Splnomocnenie
na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva: Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s.,
Opatová, 935 25 Nová Dedina, IČO: 31873359, DIČ: 2021030528
Údaje podielnika:
Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………
Dátum narodenia: ……………………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………….
Dolupodpísaný podielnik týmto splnomocňujem:
 Výbor pozemkového spoločenstva, v zastúpení predsedu *
 Inú osobu *
Meno: ……………………………………………………….
Dátum narodenia: ……………………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………
k zastupovaniu na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva
Toto splnomocnenie vydávam jednorázovo na valné zhromaždenie, konané dňa ………………….
Dňa: ………………………….
…………………………………………..
podpis podielnika
Miesto: …………………………………….
…………………………………………..
podpis splnomocneného zástupcu
* Nehodiace sa prečiarknite.
Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu spoločenstva: Združenie účastinárov a
urbaristov Opatová, p.s., Opatová, 935 25 Nová Dedina alebo doručiť splnomocnenému.
Informácie: www.urbaropatova.sk, [email protected], 0918 906 054
Na jednorázový účel nemusí byť podpis na tomto splnomocnení úradne overený. Splnomocnenie je možné
kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) písomne upovedomí poz. spoločenstvo, inak
spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.
Download

Splnomocnenie