Urbársky spolok p.s. Horná Ves
972 48 HORNÁ VES č. 33
Vec:
Pozvánka
Urbársky spolok p.s. Horná Ves (okres Prievidza), Vás pozýva na
zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 19.4.2015 (nedeľa) v kultúrnom dome
v Hornej Vsi s prezentáciou účastníkov začína o 14:00 hod. Začiatok schôdze
s nasledovným programom je o 15:00 hod.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvorenie. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2014
Správa o hospodárení za rok 2014, schválenie ročnej účtovnej uzávierky
Správa dozornej rady za rok 2014
Návrh na rozdelenie zisku
Plán činnosti a hospodárenia na ďalšie obdobie, vyčlenenie prostriedkov
Návrh na doplnenie zmluvy a stanov
Určenie a schválenie cien dreva pre členov spoločenstva na ďalšie
obdobie /odobratie drevnej hmoty podľa druhu, miesta, podmienky/
9. Doplňujúce voľby výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva
10. Návrh na výšku a spôsob odmeňovania členov výboru a dozornej rady
11. Územný plán obce (informácie, zmeny...)
12. Elektrifikačná sústava 2x 400kV, Ing. Zásadová a spol. Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
13.
14.
15.
16.
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver
Vyplatenie výnosov za rok 2014
Prineste si prosím občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.
V prípade, že sa nemôžete na valné zhromaždenie dostaviť osobne, delegujte
niekoho, kto Vás bude zastupovať pri hlasovaní a diskusii (vyplňte priložené
splnomocnenie – časť 1.) - aby Váš hlas neprepadol. Splnomocnenie (2. časť na
priloženom tlačive) Vám zároveň umožňuje poveriť niekoho, za účelom prevzatia
Vášho výnosu.
S pozdravom
V Hornej Vsi 16.3.2015
Mgr. Ivan Dvorský
predseda Urbárskeho
spolku
Adresa na doručovanie: U r b á r s k y s p o l o k p. s. Horná Ves 972 48 Horná Ves č. 33
Tel.: podpredseda Mgr. Jozef Cerovský 0907 / 754 795
[email protected]
www.urbarhornaves.sk/new
alebo
www.urbarhornaves.sk
Download

okres Prievidza - Urbársky spolok ps Horná Ves