GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: LOPUŠNÉ PAŽITE
Katastrálne územie: Lopušné Pažite
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 06.11.2012
Čas vyhotovenia:
20:31:18
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 885
Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č.181/1995 Z.z. pre Výpis z KN a Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č.181/1995 Z.z. pre Výpis z LV.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
1574/ 2
Výmera v m2 Druh pozemku
3571 Lesné pozemky
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
38
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Slováková Emília r. Andelová, DOLNÝ VADIČOV, č. 63, SR
Dátum narodenia :
05.07.1950
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 1035/2010 - 33/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Andel Ján, RADOĽA, č. 40, SR
Dátum narodenia :
16.10.1928
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Andel Jozef, HORNÝ VADIČOV, č. 433, SR
Dátum narodenia :
27.01.1960
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Andel Justín r. Andel, REVOLUČNÁ 1171, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
28.01.1965
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Andel Marian, RADOĽA, č. 376, SR
Dátum narodenia :
22.08.1944
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Andel Martin, RADOĽA, č. 177, SR
Dátum narodenia :
06.11.1941
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Andel Matúš, RADOĽA, č. 198, SR
Dátum narodenia :
09.09.1925
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Andel Pavol, RADOĽA, č. 173, SR
Dátum narodenia :
05.06.1959
Informatívny výpis
382 / 1459240
319 / 1459240
1/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.06.1959
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Andel Štefan, RADOĽA, č. 264, SR
Dátum narodenia :
20.04.1935
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Pavlusíková Viera r. Andelová, 023 36, RADOĽA, č. 305, SR
Dátum narodenia :
24.06.1953
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 37D 156/2010 - 40/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 Andel Vladimír, HORNÝ VADIČOV, č. 127, SR
Dátum narodenia :
24.09.1946
Titul nadobudnutia
318 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Andelová Anna, RADOĽA, č. 14, SR
Dátum narodenia :
15.10.1928
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Andelová Eva, RADOĽA, č. 331, SR
Dátum narodenia :
20.09.1956
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Andel Peter r. Andel, RADOĽA, č. 40, SR
Dátum narodenia :
20.11.1967
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 411/2009 -25/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Andelová Jozefína, RADOĽA, č. 198, SR
Dátum narodenia :
21.01.1934
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 Andelová Margita, RADOĽA, č. 19, SR
Dátum narodenia :
25.07.1945
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Andelová Oľga, RADOĽA, č. 332, SR
Dátum narodenia :
13.12.1937
Titul nadobudnutia
212 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Andelová Viera, RADOĽA, č. 177, SR
Dátum narodenia :
30.11.1955
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Bačová Mária, RADOĽA, č. 199, SR
Dátum narodenia :
02.10.1957
Titul nadobudnutia
728 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Balošáková Irena, RADOĽA, č. 349, SR
Dátum narodenia :
08.04.1938
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 Bárčik Ľudovít r. Bárčik, KAMENCE 1186/5, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Informatívny výpis
2/41
1910 / 1459240
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
28.09.1956
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Barčíková Emília r. Janíková, 023 32, OŠKERDA, č. 16, SR
Dátum narodenia :
02.01.1952
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.37 D 6/2010 - 15/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Belanová Mária, POVINA, č. 316, SR
Dátum narodenia :
05.01.1948
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Beňadiková Jozefína, SNEŽNICA, č. 206, SR
Dátum narodenia :
17.03.1939
Titul nadobudnutia
860 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Beniačová Anna, CLEMENTISOVA 1017/30, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
10.04.1952
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Berešíková Justína, NEŠPOROVÁ 1205, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
11.07.1958
Titul nadobudnutia
546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 Birošík Miroslav, TRNAVSKA 1/2997, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
14.07.1957
Titul nadobudnutia
546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Birošík Pavol, RADOĽA, č. 221, SR
Dátum narodenia :
13.03.1961
Titul nadobudnutia
546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Birošík Vladimír, RADOĽA, č. 221, SR
Dátum narodenia :
06.11.1959
Titul nadobudnutia
546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Birošová Paulína, OŠKERDA, č. 15, SR
Dátum narodenia :
09.07.1904
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
159 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Birošík Milan, RADOĽA, č. 293, SR
Dátum narodenia :
27.01.1964
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 41/2008-65/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Birkusová Oľga, REVOLUČNÁ 1171, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
10.09.1946
Titul nadobudnutia
1062 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 BEREŠÍK VLADIMÍR r. BEREŠÍK, NRANDENBURGERSTRASSE 8E,
KONIGSBRUNN, NEMECKO
Dátum narodenia :
01.01.1955
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
3/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
34 BLAHO RUDOLF r. BLAHO, IPEĽSKÁ 621/29, ŽILINA-TRNOVÉ, SR
25.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
DAROVACIA ZMLUVA č.V 977/06 Z 02.10.2006-46/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Blaščíková Viera, DIVINA, č. 10, SR, D:LALINOK
03.10.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
319 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Borák Milan, RADOĽA, č. 171, SR
25.12.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Borák Rudolf, POVINA, č. 335, SR
16.04.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
318 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Borák Stanislav, SLÁDKOVIČOVA 1208/14, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
31.10.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3056 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Brezinová Angela, RADOĽA, č. 147, SR
07.05.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Vlčková Irena r. ikolníková, RADOĽA, č. 312, SR
15.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5092 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 899/08 - 24/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Brodňanová Anna, RADOĽA, č. 287, SR
15.07.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Brodňanová Justína, RADOĽA, č. 33, SR
19.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5730 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Březinová Helena r. Majerníkova, MARTIN, č. 4672/9, SR
17.08.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Bugáňová Irena, RADOĽA, č. 125, SR
03.06.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3056 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Bugáňová Pavlína r. Ďurišová, LOPUŠNÉ PAŽITE, č. 024| 03| 63, SR
26.05.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1719 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Borák Štefan, RADOĽA, č. 129, SR
20.08.1917
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
9550 / 1459240
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
4/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
47 Burdiaková Magda, NESLUŠA, č. 465, SR
Dátum narodenia :
15.02.1952
Titul nadobudnutia
3274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Čanecká Jarmila, SMREKOVÁ 27, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
24.03.1962
Titul nadobudnutia
437 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Čelko Cyril, RADOĽA, č. 182, SR
Dátum narodenia :
13.10.1928
Titul nadobudnutia
6685 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Čelko Ignác, RADOĽA, č. 239, SR
Dátum narodenia :
05.07.1936
Titul nadobudnutia
6685 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Čelková Emília, RADOĽA, č. 211, SR
Dátum narodenia :
16.04.1934
Titul nadobudnutia
14325 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Čelková Mária, BUDATÍNSKA LEHOTA, č. 97, SR
Dátum narodenia :
06.12.1921
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 ČELKO MILAN r. ČELKO, RADOĽA, č. 381, SR
Dátum narodenia :
02.01.1957
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 159/2008-53/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Čuntalová Iveta, KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, č. 59, SR
Dátum narodenia :
04.02.1970
Titul nadobudnutia
849 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Čuntalová Mária, CLEMENTISOVA 1036/12, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
25.03.1950
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Dolníková Anna r. DOLNÍKOVÁ, BARTÓKOVA 1608/16, ŠTÚROVO, PSČ
943 01, SR
Dátum narodenia :
26.08.1968
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Droštinová Berta, RADOĽA, č. 365, SR
Dátum narodenia :
24.08.1953
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Dršmanová Emília, RADOĽA, č. 193, SR
Dátum narodenia :
08.08.1930
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
6876 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 17D 647/2009 - 50/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Donathová Štefánia, POVINA, č. 151, SR
Dátum narodenia :
16.04.1948
Titul nadobudnutia
6208 / 1459240
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
5/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Dršmanová Mária, RADOĽA, č. 187, SR
Dátum narodenia :
29.01.1925
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Dršmanová Viera, BUDATÍNSKA LEHOTA, č. 185, SR
Dátum narodenia :
04.12.1942
Titul nadobudnutia
3396 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Dubeňová Margita, RADOĽA, č. 315, SR
Dátum narodenia :
25.09.1947
Titul nadobudnutia
4244 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Ďuriš Cyril r. Ďuriš, 023 36, LOPUŠNÉ PAŽITE, č. 90, SR
Dátum narodenia :
19.06.1948
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Ďuriš Filip, NESLUŠA, č. 890, SR
Dátum narodenia :
10.08.1941
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Ďuriš Jozef, LOPUŠNÉ PAŽITE, č. 67, SR
Dátum narodenia :
24.05.1952
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Ďuriš Marcel, RADOĽA, č. 289, SR
Dátum narodenia :
07.01.1941
Titul nadobudnutia
2101 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Ďuriš Štefan, RADOĽA, č. 202, SR
Dátum narodenia :
25.07.1960
Titul nadobudnutia
2101 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Ďurišová Oľga, RADOĽA, č. 289, SR
Dátum narodenia :
08.05.1947
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Ďurišová Paulína, RADOĽA, č. 202, SR
Dátum narodenia :
20.09.1922
Titul nadobudnutia
5094 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Fojtíková Anna, CLEMENTISOVA 1031/25, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
12.04.1950
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Franková Mária, SLÁDKOVIČOVÁ 991, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
09.04.1948
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Franková Viera, RADOĽA, č. 26, SR
Dátum narodenia :
01.01.1949
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
6/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Fridrichová Anna, CLEMENTISOVA 1035/98, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
21.02.1932
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Frišo Štefan r. Frišo, RADOĽA, č. 48, SR
Dátum narodenia :
12.12.1964
Titul nadobudnutia
5092 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 833/2009 - 35/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Funiak Stanislav, MAJERČÍKOVÁ 27, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
24.12.1949
Titul nadobudnutia
6685 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Gabetová Štefánia, MOŠOVCE, č. 361, SR
Dátum narodenia :
24.02.1957
Titul nadobudnutia
159 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Gardlová Lenka, CLEMENTISOVA 1035/7, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
21.07.1971
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Gažová Emília, CLEMENTISOVA 1017/13, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
12.02.1951
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Gregušová Jana, LIPOVÁ 868/16, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
20.10.1965
Titul nadobudnutia
1637 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Halvoň Štefan, KOMENSKÉHO 4054/6, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
02.02.1929
Titul nadobudnutia
1637 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Halvoňová Gertrúda, JESENSKÉHO 1170/E, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
21.12.1939
Informatívny výpis
1698 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Halvoň Anton, RADOĽA, č. 119, SR
Dátum narodenia :
06.04.1936
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Golisová Iveta, DADANOVÁ 5/338, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
26.06.1961
Titul nadobudnutia
3396 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Gažová Elena, RADOĽA, č. 274, SR
Dátum narodenia :
20.04.1935
Titul nadobudnutia
160 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Gašincová Vilma, M.SLOVENSKEJ 980/8, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
16.06.1947
Titul nadobudnutia
3274 / 1459240
7/41
1637 / 1459240
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21.12.1939
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Vanková Janka r. Baranovičová, CENTRUM I. 41/105, DUBNICA NAD
VÁHOM, PSČ 018 41, SR
24.06.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 32/2012 - Z 1448/2012 - 44/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Hofernicová Mária Žilina Ul, A KMEŤA 21, SR
12.09.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Holešová Alena, RADOĽA, č. 372, SR
20.08.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Holešová Rozália, VRANIE, č. 87, SR
01.01.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Holtan Jaroslav, OŠKERDA, č. 112, SR
29.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4457 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Holtanová Gabriela r. Holtanová, 023 36, RADOĽA, č. 152, SR
24.04.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5093 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 640/2010 - 22/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Holtan Marian, RADOĽA, č. 275, SR
14.10.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1698 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Holtan Pavol r. Holtan, 023 36, RADOĽA, č. 108, SR
26.11.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5093 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 1101/2010 - 59/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Holtan Štefan, RADOĽA, č. 363, SR
02.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5094 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 HOLTAN JÁN r. HOLTAN, RADOĽA, č. 308, SR
30.10.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15280 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.15D 289/2008 - 27/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Holtanová Božena, OŠKERDA, č. 112, SR
02.07.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
728 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Holtanová Magdaléna, RADOĽA, č. 275, SR
24.08.1978
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1698 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Holtanová Zuzana, OŠKERDA, č. 114, SR
Informatívny výpis
1637 / 1459240
7640 / 1459240
8/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.09.1963
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Hoťka Vladimír, ZÁBORSKÉHO 25, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
03.10.1976
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Hrubá Štefánia, NESLUŠA, č. 21, SR
Dátum narodenia :
20.12.1925
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Hrušková Štefánia, RADOĽA, č. 84, SR
Dátum narodenia :
28.07.1945
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Hudecová Štefánia, RADOĽA, č. 324, SR
Dátum narodenia :
21.12.1947
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Húštavová Jarmila, JESENSKÉHO 1234, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
02.05.1959
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Hýlová Iveta, CLEMENTISOVA 1025/29, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
07.05.1969
Titul nadobudnutia
4457 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Jančigová Helena, RADOĽA, č. 285, SR
Dátum narodenia :
11.09.1945
Titul nadobudnutia
318 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Janík Elemír, RADOĽA, č. 286, SR
Dátum narodenia :
08.12.1935
Titul nadobudnutia
6110 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 Janík Ján, RADOĽA, č. 183, SR
Dátum narodenia :
22.08.1925
Titul nadobudnutia
6110 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Janík Jozef, RADOĽA, č. 160, SR
Dátum narodenia :
24.10.1923
Titul nadobudnutia
6110 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 Janíková Elena, RADOĽA, č. 50, SR
Dátum narodenia :
06.02.1944
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Janíková Justína, RADOĽA, č. 160, SR
Informatívny výpis
424 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Chupková Emília, RADOĽA, č. 175, SR
Dátum narodenia :
24.06.1954
Titul nadobudnutia
477 / 1459240
7640 / 1459240
9/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21.02.1924
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Janíková Mária, M. NEŠPORA 1186/19, SR
Dátum narodenia :
11.12.1957
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Janišová Katarína, SLÁDKOVIČOVA 1231/16, SR
Dátum narodenia :
01.05.1966
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Jankovičová Vilma, RADOĽA, č. 166, SR
Dátum narodenia :
09.12.1949
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Janošková Magdaléna, RADOĽA, č. 200, SR
Dátum narodenia :
18.09.1957
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Jantošíková Božena, RADOĽA, č. 277, SR
Dátum narodenia :
25.08.1957
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Jantošíková Helena, RADOĽA, č. 20, SR
Dátum narodenia :
18.11.1963
Titul nadobudnutia
2674 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Jaššová Irena, RADOĽA, č. 162, SR
Dátum narodenia :
15.07.1929
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 MOZOLOVÁ MELÁNIA r. JAŠŠOVÁ, RADOĽA, č. 88, SR
Dátum narodenia :
02.03.1946
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 1021/2006-46/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Jatiová Helena, RADOĽA, č. 181, SR
Dátum narodenia :
04.05.1961
Titul nadobudnutia
5093 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Javoríková Justína, RADOĽA, č. 164, SR
Dátum narodenia :
03.08.1934
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Jeleňová Elena, RADOĽA, č. 13, SR
Dátum narodenia :
29.01.1944
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Ježová Irena, RADOĽA, č. 227, SR
Dátum narodenia :
24.06.1934
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Jurčíková Margita, RADOĽA, č. 5, SR
Informatívny výpis
7640 / 1459240
10/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.01.1922
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Káčeríková Emília, RADOĽA, č. 269, SR
Dátum narodenia :
26.04.1959
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Kajánková Vilma, PODVYSOKÁ, č. 138, SR
Dátum narodenia :
19.01.1962
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Kalmanová Ľudmila, ZVOLENSKÁ 16, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
10.01.1953
Titul nadobudnutia
430 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Kameniarová Irena, KOLLÁROVÁ 846, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
28.05.1946
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Kapalová Oľga, CLEMENTISOVA 1035/107, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
19.09.1940
Titul nadobudnutia
1062 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Kasák Milan, RADOĽA, č. 54, SR
Dátum narodenia :
14.03.1972
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Kasák Miroslav, RADOĽA, č. 55, SR
Dátum narodenia :
27.10.1948
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Kasáková Emília, RADOĽA, č. 111, SR
Dátum narodenia :
07.05.1924
Titul nadobudnutia
5093 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Kasáková Emília, TIMRAVY 2/22, MARTIN, SR
Dátum narodenia :
17.03.1938
Titul nadobudnutia
1637 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 GAJDOŠÍKOVÁ MÁRIA r. KAŠÍKOVÁ, RADOĽA, č. 186, SR
Dátum narodenia :
10.12.1961
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 977/2006-33/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Klimková Paulína, ČSA 131/23, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
11.04.1965
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Klotáková Monika, RADOĽA, č. 318, SR
Informatívny výpis
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Kaplíková Vilma, RADOĽA, č. 7, SR
Dátum narodenia :
29.03.1962
Titul nadobudnutia
917 / 1459240
6368 / 1459240
11/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
02.03.1950
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
138 Kocúr Justín, RADOĽA, č. 184, SR
Dátum narodenia :
23.09.1926
Titul nadobudnutia
4584 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
139 Kocúr Martin, RADOĽA, č. 98, SR
Dátum narodenia :
19.12.1954
Titul nadobudnutia
4584 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
140 Kocúr Milan, JESENSKÉHO 1234, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
15.11.1972
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. MARCELA ŠUJANOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 418/03 NA PODIEL
382/1459240 PRE VLASTNÍKA: KOCÚR MILAN - 90/08
SÚD.EX.JUDr.MARCELA ŠUJANOVÁ - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEK.ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č.EX 418/03 PRE POVINNÉHO: KOCÚR MILAN,
nar.15.11.1972 NA PODIEL 382/1459240 - 1/09
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
141 Kocúr Peter r. Kocúr, JESENSKÉHO 1234, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
06.10.1976
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
143 Kocúrová Irena, RADOĽA, č. 184, SR
Dátum narodenia :
14.10.1932
Titul nadobudnutia
425 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
144 Kocúrová Irena, BUDATÍNSKA LEHOTA, č. 18, SR
Dátum narodenia :
30.10.1927
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
145 Koczová Margita, 9.MÁJA 1185/28, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
06.02.1930
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.15D 920/2007-66/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
147 Kolláriková Mária, JESENSKÉHO 1180/330, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
14.08.1957
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
148 Koňušíková Helena r. Rebeťáková, LITOVELSKÁ 805/1, KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
10.12.1965
Titul nadobudnutia
5093 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
146 KOKLES LADISLAV r. KOKLES, RADOĽA, č. 208, SR
Dátum narodenia :
04.08.1964
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
142 Kocúrová Agnesa, RADOĽA, č. 170, SR
Dátum narodenia :
16.01.1924
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
160 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
12/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
149 ONDRÚŠKOVÁ JANA r. KONČIČIAROVÁ, RADOĽA, č. 113, SR
Dátum narodenia :
04.08.1973
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 882/05-17/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
150 Korená Viera, STRED 398, TURZOVKA, SR
Dátum narodenia :
17.10.1950
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 Kormanova Irena, NIVY 361/28, SR, D:DOLNÉ
Dátum narodenia :
18.11.1947
Titul nadobudnutia
4456 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
152 Kormanová Kristína, KUKUČÍNOVÁ 858, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
26.09.1922
Titul nadobudnutia
238 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Kriváček Ján, RADOĽA, č. 279, SR
Dátum narodenia :
09.08.1927
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 Kriváček Ján, D.POĽSKÉHO 602/11, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
26.06.1953
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Kriváček Jozef r. Kriváček, 023 33, POVINA, č. 108, SR
Dátum narodenia :
24.09.1954
Titul nadobudnutia
239 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Kriváček Jozef, D.Poľského 687, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
03.07.1957
Titul nadobudnutia
239 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Kriváček Michal, RADOĽA, č. 284, SR
Dátum narodenia :
19.08.1984
Titul nadobudnutia
6207 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Ondrová Maria r. Kriváčková, OŠKERDA, č. 69, SR
Dátum narodenia :
01.09.1960
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1275 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 Kriváček Justín, POVINA, č. 108, SR
Dátum narodenia :
10.04.1956
Titul nadobudnutia
6207 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Kriváček Ján, RADOĽA, č. 279, SR
Dátum narodenia :
09.08.1927
Titul nadobudnutia
2182 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Kriváček Alojz, NESLUŠA, č. 1030, SR
Dátum narodenia :
23.12.1952
Titul nadobudnutia
8404 / 1459240
2545 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 265/10 - 68/10
13/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Kriváček Štefan, POVINA, č. 108, SR
Dátum narodenia :
09.05.1961
Titul nadobudnutia
238 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Kriváček Štefan, RADOĽA, č. 222, SR
Dátum narodenia :
27.09.1927
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Kriváček Vincent, RADOĽA, č. 400, SR
Dátum narodenia :
09.11.1950
Titul nadobudnutia
239 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Kriváčková Anna, ČSA 1306/4, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
27.03.1962
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Kriváčková Darina, RADOĽA, č. 389, SR
Dátum narodenia :
27.01.1952
Titul nadobudnutia
160 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Kriváčková Elena, KOMENSKÉHO 1140/1, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
02.10.1951
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 Kriváčková Margita, RADOĽA, č. 32, SR
Dátum narodenia :
20.07.1926
Titul nadobudnutia
6685 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 Kriváčková Mária, D.POĽSKÉHO 687, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
07.09.1952
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Ć. 30D 788/2009 -31/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Benedik Vladimír r. Benedik, ŠTÚROVÁ 1303/48, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 01, SR
Dátum narodenia :
01.11.1956
Titul nadobudnutia
1275 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 Kriváček Milan r. Kriváček, RADOĽA, č. 214, SR
Dátum narodenia :
18.10.1959
Titul nadobudnutia
6208 / 1459240
1910 / 1459240
DAROVACIA ZMLUVA č. V 40/2011 ZO DŇA 16.2.2011 - 6/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Kriváčková Štefánia, RADOĽA, č. 222, SR
Dátum narodenia :
08.09.1932
7640 / 1459240
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1168/2012
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 Janigová Mária r. Krkošková, RADOĽA, č. 313, SR
Dátum narodenia :
02.02.1956
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 545/2009 - 11/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 Kubalová Anna, RADOĽA, č. 337, SR
Dátum narodenia :
03.09.1952
Informatívny výpis
2547 / 1459240
2674 / 1459240
14/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
03.09.1952
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 Kubalová Irena, RADOĽA, č. 371, SR
Dátum narodenia :
20.08.1954
Titul nadobudnutia
2674 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 Kubaščíková Anna r. Kriváčková, RADOĽA, č. 118, SR
Dátum narodenia :
23.02.1959
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 Kubíková Elena, ZEMIANSKE PODHRADIE, č. 193, SR
Dátum narodenia :
17.11.1930
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Kučerák Pavel r. Kučerák, RADOĽA, č. 219, SR
Dátum narodenia :
04.09.1933
Titul nadobudnutia
1637 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 636/2009 - 15/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 NOROCKÁ ANNA r. KUČOVÁ, Mgr., ŠTÚROVA 1211, KYS.N.MESTO, SR
Dátum narodenia :
11.01.1954
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 10/2008-84/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 Kúdelová Ľudmila, NÁBREŽNÁ 951/25, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
17.02.1941
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Kultan Emil, RADOĽA, č. 241, SR
Dátum narodenia :
31.05.1937
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 Kultán Dušan r. Kultan, ING., NA PODSTRÁNI 1274, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
11.10.1968
Titul nadobudnutia
4244 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Kultan Jozef, VYCHYLOVKA 235, SR
Dátum narodenia :
30.04.1941
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4244 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 320/2009 -27/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Kultán Ján, RADOĽA, č. 279, SR
Dátum narodenia :
28.03.1933
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 7D 162/09 - 39/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Kukučíková Štefánia, RADOĽA, č. 225, SR
Dátum narodenia :
17.08.1934
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 PIROHOVÁ JANKA r. KUCHARČÍKOVÁ, REVOLUČNA 1299/42,
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
17.06.1964
Titul nadobudnutia
1 / 573
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
15/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
187 Kultan Ľubomír r. Kultan, RADOĽA, č. 420, SR
Dátum narodenia :
18.01.1971
Titul nadobudnutia
7640 / 2918480
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 83/10 - 40/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Kultan Pavol, RADOĽA, č. 387, SR
Dátum narodenia :
24.12.1946
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Kultan Peter, NEŠPORU 1186, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
27.03.1956
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Kultan Štefan, RADOĽA, č. 355, SR
Dátum narodenia :
23.02.1955
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Kultan Viktor, RADOĽA, č. 141, SR
Dátum narodenia :
24.05.1915
Titul nadobudnutia
5730 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Kultánová Agnesa, RADOĽA, č. 49, SR
Dátum narodenia :
04.03.1932
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Kuriak Emil, RADOĽA, č. 199, SR
Dátum narodenia :
25.03.1968
Titul nadobudnutia
728 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 Kuriak Ján, RADOĽA, č. 237, SR
Dátum narodenia :
22.07.1934
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Kuriak Ján, RADOĽA, č. 394, SR
Dátum narodenia :
30.07.1969
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 KOČIŠOVÁ ELENA r. KURIAKOVÁ, RADOĽA, č. 260, SR
Dátum narodenia :
09.01.1950
Titul nadobudnutia
2182 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 159/07-16/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Kuriak Jaroslav, LITOVELSKÁ 607, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
22.05.1957
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Kuriak Ladislav, RADOĽA, č. 302, SR
Dátum narodenia :
22.08.1940
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 Kuriak Miroslav, M.SLOVENSKEJ 980, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
25.05.1969
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
437 / 1459240
437 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
16/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
200 Kuriaková Alena, RADOĽA, č. 29, SR
Dátum narodenia :
25.05.1969
Titul nadobudnutia
437 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
201 Kuriaková Emília, RADOĽA, č. 237, SR
Dátum narodenia :
20.07.1943
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Kuriaková Irena, RADOĽA, č. 271, SR
Dátum narodenia :
29.04.1933
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Kuriaková Štefánia, RADOĽA, č. 181, SR
Dátum narodenia :
20.11.1922
Titul nadobudnutia
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 Lacková Paulína, DOLNÝ 10, SR, D:VADOČOV
Dátum narodenia :
16.06.1938
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Lomčíková Štefánia, RUDINKA, č. 94, SR
Dátum narodenia :
17.05.1929
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Lušnáková Mária, SNEŽNICA, č. 178, SR
Dátum narodenia :
30.05.1963
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 Macáková Anastázia, TURGENEVOVÁ 34, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
28.07.1947
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 Macášková Margita, JESENSKÉHO 1180/21, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
06.02.1955
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 Macúš Albín, RADOĽA, č. 147, SR
Dátum narodenia :
20.12.1924
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 MACÚŠOVÁ MARGITA r. VNUKOVÁ, RADOĽA, č. 197, SR
Dátum narodenia :
07.07.1931
Titul nadobudnutia
4584 / 1459240
UZNESENIE OS V ŽILINE č.21D 226/2005-24/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 Macúš Dušan, RADOĽA, č. 7, SR
Dátum narodenia :
15.05.1947
Titul nadobudnutia
1061 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 Macúš Emil, RADOĽA, č. 61, SR
Dátum narodenia :
21.08.1956
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
764 / 1459240
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
17/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
213 Macúš Ervin, RADOĽA, č. 266, SR
Dátum narodenia :
24.02.1939
Titul nadobudnutia
1062 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 Macúš Gabriel, TIMRAVY 12, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
21.02.1943
Titul nadobudnutia
1061 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
215 Macúš Gejza, OŠKERDA, č. 62, SR
Dátum narodenia :
02.02.1928
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 Macúš Ivan, RADOĽA, č. 321, SR
Dátum narodenia :
28.04.1950
Titul nadobudnutia
425 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Macúš Jaroslav, OŠKERDA, č. 117, SR
Dátum narodenia :
22.02.1956
Titul nadobudnutia
424 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 Macúš Jozef, RADOĽA, č. 176, SR
Dátum narodenia :
19.08.1924
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
219 Macúš Karol, RADOĽA, č. 254, SR
Dátum narodenia :
28.03.1935
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Macúš Ľudovít, RADOĽA, č. 290, SR
Dátum narodenia :
18.11.1937
Titul nadobudnutia
425 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 Macúš Ľudovít, RADOĽA, č. 216, SR
Dátum narodenia :
01.11.1931
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
222 Macúš Michal, RADOĽA, č. 248, SR
Dátum narodenia :
13.01.1933
Titul nadobudnutia
4584 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 Macúš Miroslav, RADOĽA, č. 180, SR
Dátum narodenia :
11.08.1954
Titul nadobudnutia
425 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Beňová Eva r. Macúšová, LIPOVA 157/6, RAJEC, SR
Dátum narodenia :
22.09.1966
Titul nadobudnutia
6876 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 5D 447/2007 - 9/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Macúš Peter, RADOĽA, č. 266, SR
Dátum narodenia :
20.06.1970
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
18/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
955 / 1459240
226 Macúš Peter, RADOĽA, č. 393, SR
18.02.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
227 Macúš Šimon, RADOĽA, č. 364, SR
05.12.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1062 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 MACÚŠOVÁ MARGITA r. KRAJČOVIČOVÁ, HôRKA 104/41, Veľké
Bielice-Partizánske, SR
03.01.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.13D 2188/05-53/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Macúš Vincent, LOPUŠNÉ PAŽITE, č. 2, SR
19.07.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
424 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Macúš Zdeno, NÁBREŽNÁ 900/32, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
23.11.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2545 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 545/2009 - 13/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Macúšová Agnesa, RADOĽA, č. 115, SR
21.02.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 Macúšová Anna, RADOĽA, č. 176, SR
10.04.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 Macúšová Elena, RADOĽA, č. 203, SR
12.12.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 Macúšová Emília, RADOĽA, č. 244, SR
22.03.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 Macúšová Mária, RADOĽA, č. 248, SR
21.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Macúšová Milena, RADOĽA, č. 350, SR
09.04.1974
Dátum narodenia :
Poznámka
Titul nadobudnutia
319 / 1459240
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JOZEF KADUCH - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 917/09 NA PODIEL 319/1459240
PRE VLASTNÍKA: MACUŠOVÁ MILENA - 41/09
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Macúšová Rozália, RADOĽA, č. 63, SR
Informatívny výpis
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Macúšová Jana r. Macúšová, RADOĽA, č. 327, SR
16.05.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6876 / 1459240
3820 / 1459240
19/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.09.1928
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
239 Macúšová Veronika, 9.MÁJA 1176/22, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
05.10.1960
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Machová Margita, JURKOVIČA 839, ŠULEKOVO, SR
Dátum narodenia :
05.11.1955
Titul nadobudnutia
5093 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 Machovčinová Irena, PRIEČNA 50, BELÁ, SR
Dátum narodenia :
07.04.1960
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
242 Marcová Agnesa, RADOĽA, č. 249, SR
Dátum narodenia :
16.01.1940
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
243 Marčanová Štefánia, SLÁDKOVIČOVÁ 1232/2, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
03.05.1963
Titul nadobudnutia
510 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
245 Martinčeková Štefánia, RADOĽA, č. 126, SR
Dátum narodenia :
23.11.1919
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 Martinčeková Zita, D.POĽSKÉHO 687/1, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
20.02.1941
Titul nadobudnutia
10186 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 Marušová Katarína, RADOĽA, č. 9, SR
Dátum narodenia :
05.11.1921
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 Masárová Anna, NÁBREŽNÁ 918/13, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
26.10.1938
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 Maruš Štefan, OŠKERDA, č. 77, SR
Dátum narodenia :
14.12.1933
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 Martošová Katarína, CLEMENTISOVA 1038/2, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
18.06.1941
Titul nadobudnutia
239 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
244 Martinčeková Anna, RADOĽA, č. 45, SR
Dátum narodenia :
30.10.1960
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
20/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
251 Matejčíková Viera, SLOBODÁREŇ 6, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
21.09.1966
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
252 Matejková Božena, OVSENÁ 16/3247, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
17.01.1956
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 Mazúrová Darina, NEMOCNIČNÁ 1948/45, SR, D:DK
Dátum narodenia :
26.02.1955
Titul nadobudnutia
6685 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
254 Meriačová Anna, RADOĽA, č. 244, SR
Dátum narodenia :
20.02.1960
Titul nadobudnutia
6876 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
255 Mestická Magdaléna, RADOĽA, č. 115, SR
Dátum narodenia :
27.07.1955
Titul nadobudnutia
4584 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
256 Mičian Bohuš, DUNAJOV, č. 310, SR
Dátum narodenia :
04.07.1959
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
257 Mičian Dušan, SLÁDKOVIČOVÁ 1232/47, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
15.02.1960
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 Mičian Karol, RADOĽA, č. 174, SR
Dátum narodenia :
20.10.1923
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 Mičian Marcel, RADOĽA, č. 218, SR
Dátum narodenia :
15.06.1939
Titul nadobudnutia
10184 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
262 Mičian Martin, RADOĽA, č. 80, SR
Dátum narodenia :
14.11.1943
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 Mičian Miroslav, Sládkovičová 1206/61, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
07.03.1959
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
764 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 788/2009 - 18/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 Mičian Jozef, Hájková 1049, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
03.02.1965
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 Mičian Michal r. Mičian, ŠTÚROVA 1303, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
27.12.1984
Titul nadobudnutia
429 / 1459240
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
21/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
264 Mičian Pavol, SNEŽNICA, č. 40, SR
30.04.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
849 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Mičian Peter, SNEŽNICA, č. 40, SR
16.04.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
849 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 MIČIANOVÁ ANNA r. ČERVEŇOVÁ, RADOĽA, č. 203, SR
15.04.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.15D 807/2006-37/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Mičianová Antonia, RADOĽA, č. 78, SR
08.06.1914
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Mičianová Emília, RADOĽA, č. 256, SR
29.01.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Mičianová Irena, RADOĽA, č. 174, SR
16.07.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Mikolášová Iveta, RADOĽA, č. 38, SR
23.08.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 Mozolová Melánia, RADOĽA, č. 88, SR
02.03.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6368 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Mrňáková Helena, Kamence 1181/G, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
08.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Mudroňová Margita, ŽAREC 2556, ČADCA, SR
02.04.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
274 Muziková Irena, RADOĽA, č. 236, SR
22.01.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Ochodničan Stanislav, ul. SNP 388, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
09.06.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Ochodničan Vladimír, ul. Sládkovičova 1207/103, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
22.09.1952
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
22/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
277 Ďurmeková Irena r. Ondrášková, M.SLOVENSKEJ 980/15, KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
23.08.1947
Titul nadobudnutia
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 48/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 SLÁVIKOVÁ JANA r. ONDRUŠOVÁ, SLÁDKOVIČOVA 1207, KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
24.08.1961
Titul nadobudnutia
6685 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Orieščíková Mária, RADOĽA, č. 332, SR
Dátum narodenia :
17.03.1961
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Ozančinová Jana, REVOLUČNÁ 1294/14, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
04.05.1959
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 542/07 - 32/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 Pakán Peter r. Pakán, RADOĽA, č. 388, SR
Dátum narodenia :
30.05.1972
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 935/2009 - 51/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
284 Pakan Jozef, RADOĽA, č. 189, SR
Dátum narodenia :
08.02.1954
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 Pakan Marián, RADOĽA, č. 189, SR
Dátum narodenia :
06.08.1945
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
286 Pakancová Mária, RADOĽA, č. 196, SR
Dátum narodenia :
13.08.1965
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 Pakancová Štefánia, RADOĽA, č. 83, SR
Dátum narodenia :
22.07.1928
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Papán Ján, GEMERSKA 1775/3, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
27.11.1952
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
289 Papán Ján, RADOĽA, č. 158, SR
Dátum narodenia :
08.02.1955
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2674 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
282 LISKOVÁ ANNA r. OZANIAKOVÁ, RADOĽA, č. 328, SR
Dátum narodenia :
02.07.1955
Titul nadobudnutia
160 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 5D 391/07 - 54/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Oravcová Rozália, RADOĽA, č. 70, SR
Dátum narodenia :
11.02.1940
Titul nadobudnutia
11 / 7640
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
23/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
290 Papán Jaroslav, RADOĽA, č. 75, SR
Dátum narodenia :
11.03.1949
Titul nadobudnutia
9168 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 Papán Ľudovít, RUDINKA, č. 47, SR
Dátum narodenia :
02.09.1956
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Papán Miroslav, RADOĽA, č. 75, SR
Dátum narodenia :
09.02.1953
Titul nadobudnutia
9168 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 Papán Štefan, LITOVELSKÁ 609/9, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
19.08.1919
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Papán Bohuslav r. Papán, Ing., JUHOSLOVANSKÁ 2475/1, KOŠICE, SR
Dátum narodenia :
26.02.1964
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Papánová Helena, RADOĽA, č. 283, SR
Dátum narodenia :
27.07.1941
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Pastvová Anna, ČSA 1302/14, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
04.01.1960
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 Patyková Sidonia, NÁBREŽNÁ 900/54, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
25.12.1965
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Pavlisová Jozefína, RADOĽA, č. 37, SR
Dátum narodenia :
18.02.1928
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Pavlová Štefánia, ul.Kamanová 21, TOPOĽČANY, SR
Dátum narodenia :
29.03.1922
Titul nadobudnutia
1637 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Pažitková Veronika, NOVOMESTSKÉHO 9/1670, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
10.12.1921
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
239 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Pavelková Otília, LIPOVÁ 868/1, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
10.03.1943
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 23D 161/2010 - 29/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Papánová Drahomíra, SVINNA, č. 139, SR
Dátum narodenia :
25.04.1941
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
24/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
303 Podmanická Oľga, ul.Belanského 942, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
21.09.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Poláčková Melánia, RADOĽA, č. 95, SR
17.01.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Polková Božena, RADOĽA, č. 95, SR
07.09.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 Považanová Vlasta, RADOĽA, č. 10, SR
15.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3056 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 Prievozník Ján, RADOĽA, č. 6, SR
28.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Prievozník Milan, RADOĽA, č. 196, SR
10.05.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Prievozník Pavol, ul.Litovelská 609, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
30.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Rakovan Jaroslav, RADOĽA, č. 402, SR
08.08.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Repákova Božena, CLEMENTISOVA 1072/102, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
16.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Sáčková Darina, ŽAREC 2556, ČADCA, SR
25.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2674 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 Salajová Anna, Murgašová 1299, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
30.03.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
424 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Rišková Mária, Kamence 1171, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
01.01.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Prievozníková Alena, RADOĽA, č. 402, SR
01.02.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
860 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
25/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 Sedliaková Vilma, SNEŽNICA, č. 55, SR
Dátum narodenia :
12.03.1960
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Sidorová Paulina r. Kasáková, 023 36, RADOĽA, č. 242, SR
Dátum narodenia :
01.05.1937
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 857/2010 - 24/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 Sidor Justín, RADOĽA, č. 211, SR
Dátum narodenia :
16.04.1932
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Sidor Karol r. Sidor, Ing., RADOĽA, č. 178, SR
Dátum narodenia :
03.06.1957
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Sidor Štefan, Murgašová 1106, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
25.04.1954
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Sidorová Paulina, RADOĽA, č. 242, SR
Dátum narodenia :
01.05.1939
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Sidor Karol r. Sidor, Ing., RADOĽA, č. 178, SR
Dátum narodenia :
03.06.1957
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Sidorová Štefánia, RADOĽA, č. 211, SR
Dátum narodenia :
06.10.1931
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Sihelníková Katarína, Murgašová 614/9, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
20.12.1948
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Síkelová Adela, RADOĽA, č. 96, SR
Dátum narodenia :
11.09.1940
Titul nadobudnutia
10187 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Sládková Anna, RADOĽA, č. 332, SR
Dátum narodenia :
29.05.1962
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Sládek Adam r. Sládek, 023 36, Radoľa, č. 258, SR
Dátum narodenia :
23.10.1930
Titul nadobudnutia
2182 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 30D 72/2011 - Z 2048/2011 - 2/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Sládková Irena, RADOĽA, č. 220, SR
Dátum narodenia :
19.10.1931
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1910 / 1459240
2182 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
26/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Sládková Mária, Jesenského 1233/72, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
13.02.1955
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Slížová Helena, Jesenského 1170/7, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
24.04.1949
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Strapková Anastázia, Bartošovce 5, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
20.11.1945
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Súkeník Ján r. Súkeník, 023 36, RADOĽA, č. 373, SR
Dátum narodenia :
07.10.1952
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V ČADCI - č.j. 2011/00099-001/11/KNM OPRAVA CHYBY V
PÍSOMNOM VYHOTOVENÍ ROZHODNUTIA A 2000/200-002 ZO DŇA 7.4.2000 - 30/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Súkeníková Elena, RADOĽA, č. 373, SR
Dátum narodenia :
12.10.1956
Titul nadobudnutia
2101 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 Svrček Alojz, Sládkovičová 1222, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
31.05.1950
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 Svrček Celestín, RADOĽA, č. 58, SR
Dátum narodenia :
20.12.1908
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 Svrček Cyril, RADOĽA, č. 62, SR
Dátum narodenia :
15.12.1936
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 Svrček Dušan Ul, A KMEŤA 7, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
23.10.1959
Titul nadobudnutia
1818 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 Polepšeková Iveta r. Svrčková, ŠTÚROVA 2591/69, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 04, SR
Dátum narodenia :
19.05.1979
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 968/09 - 41/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 Svrček Emanuel, RADOĽA, č. 194, SR
Dátum narodenia :
30.06.1958
Informatívny výpis
159 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 Svrvček Anton, MUŠK 32, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
17.01.1926
Titul nadobudnutia
3396 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Slováková Emília, DOLNÝ VADIČOV, č. 63, SR
Dátum narodenia :
05.07.1950
Titul nadobudnutia
2101 / 1459240
5860 / 1459240
27/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30.06.1958
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 Svrček Ervín, RADOĽA, č. 226, SR
Dátum narodenia :
28.03.1935
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Svrček Ignác, OŠKERDA, č. 44, SR
Dátum narodenia :
01.04.1955
Titul nadobudnutia
1819 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 Svrček Ivan, RADOĽA, č. 252, SR
Dátum narodenia :
11.01.1942
Titul nadobudnutia
159 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 Svrček Ján, RADOĽA, č. 53, SR
Dátum narodenia :
12.01.1961
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
346 Svrček Ján, RADOĽA, č. 24, SR
Dátum narodenia :
23.01.1950
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
347 Svrček Jaroslav, RADOĽA, č. 322, SR
Dátum narodenia :
06.10.1947
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 SVRČEK MARTIN r. SVRČEK, LITOVELSKÁ 806/4, KYS.N.MESTO, SR
Dátum narodenia :
22.02.1974
Titul nadobudnutia
DAROVACIA ZMLUVA č.V 1355/2008 Z 20.11.2008-88/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 Svrčk Jozef, RADOĽA, č. 404, SR
Dátum narodenia :
18.03.1936
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 Svrček Juraj, UL. 2/93, ŽILINA, SR, D:MIČIAN
Dátum narodenia :
26.08.1956
Titul nadobudnutia
1819 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 Svrček Juraj, RADOĽA, č. 307, SR
Dátum narodenia :
22.04.1943
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 Svrček Karol, RADOĽA, č. 24, SR
Dátum narodenia :
03.04.1950
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 Svrček Ladislav, 1.Mája, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
08.02.1956
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 Svrček Ľudovít, RADOĽA, č. 163, SR
Informatívny výpis
1819 / 1459240
636 / 1459240
28/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.03.1925
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 Svrček Marian, RADOĽA, č. 354, SR
Dátum narodenia :
15.04.1951
Titul nadobudnutia
1819 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 Svrček Martin, OŠKERDA, č. 104, SR
Dátum narodenia :
22.03.1953
Titul nadobudnutia
1819 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 Svrček Miroslav, RADOĽA, č. 303, SR
Dátum narodenia :
09.12.1926
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Svrček Miroslav, RADOĽA, č. 53, SR
Dátum narodenia :
21.02.1953
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Svrčková Viera r. Svrčková, RADOĽA, č. 24, SR
Dátum narodenia :
23.05.1970
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 558/2009 - 21/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 Svrček Peter, ul. Hálková 1222, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
09.12.1956
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Svrček Stanislav, CLEMENTISOVA 1025/3, SR
Dátum narodenia :
02.02.1976
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 Svrček Stanislav, Clementisova 1033/15, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
13.02.1940
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
363 Svrčková Vladimíra r. Svrčková, 023 36, RADOĽA, č. 405, SR
Dátum narodenia :
19.04.1976
Titul nadobudnutia
1146 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 4D 35/2011 - Z 408/2012 - 11/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 Svrček Štefan r. Svrček, RADOĽA, č. 140, SR
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 Svrček Viktor, RADOĽA, č. 52, SR
Dátum narodenia :
22.09.1951
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 Svrčková Agnesa, RADOĽA, č. 53, SR
Dátum narodenia :
17.01.1925
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
367 Svrčková Augusta, OŠKERDA, č. 115, SR
Informatívny výpis
2547 / 1459240
1819 / 1459240
29/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.02.1948
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 Svrčková Božena, RADOĽA, č. 262, SR
Dátum narodenia :
19.10.1939
Titul nadobudnutia
2292 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 Svrčková Helena, RADOĽA, č. 322, SR
Dátum narodenia :
13.06.1952
Titul nadobudnutia
424 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 Svrčková Irena, RUDINKA, č. 78, SR
Dátum narodenia :
17.02.1952
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 Svrčková Jozefína, RADOĽA, č. 140, SR
Dátum narodenia :
23.05.1933
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 Svrčková Mária, RADOĽA, č. 226, SR
Dátum narodenia :
14.05.1938
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
373 Svrčková Mária, RADOĽA, č. 168, SR
Dátum narodenia :
03.12.1921
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Svrčková Oľga, RADOĽA, č. 29, SR
Dátum narodenia :
03.08.1964
Titul nadobudnutia
436 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 Svrčková Oľga, RADOĽA, č. 24, SR
Dátum narodenia :
16.09.1963
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 DIKOŠOVÁ MARTINA ČS.17
Dátum narodenia :
29.03.1985
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 4D/1149/2003 - 23/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Svrčková Viera, RADOĽA, č. 24, SR
Dátum narodenia :
23.05.1970
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 Svrček Jaroslav r. Svrček, RADOĽA, č. 188, SR
Dátum narodenia :
23.03.1966
Titul nadobudnutia
22920 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 558/2009 - 12/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 SÝKOROVÁ EVA r. ŠULAJOVÁ, JESENSKÉHO 340, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
19.10.1948
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 1080/05 - 40/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 Sýkora Jaroslav, ul. M.Slovenskej 971, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Informatívny výpis
212 / 1459240
30/41
212 / 1459240
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29.01.1943
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 SÝKORA VLADIMÍR r. SÝKORA, RADOĽA, č. 200, SR
Dátum narodenia :
12.11.1968
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.9D 1254/04-7/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 Ščamba Albín, RADOĽA, č. 263, SR
Dátum narodenia :
02.03.1940
Titul nadobudnutia
510 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 Ščamba Augustín, RADOĽA, č. 246, SR
Dátum narodenia :
22.03.1935
Titul nadobudnutia
3275 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 Ščamba Gašpar, RADOĽA, č. 339, SR
Dátum narodenia :
10.01.1942
Titul nadobudnutia
3275 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 Ščamba Ignác, RADOĽA, č. 339, SR
Dátum narodenia :
10.06.1925
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
386 Ščamba Ján r. Ščamba, Ing., REVOLUČNÁ 2819/17, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 04, SR
Dátum narodenia :
10.02.1978
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 211/10 - 54/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
387 Ščamba Milan, RADOĽA, č. 335, SR
Dátum narodenia :
03.05.1952
Titul nadobudnutia
510 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 Ščamba Miroslav, RADOĽA, č. 288, SR
Dátum narodenia :
22.04.1942
Titul nadobudnutia
510 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 Ščamba Ondrej, RADOĽA, č. 353, SR
Dátum narodenia :
04.05.1955
Titul nadobudnutia
3274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 Ščamba Pavol, ul. ČSA 1300/11, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
20.01.1954
Titul nadobudnutia
510 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 Ščamba Stanislav, RADOĽA, č. 294, SR
Dátum narodenia :
18.05.1940
Titul nadobudnutia
3274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 Ščamba Vincent, RADOĽA, č. 12, SR
Dátum narodenia :
19.01.1930
Titul nadobudnutia
3501 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Ščambová Dana, RADOĽA, č. 250, SR
Informatívny výpis
3502 / 1459240
764 / 1459240
31/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.09.1943
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 Ščambová Darina, RADOĽA, č. 353, SR
29.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 Ščambová Irena, RADOĽA, č. 288, SR
14.09.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 CHROBÁKOVÁ EMÍLIA r. ŠEVČÍKOVÁ, 9.MÁJA 1181, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
24.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 2141/05 - 37/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 Ševčíková Emília, ul. Komenského 1140/77, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
24.01.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 Šidlová Margita, ČSA 1190/16, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
15.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 Šípková Anna, RADOĽA, č. 259, SR
06.05.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
401 ŠKOLNÍK JÁN r. ŠKOLNÍK, KYS.LIESKOVEC, č. 281, SR
17.02.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.9D 1538/04-6/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 Školník Štefan, RADOĽA, č. 18, SR
05.03.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
9550 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 Škoríková Mária, RADOĽA, č. 57, SR
10.07.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
404 Škulcová Viera, RADOĽA, č. 243, SR
13.08.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
405 Šmehylová Magda, RADOĽA, č. 134, SR
03.09.1910
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1719 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
398 Šidlová Irena, Dubie 40, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
25.08.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 1459240
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
32/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
2546 / 1459240
406 Šofranková Elena r. Tichá, 023 36, RADOĽA, č. 297, SR
Dátum narodenia :
17.02.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
ŽIADOSŤ O OPRAVU PRIEZVISKA A ADRESY - R 154/12 - 25/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
407 Štepková Vlasta, OŠKERDA, č. 105, SR
Dátum narodenia :
06.12.1957
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
408 Štrbová Margita, Clementisova 1048/74, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
01.02.1947
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
409 Štrbová Viktória, ul.9.Mája 1885/43, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
27.12.1941
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
411 Šúpol Ján, RADOĽA, č. 46, SR
Dátum narodenia :
17.05.1933
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
412 Šurinová Emília, RADOĽA, č. 289, SR
Dátum narodenia :
31.07.1937
Titul nadobudnutia
19100 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
413 Šustek Rudolf, RADOĽA, č. 143, SR
Dátum narodenia :
11.04.1915
Titul nadobudnutia
15280 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
414 Šustek Ján r. Šustek, 023 36, RADOĽA, č. 6, SR
Dátum narodenia :
18.01.1977
Titul nadobudnutia
636 / 1459240
DAROVACIA ZMLUVA č. V 650/2011 ZO DŇA 8.8.2011 - 43/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
415 Šusteková Paulína, RADOĽA, č. 143, SR
Dátum narodenia :
17.05.1920
Titul nadobudnutia
2546 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
416 Šuštiaková Anna, ul.D.Poľského 604/4, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
15.06.1967
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 Švaňa Ferdinand, RADOĽA, č. 309, SR
Dátum narodenia :
17.02.1952
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
417 Šutá Paulína, ul.Sládkovičová 1223, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
03.02.1955
Titul nadobudnutia
319 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
410 Šuleková Mária, RADOĽA, č. 150, SR
Dátum narodenia :
15.05.1957
Titul nadobudnutia
3274 / 1459240
917 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
33/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 ŠVAŇA JÁN r. ŠVAŇA, Ing., ZÁDUBNIE-ŽILINA, č. 124, SR
Dátum narodenia :
09.11.1963
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 Švaňová Jozefa r. Šajnohová, 023 36, RADOĽA, č. 370, SR
Dátum narodenia :
17.03.1951
Titul nadobudnutia
917 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 25D 7/2011 - Z 456/2012 - 14/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 Švaňa Slavomír, Kamence 1176/E, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
03.10.1954
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
422 Švaňa Ján r. Švaňa, Ing., ZÁDUBNIE-ŽILINA, č. 124, SR
Dátum narodenia :
09.11.1963
Titul nadobudnutia
382 / 1459240
DAROVACIA ZMLUVA Č. V 226/2009 ZO DŇA 15.03.2010 - 16/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
423 Švaňa Zdeno, RADOĽA, č. 120, SR
Dátum narodenia :
03.06.1965
Titul nadobudnutia
917 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
424 Švaňová Adela, RADOĽA, č. 130, SR
Dátum narodenia :
25.01.1929
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
425 Švehlová Serafína, DAMBOR 6, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
04.01.1940
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
426 Tarabková Agnesa, ul.M.Slovenskej 971/7, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
30.06.1952
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
428 Taračka Ján, RADOĽA, č. 378, SR
Dátum narodenia :
21.08.1951
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 Taračka Marian, ul.Clementisova 1631/10, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
05.12.1942
Titul nadobudnutia
13370 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
431 Tichá Anna, RADOĽA, č. 324, SR
Dátum narodenia :
27.05.1951
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
430 Taračková Veronika, RADOĽA, č. 60, SR
Dátum narodenia :
19.06.1923
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 Taračka Alojz, RADOĽA, č. 60, SR
Dátum narodenia :
21.09.1957
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
34/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
432 Tichá Margita, RADOĽA, č. 121, SR
Dátum narodenia :
25.01.1946
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
433 KORMANOVÁ MÁRIA r. KUKUČÍKOVÁ, FATRANSKÁ 3100/2, ŽILINA,
SR
Dátum narodenia :
03.01.1958
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 439/08 - 26/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
434 Tichý Ján, DIVINA, č. 558, SR
Dátum narodenia :
24.06.1960
Titul nadobudnutia
430 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
435 Tichý Ján, GBEĽANY, č. 95, SR
Dátum narodenia :
22.05.1957
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
436 Tichý Jozef, RADOĽA, č. 268, SR
Dátum narodenia :
20.12.1931
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
437 Tichý Martin, ul.9 Mája 1185/26, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
22.12.1951
Titul nadobudnutia
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
438 Tichý Milan, RUDINSKÁ, č. 116, SR
Dátum narodenia :
21.09.1957
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
439 Tichý Miroslav, RADOĽA, č. 121, SR
Dátum narodenia :
06.03.1944
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
440 Tichý Peter, RADOĽA, č. 224, SR
Dátum narodenia :
18.01.1966
Titul nadobudnutia
2865 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
441 Tichá Jana r. Tichá, 023 36, Radoľa, č. 455, SR
Dátum narodenia :
30.11.1975
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 21D 153/2011 - Z 57/2012 - 6/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
442 Tichý Štefan, Kamence 1171, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
17.01.1962
Poznámka
Titul nadobudnutia
429 / 1459240
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARIÁN JANEC - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 831/06 NA PODIEL 429/1459240
PRE VLASTNÍKA: TICHÝ ŠTEFAN ( 17.1.1962 ) - 53/09
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
443 Tichý Vladimír, RADOĽA, č. 68, SR
Dátum narodenia :
19.04.1945
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1528 / 1459240
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
05.05.1943
35/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
444 Tkáčiková Veronika, RADOĽA, č. 323, SR
Dátum narodenia :
05.05.1943
Titul nadobudnutia
3502 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
445 Tomašcová Ida, RADOĽA, č. 280, SR
Dátum narodenia :
22.09.1940
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
446 Tomčiaková Irena, RADOĽA, č. 385, SR
Dátum narodenia :
20.11.1954
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
447 Trnka Dušan, ul.Sládkovičová 1206/51, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
16.05.1953
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
448 Trnka Ignác, RADOĽA, č. 44, SR
Dátum narodenia :
13.12.1930
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
449 Trnka Ján, RADOĽA, č. 149, SR
Dátum narodenia :
22.03.1953
Titul nadobudnutia
636 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
450 Trnka Jozef, ul.Murgašová 612, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
15.05.1950
Titul nadobudnutia
3056 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
451 Trnka Ľubomír, RADOĽA, č. 10, SR
Dátum narodenia :
19.02.1970
Titul nadobudnutia
1019 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
452 Svrčková Jarmila r. Trnková, RADOĽA, č. 314, SR
Dátum narodenia :
06.10.1950
Titul nadobudnutia
7383 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 293/2010 - 63/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
453 Trnka Tibor, RADOĽA, č. 10, SR
Dátum narodenia :
11.01.1971
Titul nadobudnutia
1019 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
454 Trnková Anna, RADOĽA, č. 44, SR
Dátum narodenia :
30.09.1936
Titul nadobudnutia
2547 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
455 TICHÁ ANNA r. TRNKOVÁ, RADOĽA, č. 149, SR
Dátum narodenia :
27.05.1951
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 145/2008-87/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
457 Trnková Veronika, RADOĽA, č. 350, SR
Dátum narodenia :
15.08.1941
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3056 / 1459240
7640 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Vlastník
36/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
2292 / 1459240
458 PYTEL DUŠAN r. PYTEL, LOPUŠNÉ PAŽITE, č. 138, SR
28.09.1985
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
DAROVACIA ZMLUVA Č. V 793/07 ZO 7.8.2007 - 40/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
459 Trnková Zuzana, RADOĽA, č. 10, SR
05.09.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1018 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
460 Tubiroha František, ul.Clementisova 1017/29, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
23.06.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
461 Tunegová Milena, Budatín 33/18, ŽILINA, SR
31.10.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
462 Valentová Elena, Králiky 83, Banská Bystrica, SR
19.08.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
916 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
463 Valiašková Júlia, ul.Benková 882, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
24.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
465 Viater Milan, RADOĽA, č. 269, SR
15.09.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
466 Viatrová Vilma, RADOĽA, č. 351, SR
Dátum narodenia :
17.12.1931
Titul nadobudnutia
10187 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
467 Vlček Ján, NESLUŠA, č. 914, SR
Dátum narodenia :
25.10.1945
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
468 Vlčková Anna r. Kriváčková, ul.Nábrežná 900/53, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
24.03.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
382 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
470 Vlčková Irena, ZLATOVCE| TRNAVA, č. 879, SR
17.11.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
239 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
469 Vlčková Darina, ul.Hálková 1070, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
17.08.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
318 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
464 Várošová Viera, OŠKERDA, č. 61, SR
05.05.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
37/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
471 Vlčková Irena, RADOĽA, č. 83, SR
Dátum narodenia :
02.01.1951
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
472 Vlčková Štefánia, RADOĽA, č. 66, SR
Dátum narodenia :
05.05.1929
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
473 Vnuk Erenej, RADOĽA, č. 256, SR
Dátum narodenia :
26.12.1962
Titul nadobudnutia
478 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
474 Vnuk Peter, RADOĽA, č. 185, SR
Dátum narodenia :
07.06.1967
Titul nadobudnutia
478 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
475 Vnuk Štefan, ul.Murgašová 1106/4, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
04.01.1954
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
476 Vnuk Štefan, ul. Štúrová 1305, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
07.07.1960
Titul nadobudnutia
478 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
477 Vnuk Vojtech, Dolinský Potok 1145/6, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
15.01.1958
Titul nadobudnutia
319 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
479 Vnuková Alena, ul.Štúrová 1035/13, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
07.05.1964
Titul nadobudnutia
3056 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
481 Vnuková Mária, RADOĽA, č. 232, SR
Dátum narodenia :
17.09.1938
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
482 Záhradník Jozef, RADOĽA, č. 333, SR
Dátum narodenia :
08.01.1949
Titul nadobudnutia
1273 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
483 Zacher Pavol, RADOĽA, č. 285, SR
Dátum narodenia :
09.11.1972
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
319 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
480 Vnuková Emília, GORKÉHO 7, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
27.11.1926
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
478 Vnuková Agnesa, RADOĽA, č. 185, SR
Dátum narodenia :
08.05.1969
Titul nadobudnutia
1274 / 1459240
1528 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
38/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
484 Zajacová Jana, DOLNÝ 1210, SR, D:KELČOV
Dátum narodenia :
27.12.1960
Titul nadobudnutia
955 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
485 Závodská Anna, JAVOROVÁ 8, ŽILINA, SR
Dátum narodenia :
10.01.1955
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
486 Zbončáková Jana, RADOĽA, č. 329, SR
Dátum narodenia :
03.04.1950
Titul nadobudnutia
5860 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
487 Zradula JÁN r. Zradula, JESENSKÉHO 1234/15, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
16.01.1955
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 37D 90/2011 - 57/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
488 Žabková Margita, RADOĽA, č. 301, SR
Dátum narodenia :
28.10.1948
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
489 Žubor Viktor, ul.M.Slovenskej 971, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
25.07.1940
Titul nadobudnutia
764 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
491 Žuborová Anna, RADOĽA, č. 332, SR
Dátum narodenia :
21.04.1961
Titul nadobudnutia
5860 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
492 CHYLÁ MÁRIA r. OZANIAKOVÁ, SLÁDKOVIČOVA 1224, KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
09.12.1957
Titul nadobudnutia
1 / 573
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 10/2008-84/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
496 KUČA JOZEF r. KUČA, Mgr., PALKOVIČOVA 18/A, BRATISLAVA, SR
Informatívny výpis
7640 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 41/2008-65/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
495 ČERNÁ KATARÍNA r. KUČOVÁ, MUDr., HÁJNIKY 7, SVÄTÝ JUR, SR
Dátum narodenia :
19.07.1961
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 542/07 - 32/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
494 OTČENÁŠOVÁ ANNA r. BEREŠÍKOVÁ, Ing., RADOĽA, č. 245, SR
Dátum narodenia :
26.07.1957
Titul nadobudnutia
3820 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 542/07 - 32/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
493 OZANIAK VLADIMÍR r. OZANIAK, ČSA 1306, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
SR
Dátum narodenia :
27.04.1966
Titul nadobudnutia
2292 / 1459240
ROZHODNUTIE Č.A 2002/12861-03,GP 15/2002-32/2003
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
490 Žuborová Anna, ZÁZRIVÁ, č. 350, SR
Dátum narodenia :
03.12.1957
Titul nadobudnutia
8404 / 1459240
39/41
1 / 573
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10.02.1951
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 10/2008-84/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
497 TRNKA JÁN r. TRNKA, RADOĽA, č. 149, SR
22.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
11460 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 145/2008-87/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
498 Čelková Zdena r. Valčuhová, ŠTÚROVA 1304/32, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 04, SR
24.09.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 747/10 - 14/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
499 ČELKO ŠTEFAN r. ČELKO, HORNÝ VADIČOV, č. 415, SR
21.05.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 159/2008-93/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
500 ZACHEROVÁ VIERA r. ČELKOVÁ, CLEMENTISOVA 1031,
KYS.N.MESTO, SR
10.04.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 159/2008-93/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
501 Vančáková Andrea r. Kultanová, RADOĽA, č. 311, SR
01.02.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7640 / 2918480
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 83/10 - 40/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
502 Králiková Anna r. Súkeníková, 023 36, RADOĽA, č. 320, SR
01.08.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V ČADCI - č.j. 2011/00099-001/11/KNM OPRAVA CHYBY V
PÍSOMNOM VYHOTOVENÍ ROZHODNUTIA A 2000/200-002 ZO DŇA 7.4.2000 - 30/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
503 Janíková Mária r. Súkeníková, 023 36, RADOĽA, č. 368, SR
10.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1910 / 1459240
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V ČADCI - č.j. 2011/00099-001/11/KNM OPRAVA CHYBY V
PÍSOMNOM VYHOTOVENÍ ROZHODNUTIA A 2000/200-002 ZO DŇA 7.4.2000 - 30/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
504 Bobáňová Viera r. Ondrášková, NÁBREŽNÁ 908/15, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
17.09.1939
Titul nadobudnutia
11 / 7640
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 48/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
506 Ondrašek Jozef r. Ondrašek, M.SLOVENSKEJ 980/8, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
23.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
11 / 7640
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 48/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
508 Ondrašek Ivan r. Ondrašek, 023 36, RADOĽA, č. 102, SR
Informatívny výpis
11 / 7640
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 48/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
507 ONDRAŠEK VLADISLAV r. ONDRAŠEK, 023 36, RADOĽA, č. 87, SR
01.03.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
11 / 7640
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 48/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
505 Bačová Emília r. Ondrašková, 02331, RUDINA, č. 324, SR
Dátum narodenia :
14.09.1949
Titul nadobudnutia
1719 / 1459240
40/41
1 / 1528
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.12.1940
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 48/11
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
157 JUDr. PAVEL HALÁS , SÚDNY EXEKÚTOR BRATISLAVA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 11365/09 PRE POVINÉHO : KRIVÁČEK JOZEF ( 24.9.1954 ) NA PODIEL 239/1459240 13/12
212 JUDR. ING. ŠTEFAN HREBÍK, SÚDNY EXEKÚTOR MALACKY - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 02091/2009 NA PODIEL 955/1459240 PRE POVINNÉHO: MACÚŠ EMIL
- 10/2010
442 SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARIÁN JANEC - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO
PRÁVA Č. EX 831/06 NA PODIEL 429/1459240 PRE VLASTNÍKA: TICHÝ ŠTEFAN ( 17.1.1962 ) - 54/09
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
41/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Download

155,4 kB