Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava II
Obec: BA-m.č. RUŽINOV
Katastrálne územie: Ružinov
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 14.09.2014
Čas vyhotovenia:
14:12:17
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7137
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Výmera v m2 Druh pozemku
13 Zastavané plochy a
16
1
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2691/ 18 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2941.
2691/ 19
210 Záhrady
4
1
2691/ 20
6 Zastavané plochy a
16
1
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2691/ 20 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2941.
2691/ 21
370 Záhrady
4
1
3222/ 5
227 Zastavané plochy a
22
1
nádvoria
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)
Parcelné číslo
2691/ 18
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Buocik Ján r. Buocik, Mgr. a Monika Buociková r. Cvengrošová,
PharmDr., Vrakunská cesta 5916/4, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Dátum narodenia :
27.03.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1/1
22.06.1978
Kúpna zmluva V-4572/10 zo dňa 09.03.2010
Zámenná zmluva podľa V-21735/11 zo dňa 26.08.2011
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1 Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 na pozemok
parc. č. 2691/21, podľa V-28283/11 zo dňa 18.11.2011
Iné údaje:
Zápis GP č.2/11
Zápis GP č. 44/11
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
1/1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
11.09.2014
Download

Slivková pozemok List vlastníctva