Crna Gora
Zavod za statistiku
CRNA GORA U BROJKAMA
2011
PODGORICA, 2011.
Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
Za izdavača: mr Gordana Radojević, direktorica
Podgorica IV Proleterske, br. 2
Tel. + 382 20 230-811
E-mail: [email protected]
Web Site: www.monstat.org
Urednik: dr Božidar Popović
Redakcija: mr Jelena Zvizdojević
Prevod: Irena Mihailović
Dizajn: Marko Mihailović
Priprema za štampu: Radmila Šišević
Štampa: IVPE, Cetinje
Tiraž: 200
Sadržaj
GEOGRAFSKI PREGLED............................................................................... 1
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA....................................................................... 4
STANOVNIŠTVO............................................................................................. 5
VITALNI DOGAĐAJI...................................................................................... 9
ZAPOSLENOST.............................................................................................11
ZARADE..........................................................................................................13
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ...................................................................14
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA..................................................................17
CIJENE.............................................................................................................19
POLJOPRIVREDA.........................................................................................21
ŠUMARSTVO.................................................................................................22
INDUSTRIJA...................................................................................................23
GRAĐEVINARSTVO.....................................................................................24
SPOLJNA TRGOVINA..................................................................................25
TURIZAM........................................................................................................26
SAOBRAĆAJ, SKLASDIŠTENJE I VEZE....................................................27
OBRAZOVANJE............................................................................................28
KULTURA I INFORMISANJE ....................................................................29
ZDRAVSTVO..................................................................................................30
PENZIJSKO OSIGURANJE ........................................................................31
PRAVOSUĐE.................................................................................................32
ZNACI
IBN 86-85581-15-x
COBIS CG-ID 10661136
Prilikom korišćenja podataka iz ove
publikacije obavezno navesti izvor
nema pojave
=
-
ne raspolaže se podatkom
=
…
podatak je manji od 0,5 od date jedinice mjere
=
0
prosjek
=
Ø
ispravljen podatak
=
*
nepotpun, odnosno nedovoljno provjeren podatak
=
()
GEOGRAFSKI PREGLED
Broj stanovnika u Crnoj Gori,
stanje 1. januar 2011.
1
620 029
Površina Crne Gore, km²
13 812
Glavni grad
Podgorica
Prijestonica
Cetinje
Broj opština
21
Broj naselja
1 256
Gustina naseljenosti po opštinama, Popis 2011.
Pljevlja 23
Plužine 4
Žabljak 8
Bijelo Polje 50
Šavnik 4
Mojkovac 23
Berene 47
Kolašin 9
7
d3
vgra
nilo
Da
Kotor 67
Herceg
Novi 131
Tivat 305
An
dr
ije
vic
Rožaje 53
a1
3
Plav 27
Podgorica 129
Cetinje 18
Broj stanovnika na km 2
Budva 153
Bar 70
Ulcinj 78
4-9
10-37
38-78
79-158
159-305
1
Crna Gora u brojkama 2011
1
GEOGRAFSKI PREGLED
GEOGRAFSKI PREGLED
Geografske koordinate krajnjih tačaka
Sjever
Prirodna jezera
Površina
u km²
Nadmorska
visina, m
Najveća
dubina, m
0,23
1 094
12,1
Kolašin
Opština
Mjesto
Opština
Sjeverna
geografska
širina
Istočna
geografska
dužina
Biogradsko
Plavsko
1,99
906
9,1
Plav
Moćevići
Pljevlja
43˚ 32 ‫׳‬
18˚ 58 ‫׳‬
Skadarsko ¹)
369,7
6
44
Bar,
Podgorica,
Cetinje
Crno
0,52
1 418
49,1
Žabljak
Šasko
3,6
1,4
7,8
Ulcinj
Jug
Ada
Ulcinj
41˚ 52 ‫׳‬
19˚ 22 ‫׳‬
Istok
Jablanica
Rožaje
42˚ 53 ‫׳‬
20˚ 21 ‫׳‬
Zapad
Sutorina
– Prijevor
42˚ 29 ‫׳‬
18˚ 26‫׳‬
H. Novi
1
Izvor: Uprava za nekretnine
) Albaniji pripada 147,9 km²
1
Dužina kopnenih granica
km
Ukupno
614
Nacionalni parkovi
Prema:
Hrvatskoj
BiH
225
Srbiji
203
Albaniji
172
Dužina morske obale, km
293,5
Izvor: Uprava za nekretnine
Rijeke
Površina
u ha
Nadmorska
visina
u metrima
Durmitor
39 000
538 – 2 523
Lovćen
6 220
1 200 – 1 749
Biogradska
Gora
5 650
832 – 2 116
Bazen
Skadarskog
jezera
40 000
...
14
Dužina u km, ukupno
U Crnoj Gori
Tara
146,4
141
Lim
220
123
Ćehotina
125
100
Morača
99,5
99
Najviši planinski vrh
Opština
Žabljak, Mojkovac,
Plužine,
Šavnik, Pljevlja
Cetinje
Berane, Kolašin,
Mojkovac
Podgorica, Bar, Cetinje
Visina u m
Bobotov kuk ( Durmitor )
2 522
Maja Rozit ( Prokletije )
2 522
2
3
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
2
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
STANOVNIŠTVO
Stanovništvo po petogodišnjim starosnim grupama i polu,
Popis 2011.
KLIMA, 2010.
Meteorološke
stanice
Prosječna
godišnja
temperatura,
ºC
Prosječna
suma
padavina
L/m2
Broj dana
sa kišom
vedrih
≥ 0,1mm
sa
vjetrom
6 i 7 bof.
Podgorica
16,4
2 356,9
151
76
Bar
16,7
1 814,2
150
95
-
Herceg Novi
16,1
2 738,4
161
110
43
13
Pljevlja
31
9,6
668,8
165
38
10,9
994,5
185
27
-
Kolašin
8,4
3 121,2
202
34
10
Nikšić
11,4
3 193,9
162
-
26
Bijelo Polje
3
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Faktori koji utiču na životnu sredinu
2009
2010
1. Zahvaćene količine voda (u hilj m3)
3 717 217
2 970 344
površinske vode
3 689 453
2 954 251
podzemne i izvorske vode
12 764
11 093
morske vode
15 000
5 000
2. Otpadne vode (hilj. m3)
30 152
15 369
prečišćene količine otpadnih voda
neprečišćene količine otpadnih voda
1 191
1 233
28 961
14 136
Ukupno 620 029
4
5
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
3
STANOVNIŠTVO
STANOVNIŠTVO
Stanovništvo po starosnim grupama, Popisi
3
Najčešća muška i ženska imena, Popis 2011.
Rang
Ženska imena
1
Jelena
Muška imena
Nikola
2
Milica
Marko
3
Marija
Dragan
4
Ivana
Miloš
5
Milena
Zoran
6
Ana
Milan
7
Dragana
Aleksandar
8
Radmila
Ivan
9
Vesna
Petar
10
Ljiljana
Luka
Stanovništvo, staro 15 godina i više
po starosti i bračnom statusu,
Popis 2011
ženemuškarci
6
7
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
3
STANOVNIŠTVO
Stanovništvo, Popisi
VITALNI DOGAĐAJI
1971
1981
1991
2003
4
2011
Prosječna starost stanovništva
Muškarci
27,4
29,6
31,4
34,8
36,0
Žene
29,8
32,0
33,7
37,0
38,4
Indeks starenja
Muškarci
22,2
23,4
31,76
49,8
58,6
Žene
29,6
34,0
44,8
67,8
81,7
Koeficijent starosti
Muškarci
10,0
9,1
10,99
14,9
16,2
Žene
12,0
12,2
14,55
18,4
20,4
Nacionalna, odnosno etnička struktura, Popis 2011.
Prirodno kretanje
stanovništva
Stanovništvo (procjena
sredinom godine)
2000
2008
612 496
628 804
2009
2010
631 536
618 757
Rođeni
Živorođeni
9 184
8 258
8 642
7 418
37
34
43
2
Mrtvorođeni
Umrli
Ukupno
5 412
5 708
5 862
Odojčad
102
62
49
50
3 772
2 550
2 780
1 785
Razvedeni
435
460
456
520
Sklopljeni
3 866
3 445
3 829
3 676
Prirodni priraštaj
5 633*
Brakovi
Stope prirodnog kretanja
stanovništva
2000
2008
2009
2010
Na 1000 stanovnika
Vjerska struktura; Popis 2011.
Živorođeni
15,0
13,1
13,7
12,0
Umrli
8,8
9,1
9,3
9,1
Prirodni priraštaj
6,2
4,1
4,4
2,9
Zakonski sklopljeni brakovi
6,3
5,5
6,1
5,9
Zakonski razvedeni brakovi
0,7
0,7
0,7
0,8
8
9
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
4
VITALNI DOGAĐAJI
ZAPOSLENOST
5
Stopa živorođenih i umrlih
Radna snaga i stope aktivnosti, 2010.
Crna
Gora
Primorski
region
Središnji region
od toga
Podgorica
svega
Sjeverni
region
1000
Aktivno stanovništvo
260,7
63,6
130,3
84,1
66,8
Muškarci
Žene
146,9
113,8
35,0
28,6
45,2
38,9
39,8
27,0
50,1
40,3
49,8
44,3
72,1
58,2
%
54,9
44,4
57,2
47,9
43,1
30,7
19,7
11,2
19,1
16,3
28,9
209,4
119,1
90,3
56,5
30,1
26,4
1000
105,4
59,5
45,9
%
70,4
38,7
31,7
47,5
29,5
18,0
47,1
49,0
51,8
54,8
38,5
33,8
39,9
37,4
41,5
23,0
51,3
27,8
23,5
7,1
(4,9)
2,2
1000
24,9
12,6
12,3
%
13,7
6,5
7,2
19,3
10,4
8,9
18,9
14,0
17,5
14,4
26,1
20,7
7,7
21,1
18,5
33,0
Stopa aktivnosti
Stopa zaposlenosti
Stopa
nezaposlenosti
Stope sklopljenih i razvedenih brakova
Zaposleni
Muškarci
Žene
Muškarci (stopa
zaposlenosti)
Žene (stopa
zaposlenosti)
Nezaposleni
Muškarci
Žene
Muškarci
(stopa nezaposlenosti)
Žene
(stopa nezaposlenosti)
Izvor: Anketa o radnoj snazi
10
11
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
5
ZAPOSLENOST
ZARADE
6
Nezaposlena lica prema dužini traženja posla i polu, Crna Gora 2009.
Ukupno
Manje od
mjesec
dana
1 do 5
mjeseci
6 do 11
mjeseci
12 do 23
mjeseca
2 godine
i duže
1000
Ukupno Muškarci
50,4
26,9
Žene
23,5
%
%
Ukupno Muškarci Žene Žene
100,0
100,0 100,0 46,7
((1,2))
.
((0,7))
.
.
(4,3)
((2,4))
(1,8)
((8,5))
((9,1))
(3,9)
2,1
((1,8))
(7,7)
7,8
((7,6)) (46,2)
6,3
3,4
(2,9)
12,4
12,6
(12,2) 45,7
34,8
18,4
16,3
68,9
68,6
69,3
Zarade i zarade bez poreza i doprinosa, u EUR
((3,1)) (58,4)
(7,8)
42,9
47,0
Ø 2008
Ø 2009
Ø 2010
Zarade
609
643
715
Zarade bez poreza i
doprinosa
416
463
479
Zarade i zarade bez poreza i doprinosa
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Nezaposlena lica prema dužini traženja posla i polu, Crna Gora 2010.
Ukupno
Manje od
mjesec
dana
1 do 5
mjeseci
6 do 11
mjeseci
12 do 23
mjeseca
2 godine
i duže
1000
Ukupno Muškarci Žene
51,3
27,8
23,5
%
Ukupno Muškarci Žene
100,0
100,0 100,0
%
Žene
45,7
(1,6)
1,1
.
(3,1)
3,8
.
.
4,8
2,5
(2,3)
9,3
9,0
(9,6)
(47,3)
4,6
(2,4)
2,1
(8,9)
(8,7)
9,1
47,0
7,1
4,3
(2,8)
13,8
15,3
(12,0)
39,8
33,3
17,6
15,7
64,9
63,1
67,1
47,2
Izvor: Anketa o radnoj snazi
12
13
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Bruto dodata vrijednost, tekuće cijene, 2009. godine
Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo
12,0
Hoteli i restorani
2009
Bruto domaći proizvod,
tekuće cijene (mil. EUR)
2 981
3 104
Bruto domaći proizvod,
stalne cijene (mil. EUR)
2 911
3 054
Bruto domaći proizvod
po stanovniku (mil. EUR)
2010
Trgovina na veliko i malo
5 006
-5,7
2,5
Aktivnosti u vezi sa nekretninama
Nominalna stopa rasta BDP-a, u%
-3,4
4,1
Ostalo
BDP deflator, u %
2,4
1,6
2009
3 165 126
3 277 932
Lična potrošnja domaćinstava
2 503 696
2 550 717
661 430
727 215
individualna
296 815
334 317
kolektivna
364 615
392 898
797 623
655 139
Promjene zaliha
Saldo izvoza i uvoza roba i usluga
Izvoz roba i usluga
10 855
52 333
-992 637
-881 549
957 498
1 077 391
izvoz roba
277 011
330 367
izvoz usluga
680 487
747 024
1 950 135
1 958 940
1 654 170
1 657 329
Uvoz roba i usluga
uvoz roba
uvoz usluga
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Hoteli i restorani
%
7,7
12,2
5,2
8,7
66,2
2010
Finalna potrošnja
Bruto investicije u osnovna sredstva
66,2
Bruto dodata vrijednost, tekuće cijene, 2010. godine
4 720
Potrošnja države
8,4
Ostalo
Realna stopa rasta BDP-a, u %
Bruto domaći proizvod,
po potrošnoj metodi
5,1
Aktivnosti u vezi sa nekretninama
Poljoprivreda, lov , šumarstvo i ribarstvo
%
8,3
Trgovina na veliko i malo
Bruto domaći proizvod,
po proizvodnoj metodi
7
295 965
301 611
2 980 967
3 103 855
14
15
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
8
Bruto dodata vrijednost, tekuće cijene, 2009. godine
Anketa o potrošnji domaćinstava
2009
2010
Anketirani broj domaćinstava
1 223
1 250
Ocijenjeni broj domaćinstava
183 510
183 162
Ocijenjeni broj lica
629 613
621 848
3,43
3,40
Prosječan broj članova
Raspoloživa sredstva, Ø po domaćinstvu (mjesečni prosjek u EUR)
2009
Sva
domaćinstva
Bruto dodata vrijednost, tekuće cijene, 2010. godine
7,7%
12,2%
66,2%
Poljoprivreda, lov i šumarstvo i ribarstvo
Hoteli i restorani
Trgovina na veliko i malo
Aktivnosti u vezi sa nekretninama
Ostalo
Struktura
385
60,75
347
58,95
Prihodi po osnovu
penzije
151
23,77
165
28,03
6
0,96
7
1,26
31
4,94
28
4,80
Primanja od
poljoprivrede
Primanja od
malog biznisa
8,7%
Struktura
Zarade i nadnice
Primanja od
socijalnog
osiguranja
5,2%
2010
Sva
domaćinstva
9
1,45
9
1,48
Ostala primanja
51
8,13
32
5,48
Zarade u naturi
0
0,00
0
0,00
Donacije u novcu
i naturi
-
-
-
-
633
100,00
588
100,00
UKUPNO
16
17
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
8
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
CIJENE
9
Upotrijebljena sredstva, Ø po domaćinstvu (mjesečni prosjek u EUR)
Hrana
2009
2010
Sva
Sva
Struktura
Struktura
domaćinstva
domaćinstva
190
32,35
191
33,84
19
Odjeća i obuća
44
7,45
42
7,38
Količina
2009
2010
Stanovanje
77
13,13
81
14,39
Maslac
kg.
6,58
7,46
Namještaj
27
4,58
22
3,94
Mlijeko
litar
0,64
0,63
Zdravstvo
17
2,93
19
3,32
Mlijeko u tetrapaku
litar
0,95
0,93
Transport
57
9,63
49
8,73
Domaći sir
kg.
4,74
4,80
Komunikacije
30
5,07
29
5,13
Sir trapist
kg.
7,39
6,90
Rekreacija i kultura
22
3,70
21
3,66
Kokošja jaja
10 kom
1,40
1,40
Obrazovanje
14
2,34
10
1,78
Svinjsko meso
kg.
5,35
5,11
Restorani
16
2,66
13
2,33
Juneće meso
kg.
6,41
6,50
Ostala roba i usluge
39
6,58
28
4,95
Krompir
kg.
0,59
0,55
Sopstvena proizvodnja
37
6,28
41
7,28
Pšenično brašno tip 500
kg.
0,64
0,63
587
100,00
564
100,00
Hleb tip 500
kg.
0,95
0,95
Šećer
kg.
0,57
0,68
Kafa
kg.
5,07
5,52
Lozova rakija
litar
10,57
10,01
UKUPNO
3,30
18
Prosječne godišnje cijene nekih proizvoda, EUR
Alkoholna pića i duvan
3,28
Naziv artikla
Pivo
Cigarete kvaliteta b
Jestivo ulje
litar
0,86
0,87
20 kom
0,54
0,56
litar
1,31
1,17
18
19
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
9
CIJENE
POLJOPRIVREDA
10
Promjene indeksa cijena u odnosu na prethodnu godinu
2009
2010
Indeks potrošačkih cijena (CPI)
101,5
100,7
Hrana i bezalkoholna pića
100,0
102,0
Alkoholna pića i duvan
107,8
99,0
Odjeća i obuća
99,9
100,3
Stanovanje
99,7
92,5
Pokućstvo i oprema za kuću
2008
2009
2010
Ukupna poljoprivredna površina
Poljoprivredna površina, ha
516 219
516 070
515 798
Obradiva poljoprivredna površina
189 300
188 889
188 703
2010
93,2
101,0
Upotreba obradivog zemljišta, 1000, ha
2008
2009
Zdravstvo
100,7
105,0
Ozima raž
0,2
0,32
0,26
Prevoz
112,6
106,0
Ozima pšenica
0,83
0,85
0,73
Komunikacije
105,2
100,0
Ječam
0,79
0,81
0,73
99,7
97,8
Ovas
0,22
0,20
0,20
Obrazovanje
100,0
100,1
Ostale žitarice
0,02
0,01
0,04
Restorani i hoteli
115,9
102,1
Mahunaste biljke
2,39
1,82
1,43
Ostala dobra i usluge
101,1
100,7
Krompir
10,23
10,36
10,24
Indeks cijena proizvođača industrij.
proizvoda
96,6
100,4
Povrće
Vađenje ruda i kamena
98,4
84,7
Prerađivačka industrija
96,2
105,3
Proizvodnja električne energije
97,3
91,4
Kultura i rekreacija
18,15
18,40
18,27
Industrijsko bilje
0,15
0,13
0,13
Krmno bilje
7,95
8,11
7,62
Livade i pašnjaci
452,12
451,46
451,32
Ukupno
493,05
492,47
491,44
Broj stoke, 31. decembar, hilj.
2008
2009
2010
Goveda
106,4
100,8
95,9
73,4
70,4
63,7
209,3
199,7
215,3
Svinje
10,0
12,3
11,2
Konji
5,1
4,9
4,8
432,2
416,7
506,5
krave muzare
Ovce i koze
Živina
20
21
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
11
ŠUMARSTVO
INDUSTRIJA
2008
2009
2010
Pošumljavanje sadnjom u ha
659
361
604
Posječena bruto drvna masa u hilj.m³
595
444
480
lišćara
242
216
224
četinara
353
228
256
Indeksi industrijske proizvodnje, prethodna
godina = 100
INDUSTRIJA UKUPNO
Vađenje ruda i kamena
Vađenje energetskih sirovina
Vađenje ostalih sirovina i materijala
Prerađivačka industrija
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
Proizvodnja kože i predmeta od kože
Prerada drveta i proizvodi od drveta
Proizvodnja papira , izdavanje i štampanje
Proizvodnja hemijskih proizvoda i vlakana
Proizv. proizvoda od gume i plastičnih masa
Proizv. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda
Proizvodnja mašina i uređaja, ostala
Proizv. mašina, uređaja i aparata za domaćinstvo
Proizvodnja saobraćajnih sredstava
Prerađivačka industrija,ostala
Proizvodnja električne energije, gasa i vode
Proizvodnja električne energije, gasa i vode
2008
2009
2010
98,0
117,7
140,3
108,4
88,7
113,6
79,8
215,9
76,0
93,1
65,2
63,5
97,8
87,1
94,4
34,9
85,7
104,1
131,9
131,9
67,8
34,5
57,0
22,4
61,4
88,7
13,6
39,7
65,7
92,8
142,0
57,6
58,0
46,5
109,1
88,0
51,5
97,6
97,6
117,5
158,7
196,1
107,8
97,0
90,6
85,2
23,1
104,5
102,1
109,3
59,6
131,2
85,3
153,0
79,7
77,0
151,1
151,1
12
Proizvodnja i potrošnja električne energije
PROZVODNJA
2008
2009
2010
Bruto
2 828
2 760
4 689
Neto
2 687
2 679
4 022
Primljeno od druge države
1 221
1 184
1 204
Uvoz
1 571
1 151
732
Potrošnja
3 738
3 017
3 211
Isporučeno drugoj državi
908
1 108
1 451
Gubici
725
717
667
Izvoz
108
172
483
22
23
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
13
GRAĐEVINARSTVO
Stambeni fond
SPOLJNA TRGOVINA
2008
Stanovi
Površina u m²
2009
2010
Zemlje sa najvećim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori
221 990
227 803
231 896
14 669 195
15 070 086
15 353 116
66,1
66,2
66,2
Prosječna površina
po stanu u m²
Cijena stanova novogradnje po 1 m²
za Crnu Goru i izabrane gradove, u EUR
14
UVOZ
2009
2010
u mil. EUR
u%
u mil. EUR
u%
1 654,17
100,00
1 657,33
100,00
Srbija
446,09
26,97
432,63
26,10
Njemačka
111,06
6,71
117,12
7,07
Italija
10,62
6,42
99,12
5,98
Grčka
99,55
6,02
115,32
6,96
UKUPNO
2008
2009
2010
Kina
90,34
5,46
88,86
5,36
Crna Gora
1 530
1 250
1 272
Bosna i Herrcegovina
91,12
5,51
123,52
7,45
Podgorica
1 355
1 168
1 137
Švajcarska
54,74
3,31
17,33
1,05
Bar
1 188
1 516
1 479
Hrvatska
80,92
4,89
80,15
4,84
Budva
2 165
1 334
1 714
Slovenija
63,28
3,83
60,24
3,63
Nikšić
1 003
802
752
Austrija
47,43
2,87
49,52
2,99
Ostali
2 806
1 537
1 296
Francuska
27,43
1,66
26,90
1,62
Zemlje sa najvećim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori
IZVOZ
2009
2010
u mil. EUR
u%
u mil. EUR
u%
277,01
100,00
330,34
100,00
Italija
32,95
11,89
48,83
14,78
Srbija
77,29
27,9
74,93
22,68
Grčka
47,8
17,25
56,39
17,07
Slovenija
24,28
8,76
20,57
6,23
Bosna i Hercegovina
17,82
6,43
24,11
7,30
Kosovo
16,26
5,87
18,11
5,48
Njemačka
2,58
0,93
3,12
0,95
Mađarska
11,66
4,21
28,96
8,77
Albanija
6,08
2,2
8,24
2,50
Hrvatska
9,12
3,29
4,04
1,22
Češka
1,05
0,38
5,13
1,55
UKUPNO
24
25
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
15
TURIZAM
Domaći turizam - noćenja
Crna Gora — ukupno
Međunarodni turizam - noćenja
Ukupno
Albanija
BIH
Italija
Njemačka
Republika Makedonija
Ruska federacija
Slovačka
Slovenija
Francuska
Srbija
Češka republika
SAD
Ostale zemlje
SAOBRAĆAJ, SKLASDIŠTENJE I VEZE
2008
7 794 741
2008
6 966 279
154 227
804 714
151 396
137 146
230 249
899 898
76 260
79 066
143 226
2 877 464
241 484
2 1404
1 149 745
2009
7 552 006
2009
6 695 674
192 145
778 455
225 976
109 893
154 530
1 060 510
61 841
84 578
193 983
2 298 720
171 643
22 645
1 340 755
2010
7 964 893
2010
6 977 860
189 074
731 633
199 617
151 843
163 961
1 217 978
52 353
106 016
233 959
2 097 051
165 050
33 820
1 635 505
Domaći turizam - dolasci
Crna Gora - ukupno
2008
1 188 116
2009
1 207 694
2010
1 262 985
Međunarodni turizam - dolasci
Ukupno
Albanija
BIH
Italija
Njemačka
Republika Makedonija
Ruska federacija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Francuska
Češka republika
SAD
Ostale zemlje
2008
1 031 212
30 546
98 763
31 351
22 294
29 428
117 866
10 118
17 887
412 915
24 509
29 704
7 487
198 344
2009
1 044 014
39 263
101 882
42 549
18 329
19 911
145 559
8 908
18 891
338 894
33 080
25 928
6 698
244 122
2010
1 087 794
37 601
103 025
39 987
25 381
24 417
150 194
7 699
22 472
314 836
42 099
24 085
8 769
287 229
Dužina kategorizovanih puteva u km
2008
2009
2010
Dužina kategorizovanih puteva ukupno
Savremeni kolovoz
Tucanik
Zemljani putevi
7 404
4 927
1 806
671
7 624
5 097
1 797
730
7 763
5 365
1 684
714
Dužina željezničke pruge
Stvarna dužina pruge u km
Broj stanica
2008
250
47
2009
250
47
2010
250
47
Prevoz putnika u hiljadama
Drumski saobraćaj
Gradski saobraćaj
Željeznički saobraćaj
Vazdušni saobraćaj
2008
5 503
1 547
1 031
1 109
2009
5 536
544
852
956
2010
6 209
590
755
1 205
Prevoz robe
Drumski saobraćaj (u hilj.tona)
Željeznički saobraćaj (u hilj. tona)
Vazdušni saobraćaj (u tonama)
2008
2 468
1 740
1 490
2009
1 724
854
1 477
2010
1 839
1 213
2 159
2008
187 318
298
2009
178 919
283
2010
164 653
266
2008
2009
2010
1 715
1 683
1 494
48
1 667
52
1 631
54
1 440
Automobili
Putnički automobili ukupno
na 1000 stanovnika
Saobraćajne nezgode
Saobraćajne nezgode
sa poginulim i povrijeđenim
sa poginulim
sa povrijeđenim
Telefonske usluge
Pretplatnici fiksne telefonije
na 1000 stanovnika
Pretplatnici mobilne mreže
na 1000 stanovnika
2008
2009
2010
169 444
166 805
167 720
269
265
271
1 011 244
1 573 151
1 393 297
1 608
2 491
2 252
26
16
27
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
17
OBRAZOVANJE
KULTURA I INFORMISANJE 2008/2009
2009/2010
Osnovno obrazovanje
442
437
72 993
djevojčice
35 633
34 990
dječaci
38 491
38 003
Broj nastavnika
5 039
4 950
Žene
3 578
3 566
Muškarci
1 461
1 384
Srednje obrazovanje
broj škola
2010
Profesionalna pozorišta
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Dječja pozorišta
broj predstava
posjetioci u hiljadama
5
7
7
188
198
260
47
43
57
2
2
2
218
263
287
53
36
49
Amaterska pozorišta
1
1
1
broj predstava
9
26
34
posjetioci u hiljadama
2
35
39
47
49
31 274
31 643
djevojčice
15 344
15 626
radio stanice
42
49
40
dječaci
15 930
16 017
televizijske stanice
19
22
20
Broj nastavnika
2 243
2 366
12
9
9
Žene
1 368
1 407
2
2
11
875
959
26
242
256
Broj učenika
Muškarci
Broj fakulteta i akademija
Radio i televizija
Bioskopi
broj predstava u hilj.
posjetioci u hiljadama
Muzeji
Više i visoko obrazovanje
Broj
-
24
-
Posjetioci u hilj.
-
169
-
Broj
-
-
15
Čitaoci u hilj.
-
-
40
76
38
39
Broj studenata
20 490
21 199
Žene
11 048
11 268
Biblioteke
9 442
9 931
1 405
1 522
Žene
608
695
Publikovanje
Muškarci
797
827
Listovi
Muškarci
Broj nastavnika
1)
2009
Pozorišta
74 130
Broj škola 1)
Broj učenika
2008
18
Broj škola čine: četvororazredne, osmo i devetorazredne škole
Časopisi
Knjige i brošure
98
86
100
129
99
1 105
1 328
1 104
Muzeji i biblioteke su trogodišnja istraživanja
28
29
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
19
ZDRAVSTVO
PENZIJSKO OSIGURANJE
2009
Ukupno
2010
na 10000
stanovnika
Ukupno
na 10000
stanovnika
Bolesničke postelje
3 922
62,2
3 951
63,2
Ljekari- ukupno
1 346
21,4
1 276
20,4
972
15,4
477
7,6
specijalisti
Stomatolozi
Ispisani bolesnici
Farmaceuti
37
0,6
30
0,5
92 057
14,61)
95 191
15,2
92
1,5
91
1,5
Penzioneri
2009
2010
Ukupno
96 334
99 196
Starosne penzije
44 500
46 889
Invalidske penzije
24 135
24 104
Porodične penzije
27 699
28 203
15,3
15,9
Učešće penzionera u ukupnom
stanovištvu, %
20
Izvor: Fond PIO CG
Podaci uključuju i Institut “DR. Simo Milošević”, AD Igalo
1
) Na 100 stanovnika
Izvor: Institut za zdravlje RCG
30
31
Crna Gora u brojkama 2011
Crna Gora u brojkama 2011
21
PRAVOSUĐE
Osuđena punoljetna i maloljetna lica prema krivičnom djelu
Ubistva
Silovanje
Krađa
2009
2010
19
32
3
8
1 263
744
Razbojništvo
25
32
Oduzimanje motornih vozila
24
19
Prevara
126
93
Falsifikovanje
363
29
Ugrožavanje javnog saobraćaja
Ukupno
32
Crna Gora u brojkama 2011
909
543
2 732
1 500
Download

Crna Gora u brojkama 2011