•
•
Dohoda
o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnost' ul.atvorená podl'a § 49 ods. 7
zákona Č. 5/2004 Z.z. o službách zamcsl'nanosti a o zmene a doplnení niektorých zakonov
v zneni neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych ,'ceí a rodiny
Slovenskej republiky č.4412004 Z.z. ktorou sa vykonáva ustanovenie § 69 ods. 2 zákona
o službách zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov
č.211/§4912011/ŠRlBJ
(ďalej
mcd7.i
účaslnikmi
len "dohoda")
dohody:
I. Poskytovatel' príspevku (ďalej len" úraď):
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Sídlo: Dlhý rad 17.0850\ Bardejov
Zastúpeným riaditerom: Emilia Puchalíková
IČO:
3793777
Bankové spojenie:
č. účtu:
a
2. Príjemca príspevku uchádzač o zamestnanie (ďalej len .,príjemca príspevku):
PánI pani: JozcfScndek
Dátum narodenia:
Vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
sociálnych vecí a rodiny od:
Číslo OP:
IČO: 46 433 091
SK NACE Rev 2 kód! text: 2562/obrábanie
Bankové spojenie:
Čláook I.
Účel a predmet dohody
I) Učclom dohody je úprava práv a povinnosti účastnikov dohody pri poskytnutí príspevku
príjemcovi príspevku na vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti
poMa
a)
b)
c)
d)
Zákona Č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
7..äkonov v znení neskorších predpisov( ďalej len .,zákon o službách zamestnanosti"):
Zákona Č. 23111999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len
..zákon o štátnej pomoci"):
Vyhlášky č. 4412004 Z.z.. ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách
7..amestnanosti v zneni neskorších predpisov (ďalej len ..vyhláška č. 4412004 Z.z.");
Schémy pomoci DE MINIM.IS v platnom 7..neni na podporu zamestnanosti ..Schéma
DM - 112007" .
2) Predmetom dohody je finančný príspevok (ďalej len ..príspevok"). poskytovaný príjemcovi
príspevku na úhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním alebo prevádzkovaním samostatnej
zárobkovej činnosti (ďalej len .,SZČ·').
Dohodu ť.llll§491101 f SJtBJ
Strana Č. /110
3) Príspevok je poskytnutím pomoci de minimis podľa nariadenia Komisie Európskeho
spoločenstva č.1998n006 z IS.decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na
pomoc de minimis a §3 zákona č. 23l/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov.
4) Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody je poskytovaný zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky (ďalej len "ŠR").
Článok [I.
Práva a povinnosti príjemcu príspevku
Prljemca príspevku sa zaväzuje:
I) Začať vykonávať alebo prevádzkovat' (SZČ) uvedeným dňom: 1.12.20 II
Za dátum začiatku vykonávania aJebo prevádzkovania SZČ sa pre účely tejto dohody
považuje dátum uvedený na oprávnení na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČo
2) Vykonávať uvedený druh SZČo resp. predmet podnikania: nástrojárstvo. ktorý je v súlade
so žiadosťou, podnikateľským zámerom a oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie
SZČo ktor)/ je podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zatriedený podľa SK
NACE Rev 2 kód/25621obrábanie.
3) SZČ vykonával' alebo prevádzkovat' nepretržite najmenej po dobu dvoch rokov odo d,;a
začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZČ, leda do dátumu posledného dňa dvojročného
vykonávania SZČ 30.11.2013.
Vykonávať SZČ v súlade s podnikateľským zámerom so sídlom podnikania na adrese:
Krušov 267. 08622 Kľušov. miesto prevádzkarne bez.
4) Použit' poskytnutý príspevok v súlade s platnou legislatívou najneskôr do dátumu
posledného dňa dvojročného vykonávania szC v zmysle bodu 3 tohto článku dohody, ako aj
so žiadosťou, predloženým podnikateľským zámerom, Poučením o oprávnených nákladoch
k tejto dohode (priloha č.2 tejto dohody) a oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie
SZČ v celkovej výške: 4023,52 EUR
slovom: Štyritisícdvadsat'tri EUR,
pät'dcsiatdva eurocentov .
Vyčerpať SO% celkového poskytnutého príspevku do 3 mesiacov od začatia
vykonávania alebo prevádzkovania SZČo
Rozdiel medzi poskytnutým a použitým príspevkom počas oprávneného obdobia, ako
aj rozdiel nevyčerpanej časti (SO%) prispevku počas prvých troch mesiacov podnikania je
príjemca príspevku povinný poukázať na účet úradu do 30 kalendárnych dní po uplynutí
oprávneného obdobia, resp. po uplynuti 3 mesiacov od začatia vykonávania alebo
prevádzkovania SZČo
S) Využívať majetok zakúpený z poskytnutého príspevku na SZČ odo dňa zakúpenia majetku
najmenej počas dvoch rokov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZC (v zmysle čl.
ll. ods. I a ods. 3 tejto dohody). Počas tejto doby je príjemca príspevku povinný preukázal"
fyzickú existenciu majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku a jeho využívanie
v súvislosti s výkonom SZČo
6) Riadne evidovať výdavky na SZČo ktoré musia byt' identifikovatel'né a preukázateľné.
doložené účtovnými záznamami, )..'toré sú riadne evidované u príjemcu príspevku, musia byť
vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, účinnosti, primeranosti
a efektívnosti a v súlade s prcdložen)'m podnikateľským zámerom. Z uvedeného vyplýva, že
Dohoda c.llll§49Il011/,!R,BJ
Strana CO ll/O
príjemca príspevku si nemôže uplatniť tzv. pauš3lne výdavky podl'a § 6 ods. 10 zák. č.
59512003 Z.z. o dani z príjmov v zneni neskorších predpisov v daňovom priznaní v obdobi
plnenia podmienok dohody. uzatvorenej podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti.
7) Písomne oznamit" úradu každú zmenu udajov a podmienok dohodnutých alebo lIveden)'ch
v tejto dohode a v žiadosti o príspevok (ako aj v jej prílohách), v podnikaterskom zámere
v lehote
neskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa. kedy táto zmena nastala. ako aj oznámit"
uradu skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajuce z tejto dohody v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa vzniku týchto skutočností.
mu
8) V prípade. 7..e príjemca príspevku nepoužije poskytnutý príspevok na oprávnené výdavky v
oprávnenom období, je povinný vrátil" úradu rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a
oprávnenými výdavkami a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí oprávneného
obdobia.
9) Príjemca príspevku podpisom dohody potvrzuje. že Je spôsobilý vykonávať alebo
prevádzkovať SZC v zmysle čl. ll, ods. 2 tejto dohody.
Ak príjemca príspevku nedodrží dobu nepretržitého prevádzkovania alebo
vykonávania SZC uvedenu v bode 3) tohto článku. je povinný poukiLzat' na učet uradu dlžnú
sumu, ktorú tvorí pomerná časť príspevku zodpovedajuea počtu dni od skutočného ukončenia
prevádzkovania alebo vykonávania SZČ do dátumu posledného dlla dvojročného
prevádzkovania alebo vykonávania SZC uvedeného v bode 3) tohto článku. a to v lehote do 3
mesiacov, odo dňa skutočného ukončenia prevádzkovania alebo vykonávania SZC alebo
v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia ukončenia SZC úradom, ak sa s úradom
nedohodne na inej lehote. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo
dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania
SZČo
Vrátenie príspevku sa nepožaduje. ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti skončilo z dôvodu úmnia alebo zo zdravotných dôvodov na
základe posúdenia podľa § 19 zákona o službách zamestnanosti. Pred uplynutím dvoch rokov
zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 uvedeného zákona, môže byt'
občan zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujlkeho po skončení
vykonávania alebo prevádzkovllllia SZC.
10) Pri závažnom porušcní podmienok tejto dohody, dobrovoľne vrátiť úradu príspevok resp.
jeho pomernú časť zodpovedajúcu ro7.sahU porušcnia dohody. za 7..ávažné porušenie
podmienok tejto dohody je považovane:
a} nedodrlanie vykonávania SZČ v súlade so žiados(ou. podnikateľským zamerom
a oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie SZC;
b) nedodrlanie nepretržitého vykonávania SZC po dobu dvoch rokov;
c) použitie príspevku na iné účely ako je úhrada nákJadov súvisiacich so SZČ uvedených
v podnikateľskom zámere;
d) nevyčerpanie 50 % príspevku počas prvých troch mesiacov podnikania;
e) využívanie majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku na SZČ v dobe kratšej ako
dva roky od začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZČ;
f) nepreukázanie fyzickej existencie majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku na
miestc vykonávania alebo prevádzkovania SZC a nepreukázanie jeho využívania
v súvislosti s výkonom szC počas platnosti tejto dohody;
g) prevýšcnie 10 % ceny jednotlivých položiek uvedenej v prílohe č.2 tejto dohody:
h) nákup nábytku prevyšujúci 10% z poskytnutého príspevku;
Dohoda č.211/§49/201IJSRtBJ
S/rana č. 3110
použitie príspevku na úhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním SZČ v odvetviach
(oblastiach) a vybraných činnostiach uvedených v bode č.8 článku IV. tejto dohody:
j) porušenie zákona č. 8212005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 2 ods. 3 zäkona o štátnej
i)
pomocI;
k) nedodržanie tcmlínu predloženia priebežnej pisomnej správy.
ll) Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožňoval výkon
fyzickej kontroly na mieste a poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú
dobu platnosti tejto dohody až do doby piatich rokov od dátumu začiatku jej účinnosti.
12) Umožniť povereným zamestnancom MPSVR SR, ústredia PSVR. úradu PSVR a ďalším
kontrolným orgánom nahliadnuť do svojich účtových výkazov. bankových výpisov a ďalších
dokladov a umožniť výkon kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich
z tejto dohody a to aj do piatich rokov po ukončení ich trvania. Spolupracovať s príslušnými
kontrolnými orgánmi pri výkone kontroly. V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu
vzniká povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.
Príjemca príspevku je povinný uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a
všetkých dokladov týkajúcich sa poskytnutého príspevku najmenej do troch rokov od
ukončenia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, tj. do 31.12.2021 (v
súlade s čl. 90 ods. l) bod a) a b) nariadenia (ES) č. 1083/2006).
13) Postupovat' pri obstarávaní tovarov, prác a služieb, ktoré budú financované z
poskytnutého príspevku, v súlade so zákonom č.2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle § 22 zäkona č. 231/1999 o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov. prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynuti štvrt'roku. v
ktorom bola prijatá akákoľvek splátka nenávratného finančného prispevku podľa tejto dohody
(fonnulár Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci je zverejnený na stránke
www.financc.gov.sk v menu: Štátna pomoc/Pokyny pre poskytovateľov pomoci/Minimálna
pomoc).
15) Predložiť bez vyzvania úradu do 30 dní po uplynuti 3 mesiacov od začatia vykonávania
alebo prevádzkovania szC a doby stanovenej v bode 4) tohto článku prehfad použitia
poskytnutého finančného príspevku, ktorý bude obsahovať názov výdavku. jeho výšku ( bez
DPH a s DPI-I), dálum uskutočnenia výdavku. účtovné doklady, ktoré výdavok preukazuj .....
16) Príjemca príspevku je povinný predkladať písomné polročné správy (t.j. k 30. 6. v danom
roku a k 31.12. v danom roku) O vykonávani samostatnej zárobkovej činnosti a o čcrpaní
poskytnutých finančných prostriedkov minimálne v rozsahu:
prehl'ad o použití príspevku;
infonnácie O skutočnom vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti ( vrátane výkazu
príjmov a výdavkov ÚČ FO 1-0 I a v polročnej správe k 30.6 predložiť aj kópiu
potvrdenia daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok);
infonnácie o dodrl.iavaní podnikateľského zámeru;
iniomlácie o zabezpečení publicity;
infonnacic o problémoch. s ktorými sa prijemca príspevku stretol pri vykonávani
samostatnej zárobkovej činnosti;
ďalšie infonnácie. ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu dohody.
Dohoda é.21l/§4912011/$RJBJ
Strana č. .I/JO
Vzor priebežnej
písomnej
správy Je
neoddeliteľnou
prílohou
č.
3
k Dohode
č.
211/~4912011/ŠR![JJ
Správu príjemca príspevku predloží najneskôr do jedného mesiaca po stanovenom
termíne. t.j. do 31.7. za prvý polrok príslušného roka ado 31.1. nasledujúceho roka za druhý
polrok daného roka. poslednú správu je povinný predložiť do jedného mesiaca po uplynutí
záväzku v zmysle Článku 11. bod 3) tejto dohody. Nedodržanie
termínu
predloženia
priebežnej písomnej správy má za následok. že všetky náklady. ktoré vznikli po tomto termíne
sa považujú za neoprávnené.
Článok tri.
Pr.i.va a povinnosti úradu
Úratl.'w zaväzuje
I) Poskytnút' príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so SZČ v celkovej výške 4023 Eur
52 eurocentov. slovom štyritisicdvadsaťtri Eur päťdesiatdva eurocentov na vykonávanie
alebo prevádzkovanie szC občanovi po splnení zákonom slanovených podmienok. Výška
príspevku je viazaná na dvojročné nepretržité vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČo
2) Poukázať jednorazový finančný príspevok na účet príjemcu príspevku, najneskôr do 30
kalendárnych dni odo dňa predloženia žiadosti o platbu na predpísanom formulári.
3) V prípade, že úrad zisti závažné porušenie, resp. porušenie plncnia podmienok tejto dohody
je povinný písomne vyzvať príjemcu vrátiť príspevok resp. jeho pomernú časť.
4) Úrad je povinný vyčísliť výšku príspevku. resp. pomernej časti z príspevku, ktorú je
príjemca prispevku povinný vrátiť a určiľ spôsob jej vrátenia.
5) Ako subjekt verejnej správy je úrad povinný pri využivaní verejných prostriedkov
zachovávať hospodárnosť, účelnosť, efektívnosť, primeranosť a účinnosť ich použitia.
Článok IV.
Oprávnené náklady
l) Príspevok podra § 49 sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so SZČ vo výške a za
podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti poskytnutým na uveden)' účet
príjemcu. Príspevok sa poskytuje na výdavky, ktoré spíňajú podmienky oprávnenosti podľa:
zákona o službách zamestnanosti;
Schémy pomoci DE MINIMIS v platnom znení na podporu zamestnanosti;
zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmellC
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákona č. 50212001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplneni
nid..1 orých zákonov v znení neskorších predpisov.
za
2)
oprávnené môžu byt' považované len tie náklady, ktoré vznikli príjemcovi v súvislosti
s touto dohodou a s prevádzkovaním alebo vykonávaním SZČ najskôr odo dňa účinnosti tejto
dohody. vyplývajú z podnikateľského zámeru a kalkulácie predpokladaných nákladov. ktoré
sú prilohami k žiadosti o poskytnutie príspevku. sú v súlade s Poučením o oprávnených
nákladoch k tejto dohode (príloha č. 2 tejto dohody), boli skutočne vynaložené počas obdobia
realizácie szC za predpokladu, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie SZČ a sú s ňou
priamo spojené, pričom musia byť doložené účtovými dokladmi, ktoré musia b)1' rozpísané
Dohoda é.ll //§.J9/101 //SR 8J
SIrana č. 5/10
podľa
jednotlivých položiek. Zmena jednotkovej ceny položiek v rozsahu navýšenia IO %
ceny uvedenej v predloženej kalkulácii sa nepovažuje za neoprávnený výdavok.
Zmenu výšky jednotkovej ceny položiek nad stanovený limit je možné dohodnúť len
na základe opätovného prerokovania kalkulácie v komisii úradu a spracovania písomného
dodatku k dohode po súhlase úradu s predloženou kalkuláciou zmeny jednotkovej ceny
položiek. Uvedené sa netýka zmien položiek, ktorých výška je ovplyvnená zmenami
vyplývajúcimi zo zákonov a prislušných predpisov (napr. odvody do SP, ZP).
3) Oprávnenými sú výdavky v súlade so schváleným podnikateľským zámerom a oprávnením
na vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ, ktoré nie sú považované za neoprávnené pod ra
kapitoly I schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti ..DM 112007" v platnom
zneni, vyplývajú z podnikatefského 7.ámeru a kalkulácie predloženej k žiadosti o poskytnutie
príspevku a neboli nadobudnuté z akýchkoľvek predchádzajúcich príspevkov z prostriedkov
Európskeho Spoločenstva.
4) Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia sú oprávnenými nákladmi len výdavky na nákup
zariadenia/vybavenia vo forme bežných nákladov (t. j. nákup hmotného majeLku do 1700
EUR a nákup nehmotného majetku do 2400 EUR). Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia
vo forme kapitálových výdavkov (t. j. nákup hmotného majetku nad 1700 EUR a nákup
nehmotného majetku nad 2400 EUR) oprávnenými výdavkami sú len odpisy za prislušné
obdobie, ak sa majetok používa výhradne na oprávnené aktivity, prípadne pod ra alikvoLnej
časti. Súčasne platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z akýchkoľvek
predchádzajúcich príspevkov z prostriedkov Európskeho Spoločenstva. Oprávnená suma na
V}'počtovú techniku (PC s vybavením) je maximálne 627 EUR s DPI-I. Maximálna
akceptovaná cena notebooku s operačným systémom v zmysle oprávneného výdavku z
prostriedkov poskytnutých na szC je stanovená na 589 EUR s DPH. Výdavky za obstaranie
mobilných telefonov sa považujú za neoprávnené výdavky.
5) Oprávnené obdobie je obdobie nepretrlitého dvojročného vykonávania SZČ v zmysle Čl.
II bod 3) tejto dohody. V pripade predčasného ukončenia SZČ prijemcom príspevku sa za
oprávnené obdobie považuje obdobie od začatia vykonávania SZČ do dátumu skutočného
ukončenia resp. prerušenia SZČo
6)
za oprávnené nie je možné považovať nasledujúce výdavky:
a) úroky z dlhov;
b) vratná daň z pridanej hodnoty;
c) nákup nábytku prevyšujúci 10% z poskytnutého príspevku, vybavenia, dopravných
prostriedkov. infraštruktúry, nehnuteľnosti a pozemkov;
d) výdavky bez priameho vzťahu k oprávnenému projektu;
e) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podl'a zákona o
službách zamestnanosli;
f) výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty. penále, vrátane
zmluvných. výdavky na trovy konania a pod.);
g} výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s
realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu
účtovnictva;
h) výdavky na subdodávky. ktoré zvyšujú náklady na realizáciu
hodnoty:
činnosti
Duhoda (.'.211/§49120 J IISH/ll]
Strana č. 61/0
bez pridania
i)
výdavky na tvorbu pracovnych miest. na ktoré už príjemcovi pomoci bola poskytnutá
štátna pomoc od inych poskytov3tcrov štátnej pomoci alebo v rámci inych schém
štátnej pomoci.
7) Okrem toho sú neoprávnenými výdavkami najmä:
- výdavky bez priameho vzťahu k SZČ.
- vydavky, ktoré nie sú v súlade s podnikateľským plánomlzámerom a SZČo
- výdavky, ktoré vznikli pred počiatočnym dátumom oprávnenosti výdavkov.
- výdavky. ktoré vznikli po 31. 12.2015.
8) Príspevok nie je možné
použiť
v nasledovných odvetviach (oblastiach) a pre tieto vybrané
činnosti:
a) v odvetvi rybolovu a akvakultúry. ako je stanovené v nariadeni Rady Európskeho
spoločenstva č. 104/2000 (Úradný vestník Európskej únie, L 17. 21.1.2000, s. 22);
b) v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov vymenovaných v pri10he č. I tejto
dohody k Zmluve Európskeho spoločenstva;
c) v oblasti spracovania 3 odbytu pornohospodárskych produktov vymenovaných
v prílohe I k Zmluve Európskeho spoločenstva,
i) kde výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov
od prvovyrobcu alebo produl...1ov uvedených na trh príslušným podnikom.
ii) keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
d) v uhoľnom odvetví, akoje uvedené v nariadení Európskeho spoločenstva č. 1407/2002;
e) na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy v oblasti cestnej nákladnej dopravy
vykonávanej v prenájme alebo za úhradu;
f) pre činnosti súvisiace s vývozom do tretieh krajín alebo členských štátov, konkrétne pre
činnosti priamo súvisiace s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie
distribučnej siete alebo pre iné bežné vydavky súvisiace s vývoznou činnosťou;
g) pre činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred
dovezenými.
9) Príjemca príspevku zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami. ktoré mu boli
poskytnuté fonnou príspevku a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť.
efektívnosť, učelnost', primeranosť a účinnosť ich použitia.
IO) Poučenie o oprávnenýeh nákladoch k Dohode
prílohou Č. 2 uvedenej dohody.
č.
211!§49!2011! RlBJ je
neoddeliteľnou
Článok V.
Osobitné podmienky
I) Príjemca príspevku berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Na použitie týchto prostriedkov. kontrolu použitia týchto prostriedkov a ich
vymáhanie
sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon o službách
zamestnanosti. zákon Č. 502/2001 Z.Z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon Č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení
neskorších predpisov, zákon č. 2512006 Z.z.o verejnom obstarávaní, zákon 231/1999 Z.z. o
Dohoda čl I 1/§49/l01 I SRtBJ
Strunu č. 7/10
štátnej pomoci, zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a ďalšie
predpisy ktoré majú vzťah k predmetu dohody).
Príjemca príspevku súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa sláva
súčasťou systému finančného riadenia štátnej pomoci.
2) Ministerstvo financi i Slovenskej republiky je v zmysle § 24 zákona č. 23111999 Z.z. o
štátnej pomoci oprávnené kontrolovať poskytnutie pomoci u poskytovatera pomoci a za tým
účelom je oprávnené si overiť potrebné skutočnosti aj u príjemcu príspevku.
Kontrolu plnenia podmienok dohody môže vykonávat' aj poverený zamestnanec
úradu. Príjemca príspevku je povinný umožniť toto overenie potrebných skutočnosti
a kontrolu plnenia podmienok dohody, vrátane fyzickej kontroly uskutočnenej na mieste
vykonávania alebo prevádzkovania SZČo Závažné porušenie podmienok tejto dohody je
považované za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov.
3) Podozrenie z porusema finančnej disciplíny zo strany príjemcu príspevku bude
prostredníctvom úradu postúpené na správne konanie príslušnej Správe finančnej kontroly
Slovenskej republiky (ďalej len .. SFK SR"), ktorá je oprávnená ukladať a vymáhať odvod.
penále a pokutu 7.3 porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho
rozpočtu.
4) Príjemca príspevku, ktorý v zmysle čl. 11 bod 5) dohody nepreukázal fyzickú existenciu
majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku na mieste vykonávania alebo prevádzkovania
szC ajeho využívanie v súvislosti s výkonom SZČ počas platnosti tejto dohody, je povinny
vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, ktoré sa začína dátumom v ktorom
k zisteniu došlo, t.j. deň podpísania protokolu o výsledku kontroly. a to najneskôr do 30
kalendárnych dní. ak sa s uradom nedohodne na inej lehote.
5) Príjemca príspcvl.,l1, ktorý v zmysle čl. II bod 16) dohody nepredložil priebežnú písomnú
správu o vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutých finančných
prostriedkov je povinný vrátiť pomcmú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, ktoré sa
začína prvým dňom po uplynutí lehoty stanovenej v čl. 11. bod 16) tejto dohody_ a to
najneskôr do 30 kalendárnych dní. ak sa s uradom nedohodne na inej lehote.
6) Príjemca príspevku súhlasí so zverejnením uvedených udajov vo verejne dostupných
inlormačných zdrojoch:
a) men%bchodné meno/názov.
b) IČO
c) adresa/sídlo prevadzky SZČ,
d) predmet činnosti
e) kód SK NACE Rev 2
f) výška nenávratného finančného príspevku
g) dalum podpísania dohody
7) Uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku nevzniká príjemcovi príspevku nárok na
uhradenie výdavku v prípade. že v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem
oprávnenosti nákladu aj jeho nevyhnulnosť. hospodárnosťa efektívnost'.
ČIa no k VI.
Dohodo <:.21 11§491201 1/Š&1l/
StraIIO č. 8110
Skončenie
I)Dohodujc možné
skončiť na
dobody
základe vzájomnej písomnej dohody
účastníkov tejto
dohody.
2) Každý z účastnikov tejto dohody môže túto dohodu vypovedať v prípade, že príjemca
príspevku prestal vykonávať alebo prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov.
Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede. Vypovedaním dohody je príjemca príspevku povinný
vrátil' umdu finančné prostriedky do 30 kalendárnych dní na účet úradu. v zmysle podmienok
tejto dohody. ak sa s úradom nedohodne na inej lehote.
3) Každý z účastníkov tejto dohody je oprávnený od dohody odstúpiť v prípade jej závažného
ponlšenia. resp. sústavného porušovania. Pre platnost' odstúpenia sa vyzaduje písomné
oznámenie o odstúpení doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné
dňom doručenia oznámenia o odstupení druhému účastníkovi tejto dohody. Príjemca
príspevku je povinný vrátiť uradu vyplatený finančný príspevok, resp. jeho časť
zodpovedajúcu rozsahu porušenia dohody do 30-tich kalendárnych dni odo dňa doručenia
oznámenia o odslupení na účet úradu, v zmysle podmienok tejto dohody. ak sa s úradom
nedohodne na inej lehote.
4) Za závažné porušenie tejto dohody sa považuje porušenie v čl. II. body 1).2).3),4).5).6).
7).8),9). 16) a v čl. IV bod 6.7. 8.
5) Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.
Článok VII.
Všeobecné a zá\'crcčné ustanovenia
l) Zmeny v tejto dohode možno vykonal" písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným
oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jednej zo strán tejto dohody.
Žiadost' uchádzača o zamestnanie
Neoddeliternou súčasťou tejto dohody je
o poskytnutie príspevku na SZČ a všetky jej prílohy. ktorá je archivovaná u poskytovateľa
príspevku ako sučast" spisu.
V nadväznosti na zmenu ustanovení zákona o službách zamestnanosti. upravujucich
tuto dohodu, je možné túto dohodu meniť a dopÍňat' aj prostredníctvom písomného oznámenia
úradu príjemcovi.
2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto dohode riadia sa ustanoveniami zákona
o službách zamestnanosti, zákona Č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a
o zmcne a doplneni niektorých 7..ákonov v znení neskorších predpisov. zákona č. 523n004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 2Sn006 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene
a doplneni niektorých zákonov. Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území Slovenskej, ktoré majú vzt'ah k záväzkom účastníkov
dohody.
3) Účastníci tejto dohody budú pri písomnom styku uvádzat' číslo tejto dohody.
Dohoda č.21 1/§49120/ I SRdU
Strana č. 9/10
4) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a
účinnost" dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546nOIO Z.z., ktorým
sa dopíňa zákon č. 40/1 964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopíňajú niektoré zákony.
Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody podl'a čl. II bod 3,
pokiaľ nedôjde k skončeniu dohody pod ra článku VI bod I a 2. alebo k odslúpeniu od dohody
pod ra čl. VI bod 3.
5) Prevod práv a záväzkov z tejto dohody, vzhľadom na jej povahu a podmienky, za ktorých
bola uzatvorená, na tretiu osobu je zakázané.
pričom
6) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch,
príspevku jeden exemplár dohody.
úrad obdr1.i dva a príjemca
7) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať. že si ju riadne
prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavrel i ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
a dôsledne
V Bardejove
dňa
L'i. 41· ;:ltJf1
Y
··E~~~;~h~i;k~~;;·······
Jozef Sendek
Krušov 267. V~<-:.... ~
riaditeľka ÚPSVaR Bardejov
Jí'"
~
.~
~~
9;~
8FI "
lOJ j
.
za správnosť: Mgr. Eva Sosflflková. samoSl:alnj rudca
Sp"hnosf 0\1:01: PaedDr.PhDr. Marcela Nováková. \·cdiica oddelenia ~
Prílohy:
č.l.
II
Zoznam, na ktorý odkazuje čl. 32 Zmluvy o 7..aložení ES
o oprávnených nákladoch
PricbcŽfia pisomná správa
č.2. Poučenie
č.)
Dohoda c.l///§49nO//iSR-BJ
Struna é. 10110
PRiLOHA č. I - Zoznam. na ktory odkazuje čl. 32 Zmluvy o založoni ES
):,,'I! l\-1el'aU
misu I \'nUl:omosti
KAPITOLA I
....AI'ITOLA 2
KAľlTOLA
J
f)by, llhlQIló} • maJ<l,;jk
KAPITOLA 4
ml~"e VS'robk.). uJcia. prírodn)' med
....AI'ITOLA 5
0504 - trevI!.. lTI,:churc. :!\'lmIClI: '.alud~1 (okrem rj-b) a ich casl;
05 15 - zviefacu: produkt} rlI:$pcclfiloVIIfIČ v incj kategórii. mŕt\'c l\'l(fati kap,lOIy l
alebo J. IlCvhodné na 1i0007.Umiclu
t..AI'ITOLA 6
ž .. t strom) a iné rasllll"!)', cibule. lorenc
il
pod, rcJ.ané hcty il ozdobné
hSllC
l\,\prTOLA 7
KAI'ITOI../\ 8
KAPITOLA 9
JedlI! f.clcnina a urtilé druhy korefKl\' a hľú:.t
Jcdlé ">'OCIC il orechy. kóra melónov a cilrusovych plodov
káva, čaj il korenia. okrem mIlly (kateg. C. 09.03)
KAI'ITOLA IO
obilné-vločky
KAI'ITOLA II
K"PIIULA 12
mlyniUske produkt)" slad il ~kroboviny.I,,-pot.INU-L1N
oleJnalé semená il plody. ro,Jične zrnA, semen' a OVOCIC. pnemysclné il
hetne rasIliny. slama a krnllv.
pcklln
KAľlTOLA
13
PfcUI)'m 1303
"'AI'ITOLA IS
15,01 - mllsť II my vy~b'arcn} bn\'ČO\'y luk. V}~kvar(Tly hldmovy lul.
l S 02 -1lI:V}!kvlJal) lul. 7 ho\ldlicho dob)1l:!.. ovia; I kÓ/~ loj 7 takét!olO luku
l S 03 - Slcann 7 bra\OOVcJ masu. okostcarin I steinn z loja. olC) 7 bn\'Č()\"cj masti.
oIc:JillO\) olej. olej I. lOJa.. nocmul;ro\'an} alebo mldany Čl SfJ'XO\'an} mak
IS 04 - tul..) I oIc:JC l f)b I morskych CICI.\'COV rafinov" IIJ ncrafillO\·ant
15.07 - prlpr1J\-enC r1lSlhnnt luk} lokje tekUlt I tuhé. 5Um\·t. nIIflllO\"8I'If alebo člSlcnl!
lS 12 -lmlČiSnc: alebo rtitlmne tul.) • oleje, hydrogcnount, rafinonnt. nCTafillO\~
a1cďalcJncspnllOOY'lllé
1S 13 - margarín, Imlmci. bnvOO\'cJ masti alebo inal: pripravent jedli IUI.}
1S 17 - zv}'!k). I.tO«' nnikaJU pri spracovani mastn)ch li!lok .li\'oc&1}eh alebo
rz>t!inn)'ch voskov
...APnOI..A 16
pripra\·l.y 1.
rjil.ulitniKov alebo mJkk)1oV
KAPII OLA 17
1701 repnycukor, trstinovycukor, luhy
1702 - m) cukor, cukrové SiruP)" umely mcd (mitianý I nemt~llll)' s prirocJn)m
"!edom), karamel
17,03 - melasa odfarbem\ alebo mc
17.05 (-)- cukor s prichufarni alcbo farbený cukor. simpy a melasl bez ovocn)'CI1 ~tiav
s obsahom prlullflého cukru v I'ubovol'nom nmotst\'C
KAl'1 rOLA 18
18 Ol -I.akoovt: hôbl celé, fámllJ1~.surové alebo smažené
1802 - kakoo\'č Slll:ELS. SiJpolle. SUJl)' I odpad
KAPn OLA 20
priprivk)' 7.0 7.elenln)', ovocil I iných rasthnn)'ch Wli
KAI'lTOLA 22
22.04 - vinovy mtill. v procese kvasenia. a.Icbo so 7.asltl\'CO)·m kvasenim m)m spóSobom
ako pndanim .ll.oholu
22 OS - vino I écfSh't hrol.no. vlnový muSI 50 7JlS1tI\'co)m kvasením pridaním alkoholu
07 - mé I.\'ascné nflpoJC (napr.Jablro.: vino, hruftov)' mu!l • mcdovma)
22.08 (0) 22.09 (-)_ d}I.ll.ohol. neutrálne destiláty denaturo\"tlnt a netknlllul'O\·ant
vktkýl;:h Slllp1'lOv, Zlskant Z pornoho5podársk)'ch pmdul.lOv
u\'cdcn}ch \' prilohe I ICJIO zrnlu\'}" $ v}"Yliml.ou hl,;trov. m)"Ch
a1kohohck5'ch nápojOV I zIožen)"Ch all.oholid}"ch prqwMov
(omaec"'an)'ch ako .,koncentmvllnt exImI)'" n. \)robu nipojov)
22.10 l-) - ocot a octO\'~ nilIladY
KAPITOLA 2J
potntnn!rs1:c ZV)'!ky. odpad. sprllCO\'l\l1Č knnl\'o pre ZVlcrat6
KAPlmLA 24
24 Ol - ncspraoovan) U1bak:. labakový odpad
KAPITOLA 45
45.01 - prirOOny k.CH'Ok.. ncspracovanj'. Uf\-'cný. g,ranulovany a.Icbo mletY. korkov}" odpad
KAI'ITOl..A 54
54.01 - fan. Ccrslvý aleho spracovaný, ale nepradcoy. fllllO\á pnad/.a II oUJlOO (Hát:me
ľahM)'ch a fanov)-ch kobercov)
KAPITOLA 57
pral"C konope (Cannabis sativa), sllro~é a 5praCO~l\l'lt, ale nepraucnt,
priaU1.a a odpltd pravého konope (vrátane ľahan)'ch II ľanových
kobercov a (lOvrlllOvllfm)
(-) Nálo~ uoplnený poUra čl. I Predpisov C. 7 Rady Európskeho hospoUi\rskcho spoločenstva 7. 18, dec, 1959 (Olflcial Journal No. 7, 30. 1.
1%1, str, 71 - osobilné ~)'danic (anglickt vydanie). 1959 - 1962.
masa..
n
PRÍLOHA č. 2
Dohoda t211/§49/201IfŠltBJ
Strana é. II/IO
•
Poučenie
o oprávnených nákladoch
k Dohode č. 211/§491201J/ŠRlBJ
Predmet príspevku - POUČENIE:
niektorých
zákonov
Č.
512004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon o službách
V zmysle § 49 zákona
zamestnanosti"), ako aj podfa schémy pomoci DE MrNlMIS na podporu zamestnanosti DM112007 sa za oprávnené považujú tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné, sú riadne odôvodnené,
preukázané účtovnými dokladmi, sú vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi, a
výlučne súvisia s realizáciou SZČo sú primerané, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom
mieste a čase, zodpovedajú potrebám SZČ, spiňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti a účinnosti. navzájom sa neprekrývajú, nie sú uplatnené duplicitne.
Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia oprávnenými výdavkami sú výdavky na
nákup tohto zariadenia/vybavenia vo !'onne bežných nákladov (t. j. nákup hmotného majetku
do 1700 EUR a nákup nehmotného majetku do 2400 EUR). Pri nákupe nového zariadenia!
vybavenia vo fonne kapitálových výdavkov (t. j. nákup hmotného majetku nad 1700 EUR a
nákup nehmotného majetk'1l nad 2400 EUR) oprávnenými výdavkami sú len odpisy za
prislušné obdobie, ak sa majetok používa výhradne na oprávnené aktivity, prípadne podra
alikvotnej časti. Súčasne platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z
akýchkorvek predchádzajúcich prispevkov z prostriedkov Európskeho Spoločenstva.
V rámci položky "Materiál výpočtová technika" sú zahmuté platby za obstaranie
osobných počítačov, ktoré spiňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600 - bežné
výdavky. vrátane materiálu k výpočtovej technike. napr. _,myší", klávesníc, filtrov, monitorov
a procesorov k počítačom, nenahratých nosičov dát pre výpočtovú techniku, tlačiarní,
podávačov k tlačianiam. Platby za obstaranie osobných počítačov a špeciálneho materi<i.lu k
výpočtovej technike, ktoré spíňajú kritériá kategórie 700- kapitálové výdavky. V tejto oblasti
riadiaci orgán stanovil limit ma.ximálnej oprávnenej sumy následovne:
Maximálna akceptovaná cena počítačovej zostavy s operačným systémom je stanovená na 627
é'sDPH.
Maximálna akceptovaná cena nOlebooku s operačným iyslémom je slanovená na 589 ť s
DPH.
Pričom pod pojmom "počítač" sa rozumie: monitor. hardvér, klávesnica a myš. Pod pojmom
..príslušenstvo k počítaču" sa rozumie všetko. čo sa priradí k hlavnej veci - počítaču súčasne
alebo dodatočne, tvorí s hlavnou vecou jeden celok a je súčast'ou jeho ocenenia (napr.
tlačiareň. podávač k tlačiarni. modem, skener k počítaču. slúchadlá, kamera a pod.).
Dohoda č.211/§49120111SIUfJJ
Strana č. 12110
Zoznam oprávnenýeh nákladov (v súlade s podnikateľským zámerom a sciJváleným
rozpol/om)
názov
Odvody do ZP
Odvodyd05P
Cena vť
1140,40
1864,90
Elektron.registračná pokladňa
480,-
Brúska stolová
Brúska pilových reťazí
Zváračka invertorová TIG
Kombinovaná sada náradia
Posuvné meradlo digitálne
Pracovný stôl do dielne
Bruska hobrovacích nolov
350,280,-
názov
Cena v (
800"
150,88,·
451,·
1690,'
Spolu: 7294.30 €
Ja. dolu podpisaný/á JozcfScndck. Krušov 267. 08622 Kľušov
svojim podpisom potvrdzujem. že som boVa/ poučený/á! o oprávnených nákladoch k Dohode
č. 211/§4912011/ŠRlBJ. ktoré budú financované ZO štátneho rozpočtu.
.
. ý~ f'1- .,ťtN'r/'
V Bardejove dna
.
podpis
Dohoda č.2111§4911011'SRiBJ
Strana č.. /3/10
Priloha č. 3
I)riebežná písomná správa
(ktorú predkladá príjemca príspevku na SZČ úradu v polročných intervaloch)
I. Prchl'ad o použiti príspevku:
Obsahuje rozpis - s poradovým číslom výdavku, dátumom, uvedením čísla položiek
v peňažnom denníku. názvom výdavku, sumou výdavku (výdavkov) vynaložených z
príspevku na szC v príslušnom obdobi a zostávajúcu nečerpanú výšku prispevku klenninu
odovzdania písomnej polročnej správy
P.Č.
Dátum
kúpy
C. polo7.ky
v peňažnom
Názov
výdavku
Vynaložená
suma
denníku
Zostatková
suma
orísoevku
Poznámka
I.
2.
3.
4.
5.
Stav ku
30.6./3 1.12
O skutočnom vykonávaní SZČ:
výkaz o príjmoch a výdavkoch ÚČ FO I-Ol k 30.061 k 31.12.;
2. Informácie
v polročnej správe k 30.6
predložiť
aj kópiu potvrdenia
daňového
prlznama za
predchádzajúci kalendärny rok;
bližší popis priebehu vykonávania SZČo realizovaných činností SZČO v ramci
príslušného obdobia v nadväznosti na podnikaterský zámer/plán schválený komisiou
úradu).
3. Informácie o doddiavani podnikatel'ského zámeru:
obsahuje inľonnaciu príjemcu príspevku o dodržaní pôvodného podnikatel'ského
zámcru/plánu. resp. odchýlení sa, pri realizácii SZC v pra.'l:i a súvislostiach činnosti.
4.Informácie o ubezpečení publicit)':
obsahuje bližšiu infonnáciu a popis akou konkrétnou fonnou príjemca príspevku
publicitu.
zabezpečil
S.lnformácie o prípadných problémoch. s ktorými sa príjemca stretol pri vykonávaní
SZČo
obsahuje popis problémov a ťažkostí pri výkone SZC vo vzt'ahu k schválenému
podnikaterskému plánu. problematické oblasti v súvislosti s výkonom podnikania a pod.
6. Ďalšie informácie, ktoré by mohli mat' vplyv Da realizáciu dohody:
príjemca príspevku uvedie pripadné ďalšie ťažkosti súvisiace s výkonom SZČ, ktoré by
príp. mohli ohrozif plnenic dohody uzatvorenej s úradom.
Dohoda t.J / //§.J9IZ0/ 1$&8./
S/rallu é. NI/O
Download

Dohoda - ÚPSVaR Bardejov