju za jedan dan“ dana 18.05.2013.
godine u organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB, Općine Donji Vakuf, Općine Jajce i
ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf provedene su
aktivnosti na čiščenju ilegalnih deponija smeća, zelenih površina, korita rijeke Vrbas i drugih
zagađenih površina na lokalitetu Ajvatovica i Podmilačje u cilju obilježavanje Međunarodnog dana
šuma,. Ova manifestacija predstavlja nastavak započetih aktivnosti na obilježavanju Međunarodne
godine šuma s ciljem nastavka kontinuiranih aktivnosti promocije šuma i šumarstva na svim nivoima.
9. Aktivnosti na vođenju registara i knjiga evidencija
Iako je Pravilnik o obliku i načinu vođenja knjiga i registara evidencije („Službene novine
Federacije BiH“, broj 58/04), temeljem pomenute Presude Ustavnog suda Federacije BiH, formalnopravno stavljen van snage, Uprava je u nedostatku relevantnog propisa koji reguliše isto u
izvještajnom periodu nastavila voditi sve registre i knjige evidencija koji su bili propisani navedenim
Pravilnikom, kako slijedi:
- Registar strogo zaračunljivih tiskanica (RSZT) – vodi se u direkciji Uprave i odjeljenjima;
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
36
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
-
Registar knjiga (RKNJ) - vodi se u direkciji Uprave i odjeljenjima;
Registar šumskih čekića (RŠČ) – vodi se u direkciji Uprave;
Registar izvedbenih projekata (RIP) – vodi se u direkciji Uprave i odjeljenjima;
Registar šumskih šteta (RŠŠ) - vodi se u direkciji Uprave i odjeljenjima;
Registar šumskih požara (RŠP) – vodi se u direkciji Uprave i odjeljenjima;
Registar uzurpacija šuma i šumskog zemljišta (RUŠ) - vodi se u direkciji Uprave i
odjeljenjima.
10. Ekonomsko - finansijska analiza
Zakonom o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu uređena je
struktura prihoda i izdataka, izvršavanje Budžeta kao prava i obaveze po osnovu budžetskih
sredstava. U skladu sa tim zakonom Kantonalna uprava za šumarstvo je koristila budžetska sredstva
za namjene utvrđene budžetom do iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Budžeta.
Budžetska sredstva su korištena u skladu sa financijskim planom, dinamikom i u visini koja je
utvrđena mjesečnim operativnim planom. Ministarstvu finansija blagovremeno su dostavljani
tromjesečni i mjesečni planovi izvršenja Budžeta.
10.1. Pregled prihoda
Rebalansom budžeta Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu (član 2.) utvrđeni su
prihodi u grupi 151 (Posebne naknade) u iznosu od 804.700,00 KM. Prema podacima Ministarstva
finansija Srednjobosanskog kantona u periodu od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine
uplaćene su naknade u iznosu od 54.880,42 KM ili 6,82 % od ukupno planiranog iznosa, a pregled
uplate naknada prikazan je u narednom tabelarnom prikazu.
Vrsta
prihoda
OPIS
Utvrđeno
budžetom
(KM)
Ostvareno
(KM)
%
722451
Naknada za općekorisne funkcije šuma
500.000,00
25.926,52
5,19
722453
Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja
100.000,00
0,00
0,00
722454
Naknada za korištenje državnih šuma
Naknada u postupku promjene namjene šumskog
zemljišta-krčenje šuma
Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
(zaostale obaveze)
Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma
(zaostale obaveze)
Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma
(zaostale obaveze)
Naknada za ograničeno korištenje šuma (zaostale
obaveze)
Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma
(zaostale obaveze)
Naknada za promet šume (zaostale obaveze)
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
150.000,00
5.611,80
3,74
500,00
20,00
4,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
52.000,00
23.322,10
44,85
100,00
0,00
0,00
804.700,00
54.880,42
6,82
722455
722459
722541
722542
722543
722544
722545
722546
Ukupno
10.2. Pregled rashoda
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
37
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu utvrđeni su izdaci Kantonalne uprave
za šumarstvo na razdjelu 19. glava 02. u ukupnom iznosu od 2.186.300,00 KM, a izvršenje i
procenat korištenja navedenih sredstava prikazani su u narednom tabelarnom pregledu.
IZVRŠENJE (KM)
I-VI
%
2013
BUDŽET ZA
2013.godinu
OPIS
Plaće i naknade
1.619.400,00
804.817,40
49,70
Doprinosi poslodavca
135.600,00
69.693,34
51,40
Izdaci za materijal sitni
inventar i usluge
281.300,00
76.503,24
27,20
Tekući transferi sredstava
150.000,00
0,00
0,00
Kapitalni izdaci
00.000,00
0,00
0,00
2.186.300,00
951.013,98
43,50
UKUPNO
Iz prednje navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je izvršenje budžeta za izvještajni period u
iznosu od 951.013,98 KM ili 43,50 % ukupnih godišnjih budžetskih sredstava, te da u izvještajnom
periodu nije vršena realizacija planiranih tekućih transfera i kapitalnih izdataka.
10.3. Aktivnosti na praćenju ekonomskog stanja u šumarstvu
Aktivnosti na praćenju ekonomskog stanja u šumarstvu vrši se na osnovu praćenja i
realizacije šumskoprivredne osnove, kao i cjenovnika proizvoda u šumarstvu koji su definisani od
strane kantonalnog šumskoprivrednog društva.
Prema niže navedenoj tabeli dati su osnovni uporedni pokazatelji o poslovanju za period
2007- 2013. godina.
R.
br.
ELEMENTI
POSLOVANJA
1
Ukupan prihod
2
Uk prihod od drveta i
ost. pr. u šum.
3
Troškovi proizvodnje
4
Dobit
5
Gubitak
6
Prosječan broj uposl.
PLAN/
REALIZACIJA
VRIJEDNOST (KM)
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
30.428.277
32.463.818
29.029.727
28.413.750
29.110.329
32.358.591
463.171
105.227
39.906.400
34.965.797
31.293.372
32.468.932
39.247.350
34.876.537
659.050
89.260
28.013.848
26.918.855
26.174.291
25.108.506
27.165.456
28.603.531
71.816
31.817.836
28.099.200
30.110.239
27.057.929
31.682.901
30.225.418
134.935
953
898
1.684.676
892
2.126.218
869
832
106.093
793
836
Realizacija
986
933
850
861
829
833
823
30.534.233
30.114.738
29.118.192
29.121.477
28.707.841
28.159.364
510.568
613.468
31.080.281
28.135.057
29.810.246
27.808.578
29.594.757
28.241.150
1.485.524
I-VI 2013.
30.718.103
13.942.918
29.685.790
29.587.013
13.692.932
1.131.090
249.986
Napomena: Podaci o realizaciji za izvještajni period su preliminarni, stim da će konačni i relevantni
podaci biti iskazani nakon izrade završnog obračuna za 2013. godinu.
Iz prednje prezentiranih uporednih pokazatelja može se zaključiti da je u prethodnoj (2012.
godini) ostvaren negativan finansijski rezultat koji je iskazan gubitkom u iznosu od 106.093 KM, dok
se u izvještajnoj godini prepoznaje pozitivan finansijski rezultat, koji ostvaruje kantonalno
šumskoprivredno društvo, a prema preliminarnim podacima iskazuje kao ostvareni dobitak u iznosu
od 249.986 KM.
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
38
Kantonalna uprava za šumartsvo SBK
11. Ostale aktivnosti
11.1. Aktivnosti na upoznavanju javnosti sa stanjem u oblasti šumarstva
U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za šumarstvo za 2013.godinu, vršene su
aktivnosti na upoznavanju javnosti sa stanjem u oblasti šumarstva na slijedeći način:
- Putem redovnog periodičnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja
- Upoznavanje javnosti o aktivnostima Uprave putem Web sajta Vlade SBK
- Redovnim izvještavanjem Federalne uprave za šumarstvo putem dostave svih navedenih
izvještaja
- Redovnom godišnjom dostavom Informacije o realizaciji godišnjeg plana gospodarenja
šumama za tekuću godinu i planovima gospodarenja za narednu godinu, svim općinskim
vijećima i načelnicima općina SBK
- Izvještavanjem po osnovu realizacije zajedničkih sastanaka kantonalnih uprava za šumarstvo
Federacije BiH organizovanih od strane Federalne uprave za šumarstvo i dr.
- Izvještavanjem po osnovu realizacije zajedničkih sastanaka resornog ministarstva Kantonalne
uprava za šumarstvo i kantonalnog šumsko-gospodarskog društva
11.2. Aktivnosti na održavanju radnih sastanaka stručnog kolegija
U toku 2013. godine, a shodno odredbama Pravilnika održana su dva stručna kolegija kao i
više radnih sastanaka u užem i proširenom sastavu na kojima je razmatrana aktuelna problematika
iz nadležnosti Uprave i na kojima su doneseni određeni zaključci i smjernice za daljnji rad koji imaju
obavezujući karakter.
11.3. Aktivnosti na provedbi obuka i stručnog usavršavanja
Tokom izvještajnog perioda uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo su prisustvovali nizu
seminara i obuka u cilju dodatne edukacije i stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije za
državnu službu Federacije BiH, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Udruženja inženjera i
tehničara šumarstva FBiH. Učesnici seminara i savjetovanja sva stečena iskustva redovno prenose
ostalim uposlenicima po mjesno nadležnim odjeljenjima Uprave.
11.4. Saradnja s ostalim institucijama i službama
Kantonalna uprava za šumarstvo u skladu sa vlastitim nadležnostima kontinuirano i redovno
vrši poslovnu korespondenciju i saradnju sa ostalim intitucijama i službama općinskog, kantonalnog
kao i Federalnog nivoa kao što su:
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
- Federalna uprava za šumarstvo
- Federalna uprava za inspekcijske poslove
- Federalna uprava za civilnu zaštitu
- Ministartsvo unutrašnjih poslova SBK
- Ministarstvo privrede SBK
- Kantonalna uprava za geodetske poslove
- Kantonalno šumskoprivredno društvo
- Turistička zajednica SBK
- Općine SBK
- SNV-međunarodna holandska organizacija za razvoj
- GTZ –međunarodna njemačka organizacija za razvoj
- Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta u Sarajevu
- Nevladine organizacije i dr.
Travnik, avgust 2013. godine
Izvještaj o radu za period 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
DIREKTOR
Ševal Konjalić, dipl.ing.šum.
39
Download

Izvještaj - Vlada SBK