Príloha č.8
Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2014 do výšky schválenej dotácie a vlastného vkladu
Príjemca dotácie
Obec Dulovce
Výška dotácie (€)
5000,0
okres
Komárno
Výška vlastného vkladu (€)
Celkové náklady (€)
P.č.
250,0
4.998,00
Položka
Množstvo
Jednotková cena (€)
suma (€)
1.
Odkopávka a prekopávka
nezapažená pre cesty, vhornine 3
39,000 m3
1,43
55,77
2.
Vodorovné premiestnenie
výkopku z horniny 1-4 nad 2050m
39,000 m3
0,84
32,76
3.
Úprava pláne v zárezoch v
hornine 1-4 so zhutnením
150,000 m2
0,23
34,50
50,000 m2
1,44
72,00
50,00 m2
0,33
16,50
1,750 kg
1,71
2,99
150,000 m2
3,34
501,00
150,000 m2
1,32
198,00
150,000 m2
2,37
355,50
150,000 m2
4,46
669,00
150,000 m2
6,68
1002,00
150,000 m
2,92
438,00
150,000 ks
2,05
307,50
9,000 m3
36,34
327,06
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rozprestretie ornice v rovine ,
plocha do 500 m2,hr.do 200 mm
Založenie trávnika parkového
výsevom v rovine do 1:5
Trávové semeno - parková zmes
Podklad pod dlažbu v ploche
vodorovnej alebo v sklone do
1:5 hr. 30-100 mm
Podklad alebo podsyp zo
štrkopiesku s rozprestretím,
vlhčením a zhutnením po
zhutnení hr.100 mm
Podklad alebo kryt z kameniva
hrubého drveného veľ. 032mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100
mm
Kladenie zámkovej dlažby pre
peších nad 20 m2
Zámková dlažba KLASIKO
sivá hrúbky 6 cm
Osadenie záhon. obrubníka
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C
10/12,5 s bočnou oporou
Obrubník parkový 100x20x5 cm
farba sivá
Lôžko pod obrub., krajníky
alebo obruby z dlažob. kociek z
betónu prostého tr. C 10/12,5
15.
16.
17.
18.
Osadenie zvislých cest. dopr.
znaciek na stlpiky,a
zabetonovanie stlpika
Stlpik dopravnej znacky, vrátane
viecka a úchytov pre dopravné
znacky
Dopravná značka priechod pre
chodcov, Al / Reflexnosť Trieda 1, 500/500 mm kod IP6
Presun hmôt pre pozemné
komunikácie s krytom
dláždeným (822 2.3, 822 5.3)
akejkoľvek dĺžky objektu
19.
Spolu
20.
DPH 20 %
21.
Celkom s DPH
* podľa potreby si ďalšie riadky nakopírujte
2,000 kus
15,05
30,10
2,000 kus
13,49
26,98
2,000 kus
19,45
38,90
171,043 t
0,33
56,44
4.165,00
833,00
4.998,00
Download

Príloha č.8 1. Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty