MÚ BNM, predvoľba pre klapku 49 253 kl. , - - - pre vrátnikov
Šovčík Sven Mgr.
5. 8. 2014
13:57:27
strana 1
384
FAX MÚ
44 25 88 40
STAROSTA
Kusý Rudolf Mgr.
222,422
Jánošová Anna Ing.
215
44 25 84 16
zástupca starostu
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Bánska Helena Ing.CSc.
poslanec
Feješ Branislav Ing.
poslanec
Vitková Andrea Ing.
poslanec
SEKRETARIÁT STAROSTU
Adamcová Eleonóra Ing,arch.
408
Bohm Martin Ing.
343
dohoda
44 25 84 30
riaditeľ sekretariátu starostu
HLAVNÝ ARCHITEKT - SÚČASŤ SEKRETARIÁTU STAROSTU
Kocka Jaroslav Ing.arch.
373
hlavný architekt MČ B-NM
SEKRETARIÁT STAROSTU
Frkalová Oľga
222
44 25 84 16,44
Davidová Anetta
422
44 25 84 16,44
Schinglerová Alena PhDr.
241
eurofondy-dohoda
Škutková Jana Ing.
241
podpredseda RR Hlas Nového Mesta
ÚTVAR MIESTNEHO KONTROLÓRA
Sýkora Ivan Ing.
382
Dubravec Ján Ing.
210 , 410
44 25 84 35
miestny kontrolór
Urminská Mária Mgr.
210
44 25 84 35
sekreteriát
Makytová Elena
320
kontrolórka
Šiserová Zuzana JUDr.
178
kontrolórka
ÚTVAR KOMUNIKÁCIE,KULTÚRY,ŠPORTU,MLÁDEŽE A VOĽNÉHO ČASU
Borčin Ján Mgr.
136
Hanulík Tomáš Ing.
424
Tettinger Marek Mgr.
424
tlačový menežér
hovorca
PERSONÁLNE - SÚČASŤ SEKRETARIÁTU STAROSTU
Bujnová Elena
226
personálne
CIVILNÁ OCHRANA A POŽIARNA OCHRANA - SÚČASŤ SEKRETARIÁTU STAROSTU
Mikulec Ján
323
TAJOMNÍK MIESTNEJ RADY
Arpai Andrea
336
sekretariát - MD.
Pfundtner Edita Mgr.
143
tajomníčka rady
PREDNOSTA
Kollárik Ľudovít Ing.
223 , 423
Slezák Rudolf Ing.
237
44 25 84 20
zástupca prednostu
MÚ BNM, predvoľba pre klapku 49 253 kl. , - - - pre vrátnikov
5. 8. 2014
13:57:27
SEKRETARIÁT PREDNOSTU
Kianičková Zuzana
223
OPERÁTOR WEBOVEJ STRÁNKY
Šarinová Beata
245
SEKRETARIÁT PREDNOSTU
INTERNET
384
ODDELENIE ORGANIZAČNÉ A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
Riegl Milada
339
ohlasovňa trval.pobytu
Tomeček-Ghata Eva
214
Červenková Júlia
367
vedúca referátu
Zachová Anna
233
príprava Miestnaj rady
Tóthová Renáta
339
44 25 84 32
ohlasovňa pobytu
ÚTVAR ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV -GRANTY A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Effenbergerová Daša Ing.
123,
Gregorová Mariana Mgr.
250
Homolová Jana
406
Matovič Jaroslav JUDr.
250
granty -vedúca útvaru
verejné obstarávanie
ODDELENIE VEREJNÉHO PORIADKU
Forró Róbert Mgr.
344
Svetlovský Ivan Ing.
383
44 25 06 20
ved.odd.
INŠPEKTORI VEREJNÉHO PORIADKU-SÚČASŤ VEREJNÉHO PORIADKU
Pukalovič Miroslav
402
Današová Ivana
402
inšpektorka
Gigac Vladimír
402
inšpektor
Juríková Antónia
402
inšpektorka
Kubičková Alena
402
inšpektorka
ODDELENIE VÝSTAVBY A INVESTÍCIÍ
Adam Jozef Ing.
209
Adamkech Ľubomír Ing.
126
Baník Ľubomír Ing.
125
Ďurči Marián
126
Filipková Jana
124
Hrotková Soňa Ing.
352
Kudláčová Natália Ing.
715
Majtán Peter Ing.
379
Šimánek Miloslav Ing.arch.
379
Štofková Kristína Ing.
555
Rukovanská Štefánia Ing.
124
zástup Ing.Rukovanská
sekretariát
ODDELENIE HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ
Kalivodová Viera
347
Šujanová Miriam
170
Vrbíková Anna
354
daň za psa
strana 2
MÚ BNM, predvoľba pre klapku 49 253 kl. , - - - pre vrátnikov
Žiačik Milan
127
Ondrová Jana RNDr.
170,185
5. 8. 2014
13:57:27
strana 3
pokladňa
44 45 81 58,44
vedúca utvaru
REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA - SÚČASŤ ODD. HOSPODÁRSKEHO A FINANČNÉHO
Friebertová Eva
180
Szabóová Alena Ing.
251
Šafáriková Marcela
217
Šteffeková Mária Ing.
186
Budovinska Marta
371
Porubská Mária
186
vedúca útvaru
účtovníčka
REFERÁT ROZPOČTU-SÚČASŤ ODD.HOSPODŔSKE A FINANČNÉ
Krempaská Katarína Mgr.
172
Nagyová Katarína
227
mzdy,personálne
MZDOVÁ ÚČTAREŇ-SÚČASŤ ODD.HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ
Snopková Magda Ing.
243
Kelleyová Slavomíra
228
mzdy
REFERÁT MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV-SÚČASŤ ODD.HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ
Domaracká Xénia Ing.
254
Hluzinová Antonia
207
prístroje
413
sociálne posudzovanie
ODD.SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Kovácsová Adriana Mgr.
Oborilová Helena
Repáňová Mária PhDr.
130
Vojtechová Gabriela Ing.
377
Janovičová Vladislava
529
- 44373549
jasle Robotnícka 11
44 25 84 17
kluby dochodcov
soc.dávky
REFERÁT OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY-SÚČASŤ ODD.SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Dubnická Oľga
415
44 44 27 07
Bachmanová Jana
415
44 44 27 07
Flaková Daniela
415
44 44 27 07
veduca referátu
ODDELENIE PRÁVNE, PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ, EVIDENCIE SÚPIS. ČÍSIEL A SPRÁVY POZEMKOV
Biharyová Jana Mgr.
201
právnik
Chamula František JUDr.
389 ,411
Kasmanová Kornélia Ing.
137
44 45 25 84
Moravcová-Tomčíková Marianna Mgr.
113
44 45 25 84
Olšák Branislav JUDr.
138
Rákociová Viera JUDr.
389
Vráblová Andrea
152
sekretariát,súpisné a orientačné čísla
Kutarňová Andrea Ing.
216
pod.aktivity
vedúca odd.
ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
Augustiničová Zdenka Ing.
473
Falušiová Bronislava
182
Kamhiyehová Miriam Ing.
208
Kuráň Jozef Ing.arch
378
Žúžiová
335
PhD. Zuzana Mgr,art.
44 45 96 03
poverená veduca
MÚ BNM, predvoľba pre klapku 49 253 kl. , - - - pre vrátnikov
Zbončáková Zuzana Ing.
361
Triznová Valéria Ing.arch.
335
Náglová Valéria Ing.
372
5. 8. 2014
13:57:27
strana 4
vodné stavby
44 45 96 03
EJA
ohlasovanie stavieb
REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dargajová Marcela Ing.
181
Timková Dagmar Mgr.
381
životné prostredie
Kmeťková Adriana Ing.
221
výrub stromov
ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU
Bernátová Alexandra Ing.
150
Blanárová Michaela JUDr.
157
Bzduchová Andrea Ing.
558
Daňová Eva
400
Fábryová Alexandra Ing.
153
Farkašová Alena Ing.
258
Konečná Luboslava Ing.arch.
151
Kottnerová Elena
327
Mikulášiková Zuzana Ing.
258
Múdra Vladimíra Ing.
156
Myslíková Mária Ing.
153
Pažitná Kvetoslava
166
Pukančíková Jana Ing.
155
Vidličková Monika Ing.
364
44 45 24 73
poverená vedúca odd.
zástup p.Farkašová
sekretariát
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY,SPRÁVY BYTOV A NP
Faktorová Dagmar
256
Machálik Jozef
135,404-sklad 44 45 95 88
Miškovská Zuzana Ing.
375
Mrázeková Mária
261
Sedlačko Robert Ing.
379
Andrášiková Alžbeta
318
Chvála Milan
177
Knirschová Milada
255
44 25 84 26
predpis nájmu a nebyt. priestorov
Pobehová Eva
255
44 25 84 26
predpis nájmu bytov
44452545
Riazanská 76
44 45 90 34
overovanie
44 25 84 27
sekretariát
prevádzka budov
ODDELENIE ŠKOLSTVA
Blaho Peter Mgr.
Šarina Jozef Ing.
203
Novák Vladimír Mgr.
246
Hlivová Elena
211
školstvo
MATRIČNÝ ÚRAD
Hakošová Darina
262
Rumanová Daniela
264
Srnanská Daniela
253
Zámečníková Viera
263
Marková Lenka
262
matrikárka
44 25 84 18
matrikárka
matrikárka
44 25 88 83
vedúca Matričného úradu
matrikárka
MÚ BNM, predvoľba pre klapku 49 253 kl. , - - - pre vrátnikov
5. 8. 2014
13:57:27
VÝPOČTOVÉ STREDISKO-SÚČASŤ SEKRETARIÁTU PREDNOSTU
Čistý Ivan Ing.
176
44 25 06 26
počítače, programy
Paroha Marian Ing.
200
44 25 06 26
počítače, programy
KANCELÁRIA POSLANCOV
Poslanci
ÚSTREDŇA-SÚČASŤ ODD.VNÚTORNEJ SPRÁVY,SPRÁVY BYTOV A NP
ÚSTREDŇA TELEFÓNNA
512,111
Szalaiová Iveta
512,111
spojovateľka
Drieňovský Peter
351
dielňa
GARÁŽ
404
ÚDRŽBA
PODATEĽŇA-SÚČASŤ ODD.VNÚTORNEJ SPRÁVY,SPRÁVY BYTOV A NP
Vandová Katarína
179
podateľňa
REGISTRATURA-SÚČASŤ ODD.VNÚTORNEJ SPRÁVY,SPRÁVY BYTOV A NP
Hrubá Radomila
388(147)
VODIČI-SÚČASŤ ODD.VNÚTORNEJ SPRÁVY,SPRÁVY BYTOV NP
Noháčik Peter
355
vodič
Teššík Milan
355
vodič
Farský Roman
355
vodič
Jarombeková Eva
238
vrátnik
Jurásek František
238
vrátnik
Lauko Ján
238
vrátnik
Polanská Otília
238
vrátnik
VRÁTNICA
238 , pult.401
VRÁTNICI-INFORMÁTORI
JEDÁLEŇ
JEDÁLEŇ
171
44 37 18 74
strana 5
Download

null