K ATA L Ó G P R O D U K T O V
PROFIL SPOLOČNOSTI
PREMAC, SPOL. S R. O.
S p o l o č n o s ť P r e m a c , s p o l . s r. o . u ž 2 0 r o k o v ú s p e š n e p ô s o b í n a s l o v e n s k o m s t a v e b n o m t r h u . J e l í d r o m m e d z i
v ý r o b c a m i e x t e r i é r o v ý c h b e t ó n o v ý c h d l a ž i e b a p r v k o v z á h r a d n ej a r c h i t e k t ú r y n a S l o v e n s k u . K a ž d o r o č n e
p r i c h á d z a n a t r h s n o v i n k a m i , v y u ž í v a j ú c p r i t o m s i l n é z á z e m i e s v o j ej m a t e r s k ej s p o l o č n o s t i E H L .
D l h odob o u f i l o z o f i o u s poloč n os ti je priblížiť sa k našim par tner om a skval i tni ť služby pr e
zákazníkov.
S p o l o č n o s ť P r e m a c t o n i e s ú i b a s k v e l é p r o d u k t y, j e t o t i e ž z o h r a t ý t í m s p o l u p r a c o v n í k o v, k t o r í p r o f e s i o n á l n e
z v lá da j ú s v oje ú l oh y. Na j ed n o m m i es te sú Vá m k dispozíc ií pr ac ov níc i zák azníc k eho ser v isu, obc hodní
z á s t u p c o v i a , t e c h n i c k í p r a c o v n í c i , l o g i s t i k a . N á š t í m t v o r i a d y n a m i c k í ľu d i a s o d b o r n ý m i o b c h o d n ý m i
a t e c h n i c k ý m i v e d o m o s ťa m i , k t o r í v e d i a p o n ú k n u ť v ž d y s p r á v n e r i e š e n i e . K o r e k t n e a s l u š n e r i e š i a v z ťa h y
s o v š e t k ý m i o b c h o d n ý m i p a r t n e r m i . Te c h n i c k é o d d e l e n i e j e z á r u k o u d o k o n a l é h o s e r v i s u p r e z á k a z n í k a .
L o g i s t i cké od d e l e n i e po d ľa p o ži a d a vi ek zá ka zn í kov efek tí v ne zabezpeč uje dodáv k y. Zmluv ný m par tner om s l úži
o n -li n e s kl a d ový s y s t ém .
Praktické skúsenosti v oblasti stavebníctva nás denne presviedčajú o potrebe byť „kompletným“
d o d á v a t e ľo m , t . j . m a ť k v a l i t n ú a š i r o k ú p o n u k u s l u ž i e b a p r o d u k t o v v d a n o m s o r t i m e n t e . Na š i m c i e ľo m j e a b y
na š a dla ž b a b ol a
PRÍHOVOR
RIADITEĽA
Už d va d s a ť r o ko v d o dáv a spoloč nosť Pr emac šir ok ý sor timent v ý r obk ov spol u s vy s o k o u
k v alitou služieb pr e spok ojný c h pa r t ne r o v.
Na ďa l ej c h c e m e p o k r a č o v a ť v o t v o r e n ej s tr a t é g i i v o č i z á k a z n í k o v i a t o n i e l e n p o n u k o u
kvalitného sor timentu a služieb, ale hlavne istotou, že za daným riešením stojí silná
a s o l í d n a s p o l o č n o s ť s m o ž n o s ťo u v y u ž í v a ť š i r o k ú p a l e t u s k ú s e n o s t í , s i l n ý k o l e k t í v ľu d í ,
k t o r í s ú v ž d y o c h o t n ý r i e š i ť p r o b l é m a h r a ť f a i r - p l a y.
D v a d s a ť r o k o v p ô s o b e n i a n a s l o v e n s k o m t r h u t o n i e j e i b a o m n o ž s t v e p r e d a n ý c h v ý r o b k o v.
D ô l eži té j e, že n a Sl o vensk u už dv adsať r ok ov funguje úspešná a zdr av á f ir ma so s t a b il ný m
kolektívom orientovaná na spokojnosť zákazníka. Postavenie spoločnosti závisí najmä od
vzťahov ľudí, k tor í dlhodobo spolupr ac ujú a v y tv ár ajú k or ekt né vzťa hy.
Na š i p a r t n e r i n á m p o m o h l i v y b u d o v a ť p o s t a v e n i e , k t o r é j e d o b r o u p o z í c i o u a j d o b u d ú c n a .
F i l o z o f i o u s p o l o č n o s t i P r e m a c j e d l h o d o b o z l e p š o v a ť k v a l i t u ž i v o t a ľu d í .
Ing. Fr a nt iš e k K miť
3
OBSAH
ÚVOD
6 Výstavné plochy
6 Kde nás nájdete
8 Systém manažérstva kvality
8 Niekoľko praktických rád
9 Technické poradenstvo
10 NOVINKY
10 Cavarino
12 Calimera
14 Idania flair
16 Bossapal palisády
69 Obrubník prechodový
71 Žľabovka plytká
71 Kvetináč Swingo
17 BETÓNOVÉ DLAŽBY
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
18 Poligono
20 Graniko
22 Granum
24 Klasiko flair
DLAŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM
26 Romantiko
28 Dekor
29 Seka
30 Ex-ek
DLAŽBA NA NÁMESTIA
32 Korzo
34 Forum
36 Altiko
49 TERASOVÉ PLATNE
50 Linea
51 Forte
52 Opus
54 Deka / Schodiskové stupne
55 Ester / Lido
4
EKONOMICKÁ DLAŽBA
38 Haka
39 Klasiko
40 Univerzál
41 Uni-ek
42 Vulkano
43 X4
44 Prídlažba
45 Dlažba pre nevidiacich
EKOLOGICKÁ DLAŽBA
46 Siko, Vega-U
47 Eko-uno
OBSAH
57 SVAHOVÉ OPORNÉ
SYSTÉMY
58 Miniflor
58 Softi
59 Duoflor
59 Varioflor
61 PLOTOVÉ T VÁRNICE
62 Maclit
62 Maclit obklad
62 Krycie platne
63 Preblok
65 DOPLNKY
66 Palisády, zámkové palisády
66 Altiko palisády
68 Obrubník parkový, bariérový
68 Obrubník palisádový, záhradný
69 Obrubník cestný, nábehový
69 Obrubník prechodový
69 Obrubník oblúkový
70 Parkové pätníky, odpadkový kôš
71 Kvetináč Florena a Swingo
71 Stojan na bicykle, priekopová tvárnica
72 Odvodňovacie žľaby
75 PRVKY HRUBEJ STAVBY
76 Strop PREMACO ®
77 Strop PREDOS ®
78 Debniace tvárnice
78 Bytbloky
78 Priečkové tvárnice
5
V Ý S TAV N É P L O C H Y
BRATISLAVA, DUBNICA NAD VVÁHOM,
Á H O M , ZZVOLEN,
V O L E N , KOŠICE
KOŠICE
Ta k ž e j e t o l e n n a V á s .
Nechajte sa inšpirovať!
ER
WEB VA
ANO
TERR
I COCA
COLE
4
K
TIPA
PLAS
RS
C
HE
BMW
B R AT I S L AVA
PREDAJ
apríl - október
november - marec
pondelok - piatok
6 . 3 0 - 16 . 3 0 h o d .
7. 0 0 - 15 . 3 0 h o d .
V Ý S TAV N Á P L O C H A
apríl - október
november - marec
p o n d e l o k - n e d e ľa
7. 0 0 - 18 . 0 0 h o d .
7. 0 0 - 2 0 . 0 0 h o d .
G P S : S 4 8 ˚ 11´2 2´´, V 17 ˚ 10´3 3´´
6
PR
VJAZD
FEMAX
č. 2,
EMY
Hotel R
PO
Listovať v katalógu je
zaujímavé, ale vidieť
produkty naživo je ešte
zaujímavejšie.
Na výstavných plochách
PREMAC, v štyroch
výrobných a predajných
miestach - v Bratislave,
Dubnici nad Váhom, vo
Zvolene a v Košiciach,
sa môžete názorne
p r e s v e d č i ť, a k o t v o r i v o
a zaujímavo môže byť
s t v á r n e n á a k á k o ľv e k
plocha, či už námestie,
chodník, okolie
rodinného domu alebo
Vaša záhrada, keď sú
k dispozícii tie správne
v ý r o b k y. V r e á l n o m
prostredí môžete vidieť
celý sortiment výrobkov
v rôznych variáciách,
vrátane noviniek, ktoré
sme pre Vás v tomto
roku pripravili. Výstavná
plocha sa stretla
u našich potenciálnych
zákazníkov s veľkým
záujmom.
Denne ju navštevujú nielen odborníci
z oblasti stavebníctva,
a l e a j r o d i n y s d e ťm i .
Záujemcom sú na
výstavných plochách
k dispozícii katalógy
a c e n n í k y. V p r a c o v n ý c h
d ň o c h o d 7. 0 0 – 16 . 0 0
hod. aj tím skúsených
pracovníkov predaja,
ktorí Vám pri výbere
ochotne poradia.
D U B N I C A N A D VÁ H O M
P R E D A J + V Ý S TAV N Á P L O C H A
Pondelok - Piatok
7. 0 0 - 15 . 3 0 h o d .
G P S : S 4 8 ˚ 5 8´10´´, V 18 ˚ 12´ 16´´
V Ý S TAV N É P L O C H Y
Te r a s a a o k o l i e
domu môžu byť
decentné, elegantné
alebo moderné či
exkluzívne. Záhrada
p r e s n e p o d ľa
Vašich preds táv :
reprezentatívna alebo
romantická, plná
k ľu k a t ý c h c h o d n í č k o v
a zákutí. Kvetinové
z á h o n y, f o n t á n a ,
jazierko, lavička,
k r í k y, k v e t y, a l t á n o k ,
to všetko patrí
k tomu. Vytvorte si
krásne stvárnené
miesto, kde sa
budete cítiť príjemne
a po namáhavom
dni načerpáte novú
energiu.
Vytvorte si svoju
vlastnú oázu
oddychu, miesto
pre stretnutie
s Vašou rodinou,
perfektné prostredie
plné fantázie
a i n d i v i d u a l i t y, k t o r é
určite ocenia aj Vaši
priatelia. Veríme, že
ponúkané produkty
splnia všetky
Vaše očakávania
kvalitného, funkčného
a moderného výrobku.
SHELL
IMS
Te š í m e s a n a V a š u
návštevu!
PREDAJ
apríl - október
november - marec
V Ý S TAV N Á P L O C H A
ZVOLEN
pondelok - piatok
6 . 3 0 - 16 . 3 0 h o d .
7. 0 0 - 15 . 3 0 h o d .
p o n d e l o k - n e d e ľa
7. 0 0 - 18 . 0 0 h o d .
GPS: S 48 ˚34´ 29´´, V 19 ˚9´ 23´´
KOŠICE
P R E D A J + V Ý S TAV N Á P L O C H A
apríl - október
november - marec
pondelok - piatok
6 . 3 0 - 16 . 3 0 h o d .
7. 0 0 - 15 . 3 0 h o d .
GPS: S 48 ˚40´30´´, V 21 ˚17´ 50´´
7
S Y S T É M M A N A Ž É R S T VA K VA L I T Y
STN EN ISO 9001
Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001
Kvalitou sa v spoločnosti PREMAC systematicky zaoberáme už od jej založenia. Systém kvality sa vyvíjal od budovania
d o k u m e n t á c i e v r. 19 9 5 - 19 9 7 , a ž p o o v e r o v a n i e f u n k č n o s t i s y s t é m u a c e r t i f i k á c i u p o d ľa n o r m y S T N E N I S O 9 0 0 2 v r o k u
19 9 8 . S y s t é m k v a l i t y b o l p r a v i d e l n e k o n t r o l o v a n ý a h o d n o t e n ý. M e d z i t ý m n o r m y r a d u I S O 9 0 0 0 p r e c h á d z a l i z m e n a m i ,
k t o r é u ž s l e d o v a l i a h o d n o t i l i k v a l i t u z o š i r š i e h o - m a n a ž é r s k e h o p o h ľa d u .
Manažérstvo znamená nielen riadenie, ale prístup ku kvalite v širšom ponímaní a dôslednom zapojení manažmentu
s p o l o č n o s t i o d p l á n o v a n i a z d r o j o v a p e r s o n á l u , s t a n o v o v a n i a c i e ľo v a s t r a t é g i e s p o l o č n o s t i , c e z h o d n o t e n i e p r o c e s o v a ž
p o p r a v i d e l n é h o d n o t e n i e s p o k o j n o s t i z á k a z n í k o v.
Z á k l a d n ý m d o k u m e n t o m , k t o r ý p r e t i e t o č i n n o s t i s t a n o v u j e k r i t é r i á , j e n o r m a S T N E N I S O 9 0 01, k t o r á b o l a v y d a n á v r o k u
2000 po revízii dovtedy platných noriem radu ISO 9000. V zmysle tejto normy sme v našom systéme kvality vykonali
z m e n y. P r e p r a c o v a n i e P r í r u č k y k v a l i t y a s p r a c o v a n i e d o k u m e n t o v a n ý c h p o s t u p o v p r e h o d n o t e n i e r o z h o d u j ú c i c h p r o c e s o v
u m o ž ň u j e ďa l š i e p r i b l í ž e n i e a k t í v n e j k o n t r o l y n a z a č i a t o k a d o p r i e b e h u p r o c e s o v, a t ý m z n í ž e n i e n á k l a d o v a p r a c n o s t i
na výstupoch, kde už nápravné opatrenia bývajú spravidla nákladné a málo efektívne. Súčasne novým prvkom je už
s p o m e n u t é z i s ťo v a n i e a h o d n o t e n i e s p o k o j n o s t i z á k a z n í k o v, p r i k t o r o m p r e v e r u j e m e ďa l š í s t u p e ň p r i b l í ž e n i a s a k n a š i m
zákazníkom a overujeme ich spokojnosť s kvalitou produktov a služieb. Certifikačný audit, ktorý preveril správnosť
p r í s t u p u k p o ž i a d a v k á m n o r m y I S O 9 0 01, b o l v y k o n a n ý c e r t i f i k a č n o u o r g a n i z á c i o u T Ü V S T C v r o k u 2 010 .
NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÁD
• v e n u j t e d o s t a t o č n ú p o z o r n o s ť v ý b e r u v ý r o b c u d l a ž b y, i n f o r m u j t e s a o k v a l i t e p o n ú k a n ý c h v ý r o b k o v a s l u ž i e b
( c e r t i f i k á c i a , z á r u k y, s e r v i s )
• koncové a polovičné tvarovky znižujú prácnosť a spotrebu materiálu, dobrí výrobcovia ich dodávajú
• ohraničenie dláždenej plochy obrubníkmi alebo palisádami zaručuje jej stabilitu
• a k s a r o z h o d n e t e r e a l i z o v a ť p r á c e s v o j p o m o c n e , d b a j t e o b z v l á š ť n a k v a l i t u p o d l o ž i a v z h ľa d o m k ú č e l u p o u ž i t i a
p l o c h y ( z a ťa ž i t e ľ n o s ť ) a p r e s n e d o d r ž u j t e p r e d p í s a n ý p o s t u p ( s t r. 4 8 )
• z v o ľt e s p o ľa h l i v ú r e a l i z a č n ú f i r m u – o d k v a l i t y p o k l á d k y z á v i s í ž i v o t n o s ť a c e l k o v ý v ý s l e d o k
• zoznam zmluvných s tavebnín, ktoré predávajú výrobky spoločnos ti Premac, nájdete na www.premac.sk v Kontakt Z m l u v n é s t a v e b n i n y a l e b o ž i a d a j t e n a i n f o l i n k e 0 8 5 0 111 110 ( v c e n e m i e s t n e h o h o v o r u )
• naši predajcovia Vám na požiadanie poskytnú kontakt na realizačné s tavebné f ir my v regióne zákazníka
• všeobecné predajné a dodacie podmienky sú uvedené na webovej stránke, v platnom cenníku a na zadnej strane
z á l o h o v e j f a k t ú r y, d o d a c i e h o l i s t u a f a k t ú r y
• v z o r y u l o ž e n i a d l a ž i e b n á j d e t e v Te c h n i c k e j p r í r u č k e n a n a š e j w e b o v e j s t r á n k e , p r í p . V á m p r í r u č k u z a š l e m e p o š t o u
• z a s l a n i e k a t a l ó g o v, p r o s p e k t o v, p r í r u č i e k , t y p o v ý c h l i s t o v ( v i ď. s t r. 7 9 ) ž i a d a j t e n a i n f o l i n k e 0 8 5 0 111 110 ( v c e n e
miestneho hovoru)
8
TECHNICKÉ PORADENSTVO
NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÁD
NIEKO
Spoločnosť Premac poskytuje svojim
zákazníkom bezplatný technický
poradenský servis. Pracoviská v Bratislave
a v Košiciach sú vybavené modernou
výpočtovou technikou s výkonnými
grafickými programami AUTOCAD
a ALLPLAN, ktoré tvoria základňu pre
špecializované nadstavby pre jednotlivé
p r o d u k t y. To t o t e c h n i c k é v y b a v e n i e v y t v á r a
dobré podmienky pre kvalitné a rýchle
spracovanie zákaziek.
Po predložení plánu alebo nákresu s presnými rozmermi plochy
pre Vás vypracujeme kladačský plán spolu s konkrétnymi
množstvami použitých prvkov - dlažieb, platní, oplotenia
a o d v o d ň o v a c í c h ž ľa b o v. N a š i z á k a z n í c i s i m ô ž u u ž v o p r e d
urobiť obraz o tom, ako bude vyzerať ich vydláždená plocha
alebo okolie domu. Po predložení pôdorysov a rezov riešených
p o d l a ž í , t e c h n i c k e j s p r á v y, s t a t i c k é h o p o s u d k u a o s t a t n ý c h č a s t í
projektovej dokumentácie Vám pracovníci technickej kancelárie
vypracujú projektovú dokumentáciu stropnej konštrukcie.
O b d r ž í t e v ý k r e s s k l a d b y, v ý k r e s v ý s t u ž e a p r í s l u š n é š p e c i f i k á c i e
p o d ľa k o n k r é t n e h o d r u h u s t r o p u .
9
C AVA R I N O ®
BETÓNOVÉ DLAŽBY
Geometrická forma s antickým charakterom
Jemné nepravidelné hrany, s akoby polevou na povrchu, sú najcharakteristickejšou čr tou systémovej dlažby Cavarino ® .
Táto „nedokonalosť“, v kombinácií s čistou geometrickou formou, dáva dlažbe prirodzený antický pôvab, spája štýlové
pr vky z antiky a moderny. Dlažba Cavarino ® s tromi vzájomne zosúladenými formátmi dovoľuje vytvoriť veľké množstvo
rôznych kombinácií uloženia, od klasických, čistých a priamych línií až po tvorivý a dynamický „divoký“ formát,
v ktorom nie je možné rozoznať priebežné špár y. Prírodné farby zvýrazňujú pôvab dlažby Cavarino ® , ktor ým Vás láka
nás sadnúť si a vychutnať si chvíle iba pre seba.
Formát
povrch: hladký s jemne nepravidelnými hranami
1 šarža obsahuje 3 formáty:
2 0 , 5 x 13 , 5 c m
13 , 5 x 13 , 5 c m
6 , 5 x 13 , 5 c m
hrúbka: 6 cm
Farebnosť
magma, mušľová
Jednoduchá pokládka:
1. jednotlivé dlaždice sú dodávané na kombinovanej palete v pásovej
väzbe (obr. 1)
2. na odstránenie špár jednotlivými paletami sa pri pokládke vymenia
okrajové prvky (obr. 2 tmavo označené prvky)
3. tzv. “divoký formát“ (obr. 3) je možné dosiahnuť premiešaním
jednotlivých dlaždíc pri pokládke
4. pri pokládke je potrebné použiť dlaždice z viacerých paliet súčasne
1
2
3
10
C AVA R I N O ®
BETÓNOVÉ DLAŽBY
11
CALIMERA®
BETÓNOVÉ DLAŽBY
Estetické stvárnenie s rýchlou pokládkou
Rustikálne platne Calimera ® vás očaria svojim antickým vzhľadom. Ten
spočíva v nepravidelných hranách a rôznych veľkostiach jednotlivých
segmentov. V závislosti od spôsobu kladenia je možné vytvoriť plochu
od základnej štvorcovej formy až po „divoký formát“ pootočením platní
o 90° resp. posunom o polovicu dĺžky.
Formát
normál
p o v r c h : š t r u k t ú r o v a n ý, h r a n y
nepravidelne zaoblené
špáry: šesť rôznych druhov v palete
rozmer: 40 x 40 cm
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 6 ,16 k s / m 2
Farebnosť
béžová, mušľová
Možnosti uloženia
12
CALIMERA®
BETÓNOVÉ DLAŽBY
13
IDANIA FLAIR®
BETÓNOVÉ DLAŽBY
120 jedinečných prvkov
Každý pr vok dlažby Idania-flair je jedinečný, líši sa od ostatných
rozmermi a tvarom hrán. 120 rôznych formátov poskytuje
nekonečne veľa možností vzorov ukladania pre vytvorenie
dekoratívneho dizajnu. Idania-flair sa dá vhodne použiť pri
ukladaní do šupín, resp. ako pr vok, ktor ým je možné esteticky
spojiť, resp ukončiť rôzne druhy dlažieb.
Formát
idania flair
povrch: flair s ostrými hranami
r o z m e r : 12 0 r o z d i e l n y c h f o r m á t o v v j e d e j š a r ž i
hrúbka: 8 cm
Farebnosť
grafit
14
IDANIA FLAIR®
BETÓNOVÉ DLAŽBY
15
B O S S A PA L ®
PALISÁDY
Nepravidelne štiepaný rustikálny povrch
Palisády Bossapal ® majú na dvoch protiľahlých stranách
a zhora nepravidelné členenie plôch. Atraktívny dizajn tj. pr vok
s rustikálnym charakterom. Palisády Bossapal ® boli vyvinuté
najmä pre milovníkov romantickej atmosfér y, útulného bývania
a príjemného prostredia. Palisády Bossapal ® môžu byť taktiež
nakombinované s rôznymi dizajnovými pr vkami.
Formát
bossapal 40
r o z m e r : 12 x 12 c m
výška: 40 cm
bossapal 60
r o z m e r : 12 x 12 c m
výška: 60 cm
bossapal 80
r o z m e r : 12 x 12 c m
výška: 80 cm
Farebnosť
grafit, mušľová
16
BETÓNOVÉ DLAŽBY
B
etón je moderný stavebný materiál
z kvalitných prírodných surovín, ktorý
sa vyznačuje pevnosťou, odolnosťou, dlhou
životnosťou a zároveň je výnimočne tvárny.
Je možné ho formovať a opracovávať
mnohými spôsobmi, čím získa povrch
s rôznou štruktúrou. Moderné technológie
úpravy povrchu štiepaním, brúsením,
brokovaním, otĺkaním,vymývaním, pridaním
ušľachtilého prírodného kameniva, dodávajú
dlažbe nezameniteľný vzhľad. Široký výber
tvarov, farieb a povrchových štruktúr
umožňuje vytvoriť množstvo kombinácií
a vzorov. Práve vďaka uvedeným
vlastnostiam nachádzajú betónové dlažby
široké uplatnenie pri krajinnej a záhradnej
tvorbe. Sú ideálnym riešením pre všetky
spevnené plochy – dvory a terasy rodinných
domov, chodníky, parkovacie plochy
a rovnako atraktívne aj pre mestské zóny.
17
POLIGONO®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
Prirodzená krása nepravidelných tvarov
POLIGONO® je per fektná kombinácia prirodzeného vzhľadu
a technických výhod betónu. Teplé tónované farebné odtiene
a nepravidelné tvar y jednotlivých pr vkov vytvárajú dokonalú
imitáciu lámaného prírodného kameňa. Nie je možné
rozoznať konkrétny vzor uloženia. Každý pr vok dlažbového
systému POLIGONO® pôsobí ako unikát.
Formát
Základný
prvok dlažby
Krajový
prvok A
Krajový
prvok B
rozmer: cca 36 x 26 cm
hrúbka dlažby: 8 cm
h m o t n o s ť : c c a 17 5 k g / m 2
s p o t r e b a : c c a 15 , 5 k s / m 2
farebnosť: prírodná béžová
Povrch
členitý reliéf,
jemnozrnná
štruktúra
18
POLIGONO®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
19
GRANIKO®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
Dlažba s prírodným vzhľadom
Špeciálna technológia tzv. „ostarenia“ povrchu umožnila
vznik dlažby GRANIKO. Nepravidelný povrch a hrany pôsobia
výnimočne atraktívne v tzv. melírových odtieňoch. Dlažba
GRANIKO vynikne pri exkluzívnych rodinných domoch rovnako
ako v mestských zónach, či historických objektoch.
Formát
graniko 14/21
r o z m e r : 14 x 21 c m
hrúbka: 6 cm
spotreba: 34 ks/m2
graniko 14/14
r o z m e r : 14 x 14 c m
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 51 k s / m 2
h m o t n o s ť : 13 0 k g / m 2
Farebnosť
sivá
hnedá
A
grafit
oker
Farebnosť
A melír jeseň
B melír ombra
B
C melír terrakota
C
20
GRANIKO®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
21
GRANUM®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
Hrubá štruktúra hrán a povrchu
Dlažba GRANUM svojím vzhľadom pripomína nahrubo
opracovaný prírodný kameň a hrubá štruktúra hrán
a povrchu pôsobí starobylým dojmom. Je ideálna
k historickým objektom, ale aj chalupám a štýlovým
rodinným domom.
Formát
granum 16/24
r o z m e r : 16 x 24 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 26,04 ks/m2
granum 16/16
r o z m e r : 16 x 16 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 39,06 ks/m2
h m o t n o s ť : 19 0 k g / m 2
Farebnosť
sivá
grafit
22
hnedá
oker
GRANUM®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
23
KLASIKO FLAIR®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
Kombinácia ušľachtilého flair povrchu brokovaný povrch s čiernym kamenivom
a klasických tvarov
Ušľachtilý flair povrch, päť klasických formátov v 6-tich
farbách dáva priestor na vytvorenie plôch pre náročných.
klasiko 10/10
r o z m e r : 10 x 10 c m
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 10 0 k s / m 2
klasiko 20/10
r o z m e r : 2 0 x 10 c m
hrúbka: 6 cm
spotreba: 50 ks/m2
klasiko 20/20
rozmer: 20 x 20 cm
hrúbka: 6 cm
spotreba: 25 ks/m2
klasiko 20/30
rozmer: 20 x 30 cm
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 16 , 6 k s / m 2
klasiko 30/30
rozmer: 30 x 30 cm
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 11,1 k s / m 2
Farebnosť
sivá
červená
hnedá
grafit
piesková
biela
24
KLASIKO FLAIR®
ŠTÝLOVÁ DLAŽBA
25
ROMANTIKO®
DLAŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ
NÝ DO
DOM
OM
Harmónia kriviek
Kombinácie tvarov a farieb dokážu vyčariť
nečakane harmonické prostredie plné oblúkov
a romantických kriviek.
Formát
normál
r o z m e r : 11, 5 x 11, 5
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 7 5 , 61 k s / m 2
jeden a pol
r o z m e r : 17 , 2 x 11, 5 c m
hrúbka: 6 cm
spotreba: 50,56 ks/m2
polovička
r o z m e r : 5 , 7 x 11, 5 c m
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 15 2 , 5 6 k s / m 2
malý kruh
r o z m e r : 11, 4 x 8 , 6 c m
hrúbka: 6 cm
veľký kruh
r o z m e r : 11, 2 x 11, 5 c m
hrúbka: 6 cm
h m o t n o s ť : 13 5 k g / m 2
Farebnosť
sivá
26
hnedá
grafit
piesková
ROMANTIKO®
DDLAŽBA
L A ŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM
27
DEKOR®
DLAŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ
NÝ DO
DOM
OM
Netradičný dvojtvar
Dlažba netradičného tvaru sa hodí rovnako pre pešiu
zónu, okolie domu aj parkovaciu plochu.
Formát
r o z m e r : 2 3 x 9 / 14 c m
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 37 , 81 k s / m 2
h m o t n o s ť : 14 5 k g / m 2
Farebnosť
dekor colormix
žlto/červeno/grafitová
kombinácia
Kombinácia pestrých farieb
výnimočne osvieži plochu.
V ďa k a C o l o r m i x u o ž i j e V á š
dom, záhrada či park.
28
SEKA®
DDLAŽBA
L A ŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM
Elegancia včelieho plástu
SEKA je elegantná dlažba vhodná najmä na
dláždenie peších zón, oddychových priestorov,
parkov a terás.
Formát
normál
r o z m e r : 2 3 ,1 x 2 0 c m
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 2 8 , 87 k s / m 2
jeden a pol
r o z m e r : 2 3 ,1 x 3 0 c m
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 19 , 2 5 k s / m 2
h m o t n o s ť : 14 5 k g / m 2
Farebnosť
sivá
červená
seka mix
žlto/červeno/hnedá kombinácia
Poznámka:
Dlažba SEKA sa dodáva výhradne na
kombinovaných paletách.
– pomer plôch tvarov normál:
jeden a pol = 7,66 : 1
29
EX-EK®
DLAŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ
NÝ DO
DOM
OM
Pre funkčné a dekoratívne stvárnenie
Základný formát dlažby EX-EK pre zámkové uloženie a kombinácia
základného formátu so štvorcami v rôznych farbách, veľkostiach
a vzoroch uloženia umožňuje nekonečné riešenia pre dekoratívne
stvárnenie dláždenej plochy. Pri vyšpárovaní prázdnych rohov (príp.
otvorov, ktoré vzniknú posunom tvarovky normál) vzniká kompaktný
priesakový systém, ktor ý zaručuje odtok povrchovej vody do podložia.
Formát
normál
r o z m e r : 19 , 6 x 19 , 6 c m
výsek (roh): 5 x 5 cm
hrúbka: 8 cm
spotreba: 25 ks/m2 s vloženými štvorcami
26,67 ks/m2 bez vložených štvorcov
farebnosť: sivá, červená, hnedá, grafit, terrakota
štvorec 10/10, štvorec 10/10 flair
r o z m e r : 10 x 10 c m
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 10 0 k s / m 2 ( p o d ľa v z o r u )
farebnosť: sivá, červená, hnedá, grafit, piesková
farebnosť flair: sivá, červená, hnedá, grafit,
piesková, biela
štvorec 5/5 flair
rozmer: 5 x 5 cm
hrúbka: 8 cm
spotreba: 400 ks/m2
( p o d ľa v z o r u )
farebnosť: biela, grafit
h m o t n o s ť : 18 0 k g / m 2
Farebnosť
sivá
30
grafit
červená
terrakota
EX-EK®
DDLAŽBA
L A ŽBA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM
31
KORZO®
DLAŽBA NA NÁMESTIA
Jednoduchá línia vyčarí prekvapujúce tvary
Elegantná dlažba, ktorá vynikne na terasách, chodníkoch, aj v mestských
zónach. Kombinácia ôsmich farieb a šesť formátov umožňuje vytvoriť
nespočetné množstvo vzorov a hladký povrch bez skosených hrán, s jemne
zvlneným okrajom zaručuje pohodlnú chôdzu.
Formát
Povrch
korzo 12/12
r o z m e r : 12 x 12 c m
hrúbka: 7 cm
spotreba: 69,44 ks/m2
korzo 12/18
r o z m e r : 12 x 18 c m
hrúbka: 7 cm
spotreba: 46,30 ks/m2
štandard
korzo 18/18
r o z m e r : 18 x 18 c m
hrúbka: 7 cm
spotreba: 30,86 ks/m2
brokovaný
na špeciálnu
objednávku
korzo 18/24
r o z m e r : 18 x 24 c m
hrúbka: 7 cm
s p o t r e b a : 2 3 ,15 k s / m 2
korzo 24/24
Farebnosť
r o z m e r : 24 x 24 c m
hrúbka: 7 cm
s p o t r e b a : 17 , 3 6 k s / m 2
sivá
červená
piesková
grafit
korzo bim
r o z m e r : 2 5 , 5 x 12 x 18 c m
hrúbka: 7 cm
s p o t r e b a : 21, 3 9 k s / m 2
(3,93 ks/bm) krajového
ukončenia
h m o t n o s ť : 16 7 k g / m 2
32
KORZO®
DLAŽBA NA NÁMESTIA
33
FORUM®
DLAŽBA NA NÁMESTIA
Elegancia čistých línií
Veľkoplošná dlažba FORUM prináša na pešie zóny a chodníky eleganciu
a dotvára atmosféru námestí. Výber viacer ých tvarov a farieb umožňuje
vytvorenie zvýraznených línií, ale aj množstva vzorov. Tvar BIM
jednoducho ukon čuje plochu dláždenú do diagonály. Na špeciálnu
objednávku ponúkame dlažbu Forum aj s brokovaným povrchom, resp.
povrchom flair, ktoré jej dodávajú prírodný štruktúrovaný vzhľad.
Formát
Povrch
forum 15/30
r o z m e r : 15 x 3 0 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 22,22 ks/m2
forum 20/30
rozmer: 20 x 30 cm
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 16 , 6 7 k s / m 2
štandard
forum 30/30
rozmer: 30 x 30 cm
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 11,11 k s / m 2
flair*
Farebnosť
Povrch štandard
forum 45/30
rozmer: 45 x 30 cm
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 7 , 41 k s / m 2
h m o t n o s ť : 19 0 k g / m 2
sivá
červená
grafit
piesková
Povrch flair
forum BIM
rozmer: 42,4 x 30 x 7,5 cm
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 13 , 0 2 k s / m 2
2,36 ks/bm
krajového ukončenia
34
sivá
červená
grafit
piesková
FORUM®
DLAŽBA NA NÁMESTIA
35
A LT I K O ®
DLAŽBA NA NÁMESTIA
Pre štýlové stvárnenie
ALTIKO je nadčasovo estetická dlažba pre štýlové stvárnenie priestorov,
charakteristická vlnovite zaoblenými tvarovkami s nepravidelne
formovanou hranou. Formát y sú špeciálne vhodné na vytváranie kruhov
a oblých línií. Farba colormix, a špeciálna štruktúra povrchu dodáva dlažbe
staromestský charakter a výnimočne atraktívny vzhľad harmonizujúci
s okolím. Je predurčená pre plochy s vysokými požiadavkami na
architektonické stvárnenie.
Formát
normál
r o z m e r : 16 , 3 x 16 , 3 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 36 ks/m2
jeden a pol
r o z m e r : 24 , 8 x 16 , 3 c m
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 24 k s / m 2
polovička
r o z m e r : 16 , 3 x 8 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 72 ks/m2
stred
p r i e m e r : 13 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 72 ks/m2
vejár
r o z m e r : 21, 3 x 2 0 , 9 c m
hrúbka: 8 cm
spotreba: 1 ks/vejár
sivá
malý kruh
r o z m e r : 16 , 4 x 17 ( 5 ,1 ) c m
hrúbka: 8 cm
grafit
veľký kruh
r o z m e r : 16 , 4 x 18 ,1 ( 10 , 8 ) c m
hrúbka: 8 cm
h m o t n o s ť : 13 5 k g / m 2
36
c o l o r m i x A LT I K O
A LT I K O ®
DLAŽBA NA NÁMESTIA
37
HAKA®
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Typický tvar a jednoduchá línia
HAKA je dlažba určená pre obzvlášť namáhané plochy,
komunikácie, parkoviská, čerpacie stanice pohonných
hmôt, priemyselné plochy, atď. Je to dlažba, ktorá naozaj
veľa znesie a je vhodná na strojové kladenie. Bezšpárová
HAKA bez skosených hrán a pohľadových špár umožňuje
pohodlnú jazdu i chôdzu pre komunikácie a parkoviská
nákupných centier.
Formát
normál
r o z m e r : 2 0 x 16 , 5 c m
h r ú b k a : 6 , 8 a 10 c m
s p o t r e b a : 3 5 , 71 k s / m 2
polovička
r o z m e r : 10 x 16 , 5 c m
h r ú b k a : 6 , 8 a 10 c m
s p o t r e b a : 71, 4 3 k s / m 2
3,57 ks/bm
krajového ukončenia
začiatok
r o z m e r : 2 0 x 16 , 5 c m
h r ú b k a : 6 , 8 a 10 c m
spotreba: 32,79 ks/m2
5,00 ks/bm
krajového ukončenia
normál bezšpárová
výška 6 a 8 cm
polovička bezšpárová
výška 6 a 8 cm
začiatok bezšpárový
výška 6 a 8 cm
38
KLASIKO®
EKONOMICKÁ DLAŽBA
jednoduchý tvar, klasická línia
Čisté línie, jednoduchý tvar a päť formátov
v 6-tich farbách umožňujú vytvoriť množstvo
vzorov a zaujímavo pôsobiacu plochu.
Formát
klasiko 20/10
klasiko 10/10
r o z m e r : 2 0 x 10 c m
hrúbka: 6 a 8 cm
spotreba: 50 ks/m2
r o z m e r : 10 x 10 c m
hrúbka: 6 a 8 cm
s p o t r e b a : 10 0 k s / m 2
klasiko 20/20
rozmer: 20 x 20 cm
hrúbka: 6 a 8 cm
spotreba: 25 ks/m2
klasiko 20/30
rozmer: 20 x 30 cm
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 16 , 6 k s / m 2
klasiko 20/10
bezšpárové
klasiko 30/30
rozmer: 30 x 30 cm
hrúbka: 6 cm
s p o t r e b a : 11,1 k s / m 2
h m o t n o s ť : 14 5 / 19 0 k g / m 2
Formáty 20/30 a 30/30 cm,
výška 8 cm je možné použiť
s dlažby Forum
r o z m e r : 2 0 x 10 c m
hrúbka: 6 cm
spotreba: 50 ks/m2
klasiko 20/20
bezšpárové
rozmer: 20 x 20 cm
hrúbka: 8 cm
spotreba: 25 ks/m2
Farebnosť
Povrch
Povrch štandard
sivá
štandard
červená
hnedá
grafit
piesková
flair
m u š ľo v á
39
UNIVERZÁL®
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Jemne ozdobný tvar
Zámková dlažba Uni ver zál je určená
predovšetkým pre plochy s veľkým bodovým
zaťažením. Vynikne na chodníkoch
i parkoviskách a je vhodná na strojové
uloženie. Signálna žltá farba sa používa pre
okraj nástupíšť železničných staníc.
Formát
normál
r o z m e r : 2 2 , 5 x 11, 2 5 c m
hrúbka: 6 cm a 8 cm
s p o t r e b a : 3 9 , 51 k s / m 2
polovička
r o z m e r : 11, 2 5 x 11, 2 5 c m
hrúbka: 6 cm a 8 cm
s p o t r e b a : 7 9 , 01 k s / m 2
4,44 ks/bm krajového ukončenia
krajová
r o z m e r : 2 2 , 5 x 11, 2 5 c m
hrúbka: 6 cm a 8 cm
s p o t r e b a : 3 9 , 51 k s / m 2
4,44 ks/bm krajového ukončenia
h m o t n o s ť : 14 5 / 19 0 k g / m 2
Farebnosť
sivá
červená
*na špeciálnu objednávku
(len tvar normál 6 cm)
40
grafit
žltá*
UNI-EK®
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Pevnosť a stabilita
Špeciálny tvar a kotvový spoj umožňujú
vytvoriť plochu vhodnú aj na najväčšie
zaťaženie. Tvar a spoj ideál ne rozložia
hmotnosť. Je vhodný na stro jové uloženie.
Bezšpárový Uni-ek bez skosených hrán
a pohľadových špár umožňuje pri tých istých
vlastnostiach pohodlnú jazdu i chôdzu
a dokonale sa hodí pre komunikácie
a parkoviská nákupných centier.
Formát
špárový
bezšpárový
r o z m e r : 2 2 , 5 x 2 2 , 5 / 11, 2 5 c m
h r ú b k a : 6 , 8 a l e b o 10 c m
spotreba: 26,34 ks/m2
h m o t n o s ť : 14 5 / 19 0 / 2 37 k g / m 2
Na krajové ukončenie je možné
použiť tvar y Univerzál krajová
a Univerzál polovička so špárou
a l e b o b e z š p á r o v ý. ( v i ď. s t r. 3 6 )
Farebnosť
sivá
červená
grafit
41
VULKANO®
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Krása piatich rozmerov
Jedinečný zvrásnený povrch a zvlnené hrany dlažby
Vulkano umožňujú vytvoriť elegantné plochy
s prírodným vzhľadom. 5 rozmerových formátov v troch
farbách poskytuje neobmedzenú variabilitu vzorov pri
uložení. Výška 5 cm je vhodná pre pochôdzne plochy
pre privátny aj verejný sektor. Dlažba je vhodná aj na
strojové uloženie.
Formát
1 š a r ž a ( v r s t v a n a p a l e t e ) = 1, 2 m 2
o b s a h u j e 5 f o r m á t o v p o d ľa n á k r e s u :
C
hrúbka: 5 cm
m n o ž s t v o n a p a l e t e : 14 , 4 m 2
h m o t n o s ť : 116 k g / m 2
Pozn.: Predaj výhradne na celé palety
Farebnosť
sivá
červená
grafit
42
A
B
C
D
E
-
10
15
20
25
30
x
x
x
x
x
20
20
20
20
20
cm
cm
cm
cm
cm
X4®
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Dlažba s hrúbkou
terasových platní
Dlažba hrúbky 4 cm zvlášť vhodná na
chodníky v parkoch a záhradách, ideálna na
kombinácie s terasovými platňami.
normál
r o z m e r : 12 x 18 c m
hrúbka: 4 cm
spot r eba: 46,3 k s/m2
h m o t n o s ť: 9 5 k g / m 2
Farebnosť
mocca
sivá
43
PRÍDLAŽBA
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Prídlažba sa používa v rámci dopravných
stavieb pozdĺž cestných obrubníkov.
rozmer: 50 x 25 cm
výška: 8 cm
spotreba: 2/4 ks/bm kraj. ukončenia
h m o t n o s ť : 19 0 k g / m 2
farebnosť: sivá
44
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH
EKONOMICKÁ DLAŽBA
Výrazným vrúbkovaným povrchom, resp.
povrchom so špeciálnymi výčnelkami
pomáha pri orientácii zrakovo postihnutým
a nevidiacim. Dlažba je určená hlavne na
označenie hrán zastávok MHD alebo nástupíšť
na autobusových a želez ničných staniciach.
Je kombinovateľná s dlažbou
Uni-ek a Univer zál a tvarovky s rovným
okrajom so všetkými klasickými dlažbami.
Formát
rozmer: 22,5 x 33,75 cm
hrúbka: 6 cm
spotreba: 2,96 ks/bm
líniového uloženia
h m o t n o s ť : 13 5 k g / m 2
farebnosť: sivá, červená
rozmer: 20 x 20 cm
hrúbka: 6 cm
spotreba: 5 ks/bm líniového uloženia
h m o t n o s ť : 14 0 k g / m 2
farebnosť: sivá, červená, žltá
rozmer: 20 x 20 cm
hrúbka: 6 cm
spotreba: 5 ks/bm líniového uloženia
h m o t n o s ť : 14 0 k g / m 2
farebnosť: sivá, červená, žltá
45
S I K O 20 ®
EKOLOGICKÁ DLAŽBA
Plocha bez zbytočnej vody
Drenážne dlaždice, cez ktoré môže prenikať povrchová
voda. Pri dažďoch sa netvoria kaluže, pretože otvor y
odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne
prepúšťajú do podkladovej vrstvy. Je vhodná na strojové
uloženie.
Formát
rozmer: 20 x 20 cm
hrúbka: 8 cm
spotreba: 25,00 ks/m2
h m o t n o s ť : 16 0 k g / m 2
Farebnosť
VEGA-U
®
EKOLOGICKÁ DLAŽBA
Trávnik, ktorý unesie auto
Ideálna dlažba na príjazdy do
garáží alebo na parkoviská, vytvára
pevnú, zatrávnenú plochu. Vega-U je
kombinovateľná so zámkovou dlažbou
Univer zál a Uni-ek – ak je potrebné
vytvoriť farebné značiace pásy.
Poznámka:
Dlažba Vega-U sa dodáva výhradne
na kombinovaných paletách –
pomer plôch tvarov normál:
polovička = 4 : 2
46
Formát
normál
polovička
rozmer: 45 x 45 cm
hrúbka: 8 cm
spotreba: 4,94 ks/m2
rozmer: 22,5 x 45 cm
hrúbka: 8 cm
spotreba: 9,88 ks/m2
h m o t n o s ť : 112 k g / m 2
farebnosť: sivá
EKO-UNO®
EKOLOGICKÁ DLAŽBA
Dvojitý zrezaný štvorec EKO-UNO je ideálnou
dlažbou na miesta, kde okrem zaťaženia
treba vytvoriť podmienky na prirodzený
odtok povrchovej vody. Špeciálny tvar dlaždíc
vytvára pri ich ukladaní priesakové otvor y,
ktoré sú vyplnené štrkom.
Formát
r o z m e r : 2 3 x 11, 5 c m
hrúbka: 8 cm
s p o t r e b a : 37 , 81 k s / m 2
h m o t n o s ť : 16 7 k g / m 2
farebnosť: sivá
47
ULOŽENIE BETÓNOVEJ DLAŽBY
Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy 1
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min.
0,5% a priečnym sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia.
Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodr vy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa
zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +–1 cm.
Dlažbové lôžko
1
1
Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste dr vené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) rovnomerne
v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte
a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhut ňujte a nestúpajte po ňom. Pripravte si len toľko
lôžka, koľko v ten deň položíte dlažby.
1
Uloženie dlažby
2
S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou lat y alebo šnúr y kontrolujte rovnomernosť uloženia, je
potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Dlažbu ukladajte asi o 1 cm vyššie ako je požadovaná
výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe
s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacer ými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.
Špárovanie
2
3
Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme dr vené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo
0/4 mm. Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby
výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.
3
Vibrovanie
4
Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špár y. Plochu zvibrujte vibračnou platňou
v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom.
Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.
Konečná úprava
5
4
Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to
možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.
Orientačné príklady zloženia vrstiev
Chodník výhradne pre peších: prírodný terén, zhutnená štrkodr va 15 cm, dlažbové lôžko 3 cm, dlažba
s výškou 5; 6 alebo 7 cm.
Chodník občas pojazdný osobným vozidlom: prírodný terén, štrkopiesok 15 cm, štrkodr va 25 cm, dlažbové
lôžko 3 cm, dlažba s výškou 6 alebo 7 cm.
Parkovacia plocha pre osobné vozidlá: prírodný terén, štrkopiesok 20 cm, štrkodr va 23 cm, dlažbové lôžko 3 cm, dlažba s výškou 6 až 8 cm.
Dláždené vozovky: prírodný terén, štrkopiesok hr. 25 cm, štrkodr va hr. 30 cm, dlažbové lôžko hr. 3 cm,
dlažba s výškou 8 alebo 10 cm.
48
5
P o z n á m k a : • n á v o d s a n e v z ťa h u j e n a e k o l o g i c k é d l a ž b y • k o n k r é t n e r i e š e n i a p o d l o ž í k o n z u l t u j t e s p r a c o v n í k m i p r e d a j a a t e c h n i c k ej k a n c e l á r i e • p o d r o b n ej š i e i n f o r m á c i e n á j d e t e v p r o d u k t o v ý c h t y p o v ý c h l i s t o c h
T E R A S O V É P L AT N E
H
odia sa do každého prostredia:
na exkluzívnu terasu, chodník
v záhrade alebo okolie bazéna a vždy
vytvoria ucelené plochy s krásnym
dizajnom. Platňový program Premac
ponúka sortiment platní s povrchom
upraveným rôznymi technológiami
- brokovaním, brúsením a pridaním
ušľachtilého kameniva v mnohých
farebných odtieňoch. Platne sa
vyznačujú nielen elegantným dizajnom,
ale aj jednoduchým uložením a údržbou.
Technológia ošetrenia povrchu PREMAC
Protect vylepšuje úžitkové aj estetické
vlastnosti výrobku – odolnosť voči
znečisteniu, znižuje nasiakavosť, tvorbu
výkvetov a oživuje farebnosť.
49
LINEA®
TERASOVÉ PLATNE
Elegancia v pastelových farbách
Vymývané drobné kamenivo v pastelových farbách
na povrchu dodáva platniam Linea exkluzívny vzhľad.
Sú určené predovšetkým na terasy a chodníky
rodinných domov.
Farebnosť
terrakota
zelená
žltá
koral
biela
mix
(biela+grafit)
grafit
Formát
rozmer: 40 x 40 cm x 4 cm
h m o t n o s ť : 15 k g / k s
s p o t r e b a : 6 ,16 k s / m 2
frakcia: 2–4 mm
50
FORTE®
TERASOVÉ PLATNE
jemná štruktúra povrchu
Jemná štruktúra kameniva a povrch
zdrsnený brokovaním je elegantným
riešením pre každú terasu aj
reprezentatívny priestor pri dome.
Farebnosť
hnedá
zelená
koral
žltá
biela
sivá
grafit
Formát
rozmer: 40 x 40 cm x 4 cm
h m o t n o s ť : 15 k g / k s
s p o t r e b a : 6 ,16 k s / m 2
51
OPUS®
TERASOVÉ PLATNE
Elegancia v pastelových farbách
Moderné platne OPUS s výraznou štruktúrou,
farebnosťou, per fektným opracovaním
a nenáročnou údr žbou pre ideálne riešenie
na terasy rodinných domov, prístupové
a záhradné chodníky, parky, dvor y,
schody, zimné zá hra dy. Povrch s prísadou
ušľachtilého kameniva, upravený brúsením
a brokovaním, získa nezameniteľný vzhľad
a jemne zdrsnenú štruktúru.
Farebnosť
granat
bernstein
zirkon
kristal
rubin
diamant
Formát
rozmer: 40 x 40 cm
výška: 4 cm
h m o t n o s ť : 15 k g / k s
s p o t r e b a : 6 ,16 k s / m 2
52
OPUS®
TERASOVÉ PLATNE
53
DEKA®
TERASOVÉ PLATNE
Platne z vymývaného betónu
Platne z vymývaného betónu s jemným
dunajským štrkom vyniknú na terasách,
záhradných, parkových chodníkoch
a v okolí bazénov.
frakcia 6-8 mm
Platne DEKA
rozmer: 40 x 40 cm
výška: 4 cm
h m o t n o s ť : 15 k g / k s
s p o t r e b a : 6 ,16 k s / m 2
rozmer: 50 x 50 cm
výška: 4 cm alebo 5 cm
hmotnosť: 23,4/29,2 kg/ks
spotreba: 4 ks/m2
r o z m e r : 5 0 x 24 , 5 c m
výška: 4 cm
h m o t n o s ť : 11, 7 k g / k s
spotreba: 8 ks/m2
Okrajové platne ponúkame s jednou alebo
d v o m i u p r a v e n ý m i p o h ľa d o v ý m i h r a n a m i .
b)
Schodiskové stupne DEKA
a) vymývané
rozmer: 80,8 x 40 cm
výška: 4 cm
hmotnosť: 30,5 kg/ks
r o z m e r : 10 0 , 5 x 4 0 c m
výška: 5 cm
hmotnosť: 49 kg/ks
b) s hladkou čelnou hranou
r o z m e r : 10 0 , 5 x 4 0 c m
výška: 5 cm
hmotnosť: 49 kg/ks
- použitie pre exponované plochy
* S c h o d i s k o v é s t u p n e j e m o ž n é d o d a ť s j e d n o u , d v o m i a l e b o t r o m i u p r a v e n ý m i p o h ľa d o v ý m i h r a n a m i
54
ESTER® LIDO®
TERASOVÉ PLATNE
Ester
– platne s hladkým povrchom
rozmer: 40 x 40/50 x 50 cm
výška: 4/5 cm
h m o t n o s ť : 15 / 2 9 , 2 k g / k s
s p o t r e b a : 6 ,16 / 4 k s / m 2
farebnosť: sivá, červená, grafit,
piesková
Lido
rozmer: 40 x 40 cm
výška: 4 cm
h m o t n o s ť: 15 k g / k s
s p o t r e b a : 6 ,16 k s / m 2
f a r e b n o s ť: ž l t á
55
U L O Ž E N I E T E R A S O V Ý C H P L AT N Í
TERASOVÉ PLATNE
Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom
m i n . 2 - 3 % z h o t o v t e n e z á m r z n ú n o s n ú v r s t v u z ťa ž e n é h o k a m e ň a a l e b o š t r k o d r v y ( z r n i t o s ť 0 / 3 2 m m ) a z h u t n i t e . H r ú b k a j e p o d ľa
m i e s t n y c h p o d m i e n o k a p r e d p o k l a d a n é h o z a ťa ž e n i a . P o t o m z h o t o v t e j e m n ú p l á ň z o š t r k o d r v y ( z r n i t o s ť 0 / 16 m m ) , k t o r á m u s í b y ť
v e ľ m i d ô k l a d n e d o b r e z h u t n e n á , a b y s a z a b r á n i l o n e s k o r š i e m u s a d a n i u p o v r c h u . J e j v ý š k o v ý r o z d i e l j e ± c m p r i h r ú b k e c c a 10 c m .
V r c h n á n o s n á v r s t v a m ô ž e b y ť u k o n č e n á t i e ž b e t ó n o v o u v r s t v o u h r ú b k y 10 c m z p r o s t é h o a l e b o v y s t u ž e n é h o b e t ó n u v z á v i s l o s t i o d
z a ťa ž e n i a .
Uloženie do štrkového lôžka
platňa
špárovací piesok
Na vrchnú nosnú vrstvu naneste dr vené alebo
ťa ž e n é k a m e n i v o ( z r n i t o s ť 4 / 8 m m ) v h r ú b k e
3 až 5 cm. Dlaždice ukladajte vždy od kraja
v s m e r e o d h o t o v e j p l o c h y. D o k l e p á v a n í m
gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie dlaždíc. Dlaždice neukladajte na doraz,
dodržujte špáru min. 3 mm (používajte špárovacie kríže). Špáry vyplňte špárovacím pieskom
(nie maltou) a následne dlaždice dôkladne vyčistite.
P r e d a ž ďo v ú r e s p . p o v r c h o v ú v o d u , k t o r á c e z š p á r y p r e siakne do podložia, musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (presiakavou vrstvou resp. odvodnením mimo plochu).
Dláždená plocha je ihneď pripravená k používaniu.
štrkové lôžko
vrchná nosná vrstva
špáry 3-5 mm
platňa
špárovacia malta
Uloženie do maltového lôžka
maltové lôžko
Maltové lôžko (piesok zrnitosti 0/8 mm s cementom v pomere 4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5
cm. Dlaždice musíte vkladať do nestvrdnutej
m a l t y. Š í r k a š p á r j e m i n . 3 m m . P r i p l o c h á c h
väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť
d i l a t a č n é š p á r y. Š p á r y p o u l o ž e n í v y p l ň t e
špárovacou maltou a dlaždice ihneď vyčistite.
P l o c h u n e z a ťa ž u j t e m i n . 3 d n i !
podkladový betón
vrchná nosná vrstva
špáry 5 mm
Uloženie na podkladové platničky
Podkladové platničky rozložte na rovný podkladový betón,
u m i e s t n i t e i c h d o r o h o v p o d ľa p o u ž i t ý c h r o z m e r o v d l a ž díc. Dlaždice sa musia uložiť presne a na tesno.
Špáry sa neuzatvárajú! Povrchová voda, ktorá cez
špáry pretečie je po povrchu betónu odvádzaná
do odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď
použiteľná.
platňa
podkladová platnička
podkladový betón
vrchná nosná vrstva
Detail podkladovej
platničky
56
Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch.
S VA H O V É O P O R N É S Y S T É M Y
S
poločnosť Premac ponúka svahové
oporné systémy, ktoré účelne
spájajú ich funkčnosť so zeleňou
v záhrade. Tieto systémy sú variabilné a umožňujú nečakané priestorové
riešenia strmších svahov. Zároveň
vytvá rajú členitý a dynamický priestor
a umožňujú ľubovolný výber vege tácie,
krovín alebo kvetov. Zohľadňujú všetky
architektonické, statické a akustické
požiadavky a majú veľmi jednoduché
postupy budovania.
57
MINIFLOR® SOFTI®
SVAHOVÝ SYSTÉM
Rozkvitnutý múr
Vegetačné tvárnice Miniflor, Sof ti a Duoflor sú vhodné na
úpravu terasovitej záhrady alebo spevneného kvetinového
svahu.
Miniflor
normál
r o z m e r : 5 5 x 47 c m
v ý š k a : 17 c m
hmotnosť: 38 kg/ks
spotreba: 6,50 ks/m2
max. výška svahu: 2,4 m*
Miniflor-light
normál
rozmer: 39 x 32,5 cm
v ý š k a : 12 , 5 c m
h m o t n o s ť : 16 , 5 k g / k s
s p o t r e b a : 11, 5 0 k s / m 2
m a x . v ý š k a s v a h u : 1, 6 m *
farebnosť: sivá, hnedá
Softi max
rozmer: 58 x 42 cm
v ý š k a : 16 c m
hmotnosť: 54 kg/ks
spotreba: 8,80 ks/m2
max. výška svahu: 2,3 m*
Softi
r o z m e r : 37 x 3 0 c m
v ý š k a : 14 c m
h m o t n o s ť : 13 k g / k s
s p o t r e b a : 13 , 7 0 k s / m 2
m a x . v ý š k a s v a h u : 1, 6 m *
farebnosť: sivá, hnedá, červená, piesková
* U p o z o r n e n i e : v i ď. U l o ž e n i e v e g e t a č n ý c h
t v á r n i c s t r. 5 6 , „ Z a k l a d a n i e , o d s t .
Stabilita svahu sa posudzuje …“
58
DUOFLOR®
SVAHOVÝ SYSTÉM
Oporný múr môže byť kolmý alebo
v sklone, pohľadová strana tvárnice
môže byť zaoblená alebo rovná.
Tvárnice je možné ukladať tesne
vedľa seba alebo s medzerou.
r o z m e r : 37 x 3 0 c m
v ý š k a : 13 c m
h m o t n o s ť : 13 k g / k s
s p o t r e b a : 15 k s / m 2
m a x . v ý š k a s v a h u : 2 m p r i s k l o n e 5 0 °*
farebnosť: sivá, hnedá, červená
VA R I O F L O R ®
SVAHOVÝ SYSTÉM
Tvárnice Varioflor umožňujú ďalšie
riešenia na spevnenie svahov v okolí
rodinných domov.
Plastové dno Varioflor
spotreba: 2 ks/tvárnica
farebnosť: čierna
r o z m e r : 6 6 x 47 c m
výška: 30 cm
hmotnosť: 58 kg/ks
spotreba: 7 ks/m2
*max. výška svahu: 2,8 m
farebnosť: sivá, hnedá
59
U L O Ž E N I E S VA H O V Ý C H T VÁ R N I C
Zakladanie
1
Výkop sa zhotoví o min. 30 cm širší ako je šírka opornej steny (závisí od
t y p u v e g e t a č n e j t v á r n i c e ) , p r í p a d n e s a z h o t o v í p o d ľa p l á n u . V z á v i s l o s t i
od statických podmienok sú možné dva druhy založenia:
a) betónové úložné dosky (rozmer cca 40 x 20 cm) s hrúbkou cca 4 cm
u l o ž e n é n a š t r k o - p i e s k o v é l ô ž k o s o s o v ý m o d s t u p o m p o d ľa s v e t l e j
vzdialenosti medzi tvárnicami (závisí od typu vegetačnej tvárnice)
b ) p á s y z o s u c h é h o n e v y s t u ž e n é h o b e t ó n u š í r k y 7 0 c m s h r ú b k o u 10 a ž
15 c m ( v p r í p a d e m á l o ú n o s n é h o a l e b o n e s ú r o d é h o p o d l o ž i a v l o ž t e d o
betónového pásu výstuž)
Všetky druhy základov musia byť zhotovené v oboch smeroch vodorovne!
S t a b i l i t a s v a h u s a p o s u d z u j e p o d ľa m i e s t n y c h p ô d o m e c h a n i c k ý c h p o m e r o v. L i m i t n é v ý š k y s v a h o v u v e d e n é u j e d n o t l i v ý c h p r o d u k t o v s ú l e n o r i e n tačné. Pri miernejších sklonoch stien blížiacich sa uhlu vnútorného trenia
zeminy alebo vo vhodných súdržných zeminách sa môžu zhotoviť oporné
steny väčších výšok.
Ukladanie tvárnic
1
2
Kladenie vegetačných tvárnic sa vykonáva ručne. Okrem bežného náradia
potrebujete dlhú latu na úpravu smeru a rovinnosti uloženia tvárnic,sklonomer a vibračnú platňu, príp. dusadlo. Pri ukladaní vegetačných tvárnic
dodržujte nasledovnú svetlú vzdialenosť medzi tvárnicami:
• Miniflor 35 cm
• M i n i f l o r - l i g h t 31 c m
• Softi 25 cm
• Softi max 29 cm • Duoflor 30 cm
Ďalší rad tvárnic ukladajte na medzeru predchádzajúceho radu. Sklon steny je určený dištančným výstupkom, prípadne posunutím tvárnice smerom
d o z a d u . D o d r ž u j t e s k l o n a v ý š k u s t e n y p o d ľa p r o j e k t u !
Zadná výplň a zhutnenie
2
3
3
Po uložení max. 3 radov je potrebné začať so zasýpaním zadného priestor u
steny. Zásypový materiál nanášajte postupne po vr stvách max. 30 cm a každú
vr stvu zhutnite. Výplňový materiál sa v dutinách zhutňuje r učne, v zadnom
pries tore s teny pomocou vibračného zariadenia. Obvykle sa na zásypový materiál použije pôvodný odkop. Materiál musí byť nesúdr žný a vodopriepustný.
Odvodnenie zadnej výplne je cez otvorenú plochu steny. Pri predpoklade veľkého
množstva dažďovej vody zabudujte v spodnej časti zadnej výplne drenáž.
Konečná úprava
1
3
4
N a z á v e r s a v y s a d i a r a s t l i n y. I c h v o ľ b a j e z á v i s l á o d m i e s t a p o u ž i t i a . P o
vysadení počítajte s dostatočným zavlažovaním.
4
Poznámka:
Podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch.
Konkrétne riešenia budovania svahových systémov konzultujte
s pracovníkmi predaja a technickej kancelárie. Postup na uloženie
svahových tvár nic Variof lor žiadajte u pracovníkov predaja.
4
60
P L O T O V É T VÁ R N I C E
P
ri výbere mate riálu je dôležitá
jeho pevnosť a stabilita, ale aj
odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Špeciálna povrchová úprava plo tových
tvárnic Maclit, pri po mína júca žulu
alebo nahrubo opracovaný prírodný
kameň, ponúka atraktívne riešenie
oplotenia Vášho domu alebo záhrady.
Hladká plotová tvárnica Preblok je
jednoduchým riešením pre stavbu
múru a oplotenia. Novinkou je Preblok
s brokovaným povrchom.
61
MACLIT®
PLOTOVÁ T VÁRNICA
Povrch upravený technoló giou
štiepaného betónu dodáva plotovým
tvárniciam Maclit žulo vý vzhľad.
Formát
normál
r o z m e r : 3 9 , 6 x 19 c m
v ý š k a : 14 , 8 c m
h m o t n o s ť : 19 k g / k s
s p o t r e b a : 17 , 0 6 k s / m 2
1/4
3/4
r o z m e r : 9 , 3 x 19 c m
v ý š k a : 14 , 8 c m
hmotnosť: 5 kg/ks
r o z m e r : 2 9 , 3 x 19 c m
v ý š k a : 14 , 8 c m
h m o t n o s ť : 14 , 5 k g / k s
obklad
rozmer: 39,6 x 5 cm
v ý š k a : 14 , 8 c m
hmotnosť: 6,5 kg/ks
s p o t r e b a : 17 , 0 6 k s / m 2
Krycie platne pre Maclit aj Preblok
brokované* / hladký povrch
soklové platne
u p r a v e n é 2 p o h ľa d o v é h r a n y *
rozmer: 26 x 40 x 5,5 cm
h m o t n o s ť : 10 , 3 k g / k s
pilierové platne
Farebnosť
u p r a v e n é 4 p o h ľa d o v é h r a n y *
rozmer: 26 x 46 x 5,5 cm
h m o t n o s ť : 11, 8 k g / k s
melír jeseň
62
žltá
oker
biela
sivá
hnedá
PREBLOK®
PLOTOVÁ T VÁRNICA
Oporný múr môže byť kolmý
alebo v sklone, pohľadová strana
tvárnice môže byť zaoblená
alebo rovná. Tvárnice je možné
ukladať tesne vedľa seba alebo
s medzerou.
hladký povrch
brokovaný povrch (2 hrany)*
rozmer: 40 x 20 cm
výška: 20 cm
hmotnosť: 20 kg/ks
s p o t r e b a : 12 , 5 k s / m 2
63
U L O Ž E N I E P L O T O V Ý C H T VÁ R N I C M A C L I T ®
Zhotovenie základu
1
Z á k l a d o v á š k á r a m u s í l e ž a ť v n e z á m r z n e j h ĺ b k e ( p o d ľa m i e s t n y c h p o m e r o v,
min. však 80 cm), aby sa zabránilo poškodeniu základu vodou a mrazom.
Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, min. 25 cm.
V p r í p a d e s y p k e j z e m i n y, a k n i e s ú m o ž n é z v i s l é s t e n y v ý k o p u , p o u ž i t e n a
d e b n e n i e d e b n i a c e t v á r n i c e f i r m y P R E M A C . P o d ľa m i e s t n y c h p o m e r o v z á k l a d o v e j p ô d y j e p o t r e b n é z á k l a d n a p r i e č d i l a t o v a ť, n a p r. v l o ž e n í m 10 m m p o l y s t y rénu. Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu je vhodné do
betónu vložiť 2 až 4 prúty výstuže min. 8. Základ vyplňte betónom tak, aby
vrchná plocha zostala vodorovná a hladká. Do čerstvého betónu zasuňte prúty
výstuže tak, aby boli na kotevnú dĺžku ukotvené v betóne a vyčnievali 50 cm
s odstupom 40 cm (prípadne v súlade s projektom). V prípade existujúceho
z á k l a d u j e n u t n é v ý s t u ž u k o t v i ť d o v y v ŕ t a n ý c h o t v o r o v.
1
Ukladanie tvárnic
2
Plotové tvárnice MACLIT zabudujete veľmi jednoducho. Potrebujete na to iba
vodováhu, bežné murárske náradie a šnúru. Materiál tvorí betónová zmes
( B 2 0 ) , m r a z u v z d o r n é c e m e n t o v é l e p i d l o , a r m o v a c i e p r ú t y, t v á r n i c e M A C L I T,
k r y c i e p l a t n e M A C L I T a p r í p . i n š t a l a č n á h a d i c a p r e e l e k t r i c k é r o z v o d y.
Na pripravený základ začnite tvárnice ukladať do maltového lôžka a to žliabk o m n a o k r a j i t v á r n i c e n a h o r. N a j m ä p r v ý r a d m u s í b y ť u l o ž e n ý č o n a j p r e s n e j š i e . A k v ý š k a p l o t u n e p r e s a h u j e 1 m , ďa l š i e r a d y t v á r n i c u k l a d a j t e n a s u c h o ,
pri plotoch vyšších ako 1 m ukladajte tvárnice na mrazuvzdorné cementové
l e p i d l o . Tv á r n i c e s a o s a d z u j ú s p r e s a h o m 1 / 2 d ĺ ž k y ( o t v o r y t v á r n i c m u s i a b y ť
v radoch vždy nad sebou). Jednotlivé rady ukončite 1/4 alebo 3/4 tvárnicami.
Nezabudnite vyskladať priestor na listovú schránku, príp. dorozumievacie zariadenie.
Upozornenie: Ploty s výškou nad 1 m je potrebné staticky posúdiť!
Zalievanie výplňovým betónom
3
2
3
Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom min. B20. Zalievajte
v ž d y m a x . 3 r a d y, u l o ž t e ďa l š i e t v á r n i c e a s v y p ĺ ň a n í m p o k r a č u j t e . B e t ó n o p a trne zhutnite prepichovaním. Zásadne nebetónujte pri teplotách nižších ako
5 ° C . Z n e č i s t e n é p o h ľa d o v é p l o c h y i h n e ď o č i s t i t e v o d o u ! S p o t r e b a b e t ó n u j e
4 5 l / m 2 s t e n y.
Ukladanie pilierov
4
A k v á š p l o t p o z o s t á v a z o s p o d n é h o s o k l a a p i l i e r o v, t i e t o z a č n i t e u k l a d a ť
v u r č e n o m m i e s t e n a v l i e k a n í m n a m i n . 4 p r ú t y  10 z a k o t v e n é v s p o d n e j s t e ne alebo v základe. Pri ukladaní stále kontrolujte, či vodorovné a zvislé špáry
prebiehajú v jednej rovine.
Upozornenie: Piliere je potrebné staticky posúdiť!
Ukladanie krycích a soklových platní
4
5
Posledný rad tvárnic vyplňte betónom až tesne pred ukladaním soklových
a pilierových platní. Výplňový betón zabezpečí pevné spojenie platní s konštrukciou plota. Krycie platne môžete tiež uložiť do lôžka z malty resp. mrazuvzdorného lepidla.
Poznámka:
Tv á r n i c e M A C L I T m a j ú r a s t e r š p á r v y t v o r e n ý ž l i a b k o m n a b o k o c h a h o r n o m o k r a j i . A k c h c e t e r a s t e r
š p á r z v ý r a z n i ť, j e m o ž n é p o u ž i ť b e ž n é š p á r o v a c i e h m o t y . P o d r o b n e j š i e i n f o r m á c i e n á j d e t e v p r o duktových typových listoch.
5
64
DOPLNKY
P
onuku doplnkov tvorí niekoľko
druhov výrobkov:
• sortiment na zabezpečenie okrajov
dláždených plôch tvoria betónové
obrubníky a palisády v rôznych
prevedeniach. Tieto prvky plochu
harmonicky ukončujú a súčasne
zaručujú jej celkovú stabilitu.
• kvetináče a pätníky ako účelové
a dekoratívne prvky slúžia na
funkčné alebo optické oddelenie
či prepojenie plôch
• odvodňovacie žľaby
65
DOPLNKY
PALISÁDY ® | ZÁMKOVÉ PALISÁDY
Palisády slúžia na vytváranie stupňov, spevnených svahov a okrajové
zabezpe čenie dláždených plôch. Okrúhle zámkové palisády umožňujú
plynulé vytváranie kriviek. Altiko palisády tvoria per fektný ucelený
stavebný systém s dlažbou Altiko.
minipalisády
r o z m e r : 11, 5 x 11, 5 c m
výška: 35 cm
h m o t n o s ť : 10 , 5 k g / k s
spotreba: 8,70 ks/bm
palisády 60/90/120
r o z m e r : 18 x 18 c m
v ý š k a : 6 0 / 9 0 / 12 0 c m
hmotnosť: 33/50/68 kg/ks
spotreba: 5,56 ks/bm
farebnosť: sivá, hnedá, červená, piesková
zámkové minipalisády
r o z m e r : 11 c m
výška: 35 cm
hmotnosť: 8,9 kg/ks
s p o t r e b a : 10 k s / b m
zámkové palisády 60/90/120
rozmer: ø 20 cm
v ý š k a : 6 0 / 9 0 / 12 0 c m
hmotnosť: 33/50/68 kg/ks
spotreba: 5,56 ks/bm
farebnosť: sivá, hnedá, červená, piesková
ALTIKO palisády 12
r o z m e r : 12 x 16 , 5 c m
výška: 35, 60, 90 cm
h m o t n o s ť : 13 , 21, 5 , 3 2 , 7 k g / k s
spotreba: 6 ks/bm
farebnosť: sivá, grafit, hnedá
ALTIKO palisády 16
r o z m e r : 16 , 5 x 16 , 5 c m
v ý š k a : 4 0 , 6 0 , 9 0 , 12 0 , 16 0 c m
h m o t n o s ť : 27 , 3 8 , 6 0 , 7 6 , 10 2 k g / k s
spotreba: 6 ks/bm
farebnosť: sivá, hnedá
66
DOPLNKY
PALISÁDY ® | ZÁMKOVÉ PALISÁDY
67
DOPLNKY
OBRUBNÍKY
Betónové obrubníky slúžia na spevnenie okrajov
dláždených plôch. Cestný obrubník bez skosenia
je určený na plynulé a bezbariérové ohraničenie,
resp. napojenie dláždenej plochy na komunikáciu.
Bariérový obrubník zabraňuje vjazd na pešiu
komunikáciu.
obrubník parkový
r o z m e r : 10 0 x 2 0 x 5 c m
hmotnosť: 23 kg/ks
rozmer: 50 x 20 x 5 cm
h m o t n o s ť : 11, 5 k g / k s
f a r e b n o s ť : s i v á , h n e d á , č er v e n á , p i e s k o v á
obrubník bariérový
rozmer: 50 x 29 cm x 32,5 cm
h m o t n o s ť : 74 k g / k s
farebnosť: sivá
brokovaný povrch
obrubník palisádový
rozmer: 55 x 25 x 8 cm
hmotnosť: 26 kg/ks
s p o t r e b a : 1, 8 2 k s / b m
farebnosť: sivá, grafit, mocca
obrubník záhradný 15
r o z m e r : 5 0 x 15 x 5 c m
h m o t n o s ť : 17 , 5 k g / k s
spotreba: 2 ks/bm
farebnosť: sivá, grafit, mocca
68
DOPLNKY
OBRUBNÍKY
obrubník cestný so skosením
s k o s e n i e 12 / 4 c m
r o z m e r : 10 0 x 2 6 x 15 c m
hmotnosť: 85 kg/ks
r o z m e r : 3 3 x 2 6 x 15 c m
hmotnosť: 28,3 kg/ks
s k o s e n i e 1, 5 / 1, 5 c m
r o z m e r : 10 0 x 2 0 x 10 c m
hmotnosť: 48 kg/ks
obrubník cestný bez skosenia
r o z m e r : 10 0 x 2 6 x 15 c m
hmotnosť: 90 kg/ks
obrubník cestný nábehový
r o z m e r : 10 0 x 2 0 x 15 c m
hmotnosť: 65 kg/ks
NOVINKA
obrubník prechodový
r o z m e r : 10 0 x 2 0 x 2 6 / 15 c m
hmotnosť: 84,8 kg/ks
obrubník cestný oblúkový
r o z m e r : 7 8 x 15 ( 11 ) x 2 6 c m
vonk. polomer: 0,5/1/2/3/4/5/8 m
h m o t n o s ť : 5 5 ,1 / 6 0 , 4 / 6 3 / 6 3 , 9 / 6 4 , 4 / 6 4 , 6 / 6 5 k g / k s
k s / k r u h : 4 / 8 / 16 / 24 / 3 2 / 4 0 / 6 4
69
DOPLNKY
PÄTNÍKY, KÔŠ
Betónové obrubníky slúžia na spevnenie okrajov
dláždených plôch. Cestný obrubník bez skosenia
je určený na plynulé a bezbariérové ohraničenie,
resp. napojenie dláždenej plochy na komunikáciu.
Bariérový obrubník zabraňuje vjazd na pešiu
komunikáciu.
parkový pätník klasik
bez kotviaceho tŕňa,
s tŕňom alebo pätkou
priemer: 28 cm
výška: 76 cm
h m o t n o s ť : 13 5 / 14 5 k g
bez osvetlenia alebo s osvetlením
brokovaný povrch
parkový pätník kaiser
s pätkou
r o z m e r p ä t k y : 51 c m
v ý š k a : 81 c m
h m o t n o s ť : 16 6 k g
brokovaný povrch
odpadkový kôš
s vnútornou pozinkovanou
nádobou a plechovým poklopom
priemer: 50 cm
výška s poklopom: 83 cm
výška bez poklopu: 68 cm
h m o t n o s ť : 12 5 k g
brokovaný povrch
70
DOPLNKY
KVETINÁČE FLORENA, SWINGO, PRIEKOPOVÁ T VÁRNICA
florena kvetináč okrúhly
priemer: 50 cm
výška: 56/66 cm
h m o t n o s ť : 16 5 k g
brokovaný povrch
florena kvetináč
pravouhlý
r o z m e r y : 15 0 / 10 0 x 5 0 c m
výška: 56/66 cm
hmotnosť: 430/300 kg
brokovaný povrch
NOVINKA
swingo kvetináč
r o z m e r y : 71 x 10 2 x 5 3 c m
hmotnosť: 380 kg
stojan na bicykle
r o z m e r y : 5 5 x 19 x 2 5 c m
hmotnosť: 25 kg
brokovaný povrch
(s krúžkom na uzamknutie)
priekopová tvárnica
TBM 1-60
r o z m e r y : 6 2 x 3 0 x 15 , 4 5 c m
hmotnosť: 34 kg
spotreba: 3,33 ks/bm
priekopová tvárnica
TBM 51-30
r o z m e r y : 112 , 5 x 3 0 x 3 5 c m
hmotnosť: 85 kg
spotreba: 3,33 ks/bm
NOVINKA
žľabovka plytká
r o z m e r y : 6 2 x 3 0 x 15 , 4 5 ( v ) c m
hmotnosť: 34 kg
spotreba: 3,33 ks/bm
71
DOPLNKY
ODVODŇOVACIE ŽĽABY
Pre ponúkané žľaby je k dispozícii široký výber
kr ytov, nielen čo sa týka zaťaženia, variabilného
aretačného systému, ale tiež s možnosťou voľby
tvarových a estetických riešení
Birco sir
o d v o d ň o v a c i e ž ľa b y i d e á l n e
p r e o b l a s ť ťa ž k e j p r e v á d z k y
Bircoplus
ž ľa b y, k t o r é p r e s v e d č i a j e d n o d u c h o u
technikou zabudovania
Bircolight
pre náročné riešenia
v architektúre a krajinnej výstavbe
Hydroblok
kombinovaný odvodňovací
a obrubníkový systém, vhodný
na cesty a parkoviská
Poznámka:
Podrobnejšie infor mácie Vám poskytnú pracovníci
predaja. Kompletné technické údaje sú obsiahnuté
v Te c h n i c k e j p r í r u č k e o d v o d ň o v a c í c h ž ľa b o v B I R C O
a špec. prospekte Hydroblok.
72
DOPLNKY
ODVODŇOVACIE ŽĽABY
Kryty
A - liatinový kryt
B - liatinový kryt s úzkymi štrbinami
C - Kryt z pozinkovaného plechu
D - Design kryt Elipsa
E - Design kryt Vlna
73
D O VA Š E J P O Z O R N O S T I
FAREBNOSŤ, VÝKVET Y
Farebnosť
Betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných
m a t e r i á l o v, p r e t o s a u n i c h m ô ž u v y s k y t n ú ť
menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti.
Pri pokládke dlažby odporúčame pracovať súčasne s dlažbou z viacerých paliet.
Používaním a pôsobením poveternostných
vplyvov sa rozdiely časom vyrovnajú a plocha
bude pôsobiť rovnomerne.
Pôsobením rôzneho denného svetla sa môžu
výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti.
K rozdielom dochádza aj porovnávaním skutočných výrobkov s fotografiami v katalógu.
Preto Vám pri konečnom rozhodovaní odporúčame pozrieť si naše produkty naživo, pri
dennom svetle, na našej výstavnej ploche
v Bratislave, Dubnici nad Váhom, vo Zvolene
alebo v Košiciach. Zároveň sa môžete oboznámiť s celým naším sortimentom a pri výbere
Vám poradia naši pracovníci predaja.
Výkvety
V ý k v e t y s ú b i e l e v á p e n a t é z r a z e n i n y, k t o r é s a
v y t v á r a j ú n a p o v r c h u b e t ó n o v ý c h v ý r o b k o v.
Vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne
p r i n í z k e j t e p l o t e a v y s o k e j v l h k o s t i . Te n t o
jav je prirodzený a nakoľko sa betón skladá
v ý l u č n e z p r í r o d n ý c h m a t e r i á l o v, m u s í m e
s u r č i t ý m v ý s k y t o m v ý k v e t o v v ž d y p o č í t a ť.
V žiadnom prípade však neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových
p r o d u k t o v. S k ú s e n o s t i d o k a z u j ú , ž e s a v š e t k y
výkvety pri bežnom používaní plôch postupne
strácajú.
Informácie o možnostiach ako sa s výkvetmi
do značnej mier y vysporiadať a konkrétne
pos tupy pri ich ods traňovaní Vám v prípade
záujmu poskytnú naši pracovníci predaja.
Farebnosť
1 Granum sivý v dopoludňajšom svetle
2 Granum sivý pri západe slnka
74
P R V K Y H R U B E J S TAV B Y
P
remac ponúka 2 stropné systémy
– nosníkový strop PREMACO
a filigránový strop PREDOS. Novinkou
je strop PREDOS so zabudovanými
vyľahčovacími prvkami.
Debniace tvárnice sú vhodné
predovšetkým pre steny pivníc,
základov a oporných múrov, bytbloky
pre jednoduché a rýchle murovanie
vonkajších a vnútorných nosných aj
nenosných múrov a priečkové tvárnice
pre murovanie deliacich priečok.
Ponuku výrobkov dopĺňajú zvárané
oceľové nosníky.
75
STROP PREMACO®
HRUBÁ STAVBA
nosník
ST20
•
•
•
•
•
•
•
•
nízka spotreba betónu
možnosť previazania s monolitickým betónom
dobrá priľnavosť omietky
vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť
jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
rýchlosť a presnosť kladenia
r o v n ý p o d h ľa d
sor timent tvár nic umožňujúci pokr yť členité plochy bez p o t r e b y d e b n e n i a
ST20
ST25
U H 19
D P70
osová vzdialenosť nosníkov [cm]
70
70
38
70
výška tvárnice [cm]
20
25
19
9
šírka tvárnice
spotreba tvárnic
25 cm
2
5 , 71 k s / m ( 10 , 5 3 k s / m 2 p r i UH 19 )
spotreba nosníkov
1, 4 3 m / m 2
dĺžka nosníkov od
1, 0 m d o 8 , 8 m p o 2 0 c m
DP70
U H 19
N a p o k l á d k u s t r o p n é h o s y s t é m u P R E M A C O ® n e p o t r e b u j e t e ž e r i a v, a n i t e c h n i c k y n á r o č n é d e b n e n i e . P o d ľa p l á n u s a p r e s n e z o s t a v i a
m o n t á ž n e p o d p e r y, p o l o ž i a s a n o s n í k y, s t r o p n é t v á r n i c e a p l a t n e s o z o d p o v e d a j ú c i m o d s t u p o m . Ta k á t o m e t ó d a m i m o r i a d n e u r ý c h ľu j e
stavebné práce. Rebrá vyprofilované nad nosníkom sa zalievajú betónom (min. B20). Ak je to staticky nutné, súčasne s rebrom sa
betónuje aj membrána hrúbky 4 cm. Dutinami tvárnic je výhodné viesť elektroinštalácie. Povrch tvárnic sa vyznačuje veľmi dobr o u p r i ľ n a v o s ťo u o m i e t k y, t a k ž e s t r o p y P R E M A C O ® s a o m i e t a j ú o v e ľa ľa h š i e a k o k l a s i c k é b e t ó n o v é s t r o p y.
76
STROP PREDOS®
HRUBÁ STAVBA
s t r o p n é d o s k y, k t o r é v s e b e z l u č u j ú n o s n ú f u n k c i u a f u n k c i u
strateného debnenia
k v a l i t n ý p o d h ľa d , n e t r e b a o m i e t a ť ( s t a č í s t i e r k a )
r o z m e r y d o s i e k s a d a j ú p r i s p ô s o b i ť ľu b o v o ľ n ý m p o ž i a d a v k á m
jednoduchá, rýchla montáž - priamo z dopravného prostriedku
m o ž n o s ť v y t v á r a n i a ľu b o v o ľ n ý c h o t v o r o v a u k l a d a n i a i n š t a l á c i í
dĺžka
do 8 m
šírka
0,4 - 2,4 m (1; 2 a 2,4 m)
hrúbka
•
•
•
•
•
5; 6 a 7 cm
77
M U R O VA C I E T VÁ R N I C E
HRUBÁ STAVBA
Debniace tvárnice
S t r a t e n é d e b n e n i e n a v y t v o r e n i e m o n o l i t i c k e j b e t ó n o v e j s t e n y, n a p r í k l a d :
s t e n y p i v n í c , z á k l a d y, o p o r n é m ú r y, š a c h t y, s t e n y b a z é n o v. . .
• jednoduchá suchá montáž • presné ukladanie • dobrá priľnavosť
omietky • deliteľné a koncové tvárnice v každej palete (okrem DT40)
• žiadne debnenie, úspora času • tvárnice je možné upravovať
rezaním,vŕtaním, frézovaním
D T15
D T2 0
D T2 5
D T3 0
D T4 0
15
20
25
30
40
26
28
19 4
283
šírka [cm]
dĺžka/výška
50/25 cm
hmo tno sť [kg/ ks]
18
20
23
8 ks/m2
spotreba tvárnic
spotreba výplňového
b e t ó n u [ l / m 2]
77
12 0
15 8
Bytbloky
• murovanie vonkajších a vnútorných nosných a nenosných múrov bez
požiadavky na tepelný odpor • jednoduché a presné murovanie systémom
spojenia pero+drážka – bez malty • malá spotreba malty – vrchná časť
– otvory uzavreté • dobrá priľnavosť omietky • deliteľné a koncové
tvárnice v každej palete
BB25
BB30
šírka [cm]
25
30
dĺžka/výška
37 , 5 / 2 3 , 8 c m
hmotnosť [kg/ks]
26
spotreba tvárnic
10 , 67 k s / m 2
s p o t r e b a m a l t y [ l / m 2]
14
31
17
Priečkové tvárnice
• murovanie nenosných deliacich konštrukcií, prímuroviek... • jednoduché
a rýchle murovanie systémom spojenia pero+drážka – bez malty
• m i n i m á l n a s p o t r e b a m a l t y, l e n v o d o r o v n á š p á r a , v r c h n á č a s ť o t v o r o v
uzavretá • dobrá priľnavosť omietky • tvárnice je možné upravovať
vŕ taním, sekaním, frézovaním • deliteľné tvárnice v každej palete
P T 10
šírka [cm]
dĺžka/výška
50/23,8 cm
hmotnosť [kg/ks]
16 , 5
spotreba tvárnic
8 ks/m2
s p o t r e b a m a l t y [ l / m 2]
78
10
4
K ATA L Ó G Y
A PROSPEKT Y
K ATA L Ó G P R O D U K T O V
K ATA L Ó G P R O D U K T O V
C EN N Í K 2011
predstavuje kompletný sor timent výrobkov pre spevnené
plochy – exteriérové betónové dlažby a platne, svahové
a p l o t o v é t v á r n i c e , p a l i s á d y, o b r u b n í k y, k v e t i n á č e ,
pätníky v rôznych prevedeniach, sor timent výrobkov pre
hr u bú s t av bu – m u r ov ac i e t v ár n i c e a s t r op n é sy s t é m y.
Okrem základných parametrov výrobkov katalóg
zobr azuje aj možnos ti ich použitia.
Aktuálny cenník obsahuje okr em cien a pr esných
parametrov výrobkov aj špecifikácie množstiev
uložených na paletách.
CENNÍK PRODUKTOV
VULKANO
POLIGONO®
VULKANO®
A LT I K O ®
E X- E K ®
Krása
piatich rozmerov
P r o s p e k t y o b s a h u j ú p o p i s v ý r o b k o v, ú č e l p o u ž i t i a
a t e c h n i c k é n á k r e s y.
NOVINKA
2008
P O L I G O N O®
Ďia l n i čn ý a žel ezn i čn ý p r og r a m
– pre komunikácie, železnice a priemysel
P r o s p e k t y o b s a h u j ú p o p i s v ý r o b k o v, ú č e l p o u ž i t i a
a t e c h n i c k é n á k r e s y.
kphupu#
hê%lslupu#êwyvnyht
wyv{pos|rv}
êz{lu€
vwvyu
êz}hov}
êz€z{
t€
uz{|wp{u
êoyhu€
risv}
ê%hi€
wyplrvwv}
ê{ }yupjl
Te c h n i c k á p r í r u č k a v z o r o v u l o ž e n i a d l a ž i e b
obsahuje možnosti tvarových a farebných kombinácií.
Technická prír učka odvodňovacích žľabov BIRC O ®
o b s a h u j e p o d r o b n ý p o p i s a t e c h n i c k é ú d a j e o d v o d ň o v a c í c h ž ľa b o v.
Te c h n i c k á p r í r u č k a r e a l i z á c i e p o d l o ž í d l á ž d e n ý c h p l ô c h
obsahuje podrobný návod a technické údaje pre projektovanie a realizáciu.
Techn i ck á p rí r učk a p r e p r o je kto va n ie a r e a liz á c iu s tr o p u P R EM A C O ®
Techn i ck á p rí r učk a p r e p r o je kto va nie a r e a liz á c iu s tr o p u P R ED OS ®
Te c h n i c k é p r í r u č k y s ú c e n n ý m p o m o c n í k o m p r e p r o j e k t a n t o v - s t a t i k o v p r i n a v r h o v a n í b e t ó n o v é h o
spriahnutého nosníkového stropu s tvárnicami PREMACO® a spriahnutého filigránového stropu
z v e ľ k o p l o š n ý c h d o s i e k P R E D O S ®. O k r e m p o d r o b n ý c h z á s a d p r o j e k t o v a n i a a s t a t i c k é h o p o s ú d e n i a p r í r u č k y
o b s a h u j ú a j k o n k r é t n e p r í k l a d y r i e š e n i a s t r o p u , v ý k r e s y s k l a d b y, v ý s t u ž e , p o p i s m o n t á ž e s t r o p n e j
k o n š t r u k c i e a d i m e n z a č n é t a b u ľ k y.
Okrem uvedených katalógov
a prospektov sú k dispozícii
typové produktové listy pre
c e l ý s o r t i m e n t v ý r o b k o v.
V prípade záujmu žiadajte zaslanie
katalógov a prospektov
- i n f o l i n k a : 0 8 5 0 111 110
- e-mail: [email protected]
K a t a l ó g v y d a l a s p o l o č n o s ť P r e m a c , s p o l . s r. o . , v s p o l u p r á c i s r e k l a m n o u a g e n t ú r o u C i t a d e l a , s p o l . s r. o .
© C i t a d e l a , 0 3 / 2 011
S t a r á V a j n o r s k á 2 5 , 8 3 2 17 B r a t i s l a v a
t e l . : 0 2 / 4 9 2 7 9 111, 4 9 2 7 9 12 8 , 4 9 2 7 9 131
4 9 2 7 9 161, 4 9 2 7 9 127
f a x : 0 2 / 4 9 2 7 9 147
L i e s k o v s k á c e s t a 3 2 , 018 41 D u b n i c a n a d V á h o m
t e l . : 0 4 2 / 4 4 5 9 911, 4 4 5 9 9 2 0 - 2 2
f a x : 0 4 2 / 4 4 5 9 912
L i e s k o v s k á c e s t a 2 5 , 9 6 0 01 Z v o l e n
t e l . : 0 4 5 / 5 5 5 15 11, 5 5 5 15 4 0
f a x : 0 4 5 / 5 5 5 15 12
P r i K r á s n e j 2 , 0 4 0 12 K o š i c e
t e l . : 0 5 5 / 7 2 0 6 212 , 7 2 0 6 216 , 7 2 0 6 2 24 - 5
t e l . / f a x : 0 5 5 / 7 2 0 6 215
Váš zmluvný predajca
Infolinka 0850 111 110
[email protected]
www.premac.sk
Download

KATALÓG PRODUKTOV