Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
E- testovanie marec 2013 - november 2015
Aktivity
Aktivita 1.1. Vytváranie úloh a testov pre priebežné školské testovania a pre objektívne vyhodnocované testovania
Cieľom projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a
vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a
stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Zavedením systému elektronického testovania a
vybudovaním databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov budú vytvorené predpoklady pre efektívne hodnotenie úrovne
vedomostí žiakov z príslušného vyučovacieho predmetu (formatívne hodnotenie) a na hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 a
ISCED 3 (sumatívne hodnotenie), ktorých výsledky budú podkladom pre zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a
analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania na Slovensku.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk
a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, do ktorého sa zapojila aj naša škola.
Ciele projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania,
zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM,
vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích
oblastí a kľúčových kompetencií,
moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh,
zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov žiakov podľa požiadaviek učiteľa, školy, MŠVVaŠ SR,
podpora odborného potenciálu a kreativity vyučujúcich.
Prínosy projektu:
Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy,
monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií,
objektivizácia hodnotenia žiaka,
motivovanie kreatívnych učiteľov,
častejšie využívanie elektronického overovania znalostí žiakov počas školského roka,
odstránenie strachu žiakov z elektronického testovania,
podpora autoevalvácie školy,
zvýšenie prestíže školy,
bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh.
Aktivita 1.2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie vedomostí, zručností a
kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl
Hlavný garant tvorby testovacích nástrojov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.
Garantka pre slovenský jazyk a literatúru, čitateľskú gramotnosť Mgr. Ivana Sorbyová
Autori úloh ISCED 1 PRE SJL Autori pracujú v autorských tímoch pod vedením posudzovateľa: Mgr. Nina Kubačková
por.č.
priezvisko
1.
2.
3.
4.
AGALAREVOVÁ
CMARKOVÁ
DELINČÁKOVÁ
ELIAŠOVÁ
meno
tituly
Pavla
Tatiana
Carmen
Mária
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
pracovisko
názov
MD, bez zamestnávateľa
Špeciálna základná škola
ZŠ Jána Majku
ZŠ Mojmírovce
adresa
Fándlyho 751, 926 00 Sereď
Jána Majku 695, Dolná Streda
Školská 897/8, 95115 Mojmírovce
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
GROLMUSOVÁ
KOTRYOVÁ
KRIVOSUDSKÁ
OČENÁŠOVÁ
PORUBSKÁ
PRÁZNOVSKÁ
ŠČASNÁ
Mária
PaedDr.
Katarína
Paulína
Jana
Lucia
Magdaléna
Zuzana
Mgr.
PaedDr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Metodicko-pedagogické centrum, detašované
pracovisko
ZŠ Mojmírovce
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. A. Komenského
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Predmestská 1613, 010 01 Žilina
Školská 897/8, 95115 Mojmírovce
Mierové námestie 10, Šintava
Komenského 1227/8, Sereď
Komenského 1227/8, Sereď
Komenského 1227/8, Sereď
Teplická 7, 831 02 Bratislava
Autori úloh ISCED 2 PRE SJL Autori pracujú v autorských tímoch pod vedením posudzovateľa:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
por.č.
priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BOŽENÍKOVÁ
CIVÁŇOVÁ
FILIPOVÁ
HRABÍKOVÁ
KRÁLIČOVÁ
KRIVÁČKOVÁ
OLŠIAK
SEMANEKOVÁ
ŠTRÁMOVÁ
TURANOVIČOVÁ
meno
pracovisko
tituly
názov
Andrea
Mária
Mária
Mária
Denisa
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
PaedDr.
Silvia
Mgr.
ZŠ J.A. Komenského
Základná škola
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
ZŠ s MŠ Dolné Zelenice
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Marcel
Ľubica
Gertrúda
Helena
PhDr.,
PhD.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
FF UKF Nitra
ZŠ Mojmírovce
ZŠ Mojmírovce
ZŠ Mojmírovce
adresa
Komenského 1227/8, Sereď
Výčapy - Opatovce 185
Horná Súča č. 242
Mierové námestie 10, Šintava
Dolné Zelenice č.109
Mierové námestie 10, Šintava
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Školská 897/8, 95115 Mojmírovce
Školská 897/8, 95115 Mojmírovce
Školská 897/8, 95115 Mojmírovce
Autori testov
por.č.
priezvisko
1.
2.
SIKLIENKA
VÁGOVÁ
RKC Šintava:
19.12.2013
13.1.2014
10.2.2014
10.3.2014
7.4.2014
5.5.2014
9.6.2014
1.7.2014
8.9.2014
meno
Ján
Petra
tituly
PaedDr.
Mgr.
pracovisko
názov
Spojená škola internátna
Spojená škola internátna
adresa
Červeňova 42, 949 01 Nitra
Červeňova 42, 949 01 Nitra
Download

Národný projekt - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava