Zákonný zástupca: .................................................................... tel. kontakt: ........................................
Adresa trvalého bydliska: .........................................................................................................................
Riaditeľstvo ZŠ Stupava
PhDr. Bohdana Cibuľová
Školská 2
900 31 Stupava
ŽIADOSŤ O ŠKOLSKÉ ZAČLENENIE (ŠKOLSKÚ INTEGRÁCIU )
Podpísaný zákonný zástupca žiadam o školské začlenenie môjho dieťaťa:
Meno a priezvisko žiaka:
........................................................................................................................
Dátum narodenia:
..........................................................
Navštevuje v škol. roku:
........................... triedu: ...............
Dôvodom mojej žiadosti sú odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga, ktoré prikladám.
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.
Stupava .........................................
..................................................................
podpis
PRÍLOHA:
1. Návrh odporúčania špeciálneho pedagóga
2. Vyjadrenie CPPaP
3. Informovaný súhlas zákonného zástupcu
* Nehodiace sa prečiarknite
Download

ŽIADOSŤ O ŠKOLSKÉ ZAČLENENIE (ŠKOLSKÚ INTEGRÁCIU )