Protokol o skúške č. 48302/2013
Názov a adresa skúšobného laboratória:
Názov a adresa zákazníka:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o..
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31 329 209
Pracovisko:
BRAND FOOD s.r.o.
M.Rázusa 4822/34A
955 01 Topoľčany
Skúšobné laboratórium Nové Zámky
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/6429286, 035/6428336, fax: 035/6447011
IČO: 44999984
[email protected], [email protected], www.eurofins.sk
Informácie o vzorke:
Názov výrobku:
Slnečnicová drť
Informácie o odbere vzorky:
Vzorku odobral:
zákazník
Dátum prevzatia vzorky: 30.05.2013 Dátum vykonania skúšky: 30.05.2013 - 07.06.2013 Dátum vystavenia protokolu: 07.06.2013
Mikrobiologické skúšky
Parameter
Jednotka
Povolená
hodnota
Výsledok
merania
bez/25g
neprítomná
neprítomná
Povolená
hodnota
Výsledok
merania
-
54,23
4,15
19,95
Salmonella sp.
Fyzikálne a chemické skúšky
Parameter
Tuk
Vlhkosť
Celkové bielkoviny
Jednotka
%
%
%
Neistota
merania*
-
Neistota
merania*
2%
2%
6%
Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
STN EN ISO 6579
SL H TS
NZ V
Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
ŠPP ORG.M.021 gravimetria
ŠPP INO.M.041 gravimetria
ŠPP INO.M.040 odmerná analýza
(Kjeldahl)
A
SL H TS
NZ NZ NZ -
Posúdenie súladu/nesúladu:
A
A
A
Výsledok merania sledovaného mikrobiologického parametra analyzovanej vzorky je v súlade s požiadavkou Prílohy č.22 Olejnaté semená rastlín, jedlé obilie
vrátane ryže, strukoviny a výrobky z nich, k štvrtej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR Výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL upravujúca
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie.
Konštatovanie(nia) súladu/nesúladu so špecifikáciou (alebo požiadavkami) vychádza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozšírenú neistotu výsledkov meraní, na
ktorých je založené rozhodnutie o súlade/nesúlade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.
Posúdenie súladu/nesúladu nie je možné zamieňať za výsledky posúdenia zhody vykonané inšpekčným alebo certifikačným orgánom.
Vysvetlivky:
H - hodnotenie
TS - typ skúšky
V - vyhovuje
A - akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
NE - nevyhovuje
N - neakreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
ŠPP, LS-PP-CH - štandardný pracovný postup
SA - akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
ND - danou metódou nedetekovateľné
SN - neakreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné množstvo
m - najvyššia povolená hodnota pri jednovzorkovom hodnotení
M, c - "M" je najvyššia povolená hodnota pre počet vzoriek "c" z 5 pri päťvzorkovom hodnotení
* - rozšírená neistota určená s koeficientom rozšírenia k=2 (s pravdepodobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania.
- rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania.
- rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania.
SL - laboratórium vykonávajúce skúšku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov
FRA - skúška je v rámci flexibilného rozsahu akreditácie
ČIA - skúška akreditovaná len Českým inštitútom pre akreditáciu
SNAS - skúška akreditovaná len Slovenskou národnou akreditačnou službou
Protokol o skúške č.: 48302/2013
Strana
1 / 2
Prehlásenie:
Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru.
Výsledok označený v tomto protokole ako neakreditovaná skúška nie je predmetom akreditácie.
Výsledok označený v tomto protokole ako subdodávka je výsledkom merania subdodávateľa na základe kontraktu.
Protokol môže byť reprodukovaný alebo včleňovaný do propagačných materiálov len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
SNAS a ČIA sú signatármi Dohovoru o vzájomnom uznávaní MRA ILAC.
Výsledky analýz elektronicky validoval:
Vyhotovil: Marcela Vargová
Číslo dokumentu: 33164/2013
Protokol o skúške č.: 48302/2013
Ing. Ladislav Nagy
Protokol o skúške schválil:
Ing. Ladislav Nagy
odborný pracovník
Strana
2 / 2
TEST CERTIFICATE No.: 48302/2013
Testing laboratory:
Customer:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Slovakia
Place of work:
BRAND FOOD s.r.o.
Testing laboratory Nové Zámky
M.Rázusa 4822/34A
955 01 Topoľčany
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, Slovakia
tel.: +421-35-6429286, +421-35-6428336
fax: +421-35-6447011
[email protected], [email protected], www.eurofins.sk
Product's information:
Description:
Sunflower flour
Information about Sampling:
Sampler: customer
Date of Sample Receipt:
Microbiological tests
Parameter
Salmonella sp.
Date of Testing: 30.05.2013 - 07.06.2013
30.05.2013
Unit
Allowed
Value
1
25g
absence
absence
Physical and chemical tests
Parameter
Fat
Moisture
Total protein
Unit
%
%
%
2
Allowed
Value
-
Measured Value
3
4
5
Certificate issued on: 07.06.2013
Uncertainty*
-
Measured
Value
Uncertainty*
54,23
4,15
19,95
2%
2%
6%
Testing method
/Process variance
STN EN ISO 6579
Testing method
/Process variance
SL E
TT
NZ S
A
SL E TT
ŠPP ORG.M.021 gravimetric method
ŠPP INO.M.041 gravimetria
ŠPP INO.M.040
(Kjeldahl)
NZ NZ NZ -
Appraisal of accordance/disordance:
A
A
A
Tested sample is satisfied according to Codex Alimentarius No. 06267/2006-SL of Slovak Republic, part No. 22 - oilseeds, edible grains, rice, legumes and their
products.
Warning: Test results cannot be substituted by any inspection or certification of products.
Notes:
E - evaluation
TT - type of test
S - satisfied
A - accredited test executed at the own test laboratory
NS - not satisfied
N - non accredited test executed at the own test laboratory
ŠPP, LS-PP-CH - Standard operation procedure
SA - accredited test executed under the subcontract
ND - not detected by given method
SN - unaccredited test executed under the subcontract
CFU - Colony forming unit
NM - necessary quantity
m - the highest allowed value at the case of one sample
M, c - "M" highest allowed value for the number "c" at the case of 5 sample`s evaluation
* - uncertainty determined by extension coefficient k=2 (with probability of 95%) does not include the uncertainty of sampling.
- uncertainty given in units of analysed parameter reflects the uncertainty to the result of measurement.
- uncertainty given in % reflects the uncertainty from the result of measurement.
SL - analysing laboratory: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov
Disclaimer:
Gauges and measuring equipment used for testing were calibrated or attested in accordance with the valid metrological instructions.
The above mentioned test results refer to the tested sample only!
The result given in this Test Certificate and marked as non accredited test shall not be a subject of accreditation.
The result given in this Test Certificate and marked as sub- delivery is the result of a Subcontractor's gauging made under the terms and conditions of a contract
concluded eith him.
It´s not possible reproduce or incorporate the test certificate into promotional materials without laboratory written authorization!
SNAS and ČIA are a Signatory to the Multilateral Agreement MRA ILAC on the certificate mentioned area and have had license for using the combinated
mark MRA.
Test Certificate No.: 48302/2013
Page
1 / 2
Tests results have been electronically validated by:
Worked out by: Marcela Vargová
No. of document: 33165/2013
Test Certificate No.: 48302/2013
Ing. Ladislav Nagy
Test Certificate approved by:
Ing. Ladislav Nagy
Expert specialist
Page
2 / 2
Download

Protokol o skúške č. 48302/2013