KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A
Predávajúci:
NEXT TRADE, S. r. o.
Sídlo: Banská 4 , 9 1 5 0 1 N o v é M ě s t o n a d V á h o m
Poštová a d r e s a : Banská 4 , 9 1 5 0 1 N o v é M ě s t o n a d V á h o m
IČO/DIČ/IČ DPH: 3 6 3 2 4 8 2 5 / 2 0 2 0 1 8 3 4 5 1 / S K 2 0 2 0 1 8 3 4 5 1
Bank. S p o j e n i e : T a t r a Banka, číslo ú č t u : 2 6 2 7 7 2 4 7 0 6 / 1 1 0 0
Tel/fax/e-mail: 032-7710500/032-7710499/nexttrade(anexttrade.sk
Z a s t ú p e n ý : Z d e n o G o n o , konáte!"
Zapísaný v o b c h . r e g i s t r i O k r e s n é h o s u d u v T r e n č í n e
O d d : Sro, v l . č. 1 3 3 6 3 / R
Kupujúci:
Z á k l a d n á škola s m a t e r s k o u š k o l o u
Sídlo: Lán č. 3 1 4 , 0 2 9 53 Breza
IČO /DIČ : 37 81 29 4 7 / 2 0 2 1 6 7 8 3 8 4
Bank. S p o j e n i e : 4 0 4 0 7 5 3 0 0 5 / 5 6 0 0
Tel/fax/e-mail: 0 4 3 - 5 5 7 6 2 2 1 / [email protected]
Z a s t ú p e n ý : r i a d i t e f k a PaedDr. Eva Rabčanová
Zapísaný v o b c h . r e g i s t r i O k r e s n é h o s ú d u :
Odd:
, vl. č
Všeobecné ustanovenie
Tieto všeobecné o b c h o d n é p o d m i e n k y upravujú obchodno-závázkové vztahy, k t o r é vznikajú pri
dodávaní t o v a r u spoločnosťou ako p r e d á v a j ú c i m .
II.
Dodanie tovaru
1.
Dodanie t o v a r u sa uskutočňuje na základe o b j e d n á v k y k u p u j ú c e h o p o t v r d e n e j u o b c h o d n é h o
z á s t u p c ů s p o l o č n o s t i r e s p . v sídle s p o l o č n o s t i . Súčasťou p r v e j o b j e d n á v k y k u p u j ú c e h o j e d o k l a d
p r e u k a z u j ú c i j e h o ž i v n o s t e n s k é a l e b o iné o p r á v n e n i e a o p r á v n e n i e a k o o s o b y k o n a ť v j e h o
m e n e . P o t v r d e n á o b j e d n á v k a sa p o v a ž u j e za n á v r h na u z a t v o r e n i e k ú p n e j z m l u v y .
2.
Objednávka musí obsahovat' identifikačné údaje k u p u j ú c e h o , d r u h , m n o ž s t v o a akosť t o v a r u a
čas a m i e s t o j e h o d o d a n i a .
3.
S p o l o č n o s ť sa zavazuje na v l a s t n ě n á k l a d y d o d a ť t o v a r v r o z s a h u p o ž a d o v a n o m k u p u j ú c i m ,
o d o v z d a ť doklady, k t o r é sa na t o v a r vzťahujú a umožnit' k u p u j ú c e m u n a d o b u d n ú ť vlastnické
p r á v o k t o v a r u . S p o l o č n o s ť d o d á v á t o v a r len n a m i e s t o d o d a n i a n a ú z e m í S l o v e n s k e j r e p u b l i k y .
D o d a n i e t o v a r u sa p o v a ž u j e za p r i j a t i e n á v r h u na u z a t v o r e n i e k ú p n e j z m l u v y .
4.
S p o l o č n o s ť z o d p o v e d á z a t o , ž e d o d á v a n ý t o v a r n e m á ž i a d n e p r á v n ě ani iné v a d y a z o d p o v e d á
p r á v n y m a iným p r e d p i s o m , k t o r é sa naň vzťahujú; spoločnosť nezodpovedá k u p u j ú c e m u za
škodu spósobenú neuskutočnením dodáním tovaru.
III.
P r e v z a t i e t o v a r u , k ú p n a cena a n a d o b u d n u t i e vlastnického práva k t o v a r u k u p u j ú c i m
1.
Kupujúci je povinný tovar prezrieť s o d b o r n o u starostlivosťou pri d o d a n í t o v a r u a uplatnit'
nároky z vád d o d a n é h o t o v a r u ; na neskór uplatněné vady spoločnosť neprihliadne.
2.
Kupujúci je p o v i n n ý d o d a n ý t o v a r prevziať; t o v a r sa považuje za převzatý p o t v r d e n í m faktury,
ktorá
slúži
aj
ako
dodací
list,
kupujúcim.
Prevzatím
tovaru
prechádza
na
kupujúceho
nebezpečenstvo škody na tovare.
3.
Ak
kupujúci
odmietne
prevziať čo
len
časť
dodaného
tovaru,
je
spoločnosť oprávněná
odmietnuť dodanie tovaru.
4.
K u p u j ú c i j e p o v i n n ý zaplatit' k ú p n u c e n u p o d i a a k t u á l n e h o cenníka s p o l o č n o s t i , a t o v h o t o v o s t i
k r u k á m pri převzatí t o v a r u na p o d k l a d e v y h o t o v e n e j f a k t u r y , v k ú p n e j cene sú z a h r n u t é aj
náklady spoločnosti spojené s d o p r a v o u t o v a r u a s j e h o vyložením v mieste dodania. O převzatí
kúpnej ceny spoločnosť vyhotoví příjmový pokladničný doklad.
5.
V jednotlivých prípadoch je obchodný zástupca spoločnosti, na základe žiadosti kupujúceho, oprávněný určiť
lehotu na zaplatenie kúpnej ceny, nie však dlhšiu ako 7 kalendárnych dní.
6.
P r e d á v a j ú c i a k u p u j ú c i sa súčasne v s ú l a d e s t o u t o z m l u v o u d o h o d l i , že v p ř í p a d e ak je k u p u j ú c i
v z m y s l e t e j t o z m l u v y p r á v n i c k o u o s o b o u a k ú p n a cena n e b u d e z o s t r a n y k u p u j ú c e h o u h r a d e n á
v z m y s l e p l a t o b n ý c h p o d m i e n o k a to a n i v l e h o t e 30 d n í po s p l a t n o s t i , š t a t u t á r n y zástupca
p r á v n i c k e j o s o b y p ř i s t u p u j e k závazku v y p l ý v a j ú c e h o z t e j t o z m l u v y v z m y s l e § 5 3 3 - 5 3 4 OZ, čo
s v o j i m p o d p i s o m p o d t u t o z m l u v u účastníci v z á j o m n e p o t v r d z u j ú .
7.
Zaplatením kúpnej ceny nadobúda kupujúci vlastnické právo k d o d a n é m u t o v a r u .
IV.
Závěrečné ustanovenia
1.
Tieto
všeobecné
obchodné
podmienky
sú
dostupné
v sídle
spoločnosti
resp.
u každého
o b c h o d n é h o zástupců spoločnosti.
2.
Kupujúci
podpisom
týchto
obchodných
podmienok
vyhlašuje,
že
sa
so
zněním
týchto
v š e o b e c n ý c h o b c h o d n ý c h p o d m i e n o k o b o z n á m i l , p o r o z u m ě l ich o b s a h u a t i e t o p ř i j í m á .
3.
4.
Zmluva je platná
a ú č i n n á d e ň p o j e j z v e ř e j n ě n í n a w e b s t r á n k e školy.
O t á z k y t ý m i t o v š e o b e c n ý m i o b c h o d n ý m i p o d m i e n k a m i n e r i e š e n é s a riešia p o d i a O b c h o d n é h o
z á k o n n í k a a súvisiacich p r á v n y c h p r e d p i s o v .
V N o v o m M e s t e nad V á h o m , dňa
Za NEXTTRADE, s.r.o.
konatef
V Breze, d ň a
Za
ZŠsMŠBreza
kupujúci
KÚPNA ZMLUVA
(uzavretá podia § 588 a nasl. Obč. z.)
1. Predávajúci:
2. Kupujúci:
ČI. I
Zmluvné strany
PEKÁRENJACKULÍK
Růžová 22
029 01 Námestovo
DIČ: 481119223/ 658,
IČO: 108 460 42
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠsMŠ
BREZA
029 53
ČI. II
Předmět zmluvy
1. Predmetom zmluvy je kupa a predaj chleba a pečiva produkovaného predávajúcim.
či. m
Cena
1. Cena. za ktorú predávajúci předává a kupujúci kupuje předmět tejto zmluvy, je stanovená platným
cennikom predáv ajúceho.
2. Akékolvek změny v cenniku výrobkov je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu najneskór 7
kalendárnych. resp. 5 pracovných dni pred vstupom nového cenníka do platnosti.
ČI. IV
Dodávka předmětu zmluvy, datum výroby a spotřeby
1. Predávajúci sa zavazuje dodat' předmět zmluvy podia aktuálnej objednávky kupujúceho
v požadované] k\'alite a načas.
2. Neoddělitelnou súčasťou každej dodávky je dodací list.
3. Datum výroby výrobku je zhodný s dátumom dodávky uvedenom na dodacom liste.
4. Datum spotřeby je uvedený na obale výrobku, resp. v aktuálnom cenniku výrobkov počtom dní od
dátumu výroby.
ČI. V
Spósob platenia kúpnej ceny
1. Kúpna cena bude plátěná bezhotovostním prevodom na účet predávajúceho (číslo účtu: 24347332/
0200) podia daňového dokladu vystaveného predávajúcim.
2. Daňový doklad - faktura bude vystavovaná mesačne, k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po
faktúračnom období.
3. Doba splatnosti faktury je 14 dní.
ČL VI
Platnost' a odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvaje platná a účinná až do odstúpenia jednej zo stráň od zmluvy.
2. Odstúpiť od zmluvy možno po dohodě oboch zmluvných stráň.
3. Ak nedojde kdohodě podia ods.2, je potřebné podať písomnú výpověď zmluvy jednou zo stráň
a platnosť tejto zmluvy zanikne k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bola výpověď podaná.
čí. vn
Závěrečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú. že si zmluvu prečítali. rozumejú jej a na znak slobodnej vole ju
podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplárech, ktoré majů povahu originálu, z ktorých jeden obdrží
strana predávajúca a jeden strana kupujúca.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpísania zmluvy.
V Námestove dna 1.9.2005.
PEKApN JACKULÍK
Růžová C t e l : 043/ 55 81 061
0 2 9 I^TN^mestovo^
i^O: m 84fi )4?
\ť rlm£~?''w» * <*•">••
pr&dávajúci
H^Zf^t0h
ZÁKLADNA
s
<W53
ŠKOLA
BREZA
S%
/JT/^\ ^°
kupujúci
KÚPNA ZMLUVA
(uzavretápodia § 588 anasL Obe. z.)
1. Predávajúci:
2. Kupujúci:
Cl. I
Zmluvné strany
PEKÁRENJACKUIÍK
Růžová 22
029 01 Námestovo
DIČ: 48-1119223/658,- IČO: 108,460 42
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠS.MŠ
BREZA
029 53
cuq
Předmět zmluvy
. Predructom zniluvy je kupa a predaj chleba a pečiva produkovaného predávajúcim.
Cl. III
Cena
1. Cena. za ktorú predávajúci předává a kupujúci kupuje předmět tejto zmluvy, je stanovená platným
cenníkom predávajúceho.
2. Akékolvek změny v cenníku- výrobkov je predávajúci povinný oznámit' lanaujúcemu najneskór 7
kalendárnych. resp. 5 pracovných dní pred vstupom nového cennika do platnosti.
ČI. FV
Dodávka předmětu žalovy, datum výroby a spotřeby
1. Predávajúci sa zavazuje dodat' předmět zmluvy podia akluálnej objednávky kupujúceho
v požadované] kvalitě a načas.
2. >^ddeliíeTnousúčasl'Qukaždejdodávky je dodací list.
3. Datum výroby výrobku je zhodný s dátumom dodávky uvedenom na dodacom liste.
4> Datum spotřeby je uvedený na obale výrobku, resp. v aktuálnoni cenníku výrobkov počtom. dní od
dátumu výroby.
ČI. V
Spósob platenia kúpnej ceny
1. Kúpna cena bude plátěná bezhotovostným prevodom na účet, předavajúceho (číslo účtu: 24347332/
0200) podlá daňového dokladu vystaveného predávajúcim.
2. Daňový doklad - faktura bude vystavovaná tnesačne. kprvénin dňa mesiaca naslednjůceho po
faktúračnom období.
3. Doba splatnosti faktury je./-/ dní.
ČLVL
Platnost' a odstúpenie od zmluvy
1. Zmluva je platná a účinná až do odstúpenia jednej zo stráň od zmluvy.
2. Odstúpiť od zmluvy možno po dohodě oboch zmluvných stráň.
3. Ak nedojde k dohodě podlá ods.2. je potřebné podat" písomnú výpověď zmluvy jednou zo stráň
a platnost' tejto zmluvy zanikne k poslednému dňu mesiaca. v ktorom bola výpověď podaná.
ČK Vit
Závěrečné ustanovenia
L Zmluvné strany prehlasujú. že si zmluvu prečítali. rozumejú jej a na znak slobodnej vole ju
podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. ktoré majů povahu originálu, z kterých jeden obdrží
strana predávajúca a jeden strana kupujúca.
3. Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpísama zmluvy.
V Námestove dňa 1.9.2004.
r-tKARtN jACKULiK
Růžová 22, tel:J043/ 55 81 061
0 2 9 01 N b 4 v o ®
t0:
10
04?
I<0)PH:
predámjúci
SK10ftfó$7877
ZÁKLADNÁ
S
M A
ŠKOLA
T E R S K O U ŠKOLOU
WSJfi&Zt
/x^/^A/^y
kupujúci
RYBA Ž I L I N A spol. s r.o.
Meno OBCH. zástupců
Číslo partnera
Číslo obchodného zástupců
Kúpna zmluva
uzavretá podl'a §-u 409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
Predávajúci:
Ryba Žilina, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina
Zastúpcný: Ing. Ján Lipták
IČO: 31563490
DIČ:2020443282
IČO DPH: SK2020443282
Rcgistrácia: Zapísaný v obch. rcgistri okrcsného sudu v Žilinc , v oddicli Sro, vložka Č.I418/L
Bankové spojcnic: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 35-6850880267/8100
Kupujúci:
*
'
'
Obchodné meno: .J.^c.Ť^L..J.m.
Sídlo:
&.0.f.
£
Fakturačná adresa / ak je iná ako sídlo/.
Zastúpený:./^^:?
IČO: 3.4.e.f£.ft.£
M / í
DIČ: m./MJ&M
IČO DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:..@f?A(.fí.
Č. účtu:
Tel:
.'
Qfal.5SM.2Q&
Fax:
Mail:.. .ŽC. Mm.. Ú).. ífiS. P.6
2. Předmět zmluvy
2.1. Predávajúci sa touto zmluvou zavazuje podia svojho rozvozného plánu dodávat' výrobky podl'a objednávky kupujúceho
2.2.
Kupujúci sa touto zmluvou zavazuje zaplatit' za dodaný tovar kúpnu cenu.
3.Cena a platobné podmienky
3.1.
Cena bude zaplatená podl'a skutočne odobratého množstva potvrdeného na dodacom liste /připadne faktuře / pracovníkom
kupujúceho.
.
3.2.
Zmluvné strany dohodli '*../.... dňovú lchotu splatnosti.
3.3.
Potvrdcnic dodacieho listu /připadne faktuře/ kupujúcim je zároveň súhlas s cenami jednotlivých výrobkov .
3.4.
V případe omeškania platby kupujúceho bude úrok z omeškania vo výškc 0,05 % za každý deň omeškania.
4. Doba a miesto plnenia
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu ncurčitú s účinnosťou odo dňa podpísania tejto zmluvy.
1
4.1.1. Tuto zmluvu možno ukončit':
4.1.1.1.Dohodou
4.1.1,2.Výpovcďou v 3-mesačncj výpovednej Ichote
4.1.1.3.Okamžitým zrušením v případe podstatného porušenia tejto zmluvy ktoroukolVek zo zmluvných stráň
4.2.
Predávajúci bude plniť předmět zmluvy podia vlastného rozvozného plánu.
4.3.
Micstom plncnia budu tieto prevádzkové jednotky kupujúceho:
Odběrné miesto č.l
Dodatkové meno odb. miesta.
Odběrné miesto č.3
Dodatkové meno odb. miesta.
Ulica
C. domu
PSČ
Město
Telefon:
Fax:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Číslo odběrného miesta :
Ulica
Č. domu
PSČ
Město
Telefon:
Fax:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Číslo odběrného miesta :
Odběrné miesto č.2
Dodatkové meno odb. miesta.
Odběrné miesto č.4
Dodatkové meno odb. miesta.
Ulica
Č. domu
PSČ
Město
Telefon:
Fax:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Číslo odběrného miesta :
Ulica
Č. domu
PSČ
Město
Telefon:
Fax:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Číslo odběrného miesta :
5. Zodpovědnost' za vady
5.1.
Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu doby spotřeby vytlačencj vždy na obaloch jednotlivých druhov tovaru.
5.2.
Kupujúci je povinný uplatnit' právo zo zodpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu, najneskór v stanovenej dobe spotřeby.
6. Závěrečné dojednania
6.1.
6.2.
6.3.
Táto zmluva je zhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá zo zmluvných stráň obdrží jeden rovnopis.
PokiaP nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa táto zmluva, práva, závazky a právně poměry z nej vyplývajúce, vznikajúcc a
s ňou súvisiace Obchodným zákonníkom.
Táto zmluva nadobúda platnost' dohodou o celom jej obsahu a je účinná podpisom obidvoch zmluvných stráň.
V Žilině dňa
M.
ŘJ.l..
Z Á K L . i i 1 S 5 ŠK
Ryba Žilina, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5 „
010 01 Žilina 6 5
Predávajúci
2
I
KUPNÁ
ZMLUVA
uzavretá podTa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb
v platnom znění medzi zmluvnými stranami
PREDÁVAJÚCI:
Obch. meno :
Sídlo :
Zastúpený:
IČO/DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
ZDROJ VEREX, a s .
Kuzmányho 1137, 031 29 Lipt.Mikuláš
Ing.Tadeusz Frackowiak, předseda představenstva a.s.
Ing. Pavol Mikušiak, podpredseda představenstva a.s.
31 645 704 // 2020429774
SK 2020429774
VÚB, a.s., pob. Liptovský Mikuláš
406-342/0200
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnoin registri Okresného súdu
Žilina, odd. 5a, vl. č. 343/L
(ďalej len predávajúci)
a
KUPUJÚCI:
(meno podnikatele)
Obch. meno :
M
'
.„
.„....:
Sídlo:
^.%..^.0l.M.^.m^.
W.MJň.
Zastúpený:
IČO:
M$.X?M.
D1C:
IČ DPH:
/
Bankové spojenie:
Q^tMm.AM^'.
číslo účtu : foM£$MfJ(!f*
ČI. I
PŘEDMĚT
ZMLUVY
Predmetom zmluvy sú obchodné, dodacie, fakturačně a platobné podmienky,
evidencia a oběh obalov pri nákupe tovaru na základe ponuky predávajúceho
a objednávky kupujúceho.
PONUKA
TOVARU
A
Č1.II
UPLATNĚME
OBJEDNÁVKY
1.
Predávajúci předkládá kupujúcemu zaváznu písomnú připadne telefonickú
ponuku na aktuálnu dobu vždy v bežnom mesiaci na mesiac nasledujúci. Ponuka
tovaru je neoddělitelnou súčasťou kúpnej zmluvy a musí obsahovat':
- názov a druh tovaru
- měrné jednotky
- kúpnu cenu za jednotku množstva vrátane dopravy
2.
Kupujúci na základe ponuky dodávatela si uplatní objednávku na kupu tovaru
písomne na adresu firmy, alebo telefonicky oa Jel. číslo: 043 / 5322679 připadne
faxom: 043 / 5322316
Čí. III
KÚPNA CENA
1. Predávajúci sa zavazuje kupujúcemu dodat' tovar za predajné ceny, ktoré boli
dohodnuté v deň objednania tovaru u predávajúceho. Kupujúci předložením
písomnej objednávky alebo telefonickým objednáním tovaru
priamo u predá­
vajúceho potvrdzuje, že súhlasí s predajnými cenami.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena za tovar sa rozumie :
a.) cena franco sklad kupujúceho vrátane spotrebnej dane, dane z pridanej
hodnoty ( u tovarov z dovozu cena vrátane colných poplatkov ) v případe, že
dopravu zabezpečuje predávajúci
b.) cena franco sklad predávajúceho, ak si kupujúci (alebo osoba ním spino mocněná) preberá tovar sám v sklade predávajúceho
ČI. IV
DODANIE TOVARU
1. Predávajúci realizuje dodávku tovaru - předmět kúpnej zmluvy v termínoch,
miestach a iehotách dohodnutých v objednávke.
2. Predávajúci súčasne s dodávkou
bude obsahovat' tieto údaje:
-
tovaru doručí kupujúcemu dodací list, ktorý
označenie predávajúceho a kupujúceho
přesný názov a množstvo tovaru
ceny tovaru bez DPH a vrátane DPH
druh a počet vratných obalov a ich ceny
datum dodania a prevzatia tovaru
.3. Kupujúci sa zavazuje potvrdit' dodací list doručený spolu s dodaným tovarom.
ČI. V
KVALITA, ZÁRUČNÁ LEHOTA A REKLAMÁCIA TOVARU
1. Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že předávaný tovar zodpovedá akosťou platným
normám a splňa podmienky z. č. 152/95 Z.z. o potravinách.
2. Predávajúci ručí za kvalitu předávaného tovaru po dobu doporučenej najneskoršej
spotřeby jednotlivých druhov tovaru.
V případe Skrytých vád kupujúci má právo uplatnit' reklamáciu u predávajúceho bez
zbytečného odkladu, najneskór však do dátumu doporučenej spotřeby.
3. Kupujúci je oprávněný u predávajúceho uplatnit' zodpovědnost' za vady v plnění
dodávky tovaru , tzv. skryté vady, najneskór do 15 dní od splnenia dodávky.
4. Vo všetkých prípadoch zistenia akejkolvek vady tovaru musia byť k písomnému
oznámeniu o vadách přiložené dostatočné dokazné prostriedky, ako napr.
komerčný zápis, vrátenia poškodených alebo vadných tovarov.
Spósob odstraňovania vád
Obchodného zákonníka.
tovaru navrhuje
kupujúci v súlade s prísl. ust.
PŘECHOD
ČI. VI
VLASTNÍCKEHO
PRÁVA
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnické právo k dodanému
tovaru až zaplatením úplnej kúpnej ceny.
PLATOBNÉ
ČI. VII
PODMIENKY A ÚHRADA
KÚPNEJ CENY
1 Úhrada za tovar v hotovosti
Kupujúci pri platbě v hotovosti obdrží daňový doklad z registračnej
a dodací list (připadne aj fakturu na požiadanie).
2. Predaj tovaru na fakturu :
a.) Kúpnu cenu tovaru predávajúc vyfakturuje kupujúcemu
potvrdeného dodacieho listu. Faktura musí obsahovat':
na
pokladně
základe
- číslo daňového dokladu
- obchodné meno predávajúceho a kupujúceho
- číslo účtu predávajúceho
- daňové identifikačně číslo predávajúceho a kupujúceho
- datum vystavenia faktury a datum zdanitelného plnenia
- deň odoslania faktury a deň splatnosti faktury
- přesné názvy a množstvo fakturovaného tovaru
- jednotkovú cenu tovaru
- DPH podia jednotlivých druhov tovaru v absolútnej hodnotě a v% sadzbách
- sumu podl'a jednotlivých druhov tovaru a celkom
- číslo dodacieho listu, na základe ktorého bola faktura vystavená
b.)
Kúpnu cenu za předaný tovar je povinný kupujúci zaplatit' po
obdržaní
faktury od predávajúceho na jeho účet
prevodným,
príkazom alebo
v hotovosti do pokladně spoločnosti v termíne do ....Ú.Z.
dní odo dňa
zdanitelného plnenia.
c.)
V případe oneskorenej úhrady faktury kupujúcim, móže predávajúci účtovat'
kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej
fakturovanej
ceny tovaru za každý deň omeškania.
d.)
Fakturačná adresa kupujúceho (uvádzať v případe, že nie je totožná so sídlom):
ČI. VIII.
OBALY
Ak predávajúci dodá tovar v obaloch alebo přepravných prostriedkoch, ev. na
nich, ktoré má záujem od kupujúceho odkúpiť, vyúčtuje ich cenu osobitne s cenou
předmětu kupy.
Kupujúci má právo odkúpené obaly a přepravné prostriedky po zaplatení celej kúpnej
ceny předmětu kupy a ceny obalov, připadne přepravných prostriedkov ponuknut'
predávajúcemu k spátnej kupe v rovnakej cene a množstve, v akom ich od
predávajúceho kupil a to najneskór v lehote do 30 dní (tridsať dní) od ich kupy
a predávajúci sa zavazuje spatné ich odkúpiť. Podmienkou však je ich nepoškodenie.
ČI. IX
ZÁVĚREČNÉ USTANOVEN IA
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a
podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
vstupuje do platnosti dňomjej
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončit' na základe dohody jej
účastníkov, alebo písomnou výpoveďou ktorejkolvek zo zmluvných stráň. Pretento
účel si zmluvné strany dohodli jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá začíná
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
druhému účastníkovi.
Nezaplateníe kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti sa považuje za podstatné
porušenie tejto kúpnej zmluvy, ktoré zakládá predávajúcemu právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí predávajúci kupujúcemu písomne oznámit',
pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
kupujúcemu. Odstúpením od zmluvy z dóvodu omeškania dlžníka so zaplatením
kúpnej ceny nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody voči
kupujúcemu.
3. Pre platnost' a
písomná forma.
účinnost'
akýchkolvek
dodatkov k tejto zmluve je potřebná
4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú v súlade so zákonom oprávnění uzatvoriť
tuto kúpnu zmluvu, skutočnosť ktorú preukazujú dokladmi o povolení
podnikatePskej činnosti, připadne plnomocenstvom. Tieto doklady tvoria
přílohu kúpnej zmluvy.
5. Podpísaním tejto kúpnej zmluvy strácajú platnost' všetky predchádzajúce
zmluvy na odběr tovaru uzatvorené medzi oboma subjektami.
kúpne
6. Přílohou tejto zmluvy je:
- u fyzických osob živnostenské oprávnenie alebo výpis z obch. registra a registrácia
platitela DPH
- u právnických osob výpis z obchodného registra a registrácia platitela DPH.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
V Liptovskom Mikuláši dňa ý. <J- <JL0tf~
Predávajúci: ~
Kupujúci:
Z Á K L A D N A ŠKOLA
a pečiatka firmy)
Ing. Pavol Mikušiak
podpredseda představenstva a.s
( u fyz. osob číslo OP
)
KÚPNA ZMLUVA
Uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Predávajúcim:
COOP Jednota Námestovo, spotřebně družstvo, Hviezdoslavova 1/11, 029 01 N á m e s t o v o
zastúpený:
Romanům JAGELKOM, předseda představenstva
a
Ing. Stefániou GOCALOVOU, člen představenstva
IČO: 00693804 IČ DPH : SK2020426441
DIČ: 2020426441
Bankové spojenie: VUB a.s. Námestovo č.úč. 4717 332/0200
zápis v registri: Výpis z Obchod, registra Okres.sudu Žilina, Oddiel: Dr, Vložka číslo : 38/L
a
Kupujúcim:
ZŠ s MŠ Breza
zastúpený: Mgr. Eva RABČANOVÁ, riaditeFka
IČO: 37812947 IČ DPH :
DIČ: 2021678384
Bankové spojenie: Dexia, a.s. Námestovo
Číslo účtu: 4040753005/5600
I.
Předmět plnenia.
Predávajúci sa zavazuje kupujúcemu tovar dodať alebo odovzdať podPa předložených objednávok.
Kupujúci sa zavazuje tento tovar odobrať a zaplatit' kúpnu cenu predávajúcemu.
II.
Čas plnenia.
Predávajúci sa zavazuje dodať tovar v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia objednávky,
v rozsahu uvedenom na objednávke. Změna termínu dodania alebo odovzdania tovaru je možná len
písomnou dohodou predávajúceho a kupujúceho.
III.
Cena.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena sa určí na základe ponukového listu, pričom pri konečnej
fakturácii bude poskytnutá zPava okrem akciového tovaru vo výške 5% pri odběre tovaru z našich
prevádzkových jednotiek, ktorých zoznam bude přílohou č.l tejto kúpnej zmluvy.
2. Pri dodávke tovaru z vePkoobchodného skladu na vybrané druhy tovarov bude realizovaná
vePkoobchodná cena, okrem akciového tovaru, pričom predávajúci sa zavazuje dodávat' tovar
v dohodnutých cenách podťa cenníka v deň vystavenia objednávky.
IV.
Miesto plnenia.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia je miesto sídla prevádzky kupujúceho. Kupujúci
ako príjemca dodávky tovaru sa zavazuje tovar prevziať a dodací list potvrdit', pokiaP bude tovar
dodaný v plnom rozsahu objednávky a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo poškodenia a zničenia tovaru na kupujúceho.
V.
Obaly.
1. Množstvo a druh vratných přepravných obalov vyznačí predávajúci na dodacích dokladoch. Lehota
na vrátenie obalov je ihned'.
2. V případe nesplnenia podmienky na vrátenie obalov sa kupujúci zavazuje dlžne obaly zaplatit' v cene
za aké boli dodané.
VI.
Platobné podmienky.
Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktura, ktorú doručí predávajúci
kupujúcemu bez zbytočného odkladu po splnění předmětu plnenia. Splatnost' faktury je 14 dní od dátumu
vystavenia.
VII.
Majetkové sankcie.
V případe oneskorenej úhrady faktury sa kupujúci zavazuje zaplatit' úrok zomeškania vo výške 0,05 %
z ceny dlžnej faktury za každý deň omeškania, na základe vystavenej faktury predávajúcim.
VIII.
Reklamácia tovaru.
Kupujúci pri zjavných vadách dodaného tovaru ( t . j. množstvo a poškodenie obalov a balenia dodaného
tovaru) móže uplatnit' reklamáciu len pri převzatí dodávky.
IX.
Doprava.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu plnenia zabezpečí:. COOP Jednota Námestovo, spotřebně
družstvo, pri dodávke tovaru z veTkoobchodného skladu.
2. Náklady dopravy znáša: COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo.
X.
Závěrečné ustanovenia.
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávněnými
zástupcami zmluvných stráň, pričom potvrdené objednávky upresňujúce předmět plnenia, čas a cenu
sa stávajú jej neoddělitelnou súčasťou.
2. Výpovědná lehota je jeden mesiac a začíná plynúť od prvého d ň a mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
3. Tuto zmluvu možno meniť adoplňať len formou písomných dodatkov, ktoré sú platné po podpise
oprávněných zástupcov zmluvných stráň.
4. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých si predávajúci ponechá jeden a kupujúci štyri.
V Námestove dňa: 2. 9. 2005
Za kupujúceho
Ai^, Jfaáb/
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLO l
0 2 9 53 BR«£ZA
okr Nímestoir
COOP Jednota Námestovo
spotřebně družstvo
Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo
21
Vyhotovila : Ing. Murínová Eva
KÚPNA ZMLUVA
Uzavretá podTa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Predávajúcim: TATIANA MECKOVA - DUO
E.Štúra 2047/21
026 01 DOLNÝ KUBÍN
zastúpený:
Tatiana Mecková
IČO:
40169766
DIČ:
SKI 021346205
Bankové spojenie: VÚB a.s, pobočka Dolný Kubín
č. účtu:
2036893655/0200
Kupuj
ucím:
zastúpený:
/v.
ri&i.
.9
<.r.
(U&cat<o*SfT+,
IČO:
<iW
DIČ:
lo £j£ n m
Bankové spojenie: 7>£%if) N<9 He&vao
č. účtu: fofre ?-r ŽOOS" I S6oo
I.
Předmět plnenia
Predávajúci sa zavazuje kupujúcemu dodať tovar podl'a předložených objednávok.
Kupujúci sa zavazuje tento tovar odobrať a zaplatit' kúpnu cenu predávajúcemu.
II.
Čas plnenia
Predávajúci sa zavazuje dodať tovar v lehote
-7dní-
III.
Cena
Zmluvné strany sa dohodli, že cena sa určí: podťa aktuálneho ponukového listu
IV.
Miesto plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia je -miestom sídla prevádzky
....kupujúcehoPrevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo poškodenia a zničenia
tovaru na kupujúceho.
v.
Obaly
Množstvo a druh vratných přepravných obalov vyznačí predávajúci na dodacích dokladoch
spolu s lehotou návratnosti obalov. Lehota na vrátenie obalov je...-0dní. V případe
nesplnenia podmienky na vrátenie obalov sa kupujúci zavazuje dížne obaly zaplatit'.
VI.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktura, ktorú doručí
predávajúci kupujúcemu do 15 dní po splnění předmětu plnenia. Splatnost' faktury je ..-31dní
dní od jej doručenia kupujúcemu.
VII.
Majetkové sankcie
V případe oneskorenej úhrady faktury sa kupujúci zavazuje zaplatit' úrok z omeškania vo
výške...-0,01% z ceny dlžnej faktury za každý deň omeškania.
VIII.
Reklamácia tovaru
Kupujúci pri zjavných vadách dodaného tovaru / t.j. množstvo a poškodenie obalov a balenia
dodaného tovaru / móže uplatnit' reklamáciu len pri převzatí dodávky.
IX.
Doprava
Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu plnenia zabezpečí : Tatiana Mecková - Duo
Náklady dopravy znáša: Tatiana Mecková - Duo
X.
Závěrečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnost' dňom jej podpísania
oprávněnými zástupcami zmluvných stráň, pričom potvrdení objednávky upresňujúce
předmět plnenia, čas a cenu sa stávajú jej neoddělitelnou súčasťou.
Výpovědná lehota je jeden mesiac a začíná plynut' od prvého dňa nasledujúceho po doručení
výpovede.
Tuto zmluvu možno meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov, ktoré sú platné po
podpise oprávněných zástupcov zmluvných stráň.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých si zmluvné strany ponechajú po
jednom.
V Dolnom Kubíne dňa:
ZÁKLADNA Š K O L A
Tatiana Mecková - DUO
L.Stúra 2 0 ^ 7 / 2 1 , ©
026
01
DOL^KÍBÍN
predávajúci '
/
*
/Z
S MATERSKOU ŠK.OLOI
02/753 B R F . Z A ^
lÁaPfTlP
kupujúci
A
dff#&
telefon:
(c7
\eciopaí\ncnyAonac':p./HahútFarísfcoiu
IČO: 37812947
DIČ.2021678384
bankové spojenie : Dexia banka
č.učtu: 4040753005/5600
telefon: 043/5576202
ďalej iba ako ..kupujúci""
fax:
I.
Předmět zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je rámcová úprava vzťahov vznikajúcich z nepísaných kúpno-predajných zrním.
ktorých uzatváranie formou objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim předpokládá táto zmluva.
2. Kupa a predaj sa uskutočnia na základe samostatných kupných zmlúv. Kúpna zmluva musí obsahovat' názov
tovaru, dohodnutu kvalitu, balenie. množstvo odobratých balení, nákupnu cenu. termín dodania a miesto
určenia dodávky.
II.
Povinnosti zmluvných stráň
1. Predávajúci sa zavazuje dodať objednaný tovar v termíne a mieste uvedenom na objednávke a to v
objednanom rozsahu, kvalitě a spósobe balenia a kupujúci sa zavazuje zaplatit' za dodaný tovar dohodnutu
kúpnu cenu. za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Objednávky tovaru sa uskutočňujú telefonickou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy). Kúpna
zmlma je uzatvorená okanúhom potvrdenia objednávky
predávajúcim a splněná prevzatím tovaru
kupujúcim a potvrdením faktury . Faktura slúži súčasne ako dodací list.
Objednávkou je kupujúci viazaný 20 dní odo dňa doručenia predávajúcemu.
3. Najneskór s prvou objednávkou je kupujúci povinný předložit'predávajúcemu:
- ověřené živnostenské oprávnenie (fyzické osoby nezapísané do OR ), alebo výpis z obchodného registra
(u osob registrovaných v OR) vrátane uvedenia IČO, DIČ a bankového spojenia.
v.
Obaly
Množstvo a druh vratných přepravných obalov vyznačí predávajúci na dodacích dokladoch
spolu s lehotou návratnosti obalov. Lehota na vrátenie obalov je...-0dní. V případe
nesplnenia podmienky na vrátenie obalov sa kupujúci zavazuje dížne obaly zaplatit'.
VI.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktura, ktorú doručí
predávajúci kupujúcemu do 15 dní po splnění předmětu plnenia. Splatnost' faktury je ..-31 dní
dní od jej doručenia kupujúcemu.
VII.
Majetkové sankcie
V případe oneskorenej úhrady faktury sa kupujúci zavazuje zaplatit' úrok z omeškania vo
výške...-0,01% z ceny dlžnej faktury za každý deň omeškania.
VIII.
Reklamácia tovaru
Kupujúci pri zjavných vadách dodaného tovaru / t.j. množstvo a poškodenie obalov a balenia
dodaného tovaru / móže uplatnit' reklamáciu len pri převzatí dodávky.
IX.
Doprava
Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu plnenia zabezpečí : Tatiana Mecková - Duo
Náklady dopravy znáša: Tatiana Mecková - Duo
X.
Závěrečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitá a nadobúda platnost' dňom jej podpísania
oprávněnými zástupcami zmluvných stráň, pričom potvrdení objednávky upresňujúce
předmět plnenia, čas a cenu sa stávajú jej neoddělitelnou súčasťou.
Výpovědná lehota je jeden mesiac a začíná plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení
výpovede.
Tuto zmluvu možno meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov, ktoré sú platné po
podpise oprávněných zástupcov zmluvných stran.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých si zmluvné strany ponechajú po
jednom.
V Dolnom Kubíne dňa:
ZÁKLADNA ŠKOLA
Tatí-na Mecková - DUO
L.Stúra 2047/21 ,©
026
01
IČ0:40169?5Íj
DOLjŽyKláBÍN
t
W^fMWm..
predávajúci
^
/Z
/
S MATERSKOU ŠKOLOl
02/*?53 BRF.ZA ^
ÉÁ/rťť^TP
kupujúci
III
Čas plnenia a ostatně dojednania
1.
Predávajúci je povinný doručit' tovar kupujúcemu na adresu jeho sídla, alebo na kupujúcim stanovené
odběrné miesto / miesto určenia /, t.j. zložený na rampu objednávatefa najneskoršie do 10 dní od prijatia
objednávky predávajúcim. alebo tovar bude dodaný:
a/ odovzdaním dohodnutého tovaru k přepravě tovaru prvému dopravcovi
2.
Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu na fakturu, ktorá slúži súčasne aj ako dodací list ( osoba
pověřená /oprávněná/ štatutárnym zástupcom kupujúceho ).
3.
Kupujúci nadobudne vlastnické právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny v súlade s § 445
obchodného zákonníka.
IV.
Cena plnenia
1.
Cena tovaru je stanovená podfa ponukového cenníka platného v deň objednávky.
2.
Ak predávajúci změní predajné ceny oproti ponukovému cenniku, podfa ktorého sa obchoduje, oznámí tieto
změny cien spravidla 10 dní pred začiatkom platnosti nových cien. najneskór pri uskutočnení objednávky
kupujúcim.
V.
Plnenie a fakturácia
1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splněním jeho závazku spósobom a v mieste
plnenia v súlade s touto zmluv ou.
2. Zmluvné strany sa dohodli na platbě na základe faktury, doba splatnosti faktur vystavených
predávajúcim sa zjednává na dobu ... 10. dní odo dňa vystavenia faktury kupujúcemu. Dňom zaplatenia sa
rozumie deň pripísania platby zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho.
VI.
Akosť tovaru, vady tovaru, reklamácia
1.
2.
3.
4.
Predávajúci je povinný u dodávaného tovaru zabezpečit' aby akosť. úprav a balenia a označenie zodpovedali
technickým normám, normám akosti potravinářských výrobkov.
Kupujúci je povinný uskutočniť po obdržaní tovaru čo najskór riadne prevzatie, skontrolovať druh,
množstvo a akosť tovaru.
Reklamácie zjavných vád, druhu a množstva zistených kupujúcim pri převzatí, kontrole tovaru, je
kupujúci povinný uplatnit' bez zbytočného odkladu v zápise o převzatí tovaru / následným potvrdením
doporučeným listom, / najneskór však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru. O vadách zistených po převzatí je
povinný do 15 dní od prevzatia tovaru informovat' predávajúceho.
Reklamácie skrytých vád je kupujúci povinný uplatnit' čo najskór po ich zisteni najneskór však do
posledného dňa záručnej lehory, a to doporučeným listom s doložením zápisu o odběre vzorkov vykonaným
spósobom stanoveným pre druh reklamovaného výrobku technickými normami. Kupujúci je povinný
III.
Čas plnenia a ostatně dojednania
1.
Predávajúci je povinný doručit' tovar kupujúcemu na adresu jeho sídla, alebo na kupujúcim stanovené
odběrné miesto / miesto určenia /, t.j. zložený na rampu objednávateFa najneskoršie do 10 dní od prijatia
objednávky predávajúcim. alebo tovar bude dodaný:
a/ odovzdaním dohodnutého tovaru k přepravě tovaru prvému dopravcovi
2.
Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu na fakturu, ktorá slúži súčasne aj ako dodací list ( osoba
pověřená /oprávněná/ štatutárnym zástupcom kupujúceho ).
3.
Kupujúci nadobudne vlastnické právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny v súlade s § 445
obchodného zákonníka.
IV.
Cena plnenia
1.
Cena tovaru je stanovená podfa ponukového cenníka platného v deň objednávky.
2.
Ak predávajúci změní predajné ceny oproti ponukovému cenníku. podl'a ktorého sa obchoduje, oznámi tieto
změny cien spravidla 10 dní pred začiatkom platnosti no\ých cien. najneskór pri uskutočnení objednávky
kupujúcim.
V.
Plnenie a fakturácia
1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splněním jeho závazku spósobom a v mieste
plnenia v súlade s touto zmluvou.
2. Zmluvné strany sa dohodli na platbě na základe faktury, doba splatnosti faktur vystavených
predávajúcim sa zjednává na dobu ... 10. dní odo dňa vystavenia faktury kupujúcemu. Dňom zaplatenia sa
rozumie deň pripísania platby zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho.
VI.
Akosť tovaru, vady tovaru, reklamácia
1.
2.
3.
4.
Predávajúci je povinný u dodávaného tovaru zabezpečit' aby akosť. úprava balenia a označenie zodpovedali
technickým normám, normám akosti potravinářských \ýrobkov.
Kupujúci je povinný uskutočniť po obdržaní tovaru čo najskór riadne prevzatie, skontrolovať druh,
množstvo a akosť tovaru.
Reklamácie zjavných vád, druhu a množstva zistených kupujúcim pri převzatí, kontrole tovaru, je
kupujúci povinný uplatnit' bez zbytočného odkladu v zápise o převzatí tovaru / následným potvrdením
doporučeným listom. / najneskór však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru. O vadách zistených po převzatí je
povinný do 15 dní od prevzatia tovaru informovat' predávajúceho.
Reklamácie skrytých vád je kupujúci povinný uplatnit' čo najskór po ich zisteni najneskór však do
posledného dňa záručnej lehoty, a to doporučeným listom s doložením zápisu o odběre vzorkov vykonaným
spósobom stanoveným pre druh reklamovaného výrobku technickými normami. Kupujúci je povinný
odovzdať súčasne s doporučeným listom uplatňujúcim reklamáciu vzorky reklamovaného druhu výrobku /
tovaru / k laboratórnemu posúdeniu predávajúcim.
Zo zodpovědnosti za vady tovaru vznikajú kupujúcemu tieto nároky: odstránenie vád dodáním náhradného
alebo chýbajúceho tovaru, resp. poskytnutie primeranej zl'avy z kúpnej ceny. Kupujúci je povinný vrátit'
reklamovaný tovar predávajúcemu. pokial" sa s predávajúcim nedohodne inak a to v stave, v akom bol
dodaný.
VII.
Ostatné dojednania
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
V případe omeškania kupujúceho s úhradou faktury je tento povinný zaplatit' predávajúcemu zmluvný úrok
z omeškania v zmysle platného znenia obchodného zákonníka.
Kupujúci má nárok na ďalšiu dodávku až po uhradení predchádzajúcej dodávky.
Kupujúci je povinný bez omeškania oznámit' predávajúcemu všetky změny týkajúce sa základných údajov o
firmě / změna vo výpise z Obchodného registra, adresa, bankové spojenie. IČO DIČ atď. /
V ostatnom sa riadia práva a povinnosti zmluvných stráň ustanoveniami obchodného zákonníka zákon č.
513/1991 Zb. v platnom znění a dalších všeobecné závazných právnych predpisov.
Zmluvné strany móžu meniť, doplňovat' a upřesňovat' tuto zmluvu iba oboj stranně odsúhlasenými a bežne
číslovanými písomnými dodatkami.
Pre případ, že dodávky realizované v režime tejto zmluvy budu predmetom súdneho sporu, dohodli sa
zmluvné strany, že na prejednanie veci bude miestny příslušný súd predávajúceho.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s výpovědnou lehotou 2 mesiacov od dátumu odoslania
výpovede jednou zo zmluvných stran.
Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu a je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží
kupujúci a jeden predávajúci.
Kupujúci sa zavazuje udržiavať akékofvek informácie zistené pri plnění tejto zmluvy v tajnosti,
nezveřejňovat' ich vo vzťahu k třetím osobám s tým, že bude rozšiřovat' dobré obchodné meno
predávajúceho.
Obe zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné sírany
prehlasujú. že si tuto zmluvu prečítali. že nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranné nevýhodných
podmienok.
V
dňa:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MATERSKOU
Kupujúci
ŠKOLOU
K Ú P N A
Z M L U V A
Uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
Predávajúci : Anton B e r n a ť á k - M I R U T O M I zdr. podiiikateťov
Eud.Štúra 748/22
029 01 Námestovo
IČO : 33597651
DIČ : SK 1020467776
Účet : 0054210433/0900 SLSP
Tel : 043 5520352
Kupujúci :
M....AjÍ-l*Zt..,
ičo:
.,.
m a ff ?
DIČ : 20Z KUM
Účet : bitétfJV/fl**
Tel
: ff4S $áuf}f
II.
Předmět zmluvy
Predmetom zmluvy sú dodávky ovocia a zeleniny podl'a objednávky kupujúceho
alebo podia ponukového listu predávajúceho.
III
Cena
Ceny sú stanovené podia aktuálneho ponukového listu predávajúceho.
IV.
Plnenie
Predávajúci sa zavazuje dodávat' tovar formou ponuky denně ,alebo podia dohody s
kupujúcim.
v.
Platobné podmienky
Platby za tovar budu prevádzane formou fakturácie so splatnosťou 14 dní.
VI.
Zodpovědnost' za chybný tovar
Připadne reklamácie chybného tovaru v dobe do 24 hod od dodania tovaru ,
zavazuje predávajúci výměnou reklamovaného tovaru alebo iným tovarom v
množstve zodpovedajúcom cene reklamovaného tovaru.
VII.
Závěrečné ustanovenie
1 .Zmluva sa vyhotovuje v dvoch ustanoveniach 1 x pre každú stranu.
2.Kupná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
V Námestove dňa : 31.08.2004
Anton BERNAŤÁK ©
MIRUTOMI
0 2 9 01 NÁMESTOVO
ICO: 33 597,651,01c: SK102Ó4S7J67
Za predávajúci: Anton Bernaťák.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ATERSKOl
N 2 Q 53 B H
;M
Za kupujúci
^Mhmf.'
Anton Bernaťák - MTRUTOMI
Eud. Štúra 748/22
029 01 Námestovo
ZSS pri ZŠ s MŠ
Breza
029 53 Breza
24. 10. 2011
Námestovo
Vážený obchodný partner,
oznamujem Vám, že na základe zmluvy o predaji podniku uzatvorenej medzi predávajúcim
združením fyzických osob Anton Bernaťák - MTRUTOMI, Eudovíta Štúra 748/22, 029 01
Námestovo a Miroslav Fafejta -MIRUTOMI, Breza 166, 029 53 Breza a medzi kupujúcim
MTRUTOMI spol. s r.o., Ťapešovo 169, 029 51
Lokca došlo k přechodu všetkých
pohTadávok združenia na spoločnosť MTRUTOMI spol. s r.o.
Na základe vyššie uvedených skutečností s účinnosťou od 01. 11. 2011 Vás žiadame, aby ste
úhrady počnúc dňom 01. 11. 2011 realizovali v prospěch firmy MIRUTOMI spol. sr.o. na
bankový účet č. 0324615167/0900. Doterajšie zmluvy uzatvorené k O l . 11. 2011 ostávajú
naďalej v platnosti aj po přechode pohTadávok na MIRUTOMI spol. s r.o. a nie je potřebné
uzatvárať nové zmluvy. Póvodné telefonické a mailové kontakty, ktoré ste používali doteraz,
ostávajú v platnosti aj naďalej.
Údaje firmy MIRUTOMI spol. s r.o.:
MIRUTOMI spol. s r.o.
Ťapešovo 169
029 51 Lokca
IČO:
46339116
DIČ:
2023339912
Ič. DPH:
SK2023339912
Ďakujeme Vám za doterajšiu dóveru a těšíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Anton Bernaták
Anton Bernaťák - MTRUTOMI
IČO: 33597651
DIČ: 1020467767
IČ DPH: SK1020467767
Tel.: 043/55 20 352
Fax: 043/55 24 528
e-mail: [email protected]
Anton Bernaťák - MTRUTOMI
Eud. Štúra 748/22
029 01 Námestovo
ZSS při ZŠ s MŠ
Breza
029 53 Breza
24. 10. 2011
Námestovo
Vážený obchodný partner,
oznamujem Vám, že na základe zmluvy o predaji podniku uzatvorenej medzi predávajúcim
združením fyzických osob Anton Bernaťák - MIRUTOMI, Eudovíta Štúra 748/22, 029 01
Námestovo a Miroslav Fafejta -MIRUTOMI, Breza 166, 029 53 Breza a medzi kupujúcim
MIRUTOMI spol. sr.o., Ťapešovo 169, 029 51
Lokca došlo k přechodu všetkých
pohTadávok združenia na spoločnosť MIRUTOMI spol. s r.o.
Na základe vyššie uvedených skutečností s účinnosťou od 01. 11. 2011 Vás žiadame, aby ste
úhrady počnúc dňom 01. 11. 2011 realizovali v prospěch firmy MIRUTOMI spol. sr.o. na
bankový účet č. 0324615167/0900. Doterajšie zmluvy uzatvorené k O l . 11. 2011 ostávajú
naďalej v platnosti aj po přechode pohTadávok na MIRUTOMI spol. s r.o. a nie je potřebné
uzatvárať nové zmluvy. Póvodné telefonické a mailové kontakty, ktoré ste používali doteraz,
ostávajú v platnosti aj naďalej.
Údaje firmy MIRUTOMI spol. s r.o.:
MIRUTOMI spol. s r.o.
Ťapešovo 169
029 51 Lokca
46339116
IČO:
DIČ:
2023339912
Ič. DPH:
SK2023339912
Ďakujeme Vám za doterajšiu dóveru a těšíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Anton Bernaták
KfiRUTiNM
Anton Bernaťák - MIRUTOMI
IČO: 33597651
DIČ:1020467767
IČ DPH: SK 1020467767
Tel.: 043/55 20 352
Fax: 043/55 24 528
e-mail: [email protected]
]
N
K ú p n o - predajná zmluva
uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. PREDÁVAJÚCI:
Peter Socha-
0 2 9 52 Hruštín č
205
ICO 34 421 181
mobil; 0903 542 48«
Štatutárny zástupca : fBTBd
Oprávnenie k činnosti i
IČO: J 4 U1 <&1
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
KUPUJÚCI:
2ákU»*
Štatutárny zástupca
IČO
'J.tih - ka^ts-kro
3JO03W35Z IOlúů
sUU s n*<Jt**U«.
MOr.
fra
K^ÍMM**'
^Uiou
rrdiUl
: 'iHum
IČ DPH:
Bankové spojenie : 0& *t« k*** shw
Číslo účtu: . koiú K m í /Tíco
prostredníctvom svojich představitelův kúpno-predajnú zmluvu v tomto znění:
ČI. I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Predmetom zmluvy sú opakované dodávky potravinářského tovaru, mlieka amliečnych
výrobkov, připadne ďalšieho tovaru podia aktuálneho ponukového listu. Dodávky budu
uskutečňované na základe uplatněných objednávok.
Objednávka musí byť uplatněná u predávajúceho písomnou formou.
Kupujúci v objednávke uvedie druh, množstvo, balenie a odběrné miesto tovaru.
Predávajúci sa zavazuje potvrdiť objednávku kupujúceho a dodať mu objednané množstvo
v dohodnutých termínoch.
Dodávky budu uskutečňované na základe uplatněných objednávok najneskór do 24 hodin,
v případe nutnosti do 3 hodin.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnické právo k tovaru až úplným
zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia předmětu
kupy prechádza na kupujúceho odovzdaním veci.
ČI. n.
1.
2.
Predávajúci ručí kupujúcemu, že dodaný tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu v akom bol
certifikovaný a povolená jeho výroba a distribúcia.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru podl'a §429 až 432 Obchodného
zákonníka.
ČI. UJ.
1.
2.
3.
4.
Vady zjavné, zistené pri převzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovat' ihned',
najneskór však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne.
Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotřeby tovaru.
Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskór, najneskór však do 5 dm' od ich
zistenia a to písomne.
Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihned', najneskór však do 15
dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých .vád tovaru a vád akosti je predávajúci
povinný vysporiadať do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie a
vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodáním bezvadného tovaru
za tovar vadný, alebo
poukázáním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet
kupujúceho.
ČI. IV.
1.
2.
3.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupnou cenou je cena podfa aktuálneho cenníka
predávajúceho.
Dohodou účastníkov tejto zmluvy sa dojednává povinnost' kupujúceho zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu a to najneskór do 14 dní odo dňa vystavenia faktury
kupujúcemu.
V případe, ák sa kupujúci dostane do omeškania s plátením faktury za dodaný tovar, uhradí
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.
V případe, ak sa kupujúci dostane do omeškania s plátením faktury za dodaný tovar viac
ako 30 dní, bude sa to považovať za porušenie zmluvy podstatným spósobom.
Ak predávajúci nedodrží lehotu dodávky tovaru určenu v objednávke je povinný uhradit'
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň
omeškania.
ČI. V.
Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej změny alebo zániku,
zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri
označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmenelejto adresy, je povinná
zrrrluvná-strana, uklorej k z m e n e došlo., písomne oznámiť změnu adresy druhej zmluvnej
straně do 15 dní od vtedy ako k n e j došlo. Ak tuto povinnost' nedodrží, splní .druhá strana
svoju povinnosť doručiť zásielku aj zasláním zásielky na póvodnú adresu, a to aj v případe,
ak by sa zásielka vrátila ako nedoručená. V tomto případe sa považuje zásielka za doručenu
dňom, keď sa vrátila nedoručená zásielka odosielateFovi.
Tým to zmluvné strany menia aj ustanovenie § 349 ods. 1 Obch. zák. tak, že přejav vole
odstúpiť od zmluvy sa považuje za doručený a zmluva zaniká aj vrprípádc uVéBendm
v odseku 1 tohto článku veta tretia a štvrtá.
ČI. VI.
Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknu
zprávnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto
zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie
v rozhodcovskom konaní Stálému Rozhodcovskému Súdu zriadenému pri Rozhodcovská,
Arbitrážna a Mediačná, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému
v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany
konečné a závazné.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu představitele-v obidvoch zmluvných stran.
Táto zmluva je vyhotovená vdvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a závaznosti,
z kterých každá zo stráň dostane po i ednom whotovení
Táto zmluva sa uzatvára na dobu f
Dodatky a změny zmluvy sú platné a závazné, len ak budu stranami písomne potvrdené.
Strany sú oprávněné odstúpiť od zmluvy vdósledku porušenia podstatných povinností
protistranou. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.
ZÁKLADNÁ
iČLIřUstíH Á J
^'•rif4*: •
predávajúci
c
, *»
ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
0
2
9
akr
okr
5 3
BREZA
Námestovo
Námestovo
kupujúci
fi
Zmluva
o obchodnej spolupráci uzavretá podia § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znění platných zmien a dodatkov.
Dna
bola uzavretá medzi :
Inq. Lacko Karol- Noba- Merkfood
s o s í d l o m : Staničná 1522/20 908 51 Holič
zastúpená: Ing. Lacko Karol
IČO: 22706852, IČ D P H : S K 1 0 2 0 2 9 6 4 7 5
Bankové spojenie: VUB Holič , číslo účtu: 1350166056 / 0 2 0 0
Tel.: 034/ 6683332 , 034/6685724 , Fax: 034/ 6683332
(ďalej ako „predávajúci")
a
sosídlom:
zastúpená:
£S
ó
P*<4 0r
US
£M KAň&PWfi'
'
IČO: J.řf!AÍÍ?.
DIČ: M.iflPM.
Bankové spojenie: Jiiif^MlMi±
Telefon:
tU/^M- Fax:
ZARIAl
VANIA
S MAT
Registrácia v OR :
(ďalej ako „kupujúci")
táto zmluva o obchodnej spolupráci (ďalej len „zmluva") za týchto podmienok :
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Článok 1
Preambula zmluvy
Zmluvné strany sa zavázujú postupovat' pri realizácii tejto zmluvy v súlade so všeobecné závaznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike a dobrými obchodnými mravmi.
Kupujúci kupuje tovar od predávajúceho s písomnou cenovou ponukou predávajúceho, ktorá je přijatá, alebo v súlade s
písomnou objednávkou kupujúceho, ktorá je přijatá predávajúcim s tým, že bude dodržaná táto zmluva.
Žiadna změna tejto zmluvy nebude závazná, pokial' nebude dohodnutá písomne medzi kupujúcim a predávajúcim.
Článok 2
Předmět zmluvy.
Predávajúci sa zavazuje na základe tejto zmluvy predať kupujúcemu dohodnutý tovar v sortimente, akosti a množstve
špecifikovanom v jednotlivých objednávkách podfa požiadavok kupujúceho a ponukových listov predávajúceho a previesf na
kupujúceho vlastnické právo k nemu.
Kupujúci sa zavazuje zabezpečit predaj dodaných výrobkov v rámci svojich predajných priestorov a zaplatit' kúpnu cenu, ako je
ďalej uvedené.
Množstvo, popis a špecifikácia tovaru sú určené množstvom, popisom a špecifikáciou, ktoré sú uvedené v objednávke alebo v
cenovej ponuke predávajúceho. Pri zadávaní objednávok platí ponukový cenník platný v deň objednávky.
Článok 3
M i e s t o plnenia
V tejto zmluve znamená dodanie tovaru převoz tovaru kupujúcemu na miesto, ktoré je dohodnuté medzi zmocněnými
zástupcami kupujúceho a predávajúceho.
Článok 4
Platobné podmienky
Kupujúci zaplati cenu tovaru (bez zrážky) na základe uskutočnenej dodávky a faktury do
obdržania tovaru.
Ak kupujúci neuskutoční platbu v deň splatnosti, predávajúci bude mať právo:
odstúpiť od zmluvy a pozastavit' akékofvek ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu.
- I -
/?/
kalendámych dní od dátumu
3.
4.
5.
1.
2.
3.
na úrok z nezaplatenej čiastky vo výške 0,3% za každý deň omeškania a to až do doby, pokiaf bude dlžná čiastka
zaplatená.
Dňom zaplatenia sa považuje deň pripísania čiastky na účet predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu z l a v u
% do faktury za odobratý tovar. Táto zfava
sa nebude uplatňovat' z cien tovarov zařáděných do promočnej akcie.
Predávajúci poskytne kupujúcemu množstevný rabat z ročného obratu vo výške
% z ceny bez DPH. Vypočítaný rabat sa
bude dobropisovať ročně, do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku.
Článok 5
Dodanie a prevzatie tovaru.
Dopravu tovaru do skladu kupujúceho zaisfuje predávajúci pokiaF sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Rozvoz tovaru na prevádzky kupujúceho je zabezpečený do 24 hodin od spísania objednávky obchodným zástupcom
predávajúceho, pokiar sa zmluvné strany v objednávke nedohodnu inak.
Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho okamihom vyloženia tovaru na rampu skladu a
potvrdenim prevzatia tovaru.
Článok 6
Zdravotná nezávadnost'.
Predávajúci ručí za to, že:
a)
Všetky potraviny a potravinové přísady, ktoré predávjúci předá kupujúcemu, sú vo všetkých ohfadoch v čase dodania
v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
b)
Predávajúci previedol kontroly všetkých dodaných potravin a potravinových přísad a zaručuje zdravotnú
nezávadnost.
c)
Predávajúci zaručuje, že dodaný tovar bude mať deklarovánu kvalitu po dobu najneskoršej spotřeby platnej pre
jednotlivé druhy tovarov, ktorá je vyznačená na obale výrobku, při dodržaní zásad pre uskladnenie tovaru uvedených
výrobcom.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Článok 7
Záruky a zodpovědnost'.
Kupujúci je povinný tovar skontrolovať. Ak zistí kupujúci pri tejto prehliadke chyby a to hlavně zjavnú porušenost, nezrovnalosti
v množstve alebo druhu značenia, je povinný uplatnit reklamáciu a to najneskór do 5 dní od dátumu dodania. V případe
reklamácie po tejto lehote predávajúci nenesie zodpovědnost za chyby ani iné nedostatky a kupujúci je povinný zaplatit
hodnotu tovaru.
V případe oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou bude mať kupujúci právo bezplatné vyměnit' tovar (alebo
príslušnú časť), alebo na základe vlastného uváženia požadovat' vrátenie ceny tovaru (alebo pomernú časť ceny).
Predávajúci zabezpečí, aby tovar dodaný na prevádzky kupujúceho nemal přečerpaných viac ako 2/3 záručnej doby.
Článok 8
Vývoz tovaru.
Kupujúci nesmie vyviezť tovar do žiadnej krajiny mimo územia Slovenskej republiky bez písomného súhlasu predávajúceho.
Bez ohTadu na predchádzajúce ustanovenia, predávajúci nepreberá žiadnu zodpovědnost' za tovar, ktorý je vyvázaný do krajin
mimo územia Slovenskej republiky, pokiar nie je písomne dohodnuté inak.
Článok 9
Závěrečné ustanovenia.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju móžu vypovedať jednostranné s trojmesačnou výpovědnou lehotou,
ktorá začíná plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede.
V případe hrubého porušenia zmluvných dojednaní (neplnenie platobných ustanovení, parazitovanie na pověsti, spristupnenie
informácií pre obchodnú konkurenciu, poškodzovanie dobrého mena predávajúceho a jeho výrobkov a i.) móže predávajúci
zmluvu okamžité zrušit'. Účinky zrušenia nastanu okamihom doručenia rozhodnutia druhej zmluvnej straně.
Táto zmluva a práva účastníkov tejto zmluvy sú vykládané so zákonmi Slovenskej republiky bez toho, aby sa prihliadalo ku
kolíznym normám. Zmluvu je možné meniť iba písomne po vzájomnej dohodě oboch zmluvných stráň.
Ak niektorá zo stráň vystaví návrh dodatku, zavazuje sa druhá zmluvná strana k vyjadreniu najneskór do 15 dní od jeho
doručenia.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplárech, z nich každý má rovnakú platnosť. Každá zo zmluvných stráň obdrží po
jednom exempláři zmluvy.
Neoddělitelnou súčasťou zmluvy sú doklady o právnej subjektivitě zmluvných stráň.
ItO: 22T06 852
©
|CDPH:SK1020M6475
4 ,
idávajúci:
kupujúci:
Download

Kupujúci - Základná škola s materskou školou Breza