DODATOK č. 3 k ZMLUVE o dielo č.0103/2009
uzavretá v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.v znení neskorších zmien
a doplnkov, metódou VO - VS v zmysle Zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Zastúpený:
S í d l o :
IČO:
DIČ:
Bank. spoj.:
Číslo účtu:
1.2 Zhotoviteľ:
Mesto Trenčianske Teplice
PhDr. Štefan Skultéty - primátor mesta
Gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
00 312 088
2021080050
DEXIA banka Slovensko, a.s.
0643679002/5600
v
v
INGPORS, s.r.o. Družstevná 383/13
972 23 Dolné Vestenice
IČO: 31 619 959
DIČ:2020468582
IČ pre DPH: Sk 2020468582
Zastúpenie: Ing. Vincent Brezničan-konateľ
Bankové spojenie: DEXIA banka,a.s. Prievidza
Číslo účtu:
9000561001/5600
Registrácia: Okr.Súd Trenčín,odd. s.r.o.,vložka 2889/R
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch predmetnej zmluvy.
2. Predmet plnenia zmluvy
Doplnenie bodu 2.1
Predmet plnenia sa rozširuje o práce súvisiace s doplnkom projektu č. 1 spracovaným
projektantom Ing. Róbertom Kováčikom v 03/2011.
4. Čas plnenia
Nové znenie bodu 4.4
Stavba bude ukončená do 06/2012.
5. Cena za dielo
Nové znenie bodu
5.1.
Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2 je stanovená dohodou zmluvných strán na
základe cenovej ponuky z užšej súťaže predloženej dňa 3.3.2009 , úpravy
zaokrúhľovaním, zmenou výšky DPH a zahrnutím Doplnku č. 1 predstavuje čiastku:
Cena za dielo bez DPH
: 4 949 804,78 €
DPH
: 989 960,96 €
Cena s DPH
: 5 939 765,74 €
Slovom: päťmiliónovdeväťstotridsaťdeväťsemstošesťdesiatpäť 74/100 €
Ostatné náležitosti ZoD zostávajú nezmenené v platnosti.
trenčianske Teplice, dňa 2 S
^
1
^
Dolné Vestenice, dňa 30. 3. 2011
I N G s.r.o.
PORS
lí^tnunA
Objednávateľ
i
OQOMQ
Zhotoviteľ
Rekapitulácia objektov stavby
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Stavba:
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov-Tr.Teplice
Dátum:
Objednávateľ Mesto Trenč. Teplice
Projektant:
Zhotoviteľ:INGPORS s.r.o. Dolné Vestenice
Spracoval:
Kód
Zákazka
Uzavretie a rekultivácia s k l á d k y o d p a d o v Tr.Teplice
30.3.2011
Cena bez DPH
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Cena s DPH
HZS
VRN
EUR
SKK
EUR
EUR
SKK
EUR
EUR
Kompletačná
činnosť
EUR
4 949 804,78
989 960,96
5 939 765,74
0,00
0,00
0,00
1
S0-01-Uzavretie a technická rekultivácia
4 590 666,78
918 133,36
5 508 800,14
0,00
0,00
0,00
2
S0-02-0dvodnenie skládky
142 385,39
28 477,08
170 862,47
0,00
0,00
0,00
3
S0-03-Sadové úpravy
216 752,61
43 350,52
260 103,13
0,00
0,00
0,00
II»
gpors
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Uzavretia a rekultivácia aklidky odpadov
Objekt:
SO -1 - Uzavretí« a technickí rekultivácia
Objednávateľ: Masto - Trenčianska Teplica
ZhotovHeľ: INGPORS s.r.o., Dolné Vestenlce
JKSO:
Dátum: 30.3.2011
HŠV
1
948&?4
2
3
5
PSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Komunikácie
p i ^ f jdoäávky PSV
767
783
M
Konštrukcie doplnkové kovové
Dokončovacie práce - nátery
• P r á ^ a dodávky M
23-M
Montáže potrubia
Celkom
2 649 599,23
2 879,01 1 591 416,30
3 813,59
6 604,73
0,00
321 520,32
8 4^00
6221*52
8 434,00
5 232,00
0,00
989,52
0,00
Í78iÓ8
o,00
178,08
0,00
17 917,74 4 572 749.04
s.r.o.
Družstevná 383/13
7?.
23 DOLNÉ VESTEN1CC
4 57$ 830,19
2 649 599,23
1 594 295,32
10 418,32
321 520,32
'r
0,002
225,628
49,459
63 296,133
2t5M
2,495
0,103
OíMO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0£00
0,000
0,000
OjOOÓ
0,000
4 590 666.78 63 573.820
0.000
13 666,00
989,52
Iffčfc
178,08
ROZPOČET
Stavba:
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov
Objekt:
SO -1 - Uzavretie a technická rekultivácia
JKSO:
EČO:
Objednávateľ:
Mesto - Trenčianske Teplice
Zhot INGPORS s.r.o., Dolné Vestenice
P.Č
30.3.2011
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
2
3
4
5
6
7
8
1
HSV
1
Dátum:
Práce a d o d á v k y HSV
1
Zemné práce
111201102
Odstránenie krovín a stromov s koreňom nad 1000 do 10000
m2
m2
112101101
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300
mm,motorovou pílou
112101102
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500
mm,motorovou pílou
112201101
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300
mm
112201102
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500
mm
162401411
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300
mm do 3000 m
162401412
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500
mm do 3000 m
162401421
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov
stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste
162401422
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov
stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste
4 575 833,19
63 5 7 1 , 2 2 2
2 649 599,23
0,002
30 000,000
0,71
21 300,00
0,000
ks
100,000
4,96
496,00
0,000
ks
60,000
8,91
534,60
0,000
ks
100,000
6,91
691,00
0,002
ks
60,000
15,32
919,20
0,001
ks
100,000
1,41
141,00
0,000
ks
60,000
4,76
285,60
0,000
ks
2 200,000
0,22
484,00
0,000
ks
1 320,000
0,44
580,80
0,000
10 1Q2501411
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do
3000 m
ks
100,000
13,07
1 307,00
0,000
11 162501412
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do
3000 m
ks
60,000
16,65
999,00
0,000
12 162501421
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov
stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste
ks
2 200,000
0,09
198,00
0,000
13 162501422
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov
stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste
ks
1 320,000
0,31
409,20
0,000
14 162601411
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000
m
ks
100,000
7,03
703,00
0,000
15 162601412
Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000
ks
m
60,000
15,45
927,00
0,000
16 162601421
Príplatok za každých ďalších 1000 m premíest.pňov nad 100
do 300 mm po spevnenej ceste
ks
2 200,000
0,14
308,00
0,000
17 162601422
Príplatok za každých ďalších 1000 m premíest.pňov nad 300
do 500 mm po spevnenej ceste
ks
1 320,000
0,60
792,00
0,000
18 162301500
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru
kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 3000 m
m2
30 000,000
1,28
38 400,00
0,000
19 122101404
Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,nad 10000 m3
m3
33 131,800
0,70
23 192,26
0,000
20 167102103
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000
m3
m3
33 131,800
0,67
22 198,31
0,000
21 1625.4
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do vzd. 45 km
m3
33 131,800
11,33
375 383,29
0,000
22 122101404
Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,nad 10000 m3
m3
20 410,520
0,70
14 287,36
0,000
23 167102103
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000
m3
m3
20 410,520
0,67
13 675,05
0,000
24 1625.5
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do vzd.45 km
m3
20 410,520
11,33
231 251,19
0,000
25 1333.1
obstarávací náklad -rašelina
m3
699,400
22,31
15 603,61
26 122201402
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,nad 100 do 1000^^3= m ^ ^
699,400
1,57
27 122201409
Príplatok k cenám za lepivosť horniny
28 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4^iha<^1pOvdg
1000 m3 x
v
L V •
H
—
2
3
4
5
6
7
8
9
1
T
s.r.o.
? eT m
0,49
V
azor
R o
\\
%
Družstevná 383/13
o72 23 DOLNÉ V E S T E N l C f c - ^ * ^ £
0,000
0,000
«á*
0,000
^ y
699,%)0
1
1,85
i
f
yA
1^3,¿9
\
0,000
P.č
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
2
3
4
5
6
1
29 1625.6
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do vzd.150 km
m3
699,400
30 122201104
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad
10000 m3
5
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
7
8
19,16
13 400,50
0,000
m3
11 469,500
1,17
13 419,32
0,000
31 122201109
32 133201101
Príplatok k cenám za lepivosť horniny
m3
11 469,500
0,78
8 946,21
0,000
Výkop šachty hornina 3 do 100 m3
m3
27,473
27,04
742,87
0,000
33 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť horniny
m3
27,473
3,83
105,22
0,000
34 167102103
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000
m3
m3
108 465,100
0,00
0,00
0,000
35 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m
m3
108 465,100
0,00
0,00
0,000
36 181301114
Rozprestretie podoornice na rovine alebo na svahu do sklonu
1:5,plocha nad 500 m2,hr.700 mm
m2
39 140,000
2,09
81 802,60
0,000
37 181301114.1
Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu
1:5,plocha nad 500 m2,hr.300 mm
m2
39 140,000
0,87
34 051,80
0,000
38 182101101
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4
m2
28 520,000
1,41
40 213,20
0,000
39 182301134.3
Rozprestretie podornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha
nad 500 m2,hr. 700 mm
m2
15 070,000
4,82
72 637,40
0,000
40 182301134
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha
nad 500 m2,hr. 300 mm
m2
15 070,000
1,78
26 824,60
0,000
41 182301131
Rozprestretie rašeliny na svahu so sklonom nad 1:5,plocha
nad 500 m2,hr.do 100 mm
m2
13 450,000
1,11
14 929,50
0,000
42 182301134.4
Rozprestretie podornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha
nad 500 m2,hr. 400 mm
m2
13 450,000
2,94
39 543,00
0,000
43 182301134.2
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha
nad 500 m2,hr. 250 mm
m2
13 450,000
1,65
22 192,50
0,000
44 1625.1
Vodorovné premiestnenie kameniva fr. 16-32 dovzd..30km m3
23 194,080
0,00
0,00
0,000
45 1625.2
Vodorovné premiestnenie kameniva fr. 32-64 do vzd.30 km
m3
2 098,200
0,00
0,00
0,000
46 1625.3
Vodorovné premiestnenie -bentonit surový - do vzd.106 km
m3
17 461,600
0,00
0,00
0,000
1 + 111201102
Odstránenie krovín a stromov s koreňom nad 1000 do 10000
m2
m2
27 000,000
0,71
19 170,00
0,000
2+ 112101101
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300
mm,motorovou pílou
ks
200,000
4,96
992,00
0,000
3+ 112101102
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500
mm,motorovou pílou
ks
200,000
8,91
1 782,00
0,000
18+ 162301500
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru
kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 3000 m
m2
27 000,000
1,28
34 560,00
0,000
30+ 122201104
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad
10000 m3
m3
20 000,000
1,17
23 400,00
0,000
31 + 122201109
Príplatok k cenám za lepivosť horniny
m3
20 000,000
0,78
15 600,00
0,000
34+ 167102103
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000
m3
m3
76 266,180
0,67
51 098,34
0,000
35+ 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m
m3
76 266,180
1,46
111 348,62
0,000
76+ 1625.9
Vodorovné premiestnenie - štrk netriedený do vzd.30 km
m3
10 554,960
7,35
77 578,96
0,000
77+ 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2
135 320,000
0,27
36 401,08
0,000
78+ 1333.2
obstarávací náklad -nákup zeminy v zemniku / podornica /
m3
75 566,780
15,10
1 141 058,38
0,000
1 594 295,32
225,628
0,00
1,867
2
Zakladanie
47 289971212
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m
48 289971222
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav, povrchu v sklone
nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky nad 3 do 6 m
m2
31 210,000
0,00
0,00
1,030
49 6936654900
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextilie Geofilex 300
m2
96 569,000
0,00
0,00
28,971
50 212755114
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem,
rúrok 100 mm
m
348,000
2,20
765,60
3,452
51 224311331
Výplň pilót zo síranovzdor. betónu tr. V4-C 16/20 bez
pažiacej suspenziezí
m3
5,699
109,53
xTíSÉM
13,823
52 224521111
Výplň pilót z kameniva hrubého drveného ^áífc^e
mm
•/ ^
39,881
22,81
—X
i n g F B R S
s.r.o.
Družstevná 383/13
972 23 DOLNÉ VESTENTCE"—V
i
ituvebriy
m2
cluzo
5K$E
rŕÍ3 \
56 580,000
0,00
67,933
P.č
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
2
3
4
5
6
7
8
1
Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov,
držky do 8 m
m
62,394
55,98
3 492,82
0,065
Pažnica Union 10000 6100930
t
2,666
1 079,90
2 879,01
2,666
55 264311212
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450
mm, v hľbke nad 5 m v hornine III
m
288,000
77,55
22 334,40
0,401
56 275313611
Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20
m3
27,473
121,65
3 342,09
66,466
57 289971313
Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR S R 200 na
upravenom povrchu
m2
13 450,000
19,79
266 175,50
3,497
58 289971221
Zhotovenie vrstvy z geokomp.drénu na uprav, povrchu v
sklone nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m
m2
13 450,000
0,00
0,00
0,404
59 2899.1
Geokompozitný drén TERRADRÉNII
m2
14 795,000
0,00
0,00
0,000
79+ 289971313.1
Zhotovenie a dodávka - geosyntetická tesniaca rohož /
bentonitová /,vr. presunu hmôt
m2
33 580,000
12,60
423 108,00
8,731
80+ 289971313.2
Zhotovenie a dodávka - drenážny geokompozit, vr. presunu
hmôt
m2
101 240,000
8,60
870 664,00
26,322
10 418,32
49,459
53 226941111
54
1546301000
3
1400/m2 hr.24mm
Zvislé a kompletné konštrukcie
60 338171122
Osadenie stípika oceľového plotového do výšky 2.60m so
zabetónovaním
ks
407,000
9,37
3 813,59
49,459
61 553472900
Stĺpik plotový BC TORISON typ TE 307/4,0/2,25m
ks
335,000
17,59
5 892,65
0,000
62 553472901
Vzpera L pre stĺpik plotový- TE 25x12x4/2,25 m
ks
72,000
9,89
712,08
0,000
5
Komunikácie
321 520,32
63 296,133
63 564551111
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení
hr.150 mm
m2
64 5833358400
Kamenivo ťažené hrubé 32-64 B
65 .564581111
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny.po zhutnení
hr.300 mm
m2
74 340,000
0,00
0,00
0,000
66 5833340100
Kamenivo hrubé ťažené 16-32mm B
m3
23 194,080
0,00
0,00
23 194,080
67 564571111
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení
m2
hr.250 mm
67 160,000
0,00
0,00
0,000
68 5812811000
Bentonit surový
m3
17 461,600
0,00
0,00
17 461,600
81 + 564251111.1
Podklad alebo podsyp zo štrku netriedeného , s
rozprestretím, vlhčením a zhutnenim po zhutnení hr.150 mm m2
67 660,000
4,75
321 520,32
20 542,253
14 6 5 5 , 5 2
2,598
13 666,00
2,495
2,91
4 757,85
0,000
2,257
PSV
767
m3
13 450,000
0,00
0,00
0,000
2 098,200
0,00
0,00
2 098,200
Práce a d o d á v k y PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
69 767911130
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0
m
m
70 3133102200
FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej
oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rt./dĺžka
50/2,20/1,80/25 RETIC
ks
120,45
7 949,70
71 767912110
Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m
m
1 635,000
0,29
474,15
0,000
72 3145291800
Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1570 MPa D12,5m
kg
237,402
2,04
484,30
0,237
989,52
0,103
830,00
0,078
783
1 635,000
66,000
Dokončovacie práce - nátery
73 783174530
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C",
veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.
m2
85,303
9,73
74 783174537
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C"
alebo veľmi ľahkých "CC" základný
m2
85,303
1,87
M
23-M
75 230030004
Práce a dodávky M
Montáže potrubia
Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50
ks
24,000
7,42
159,52
0,025
178,08
0,000
178,08
0,000
178,08
o,ooo|
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov-Tr.Teplice
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt:
S0-02-0dvodnenle skládky
Objednávateľ:
Mesto Trenč.Teplice
Časť:
Zhotoviteľ:
JKSO
Dátum: 30.3.2011
Kód
Popis
1
2
Dodávka
EUR
HSV
Práce a dodávky HSV
Cena celkom
Montáž
EUR
EUR
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
Suť celkom
7
e
SKK
3
4
60 147,02
82 238,37
142 385,39
4 289 758,45
4 233,394
0,000
27 627,91
46 455,49
74 083,40
2 231 848,55
2 318,523
0,000
884,50
2 876,64
3 761,14
113 235,07
84,411
0,000
12190,65
27 409,67
39 600,32
1 193 081,83
1 523,803
0,000
5
6
1
Zemné práce
2
Zakladanie
S
Komunikácie
8
Rúrové vodenie
3 301,02
364,48
3 665,50
110 417,47
0,910
0,000
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16142,94
5 132,09
21 275,03
641 175,52
305,747
0,000
Celkom
60 147.02
82 238,37
142 385.39
4 289 758.45
4 233,394
0,000
ROZPOČET
Stavba:
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov-Tr.Teplice
Objekt:
S0-02-0dvodnenie skládky
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: Mesto Trenč.Teplice
Časť:
Zhotoviteľ.
JKSO:
Dátum: 30.3.2011
P.č. KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
3
4
5
6
Cena
jednotková
EUR
1
2
HSV
Cena
jednotková
SKK
EUR
8
7
9
Práce a dodávky HSV
1
Montáž
Dodávka
Zemné práce
Cena celkom
EUR
EUR
10
11
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
SKK
12
13
60 147,02
82 238,37
142 385,39
4 289 758,45
4 233,394
27 627,91
46 455,49
74 083,40
2 231 848,55
2 318,523
1
001 132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3
m3
2 020,675
5,32
160,24
0,00
10 749,99
10 749,99
323 792,96
0,000
2
001 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
m3
2 020,675
0,65
19,67
0,00
1 313,44
1 313,44
39 746,68
0,000
3
001 167101103
Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4
m3
2 020,675
3,27
98,42
0,00
6 607,61
6 607,61
198 874,83
0,000
4
001 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3
m3
2 352,475
1,03
31,00
0,00
2 423,05
2 423,05
72 926,73
0,000
5
001 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m
m3
2 352,475
1,61
48,50
0,00
3 787,48
3 787,48
114 095,04
0,000
6
m3
1 388,337
6,37
191,99
0,00
8 843,71
8 843,71
266 546,82
0,000
7
001 162501102.1 Vodorovné premiestnenie kameňa 64-125 do vzd. 30 km
Zásyp lom.kameňom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
objektov nad 1000 do 10000 m3
001 174101003
8
5ÓÍ
9
m3
1 388,337
2,36
71,10
0,00
3 276,48
3 276,48
98 710,76
0,000
m3
1 388,337
19,90
599,51
27 627,91
0,00
27 627,91
832 321,91
2 318,523
001 181301101
Rozprestretie podornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500
m2,hr,do 700 mm
m2
340,000
6,41
193,17
0,00
2 179,40
2 179,40
65 677,80
0,000
10
001 181301104
Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500
m2,hr.250 mm
m2
340,000
3,20
96,46
0,00
1 088,00
1 088,00
32 796,40
0,000
11
001 181301109
Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice,plocha do 500 m2
m2
340,000
0,90
27,02
0,00
306,00
306,00
9 186,80
0,000
12
001 162501102
Vodorovné premiestnenie kameniva do vzd. 30 km
m3
331,800
7,35
221,49
0,00
2 438,73
2 438,73
73 490,38
0,000
Vodorovné premiestnenie dovoz lomového kammeňa upraveného-vzd.90 km
m3
144,000
23,90
720,01
0,00
3 441,60
3 441,60
103 681,44
0,000
884,50
2 876,64
3 761,14
113 235,07
84,411
13
R
5833362300
1625.3
2
Kamenivo ťažené hrubé 63-125 UB
Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky
nad 3 do 6 m
m2
914,500
0,32
9,61
0,00
292,64
292,64
8 788,35
0,030
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextilie Geofilex 300
mi
951,080
0,93
27,99
884,50
0,00
884,50
26 620,73
0,285
m
340,000
7,60
228,90
0,00
2 584,00
2 584,00
77 826,00
84,096
12 190,65
27 409,67
39 600,32
1 193 081,83
574,500
0,38
11,51
0,00
218,31
218,31
6 612,50
57,450
20,99
632,34
Q00
1 205,88
36 327,93
14
002 289971212
15
693
16
¿?1 ¿1¿Í5¿11¿
Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 16Ó
17
221 564531111
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny.po zhutnení hr.100 mm
6936654900
Komunikácie
18 "5W 5833445600
19 221 564531111
Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení
20
583 5833333300
Kamenivo ťažené hrubé 8-32 Z
21
221 1564561111
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny.po zhutheni hj^O^gim.
I N G s.r.o.
POÜS
Družstevná 383/13
972 23 DOLNÉ VESTENIC
914,500
0,38
91,450
18,65
914,500
0,90
J.205-,88.
11,511
' ' ^ y
1 70554*
\~
347,51
347,51
10 525,90
0,00
1 705,54
51 392,16
823,05
24 792,10
22
¿é$
5833343100
Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B
m3
182,900
Zhotovenie dlažby z lomového Kameňa,na sucho s vyklinovaným kameňom,s
vyplnením škár ťaženým kamenivom
m2
1 440,000
18,07
544,38
0,00
5838075100
Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 10 cm
m3
144,000
37,22
1 121,29
5 359,68
21,43
645,48
3 919,5 5
0,00
3 919,55
26 020,80
26 020,80
783 907,20
739,296
0,00
5 359,68
161 465,76
230,400
0,910
118 058,29
305,443
23
321 465511227
24
683
8
Rúrové vedenie
3 301,02
364,48
3 665,50
110 417,47
25
¿/"i
¿7iiéiiil
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm
m
167,500
1,16
34,83
0,00
194,30
194,30
5 834,03
0,000
26
2861124600
2861621500
Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 110 x 5.3 x L
T-kus PE 100 SDR 11 DN 160
m
ks
170,850
5,38
162,14
919,17
0,00
919,17
27 701,62
0,302
27
286
286
67,000
15,67
472,07
1 049,89
0,00
1 049,89
31 628,69
0,328
28
2/1
877313122
Montáž odtokového kusa DN 11 (!)
ks
67,000
2,54
76,52
0,00
170,18
170,18
5 126,84
0,002
29
286
2862302100
Odtokový kus DN 110
ks
67,000
19,88
598,90
1 331,96
0,00
1 331,96
40 126,30
0,278
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16 142,94
5 132,09
21 275,03
641 175,52
305,747
30
¿¿1 935111112
Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti
mi
574,500
7,73
232,96
0,00
4 440,89
4 440,89
133 835,52
141,385
31
592
5922763000
ks
2 046,000
5,63
169,64
11 518,98
0,00
11 518,98
347 083,44
118,668
32
592
5922789700
Tvärnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10
Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľabovka pre dialnice TBM 40-50
49,5x59x7,6
ks
682,000
6,78
204,28
4 623,96
0,00
4 623,96
139318,96
45,694
33
Í6Ô 765316195
Vyčistenie odvodňovacieho rigola
m
960,000
0,72
21,81
0,00
691,20
691,20
r
20 937,60
0,000
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov-Tr.Teplice
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt:
S0-03-Sadové úpravy
Objednávateľ
Mesto Trenč.Teplice
Časť:
Zhotovileľ:
JKSO:
Dálum: 07.09 2009
Kód
Popis
1
2
Dodávka
EUR
HSV
1
Práce a d o d á v k y H S V
3
Montáž
EUR
4
Cena celkom
EUR
5
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
Suľ celkom
7
8
SKK
6
76 810,65
139 941,96
2 1 6 752,61
6 526 506,79
261,506
0,000
Zemné práce
76 810,65
139 941,96
216 752,61
6 526 506,79
261,506
0,000
Celkom
76 810.65
139 941.96
216 752.61
6 526 506.79
261.506
0J300
ROZPOČET
Stavba:
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov-Tr.Teplice
Objekt:
S0-03-Sadové úpravy
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: Mesto Trenč.Teplice
Časť:
Zhotoviteľ:
JKSO:
Dátum:
P.č. KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
3
4
5
6
30.3.2011
Cena
jednotková
2
HSV
Práce a dodávky HSV
1
Zemné práce
Dodávka
SKK
EUR
1
Cena
jednotková
EUR
8
7
Montáž
9
Cena celkom
EUR
EUR
10
11
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
SKK
12
13
76 810,65
139 941,96
216 752,61
6 526 506,79
261,506
76 810,65
139 941,96
216 752,61
6 526 506,79
261,506
1
231 182001112
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-1 OOmm na svahu nad
1:5-1:2
m2
55 650,000
1,20
36,21
0,00
66 780,00
66 780,00
2 015 086,50
0,000
2
231 183101112
Hĺ benie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3
ks
16 500,000
0,34
10,09
0,00
5 610,00
5 610,00
166 485,00
0,000
231 183101114
183405211
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3
Výsev trávniku hydroosevom na ornicu
ks
m2
71,000
1,91
57,54
0,00
135,61
135,61
4 085,34
0,000
55 650,000
0,77
23,08
0,00
42 850,50
42 850,50
1 284 402,00
35,616
Travové semeno
h
1 670,000
7,67
231,13
12 808,90
0,00
12 808,90
385 987,10
1,670
3
4
231
5
oob
0057211100
6
231 184102110
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do
100 mm
7
026
0265103500
Breza-previsnutá
8
026
0265103700
Breza - bradavičnatá
ks
2,000
15,34
462,22
30,68
0,00
30,68
924,44
9
026
0265178400
Javor mliečny
ks
4,000
2,16
65,16
8,64
0,00
8,64
260,64
0,004
0265430411
Javor poľný
ks
11,000
3,18
95,80
34,98
0,00
34,98
1 053,80
0,011
0,009
10
ks
71,000
0,75
22,53
0,00
53,25
53,25
1 599,63
0,000
ks
14,000
7,76
233,66
108,64
0,00
108,64
3 271,24
0,112
0,036
0265187401
Hrab obyčajný
ks
9,000
4,84
145,81
43,56
0,00
43,56
1 312,29
12
026
0265340300
Dub - letný
ks
1,000
13,00
391,58
13,00
0,00
13,00
391,58
0,018
13
026
0265430400
Vrba - rakytová
ks
10,000
2,01
60,46
20,10
0,00
20,10
604,60
0,010
14
026 0265475300
026 0265187400
Jarabina - vtáčia
Brest hrabolistý
ks
ks
15,000
2,42
72,78
36,30
0,00
36,30
1 091,70
0,015
5,000
1,57
47,15
7,85
0,00
7,85
235,75
0,005
436 272,00
0,000
11
15
16
231 184102411
Výsadba kriku bez balu do vopred vyhĺ benej jamky so zaliatim na svahu nad
1:5 do 1:2 výšky do 1 m
ks
14 900,000
0,97
29,28
0,00
14 453,00
14 453,00
17
026
Hloh - obyčajný
ks
1 000,000
2,46
73,99
2 460,00
0,00
2 460,00
73 990,00
1,000
18
026 0265244100
Vtáči zob
ks
1 100,000
1,67
50,37
1 837,00
0,00
1 837,00
55 407,00
1,100
0,500
0265169300
19
026
0265512800
Orgovám - obyčajný
ks
500.000
6,60
198,77
3 300,00
0,00
3 300,00
99 385,00
20
026
0265571200
Kalina - 2 druhy
ks
250,000
14,75
444,30
3 687,50
0,00
3 687,50
111 075,00
4,500
21
026557222
Mechúrnik stromovitý
ks
1 000,000
3,08
92,79
3 080,00
0,00
3 080,00
92 790,00
18,000
22
026557333
Drieň obyčajný
ks
1 500,000
4,80-
- -144,60
7 200,00
0,00
7 200,00
216 900,00
27,000
10 880,00
0,00
10 880,00
327 780,00
36,000
158,50
0,00
158,50
4 775,00
0,900
8 620,00
0,00
8 620,00
259 680,00
36,000
02657444
ks
24
026557555
Lieska obyčajná
25
0265573232
Rakytnlk rešetiakovitý
26
0265573211
Zemolez obyčajný
ks
v
'/
¿¿J!OZor
•/
s
2 000,000
ks
50,000
\ ks
2 000,000
3,17
^ |
s r o
družstevná 383/13
23 DOLNÉ VPSTENICE
\
r, r^
•
nO
>
,<ŕ / /
-v? / /
21,600
ffgg
¥
27
026575440
Rešetliak prečisťujúcí
ks
800,000
3,85
115,99
3 080,00
0,00
3 080,00
92 792,00
14,400
28
026517622
0265561133
Ruža šípová
Baza čierna
ks
ks
2 000,000
3,99
120,20
7 980,00
0,00
7 980,00
240 400,00
36,000
1 500,000
4,81
144,91
7 215,00
0,00
7 215,00
217 365,00
27,000
184901111
185803112
Osadenie Kolov K drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m
Ošetrenie trávnikana na svahu nad l:5 do 1:2
ks
m2
71,000
0,60
18,08
0,00
42,60
42,60
1 283,68
0,000
55 650,000
0,18
5,45
0,00
10 017,00
10 017,00
303 292,50
0,000
29
30
31
231
231
Download

ingpors - Trenčianske Teplice