.......................................................................................................................................................
(Titul, meno, priezvisko, bydlisko zákonného zástupcu)
ZŠ s MŠ,
Školská ulica 243/1
018 64 Košeca
Vec:
Žiadosť o oslobodenie od povinných predmetov
Dolu podpísaný rodič ako zákonný zástupca dieťaťa žiadam riaditeľa Základnej školy
s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca o
a) čiastočné oslobodenie od štúdia povinných predmetov: SVET PRÁCE a TECHNIKA*
b) úplné oslobodenie od štúdia povinných predmetov: SVET PRÁCE a TECHNIKA*
svojho ( svojej) syna (dcéry) ........................................................................................................
žiaka (žiačky) triedy ............................................v školskom roku .............................................
na základe priloženého odporučenia lekára.
V ................................. dňa ...........................
.......................................................
podpis zákonného zástupcu
*Nehodiace sa prečiarknite
Príloha : odporúčanie lekára
Download

Žiadosť o oslobodenie od povinných predmetov