Splnomocnenie na zastupovanie
Podpísaný (meno a priezvisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . rodné číslo
. . . . . . . . . . bytom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
splnomocňujem (meno a priezvisko) . . . . . . . . . . . . . . . dátum
narodenia . . . . . . . . . . vo veci zastupovania pri hlasovaní a diskusii
na zhromaždení Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves konaného v Hornej Vsi
dňa 19.4.2015.
V
. . . . . . . . . . . . . dňa ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis
Prosím prineste si občiansky preukaz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Splnomocnenie na prevzatie výnosu za r. 2014
Podpísaný (meno a priezvisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . rodné číslo
. . . . . . . . . . bytom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
splnomocňujem (meno a priezvisko) . . . . . . . . . . . . . . . dátum
narodenia . . . . . . . . . . vo veci prevzatia výnosu za r. 2014 od
Urbárskeho spolku p.s. Horná Ves.
V
. . . . . . . . . . . . .
dňa . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis
Prosím prineste si občiansky preukaz. Splnomocnenie - podľa programu, čo sme kúpili
Urbársky spolok pozemkové spoločenstvo Horná Ves, Horná Ves 33 , 972 48 Horná Ves
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:
splnomocňujem:
ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbársky spolok pozemkové spoločenstvo Horná Ves
trvale bytom: 29, 972 48 Horná Ves, SR,
so spoluvlastníckym podielom: 292 874,53 m2 / 21,0510 hlasov / 0,00 podielov,
Toto splnomocnenie vydávam:
- jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa 18.1.2014
- na dobu určitú do:..............
- na dobu neurčitú:..............
Dňa: ...................................... V ............................................
...................................................... ............................................
Podpis podielnika Podpis splmomocneného zástupcu
- Výbor pozemkového spoločenstva v zastúpení predsedu
- Inú osobu:
Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
- k zastupovaniu na Valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva:Urbársky spolok pozemkové
spoločenstvo Horná Ves
- na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
- na preberanie podielov (len fyzickú osobu)
Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu spoločenstva
Urbársky spolok pozemkové spoločenstvo Horná Ves
Horná Ves 33 , 972 48 Horná Ves
alebo doručiť splmomocnenému.
Informácie na:
Urbársky spolok pozemkové spoločenstvo Horná Ves
Mgr. Ivan Dvorský , tel.: 0907 72 78 89 , e-mail: [email protected]
* Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení. Predseda
Podpredseda
Mgr. Ivan Dvorský
Mgr. Jozef Cerovský
0907 / 727 889
0907 / 754 795
Download

Splnomocnenie na zastupovanie