Protokol o skúške č. 114657/2014
Názov a adresa skúšobného laboratória:
Názov a adresa zákazníka:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o..
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31 329 209
Pracovisko:
Klub KVAPKA s.r.o.
Tichomíra Milkina 2
917 00 Trnava
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
tel.: 035/6429286, 035/6428336, fax: 035/6447011
IČO: 36 364 207
Skúšobné laboratórium Nové Zámky
[email protected], [email protected], www.eurofins.sk
Informácie o vzorke:
Materiál:
Bazénová voda - MZ SR Vyhl.č.308/2012
Označenie vzorky: bazén pre dojčatá (ulica Milkina)
Spôsob uskladnenia a konzervácie: temperovaný sklad (1 až 5) °C
Informácie o odbere vzorky:
Dátum odberu:
Vzorku odobral:
03.11.2014 ,13:40
Chalupka Martin
Teplota pri odbere: 32 /°C
Metóda odberu:
ŠPP-002
Miesto odberu:
Postup odberu:
Plán odberu:
Klub Kvapka, Trnava
bodová vzorka
Protokol o odbere č. 114657/2014
Dátum prevzatia vzorky: 03.11.2014 Dátum vykonania skúšky: 03.11.2014 - 10.11.2014 Dátum vystavenia protokolu: 11.11.2014
Mikrobiologické skúšky
Parameter
Escherichia coli
Konzumenty
Producenty
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C
Črevné enterokoky
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Jednotka
Povolená
hodnota
KTJ/100ml
jedince/ml
jedince/ml
KTJ/ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml
m 10
m 50
m 2x102
m 1x102
m 10
m1
m1
Výsledok
merania
Neistota
merania*
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
-
Výsledok
merania
Neistota
merania*
<0,5
-
Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
STN EN ISO 9308 - 1
STN 757711
STN 757711
STN EN ISO 6222
STN EN ISO 7899-2
STN EN ISO 16266
ŠPP MB.M.028
SL H TS
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
V A
V N
V N
V A
V A
V A
V A
Fyzikálne a chemické skúšky
Parameter
Chemická spotreba kyslíka
manganistanom
pH
Chlór voľný
Chlór viazaný
Parameter
Priehľadnosť
Jednotka
Povolená
hodnota
mg/l
max. 3
bez jedn.
mg/l
6,50 - 7,80
max. 0,3
7,30
0,3
20%
mg/l
max. 0,3
0,14
-
Jednotka
bez
Výsledok
viditeľnosť na dno
Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
SL H TS
ŠPP INO.M.031 odmerná analýza
NZ V
ŠPP INO.M.006/B potenciometria
ŠPP INO.M.070/B spektrofotometria
(terén)
ŠPP INO.M.070/B fotometria -výpočet
NZ V N
NZ V A
Skúšobná metóda
/Odchýlka z postupu
ŠPP-002
NZ V
-
SL H TS
NZ V N
Posúdenie súladu/nesúladu:
Výsledky meraní sledovaných mikrobiologických parametrov analyzovanej vzorky vody sú v súlade s požiadavkami na kvalitu vody na kúpanie podľa Vyhlášky
MZ SR č.308/2012 Z.z. zo dňa 1.10.2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch,
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.
Výsledky meraní sledovaných fyzikálnych a chemických parametrov analyzovanej vzorky vody sú v súlade s požiadavkami na kvalitu vody na kúpanie podľa
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 z 1.10.2012 o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na
prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.
Konštatovanie(nia) súladu/nesúladu so špecifikáciou (alebo požiadavkami) vychádza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozšírenú neistotu výsledkov meraní, na
ktorých je založené rozhodnutie o súlade/nesúlade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.
Posúdenie súladu/nesúladu nie je možné zamieňať za výsledky posúdenia zhody vykonané inšpekčným alebo certifikačným orgánom.
Protokol o skúške č.: 114657/2014
A
Strana
1 / 2
Vysvetlivky:
H - hodnotenie
TS - typ skúšky
V - vyhovuje
A - akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
NE - nevyhovuje
N - neakreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
ŠPP, LS-PP-CH - štandardný pracovný postup
SA - akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
ND - danou metódou nedetekovateľné
SN - neakreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné množstvo
m - najvyššia povolená hodnota pri jednovzorkovom hodnotení
M, c - "M" je najvyššia povolená hodnota pre počet vzoriek "c" z 5 pri päťvzorkovom hodnotení
* - rozšírená neistota určená s koeficientom rozšírenia k=2 (s pravdepodobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania.
- rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania.
- rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania.
SL - laboratórium vykonávajúce skúšku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov
Prehlásenie:
Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru.
Výsledok označený v tomto protokole ako neakreditovaná skúška nie je predmetom akreditácie.
Výsledok označený v tomto protokole ako subdodávka je výsledkom merania subdodávateľa na základe kontraktu.
Protokol môže byť reprodukovaný alebo včleňovaný do propagačných materiálov len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
SNAS je signatárom dohovoru o vzájomnom uznávaní MRA ILAC.
Výsledky analýz elektronicky validoval:
Vyhotovil: Katarína Weisová
Číslo dokumentu: 78450/2014
Protokol o skúške č.: 114657/2014
Mgr. Andrea Bereková
Protokol o skúške schválil:
Mgr. Andrea Bereková
zástupca vedúcej Oddelenia chémie
Strana
2 / 2
Download

Aktuálny protokol o skúške bazénovej vody – bazén