PLNÁ MOC
Ja, dolu podpísaný
(meno, priezvisko)..........................................................................., nar. ...................................,
bytom ..........................................................................................................................................,
týmto splnomocňujem
(meno, priezvisko)..........................................................................., nar. ...................................,
bytom ..........................................................................................................................................,
k zastupovaniu mojej osoby
v exekučných konaniach vedených súdnym exekútorom JUDr. Petrom Klimentom, pod sp.zn:
• EX ........................./......................
• EX ........................./......................
• EX ........................./......................
• EX ........................./......................
Na základe tejto plnej moci je splnomocnenec oprávnený v mojom zastúpení samostatne
konať všetky právne úkony.
V ..................................., dňa ........................
................................................................
(vlastnoručný podpis splnomocniteľa)
Túto plnú moc prijímam
................................................................
(vlastnoručný podpis splnomocnenca)
Download

PLNÁ MOC