ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Učebné osnovy – GEOGRAFIA
Názov predmetu
Vzdelávacia oblasť
Stupeň vzdelania
Dátum poslednej zmeny
UO vypracovali
Ročník
Časový rozsah výučby / týž.
Časový rozsah výučby / roč.
Geografia
Človek a spoločnosť
ISCED 2
2. 9. 2014
Mgr. Bohumil Čechvala
Mgr. Lenka Čičmanská
PaedDr. Ľubomír Kiko
Časová dotácia
piaty
šiesty
siedmy
2
1
1
66
33
33
ôsmy
1
33
deviaty
1
33
Charakteristika predmetu
Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých
informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch,
ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, hľadávať vzťahy a vysvetľovať ich.
Predmet geografia je vedný odbor, ktorý skúma krajinu, zákonitosti jej usporiadania a možnosti využitia krajiny človekom. Vzhľadom na narastanie
problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na spoločnosť, geografia reaguje na zmeny v priestore a pomáha ich
riešiť.
Ciele predmetu






rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
všímať si priestor, v ktorom žijeme
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas
vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenie problémov interpretovať / riešiť projekt, prezentovať ho /
1
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie




















Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
diskutovať o návrhoch
oceniť krásu pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.
získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, auto atlas, mapy na internete,
vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí,
rozumieť grafom, diagramom,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho)
diskutovať o návrhoch,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,
orientovať sa na mape podľa súradníc,
podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so
zameraním na Austráliu a Ameriku,
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru,
tvoriť mentálne mapy so symbolmi,
rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti,
získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov,
kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri
zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.
získať základné vedomosti o Európe ako celku, komplexne hodnotiť svetadiel z hľadiska prírodných a kultúrnych charakrteristík
získať základné vedomosti o Slovensku, geografických charakteristikách štátu,
Kľúčové kompetencie
-
orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc
orientovať sa na mape mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete
vedieť čítať mapy všeobenozemepisné, tematické, rozumieť im
interpretovať údaje získané z grafu, diagramu
vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy
počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi pomocou grafickej mierky
podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, vietor, dažďový prales,
uviesť príklady
pripraviť projekt, vypracovať a od prezentovať ho
2
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
diskutovať geografických zaujímavostiach – prírodné i kultúrne
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru
tvoriť mentálne mapy sa symbolmi
- orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc
- vedieť čítať mapy všeobenozemepisné, tematické, rozumieť im
- počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi pomocou grafickej mierky
- naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,
- riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny,
- rozvíjať prvotné čítanie u žiakov a interpretáciu obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho
informácie, triediť ich, využívať, prezentovať,
- čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť,
- získať geografické vedomosti o našej krajine, komplexne hodnotiť Slovensko z hľadiska jeho prírodných i kultúrnych charakteristík,
- komplexne a podrobne spoznať jednotlivé oblasti Slovenska aj z hľadiska príťažlivosti pre turistov,
- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
-
Prierezové témy
5.ročník
Multikultúrna výchova
Environmentálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Cesty objaviteľov do rôznych oblastí sveta
Sídla na Zemi
Kultúrne a technické pamiatky, pamiatky UNESCO
Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi
Vplyv živelných pohrôm na prírodu
Príprava prezentácie o živote ľudí vo vybranej oblasti
6.ročník
Environmentálna výchova
Austrália
Prírodné pomery (životné prostredie)
Mestá v austrálii – problémy veľkomiest
Amerika
vodstvo (znečisťovanie riek, jazier a morí)
3
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Život v mestách a ich problémy
Tvorba projektu a
prezentačné schopnosti
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Osobnostný
rozvoj
amerika
Austrália
Amerika
a sociálny Austrália
Amerika
Poloha ameriky – vytvorenie mentálnej mapy
Vyspelé indiánske kultúry
Zaujímavosti ameriky
Obyvateľstvo
Mestá v austrálii – kultúrna rôznorodosť,
multikultúrne mestá
Obyvateľstvo
Kultúra, veda, šport
Spoločenské zvyky a tradície
Kultúra, umenie, veda, šport, zamestnanie
Spoločenské zvyky
7. ročník
Environmentálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné schopnosti
Multikultúrna výchova
Prírodné pomery,národné parky,rozširovanie púští, nedostatok
potravín
Národné parky
Pamiatky UNESCO
Staré civilizácie, rasy, náboženstvá
8. ročník
Environmentálna výchova
Tvorba projektu a
Európa
Európa
Znečisťovanie ovzdušia –tepelné elektrárne,
hutnícka výroba
Úbytok pôdy – odlesňovanie a získavanie pôdy
Priemyselné znečisťovanie – odpady
Jadrové havárie
Cestujeme po Európe
4
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
prezentačné schopnosti
Osobnostný
a sociálny Európa
rozvoj
Európa
MEDIÁLNA VÝCHOVA
Európa
MULTIKULTÚRNA
VÝCHOVA
Medziľudské vzťahy, sebareflexia, sebaúcta,
seba poznávanie
Práca s médiami , zdroje informácii,
Tolerancia a rešpektovanie iných kultúr,
náboženstiev, tradícií, jazyka a spôsobu života
9.ročník
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Enviromentálna výchova
Tvorba projektu
Osobnostný a sociálny rozvoj
Poukázať na toleranciu a rešpektovanie iných kultúr, náboženstiev,
tradícií, jazyka, spôsobu života, mentality a ľudských výtvorov;
Rozvíjať schopnosť obhajovať vlastné názory a kritického
premýšľania, schopnosť filtrovať a selektovať pozitívne informácie
z médií;
Zdôvodniť význam ochrany vybraných lokalít – TANAP, PIENAP, Nízke
Tatry, Malá a Veľká Fatra, Slovenský raj, Slovenský kras, Muránska planina,
Poloniny, jaskyne, pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO, hrady
a zámky...
Najviac znečistené lokality- vysvetliť čo spôsobuje znečistenie a aké sú
možnosti zníženia znečistenia
Naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať
s nimi, riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu
skupiny;
Zaujímavé miesta vytvorené prírodou.
Cestujeme po Slovensku.
Rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu,
sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje
konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať
svoje práva, ale aj rešpektovať názory, , pestovať kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a
spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálnopatologických javov v škole;
Finančná gramotnosť
NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s
cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“ K finančnému vzdelávaniu žiakov napomôže aj predmet geografia, kde sa
5
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
zameriame pri jednotlivých kontinentoch aj na problematiku bohatstva a chudoby, rozdiely medzi regiónmi, environmentálne problémy. Tieto témy
zakomponujeme do tematických celkov:





Austrália
Ázia
Amerika
Afrika
Slovensko
Pedagogické stratégie – metódy a formy práce
Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich
použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie,
precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na:
Motivačné metódy:
- motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),
- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
- motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).
Expozičné metódy:
- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),
- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),
- rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie javov, rozhodovanie),
- beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),
- demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),
Problémové metódy:
- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a
vlastnom riešení)
- projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k
vytvoreniu určitého produktu).
6
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Prácu s knihou a textom
(čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie
podstatných informácií),
Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky
(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).
Aktivizujúce metódy:
- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému),
- didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),
- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny)
- brainstorming.
Fixačné metódy:.
- metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).
Práca s mapou
Učebné zdroje
-
RNDr.Ivan Ružek a kolektív, Geografia pre 5.ročník základných škôl, vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, 2009
RNDr. Peter Likavský a kolektív, Geografia pre 6.ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií Geografia pre 6.ročník základných škôl
a 1. ročník gymnázií osemročných gymnázií, vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, 2009
Doc. RNDr. Ladislav Tolmáči a kolektív, Geografia Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník osemročných gymnázií
,vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, 2010
RNDr. Ivan Ružek a kolektív, Geografia pre 8.ročník a 3. ročník osemročných gymnázií vydavateľ VKÚ, a.s., Harmanec, 2011
Prof. RNDr.Ladislav Tolmáči a kolektív, Geografia pre 9.ročník základných škôl a 4.ročník osemročných gymnázií, vydavateľ Orbis
Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, 2012
Robert Čeman a kolektív, Slovenská republika geografický atlas,
MAPA Slovakia, 2010
mapy rôzneho typu, digitálna mapa na internete,
Školský atlas sveta, vydavateľ VKÚ Harmanec, 2009
Geografický atlas sveta pre ZŠ a SŠ, vydavateľ VKÚ a.s.,Harmanec 2011
C. Varleyová – L.Milesová: Zemepisná encyklopédia,
Kol. autorov: Geografická encyklopédia Čo by som mal vedieť o svete okolo nás,
Pracovné zošity Hravá geografia 5. -9. ročník, vydavateľ TAKTIK Košice, 2011, 2012
7
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Hodnotenie žiaka
Pre tento predmet nie sú predpísané povinné písomné práce.
Typ hodnotenia: známkou
Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky
naopak dosiahol, prípadne poskytnúť systém krokov, ako postupovať ďalej. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. V procese
hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi a humánny prístup. Zohľadniť aj usilovnosť a individuálne
osobitosti žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Využiť aj slovné hodnotenie (klady a nedostatky práce
žiaka), motivačné hodnotenie a hodnotenie čiastkových úloh. U žiakov rozvíjať správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.
Písomné odpovede budú hodnotené podľa percentuálnej tabuľky:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%
-
1
2
3
4
5
Hodnotiť sa bude:
 Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu,
súvislosť a presnosť prejavu (primerane veku), ovládanie odbornej terminológie a samostatnosť pri riešení úloh
 Písomná forma – test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti
vzdelávacieho štandardu.
 Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom
 Prezentácia projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a žiaka.
8
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
GEOGRAFIA 5. ročník
Objavovanie našej planéty
Tematický
Téma
okruh
Tvar Zeme, naša planéta vo
vesmíre
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Zemeguľa – tvar Zeme
Slnečná sústava – Slnko, planéty
slnečnej sústavy
Zem ako planéta slnečnej
sústavy
Pohyby Zeme – prečo sa strieda
deň a noc
Pohyby Zeme – prečo sa
striedajú štyri ročné obdobia
Mesiac prirodzená družica Zeme
Zhrnutie tematického celku Tvar
Zeme
Výkonový štandard
Opísať tvar Zeme podľa glóbusu
Získať základné poznatky o Zemi a jej
postavení v Slnečnej sústave
Vymenovať a charakterizovať objekty
Slnečnej sústavy a vesmír
Charakterizovať základné pohyby Zeme
Demonštrovať pomocou glóbusu rotáciu
Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka
Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako
to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi
Uviesť, aké sú dôsledky obehu Zeme okolo
Slnka na rôznych miestach na Zemi
Poznať dobu otočenia Zeme okolo osi
a obehu okolo Slnka
Riešiť problémové úlohy: Prečo sa strieda
deň a noc? Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Informatívne vedieť základné pojmy
objektov vo vesmíre
Vedieť opísať tvar, povrch a pohyby
Mesiaca; vysvetliť vplyv Mesiaca na Zem,
mesačné fázy
Počty
hodín
Prierezové
témy
8
ENV
9
Tvar Zeme, naša planéta vo vesmíre
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Objavovanie Zeme a vesmíru
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Povrch Zeme – oceány, moria
ich rozloženie na pevnine
Oceány a svetadiely na mapách
a glóbuse
Práca s mapou – vyhľadávanie
ostrovov, polostrovov,..
Cesty objaviteľov do rôznych
častí sveta
Veľké geografické objavy
Objavovanie a využite
kozmonautiky
Žiacke projekty „ Významní
cestovatelia“
Zhrnutie tematického celku
Objavovanie Zeme a vesmíru
Vedieť vymenovať svetadiely a oceány
a určiť ich rozloženie
na Zemi
Rozvíjať zručnosti pri práci s mapami
Vedieť čítať základné údaje z mapy
Získať základné poznatky o objavovaní
Zeme
Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do
rôznych častí Zeme
a ich význame pri objavovaní sveta
Vplyv kozmonautiky na technický pokrok
na Zemi; úsilie o mierové
využitie kozmického priestoru
Viesť žiakov k hľadaniu odpovedí na
otázky, zdôvodňovaniu,
uvažovaniu, hodnoteniu a k práci so zdrojmi
8
TBZ
10
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Mapa a g,lóbus
Glóbus
Mapy
Glóbus
Poludníky a rovnobežky
Geografická poloha
Poznať rozdiel medzi mapou
a glóbusom
Geografické súradnice –
Na glóbuse určiť zemskú os, severný
poludníky a rovnobežky
pól, južný pól, zemské pologule,
Geografická sieť
rovník, nultý poludník, rovnobežky,
Určovanie geografickej polohy
poludníky, obratníky, polárne
kružnice
Praktické činnosti žiakov –
Určiť svetové strany na mape
vyznačovanie dôležitých
a v teréne
rovnobežiek a poludníkov,
Zdôvodniť vytvorenie geografickej
určovanie svetových strán
siete a opísať ju
a geografickej polohy
Určiť polohu ľubovoľného miesta na
Mapa
mape geografickými súradnicami
Legenda mapy – symboly,
Do obrázka, ktorý predstavuje
znaky, čítanie mapy
zemeguľu dokresliť zemskú os
16
Mapy - plány, automapy, mapy a vyznačiť severný pól, južný pól,
turistické, GPS
určené rovnobežky a poludníky;
Mierka mapy, meranie na
farebne vyznačiť nultý poludník,
mapách
rovník; na nákrese pomenovať
Meranie na mapách pomocou
jednotlivé pologule
grafickej mierky
Vedieť čítať a interpretovať základné
Prečo je na Zemi rôzny čas
údaje z mapy
Praktické činnosti žiakov - hry
Opísať, čo zobrazuje mapa podľa
s mapou
legendy
Čas na Zemi, časové pásma,
Poznať rôzne druhy máp: turistické,
dátumová hranica
plány, automapy, tematické mapy,
Zhrnutie tematického celku Mapa a mapy na Internete, GPS a ich
glóbus
využitie
Zhrnutie tematického celku
Vedieť odmerať vzdialenosť na mape
Mapa a glóbus
pomocou grafickej mierky
OSR
11
Cestujeme a spoznávame svet
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Stavba Zeme
Vodstvo
Podnebie a počasie
Ľadovce
Rozmanité krajiny Zeme
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Stavba Zeme
Vznik pohorí
Sopečná činnosť, sopky
Zemestrasenie
Rieky
Jazerá a vodné nádrže
Činnosť riek – ich pôsobenie na
zemský povrch
Činnosť riek – ich pôsobenie na
zemský povrch
Ľadovce – činnosť pevninového
a horského ľadovca
Ľadovce – činnosť pevninového
a horského ľadovca
Rušivá a tvorivá činnosť vetra
Zhrnutie učiva hodín 33-43
Atmosféra, počasie
Podnebie
Predpoveď počasia
Rozmanité krajiny Zeme
Krajiny teplého podnebného
pásma – dažďový les
Savany
Púšte
Subtropické krajiny
Lesy mierneho pásma
Tajgy
Tundry
Polárne krajiny
Život vo vysokých pohoriach
Prezentácia Prírodné krajiny
Prezentácia Prírodné krajiny
opakovanie Typy krajín
Vysvetliť , ako pôsobia rieky, vietor a ľadovce na
zemský povrch
Určiť na mape konkrétne rieky, jazerá, vodopády,
kaňony, moria, zálivy, ostrovy, polostrovy
Vysvetliť vznik rieky a jej činnosť
Poukázať na silu vody pri formovaní morského
pobrežia, vytváraní dolín a kaňonov
Vysvetliť vznik vodopádov a vedieť pomenovať
najznámejšie vodopády
Poukázať na význam a ochranu vody
Vysvetliť, čo je snežná čiara a vedieť ako ľadovce
pretvárajú povrch Zeme
Vysvetliť, čo je vietor a poukázať na jeho činnosť,
na vznik púští a skalných miest
Uvedomiť si silu vetra, jeho hrozbu, ale aj
využitie
Vedieť vymenovať a ukázať na mape
najznámejšie púšte
Poznať zloženie atmosféry, problém ozónovej
diery
Vedieť vysvetliť postup vzniku predpovede
počasia
Vedieť ukázať na mape podnebné pásma a určiť
ich charakteristické znaky
Pochopiť, čo spôsobuje rozdiely teplôt na Zemi
Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín na Zemi
Vysvetliť ako súvisí rozšírenie rastlinných
a živočíšnych druhov s podnebnými pásmami
Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi
podľa rastlinstva
Určiť na mape podnebné pásmo, rastlinné
pásma, ktoré sa tu nachádzajú a vedieť ich opísať
podľa typických znakov
Postupné získavanie informácií o častiach Zeme,
ktoré vytvorila príroda
Vzbudiť záujem žiakov o ochranu rastlín
a živočíchov na Zemi
- rozvíjať u žiakov schopnosť objavovať,
vyhľadávať informácie, prezentovať, vysvetľovať
a vzbudiť záujem žiakov o ochranu rastlín
a živočíchov na Zemi
- viesť žiakov k spoluzodpovednosti za stav
prírody
- rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu
a všetkým žijúcim
organizmom
- rozvíjať u žiakov schopnosť objavovať,
28
ENV
TBZ
OZO
12
Najkrajšie miesta na svete, ktoré vytvoril človek
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Obyvateľstvo Zeme
Pamiatky UNESCO
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Človek žije na vidieku
a v mestách - obyvateľstvo
Zeme, sídla
Pamiatky UNESCO v Afrike
a Amerike
Pamiatky UNESCO v Ázii
a Austrálii
Významné kultúrne a technické
pamiatky sveta
Najkrajšie miesta, ktoré vytvoril
človek – hrady a zámky a iné
stavby
Žiacke projekty: „Pamiatky
UNESCA“
Poznať počet obyvateľov na Zemi,
určiť oblasti husto a riedko osídlené
Vysvetliť, ako prírodné pomery
ovplyvňujú rozmiestnenie
obyvateľstva
Charakterizovať zloženie
obyvateľstva Zeme podľa rôznych
kritérií
Určiť na mape vybrané sídla
Sprístupniť žiakom základné
informácie o najvýznamnejších
kultúrnych a technických stavbách
sveta
Vekuprimerane porovnať rozdiely
v živote a práci ľudí v rôznych
častiach Zeme
6
OSR
TBZ
Rozvíjať u žiakov schopnosť pracovať
s rôznymi zdrojmi
13
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
GEOGRAFIA 6. ročník
Planéta Zem
Tematický
Téma
okruh
Obsahový štandard
Svetadiely a oceány
Geografické suradnice,
určovanie geografickej polohy
Mapa
Rozmanité krajiny Zeme
Sopečná činnosť a zemetrasenie
Typy krajín, stepi a lesy
mierneho pásma
Život vo vysokých pohoriach
Výkonový štandard
Vedieť pomenovať svetadiely
a oceány
Čítať mapy podľa legendy
Určiť polohu miesta pomocou
súradníc
Vysvetliť vznik sopečných pohorí
Určiť a ukázať na mape rozloženie
podnebných pásiem v jednotlivých
oblastiach sveta podľa geografickej
šírky
Charakterizovať život ľudí
v pohoriach, význam lesa pre
človeka
Počty
hodín
Prierezové
témy
5
ENV
14
Tichý oceán
Austrália
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Poloha
Prírodné pomery
Obyvateľstvo
Hospodárstvo
Poloha
Prírodné pomery
Hospodárstvo
Environmentálne súvislosti
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Poloha a povrch – Austrália
Podnebie – Austrália
Vodstvo – Austrália
Rastlinstvo a živočíšstvo – Austrália
Obyvateľstvo – Austrália
Sídla – Austrália
Hospodárstvo – Austrália
Problémy obyvateľov – Austrália
Kultúra, veda, šport – Austrália
Spoločenské zvyky – Austrália
Projekt – príprava
Prezentácia projektu
Tichý oceán
Oblasti Oceánie
Polárne oblasti – Antarktída
Polárne oblasti – Arktída
Vytvoriť mentálnu mapu pojmov
Austrálie
Určiť polohu na Zemi vo vzťahu
k ostatným svetadielom
Popísať povrchové celky, vedieť čítať
tematickú mapu
Vysvetliť vznik podnebných pásiem
Opísať vodstvo, vymenovať
najdôležitejšie rieky
10
Vysvetliť existenciu typických
živočíchov v Austrálii
Vysvetliť druhy kultúr a ich význam pre
život
Stručne charakterizovať hospodárske
aktivity človeka
Charakterizovať dopravu a lokalizovať
hospodársky najvyspelejšie regióny
Charakterizovať cestovný ruch
Vedieť charakterizovať najväčší oceán,
jeho bohatstvo, rozdelenie Oceánie, jej
najvyspelejší štát
Vedieť vysvetliť rozdiel medzi teplotou 2
severného a južného pólu, vedecké
základne, nerastné suroviny,
obyvateľsvo
ENV
TBZ
MUV
OZO
OSR
FIG
15
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Amerika
Objavovanie svetadiela Amerika
Povrch a vodstvo –rieky,
jazerá,vodopády
Podnebie a typy krajín
Zaujímavosti prírody Ameriky
Obyvateľstvo
Sídla
Hospodársvo
Fyzickogeografická
a socioekonomickácharakteristika
Kanady
Poloha
Prírodné pomery
Hospodárstvo
Oblasti Ameriky
Environmentálne súvislosti
Fyzickogeografická
a socioekonomickácharakteristika
USA
Fyzickogeografická
a socioekonomickácharakteristika
štátov strednej Ameriky, Mexiko
Fyzickogeografická
a socioekonomickácharakteristika
štátov karibskej oblasti
Fyzickogeografická
a socioekonomickácharakteristika
Argentíny a laplatských štátov
Fyzickogeografická
a socioekonomickácharakteristika
andské štáty
Hlavné problémy Ameriky
Projekt „Indiánske civilizácie“
Ukázať na mape polostrova, ostrovy,
pohoria, najvyššie pohorie a najnižie
miesto. Vedieť, z ktorých kontinentov sa
skladá, prví objavitelia
Určiť na mape toky riek, polohu jazier
a vodopádov
Vysvetliť vznik teplých a studených
morskych prúdov
Lokalizovať hospodársky najvyspelejšie
regióny
Charakteristika štátu, vysvetliť príčinu
hustého zaľudnenia juhu, spolupráca
s USA, prívlastky Kanady
Vedieť porovnať s Kanadou, rozvoj
moderných technológii
Charakterizovať hospodárske aktivita
človeka, lokalizovať hospodársky
najvyspelejšie regióny. Charakterizovať
cestovný ruch
Vedieť pomenovať štáta karibskej
oblasti
17
ENV
TBZ
MUV
OZO
OSR
FIG
Vedieť spoločné znaky laplatských
štátov, ich hlavné mestá, hospodárstvo
Vedieť, cez ktoré štáty sa tiahnu Andy,
prírodné podmienky, zaostalosť,
chudoba
Vedieť aké sú problémy rýchle rastu
miest, ohrozovanie prírodnými
živlami,problémy nelegálneho
sťahovania
Prezentovať indiánsku kultúru
16
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
GEOGRAFIA 7. ročník
Premeny Zeme
Opakovanie
učva 6.ročníka
Tematický
Téma
okruh
Austrália
Amerika
Tichý oceén
Obyvateľstvo
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počty
hodín
Prierezové
témy
Austrália, Oceánia a polárne
oblasti
Charakterizovať vybraný kontinent
z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov
3
MUV
ENV
Osídľovanie Zeme
Zloženie obyvateľstva Zeme
Ľudstvo v pohybe
Poznať históriu osídľovania Zeme
Vedieť charakterizovať rasovú,
jazykovú a náboženskú štruktúru
obyvateľstva
Poznať a charakterizovať pojmy –
príradtok a úbytok obyvateľstva,
emigrácia a imigrácia
3
MUV
ENV
FIG
17
Afrika
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Prírodné podmienky
Obyvateľstvo
Oblasti Afriky
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Afrika – objavujeme svetadiel
Povrch Afriky
Podnebie a vodstvo Afriky
Prírodné krajiny Afriky
Afrika a jej obyvatelia
Hospodárstvo
Severná Afrika – sidla,
obyvateľstvo, hospodárstvo,
kultúrne pamiatky
Stredná Afrika - sídla,
obyvateľstvo, hospodárstvo
Východná Afrika - sídla,
obyvateľstvo, hospodárstvo
Južná Afrika - sídla,
obyvateľstvo, hospodárstvo
Projekt „ Historické pamiatky
severnej Afriky“
Orientovať sa na mape vzhľadom na
ostatné svetadiely, zálivy,
polostrovy, prielivy, oceány
Poznať a charakterizovať povrch
Afriky. Ukázať na mape vybrané
geografické entity
Vedieť, ktoré podnebné pásma sa
vyskytujú v Afrike
Charakterizovať vodstvo
a orientovať sa na mape. Vysvetliť
vznik pasátov
Charakterizovať rastlinstvo
a živočíšstvo v Afrike. Vymenovať
10
typické druhy žijúce v Afrike
Poznať rasové zloženie obyvateľstva
a štruktúry obyvateľstva
Poznať na aké oblasti sa delí Afrika.
Vedieť tieto oblasti charakterizovať
Poznať fyzikcko-geografikú
a humánnogeografickú
charakteristiku oblasti.
Charakterizovať štáty, ktoré do danej
oblasti patria. Ukázať ich na mape.
Pri významných štátoch poznať ich
hlavné mestá
Vedieť prezentovať prácu
ENV
TBZ
MUV
OSR
FIG
18
Ázia
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Prírodné podmienky
Obyvateľstvo
Hospodárstvo
Oblasti Ázie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Spoznajme Áziu – poloha
Povrch Ázie
Podnebie Ázie
Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy
Obyvateľstvo a sídla
Hospodárstvo
Oblasti Ázie
Juhozápadná Ázia – poloha,
obyvateľstvo, hospodárstvo,štáty
JZ Ázie – Turecko,štáty
Perzského zálivu a Arabského
polostrova
Južná Ázia – poloha, príroda,
obyvateľstvo, hospodárstvo,
štáty – india, Srí Lanka, horské
štáty
Juhovýchodná Ázia –
hospodárstvo, štáty – Indonézia,
Thajsko, Malajzia
Východná Ázia - poloha, príroda,
hospodárstvo, štáty – Čína,
Japonsko, štáty Kórejského
polostrova
Severná Ázia – poloha, príroda,
hospodárstvo
Stredná Ázia – poloha, príroda
Obyvateľstvo,
poľnohospodárstvo,
stredoázijské republiky
Projekt „Kultúrne pamiatky
UNESCO“
Charakterizovať vybraný svetadiel
z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov
Poznať a charakterizovať fyzickogeografické pomery Ázie
Vysvetliť vznik monzúnov, poznať
podnebné pásma a oblasti sa
vyskytujúce v Ázii
Charakterizovať vodstvo
a orientovať sa na mape
Charakterizovať rastlinstvo
a živočíšstvo, vymenovať typické
druhy žijúce v Ázii
Poznať štruktúry obyvateľstva
Poznať oblasti Ázie a vedieť ich
charakterizovať
Poznať fyzicko-geografickú
17
a humánno-geografickú
charakteristiku oblasti.
Charakterizovať štáty, ktoré patria
do oblasti.Ukázať ich na mape
Pri významných štátochpoznať
názvy hlavných miest
Poukázať na špecifiká oblasti –
cestovný ruch, nerastné suroviny
Poznať špecifiká oblasti –
poľnohospodárstvo, náboženstvo,
ázijské tigre, robotizácia, Hollyvood,
elektronika
Vedieť prezentovať prácu
ENV
TBZ
MUV
OSR
FIG
19
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
GEOGRAFIA 8. ročník
Opakovanie
učiva 7.ročníka
Tematický
Téma
okruh
Afrika
Ázia
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Opakovanie učiva – Afrika, Ázia Charakterizovať vybraný svetadiel
z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov
Európa
Poloha a pobrežie Európy
Povrch Európy
Podnebie a počasie Európy
Vodstvo Európy
Rastlinstvo a živočíšstvo Európy
Obyvateľstvo Európy
Hospodárstvo Európy
Európska únia
Poloha
Prírodné pomery
Výkonový štandard
Počty
hodín
Prierezové
témy
3
Charakterizovať vybraný svetadiel
z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov
Charakterizovať vybraný svetadiel
z hľadiska fyzicko a humánnogeografických pomerov
Charakterizovať povrch Európy,
ukázať na mape vybrané entity
Vedieť, ktoré podnebné pásma sa
vyskytujú v Európe, Vysvetliť
ovplyvňovanie počasia v Európe
8
vplyvom kontinentálneho
a oceánskeho prúdenia vzduchu
Charakterizovať rastlinstvo
a živočíšstvo, vymenovať typické
druhy žijúce v Európe
Charakterizovať obyvateľstvo
Európy z hľadiska rasovej, pohlavnej
a náboženskej štruktúry
Charakterizovať štruktúru
hospodárstva európskych štátov
ENV
MUV
TBZ
OSR
FIG
20
Západná Európa
Stredná Európa
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Hospodárstvo
Kultúrne pamiatky a cestovný
ruch
Hospodárstvo
Kultúrne pamiatky a cestovný
ruch
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Slovensko
Česko
Poľsko
Maďarsko
Rakúsko
Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
Nemecko
Projekt „ Hlavné mestá strednej
Európy“
Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku
oblasti. Ukázať štáty na mape.
Pri štátoch poznať názvy hlavných miest.
Charakterizovať hospodársku úroveň
oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti.
Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu.
Uviesť významné stavby, kultúrne
pamiatky.
Spoznať spôsob života, životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín.
Prezentovať prácu.
Francúzsko a Monaco
Benelux
Veľká Británia a Írsko
Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku
oblasti.
Ukázať štáty na mape.
Pri štátoch poznať názvy hlavných miest.
Charakterizovať hospodársku úroveň
oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti.
Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu.
Uviesť významné stavby, kultúrne
pamiatky.
Spoznať spôsob života, životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín.
6
3
ENV
MUV
ENV
MUV
21
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Južná Európa
Severná Európa
Dánsko a Island
Nórsko a Švédsko
Fínsko a pobaltské štáty
Hospodárstvo
Kultúrne pamiatky a cestovný
ruch
Hospodárstvo
Kultúrne pamiatky a cestovný
ruch
Španielsko a Portugalsko
Taliansko – Vatikán, San
Marino, Malta
Grécko
Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku
oblasti.
Ukázať štáty na mape.
Pri štátoch poznať názvy hlavných miest.
Charakterizovať hospodársku úroveň
oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti.
Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu.
Uviesť významné stavby, kultúrne
pamiatky.
Spoznať spôsob života, životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín.
Poznať špecifické oblasti – elektronika,
vysoká životná úroveň
Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku
oblasti.
Ukázať štáty na mape.
Pri štátoch poznať názvy hlavných miest.
Charakterizovať hospodársku úroveň
oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti.
Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu.
Uviesť významné stavby, kultúrne
pamiatky.
Spoznať spôsob života, životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín.
3
ENV
MUV
3
ENV
MUV
22
Východná Európa
Juhovýchodná Európa
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Hospodárstvo
Kultúrne pamiatky a cestovný
ruch
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Slovinsko a Chorvátsko
Srbsko a Čierna Hora
Bosna a Hercegovina,
Albánsko Macedónsko
Rumunsko a Bulharsko
Ukrajina
Bielorusko a Moldavsko
Rusko
Hospodárstvo
Kultúrne pamiatky a cestovný
ruch
Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku
oblasti.
Ukázať štáty na mape.
Pri štátoch poznať názvy hlavných miest.
Charakterizovať hospodársku úroveň
oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti.
Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu.
Uviesť významné stavby, kultúrne
pamiatky.
Spoznať spôsob života, životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín.
Poznať fyzicko-geografickú charakteristiku
oblasti.
Ukázať štáty na mape.
Pri štátoch poznať názvy hlavných miest.
Charakterizovať hospodársku úroveň
oblasti, kultúrne tradície, zaujímavosti.
Určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí
a miest v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu.
Uviesť významné stavby, kultúrne
pamiatky.
Spoznať spôsob života, životnú úroveň,
vymenovať problémy krajín.
Poznať špecifiká oblasti – nepokoje,
spoločná história štátov.
4
ENV
MUV
3
ENV
MUV
23
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
GEOGRAFIA 9. ročník
Geografia v bežnom živote
Základné informácie
o Európe
Tematický
Téma
okruh
Výkonový štandard
Úvodná hodina
Opakovanie - Európa
Pomocou mapy zopakovať základné
poznatky o Európe - poloha, rozloha,
fyzickogeografická
a humánnogeografická
charakteristika
2
Mapa, tematická mapa, mierka
mapy, diagram, legenda mapy,
mapy na internete, Google map,
Google Earth
Geografické súradnice, mierka.
GPS v praxi
Poznať a vedieť čítať rôzne druhy máp, vie
interpretovať informácie podľa diagramu,
vie používať internetové mapy
Charakterizovať a vysvetliť pojmy
zemepisná šírka a dĺžka – poznať históriu
ich zavedenia
Určiť polohu ľubovoľného miesta na Zemi
prostredníctvom súradníc
Poznať zariadenia GPS – ich užitočnosť
v rôznych oblastiach života
S využitím GPS alebo Google Earth určiť
zemepisné súradnice
Európa
Mapa
Geografická poloha
GPS
Počty
hodín
Obsahový štandard
4
Prierezové
témy
MDV
24
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Slovensko – naša vlasť
Rozloha a poloha
Historické územia a tradície
Geologická stavba.
Premeny povrchu.
Povrchové celky
Podnebie a podnebné oblasti
Vodstvo, rieky, jazerá, vodné
nádrže, podzemná voda
Pôdy
Fyzickogeografická
charakteristika
Poznať rozlohu Slovenska, určiť polohu
Slovenska vzhľadom na Európu a ostatné
svetadiely, pomocou zemepisných súradníc,
vedieť ukázať krajné body Slovenska .
Porovnať rozlohu Slovenska s ostatnými
štátmi Európy
Poznať a vedieť popísať historický vývoj
Slovenska.
Vedieť aké horniny tvoria flyšové, jadrové
a sopečné pohoria. Roztriediť pohoria podľa
geologickej stavby. Vymenovať a poznať
využitie nerastných surovín vyskytujúcich sa
na Slovensku.
Na príkladoch vysvetliť ako pôsobia
vonkajšie činitele na povrch Slovenska.
Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné
mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina,
sprašové nánosy, jaskyne, meandre, mŕtve
ramená, jazerá a vymenovať príklady.
Opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť
povrchu, uviesť konkrétne príklady.
Poznať delenie Karpát a Panónskej panvy vedieť hranicu medzi jej časťami. Na mape
ukázať povrchové celky Slovenska
Charakterizovať podnebie Slovenska.
Vysvetliť vplyv podnebia na formovanie
povrchu a rozšírenie rastlinstva. Opísať ako
sa mení počasie v priebehu jednotlivých
ročných období, ako sa mení teplota a
množstvo zrážok (použiť diagramy).
Poznať podnebné oblasti na Slovensku
a vymedziť oblasť ich výskytu
Na mape určiť vybrané toky riek, jazerá,
vodné nádrže, podzemné vody, kúpele,
oblasti minerálnych a termálnych vôd.
Charakterizovať význam vodstva na
Slovensku na vybratých príkladoch.
Opísať negatívne zásahy do vodstva
Slovenska.
Zhodnotiť možnosti využitia podzemných
vôd. Vymenovať kúpele.
Poznať a opísať základné pôdne druhy
a pôdne typy vyskytujúce sa na území
Slovenska.
Poznať a charakterizovať oblasti rastlinstva
8
ENV
25
Environmentálne súvislosti
Aktivity človeka
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Obyvateľstvo a sídla
Hospodársvo
ťažba nerastných surovín
strojárstvo, doprava, textilný
a odevný priemysel, drevársky,
chemický priemysel, služby,
zahraničný obchod, doprava
Opakovanie tematického celku
Cestovný ruch a ochrana prírody
Humánnogeografická
charakteristika
Vedieť charakterizovať obyvateľstvo
Slovenska, porovnať obyvateľstvo
jednotlivých regiónov
Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie
obyvateľstva na Slovensku
Poznať a charakterizovať typy sídiel
Slovenska a porovnať ich so sídlami sveta
Charakterizovať štruktúru priemyslu a podľa
mapy vymenovať a opísať jednotlivé centrá
priemyslu na Slovensku
Stručne opísať poľnohospodárstvo na
Slovensku a uviesť jeho špecifiká
Charakterizovať druhy dopravy a s využitím
mapy opísať jednotlivé druhy dopravy,
ukázať dopravné uzly
Stručne charakterizovať druhy služieb na
Slovensku a ich úroveň
Rozlišovať pojmy HDP,HNP, export, import
Poznať špecifiká zahraničného obchodu SR
Ukázať na mape najvyspelejší región
Poznať základné zákonitosti rozvoja CR na
Slovensku, pomocou mapy opísať
a vymenovať strediská CR na Slovensku
Zdôvodniť význam ochrany vybratých
objektov na Slovensku
Na mape ukázať a charakterizovať pamiatky
a lokality zaradené do Zoznamu UNESCO
7
ENV
FIG
26
Kraje
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Fyzickogeografická
charakteristika
Humánnogeografická
charakteristika
Učebné osnovy GEOGRAFIA ISCED2
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Nitriansky kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Projekt „ Cestujeme po
Slovensku“
Charakterizovať oblasť západného
Slovenska a jeho porovnanie s ostatnými
oblasťami
Charakterizovať oblasť stredného Slovenska
a jeho porovnanie s ostatnými oblasťami
Charakterizovať oblasť ýchodného
Slovenska a jeho porovnanie s ostatnými
oblasťami
Samostatne formou prezentácie .ppt
vypracovať projekt a odprezentovať ho
12
RLK
TBZ
OSR
FIG
27
Download

Učebné osnovy – GEOGRAFIA