GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: RADOĽA
Katastrálne územie: Radoľa
Dátum vyhotovenia 06.11.2012
Čas vyhotovenia:
20:13:09
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1542
Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č.181/1995 Z.z. pre Výpis z KN a Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č.181/1995 Z.z. pre Výpis z LV.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2318/ 2
Výmera v m2 Druh pozemku
338461 Lesné pozemky
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
38
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 DRŠMANOVÁ EMÍLIA ČS. 193
Dátum narodenia :
08.08.1930
Titul nadobudnutia
454 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 KRIVAČKOVÁ ŠTEFÁNIA R.ANDELOVA ČS.222
Dátum narodenia :
08.09.1932
453 / 115600
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1168/2012
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 ANDELOVÁ MARGITA ČS.19
Dátum narodenia :
25.07.1945
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 SVRČKOVÁ AGNESA R.ANDELOVÁ Č.53
Dátum narodenia :
17.01.1926
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Pavlusíková Viera r. Andelová, 023 36, RADOĽA, č. 305, SR
Dátum narodenia :
24.06.1953
Titul nadobudnutia
340 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 37D 156/2010 - 179/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 ANDEL PETER ČS.40
Dátum narodenia :
20.11.1967
Titul nadobudnutia
34 / 11560
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 272/01-86/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 JANČIGOVÁ HELENA ČS.285
Dátum narodenia :
11.09.1945
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
ANDEL VLADO HORNÝ VADIČOV ČS.127
Informatívny výpis
1/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
8 ANDEL VLADO HORNÝ VADIČOV ČS.127
Dátum narodenia :
24.09.1946
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 ANDEL PAVOL CS.173
Dátum narodenia :
05.06.1959
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 KOCÚROVÁ AGNESA R.ANDELOVÁ ČS.170
Dátum narodenia :
16.01.1924
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 LONČÍKOVÁ ŠTEFÁNIA, RUDINKA, č. 64, SR
Dátum narodenia :
17.05.1929
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 ANDEL FRANTIŠEK R.ANDEL ČS.264
Dátum narodenia :
29.10.1965
Titul nadobudnutia
272 / 115600
DAROVACIA ZMLUVA č.V 350/04 Z 29.6.04-82/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 ČELKOVÁ MÁRIA BUDATÍNSKA LEHOTA ČS.97
Dátum narodenia :
06.12.1921
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 KOLLÁRIKOVÁ MÁRIA KNM UL.JESENSKÉHO 1180/330
Dátum narodenia :
14.08.1957
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 ANDEL JOZEF HORNÝ VADIČOV ČS.433
Dátum narodenia :
17.01.1960
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 SLÁDKOVÁ ANNA ČS.332
Dátum narodenia :
24.05.1962
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 ANDEL JUSTÍN KNM UL.REVOLUČNÁ 1171/47
Dátum narodenia :
28.01.1965
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 ANDEL MARTIN ČS.117
Dátum narodenia :
06.11.1941
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 ANDEL MARIÁN Č.376
Dátum narodenia :
22.08.1944
Titul nadobudnutia
454 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 ANDELOVÁ VIERA ČS.177
Dátum narodenia :
30.11.1955
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
2/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
170 / 115600
21 Balalová Darina r. Boráková, č. 129, SR
23.12.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 BUGÁŇOVÁ IRENA R.BORÁKOVÁ ČS.125
03.06.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 VNUKOVÁ EMÍLIA R.BORAKOVA SAD NA STUDNICKACH 7/1031
ZILINA
27.11.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 MIHÁLIKOVÁ EVA r. ŠÍPKOVÁ, s.č. 259, RADOĽA, SR
24.06.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
42 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 82/04-70/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 ŠČAMBOVÁ DANA ČS.250
24.09.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 MACÚŠOVÁ BOŽENA ČS.266
25.08.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 JANOŠKOVÁ MAGDALÉNA R.MAJERÍK KNM JESENSKEHO 1170/17
13.09.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 BORAK RUDOLF POVINA CS.335
16.04.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 ŠTRBOVÁ VIKTORIA KNM UL.9.MÁJA 1885/43
27.12.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 ĎURIŠOVÁ OĽGA R.BORÁKOVÁ ČS.289
08.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 BORÁK MILAN ČS.171
25.02.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 BORÁK STANISLAV KNM UL.SLÁDKOVIČOVA 1208/14
31.10.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 VALJAŠKOVÁ JÚLIA KNM UL.M.BENKU 882
24.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
340 / 115600
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
3/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
34 GAŽOVÁ ELENA R.BORÁKOVÁ ČS. 274
Dátum narodenia :
20.04.1935
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Borák Dušan r. Borák, RADOĽA, č. č.300, SR
Dátum narodenia :
10.04.1946
Titul nadobudnutia
340 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 786/2008 -298/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 ČELKO VLADIMÍR r. ČELKO, č. 182, SR
Dátum narodenia :
25.09.1960
Titul nadobudnutia
510 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 1798/2005-102/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 ČELKO RUDOLF ČS.210
Dátum narodenia :
03.12.1931
Titul nadobudnutia
737 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 ČELKO IGNÁC ČS.239
Dátum narodenia :
05.07.1936
Titul nadobudnutia
737 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 ORAVCOVÁ ROZÁLIA ČS.70
Dátum narodenia :
11.02.1940
Titul nadobudnutia
736 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 MARTINČEK ALBIN ČS.45
Dátum narodenia :
17.11.1957
Titul nadobudnutia
2992 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 1413/01-4/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 DRŠMANOVÁ MÁRIA r. MACÚŠOVÁ, RADOĽA, č. 187, SR
Dátum narodenia :
29.11.1925
Titul nadobudnutia
199 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 1172/0561-61/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 MRVEČKOVÁ EMÍLIA ČS.76
Dátum narodenia :
10.11.1930
Titul nadobudnutia
198 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 DRŠMAN PAVOL, BIELY KOSTOL, č. 1, SR
Dátum narodenia :
20.02.1933
Titul nadobudnutia
198 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 HAJASOVÁ MARGITA KNM UL.CLEMENTISOVA 1031/27
Dátum narodenia :
10.05.1954
Titul nadobudnutia
28 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 KASÁK JÁN KNM UL.DUBSKÁ CESTA
Dátum narodenia :
30.04.1949
Titul nadobudnutia
29 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 KASÁK MILAN KYS.N.MESTO SLADKOVIČOVA 1224/46
Dátum narodenia :
18.09.1962
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
28 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
4/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
680 / 115600
47 HOLTAN JÁN r. HOLTAN, č. 308, SR
30.10.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 828/07-43/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 BEREŠÍK VLADIMÍR r. BEREŠÍK, BRANDENBURGERSTRASSE 8E,
KONIGSBRUNN, NEMECKO
01.01.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 41/2008-100/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 HOLTAN PAVOL r. HOLTAN, 023 36, RADOĽA, č. 108, SR
26.11.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
680 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 1101/2010 - 257/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 HOLTANOVÁ GABRIELA r. HOLTANOVÁ, č. 152, SR
24.04.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
680 / 115600
KÚPNA ZMLUVA č.V 1497/07 Z 4.1.2008 - 3/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 GREGUŠOVÁ JANA KNM UL.LIPOVA 868/14
20.10.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 HOLTÁN MARIÁN ML.ČS.275
14.05.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 HOLTÁNOVÁ MAGDALÉNA ČS.275
24.08.1978
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 HOLTAN ŠTEFAN ČS. 363
02.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 MACHOVA MARGITA ŠULEKOVO Č.839/38
Dátum narodenia :
05.11.1955
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 JÁTIOVÁ HELENA ČS.81
Dátum narodenia :
04.05.1961
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 HRUŠKA ĽUDOVÍT ČS.265
07.12.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1360 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 PAVLOVÁ ŠTEFÁNIA TOPOĽČANY UL.KAMANOVA 21
29.03.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 HALVOŇ ŠTEFAN MARTIN UL.KOMENSKÉHO 4054/6
02.02.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
340 / 115600
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
5/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
227 / 115600
60 HALVOŇ ANTON ČS.119
06.04.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 HALVOŇOVÁ GERTRÚDA UL.JESENSKEHO C.1170/E
21.12.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Kučerák Pavel r. Kučerák, RADOĽA, č. 219, SR
04.09.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 636/2009 - 85/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Vanková Janka r. Baranovičová, CENTRUM I. 41/105, Dubnica nad
Váhom, PSČ 018 41, SR
24.06.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 32/2012 - Z 1448/2012 - 180/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Kultan Dušan r. Kultan, Na Podstráni 1274, Kysucké Nové Mesto, PSČ
024 01, SR
14.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
529 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 MOZOĽOVÁ MELÁNIA R.JAŠŠOVÁ ČS.88
02.03.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1133 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 KLOTÁKOVÁ MONIKA R.JAŠŠOVÁ ČS.318
Dátum narodenia :
02.03.1950
Titul nadobudnutia
1134 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 SVRČKOVÁ AUGUSTA OŠKERDA ČS.115
Dátum narodenia :
06.02.1948
Titul nadobudnutia
130 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 SVRČEK MARTIN r. SVRČEK, LITOVELSKÁ 806/4, KYS.N.MESTO, SR
Dátum narodenia :
22.02.1974
Titul nadobudnutia
130 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 SVRČEK MARTIN OŠKERDA C 104
Dátum narodenia :
22.03.1953
Informatívny výpis
129 / 115600
DAROVACIA ZMLUVA č.V 1355/2008 Z 20.11.2008-165/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 SVRČEK MARIAN ČS.354
Dátum narodenia :
15.04.1951
Titul nadobudnutia
529 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 941/05-176/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 DUBEŇOVÁ MARGITA R.KULTÁNOVÁ Č.315
25.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
529 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 320/2009 -138/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 ĎURČOVÁ JANA r. KULTANOVÁ, POD SADOM 700/1, ŽILINA-ZÁVODIE,
SR
05.10.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
130 / 115600
6/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.03.1953
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 SVRČEK IGNÁC OŠKERDA Č.44
Dátum narodenia :
01.04.1955
Titul nadobudnutia
129 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 SVRČEK JOZEF OŠKERDA č.404
Dátum narodenia :
25.03.1926
Titul nadobudnutia
129 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 2065/00-124/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 SVRČEK DUŠAN ŽILINA UL.A.KMEŤA 7/13
Dátum narodenia :
23.10.1959
Titul nadobudnutia
129 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 JANÍK JOZEF ČS.160
Dátum narodenia :
24.10.1923
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
77 JANÍK JÁN ČS.183
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
Vlastník
272 / 115600
22.08.1925
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Svrčková Jarmila r. Trnková, RADOĽA, č. 314, SR
Dátum narodenia :
06.10.1950
Titul nadobudnutia
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 293/2010 - 366/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 JANÍK ELEMÍR ČS.286
Dátum narodenia :
08.12.1935
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Zbončáková Janka r. Svrčková, č 329, Radoľa, PSČ 023 36, SR
Dátum narodenia :
03.04.1950
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 ŽUBOROVÁ EMÍLIA ČS.194
Dátum narodenia :
21.04.1961
Titul nadobudnutia
91 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 SVRČEK EMANUEL ČS.194
Dátum narodenia :
30.06.1958
Titul nadobudnutia
90 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 PAKANOVÁ AGNESA ČS.185
Dátum narodenia :
14.02.1906
Titul nadobudnutia
1360 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 ČUNTALOVÁ MÁRIA R.KRIVÁČKOVÁ MGR.KNM UL.CLEMENTISOVA
1036
Dátum narodenia :
25.03.1950
Titul nadobudnutia
255 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 KRIVÁČKOVÁ ELENA CS.284
Informatívny výpis
91 / 115600
255 / 115600
7/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
02.10.1951
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
86 KRIVÁČEK JÁN KNM UL.D.POĽSKÉHO 602/11
Dátum narodenia :
26.06.1953
Titul nadobudnutia
255 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
87 KRIVÁČEK MICHAL ČS.284
Dátum narodenia :
19.08.1984
Titul nadobudnutia
255 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
88 MACÁŠ JÁN r. MACÁŠ, CLEMENTISOVA 1031/33, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
19.04.1951
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 169/2011 Z 14.12.2011 - Z 1939/2011 - 280/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
89 KULTÁNOVÁ IDA R.KRIVÁČKOVÁ ČS.241
Dátum narodenia :
19.06.1940
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
90 ZELINOVÁ MARIANA R.KRIVÁČKOVÁ KNM UL.KOMENSK.1087
Dátum narodenia :
02.07.1947
Titul nadobudnutia
680 / 115600
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
91 Ďurmeková Irena r. ONDRAŠKOVÁ, M. SLOVENSKEJ 980/6, Kysucké
Nové Mesto, PSČ 024 04, SR
Dátum narodenia :
23.08.1947
1661 / 1156000
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1128/2012
Titul nadobudnutia
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 230/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
92 KUBAŠČÍKOVÁ ANNA ČS.118
Dátum narodenia :
23.02.1959
Titul nadobudnutia
907 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
93 KRIVÁČEK JÁN ČS.279
Dátum narodenia :
09.08.1927
Titul nadobudnutia
907 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
94 MACUŠOVÁ ANNA R.KRIVAČKOVÁ ČS.16
Dátum narodenia :
21.01.1927
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
95 KRIVÁČEK VINCENT ČS.400
Dátum narodenia :
09.11.1951
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
96 KRIVÁČEK ALOJZ NESLUŠA ČS.1030
Dátum narodenia :
23.12.1952
Titul nadobudnutia
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
97 KRIVÁČEK JOZEF POVINA ČS.103
Dátum narodenia :
24.09.1954
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
8/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 KRIVÁČEK JUSTÍN POVINA ČS.103
Dátum narodenia :
10.04.1956
Titul nadobudnutia
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 MARČANOVÁ ŠTEFÁNIA KNM UL.SLÁDKOVIČOVA 1232/2
Dátum narodenia :
03.05.1963
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 VLČKOVÁ ANNA KNM UL.NÁBREŽNÁ ČS.900/58
Dátum narodenia :
24.03.1959
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 KRIVÁČEK ŠTEFAN POVINA ČS.103
Dátum narodenia :
09.05.1961
Titul nadobudnutia
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 PATYKOVÁ SIDONIA KNM UL.NÁBREŽNÁ 900/54
Dátum narodenia :
25.12.1965
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Benedik Vladimír r. Benedik, ŠTÚROVA 1303/48, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 02401, SR
Dátum narodenia :
01.11.1956
Titul nadobudnutia
DAROVACIA ZMLUVA č. V 40/2011 ZO DŇA 16.2.2011 - 40/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 MARTINČEKOVÁ ZITA R.KRIVÁČKOVÁ KNM UL.JILEMNICKÉHO 12/1
Dátum narodenia :
20.02.1941
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 KAPALOVÁ OĽGA R.KOCUROVÁ KNM UL.CLEMENTISOVA 1035/70
Dátum narodenia :
19.09.1940
Titul nadobudnutia
45 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 BENIAČOVÁ ANNA KNM UL.CLEMENTISOVA 1017/30
Dátum narodenia :
10.04.1952
Titul nadobudnutia
46 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 ŠIDLOVÁ MARGITA R.KOCUROVÁ KNM UL.ČSA 1190/16
Dátum narodenia :
15.04.1955
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
45 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 HUDECOVÁ ŠTEFÁNIA ČS.334
Dátum narodenia :
21.12.1947
Titul nadobudnutia
1632 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 882/05-49/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 KOCÚR JUSTÍN ČS. 184
Dátum narodenia :
23.09.1926
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 ONDRÚŠKOVÁ JANA r. KONČIČIAROVÁ, RADOĽA, č. 113, SR
Dátum narodenia :
04.08.1973
Titul nadobudnutia
340 / 115600
45 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
9/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 KOCÚR MILAN KNM UL.JESENSKÉHO 1234
Dátum narodenia :
15.11.1972
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
23 / 115600
SÚD.EXEKÚTOR JUDr.JOZEF RIŠIAN-UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEK.ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č.EX 528/2001 PRE POVINNÉHO: KOCÚR MILAN, NA PODIEL
23/115600-83/07
SÚD.EXEKÚTOR JUDr.JOZEF RIŠIAN-EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEK.
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č.EX 528/2001 PRE POVINNÉHO: KOCÚR MILAN, NA PODIEL
23/115600 - 84/07
SÚD.EXEKÚTOR JUDr.PETER MATEJOVIE - UPOVEDOMENIE O SPôSOBE VYKONANIA
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEK. ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č.EX 199/2002 PRE POVINNÉHO:
KOCÚR MILAN, NA PODIEL 23/115600 - 9/07
JUDr. Mgr. VLADIMÍR ZACHAR ,SÚDNY EXEKÚTOR RUŽOMBEROK - UPOVEDOMENIE O
SPÔSOBE VYKONANIA EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č. EX
609/03 PRE POVINNÉHO : MILAN KOCÚR (15.11.1972) NA PARCELU KNC 2318/2 NA
PODIEL 23/115600 - 253/11
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 KOCÚR PETER KNM JESENSKÉHO 1234
Dátum narodenia :
06.10.1976
Titul nadobudnutia
23 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 HOŤKOVÁ VLADIMÍRA, ZÁBORSKÉHO 25, Martin, SR
Dátum narodenia :
03.10.1979
Titul nadobudnutia
45 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 POLÍČKOVÁ EMÍLIA KNM CLEMENTÍSOVA 1038/30
Dátum narodenia :
25.10.1951
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 KOCÚR MARTIN ČS.98
Dátum narodenia :
19.12.1954
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 KAMENIAROVÁ IRENA KNM UL.KOLLÁROVA 846/1
Dátum narodenia :
28.05.1946
Titul nadobudnutia
93 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Švaňová Jozefa r. Šajnohová, 023 36, Radoľa, č. 370, SR
Dátum narodenia :
17.03.1951
Titul nadobudnutia
94 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 13D 30/2011 - ZN 457/2012 - 59/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 ŠVAŇA FRANTIŠEK ČS. 309
Dátum narodenia :
17.02.1952
Titul nadobudnutia
93 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 VALENTOVÁ ELENA BANSKÁ BYSTRICA-KRÁLIKY 83
Dátum narodenia :
19.08.1959
Titul nadobudnutia
93 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 ŠVAŇA ZDENO ČS. 120
Dátum narodenia :
03.06.1965
Titul nadobudnutia
93 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 TUNEGOVÁ MILENA R.KOCÚROVÁ MUDR. ŽILINA-BUDATÍN Č.33/18
Dátum narodenia :
31.10.1959
Informatívny výpis
10/41
340 / 115600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31.10.1959
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 HOLEŠOVÁ ALENA R.KOCUROVÁ ČS. 372
Dátum narodenia :
20.08.1953
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 TRUBIROHOVÁ IRENA ČS.15
Dátum narodenia :
28.05.1927
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 KULTAN EMIL ČS. 241
Dátum narodenia :
31.05.1937
Titul nadobudnutia
454 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Kultan Ľubomír r. Kultan, RADOĽA, č. 420, SR
Dátum narodenia :
18.01.1971
Titul nadobudnutia
453 / 231200
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 83/10 - 209/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 KULTAN ŠTEFAN ČS.355
Dátum narodenia :
22.02.1955
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 KULTANOVÁ ANNA ČS.360
Dátum narodenia :
15.10.1953
Titul nadobudnutia
340 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 303/01-85/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Súkeník Ján, RADOLA, č. 373, SR
Dátum narodenia :
07.10.1952
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE ObPÚ ČADCA č.j. 2010/00028-002/11/KNM -176/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Dubeňová Margita r. Kultanová, RADOĽA, č. 315, SR
Dátum narodenia :
25.09.1947
Titul nadobudnutia
680 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 10D 5/2010 - 344/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 HRUBÝ IGNÁC NESLUŠA č.21
Dátum narodenia :
07.10.1922
Titul nadobudnutia
1 / 2720
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č.D 388/00-22/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 SÝKORA VLADIMÍR r. SÝKORA, RADOĽA, č. 200, SR
Dátum narodenia :
12.11.1968
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.9D 1254/04-21/06
Účastník právneho vzťahu:
132 KULTÁN JÁN ČS.49
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
170 / 115600
Vlastník
170 / 115600
04.03.1932
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 KULTAN JOZEF VYCHYLOVKA ČS.235
Dátum narodenia :
30.04.1941
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 VNUK IRENEJ ČS.256
Informatívny výpis
43 / 115600
11/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.12.1962
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 HÚŠŤAVOVÁ JARMILA KNM JESENSKEHO Č.1234
Dátum narodenia :
02.05.1959
Titul nadobudnutia
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 VNUK PETER ČS.185
Dátum narodenia :
07.06.1967
Titul nadobudnutia
42 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 VNUK ŠTEFAN KNM UL.ŠTÚROVA 1305
Dátum narodenia :
07.07.1960
Titul nadobudnutia
43 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 MIČIANOVA EMÍLIA R.KULTANOVÁ CS.256
Dátum narodenia :
29.01.1939
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 KULTAN PAVOL CS.49
Dátum narodenia :
29.12.1946
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 KULTÁN PETER KNM UL.NEŠPOROVA 1186/69
Dátum narodenia :
27.03.1956
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 KURIAK ALEXANDER ČS.271
Dátum narodenia :
14.06.1932
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 KURIAKOVÁ EMÍLIA r. KASÁKOVÁ, RADOĽA, č. 237, SR
Dátum narodenia :
20.07.1934
Titul nadobudnutia
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.9D 2157/04-125/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
143 KOKLES LADISLAV r. KOKLES, č. 208, SR
Dátum narodenia :
04.08.1964
Titul nadobudnutia
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.15D 920/2007-146/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
144 KURIAK LADISLAV ČS.302
Dátum narodenia :
22.08.1940
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 KURIAK MILAN, ŽILINA| BYTČICA, č. 519/35, SR, D:PAŽITIE
Dátum narodenia :
11.11.1950
Titul nadobudnutia
54 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 MACKOVČINOVÁ IRENA BELÁ UL.PRIEČNA 50
Dátum narodenia :
07.04.1960
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 KLIMKOVÁ PAVLA KNM UL.ČSA 1301/23
Informatívny výpis
54 / 115600
55 / 115600
12/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
11.04.1965
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
148 ŠUŠTIAKOVÁ DANA KNM D.POĽSKÉHO 604/4
Dátum narodenia :
15.06.1967
Titul nadobudnutia
54 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
149 KURIAK JÁN ČS.394
Dátum narodenia :
30.07.1969
Titul nadobudnutia
55 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
150 KOČIŠOVÁ ELENA r. KURIAKOVÁ, RADOĽA, č. 260, SR
Dátum narodenia :
09.01.1950
Titul nadobudnutia
194 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 159/07-34/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 KORMANOVÁ KRISTÍNA KNM UL.KUKUČÍNOVA 858
Dátum narodenia :
26.09.1922
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
152 KURIAK JAROSLAV KNM LITOVELSKÁ 607
Dátum narodenia :
22.05.1957
Titul nadobudnutia
39 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 ČANECKÁ JARMILA ŽILINA UL.SMREKOVA ČS.27
Dátum narodenia :
24.03.1962
Titul nadobudnutia
38 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 SVRČKOVÁ OĽGA ČS.29
Dátum narodenia :
03.08.1964
Titul nadobudnutia
39 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 KURIAK MIROSLAV KNM UL.MATICI SLOV.980
Dátum narodenia :
25.05.1969
Titul nadobudnutia
38 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 KURIAKOVÁ ANNA ČS.29
Dátum narodenia :
25.05.1969
Titul nadobudnutia
39 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 SLÁDKOVÁ IRENA ČS.220
Dátum narodenia :
19.10.1931
Titul nadobudnutia
195 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Sládek Adam r. Sládek, 023 36, RADOĽA, č. 258, SR
Dátum narodenia :
23.10.1930
Titul nadobudnutia
195 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 30D 72/2011 - Z 2048/2011 - 12/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 BIROŠÍK MIROSLAV č.221
Dátum narodenia :
14.07.1957
Titul nadobudnutia
49 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 BIROŠÍK VLADIMÍR ČS.221
Informatívny výpis
49 / 115600
13/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.11.1959
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 BIROŠÍK MIROSLAV č.221
Dátum narodenia :
14.07.1957
Titul nadobudnutia
48 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 1822/01-135/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 BIROŠÍK MILAN ČS.293
Dátum narodenia :
27.01.1964
Titul nadobudnutia
48 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 BAČOVÁ MÁRIA ČS.199
Dátum narodenia :
02.10.1957
Titul nadobudnutia
65 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 HOLTANOVÁ BOŽENA OŠKERDA ČS.112
Dátum narodenia :
02.07.1961
Titul nadobudnutia
65 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 KURIAK EMIL, č. 199, SR
Dátum narodenia :
25.03.1968
Titul nadobudnutia
65 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 KURIAKOVÁ EMÍLIA ČS.237
Dátum narodenia :
20.07.1934
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 BRODŇANOVÁ ANNA ČS.287
Dátum narodenia :
15.07.1937
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 HOLEŠOVÁ ROZÁLIA VRANIE 87
Dátum narodenia :
01.01.1940
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 KASÁK MILAN ČS.54
Dátum narodenia :
14.03.1972
Titul nadobudnutia
170 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 DAMAŠKOVÁ IDA POVINA ČS.289
Dátum narodenia :
16.03.1940
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 FUNTEKOVÁ VIERA KNM CLEMENTÍSOVA 1023/6
Dátum narodenia :
25.03.1947
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 KOLIBAČ ŠTEFAN KNM UL.9.MÁJA 1184/19
Dátum narodenia :
18.05.1950
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 VIDROVÁ HELENA ŽILINA-BUDATÍN UL.ZELENÁ 446/9
Informatívny výpis
14/41
113 / 115600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21.02.1957
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 ČURAJOVÁ ANNA R.KOLIBAČOVÁ KNM UL.ČSA ČS.1300
Dátum narodenia :
22.02.1961
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 RAKOVANOVÁ KLÁRA R.KOLIBAČOVÁ ČS.270
Dátum narodenia :
05.09.1942
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 KOŽA CTIBOR ČADCA-ŽAREC UL.BERNOLÁKOVA 2588/1
Dátum narodenia :
01.12.1950
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 KOŽA VLADIMÍR MARTIN-VRÚTKY UL.ČS.BRIGÁDY 3250/27
Dátum narodenia :
04.06.1955
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 KRIVÁČKOVÁ MÁRIA KNM D.POĽSKÉHO 687
Dátum narodenia :
07.09.1952
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 KRIVÁČEK JOZEF KNM D.POĽSKÉHO 687
Dátum narodenia :
03.07.1957
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 Ondrová Maria r. Kriváčková, OŠKERDA, č. 69, SR
Dátum narodenia :
01.09.1960
Titul nadobudnutia
136 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 265/10 - 404/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 Macúšová Jana r. Macúšová, RADOĽA, č. 327, SR
Dátum narodenia :
16.05.1972
Titul nadobudnutia
136 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 545/2009 - 80/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Kriváček Ján r. Kriváček, 023 36, RADOĽA, č. 214, SR
Dátum narodenia :
05.05.1936
Titul nadobudnutia
816 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 10 D 58/2010 - 47/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 DRŠMANOVÁ MÁRIA ČS.187
Dátum narodenia :
29.01.1925
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 MACÚŠ GEJZA OŠKERDA 62
Dátum narodenia :
02.02.1928
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 ŠTEPKOVÁ VLASTA OŠKERDA 105
Dátum narodenia :
06.12.1957
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 VLČKOVÁ IRENA, KVETNÁ 24, TRENČÍN, SR
Informatívny výpis
227 / 115600
15/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
17.01.1959
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 MACÚŠ ZDENO KNM NÁBREŽNÁ 900/32
Dátum narodenia :
23.11.1962
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 JAVORÍKOVÁ JUSTÍNA R.MACÚŠOVÁ ČS.164
Dátum narodenia :
03.08.1934
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 MACÚŠ ALOJZ KNM UL.CLEMENTISOVA č.1038/41
Dátum narodenia :
24.01.1966
Titul nadobudnutia
362 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 1114/01-24/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 MACÚŠOVÁ MARGITA r. VNUKOVÁ, RADOĽA, č. 197, SR
Dátum narodenia :
07.07.1931
Titul nadobudnutia
362 / 115600
UZNESENIE OS V ŽILINE č.21D 226/2005-78/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 DARNAJOVÁ EMÍLIA P.BISKUPICE UL.HORNÁDSKA 5116/10
Dátum narodenia :
11.05.1953
Titul nadobudnutia
181 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 MESTICKÁ MAGDALÉNA R.MACÚŠOVÁ ČS.115
Dátum narodenia :
27.07.1955
Titul nadobudnutia
181 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Zradula Ján r. Zradula, JESENSKÉHO 1234/17, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
16.01.1955
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 14D 22/2009 - 103/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 ĎURIŠ MARCEL Č.289
Dátum narodenia :
07.01.1941
Titul nadobudnutia
34 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Duriš Štefan r. Duriš, 023 36, RADOĽA, č. 202, SR
Dátum narodenia :
25.07.1960
Titul nadobudnutia
35 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 SLÁDKOVÁ MÁRIA KNM JESENSKÉHO 1233/22
Dátum narodenia :
13.02.1955
Titul nadobudnutia
35 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 SUKENÍKOVÁ HELENA R.DURIŠOVÁ RADOĹA ČS.373
Dátum narodenia :
12.10.1956
Titul nadobudnutia
34 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 TARAČKA ALOJZ ČS.60
Dátum narodenia :
21.09.1957
Titul nadobudnutia
680 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 617/02-125/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 KUBALOVÁ ANNA R.MACÚŠOVÁ ČS.377
Informatívny výpis
136 / 115600
136 / 115600
16/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
03.09.1952
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 KUBALOVÁ IRENA ČS.371
20.08.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
201 SAČKOVÁ DARINA, ŠTEFÁNIKOVA 2556, ČADCA, SR
25.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 OZANČINOVÁ JANKA KNM REVOLUČNÁ 1294/14
04.05.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Jantošíková Helena r. Macúšová, STARÁ CESTA 20, RADOĽA, PSČ
023 36, SR
18.11.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 MACÚŠ JOZEF ČS.176
19.08.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
408 / 115600
ROZHODNUTIE OÚ-PPLH č.725/92-HO č.115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 PAVLISOVÁ JOZEFÍNA r. MACÚŠOVÁ, RADOĽA, č. 37, SR
18.02.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
408 / 115600
DOHODA O ODSTÚPENÍ OD DAROVACEJ ZMLUVY č.V 543/08-120/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 MACÁŠKOVÁ MARGITA KNM JESENSKÉHO 11801/21
06.02.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
82 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 ŽÚBOROVÁ ANNA r. VJATROVÁ, STRED 350, ZÁZRIVÁ, SR
03.12.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
81 / 115600
DOHODA O ODSTÚPENÍ OD DAROVACEJ ZMLUVY č.V 543/08-120/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 KÁČERIKOVÁ EMÍLIA R.VJÁTROVÁ ČS.269
26.04.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
82 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 ORIEŠŠÍKOVÁ MÁRIA ČS.332
17.03.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
81 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 VJATER MILAN ČS.269
15.09.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
82 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 ČELKO MILAN, č. 381, SR
02.01.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
68 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 159/2008-180/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 BEŇOVÁ EVA R.MACÚŠOVÁ RAJEC,UL.LIPOVA č.157/6
Informatívny výpis
136 / 115600
17/41
272 / 115600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.09.1966
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 1492/03-9/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
213 MACÚŠOVÁ MARGITA r. KRAJČOVIČOVÁ, HôRKA 104/41, VEĽKÉ
BIELICE-PARTIZÁNSKE, SR
03.01.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.13D 2188/05-168/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 DOLNÍKOVÁ ANNA r. DOLNÍKOVÁ, BARTÓKOVA 1608/16, ŠTÚROVO,
PSČ 943 01, SR
26.08.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 KOLIBAČOVÁ VINCENCIA ČS.132
23.02.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 MACÚŠ FRANTIŠEK ČS. 267
03.12.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 TABAČKOVÁ MÁRIA ČS.205
04.12.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
219 VJATROVÁ VILMA r. MARÚŠOVÁ, RADOĽA 351, SR
17.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
454 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 SIKELOVÁ ADELA R.MARUŠOVÁ ČS.96
11.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 MARUŠ ŠTEFAN OŠKERDA 77
Dátum narodenia :
14.12.1933
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
222 Rakovan Ján r. Rakovan, RADOĽA, č. 137, SR
28.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
680 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 640/07 - 256/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 ZÁHRADNÍKOVÁ ŽOFIA R.RAKOVANOVA CS.333
22.08.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Mičianová Anna r. Červeňová, RADOĽA, č. 203, SR
15.04.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 17D 647/2009 - 243/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
215 MERIAČOVÁ EMÍLIA R.MACÚŠOVÁ ČS.244
20.02.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
544 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 807/2006, VZ 129/07 -188/10
Vlastník
18/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
225 MIČIAN MIROSLAV KNM SLÁDKOVIČOVA 1026/61
Dátum narodenia :
07.03.1959
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 MIČIAN DUŠAN KNM UL.SLÁDKOVIČOVA Č.1232/47D
Dátum narodenia :
15.02.1960
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
227 Mičian Michal r. Mičian, ŠTÚROVA 1303, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Dátum narodenia :
27.12.1984
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 788/2009 - 104/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 MIČIAN MARTIN KYS.N.MESTO UL.CLEMENTISOVA C 1025/9
Dátum narodenia :
14.11.1943
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 ŠČAMBOVÁ IRENA ČS.288
Dátum narodenia :
14.09.1945
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Janigová Mária r. Krkošková, RADOĽA, č. 313, SR
Dátum narodenia :
02.02.1956
Titul nadobudnutia
340 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 545/2009 - 67/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 MACÚŠOVÁ AGNESA R.MICIANOVA CS.115
Dátum narodenia :
21.02.1934
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Mozolová Adela r. Trnková, 023 33, Povina, č. 314, SR
Dátum narodenia :
15.01.1959
Titul nadobudnutia
340 / 115600
KÚPNA ZMLUVA č. V 23/2010 ZO DŇA 23.2.2011 - 43/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 ČUNTALOVÁ IVETA KLÁŠTOR POD ZNIEVOM 591
Dátum narodenia :
04.02.1970
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 MIČIAN PETER SNEŽNICA CS.40
Dátum narodenia :
16.04.1967
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 MIČIAN PAVOL SNEŽNICA ČS.40
Dátum narodenia :
30.04.1975
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 KRIVÁČKOVÁ JOZEFA R.MINARIKOVA ČS.279
Dátum narodenia :
15.01.1928
Titul nadobudnutia
195 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 SUKENIKOVA IRENA R.MINARIKOVA CS.207
Dátum narodenia :
17.05.1931
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
272 / 115600
195 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
19/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
238 MINÁRIK JÁN ČS.380
Dátum narodenia :
12.02.1934
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
239 MINÁRIKOVÁ ŠTEFÁNIA ČS.207
Dátum narodenia :
26.11.1936
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 BIELENÁ ZITA R.MINARIKOVÁ ČS.348
Dátum narodenia :
15.01.1941
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 DUCKÁ EVA ČADCA NÁLEPKOVA 2021
Dátum narodenia :
09.08.1943
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
242 MACAŠKOVÁ MÁRIA R.MINÁRIKOVÁ
Dátum narodenia :
30.05.1948
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
243 MARCOVÁ AGNESA ČS.249
Dátum narodenia :
16.01.1940
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
244 MIČIANOVÁ ŠTEFÁNIA ČS.28
Dátum narodenia :
02.01.1915
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
245 BOJKOVÁ ANNA KNM CLEMENTÍSOVA 1048/13
Dátum narodenia :
25.09.1928
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 ŠULEKOVÁ JOZEFÍNA ČS.123
Dátum narodenia :
26.01.1924
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 OCHODNIČAN STANISLAV KNM UL.SNP ČS.388
Dátum narodenia :
09.06.1943
Titul nadobudnutia
56 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 OCHODNIČAN VLADIMÍR KNM,UL.SLÁDKOVIČOVA ČS.1207/10B
Dátum narodenia :
22.09.1952
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 OCHODNIČAN JÁN ŽILINA B.S.TIMRAVY 14/52
Dátum narodenia :
16.11.1960
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 OCHODNIČAN ŠTEFAN KNM KOLLÁROVA 834/8
Dátum narodenia :
16.02.1936
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
57 / 115600
29 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
20/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
29 / 115600
251 OCHODNIČAN RUDOLF KYSUCKÝ LIESKOVEC 209
22.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
252 REBROŠOVÁ ANNA ČADCA ŠTEFÁNIKOVA 2560/40
30.11.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 KNÝBLOVÁ BERTA R.OCHODNIČANOVÁ ČS.122
19.12.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
28 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
254 CHROBÁKOVÁ EMÍLIA r. ŠEVČÍKOVÁ, 9.MÁJA 1181, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
24.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 2141/05 - 122/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
255 ŽABKOVÁ MERGITA ČS.301
28.10.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1190 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
256 VLČKOVÁ IRENA R.PAKANOVÁ ČS.83
02.01.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1190 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
257 TRNKOVÁ VERONIKA R.PAKANOVA ČS.350
15.08.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1360 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 JELEŇOVÁ ELENA R.FRLÍČKOVÁ STARÁ CESTA ČS.13
29.01.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2040 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 PAKAN MARIAN CS.182
06.08.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 PAKAN ANTON CS.189
07.12.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 Pakán Peter r. Pakán, RADOĽA, č. 388, SR
30.05.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 935/2009 - 257/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
262 PAKAN JOZEF ČS.189
08.02.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 POLKOVÁ BOŽENA ČS.388
07.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
340 / 115600
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
21/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
264 PODMANICKÁ OĽGA R.PAPANOVÁ KNM UL.BELANSKÉHO Č.942/14
Dátum narodenia :
21.09.1933
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 PAPAN JÁN KNM UL.BELANSKÉHO Č.942/14
Dátum narodenia :
04.05.1948
Titul nadobudnutia
1117 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Rišková Mária r. Matúšová, LITOVELSKÁ č.800/29, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
Dátum narodenia :
01.01.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 JANÍKOVÁ JUSTÍNA R.PAPANOVÁ ČS.160
Dátum narodenia :
21.02.1924
Titul nadobudnutia
1554 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 NOROCKÁ ANNA r. KUČOVÁ, Mgr., ŠTÚROVÁ 1211, KYS.N.MESTO, SR
Dátum narodenia :
11.01.1954
Titul nadobudnutia
194 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 4D/1551/2002-137/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 PAPÁN ŠTEFAN ČS.283
Dátum narodenia :
30.05.1936
Titul nadobudnutia
454 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 VNUKOVÁ MÁRIA ČS.232
Dátum narodenia :
17.09.1938
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
274 PAPÁN JÁN ČS.158
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Vlastník
453 / 115600
08.02.1955
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 VAROŠOVÁ VIERA OŠKERDA 61
Dátum narodenia :
05.05.1951
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 PAPÁN JAROSLAV ČS.75
Dátum narodenia :
11.03.1949
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
97 / 173400
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 10/2008-158/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 JANČAŘÍKOVÁ VIERA MGR.STARÁ BYSTRICA Č.450
Dátum narodenia :
29.01.1954
Titul nadobudnutia
196 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 366/03-37/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 JURČÍKOVÁ MARGITA R.PAPANOVÁ ČS. 5
Dátum narodenia :
12.01.1922
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
ŽIADOSŤ O DOPLNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - 52/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 PAPÁNOVÁ KRISTÍNA R.CHUDIAKOVÁ KNM UL.LITOVELSKA Č.609/9
Dátum narodenia :
15.07.1927
Titul nadobudnutia
1117 / 115600
1077 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
22/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
277 PAPÁN MIROSLAV ČS.75
Dátum narodenia :
09.02.1953
Titul nadobudnutia
1077 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
278 Bačová Erika r. Papánová, Bc., HLAVNÁ 126/34, VECHEC, SR
Dátum narodenia :
04.08.1969
Titul nadobudnutia
76 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 23D 161/2010 - 121/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
279 ŠVEHILOVÁ SERAFÍNA BRATISLAVA DOBROVSKÁ 6
Dátum narodenia :
04.01.1940
Titul nadobudnutia
75 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
280 PAVELEKOVÁ OTÍLIA KNM LIPOVA 868/1
Dátum narodenia :
10.03.1943
Titul nadobudnutia
76 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
281 Strapcová Anastázia r. Papánová, BARTOŠKOVA 122/5, BRATISLAVA NOVÉ MESTO, PSČ 831 01, SR
Dátum narodenia :
20.11.1945
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
282 SIHELNÍKOVÁ KATARÍNA KNM MURGAŠOVA 614/9
Dátum narodenia :
20.12.1948
Titul nadobudnutia
76 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
283 Papánová Drahomíra r. Papánová, Veľká Hradná 34, Svinná, PSČ 913
24, SR
Dátum narodenia :
25.04.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
38 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 608/01-87/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
285 MACUŠ GABRIEL ŽILINA TIMRAVY 12
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
37 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
286 MACÚŠ ŠIMON Č.7
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Vlastník
38 / 115600
05.12.1953
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
287 KAPLIKOVA VILMA R.MACUSOVA CS.7
Dátum narodenia :
29.03.1962
Titul nadobudnutia
38 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 384/02-74/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
288 BEREŠÍKOVÁ JUSTÍNA R.MACUSOVA UL.M.NESPORU CS.1205/2 KNM
Dátum narodenia :
11.07.1958
Titul nadobudnutia
37 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
289 KAPLÍKOVÁ VILMA R.MACUŠOVA ČS.7
Informatívny výpis
75 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Žiadosť o zmenu adresy a rodného čísla - R 283/2012 - 189/12
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
284 MACÚŠ PETER ČS.266
Dátum narodenia :
20.06.1970
Titul nadobudnutia
75 / 115600
38 / 115600
23/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29.03.1962
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
290 PRIEVOZNÍK JOZEF ČS.384
Dátum narodenia :
27.12.1972
Titul nadobudnutia
15 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 PRIEVOZNÍKOVÁ LENKA ČS.384
Dátum narodenia :
10.02.1976
Titul nadobudnutia
14 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 PRIEVOZNÍK PAVOL ČS.384
Dátum narodenia :
16.11.1977
Titul nadobudnutia
14 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 PRIEVOZNÍKOVÁ VIERA ČS.384
Dátum narodenia :
12.06.1989
Titul nadobudnutia
14 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Šustek Ján r. Šustek, RADOĽA, č. 6, SR
Dátum narodenia :
18.01.1977
Titul nadobudnutia
1 / 680
DAROVACIA ZMLUVA Č. V 2203/2009 ZO DŇA 5. 05. 2010 - 142/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 PRIEVOZNÍK MILAN ČS.196
Dátum narodenia :
10.05.1956
Titul nadobudnutia
113 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 PAKANCOVÁ MÁRIA R.PRIEVOZNIKOVA Č.196
Dátum narodenia :
13.08.1965
Titul nadobudnutia
114 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 ANDEL PAVOL r. ANDEL, RADOĽA, č. 173, SR
Dátum narodenia :
05.06.1959
Titul nadobudnutia
194 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 568/05-38/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 ŠVÁŇA JAKUB OŠKERDA 75
Dátum narodenia :
30.04.1924
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 ŠKOLNÍKOVÁ VILMA ČS.251
Dátum narodenia :
18.08.1932
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 HARCEKOVÁ MARGITA ČS.337
Dátum narodenia :
19.07.1935
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
303 MIČIANOVÁ ADELA, č. 243, SR
Dátum narodenia :
09.06.1937
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 ŠVÁŇA SLAVOMÍR KNM KEMENCE 1176/E
Informatívny výpis
211 / 115600
24/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
03.10.1954
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 ANDELOVÁ EVA R.ŠVAŇOÁ ČS. 331
Dátum narodenia :
20.09.1956
Titul nadobudnutia
211 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 SIDOROVÁ ŠTEFÁNIA ČS.211
Dátum narodenia :
06.10.1931
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 PAŽITKOVÁ VERONA ŽILINA NOVOMESTSKÉHO 9/1670
Dátum narodenia :
10.12.1921
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Švaňa Ján r. Švaňa, ING., ZÁDUBNIE-ŽILINA, č. 124, SR
Dátum narodenia :
09.11.1963
Titul nadobudnutia
68 / 115600
DAROVACIA ZMLUVA Č. V 226/2009 ZO DŇA 15.03.2010 - 98/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 DROŠTINOVÁ BERNARDÍNA R.ŠVAŇOVÁ ČS. 365
Dátum narodenia :
24.08.1953
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 MATEJKOVÁ BOŽENA ŽILINA-OVSENÁ 16
Dátum narodenia :
17.01.1956
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 JANÍKOVÁ MÁRIA R.ŠVAŇOVÁ KNM UL.NEŠPOROVA 1186/19
Dátum narodenia :
11.12.1957
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 ŠVAŇA JÁN r. ŠVAŇA, ING., ZÁDUBNIE-ŽILINA, č. 124, SR
Dátum narodenia :
09.11.1963
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 SVRČEK JAROSLAV čs.188
Dátum narodenia :
23.03.1966
Titul nadobudnutia
906 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 320/02-90/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 TICHÁ ANNA r. TRNKOVÁ, č. 324, SR
Dátum narodenia :
27.05.1951
Titul nadobudnutia
907 / 231200
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 145/2008-164/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 SVRČEK MIROSLAV ČS. 53
Dátum narodenia :
21.02.1953
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
316 SVRČEK JÁN ČS.53
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Vlastník
454 / 115600
12.01.1961
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 SVRČEK ANTON BRATISLAVA-MUŠKÁTOVÁ 32
Informatívny výpis
68 / 115600
25/41
544 / 115600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
17.01.1926
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 Polepšeková Iveta r. Svrčková, ŠTÚROVA 2591/69, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 04, SR
19.05.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 968/09 - 215/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 FRANKOVÁ MÁRIA KNM UL.SLADKOVICOVA C.991
09.04.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 VLČKOVÁ DARINA KNM UL.HALKOVA C.1070
17.08.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 SVRČEK PETER KNM SLÁDKOVIČOVA 1222
09.12.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Andel Peter r. Andel, RADOĽA, č. 40, SR
20.11.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
544 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 15D 411/2009 -131/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 JAŠOVÁ VINCENCIA ČS.318
19.10.1920
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Kriváček Milan r. Kriváček, RADOĽA, č. 214, SR
18.10.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
544 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Ć. 30D 788/2009 -167/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 SVRČEKOVÁ JOZEFÍNA R.MIČIANOVÁ ČS.140
23.05.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
326 SVRČEK JOZEF
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
454 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č.D 1346/00-20/02
Vlastník
453 / 115600
18.03.1936
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 SVRČEK STANISLAV KNM CLEMENTISOVA 1033/15
13.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 LACKOVÁ PAVLA DOLNÝ VADIČOV 10
16.06.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 TOMAŠCOVÁ IDA ČS.280
22.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
226 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 MACÚŠOVÁ ELENA ČS.20
Informatívny výpis
136 / 115600
227 / 115600
26/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.12.1930
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 SVRČEK VIKTOR ČS.52
Dátum narodenia :
22.09.1951
Titul nadobudnutia
228 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 SVRČEK STANISLAV KNM CLEMENTISOVA 1025/30
Dátum narodenia :
02.02.1976
Titul nadobudnutia
227 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 BIELIKOVÁ MÁRIA r. SVRČKOVÁ, s.č. 58, RADOĽA, SR
Dátum narodenia :
15.08.1938
Titul nadobudnutia
680 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 120/04-29/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 SLÁVIKOVÁ JANA R.ONDRUŠOVÁ KNM UL.SLÁDKOVIČOVA č.1207
Dátum narodenia :
24.08.1961
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 732/03-65/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 KONUŠÍKOVA HELENA KNM LITOVELSKÁ 805/1
Dátum narodenia :
10.12.1965
Titul nadobudnutia
194 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 KRIVÁČKOVÁ DARINA ČS.389
Dátum narodenia :
27.01.1952
Titul nadobudnutia
195 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 GARDLOVá LENKA KNM CLEMENTÍSOVA 1035/71
Dátum narodenia :
08.03.1968
Titul nadobudnutia
97 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 SVRČEK JÁN KNM CLEMENTISOVA 1035/71
Dátum narodenia :
21.07.1971
Titul nadobudnutia
97 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 KRIVÁČEKOVÁ DARINA R.SVRČKOVÁ ČS. 159
Dátum narodenia :
27.01.1952
Titul nadobudnutia
1 / 680
UZNESENIE OS V ČADCI č.D 171/02-64/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 SVRČEK ONDREJ ČS.112
Dátum narodenia :
26.12.1919
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 PAKANOVÁ ŠTEFÁNIA ČS.83
Dátum narodenia :
22.07.1928
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 SVRČEK ERVÍN ČS.226
Dátum narodenia :
28.03.1935
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Rapaňová Iveta r. Šidlová, DUBIE 38, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SR
Informatívny výpis
97 / 115600
27/41
272 / 115600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
08.03.1968
DAROVACIA ZMLUVA Ć. V 687/10 ZO 7.6.2010 -170/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 SVRČEK JURAJ ČS. 307
Dátum narodenia :
22.04.1943
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 KUKUČÍKOVÁ ANNA r. ŠMEHYLOVÁ, č. 134, SR
Dátum narodenia :
15.02.1955
Titul nadobudnutia
97 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 160/2007-148/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
346 KOČIŠOVÁ ELENA r. KURIAKOVÁ, s.č. 260, RADOĽA, SR
Dátum narodenia :
09.01.1950
Titul nadobudnutia
97 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.9D 404/04-102/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
347 SVRČEK ĽUDOVÍT ČS.209
Dátum narodenia :
05.03.1925
Titul nadobudnutia
97 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 SVRČEK JOZEF ČS.262
Dátum narodenia :
01.05.1937
Titul nadobudnutia
259 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 Svrčková Vladimíra r. Svrčková, 023 36, Radoľa, č. 405, SR
Dátum narodenia :
19.04.1976
Titul nadobudnutia
259 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 4D 35/2011 - Z 408/2012 - 51/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 SVRČEK VÁCLAV ČS.163
Dátum narodenia :
15.07.1945
Titul nadobudnutia
259 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 SVRČKOVÁ OĽGA R.HRUBÁ č.252
Dátum narodenia :
25.05.1944
Titul nadobudnutia
20 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 280/02-115/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 BIRKUSOVÁ OĽGA R.SVRČKOVÁ KNM KAMENCE Č.1171/93
Dátum narodenia :
10.09.1946
Titul nadobudnutia
20 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 Gáletová Štefánia r. Svrčková, Na Drienok 461/4, Mošovce, PSČ 038 21,
SR
Dátum narodenia :
24.03.1957
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 DÁVIDOVÁ BOŽENA R.SVRČKOVÁ MARTIN UL.HOLLÉHO Č.3837/64
Dátum narodenia :
24.05.1944
Titul nadobudnutia
19 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 ANDEL JOZEF HORNÝ VADIČOV 433
Informatívny výpis
19 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 SVRČEK ALOJZ KNM UL.SLÁDKOVIČOVA Č.1222
Dátum narodenia :
31.05.1950
Titul nadobudnutia
19 / 115600
33 / 115600
28/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
27.01.1960
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 33/01-67/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 SÝKOROVÁ EVA r. ŠULAJOVÁ, JESENSKÉHO 340, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, SR
19.10.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 1080/05 - 129/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 SÝKORA JAROSLAV KNM M.SLOVENSKÉJ 971
29.01.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
33 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 KUBÍKOVÁ ELENA ZEMIANSKE PODHORIE 193
11.11.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
396 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 SIDOR JOZEF ČS.211
21.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
397 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 1035/03-132/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Sidorová Paulina r. Kasáková, 023 36, RADOĽA, č. 242, SR
01.05.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
397 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 857/2010 - 114/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 SIDOR ŠTEFAN KNM MURGAŠOVA 1106/19
25.04.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
57 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
363 SIDOR KAROL, č. 178, SR
03.06.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
57 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 SIDOR KAROL ING.ČS.178
03.06.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
56 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 ŠČAMBA ALBÍN ČS.263
03.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
55 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 ŠČAMBA MIROSLAV ČS.288
22.04.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
55 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
367 ŠČAMBA MILAN Č.335
03.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
54 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 ŠČAMBA PAVOL KNM UL.ČSA Č.1300/11
20.01.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
54 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 MARTIČEKOVÁ ANNA R.ŠČAMBOVÁ ČS.45
Informatívny výpis
32 / 115600
54 / 115600
29/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30.10.1960
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 ŠČAMBA IGNÁC ING. ČS.339
Dátum narodenia :
10.06.1925
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 BENDOVÁ KAMILA r. ŠUSTEKOVÁ, č. 143, SR
Dátum narodenia :
24.07.1955
Titul nadobudnutia
272 / 115600
UZNESENIE OS č.21D 567/05-48/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 SVRČKOVÁ MÁRIA r. ŠČAMBOVÁ, č. 168, SR
Dátum narodenia :
03.12.1921
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
373 MIČIANOVÁ IRENA ČS.174
Dátum narodenia :
16.07.1908
Titul nadobudnutia
272 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Ščamba Ján r. Ščamba, Ing., REVOLUČNÁ 2819/17, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 04, SR
Dátum narodenia :
10.02.1978
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 211/10 - 269/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 TKAČIKOVÁ VERONIKA R.ŠČAMBOVÁ ČS.323
Dátum narodenia :
05.05.1943
Titul nadobudnutia
680 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 TICHÝ JOZEF ČS.153
Dátum narodenia :
12.12.1928
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Šofranková Elena r. Tichá, 02336, Radoľa, č. 297, SR
Dátum narodenia :
17.02.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
ŽIADOSŤ O OPRAVU PRIEZVISKA A ADRESY - R 154/12 - 98/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 TICHÝ MIROSLAV ČS.121
Dátum narodenia :
06.03.1944
Titul nadobudnutia
544 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 ŠURINOVÁ EMÍLIA, č. 298, SR
Dátum narodenia :
21.07.1937
Titul nadobudnutia
2312 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 ŠČAMBOVÁ DARINA ČS.353
Dátum narodenia :
29.04.1956
Titul nadobudnutia
453 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 ČELKOVÁ EMÍLIA R.TICHÁ
Dátum narodenia :
03.05.1934
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
680 / 115600
454 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Vlastník
30/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
227 / 115600
382 ŠULEKOVÁ MÁRIA ČS.150
15.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 RAKOVAN JAROSLAV KYSUCKE NOVE MESTO NESPOROVA
C.1205/14
08.08.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 TICHÝ JÁN KNM UL.ČSA č.1306/68
07.11.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 1496/02-154/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 KORMANOVÁ MÁRIA r. KUKUČÍKOVÁ, FATRANSKÁ 2/3100, ŽILINA,
SR
03.01.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
272 / 115600
OSCEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 977/2006-122/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
387 ZÁVODSKÁ ANNA ŽILINA JAVOROVA 8
10.01.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 SEDLIAKOVÁ VILMA SNEŽNICA 55
12.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 LUŠŇÁKOVÁ MÁRIA SNEŽNICA 178
30.05.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 TICHÝ JÁN BEĽANY 95
22.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 VLČEK JAROSLAV r. VLČEK, s.č. 83, RADOĽA, SR
01.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
340 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 11/04-35/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 TICHÝ VLADIMÍR ČS.68
19.04.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Šusteková Kristína r. Švaňová, 023 36, RADOĽA, č. 352, SR
31.10.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 340
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č. 15D 912/2010 -164/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 JANTOŠÍKOVÁ BOŽENA R.PRAŽENKOVÁ ČS.277
25.08.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
272 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 439/08 - 156/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
386 GAJDOŠÍKOVÁ MÁRIA r. KAŠÍKOVÁ, RADOĽA, č. 186, SR
10.12.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
226 / 115600
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
31/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 GOLISOVÁ IVETA ŽILINA DADAJOVÁ 5
Dátum narodenia :
26.06.1961
Titul nadobudnutia
68 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 TRNKA ĹUBOMÍR ČS. 10
Dátum narodenia :
19.02.1970
Titul nadobudnutia
46 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 TRNKA TIBOR ČS. 10
Dátum narodenia :
11.01.1971
Titul nadobudnutia
45 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
398 TRNKOVÁ ZUZANA ČS.10
Dátum narodenia :
05.09.1974
Titul nadobudnutia
45 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 POVAŽANOVÁ VLASTA R.TRNKOVÁ ČS.10
Dátum narodenia :
15.05.1950
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 TRNKA DUŠAN KNM SLÁDKOVIČOVA 1206
Dátum narodenia :
16.05.1953
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
401 MARUŠOVÁ KATARÍNA R.ŽABKOVÁ ČS. 9
Dátum narodenia :
05.11.1921
Titul nadobudnutia
1360 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 TRNKA JOZEF KNM MURGAŠOVA 612
Dátum narodenia :
15.05.1950
Titul nadobudnutia
136 / 115600
ROZHODNUTIE PPLH Č.725/92-HO 115/97-KR Z 1.6.1999-30/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 SVRČKOVÁ OĽGA R.HRUBÁ č.252
Dátum narodenia :
25.05.1944
Titul nadobudnutia
1 / 2720
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č.D 388/00-22/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
404 KALUŽNÁ ANASTÁZIA R.HRUBÁ ŽILINA UL.DOBŠINSKÉHO č.1615/9
Dátum narodenia :
22.10.1950
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č.D 388/00-22/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
405 LADOVÁ JARMILA R.HRUBÁ ŽILINA UL.ZVOLENÁ č.11
Dátum narodenia :
25.01.1956
Titul nadobudnutia
1 / 680
UZNESENIE OS V ČADCI č.171/02-64/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
407 KONUŠÍKOVA ELENA KNM LITOVELSKÁ 805/1
Dátum narodenia :
10.12.1965
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2720
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č.D 388/00-22/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
406 ONDRUŠOVÁ VIERA R.SVRČKOVÁ č.281
Dátum narodenia :
14.03.1938
Titul nadobudnutia
1 / 2720
1 / 680
UZNESENIE OS V ČADCI č.D 171/02-64/04
32/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
408 GARDLOVÁ LENKA KNM CLEMENTÍSOVA 1035/71
08.03.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2040
UZNESENIE OS V ČADCI č.D 171/02-64/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
409 SVRČEK JÁN ČR - PRAHA 9, ŠPITÁLSKA
21.07.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2040
UZNESENIE OS V ČADCI č.D 171/02-64/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
410 ŠTYCHOVÁ DÁŠA R.SVRČKOVÁ ČR - ROKYCANY, STRAŠICE 7/2
31.01.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
UZNESENIE OS V ČADCI č.D 171/02-64/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
411 ONDRUŠ LADISLAV č.281
25.07.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
97 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.D 732/03-65/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
412 ŠUSTEK LADISLAV CS.317
21.06.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 340
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 1646/02-83/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
413 PAVLUSÍKOVA JARMILA R.ŠUSTEKOVÁ ČS.93
14.12.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 170
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.4D 1646/02-83/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
414 OTČENÁŠOVÁ ANNA r. BEREŠÍKOVÁ, ING., č. 245, SR
26.07.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
340 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 41/2008-100/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
415 ČERNÁ KATARÍNA r. KUČOVÁ, MUDr., HÁJNIKY 7, SVÄTÝ JUR, SR
19.07.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
907 / 231200
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.21D 145/2008-164/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 Čelková Zdena r. Valčuhová, ŠTÚROVA 1304/32, KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO, PSČ 024 04, SR
24.09.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
68 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 159/2008-180/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 ZACHEROVÁ VIERA r. ČELKOVÁ, CLEMENTISOVÁ 1031/4,
KYS.N.MESTO, SR
Dátum narodenia :
10.04.1968
Informatívny výpis
68 / 115600
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 30D 747/10 - 62/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 ČELKO ŠTEFAN r. ČELKO, HORNÝ VADIČOV, č. 415, SR
21.05.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
97 / 173400
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 10/2008-158/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
417 TRNKA JÁN r. TRNKA, č. 149, SR
22.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
97 / 173400
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 10/2008-158/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
416 KUČA JOZEF r. KUČA, Mgr., PALKOVIČOVA 18/A, BRATISLAVA, SR
10.02.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2040
33/41
68 / 115600
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10.04.1968
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE č.30D 159/2008-180/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 Králiková Anna r. Súkeniková, č. 373, SR
Dátum narodenia :
01.08.1950
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE ObPÚ ČADCA č.j. 2010/00028-002/11/KNM -176/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
422 Janíková Mária r. Súkeníková, RADOĽA, č. 368, SR
Dátum narodenia :
10.09.1958
Titul nadobudnutia
340 / 115600
ROZHODNUTIE ObPÚ ČADCA č.j. 2010/00028-002/11/KNM -176/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
423 Vančáková Andrea r. Kultanová, RADOĽA, č. 311, SR
Dátum narodenia :
01.02.1977
Titul nadobudnutia
453 / 231200
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE Č. 21D 83/10 - 209/10
Účastník právneho vzťahu:
Správca
424 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817
15, Slovenská republika
IČO :
/
K vlastníkovi č. 16,32,52,81,83,92,115,126,154,162,263 je správa k všetkým nehnuteľnostiam
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
425 Bobáňová Viera r. ONDRAŠKOVÁ, HURBANOVA 2600, Kysucké Nové
Mesto, PSČ 024 04, SR
Dátum narodenia :
17.09.1939
Titul nadobudnutia
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 230/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
426 Bačová Emília r. ONDRAŠKOVÁ, 023 31, Rudina, č. 324, SR
Dátum narodenia :
14.09.1949
Titul nadobudnutia
1661 / 1156000
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 230/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 Ondrašek Jozef r. Ondrášek, Matice Slovenskej 980/8, Kysucké Nové
Mesto, PSČ 024 01, SR
Dátum narodenia :
23.11.1952
Titul nadobudnutia
1661 / 1156000
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 230/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 ONDRAŠEK Ivan r. ONDRAŠEK, 023 36, Radoľa, č. 102, SR
Dátum narodenia :
26.12.1940
Titul nadobudnutia
1661 / 1156000
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 230/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
428 ONDRAŠEK VLADISLAV r. ONDRAŠEK, 023 36, RADOĽA, č. 87, SR
Dátum narodenia :
01.03.1964
Titul nadobudnutia
1661 / 1156000
151 / 231200
UZNESENIEč. 21 D 646/2010 - 230/11
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
97 JUDr. PAVEL HALÁS , SÚDNY EXEKÚTOR BRATISLAVA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 11365/09 PRE POVINÉHO : KRIVÁČEK JOZEF ( 24.9.1954 ) NA PODIEL 42/115600 56/12
111 JUDr. Mgr. VLADIMÍR ZACHAR ,SÚDNY EXEKÚTOR RUŽOMBEROK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č. EX 609/03 PRE POVINNÉHO : MILAN KOCÚR
(15.11.1972) NA PARCELU KNC 2318/2 NA PODIEL 23/115600 - 254/11
Iné údaje:
1
2
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
34/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
35/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
36/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
37/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
198
199
200
201
202
203
204
205
206
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
38/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
39/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Informatívny výpis
40/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
421
422
424
425
426
427
428
429
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
K vlastníkovi č. 16,32,52,81,83,92,115,126,154,162,263 je správa k všetkým nehnuteľnostiam
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
URBÁRSKY MAJETOK
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
41/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
03.11.2012
Download

153,5 kB