Porovnanie cien za realizáciu vsakovacieho systému zo štrku
a z plastových akumulačných blokov (napr. DRENBLOK ):
Na základe viacerých dopytov týkajúcich sa ekonomickej výhodnosti použitia vsakovacích
plastových akumulačných blokov použitých na vytvorenie vsakovacieho objektu pre určitú
zakázku v porovnaní s realizáciou vsaku pomocou starej metody t.j. požitím štrku na
vytvorenie vsaku sme zadali projektantovi-rozpočtárovi pre porovnanie cien vypracovať
v" Cenekone" cenový rozpočet pre dodávku a montáž vsakovaco-retenčného zásobníku o
využiteľnom objeme 30m3 so všetkými súvisiacimi prácami
(zemné práce, výkopy, doprava ....) pre dva typy vsakov:
1. pre vsak s využiteľným retenčným objemom 30m3 vytvorený zo štrku, ktorý má
využitelnosť volného objemu 25% s cenou za 1m3 štrku 7,-Eur aj s dopravou, t.j. je to
cena v podstate iba za dopravu štrku aj so štrkom.
2. pre vsak s využiteľným retenčným objemom 30m3 vytvorený zo vsakovacích
plastových blokov (napr.: DRENBLOK), ktoré majú využitelnosť volného objemu 95%
s cenou za 1m3 vsakovacích blokov 150,-Eur aj s dopravou a montážou, t.j. je to cena za
ktorú sa momentálne predávajú vsaky na SK-trhu.
Z tohto porovnania vyplýva (pozri rozpočty nižšie), že aj napriek tomu, že vsak zo štrku je
výrazne podhodnotený vzhľadom k cene štrku, ktorá je v podstate nulová (normálna cena
štrku sa pohybuje v rozmedzí 10 až 20 EUR za 1m3 aj s dopravou) je stále vsak vytvorený z
plastových blokov lacnejší o cca 15%!!!
www.ekodren.sk
www.elwa.sk
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:
Vsak
Vsak zo štrku retenčný objem 30m3
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
12.6.2013
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
HSV
D
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Práce a dodávky HSV
1
Cena celkom
9
10 389,446
Zemné práce
3 099,930
1
K
001 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do
100 m a do 100m3
m3
30,000
1,449
43,470
2
K
001 131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3
m3
200,000
7,852
1 570,400
3
K
001 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3
m3
200,000
0,804
160,800
4
K
001 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m
m3
130,000
4,099
532,870
5
K
001 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
m3
130,000
0,869
112,970
6
K
001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do
100 m3
m3
70,000
3,156
220,920
7
K
001 181301105
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm
m2
100,000
4,585
D
8
K
2
Zakladanie
458,500
1 329,787
002 211521111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným
frakcie 16-125
m2
265,000
0,813
215,445
m2
291,500
0,701
204,342
t
212,007
28,111
5 959,729
9
K
002 211971110
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými
o skl. do 1:2,5
10
M
MAT 6936651000
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200
11
K
D
99
m3
130,000
7,000
Presun hmôt HSV
311 998311011
910,000
5 959,729
Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh
Celkom
10 389,446
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:
Vsak
Vsak zo vsakovacích blokov retenčný objem 30m3
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
12.6.2013
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
1
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
1
Zemné práce
K
001 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do
100 m a do 100m3
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
9 068,190
2 922,354
m3
30,000
1,449
43,470
1 570,400
2
K
001 131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3
m3
200,000
7,852
3
K
001 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3
m3
200,000
0,804
160,800
4
K
001 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m
m3
32,000
4,099
131,168
5
K
001 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
m3
32,000
0,869
27,808
6
K
001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do
100 m3
m3
168,000
3,156
530,208
7
K
001 181301105
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm
m2
100,000
4,585
D
2
Zakladanie
458,500
4 769,297
8
K
002 211521111
Dodavka a montaž vsakovacích blokov
m3
30,000
150,000
9
K
002 211971110
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými
o skl. do 1:2,5
m2
170,000
0,813
138,210
10
M
MAT 6936651000
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200
m2
187,000
0,701
131,087
11
K
t
48,968
28,111
1 376,539
D
99
311 998311011
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh
Celkom
www.ekodren.sk
www.elwa.sk
4 500,000
1 376,539
9 068,190
Download

Porovnanie cien za realizáciu vsakovacieho systému zo