5(*,21É/1<,1)250$ÿ1ë7ëæ'(11Ì.%É129&(1$'%(%5$928
ZDARMA 12.000 kusov
ročník 2. číslo 11
w w w.tajms.sk
w w w.cinemalux.sk
23.3.2015
TAJMS - regionálny informačný týždenník BN. Vydávateľ: TEOTIHUACAN, s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín, Adresa redakcie: Farská 467/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou, IČO: 47 762 900, Šéfredaktor: Ľuboslav Ježo, tel:0918 438 318, [email protected], Grafické spracovanie: Jaroslav Ďurči, tel:0903 538
724, [email protected], Obchodné zastúpenie: 0907 833 570, [email protected]ávateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah uverejnených inzerátov. Uverejnené
príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Uzávierka inzercie je každý týždeň vo štvrtok o 12:00 hod. EV 5029/14 © Všetky práva vyhradené.
Akcia mimo mesto
len za€
3,60
FMB s.r.o.
Partizánska 73
Bánovce nad Bebravou
Rastieme a preto Vás
potrebujeme.
ZMENOV MAJSTER
Po iadavky:
S vzdelanie technického smeru
Prax min. 2 roky v riadení kolektívu
Práca s PC (Excel, Word, Outlook)
Flexibilitu, vysoké pracovné nasadenie
Schopnos samostatnej práce
Schopnos riadenia kolektívu
PROGRAMÁTOR CNC
LASER
Po iadavky:
Vzdelanie technického smeru
Programovanie TRUMPF laser v hodou
Technické myslenie
Vysoké pracovné nasadenie
Ochota práce nad as
Brezolupy
Dežerice
Otrhánky
Pečeňany
Podlužany
Pravotice
Prusy
Rybany
ZVÁRA
CO2
Po iadavky:
Platné zvára ské oprávnenie
Ochota práce nad as
Prax v hodou
Technické myslenie
Vysoké pracovné nasadenie
Mo nos aj na ivnos
PREDAJ, DO
P
DOVOZ, MONTÁŽ
Ponúkame
istotu perspektívneho pracovného miesta
finan nú motiváciu pre dochádzajúcich
pracovníkov
rôzne finan né a sociálne benefity
za kolenie do prac. pozície
stabilita pracovného kolektívu
stravovanie priamo v objekte zamestnávate a
STRECHY-STAVEBNINY s.r.o.
o.
Trenčianska cesta 1482
Bánovce nad Bebravou
Dom kultúry
na Farskej ulici
ponúka na
prenájom obchodné
a kancelárske
priestory vo výmere
30m2 a 40m2 +
balkón + klimatizácia
info na tel: 0905 439 857
[email protected]
sk
[email protected]
www.@strechystavebniny.sk
AK
CIA
už od
2,89 €
ks
T
Tvárnica
a z bieleho pórobetónu
p
Termalica 2,0/400, 599 x 300 x 249 mm
0948 751 001
0911 447 857
0948 751 000
už od
6,29 €
m2
Zámková dlažba
Vybrané druhy 6 cm hrúbky
Ceny sú uvedené s DPH
Obec Uhrovec ponúka do prenájmu
v nájomnom bytovom dome na Ul.
SNP v Uhrovci o rozlohe 81,15 m2.
Prenájom možný od 1. 4. 2015.
Žiadateľ je povinný splniť podmienky v zmysle Zák. č. 443/2010 Z.z.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na č. tel. 038/7694253 alebo osobne
na Obecnom úrade v Uhrovci na č. dv. 207.
3 – izbový byt
všetko za
0,50€
Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:00 - 16:00
SOBOTA: 9:00 - 12:00
Trenčianska cesta, Bánovce nad Bebravou
oproti Helle ( bývalá Preglejka )
strana 2.
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
Z marcového rokovania mestského zastupiteľstva v Bánovciach n. B.
ZA POCHYBENIE ZAPLATÍME TAKMER 593 TISÍC EUR
Len tri týždne malo platnosť uznesenie, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva v Bánovciach n. B. schválili koncom februára úver na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v meste a jeho 4 mestských častiach vo výške 2 milióny 550 tisíc eur vrátane úrokov.
V pondelok 16. marca malo byť hlavným bodom rokovania zastupiteľstva, odsúhlasenie územného plánu mesta s dodatkami, avšak veci
nabrali iné obrátky. Hoci osvetlenie a kanalizácia sú dve samostatné kapitoly, ktoré by nemali na seba nadväzovať ani súvisieť, tentoraz
akoby do seba zapadali. Práve nimi a následným úverovaním sa poslanci zaoberali v prvej časti rokovania. Prečo ?
Situáciu spôsobila podľa vedenia mesta nečakaná správe ministerskej kontroly. Vychádzajúc výdavkov na projekt vo výške 92 191, 57 eur.
korekcia Ministerstva životného prostredia z tejto reality, poslanci väčšinou hlasov najprv Rovnako schválili investičný úver do výšky
SR po administratívnej kontrole projektu schválili projekt „Modernizácia verejného 593 tisíc eur na financovanie neoprávnených
kanalizácie Biskupice vo výške 2,4 mil. eur osvetlenia mesta“ a rozpočet projektu do výšky výdavkov mesta projektu kanalizácie Biskupíc.
z eurofondov. Ministerská kontrola zistila 1 milión 600 tisíc eur (pôvodne 2,5 milióna K tejto závažnej problematike zaujali primátor
neoprávnené náklady vo výške 592 tisíc 461, 84 eur vrátane úrokov) s prijatím termínovaného mesta i poslanci MsZ za SMER – SD a tiež aj
eur, ktoré musí mesto financovať z vlastných investičného úveru s dobou trvania úveru „starosta“ Biskupíc stanoviská, ktoré v plzdrojov. Nasledovala takmer dvojhodinová 10 rokov z úverovej linky Európskej banky nom znení uverejňujeme. Bol tiež schválený
veľmi ostrá výmena názorov medzi poslancami pre obnovu a rozvoj, pričom úver poskytne územný plán mesta a do siete škôl a školských
najsilnejšieho poslaneckého klubu SMER – SD VÚB a.s. Následne schválili výšku celkových zariadení od 1. septembra 2016 schválili
a primátorom mesta i vedúcimi pracovníkmi oprávnených nákladov na projekt kanalizácie zaradenie súkromných jaslí Wonderland na
magistrátu, ktorí zdôvodňovali správnosť Biskupíc - 1 843 831, 31 eur, financovanie Sládkovičovej ulici pre deti od 18 mesiacov
svojich krokov a vylúčili akékoľvek pochybenie neoprávnených výdavkov v sume 592 461, 84 do 3 rokov, ktorých konateľkou je Mgr. Anna
pri verejnom obstarávaní projektu kanalizá- eur z vlastných zdrojov a financovanie pro- Struhárová PhD.
cie Biskupíc o ktorom sa hovorí v dôvodovej jektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
ĽUBOSLAV JEŽO
Stanovisko primátora Mariána Chovanca ku korekcii ministerstva
„Nemali sme možnosť brániť sa...“
Mesto Bánovce nad Bebravou v závere roka 2014 podpísalo zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach. Dotácia na projekt bola schválená vo vý ške viac ako 2 400
tisíc eur. Mesto sa malo na financovaní podieľať 5 % spoluúčasťou. Zmluva bola podpísaná po splnení všetkých podmienok a kritérií,
ktoré prešli kontrolou na ministerstve. Znamená to, že celý proces bol kontrolovaný a odsúhlasený.
Jednou z podmienok bol aj vý ber bola predsedníčkou komisie pre Biskupiciach niekedy vybudovať aj to, aké máme cesty a chodníky
dodávateľa stavby a uzatvorená verejné obstarávanie kanalizácie kanalizáciu. Podotý kam, že sme a viem, že aj tieto si vyžadujú
zmluva o dielo. K začatiu prác a priamo dohliadala na celý vý- nemali možnosť brániť sa, ba vôbec financie. Tak ako vy, občania, aj
malo mesto pristúpiť v jarných berový proces... Za spoluprácu a diskutovať a rozporovať údajné ja chcem, aby sme ich postupne
mesiacoch tohto roka. Ešte pred podporu v danej veci jej verejne pochybenia. Sám seba sa pý tam, opravovali. Uprednostniť v tejto
prvý m vý kopom vykonalo uvedené poďakoval v čase rozhodovania či je to odpoveď na moju stranícku chvíli verejné osvetlenie som
ministerstvo ďalšiu administra- o kanalizácii aj Milan Igaz, po- nezávislosť, ako sa nechal počuť sa však rozhodol preto, že úver
tívnu kontrolu, po ktorej mestu slanec za Biskupice. Bol to len premiér ešte pred komunálnymi na osvetlenie by sa takpovediac
udelilo 25 % korekciu z poskyt- predvolebný ťah? Po porade s voľbami 2014. Občania Bánoviec splácal sám z úspor na nákladoch
na elektrickú energiu. Moderné
nutej sumy za porušenie § 9 ods. kolegami som sa rozhodol, že po neplatia dane v tejto krajine ?
3 zákona o verejnom obstarávaní. vrátení dokumentácie z minister- Odpoveď a aj úsudok nechávam ledkové svetlá spotrebujú menej
Citovaný paragraf hovorí, že pri stva, požiadame Úrad pre verejné na nich. Poslanci na poslednom elektriny, než tie, ktoré nám mozadávaní zákaziek sa musí uplat- obstarávanie o preverenie celého zasadnutí mestského zastupiteľstva mentálne svietia. Rozhodnutím
ňovať princíp rovnakého zaobchá- procesu obstarávania a skonkre- v súvislosti s povinnosťou mesta výlučne poslancov za SMER-SD
dzania, princíp nediskriminácie tizovanie tých tzv. pochybení, za dofinancovať rozdiel medzi cenou sme sa pripravili o celkom slušný
uchádzačov alebo záujemcov, ktoré nám bol rozpočet na projekt za vybudovanie kanalizácie a do- balík peňazí. Kým investícia do
princíp transparentnosti a princíp krátený. Podľa môjho názoru súvisí táciou z ministerstva rozhodli aj o osvetlenia a úver na ňu potrebný
hospodárnosti a efektívnosti. Z udelenie korekcie s administratív- znížení investície na modernizáciu by sa zaplatil z dosiahnutých
tohto vyjadrenia však nie je jasné, nou kontrolou Európskej komisie a rekonštrukciu verejného osvet- úspor na elektrickej energii a
čím v procese verejného obstará- na ministerstve, ktorá už v roku lenia. V praxi to bude znamenať, servise osvetlenia, a tiež z peňazí
vania naše mesto tieto princípy 2012 konštatovala pochybenia pri že v projekte verejného osvetlenia vrátených Európskou bankou pre
porušilo. Som presvedčený, že čerpaní operačného programu na nebudeme môcť akceptovať zmeny obnovu a rozvoj, takýto benefit z
proces verejného obstarávania roky 2007-2013 a krátenie pride- a doplnky navrhované poslancami, opravy komunikácií nezískame.
prebehol v súlade so zákonom. lených finančných prostriedkov v zrozumiteľne povedané – bude Som ochotný pripustiť, že filozoAkékoľvek pochybenie odmieta tomto programe. Ministerstvo si ho možné zrealizovať v menšom, fia poslancov za SMER-SD a ich
aj externý verejný obstarávateľ. Je tak vyberá od poberateľov príspev- než pôvodne zamýšľanom rozsa- rozhodovanie vychádzali z obáv o
pravdou, že boli vylúčení dodáva- kov postupne sumu, ktorú musí hu. Priznám sa, som sklamaný. hospodárenie mesta a jeho finančtelia, ktorí nevedeli vysvetliť svoje vrátiť. Ministerstvo nám poskytlo Osvetlenie, tak ako aj čistota nú stabilitu, no hospodárenie pod
nízke cenové ponuky, nereálne iba krátku 15 dňovú lehotu na mesta, chodníky a cesty patria mojim vedením za posledné roky
prezhotovenie diela v zamý šľanom podpísanie dodatku k zmluve, medzi základné samosprávne vykazovalo vždy prebytok a moja
rozsahu. Do dnešného dňa ani podpisom ktorého vyjadrujeme povinnosti. Viem, v akom zlom stratégia by mesto do problémov
jeden z nich nespochybnil proces súhlas so znížením dotácie. V prí- stave sa naše verejné osvetlenie určite neuvrhla. Svoj mandát som
verejného obstarávania. Môžem pade jeho nepodpísania, by mesto nachádza. Je zastarané, nemoder- prevzal zodpovedne a tak ho aj
si iba domý šľať, prečo tak robí prišlo o takmer 1 800 tisíc eur z né, ekonomicky drahé, pár stĺpov budem štyri roky vykonávať.
poslankyňa Mária Hajšová, ktorá eurofondov a o akúkoľvek nádej v spadlo, vyhorelo... Uvedomujem si
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
strana 3.
+ĐDGiWHGRPE\WFKDWXSR]HPRN"
VAŠE REALITY s.r.o., 0R\]HVRYD%iQRYFHQDG%HEUDYRX
VOLAJTE MAKLÉRA:ZZZYDVHUHDOLW\VN
Garsonka- CENTRUM /Sever/ - 20 m2 – čias. rekonštrukcia, tiché prostredie - € 15 000
1 izb.- 46 m2/čiastočná rekonštrukcia / 2 LOGGIE / PIVNICA/ murovanè jadro / 46 m2,-€ 26 500
1 izb.- Kukučínova - 36 m2 - kompletná rekonštrukcia, vstavane skrine, sprchový kút, zariadený - € 32 500
1 izb.- CENTRUM - 29 m2 - kompletná rekonštrukcia, sprchový kút, tiché prostredie, nízke náklady - € 21 500
1 izb.- Palkovičova - CENTRUM - 39 m2 - po čiastočnej rekonštrukcii, murované jadro, PIVNICA - € 24 000
1 izb.- Školská /Stred/ - 29 m2 - plast. okná, kompletná rekonštr., nová kuch. linka, mur. jadro, tichá lokalita, pekná kúpeľňa - € 20 000
1 izb.- Vystrkov /Stred/ centrum - 43 m2 - murované jadro, zväčšená izba, BALKÓN, veľkometrážny, IHNEĎ VOĽNÝ - € 25 500
1 izb.- Vystrkov /Stred/ centrum - 36 m2 - plast. okná, kompl. rekonšt., pláv. podlahy, dlažba, sprch. kút, IHNEĎ VOĽNÝ - € 31 500
2 izb.- Palkovičová CENTRUM - 53 m2, čiastočná rekonštrukcia, murované jadro, 2 PIVNICE, LOGGIA - € 32 500
2-izb.- Lúčna /Dubnička/ - 52 m2, murované jadro, čiastočná rekonštrukcia, LOGGIA - € 37 500
2-izb. - Partizánska - veľkometrážny 67 m2, murované jadro, 3 BALKÓNY, SUPER CENA - € 27 900
2,5 izb.- A. Hlinku /Stred/ centrum - 57 m2, plast. okná, pôvodný zachovalý stav, veľká komora s oknom, možnosť 3 izby - € 34 000
2 izb.- Lúčna /Dubnička/ - 52 m2, mur. jadro, čiastočná rekonštrukcia, tichá lokalita, balkón, IHNEĎ VOĽNÝ - € 35 500
3 izb.Dubnička /82m2 /--čiastočná rekonštrukcia/ mur. jadro, BALKON / PIVNICA- € 43 500
3-izb. - Dubnička - kompletná rekonštrukcia, rohová vaňa, LOGGIA, PIVNICA, kompletne zariadený - € 51 500
3 izb.- Husitská /Dubnička/ - 73 m2, čiastočná rekonštrukcia, pôvodné jadro, veľmi pekný a slnečný byt, SUPER CENA - € 35 500
3 izb.- Palkovičova - CENTRUM - 72 m2 - plast. okná, ostatné pôvodný veľmi zach. stav, BALKÓN, PIVNICA s oknom - € 36 500
3 izb.- Novomeského /Dubnička/ - 75 m2 - čiast. rekonštr., BALKÓN, pivnica, pláv. podlahy, plast. okná, IHNEĎ VOĽNÝ - € 40 500
3 izb.- 9. mája /Stanica/ centrum - 70 m2 - čiastočná rekonštrukcia, plastové okná, nová kuchynská linka - € 41 500
3 izb.- Školská /Stred/ - 55 m2 - plastové okná, murovaná kúpľňa, menšia kuchyňa, pivnica, tichá lokalita - € 41 500
3 izb.- K priehrade /Sever/ ZNÍŽENÁ CENA - 82 m2 - plastové okná, kompletná rekonštrukcia, 2 balkóny, veľká komora - € 49 000
4 izb.- Sládkovičova - CENTRUM - 93 m2 - kompletná exkluzívna rekonštrukcia, rohová vaňa, BALKÓN - € 68 000
4 izb. – Hronského –plast.okná, čiastočná rekonšt., 82m2, Ihneď voľný 47,500 eur
Rod. dom - Pravotice - 100 m2, 3 izby, kompletná rekonštrukcia, pozemok 389 m2 - € 82 000
Rod. dom - Pečeňany - novostavba, 3 izby + kuchyňa + kúpelňa obytná plocha 150 m2, veľmi pekný - € 56 000
Rod. dom - Rybany - 4 izby - pôvodný stav, pozemok 1100 m2 - € 25 000
&+&(7(35('$ġ5é&+/21(+187(ď126ġ"3tãWHQDEDQRYFH#YDVHUHDOLW\VNYRODMWH
2-izb.- Lúčna /Dubnička/ - 52 m2, murované
jadro, čiastočná rekonštrukcia, LOGGIA 37 500
1 izb.- CENTRUM - 29 m2 - kompletná
rekonštrukcia, sprchový kút, tichéprostredie,
nízke náklady - € 21 500
2 izb.- Palkovičová CENTRUM - 53 m2, čiastoč- 2-izb. - Partizánska - veľkometrážny 67
ná rekonštrukcia, murované jadro, 2 PIVNICE, m2, murované jadro, 3 BALKÓNY, SUPER
LOGGIA - 32 500
CENA - 27 900
3-izb. - Dubnička - kompletná rekonštrukcia,
rohová vaňa, LOGGIA, PIVNICA, kompletne
zariadený - 52 000
Rod. dom - Pravotice - 100 m2, 3 izby,
kompletná rekonštrukcia,pozemok 389
m2 - 82 000
www.palermo–banovce.sk tel: 0915 45 12 45, 038 538 74 30
Denné menu
P O N D E L O K 23.marca
0,3l Melencová s hráškom, čerstvý miniposúch*1,3,7/ slepačí vývar*1,3,7,9
1) 120g Grilované kuracie medajlónky v hríbikovej krémovej omáčke,
čučoriedkový kompót + 180g varené zemiaky*1,7
2) 300g Granatiersky pochod s pečeným bravčovým mäskom, baraní
roh*1,3,7
3) 120g Vyprážaný syr eidam + 180g hranolky, kečup / tatarská
omáčka*1,3,7
4) 450g „MENUČKOVÁ PIZZA“ *1,7
U T O R O K 24. marca
0,3l Šošovicová kyslá, čerstvý miniposúch*1,3,7/ slepačí vývar*1,3,7,9
1) 120g Černohorský kurací rezeň + 180g ryža, čalamáda*1,3,7
2) 300g Zemiaková placka plnená kuracou pečienkou restovanou na cibuľke,
dusená červená kapusta*1,3,7
3) 300g Boloňské lasagne zapečené so smotanovo-syrovým bešamelom*1,3,7
4) 450g „MENUČKOVÁ PIZZA“*1,7
3,50
3
,50€ (b
(bez
bez
ez p
polievky
olie
ol
ievk
ky 3
3,00
,00€)
€
v pracovné
prac
pr
a ov
ovnéé dni
dni
ni 10:30
10:
0:30
30 h – 14:00
14:
4:00 h resp.do
res
esp.
p.do
do vypredania)
vyp
y re
red
daniia)
da
a)
vývar*1,3,7,9
1) 120g Gyros kurací steak s grilovanou šunkou, fazuľkovými strúčkami
a volským okom + 180g opekané zemiaky*1,3,7
2) 300g Bravčová krkovička na spôsob „cigánskej pečienky“, baraní roh,
čerstvý miniposúch*1,7
3) 300g Vyprážaný hermelín v zeleninovom šaláte, horčicovo-medový
dresing, čerstvé pizza-štangle*1,7
4) 450g „MENUČKOVÁ PIZZA“ *1,7
P I A T O K 27. marca
0,3 Hŕstková, čerstvý miniposúch*1,3,7/ slepačí vývar*1,3,7,9
1) 120g Vyprážaný kurací rezeň plnený bylinkovým maslom a šampiňónmi
+ 180g šťuchané zemiaky, čerstvý domáci mrkvovo-jabĺčkový šalát*1,3,7
2) 300g Bravčová údená šunka v chrenovej omáčke s kysnutou knedľou*1,3,7
3) 300g Palacinkové trio (1x s marhuľovým lekvárom, 1x s tvarohom, 1x
s nutelou), kompót, šľahačka posypané grankom*1,3,7
4) 450g „MENUČKOVÁ PIZZA“*1,7
S T R E D A 25. marca
0,3l Kelová s párkom, čerstvý miniposúch*1,7/ slepačí vývar*1,3,7,9
1) 300g Kuracia roláda plnená šunkou a syrom, podávaná na domácich
špenátových haluškách v smotanovej omáčke*1,3,7
2) 120g Holandský mletý rezeň so syrom + 180g zemiaková kaša, kyslá
uhorka*1,3,7
3) 300g Caesar zeleninový šalát s grilovanými kuracími kúskami, uvareným
vajíčkom, opraženými krutónmi, dressing, parmezán, čerstvé pizzaštangle*1,3,7
4) 450g „MENUČKOVÁ PIZZA“*1,7
Š T V R T O K 26. marca
0,3l Jarná zeleninová s krupicovými haluškami a petrželkou*1,3,7/ slepačí
450g PIZZA SALÁMOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, saláma
3,- €
450g PIZZA KLOBÁSOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, klobása
3,- €
450g PIZZA SLANINOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, slanina
3,- €
450g PIZZA KUKURICOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, kukurica
3,- €
450g PIZZA OLIVOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, olivy
3,- €
450g PIZZA ANANÁSOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, ananás
3,- €
450g PIZZA ŠAMPIŇÓNOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, šampiňóny 3,-€
450g PIZZA VAJÍČKOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, 2ks vajce
3,- €
450g PIZZA RAJČINOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, čerstvá rajčina 3,- €
450g PIZZA BROKOLICOVÁ paradajková šťava, syr, šunka, brokolica 3,- €
C E L O Z R N N Á PIZZA (doblok 0.50€) * B E Z L E P K O V Á PIZZA (doblok 2€)
strana 4.
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
Stanovisko poslancov MsZ za stranu SMER-SD k dofinancovaniu kanalizácie
Na rokovaní pondelkového mestského
zastupiteľstva sme rozhodovali aj o
dofinancovaní projektu „Kanalizácia Biskupice“. O tomto probléme
sme rokovali na základe toho, že
Ministerstvo životného prostredia
SR (MŽP) predložilo nášmu mestu
dodatok zmluvy k pôvodnému projektu
kanalizácie v Biskupiciach, obsahom
ktorého je zníženie výdavkov na kanalizáciu zo strany MŽP a zvýšenie
výdavkov na strane mesta. Toto zvýšenie výdavkov v neprospech nášho
mesta vyplynulo z kontroly rozpočtu
projektu kanalizácie, ktorej výkon
začalo MŽP ešte v januári tohto roka
a ktorou zistilo neprimerane vysoké
náklady v jednotlivých položkách
rozpočtu kanalizácie v celkovej sume
592 461 eur. Tieto tzv. neoprávnené
náklady si musí naše mesto teraz
zaplatiť z vlastných financií. Keďže
tento projekt je nutné v Biskupiciach
realizovať, hľadali sme možnosti odkiaľ
vyčleniť peniaze na dofinancovanie
tohto projektu. Samozrejme, že k sume
neoprávnených výdavkov je nutné ešte
pripočítať 5 %- tné spolufinancovanie
v sume 92 192 eur. Suma neoprávnených výdavkov, ktoré MŽP vyčlenilo
z projektu, môže súvisieť napríklad
aj s tý m, že verejné obstarávanie na
realizáciu kanalizácie v Biskupiciach
vyhrala firma, ktorá mala najvyššiu
cenovú ponuku v sume 2 369 847 eur.
Podstatná väčšina ostatných firiem,
ktoré boli zapojené do elektronickej aukcie verejného obstarávania,
ponúkali realizáciu diela v sume od
1 552 000 do 1 859 000 eur. Verejný
obstarávateľ, ktorý pre naše mesto
zabezpečoval verejné obstarávanie
na dielo kanalizácie, označil cenové
ponuky spomenutých firiem ako ne-
primerane nízke. Víťazom verejného
obstarávania sa stala firma Ingpors,
spol. s r.o., Dolné Vestenice s cenovou
ponukou 2 369 847 eur, ktorú označil
externý obstarávateľ ako regulérnu a
ktorá sa nejavila z pohľadu verejného
obstarávateľa ako neprimerane nízka.
Nespôsobila práve táto „regulárna
cenová ponuka“ dodatočné náklady
nášmu mestu v sume 592 461 eur? V
prípade dofinancovania kanalizácie
máme troška iný názor ako pán primátor, pretože toto dofinancovanie veľmi
úzko súvisí so schválený m úverom na
modernizáciu verejného osvetlenia v
sume 2 300 000 eur. Je veľkou chybou,
že pri schvaľovaní výšky úveru na
modernizáciu verejného osvetlenia
25. februára tohto roku, sme ako
poslanci neboli upozornení na to,
že MŽP vykonáva kontrolu rozpočtu
kanalizácie, pretože sme mohli pri
schvaľovaní výšky úveru postupovať
opatrnejšie alebo so schvaľovaním
výšky úveru počkať. Myslíme si, že
informácie z procesu výkonu kontroly
malo mesto k dispozícii. Pán primátor na dofinancovanie kanalizácie
vyčlenil 372 235 eur z Rezervného
fondu nášho mesta a navrhoval,
aby sme si ostatné peniaze v sume
400 000 eur požičali z banky. Teda
zobrali si ďalší úver. Vlastne ani iný
variant dofinancovania kanalizácie
nemohol byť predložený, pretože ak
spočítame úver na modernizáciu
verejného osvetlenia v sume 2 300
000 eur, k úveru pripočítame výšku
úrokov, čo je asi 250 000 eur, plus ďalší
úver na kanalizáciu vo výške 400 000
eur s úrokom vo výške asi 50 000 eur
– a to všetko znamená, že dlh nášho
mesta by sa vyšplhal na sumu 3 000
000 eur. A to sa už blížime celkom
blízko k hranici 50 % -tnej zadĺženosti
mesta vo vzťahu k bežný m príjmom
predchádzajúceho roka. Pri takomto
hospodárení už len ťažko dostaneme
ďalší uver, ale vlastne možno aj áno,
ale za akých podmienok. Nemôžeme
predsa dopustiť, aby sme sa vedome
priblížili k hranici nútenej správy,
do ktorej sa predsa dostať nechceme.
Takisto je potrebné spomenúť aj to,
že si nemôžeme dovoliť rozpustiť, v
súvislosti s dofinancovaním kanalizácie, v tomto roku celý Rezervný
fond mesta. Je to dôležitý finančný
fond, ktorý je „železnou rezervou“
našich financií. Vždy nám musí zostať
finančná rezerva na mimoriadne a
nepredvídané okolnosti, ktoré môžu
v meste pri plnení základných úloh
kedykoľvek nastať. A to nehovoríme o
tom, že v meste máme veľa iných problémov, ktoré je potrebné bezodkladne
riešiť, či už v materských školách,
alebo v oblasti sociálnych služieb,
nehovoriac o cestách, chodníkoch
a parkoviskách. Nikdy sme neboli
proti ničomu, ani proti kanalizácii v
Biskupiciach, ani proti modernizácii
verejného osvetlenia. Všetko sú to
potrebné veci pre občanov nášho
mesta. Ale pri každej investícii je
potrebné starostlivo zvážiť - koľko
financií môžeme na konkrétnu investíciu vyčleniť, aké zdroje to budú
a či ich výšku budeme vedieť splácať
pri plnení každodenných povinností
mesta. Pri každom takomto kroku je
potrebné v dnešnej zložitej ekonomickej situácii aj rozmýšľať. Vysoká
úverová zaťaženosť predsa nemôže
ohrozovať plnenie základných úloh
nášho mesta a to nehoriac o tom, aby
sme neboli schopní splácať záväzky
mesta. Z vyššie uvedených dôvodov
sme navrhli dofinancovanie kanalizácie v Biskupiciach v sume 592 000 eur
z úverových zdrojov, následne zníženie
úveru na modernizáciu verejného
osvetlenia na sumu 1 600 000 eur.
Naše mesto v žiadnom prípade nepríde
o nenávratny finančný príspevok z
programu Munseff Európskej banky
pre rozvoj. Na základe preukázanej
úspory nám Európska banka pre
rozvoj môže priznať nenávratný
finančný príspevok až do výšky 20 %
z hodnoty realizovaného diela. Ide o
príspevok, ktorý nám nikto nepoukáže
automaticky, ale budeme ho musieť
preukazovať úsporou elektrickej
energie. Áno, zo sumy investície 2 300
000 eur by to mohlo byť 460 000 eur
a zo sumy 1 600 000 eur by to mohlo
byť 320 000 eur. Rozdiel týchto dvoch
súm nemôže byť predsa dôvodom,
aby sme bezhlavo riskovali. Pokiaľ by
sme nemuseli riešiť dofinancovanie
kanalizácie v Biskupiciach, tak sme
mohli verejné osvetlenie modernizovať
v pôvodne schválenej výške úveru.
Keďže sa objavili nové skutočnosti,
museli sme výšku úverovej zaťaženosti
nášho mesta starostlivo zvážiť. Ale:
ak by bola napríklad vyhrala verejné
obstarávanie na realizáciu kanalizácie v Biskupiciach iná firma, ktorá
ponúkala realizáciu diela v cene od
1 552 000 do 1 859 000 eur nemuseli
sme riešiť neoprávnené náklady a
ich dofinancovanie v takejto výške.
Poslanci MsZ: M.Hajšová, M.Peťovská, N.Zaťková, N.Ondrejková,
D.Jankovič, D.Holbay, Ľ.Znášik,
M.Igaz, R.Makýš, J.Pastorek, J.Farkaš, M.Nagy, B.Kodajová
„STAROSTA“ BISKUPÍC MILAN IGAZ
„Plne súhlasím so stanoviskom všetkých poslancov
MsZ za SMER – SD, pričom
chcem pripomenúť dôležité fakty. Je zavádzaním
občanov do omylu, keď
primátor hovorí, že úver
na rekonštrukciu verejného
osvetlenia sa splatí úsporami elektrickej energie, nakoľko predpokladaná
úspora bude 60 %, čo je 90 tisíc eur ročne a za
ním proklamovaných 10 rokov splácania úveru
to je len 900 tisíc eur. Pýtam sa: Kde je vykrytý
zostatok sumy z 2 mil. 550 tisíc eur vrátane
úrokov? V skutočnosti ide o fiktívne splácanie
úveru z úspor, pretože to musíme najprv reálne
zaplatiť všetci. Veľmi ma mrzí, že dochádza
ku korekcii financovania kanalizácie Biskupíc
o takmer 593 tisíc eur. Tu bol hlavný dôvod, že
sme nesúhlasili s pôvodnou výškou úveru na
osvetlenie, pretože pri pôvodnej výške úveru 2
mil.552 tis. eur a plus dofinancovanie 592 tisíc
eur na neoprávnené náklady, mesto sa mohlo
podľa hlavného kontrolóra mesta a tiež ekonómky
mesta dostať do nútenej správy. A to v žiadnom
prípade nechceme. Takáto je skutočná pravda bez
zavádzania občanov. Pripomínam tiež, že v čase
výberových konaní sme mali od vedenia mesta
prísľub na vybudovanie kompletnej kanalizácie
pre celé Biskupice a dnes sa na to kompetentní
akosi nechcú rozpamätať, hoci od lacných, ale
účinných predvolebných sľubov nepretieklo
v Bebrave veľa vody...“
–ľj-
Polícia hlási
DVA GRANÁTY V LÁTKOVCIACH
V utorok 10. marca počas predjarných
prác v záhrade, našiel obyvateľ obce
Uhrovec, časť Látkovce, dva hrdzavé
granáty. Privolaný pyrotechnik zistil,
že ide o funkčné granáty československej výroby z obdobia II. svetovej
vojny. Po dôkladnej prehliadke miesta
nálezu munície, túto následne zničil,
pričom nedošlo k zraneniu ani k škode
na majetku.
Polícia upozorňuje nálezcov munície,
aby ju ponechali na mieste nálezu,
keďže môže byť schopná výbuchu.
Ihneď po náleze akejkoľvek munície
kontaktujte policajnú linku 158.
–hp-
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
3D KINO
strana 5.
* ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ
Dom kultúry, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
w w w. c i n e m a l u x . s k
Predpredaj vstupeniek je vždy jednu hodinu
pred každým premietaním v pokladni kina
PROGRAM KINA
u ž aj n a we b e - w w w. c i n e m a l u x . s k
ASTERIX: SÍDLO BOHOV 3D
REZISTENCIA 3D V KINE O DESIATEJ
22.3.2015 nedeľa, 16:00 hod.
27.3.2015 piatok, 22:00 hod.
Július Caesar je výborný stratég a vodca, ktorý doposiaľ nenašiel nikoho, kto by ho porazil. Iba hŕstka
nepoddajných Galov sa naďalej vysmieva priamo do tváre slávneho rímskeho orla a odoláva jeho
vojnovým výpadom. Teraz má však Caesar geniálny plán, ako sa drzých Galov zbaviť raz a navždy...
Žáner: animovaný Jazyk: slovenský dabing Dĺžka: 85 min. Vstupné: 6,- €
Pokračovanie filmovej série Divergencia. Hlavná hrdinka Tris pokračuje v boji s neľútostným systémom
a tiež so svojimi vlastnými démonmi. Idylická spoločnosť žijúca v symbióze rôznych frakcií je teraz na
pokraji vojny, osudy všetkých naberajú rýchly spád a každá voľba má svoje následky. Tris nie je výnimkou.
Z Tris a Štyriho sa behom okamihu stali vydedenci podobní štvanej zveri. Nikde nie je pokoj a bezpečie,
vodkyňa sekcie Informovaných ich s pomocou ozbrojenej sekcie Neohrozených neúnavne prenasleduje,
je odhodlaná dostať ich za každú cenu. Zároveň necháva pochytať ďalších divergentných ľudí, ktorí do
stanoveného spoločenského systému nezapadajú. Vystavuje ich krutým testom, aby odhalila vhodnú
osobu, ktorá jej môže pomôcť rozlúštiť dávne tajomstvo. Tris a Štyri zisťujú, že majú viac spojencov,
než sa zdalo, rozhodnú sa prestať utekať a skúsia prekvapujúci protiútok. Je to práve Tris, kto sa stane
kľúčom k tajomstvu, na ktorom stoja základy sveta, v ktorom žijú. Tajomstvo minulosti i budúcnosti.
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Jai Courtney, Zoe Kravitz,
Miles Teller, Ansel Elgort, Maggie Q, Suki Waterhouse, Naomi Watts, Kate Winslet
Žáner: sci-fi/fantasy/akčný Jazyk: český dabing Dĺžka: 119 min. Prístupnosť:
12 Vstupné: 6,- €
REZISTENCIA 3D PREMIÉRA
22.3.2015 nedeľa, 19:00 hod.
Pokračovanie filmovej série Divergencia. Hlavná hrdinka Tris pokračuje v boji s neľútostným systémom
a tiež so svojimi vlastnými démonmi. Idylická spoločnosť žijúca v symbióze rôznych frakcií je teraz na
pokraji vojny, osudy všetkých naberajú rýchly spád a každá voľba má svoje následky. Tris nie je výnimkou.
Z Tris a Štyriho sa behom okamihu stali vydedenci podobní štvanej zveri. Nikde nie je pokoj a bezpečie,
vodkyňa sekcie Informovaných ich s pomocou ozbrojenej sekcie Neohrozených neúnavne prenasleduje,
je odhodlaná dostať ich za každú cenu. Zároveň necháva pochytať ďalších divergentných ľudí, ktorí do
stanoveného spoločenského systému nezapadajú. Vystavuje ich krutým testom, aby odhalila vhodnú
osobu, ktorá jej môže pomôcť rozlúštiť dávne tajomstvo. Tris a Štyri zisťujú, že majú viac spojencov,
než sa zdalo, rozhodnú sa prestať utekať a skúsia prekvapujúci protiútok. Je to práve Tris, kto sa stane
kľúčom k tajomstvu, na ktorom stoja základy sveta, v ktorom žijú. Tajomstvo minulosti i budúcnosti.
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Jai Courtney, Zoe Kravitz,
Miles Teller, Ansel Elgort, Maggie Q, Suki Waterhouse, Naomi Watts, Kate Winslet
Žáner: sci-fi/fantasy/akčný Jazyk: český dabing Dĺžka: 119 min. Prístupnosť:
12 Vstupné: 6,- €
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
26.3.2015 štvrtok, 19:00 hod.
Špionážna služba Kingsman je oproti iným britským službám nevládna a pochopiteľne supertajná.
Počet jej agentov je pevne daný a za každého, ktorý odišiel (väčšinou nedobrovoľne a bolestne),
nastúpi starostlivo vycvičený a otestovaný nováčik, ktorého odporučí niektorý z agentov v službe.
Práve vďaka tomu sa do systému dostávajú hlavne synovia významných rodín. Výnimkou z pravidla sa
stane až Garry ,,Eggsy“ Price, ktorý je obyčajným chlapcom vybaveným vysokým IQ, nedokončeným
výcvikom u námorníctva, ocenený krajskou cenou za gymnastiku. Teraz, ale trávi väčšinu času na ulici,
je nezamestnaný a má našliapnuté do väzenia. V pravú chvíľu mu ponúkne novú životnú šancu jeden z
agentov Kingsman.
Hrajú: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Hamill, Mark Strong,
Michael Caine, Sofia Boutella, Jack Davenport
Žáner: akčná komédia Jazyk: slovenské titulky Dĺžka: 129 min. Prístupnosť:
15 Vstupné: 4,- €
GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL PREMIÉRA
27.3.2015 piatok, 20:00 hod. zmena programu
Vyčerpaný bývalý žoldnier a zabijak Jim Terrier by svoju minulosť rád nechal za sebou. Jediné, po čom
túži, je konečne sa usadiť so svojou dávnou láskou. Ale tajné služby sa svojich bývalých ovečiek tak ľahko
nevzdávajú. Jim bude musieť očistiť svoje meno a postaviť sa organizácii, pre ktorú pracoval. Býval
vykonávateľom jej vôle, robil strašné veci a bol presvedčený, že pomáha svetu. Mýlil sa a jeho bývalí
zamestnávatelia sa ho teraz usilujú zabiť. Jediný spôsob, ako sa zachrániť, je zabiť tých, ktorí ho chcú
zabiť.
Hrajú: Sean Penn, Javier Bardem, Jasmine Trinca, Idris Elba, Ray Winston
Žáner: akčný/krimi Jazyk: české titulky Dĺžka: 105 min. Prístupnosť: 15
Vstupné: 4,- €
KONEČNE DOMA 3D PREMIÉRA
28.3.2015 sobota, 16:00 hod.
Na našu krásnu modrú planétu dorazili Buvovia, mimozemskí votrelci s chápadlami namiesto nožičiek,
ktorí doteraz putovali v medzigalaktickom priestore a hľadali pre seba planétu, na ktorej by mohli v
pokoji a snáď aj v mieri žiť. Tú ich pôvodnú zničili nepriatelia Gorgovia, ktorí sa na nich z nejakého dôvodu
naštvali a prenasledujú ich naprieč celým vesmírom.
Žáner: animovaný Jazyk: slovenský dabing Dĺžka: 123 min. Vstupné: 6,- €
GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL
28.3.2015 sobota, 18:00 hod.
Hrajú: Sean Penn, Javier Bardem, Jasmine Trinca, Idris Elba, Ray Winston
Žáner: akčný/krimi Jazyk: české titulky Dĺžka: 105 min. Prístupnosť: 15
Vstupné: 4,- €
REZISTENCIA 3D
28.3.2015 sobota, 20:00 hod.
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Jai Courtney, Zoe Kravitz,
Miles Teller, Ansel Elgort, Maggie Q, Suki Waterhouse, Naomi Watts, Kate Winslet
Žáner: sci-fi/fantasy/akčný Jazyk: český dabing Dĺžka: 119 min. Prístupnosť:
12 Vstupné: 6,- €
KONEČNE DOMA 3D
29.3.2015 nedeľa, 16:00 hod.
Žáner: animovaný Jazyk: slovenský dabing Dĺžka: 123 min. Vstupné: 6,- €
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
29.3.2015 nedeľa, 19:00 hod.
Hrajú: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle, Rita Ora, Aaron TaylorJohnson, Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Luke Grimes, Rachel
Skarsten, Callum Keith Rennie, Victor Rasuk, Dylan Neal, Anthony Konechny, Anne
Marie DeLuise, Andrew Airlie, Tom Butler
Žáner: erotický Jazyk: slovenské titulky Dĺžka: 124 min. Prístupnosť: 18
Vstupné: 4,- €
AUTODOPRAVA
iting s.r.o.
ROMAN BÁTORA
Film
Café
MONOPOLY s. r. o.
Hestia s.r.o.
strana 6.
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
možná dohoda. Tel. 0907 643 463
Riadková Inzercia
MILSY a.s.,
Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou
Nehnuteľnosti
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovaním
mlieka a výrobou mliečnych produktov
ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu
è Vezmem do prenájmu priestor na podnikanie, cca. 80-120 m2, nonstop voľný prístup aj
autom, prízemie, prípadne nevyužitý rodinný
dom, len BN-mesto Tel.: 0908 858 067 - 8-16h.
VÝROBNÝ PRACOVNÍK
è Predám 2-izbový byt v centre mesta Bánovce
nad Bebravou (A. Hlinku) v OV – výmera 56 m2
v zateplenom bytovom dome s novou strechou.
Byt je po kompletnej rekonštrukcii v r. 2013.
Cena dohodou. Prosím RK nekontaktovať.
Tel. 0904 186 443
Požiadavky:
potravinárske vzdelanie – výhodou
ochota pracovať v 2 a 3-zmennej prevádzke
manuálna zručnosť
Záujemcovia kontaktujte personálne odd. spoločnosti:
tel : 038/7623114; mobil : 0903 826 736; mail : [email protected]
è Predám 2-izb. byt v BN, Ulica Lúčna, 52 m2,
8. posch., kompletne zrekonštruovaná kuchyňa,
plávajúce podlahy, plastové okná, pivnica. Tichá
lokalita, nádherný výhľad. Cena 37.500,- €,
è Predám 2-izb. byt v BN, blízko centra mesta,
čiastočná rekonštrukcia, balkón, cena 30.000,- €.
Tel. 0915 702 177
è Kúpim v BN 1-2 izbový byt, prípadne môže
byť aj väčší, platba v hotovosti. Tel. 0915 360 540
è Kúpim akýkoľvek byt, aj družstevný, dom,
pozemok, prípadné dlhy vyplatím. Tel. 0908
399 329
Práca
è Firma OK TAXI prijme vodičov na HPP
alebo popri zamestnaní. Flexibilný pracovný
čas. Prípadní záujemcovia sa môžu informovať
na tel. č. 0915 535 841
è Kadernícky salón a solárium na Dubničke
prijme kaderníčky. Tel. 0905 613 909
HĽADÁ SA
SERVIS AUTOGRÁČ VÁS POZÝVA NA
BEZPLATNÚ
JARNÚ AKCIU,
BEZPLATNÚ!!!
CA
P
U
T
S
Á
Z
Ý
N
D
O
H
OBC
JARNÚ AKCIU,
NA KOMPLETNÚ KONTROLU VOZIDLA.
AKCIA SA BUDE KONAŤ
28.3.2015 OD 8:00 DO 14:00 V SERVISE FIRMY AUTOGRÁČ.
REGIONÁLNY
INFORMAČNÝ
TÝŽDENNÍK
PRE
na adresu:
lajte do 17.4.2015
sie
po
is
op
ot
živ
Svoj
e nad Bebravou.
7/7, 957 01 Bánovc
46
á
rsk
”.
Fa
S,
JM
TA
HODNÝ ZÁSTUPCA
Redakcia
napísať heslo„OBC
ite
dn
bu
za
ne
u
álk
Na ob
Big Real s.r.o.
Záfortňa 1592 / 31
957 01 Bánovce nad Bebravou
Kompletná inzercia na: www.bigreal.sk
Realitná kancelária
Bánovce nad Bebravou
Martina Antalová - váš realitný maklér - 0907 369 379 [email protected]
1i - Matice Slovenskej /Dubnička/ kompletná rekonštrukcia, so zariadením, zateplený bytový dom, 36 m2, € 34.500
3i - Družstevná /Prednádražie/ plastové okná, pôvodné udržiavané jadro, stierky, parkety, priestranný, 62 m2, € 32.000
3i - Novomeského /Dubnička/ priestranný byt, kompletná rekonštrukcia, zateplený bytový dom, 70 m2, € 51.500
3i - Cyrila a Metoda /Dubnička/ plastové okná, renovované bytové jadro, zateplený bytový dom, 70 m2, € 37.500
3i - Sládkovičova /Centrum/ priestranný byt s komorou a balkónom, čiastočná rekonštrukcia, 72 m2, € 43.000
4i - Hronského /Dubnička/ priestranný byt, čiastočná rekonštrukcia, plastové okná, plávajúce podlahy, 84 m2, € 47.500
RD - Brezolupy, 3x izba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, letná kuchyňa, pozemok vo výmere 837 m2, € 38.000
RD - Rybany, 4x izba, kuchyňa, priestranný, čiastočná rekonštrukcia, veľký pozemok vo výmere 1477 m2, € 44.000
RD - Prusy, 3x izba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, špajza, pôvodný stav, veľký pozemok vo výmere 1748 m2, € 53.000
vidiecky dom - Rybany, 3x izba, kuchyňa, kúpeľňa a WC, na pozemku samostatná garáž, pozemok 449 m2, € 22.000
garáž - Bánovce nad Bebravou, na starom ihrisku, montážna jama, elektrika, výmera garáže 24 m2, € 4.000
garáž - Bánovce nad Bebravou, sídlisko Sever, výška brány 2,5 m, elektrika, výmera garáže 26 m2, € 9.900
záhrada - BN, s murovanou chatkou, s pivnicou, rovinatý slnečný pozemok vo výmere 545 m2, € 14.200
záhrada - Dolné Ozorovce, s unimobunkou, dve studne, rovinatý slnečný pozemok vo výmere 1000 m2, € 5.500
pozemok - Biskupice, v zastavanej časti, vhodný na stavbu domu, IS dostupné, výmera 4778 m2, € 20,50/ m2
pozemok - Haláčovce, v zastavanej časti, vhodný na stavbu domu, IS pri pozemku, výmera 2376 m2, € 14.700
pozemok - Dolné Naštice, v zastavanej časti, vhodný na stavbu domu, IS pri pozemku, výmera 1709 m2, € 20/ m2
pozemok - Dubodiel, v zastavanej časti, vhodný na stavbu domu, tichá ulica, slnečný, výmera 1571 m2, € 17.500
Hľadám pre klientov: 3a 4i byt v BN, lokalita Stred, Sever, platba hotovosť / rodinný dom v okolí BN / 2 izbový byt v BN, lokalita
Stred, Sever, platba hotovosť / 2 izbový byt v BN, lokalita Sever, Dubnička, platba hotovosť
3i - BN, Stred, čiastočná rekonštrukcia,
plastové okná, 2x komora, ihneď voľný,
56 m2, € 35.400, tel. 0910299026
3i - BN, Dubnička, pôvodný udržiavaný
stav, balkón, pivnica, ihneď voľný, 74 m2,
ihneď voľný, € 35.400, tel. 0910299026
RD - BN, 5 izbový, s letnou kuchyňou a
garážou, tichá ulica, pozemok 715 m2, €
102.800, tel. 0910299026
Výstavba RD - Veľké Chlievany, dvojpodlažný, 4 izbový, garáž, pozemok 479 m2,
€ 101.000, tel. 0907369379
Jaroslav Kováčik - váš realitný maklér - 0910 299 026 [email protected]
RD - BN, 2 izbový, s príslušenstvom a terasou, vlastná studňa, pozemok 806 m2,
€ 97.000, tel. 0910299026
RD - Šišov, dvojgeneračný, dva vchody,
plast. okná, dvere, nová strecha, pozemok 1671 m2, € 57.000, tel. 0907369379
RD - BN, 3 izbový, s príslušenstvom,
vhodný na bývanie, podnikanie, pozemok 594 m2, € 89.000, tel. 0907369379
Vidiecky dom - Kšinná, 5 izbový s príslušenstvom, čiast. rekomštrukcia, pozemok
1182 m2, € 49.590, tel. 0907369379
1i - Dežerice, bytový dom po rekonštrukcii, plastové okná, nová linka, priestranný, vlastné kúrenie, 42 m2, € 31.500
2i - A. Hlinku /Stred/ čiastočná rekonštrukcia, s dvomi komorami, ihneď voľný, najlepšia cena, 56 m2, € 35.500
3i - Husitská /Dubnička/ pôvodný zachovalý stav, pivnica, loggia, ihneď voľný, výborná cena, 74 m2, € 35.400
RD - BN, 2x izba, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC, pivnice, vlastná studňa, pozemok vo výmere 806 m2, € 97.000
RD - BN, 5x izba, kuchyňa, 2x špajza, dielňa, 2x WC, garáž, letná kuchyňa, pozemok vo výmere 715 m2, € 102.800
garáž - Bánovce nad Bebravou, na starom ihrisku, montážna jama, elektrika, pivnica, výmera garáže 25 m2, € 6.250
kaderníctvo - centrum BN, na prenájom, komplet zariadené, zabehnuté, mesačné nájomné vrátane energií € 400
2 izbový byt v rodinnom dome - centrum BN, na nájom, kompletne zariadený, mesačné nájomné vrátane energií € 400
Hľadám pre klientov: 2 a 3 izbový byt v BN, lokalita Stred, Sever / 3 izbový byt s balkónom v BN / priestor v BN, centrum a okolie,
s bezbariérovým prístupom, na nájom / 1 izbový byt v BN na nájom
Tomáš Maják - váš realitný mak lér - 0904 024 073 [email protected]
Hľadám pre klientov: 2i byt /Dubnička/ do 37.000 € / 1i byt BN do 25.000 € / 3i byt nad 80 m2, aj neprerobený
KÚP IME RD DO 20 KM OD BN DO 35.000 € - 0915 879 015
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
è Obchodná firma hľadá asistenta – asistentku do novej pobočky v BN. Zameranie na
reality aj finančníctvo. CV pošlite na [email protected]
sk, 0903 828 888
strana 7.
è Do reštaurácie v BN prijmeme čašníčku
s nástupom ihneď. Tel. 0903 529 159, 0911
252 060
a popoludňajšie zmeny do predajne Fornetti
Bánovce nad Bebravou. Podmienky: predchádzajúca práca s pokladňou (predavačka,
čašníčka), zdravotný preukaz. Záujemcovia
si môžu doniesť krátky životopis priamo do
predajne Fornetti (oproti železiarstvu Hanke,
Bánovce n. B.).
è Hľadám vyučenú čašníčku do pizzerie v
Rybanoch. Tel. 0905 830 890
Služby
è Prijmeme predavačku na privyrobenie
do predajne Fornetti Bánovce nad Bebravou,
na dohodu, na nočné zmeny, 4-krát mesačne.
Zmena je v piatky (príp. sobotu) od 20:00 hod.
do 5:00 hod. ráno. Môže byť aj dôchodkyňa.
Podmienky: predchádzajúca práca s pokladňou
(predavačka, čašníčka), zdravotný preukaz.
Záujemcovia si môžu doniesť krátky životopis
priamo do predajne Fornetti (oproti železiarstvu
Hanke, Bánovce n. B.).
è Prijmeme predavačku na predpoludňajšie
è Zlatenie písma – obnova písma. Tel.
0905 580 743
è Torty na každú príležitosť, detské, svadobné,
narodeninové, cirkevné, netradičné. Tel. 0918
180 092 alebo https://www.facebook.com/
katkinetorty321
è Biorezonancia – proti bolestiam a chorobám.
Tel. 0911 712 874
Rôzne
è Predám náradie na sústruhy a strojné
vŕtačky, väčšinou nepoužité. Tel. 0948 365 878
è Ponúkam na predaj v BN pšenicu, kukuricu, jačmeň, zmes pre nosnice, granuly pre
králikov, trávne zmesi (ihrisková, parková...).
Tel. 0905 815 921
è Predám prívesný vozík v zachovalom stave a šrotovník na obilie, cena dohodou. Tel.
038/768 24 23
è Predám jatočné ošípané o váhe 120-150 kg.
Cena v živom 1,50 €/kg, v polovičkách 2,- €/kg.
Tel. 0908 727 517
è Tvorba webstránok a grafiky. Tel.: 0903
538 724, web: wda.sk
;½ċ)å<-7 07,67<6¬+-6A
O
T
O
M
A
N
N
T
S
A
R
T
N
O
K
R
K
K
K
P
R
I
E
M
Y
S
E
L
O
R
N
U
S
E
R
P
R
T
N
E
A
A
N
E
A
A
I
E
I
R
A
D
A
R
H
E
I
R
P
V
M
A
I
E
T
L
D
K
I
A
E
M
C
E
A
T
E
U
L
C
S
E
O
O
K
C
A
M
S
K
N
E
O
Á
S
T
L
M
P
I
E
T
A
A
A
T
P
K
L
R
A
Í
U
C
R
A
P
B
M
T
D
U
V
O
U
A
A
K
Y
T
Á
N
E
K
K
A
R
L
R
U
P
O
O
O
É
K
T
I
M
A
T
U
R
C
K
B
A
N
K
A
O
I
O
Z
-15%
A
N
S
E
I
H
R
O
Á
A
U
A
A
R
I
T
K
R
E
A
O
K
N
O
M
A
T
E
L
E
A
I
Á
A
K
I
Á
H
R
M
O
N
A
S
V
S
K
V
A
S
N
I
C
E
A
I
O
L
E
C
V
P
S
M
C
V
I
L
E
O
E
A
N
A
I
L
N
T
Á
K
R
N
R
Á
K
S
I
D
I
O
R
I
L
Á
K
K
U
I
Á
R
L
I
K
Á
R
S
A
B
A
R
T
O
K
N
KRTKO : - Je to náš domáci miláčik a ...tajnička - 15 písmen.
AKCIA , AKROBAT , AMATÉR , AUTOR , BANKOMAT , BUKAS , BUKSA , ČINKA , DISKÁR ,
EMISIA ,
HÁČIK , HARMONIKÁR , HONCI , KABRIOLET , KARDAN , KATEDRÁLA , KLINCE ,
KLONKA , KOLÁRI , KOLIESKO , KOLOTOČ , KOMUNITA , KONIEC , KONKURENCIA ,
KONTRABAS , KONTRAST , KRAVATA , KROKY , KUKLA , KUKURA , KUKURICA , KVASNICE ,
LETÁK , LETISKO , LIANA , LUSKÁČIK , MACKO , MATURITA , MISKA , NÁTER , NITRA , OKRES ,
ORNAMENT , OTOMAN , PALÁC , PALETA , PASÁT , PECIAR , PIETA , POCTA , PRELET , PRESUN
, PRIEHRADA , PRIEMYSEL , PRVOSIENKA , REOSTAT , RIAVA , RIEKANKA , SCENÁR , SEDANY ,
SLÁVA , TERASA , VESTA , ZMETÁK
T
A
K
R
A
I
S
U
H
Ó
R
D
K
N
H
I
R
S
P
A
I
A
A
S
A
R
T
M
S
T
A
V
B
Á
R
O
O
A
P
K
na autofólie
na Február, Marec
AKCIA!!
Uzávierka riadkovej inzercie je
každý štvrtok o 12:00 hod.
è Predám 3 kusy nemeckých marhúľ – MINO,
odolné proti chorobám, 5,- €/ks. Tel. 0917 276 758
B)o41<-6¤5:1-o-61-7*7+0<)261é1-3)>A0:)2<-
K
O
L
Á
R
P
S
E
A
N
E
I
A
N
E
A
E
A
L
A
K
S
R
C
K
A
N
A
S
T
STAVBÁR : - Už dvadsať rokov som stavbyvedúci a
ešte nikdy mi nepadla tehla na hlavu ! - To je pekné
skóre a čo vlastne staviate ? - ...tajnička - 8 písmen .
ÁREŠT , HRABLE , HUSIARKA , KANASTA , KATANI ,
KOLÁR , KOMPÓT , MASKA , OPERA , OSIKA , PRAHA
, SALVA , SKALA , SRŠNE , STOPA , TRASA , TRIAL
Zašlite správne znenie oboch tajničiek na adresu redakcie
(viď dole) do 27.3.2015 a ste v žrebovaní o jeden lístok do kina v hodnote 4€.
Výhercu vyžrebujeme a uverejníme v 13. čísle týždenníka TAJMS v roku 2015
Správne znenie tajničky uverejnenej v č. 9,
nám zaslalo 20 korešpondentov
a z nich sme vyžrebovali tohto výhercu.
Cenu venovalo
3D KINO
Cenu získava:
Jozef Mikuš,
Borčany 59
Bánovce nad Bebravou
GRATULUJEME
kancelárske priestory na Farskej
ulici vo výmere 30m2
kancelárske priestory na Farskej ulici vo
výmere 40m2 + balkón + klimatizácia
info na tel:
0905 439 857
NA PRENÁJOM
Redakcia TAJMS, Farská 7(budova KINA 2. posch.), 957 01 Bánovce nad Bebravou
strana 8.
ročník 2.
Kto, kde, po nedeli
Oblastné majstrovstvo
číslo 11
23.3.2015
Víťazstvo mladších,
starší druhí
Chynorany - Nitrianske Rudno 4:1, Skačany - Veľký Klíž 4:2, Dežerice - V čase uzávierky sme dostali výsledky
Veľké Bielice 2:0, Čereňany - Sebedražie 2:1, Malá Hradná - Opatovce nad
Nitrou 1:1, Dolné Naštice - Horná Nitra „B“ 2:0, Kamenec pod Vtáčnikom halových turnajov mladších a starších
- Oslany 0:1, Rudnianska Lehota - Nitrianske Pravno 3:1
žiakov bánovského Spartaka v Novej
1. Malá Hradná
17 11 2 4
42:22 35 11
SPARTAK - Domaniža 2:0, Horná Nitra - Trenčianske Stankovce 2:1,
Dubnici. Mladší vedení trénerom Mari2.
Chynorany
17
10
4
3
31:13
34
7
TEMPO - Kanianka 1:0, Nová Dubnica - Holíč 0:1, Jaslovské Bohunice
3. Veľké Bielice
17
8 4 5
30:31 28 1
ánom KRIŠTOFOM z 8 zápasov prehrali
- Beluša 4:0, Chocholná / Velčice - Šimonovany 1:4, Trenčianske Teplice
4. Skačany
17
8 3 6
39:29 27 0
- Boleráz 1:0, Modranka - Častkovce 2:0
len s „B“ celkom N. Dubnice 1:2 (gól
5. Nitrianske Pravno
17
8 3 6
24:22 27 6
1. SPARTAK
18 11 4 3
37:16 37 10
6. Veľký Klíž
17
7 5 5
37:24 26 -1
Krištof) a remízovali s N. Dubnicou „A“
2. Beluša
18 12 1 5
38:24 37 10
7. Nitrianske Rudno
17
7 4 6
22:25 25 -2
3. Horná Nitra
18 10 4 4
35:14 34 7
1:1 (Krištof). Následne zdolali oba celky
8. Opatovce nad Nitrou 17
7 3 7
35:32 24 -3
4. Trenčianske Teplice
18 10 2 6
28:17 32 5
9. Horná Nitra „B“
17
7 3 7
26:25 24 -3
N. Dubnice 4:0 (Rédeky 2, Krištof, Guniš)
5. Modranka
18 10 1 7
18:26 31 4
10. Dežerice
17
6 5 6
27:27 23 -1
6. Domaniža
18
8 6 4
23:16 30 3
a 3:1 (Rédeky 2, Gajdoš). Na ich štíte potom
11. Kamenec p. Vtáč.
17
6 5 6
25:27 23 -1
7. Šimonovany
18
9 2 7
25:19 29 2
12. Rudnianska Lehota
17
6 2 9
34:42 20 -4
zostali v dvojzápase Lednické Rovne 2:0
8. Trenčianske Stankovce 17
8 4 5
32:26 28 1
13. Dolné Naštice
17
5 5 7
24:35 20 -4
9. Boleráz
18
8 3 7
34:23 27 0
(Krištof, Orságh) a 5:0 (Obst 2, Krištof,
14. Sebedražie
17
5 3 9
25:34 18 -9
10. TEMPO
18 7 4 7
20:25 25 -2
15. Čereňany
17
4 2 11
33:51 14 -10
Gajdoš, Blina) ako aj Beluša 4:0 (Krištof
11. Holíč
18
6 4 8
19:20 22 -5
16. Oslany
17
3 3 11
24:39 12 -15
12. Kanianka
18
5 2 11
27:35 17 -10
2, Obst, Gajdoš) a 5:0 (Krištof, Obst po 2,
13. Nová Dubnica
17
5 2 10
20:34 17 -7
Gajdoš). S 19 bodmi a skóre 28:4 sa stali
14. Častkovce
18
4 4 10
18:27 16 -11
15. Jaslovské Bohunice
18
4 3 11
20:36 15 -12
víťazmi turnaja, pričom za najlepšieho
Okresov
Bánovce
n.B.
Partizánske
16. Chocholná / Velčice
18
3 0 15
20:56
9 -18
Biskupice - Pravotice 1:2, Rybany - Žabokreky nad Nitrou 4:3, Krásna Ves hráča bol vyhlásený Lukáš Krištof.
- Dvorec 0:0, Pečeňany - Horná Ves 5:0, Nadlice - Miezgovce 2:1, Zlatníky Starších žiakov, ktorí skončili druhí,
- Brezolupy 0:4, Prusy - Ostratice 0:2
viedol Milan KRÁĽ. Kráľovci prehrali
1. Pečeňany
14
8 6 0
37:12 30 9
obidva zápasy s N. Dubnicou 0:1 a 1:3
2.
Brezolupy
14
9
2
3
38:20
29
8
Dolné Vestenice - Stará Turá 0:1, Zemianske Kostolany - Lehota pod
3. Dvorec
14
7 5 2
36:18 26 5
Vtáčnikom 3:0, Bošany - Podolie 1:1, Myjava „B“ - Trenčianska Turná
(Brida), Rovnakým výsledkom 1:0 zdolali
4. Biskupice
14
7 2 5
35:19 23 2
3:0, Malá Čausa - Ladce 0:0, Uhrovec - Cígeľ 1:1, Streženice - Veľké
v dvoch zápasoch „B“ celok N. Dubnice
5.
Nadlice
14
6
5
3
25:17
23
2
Uherce 2:2, Prečín - Horovce 3:1
6. Rybany
14
6 4 4
25:21 22 1
(Dráb, Gális), remízovali s Belušou 0:0
1. Myjava „B“
18 13 3 2
49:14 42 15
7. Ostratice
14
6 3 5
29:23 21 0
2. Prečín
16 11 3 2
37:11 36 18
a vyhrali 2:1 (Zelenák, Janečka) a dva
8. Krásna Ves
14
5 5 4
19:27 20 -1
3. Veľké Uherce
18
9 3 6
35:27 30 3
9. Pravotice
14
5 3 6
21:27 18 -3
razy pokorili aj L. Rovne 1:0 (Srnec) a 2:1
4. Zemianske Kostolany 18
9 3 6
28:21 30 3
10. Horná Ves
14
4 5 5
36:36 17 -4
5. Cígeľ
18
8 6 4
25:18 30 3
11. Zlatníky
14
4 2 8
15:33 14 -7
(Srnec 2). Cenu pre najlepšieho brankára
6. Ladce
18
8 5 5
26:16 29 2
12. Miezgovce
14
3 1 10
18:28 10 -11
turnaja si odniesol náš Miloš Kočica.–ľj7. Horovce
17
9 1 7
27:30 28 1
13. Žabokreky nad Nitrou 14
3 1 10
25:40 10 -11
8. Malá Čausa
18
8 3 7
35:30 27 0
14. Prusy
14
3 0 11
10:48
9 -12
9. Uhrovec
18
6 7 5
37:20 25 -2
10. Trenčianska Turná
18
7 2 9
25:37 23 -4
11. Bošany
18
6 3 9
29:41 21 -6
12. Stará Turá
18
6 2 10
24:34 20 -7
13. Lehota pod Vtáčnikom 17
5 3 9
25:33 18 -9
SPARTAK: Grman – Mrocek (88. Minárik), Doknič (82. Baláž), Škultéty, Borcha, Šiko, Líška,
14. Podolie
17
4 4 9
28:41 16 -11
Szabo, Kosiba, Bartoš, Olej. DOMANIŽA: Kubiš – Sovík, Vaštík, Braciník, Svoboda, Dominik
15. Streženice
17
3 5 9
18:37 14 -13
16. Dolné Vestenice
18
0 5 13
15:53
5 -22
Pilár, Dušan Pilár, Marek Kvaššay, Král, Miroslav Kvaššay (79. Martinka), Blažek (67. Fapšo).
IV. liga
I. trieda
V. liga
SPARTAK – PARTIZÁN DOMANIŽA 2:0 (1:0)
III. liga - ST. DORAST
Štúrovo - Zlaté Moravce „B“ 1:5, Lednické Rovne - Šurany 0:0, Komárno
- SPARTAK 5:0, Dunajská Streda „B“ - Piešťany 2:0, Nové Mesto nad
Váhom - Hlohovec 9:2, Galanta - Brvnište 1:3, TEMPO - Považská
Bystrica 0:0, Šamorín - Šaľa 2:2
1. Zlaté Moravce „B“
18 12 5 1
64:20 41 14
2. Šaľa
18 11 5 2
43:19 38 11
3. Komárno
18 11 4 3
59:18 37 10
4. Nové Mesto n. V.
18 11 2 5
76:32 35 8
5. TEMPO
18 10 5 3
49:17 35 8
6. Brvnište
18
9 5 4
42:21 32 5
7. SPARTAK
18 9 4 5
45:33 31 4
8. Považská Bystrica
17
9 2 6
21:13 29 2
9. Dunajská Streda
18
8 4 6
47:25 28 1
10. Šurany
18
6 4 8
27:39 22 -5
11. Piešťany
18
7 0 11
31:46 21 -6
12. Hlohovec
18
6 2 10
21:47 20 -7
13. Šamorín
18
3 6 9
16:38 15 -12
14. Galanta
18
3 2 13
21:79 11 -16
15. Lednické Rovne
17
1 2 14
17:69
5 -19
16. Štúrovo
18
0 2 16
14:77
2 -25
III. liga - ML. DORAST
Štúrovo - Zlaté Moravce „B“ 0:2, Lednické Rovne - Šurany 1:2, Komárno
- SPARTAK 1:1, Dunajská Streda „B“ - Piešťany 4:1, Nové Mesto nad
Váhom - Hlohovec 0:6, Galanta - Brvnište 1:0, TEMPO - Považská
Bystrica 3:2, Šamorín - Šaľa 0:1
1. Dunajská Streda „B“
18 12 3 3
55:25 39 12
2. Komárno
18 11 3 4
49:24 36 9
3. SPARTAK
18 11 2 5
46:17 35 8
4. Šurany
18 10 5 3
39:21 35 8
5. Šaľa
18 11 1 6
53:27 34 7
6. Piešťany
18
9 5 4
34:25 32 5
7. Hlohovec
18
8 6 4
36:22 30 3
8. Zlaté Moravce „B“
18
7 5 6
23:27 26 -1
9. TEMPO
18 7 3 8
24:34 24 -3
10. Galanta
18
5 6 7
32:47 21 -6
11. Lednické Rovne
17
6 2 9
25:29 20 -4
12. Štúrovo
18
6 1 11
22:50 19 -8
13. Šamorín
18
4 5 9
32:43 17 -10
14. Považská Bystrica
17
4 2 11
20:40 14 -13
15. Nové Mesto n. V.
18
4 1 13
35:60 13 -14
16. Brvnište
18
2 2 14
22:56
8 -19
ŽK: Král, Miroslav Kvaššay, Svoboda (všetci Domaniža).Pred 200 divákmi rozhodovali: M.
Kolárik (L. Turba, J. Kotrec – F. Nagy).
V úvode zápasu si diváci minútou ticha uctili šestnástky ho faulom zastavil Svoboda. Nariapamiatku 74 ročného dlhoročného člena ŠTK denú penaltu poslal Doknič po zemi bezpečne
ZsFZ Jozefa Pecha z Trenčína a tragicky zahy- do siete – 1:0. Vytvorili sme si tlak, ale okrem
nuvšieho 26 ročného rozhodcu regionálnych troch rohových kopov sme neohrozili bránu
súťaží Romana Maroša z Levíc. Tí, ktorí pravi- hostí. Za zmienku stojí len Szabova hlavička
delne sledujú vzájomné zápasy oboch súperov z výskoku do náručia brankára v 25. min.
určite postrehli, že Domaniža bez ohľadu na a v 41. min. opäť sa pokúsil Szabo nožničkami
postavenie v tabuľke je pre nás viac ako ne- prekonať Kubiša v bráne Domaniže. Strela
príjemná. Ide o typický vidiecky celok hrajúci však nemala potrebnú razanciu a Kubiš ju
s plným nasadením proti každému súperovi. ľahko chytil. Druhý polčas začali spartakovci
Hoci hostia nastúpili bez zraneného Kardoša takmer v slimačom tempe a súper nás zatlačil
a najmä svojho najlepšieho hráča Sádeckého, do defenzívy. Okrem dvoch rohových kopov
ktorý odišiel do mužstva okresnej súťaže, však nevyťažil nič, pretože domáca obrana,
nechceli hrať so Spartakom podradnú úlohu. v ktorej sa na pravej strane úspešne prezentoval
Prvé minúty sa niesli v znamení obojstranného mladý Mrocek, hostia boli v útoku neškodní.
nakopávania vysokých lôpt bez zakončenia V 72. min. sa odhodlal k samostatnému priea tak brankári veľa práce nemali. Súper zaskočil niku po ľavej strane Šiko, ktorého Sovík poslal
spartakovcov najmä tým, že podľa očakávania v pokutovom území keď sa už chystal k streľbe,
„nezabetónoval,“ ale jeho obrancovia svojou poslal na trávnik. Loptu si na biely bod postavil
razantnosťou robili našim útočným hrotom opäť Doknič a tentoraz ju poslal prudko pod
problémy a ťažko sa cez nich presadzovali. brvno – 2:0. To bolo z našej strany po streleckej
Prvá domáca radosť prišla v 15. min. keď po stránke všetko a rozhodne viac teší prvé jarné
pravej strane unikol čiperný Líška a vo vnútri víťazstvo ako predvedený výkon. –Ľ. JEŽO-
MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL
Komárno – Spartak starší dorast 5:0 (3:0)
Komárno – Mladší dorast 1:1 (1:1) Bilčík
Lednické Rovne – Spartak starší žiaci 0:6 (0:4) Dráb 2, Zelenák, Belák, Srnec, Gális
Lednické Rovne – Mladší žiaci 0:8 (0:3) Krištof 3, Redeky 2, Jakub, Tretinár, Štrauch
ŽFK Bánovce n. B. – Trenčín 1:1 (0:0) Flimelová - v II. lige ženského futbalu.
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
17.4.2015
strana 9.
€
,
2
1
.
d
o
h
0
0
18:
d Bebravou
a
n
ce
v
o
n
á
B
,
/7
67
rská 4
Dom kultúry, Fa
iting s.r.o.
MONOPOLY s. r. o.
I
J
A
D
E
R
P
D
E
R
P
V
UŽ
Hestia s.r.o.
AUTODOPRAVA
ROMAN BÁTORA
strana 10.
ročník 2.
Súťažné podmienky
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vek 18 rokov
a kompletne vyplnil tiket s presnou adresou vrátane telefónneho kontaktu ako aj súhlasu vyjadreného podpisom
v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov so spracovaním a zverejnením.
Povinnosťou tipujúceho je na tikete vyplniť aj kódové číslo, ktoré mu bude pridelené
po 2. kole. Jeden tipujúci môže podať len jeden tiket v jednom hracom kole. Svoj tip
môžete dať na 8 vybraných zápasov , z ktorých 5 bude tipovaných na víťazstvo, remízu
či prehru a na 3 stretnutia treba uhádnuť konečný výsledok. Za každý správny tip získate
1 bod a za správny výsledok vopred určeného stretnutia 3 body. V jednom kole možno
získať maximálne 14 bodov. Pokiaľ bude zápas dodatočne kontumovaný, platí výsledok
dosiahnutý na ihrisku. Ak sa zápas nedohrá, prípadne neodohrá, tento sa nehodnotí.
Priebežné poradie tipujúcich bude zverejňované v našom týždenníku po každom kole,
pričom do súťaže sa možno zapojiť v ľubovoľnom kole. Konečné poradie bude známe
po odohratí posledného majstrovského futbalového zápasu jarnej časti IV. ligy ročníka
2014/2015. Víťaz tipovačky získa zahraničný zájazd venovaný cestovnou kanceláriou
MAJO pre 2 osoby. Hodnotné ceny sú pripravené aj pre ďalších 5 úspešných tipujúcich.
V prípade dvoch a viac tipujúcich s rovnakým počtom bodov, o poradí rozhodne žreb.
Ceny najúspešnejším tipujúcim budú odovzdané najneskôr do 10 dní od skončenia
jarnej časti futbalových súťaží.
Ako tipovať ?
Tipujete výsledky regionálnych futbalových súťaží dospelých – ich skóre, podľa vzorca
1, X, 2. Uzávierka tipov v danom týždni je každý štvrtok do 18,00 h. Svoje tipy na vyplnenom tikete môžete vhodiť do schránky označenej logom súťaže, ktorá je umiestnená
v budove DOMU KULTÚRY na Farskej ulici, alebo v budove sídla zberne TIPOSu na
Námestí Ľ. Štúra, prípadne vystrihnutý tiket pošlite poštou na dresu redakcie TAJMS,
Farská 7, 957 01 Bánovce n. B., pričom rozhodujúci bude dátum poštovej pečiatky.
PORADIE TIPUJÚCICH PO 2. KOLE
Priezvisko a meno
Brida Vladimír
Michalík Andrej
Gieci Ján
Slezák Rudolf
Kráľová Otília
Dittelová Gabriela
Jakubeková Michaela
Sány Ján
Krištof Jozef
Kovalčík Jozef
Lastovica Martin
Dittel Konštantín
Žitňan Milan
Štefániková Eva
Božik Tibor
Veselý Ján
Podolák Jaroslav
Ragan Mário
Bitarovský Juraj
Gieciová Milena
Adresa
Brezolupy 7
Strážovská 1217/14
J.Kráľa 13
A.Hlinku 1120/7
Strážovská 1201/9
Cyrila a Metoda 1310/10
Neporadza 32, 91326
Mojmírova 1288/24
Tajovského 1117/4
Za Valy 1103/15
Matice slovenskej 1257/3
Cyrila a Metoda 1310/10
A.Hlinku 1120/63
A.Dubčeka 1252
Podlužany 22
Jesenského 70/2
Rastislavova 1300/9
M.R.Štefánika 44/5
Mojmírova 1283/1
Lúčna 1487/4
Body
15
13
13
12
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
Aktuálne poradie všetkých tipujúcich bude uverejnené
v priebehu pracovného týždňa na www.tajms.sk.
Správne tipy 3. súťažného kola
v Modranke hrala víťazná zostava.“
Pavol KOŠÍK (Domaniža): „Prišli
sme sem s malou
dušičkou, pretože
hráč kvalít Sádeckého, ktorý sa rozhodol pre okresnú
súťaž, by chýbal v každom mužstve.
Bol to obojstranne slabý futbal a domáci ak chcú postúpiť, rozhodne
sa musia zlepšiť po hernej stránke
a samozrejme nájsť zakončovateľa.“ -ľj-
Najbližší program futbalistov
III. liga, st. a ml. dorast, sobota 28. marca o 10,00 h. a 12,30 h. SPARTAK – L. Rovne
IV. liga, nedeľa 29. marca o 15,00 h. Modranka – SPARTAK, Častkovce – Jaslov.
Bohunice, Beluša – N. Dubnica, Holíč – TEMPO, Kanianka – H. Nitra, Trenč.
Stankovce – Chocholná/Velčice, Šimonovany – Trenč. Teplice, Boleráz - Domaniža
V. liga, nedeľa 29. marca o 15,00 h. Prečín – D. Vestenice, Horovce – Myjava „B,“ Trenč.
Turná – Bošany, Podolie – Streženice, V. Uherce – Uhrovec, Cígeľ – Z. Kostolany,
Lehota pod Vt.. – M. Čausa, Ladce – Stará Turá
Majstrovstvo oblasti, sobota 28. marca o 15,00 h. N. Pravno – Kamenec pod Vt.,
Oslany – D. Naštice, H. Nitra „B“ - M. Hradná, nedeľa o 11,00 h. V. Bielice – Skačany,
o 15,00 h. R. Lehota – Chynorany, Opatovce n. N.- Čereňany, Sebedražie – Dežerice,
V. Klíž – N. Rudno
I. trieda, okres BN + PE, sobota 28. marca o 15,00 h. Brezolupy – Nadlice, nedeľa
o 15,00 h. Prusy – Biskupice, Ostratice – Zlatníky, Miezgovce – Pečeňany, H. Ves –
Krásna Ves, Dvorec – Rybany, Žabokreky n. N. - Pravotice
M. ŠAGÁT MÁ ASISTENTA
Napriek rozpačitému vstupu do jarnej
časti IV. futbalovej ligy, vedenie FK
SPARTAK sa nevzdáva myšlienky
na postup. V snahe naplniť tento
zámer rozhodlo, že posilní realizačný
tím a k trénerovi Milošovi Šagátovi
pribudol asistent. Do tejto pozície
bol v uplynulých dňoch menovaný
dlhoročný úspešný kanonier a rovnako
M.Šagát
A.Čukan tak i tréner ANTON ČUKAN, ktorý
doteraz vykonával funkciu vedúceho mužstva. Žiada sa však poznamenať,
že zo strany hráčov sa musí výrazne zlepšiť tréningová morálka i prístup
niektorých hráčov k zápasom, keďže už ide do tuhého.
–ľj-
Areál ZŠ Partizánska je jediným
v našom okrese, kde majú dve ihriská
s umelým trávnikom. Práve tam
sa v sobotu 28. marca uskutoční 7.
ročník minifutbalového turnaja
žiakov o putovný pohár školy. Podľa
informácií M. Hrušku, popri obPodpis:...................................
KÓD
Tel. číslo: ...............................
:
Adresa: ............................................................................
:
:
..........................................................................................
Tip na výsledok
Modranka - SPARTAK
Holíč – TEMPO
Miezgovce – Pečeňany
Meno a priezvisko: ........................................................
Častkovce – J. Bohunice
Boleráz – Domaniža
Oslany – D. Naštice
Dvorec – Rybany
Brezolupy – Nadlice
Miloš ŠAGÁT (Spartak): „ Pre nás to
bol dôležitý zápas a z toho pramenila
nervozita. Rozhodne sme nehrali dobre,
ale príjemne ma prekvapil na nezvyklom poste mladý Mrocek, čo bola
pri neúčasti zraneného Poštrka akási
z núdze cnosť, avšak vydarená. Pri jeho
mladom veku a snahe pracovať na sebe,
je to naša veľká nádej. Rovnako tak sa
zlepšuje aj Szabo. Výhra aj keď s dvoma
penaltami by mala byť povzbudením
a mali by sme už len vyhrávať. Pokiaľ
sa v týždni nikto nezraní, chcem aby
POHÁR ZŠ PARTIZÁNSKA
2, 2, 1, 2, X, 2:0, 1:0, 5:0
TIKET č. 4
23.3.2015
TRÉNERI PO ZÁPASE
TIPOVAČKA S # kód
1
20
2
61
3
63
4
14
5
66
6
35
7
2
8
9
9
21
10
27
11
29
12
33
13
40
14
56
15
59
16
72
17
73
18
26
19
34
20
76
číslo 11
hajcovi pohára ZŠ Partizánska, sú
prihlásené celky z Brezolúp, Dolných
Naštíc, Zlatník, Miezgoviec a FK
Spartak, ktorý je spoluorganizátorom. Ceny sú pripravené aj pre
najlepšieho hráča a brankára turnaja.
Začiatok je o 9,00 h.
–ľj-
Otvoria sezónu
„Centrum voľného času a Cykloturistický klub Viking v Bánovciach
nad Bebravou pozývajú všetkých priaznivcov cyklistiky na „Otvorenie
cykloturistickej sezóny“ v nedeľu 29. marca 2015. Zraz účastníkov bude
pri pohostinstve Zrub v Uhrovci o 9.30 hodine, odkiaľ sa bude štartovať v
jednominútových intervaloch na Jankov vŕšok, kde bude cieľ a vyhodnotenie. Príďte si preveriť svoju kondíciu, ako ste na tom po zime,“ napísala
nám M. Petríková z CVČ.
–rt-
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
strana 11.
J. G. Tajovského 1117/4
95701 Bánovce nad Bebravou
www.dhg-mont.com
REKONŠTRUKCIE A OBNOVY BUDOV
ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMAMI
RENÉ HALMO
RADOVAN DÚCKY
0908 704 115
0918 872 142
ZETOR SERVIS BAKOŠ
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA TRAKTOROV A LESNÝCH NÁDSTAVIEB
Jozef Bakoš, Ruskovce 175, 956 54 Ruskovce
Email: [email protected]
Mobil: 00421(0) 905 581 570
Tel. / Fax: 00421(0)38 76 86 166
strana 12.
ročník 2.
číslo 11
23.3.2015
ZÁKLAD PRE VAŠU STAVBU
BETÓN, PIESOK, OCEĽ...
ŽUMPY, GARÁŽE, VODOMERNÉ ŠACHTY...
STROPNÉ PANELY
PREFABRIKÁTY
20
ROKOV
TRADÍCIE
s PREFA - STAVom
ŽUMPA
4
GARÁŽ
PREFA - STAV s.r.o.
Podlužany
tel./fax: 038 / 76 82 307
0911 500 514
[email protected]
www.prefastav.sk
DOM KULTÚRY
FARSKÁ 467/7, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
PONÚKA:
PRIESTORY NA SVADBY, PROMÓCIE, STUŽKOVÉ A INÉ
SLÁVNOSTI ALEBO KARY
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV ZABEZPEČÍME AJ CELÉ PODUJATIE
NA KĽÚČ - VÝZDOBU, CATERING, PERSONÁL, OZVUČENIE,
SVETLÁ ...
info na tel.č: 0905 439 857
P Ô ŽI Č KY
od 200 do 2000 €
0904 906 920
ŽALÚZIE, ROLETY
MARKÍZY, GARÁŽOVÉ BRÁNY,
SIEŤKY PROTI HMYZU
FIT CLUB OLYMP
PRI AUTOBUSOVEJ STANICI OPROTI BILLE V BÁNOVCIACH N.B.
PO-PIA 7:00 - 20:00 SO-NE 9:00 - 14:00
WWW.FACEBOOK.SK/FITCLUBOLYMP
KLIMATIZÁCIA
REKUPERÁCIA
VETRANIE
0948 245 446
[email protected]
dodávka * montáž * servis
Download

Tajms číslo 11 23.3.2015