Výbor Urbáru - pozemkového spoločenstva Lazany so sídlom v Lazanoch
v súlade s § 31 ods.5 zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách
zvoláva
riadne zasadnutie zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2015 / sobota / o 15 00 hod. v sále kultúrneho domu Lazanoch.
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice
voľba volebnej a mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie o počte prítomných.
4. Správa o činnosti výboru
5. Správa o hospodárení a návrh na schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2014
6. Správa o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2015
7. Správa o činnosti dozornej rady
8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
9. Voľba orgánov spoločenstva
10. Rôzne a diskusia
11. Občerstvenie a záver
Prezentácia účastníkov je od 13 30 hod. v mieste konania zhromaždenia.
Účasť podielnikov alebo ich splnomocnencov je vítaná nakoľko spoločenstvo je povinné
uskutočniť voľbu výboru a dozornej rady.
Účastníci VZ sa preukážu pozvánkou. V prípade, že sa nezúčastníte na VZ môžete sa nechať
zastupovať v zmysle čl. V bodu 3 Stanov. Splnomocnenec sa preukáže splnomocnením, ktoré odovzdá pri
registrácií prítomných podielnikov. Môžete sa nechať zastupovať aj členom výboru spoločenstva:
Alfonz Oboňa, Školská 437/41, 972 11 Lazany alebo členom DR.
Vyplnené splnomocnenie prosíme zaslať na uvedenú adresu.
Náklady spojené s účasťou na zhromaždení si hradí každý účastník sám.
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
SPLNOMOCNENIE
Vlastník - podielnik /dole podpísaný/ spoločnej nehnuteľnosti Urbár – pozemkové spoločenstvo Lazany,
Priezvisko, meno, titl. : ....................................................................
Trvalé bydlisko
: ....................................................................
splnomocňujem svojím podpisom pána - pani
Priezvisko, meno, titl. : ....................................................................
Trvalé bydlisko
: ....................................................................
aby sa ako môj zástupca zúčastnil /a / na zhromaždení vlastníkov spol. nehnuteľnosti, ktoré
sa bude konať dňa 21.3.2015 v KD Lazany a hlasoval /a / za mňa o jednotlivých bodoch
programu. Toto splnomocnenie stráca platnosť po ukončení zhromaždenia.
V ............................... dňa ...........................
.......................................................
Podpis /vlastníka-podielnika /
Download

Pozvánka a splnomocnenie na stiahnutie. - Urbár