REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
DIREKTOR POLICIJE
Jedinica za strateško planiranje i analitiku
Bulevar Desanke Maksimović 4, Banja Luka, tel: +387 (0) 51/334-310, faks:+387 (0) 51/334-309,
e-mail: [email protected]
INFORMACIJA O STANJU BEZBJEDNOSTI U
REPUBLICI SRPSKOJ
januar - decembar 2012. godine
BANJA LUKA, januar 2013. godine
SADRŢAJ
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
SPREĈAVANJE I OTKRIVANJE KRIMINALITETA...
OPŠTI KRIMINALITET.......................................................
Krivična djela protiv imovine ................................................
Krivična djela protiv života i tjela.......................................
Krivična djela protiv polnog integriteta..............................
Ostala krivična djela opšteg kriminaliteta.........................
ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA.........................................
PRIVREDNI KRIMINALITET..............................................
JAVNI RED I MIR...................................................................
BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA..............................................
SAOBRAĆAJNE
NEZGODE.........................................................
MJERE I RADNJE U
SAOBRAĆAJU..........................................
3
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
13
2
1. SPREĈAVANJE I OTKRIVANJE KRIMINALITETA
U 2012. godini ukupno je prijavljeno i evidentirano 11.413 krivičnih djela, što
je 10,4% više u odnosu na 2011. godinu. Od ukupnog broja krivičnih dijela, 9.999 se
odnosi na opšti kriminalitet, 199 na oblast zloupotrebe opojnih droga, 698 na privredni
kriminalitet, 506 na bezbjednost saobraćaja i 11 ostalih krivičnih dijela.
1.1. OPŠTI KRIMINALITET
U 2012. godini evidentirano je 9.999 krivičnih djela opšteg kriminaliteta1, što
je za 12,2% više nego u 2011. godini. Tužilaštvima je podneseno 8.886 izvještaja o
počinjenim krivičnim djelima (više za 12,3%) i prijavljeno je 7.711 lica (više za 7,9 %).
Rasvijetljeno je 7.288 krivičnih djela ili 72,4% od ukupno evidentiranih. Od 6.463
prijavljena krivična djela po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno je 3.704 (444 iz
prethodnih godina) ili 57,3%.2
tabela 1. PREGLED OPŠTEG KRIMINALITETA
OPŠTI
KRIMINALITET
1.
Broj krivičnih djela
2.
Broj izvještaja
3.
Broj prijavljenih lica
3.a. - maloljetnika
3.b. - recidivista
%
Ukupna rasvijetljenost
%
Rasvijetljenost po NN
r.b.
I-XII
2012
9.999
8.886
7.711
545
2.397
72,4
57,3
I-XII
2011
8.9093
7.910
7.145
488
2.304
72,2
58,5
%
12,2
12,3
7,9
11,7
4,0
tabela 2. PREGLED OPŠTEG KRIMINALITETA PO CJB
r.b.
1.
2.
3.
%
%
OPŠTI
KRIMINALITET
Broj krivičnih djela
Broj izvještaja
Broj prijavljenih lica
Ukupna rasvijetljenost
Rasvijetljenost po NN
BL
BN
DO
4.858
4.221
3.423
70,2
53,2
1.873
1.709
1.649
77,3
61,3
2.045
1.873
1.498
67,6
66,6
IS
822
741
729
80,4
58,6
TB
401
342
412
84,0
67,6
1.1.1. KRIVIĈNA DJELA PROTIV IMOVINE
1
Примијењена је нова метода праћења, која КД злоупотребе опојних дрога посматра одвојено од
КД општег криминалитета, што је у складу са важећим Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у МУП РС.
2
У 2011. години укупно је расвијетљено 72,2% кривичних дјела, а по непознатом починиоцу
58,5%.
3
До разлике у укупном броју КД општег криминалитета дошло је због тога што се у том периоду
КД „Навођење на овјеру неистинитог садржаја“ водило у групи КД привредни криминалитет.
3
- Prijavljeno je 6.289 kriviĉnih djela protiv imovine, podneseno je 5.795
izvještaja protiv 3.923 lica. Broj krivičnih djela je veći za 7,8%, kao i izvještaja za
8,6%, a broj prijavljenih lica je takođe veći za 3,9%. Ukupna rasvijetljenost je 58,2%, a
po nepoznatom počiniocu 51,9%.4
tabela 3. IMOVINSKA KRIVIĈNA DJELA
r.b.
IMOVINSKA KD
1.
2.
2a.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
%
%
Krađe
Teške krađe
- od toga vozila
Razbojničke krađe
Razbojništva
Prevare
Iznude
Ucjene
Prikrivanje
Ostala imov. kr. djela
Ukupno imov. kr. djela
Ukupna rasvijetljenost
Rasvijetljenost po NN
I-XII
2012
2.320
2.855
68
2
133
149
47
9
70
704
6.289
58,2
51,9
I-XII
2011
1.963
2.812
118
4
144
145
38
4
93
632
5.835
58,7
52,8
%
18,2
1,5
-42,4
-50,0
-7,6
2,8
23,7
125,0
-24,7
11,4
7,8
tabela 4. IMOVINSKA KRIVIĈNA DJELA PO CJB
r.b.
1.
2.
2a.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
%
%
STRUKTURA
Krađe
Teške krađe
- od toga vozila
Razbojničke krađe
Razbojništva
Prevare
Iznude
Ucjene
Prikrivanje
Ostala imov. kr. djela
Ukupno imov. kr. djela
Ukupna rasvijetljenost
Rasvijetljenost po NN
BL
1.128
1.347
23
1
68
95
34
8
34
392
3.107
56,1
48,3
BN
428
497
4
0
34
18
6
1
9
166
1.159
65,3
58,7
DO
556
785
25
0
16
21
5
0
16
41
1.440
54,9
53,6
IS
137
167
12
1
10
14
2
0
6
76
413
63,2
51,6
TB
71
59
4
0
5
1
0
0
5
29
170
63,5
56,9
4
У периоду јануар – децембар 2011. године укупно је расвијетљено 58,7% кривичних дјела
против имовине, а по непознатом починиоцу 52,8%.
4
- Prijavljena su 174 (2355) krivična djela koja se odnose na otuđenje motornog
vozila, što je manje za 61 ili 26,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja
prijavljenih u 68 (118) slučajeva se radilo o teškoj krađi vozila, u 24 (33) slučaja krađi
vozila, u 64 (79) slučaja o oduzimanju vozila na motorni pogon, a lažno prijavljivanje je
utvrđeno u 18 (5) slučajeva. Na području CJB Banjaluka evidentirane su: 23 teške krađe
i osam krađa motornih vozila, na području CJB Doboj 25 teške krađe i sedam krađa, na
području CJB Bijeljina četiri teške krađe i šest krađa, na području CJB I. Sarajevo
dvanaest teških krađa i dvije krađe i na području CJB Trebinje četiri teške krađe i jedna
krađa motornog vozila.
- Prijavljena su 133 krivična djela razbojništva, što je za 11 manje ili 7,6% u
odnosu na uporedni period. Ukupna rasvijetljenost je 56,4%, a po nepoznatom izvršiocu
54,0%. Za izvršenje ovih krivičnih djela tužilaštvima je prijavljeno 100 izvršioca.
Evidentirana su dva krivična djela razbojničke krađe, jedno u Banjaluci, jedno u Foči i
oba su rasivjetljena.
- Najčešći objekti napada su bile prodavnice (52) iz kojih je otuđeno oko 30.000
KM, iz deset apoteka je otuđeno 7.380 KM, a od 25 lica izvršioci su otuđili oko 46.990
KM, dok je u razbojništvima iz 21 benzinske pumpe otuđeno oko 12.110 KM. U
posmatranom periodu iz sedam sportskih kladionica je otuđeno 5.888 KM. U julu ove
godine nepoznati izvršioci iz Nove Banke u Bijeljini su otuđili oko 60.000 KM, dok su
u decembru u Derventi iz Bobar Banke takođe nepoznati počinioci otuđili 270.000 KM.
Počinioci su nakon nekoliko dana otkriveni i lišeni slobode. U oktobru tri nepoznata
lica su iz zlatarske radnje u Novoj Topoli otuđili zlatni nakit u vrijednosti oko 40.000
KM. Istog dana lica su otkrivena i lišena slobode.
1.1.2. KRIVIĈNA DJELA PROTIV ŢIVOTA I TIJELA
- Prijavljeno je 681 krivično djelo protiv života i tijela, što je za 3% više u
odnosu na uporedni period. Desilo se 29 krivičnih djela ubistva6, osam na području CJB
Banjaluka, 10 na području CJB Bijeljina, šest na području CJB Doboj i pet na području
CJB I. Sarajevo. Sva ubistva su rasvijetljena.
tabela 5. KRIVIĈNA DJELA PROTIV ŢIVOTA I TIJELA
5
6
Број у загради односи се на период јануар - децембар 2011. године.
У шест случајева убиства извршиоци су починили самоубиство.
5
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
%
%
I-XII
2012.
29
10
383
191
14
54
681
97,8
87,0
STRUKTURA
Ubistva
Ubistva u pokušaju
Lake tjelesne povrede
Teške tjelesne povrede
Učestvovanje u tuči
Ostala krivična djela
Ukupno KD pr. živ. i tij.
Ukupna rasvijetljenost
Rasvijetljenost po NN
I-XII
2011.
16
18
366
186
19
56
661
99,2
95,4
%
81,37
-44,4
4,6
2,7
-26,3
-3,6
3,0
tabela 6. KRIVIĈNA DJELA PROTIV ŢIVOTA I TIJELA PO CJB
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
%
%
STRUKTURA
Ubistva
Ubistva u pokušaju
Lake tjelesne povrede
Teške tjelesne povrede
Učestvovanje u tuči
Ostala krivična djela
Ukupno KD pr. živ. i tij.
Ukupna rasvijetljenost
Rasvijetljenost po NN
BL
8
4
148
95
5
15
275
96,0
77,1
BN
10
3
116
30
3
24
186
99,5
96,7
DO
IS
6
2
46
33
1
3
91
100,0
100,0
5
0
49
18
2
8
82
97,6
83,3
TB
0
1
24
15
3
4
47
97,9
87,5
1.1.3. KRIVIĈNA DJELA PROTIV POLNOG INTEGRITETA
- Registrovano je 29 krivičnih djela protiv polnog integriteta, a od toga petnaest
KD silovanja8. Osim već navedenih KD silovanja, prijavljena su i četiri krivična djela
polno nasilje nad djetetom, jedno krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred drugim,
dva krivična djela trgovina ljudima radi vršenja prostitucije, jedno krivično djelo
rodoskrvnjenje, tri krivična djela obljube nad nemoćnim licem, jedno krivično djelo
obljuba zloupotrebom službenog položaja i dva ostala krivična djela protiv polnog
integriteta. Broj ovih krivičnih djela je za 21,6% manji u odnosu na 2011. godinu.
1.1.4. OSTALA KRIVIĈNA DJELA OPŠTEG KRIMINALITETA
7
Уколико се за 2012. годину у укупан број КД не би урачунавали догађаји у којима је починилац
након лишења живота другог лица починио смоубиство, проценат повећања би био 43,8%.
8
Шест КД силовања догодило се на подручју ЦЈБ Бањалука, три на подручју ЦЈБ Добој, три на
подручју ЦЈБ Бијељина, два на поручју ЦЈБ И. Сарајево и једно у Требињу.
6
U ovom periodu evidentirano je 3.000 ostalih krivičnih djela opšteg
kriminaliteta, što je u odnosu na uporedni period više za 26,2%.
- Ukupan broj krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti (157) veći je za 34,2% u
odnosu na uporedni period, a njihova ukupna rasvijetljenost je 79,6%. Za izvršenje ovih
krivičnih djela prijavljeno je 127 izvršioca. Zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa
oruţja ili minsko-eksplozivnih sredstava izvještaji su podneseni protiv 497 lica, što je
za 12,7% više u odnosu na uporedni period.
- Evidentirano je 267 krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici,
podneseno je 259 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i prijavljeno je 275
izvršioca. Broj prijavljenih delikata ove vrste je veći za 21,9%.
- Osim navedenih krivičnih djela opšteg kriminaliteta, otkrivena su i prijavljena
303 krivična djela falsifikovanja isprave (više za 3,1%), 485 šumskih krađa (više za
12,5%), 71 napad na službena lica u vršenju službene radnje (manje za 17 ili 19,3%), 21
krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, 63 nasilnička
ponašanja, 36 krivičnih djela ratnog zločina itd.
tabela 7. OSTALA KRIVIĈNA DJELA OPŠTEG KRIMINALITETA
r.b.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I-XII
2012.
157
497
267
63
303
21
71
67
6
485
0
1
36
1.026
3.000
KRIVIĈNA DJELA
Izazivanje opšte opasnosti
Ned. proiz. i promet oružja
Nasilje u porodici
Nasilničko ponašanje
Falsifikovanje isprave
Spreč. s.l. u vrš. sl. radnje
Napad na s.l. u vrš. sl. radnje
Navođenje na ovj. neist.sadrž.
Izazivanje nacionalne mržnje
Šumske krađe
Krijumčarenje lica
Trgovina ljudima
Ratni zločin
Ostala KD opšteg kriminal.
UKUPNO
I-XII
2011.
117
441
219
35
294
36
88
62
7
431
0
1
21
624
2.376
%
34,2
12,7
21,9
80,0
3,1
-41,7
-19,3
8,1
-14,3
12,5
0
0
71,4
64,4
26,2
tabela 8 . OSTALA KRIVIĈNA DJELA OPŠTEG KRIMINALITETA
PO CJB
r.b.
KRIVIĈNA DJELA
BL
BN
DO
IS
TB
7
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
Izazivanje opšte opasnosti
Nedozv. pr. i promet oružja
Nasilje u porodici
Nasilničko ponašanje
Falsifikovanje isprave
Spreč. s.l u vršenju sl. radnje
Napad na s.l u vršenju sl. rad.
Navođenje na ovjeru neis. sadr.
Izazivanje nacionalne mržnje
Šumske krađe
Krijumčarenje lica
Trgovina ljudima
Ratni zločin
Ostala KD opšteg kriminal.
UKUPNO
40
222
99
15
168
8
27
36
4
264
0
1
10
569
1.463
38
76
88
5
81
1
11
20
2
69
0
0
7
124
522
30
84
52
6
18
4
17
5
0
105
0
0
7
179
507
32
78
19
24
21
5
7
3
0
38
0
0
5
93
325
17
37
9
13
15
3
9
3
0
9
0
0
7
61
183
1.2. ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA
- Otkriveno je 199 (tri iz KZ BiH) krivičnih djela neovlašćene proizvodnje i
prometa opojnih droga i omogućavanja uživanja opojnih droga, što je za 20 ili 9,1%
manje nego u uporednom periodu. Zbog osnova sumnje da su počinili ova krivična
djela podneseno je 166 izvještaja protiv 240 lica. Broj podnesenih izvještaja manji je za
14,0%, a broj prijavljenih lica je takođe manji za 27,1%.
tabela 9. OPOJNE DROGE
r.b.
1.
2.
3.
3.a
3.b
4.
5.
6.
KRIVIĈNA DJELA
Broj krivičnih djela
Broj izvještaja
Broj prijavljenih lica
-maloljetnika
-recidivista
Prekršajne prijave
Prijavljena lica
Lišeno slobode lica
I-XII
2012.
199
166
240
5
87
96
94
200
I-XII
2011.
219
193
329
4
94
71
77
512
%
-9,1
-14,0
-27,1
25,0
-7,5
35,2
22,1
-61,0
tabela 10. OPOJNE DROGE - PROBLEMATIKA PO CJB
r.b.
STRUKTURA
1.
Broj krivičnih djela
BL
82
BN
54
DO
40
IS
8
TB
15
8
2.
3.
Broj izvještaja
Broj prijavljenih lica
80
101
41
48
24
48
8
13
13
30
tabela 11. ZAPLJENE OPOJNIH DROGA
VRSTA DROGE
Heroin
Kokain
Marihuana
Hašiš
Amfetamin
Kanabis - stabljike
Kanabis - sjemenke
Ekstazi
Medicinske droge
I-XII
2012.
732,84 gr.
76,8 gr.
96.153,34 gr.
7,1 gr.
2.972,57 gr.
1.772 kom.
3.289
kom.1890,12g
1 gr.
1891,57kom.11,1ml
I-XII
2011.
773,57gr.3,4ml
193 gr.
213.083 gr.
10 gr.
791,44 gr.
2.162 kom.
6.925 kom.
3 kom.
3.613 kom.8,1ml
1.3. PRIVREDNI KRIMINALITET
-U periodu januar-decembar 2012. godine, prijavljeno je 698 krivičnih djela
privrednog kriminaliteta, što je za 6,0% više nego u istom periodu 2011. godine
(660). Tužilaštvima je podneseno 517 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, a u
uporednom periodu 460, što je za 12,4% više. Prijavljeno je 695 izvršioca. Broj
prijavljenih lica je veći za 1,0%.
- I u ovom periodu preduzimane su posebne istražne mjere i radnje prema
organizovanim kriminalnim grupama koje se bave izvršenjem najtežih oblika krivičnih
djela. Pripadnici kriminalističke policije u ovom periodu su prilikom kriminalističke
obrade 20 organizovanih kriminalnih grupa obuhvatili su 248 lica (među njima su dva
pripadnika MUP-a RS), od toga samo na oblast zloupotrebe opojnih droga obrađeno je
12 grupa u kojima je obuhvaćeno 108 lica. U septembru ove godine sprovedene su tri
opsežne akcije koje su rezultirale hapšenjem preko trideset lica na kojima se vrši obrada
i procesuiranje. U akcijama kodnog naziva ”Lutka” i “Imperijal“ u sadejstvu sa
policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova RS, su učestvovali pripadnici
MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Brčko Distrikta i SIPE.
tabela 12. PREGLED PRIVREDNOG KRIMINALITETA
r.b.
PRIVREDNI
KRIMINALITET
I-XII
2012.
I-XII
2011.
%
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Broj krivičnih djela
Broj izvještaja
Broj prijavljenih lica
Zl. sl. položaja ili ovlašć.
Fals. ili uništ. sl. isprave
Falsifikovanje novca
Pronevjere
Nedozvoljena trgovina
Zloup. ovlaštenja u privredi
Nesavjesno priv. poslovanje
Poslovne prevare
Fals. ili uništ. posl. knjiga
Štetni ugovor
Povreda autorskih prava
Utaja poreza
Krijumčarenje
Pranje novca
Ostala KD
6609
6,0
460 12,4
688
1,0
120 -35,8
56 -35,7
18 44,4
77 -14,3
22 22,7
3 733,3
4 -50,0
48 -14,6
23 60,9
1
0
2
0
5 120,0
4
0
2
0
275 25,1
698
517
695
77
36
26
66
27
25
2
41
37
0
0
11
4
2
344
tabela 13. PRIVREDNI KRIMINALITET PO CJB
r.b.
1.
2.
3.
STRUKTURA
Ukupan broj KD
Broj izvještaja
Prijavljena lica
BL
296
180
252
BN
228
181
224
DO
85
78
123
IS
TB
67
59
66
22
19
30
2. JAVNI RED I MIR
- Evidentirano je 9.838 prekršaja javnog reda i mira, što je za 8,2% manje nego
u uporednom periodu. Podneseno je 3.127 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
(više za 196 ili 6,7%). Izdata su i 4.472 prekršajna naloga za prekršaje javnog reda i
mira, što u odnosu na isti period prošle godine (5.424) predstavlja smanjenje za 17,6%.
U ovom periodu zabilježeno je 6.977 slučaja narušavanja javnog reda i mira.
- Proizilazi da je za prekršaje JRM podneseno ukupno 7.599 zahtjeva i
prekršajnih naloga, a u istom uporednom periodu 2011. godine 8.355 zahtjeva i
prekršajnih naloga (manje za 9%). Po oba vida ove godine je procesuirano 9.408
počinioca prekršaja, što u odnosu na uporedni period predstavlja smanjenje za 8,8%.
tabela 14. PREGLED STANJA JAVNOG REDA I MIRA
9
КД “Навођење на овјеравање неистиног садржаја“ од 2012. године води се у области општег
криминалитета, тако да се престало са вођењем овог КД у области привредног криминалитета. Ова
промјена је довела до смањења укупног броја КД привредног криминалитета за 62 КД.
10
r.b.
1.
2.
2.a.
3.
3.a.
3.b.
4.
5.
STRUKTURA
Broj prekršaja
Zahtjevi za pokr. pr. post.
- sa pet i više lica
Počinioci prekršaja
- maloljetnika
- povratnika
Izdato prekrš. naloga
Sankc. lica po nalozima
I-XII
I-XII
2012. 2011.
9 838 10 718
3 127 2 931
22
38
9 408 10 314
302
353
1 574 1 680
4 472 5 424
4 472 5 425
%
-8,2
6,7
-42,1
-8,8
-14,4
-6,3
-17,6
-17,6
tabela 15. PREGLED STANJA U OBLASTI PREKRŠAJA VEZANIH ZA
ORUŢJE I MUNICIJU
r.b.
1.
2.
3.
3.a.
3.b.
4.
5.
ORUŢJE I MUNICIJA
Broj prekršaja
Zahtjevi za pokr. pr. post.
Počinioci prekršaja
- maloljetnika
- povratnika
Izdato prekrš. naloga
Sankc. lica po nalozima
I-XII
2012.
I-XII
2011.
404
266
384
8
20
102
102
448
193
288
9
19
112
112
-9,8
37,8
33,3
-11,1
5,2
-8,9
-8,9
BN
2 143
622
2 028
1 110
420
11
94
35
83
61
DO
1 086
403
1 147
514
184
20
53
38
52
10
IS
806
226
750
433
88
10
49
35
49
7
%
tabela 16. PROBLEMATIKA JRM PO CJB
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10
11.
STRUKTURA
Broj prekršaja JRM
Podneseno zahtjeva
Počinioci prekršaja
Prekršajni nalozi
Upotreba sile
Napadi na OSL
Prekršaji po Zak. o oružju
Podneseno zahtjeva
Počinioci prekršaja
Prekršajni nalozi
BL
5 267
1 733
5 025
2 157
217
28
204
155
196
23
TB
536
143
458
258
43
9
4
3
4
1
- Policijski službenici su u 952 slučaja upotrijebili silu, u 236 slučaja fizičku
snagu, u 23 slučaja službenu palicu, dok se preostali dio evidentiranih slučajeva odnosi
na sredstva za vezivanje i druga sredstva sile. U istom periodu 2011. godine, sila je
primijenjena u 836 slučaja. Evidentirano je 78 napada na policijske sluţbenike, za
sedam manje nego u prethodnom periodu. U ovim napadima jedan policijski službenik
je teže povrijeđen, dok je 35 policijskih službenika lakše povrijeđeno.
11
- U skladu sa važećim zakonima koji tretiraju problematiku narušavanja javnog
reda i mira, a u cilju jasnijeg i kvalitetnijeg sagledavanja stanja bezbjednosti na
području koje pokriva MUP RS, obrađivane su i druge oblasti bezbjednosne
problematike kao što su: zaštita od nasilja u porodici, sprečavanje nasilja na sportskim
priredbama, javno okupljanje, prekršaji počinjeni od strane agencija za obezbjeđenje
lica i imovine i privatnih detektivskih agencija, te prekršaji iz oblasti ostalih poslova
policije.
tabela 17. PREKRŠAJI PROPISANI OSTALIM ZAKONIMA
r.b.
1.
2.
3.
3.a
3.b
I-XII
2012.
Broj prekršaja
Podneseno zahtjeva
Prijavljeno
- fizičkih lica
- pravnih lica
Nasilje u
porodici
Nasilje
na sport.
priredb.
Javno
okupljanje
68
37
54
44
10
16
6
11
9
2
1 406
930
1 185
1 185
-
Obezb. lica i
imovine/
detektivske
agencije
18
6
15
10
5
Ostali
poslovi
policije
207
155
236
236
-
3. BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
3.1. SAOBRAĆAJNE NEZGODE
U posmatranom periodu dogodila se 8.441 saobraćajna nezgoda, što je za 939
ili 10% manje nego u istom periodu 2011. godine (9.378). U saobraćajnim nezgodama
poginulo je 140 lica, teže povrijeđeno 651, a lakše 2.169 lica. Broj poginulih je za 23
manji (14,1%) u odnosu na prethodni period, broj teže povrijeđenih manji je za 7,3%, a
broj lakše povrijeđenih manji za 13,8%. Broj nezgoda samo sa materijalnom štetom
(6.459) manji je za 9,3%.
tabela 18. SAOBRAĆAJNE NEZGODE I POSLJEDICE
r.b.
STRUKTURA
I-XII
2012.
I-XII
2011.
%
12
1.
1.a.
1.b.
1.v.
1.g.
2
2.a.
2.b.
2.v.
Broj nezgoda
- sa poginulim licima
- sa teško povrijeđenim
- sa lakše povrijeđenim
- samo sa mat. štetom
Nastradalo lica
- poginulo
- teško povrijeđeno
- lakše povrijeđeno
8 441
130
538
1 314
6 459
2 960
140
651
2 169
9 378
150
577
1 526
7 125
3 382
163
702
2 517
-10,0
-13,3
-6,7
-13,9
-9,3
-12,6
-14,1
-7,3
-13,8
tabela 19. PREGLED SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PO CJB
r.b.
1.
1.a.
1.b.
1.v.
1.g.
2
2.a.
2.b.
2.v.
STRUKTURA
Broj nezgoda
- sa poginulim licima
- sa teško povrijeđenim
- sa lakše povrijeđenim
- samo sa mat. štetom
Nastradalo lica
- poginulo
- teško povrijeđeno
- lakše povrijeđeno
BL
4 790
58
259
705
3 768
1 518
62
314
1 142
BN
1 312
28
67
245
972
513
31
80
402
DO
1 091
28
112
217
734
522
30
134
358
IS
865
12
53
103
697
274
13
66
195
TB
383
4
47
44
288
133
4
57
72
3.2. MJERE I RADNJE U SAOBRAĆAJU
- Zbog počinjenih krivičnih djela u saobraćaju tužilaštvima je podneseno 547
izvještaja10, što je za 14% manje nego u istom periodu 2011. godine. Evidentiran je
248.834 prekršaj u saobraćaju, podneseno je 5.167 zahtjeva i izdato je 224.246
prekršajnih naloga, a u istom periodu 2011. godine 5.603 zahtjeva i 243.774 prekršajna
naloga. Smanjen je broj zahtjeva za 7,8% i prekršajnih naloga za 8%. Proizilazi da je za
prekršaje u saobraćaju podneseno ukupno 229.413 zahtjeva i prekršajnih naloga, a u
istom periodu prošle godine 249.377 zahtjeva i prekršajnih naloga. Po oba vida je u
ovom periodu obuhvaćeno i sankcionisano 242.042, a u prošloj 254.787 počinioca
prekršaja u saobraćaju. Ukupan broj zahtjeva i naloga je manji za 8%, kao i ukupan broj
sankcionisanih lica povećan za 5%.
- Broj isključenih vozača iz saobraćaja je za 15,5% manji nego ranije. Zbog
tehničke neispravnosti, isteka registracije i drugih razloga iz saobraćaja je isključeno
8.948 vozila, što je za 5,9% manje nego u istom periodu 2011. godine. Iz saobraćaja je
isključeno 19.215 vozača, od čega najvećim dijelom zbog vožnje pod uticajem alkohola
(15.153) 78,9%.
10
Укупан број извјештаја обухвата број извјештаја о кривичном дјелу и број извјештаја о
предузетим мјерама и радњама.
13
tabela 20. PREGLED MJERA I RADNJI U SAOBRAĆAJU
r.b.
1.
1.a.
2.
2.a.
2.b.
3.
3.a.
4.
5.
I-XII
2012.
547
561
248 834
5 167
17 796
224 246
224 246
8 948
19 215
STRUKTURA
Izvještaji o kd
Prijavljena lica
Broj prekršaja
Broj zahtjeva
Prijavljena lica
Prekršajni nalozi
Lica po nalozima
Isključeno vozila
Isključeno vozača
I-XII
2011.
636
662
267 257
5 603
11 013
243 774
243 774
9 510
22 741
%
-14,0
-15,3
-6,9
-7,8
61,611
-8,0
-8,0
-5,9
-15,5
tabela 21. MJERE I RADNJE PO CJB
r.b. STRUKTURA
BL
1.
1.a.
2.
2.a.
2.b.
3.
3.a.
4.
5.
243
79
96
97
32
258
75
96
100
32
99 161 45 267 44 995 35 384 15 353
3 061
735
643
451
203
4 651 2 730 1 336
757
289
83 720 42 667 42 372 33 123 13 999
83 720 42 667 42 372 33 123 13 999
4 802 1 144 1 657
852
493
9 227 3 229 3 981 1 793
985
Izvještaji o KD
Prijavljena lica
Broj prekršaja
Broj zahtjeva
Prijavljena lica
Prekršajni nalozi
Lica po nalozima
Isključeno vozila
Isključeno vozača
BN
DO
IS
TB
MUP
u
sjedištu
8 674
74
8 033
8 365
8 365
-
NAĈELNIK JEDINICE
______________________
Mr Borislav Šarić
11
У 2012. години је повећан број пријављених лица из разлога што су од 15.11.2012. године, у
извјештајима приказана и лица која су начинила прекршај евидентиран од стране Полицијске
станице за праћење и обраду прекршаја евидентираних радарским системима.
14
Download

01.02.2013 Informacija o stanju bezbjednosti u