ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ
ÚSTA V DIONÝZA ŠTÚRA
GEOANAL YTICKÉ LABORATÓRIÁ
AKREDITOV ANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM
REFERENČNÉ
LABORATÓRIUM
MINISTERSTVA
MARKUŠOVSKÁ CESTA l
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Atest kvality biopaliva - drevné pelety
podl'a normy DIN plus:2006 a Č-Norm M 7135
Objednávatel':
MT PELET s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
Atest vypracoval:
Vedúci laboratória:
)!:,~
Y
RNDr. Katarína Uhrinová, PhD.
Ing. Daniela Mackových, CSc. .
I (,I\/'-"~
Spišská Nová Ves, október 2012
1/5
Hodnotenie kvality drevných peliet
vykonané podľa normy DIN plus:2006 a ä-Norm M 7135
V týchto normách sú stanovené požiadavky na výlisky z prírodného dreva a ich skúšanie.
Výlisky sú určené na použitie vo vykurovacích zariadeniach.
1. Definície
Pre aplikáciu tejto normy platia nasledovné definície:
Prírodné drevo:
Drevo, ktoré bolo výlučne vystavené mechanickému
škodlivými látkami kontaminované iba nepatrne.
opracovaniu a pri jeho použití bolo
Drevený výlisok:
Drevené výlisky sú výliskami bez spojiva z prírodného dreva včítane priľnúce] kôry.
Drevené výlisky môžu byť označené ako drevné brikety alebo drevné pelety.
2. Požiadavky
2.1 Rozmery
Ta b u/'ka 1 Rozmery pre drevné pelety
Rozmery
Dlžka
(mm)
DIN plus
< 5*d
:55*d
O-Norm M 7135
:54*d
:5400
Priemer "d"
(mm)
4:5d<10
4:5d<10
(HP 1)
10:5d<40 (HP 2)
40:5d<120 (HP 3)
2.2 Tvar prierezu
Dovolené sú jednoduché
geometrické
obdlžnikový, kruhový alebo oválny.
tvary
prierezu,
ako
napríklad
štvorcový,
2.3 Objemová hmotnosť
Objemová hmotnosť drevených výliskov musí byť väčšia ako 1,12 kg/dm3 - DIN plus.
V zmysle O-Norm M 7135 väčšia ako 1,12 kg/dm3 pre veľkosť HP1 a väčšia ako
1,0 kg/dm3 pre veľkosť HP2 a HP3.
2.4 Oder
V zmysle DIN plus oder nesmie byť väčší ako 2,3 %. V zmysle O-Norm M 7135 pre HP1
oder nesmie byť väčší ako 2,3 %, pre HP2 a HP3 sa oder nepožaduje.
2/5
-
--
----------------------------------
2.5
Podiel vody
Podiel vody drevených výliskov nesmie prekročiť 10 %.
2.6
Popol
Obsah popola (bez vody) drevených výliskov nesmie prekročiť 0,5 %.
2.7 Výhrevnosť
Výhrevnosť (bez vody) musí byť väčšia ako 18 MJ/kg.
2.8 Stopové látky
Obsah stopových látok nesmie prekročiť
určená na látku bez obsahu vody.
limity uvedené v tab.2. Medzná hodnota je
Tabul'ka 2'
Medzné hodnoty pre stopové látky podľa DIN plus
Analyt
Medzná hodnota
Síra
Chlór
Dusík
Arzén
Kadmium
Chróm
Meď
Ortuť
Olovo
Zinok
Extrahovateľné organicky viazané halogény (ako
súčtový parameter EOX). Nesmú byť použité na
výpočet pre jednotlivú zložku.
0,04 %
0,02 %
0,3%
0,8 mg/kg
0,5 mg/kg
8 mg/kg
5 mg/kg
0,05 mg/kg
10 mg/kg
100 mg/kg
3 mg/kg
Medzné hodnoty pre stopové látky podľa O-Norm M 7135
Síra
Chlór
Dusík
0,04 %
0,02 %
0,3 %
3 Odber vzoriek a ich príprava
Odber z prúdiaceho materiálu
Vzorka sa odoberá z "toku materiálu" minimálne piatich
o hmotnosti 0,5 kg.
námatkových
vzoriek, každá
Materiál vzoriek sa má odoberať tak, aby medzi odbermi striedavo vykonávanými v danom
čase prešiel trasou dopravníka určitý násobok množstva (minimálne 1O-násobok)
jednotlivej vzorky.
3/5
Odber zo skládky tovaru
Vzorka sa odoberie z minimálne 5 miest, každá o hmotnosti minimálne 0,5 kg.
Vzorka na analytické skúšanie sa pripraví zosypom jednotlivých čiastkových odberov.
4 Skúšanie
4.1
Rozmery
Premeraním minimálne 10 drevených výliskov.
4.2 Analýzy
Vzorka drevných peliet bola analyzovaná v Geoanalytických laboratóriách Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi, akreditovanom skúšobnom
laboratóriu podľa EN ISO 17025:2005 ("Všeobecné požiadavky na odbornú spôsobilosť
skúšobných a kalibračných laboratórií"). Analýza bola uskutočnená podľa akreditovaných
metodík.
5 Skúšobný protokol
Skúšobný protokol musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a)
b)
c)
d)
všetky potrebné údaje na kompletné označenie vzorky;
aplikované skúšky s poukázaním na túto normu;
zistené výsledky;
všetky podrobnosti ohľadne vykonania skúšky
6 Označenie
Balenie drevných peliet ponúkaných na predaj musí obsahovať nasledovné údaje:
a)
b)
c)
d)
názov alebo znak výrobcu resp. dodávateľa;
bližšie určenie drevných peliet s udaním veľkostnej triedy;
menovitú hmotnosť;
upozornenia ohľadne primeraného uskladnenia a spaľovania drevných peliet,
predovšetkým upozornenie, že spaľovanie sa smie uskutočniť iba v na to vhodných
a povolených ohniskách (viď návod k použitiu ohniska)
4/5
Hodnotenie vzorky
Hodnotená je vzorka drevných peliet dodaná spoločnosťou:
MT PELET s.r.o.
Priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba
Popis vzorky:
Označenie:
Typ vzorky:
Vzorky odobral:
Dátum dodania do laboratória:
Miesto odberu:
Analýza:
kusové drevné pelety svetlohnedej farby
drevné pelety
biopalivo
objednávateľ
20. 9. 2012
neudané
označenie vzorky -Iab. číslo 12-005038
Protokol o skúške Č. 654/2012
Tabu/'ka 3'
Požiadavka
Hodnotené
DIN plus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
normy
Výsledky
analýzy
parametre
Dfžka [mm]
Priemer [mm]
Tvar prierezu
Objemová hmotnosť
Sypná hmotnosť
Oder
30 s
60 s
Wt(r)
Voda celková
Popol (bez vody)
A(d)
Výhrevnosť
Oj (d)
Drevné pelety
Lab.číslo - 12-005038
0- Norm
M 7135
< 5*d
4::;d<10
::;5*d
4::;d<10
>1,12kg/dm"
nie je určená
< 2,3%
> 1,12 kg/dm"
nie je určená
< 2,3 %
max 10%
max 0,5%
> 18 MJ/kg
max 10%
max 0,5%
> 18 MJ/kg
<40
(HP 1)
6
Hodnotenie
vyhovuje +
nevyhovuje -
Trieda HP 1
Kruhový
-
-
0,50%
0,90%
7,94%
0,29 %
18,9 MJ/kg
+
+
+
+
(bez vody)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Stopové látky (11
Síra
Chlór
Dusík
Arzén
Kadmium
Chróm
Meď
Ortuť
Olovo
Zinok
Extrahovatel'né
org. viazané
halogény
(1) výsledky sú
S
CI
N
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Pb
Zn
EOX
maximálne
0,04%
0,02%
0,30%
0,8 mg/kg
0,5 mg/kg
8 mg/kg
5 mg/kg
0,05 mg/kg
10 mg/kg
100 mg/kg
3 mg/kg
prepočítané
0,04%
0,02%
0,30%
nie je určené
0,01 %
<0,01 %
0,30%
<0,8 mg/kg
<0,5 mg/kg
<5 mg/kg
<5 mg/kg
0,02 mg/kg
<5 mg/kg
12 mg/kg
<1 mg/kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
na suchý stav
Celkové hodnotenie:
Vzorka drevných peliet vyhovuje požiadavkám
všetkých stanovovaných parametroch.
normy DIN plus a O-Norm M 7135 vo
Príloha: Protokol o skúške Č. 654/2012
5/5
Štátny geologický ústav Dionýza Stúra,držiter certifikátu ISO 9001/2008
Geoanalytické laboratóriá
Akreditované skúšobné laboratórium podla STN EN ISO/lEe 17025:2005
Referenčné laboratórium MLP SR pre geológiu a LP
Markušovská cesta 1,05240 Spišská Nová Ves, tel. ,fax : 053 4426096
\\~\\"I"II'l11
_
/~\~SNASg
Dac-MRA
.,
-::;~~l
r>. '\
'/.
l'
11/1/1,,1,,\\~\\
PROTOKOL O SKÚŠKE
Reg, No, 042/S-004
----.--
..----.---
č.654/2012
Strana 1 z počtu 1
Počet príloh:
Počet výtlačkov:
Výtlačok číslo:
3
1
Objednávateľ:
Zodpov. prac ..
Tel:
Fax:
Objednávka:
Zákazka'
Počet vzoriek'
MT PELET s.r.o., Priemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba
Ing. Baldovič
Údaje o vzorkách:
Označenie:
Typ vzorky:
Popis vzorky:
~\
°
Dátum prevzatia vzoriek:
Dátum vykonania skúšok od :
do:
Dátum vystavenia protokolu:
20.9.2012
12-00868
1
drevené pelety
biopalivo
Vzorky odobral:
Miesto odberu:
Dátum a čas odberu :
20.9.2012
20.9.2012
3.10.2012
3.10.2012
objednávater
Výsledky skúšok
Meraná veličina
spainé teplo
výhrevnosť
výhrevnosť
výhrevnosť
celková voda
celková síra
celková síra
obsah popola
element. analýza
Q s(d)
Qí(d)
Q i(r)
Q í(daf)
Wt(r)
S t(d)
S t(r)
A(d)
e (d)
H (d)
N (d)
chlór
CI
arzén
As
kadmium
Cd
chr6m
Cr
meď
Cu
ortuť
Hg
olovo
Pb
zinok
Zn
extr.org. viaz.haloq,
EOX
dlžka
rozmery peliet
príemer
tvar prierezu
oder
30 s
oder
60 s
Rozšírená neistota
Lab.čísloOznačenieJednotka
[MJ/kg]
[MJ/kg]
[MJ/kg]
[MJ/kg]
1%1
1'10,1
1'!l,1
1 %1
1 %1
1'1.,1
1%1
1%1
1
1
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mm]
[mm]
['lo]
['lo]
12-005038
drevené
pelety
20,3
18,9
17,2
19,0
7,94
0,01
0,01
0,29
52,2
6,55
0,30
<0,01
<0,8
<0,5
<5
<5
0,02
<5
12
<1
<40
6
kruhový
0,50
0,90
Rozš. neist.
['lo]
Medza
stanovenia
Metóda
Metodický
predpis
Typ
skúšky
2
2
2
2
5
15
15
10
2
3
20
30
25
20
15
10
15
15
10
15
5,00
5,00
5,00
5,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,8
0,5
5
5
0,01
5
5
1
K
PN 16.1
PN 16.1
PN 16.1
PN 16.2
PN 16.3
PN 16.7
PN 16.5
PN 16.5
PN 16.7
PN 16.7
PN 16.7
PN 3.2
PN 3.2
PN 3.2
PN 3.2
PN 3.2
PN 1.12
PN 3.2
PN 3.2
PN 8.1
A
A
A
A
K
K
K
G
G
G
G
EA
EA
EA
RFS
RFS
RFS
RFS
RFS
AAS
RFS
RFS
e
L
L
Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.
Protokol o skúške môže byť bez súhlasu skúšobného laboratória reprodukovaný iba ako celok.
Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám osebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku
orgánom uderujúcim certifikáciu alebo akýmkofvek iným orgánom.
Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákaznikovi.
Akceptované sú písomne podané žiadosti.
Popis skratiek:
stav paliva-pôvodný
d
stav paliva-bezvodý
G
gravimetria
EA
elementárna analýza s tepelno vodivostným detektorom
K
kalorimetria
AAS
atómová absorpčná spektrometria
RFS
räntgenftuorescenčná spektrometria
e
coulometria
L
Ligno-Tesler
PN
podniková norma
Typ skúšky
A - akreditovaná, N - neakreditovaná, SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná
RNDr. Nováková Jarmila
vedúca lab. anorg. analýz
Protokol o skúške schválil:
RNDr. Findura Ľubomír
vedúci oddelenia prevádzky
a prípravy vzoriek
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SN
SN
relatívna kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia k=2
Protokol o skúške vyhotovil:
A
A
f~-
Download

Atest kvality biopaliva - drevné pelety